Procedure : 2019/2003(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0182/2019

Indgivne tekster :

A8-0182/2019

Forhandlinger :

PV 27/03/2019 - 22
CRE 27/03/2019 - 22

Afstemninger :

PV 28/03/2019 - 8.8

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0326

BETÆNKNING     
PDF 394kWORD 113k
25.3.2019
PE 636.229v02-00 A8-0182/2019

om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2020

(2019/2003(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Vladimír Maňka

ERRATA/ADDENDA
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG: FORSLAG TIL BUDGETOVERSLAG
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2020

(2019/2003(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(1),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1023/2013 af 22. oktober 2013 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union(4),

–  der henviser til sin beslutning af 26. oktober 2017 om bekæmpelse af seksuel chikane og seksuelle overgreb i EU(5),

–  der henviser til sin beslutning af 19. april 2018 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2019(6),

–  der henviser til sin beslutning af 11. september 2018 om foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen, i det offentlige rum og i det politiske liv i EU(7),

–  der henviser til sin beslutning af 24. oktober 2018 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019(8),

–  der henviser til sin beslutning af 12. december 2018 om Rådets holdning til det andet forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019(9),

–  der henviser til sin beslutning af 15. januar 2019 om integrering af ligestillingsaspektet i Europa-Parlamentet(10),

–  der henviser til generalsekretærens beretning til Præsidiet med henblik på opstilling af det foreløbige forslag til Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2020,

–  der henviser til det foreløbige forslag til budgetoverslag, opstillet af Præsidiet den 25. marts 2019, jf. forretningsordenens artikel 25, stk. 7, og artikel 96, stk. 1,

–  der henviser til forslaget til budgetoverslag, opstillet af Budgetudvalget, jf. forretningsordenens artikel 96, stk. 2,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 96,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0182/2019),

A.  der henviser til, at denne procedure er den femte fulde budgetprocedure, som gennemføres i den nye valgperiode, og det syvende år af den flerårige finansielle ramme 2014-2020;

B.  der henviser til, at 2020-budgettet, således som det foreslås i generalsekretærens beretning, er udarbejdet på baggrund af en årlig forhøjelse (inflation og en reel forhøjelse) af loftet for udgiftsområde V, hvilket giver mere plads til vækst og investeringer samt en fortsættelse af gennemførelsen af politikkerne til at opnå besparelser og forbedringer af effektiviteten;

C.  der henviser til, at der blandt de prioriterede mål, som generalsekretæren har foreslået for 2020-budgettet, er: tilvejebringelse af de nødvendige midler i det første hele år efter valget af et nyt Parlament og en ny Kommission og tilvejebringelse af midler til prioriterede projekter om samarbejde med borgere, flerårige byggeprojekter samt sikkerhed og IT-udvikling;

D.  der henviser til, at generalsekretæren har foreslået et budget på 2 068 530 000 EUR til det foreløbige forslag til Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2020, hvilket samlet udgør en stigning på 3,58 % i forhold til 2019-budgettet og en andel på 18,38 % af udgiftsområde V i FFR for 2014-2020;

E.  der henviser til, at næsten to tredjedele af budgettet er indeksbundne udgifter, der hovedsagelig vedrører vederlag, pensioner, udgifter til lægebehandling og godtgørelser til erhvervsaktive og pensionerede medlemmer (21 %) og personale (35 %) samt bygninger (13 %), og som i henhold til personalevedtægten og statutten for medlemmerne justeres i forhold til den sektorspecifikke indeksering eller inflationsraten;

F.  der henviser til, at Parlamentet allerede i sin beslutning af 29. april 2015 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2016(11) understregede, at Parlamentets budget bør opstilles på et realistisk grundlag og være i overensstemmelse med principperne om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning; der henviser til, at faste beløb er et nyttigt og bredt anerkendt værktøj til at skabe yderligere fleksibilitet og gennemsigtighed;

G.  der henviser til, at Europa-Parlamentets budget bør sikre dets fulde lovgivningskompetence, og at det kan fungere ordentligt;

H.  der henviser til, at Parlamentets troværdighed som den ene af budgetmyndighedens to parter i en vis udstrækning afhænger af dets evne til at styre sine egne udgifter og af dets evne til at udvikle demokratiet på EU-plan;

I.  der henviser til, at 2020 bliver det første hele år efter valget, og at der derfor vil være en tilbagevenden til det normale tempo for de politiske kerneaktiviteter og støtteaktiviteter;

J.  der henviser til, at den frivillige pensionsfond blev oprettet i 1990 ved Præsidiets regulativ om den supplerende (frivillige) pensionsordning(12);

K.  der henviser til, at Revisionsretten den 16. juni 1999 afgav en udtalelse nr. 5/99 med titlen "Pensionsfonden og ordningen for medlemmer af Europa-Parlamentet";

Generel ramme

1.  understreger, at den andel, som udgør Parlamentets budget i 2020, bør forblive under 20 % af loftet for udgiftsområde V; bemærker, at niveauet for budgetoverslaget for 2020 svarer til 18,22 %, hvilket er lavere end det, der blev opnået i 2019 (18,51 %), og den laveste andel af udgiftsområde V i mere end 15 år;

2.  understreger, at den største del af Parlamentets budget er fastsat af vedtægts- eller kontraktmæssige forpligtelser og er underlagt årlig indeksering;

3.  støtter den aftale, der blev indgået i budgetforliget mellem Præsidiet og Budgetudvalget den 19. marts 2019, om at fastsætte forhøjelsen af 2018-budgettet til 2,68%, hvilket svarer til det samlede niveau for overslagene for 2020 på 2 050 430 000 EUR, om at nedbringe omfanget af udgifter i det foreløbige udkast til budgetoverslag, som Præsidiet havde godkendt den 11. marts 2019 med 18,1 mio. EUR, og om tilsvarende at reducere bevillingerne under følgende budgetposter:

1004 — Ordinære rejseudgifter, 1200 — Vederlag og godtgørelser, 1402 Øvrige ansatte — chauffører i Generalsekretariatet, 2007 — Opførelse af bygninger og indretning af lokaler, 2022 — Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger, 2024 — Energiforbrug, 2101 — IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer, 212 — Inventar, 214 — Teknisk materiel og tekniske anlæg, 300 — Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder, 302 — Udgifter til receptioner og repræsentation, 3040 — Diverse udgifter til interne møder, 3042 — Møder, kongresser, konferencer og delegationer, 422 — Udgifter til parlamentarisk assistance;

opfører 140 000 EUR i bevillinger på konto 1650 — Lægetjeneste, 160 000 EUR på konto 320 — Køb af ekspertise og 400 000 EUR på konto 3211 — Videnskabeligt mediecentrum; glæder sig over, at disse ændringer blev vedtaget af Præsidiet den 25. marts 2019;

4.  anbefaler, at Parlamentets tjenester indsætter ændringen af anmærkningerne til konto 1650 — Lægetjeneste, idet de yderligere bevillinger på +140 000 EUR skal bruges til at dække udgifter til en mægler og psykolog til forebyggelse og bekæmpelse af psykisk og seksuel chikane og til konto 320 — Køb af ekspertise, idet de yderligere bevillinger på +160 000 EUR skal bruges til at dække udgifter til ekspertise og eksperter i forebyggelse, undersøgelse og bekæmpelse af psykisk og seksuel chikane;

5.  bemærker, at situationen med hensyn til Det Forenede Kongeriges udtræden er baseret på en velordnet udtræden med en aftale baseret på godkendelsen af brexitudtrædelsesaftalen og Det Europæiske Råds godkendelse af den politiske erklæring af 25. november 2018, ifølge hvilken Det Forenede Kongerige vil bidrage til Unionens budget indtil 2020; bemærker, at de fleste af besparelserne som følge af denne udtræden allerede er blevet indarbejdet i 2019-budgettet, og at der for 2020 kun vil være et lille fald i visse udgifter som følge af, at der er 46 færre medlemmer;

6.  bemærker, at hvis Det Forenede Kongerige ikke udtræder af EU eller udtræder uden en aftale, kan de foreslåede bevillinger tilpasses under hele budgetproceduren af Præsidiet, Budgetudvalget eller plenarforsamlingen;

7.  understreger, at Parlamentets centrale funktioner er at være medlovgiver sammen med Rådet og at træffe afgørelse om Unionens budget, repræsentere borgerne og kontrollere arbejdet i andre EU-institutioner;

8.  fremhæver Parlamentets rolle for opbygningen af en europæisk politisk bevidsthed og fremme af Unionens værdier;

9.  understreger, at besparelser i forhold til generalsekretærens forslag er nødvendige for at bringe stigningen i dette forslag tættere på den forventede inflationsrate for 2020, og at alle bestræbelser på at opnå en mere effektiv og gennemsigtig anvendelse af offentlige midler på det kraftigste bør fremmes;

Gennemsigtighed og nøjagtighed

10.  noterer sig den øgede gennemsigtighed, der er blevet anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af generalsekretærens beretning, såsom tilvejebringelse af yderligere oplysninger om mellem- og langsigtet planlægning, investeringer, vedtægtsmæssige forpligtelser, administrationsudgifter og metodologi, som budgetmyndigheden har anmodet om;

11.  kræver, at Parlamentets budget for 2020 er realistisk og nøjagtigt med hensyn til at balancere behov og omkostninger med henblik på så vidt muligt at undgå overbudgettering;

12.  understreger, at der må gøres alt for at sikre, at de samlede budget- og personalemæssige ressourcer, Parlamentet råder over, anvendes på den mest omkostningseffektive måde, således at institutionen og dens medlemmer på vellykket vis kan varetage deres vigtigste opgave med at lovgive; gentager, at dette forudsætter en omhyggelig planlægning og tilrettelæggelse af arbejdsmetoderne og – hvor det er muligt – samling af funktioner og strukturer for at undgå unødigt bureaukrati, overlapning af funktioner, opgaver og ressourcer;

Dialogen med borgerne

13.  glæder sig over indvielsen af Europa Experience-centre, dvs. udstillingsområder for at gengive det vellykkede koncept i Parlamentarium i Bruxelles i mindre målestok; bemærker, at der i 2020 planlægges etablering af fem nye Europa Experience-centre på forbindelseskontorer;

14.  bemærker, at det budgetterede beløb til etablering af fem nye Europa Experience-centre på forbindelseskontorer dækker selve udstillingsinfrastrukturen, der forvaltes af GD COMM, men ikke udstillingsområderne; anmoder om yderligere oplysninger om omfanget af de samlede forventede udgifter inden Parlamentets behandling af budgettet i efteråret 2019;

15.  noterer sig oprettelsen af en række mobile installationer, som kan turnere rundt til medlemsstaterne for at bringe Unionen tættere på borgerne;

Bygnings- og transportpolitik

16.  gentager sin opfordring til at sikre en gennemsigtig beslutningsproces for så vidt angår bygningspolitikken, som skal være baseret på tidlig information og tage behørigt hensyn til finansforordningens artikel 266;

17.  er uenig i den nuværende praksis med at bruge "opsamlingsoverførsler" ved årets udgang for at bidrage til igangværende byggeprojekter; understreger, at disse "opsamlingsoverførsler" anvendes systematisk i de samme kapitler, afsnit og ofte nøjagtigt på de samme budgetposter, og undrer sig over, om der foretages en programmeret overevaluering af disse midler for at sikre midler til finansieringen af Europa-Parlamentets bygningspolitik; mener, at bygningspolitikken skal finansieres på en gennemsigtig måde via de budgetposter, der er afsat hertil;

18.  anbefaler, at der i den årlige budgetplanlægning for alle bygninger skal øremærkes et beløb til vedligeholdelses- og renoveringsomkostninger svarende til 3 % af de samlede omkostninger til nybyggeri som en del af en regelmæssig og forudsigelig bygningspolitik; understreger behovet for en bygningsstrategi, der sikrer omkostningseffektivitet, og fremhæver de potentielle fordele, der ligger i, at bygningerne ligger tæt på hinanden, som f.eks. synergier gennem deling af backoffice-funktioner, kontorlokaler og lokaletildelinger;

19.  bemærker, at modtagelsen og ibrugtagningen af hele Konrad Adenauer-Bygningens østfløj forventes at finde sted i 2020, og bemærker, at arbejdet direkte derefter vil blive påbegyndt på den nye vestfløj; bemærker, at der skal afsættes udgifter til projektstyring i de afsluttende faser af byggeriet, såsom væsentlige flytninger, den første indretning og sikkerhedsovervågningen af byggepladsen;

20.  noterer sig, at lejen og vedligeholdelsen af alle eksisterende bygninger i Luxembourg stadig er budgetteret for hele året, som følge af at flytningen fra eksisterende bygninger kun kan ske gradvist; anmoder generalsekretæren om at give detaljer om den gradvise flytning og redegøre for, hvorfor det ikke er muligt at opnå besparelser allerede i 2020;

21.  anmoder om yderligere oplysninger om det forberedende tekniske arbejde, herunder flytning af funktioner, som f.eks. dem i PHS-Bygningen, til andre bygninger; opfordrer til, at Budgetudvalget forelægges detaljerede overslag og fordeling af omkostninger om dette inden Parlamentets behandling af budgettet i efteråret 2019;

22.  sætter spørgsmålstegn ved de meget høje omkostninger, der er forbundet med visse forslag, nemlig: opførelse af en atriumbygning med seminarlokaler for besøgende (8,720 mio. EUR), det multifunktionelle område i esplanadeområdet (2,610 mio. EUR), etablering af en selvbetjeningskantine i SDM-Bygningen i Strasbourg (1,9 mio. EUR); opfordrer generalsekretæren til at give Budgetudvalget alle oplysninger i tilknytning til disse beslutninger inden Parlamentets budgetbehandling i efteråret 2019;

23.  mener, at der bør opnås yderligere besparelser med hensyn til udgifter til inventar til medlemmernes og deres assistenters kontorer på grund af den fuldstændige renovering af disse kontorer i begyndelsen af mandatet i 2019;

24.  er bekymret over Parlamentets intentioner om at udvide sin virksomhed og diplomatiske tilstedeværelse i Indonesien (Jakarta), Etiopien (Addis Ababa) og USA (New York); beklager, at Præsidiet til trods for, at der ikke foreligger en detaljeret cost-benefit-analyse og en mere indgående redegørelse for de argumenter, der ligger til grund for valget af netop disse lokaliteter, accepterede forslaget og udpegelsen af den nuværende leder af Parlamentets kontor i Washington D.C. som den nye leder af kontoret i Jakarta; opfordrer derfor generalsekretæren til at udpege de berørte budgetposter og skabe klarhed over denne uigennemsigtige situation og redegøre for beslutningsprocessen vedrørende disse forskellige lokaliteter og udpegelsen af lederen af det nye kontor i Jakarta; mener, at denne beslutning i mellemtiden skal udsættes;

25.  mener, at de størst mulige besparelser på Parlamentets budget kan opnås ved, at det får et fast hjemsted; minder om Revisionsrettens analyse fra 2014, hvori omkostningerne ved Parlamentets geografiske spredning blev anslået til at være på 114 mio. EUR pr. år; minder endvidere om, at 78 % af alle Parlamentets ansattes rejser kan tilskrives Parlamentets geografiske spredning, og miljøpåvirkningen ligger på mellem 11 000 og 19 000 tons CO2-emissioner; opfordrer derfor til, at der udarbejdes en køreplan for fastsættelse af et fast hjemsted;

Sikkerhed

26.  bemærker, at budgettet for 2020 vil indeholde endelige rater af betydelige investeringer, som blev påbegyndt i 2016 med henblik på at forbedre sikkerheden i Parlamentet væsentligt; påpeger, at disse projekter dækkede forskellige områder, hovedsageligt i forbindelse med bygninger, udstyr og personale, men også forbedringer inden for cybersikkerhed og sikring af kommunikation;

27.  understreger, at iPACS-projektet vil give Parlamentet moderne og integreret sikkerhedsteknologi med henblik på at fjerne de resterende svagheder i bygningers sikkerhed, og at 2020 vil være det femte og sidste gennemførelsesår; opfordrer generalsekretæren til i detaljer at sammenfatte alle udgifter i forbindelse med bygningernes sikkerhed fra 2016;

28.  mener, at IT-værktøjer er vigtige instrumenter for medlemmer og ansatte i forbindelse med udførelsen af deres arbejde, men kan være sårbare over for cyberangreb; glæder sig derfor over forbedringen i de sidste to år af teamet for cybersikkerhedsaktiviteter og navnlig over, at det relevante budget kun vil stige for at dække inflationen, idet det er nået op på fuld hastighed og fortsætter gennemførelsen af dets handlingsplan for cybersikkerhed;

29.  glæder sig over bestræbelserne på at forbedre servicen for medlemmerne ved løbende at investere i udviklingen af IT-applikationer, videreførelse af e-Parlament-programmet, forskning i og udvikling af programmet for maskinindlæring med oversættelseshukommelser og det flerårige projekt om teknisk forvaltning af konferencelokaler; anmoder om yderligere oplysninger om det samlede beløb, der i de seneste år er brugt på disse programmer; noterer sig den langsigtede gradvise gennemførelse af disse projekter med henblik på at fordele omkostningerne over forskellige regnskabsår;

30.  opfordrer Præsidiet til at arbejde på en teknisk løsning for at gøre det muligt for medlemmerne af Europa-Parlamentet at udøve deres ret til at stemme, mens de er på barselsorlov, forældreorlov eller sygeorlov;

Spørgsmål vedrørende medlemmer af Parlamentet og akkrediterede parlamentariske assistenter

31.  mener, at de akkrediterede parlamentariske assistenters sociale rettigheder og pensionsrettigheder bør respekteres; gentager i denne forbindelse sin opfordring til at finde en brugbar løsning for de akkrediterede parlamentariske assistenter, som efter at have arbejdet i to valgperioder uden afbrydelse ved udgangen af den nuværende valgperiode ikke vil have ret til den europæiske pensionsordning, når de når pensionsalderen, eftersom de vil mangle noget tid i forhold til kravet om ti års tjeneste som fastsat i personalevedtægten på grund af det tidlige valg i 2014 og forsinkelserne i godkendelsen af de akkrediterede parlamentariske assistenters nye kontrakter på grund af den store arbejdsbyrde i perioden efter valget i 2009; opfordrer derfor generalsekretæren til at fremsætte nye praktiske og pålidelige forslag, der har til formål at løse dette problem definitivt;

32.  noterer sig revisionen af godtgørelsessatserne for de akkrediterede parlamentariske assistenter i forbindelse med deres tjenesterejser mellem Parlamentets tre arbejdssteder; minder imidlertid om, at det gentagne gange har vedtaget en opfordring til Præsidiet om at gribe ind for at sikre, at godtgørelsessatserne for tjenestemænd, øvrige ansatte og akkrediterede parlamentariske assistenter (APA'er) i forbindelse med tjenesterejser mellem Parlamentets tre arbejdssteder fuldt ud tilpasses fra den næste valgperiode;

33.  glæder sig over Præsidiets afgørelse af 10. december 2018 om medlemmernes praktikanter; anmoder om, at drøftelsen om de tekniske aspekter af denne afgørelse afsluttes, for at den kan træde i kraft den 2. juli 2019; understreger, at praktikanternes vederlag som minimum bør dække deres leveomkostninger;

34.  forventer, at Parlamentets oversættelsestjenester lever op til deres centrale funktion, som går ud på at støtte EU-lovgivningen og medlemmerne med at udføre deres pligter ved at levere oversatte dokumenter af høj kvalitet inden for rammerne af en bæredygtig strategi for fremtiden;

35.  gentager sin bekymring over de yderligere udgifter til tolkning af den mundtlige stemmeforklaring under plenarmøderne; opfordrer indtrængende generalsekretæren til at fremlægge en detaljeret opdeling af de omkostninger, der er forbundet med mundtlige stemmeforklaringer; minder om, at der findes alternativer, såsom en skriftlig stemmeforklaring og forskellige offentlige kommunikationsfaciliteter, for de medlemmer, der ønsker at redegøre for deres stemmeafgivelse eller rejse spørgsmål, der er relevante for deres vælgere; mener i denne forbindelse, at den mundtlige stemmeforklaring kan afskaffes for at opnå betydelige besparelser;

36.  minder om statutten for medlemmerne, som i artikel 27, stk. 1 og stk. 2 fastsætter, at: "Europa-Parlamentets frivillige pensionsfond videreføres efter denne statuts ikrafttræden for de medlemmer eller tidligere medlemmer, der allerede har erhvervet rettigheder i denne fond", og at "erhvervede rettigheder bevares i fuldt omfang"; opfordrer generalsekretæren og Præsidiet til fuldt ud at respektere statutten for Europa-Parlamentets medlemmer og til straks at oprette en pensionsfond med en klar plan for, hvordan Parlamentet kan overtage og påtage sig sine forpligtelser og sit ansvar for sine medlemmers frivillige pensionsordning; gentager sin anmodning om, at Den Europæiske Revisionsret foretager en undersøgelse af medlemmernes frivillige pensionsfond, og at den undersøger, hvordan der kan sikres en bæredygtig finansiering af den frivillige pensionsfond i overensstemmelse med statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, samtidig med at der sikres fuld gennemsigtighed;

37.  gentager sin opfordring til gennemsigtighed i godtgørelsen for generelle udgifter for medlemmer; beklager, at Præsidiet har undladt at indføre større gennemsigtighed og ansvarlighed i denne henseende;

Personalerelaterede spørgsmål

38.  mener, at det i en periode, hvor de finansielle og personalemæssige ressourcer, der er til rådighed for EU-institutionerne, sandsynligvis vil blive mere og mere begrænsede, er vigtigt at identificere områder, herunder, men ikke begrænset til, IT-tjenester og sikkerhed, tolkning og oversættelse eller chaufførtjenesten, hvor synergier mellem backoffice-funktioner kan øges ved at anvende erfaringerne fra Parlamentet og de øvrige EU-institutioner, og under fuld hensyntagen til de forvaltningsmæssige vanskeligheder og forskellene i omfang i forbindelse med etableringen af fair samarbejdsaftaler;

39.  glæder sig over de eksisterende samarbejdsaftaler mellem Parlamentet, Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg med henblik på at udpege andre områder, hvor backoffice-funktioner kan deles; opfordrer generalsekretæren til at evaluere det eksisterende samarbejde mellem EU-institutionerne med henblik på at finde frem til yderligere potentielle synergier og besparelser;

40.  opretholder princippet om tilgængelighed for alle borgere; noterer sig, at plenarforsamlingen har godkendt anmodningen om at indføre international tegnsprogstolkning af alle debatter i plenarforsamlingen, og opfordrer generalsekretæren til at undersøge dens gennemførlighed;

41.  minder om henstillingerne i Parlamentets beslutninger af 26. oktober 2017, 11. september 2018 og 15. januar 2019 om bekæmpelse af sexchikane og misbrug i Unionen samt om foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af mobning og seksuel chikane; kræver støtte til at dække udgifterne til den eksterne ekspertise, der er nødvendig for at udvide den eksterne revision til at omfatte "det rådgivende udvalg for Parlamentets personale" om forebyggelse af chikane; anmoder om bevillinger til at dække den fulde gennemførelse af de reformtiltag for Europa-Parlamentet, der er nævnt i køreplanen for bekæmpelse af chikane, herunder hyppig uddannelse i bekæmpelse af chikane for alle ansatte, akkrediterede parlamentariske assistenter og medlemmer af Europa-Parlamentet; er endvidere af den opfattelse, at der er behov for bevillinger til dækning af udgifterne til mæglere og andre eksperter med kompetence til at forebygge og håndtere sager om chikane i Parlamentet sammen med netværket af fortrolige rådgivere og nuværende strukturer;

42.  anbefaler øget brug af videokonferencer og andre teknologier for at beskytte miljøet og spare ressourcer, navnlig ved at nedbringe de ansattes tjenesterejser mellem de tre arbejdssteder;

Andre spørgsmål

43.  mener, at proceduren for vedtagelse af Parlamentets budgetoverslag bør revideres under hensyntagen til det dokument, der er under udarbejdelse af arbejdsgruppen om Parlamentets interne budgetprocedure, ved at respektere de politiske gruppers ønske om at forenkle den nuværende procedure, gøre den mere effektiv ved at reducere arbejdsbyrden for medlemmerne og personalet samt øge dens gennemsigtighed og præcisere ansvarsfordelingen mellem de involverede aktører; minder om, at Budgetudvalget i forbindelse med den nuværende procedure udfører de samme opgaver to gange: i løbet af foråret (samråd med Præsidiet om vedtagelse af Parlamentets budgetoverslag) og i løbet af efteråret (fremsættelse af budgetændringsforslag), hvilket fører til et større antal møder, udarbejdelse af dokumenter og dertil knyttede udgifter (oversættelser, tolke osv.);

44.  opfordrer til, at der opretholdes en passende finansiering af det europæiske videnskabelige mediecentrum med henblik på et samarbejde med TV-stationer, sociale medier og andre partnere med henblik på at etablere uddannelsesforløb for unge journalister, navnlig i relation til nye videnskabelige og teknologiske udviklinger og faktabaserede, peerevaluerede nyheder;

45.  opfordrer generalsekretæren og Præsidiet til at skabe en kultur med resultatbaseret budgettering og miljømæssig bæredygtighed i hele Parlamentets administration og en effektiv ledelsestilgang for at øge effektiviteten og reducere papirarbejdet og bureaukratiet i institutionens interne arbejde; understreger, at LEAN-ledelsestilgangen har vist sig at føre til løbende forbedringer af arbejdsproceduren takket være forenklingen og det administrative personales erfaring;

o

o  o

46.  vedtager budgetoverslaget for regnskabsåret 2020;

47.  pålægger sin formand at sende denne beslutning og budgetoverslaget til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT L 193 af 30.7.2018, s 1.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(4)

EUT L 287 af 29.10.2013, s. 15.

(5)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0417.

(6)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0182.

(7)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0331.

(8)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0404.

(9)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0503.

(10)

Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0010.

(11)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0172.

(12)

Tekster vedtaget af Præsidiet, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009.


BILAG: FORSLAG TIL BUDGETOVERSLAG

FORSLAG TIL BUDGETOVERSLAG

2020

Den Europæiske Unions bidrag til finansieringen af Europa-Parlamentets

udgifter for regnskabsåret 2020

Betegnelse

Beløb

 

 

Udgifter

2 050 430 000

Egne indtægter

172 219 530

Bidrag

1 878 210 470

INDTÆGTER

Afsnit - Kapitel - Artikel - Konto

Betegnelse

Budget 2020

Budget 2019

Gennemførelse 2018

4

INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EU-INSTITUTIONERNE OG ANDRE EU-ORGANER

4 0

DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER

4 0 0

Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionsmodtagere

81 078 390

81 667 700

76 061 342

4 0 3

Provenu af det midlertidige bidrag og solidaritetsfradraget, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

p.m.

p.m.

17 646

4 0 4

Provenu af det særlige lønfradrag og solidaritetsbidraget, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

11 952 408

11 657 200

11 423 556

Kapitel 4 0 — I alt

93 030 798

93 324 900

87 502 544

4 1

BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN

4 1 0

Personalets bidrag til pensionsordningen

69 127 732

68 453 000

67 099 173

4 1 1

Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder

10 000 000

9 200 000

7 653 892

4 1 2

Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

10 000

10 000

37 595

Kapitel 4 1 — I alt

79 137 732

77 663 000

74 790 660

4 2

ANDRE BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN

4 2 1

Bidrag fra Europa-Parlamentets medlemmer til en pensionsordning

p.m.

p.m.

0

Kapitel 4 2 — I alt

p.m.

p.m.

0

Afsnit 4 — I alt

172 168 530

170 987 900

162 293 204

5

INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION

5 0

INDTÆGTER VED SALG AF LØSØRE (LEVERING AF VARER) OG FAST EJENDOM

5 0 0

Indtægter ved salg af løsøre (levering af varer)

p.m.

p.m.

0

5 0 0 0

Indtægter ved salg af transportmateriel

p.m.

p.m.

0

5 0 0 1

Indtægter ved salg af andet løsøre

p.m.

p.m.

0

5 0 0 2

Indtægter ved levering af varer til andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

0

5 0 1

Indtægter ved salg af bygninger og jord — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

0

5 0 2

Indtægter ved salg af publikationer, tryksager og film

p.m.

p.m.

0

Kapitel 5 0 — I alt

p.m.

p.m.

0

5 1

LEJEINDTÆGTER

p.m.

 

 

5 1 1

Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter

p.m.

p.m.

0

5 1 1 0

Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

0

5 1 1 1

Refusion af diverse lejeafgifter — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

0

Kapitel 5 1 — I alt

 

 

 

5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

5 2 0

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti

50 000

50 000

0

Kapitel 5 2 — I alt

50 000

50 000

0

5 5

INDTÆGTER FRA LEVEREDE TJENESTEYDELSER OG UDFØRT ARBEJDE

5 5 0

Indtægter fra tjenesteydelser og arbejde, der leveres til eller udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

0

5 5 1

Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser leveret eller arbejde udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

0

Kapitel 5 5 — I alt

p.m.

p.m.

0

5 7

ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION

5 7 0

Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

0

5 7 1

Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

0

5 7 2

Refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning

p.m.

p.m.

0

5 7 3

Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen

p.m.

p.m.

0

Kapitel 5 7 — I alt

p.m.

p.m.

0

5 8

DIVERSE GODTGØRELSER

5 8 1

Indtægter fra forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

0

Kapitel 5 8 — I alt

p.m.

p.m.

0

Afsnit 5 — I alt

50 000

50 000

0

6

BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED AFTALER OG EU-PROGRAMMER

6 6

ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER

6 6 0

Andre bidrag og tilbagebetalinger

p.m.

p.m.

0

6 6 0 0

Andre bidrag og tilbagebetalinger

p.m.

p.m.

0

Kapitel 6 6 — I alt

p.m.

p.m.

0

Afsnit 6 — I alt

p.m.

p.m.

0

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

9 0 0

Diverse indtægter

1 000

1 000

920 241

Kapitel 9 0 — I alt

1 000

1 000

920 241

Afsnit 9 — I alt

1 000

1 000

920 241

I ALT

172 219 530

171 038 900

163 213 445

UDGIFTER

Almindelig oversigt over bevillinger (2020 og 2019) og gennemførelse (2018)

Afsnit Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

1

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

1 0

MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

218 824 000

225 554 051

208 099 582

1 2

TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

722 047 000

681 825 381

652 349 114

1 4

ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

169 627 000

144 622 887

154 757 192

1 6

ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

22 478 000

20 662 000

15 500 166

Afsnit 1 — I alt

1 132 976 000

1 072 664 319

1 030 706 054

2

BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

228 140 000

225 411 000

240 603 149

2 1

IT, UDSTYR OG INVENTAR

175 644 000

178 585 200

165 713 025

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

6 834 000

8 610 500

4 971 333

Afsnit 2 — I alt

410 618 000

412 606 700

411 287 508

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS UDFØRELSE AF GENERELLE OPGAVER

3 0

MØDER OG KONFERENCER

34 151 500

34 120 000

33 677 487

3 2

EKSPERTISE OG INFORMATION: KØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG PUBLIKATION

131 335 500

123 823 300

138 969 216

Afsnit 3 — I alt

165 487 000

157 943 300

172 646 702

4

UDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS UDFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

4 0

SÆRLIGE UDGIFTER FOR VISSE INSTITUTIONER OG ORGANER

128 000 000

133 700 000

112 329 060

4 2

UDGIFTER TIL PARLAMENTARISK ASSISTANCE

207 433 000

208 819 943

207 068 303

4 4

MEDLEMMERS OG TIDLIGERE MEDLEMMERS MØDER OG ANDRE AKTIVITETER

480 000

460 000

440 000

Afsnit 4 — I alt

335 913 000

342 979 943

319 837 363

5

MYNDIGHEDEN FOR EUROPÆISKE POLITISKE PARTIER OG EUROPÆISKE POLITISKE FONDE OG UDVALGET AF UAFHÆNGIGE FREMTRÆDENDE PERSONER

5 0

UDGIFTER FOR MYNDIGHEDEN FOR EUROPÆISKE POLITISKE PARTIER OG EUROPÆISKE POLITISKE FONDE OG FOR UDVALGET AF UAFHÆNGIGE FREMTRÆDENDE PERSONER

285 000

280 000

p.m.

Afsnit 5 — I alt

285 000

280 000

p.m.

10

ANDRE UDGIFTER

10 0

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

p.m.

p.m.

p.m.

10 1

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

5 151 000

10 504 000

p.m.

10 3

RESERVE TIL UDVIDELSEN

p.m.

p.m.

p.m.

10 4

RESERVE TIL INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSPOLITIKKEN

p.m.

p.m.

p.m.

10 5

FORMÅLSBESTEMT RESERVE I FORBINDELSE MED FAST EJENDOM

p.m.

p.m.

p.m.

10 6

RESERVE TIL PRIORITEREDE PROJEKTER UNDER UDVIKLING

p.m.

p.m.

p.m.

10 8

EMAS-RESERVE

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 10 — I alt

5 151 000

10 04 000

0

I ALT

2 050 430 000

1 996 978 262

1 934 477 627

SEKTION I — EUROPA-PARLAMENTET

Indtægter — Egne indtægter

Afsnit 4 — Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer

Kapitel 4 0 — Diverse skatter og afgifter

Artikel 4 0 0 — Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionsmodtagere

Tal

Budget 2020

Budget 2019

Gennemførelse 2018

81 078 390

81 667 700

68 279 422,00

Retsgrundlag

Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12.

Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 8).

Artikel 4 0 3 — Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

Tal

Budget 2020

Budget 2019

Gennemførelse 2018

p.m.

p.m.

16 522,00

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a i den udgave, der var gældende indtil den 15. december 2003.

Artikel 4 0 4 — Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

Tal

Budget 2020

Budget 2019

Gennemførelse 2018

11 952 408

11 657 200

10 180 740,00

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a.

Kapitel 4 1 — Bidrag til pensionsordningen

Artikel 4 1 0 — Personalets bidrag til pensionsordningen

Tal

Budget 2020

Budget 2019

Gennemførelse 2018

69 127 732

68 453 000

59 746 972,00

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 83, stk. 2.

Artikel 4 1 1 — Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder

Tal

Budget 2020

Budget 2019

Gennemførelse 2018

10 000 000

9 200 000

7 319 954,00

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 4, artikel 11, stk. 2 og 3, og artikel 48 i bilag VIII.

Artikel 4 1 2 — Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

Tal

Budget 2020

Budget 2019

Gennemførelse 2018

10 000

10 000

33 059,00

Kapitel 4 2 — Andre bidrag til pensionsordningen

Artikel 4 2 1 — Bidrag fra Europa-Parlamentets medlemmer til en pensionsordning

Tal

Budget 2020

Budget 2019

Gennemførelse 2018

p.m.

p.m.

0,—

Retsgrundlag

Regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer (omkostningsregulativet), særlig bilag III.

Afsnit 5 — Indtægter i forbindelse med institutionens administration

Kapitel 5 0 — Indtægter ved salg af løsøre (levering af varer) og fast ejendom

Artikel 5 0 0 — Indtægter ved salg af løsøre (levering af varer)

Konto 5 0 0 0 — Indtægter ved salg af transportmateriel

Tal

Budget 2020

Budget 2019

Gennemførelse 2018

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Under denne konto opføres indtægter ved salg eller overtagelse af institutionens transportmateriel.

Konto 5 0 0 1 — Indtægter ved salg af andet løsøre

Tal

Budget 2020

Budget 2019

Gennemførelse 2018

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Under denne konto opføres indtægter ved salg eller overtagelse af institutionens løsøre bortset fra transportmateriel.

Konto 5 0 0 2 — Indtægter ved leverancer, der udføres for andre tjenestegrene i en EU-institution eller for andre EU-institutioner eller -organer — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2020

Budget 2019

Gennemførelse 2018

p.m.

p.m.

 

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Artikel 5 0 1 - Indtægter ved salg af bygninger og jord — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2020

Budget 2019

Gennemførelse 2018

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres indtægter ved salg af institutionens faste ejendom.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Artikel 5 0 2 — Indtægter ved salg af publikationer, tryksager og film

Tal

Budget 2020

Budget 2019

Gennemførelse 2018

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres endvidere indtægter ved salg af produkter på elektroniske medier.

Kapitel 5 1 — Lejeindtægter

Artikel 5 1 1 — Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter

Konto 5 1 1 0 — Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2020

Budget 2019

Gennemførelse 2018

p.m.

p.m.

1 724 805,00

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

De detaljerede oplysninger om udgifter og indtægter forbundet med lån, leje eller levering af tjenesteydelser under denne konto angives i et bilag til budgettet.

Konto 5 1 1 1 — Refusion af diverse lejeafgifter — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2020

Budget 2019

Gennemførelse 2018

p.m.

p.m.

47 659,00

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Kapitel 5 2 — Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter

Artikel 5 2 0 — Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti

Tal

Budget 2020

Budget 2019

Gennemførelse 2018

50 000

50 000

1 111,00

Anmærkninger

Under denne artikel opføres afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti.

Kapitel 5 5 — Indtægter fra leverede tjenesteydelser og udført arbejde

Artikel 5 5 0 - Indtægter fra tjenesteydelser og arbejde, der leveres til eller udføres for andre tjenestegrene i en EU-institution eller andre EU-institutioner eller -organer, herunder andre EU-institutioners eller -organers tilbagebetalinger af udlæg for tjenesterejser - formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2020

Budget 2019

Gennemførelse 2018

p.m.

p.m.

4 158 219,00

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Artikel 5 5 1 — Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2020

Budget 2019

Gennemførelse 2018

p.m.

p.m.

624 463,00

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Kapitel 5 7 — Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med institutionens administration

Artikel 5 7 0 — Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2020

Budget 2019

Gennemførelse 2018

p.m.

p.m.

1 843 795,00

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Artikel 5 7 1 — Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2020

Budget 2019

Gennemførelse 2018

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra d), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Artikel 5 7 2 — Refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning

Tal

Budget 2020

Budget 2019

Gennemførelse 2018

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres indtægter i tilknytning til refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning.

Artikel 5 7 3 — Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med institutionens administration

Tal

Budget 2020

Budget 2019

Gennemførelse 2018

p.m.

p.m.

4 078 696,00

Kapitel 5 8 — Diverse godtgørelser

Artikel 5 8 1 — Indtægter fra forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2020

Budget 2019

Gennemførelse 2018

p.m.

p.m.

 

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Under denne artikel opføres endvidere godtgørelse fra forsikringsselskaber af lønninger til tjenestemænd i tilfælde af ulykker.

Afsnit 6 — Bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med aftaler og EU-programmer

Kapitel 6 6 — Andre bidrag og tilbagebetalinger

Artikel 6 6 0 — Andre bidrag og tilbagebetalinger

Konto 6 6 0 0 — Andre bidrag og tilbagebetalinger

Tal

Budget 2020

Budget 2019

Gennemførelse 2018

p.m.

p.m.

13 428 743,00

Afsnit 9 — Diverse indtægter

Kapitel 9 0 — Diverse indtægter

Artikel 9 0 0 — Diverse indtægter

Tal

Budget 2020

Budget 2019

Gennemførelse 2018

1 000

1 000

648 807,00

Anmærkninger

Under denne artikel opføres diverse indtægter.

De detaljerede oplysninger om udgifter og indtægter forbundet med lån, leje eller levering af tjenesteydelser under denne artikel angives i et bilag til budgettet.

Udgifter — Udgifter

Afsnit 1 — Personer, der er knyttet til institutionen

Kapitel 1 0 — Medlemmer af institutionen

Artikel 1 0 0 — Vederlag og tillæg

Konto 1 0 0 0 — Vederlag

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

77 000 000

77 793 051

77 081 622,87

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække finansieringen af vederlaget i henhold til statutten for medlemmerne.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Retsgrundlag

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 9 og 10.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 1 og 2.

Konto 1 0 0 4 — Ordinære rejseudgifter

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

65 400 000

60 106 000

68 000 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække godtgørelse af rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med rejser til og fra Europa-Parlamentets arbejdssteder og andre tjenesterejser.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 25 000 EUR.

Retsgrundlag

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 20.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 10-21 og 24.

Konto 1 0 0 5 — Andre rejseudgifter

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

5 550 000

5 670 000

6 200 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække godtgørelse af supplerende rejseudgifter og udgifter i forbindelse med medlemmernes rejser i den medlemsstat, hvor de er valgt.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 1 000 EUR.

Retsgrundlag

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 20.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 22 og 23.

Konto 1 0 0 6 — Godtgørelse af generelle udgifter

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

39 100 000

42 900 000

39 450 911,58

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til medlemmernes parlamentariske aktiviteter i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 170 000 EUR.

Retsgrundlag

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 20.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 25-28.

Konto 1 0 0 7 — Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

190 000

187 000

163 631,40

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække de faste opholds- og repræsentationsgodtgørelser i forbindelse med varetagelse af opgaverne som Europa-Parlamentets formand.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Retsgrundlag

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 20.

Præsidiets afgørelse af 17. juni 2009.

Artikel 1 0 1 — Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger

Konto 1 0 1 0 — Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

3 058 000

2 930 000

2 444 017,89

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække ulykkesforsikring, godtgørelse af medlemmernes lægeudgifter og udgifter til forsikring mod tyveri og tab af medlemmernes personlige effekter.

Denne bevilling skal også bruges til at forsikre og bistå medlemmerne i tilfælde af behov for hjemtransport i forbindelse med en officiel rejse som følge af alvorlig sygdom, en ulykke eller en uforudsigelig hændelse, der forhindrer en forsættelse af rejsen. Bistanden omfatter tilrettelæggelsen af hjemtransport og dækningen af dertilhørende udgifter.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 200 000 EUR.

Retsgrundlag

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 18 og 19.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 3-9 og 29.

Den fælles ordning vedrørende risikodækning for ulykker og erhvervssygdomme for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Den fælles ordning vedrørende sygeforsikring for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

Kommissionens afgørelse om almindelige gennemførelsesbestemmelser for godtgørelse af lægeudgifter.

Konto 1 0 1 2 — Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for medlemmer med handicap

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

892 000

876 000

654 850,51

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække visse nødvendige udgifter for at yde bistand til et medlem med et alvorligt handicap.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Retsgrundlag

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 30.

Artikel 1 0 2 — Overgangsgodtgørelse

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

13 250 000

20 690 000

767 601,66

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække finansieringen af overgangsgodtgørelsen efter ophøret af et medlems mandat.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Retsgrundlag

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 13.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 45-48 og 77.

Artikel 1 0 3 — Pensioner

Konto 1 0 3 0 — Alderspension (omkostningsregulativet)

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

11 490 000

11 410 000

10 638 138,57

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække betalingen af en alderspension efter ophøret af et medlems mandat.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 150 000 EUR.

Retsgrundlag

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 75, og bilag III til regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer ("omkostningsregulativet").

Konto 1 0 3 1 — Invalidepension — (omkostningsregulativet)

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

167 000

274 000

161 725,76

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække betalingen af invalidepension, hvis et medlem bliver uarbejdsdygtigt i mandatperioden.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Retsgrundlag

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 75, og bilag II til regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer ("omkostningsregulativet").

Konto 1 0 3 2 — Efterladtepension — (omkostningsregulativet)

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

1 976 000

1 918 000

1 837 082,18

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække betalingen af efterladtepension og/eller børnepension i tilfælde af et medlems eller et tidligere medlems dødsfald.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 15 000 EUR.

Retsgrundlag

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 75 og bilag I til regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer ("omkostningsregulativet").

Konto 1 0 3 3 — Frivillig pensionsordning for medlemmerne

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

1 000

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække institutionens andel af den supplerende frivillige pensionsordning for medlemmerne.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 500 EUR.

Retsgrundlag

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 27.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 76, og bilag VII til regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer ("omkostningsregulativet").

Artikel 1 0 5 — Sprog- og IT-kurser

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

750 000

800 000

700 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til sprogkurser og IT-kurser for medlemmerne.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Retsgrundlag

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 44.

Præsidiets afgørelse af 23. oktober 2017 om sprog- og IT-kurser for medlemmerne.

Kapitel 1 2 — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

Artikel 1 2 0 — Vederlag og andre rettigheder

Konto 1 2 0 0 — Vederlag og godtgørelser

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

715 849 000

676 670 381

648 338 871,04

Anmærkninger

Denne bevilling skal især dække følgende udgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der beklæder en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen:

—  lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg

—  ulykkes- og sygeforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme samt andre sociale afgifter

—  faste overarbejdsgodtgørelser

—  øvrige tillæg og diverse godtgørelser

—  dækning af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted

—  virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag samt på den del af vederlaget, som overføres til et andet land end der, hvor der gøres tjeneste

—  arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte samt institutionens udbetalinger til midlertidigt ansatte, for at de kan opnå eller bevare pensionsrettigheder i deres hjemland.

Denne bevilling skal ligeledes dække præmier til forsikring mod sportsskader for brugerne af Europa-Parlamentets sportscenter i Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 450 000 EUR.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Konto 1 2 0 2 — Betalt overarbejde

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

150 000

110 000

60 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal anvendes til betaling af overarbejde på de vilkår, der er fastsat i retsgrundlaget.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 56 og bilag VI.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Konto 1 2 0 4 — Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

3 010 000

3 060 000

2 630 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—  rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden, udtræden eller forflyttelse til et nyt tjenestested

—  bosættelsesgodtgørelser og flytteudgifter til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der tvinges til at skifte bopæl, efter at de er indtrådt i tjenesten, eller når de forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved den endelige udtræden af tjenesten efterfulgt af flytning til en anden lokalitet

—  dagpenge til tjenestemænd og midlertidigt ansatte som godtgørelse for, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved forflyttelse til et nyt tjenestested

—  godtgørelse i tilfælde af afskedigelse af en tjenestemand på prøve, såfremt denne er klart uegnet

—  godtgørelse i tilfælde af institutionens opsigelse af en midlertidigt ansats kontrakt

—  forskellen mellem de bidrag, kontraktansatte indbetaler til en pensionsordning i en medlemsstat, og bidragene til Unionens pensionsordning i tilfælde af ændring af en kontrakt.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Artikel 1 2 2 — Godtgørelser ved førtidsudtræden af tjenesten

Konto 1 2 2 0 — Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

3 038 000

1 985 000

1 320 242,69

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække godtgørelser:

—  til tjenestemænd, som er sat på ventepenge som følge af en nedskæring i antallet af stillinger i institutionen

—  til tjenestemænd ved tjenestefritagelse af organisatoriske behov i forbindelse med erhvervelse af nye færdigheder inden for institutionen

—  til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i de politiske grupper, som beklæder en stilling i lønklasse AD 16 eller AD 15, og som fritages fra stillingen af tjenstlige grunde.

Den dækker endvidere institutionens bidrag til sygeforsikring og virkningen af de justeringskoefficienter, der anvendes på disse godtgørelser (med undtagelse af modtagere i henhold til artikel 42c i vedtægten for tjenestemænd, der ikke har ret til anvendelse af justeringskoefficient).

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 41, 42c og 50 samt bilag IV og artikel 48a i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Konto 1 2 2 2 — Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—  godtgørelser, der skal udbetales i henhold til tjenestemandsvedtægten eller Rådets forordning (EF, Euratom, EKSF) nr. 2689/95 og (EF, Euratom) nr. 1748/2002

—  institutionens bidrag til sygeforsikring for godtgørelsesmodtagerne

—  virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på forskellige godtgørelser.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 64 og 72.

Rådets forordning (EF, Euratom, EKSF) nr. 2689/95 af 17. november 1995 om særlige foranstaltninger for midlertidigt ansattes udtræden af tjenesten i De Europæiske Fællesskaber som følge af Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse (EFT L 280 af 23.11.1995, s. 4).

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1748/2002 af 30. september 2002 om særlige foranstaltninger for endelig udtræden af tjenesten for De Europæiske Fællesskabers fastansatte tjenestemænd i Europa-Parlamentet og midlertidigt ansatte i de politiske grupper i Europa-Parlamentet i forbindelse med institutionens modernisering (EFT L 264 af 2.10.2002, s. 9).

Kapitel 1 4 — Andet personale og eksterne ydelser

Artikel 1 4 0 — Øvrige ansatte og eksterne personer

Konto 1 4 0 0 — Øvrige ansatte – Generalsekretariatet og politiske grupper

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

63 741 000

54 054 199

51 786 300,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal hovedsagelig dække følgende udgifter:

—  vederlag, herunder tillæg og godtgørelser, til øvrige ansatte, særlig kontraktansatte og særlige rådgivere (i henhold til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union), arbejdsgiverbidrag til de forskellige sygesikringsordninger, som for hovedparten betales til EU-institutionernes ordning samt virkningen af de justeringskoefficienter, der anvendes på disse ansattes vederlag

—  ansættelse af vikarer

—  regninger, som er udstedt af PMO til dækning af udgifterne til ansættelse af ansatte til at behandle de administrative sagsmapper for Europa-Parlamentets ansatte (navnlig i forbindelse med arbejdsløshedsunderstøttelse, pensionsrettigheder).

Denne bevilling dækker ikke udgifter til:

—  øvrige ansatte, der er ansat i Generaldirektoratet med ansvar for sikkerhed, og som udfører funktioner i forbindelse med sikring af personer og ejendom, informationssikkerhed samt risikovurdering

—  øvrige ansatte, der er ansat som chauffører i Generalsekretariatet, eller som koordinerer disse chaufførers arbejde

En del af bevillingen skal anvendes til ansættelse af kontraktansatte med handicap, jf. Præsidiets afgørelse af 7. og 9. juli 2008.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 4 000 000 EUR.

Retsgrundlag

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (afsnit IV, V og VI).

De generelle gennemførelsesbestemmelser for udvælgelsesprøver og -procedurer, ansættelse og indplacering af Europa-Parlamentets tjenestemænd og øvrige ansatte (Europa-Parlamentets generalsekretærs afgørelse af 17. oktober 2014).

Konto 1 4 0 1 — Øvrige ansatte — sikkerhed

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

31 956 000

27 634 012

26 305 850,43

Anmærkninger

Denne bevilling skal hovedsagelig dække følgende udgifter til øvrige ansatte, der er ansat i generaldirektoratet med ansvar for sikkerhed, og som udfører funktioner i forbindelse med sikring af personer og ejendom, informationssikkerhed samt risikovurdering:

—  vederlag til kontraktansatte og kontraktansatte til varetagelse af hjælpefunktioner, herunder tillæg og godtgørelser, samt virkningen af løntilpasningen på disse ansattes vederlag,

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Retsgrundlag

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (afsnit IV).

De generelle gennemførelsesbestemmelser for udvælgelsesprøver og -procedurer, ansættelse og indplacering af Europa-Parlamentets tjenestemænd og øvrige ansatte (Europa-Parlamentets generalsekretærs afgørelse af 17. oktober 2014).

Konto 1 4 0 2 — Øvrige ansatte — chauffører i Generalsekretariatet

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

7 344 000

6 372 506

6 272 810,16

Anmærkninger

Denne bevilling skal hovedsagelig dække følgende udgifter til øvrige ansatte, som er ansat som chauffører i Generalsekretariatet eller koordinerer disse chaufførers arbejde:

—  vederlag til kontraktansatte og kontraktansatte til varetagelse af hjælpefunktioner, herunder tillæg og godtgørelser, samt virkningen af løntilpasningen på disse ansattes vederlag,

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Retsgrundlag

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (afsnit IV).

De generelle gennemførelsesbestemmelser for udvælgelsesprøver og -procedurer, ansættelse og indplacering af Europa-Parlamentets tjenestemænd og øvrige ansatte (Europa-Parlamentets generalsekretærs afgørelse af 17. oktober 2014).

Konto 1 4 0 4 — Praktikanter, udstationerede nationale eksperter, udveksling af tjenestemænd og studiebesøg

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

9 337 000

9 442 000

7 932 317,52

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—  aflønning af praktikanter (stipendier), herunder eventuelle husstandstillæg

—  rejseudgifter, der afholdes af praktikanterne

—  eventuelle yderligere udgifter, som er direkte forbundet med deres handicap

—  udgifter til ulykkes- og sygeforsikring for praktikanter

—  udgifter i forbindelse med afholdelse af informationsmøder/kurser for praktikanter

—  et tilskud til Schuman-praktikudvalget

—  udgifter til tilrådighedsstillelse af tjenestemænd i Europa-Parlamentet og tjenestemænd i medlemsstaternes eller kandidatlandenes administrationer eller fra internationale organisationer, der er specificeret i bestemmelserne

—  udgifter til udstationering af nationale eksperter i Europa-Parlamentet, herunder godtgørelser og rejseudgifter

—  ulykkesforsikring for udstationerede nationale eksperter

—  godtgørelser i forbindelse med studiebesøg og stipendier

—  foranstaltninger til uddannelse af konferencetolke og oversættere, bl.a. i samarbejde med tolkeskoler og universiteter, som udbyder en uddannelse i oversættelse, samt stipendier til uddannelse og videreuddannelse af tolke og oversættere, indkøb af undervisningsmateriale og udgifter i forbindelse hermed.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Retsgrundlag

Regler for udlån af tjenestemænd fra Europa-Parlamentet og midlertidigt ansatte fra de politiske grupper til nationale administrationer, organer svarende til disse samt internationale organisationer (Præsidiets afgørelse af 7. marts 2005).

Regler for udstationering af nationale eksperter i Europa-Parlamentet (Præsidiets afgørelse af 4. maj 2009).

Interne regler for praktikantophold og studiebesøg i Europa-Parlamentets Generalsekretariat (Europa-Parlamentets generalsekretærs afgørelse af 1. februar 2013 og 14. september 2018).

Konto 1 4 0 5 — Udgifter til tolkning

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

49 033 000

42 120 170

50 801 533,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—  honorarer og tilsvarende godtgørelser, sociale sikringsbidrag, rejseudgifter og andre udgifter til kontraktansatte konferencetolke, som Europa-Parlamentet rekrutterer til møder til dækning af egne eller andre institutioners eller organers behov i tilfælde, hvor dette arbejde ikke kan udføres af Europa-Parlamentets fastansatte eller midlertidigt ansatte tolke

—  udgifter til konferenceoperatører, -teknikere og -administratorer i forbindelse med ovenstående møder i tilfælde, hvor dette arbejde ikke kan udføres af Europa-Parlamentets tjenestemænd, midlertidigt ansatte eller øvrige ansatte

—  udgifter i tilknytning til tjenester ydet til Europa-Parlamentet af tolke, som er ansat ved andre regionale, nationale eller internationale institutioner

—  udgifter i tilknytning til tolkningsrelaterede aktiviteter, navnlig i forbindelse med forberedelse af møder samt undervisning og udvælgelse af tolke

—  gebyrer, der er betalt til Kommissionen for forvaltning af betalinger til konferencetolke.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 2 600 000 EUR.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Aftale om arbejdsbetingelser og lønordning for konferencetolke (og dens gennemførelsesbestemmelser) udarbejdet den 28. juli 1999 som annoteret den 13. oktober 2004 og revideret den 31. juli 2008.

Konto 1 4 0 6 — Observatører

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække godtgørelse af udgifter i forbindelse med observatører i overensstemmelse med artikel 13 i Europa-Parlamentets forretningsorden.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Artikel 1 4 2 — Eksterne oversættelsesydelser

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

8 216 000

5 000 000

11 658 380,87

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække oversættelses-, redigerings- og skrivearbejde, kodning og teknisk bistand udført af ikke-ansatte.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 50 000 EUR.

Kapitel 1 6 — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

Artikel 1 6 1 — Udgifter til forvaltning af personale

Konto 1 6 1 0 – Udgifter ved ansættelse

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

163 000

163 000

111 415,93

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—  udgifter til tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer i henhold til artikel 3 i afgørelse 2002/621/EF samt rejse- og opholdsudgifter for kandidater, der skal til samtale med henblik på ansættelse

—  udgifter til tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer for ansatte.

I tilfælde behørigt begrundet i driftsbehov og efter høring af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor kan bevillingen anvendes til udvælgelsesprøver, Europa-Parlamentet selv afholder.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 27 til 31 og artikel 33 samt bilag III.

Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs, Regionsudvalgets og Ombudsmandens afgørelse 2002/620/EF af 25. juli 2002 om oprettelse af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af 26.7.2002, s. 53) og afgørelse 2002/621/EF truffet af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens generalsekretærer, Domstolens justitssekretær, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets generalsekretærer og Ombudsmandens repræsentant den 25. juli 2002 om organisation og drift af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af 26.7.2002, s. 56).

Konto 1 6 1 2 — Læring og udvikling

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

8 127 000

7 085 000

5 638 767,32

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til uddannelse med henblik på at forbedre personalets færdigheder og institutionens præstationer og effektivitet, f.eks. igennem sprogkurser i de officielle arbejdssprog.

Den skal også dække udgifter til andre kurser for medlemmerne.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Artikel 1 6 3 — Foranstaltninger til fordel for institutionens personale

Konto 1 6 3 0 — Velfærd

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

760 000

749 000

517 613,32

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—  følgende personer med handicap som led i en interinstitutionel politik til fordel for personer med handicap:

—  tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste

—  ægtefæller til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste

—  børn, over for hvem der i henhold til EU's tjenestemandsvedtægt består forsørgerpligt.

Den skal gøre det muligt inden for budgettets muligheder og, efter at eventuelle nationale rettigheder i enten bopælslandet eller oprindelseslandet er udtømt, at godtgøre andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundede, og som ikke godtgøres af den fælles sygesikringsordning

—  foranstaltninger til fordel for tjenestemænd og øvrige ansatte, der befinder sig i en særlig vanskelig situation

—  et tilskud til Personaleudvalget og mindre velfærdsudgifter. Bidragene eller afholdelsen af udgifterne af Personaleudvalget for deltagere i en velfærdsaktivitet sigter mod at finansiere aktiviteter med en social, kulturel eller sproglig dimension, men omfatter ikke støtte til enkelte medarbejdere eller husholdninger

—  andre foranstaltninger af social karakter på institutionelt og interinstitutionelt plan til gavn for tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionister

—  finansiering af særlige hensigtsmæssige tilpasningsforanstaltninger eller udgifter til medicinske eller sociale undersøgelser for tjenestemænd og øvrige ansatte med handicap, der er ved at blive ansat, eller som har behov for tilpasningsforanstaltninger som følge af begivenheder indtruffet i løbet af deres karriere, og praktikanter med handicap i forbindelse med udvælgelsesprocedurer med anvendelse af artikel 1d i tjenestemandsvedtægten, navnlig personlig bistand på arbejdspladsen, herunder transport, eller under tjenesterejser.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 70 000 EUR.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 1d, artikel 9, stk. 3, tredje afsnit, og artikel 76.

Konto 1 6 3 1 — Mobilitet

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

1 490 000

1 500 000

839 725,62

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med mobilitetsplanen på de forskellige arbejdssteder.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Konto 1 6 3 2 — Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

252 000

240 000

212 286,81

Anmærkninger

Denne bevilling skal tilskynde til og finansielt støtte ethvert initiativ, der har til formål at fremme det sociale samvær mellem ansatte af forskellige nationaliteter, i form af tilskud til personalets klubber og sports- og kulturaktiviteter, samt bidrage til at dække omkostningerne i forbindelse med et permanent fritidscenter (kulturelle aktiviteter, sportsaktiviteter, fritidsaktiviteter, restaurant).

Denne skal ligeledes dække den finansielle deltagelse i interinstitutionelle sociale aktiviteter.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 600 000 EUR.

Artikel 1 6 5 — Udgifter vedrørende alle personer, der er knyttet til institutionen

Konto 1 6 5 0 — Lægetjeneste

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

1 820 000

1 555 000

1 068 832,50

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til drift af lægetjenesten, Kontoret for Forvaltning af Sygefravær og Enheden for Risikoforebyggelse og Velfærd på Arbejdspladsen på de tre arbejdssteder, herunder lægeundersøgelser, indkøb af materiel og farmaceutiske produkter osv., udgifter til lægeundersøgelser, især i forbindelse med arbejdsmedicin, lægeundersøgelser med henblik på ansættelse, regelmæssige lægetjek og helbredskontrol for sikkerhedsrelaterede stillinger, der indebærer årvågenhed og en defineret risiko, lægeerklæringer, ergonomi, omkostninger i forbindelse med Invaliditetsudvalgets arbejde, voldgift og ekspertvurderinger, samt udgifter til behandling hos eksterne speciallæger og paramedicinsk personale, når lægetjenesten anser det for nødvendigt.

Den dækker ligeledes udgifter til indkøb af visse arbejdsredskaber, der skønnes nødvendige af medicinske grunde, samt udgifter til lægepersonale og andet sundhedspersonale, der er omfattet af tjenesteydelseskontrakter eller på kortfristede stand-in-opgaver.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 33, artikel 59 og artikel 8 i bilag II.

Konto 1 6 5 2 — Udgifter til forplejning

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

800 000

1 080 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til forplejning.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 000 EUR.

Konto 1 6 5 4 — Børnepasningsfaciliteter

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

8 440 000

7 675 000

6 665 924,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække Europa-Parlamentets andel af de samlede organisationsudgifter og udgifter til tjenesteydelser til de interne og eksterne børnepasningsfaciliteter, med hvilke der er indgået en aftale.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 3 300 000 EUR.

Konto 1 6 5 5 — Europa-Parlamentets bidrag til akkrediterede type II-Europaskoler

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

626 000

615 000

445 600,00

Anmærkninger

Gennemførelse af Kommissionens afgørelse C(2013) 4886 af 1. august 2013 om iværksættelse af betalingen af EU-bidrag til skoler, der er godkendt af Europaskolernes Øverste Råd, svarende til antallet af registrerede EU-elever, der erstatter Kommissionens afgørelse C(2009) 7719 af 14. oktober 2009 som ændret ved Kommissionens afgørelse C(2010) 7993 af 8. december 2010 (EUT C 222 af 2.8.2013, s. 8).

Denne bevilling skal dække Europa-Parlamentets bidrag til type II-Europaskoler, der er akkrediteret af Europaskolernes bestyrelse, eller refusion af et bidrag til type II-Europaskoler, der er akkrediteret af Europaskolernes bestyrelse, som Kommissionen har betalt på Europa-Parlamentets vegne til type II-Europaskoler, der er akkrediteret af Europaskolernes bestyrelse. Den dækker udgifterne til børn af Europa-Parlamentets personale, som falder ind under personalevedtægten, og som er indskrevet på disse skoler.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Afsnit 2 — Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

Anmærkninger

Da forsikringsselskaberne ikke længere dækker skader på Europa-Parlamentets bygninger i tilfælde af arbejdskonflikter og terroristangreb, skal denne risiko dækkes over Den Europæiske Unions almindelige budget.

Bevillingerne under dette afsnit dækker derfor alle udgifter i tilknytning til skader som følge af arbejdskonflikter og terroristangreb.

Kapitel 2 0 — Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

Artikel 2 0 0 — Bygninger

Konto 2 0 0 0 — Leje

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

33 291 000

38 620 000

35 658 454,54

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til leje af Europa-Parlamentets bygninger eller dele af bygninger.

Den dækker ligeledes ejendomsskat på fast ejendom. Lejen er udregnet for 12 måneder og på grundlag af eksisterende kontrakter eller kontrakter, som er under udarbejdelse, hvori der er fastsat en indeksregulering i forhold til leveomkostningerne eller byggeomkostningerne.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 3 000 000 EUR.

Finansielle bidrag fra medlemsstaterne eller deres offentlige organer eller enheder i form af finansiering eller tilbagebetaling af omkostninger og tilhørende udgifter i forbindelse med køb eller anvendelse af jord, bygninger, samt af udgifter i forbindelse med institutionens bygninger og faciliteter, betragtes som eksterne formålsbestemte indtægter som omhandlet i artikel 21, stk. 2, i finansforordningen.

Konto 2 0 0 1 — Acontobetalinger

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

p.m.

p.m.

42 000 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække acontobetalinger for bygninger eller dele af bygninger i henhold til løbende kontrakter eller kontrakter under forberedelse.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 50 000 EUR.

Finansielle bidrag fra medlemsstaterne eller deres offentlige organer eller enheder i form af finansiering eller tilbagebetaling af omkostninger og tilhørende udgifter i forbindelse med køb eller anvendelse af jord, bygninger, samt af udgifter i forbindelse med institutionens bygninger og faciliteter, betragtes som eksterne formålsbestemte indtægter som omhandlet i artikel 21, stk. 2, i finansforordningen.

Konto 2 0 0 3 — Ejendomserhvervelser

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække ejendomserhvervelser. Tilskuddene i forbindelse med grundene og byggemodningen heraf behandles i overensstemmelse med finansforordningen.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 13 000 EUR.

Finansielle bidrag fra medlemsstaterne eller deres offentlige organer eller enheder i form af finansiering eller tilbagebetaling af omkostninger og tilhørende udgifter i forbindelse med køb eller anvendelse af jord, bygninger, samt af udgifter i forbindelse med institutionens bygninger og faciliteter, betragtes som eksterne formålsbestemte indtægter som omhandlet i artikel 21, stk. 2, i finansforordningen.

Konto 2 0 0 7 — Opførelse af bygninger og indretning af lokaler

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

82 730 000

81 330 000

64 089 414,49

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—  udgifter til opførelse af bygninger (arbejder, udgifter til undersøgelser, indledende indretningsarbejder og indkøb af materialer, der er nødvendige for ibrugtagning, og alle dertilhørende udgifter),

—  udgifter til indretningsarbejder og andre hertil hørende udgifter (herunder udgifter til honorarer til arkitekter, ingeniør osv.).

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 472 000 EUR.

Finansielle bidrag fra medlemsstaterne eller deres offentlige organer eller enheder i form af finansiering eller tilbagebetaling af omkostninger og tilhørende udgifter i forbindelse med køb eller anvendelse af jord, bygninger, samt af udgifter i forbindelse med institutionens bygninger og faciliteter, betragtes som eksterne formålsbestemte indtægter som omhandlet i artikel 21, stk. 2, i finansforordningen.

Konto 2 0 0 8 — Forvaltning af bygninger

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

5 429 000

4 971 000

4 304 207,85

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til bygningsforvaltning, der ikke er opført særskilt under dette kapitels andre artikler, såsom:

—  affaldshåndtering og -behandling

—  obligatoriske kontroller, kvalitetskontrol, ekspertudtalelser, revisioner, kontrol med overholdelse osv.

—  det tekniske bibliotek

—  bistand til forvaltning (Building Helpdesk)

—  forvaltning af planer over bygninger og oplysningsmateriale

—  øvrige udgifter.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 268 000 EUR.

Artikel 2 0 2 — Udgifter vedrørende bygninger

Konto 2 0 2 2 — Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

64 180 000

59 820 000

60 209 831,42

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter i henhold til gældende kontrakter til vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger (lokaler, teknisk udstyr), som lejes eller ejes af Europa-Parlamentet.

Før forlængelse eller indgåelse af kontrakter hører institutionen de øvrige institutioner om de kontraktbetingelser, de hver især har opnået (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre bestemmelser), jf. i øvrigt finansforordningens artikel 104.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 479 000 EUR.

Konto 2 0 2 4 — Energiforbrug

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

16 100 000

15 820 000

15 629 810,07

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til vand, gas, elektricitet og opvarmning.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 150 000 EUR.

Konto 2 0 2 6 — Sikring af og tilsyn med bygninger

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

23 750 000

22 350 000

17 294 304,81

Anmærkninger

Denne bevilling skal hovedsagelig dække udgifterne ved bevogtning og tilsyn med Europa-Parlamentets bygninger på Europa-Parlamentets tre sædvanlige arbejdssteder og dets informationskontorer i Unionen såvel som dets kontorer i tredjelande.

Før forlængelse eller indgåelse af kontrakter hører institutionen de øvrige institutioner om de kontraktbetingelser, de hver især har opnået (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre bestemmelser), jf. i øvrigt finansforordningens artikel 104.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 000 EUR.

Konto 2 0 2 8 — Forsikringer

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

2 660 000

2 500 000

1 417 126,20

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække forsikringspræmierne.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Kapitel 2 1 — IT, udstyr og inventar

Anmærkninger

Hvad angår udbudsprocedurer, hører institutionen de øvrige institutioner om de betingelser, de hver især har opnået.

Artikel 2 1 0 — IT og telekommunikation

Konto 2 1 0 0 — IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

29 545 500

29 915 200

22 959 784,66

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til indkøb, leje, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og software såvel som udgifter til bistand fra eksterne rådgivende firmaer og IT-konsulenter til de regelmæssige aktiviteter, der er nødvendige for Europa-Parlamentets velfungerende IT- og telekommunikationssystemer. Disse udgifter vedrører navnlig Data- og Telekommunikationscentrets systemer, afdelingernes IT-aktiviteter og netværksadministration.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 625 000 EUR.

Konto 2 1 0 1 — IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

25 409 000

23 546 000

21 669 672,44

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til indkøb, leje, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og software såvel som udgifter til bistand fra eksterne rådgivende firmaer og IT-konsulenter til de regelmæssige aktiviteter i relation til administration og vedligeholdelse af infrastrukturer i forbindelse med Europa-Parlamentets IT- og telekommunikationssystemer. Disse udgifter vedrører navnlig infrastrukturer for netværk, kabler, telekommunikation, individuelt udstyr såvel som afstemningssystemer.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 130 000 EUR.

Konto 2 1 0 2 — IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

12 870 000

12 301 000

11 658 807,62

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til indkøb, leje, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og software såvel som udgifter til bistand fra eksterne rådgivende firmaer og IT-konsulenter til de regelmæssige aktiviteter til generel vejledning og bistand til brugere med hensyn til Europa-Parlamentets IT- og telekommunikationssystemer. Disse udgifter vedrører ydelse af bistand til medlemmerne og andre brugere, navnlig til administrations- og lovgivningsapplikationer, der anvendes inden for sikkerhed, samt kommunikationsapplikationer.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 45 000 EUR.

Konto 2 1 0 3 — IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

26 840 000

20 594 500

18 187 322,45

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til indkøb, leje og vedligeholdelse af materiel og software og tilhørende arbejder samt udgifter til bistand fra eksterne rådgivende firmaer og IT-konsulenter i forbindelse med den løbende forvaltning af institutionens IKT-applikationer. Udgifterne vedrører især udgifter til medlemmernes applikationer, kommunikations- og sikkerhedsapplikationer samt administrations- og lovgivningsapplikationer.

Bevillingen skal desuden dække udgifter til IKT-værktøjer, der finansieres i fællesskab inden for rammerne af det interinstitutionelle samarbejde på sprogområdet, som følge af de beslutninger, der træffes af Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 32 000 EUR.

Konto 2 1 0 4 — IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

15 487 000

17 702 000

29 284 173,02

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til indkøb af materiel og software såvel som udgifter til bistand fra eksterne rådgivende firmaer og IT-konsulenter til investeringer i Europa-Parlamentets IT- og telekommunikationssystemers infrastruktur. Disse investeringer vedrører navnlig Data- og Telekommunikationscentrets systemer, netværket, kabler samt systemer til videokonferencer.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 102 000 EUR.

Konto 2 1 0 5 — IT og telekommunikation — investeringer i projekter

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

25 981 000

34 792 000

32 565 114,52

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til indkøb af materiel og software såvel som udgifter til bistand fra eksterne rådgivende firmaer og IT-konsulenter til investeringer i forbindelse med eksisterende og nye IKT-projekter. Investeringerne vedrører navnlig applikationer for medlemmer, applikationer på det lovgivningsmæssige, administrative og finansielle område og på kommunikations- og sikkerhedsområdet samt i forbindelse med administration af IKT-projekter.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Artikel 2 1 2 — Inventar

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

7 400 000

7 600 000

5 597 060,61

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb, leje, vedligeholdelse og reparation af inventar, især køb af ergonomisk kontorinventar, udskiftning af forældede eller ødelagte møbler og kontormaskiner. Den skal også dække diverse udgifter til forvaltning af Europa-Parlamentets løsøre.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Artikel 2 1 4 — Teknisk materiel og tekniske anlæg

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

27 923 500

28 033 500

20 701 628,48

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg såvel som deres forvaltning, herunder:

—  diverse materiel og tekniske anlæg (faste og mobile) til trykkeri, sikkerhed (herunder IT-software), restaurationer, bygninger, uddannelse af personale, institutionens sportscentre osv.

—  udstyr, navnlig i trykkeriet, telefontjenesten, kantinerne og indkøbscentralerne, samt sikkerheds- og konferenceudstyr i den audiovisuelle sektor osv.

—  specielt materiel (elektronisk, IT og elektrisk) og tilhørende eksterne ydelser.

Den dækker også udgifter til offentliggørelse af salg og udrangering af materiel samt udgifter til teknisk bistand (rådgivning) i de tilfælde, hvor der er brug for ekstern ekspertise.

Denne bevilling dækker også udgifter til transport af det tekniske udstyr, der er nødvendigt for leveringen af konferencetjenester, hvor disse efterspørges af et medlem, en politisk gruppe eller et af Europa-Parlamentets organer, hvor som helst i verden. Disse omkostninger omfatter transportomkostninger og alle administrative omkostninger.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 190 000 EUR.

Artikel 2 1 6 — Transport af medlemmer, andre personer og varer

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

4 188 000

4 101 000

3 089 461,57

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb, leasing, vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel (bil- og cykelparken) og leje af vogne, taxier, busser og lastbiler med eller uden chauffør, herunder relevante forsikringer og andre administrationsudgifter. Når bilparken skal udskiftes, eller der skal indkøbes, leases eller lejes biler, vil de mindst forurenende biler, f.eks. hybridbiler, blive foretrukket.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 000 EUR.

Kapitel 2 3 — Løbende administrative driftsudgifter

Anmærkninger

Hvad angår udbudsprocedurer, hører institutionen de øvrige institutioner om de betingelser, de hver især har opnået.

Artikel 2 3 0 — Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

1 413 000

1 440 000

1 290 415,47

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb af papir, kuverter, kontorartikler, materiale til trykkeri- og reproduktionsafdelingerne osv. såvel som administrationsudgifter i forbindelse hermed.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 73 000 EUR.

Artikel 2 3 1 — Finansielle udgifter

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

60 000

60 000

35 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække bankomkostninger (provisioner, kursdifferencer og diverse omkostninger) og andre finansielle udgifter, herunder udgifter i tilknytning til finansieringen af bygninger.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Artikel 2 3 2 — Retsomkostninger og skadeserstatning

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

1 370 000

1 740 000

328 590,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—  omkostninger, som Domstolen, Retten og medlemsstaternes retter tilpligter Europa-Parlamentet at bære

—  advokatbistand til Europa-Parlamentet i sager ved medlemsstaternes og Unionens retter, juridisk rådgivning eller ekspertrådgivning til at bistå Den Juridiske Tjeneste

—  refusioner af udgifter til advokater i forbindelse med disciplinære og lignende procedurer

—  skadeserstatninger og renter

—  aftalte godtgørelser i forbindelse med mindelig bilæggelse i henhold til afsnit III, kapitel 11, i Rettens procesreglement

—  administrative bøder fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).

Artikel 2 3 6 — Porto og andre forsendelsesomkostninger

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

224 000

337 000

186 257,83

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til porto, ekspedition og befordring med de nationale postvæsener eller kurerservice.

Denne bevilling skal ligeledes dække udgifter til posthåndteringstjenester.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Artikel 2 3 7 — Flytning

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

1 830 000

3 180 000

1 700 374,49

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til flytning og intern transport foretaget af eksterne flyttefirmaer eller ved hjælp af midlertidige flyttefolks serviceydelser.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Artikel 2 3 8 — Andre udgifter til den administrative drift

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

1 674 500

1 591 000

1 231 706,11

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—  forsikringer, der ikke udtrykkeligt er medtaget under andre poster

—  køb og vedligeholdelse af beklædning til parlamentsbetjente, chauffører, receptionister, lageransatte og flyttemænd såvel som ansatte i tjenesten for besøg og seminarer, Parlamentarium, Lægetjenesten, Sikkerhedstjenesten, tjenesten for vedligeholdelse af bygninger og diverse tekniske tjenester

—  diverse driftsudgifter og administrationsudgifter, herunder administrationsgebyrer, der betales til PMO i forbindelse med tidligere medlemmers pensioner, som de har ret i henhold til statutten, udgifter til sikkerhedskontrol af eksterne personer, der arbejder i Europa-Parlamentets lokaler eller systemer samt køb af varer og tjenesteydelser, der ikke udtrykkeligt er medtaget under andre poster

—  diverse køb i forbindelse med aktiviteter som led i ordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS) (PR-kampagner osv.)

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Artikel 2 3 9 — EMAS-aktiviteter, navnlig fremmende aktiviteter, og Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

262 500

262 500

198 988,92

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med EMAS-aktiviteter, som har til formål at forbedre Europa-Parlamentets miljøpræstationer, herunder fremme af disse aktiviteter, og i forbindelse med Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Afsnit 3 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver

Kapitel 3 0 — Møder og konferencer

Artikel 3 0 0 — Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

28 140 000

27 010 000

27 362 797,07

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne i forbindelse med rejser foretaget af institutionens personale og tilknyttede nationale eksperter, praktikanter og ansatte fra andre EU-institutioner eller internationale institutioner, der indbydes af institutionen, mellem tjenestestedet og et af Europa-Parlamentets tre arbejdssteder (Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg) og i forbindelse med tjenesterejser til alle andre steder end de tre arbejdssteder. Udgifterne, der dækkes, er befordringsudgifter, dagpenge, opholdsudgifter og godtgørelser for ubekvemme arbejdstider. Ekstraudgifter (herunder annullering af rejsehjemmel og hotelreservationer, udgifter til elektronisk fakturering og udgifter til forsikringer i forbindelse med tjenesterejser) dækkes også.

Denne bevilling skal også dække udgifter til enhver form for CO2-kompensation for tjenesterejser og rejser foretaget af personalet.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 200 000 EUR.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 71 samt artikel 11, 12 og 13 i bilag VII.

Artikel 3 0 2 — Udgifter til receptioner og repræsentation

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

910 500

1 000 000

748 223,68

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—  udgifter til de forpligtelser, der påhviler institutionen i form af receptioner og repræsentation blandt andet i forbindelse med vurdering af videnskabelige projekter (STOA), og andre fremadrettede aktiviteter samt udgifter til medlemmernes repræsentation

—  formandens repræsentationsudgifter uden for arbejdsstederne

—  repræsentation og tilskud til sekretariatsudgifter for formandens kontor

—  Generalsekretariatets receptioner og repræsentation, herunder indkøb af artikler og medaljer til tjenestemænd med 15 eller 25 års tjenestetid

—  diverse udgifter i Protokoltjenesten såsom til flag, gaveæsker, indbydelser, trykte menuer osv.

—  udgifter til rejser og ophold for meget vigtige gæster af institutionen

—  udgifter til visa for Europa-Parlamentets medlemmer og ansatte i forbindelse med officielle besøg

—  udgifter til receptioner og repræsentation og andre specifikke udgifter for medlemmer, som udøver officielle funktioner i Europa-Parlamentet.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Artikel 3 0 4 — Diverse udgifter til møder

Konto 3 0 4 0 — Diverse udgifter til interne møder

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

300 000

600 000

1 130 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til forfriskninger og andre drikkevarer, lejlighedsvis til lette måltider, der serveres i forbindelse med Europa-Parlamentets møder eller i forbindelse med interinstitutionelle møder, der afholdes i Europa Parlamentets bygninger, samt til forvaltning af disse ydelser.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Konto 3 0 4 2 — Møder, kongresser, konferencer og delegationer

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

2 671 000

3 000 000

2 324 362,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal navnlig dække de udgifter, som ikke dækkes af kapitel 1 0 og artikel 3 0 0 i forbindelse med:

—  afholdelse af møder uden for arbejdsstederne (udvalg eller disses delegationer, politiske grupper), herunder i givet fald udgifter til repræsentation

—  organisering af interparlamentariske delegationer, ad hoc-delegationer, blandede parlamentariske udvalg, parlamentariske samarbejdsudvalg og parlamentariske delegationer til Verdenshandelsorganisationen (WTO) samt udgifterne i forbindelse med den parlamentariske konference om WTO og dens styringsudvalg

—  organisering af delegationer til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling, Den Parlamentariske Forsamling Euronest og deres organer

—  organisering af Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen, dennes udvalg og præsidium; disse udgifter omfatter Europa-Parlamentets bidrag til forsamlingens uafhængige sekretariat eller det beløb, der udgør Europa-Parlamentets andel af forsamlingens budget

—  bidrag til internationale organisationer, som Europa-Parlamentet eller et af dets organer er medlem af (Den Interparlamentariske Union, Sammenslutningen af Parlamenternes Generalsekretærer, 12+-Gruppen under Den Interparlamentariske Union)

—  tilbagebetaling til Kommissionen på grundlag af en aftale om levering af tjenesteydelser, der er indgået mellem Parlamentet og Kommissionen, af Europa-Parlamentets andel af omkostningerne ved at fremstille EU-passersedlen (udstyr, personale og materialer) i overensstemmelse med protokollen om privilegier og immuniteter (artikel 6), artikel 23 i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, artikel 11 og 81 i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte i Unionen og Rådets forordning (EU) nr. 1417/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af formen på de passérsedler, som udstedes af Den Europæiske Union (EUT L 353 af 28.12.2013, s. 26).

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Konto 3 0 4 9 — Udgifter til rejsebureauydelser

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

2 130 000

2 510 000

2 112 104,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække driftsudgifterne for det rejsebureau, Europa-Parlamentet har kontrakt med.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 6 000 EUR.

Kapitel 3 2 — Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation

Artikel 3 2 0 — Køb af ekspertise

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

7 137 000

6 171 000

5 875 152,83

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—  kontrakter med kvalificerede eksperter og forskningsinstitutter med henblik på undersøgelser og andre forskningsaktiviteter (workshopper, rundbordskonferencer, ekspertpaneler, konferencer) eller teknisk bistand, der forudsætter særlige færdigheder, og som gennemføres for Europa-Parlamentets organer, parlamentariske udvalg, parlamentariske delegationer og administration

—  erhvervelse eller leje af specialiserede informationskilder, såsom specialiserede databaser, dertil hørende litteratur eller teknisk bistand, når det er nødvendigt for at supplere ovennævnte ekspertkontrakter

—  rejse- og opholdsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed for sagkyndige og andre — herunder personer, der har indgivet andragender til Europa-Parlamentet — der indkaldes til udvalgsmøder, delegationsmøder, studie- og arbejdsgrupper samt workshops

—  udgifter til udbredelse af interne og eksterne parlamentariske forskningsprodukter og andre relevante produkter til fordel for institutionen og offentligheden (navnlig via offentliggørelse på internettet, interne databaser, brochurer og publikationer)

—  indkaldelse af eksterne personer til at deltage i arbejdet i f.eks. disciplinærudvalget eller det specialiserede panel til behandling af finansielle uregelmæssigheder.

—  udgifter til kontrol af rigtigheden af de dokumenter, som fremlægges af kandidater ved ansættelsesprocedurer, af specialiserede eksterne leverandører.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 50 000 EUR.

Artikel 3 2 1 — Udgifter til Europa-Parlamentets forskningstjenester, herunder biblioteket og de historiske arkiver og vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA) og til det europæiske videnskabelige mediecentrum

Konto 3 2 1 0 — Udgifter til Europa-Parlamentets forskningstjenester, herunder biblioteket og de historiske arkiver og vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA)

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

8 150 000

7 460 000

6 259 211,49

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til aktiviteterne i GD EPRS, navnlig:

—  køb af specialiseret ekspertise og bistand til Europa-Parlamentets forskningsaktiviteter (herunder artikler, undersøgelser, workshopper, rundbordskonferencer, ekspertpaneler, konferencer), der om nødvendigt kan gennemføres i samarbejde med andre institutioner, internationale organisationer, nationale parlamenters forskningsafdelinger og biblioteker, tænketanke, forskningsorganer og andre kvalificerede eksperter

—  køb af ekspertise, der er specialiseret inden for konsekvensanalyse samt forudgående og efterfølgende vurdering af den europæiske merværdi og vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA)

—  køb eller leje af bøger, tidsskrifter, aviser, databaser, presseagenturers produkter og et ethvert andet informationsmedie til biblioteket i forskellige formater, herunder udgifter til copyright, kvalitetsstyringssystemet, indbindings- og vedligeholdelsesmaterialer og -arbejder og andre relevante ydelser

—  udgifter til eksterne arkiveringsydelser (organisering, udvælgelse, beskrivelse, overførsel til forskellige medier og papirløst format, erhvervelse af primære arkivkilder)

—  erhvervelse, udvikling, installation, anvendelse og vedligeholdelse af særlig biblioteks- og arkiveringsdokumentation og særligt mediatekmateriale, herunder elektrisk, elektronisk og IT-materiale og/eller -systemer såvel som indbindings- og vedligeholdelsesmaterialer

—  udgifter til udbredelse af interne og eksterne parlamentariske forskningsprodukter og andre relevante produkter til fordel for institutionen og offentligheden (navnlig via offentliggørelse på internettet, interne databaser, brochurer og publikationer)

—  rejse- og opholdsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed for eksperter og forfattere, der indbydes til at deltage i præsentationer, seminarer, workshopper eller andre aktiviteter af denne type organiseret af GD EPRS

—  deltagelsen af enheden for vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA) i europæiske og internationale videnskabelige organers aktiviteter

—  Europa-Parlamentets forpligtelser i henhold til internationale og/eller interinstitutionelle samarbejdsaftaler, herunder Europa-Parlamentets bidrag til udgifterne til forvaltning af Unionens historiske arkiver i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 354/83.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 354/83 af 1. februar 1983 om åbning for offentligheden af de historiske arkiver for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab (EFT L 43 af 15.2.1983, s. 1).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).

Præsidiets afgørelse af 28. november 2001 om regulativ om aktindsigt i Europa-Parlamentets dokumenter, senest ændret den 22. juni 2011 (EUT C 216 af 22.7.2011, s. 19).

Præsidiets afgørelse af 16. december 2002 om interne bestemmelser om Europa-Parlamentets arkiver, konsolideret den 3. maj 2004.

Præsidiets afgørelse af 10. marts 2014 om regulativ om behandling af arkivmateriale fra medlemmer og tidligere medlemmer af Europa-Parlamentet.

Konto 3 2 1 1 — Udgifter til det europæiske videnskabelige mediecentrum

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

1 600 000

1 600 000

318 576,80

Anmærkninger

For at fremme en effektiv dialog mellem medlemmer, det videnskabelige samfund og journalister - navnlig i forbindelse med nuværende videnskabelig og teknologisk udvikling og spørgsmål - kan Europa-Parlamentet drage fordel af en særlig og autoritativ struktur til at støtte drøftelse, uddannelse og udbredelse af viden på dette område. Med dette formål for øje er der oprettet et europæisk videnskabeligt mediecentrum, hvis drift overvåges af Europa-Parlamentets Panel for Fremtidens Videnskab og Teknologi (STOA-panelet).

Denne bevilling dækker også udgifter til tilrettelæggelse af disse aktiviteter og udgifter (herunder rejseudgifter, indkvartering og forplejning) i forbindelse med indbydelse af journalister, interessenter og andre eksperter til at dække de pågældende aktiviteter.

Bevillingerne under denne artikel - som er beregnet til at styrke aktiviteterne i kontakten mellem Europa-Parlamentet, det videnskabelige miljø og medierne - vil dække omkostningerne til det europæiske videnskabelige mediecentrum med henblik på specifikt at fremme netværkssamarbejde, uddannelse og formidling af viden ved f.eks.:

—  at oprette og vedligeholde netværk i kontakten mellem Europa-Parlamentet, det videnskabelige miljø og medierne

—  at afholde seminarer, konferencer og uddannelseskurser om den aktuelle udvikling og videnskabelige og teknologiske spørgsmål samt om arten og effektiviteten af videnskabelig journalistik

—  at udnytte oplysninger og analyser fra eksperter inden for den akademiske verden, medierne og andre kilder på det videnskabelige og teknologiske område til gavn for politiske beslutningstagere og borgere

—  at gøre Europa-Parlamentets forskning og andet relevant materiale inden for forsknings- og teknologiområdet mere alment tilgængelig gennem skriftlige, audiovisuelle og andre midler

—  at udvikle teknikker og metoder til at øge mulighederne for at identificere og udbrede pålidelige kilder inden for videnskab og teknologi

—  at støtte installation, opgradering og/eller anvendelse af avanceret teknisk udstyr og mediefaciliteter, til støtte for en sådan dialog

—  at udvikle et tættere samarbejde og generelle forbindelser mellem Europa-Parlamentet, medierne, universiteter og forskningscentre inden for dette område, herunder ved at anvende medierne til at fremme det europæiske videnskabelige mediecentrums rolle og arbejde samt dets tilgængelighed for borgerne.

Bevillingerne under denne konto kan også anvendes til at støtte Europa-Parlamentets dialog med det akademiske miljø, medierne, tænketanke og borgerne, hvad angår fremtidsstudier af de langsigtede tendenser, som EU's beslutningstagere står over for, både på det videnskabelige område og i bredere forstand, gennem seminarer, publikationer og andre aktiviteter, der er nævnt ovenfor.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets beslutning af 8. oktober 2013 om politisk planlægning og langsigtede tendenser: budgetmæssige konsekvenser for kapacitetsopbygning (Vedtagne tekster, P7_TA (2013)0395), særlig punkt 7 og 9.

Europa-Parlamentets beslutning af 29. april 2015 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2016 (EUT C 346 af 21.9.2016, s. 188), navnlig punkt 30.

Europa-Parlamentets beslutning af 14. april 2016 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017 (Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0132), navnlig punkt 54.

Artikel 3 2 2 — Udgifter til dokumentation

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

2 615 500

2 592 000

2 357 489,26

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—  abonnementer på aviser, tidsskrifter, hos nyhedsbureauer ved offentliggørelse og onlinetjenester, herunder udgifter til copyrightafgifter i forbindelse med reproduktion og skriftlig og/eller elektronisk udbredelse af disse abonnementer og servicekontrakter vedrørende levering af avisartikelanalyser og presseudklip

—  abonnementer eller servicekontrakter vedrørende levering af artikelanalyser af tidsskrifter eller indlæsning på optisk læsbare medier af uddrag af disse tidsskrifter

—  udgifter til brug af eksterne databaser for dokumentation og statistik, bortset fra IT-materiel og udgifter til telekommunikation

—  anskaffelse af nye eller erstatning af ordbøger, leksika, på alle medier, herunder til de nye sprogafdelinger, og andre værker til sprogtjenesterne og Lovgivningskvalitetsenhederne.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Artikel 3 2 3 — Støtte til demokrati og styrkelse af de parlamentariske kapaciteter i tredjelandes parlamenter

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

1 335 000

1 120 000

999 350,46

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—  udgiftsforpligtelser til programmer om udveksling af information og samarbejde mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter i førtiltrædelseslande, navnlig på Vestbalkan og i Tyrkiet

—  udgiftsforpligtelser med henblik på fremme af forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og demokratisk valgte nationale parlamenter i tredjelande (ud over dem, der er angivet i førnævnte afsnit) samt tilsvarende regionale parlamentariske institutioner. De pågældende aktiviteter tager navnlig sigte på at styrke den parlamentariske kapacitet i nye og fremvoksende demokratier, navnlig i det europæiske nærområde (syd og øst)

—  udgiftsforpligtelser til fremme af aktiviteter til fordel for mægling og programmer til fordel for unge politiske ledere fra Den Europæiske Union og fra lande i det europæiske udvidede nærområde: Maghreb, Østeuropa og Rusland, den israelsk-palæstinensiske dialog og andre prioriterede lande, som besluttes af Gruppen for Demokratistøtte og Valgkoordinering

—  udgiftsforpligtelser for tilrettelæggelsen af Sakharovprisen (navnlig prisens størrelse, prismodtagerens/prismodtagernes og de andre finalisters rejseudgifter og udgifter til modtagelse af denne eller disse, driftsomkostningerne for Sakharovnetværket samt udgifter til tjenesterejser for dets medlemmer) og til aktiviteter til fremme af menneskerettigheder.

Foranstaltningerne omfatter informationsbesøg i Europa-Parlamentet i Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg samt besøg i medlemsstater og tredjelande. Bevillingen dækker helt eller delvis deltagernes udgifter, især rejse- og opholdsudgifter og dagpenge.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Retsgrundlag

Præsidiets afgørelse af 12. december 2011 om oprettelse af Direktoratet for Demokratistøtte i Generaldirektoratet for Eksterne Politikker.

Artikel 3 2 4 — Produktion og publikation

Konto 3 2 4 0 — Den Europæiske Unions Tidende

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

p.m.

800 000

660 059,43

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække institutionens andel af Publikationskontorets udgifter til offentliggørelse og udgivelse og andre udgifter i forbindelse med tekster, som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Konto 3 2 4 1 — Digitale og traditionelle publikationer

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

4 410 000

4 225 300

4 444 677,16

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—  samtlige udgifter til digital udgivelse (websteder) og traditionel udgivelse (dokumenter og tryksager i udlicitering), herunder distribution

—  opdatering og evolutiv og korrigerende vedligeholdelse af redigeringssystemer.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 11 000 EUR.

Konto 3 2 4 2 — Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

22 780 000

27 210 000

44 669 830,44

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—  udgifter til kommunikation vedrørende institutionens værdier ved hjælp af informationspublikationer, herunder elektroniske publikationer, informationsaktiviteter, forbindelser til offentligheden, deltagelse i offentlige arrangementer, udstillinger og messer i medlemsstaterne og i tiltrædelseslandene og landene, hvor Europa-Parlamentet har et forbindelseskontor, og udvikling af værktøjer og måder, der har til formål at forbedre og lette offentlighedens adgang til det ved hjælp af mobilt udstyr

—  udgifter til kulturelle initiativer af europæisk interesse, f.eks. Europa-Parlamentets LUX-pris til europæisk film

—  tilrettelæggelse og gennemførelse af arrangementer målrettet unge, styrkelse af Parlamentets synlighed på de sociale medier, overvågning af tendenser blandt unge

—  udgifter til mobilt internet, interaktive teknologier, socialiseringsfora, kollaborative platforme og i forbindelse med ændringer i internetbrugeres adfærd med henblik på at bringe Europa-Parlamentet tættere på borgerne

—  udgifter til Europa-Parlamentets produktion, distribution og hosting af webclip og andet multimediemateriel, der kan udsendes, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets kommunikationsstrategi.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 50 000 EUR.

Konto 3 2 4 3 — Europa-Parlamentets besøgscentre

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

21 947 500

15 667 000

14 855 041,63

Anmærkninger

Denne bevilling skal finansiere installationer, materiale og udstillinger i Europa-Parlamentets besøgscentre, og mere specifikt:

—  i Parlamentarium — Europa-Parlamentets besøgscenter i Bruxelles

—  i modtagelsescentrene, "Europa Experience"-centrene og informationskontorer uden for Bruxelles

—  aktiviteterne for Huset for Europæisk Historie, f.eks. særlig intern indretning, indkøb af samlinger, udgifter i forbindelse med kontrakter med kvalificerede eksperter, tilrettelæggelse af udstillinger og driftsomkostningerne, herunder udgifter til indkøb af bøger, tidsskrifter og andre publikationer i forbindelse med aktiviteterne i Huset for Europæisk Historie

—  udgifter til Europa-Parlamentets erhvervelse af kunstværker, til indkøb af specifikt materiel og til løbende udgifter i forbindelse hermed, som f.eks. udgifter til ekspertise, vedligeholdelse, indramning, restaurering, rengøring, forsikring samt transportudgifter.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 4 000 000 EUR.

Konto 3 2 4 4 — Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

31 699 000

29 820 000

31 712 785,71

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække tilskud til besøgsgrupper samt alle udgifter til modtagelse, ledelse og infrastrukturer, finansiering af praktikantophold for opinionsdannende personer fra tredjelande (EUVP) og driftsudgifter til Euroscola-, Euromedscola- og Euronestscola-programmerne. Euromedscola- og Euronestscola-programmerne finder sted - på skift - hvert år i Europa-Parlamentets bygninger i Strasbourg og Bruxelles med undtagelse af de år, hvor der er valg.

Denne bevilling dækker også aktiviteter til fremme af det europæiske besøgsprogram (EUVP).

Denne bevilling forhøjes hvert år under anvendelse af en deflator, der tager højde for BNI- og prisudsving.

Hvert medlem af Europa-Parlamentet har ret til i hvert kalenderår at indbyde op til fem grupper med op til i alt 110 besøgende. Besøgsgrupper, som officielt er sponsoreret af et medlem, kan på opfordring af det pågældende medlem deltage i Euroscola-programmet.

Et passende beløb afsættes til besøgende med handicap.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 500 000 EUR.

Retsgrundlag

Præsidiets afgørelse af 16. december 2002, om bestemmelser for modtagelse af besøgsgrupper og Euroscola-, Euromedscola- og Euronestscola-programmerne, konsolideret den 3. maj 2004 og senest ændret den 24. oktober 2016.

Konto 3 2 4 5 — Tilrettelæggelse af kollokvier og seminarer

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

2 957 000

2 608 000

3 033 567,32

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—  udgifter og tilskud i forbindelse med tilrettelæggelse af nationale og internationale kollokvier og seminarer for opinionsdannende personer fra medlemsstaterne, ansøgerlandene, og landene, hvor Europa-Parlamentet har et forbindelseskontor, samt udgifter til tilrettelæggelse af parlamentariske kollokvier og seminarer

—  udgifterne i forbindelse med "mødesalsarrangementerne" i Strasbourg og Bruxelles i overensstemmelse med det årsprogram, som Præsidiet har vedtaget

—  udgifter i forbindelse med konferenceafviklingstjenester, til foranstaltninger og værktøjer til forvaltning af konferencefaciliteter og fremme af flersprogethed som f.eks. seminarer og konferencer, møder med udbydere af tolke- eller oversætteruddannelse, foranstaltninger og tiltag til at højne bevidstheden om flersprogethed og fremme af tolke- og oversættererhvervene, herunder et program for tilskud til universiteter, skoler og andre organismer, som beskæftiger sig med tolke- eller oversætterstudier, virtuelle kommunikationsløsninger samt deltagelse i lignende projekter og foranstaltninger, der organiseres i samarbejde med andre tjenestegrene inden for rammerne af det interinstitutionelle og internationale samarbejde

—  udgifter i forbindelse med organisering af kollokvier og seminarer om informations- og kommunikationsteknologier

—  udgifter i tilknytning til indbydelse af journalister til plenarforsamlinger, udvalgsmøder, pressekonferencer og andre parlamentariske aktiviteter.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 25 000 EUR.

Konto 3 2 4 8 — Udgifter til audiovisuel information

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

17 579 500

16 615 000

15 860 981,99

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—  køb, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg på det audiovisuelle område såvel som deres forvaltning

—  den audiovisuelle sektors driftsbudget (ydelser i institutionens eget regi og ekstern bistand som f.eks. teknisk arbejde for radio- og tv-stationer, indspilning, produktion, samproduktion og udsendelse af audiovisuelle programmer, leje af linjer og transmission af tv- og radioprogrammer, andre foranstaltninger til udvikling af institutionens forbindelser med de organer, der benytter audiovisuelle medier)

—  direkte transmission af plenarmøder og parlamentsudvalgsmøder på internettet

—  oprettelse af passende arkiver, der kan sikre medierne og borgerne permanent adgang til disse oplysninger

—  udgifter til pressesalen.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 50 000 EUR.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2002 om retningslinjerne for 2003-budgetproceduren (EUT C 47 E af 27.2.2003, s. 72).

Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2002 om Europa-Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2003 (EUT C 180 E af 31.7.2003, s. 150).

Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2003 om Europa-Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2004 (EUT C 67 E af 17.3.2004, s. 179).

Konto 3 2 4 9 — Udveksling af information med de nationale parlamenter

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

225 000

165 000

122 491,20

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—  fremme af forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter. Den vedrører de parlamentariske forbindelser med undtagelse af dem, der er dækket af kapitel 1 0 og 3 0, informations- og dokumentationsudveksling samt bistand til analyse og forvaltning af disse oplysninger, herunder med Det Europæiske Center for Parlamentarisk Forskning og Dokumentation (CERDP)

—  finansieringen af samarbejdsprogrammer og uddannelsesforanstaltninger for Europa-Parlamentets og de nationale parlamenters tjenestemænd og aktiviteter til styrkelse af deres parlamentariske kapacitet generelt.

Disse foranstaltninger omfatter informationsbesøg i Europa-Parlamentet i Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg. Bevillingen dækker helt eller delvis deltagernes udgifter, især rejse- og opholdsudgifter og dagpenge

—  samarbejdsforanstaltninger navnlig på lovgivningsområdet samt foranstaltninger i forbindelse med dokumentation, analyse og information, herunder sikring af domænet www.ipex.eu, herunder foranstaltninger, der gennemføres i CERDP.

Denne bevilling tager sigte på at finansiere samarbejdet mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter i forbindelse med den parlamentariske kontrol af FUSP/FSFP i overensstemmelse med bestemmelserne i traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 9 og 10 i protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Retsgrundlag

Konferencen af formænd for de europæiske parlamentariske forsamlinger (juni 1977) og for parlamenterne i Den Europæiske Union (september 2000 og marts 2001).

Artikel 3 2 5 — Udgifter til forbindelseskontorer

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

8 900 000

7 770 000

7 800 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til Europa Parlamentets forbindelseskontorer i medlemsstaterne:

—  udgifter til kommunikation og information (information og offentlige arrangementer; internet — produktion, reklame, rådgivning; seminarer; audiovisuelle produktioner)

—  generelle udgifter og mindre diverse udgifter (kontorartikler, telekommunikation, forsendelsesudgifter, håndtering, transport, lagring, generelle PR-artikler, databaser og presseabonnementer, osv.).

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 10 000 EUR.

Afsnit 4 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver

Kapitel 4 0 — Særlige udgifter for visse institutioner og organer

Artikel 4 0 0 — De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

65 000 000

64 000 000

63 000 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal for de politiske grupper og løsgængerne dække:

—  sekretariats-, administrations- og driftsudgifter

—  udgifter til politiske aktiviteter og informationsvirksomhed som led i Unionens politiske aktiviteter.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 1 000 000 EUR.

Retsgrundlag

Præsidiets afgørelse af 30. juni 2003 om regulativ om anvendelse af bevillingerne på budgetpost 4 0 0, senest ændret den 27. april 2015.

Artikel 4 0 2 — Finansiering af europæiske politiske partier

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

42 000 000

50 000 000

30 244 433,85

Anmærkninger

Denne bevilling skal finansiere politiske partier på europæisk plan. Der skal sikres god forvaltning og grundig kontrol med anvendelsen af midler.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Retsgrundlag

Traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 10, stk. 4.

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 224.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (EUT L 317 af 4.11.2014, s. 1), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 2018/673 af 3. maj 2018 (EUT L 114 af 4. maj 2018, s. 1).

Europa-Parlamentets Præsidiums afgørelse af 28. maj 2018 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (EUT C 225 af 28.6.2018, s. 4).

Artikel 4 0 3 — Finansiering af europæiske politiske fonde

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

21 000 000

19 700 000

19 084 626,50

Anmærkninger

Denne bevilling skal finansiere politiske fonde på europæisk plan. Der skal sikres god forvaltning og grundig kontrol med anvendelsen af midler.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Retsgrundlag

Traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 10, stk. 4.

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 224.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (EUT L 317 af 4.11.2014, s. 1), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 2018/673 af 3. maj 2018 (EUT L 114 af 4. maj 2018, s. 1).

Europa-Parlamentets Præsidiums afgørelse af 28. maj 2018 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (EUT C 225 af 28.6.2018, s. 4).

Kapitel 4 2 — Udgifter til parlamentarisk assistance

Artikel 4 2 2 — Udgifter til parlamentarisk assistance

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

207 433 000

208 819 943

207 068 302,54

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til det personale og de tjenesteydelsesleverandører, der er ansvarlige for at yde parlamentarisk assistance til medlemmerne, samt udgifterne til betalingsagenter.

Den dækker også udgifter til tjenesterejser og uddannelse (eksterne kurser) for akkrediterede parlamentariske assistenter samt udgifter til en eventuel CO2-kompensation for deres tjenesterejser og rejser.

Denne bevilling skal også dække kursdifferencer, der belaster Europa-Parlamentets budget i henhold til bestemmelserne om godtgørelse af udgifter til parlamentarisk assistance, samt udgifter til tjenesteydelser til støtte af forvaltningen af den parlamentariske assistance.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 775 000 EUR.

Retsgrundlag

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 21.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 33-44.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 5a og artikel 125-139.

Præsidiets afgørelse af 14. april 2014 om gennemførelsesbestemmelser til afsnit VII i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Kapitel 4 4 — Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter

Artikel 4 4 0 — Udgifter til tidligere medlemmers møder og aktiviteter

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

240 000

230 000

220 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til møder i foreningen af tidligere medlemmer af Europa-Parlamentet samt eventuelle andre udgifter.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Artikel 4 4 2 — Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og andre aktiviteter

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

240 000

230 000

220 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder samt eventuelle andre udgifter.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Afsnit 5: Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde og udvalget af uafhængige fremtrædende personer

Kapitel 5 0 — Udgifter for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde og for udvalget af uafhængige fremtrædende personer

Artikel 5 0 0 — Aktionsudgifter for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

285 000

280 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde med henblik på at sikre, at den er fuldstændig funktionsdygtig og uafhængig.

Den dækker navnlig de udgifter, der er specifikke for myndighedens ansvarsområde i forbindelse med faglig uddannelse, erhvervelse af software og IT-udstyr, erhvervelse af ekspertise, rådgivningstjenester og dokumentation, retlige omkostninger og skadeserstatning samt publikations- og informationsaktiviteter. Den dækker også udgifter til enhver fakturering fra en institution i tilfælde af en overskridelse af mængden af eller prisen på de varer eller tjenesteydelser, som disse institutioner har stillet til rådighed for myndigheden i henhold til aftaler om tjenesteydelser, jf. artikel 6, stk. 4, og efterfølgende i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014. De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 300 000 EUR. Disse indtægter omfatter bl.a. støtte til drift af myndigheden fra andre institutioner end Europa-Parlamentet, jf. artikel 6, stk. 6, i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (EUT L 317 af 4.11.2014, s. 1), særlig artikel 6, stk. 1 og 7.

Artikel 5 0 1 — Udgifter vedrørende udvalget af uafhængige fremtrædende personer

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække de udgifter, der er forbundet med sekretariatet for og finansieringen af udvalget af uafhængige fremtrædende personer.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (EUT L 317 af 4.11.2014, s. 1), særlig artikel 11, stk. 2.

Afsnit 10 — Andre udgifter

Kapitel 10 0 — Formålsbestemte reserver

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

p.m.

p.m.

0,—

Kapitel 10 1 — Reserve til uforudsete udgifter

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

5 151 000

10 504 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække de uforudsete udgifter som følge af budgetbeslutninger truffet i løbet af regnskabsåret.

Kapitel 10 3 — Reserve til udvidelsen

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til institutionens forberedelser med henblik på udvidelsen.

Kapitel 10 4 — Reserve til informations- og kommunikationspolitikken

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til informations- og kommunikationspolitikken.

Kapitel 10 5 — Formålsbestemt reserve i forbindelse med fast ejendom

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til institutionens investeringer og indretningsarbejder. Europa-Parlamentets Præsidium anmodes om, for så vidt angår fast ejendom, at vedtage sammenhængende og ansvarlige langsigtede strategier, som tager højde for det særlige problem med stigende vedligeholdelsesomkostninger, renoveringsbehov og sikkerhedsomkostninger samt sikrer bæredygtighed i Europa-Parlamentets budget.

Kapitel 10 6 — Reserve til prioriterede projekter under udvikling

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til institutionens prioriterede projekter, der er under udvikling.

Kapitel 10 8 — EMAS-reserve

Tal

Budget 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Som følge af Præsidiets afgørelser om gennemførelse af EMAS-handlingsplanen, navnlig efter Europa-Parlamentets CO2-revision, skal denne bevilling bruges til at finansiere de relevante driftsmæssige budgetposter.

PERSONALE

Sektion I — Europa-Parlamentet

Ansættelsesgruppe og lønklasse

 

2020

2019

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Andet

Politiske grupper

Andet

Politiske grupper

Uden for ansættelsesgruppe

1

 

 

 

1

 

 

 

AD 16

13

 

1

7

13

 

1

7

AD 15

54

 

1

5

54

 

1

5

AD 14

212

2

7

36

212

2

7

36

AD 13

424

8

2

38

425

8

2

38

AD 12

338

 

13

61

337

 

13

60

AD 11

171

 

8

28

167

 

8

29

AD 10

384

 

11

33

341

 

8

32

AD 9

487

 

9

58

462

 

7

47

AD 8

261

 

4

51

251

 

8

46

AD 7

205

 

7

63

230

 

6

69

AD 6

86

 

6

53

91

 

7

56

AD 5

101

 

4

84

101

 

4

92

AD i alt:

2 736

10

73

517

2 684

10

72

517

AST 11

99

10

 

37

89

10

 

37

AST 10

68

 

19

35

78

 

19

34

AST 9

573

 

6

39

523

 

6

39

AST 8

296

 

10

44

290

 

10

43

AST 7

276

 

2

48

281

 

2

43

AST 6

392

 

13

65

297

 

11

62

AST 5

424

 

8

87

489

 

9

68

AST 4

281

 

1

73

271

 

3

86

AST 3

83

 

15

75

128

 

15

86

AST 2

4

 

 

52

14

 

 

54

AST 1

1

 

 

63

 

 

 

66

AST i alt:

2 497

10

74

618

2 460

10

75

618

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

25

 

 

 

 

10

 

 

AST/SC 2

100

 

 

 

 

85

 

 

AST/SC 1

81

 

 

 

111

 

 

 

AST/SC i alt:

206

 

 

 

206

 

 

 

I alt:

5 440(1)

20(2)

147(3)

1 135

5 351(4)

20(5)

147(6)

1 135

Ansatte i alt

6 722(7)

6 633(8)

Bilag

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

Budgetpost

Betegnelse

Faktiske indtægter

Overslag

2018

2020

5002

Indtægter fra leverancer, der udføres for andre tjenestegrene i en EU-institution eller for andre EU-institutioner eller -organer

-

5 000

501

Indtægter ved salg af bygninger og jord

-

p.m.

5110

Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom

3 390 339

3 476 000

5111

Refusion af diverse lejeafgifter

128 561

958 000

550

Indtægter fra tjenesteydelser og arbejde, der leveres til eller udføres for andre tjenestegrene i en EU-institution eller andre EU-institutioner eller -organer, herunder andre EU-institutioners eller -organers tilbagebetalinger af udlæg for tjenesterejser

4 873 135

910 000

551

Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejde udført på dennes anmodning

809 779

p.m.

570

Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb

3 374 846

368 000

571

Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter

-

p.m.

581

Indtægter fra forsikringserstatninger

-

p.m.

 

 TOTAL

12 576 660

5 717 000

(1)

Heraf tre forfremmelser med personlig indplacering (tre AD 14 til AD 15), der gives i undtagelsestilfælde til fortjenstfulde tjenestemænd.

(2)

Virtuel reserve til tjenestemænd, der midlertidigt gør tjeneste i tjenestens interesse, og som ikke er medregnet i det samlede tal.

(3)

Herunder en midlertidig AD 12-stilling som direktør for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde.

(4)

Heraf tre forfremmelser med personlig indplacering (tre AD 14 til AD 15), der gives i undtagelsestilfælde til fortjenstfulde tjenestemænd.

(5)

Virtuel reserve til tjenestemænd, der midlertidigt gør tjeneste i tjenestens interesse, og som ikke er medregnet i det samlede tal.

(6)

Herunder en midlertidig AD 12-stilling som direktør for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde.

(7)

To faste AD-stillinger, en fast AST-stilling, to faste AST-SC-stillinger, to midlertidige AD-stillinger og to midlertidige AST-stillinger til Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde; disse stillinger anses ikke for at høre under Europa-Parlamentet.

(8)

To faste AD-stillinger, en fast AST-stilling, to faste AST-SC-stillinger, to midlertidige AD-stillinger og to midlertidige AST-stillinger til Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde; disse stillinger anses ikke for at høre under Europa-Parlamentet.


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

25.3.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

23

6

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jonathan Arnott, Manuel dos Santos, André Elissen, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Jordi Solé, Inese Vaidere, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Anneli Jäätteenmäki, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Stefan Gehrold, Othmar Karas, Jude Kirton-Darling, Andrejs Mamikins, Lukas Mandl, Linda McAvan, Clare Moody, Sofia Ribeiro, Massimiliano Salini, Monika Smolková, Joachim Zeller


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

23

+

PPE

Stefan Gehrold, Esteban González Pons, Othmar Karas, Lukas Mandl, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Sofia Ribeiro, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Linda McAvan, Andrejs Mamikins, Vladimír Maňka, Clare Moody, Manuel dos Santos, Monika Smolková

6

-

ALDE

Anneli Jäätteenmäki

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen, Marco Zanni

VERTS/ALE

Jordi Solé

1

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 27. marts 2019Juridisk meddelelse