Διαδικασία : 2019/2003(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0182/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0182/2019

Συζήτηση :

PV 27/03/2019 - 22
CRE 27/03/2019 - 22

Ψηφοφορία :

PV 28/03/2019 - 8.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0326

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 496kWORD 167k
25.3.2019
PE 636.229v02-00 A8-0182/2019

σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2020

(2019/2003(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγήτρια: Vladimír Maňka

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2020

(2019/2003(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1023/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στην ΕΕ(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Απριλίου 2018, σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2019(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με μέτρα για την πρόληψη και καταπολέμηση της ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, στους δημόσιους χώρους και στην πολιτική ζωή της ΕΕ(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του δεύτερου σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(10),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα προς το Προεδρείο εν όψει της κατάρτισης του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2020,

–  έχοντας υπόψη το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων που κατάρτισε το Προεδρείο στις 25 Μαρτίου 2019 σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 7 και το άρθρο 96 παράγραφος 1 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κατάστασης προβλέψεων που κατάρτισε η Επιτροπή Προϋπολογισμών σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 2 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 96 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0182/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα διαδικασία είναι η πέμπτη πλήρης διαδικασία του προϋπολογισμού της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου και αφορά το έβδομο έτος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του 2020, όπως προτείνεται στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα, καταρτίζεται σε πλαίσιο ετήσιας αύξησης (πληθωρισμός όσο και πραγματικής), του ανώτατου ορίου του τομέα V, στοιχείο που εξασφαλίζει μεγαλύτερο περιθώριο για ανάπτυξη και επενδύσεις και επιτρέπει τη συνέχιση της εφαρμογής πολιτικών για την επίτευξη εξοικονόμησης και για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των πρωταρχικών στόχων που έχει προτείνει ο Γενικός Γραμματέας για τον προϋπολογισμό του 2020 περιλαμβάνονται τα εξής: παροχή των αναγκαίων πόρων για το πρώτο πλήρες έτος μετά την εκλογή του νέου Κοινοβουλίου και της Επιτροπής και παροχή των πόρων για σχέδια προτεραιότητας με αντικείμενο τη συνεργασία με τους πολίτες, τα πολυετή σχέδια περί ακινήτων, την ασφάλεια και τις εξελίξεις στον τομέα της πληροφορικής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2020, ο Γενικός Γραμματέας εισηγήθηκε προϋπολογισμό 2 068 530 000 EUR, ποσό που αντιστοιχεί σε συνολική αύξηση κατά 3,58 % σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2019 και σε ποσοστό 18,38 % του τομέα V του ΠΔΠ 2014-2020·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν τα δύο τρίτα του προϋπολογισμού είναι δαπάνες συνδεόμενες με τον δείκτη τιμών που αφορούν κυρίως τις αποδοχές, τις συντάξεις, τις ιατρικές δαπάνες και τις αποζημιώσεις των εν ενεργεία και των συνταξιούχων βουλευτών (21 %) και του προσωπικού (35 %), καθώς και τα κτίρια (13 %), και οι οποίες αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και το καθεστώς των βουλευτών με βάση την τομεακή ειδική τιμαριθμική αναπροσαρμογή ή το ποσοστό πληθωρισμού·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2016(11), τόνιζε ήδη ότι ο προϋπολογισμός του Κοινοβουλίου θα πρέπει να τεθεί σε ρεαλιστική βάση και να συμμορφώνεται προς τις αρχές της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης· σημειώνει ότι τα κατ’ αποκοπή ποσά είναι ένα χρήσιμο και ευρέως αναγνωρισμένο εργαλείο για την ενίσχυση της ευελιξίας και της διαφάνειας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να διασφαλίζει την πλήρη νομοθετική του αρμοδιότητα και να επιτρέπει την ορθή λειτουργία του·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιοπιστία του Κοινοβουλίου ως σκέλους της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής εξαρτάται έως ένα βαθμό από την ικανότητά του να διαχειρίζεται τις δικές του δαπάνες και να αναπτύσσει τη δημοκρατία σε ενωσιακό επίπεδο·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2020 θα είναι το πρώτο πλήρες έτος μετά τις εκλογές και, κατά συνέπεια, θα αποτελέσει επιστροφή στον κανονικό ρυθμό των βασικών πολιτικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων υποστήριξης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Προαιρετικό Ταμείο Συντάξεων ιδρύθηκε το 1990 με τις κανονιστικές ρυθμίσεις του Προεδρείου που διέπουν το καθεστώς (προαιρετικής) συμπληρωματικής συντάξεως των βουλευτών(12)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε στις 16 Ιουνίου 1999 τη γνωμοδότηση αριθ. 5/99 με τίτλο «Ταμείο και σύστημα συνταξιοδότησης των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»·

Γενικό πλαίσιο

1.  τονίζει ότι το μερίδιο του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου για το 2020 θα πρέπει να παραμείνει κάτω από το 20% του ανώτατου ορίου του τομέα V· σημειώνει ότι το επίπεδο του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων για το 2020 αντιστοιχεί στο 18,22 %, ποσοστό χαμηλότερο από αυτό που επιτεύχθηκε το 2019 (18,51 %) και το χαμηλότερο στον τομέα V επί περισσότερα από 15 έτη·

2.  τονίζει ότι το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου καθορίζεται από καταστατικές ή συμβατικές υποχρεώσεις και υπόκειται σε ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή·

3.  εγκρίνει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στη συνεννόηση μεταξύ του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών στις 19 Μαρτίου 2019, όσον αφορά τον καθορισμό της αύξησης του προϋπολογισμού του 2019 στο 2,68%, ποσοστό που αντιστοιχεί στο συνολικό επίπεδο της κατάστασης προβλέψεών του για το 2020 ύψους 2.050.430.000 EUR, τη μείωση του επιπέδου δαπανών του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων που ενέκρινε το Προεδρείο στις 11 Μαρτίου 2019 κατά 18,1 εκατομμύρια EUR και την ανάλογη μείωση των πιστώσεων που προτείνονται στα ακόλουθα κονδύλια του προϋπολογισμού:

1004 - Συνήθη έξοδα ταξιδίου 1200 - Αποδοχές και αποζημιώσεις 1402 - Λοιπό προσωπικό — Οδηγοί στη Γενική Γραμματεία 2007 - Ανέγερση κτιρίων και διαρρύθμιση των χώρων 2022 - Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των κτιρίων 2024 - Κατανάλωση ενέργειας 2101 - Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες - Τακτικές δραστηριότητες - Υποδομή 212 - Έπιπλα 214 - Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις 300 - Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας 302 - Έξοδα υποδοχής και παράστασης 3040 - Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων 3042 - Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και αντιπροσωπείες 422 - Δαπάνες σχετικές με τη βουλευτική επικουρία·

προβλέπει για το κονδύλιο 1650 - Ιατρική Υπηρεσία πιστώσεις ύψους 140.000 EUR, για το κονδύλιο 320 - Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης 160.000 EUR και για το κονδύλιο 3211 - κόμβος επιστημονικών μέσων ενημέρωσης 400.000 EUR· χαιρετίζει το γεγονός ότι οι αλλαγές αυτές εγκρίθηκαν από το Προεδρείο στις 25 Μαρτίου 2019·

4.  συνιστά στις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου να προβούν σε τροποποίηση των παρατηρήσεων σχετικά με το κονδύλιο 1650 - Ιατρική Υπηρεσία, δεδομένου ότι η πρόσθετη πίστωση ύψους 140.000 EUR προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με τον διαμεσολαβητή και τον ψυχολόγο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ψυχολογικής και σεξουαλικής παρενόχλησης, και σχετικά με το κονδύλιο 320 - Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης, δεδομένου ότι η πρόσθετη πίστωση ύψους 160.000 EUR προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την εμπειρογνωμοσύνη και τους εμπειρογνώνονες στον τομέα της πρόληψης, της διερεύνησης και της καταπολέμησης της ψυχολογικής και σεξουαλικής παρενόχλησης·

5.  σημειώνει ότι η κατάσταση όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου βασίζεται στην εύτακτη αποχώρηση με συμφωνία, με βάση την έγκριση της συμφωνίας αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου για το Brexit, και την έγκριση της πολιτικής δήλωσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2018, σύμφωνα με την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο προβλέπεται να συνεισφέρει στον προϋπολογισμό της Ένωσης έως το 2020· σημειώνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των πόρων που εξοικονομούνται από την αποχώρηση έχει ήδη ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό του 2019 και ότι για το 2020 θα υπάρξει μικρή μόνο μείωση ορισμένων δαπανών λόγω του γεγονότος ότι θα υπάρχουν 46 βουλευτές λιγότεροι·

6.  σημειώνει ότι, σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο δεν αποχωρήσει από την Ένωση ή αποχωρήσει χωρίς συμφωνία, οι προτεινόμενες πιστώσεις θα μπορέσουν να προσαρμοστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισμού, από το Προεδρείο, την Επιτροπή Προϋπολογισμών ή την Ολομέλεια·

7.  υπογραμμίζει ότι τα κύρια καθήκοντα του Κοινοβουλίου είναι να συννομοθετεί με το Συμβούλιο και να αποφασίζει για τον προϋπολογισμό της Ένωσης, να εκπροσωπεί τους πολίτες και να ελέγχει το έργο των άλλων θεσμικών οργάνων της Ένωσης·

8.  τονίζει τον ρόλο του Κοινοβουλίου στη διαμόρφωση ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και στην προώθηση των αξιών της Ένωσης·

9.  τονίζει ότι απαιτούνται εξοικονομήσεις σε σύγκριση με την πρόταση του Γενικού Γραμματέα προκειμένου να ευθυγραμμιστεί περισσότερο η αύξηση της εν λόγω πρότασης με το αναμενόμενο γενικό ποσοστό πληθωρισμού για το 2020 και ότι κάθε προσπάθεια για την επίτευξη αποτελεσματικότερης και διαφανέστερης χρήσης του δημόσιου χρήματος θα πρέπει να ενθαρρύνεται ενεργά·

Διαφάνεια και ακρίβεια

10.  λαμβάνει υπό σημείωση την αυξημένη διαφάνεια κατά την προετοιμασία της έκθεσης του Γενικού Γραμματέα, όπως η παροχή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τον μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, τις επενδύσεις, τις εκ του νόμου υποχρεώσεις, τις επιχειρησιακές δαπάνες και τη μεθοδολογία, όπως ζητήθηκε από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή·

11.  ζητεί ο προϋπολογισμός του Κοινοβουλίου για το 2020 να είναι ρεαλιστικός και ακριβής όσον αφορά την αντιστοίχιση των αναγκών και του κόστους τους, ώστε να αποφευχθούν, στο μέτρο του δυνατού, οι διογκωμένες εγγραφές πιστώσεων·

12.  τονίζει ότι απαιτείται να δοθεί η μέγιστη δυνατή προσοχή προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δημοσιονομικοί πόροι και το ανθρώπινο δυναμικό που έχει στη διάθεσή του το Κοινοβούλιο θα χρησιμοποιούνται κατά τον οικονομικότερο δυνατό τρόπο, προκειμένου το θεσμικό όργανο και οι βουλευτές του να μπορέσουν να εκπληρώσουν με επιτυχία την ύψιστη νομοθετική αποστολή τους· επαναλαμβάνει ότι τούτο προϋποθέτει προσεκτικό σχεδιασμό και οργάνωση των μεθόδων εργασίας του και, όποτε είναι δυνατόν, τη συγκέντρωση εργασιών και δομών προκειμένου να αποφεύγεται η περιττή γραφειοκρατία και να μην γίνεται επικάλυψη και περιττή επανάληψη εργασιών και πόρων·

Συνεργασία με τους πολίτες

13.  επικροτεί τα εγκαίνια των κέντρων Europa Experience, δηλαδή εκθεσιακών χώρων, που αναπαράγουν την επιτυχή ιδέα του Parlamentarium των Βρυξελλών σε μικρότερη κλίμακα· παρατηρεί ότι για το 2020 προγραμματίζεται η εγκατάσταση πέντε νέων κέντρων Europa Experience στα Γραφεία Συνδέσμου·

14.  σημειώνει ότι το ποσό που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για την εγκατάσταση πέντε νέων κέντρων Europa Experience σε γραφεία συνδέσμου καλύπτει την ίδια την υποδομή της έκθεσης, την οποία διαχειρίζεται η ΓΔ COMM, αλλά όχι τους εκθεσιακούς χώρους· ζητεί περαιτέρω λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την τάξη μεγέθους του συνολικού αναμενόμενου κόστους πριν από την ανάγνωση του προϋπολογισμού στο Κοινοβούλιο το φθινόπωρο 2019·

15.  επισημαίνει τη δημιουργία μιας σειράς κινητών εγκαταστάσεων που θα περιοδεύσουν στα κράτη μέλη με σκοπό να φέρουν την Ένωση πιο κοντά στους πολίτες·

Κτιριακή πολιτική και πολιτική μεταφορών

16.  επαναλαμβάνει το αίτημά του για μια διαφανή διαδικασία λήψης αποφάσεων στον τομέα της κτιριακής πολιτικής, με βάση την έγκαιρη ενημέρωση, λαμβανομένου δεόντως υπόψη του άρθρου 266 του δημοσιονομικού κανονισμού·

17.  διαφωνεί με τη συνεχιζόμενη πρακτική της χρησιμοποίησης της «συγκεντρωτικής μεταφοράς υπολοίπων» στο τέλος του έτους ως συνεισφοράς στα τρέχοντα έργα στον τομέα των ακινήτων· τονίζει ότι αυτή η «συγκεντρωτική μεταφορά υπολοίπων» παρατηρείται συστηματικά στα ίδια κεφάλαια, στους ίδιους τίτλους και, συχνά, ακριβώς στις ίδιες γραμμές του προϋπολογισμού και διερωτάται εάν σχεδιάζεται επί τούτου η υπερτίμησή τους προκειμένου να εξασφαλίζονται κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της κτιριακής πολιτικής του ΕΚ· θεωρεί ότι η κτιριακή πολιτική θα πρέπει να χρηματοδοτείται με διαφάνεια από τις γραμμές του προϋπολογισμού που αφιερώνονται σε αυτήν·

18.  συνιστά, κατά τον ετήσιο προγραμματισμό του προϋπολογισμού για όλα τα κτίρια, να διατίθεται κονδύλι για τις δαπάνες συντήρησης και ανακαίνισης που να αντιστοιχεί στο 3% των συνολικών δαπανών για νέα κτίρια, ως μέρος μιας ομαλής και προληπτικής κτιριακής πολιτικής· υπογραμμίζει την ανάγκη ανάπτυξης μιας κτιριακής πολιτικής που να διασφαλίζει την οικονομική αποδοτικότητα και τονίζει τα πιθανά οφέλη που μπορεί να επιφέρει η κοντινή απόσταση μεταξύ των κτιρίων, όπως συνέργειες μέσω της κοινής χρήσης υπηρεσιών εσωτερικής υποστήριξης, χώρων γραφείου και κατανομής αιθουσών·

19.  παρατηρεί ότι η ολοκληρωμένη ανατολική πτέρυγα του νέου κτιρίου Konrad Adenauer προβλέπεται να παραδοθεί και να κατοικηθεί το 2020 και σημειώνει ότι αμέσως μετά θα ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής της νέας δυτικής πτέρυγας· σημειώνει ότι πρέπει να προβλεφθούν δαπάνες για τη διαχείριση του έργου στα τελικά στάδια της κατασκευής τα οποία περιλαμβάνουν για παράδειγμα σημαντικές εργασίες μετακόμισης, την πρώτη επίπλωση και την εποπτεία της ασφάλειας του εργοταξίου·

20.  σημειώνει ότι η μίσθωση και συντήρηση όλων των υφιστάμενων κτιρίων του Λουξεμβούργου εξακολουθούν να εγγράφονται στον προϋπολογισμό για ολόκληρο το έτος, δεδομένου ότι η μετακόμιση από τα υφιστάμενα κτίρια μπορεί να γίνει μόνο σταδιακά· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να παράσχει τις λεπτομέρειες σχετικά με τη σταδιακή μετακόμιση και να εξηγήσει γιατί δεν είναι δυνατόν να γίνουν εξοικονομήσεις ήδη το 2020·

21.  ζητεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις προπαρασκευαστικές τεχνικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένης της μετεγκατάστασης λειτουργικών δυνατοτήτων, όπως εκείνων που βρίσκονται στο κτίριο PHS, σε άλλα κτίρια· ζητεί να παρασχεθούν στην Επιτροπή Προϋπολογισμών σχετικές λεπτομερείς εκτιμήσεις και ανάλυση των δαπανών πριν από την ανάγνωση του προϋπολογισμού στο Κοινοβούλιο το φθινόπωρο του 2019·

22.  εκφράζει την απορία του για το ιδιαίτερα υψηλό κόστος ορισμένων από τις αλλαγές που προτείνονται, συγκεκριμένα όσον αφορά: την εγκατάσταση αιθουσών σεμιναρίων για τους επισκέπτες στο κτίριο Atrium (8.720 εκατομμύρια EUR), τον πολυλειτουργικό χώρο του προαυλίου της Esplanade (2.610 εκατ. EUR), τη δημιουργία κυλικείου αυτοεξυπηρέτησης στο κτίριο SDM στο Στρασβούργο (1.9 εκατ. EUR)· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να παράσχει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών κάθε πληροφορία σχετική με αυτές τις αποφάσεις πριν από την ανάγνωση του προϋπολογισμού στο Κοινοβούλιο το φθινόπωρο του 2019·

23.  θεωρεί ότι θα πρέπει να επιτευχθούν περαιτέρω εξοικονομήσεις πόρων όσον αφορά τις δαπάνες για τα έπιπλα για τα γραφεία των βουλευτών και των βοηθών τους, δεδομένης της πλήρους ανακαίνισης των εν λόγων γραφείων κατά την έναρξη της θητείας το 2019·

24.  εκφράζει την ανησυχία του για την πρόθεση του Κοινοβουλίου να επεκτείνει τη δραστηριότητά του και τη διπλωματική παρουσία του στην Ινδονησία (Τζακάρτα), στην Αιθιοπία (Αντίς Αμπέμπα) και στις Ηνωμένες Πολιτείες (Νέα Υόρκη)· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά την απουσία ολοκληρωμένης ανάλυσης κόστους-ωφέλειας και περαιτέρω επεξεργασίας των βασικών επιχειρημάτων για την επιλογή αυτών των συγκεκριμένων τόπων, το Προεδρείο συμφώνησε με την πρόταση, καθώς και με τον διορισμό του σημερινού επικεφαλής του γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ουάσινγκτον ως νέου επικεφαλής του γραφείου στη Τζακάρτα· παροτρύνει, επομένως, τον Γενικό Γραμματέα να προσδιορίσει τις επηρεαζόμενες γραμμές του προϋπολογισμού και να αποσαφηνίσει αυτή τη μη διαφανή κατάσταση μέσω της εξήγησης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σχετικά με αυτούς τους διάφορους τόπους και τον διορισμό του νέου επικεφαλής του γραφείου στη Τζακάρτα· θεωρεί, εν τω μεταξύ, ότι αυτή η απόφαση πρέπει να ανασταλεί·

25.  εκτιμά ότι μπορούν να επιτευχθούν δυνητικές εξοικονομήσεις στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου με την καθιέρωση ενιαίας έδρας· υπενθυμίζει την ανάλυση του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2014 η οποία εκτίμησε το κόστος της γεωγραφικής διασποράς του Κοινοβουλίου σε 114 εκατ. EUR ετησίως· υπενθυμίζει επίσης ότι η γεωγραφική διασπορά του Κοινοβουλίου ευθύνεται για το 78% όλων των αποστολών των υπαλλήλων του Κοινοβουλίου και ότι ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος κυμαίνεται μεταξύ 11 000 και 19 000 τόνων εκπομπών CO2· ζητεί, συνεπώς, τη χάραξη οδικού χάρτη για μία ενιαία έδρα·

Ασφάλεια

26.  σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός του 2020 θα περιλαμβάνει τελικές δόσεις σημαντικών επενδύσεων που άρχισαν ήδη το 2016 με σκοπό τη σημαντική βελτίωση της ασφάλειας του Κοινοβουλίου· τονίζει ότι τα εν λόγω έργα κάλυπταν διάφορους τομείς, κυρίως σε σχέση με τα κτίρια, τον εξοπλισμό και το προσωπικό, αλλά και με βελτιώσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και της θωράκισης των επικοινωνιών.

27.  υπογραμμίζει ότι το έργο iPACS θα παράσχει στο Κοινοβούλιο σύγχρονη και ολοκληρωμένη τεχνολογία ασφαλείας προκειμένου να εξαλειφθούν οι εναπομένουσες αδυναμίες στην ασφάλεια των κτιρίων, και το 2020 θα είναι το πέμπτο και τελευταίο έτος εφαρμογής· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να συνοψίσει λεπτομερώς όλες τις δαπάνες που συνδέονται με την ασφάλεια των κτιρίων από το 2016 και μετά·

28.  θεωρεί ότι τα εργαλεία ΤΠ είναι σημαντικά για τους βουλευτές και το προσωπικό στην επιτέλεση του έργου τους, είναι όμως ενδεχομένως ευάλωτα σε κυβερνοεπιθέσεις· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, την αναβάθμιση κατά τα τελευταία δύο έτη της ομάδας για τις δραστηριότητες στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και ειδικότερα το γεγονός ότι, έχοντας φτάσει στο στάδιο πλήρους λειτουργίας και δεδομένου ότι συνεχίζεται η εφαρμογή του σχεδίου δράσης της στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, ο σχετικός προϋπολογισμός θα αυξηθεί μόνο για να καλύψει τον πληθωρισμό·

29.  επικροτεί τις προσπάθειες για τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους βουλευτές μέσω της συνεχούς επένδυσης στην ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής, της συνέχισης του προγράμματος e-Parliament, της έρευνας και ανάπτυξης σχετικά με τη μηχανική μάθηση με μεταφραστικές μνήμες και του πολυετούς σχεδίου για την τεχνική διαχείριση των αιθουσών συνεδριάσεων· ζητεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε τα τελευταία έτη για τα εν λόγω προγράμματα· σημειώνει την μακροπρόθεσμη σταδιακή εφαρμογή των εν λόγω προγραμμάτων προκειμένου να κατανεμηθεί το κόστος σε διαφορετικά οικονομικά έτη·

30.  ζητεί από το Προεδρείο να αναπτύξει μια τεχνική λύση προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους βουλευτές του ΕΚ να ασκούν το δικαίωμα ψήφου τους και παράλληλα να επωφελούνται από άδειες μητρότητας, πατρότητας ή ασθενείας·

Ζητήματα σε σχέση με τους βουλευτές και τους διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς βοηθούς

31.  θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνονται σεβαστά τα κοινωνικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών (ΔΚΒ)· επαναλαμβάνει, επ’ αυτού, την έκκλησή του για εξεύρεση εφικτής λύσης για τους ΔΚΒ οι οποίοι, έχοντας εργαστεί αδιαλείπτως για δύο κοινοβουλευτικές περιόδους στο τέλος της τρέχουσας, δεν θα δικαιούνται να ενταχθούν στο ευρωπαϊκό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα όταν φτάσουν σε ηλικία συνταξιοδότησης διότι δεν θα έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη δεκαετή υπηρεσία όπως ορίζεται από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, λόγω της πρόωρης διεξαγωγής των εκλογών το 2014 και της καθυστερημένης επικύρωσης των νέων συμβάσεων ΔΚΒ εξαιτίας του μεγάλου φόρτου εργασίας κατά την περίοδο μετά τις εκλογές του 2009· ζητεί, ως εκ τούτου, από τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει νέες πρακτικές και αξιόπιστες προτάσεις με στόχο την οριστική επίλυση αυτού του προβλήματος·

32.  σημειώνει την αναθεώρηση των αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς βοηθούς (ΔΚΒ) για τις υπηρεσιακές μετακινήσεις τους μεταξύ των τριών τόπων εργασίας του Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει, ωστόσο, το επανειλημμένως εγκριθέν αίτημά του προς το Προεδρείο να αναλάβει δράση για την πλήρη ευθυγράμμιση των αποζημιώσεων που καταβάλλονται για τις υπηρεσιακές μετακινήσεις μεταξύ των τριών τόπων εργασίας του Κοινοβουλίου μεταξύ μονίμων υπαλλήλων, λοιπού προσωπικού και ΔΚΒ από την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο·

33.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση που έλαβε το Προεδρείο σχετικά με τους ασκούμενους των βουλευτών στις 10 Δεκεμβρίου 2018· ζητεί να ολοκληρωθεί η συζήτηση σχετικά με τις τεχνικές πτυχές της εν λόγω απόφασης ώστε να τεθεί σε ισχύ στις 2 Ιουλίου 2019· τονίζει ότι οι αμοιβές των ασκουμένων θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τις δαπάνες διαβίωσής τους·

34.  αναμένει από τις μεταφραστικές υπηρεσίες του Κοινοβουλίου να ανταποκριθούν στο βασικό καθήκον τους που είναι η υποστήριξη της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των βουλευτών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους παρέχοντας μεταφρασμένα έγγραφα υψηλής ποιότητας στο πλαίσιο μιας βιώσιμης στρατηγικής για το μέλλον·

35.  επαναλαμβάνει την ανησυχία του για τις πρόσθετες δαπάνες διερμηνείας που σχετίζονται με τις προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου στις συνόδους ολομέλειας· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει λεπτομερή ανάλυση των δαπανών που σχετίζονται με τις προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου· υπενθυμίζει ότι οι βουλευτές που επιθυμούν να αιτιολογήσουν τις ψήφους τους ή να εγείρουν ζητήματα συναφή με τις ανησυχίες του εκλογικού τους σώματος έχουν στη διάθεσή τους εναλλακτικές λύσεις, όπως γραπτή αιτιολόγηση ψήφου καθώς και διάφορες δημόσιες δυνατότητες επικοινωνίας· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι, προκειμένου να επιτευχθούν σημαντικές εξοικονομήσεις, η προφορική αιτιολόγηση ψήφων θα μπορούσε να καταργηθεί·

36.  υπενθυμίζει το καθεστώς των βουλευτών το οποίο ορίζει στο άρθρο 27 παράγραφοι 1 και 2 ότι: «Το προαιρετικό ταμείο συντάξεων που συνέστησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος καθεστώτος, για τους βουλευτές, ή πρώην βουλευτές, οι οποίοι απέκτησαν ήδη στο ταμείο αυτό δικαιώματα ή προσδοκίες δικαιώματος» και ότι «Τα κτηθέντα δικαιώματα και προσδοκίες δικαιώματος διατηρούνται πλήρως»· καλεί τον Γενικό Γραμματέα και το Προεδρείο να σεβαστούν πλήρως το καθεστώς των βουλευτών και να καταρτίσουν επειγόντως με το ταμείο συντάξεων σαφές σχέδιο για την ανάληψη των υποχρεώσεων και των ευθυνών του Κοινοβουλίου σε σχέση με το καθεστώς προαιρετικής σύνταξης των βουλευτών· επαναλαμβάνει το αίτημά του για εξέταση του προαιρετικού ταμείου συντάξεων από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και ζητεί να διερευνηθούν οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να εξασφαλιστεί η βιώσιμη χρηματοδότηση του προαιρετικού ταμείου συντάξεων σύμφωνα με τις διατάξεις του καθεστώτος των βουλευτών υπό συνθήκες πλήρους διαφάνειας·

37.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για διαφάνεια όσον αφορά την αποζημίωση γενικών εξόδων (ΑΓΕ) των βουλευτών· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Προεδρείο δεν κατόρθωσε να διασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία εν προκειμένω·

Ζητήματα σε σχέση με το προσωπικό

38.  πιστεύει ότι, σε μια περίοδο κατά την οποία οι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι που διαθέτουν τα θεσμικά όργανα της Ένωσης είναι πιθανό να είναι όλο και πιο περιορισμένοι, είναι σημαντικό να εντοπιστούν οι τομείς, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των υπηρεσιών ΤΠ και των υπηρεσιών ασφάλειας, διερμηνείας και μετάφρασης ή της υπηρεσίας οδηγών, στους οποίους θα μπορούσαν να αυξηθούν οι συνέργειες μεταξύ των λειτουργιών εσωτερικής υποστήριξης μέσω της αξιοποίησης της εμπειρίας του Κοινοβουλίου και των άλλων θεσμικών οργάνων της Ένωσης και της συνεκτίμησης των δυσκολιών διακυβέρνησης και των διαφορών κλίμακας με σκοπό τη σύναψη συμφωνιών δίκαιης συνεργασίας·

39.  επικροτεί τις υφιστάμενες συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, προκειμένου να προσδιοριστούν και άλλοι τομείς στους οποίους θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται από κοινού οι υπηρεσίες υποστήριξης· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να αξιολογήσει την υφιστάμενη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης προκειμένου να προσδιοριστούν περαιτέρω δυνητικές συνέργειες και εξοικονομήσεις·

40.  υποστηρίζει την αρχή της προσβασιμότητας για όλους τους πολίτες· σύμφωνα με τα αιτήματα που εγκρίθηκαν από την Ολομέλεια για τη δημιουργία διερμηνείας σε μια διεθνή νοηματική γλώσσα σε όλες τις συζητήσεις της ολομέλειας, καλεί τον Γενικό Γραμματέα να αναλύσει τη σκοπιμότητά της·

41.  υπενθυμίζει τις συστάσεις των ψηφισμάτων του Κοινοβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2017, της 11ης Σεπτεμβρίου 2018 και της 15ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στην ΕΕ και σχετικά με μέτρα για την πρόληψη και καταπολέμηση της ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας· ζητεί στήριξη για την κάλυψη του κόστους των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων που είναι αναγκαίοι προκειμένου να επεκταθεί ο εξωτερικός έλεγχος στη «συμβουλευτική επιτροπή για το προσωπικό του ΕΚ» σχετικά με την πρόληψη της παρενόχλησης· ζητεί να διατεθούν πιστώσεις για την κάλυψη της πλήρους εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών μέτρων για το Κοινοβούλιο που αναφέρονται στον οδικό χάρτη για την καταπολέμηση της παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης τακτικής κατάρτισης κατά της παρενόχλησης για όλο το προσωπικό, του ΔΚΒ και τους βουλευτές του ΕΚ· επιπλέον, είναι της γνώμης ότι απαιτούνται πιστώσεις για την κάλυψη του κόστους των διαμεσολαβητών και άλλων εμπειρογνωμόνων που είναι αρμόδιοι για την πρόληψη και τη διαχείριση των υποθέσεων παρενόχλησης εντός του Κοινοβουλίου από κοινού με το δίκτυο έμπιστων συμβούλων και τις υφιστάμενες δομές·

42.  συνιστά να αυξηθεί η χρήση των βιντεοδιασκέψεων και άλλων τεχνολογιών με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση πόρων, ιδίως με τη μείωση των υπηρεσιακών μετακινήσεων του προσωπικού μεταξύ των τριών τόπων εργασίας·

Άλλα θέματα

43.  θεωρεί ότι η διαδικασία για την έγκριση της κατάστασης προβλέψεων του Κοινοβουλίου θα πρέπει να αναθεωρηθεί και ότι παράλληλα θα πρέπει να συνεκτιμηθεί το έγγραφο σχετικά με τις υπό εξέλιξη εργασίες που εκπόνησε η ομάδα εργασίας για την εσωτερική δημοσιονομική διαδικασία του Κοινοβουλίου, σεβόμενη την επιθυμία των πολιτικών ομάδων να απλουστεύσουν την τρέχουσα διαδικασία, καθιστώντας την αποτελεσματικότερη με τη μείωση του φόρτου εργασίας των βουλευτών και του προσωπικού, καθώς και να αυξήσουν τη διαφάνειά της και να αποσαφηνίσουν τις αρμοδιότητες μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων· υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της τρέχουσας διαδικασίας, η Επιτροπή Προϋπολογισμών εκτελεί δύο φορές τα ίδια καθήκοντα, κατά τη διάρκεια της εαρινής φάσης (συνδιαλλαγή με το Προεδρείο για την έγκριση των προβλέψεων του Κοινοβουλίου) και κατά τη φθινοπωρινή φάση (κατάθεση τροπολογιών επί του προϋπολογισμού), πράγμα που οδηγεί σε μεγαλύτερο αριθμό συνεδριάσεων, σε μεγαλύτερη παραγωγή εγγράφων και υψηλότερες σχετικές δαπάνες (μεταφράσεις, διερμηνείς, κ.λπ.)·

44.  ζητεί τη διατήρηση της επαρκούς χρηματοδότησης του ευρωπαϊκού κόμβου πολυμέσων, για τη συνεργασία με τηλεοπτικούς σταθμούς, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλους εταίρους, προκειμένου να διαμορφωθούν στόχοι κατάρτισης για νέους δημοσιογράφους, ιδίως σε σχέση με τις νέες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και για ειδήσεις που θα βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία και θα αξιολογούνται από ομοτίμους·

45.  ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα και το Προεδρείο να εμφυσήσουν σε ολόκληρη τη διοίκηση του Κοινοβουλίου μια νοοτροπία κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, και μια προσέγγιση λιτής διαχείρισης, προκειμένου να προαχθεί η αποτελεσματικότητα, να μειωθεί η χρήση εντύπων και να περιοριστεί η γραφειοκρατία στις εσωτερικές εργασίες του Οργάνου· τονίζει ότι στην πράξη λιτή διαχείριση είναι η συνεχής βελτίωση των εργασιακών διαδικασιών χάρη στην απλούστευση και την πείρα του διοικητικού προσωπικού·

o

o  o

46.  εγκρίνει την κατάσταση προβλέψεων για το οικονομικό έτος 2020·

47.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(3)

ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 287 της 29.10.2013, p. 15.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν P8_TA(2017)0417.

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν P8_TA(2018)0182.

(7)

Κείμενα που εγκρίθηκαν P8_TA(2018)0331.

(8)

Κείμενα που εγκρίθηκαν P8_TA(2018)0404.

(9)

Κείμενα που εγκρίθηκαν P8_TA(2018)0503.

(10)

Κείμενα που εγκρίθηκαν P8_TA(2019)0010.

(11)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0172.

(12)

Κείμενα που εγκρίθηκαν από το Προεδρείο, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

2020

Συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χρηματοδότηση των δαπανών

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2020

Ονομασία

Ποσό

 

 

Δαπάνες

2.050.430.000

Ίδια έσοδα

172.219.530

Συνεισφορά προς είσπραξη

1.878.210.470

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Τίτλος - Κεφάλαιο - Άρθρο - Θέση

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2020

Προϋπολογισμός 2019

Εκτέλεση 2018

4

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

4 0

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

4 0 0

Προϊόν του φόρου επί των μισθών, ημερομισθίων και επιδομάτων των μελών του θεσμικού οργάνου, των υπαλλήλων, του λοιπού προσωπικού και των προσώπων που λαμβάνουν σύνταξη

81.078.390

81.667.700

76.061.342

4 0 3

Προϊόν της προσωρινής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του θεσμικού οργάνου και των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία

p.m.

p.m.

17.646

4 0 4

Προϊόν της ειδικής εισφοράς και της εισφοράς αλληλεγγύης επί των αμοιβών των μελών του θεσμικού οργάνου και των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία

11.952.408

11.657.200

11.423.556

Κεφάλαιο 4 0 — Σύνολο

93.030.798

93.324.900

87.502.544

4 1

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

4 1 0

Εισφορές του προσωπικού στη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος

69.127.732

68.453.000

67.099.173

4 1 1

Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

10.000.000

9.200.000

7.653.892

4 1 2

Εισφορές των μονίμων υπαλλήλων και των εκτάκτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα

10.000

10.000

37.595

Κεφάλαιο 4 1 — Σύνολο

79.137.732

77.663.000

74.790.660

4 2

ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

4 2 1

Εισφορές των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο συνταξιοδοτικό σύστημα

p.m.

p.m.

0

Κεφάλαιο 4 2 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0

Τίτλος 4 — Σύνολο

172.168.530

170.987.900

162.293.204

5

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

5 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ) ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

5 0 0

Προϊόν πώλησης κινητής περιουσίας (προμήθεια αγαθών)

p.m.

p.m.

0

5 0 0 0

Προϊόν πώλησης μεταφορικών μέσων

p.m.

p.m.

0

5 0 0 1

Προϊόν πώλησης άλλης κινητής περιουσίας

p.m.

p.m.

0

5 0 0 2

Έσοδα που προέρχονται από την προμήθεια αγαθών σε άλλα θεσμικά όργανα ή οργανισμούς — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

0

5 0 1

Έσοδα που προέρχονται από την πώληση κτιρίων και γαιών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

0

5 0 2

Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών

p.m.

p.m.

0

Κεφάλαιο 5 0 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0

5 1

ΠΡΟΪΟΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

p.m.

 

 

5 1 1

Προϊόν των εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακίνητης περιουσίας και επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης

p.m.

p.m.

0

5 1 1 0

Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακίνητης περιουσίας — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

0

5 1 1 1

Επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

0

Κεφάλαιο 5 1 — Σύνολο

 

 

 

5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ

5 2 0

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι που προέρχονται από τους λογαριασμούς του θεσμικού οργάνου

50.000

50.000

0

Κεφάλαιο 5 2 — Σύνολο

50.000

50.000

0

5 5

ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

5 5 0

Έσοδα που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών και εργασίας που πραγματοποιήθηκαν υπέρ άλλων θεσμικών οργάνων ή οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού των αποζημιώσεων αποστολής που κατεβλήθησαν για λογαριασμό άλλων θεσμικών οργάνων ή οργανισμών και επεστράφησαν από αυτά — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

0

5 5 1

Έσοδα προερχόμενα από τρίτους για την παροχή υπηρεσιών ή εργασιών που πραγματοποιούνται τη αιτήσει τους — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

0

Κεφάλαιο 5 5 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0

5 7

ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

5 7 0

Έσοδα που προέρχονται από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

0

5 7 1

Έσοδα που αντιστοιχούν σε καθορισμένο προορισμό όπως οι πρόσοδοι ιδρυμάτων, οι επιχορηγήσεις, οι δωρεές ή τα κληροδοτήματα, συμπεριλαμβανομένων και των ιδίων εσόδων για ειδικό προορισμό κάθε θεσμικού οργάνου — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

0

5 7 2

Επιστροφή των κοινωνικών δαπανών που έγιναν για λογαριασμό άλλου θεσμικού οργάνου

p.m.

p.m.

0

5 7 3

Άλλες εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του θεσμικού οργάνου

p.m.

p.m.

0

Κεφάλαιο 5 7 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0

5 8

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

5 8 1

Έσοδα που προέρχονται από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

0

Κεφάλαιο 5 8 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0

Τίτλος 5 — Σύνολο

50.000

50.000

0

6

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

6 6

ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

6 6 0

Άλλες εισφορές και επιστροφές

p.m.

p.m.

0

6 6 0 0

Άλλες εισφορές και επιστροφές

p.m.

p.m.

0

Κεφάλαιο 6 6 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0

Τίτλος 6 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0 0

Διάφορα έσοδα

1.000

1.000

920.241

Κεφάλαιο 9 0 — Σύνολο

1.000

1.000

920.241

Τίτλος 9 — Σύνολο

1.000

1.000

920.241

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

172.219.530

171.038.900

163.213.445

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Γενική ανακεφαλαίωση των πιστώσεων (2020 και 2019) και της εκτέλεσης (2018)

Τίτλος Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

1

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

1 0

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

218.824.000

225.554.051

208.099.582

1 2

ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

722.047.000

681.825.381

652.349.114

1 4

ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

169.627.000

144.622.887

154.757.192

1 6

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ

22.478.000

20.662.000

15.500.166

Τίτλος 1 — Σύνολο

1.132.976.000

1.072.664.319

1.030.706.054

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

228.140.000

225.411.000

240.603.149

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

175.644.000

178.585.200

165.713.025

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

6.834.000

8.610.500

4.971.333

Τίτλος 2 — Σύνολο

410.618.000

412.606.700

411.287.508

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

3 0

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

34.151.500

34.120.000

33.677.487

3 2

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

131.335.500

123.823.300

138.969.216

Τίτλος 3 — Σύνολο

165.487.000

157.943.300

172.646.702

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

4 0

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

128.000.000

133.700.000

112.329.060

4 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

207.433.000

208.819.943

207.068.303

4 4

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

480.000

460.000

440.000

Τίτλος 4 — Σύνολο

335.913.000

342.979.943

319.837.363

5

Η ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ

5 0

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ

285.000

280.000

p.m.

Τίτλος 5 — Σύνολο

285.000

280.000

p.m.

10

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

10 0

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

p.m.

p.m.

p.m.

10 1

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

5.151.000

10.504.000

p.m.

10 3

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ

p.m.

p.m.

p.m.

10 4

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

p.m.

p.m.

p.m.

10 5

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

p.m.

p.m.

p.m.

10 6

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

p.m.

p.m.

p.m.

10 8

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ EMAS

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 10 — Σύνολο

5.151.000

10.504.000

0

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2.050.430.000

1.996.978.262

1.934.477.627

ΤΜΗΜΑ I ––ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Έσοδα — Ίδια έσοδα

Τίτλος 4 — Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα που συνδέονται με τα θεσμικά όργανα και τους λοιπούς οργανισμούς της Ένωσης

Κεφάλαιο 4 0 — Διάφοροι φόροι και κρατήσεις

Άρθρο 4 0 0 — Προϊόν του φόρου επί των μισθών, ημερομισθίων και επιδομάτων των μελών του θεσμικού οργάνου, των υπαλλήλων, του λοιπού προσωπικού και των προσώπων που λαμβάνουν σύνταξη

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Προϋπολογισμός 2019

Εκτέλεση 2018

81 078 390

81 667 700

68 279 422,00

Νομικές βάσεις

Πρωτόκολλο περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 12.

Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 260/68 του Συμβουλίου, της 29ης Φεβρουαρίου 1968, περί καθορισμού των όρων και της διαδικασίας επιβολής του φόρου του θεσπισθέντος υπέρ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 8).

Άρθρο 4 0 3 — Προϊόν της προσωρινής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του θεσμικού οργάνου και των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Προϋπολογισμός 2019

Εκτέλεση 2018

p.m.

p.m.

16 522,00

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 66α της έκδοσης με ισχύ έως την 15η Δεκεμβρίου 2003.

Άρθρο 4 0 4 — Προϊόν της ειδικής εισφοράς και της εισφοράς αλληλεγγύης επί των αμοιβών των μελών του θεσμικού οργάνου και των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Προϋπολογισμός 2019

Εκτέλεση 2018

11 952 408

11 657 200

10 180 740,00

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 66α.

Κεφάλαιο 4 1 — Εισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστημα

Άρθρο 4 1 0 — Εισφορές του προσωπικού στη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Προϋπολογισμός 2019

Εκτέλεση 2018

69 127 732

68 453 000

59 746 972,00

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 83 παράγραφος 2.

Άρθρο 4 1 1 — Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Προϋπολογισμός 2019

Εκτέλεση 2018

10 000 000

9 200 000

7 319 954,00

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 4, το άρθρο 11 παράγραφοι 2 και 3 και το άρθρο 48 του παραρτήματος VIII.

Άρθρο 4 1 2 — Εισφορές των μονίμων υπαλλήλων και των εκτάκτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Προϋπολογισμός 2019

Εκτέλεση 2018

10 000

10 000

33 059,00

Κεφάλαιο 4 2 — Λοιπές εισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστημα

Άρθρο 4 2 1 — Εισφορές των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο συνταξιοδοτικό σύστημα

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Προϋπολογισμός 2019

Εκτέλεση 2018

p.m.

p.m.

0,—

Νομικές βάσεις

Διατάξεις που αφορούν τα έξοδα και τις αποζημιώσεις των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το παράρτημα III.

Τίτλος 5 — Έσοδα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου

Κεφάλαιο 5 0 — Προϊόν πώλησης κινητής περιουσίας (προμήθεια αγαθών) και ακίνητης περιουσίας

Άρθρο 5 0 0 — Προϊόν πώλησης κινητής περιουσίας (προμήθεια αγαθών)

Θέση 5 0 0 0 — Προϊόν πώλησης μεταφορικών μέσων

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Προϋπολογισμός 2019

Εκτέλεση 2018

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να δεχθεί τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση ή την εξαγορά μεταφορικών μέσων που ανήκουν στο θεσμικό όργανο.

Θέση 5 0 0 1 — Προϊόν πώλησης άλλης κινητής περιουσίας

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Προϋπολογισμός 2019

Εκτέλεση 2018

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να δεχθεί τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση ή την επιστροφή κινητής περιουσίας που ανήκει στο θεσμικό όργανο εκτός από τα μεταφορικά μέσα.

Θέση 5 0 0 2 — Έσοδα που προέρχονται από την προμήθεια υλικού σε άλλες υπηρεσίες εντός ενός θεσμικού οργάνου της Ένωσης, ή σε άλλα θεσμικά όργανα ή οργανισμούς της Ένωσης — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Προϋπολογισμός 2019

Εκτέλεση 2018

p.m.

p.m.

 

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Άρθρο 5 0 1 — Έσοδα που προέρχονται από την πώληση κτιρίων και γαιών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Προϋπολογισμός 2019

Εκτέλεση 2018

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να δεχθεί τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση ακίνητης περιουσίας που ανήκει στο θεσμικό όργανο.

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Άρθρο 5 0 2 — Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Προϋπολογισμός 2019

Εκτέλεση 2018

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει επίσης τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση των προϊόντων αυτών με ηλεκτρονικά μέσα.

Κεφάλαιο 5 1 — Προϊόν μισθωμάτων

Άρθρο 5 1 1 — Προϊόν των εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακίνητης περιουσίας και επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης

Θέση 5 1 1 0 — Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακίνητης περιουσίας — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Προϋπολογισμός 2019

Εκτέλεση 2018

p.m.

p.m.

1 724 805,00

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις δαπάνες και τα έσοδα που απορρέουν από δάνεια, μισθώματα ή παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του κονδυλίου αυτού εμφαίνονται σε παράρτημα στον παρόντα προϋπολογισμό.

Θέση 5 1 1 1 — Επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Προϋπολογισμός 2019

Εκτέλεση 2018

p.m.

p.m.

47 659,00

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Κεφάλαιο 5 2 — Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι

Άρθρο 5 2 0 — Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι που προέρχονται από τους λογαριασμούς του θεσμικού οργάνου

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Προϋπολογισμός 2019

Εκτέλεση 2018

50 000

50 000

1 111,00

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να δεχθεί τα έσοδα που προέρχονται από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικούς και άλλους τόκους από τους λογαριασμούς του θεσμικού οργάνου.

Κεφάλαιο 5 5 — Έσοδα που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών και εργασιών

Άρθρο  5 5 0 — Έσοδα που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών και εργασίας που πραγματοποιήθηκαν υπέρ άλλων υπηρεσιών εντός ενός θεσμικού οργάνου της Ένωσης ή άλλων θεσμικών οργάνων ή οργανισμών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του ποσού των αποζημιώσεων αποστολής που κατεβλήθησαν για λογαριασμό άλλων θεσμικών οργάνων ή οργανισμών της Ένωσης και επεστράφησαν από αυτά — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Προϋπολογισμός 2019

Εκτέλεση 2018

p.m.

p.m.

4 158 219,00

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Άρθρο 5 5 1 — Έσοδα προερχόμενα από τρίτους για την παροχή υπηρεσιών ή εργασιών που πραγματοποιούνται ύστερα από αίτησή τους — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Προϋπολογισμός 2019

Εκτέλεση 2018

p.m.

p.m.

624 463,00

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Κεφάλαιο 5 7 — Άλλες εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του θεσμικού οργάνου

Άρθρο 5 7 0 — Έσοδα που προέρχονται από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Προϋπολογισμός 2019

Εκτέλεση 2018

p.m.

p.m.

1 843 795,00

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Άρθρο 5 7 1 — Έσοδα που αντιστοιχούν σε καθορισμένο προορισμό όπως οι πρόσοδοι ιδρυμάτων, οι επιχορηγήσεις, οι δωρεές ή τα κληροδοτήματα, συμπεριλαμβανομένων και των ιδίων εσόδων για ειδικό προορισμό κάθε θεσμικού οργάνου — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Προϋπολογισμός 2019

Εκτέλεση 2018

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Άρθρο 5 7 2 — Επιστροφή των κοινωνικών δαπανών που έγιναν για λογαριασμό άλλου θεσμικού οργάνου

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Προϋπολογισμός 2019

Εκτέλεση 2018

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να δεχθεί τα έσοδα που συνδέονται με την επιστροφή των κοινωνικών δαπανών που έγιναν για λογαριασμό άλλου θεσμικού οργάνου.

Άρθρο 5 7 3 — Άλλες εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του θεσμικού οργάνου

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Προϋπολογισμός 2019

Εκτέλεση 2018

p.m.

p.m.

4 078 696,00

Κεφάλαιο 5 8 — Διάφορες αποζημιώσεις

Άρθρο 5 8 1 — Έσοδα που προέρχονται από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Προϋπολογισμός 2019

Εκτέλεση 2018

p.m.

p.m.

 

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει επίσης την επιστροφή από τις ασφάλειες των αποδοχών των μονίμων υπαλλήλων λόγω ατυχήματος.

Τίτλος 6 — Εισφορές και επιστροφές στο πλαίσιο των συμφωνιών και προγραμμάτων της Ένωσης

Κεφάλαιο 6 6 — Άλλες εισφορές και επιστροφές

Άρθρο 6 6 0 — Άλλες εισφορές και επιστροφές

Θέση 6 6 0 0 — Άλλες εισφορές και επιστροφές

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Προϋπολογισμός 2019

Εκτέλεση 2018

p.m.

p.m.

13 428 743,00

Τίτλος 9 — Διάφορα έσοδα

Κεφάλαιο 9 0 — Διάφορα έσοδα

Άρθρο 9 0 0 — Διάφορα έσοδα

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Προϋπολογισμός 2019

Εκτέλεση 2018

1 000

1 000

648 807,00

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να δεχθεί διάφορα έσοδα.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις δαπάνες και τα έσοδα που απορρέουν από δάνεια, μισθώματα ή παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του άρθρου αυτού εμφαίνονται σε παράρτημα στον παρόντα προϋπολογισμό.

Δαπάνες — Δαπάνες

Τίτλος 1 — Βουλευτές και προσωπικό του οργάνου

Κεφάλαιο 1 0 — Βουλευτές του οργάνου

Άρθρο 1 0 0 — Αποζημιώσεις και επιδόματα

Θέση 1 0 0 0 — Αποζημιώσεις

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

77 000 000

77 793 051

77 081 622,87

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αποζημίωση που προβλέπεται από το καθεστώς των βουλευτών.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 000 ευρώ.

Νομικές βάσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 9 και 10.

Μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 1 και 2.

Θέση 1 0 0 4 — Συνήθη έξοδα ταξιδίου

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

65 400 000

60 106 000

68 000 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την επιστροφή εξόδων ταξιδίου και διαμονής για μετακινήσεις μεταξύ των τόπων εργασίας και άλλες μετακινήσεις στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 25 000 ευρώ.

Νομικές βάσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 20.

Μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 10 έως 21 και 24.

Θέση 1 0 0 5 — Λοιπά έξοδα ταξιδίου

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

5 550 000

5 670 000

6 200 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την επιστροφή πρόσθετων εξόδων ταξιδίου, και εξόδων ταξιδίου στο κράτος μέλος εκλογής.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 1 000 ευρώ.

Νομικές βάσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 20.

Μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 22 και 23.

Θέση 1 0 0 6 — Αποζημιώσεις γενικών εξόδων

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

39 100 000

42 900 000

39 450 911,58

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, σύμφωνα με τα μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα έξοδα που απορρέουν από την κοινοβουλευτική δραστηριότητα των βουλευτών.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 170 000 ευρώ.

Νομικές βάσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 20.

Μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 25 έως 28.

Θέση 1 0 0 7 — Αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

190 000

187 000

163 631,40

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις κατ’ αποκοπή αποζημιώσεις διαμονής και παράστασης που έχουν σχέση με τα καθήκοντα του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 EUR.

Νομικές βάσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 20.

Απόφαση του Προεδρείου της 17ης Ιουνίου 2009.

Άρθρο 1 0 1 — Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις

Θέση 1 0 1 0 — Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

3 058 000

2 930 000

2 444 017,89

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τους κινδύνους ατυχήματος, την επιστροφή των ιατρικών εξόδων των βουλευτών και τους κινδύνους απώλειας και κλοπής των προσωπικών αντικειμένων των βουλευτών.

Προορίζεται επίσης να καλύψει την παροχή ασφάλισης και βοήθειας στους βουλευτές σε περίπτωση που χρειαστεί να επαναπατριστούν κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης, αν ασθενήσουν, ή αν τους συμβεί ατύχημα ή άλλο απρόβλεπτο περιστατικό που δεν επιτρέπει την ομαλή διεξαγωγή του ταξιδιού. Η βοήθεια περιλαμβάνει την οργάνωση του επαναπατρισμού και την ανάληψη των σχετικών εξόδων.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 200 000 EUR.

Νομικές βάσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 18 και 19.

Μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 3 έως 9 και 29.

Κοινές διατάξεις σχετικά με την κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κοινές διατάξεις σχετικά με την κάλυψη των κινδύνων ασθενείας των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Απόφαση της Επιτροπής που ορίζει γενικές διατάξεις εφαρμογής σχετικά με την επιστροφή ιατρικών εξόδων.

Θέση 1 0 1 2 — Ειδικές παρεμβάσεις υπέρ των βουλευτών με αναπηρία

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

892 000

876 000

654 850,51

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει ορισμένες δαπάνες απαραίτητες για την παροχή βοήθειας σε βουλευτή με σοβαρή αναπηρία.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 000 ευρώ.

Νομικές βάσεις

Μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 30.

Άρθρο 1 0 2 — Μεταβατικές αποζημιώσεις

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

13 250 000

20 690 000

767 601,66

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μεταβατική αποζημίωση μετά τη λήξη της θητείας των βουλευτών.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 000 ευρώ.

Νομικές βάσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 13.

Μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 45 έως 48 και 77.

Άρθρο 1 0 3 — Συντάξεις

Θέση 1 0 3 0 — Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

11 490 000

11 410 000

10 638 138,57

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την καταβολή συντάξεων γήρατος μετά τη λήξη της θητείας των βουλευτών.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 150 000 ευρώ.

Νομικές βάσεις

Μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 75, και παράρτημα ΙΙΙ των κανονιστικών ρυθμίσεων περί καταβολής των εξόδων και αποζημιώσεων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου («ρυθμίσεις ΕΑΒ»).

Θέση 1 0 3 1 — Συντάξεις αναπηρίας βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

167 000

274 000

161 725,76

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την καταβολή συντάξεως σε βουλευτή στην περίπτωση αναπηρίας που επέρχεται κατά τη διάρκεια της εντολής του.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 000 ευρώ.

Νομικές βάσεις

Μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 75, και παράρτημα ΙΙ των κανονιστικών ρυθμίσεων περί καταβολής των εξόδων και αποζημιώσεων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου («ρυθμίσεις ΕΑΒ»).

Θέση 1 0 3 2 — Συντάξεις επιζώντων βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

1 976 000

1 918 000

1 837 082,18

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την καταβολή συντάξεως επιζώντων και/ή ορφανού παιδιού στην περίπτωση θανάτου βουλευτή ή πρώην βουλευτή.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 15 000 ευρώ.

Νομικές βάσεις

Μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 75, και παράρτημα Ι των κανονιστικών ρυθμίσεων περί καταβολής των εξόδων και αποζημιώσεων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου («ρυθμίσεις ΕΑΒ»).

Θέση 1 0 3 3 — Προαιρετικό καθεστώς συντάξεως των βουλευτών

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

1 000

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το μερίδιο του οργάνου για το καθεστώς προαιρετικής συμπληρωματικής συντάξεως των βουλευτών.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 500 ευρώ.

Νομικές βάσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 27.

Μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 76, και παράρτημα VΙΙ των κανονιστικών ρυθμίσεων περί καταβολής των εξόδων και αποζημιώσεων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου («ρυθμίσεις ΕΑΒ»).

Άρθρο 1 0 5 — Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

750 000

800 000

700 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μαθημάτων γλωσσών και μαθημάτων πληροφορικής των βουλευτών.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 EUR.

Νομικές βάσεις

Μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 44.

Απόφαση του Προεδρείου, της 23ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με τα μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής για βουλευτές.

Κεφάλαιο 1 2 — Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

Άρθρο 1 2 0 — Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα

Θέση 1 2 0 0 — Αποδοχές και αποζημιώσεις

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

715 849 000

676 670 381

648 338 871,04

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται κυρίως να καλύψει, για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους που κατέχουν μια θέση προβλεπόμενη στον πίνακα προσωπικού:

—  τους μισθούς, τις αποζημιώσεις και τα επιδόματα που συνδέονται με τους μισθούς,

—  την κάλυψη των κινδύνων ασθενείας, ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου και λοιπές επιβαρύνσεις κοινωνικής ασφαλίσεως,

—  κατ’ αποκοπή αποζημιώσεις υπερωριών,

—  τα λοιπά επιδόματα και τις διάφορες αποζημιώσεις,

—  την πληρωμή των εξόδων ταξιδίου από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής για τον μόνιμο ή έκτακτο υπάλληλο, τον (τη) σύζυγό του και τα συντηρούμενα από αυτόν πρόσωπα,

—  την επίπτωση από την εφαρμογή του διορθωτικού συντελεστή στις αποδοχές και στο μέρος των απολαβών που μεταφέρονται σε χώρα διαφορετική εκείνης του τόπου διορισμού,

—  τον κίνδυνο ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων καθώς και τα ποσά που καταβάλλονται από το όργανο υπέρ αυτών για τη σύσταση ή τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων στη χώρα καταγωγής τους.

Προορίζεται επίσης να καλύψει τις δαπάνες για την ασφάλιση έναντι ατυχήματος κατά την άσκηση αθλητικής δραστηριότητας για τους χρήστες των αθλητικών κέντρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 450 000 EUR.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θέση 1 2 0 2 — Υπερωρίες επ’ αμοιβή

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

150 000

110 000

60 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την πληρωμή των υπερωριών, υπό τους όρους που ορίζονται στη νομική βάση.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 EUR.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 56 και το παράρτημα VI.

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θέση 1 2 0 4 — Δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

3 010 000

3 060 000

2 630 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

—  τα έξοδα ταξιδιού των υπαλλήλων και έκτακτων υπαλλήλων (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογένειάς τους) με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων τους, της εξόδου από την υπηρεσία ή της μετάθεσής τους σε άλλον τόπο διορισμού,

—  τα έξοδα εγκατάστασης και επανεγκατάστασης και τα έξοδα μετακόμισης που οφείλει το θεσμικό όργανο στους μόνιμους και εκτάκτους υπαλλήλους που είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν κατοικία μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή κατά τη μετάθεσή τους σε νέο τόπο υπηρεσίας, καθώς και κατά την οριστική λήξη καθηκόντων η οποία ακολουθείται από επανεγκατάσταση σε άλλο οικισμό,

—  τις ημερήσιες αποζημιώσεις των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων που αποδεικνύουν ότι λόγω της ανάληψης των καθηκόντων τους ή λόγω τοποθέτησής τους σε νέο τόπο υπηρεσίας είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν τόπο κατοικίας,

—  την αποζημίωση που καταβάλλεται σε ασκούμενο ή ασκούμενη υπάλληλο που απολύεται λόγω προφανούς ανικανότητας,

—  την αποζημίωση καταγγελίας της σύμβασης εκτάκτου υπαλλήλου από το θεσμικό όργανο,

—  τη διαφορά μεταξύ των εισφορών που καταβάλλουν οι επί συμβάσει υπάλληλοι σε συνταξιοδοτικό καθεστώς κράτους μέλους και εκείνων που καταβάλλουν στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό καθεστώς στην περίπτωση μετατροπής σύμβασης.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 EUR.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 1 2 2 — Αποζημιώσεις μετά την πρόωρη λήξη καθηκόντων

Θέση 1 2 2 0 — Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης από την υπηρεσία και χορηγήσεων αδείας προς το συμφέρον της υπηρεσίας

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

3 038 000

1 985 000

1 320 242,69

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποζημιώσεις που πρέπει να καταβληθούν:

—  στους υπαλλήλους που τίθενται σε διαθεσιμότητα συνεπεία μείωσης του αριθμού των θέσεων εντός του θεσμικού οργάνου,

—  στους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί από τη θέση τους λόγω οργανωτικών αναγκών που συνδέονται με την απόκτηση νέων ικανοτήτων εντός του θεσμικού οργάνου,

—  στους υπαλλήλους και σε ανώτερους έκτακτους υπαλλήλους πολιτικών ομάδων που κατέχουν θέση AD 16 και AD 15 οι οποίοι απομακρύνονται από τη θέση τους προς το συμφέρον της υπηρεσίας.

Καλύπτει επίσης τις εργοδοτικές εισφορές για την ασφάλιση κατά των κινδύνων ασθενείας και τις συνέπειες των συντελεστών αναπροσαρμογής που εφαρμόζονται στις ως άνω αποζημιώσεις (με εξαίρεση τους δικαιούχους του άρθρου 42γ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα αναπροσαρμογής αποδοχών βάσει διορθωτικού συντελεστή).

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 EUR.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 41, 42γ, 50 και το παράρτημα IV, καθώς και το άρθρο 48α του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θέση 1 2 2 2 — Αποζημιώσεις για οριστική λήξη καθηκόντων και ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

—  τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται δυνάμει του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης ή των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 2689/95 και (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1748/2002,

—  τις εργοδοτικές εισφορές για την ασφάλιση κατά των κινδύνων ασθενείας για τους λαμβάνοντες τις αποζημιώσεις,

—  τις συνέπειες των συντελεστών αναπροσαρμογής οι οποίοι εφαρμόζονται στις διάφορες αποζημιώσεις.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 EUR.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 64 και 72.

Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 2689/95 του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 1995, για τη θέσπιση ειδικών μέτρων που αφορούν την οριστική λήξη των καθηκόντων έκτακτων υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την ευκαιρία της προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας (ΕΕ L 280 της 23.11.1995, σ. 4).

Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1748/2002 του Συμβουλίου, της 30ής Σεπτεμβρίου 2002, για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του θεσμικού οργάνου, των ιδιαιτέρων μέτρων που αφορούν την οριστική λήξη καθηκόντων υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, οι οποίοι έχουν διορισθεί σε μόνιμη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έκτακτων υπαλλήλων των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΕ L 264 της 2.10.2002, σ. 9).

Κεφάλαιο 1 4 — Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες

Άρθρο 1 4 0 — Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες

Θέση 1 4 0 0 — Λοιπό προσωπικό — Γραμματεία και πολιτικές ομάδες

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

63 741 000

54 054 199

51 786 300,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:

—  τις αποδοχές, περιλαμβανομένων των επιδομάτων και αποζημιώσεων, του λοιπού προσωπικού, περιλαμβανομένων του προσωπικού επί συμβάσει και των ειδικών συμβούλων (κατά την έννοια του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης), τις εισφορές εργοδότη στα διάφορα καθεστώτα κοινωνικών ασφαλίσεων, κατά κύριο λόγο στο εσωτερικό σύστημα των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, καθώς και την επίπτωση από την εφαρμογή του διορθωτικού συντελεστή στις αποδοχές αυτού του προσωπικού,

—  την απασχόληση προσωρινού προσωπικού μέσω εταιρειών εύρεσης εργασίας,

—  τα τιμολόγια που εκδίδονται από το Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων (PMO) για την απασχόληση προσωπικού που προορίζεται για τη διεκπεραίωση των διοικητικών φακέλων του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ιδίως, θέματα που αφορούν επιδόματα ανεργίας, συνταξιοδοτικά δικαιώματα κλπ.).

Η πίστωση αυτή δεν καλύπτει τις δαπάνες που αφορούν:

—  λοιπό προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας επιφορτισμένο με καθήκοντα ασφάλειας προσώπων και αγαθών, ασφάλειας πληροφοριών και αξιολόγησης κινδύνων,

—  λοιπό προσωπικό επιφορτισμένο με καθήκοντα οδηγού στη Γραμματεία ή με τον συντονισμό των καθηκόντων των εν λόγω οδηγών.

Μέρος αυτής της πίστωσης πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την πρόσληψη επί συμβάσει προσωπικού με αναπηρία σύμφωνα με την απόφαση του Προεδρείου της 7ης και 9ης Ιουλίου 2008.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 4 000 000 EUR.

Νομικές βάσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τίτλοι IV, V και VI).

Γενικές εκτελεστικές διατάξεις που διέπουν τους διαγωνισμούς και τις διαδικασίες επιλογής, την πρόσληψη και την κατάταξη των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 2014).

Θέση 1 4 0 1 — Λοιπό προσωπικό — Ασφάλεια

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

31 956 000

27 634 012

26 305 850,43

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται κυρίως να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες για το λοιπό προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας το οποίο είναι επιφορτισμένο με καθήκοντα ασφάλειας προσώπων και αγαθών, ασφάλειας πληροφοριών και αξιολόγησης κινδύνων:

—  τις αποδοχές, περιλαμβανομένων των επιδομάτων και αποζημιώσεων, του προσωπικού επί συμβάσει και του επικουρικού προσωπικού επί συμβάσει, καθώς και τις συνέπειες των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές αυτού του προσωπικού.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 000 ευρώ.

Νομικές βάσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τίτλος IV).

Γενικές εκτελεστικές διατάξεις που διέπουν τους διαγωνισμούς και τις διαδικασίες επιλογής, την πρόσληψη και την κατάταξη των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 2014).

Θέση 1 4 0 2 — Λοιπό προσωπικό — Οδηγοί στη Γενική Γραμματεία

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

7 344 000

6 372 506

6 272 810,16

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται κυρίως για την κάλυψη των ακόλουθων δαπανών για λοιπό προσωπικό επιφορτισμένο με καθήκοντα οδηγού στη Γενική Γραμματεία ή με τον συντονισμό των καθηκόντων των εν λόγω οδηγών:

—  τις αποδοχές, περιλαμβανομένων των επιδομάτων και αποζημιώσεων, του προσωπικού επί συμβάσει και του επικουρικού προσωπικού επί συμβάσει, καθώς και τις συνέπειες των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές αυτού του προσωπικού.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 000 ευρώ.

Νομικές βάσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τίτλος IV).

Γενικές εκτελεστικές διατάξεις που διέπουν τους διαγωνισμούς και τις διαδικασίες επιλογής, την πρόσληψη και την κατάταξη των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 2014).

Θέση 1 4 0 4 — Περίοδοι πρακτικής άσκησης, αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, ανταλλαγές υπαλλήλων και επισκέψεις μελέτης

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

9 337 000

9 442 000

7 932 317,52

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

—  αποδοχές των διπλωματούχων ασκουμένων (υποτροφίες), συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων επιδομάτων στέγης,

—  έξοδα ταξιδίου των ασκουμένων,

—  πρόσθετα έξοδα που συνδέονται άμεσα με την αναπηρία τους,

—  έξοδα για την ασφάλιση των ασκουμένων έναντι ασθένειας και έναντι ατυχήματος,

—  δαπάνες για τη διοργάνωση ενημερωτικών/εκπαιδευτικών εκδηλώσεων για τους ασκουμένους,

—  επιδότηση λειτουργίας για την επιτροπή για τις περιόδους άσκησης,

—  δαπάνες που προκύπτουν από τη διάθεση προσωπικού μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της δημόσιας διοίκησης των κρατών μελών, των υποψηφίων χωρών ή των διεθνών οργανισμών που προβλέπονται από τις διατάξεις,

—  έξοδα που σχετίζονται με την απόσπαση εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, περιλαμβανομένων αποζημιώσεων και εξόδων ταξιδίου τους,

—  έξοδα για την ασφάλιση των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων έναντι ατυχήματος,

—  αποζημιώσεις για επισκέψεις μελέτης και σπουδαστικές υποτροφίες,

—  ενέργειες στον τομέα της κατάρτισης διερμηνέων συνεδριάσεων και μεταφραστών, ιδίως σε συνεργασία με τις σχολές διερμηνείας και με πανεπιστήμια που παρέχουν κατάρτιση στη μετάφραση, καθώς και τη χορήγηση υποτροφιών για την κατάρτιση και την επαγγελματική τελειοποίηση διερμηνέων και μεταφραστών, την αγορά διδακτικού υλικού και τα συναφή έξοδα.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 000 ευρώ.

Νομικές βάσεις

Διατάξεις που διέπουν τη διάθεση μονίμων υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκτάκτων υπαλλήλων των πολιτικών ομάδων στις δημόσιες διοικήσεις των κρατών μελών, τους φορείς που εξομοιώνονται προς αυτές και τους διεθνείς οργανισμούς (απόφαση του Προεδρείου της 7ης Μαρτίου 2005).

Διατάξεις σχετικά με την απόσπαση εθνικών εμπειρογνωμόνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (απόφαση του Προεδρείου της 4ης Μαΐου 2009).

Διατάξεις σχετικά με τις περιόδους πρακτικής άσκησης και τις επισκέψεις μελέτης στη Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 2013 και της 14ης Σεπτεμβρίου 2018).

Θέση 1 4 0 5 — Δαπάνες για τη διερμηνεία

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

49 033 000

42 120 170

50 801 533,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:

—  τις αμοιβές και τις εξομοιούμενες αποζημιώσεις, τις ασφαλιστικές εισφορές, τα έξοδα ταξιδίου και τα λοιπά έξοδα των διερμηνέων συνεδριάσεων τους οποίους προσλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για συνεδριάσεις που διοργανώνει για τις δικές του ανάγκες ή για τις ανάγκες άλλων θεσμικών οργάνων ή οργανισμών, όταν δεν μπορεί να εξασφαλισθεί κάλυψη των απαιτούμενων υπηρεσιών από τους διερμηνείς μονίμους ή εκτάκτους υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

—  δαπάνες για υπεύθυνους λειτουργίας, τεχνικούς και διαχειριστές συνεδριάσεων για τις ως άνω συνεδριάσεις, όταν δεν μπορεί να εξασφαλισθεί κάλυψη των υπηρεσιών από μονίμους υπαλλήλους ή εκτάκτους υπαλλήλους ή λοιπό προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

—  έξοδα που σχετίζονται με υπηρεσίες που παρέχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι διερμηνείς άλλων περιφερειακών, εθνικών ή διεθνών θεσμικών οργάνων,

—  έξοδα που αφορούν δραστηριότητες που συνδέονται με τη διερμηνεία, ιδίως εκείνες που σχετίζονται με την προετοιμασία συνεδριάσεων και την εκπαίδευση και την επιλογή διερμηνέων,

—  τέλη που καταβάλλονται στην Επιτροπή για τη διαχείριση των αμοιβών των διερμηνέων συνεδριάσεων.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 3 500 000 EUR.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμβαση που ορίζει τις συνθήκες εργασίας και το καθεστώς αμοιβής των διερμηνέων συνεδριάσεων (AIC) (και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της), που εκπονήθηκε στις 28 Ιουλίου 1999, τροποποιήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2004 και αναθεωρήθηκε στις 31 Ιουλίου 2008.

Θέση 1 4 0 6 — Παρατηρητές

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σε σχέση με τους παρατηρητές, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 EUR.

Άρθρο 1 4 2 — Ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός θεσμικού οργάνου

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

8 216 000

5 000 000

11 658 380,87

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις εργασίες για μεταφράσεις, συντακτική επιμέλεια, δακτυλογραφήσεις, κωδικοποίηση και τεχνική συνδρομή που ανατίθενται σε τρίτους.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 50 000 EUR.

Κεφάλαιο 1 6 — Λοιπές δαπάνες για τα συνδεόμενα με το θεσμικό όργανο πρόσωπα

Άρθρο 1 6 1 — Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού

Θέση 1 6 1 0 — Δαπάνες πρόσληψης

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

163 000

163 000

111 415,93

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

—  τις δαπάνες διοργάνωσης των διαγωνισμών που προβλέπει το άρθρο 3 της απόφασης 2002/621/ΕΚ, καθώς και τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής των υποψηφίων που καλούνται σε συνεντεύξεις πρόσληψης,

—  το κόστος διοργάνωσης διαδικασιών για την επιλογή προσωπικού.

Σε περιπτώσεις που δικαιολογούνται δεόντως από τις λειτουργικές ανάγκες και αφού ληφθεί η γνώμη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού, η πίστωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί εν μέρει για τη διοργάνωση διαγωνισμών από το ίδιο το θεσμικό όργανο.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 EUR.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 27 έως 31 και το άρθρο 33 και το παράρτημα ΙII.

Απόφαση 2002/620/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, της 25ης Ιουλίου 2002, για την ίδρυση της Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 197 της 26.7.2002, σ. 53) και απόφαση 2002/621/ΕΚ των Γενικών Γραμματέων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του Γραμματέα του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και του αντιπροσώπου του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, της 25ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της υπηρεσίας επιλογής του προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 197 της 26.7.2002, σ. 56).

Θέση 1 6 1 2 — Μάθηση και ανάπτυξη

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

8 127 000

7 085 000

5 638 767,32

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την επιμόρφωση, με στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων του προσωπικού και της επίδοσης και αποτελεσματικότητας του θεσμικού οργάνου, για παράδειγμα με γλωσσικά μαθήματα για τις επίσημες γλώσσες εργασίας.

Προορίζεται να καλύψει επίσης τις δαπάνες για άλλα μαθήματα κατάρτισης των βουλευτών.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 EUR.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 24α.

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 1 6 3 — Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του θεσμικού οργάνου

Θέση 1 6 3 0 — Κοινωνική υπηρεσία

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

760 000

749 000

517 613,32

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

—  στο πλαίσιο μιας διοργανικής πολιτικής υπέρ των ατόμων με αναπηρίες που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

—  εν ενεργεία μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι,

—  σύζυγοι των εν ενεργεία μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων,

—  συντηρούμενα τέκνα κατά την έννοια του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την επιστροφή, στον βαθμό που επιτρέπεται από τον προϋπολογισμό και μετά την εξάντληση των ποσών που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος στη χώρα κατοικίας ή στη χώρα καταγωγής του, των εξόδων (πλην των ιατρικών) που αναγνωρίζονται ως αναγκαία και απορρέουν από την αναπηρία, στοιχειοθετούνται δεόντως και δεν επιστρέφονται από το κοινό σύστημα ασφαλίσεως κατά των κινδύνων ασθενείας,

—  τις παρεμβάσεις υπέρ υπαλλήλων και λοιπού προσωπικού που ευρίσκονται σε ιδιαιτέρως δύσκολη κατάσταση,

—  τη χορήγηση επιδοτήσεως υπέρ της Επιτροπής Προσωπικού και μικρών δαπανών της κοινωνικής υπηρεσίας. Οι συνεισφορές ή αναλήψεις δαπανών οι οποίες παρέχονται από την Επιτροπή Προσωπικού στους συμμετέχοντες σε μια κοινωνική δραστηριότητα στόχο θα έχουν τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων με κοινωνική, πολιτιστική ή γλωσσική διάσταση, ωστόσο δεν θα χορηγούνται επιδοτήσεις σε μεμονωμένα μέλη του προσωπικού ή νοικοκυριά,

—  άλλες δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα στο επίπεδο του θεσμικού οργάνου ή σε διοργανικό επίπεδο υπέρ των υπαλλήλων, του λοιπού προσωπικού και των συνταξιούχων,

—  τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων μέτρων εύλογης προσαρμογής ή δαπανών για ιατρικές εξετάσεις και κοινωνική ανάλυση για τους υπαλλήλους, το υπό πρόσληψη λοιπό προσωπικό με αναπηρίες ή που χρειάζεται προσαρμογές λόγω γεγονότων που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, και τους υπό επιλογή ασκουμένους με αναπηρίες κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1δ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, ιδίως όσον αφορά μέτρα για βοήθεια σε προσωπική βάση στον χώρο εργασίας, περιλαμβανομένης της μεταφοράς ή στη διάρκεια των αποστολών.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 70 000 EUR.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 1δ, το άρθρο 9 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 76.

Θέση 1 6 3 1 — Κινητικότητα

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

1 490 000

1 500 000

839 725,62

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών σχετικών με την κινητικότητα στους τόπους εργασίας.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 000 ευρώ.

Θέση 1 6 3 2 — Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

252 000

240 000

212 286,81

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την ενθάρρυνση και την οικονομική ενίσχυση κάθε πρωτοβουλίας που στοχεύει στην αναβάθμιση των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ υπαλλήλων διαφορετικών εθνικοτήτων, όπως επιδοτήσεις στις λέσχες, τα αθλητικά σωματεία και τους πολιτιστικούς συλλόγους του προσωπικού, καθώς και ως συνεισφορά στο κόστος μόνιμου εντευκτηρίου (με πολιτιστικές δραστηριότητες, ψυχαγωγία, εστιατόριο) για τον ελεύθερο χρόνο.

Καλύπτει επίσης τη χρηματοδοτική συμμετοχή στις διοργανικές κοινωνικές δραστηριότητες.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 600  000 EUR.

Άρθρο 1 6 5 — Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των προσώπων που συνδέονται με το θεσμικό όργανο

Θέση 1 6 5 0 –– Ιατρική υπηρεσία

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

1 820 000

1 555 000

1 068 832,50

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας των ιατρικών υπηρεσιών, της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ιατρικών Αδειών και της Μονάδας Πρόληψης και Ευεξίας στον Χώρο Εργασίας στους τρεις τόπους εργασίας, στα οποία περιλαμβάνονται επίσης οι ιατρικές εξετάσεις, οι αγορές υλικού, φαρμακευτικών προϊόντων κ.λπ., δαπάνες για ιατρικές εξετάσεις, ιδίως στο πλαίσιο της εργασιακής ιατρικής, για ιατρικές εξετάσεις πρόσληψης, για περιοδικούς ιατρικούς ελέγχους και η επίβλεψη της υγείας για τις θέσεις που έχουν σχέση με την ασφάλεια, τις θέσεις που απαιτούν επαγρύπνηση και τις θέσεις που συνεπάγονται συγκεκριμένο κίνδυνο, δαπάνες λειτουργίας της επιτροπής κρίσης αναπηριών, οι διαιτησίες και οι γνωματεύσεις εμπειρογνωμόνων, καθώς και οι δαπάνες που σχετίζονται με την παροχή εξωτερικών υπηρεσιών από ειδικούς ιατρούς και επαγγελματίες του παραϊατρικού κλάδου όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από τους ιατρούς-συμβούλους.

Καλύπτει επίσης τις δαπάνες αγοράς ορισμένων εργαλείων που κρίνονται ιατρικώς απαραίτητα και τις δαπάνες για την παροχή ιατρικών ή παραϊατρικών υπηρεσιών ή την αναπλήρωση άλλων εργαζομένων.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 EUR.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 33, το άρθρο 59 και το άρθρο 8 του παραρτήματος II.

Θέση 1 6 5 2 — Έξοδα εστίασης

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

800 000

1 080 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή αποσκοπεί στην κάλυψη των εξόδων εστίασης.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 000 ευρώ.

Θέση 1 6 5 4 — Δομές φροντίδας παιδιών

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

8 440 000

7 675 000

6 665 924,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο σύνολο των δαπανών λειτουργίας και δαπανών παροχής υπηρεσιών των εσωτερικών δομών παιδικής μέριμνας και των αντίστοιχων εξωτερικών δομών παιδικής μέριμνας με τις οποίες έχει συναφθεί συμφωνία.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 3 300 000 EUR.

Θέση 1 6 5 5 — Συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία τύπου II

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

626 000

615 000

445 600,00

Παρατηρήσεις

Εφαρμογή της απόφασης C(2013) 4886 της Επιτροπής, της 1ης Αυγούστου 2013, σχετικά με τη θέση σε εφαρμογή της συνεισφοράς της ΕΕ που καταβάλλεται σε κατ’ αναλογία βάση σε σχολεία διαπιστευμένα από το Ανώτατο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Σχολείων ανάλογα με τον αριθμό των εγγεγραμμένων παιδιών του προσωπικού της ΕΕ, που αντικαθιστά την απόφαση C(2009) 7719 της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2009, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση C(2010) 7993 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2010 (ΕΕ C 222 της 2.8.2013, σ. 8).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα διαπιστευμένα από το Ανώτατο Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Σχολείου ευρωπαϊκά σχολεία τύπου II ή την επιστροφή της συνεισφοράς που κατέβαλε η Επιτροπή εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα διαπιστευμένα από το Ανώτατο Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Σχολείου ευρωπαϊκά σχολεία τύπου II. Η πίστωση καλύπτει επίσης τις δαπάνες που σχετίζονται με τα εγγεγραμμένα στα εν λόγω σχολεία τέκνα των μονίμων υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 EUR.

Τίτλος 2 — Ακίνητα, έπιπλα, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

Παρατηρήσεις

Δεδομένου ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες ακύρωσαν τη σχετική κάλυψη κινδύνου, οι κίνδυνοι εργασιακών συγκρούσεων και τρομοκρατικών επιθέσεων στους οποίους είναι εκτεθειμένα τα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απαιτείται να καλυφθούν από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά συνέπεια, οι πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στο συγκεκριμένο τίτλο καλύπτουν όλες τις δαπάνες λόγω ζημιών που οφείλονται σε εργασιακές συγκρούσεις και τρομοκρατικές επιθέσεις.

Κεφάλαιο 2 0 — Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

Άρθρο 2 0 0 — Κτίρια

Θέση 2 0 0 0 — Μισθώματα

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

33 291 000

38 620 000

35 658 454,54

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα μισθώματα των κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων που καταλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Καλύπτει επίσης τους φόρους των ακινήτων. Οι μισθώσεις υπολογίζονται για δώδεκα μήνες και με βάση τα υπάρχοντα ή υπό προετοιμασία συμβόλαια που προβλέπουν κανονικά την προσαρμογή τους στο κόστος ζωής ή στο κατασκευαστικό κόστος.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 3 000 000 EUR.

Οι οικονομικές συνεισφορές των κρατών μελών ή των δημόσιων οργανισμών ή φορέων τους, στη μορφή χρηματοδότησης ή επιστροφής του κόστους και των σχετικών δαπανών για την αγορά ή τη χρήση γης ή κτιρίων, καθώς και σε σχέση με τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του θεσμικού οργάνου, θεωρούνται εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό υπό την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Θέση 2 0 0 1 — Εμφυτευτικές δόσεις

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

p.m.

p.m.

42 000 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την καταβολή των εμφυτευτικών δόσεων των σχετικών με τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων δυνάμει συμβάσεων που ισχύουν ή προετοιμάζονται.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 50 000 EUR.

Οι οικονομικές συνεισφορές των κρατών μελών ή των δημόσιων οργανισμών ή φορέων τους, στη μορφή χρηματοδότησης ή επιστροφής του κόστους και των σχετικών δαπανών για την αγορά ή τη χρήση γης ή κτιρίων, καθώς και σε σχέση με τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του θεσμικού οργάνου, θεωρούνται εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό υπό την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Θέση 2 0 0 3 — Απόκτηση ακίνητης περιουσίας

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την απόκτηση ακίνητης περιουσίας. Οι επιδοτήσεις για τα οικόπεδα και ο χαρακτηρισμός τους ως οικοδομήσιμων θα εξετασθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 13 000 ευρώ.

Οι οικονομικές συνεισφορές των κρατών μελών ή των δημόσιων οργανισμών ή φορέων τους, στη μορφή χρηματοδότησης ή επιστροφής του κόστους και των σχετικών δαπανών για την αγορά ή τη χρήση γης ή κτιρίων, καθώς και σε σχέση με τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του θεσμικού οργάνου, θεωρούνται εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό υπό την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Θέση 2 0 0 7 — Ανέγερση κτιρίων και διαρρύθμιση των χώρων

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

82 730 000

81 330 000

64 089 414,49

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

—  τις δαπάνες ανέγερσης κτιρίων (εργασίες, αμοιβές για μελέτες, αρχικές εργασίες διαρρύθμισης και προμήθειες που απαιτούνται για την έναρξη της χρήσης τους, και κάθε σχετική δαπάνη).

—  τις δαπάνες εργασιών διαρρύθμισης και άλλες δαπάνες που συνδέονται με αυτές τις εργασίες (π.χ. έξοδα για αρχιτέκτονες, μηχανικούς, κλπ.).

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 472  000 EUR.

Οι οικονομικές συνεισφορές των κρατών μελών ή των δημόσιων οργανισμών ή φορέων τους, στη μορφή χρηματοδότησης ή επιστροφής του κόστους και των σχετικών δαπανών για την αγορά ή τη χρήση γης ή κτιρίων, καθώς και σε σχέση με τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του θεσμικού οργάνου, θεωρούνται εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό υπό την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Θέση 2 0 0 8 — Ειδική διαχείριση ακινήτων

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

5 429 000

4 971 000

4 304 207,85

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες του τομέα διαχείρισης περιουσίας για τις οποίες δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη στα λοιπά άρθρα του παρόντος κεφαλαίου, συγκεκριμένα:

—  διαχείριση και επεξεργασία των αποβλήτων,

—  υποχρεωτικούς ελέγχους, ελέγχους ποιότητας, υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων, λογιστικούς ελέγχους, εγρήγορση βάσει διατάξεων κ.λπ.,

—  την τεχνική βιβλιοθήκη,

—  την παροχή βοήθειας σχετικά με τη διαχείριση («Building Helpdesk»),

—  τη διαχείριση των σχεδίων των κτιρίων και των μέσων αποθήκευσης πληροφοριών,

—  τις λοιπές δαπάνες.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 268 000 EUR.

Άρθρο 2 0 2 — Δαπάνες σχετικές με τα κτίρια

Θέση 2 0 2 2 — Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των κτιρίων

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

64 180 000

59 820 000

60 209 831,42

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διατήρησης, συντήρησης, τεχνικής παρακολούθησης και καθαρισμού, σύμφωνα με τις εν ισχύι συμβάσεις, των επ’ ενοικίω ή δικής του ιδιοκτησίας κτιρίων (χώροι και τεχνικοί εξοπλισμοί) που καταλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πριν από την ανανέωση ή τη σύναψη συμβάσεων, το θεσμικό όργανο συνεννοείται με τα άλλα θεσμικά όργανα σχετικά με τους όρους των συμβάσεων που επέτυχε έκαστο (τιμή, επιλεγέν νόμισμα, συντελεστής αναπροσαρμογής, διάρκεια, άλλες ρήτρες), σύμφωνα με το άρθρο 104 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 479 000 EUR.

Θέση 2 0 2 4 — Κατανάλωση ενέργειας

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

16 100 000

15 820 000

15 629 810,07

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα κατανάλωσης νερού, φυσικού αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 150 000 ευρώ.

Θέση 2 0 2 6 — Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

23 750 000

22 350 000

17 294 304,81

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει κυρίως τα έξοδα φύλαξης και επίβλεψης των κτιρίων που καταλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στους συνήθεις τρεις τόπους εργασίας του και των γραφείων ενημέρωσής του στην Ένωση καθώς και των παραρτημάτων του σε τρίτες χώρες.

Πριν από την ανανέωση ή τη σύναψη συμβάσεων, το θεσμικό όργανο συνεννοείται με τα άλλα θεσμικά όργανα σχετικά με τους όρους των συμβάσεων που επέτυχε έκαστο (τιμή, επιλεγέν νόμισμα, συντελεστής αναπροσαρμογής, διάρκεια, άλλες ρήτρες), σύμφωνα με το άρθρο 104 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 000 ευρώ.

Θέση 2 0 2 8 — Ασφαλίσεις

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

2 660 000

2 500 000

1 417 126,20

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα ασφάλιστρα.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 000 ευρώ.

Κεφάλαιο 2 1 — Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητή περιουσία

Παρατηρήσεις

Επί θεμάτων δημοσίων συμβάσεων το θεσμικό όργανο συνεννοείται με τα άλλα θεσμικά όργανα σχετικά με τους συμβατικούς όρους που έχει επιτύχει έκαστο εξ αυτών.

Άρθρο 2 1 0 — Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες

Θέση 2 1 0 0 — Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Δραστηριότητες

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

29 545 500

29 915 200

22 959 784,66

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά, τη μίσθωση, τη διατήρηση και τη συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού, καθώς επίσης τις δαπάνες για την υποστήριξη εκ μέρους επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και γραφείων συμβούλων, στο πλαίσιο των τακτικών δραστηριοτήτων που είναι αναγκαίες για την ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι δαπάνες αυτές αφορούν ειδικότερα τα συστήματα του κέντρου πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, τα κατά τμήματα συστήματα πληροφορικής, και τη διαχείριση του δικτύου.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 625 000 ευρώ.

Θέση 2 1 0 1 — Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Υποδομή

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

25 409 000

23 546 000

21 669 672,44

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά, τη μίσθωση, τη διατήρηση και τη συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού, καθώς επίσης τις δαπάνες για την υποστήριξη εκ μέρους επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και γραφείων συμβούλων, στο πλαίσιο των τακτικών δραστηριοτήτων που είναι αναγκαίες για τη διαχείριση και τη συντήρηση της υποδομής πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι δαπάνες αυτές αφορούν ειδικότερα την υποδομή των δικτύων, της καλωδίωσης, των τηλεπικοινωνιών, του ατομικού εξοπλισμού και των συστημάτων ψηφοφορίας.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 130 000 EUR.

Θέση 2 1 0 2 — Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Γενική υποστήριξη των χρηστών

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

12 870 000

12 301 000

11 658 807,62

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά, τη μίσθωση, τη διατήρηση και τη συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού, καθώς επίσης τις δαπάνες για την υποστήριξη εκ μέρους επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και γραφείων συμβούλων, στο πλαίσιο των τακτικών δραστηριοτήτων βοήθειας προς τους χρήστες και γενικής υποστήριξης σε σχέση με τα συστήματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι δαπάνες αυτές αφορούν τις υπηρεσίες υποστήριξης των βουλευτών και των άλλων χρηστών, ιδίως για τις διοικητικές και νομοθετικές εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στους τομείς της ασφάλειας και της προστασίας καθώς και τις εφαρμογές στον τομέα της επικοινωνίας.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 45 000  EUR.

Θέση 2 1 0 3 — Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

26 840 000

20 594 500

18 187 322,45

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά, τη μίσθωση, τη διατήρηση και τη συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού, και τις σχετικές εργασίες, καθώς επίσης τις δαπάνες για την υποστήριξη εκ μέρους επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και γραφείων συμβούλων, στο πλαίσιο των τακτικών δραστηριοτήτων διαχείρισης των εφαρμογών ΤΠΕ του θεσμικού οργάνου. Οι δαπάνες αυτές αφορούν ιδίως τις σχετικές με τους βουλευτές, την επικοινωνία, την ασφάλεια και την προστασία εφαρμογές, καθώς και τις διοικητικές και νομοθετικές εφαρμογές.

Καλύπτει επίσης τις δαπάνες που σχετίζονται με τα εργαλεία ΤΠΕ που χρηματοδοτούνται από κοινού στο πλαίσιο της διοργανικής συνεργασίας στον τομέα των γλωσσών σύμφωνα με τις αποφάσεις της διοργανικής επιτροπής μετάφρασης και διερμηνείας.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 32 000 EUR.

Θέση 2 1 0 4 — Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

15 487 000

17 702 000

29 284 173,02

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά του εξοπλισμού και του λογισμικού, καθώς επίσης τις δαπάνες για την υποστήριξη εκ μέρους επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και γραφείων συμβούλων για τις επενδύσεις στις υποδομές πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι επενδύσεις αφορούν ειδικότερα τα συστήματα του κέντρου πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, τα δίκτυα, την καλωδίωση και τα συστήματα βιντεοσύσκεψης.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 102 000 ευρώ.

Θέση 2 1 0 5 — Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

25 981 000

34 792 000

32 565 114,52

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά του εξοπλισμού και του λογισμικού, καθώς επίσης τις δαπάνες για την υποστήριξη εκ μέρους επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και γραφείων συμβούλων για τις επενδύσεις σε υφιστάμενα και νέα έργα ΤΠΕ. Οι επενδύσεις αφορούν κυρίως εφαρμογές που σχετίζονται με τους βουλευτές, εφαρμογές στον νομοθετικό, τον διοικητικό και τον οικονομικό τομέα, στον τομέα της επικοινωνίας, της ασφάλειας και της προστασίας, καθώς και εφαρμογές διαχείρισης των ΤΠΕ.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 000 ευρώ.

Άρθρο 2 1 2 — Έπιπλα

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

7 400 000

7 600 000

5 597 060,61

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά, μίσθωση, συντήρηση και επισκευή επίπλων, περιλαμβανομένης της αγοράς εργονομικών επίπλων, την αντικατάσταση πεπαλαιωμένων και εκτός χρήσεως επίπλων και μηχανών γραφείου. Προορίζεται επίσης να καλύψει τις διαφόρων ειδών δαπάνες διαχείρισης του αποθέματος επίπλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 000 ευρώ.

Άρθρο 2 1 4 — Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

27 923 500

28 033 500

20 701 628,48

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά, μίσθωση, συντήρηση, επιδιόρθωση και διαχείριση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων, και ιδίως:

—  διαφόρων τεχνικών υλικών και εγκαταστάσεων, σταθερών και κινητών, που αφορούν τις εκδόσεις, την ασφάλεια (συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ΤΠ), τα εστιατόρια, τα κτίρια, την κατάρτιση του προσωπικού, τα αθλητικά κέντρα του θεσμικού οργάνου κ.λπ.,

—  ειδών εξοπλισμού του τυπογραφείου, της τηλεφωνικής υπηρεσίας, των κυλικείων, των καταστημάτων του προσωπικού, της ασφάλειας, της τεχνικής υπηρεσίας διασκέψεων και του οπτικοακουστικού τομέα κ.λπ.,

—  ειδικών υλικών (ηλεκτρονικών, υλικού πληροφορικής, ηλεκτρικών) και την εκτέλεση των σχετικών κατ’ ανάθεση υπηρεσιών.

Καλύπτει επίσης τις δαπάνες δημοσιότητας για τη μεταπώληση και την απόσυρση αντικειμένων καθώς και τις δαπάνες που σχετίζονται με την τεχνική βοήθεια (παροχή συμβουλών) για ζητήματα για τα οποία απαιτείται εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη.

Η πίστωση αυτή καλύπτει επίσης τα έξοδα που συνδέονται με τις υπηρεσίες μεταφοράς εξοπλισμού για την αποστολή του τεχνικού εξοπλισμού παροχής τεχνικών υπηρεσιών συνεδρίων όπου ζητείται από βουλευτή, αντιπροσωπεία, πολιτική ομάδα ή όργανο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ολόκληρο τον κόσμο. Καλύπτονται επίσης τα έξοδα μεταφοράς, καθώς και το σύνολο των σχετικών διοικητικών δαπανών.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 190 000 ευρώ.

Άρθρο 2 1 6 — Μεταφορά βουλευτών, άλλων ατόμων και αγαθών

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

4 188 000

4 101 000

3 089 461,57

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά, τη μίσθωση, τη συντήρηση, χρήση και επιδιόρθωση των μεταφορικών μέσων (αυτοκινήτων και δικύκλων) και τη μίσθωση οχημάτων, αγοραίων αυτοκινήτων, λεωφορείων και φορτηγών, με ή χωρίς οδηγό, καθώς και τις σχετικές ασφαλίσεις και άλλα έξοδα διαχείρισης. Κατά την αντικατάσταση του στόλου οχημάτων, την αγορά ή τη μίσθωση μεταφορικών μέσων, θα δίδεται προτεραιότητα στα λιγότερο ρυπογόνα για το περιβάλλον αυτοκίνητα, όπως τα υβριδικά.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 000 ευρώ.

Κεφάλαιο 2 3 — Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

Παρατηρήσεις

Επί θεμάτων δημοσίων συμβάσεων το θεσμικό όργανο συνεννοείται με τα άλλα θεσμικά όργανα σχετικά με τους συμβατικούς όρους που έχει επιτύχει έκαστο εξ αυτών.

Άρθρο 2 3 0 — Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

1 413 000

1 440 000

1 290 415,47

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά χαρτιού, φακέλων, ειδών γραφείου, προϊόντων για το τυπογραφείο και τα εργαστήρια αναπαραγωγής εγγράφων κ.λπ. καθώς και τα παρεπόμενα έξοδα διαχείρισης.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 73 000 EUR.

Άρθρο 2 3 1 — Χρηματοδοτικά έξοδα

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

60 000

60 000

35 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα τραπεζικά έξοδα [προμήθειες, επικαταλλαγές (agios), διάφορα έξοδα], τα λοιπά χρηματοδοτικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων δαπανών για τη χρηματοδότηση των κτιρίων.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 EUR.

Άρθρο 2 3 2 — Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

1 370 000

1 740 000

328 590,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

—  το ποσό της ενδεχόμενης καταβολής δικαστικών δαπανών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει αποφάσεων του Δικαστηρίου, του Γενικού Δικαστηρίου ή των εθνικών δικαστηρίων,

—  τα έξοδα πρόσληψης εξωτερικών δικηγόρων που εκπροσωπούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε δικαστήρια της Ένωσης και εθνικά δικαστήρια, και τα έξοδα πρόσληψης νομικών συμβούλων ή ειδικών για τη συνδρομή της Νομικής Υπηρεσίας,

—  τις επιστροφές καταβληθέντων εξόδων σε δικηγόρους στο πλαίσιο διαδικασιών πειθαρχικών μέτρων και των εξομοιούμενων προς αυτές,

—  τις δαπάνες για αποζημιώσεις και τόκους,

—  το ποσό των αποζημιώσεων που συμφωνούνται στο πλαίσιο φιλικών διακανονισμών κατ’ εφαρμογή του κεφαλαίου 11 του τίτλου ΙΙΙ του κανονισμού διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου,

—  τα διοικητικά πρόστιμα του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων,

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 000 ευρώ.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (EE L 295 της 21.11.2018, σ. 39).

Άρθρο 2 3 6 — Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

224 000

337 000

186 257,83

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα γραμματοσήμανσης, επεξεργασίας και αποστολής με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες ή τις ιδιωτικές εταιρείες διανομής.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει επίσης την παροχή υπηρεσιών στον τομέα του ταχυδρομείου.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 000 ευρώ.

Άρθρο 2 3 7 — Μετακομίσεις

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

1 830 000

3 180 000

1 700 374,49

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται με εργασίες μετακόμισης και συσκευασίας, για τις οποίες χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες εταιρειών μετακόμισης ή εταιρειών που προμηθεύουν προσωρινό προσωπικό εργασιών συσκευασίας.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 000 ευρώ.

Άρθρο 2 3 8 — Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

1 674 500

1 591 000

1 231 706,11

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

—  ασφάλειες που δεν προβλέπονται ειδικά σε άλλη θέση,

—  την αγορά και συντήρηση στολών υπηρεσίας για κλητήρες, οδηγούς, υπαλλήλους υποδοχής και προσωπικό των καταστημάτων, μεταφορείς, όπως επίσης για το προσωπικό της υπηρεσίας επισκέψεων και σεμιναρίων, του Parlamentarium, της ιατρικής υπηρεσίας, της υπηρεσίας ασφαλείας, των υπηρεσιών συντήρησης των κτιρίων και διαφόρων τεχνικών υπηρεσιών,

—  διάφορες δαπάνες λειτουργίας και διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαχείρισης που καταβάλλονται στη μονάδα PMO σε σχέση με συντάξεις αρχαιότητας πρώην βουλευτών, έξοδα για ελέγχους ασφαλείας των εξωτερικών προσώπων που εργάζονται στους χώρους ή στα συστήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγορές αγαθών ή υπηρεσιών που δεν προβλέπονται ειδικά σε άλλη θέση,

—  διάφορες αγορές που σχετίζονται με τις δραστηριότητες οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) (εκστρατείες προώθησης, κ.λπ.).

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 000 ευρώ.

Άρθρο 2 3 9 — Δραστηριότητες EMAS, περιλαμβανομένης της προώθησης, και αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

262 500

262 500

198 988,92

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες EMAS οι οποίες αποσκοπούν σε βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, περιλαμβανομένης της προώθησης αυτών των δραστηριοτήτων, και με το σύστημα αντιστάθμισης των εκπομπών άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 EUR.

Τίτλος 3 — Δαπάνες του οργάνου που προκύπτουν από την εκτέλεση των γενικών του αποστολών

Κεφάλαιο 3 0 — Συνεδριάσεις και διασκέψεις

Άρθρο 3 0 0 — Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

28 140 000

27 010 000

27 362 797,07

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που συνδέονται με τις μετακινήσεις του προσωπικού του θεσμικού οργάνου, των αποσπασμένων εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη, των ασκούμενων και των υπαλλήλων των άλλων ευρωπαϊκών ή διεθνών οργάνων που έχει προσκαλέσει το θεσμικό όργανο ανάμεσα στον τόπο διορισμού και έναν εκ των τριών τόπων εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο και Στρασβούργο) και με τις αποστολές προς οποιονδήποτε άλλον τόπο πέραν των ανωτέρω τριών τόπων εργασίας. Καλυπτόμενες δαπάνες είναι τα έξοδα μεταφοράς, οι ημερήσιες αποζημιώσεις, τα έξοδα διαμονής και οι αποζημιώσεις αντιστάθμισης δεσμευτικών ωραρίων. Καλύπτονται επίσης τα παρεπόμενα έξοδα, περιλαμβανομένων των εξόδων ακύρωσης εισιτηρίων και κρατήσεων διαμονής, των εξόδων που συνδέονται με το σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης τιμολογίου και των εξόδων που σχετίζονται με τη σύναψη ασφάλισης για την αποστολή.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει επίσης τις δαπάνες που αφορούν ενδεχόμενες αντισταθμίσεις των εκπομπών άνθρακα που προκύπτουν κατά τις αποστολές και τις μετακινήσεις του προσωπικού.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 200 000 EUR.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 71 και τα άρθρα 11, 12 και 13 του παραρτήματος VII.

Άρθρο 3 0 2 — Έξοδα υποδοχής και παράστασης

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

910 500

1 000 000

748 223,68

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

—  τις δαπάνες σε σχέση με τις υποχρεώσεις που βαρύνουν το θεσμικό όργανο στον τομέα της υποδοχής, συμπεριλαμβανομένων των εκδηλώσεων που σχετίζονται με την αξιολόγηση επιστημονικών επιλογών (STOA), και άλλων ερευνητικών δραστηριοτήτων, καθώς και τα έξοδα παράστασης για τους βουλευτές του θεσμικού οργάνου,

—  τα έξοδα παράστασης του προέδρου κατά τις μετακινήσεις του εκτός των τόπων εργασίας,

—  τα έξοδα παράστασης και τη συμμετοχή στα έξοδα γραμματείας του ιδιαιτέρου γραφείου του προέδρου,

—  τα έξοδα δεξιώσεων και παράστασης της Γενικής Γραμματείας, περιλαμβανομένης και της αγοράς αντικειμένων και μεταλλείων για τους υπαλλήλους που συμπληρώνουν δεκαπενταετή και/ή εικοσιπενταετή υπηρεσία,

—  τα διάφορα έξοδα πρωτοκόλλου όπως σημαίες, προθήκες, προσκλητήρια, εκτύπωση καταλόγων εστιατορίων κ.λπ.,

—  τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής που συνδέονται με την επίσκεψη υψηλών προσώπων στο θεσμικό όργανο,

—  τα έξοδα θεωρήσεων των βουλευτών και υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τις υπηρεσιακές μετακινήσεις,

—  τα έξοδα υποδοχής και παράστασης και τα λοιπά ειδικά έξοδα για τους βουλευτές που επιτελούν επίσημα καθήκοντα εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 EUR.

Άρθρο 3 0 4 — Διάφορα έξοδα συνεδριάσεων

Θέση 3 0 4 0 — Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

300 000

600 000

1 130 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα αναψυκτικών και άλλων ποτών, περιστασιακά δε και πρόχειρου φαγητού, που προσφέρονται κατά τις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή κατά τις διοργανικές συνεδριάσεις που οργανώνονται στους χώρους του, καθώς και τα έξοδα διαχείρισης της παροχής αυτών των υπηρεσιών.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 000 ευρώ.

Θέση 3 0 4 2 — Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και αντιπροσωπείες

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

2 671 000

3 000 000

2 324 362,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, ειδικότερα, έξοδα άλλα από εκείνα που καλύπτονται από το κεφάλαιο 1 0 και το άρθρο 3 0 0, τα οποία αφορούν:

—  τη διοργάνωση συνεδριάσεων εκτός των τόπων εργασίας (κοινοβουλευτικές επιτροπές ή αντιπροσωπείες τους, πολιτικές ομάδες), περιλαμβανομένων, σε ορισμένες περιπτώσεις, των εξόδων παράστασης,

—  την οργάνωση διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, ειδικών αντιπροσωπειών, μεικτών κοινοβουλευτικών επιτροπών, κοινοβουλευτικών επιτροπών συνεργασίας, κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), και της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης για τον ΠΟΕ και της διευθύνουσας επιτροπής του,

—  την οργάνωση αντιπροσωπειών στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, της κοινοβουλευτικής συνέλευσης EuroLat, της κοινοβουλευτικής συνέλευσης Euronest και των οργάνων τους,

—  την οργάνωση της κοινοβουλευτικής συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο (ΕΜΚΣ), των επιτροπών της και του γραφείου της, οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνουν τη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον προϋπολογισμό της αυτόνομης γραμματείας της ΕΜΚΣ ή την άμεση ανάληψη των εξόδων που αντιστοιχούν στο μερίδιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον προϋπολογισμό της ΕΜΚΣ,

—  τις συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς των οποίων είναι μέλος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή ένα από τα όργανά του (Διακοινοβουλευτική Ένωση, Σύνδεσμος Γενικών Γραμματέων των Κοινοβουλίων, Groupe 12+ εντός της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης).

—  την επιστροφή στην Επιτροπή, βάσει της συμφωνίας παροχής υπηρεσιών που έχει συναφθεί μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, των δαπανών της Επιτροπής για την κάλυψη του μεριδίου του Κοινοβουλίου όσον αφορά την έκδοση αδειών διέλευσης ΕΕ (εξοπλισμός, προσωπικό και προμήθειες), σύμφωνα με τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών (άρθρο 6), του άρθρου 23 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των άρθρων 11 και 81 του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1417/2013 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό της μορφής των αδειών διέλευσης που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 353 της 28.12.2013, σ. 26).

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 000 ευρώ.

Θέση 3 0 4 9 — Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

2 130 000

2 510 000

2 112 104,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση προορίζεται να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας του γραφείου ταξιδίων που έχει συνάψει σύμβαση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 6 000 ευρώ.

Κεφάλαιο 3 2 — Εμπειρογνωμοσύνη και πληροφορίες: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση

Άρθρο 3 2 0 — Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

7 137 000

6 171 000

5 875 152,83

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

—  το κόστος των συμβάσεων με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και ερευνητικά ιδρύματα για τις μελέτες και τις άλλες ερευνητικές δραστηριότητες (εργαστήρια, στρογγυλές τράπεζες, ομάδες ή ακροάσεις εμπειρογνωμόνων, διασκέψεις) ή δραστηριότητες τεχνικής βοήθειας που απαιτούν ειδικές δεξιότητες, οι οποίες πραγματοποιούνται για τα όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, για τις κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες και για τη διοίκηση,

—  αγορά ή μίσθωση εξειδικευμένων πηγών πληροφοριών, όπως εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων, συναφής βιβλιογραφία ή τεχνική υποστήριξη, εφόσον χρειαστεί για τη συμπλήρωση των προαναφερόμενων συμβάσεων εμπειρογνωμοσύνης,

—  τα έξοδα ταξιδίου, έξοδα διαμονής και παρεπόμενα έξοδα των εμπειρογνωμόνων και άλλων προσωπικοτήτων —περιλαμβανομένων εκείνων που έχουν υποβάλει αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο— που έχουν κληθεί να συμμετάσχουν στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, τις αντιπροσωπείες και τις ομάδες μελέτης και εργασίας καθώς και σε εργαστήρια,

—  τα έξοδα διάδοσης των προϊόντων της εσωτερικής ή εξωτερικής κοινοβουλευτικής έρευνας και άλλων συναφών προϊόντων, προς όφελος του θεσμικού οργάνου και του κοινού (ιδίως μέσω της δημοσίευσης εσωτερικών βάσεων δεδομένων, ενημερωτικών φυλλαδίων και δημοσιεύσεων στο διαδίκτυο),

—  δαπάνες μετακλήσεως ατόμων εκτός του θεσμικού οργάνου για να συμμετάσχουν στις εργασίες οργάνων όπως είναι το πειθαρχικό συμβούλιο και η ειδικευμένη ομάδα οικονομικών παρατυπιών.

—  το κόστος του ελέγχου γνησιότητας των εγγράφων που υποβάλλουν υποψήφιοι για πρόσληψη, από ειδικευμένους εξωτερικούς παρόχους.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 50 000 EUR.

Άρθρο 3 2 1 — Δαπάνες για τις υπηρεσίες κοινοβουλευτικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων της βιβλιοθήκης, των ιστορικών αρχείων, της Αξιολόγησης Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών (STOA) και του Ευρωπαϊκού κόμβου επιστημονικών μέσων ενημέρωσης

Θέση 3 2 1 0 — Δαπάνες για τις υπηρεσίες κοινοβουλευτικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων της βιβλιοθήκης, των ιστορικών αρχείων, και της Αξιολόγησης Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών (STOA)

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

8 150 000

7 460 000

6 259 211,49

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των υπηρεσιών κοινοβουλευτικής έρευνας (ΓΔ EPRS), και συγκεκριμένα:

—  απόκτηση ειδικής εμπειρογνωμοσύνης για τη στήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (μεταξύ άλλων, μέσω άρθρων, μελετών, εργαστηρίων, σεμιναρίων, συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης, ομάδων εμπειρογνωμόνων και διασκέψεων), οι οποίες μπορούν να πραγματοποιούνται, εάν είναι απαραίτητο, σε συνεργασία με άλλα θεσμικά όργανα, διεθνείς οργανισμούς, ερευνητικά τμήματα και βιβλιοθήκες των εθνικών κοινοβουλίων, ομάδων προβληματισμού, ερευνητικών φορέων και άλλων ειδικών εμπειρογνωμόνων,

—  απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης στους τομείς της εκτίμησης αντίκτυπου / της εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολόγησης, της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας και της αξιολόγησης των επιστημονικών και τεχνολογικών επιλογών (STOA),

—  απόκτηση ή τη μίσθωση βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων, βάσεων δεδομένων, προϊόντων ειδησεογραφικών πρακτορείων τύπου και κάθε άλλου υλικού πληροφόρησης που προορίζεται για τη Βιβλιοθήκη σε διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα (copyright), το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας, τα υλικά και τις εργασίες βιβλιοδεσίας και συντήρησης, καθώς και άλλες συναφείς υπηρεσίες,

—  το κόστος εξωτερικών υπηρεσιών αρχειοθέτησης (οργάνωση, επιλογή, περιγραφή, μεταφορά σε διάφορα μέσα και αποϋλοποίηση, απόκτηση πηγών πρωτογενούς αρχειακού υλικού),

—  απόκτηση, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση, την αξιοποίηση και τη συντήρηση ειδικής τεκμηρίωσης βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης και ειδικών υλικών της βιβλιοθήκης πολυμέσων, συμπεριλαμβανομένων υλικών και/ή συστημάτων ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και πληροφορικής καθώς και υλικών βιβλιοδεσίας και συντήρησης,

—  τα έξοδα διάδοσης των προϊόντων της εσωτερικής ή εξωτερικής κοινοβουλευτικής έρευνας και άλλων συναφών προϊόντων, προς όφελος του θεσμικού οργάνου και του κοινού (ιδίως μέσω της δημοσίευσης εσωτερικών βάσεων δεδομένων, ενημερωτικών φυλλαδίων και δημοσιεύσεων στο διαδίκτυο),

—  έξοδα ταξιδίου, διαμονής και τα παρεπόμενα έξοδα των εμπειρογνωμόνων και άλλων ατόμων που προσκαλούνται να συμμετάσχουν σε παρουσιάσεις, σεμινάρια, εργαστήρια ή άλλες παρόμοιες δραστηριότητες που οργανώνει η ΓΔ EPRS,

—  συμμετοχή της ομάδας αξιολόγησης επιστημονικών και τεχνολογικών επιλογών (ομάδα STOA) στις δραστηριότητες ευρωπαϊκών και διεθνών επιστημονικών φορέων,

—  τις υποχρεώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που απορρέουν από διεθνείς και/ή διοργανικές συμφωνίες συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της συνεισφοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην οικονομική δαπάνη που συνδέεται με τη διαχείριση των ιστορικών αρχείων της Ένωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 354/83 του Συμβουλίου.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 EUR.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 354/83 του Συμβουλίου, της 1ης Φεβρουαρίου 1983, για το άνοιγμα στο κοινό των ιστορικών αρχείων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (ΕΕ L 43 της 15.2.1983, σ. 1).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).

Απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2001 για τη ρύθμιση σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 22 Ιουνίου 2011 (ΕΕ C 216 της 22.7.2011, σ. 19).

Απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 για τους κανόνες σχετικά με τα αρχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως κωδικοποιήθηκε στις 3 Μαΐου 2004.

Απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διέπει την απόκτηση ιδιωτικών αρχείων εν ενεργεία και πρώην βουλευτών.

Θέση 3 2 1 1 — Δαπάνες για τον Ευρωπαϊκό κόμβο επιστημονικών μέσων ενημέρωσης

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

1 600 000

1 600 000

318 576,80

Παρατηρήσεις

Δεδομένης της ανάγκης για αποτελεσματικό διάλογο μεταξύ βουλευτών, επιστημονικού κόσμου και δημοσιογράφων, και δη σε θέματα που άπτονται των τρεχουσών επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων και θεμάτων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσβλέπει σε μια εξειδικευμένη και έγκυρη δομή για την υποστήριξη διαλόγου, κατάρτισης και διάδοσης της γνώσης στον τομέα αυτόν, από την οποία μόνο οφέλη μπορούν να προκύψουν. Ένας ευρωπαϊκός κόμβος επιστημονικών μέσων ενημέρωσης έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό και η λειτουργία του θα είναι υπό την επίβλεψη της Επιτροπή για το Μέλλον της Επιστήμης και της Τεχνολογίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Επιτροπή STOA).

Η πίστωση αυτή καλύπτει επίσης τα έξοδα διοργάνωσης των συναφών δραστηριοτήτων και δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μετακίνησης, στέγασης και εστίασης) που σχετίζονται με τις προσκλήσεις σε δημοσιογράφους, συμφεροντούχους και άλλους εμπειρογνώμονες για την κάλυψη των σχετικών δραστηριοτήτων.

Οι πιστώσεις του άρθρου αυτού, προοριζόμενες να ενισχύσουν δράσεις στις οποίες συναντιούνται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η επιστημονική κοινότητα και ο Τύπος, θα καλύψουν τις δαπάνες του νέου Ευρωπαϊκού κόμβου επιστημονικών μέσων ενημέρωσης ειδικά για την προαγωγή δικτύωσης, της κατάρτισης και της διάδοσης της γνώσης, λόγου χάρη με:

—  τη δημιουργία και διατήρηση δικτύων στο σημείο τομής Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επιστημονικής κοινότητας και Τύπου,

—  τη διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και εκπαιδευτικών κύκλων σχετικά με τις τρέχουσες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και θέματα, καθώς και σχετικά με τον χαρακτήρα και την αποτελεσματικότητα της επιστημονικής δημοσιογραφίας,

—  την αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης και της ανάλυσης που παρέχουν το πανεπιστήμιο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και άλλες πηγές του επιστημονικού και τεχνολογικού χώρου προς όφελος των αρμοδίων χάραξης πολιτικής και των πολιτών,

—  την ευρύτερη διάθεση και διάδοση της έρευνας στο επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο αλλά και άλλου σχετικού υλικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω έντυπων, οπτικοακουστικών και λοιπών διαύλων,

—  τη διαμόρφωση τεχνικών και μεθόδων για την αύξηση της ικανότητας προσδιορισμού και διάδοσης των αξιόπιστων πηγών ενημέρωσης στο επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο,

—  την υποστήριξη της εγκατάστασης, αναβάθμισης και/ή χρήσης τεχνικού εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας και υποδομής των μέσων ενημέρωσης προς όφελος ενός τέτοιου διαλόγου,

—  την εδραίωση στενότερης συνεργασίας και τη σύσφιγξη των εν γένει σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέσων ενημέρωσης, πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, που θα περιλαμβάνει τη δημοσιογραφική ανάδειξη του ρόλου και του έργου του ευρωπαϊκού κόμβου επιστημονικών μέσων ενημέρωσης, καθώς και της προσβασιμότητάς του από τους πολίτες.

Οι πιστώσεις της παρούσας θέσης μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη του διαλόγου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την ακαδημαϊκή κοινότητα, τα μέσα ενημέρωσης, τις ομάδες προβληματισμού και τους πολίτες, όσον αφορά τις εργασίες διερεύνησης προοπτικών σχετικά με τις μακροπρόθεσμες τάσεις που αντιμετωπίζουν οι αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο στον τομέα της επιστήμης όσο και ευρύτερα, μέσω σεμιναρίων, δημοσιεύσεων και άλλων δραστηριοτήτων που αναφέρονται ανωτέρω.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 EUR.

Νομικές βάσεις

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τον μακρόπνοο σχεδιασμό πολιτικής και τις μακροπρόθεσμες τάσεις: δημοσιονομικές επιπτώσεις για την ανάπτυξη ικανοτήτων (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA (2013) 0395), και ιδίως οι παράγραφοι 7 και 9.

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2016 (ΕΕ C 346 της 21.9.2016, σ. 188), και ιδίως η παράγραφος 30.

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Απριλίου 2016 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017 [κείμενα που εγκρίθηκαν, P8 TA(2016) 0132], και ιδίως η παράγραφος 54.

Άρθρο 3 2 2 — Δαπάνες τεκμηρίωσης

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

2 615 500

2 592 000

2 357 489,26

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

—  συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά, πρακτορεία ειδήσεων, τηλεματικές εκδόσεις και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και δαπανών για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε περίπτωση αναπαραγωγής και διάδοσης με γραπτή και/ή ηλεκτρονική μορφή των συνδρομών αυτών και συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για τις ανασκοπήσεις τύπου και τα αποκόμματα τύπου,

—  συνδρομές ή συμβάσεις υπηρεσιών για την προμήθεια περιλήψεων και αναλύσεων του περιεχομένου των περιοδικών ή τη σε οπτικά μέσα αντιγραφή άρθρων που είναι δημοσιευμένα στα περιοδικά αυτά,

—  δαπάνες χρήσεως των εξωτερικών βάσεων στατιστικών δεδομένων ή τεκμηρίωσης (πλην του κόστους του μηχανογραφικού υλικού και των τηλεπικοινωνιών),

—  αγορά νέων ή την ανανέωση λεξικών, γλωσσαρίων επί παντός μέσου και για τις νέες γλωσσικές υπηρεσίες, καθώς και άλλων έργων που προορίζονται για τις γλωσσικές υπηρεσίες και για την υπηρεσία νομοθετικών πράξεων.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 EUR.

Άρθρο 3 2 3 — Στήριξη της δημοκρατίας και ενδυνάμωση των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων των κοινοβουλίων τρίτων κρατών

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

1 335 000

1 120 000

999 350,46

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

—  δαπάνες για προγράμματα ανταλλαγής πληροφοριών και συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων των χωρών που βρίσκονται σε προενταξιακό στάδιο, ιδίως δε εκείνων των Δυτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας,

—  δαπάνες που αναλαμβάνονται προς προώθηση των σχέσεων ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα δημοκρατικά εκλεγμένα κοινοβούλια τρίτων χωρών (πλην εκείνων που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση) καθώς και με αντίστοιχα κοινοβουλευτικά σε περιφερειακό επίπεδο σώματα. Οι σχετικές δραστηριότητες αποσκοπούν κυρίως στην ενδυνάμωση των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων σε νέες και αναδυόμενες δημοκρατίες και κυρίως σε εκείνες που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Γειτονία (νότια και ανατολική),

—  δαπάνες για την προώθηση των δραστηριοτήτων στήριξης τόσο των προσπαθειών διαμεσολάβησης όσο και των νέων πολιτικών ηγετών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από χώρες στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Γειτονία: Μαγκρέμπ, ανατολική Ευρώπη και Ρωσία, ισραηλοπαλαιστινιακός διάλογος και άλλες χώρες προτεραιότητας που αποφασίζονται από την ομάδα στήριξης της δημοκρατίας και εκλογικού συντονισμού,

—  δαπάνες για τη διοργάνωση του Βραβείου Ζαχάρωφ (συγκεκριμένα, το ποσό του βραβείου, τα έξοδα ταξιδίου και υποδοχής του νικητή ή των νικητών του βραβείου και άλλων τελικών υποψηφίων, τις επιχειρησιακές δαπάνες του Δικτύου Ζαχάρωφ και τις αποστολές των μελών του) και για δραστηριότητες που αποσκοπούν στην προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Σε αυτές τις ενέργειες περιλαμβάνονται επισκέψεις ενημέρωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, στο Λουξεμβούργο ή στο Στρασβούργο, καθώς και επισκέψεις σε κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες. Η πίστωση αυτή καλύπτει πλήρως ή εν μέρει τα έξοδα των συμμετεχόντων, ιδίως έξοδα ταξιδίου, μετακινήσεων, στέγασης, καθώς και τις ημερήσιες αποζημιώσεις.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 EUR.

Νομικές βάσεις

Απόφαση του Προεδρείου, της 12ης Δεκεμβρίου 2011, για τη δημιουργία Διεύθυνσης Στήριξης της Δημοκρατίας στους κόλπους της Γενικής Διεύθυνσης Εξωτερικών Πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 3 2 4 — Παραγωγή και διάδοση

Θέση 3 2 4 0 — Επίσημη Εφημερίδα

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

p.m.

800 000

660 059,43

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το μερίδιο του θεσμικού οργάνου στις δαπάνες δημοσίευσης, διάδοσης και άλλα παρεπόμενα έξοδα της Υπηρεσίας Εκδόσεων για τα κείμενα προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 000 ευρώ.

Θέση 3 2 4 1 — Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

4 410 000

4 225 300

4 444 677,16

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

—  το σύνολο των εξόδων έκδοσης με ψηφιακά (θέσεις στο ενδοδίκτυο) και παραδοσιακά μέσα (έγγραφα, διάφορα έντυπα με υπεργολαβία), περιλαμβανομένης και της διανομής,

—  την επικαιροποίηση και εξελικτική συντήρηση των συστημάτων εκδόσεων.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 11 000 ευρώ.

Θέση 3 2 4 2 — Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

22 780 000

27 210 000

44 669 830,44

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

—  τις δαπάνες επικοινωνίας σχετικά με τις αξίες του Οργάνου, μέσω δημοσιεύσεων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών δημοσιεύσεων, των δραστηριοτήτων πληροφόρησης, των δημόσιων σχέσεων, της συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις, εκθέσεις και εμποροπανηγύρεις στα κράτη μέλη, στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες και στις χώρες στις οποίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει γραφείο συνδέσμου, και της ανάπτυξης εργαλείων ή μέσων για τη βελτίωση και διευκόλυνση της πρόσβασης του κοινού σε αυτό μέσω κινητού εξοπλισμού·

—  το κόστος πολιτιστικών πρωτοβουλιών ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως είναι το Βραβείο LUX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο·

—  την οργάνωση και διεξαγωγή εκδηλώσεων για τη νεολαία, την ενίσχυση της προβολής του Κοινοβουλίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το έργο της παρακολούθησης των τάσεων μεταξύ των νέων·

—  τις δαπάνες που συνδέονται με την κινητή σύνδεση στο διαδίκτυο, τις αλληλεπιδραστικές τεχνικές, τους χώρους κοινωνικής επαφής, τις συνεργατικές πλατφόρμες, και τις αλλαγές στη συμπεριφορά των χρηστών του διαδικτύου, με σκοπό την προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στους πολίτες·

—  το κόστος παραγωγής, διανομής και διατήρησης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οπτικοακουστικού υλικού για το διαδίκτυο και άλλου υλικού πολυμέσων έτοιμου για μετάδοση, σύμφωνα με τη στρατηγική επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 50 000 EUR.

Θέση 3 2 4 3 — Κέντρα Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

21 947 500

15 667 000

14 855 041,63

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη χρηματοδότηση για εγκαταστάσεις, υλικό και εκθέσεις στα κέντρα επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ειδικότερα:

—  το Parlamentarium — Κέντρο Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

—  τους χώρους υποδοχής των κέντρων «Europa Experience» και των κέντρων πληροφόρησης εκτός Βρυξελλών·

—  τις δραστηριότητες του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, όπως η εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών εσωτερικής διαμόρφωσης, η απόκτηση συλλογών, το κόστος των συμβάσεων με επίσημους εμπειρογνώμονες, η οργάνωση εκθέσεων, και τα έξοδα εκμετάλλευσης συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την αγορά βιβλίων, περιοδικών και άλλων εκδόσεων σχετικών με τη δραστηριότητα του Σπιτιού της Ευρωπαϊκή Ιστορίας·

—  τις δαπάνες για τα έργα τέχνης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τόσο για την απόκτηση και την αγορά ειδικού υλικού όσο και για τις σχετικές τρέχουσες δαπάνες, όπως είναι οι δαπάνες για εμπειρογνωμοσύνη, συντήρηση, κορνίζες, αποκατάσταση, καθαρισμό, ασφαλίσεις, καθώς και οι δαπάνες για περιστασιακή μεταφορά.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 4 000 000 EUR.

Θέση 3 2 4 4 — Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

31 699 000

29 820 000

31 712 785,71

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις επιδοτήσεις ομάδων επισκεπτών, καθώς και τα παρεπόμενα έξοδα πλαισίωσης και υποδομής, τη χρηματοδότηση περιόδων πρακτικής άσκησης για παράγοντες διαμόρφωσης της κοινής γνώμης σε τρίτες χώρες (EUVP) και τις δαπάνες λειτουργίας των προγραμμάτων Εurοscοla, Euromed-Scola και Euronest-Scola. Τα προγράμματα Euromed-Scola και Euronest-Scola εφαρμόζονται κατ’ έτος, εναλλακτικά, στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο ή τις Βρυξέλλες, με εξαίρεση τα έτη διεξαγωγής εκλογών.

Η πίστωση αυτή καλύπτει επίσης τις δραστηριότητες προώθησης του προγράμματος EUVP.

Η πίστωση αυτή θα αυξάνεται κατ’ έτος χρησιμοποιώντας έναν αποπληθωριστικό συντελεστή που λαμβάνει υπόψη τις αλλαγές στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα και τις τιμές.

Κάθε βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει το δικαίωμα να καλεί ανά ημερολογιακό έτος πέντε ομάδες επισκεπτών κατ’ ανώτατο όριο, συνολικά 110 επισκέπτες. Οι ομάδες επισκεπτών που υποστηρίζονται επίσημα από βουλευτή μπορούν, κατόπιν προσκλήσεως του τελευταίου, να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Euroscola.

Ένα αρμόζον ποσό θα διατεθεί για επισκέπτες με αναπηρίες.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 500 000 EUR.

Νομικές βάσεις

Απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με την κανονιστική ρύθμιση που διέπει την υποδοχή ομάδων επισκεπτών και τα προγράμματα Euroscola και Euromed-Scola, που ενοποιήθηκε στις 3 Μαΐου 2004, όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 24 Οκτωβρίου 2016.

Θέση 3 2 4 5 — Οργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

2 957 000

2 608 000

3 033 567,32

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

—  δαπάνες ή επιδοτήσεις για τη διοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, για τους παράγοντες διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τα κράτη μέλη και τα υποψήφια προς ένταξη κράτη και τα κράτη στα οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει γραφείο συνδέσμου, καθώς και έξοδα για τη διοργάνωση κοινοβουλευτικών συνεδρίων και σεμιναρίων,

—  δαπάνες που σχετίζονται με την πραγματοποίηση «εκδηλώσεων στα ημικύκλια» στο Στρασβούργο και τις Βρυξέλλες, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα που εγκρίνει το Προεδρείο,

—  δαπάνες που συνδέονται με τις υπηρεσίες διαχείρισης διασκέψεων, μέτρα και εργαλεία υποστήριξης της διαχείρισης διασκέψεων και της πολυγλωσσίας όπως σεμινάρια και συνέδρια, συναντήσεις με παρόχους υπηρεσιών κατάρτισης στη διερμηνεία ή τη μετάφραση, μέτρα και ενέργειες ευαισθητοποίησης για την πολυγλωσσία και προώθησης του επαγγέλματος του διερμηνέα ή του μεταφραστή, περιλαμβανομένου προγράμματος επιδοτήσεων για πανεπιστήμια, σχολεία και άλλους οργανισμούς που ασχολούνται με τις σπουδές διερμηνείας ή μετάφρασης, λύσεις που ευνοούν την εικονική επικοινωνία, καθώς επίσης τη συμμετοχή σε παρόμοιες ενέργειες και μέτρα που οργανώνονται από κοινού με άλλες υπηρεσίες στο πλαίσιο της διοργανικής και διεθνούς συνεργασίας,

—  δαπάνες για τη διοργάνωση ημερίδων και σεμιναρίων σχετικών με τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών,

—  έξοδα που συνδέονται με την πρόσκληση δημοσιογράφων σε συνόδους ολομέλειας, συνεδριάσεις επιτροπών, διασκέψεις Τύπου και άλλες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 25 000 ευρώ.

Θέση 3 2 4 8 — Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

17 579 500

16 615 000

15 860 981,99

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

—  την αγορά, μίσθωση, συντήρηση, επιδιόρθωση και διαχείριση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων του οπτικοακουστικού τομέα,

—  τον προϋπολογισμό λειτουργίας του οπτικοακουστικού τομέα (με ίδια μέσα ή με εξωτερική συνδρομή, όπως τεχνική συνδρομή προς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, σκηνοθεσία, παραγωγή, συμπαραγωγή και διανομή οπτικοακουστικών προγραμμάτων, ενοικίαση συχνοτήτων και μετάδοση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, και άλλες ενέργειες για την ανάπτυξη των σχέσεων του θεσμικού οργάνου με τους οργανισμούς οπτικοακουστικών μέσων),

—  δαπάνες για την απευθείας μετάδοση των συνεδριάσεων της ολομέλειας και των κοινοβουλευτικών επιτροπών στο διαδίκτυο,

—  τη δημιουργία κατάλληλων αρχείων, στο υλικό των οποίων θα έχουν διαρκή πρόσβαση τα μέσα ενημέρωσης και οι πολίτες,

—  τις δαπάνες που αφορούν την αίθουσα Τύπου.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 50 000 EUR.

Νομικές βάσεις

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2002 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2003 (ΕΕ C 47 Ε της 27.2.2003, σ. 72).

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 2002 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2003 (ΕΕ C 180 Ε της 31.7.2003, σ. 150).

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 2003 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2004 (ΕΕ C 67 Ε της 17.3.2004, σ. 179).

Θέση 3 2 4 9 — Ανταλλαγές πληροφοριών με τα εθνικά κοινοβούλια

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

225 000

165 000

122 491,20

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

—  δαπάνες για την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κοινοβουλίων των κρατών μελών. Οι δαπάνες αυτές αφορούν τις κοινοβουλευτικές σχέσεις εκτός των σχέσεων που καλύπτονται από τα κεφάλαια 1 0 και 3 0, τις ανταλλαγές πληροφοριών και τεκμηρίωσης, καθώς και τη συνδρομή για την ανάλυση και τη διαχείριση των πληροφοριών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλαγών με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (CERDP),

—  χρηματοδότηση προγραμμάτων συνεργασίας και δραστηριοτήτων για την κατάρτιση υπαλλήλων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια και εν γένει δραστηριότητες προς ενδυνάμωση των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων αυτών των κοινοβουλίων.

Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν επισκέψεις ενημέρωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, στο Λουξεμβούργο ή στο Στρασβούργο. Οι πιστώσεις καλύπτουν πλήρως ή εν μέρει τα έξοδα των συμμετεχόντων, ιδίως έξοδα ταξιδίου, μετακινήσεων, στέγασης, καθώς και τις ημερήσιες αποζημιώσεις,

—  δράσεις συνεργασίας, που έχουν σχέση κυρίως με τη νομοθετική δραστηριότητα, καθώς και δράσεις που έχουν σχέση με την τεκμηρίωση, την ανάλυση και την πληροφόρηση, και την ασφάλεια του τομέα www.ipex.eu, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων που επιτελούνται εντός του Ευρωπαϊκού Κέντρου Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (CERDP).

Η πίστωση αυτή προορίζεται για τη χρηματοδότηση της συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων στο πεδίο του κοινοβουλευτικού ελέγχου της ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ, σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 9 και 10 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 EUR.

Νομικές βάσεις

Διασκέψεις των προέδρων των ευρωπαϊκών κοινοβουλευτικών συνελεύσεων (Ιούνιος 1977) και των κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σεπτέμβριος 2000, Μάρτιος 2001).

Άρθρο 3 2 5 — Δαπάνες για τα γραφεία συνδέσμου

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

8 900 000

7 770 000

7 800 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες των γραφείων συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη μέλη:

—  δαπάνες επικοινωνίας και ενημέρωσης (ενημέρωση και δημόσιες εκδηλώσεις· διαδίκτυο – παραγωγή, προαγωγή, συμβούλευση· σεμινάρια· οπτικοακουστική παραγωγή)·

—  γενικά έξοδα και διάφορα μικροέξοδα (είδη γραφείου, τηλεπικοινωνίες, έξοδα αποστολής, εργασίες συσκευασίας, μεταφορές, αποθήκευση, γενικό διαφημιστικό υλικό, βάσεις δεδομένων και συνδρομές σε έντυπα, κ.λπ.).

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 10 000 EUR.

Τίτλος 4 — Δαπάνες από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του θεσμικού οργάνου

Κεφάλαιο 4 0 — Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων οργανισμών και οργάνων

Άρθρο 4 0 0 — Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, πολιτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

65 000 000

64 000 000

63 000 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει για τις πολιτικές ομάδες και τους μη εγγεγραμμένους βουλευτές:

—  δαπάνες γραμματείας, διοικητικές δαπάνες και λειτουργικές δαπάνες,

—  δαπάνες που συνδέονται με τις πολιτικές και ενημερωτικές τους δραστηριότητες στο πλαίσιο των πολιτικών δραστηριοτήτων της Ένωσης.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 1 000 000 EUR.

Νομικές βάσεις

Απόφαση του Προεδρείου της 30ής Ιουνίου 2003 για τις κανονιστικές ρυθμίσεις σχετικά με την χρησιμοποίηση των πιστώσεων της θέσης του προϋπολογισμού 400, όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 27 Απριλίου 2015.

Άρθρο 4 0 2 — Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

42 000 000

50 000 000

30 244 433,85

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να εξασφαλίζεται χρηστή διακυβέρνηση και αυστηρός έλεγχος της χρήσης των κονδυλίων.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 EUR.

Νομικές βάσεις

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 4.

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 224.

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Μαΐου 2018 (ΕΕ L 114 της 4.5.2018, σ. 1).

Απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 28ης Μαΐου 2018, για τον καθορισμό των όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων (EE C 225 της 28.6.2018, σ. 4).

Άρθρο 4 0 3 — Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

21 000 000

19 700 000

19 084 626,50

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για τη χρηματοδότηση των πολιτικών ιδρυμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να εξασφαλίζεται χρηστή διακυβέρνηση και αυστηρός έλεγχος της χρήσης των κονδυλίων.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 EUR.

Νομικές βάσεις

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 4.

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 224.

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Μαΐου 2018 (ΕΕ L 114 της 4.5.2018, σ. 1).

Απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 28ης Μαΐου 2018, για τον καθορισμό των όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων (EE C 225 της 28.6.2018, σ. 4).

Κεφάλαιο 4 2 — Δαπάνες σχετικές με τη βουλευτική επικουρία

Άρθρο 4 2 2 — Δαπάνες σχετικές με τη βουλευτική επικουρία

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

207 433 000

208 819 943

207 068 302,54

Παρατηρήσεις

Η παρούσα πίστωση προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με το προσωπικό και τους παρόχους υπηρεσιών που έχουν αναλάβει την κοινοβουλευτική επικουρία, καθώς και τα έξοδα που σχετίζονται με τους εντολοδόχους πληρωμών.

Η πίστωση καλύπτει επίσης τα έξοδα αποστολών και κατάρτισης (εξωτερικά μαθήματα) των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών καθώς και τις δαπάνες που σχετίζονται με ενδεχόμενες αντισταθμίσεις ανθρακούχων εκπομπών για τις αποστολές και τις μετακινήσεις τους.

Προορίζεται επίσης να καλύψει τις συναλλαγματικές διαφορές που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται για τις αποζημιώσεις εξόδων βουλευτικής επικουρίας, καθώς και τις δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη διαχείριση της βουλευτικής επικουρίας.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 775 000 ευρώ.

Νομικές βάσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 21.

Μέτρα εφαρμογής για το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 33 έως 44.

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 5α και τα άρθρα 125 έως 139.

Απόφαση του Προεδρείου της 14ης Απριλίου 2014 σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής του τίτλου VII του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κεφάλαιο 4 4 — Συνεδριάσεις και άλλες δραστηριότητες των βουλευτών και πρώην βουλευτών

Άρθρο 4 4 0 — Δαπάνες για συνεδριάσεις και άλλες δραστηριότητες πρώην βουλευτών

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

240 000

230 000

220 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για συνεδριάσεις του συνδέσμου πρώην βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και άλλες ενδεχόμενες δαπάνες στο πλαίσιο αυτό.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 EUR.

Άρθρο 4 4 2 — Κόστος των συνεδριάσεων και λοιπών δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

240 000

230 000

220 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου, καθώς και άλλες ενδεχόμενες δαπάνες στο πλαίσιο αυτό.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 EUR.

Τίτλος 5 — Η Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα και η επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων

Κεφάλαιο 5 0 — Δαπάνες για την Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα και την επιτροπή ανεξαρτήτων διακεκριμένων προσωπικοτήτων

Άρθρο 5 0 0 — Επιχειρησιακές δαπάνες για την Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

285 000

280 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες της Αρχής για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης και ανεξάρτητη λειτουργία της.

Καλύπτει ιδίως τις ειδικές δαπάνες της αρμοδιότητας της Αρχής όσον αφορά την επαγγελματική κατάρτιση, την απόκτηση λογισμικού και εξοπλισμού ΤΠ, την απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και την τεκμηρίωση, τα δικαστικά έξοδα και τις ζημίες, καθώς και τις δραστηριότητες δημοσίευσης και ενημέρωσης. Καλύπτει επίσης τις δαπάνες για την κάλυψη κάθε δαπάνης ιδρύματος σε περίπτωση υπέρβασης του όγκου ή του κόστους των προϊόντων ή των υπηρεσιών που διατίθενται στην Αρχή από τα ιδρύματα που έχουν συνάψει συμφωνίες παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 και εξής, του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014. Το ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 300 000 EUR. Τα έσοδα αυτά περιλαμβάνουν, ιδίως, την υποστήριξη της λειτουργίας της Αρχής από άλλα όργανα εκτός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 1), ιδίως το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 7.

Άρθρο 5 0 1 — Δαπάνες για την επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με τη γραμματεία και τη λειτουργία της επιτροπής ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 EUR.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 1), ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 2.

Τίτλος 10 — Λοιπές δαπάνες

Κεφάλαιο 10 0 — Προσωρινές πιστώσεις

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

p.m.

p.m.

0,—

Κεφάλαιο 10 1 — Αποθεματικό για απρόβλεπτα

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

5 151 000

10 504 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει απρόβλεπτες δαπάνες που απορρέουν από δημοσιονομικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

Κεφάλαιο 10 3 — Αποθεματικό για τη διεύρυνση

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος της προετοιμασίας του θεσμικού οργάνου για τη διεύρυνση.

Κεφάλαιο 10 4 — Αποθεματικό για την πολιτική πληροφόρησης και επικοινωνίας

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την πολιτική πληροφόρησης και επικοινωνίας.

Κεφάλαιο 10 5 — Προσωρινή πίστωση για ακίνητα

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για επενδύσεις του θεσμικού οργάνου σε ακίνητα και για έργα προς εξοπλισμού χώρων. Ζητείται από το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εγκρίνει συνεκτική και υπεύθυνη μακρόπνοη στρατηγική στον τομέα της ακίνητης περιουσίας, η οποία θα λαμβάνει υπόψη το ιδιαίτερο πρόβλημα του αυξανομένου κόστους για τη συντήρηση, των αναγκών για ανακαίνιση και του κόστους για την ασφάλεια και θα εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Κεφάλαιο 10 6 — Αποθεματικό για υπό ανάπτυξη έργα προτεραιότητας

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με τα υπό ανάπτυξη έργα προτεραιότητας του θεσμικού οργάνου.

Κεφάλαιο 10 8 — Αποθεματικό EMAS

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Εν συνεχεία των αποφάσεων που θα ληφθούν από το Προεδρείο για την εφαρμογή του προγράμματος δράσης της EMAS, ιδίως μετά την κατάρτιση ισοζυγίου άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η πίστωση αυτή προορίζεται να τροφοδοτήσει τα σχετικά επιχειρησιακά κονδύλια.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Τμήμα I — Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Κατηγορία και βαθμός

 

2020

2019

Θέσεις μονίμων υπαλλήλων

Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων

Θέσεις μονίμων υπαλλήλων

Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων

Λοιπές θέσεις

Πολιτικές ομάδες

Λοιπές θέσεις

Πολιτικές ομάδες

Εκτός κατηγορίας

1

 

 

 

1

 

 

 

AD 16

13

 

1

7

13

 

1

7

AD 15

54

 

1

5

54

 

1

5

AD 14

212

2

7

36

212

2

7

36

AD 13

424

8

2

38

425

8

2

38

AD 12

338

 

13

61

337

 

13

60

AD 11

171

 

8

28

167

 

8

29

AD 10

384

 

11

33

341

 

8

32

AD 9

487

 

9

58

462

 

7

47

AD 8

261

 

4

51

251

 

8

46

AD 7

205

 

7

63

230

 

6

69

AD 6

86

 

6

53

91

 

7

56

AD 5

101

 

4

84

101

 

4

92

AD Μερικό σύνολο

2 736

10

73

517

2 684

10

72

517

AST 11

99

10

 

37

89

10

 

37

AST 10

68

 

19

35

78

 

19

34

AST 9

573

 

6

39

523

 

6

39

AST 8

296

 

10

44

290

 

10

43

AST 7

276

 

2

48

281

 

2

43

AST 6

392

 

13

65

297

 

11

62

AST 5

424

 

8

87

489

 

9

68

AST 4

281

 

1

73

271

 

3

86

AST 3

83

 

15

75

128

 

15

86

AST 2

4

 

 

52

14

 

 

54

AST 1

1

 

 

63

 

 

 

66

AST Μερικό σύνολο

2 497

10

74

618

2 460

10

75

618

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

25

 

 

 

 

10

 

 

AST/SC 2

100

 

 

 

 

85

 

 

AST/SC 1

81

 

 

 

111

 

 

 

AST/SC Μερικό σύνολο

206

 

 

 

206

 

 

 

Σύνολο

5 440(1)

20(2)

147(3)

1 135

5 351(4)

20(5)

147(6)

1 135

Γενικό σύνολο

6 722(7)

6 633(8)

Παράρτημα

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

Πραγματοποιηθέντα έσοδα

Προβλέψεις

2018

2020

5002

Έσοδα που προέρχονται από την προμήθεια υλικού σε άλλες υπηρεσίες εντός ενός θεσμικού οργάνου της Ένωσης, ή σε άλλα θεσμικά όργανα ή οργανισμούς της Ένωσης.

-

5.000

501

Έσοδα που προέρχονται από την πώληση κτιρίων και γαιών

-

p.m.

5110

Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακίνητης περιουσίας

3.390.339

3.476.000

5111

Επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης

128.561

958.000

550

Έσοδα που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών και εργασίας που πραγματοποιήθηκαν υπέρ άλλων υπηρεσιών εντός ενός θεσμικού οργάνου της Ένωσης ή άλλων θεσμικών οργάνων ή οργανισμών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του ποσού των αποζημιώσεων αποστολής που κατεβλήθησαν για λογαριασμό άλλων θεσμικών οργάνων ή οργανισμών της Ένωσης και επεστράφησαν από αυτά

4.873.135

910.000

551

Έσοδα προερχόμενα από τρίτους για την παροχή υπηρεσιών ή εργασιών που πραγματοποιούνται τη αιτήσει τους

809.779

p.m.

570

Έσοδα που προέρχονται από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

3.374.846

368.000

571

έσοδα που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο προορισμό, όπως τα έσοδα ιδρυμάτων, οι επιδοτήσεις, οι δωρεές και τα κληροδοτήματα, περιλαμβανομένων των εσόδων κάθε οργάνου που διατίθενται για ειδικό προορισμό

-

p.m.

581

Έσοδα που προέρχονται από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις

-

p.m.

 

 ΣΥΝΟΛΟ

12.576.660

5.717.000

(1)

Εκ των οποίων τρεις προαγωγές επί προσωπικής βάσεως (τρεις από AD 14 σε AD 15) που χορηγούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε άξιους υπαλλήλους.

(2)

Θεωρητικό αποθεματικό, που δεν περιλαμβάνεται στο γενικό σύνολο, για τους υπαλλήλους που αποσπώνται προς το συμφέρον της υπηρεσίας.

(3)

Περιλαμβανομένης μιας έκτακτης θέσης AD για τον διευθυντή / τη διευθύντρια της Αρχής για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα.

(4)

Εκ των οποίων τρεις προαγωγές επί προσωπικής βάσεως (τρεις από AD 14 σε AD 15) που χορηγούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε άξιους υπαλλήλους.

(5)

Θεωρητικό αποθεματικό, που δεν περιλαμβάνεται στο γενικό σύνολο, για τους υπαλλήλους που αποσπώνται προς το συμφέρον της υπηρεσίας.

(6)

Περιλαμβανομένης μιας έκτακτης θέσης AD για τον διευθυντή / τη διευθύντρια της Αρχής για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα.

(7)

Δύο μόνιμες θέσεις AD, μία μόνιμη θέση AST, δύο μόνιμες θέσεις AST-SC, δύο έκτακτες θέσεις AD και δύο έκτακτες θέσεις AST για την Αρχή για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα, οι οποίες δεν θεωρούνται θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(8)

Δύο μόνιμες θέσεις AD, μία μόνιμη θέση AST, δύο μόνιμες θέσεις AST-SC, δύο έκτακτες θέσεις AD και δύο έκτακτες θέσεις AST για την Αρχή για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα, οι οποίες δεν θεωρούνται θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

25.3.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

6

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jonathan Arnott, Manuel dos Santos, André Elissen, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Jordi Solé, Inese Vaidere, Marco Zanni

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Anneli Jäätteenmäki, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Stefan Gehrold, Othmar Karas, Jude Kirton-Darling, Andrejs Mamikins, Lukas Mandl, Linda McAvan, Clare Moody, Sofia Ribeiro, Massimiliano Salini, Monika Smolková, Joachim Zeller


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

23

+

PPE

Stefan Gehrold, Esteban González Pons, Othmar Karas, Lukas Mandl, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Sofia Ribeiro, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Linda McAvan, Andrejs Mamikins, Vladimír Maňka, Clare Moody, Manuel dos Santos, Monika Smolková

6

-

ALDE

Anneli Jäätteenmäki

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen, Marco Zanni

VERTS/ALE

Jordi Solé

1

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 27 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου