Menettely : 2019/2003(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0182/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0182/2019

Keskustelut :

PV 27/03/2019 - 22
CRE 27/03/2019 - 22

Äänestykset :

PV 28/03/2019 - 8.8

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0326

MIETINTÖ     
PDF 394kWORD 143k
25.3.2019
PE 636.229v02-00 A8-0182/2019

Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2020

(2019/2003(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Vladimír Maňka

OIKAISUT/LISÄYKSET
EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 LIITE: ENNAKKOARVIOESITYS
 TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2020

(2019/2003(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(1),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta 22. lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1023/2013(4),

–  ottaa huomioon 26. lokakuuta 2017 antamansa päätöslauselman seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön torjumisesta EU:ssa(5),

–  ottaa huomioon 19. huhtikuuta 2018 antamansa päätöslauselman Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2019(6),

–  ottaa huomioon 11. syyskuuta 2018 antamansa päätöslauselman toimenpiteistä kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi ja torjumiseksi työpaikoilla, julkisissa tiloissa ja poliittisessa elämässä EU:ssa(7),

–  ottaa huomioon 24. lokakuuta 2018 antamansa päätöslauselman neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019(8),

–  ottaa huomioon 12. joulukuuta 2018 antamansa päätöslauselman neuvoston kannasta toiseen esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019(9),

–  ottaa huomioon 15. tammikuuta 2019 antamansa päätöslauselman sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta Euroopan parlamentin toiminnassa(10),

–  ottaa huomioon pääsihteerin raportin puhemiehistölle parlamentin alustavasta ennakkoarvioesityksestä varainhoitovuodeksi 2020,

–  ottaa huomioon puhemiehistön 25. maaliskuuta 2019 työjärjestyksen 25 artiklan 7 kohdan ja 96 artiklan 1 kohdan mukaisesti laatiman alustavan ennakkoarvioesityksen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan työjärjestyksen 96 artiklan 2 kohdan mukaisesti laatiman ennakkoarvioesityksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 96 artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0182/2019),

A.  ottaa huomioon, että tämä menettely on uuden vaalikauden viides kokonainen talousarviomenettely ja vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen seitsemäs voimassaolovuosi;

B.  ottaa huomioon, että pääsihteerin raporttiin sisältyvä ehdotus vuoden 2020 talousarvioksi perustuu otsakkeen 5 enimmäismäärän vuotuiseen (sekä inflaatioasteeseen nojautuvaan että reaaliseen) kasvuun ja tarjoaa lisämahdollisuuksia kasvuun ja investointeihin, ja samalla jatketaan säästötoimia ja pyritään parantamaan tehokkuutta;

C.  ottaa huomioon, että pääsihteeri ehdotti vuoden 2020 talousarviolle muun muassa seuraavia ensisijaisia tavoitteita: tarjotaan uudelle parlamentille ja komissiolle riittävät resurssit niiden valinnan jälkeiseksi ensimmäiseksi kokonaiseksi toimintavuodeksi ja tarjotaan resurssit ensisijaisiin hankkeisiin, jotka liittyvät yhteydenpitoon kansalaisten kanssa, monivuotisiin rakennushankkeisiin, turvallisuuteen ja tietotekniikan kehitykseen;

D.  ottaa huomioon, että pääsihteeri ehdotti varainhoitovuoden 2020 alustavassa ennakkoarvioesityksessä parlamentin talousarvioksi 2 068 530 000:a euroa, mikä tarkoittaa 3,58 prosentin kokonaislisäystä vuoden 2019 talousarviosta ja 18,38 prosentin osuutta vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeesta 5;

E.  ottaa huomioon, että lähes kaksi kolmasosaa talousarviosta on pääasiassa nykyisten tai eläkkeellä olevien parlamentin jäsenten (21 prosenttia) ja henkilöstön jäsenten (35 prosenttia) palkkioihin tai palkkoihin, eläkkeisiin, sairauskuluihin ja korvauksiin sekä rakennuksiin (13 prosenttia) liittyviä indeksisidonnaisia menoja, joita mukautetaan henkilöstösääntöjen ja jäsenten asemaa koskevien sääntöjen, alakohtaisen indeksoinnin tai inflaatioasteen perusteella;

F.  toteaa parlamentin painottaneen jo 29. huhtikuuta 2015 antamassaan päätöslauselmassa Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2016(11), että parlamentin talousarviolla olisi alusta alkaen oltava realistinen perusta ja että siinä olisi noudatettava talousarvion kurinalaisuuden ja moitteettoman varainhoidon periaatteita; toteaa, että kiinteämääräiset korvaukset ovat hyödyllinen ja laajalti tunnustettu keino lisätä joustavuutta ja avoimuutta;

G.  ottaa huomioon, että parlamentin talousarvion olisi taattava sille täysi lainsäädännöllinen toimivalta ja mahdollistettava sen moitteeton toiminta;

H.  katsoo, että parlamentin uskottavuus budjettivallan käyttäjänä on tietyssä määrin riippuvainen sen kyvystä hallinnoida omia menojaan ja kehittää demokratiaa unionin tasolla;

I.  toteaa, että vuosi 2020 on vaalien jälkeen ensimmäinen kokonainen toimintavuosi, jolloin keskeisten poliittisten toimintojen sekä tukitoimintojen tahti palautuu ennalleen;

J.  ottaa huomioon, että vapaaehtoinen eläkerahasto perustettiin vuonna 1990 puhemiehistön antamilla (vapaaehtoista) lisäeläkerahastoa koskevilla säännöillä(12);

K.  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen 16. kesäkuuta 1999 antaman lausunnon nro 5/99 Euroopan parlamentin jäsenten vapaaehtoisesta lisäeläkejärjestelmästä ja -rahastosta;

Yleiset puitteet

1.  korostaa, että vuonna 2020 parlamentin talousarvion osuuden olisi pysyttävä alle 20 prosentissa otsakkeen 5 enimmäismäärästä; panee merkille, että vuoden 2020 ennakkoarviossa osuus on 18,22 prosenttia eli pienempi kuin vuoden 2019 toteuma (18,51 prosenttia) ja pienin osuus otsakkeesta 5 yli viiteentoista vuoteen;

2.  tähdentää, että suurin osa parlamentin talousarviosta määräytyy sääntömääräisten velvoitteiden tai sopimusvelvoitteiden perusteella ja että siihen sovelletaan vuotuista indeksointia;

3.  hyväksyy puhemiehistön ja budjettivaliokunnan välisissä sovitteluissa 19. maaliskuuta 2019 saavutetun yhteisymmärryksen, jonka mukaan määrärahoja lisätään vuoden 2019 talousarviosta 2,68 prosenttia, jolloin vuoden 2020 ennakkoarvio on kokonaisuudessaan 2 050 430 000 euroa, ja menoja vähennetään puhemiehistön 11. maaliskuuta 2019 hyväksymästä alustavasta ennakkoarvioesityksestä 18,1 miljoonaa euroa ja vähennykset kohdennetaan seuraaviin budjettikohtiin:

1004 – Tavanomaiset matkakulut; 1200 – Palkat ja palkanlisät; 1402 – Muu henkilöstö: autonkuljettajat pääsihteeristössä; 2007 – Kiinteistöjen rakennuttaminen ja tilojen kunnostus; 2022 – Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous 2024 – Energiankulutus; 2101 – Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet – infrastruktuuri; 212 – Irtain omaisuus; 214 – Tekniset tarvikkeet ja laitteistot; 300 – Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä; 302 – Vastaanotto- ja edustuskulut; 3040 – Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut; 3042 – Kokoukset, kongressit, konferenssit ja valtuuskunnat; 422 – Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot;

kohdentaa alamomentille 1650 ”Työterveyshuolto” 140 000 euron lisäyksen, momentille 320 ”Asiantuntemuksen hankinta” 160 000 euron lisäyksen ja alamomentille 3211 ”Euroopan tiedemediakeskuksesta aiheutuvat menot” 400 000 euron lisäyksen; panee tyytyväisenä merkille, että puhemiehistö hyväksyi nämä muutokset 25. maaliskuuta 2019;

4.  suosittaa, että parlamentin yksiköt muuttavat selvitysosia budjettikohdassa 1650 ”Työterveyshuolto”, jossa 140 000 euron lisämäärärahasta on tarkoitus kattaa kulut sovittelijan ja psykologin palveluksista työpaikkakiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja torjumiseksi, ja budjettikohdassa 320 ”Asiantuntemuksen hankinta”, jossa 160 000 euron lisämäärärahasta on tarkoitus kattaa työpaikkakiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyn, tutkimisen ja torjunnan alan asiantuntemuksen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat kulut;

5.  panee merkille, että Yhdistyneen kuningaskunnan eroa koskevat suunnitelmat perustuvat sopimukselliseen, hallittuun eroon ja brexit-erosopimuksen hyväksymiseen sekä Eurooppa-neuvoston 25. marraskuuta 2018 antamaan poliittiseen julistukseen, jonka mukaan Yhdistynyt kuningaskunta jatkaa maksuja unionin talousarvioon vuoteen 2020 saakka; toteaa, että suurin osa erosta johtuvista säästöistä on jo sisällytetty vuoden 2019 talousarvioon ja että menot vähenevät vuonna 2020 vain vähän tiettyjen menojen osalta, kun jäsenten määrä vähenee 46:lla;

6.  toteaa, että ellei Yhdistynyt kuningaskunta eroakaan unionista tai ero tapahtuu ilman sopimusta, puhemiehistö, budjettivaliokunta tai täysistunto voi mukauttaa ehdotettuja määrärahoja talousarviomenettelyn aikana;

7.  tähdentää, että parlamentin keskeisiä tehtäviä ovat lainsäätäjänä toimiminen neuvoston rinnalla ja unionin talousarviosta päättäminen, kansalaisten edustaminen ja muiden toimielinten työn valvominen;

8.  korostaa parlamentin roolia eurooppalaisen poliittisen tietoisuuden muodostamisessa ja unionin arvojen edistämisessä;

9.  korostaa, että pääsihteerin ehdottamista määristä on säästettävä, jotta tämän ehdotuksen mukainen kasvu olisi lähempänä vuodelle 2020 odotettua yleistä inflaatioastetta, ja kannustaa voimakkaasti kaikkiin toimiin julkisten varojen käytön tehostamiseksi ja niiden käytön avoimuuden lisäämiseksi;

Avoimuus ja totuudenmukaisuus

10.  panee merkille, että pääsihteerin raportin valmistelu on ollut avoimempaa kuin ennen: sen yhteydessä on annettu lisätietoja muun muassa keskipitkän ja pitkän aikavälin suunnittelusta, investoinneista, sääntömääräisistä velvoitteista, hallintomenoista ja menetelmästä, ja toteaa tämän vastaavan budjettivallan käyttäjän pyyntöä;

11.  edellyttää, että parlamentin talousarvio varainhoitovuodeksi 2020 on realistinen ja totuudenmukainen, kun tarpeet ja niihin liittyvät kustannukset pyritään sovittamaan yhteen, jotta vältetään ylibudjetointia niin hyvin kuin mahdollista;

12.  tähdentää, että erityisen tarkkaan olisi pidettävä huolta siitä, että kaikki parlamentin käytössä olevat talousarvio- ja henkilöresurssit käytetään mahdollisimman taloudellisesti, jotta parlamentti ja parlamentin jäsenet pystyvät hoitamaan tärkeimmän tehtävänsä eli lainsäädäntötehtävän menestyksekkäästi; toistaa, että tämä edellyttää huolellista suunnittelua ja parlamentin työskentelymenetelmien organisointia sekä, jos suinkin mahdollista, toimintojen ja rakenteiden yhdistämistä, jotta vältettäisiin tarpeeton byrokratia ja toimintojen, tehtävien ja resurssien päällekkäisyydet;

Yhteydenpito kansalaisten kanssa

13.  panee tyytyväisenä merkille Europa Experience -keskusten eli Brysselin Parlamentariumin onnistunutta konseptia pienemmässä mittakaavassa jäljittelevien näyttelytilojen avaamisen; toteaa, että yhteystoimistoihin on suunniteltu sijoitettavaksi vuonna 2020 viisi uutta Europa Experience -keskusta;

14.  toteaa, että viiden uuden Europa Experience -keskuksen perustamiseen yhteystoimistoihin budjetoitu määrä kattaa näyttelyinfrastruktuurin, jota hallinnoi viestinnän pääosasto, mutta ei näyttelyalueita; pyytää lisätietoja odotettavissa olevien kokonaiskustannusten suuruusluokasta ennen talousarvion käsittelyä parlamentissa syksyllä 2019;

15.  panee merkille siirrettävät näyttelyt, jotka kiertäisivät jäsenvaltioissa ja lähentäisivät unionia kansalaisiin;

Kiinteistö- ja liikennepolitiikka

16.  toistaa pyyntönsä, jonka mukaan kiinteistöpoliittisen päätöksenteon olisi oltava avointa ja perustuttava varhaisessa vaiheessa tiedottamiseen ottaen asianmukaisesti huomioon varainhoitoasetuksen 266 artiklan;

17.  ei hyväksy voimassa olevaa käytäntöä, jonka mukaan vuoden lopussa tehtävällä keräilysiirrolla rahoitetaan meneillään olevia kiinteistöhankkeita; korostaa, että tämä keräilysiirto tehdään järjestelmällisesti aina samoista luvuista, osastoista ja usein aivan samoista budjettikohdista, ja miettii, onko näiden kohtien määrärahat arvioitu suunnitelmallisesti liian suuriksi, jotta saadaan varoja parlamentin kiinteistöpolitiikan rahoittamiseen; katsoo, että kiinteistöpolitiikka olisi rahoitettava avoimesti siihen osoitetuista budjettikohdista;

18.  suosittelee, että kaikkia rakennuksia koskevassa talousarvion vuotuisessa suunnittelussa varataan huolto- ja korjauskustannuksiin määräraha, joka vastaa kolmea prosenttia uuden kiinteistön kokonaiskustannuksista, osana sääntöjenmukaista ja ennakoivaa kiinteistöpolitiikkaa; korostaa, että tarvitaan kiinteistöstrategia, jossa huolehditaan kustannustehokkuudesta, ja tähdentää rakennusten läheisyydestä mahdollisesti saatavia hyötyjä, kuten synergioita, joita saadaan tukitoimintojen ja toimistotilojen ja toimistojen jakamisesta;

19.  toteaa, että uuden Kondad Adenauer -rakennuksen koko itäsiipi on tarkoitus ottaa vastaan ja käyttöön vuonna 2020 ja että heti tämän jälkeen käynnistyvät työt uuden länsisiiven rakentamiseksi; toteaa, että rakentamisen loppuvaiheissa projektinhallinnassa on varauduttava menoihin, joita aiheutuu muun muassa mittavista muutto-operaatioista, uusista kalusteista ja rakennustyömaan turvallisuuden valvonnasta;

20.  toteaa, että Luxemburgin kaikkien nykyisten rakennusten vuokraus- ja huoltokustannukset otetaan talousarvioon edelleen koko vuodeksi, koska muutto nykyisistä rakennuksista voi tapahtua vain vaiheittain; pyytää pääsihteeriltä yksityiskohtaisia tietoja vaiheittaisesta muutosta ja selitystä sille, miksi säästöt eivät ole mahdollisia jo vuonna 2020;

21.  pyytää lisätietoja teknisistä valmistelutöistä, myös muun muassa PHS-rakennuksen toimintojen siirtämisestä muihin rakennuksiin; pyytää antamaan budjettivaliokunnalle tästä asiasta yksityiskohtaisia arvioita ja kustannuseritelmän ennen talousarvion käsittelyä parlamentissa syksyllä 2019;

22.  asettaa kyseenalaiseksi hyvin suuret kustannukset, jotka liittyvät joihinkin ehdotettuihin kehityshankkeisiin ja joita ovat vierailijoille tarkoitettujen kokoushuoneiden asentaminen Atrium-rakennukseen (8,720 miljoonaa euroa), Esplanadi-alueen monitoimitilat (2,610 miljoonaa euroa) ja itsepalveluruokalan rakentaminen Strasbourgin SDM-rakennukseen (1,9 miljoonaa euroa); kehottaa pääsihteeriä esittämään budjettivaliokunnalle kaikki näitä päätöksiä koskevat tiedot ennen talousarvion käsittelyä parlamentissa syksyllä 2019;

23.  katsoo, että jäsenten ja heidän avustajiensa toimistojen kalustamisessa olisi saatava aikaan lisäsäästöjä: kyseiset toimistot kunnostetaan kokonaan toimikauden alkaessa vuonna 2019;

24.  on huolissaan parlamentin aikeista laajentaa toimintaansa ja diplomaattista läsnäoloaan Indonesiassa (Jakarta), Etiopiassa (Addis Abeba) ja Yhdysvalloissa (New York); pitää valitettavana, että puhemiehistö hyväksyi ehdotuksen ja sen, että parlamentin Washingtonin toimiston nykyinen päällikkö nimitettiin Jakartan uuden toimiston päälliköksi, vaikka tästä ei tehty kattavaa kustannus-hyötyanalyysia eikä näiden nimenomaisten sijaintien valintaperusteista keskusteltu syvemmin; vaatii näin ollen pääsihteeriä määrittämään kyseiset budjettikohdat ja selventämään tätä epäselvää asiaintilaa valaisemalla prosessia, jolla näistä eri sijainneista ja uuden Jakartan toimiston päällikön nimittämisestä päätettiin; katsoo, että tällä välin päätöksen täytäntöönpanoa on lykättävä;

25.  katsoo, että yhden toimipaikan ratkaisu auttaisi parlamentti säästämään talousarviomenoissaan; palauttaa mieliin Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuonna 2014 tekemän arvion, jonka mukaan parlamentin toiminnan maantieteellisestä hajauttamisesta aiheutuvat kustannukset olisivat 114 miljoonaa euroa vuodessa; muistuttaa lisäksi, että kaikista parlamentin henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön virkamatkoista 78 prosenttia on seurausta parlamentin maantieteellisestä hajauttamisesta ja siitä aiheutuu ympäristövaikutuksina 11 000–19 000 tonnin hiilidioksidipäästöt; kehottaa siksi laatimaan etenemissuunnitelman, jolla edistetään yhden toimipaikan ratkaisua;

Turvallisuus

26.  toteaa, että vuoden 2020 talousarvioon sisältyy loppueriä vuonna 2016 käynnistetyistä merkittävistä investoinneista, joiden tarkoituksena on parantaa merkittävästi parlamentin turvallisuutta; huomauttaa, että hankkeet liittyivät useisiin aloihin, pääasiassa kiinteistöihin, laitteistoihin ja henkilöstöön mutta myös kyberturvallisuuden ja viestinnän turvallisuuden parantamiseen;

27.  korostaa, että iPACS-hanke tarjoaa parlamentille nykyaikaista ja integroitua turvallisuusteknologiaa, jonka ansiosta kiinteistöjen turvallisuuteen liittyvät jäljellä olevat puutteet voidaan poistaa, ja vuosi 2020 on hankkeen viides ja lopullinen toteutusvuosi; kehottaa pääsihteeriä laatimaan yksityiskohtaisen yhteenvedon kaikista kiinteistöjen turvallisuusmenoista vuodesta 2016 alkaen;

28.  toteaa, että tietotekniset välineet ovat tärkeitä jäsenten ja henkilöstön työssä mutta ne voivat olla alttiita kyberhyökkäyksille; panee näin ollen tyytyväisenä merkille, että kyberturvallisuustoimista vastaavaa ryhmää on kahden viime vuoden vahvistettu, ja on tyytyväinen etenkin siihen, että vaikka sen toiminta on päässyt täyteen vauhtiin ja parlamentin kyberturvallisuutta koskevan toimintasuunnitelman toteuttamista jatketaan, kyseiset määrärahat kasvavat ainoastaan inflaatioasteen verran;

29.  panee tyytyväisenä merkille pyrkimykset parantaa jäsenille tarjottavia palveluja investoimalla jatkuvasti tietoteknisten sovellusten kehittämiseen, sähköistä parlamenttia koskevan ohjelman jatkamiseen, koneoppimista ja siihen liittyvää käännösmuistiohjelmaa koskevaan tutkimukseen ja kehittämiseen ja kokoustilojen teknistä hallinnointia koskevaan monivuotiseen hankkeeseen; pyytää lisätietoja näihin ohjelmiin viime vuosina käytetystä kokonaismäärästä; panee merkille, että nämä hankkeet toteutetaan vaiheittain pitkän ajan kuluessa, jotta kustannukset jakautuisivat eri varainhoitovuosille;

30.  pyytää puhemiehistöä kehittämään teknisen ratkaisun, jonka avulla parlamentin jäsenet voivat käyttää äänioikeuttaan ollessaan äitiys-, isyys- tai sairauslomalla;

Euroopan parlamentin jäseniin ja valtuutettuihin avustajiin liittyvät kysymykset

31.  katsoo, että parlamentin jäsenten valtuutettujen avustajien sosiaaliturvaan ja eläkkeeseen liittyviä oikeuksia olisi kunnioitettava; kehottaa tältä osin jälleen etsimään toimivaa ratkaisua ongelmaan, joka koskee niitä valtuutettuja avustajia, jotka ovat nykyisen vaalikauden päättyessä työskennelleet parlamentissa keskeytyksettä kahden vaalikauden ajan mutta eivät ole eläkeiän saavuttaessaan oikeutettuja saamaan eläkettä unionin eläkejärjestelmästä, koska he eivät aivan täysin täytä henkilöstösäännöissä vahvistettua kymmenen palvelusvuoden vaatimusta johtuen vuoden 2014 ennenaikaisista vaaleista ja valtuutettujen avustajien uusien työsopimusten validoinnin viivästymisestä vuosien 2009 vaalien jälkeisen raskaan työtaakan vuoksi; kehottaa näin ollen pääsihteeriä esittämään uusia, käytännöllisiä ja vakuuttavia ehdotuksia, joilla tämä ongelma voitaisiin ratkaista lopullisesti;

32.  panee merkille, että valtuutettujen avustajien virkamatkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä maksettavia korvauksia on tarkistettu; muistuttaa kuitenkin pyytäneensä toistuvasti puhemiehistöä ryhtymään toimiin, jotta parlamentin kolmen työskentelypaikkakunnan välisistä virkamatkoista virkamiehille, muille toimihenkilöille ja valtuutetuille avustajille aiheutuvia kustannuksia yhdenmukaistettaisiin kautta linjan seuraavasta vaalikaudesta alkaen;

33.  on tyytyväinen puhemiehistön 10. joulukuuta 2018 tekemään jäsenten harjoittelijoita koskevaan päätökseen; pyytää, että kyseisen päätöksen teknisistä yksityiskohdista tehdään lopullinen ratkaisu, jotta päätös tulisi voimaan 2. heinäkuuta 2019; korostaa, että harjoittelijoiden palkkojen olisi katettava ainakin heidän elinkustannuksensa;

34.  odottaa parlamentin käännöspalvelujen täyttävän päätehtävänsä eli unionin lainsäädäntöön ja jäsenten avustamiseen liittyvän tukitehtävänsä tarjoamalla korkealaatuisia käännettyjä asiakirjoja tulevaisuuteen suuntautuvan kestävän strategian puitteissa;

35.  ilmaisee jälleen huolensa lisäkustannuksista, joita aiheutuu suullisten äänestysselitysten tulkkauksesta täysistuntojen aikana; kehottaa pääsihteeriä esittämään yksityiskohtaisen arvion suullisiin äänestysselityksiin liittyvistä kustannuksista; muistuttaa, että jäsenillä on äänestyskäyttäytymisensä selittämiseen tai valitsijakunnalleen tärkeiden asioiden esiin tuomiseen erilaisia vaihtoehtoja, kuten kirjalliset äänestysselitykset sekä monenlaiset julkiset tiedotuskanavat; on tältä osin sitä mieltä, että merkittävien säästöjen aikaansaamiseksi suulliset äänestysselitykset voitaisiin lakkauttaa;

36.  palauttaa mieliin Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt, joiden 27 artiklan 1 kohdan mukaisesti ”parlamentin perustaman vapaaehtoisen eläkerahaston toimintaa jatketaan näiden sääntöjen voimaantulon jälkeen niiden jäsenten tai entisten jäsenten osalta, jotka jo ovat hankkineet tähän rahastoon liittyviä oikeuksia tai odotusoikeuksia” ja 2 kohdan mukaisesti ”hankitut oikeudet ja odotusoikeudet säilyvät täysimääräisinä”; kehottaa pääsihteeriä ja puhemiehistöä noudattamaan kaikilta osin jäsenten asemaa koskevia sääntöjä ja laatimaan eläkerahaston kanssa kiireellisesti selkeän suunnitelman parlamentille, jotta se ottaa vastuulleen ja hoitaakseen jäsentensä vapaaehtoista eläkejärjestelmää koskevat velvollisuutensa ja tehtävänsä; kehottaa jälleen Euroopan tilintarkastustuomioistuinta tutkimaan jäsenten vapaaehtoista eläkerahastoa ja pyytää tutkimaan keinoja varmistaa vapaaehtoisen eläkerahaston kestävä rahoitus jäsenten asemaa koskevien sääntöjen mukaisesti ja huolehtimaan tässä suhteessa täydestä avoimuudesta;

37.  toistaa vaatimuksensa jäsenten yleistä kulukorvausta koskevasta avoimuudesta; pitää valitettavana, että puhemiehistö ei ole onnistunut lisäämään avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta tässä suhteessa;

Henkilöstöön liittyvät kysymykset

38.  toteaa, että unionin toimielinten rahoitus- ja henkilöresursseja rajoitetaan jatkossa todennäköisesti entistä enemmän, ja pitää näin ollen tärkeänä määrittää sellaisia aloja, kuten tietotekniikkapalvelut ja turvallisuus, tulkkaus- ja käännöspalvelut tai kuljettajapalvelu, joissa tukitoimintojen välisiä synergioita voitaisiin lisätä hyödyntäen parlamentin ja muiden unionin toimielinten kokemuksia ja ottaen täysin huomioon hallintoon liittyvät vaikeudet ja mittakaavaerot, jotta yhteistyösopimukset olisivat oikeudenmukaisia;

39.  panee tyytyväisenä merkille parlamentin, alueiden komitean ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean väliset nykyiset yhteistyösopimukset, joiden perusteella olisi määritettävä muita aloja, joilla tukitoimintoja voitaisiin jakaa; kehottaa pääsihteeriä arvioimaan unionin toimielinten nykyistä yhteistyötä mahdollisten synergioiden ja säästöjen löytämiseksi;

40.  pitää kiinni kaikkia kansalaisia koskevasta saavutettavuuden periaatteesta; ottaa huomioon, että täysistunto on hyväksynyt pyynnön kansainvälisen viittomakielen tulkkauksen käyttöön ottamisesta kaikissa täysistuntokeskusteluissa, ja kehottaa pääsihteeriä arvioimaan tämän hankkeen toteutusmahdollisuuksia;

41.  palauttaa mieliin 26. lokakuuta 2017, 11. syyskuuta 2018 ja 15. tammikuuta 2019 annetuissa parlamentin päätöslauselmissa esitetyt suositukset seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön torjumisesta unionissa sekä toimenpiteistä kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi ja torjumiseksi; pyytää tukea sellaisesta ulkopuolisesta asiantuntemuksesta aiheutuvien kulujen kattamiseen, jota tarvitaan laajentamaan ulkoista tarkastusta, joka koskee häirinnän ehkäisemistä käsittelevää parlamentin henkilöstön neuvoa-antavaa komiteaa; pyytää määrärahoja, jotta voidaan kattaa kaikki uudistustoimet, jotka parlamentti mainitsi häirinnän torjuntaa koskevassa etenemissuunnitelmassa, muun muassa järjestelmällä koko henkilöstölle, parlamentin jäsenten valtuutetuille avustajille ja parlamentin jäsenille säännöllisesti häirinnän torjuntaan liittyvää koulutusta; katsoo lisäksi, että sovittelijoita ja muita asiantuntijoita koskevien kustannusten kattamiseen on varattava määrärahoja parlamentissa tapahtuvien häirintätapausten ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi yhdessä luottamuksellista neuvontaa antavien henkilöiden verkoston kanssa ja nykyisten rakenteiden avulla;

42.  suosittelee, että hyödynnetään enemmän videokonferensseja ja muita teknisiä mahdollisuuksia ympäristön suojelemiseksi ja resurssien säästämiseksi vähentämällä etenkin henkilöstön virkamatkoja kolmen työskentelypaikkakunnan välillä;

Muut kysymykset

43.  katsoo, että parlamentin ennakkoarvion hyväksymismenettelyä olisi tarkistettava ottaen huomioon parlamentin sisäistä talousarviomenettelyä käsittelevän työryhmän valmisteluasiakirjan siten, että kunnioitetaan poliittisten ryhmien toivetta nykyisen menettelyn yksinkertaistamisesta, tehostetaan menettelyä vähentämällä jäsenten ja henkilöstön työmäärää, lisätään avoimuutta ja selkeytetään menettelyyn osallistuvien toimijoiden välistä vastuunjakoa; palauttaa mieliin, että nykyisessä menettelyssä budjettivaliokunta suorittaa samat tehtävät kahdesti, ensin keväällä (parlamentin ennakkoarvion hyväksymistä koskeva sovittelu puhemiehistön kanssa) ja sitten syksyllä (budjettitarkistusten jättäminen), joten kokouksia on paljon, asiakirjoja laaditaan runsaasti ja oheiskustannukset (kääntämisestä, tulkkauksesta jne.) ovat korkeita;

44.  pyytää säilyttämään riittävän rahoituksen Euroopan tiedemediakeskukselle, jotta voitaisiin tehdä yhteistyötä televisiokanavien, sosiaalisen median ja muiden kumppanien kanssa koulutusmahdollisuuksien tarjoamiseksi nuorille toimittajille etenkin aloilla, jotka liittyvät uusiin tieteellisiin ja teknologisiin kehityskulkuihin ja tosiasioihin perustuviin vertaisarvioituihin uutisiin;

45.  kehottaa pääsihteeriä ja puhemiehistöä istuttamaan tulosbudjetoinnin ja ympäristökestävyyden kulttuurin parlamentin koko hallintoon ja noudattamaan hallintorakenteen keventämistä koskevaa toimintatapaa, jotta voidaan parantaa toimielimen sisäisen työskentelyn tehokkuutta sekä vähentää paperityötä ja byrokratiaa; painottaa, että hallintorakenteen keventyessä työskentelymenettelyt paranevat entisestään yksinkertaistamisen ja hallintohenkilöstön kokemuksen karttumisen ansiosta;

o

o  o

46.  vahvistaa ennakkoarvion varainhoitovuodeksi 2020;

47.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman ja ennakkoarvion neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(2)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

EUVL L 287, 29.10.2013, s. 15.

(5)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0417.

(6)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0182.

(7)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0331.

(8)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0404.

(9)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0503.

(10)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0010.

(11)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0172.

(12)

Puhemiehistön hyväksymät tekstit, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009.


LIITE: ENNAKKOARVIOESITYS

ENNAKKOARVIOESITYS

2020

Euroopan unionin rahoitusosuus

parlamentin menoista varainhoitovuodeksi 2020

Nimike

Määrä

 

 

Menot

2 050 430 000

Omat tulot

172 219 530

Saatava

1 878 210 470

TULOT

Osasto – Luku – Momentti – Alamomentti

Nimike

Talousarvio 2020

Talousarvio 2019

Toteutus 2018

4

TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT TULOT

4 0

ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET

4 0 0

Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

81.078.390

81.667.700

76.061.342

4 0 3

Toimielimen jäsenten, palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto

p.m.

p.m.

17.646

4 0 4

Toimielimen jäsenten, palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun ja yhteisvastuumaksun tuotto

11.952.408

11.657.200

11.423.556

Luku 4 0 — Yhteensä

93.030.798

93.324.900

87.502.544

4 1

MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

4 1 0

Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään

69.127.732

68.453.000

67.099.173

4 1 1

Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

10.000.000

9.200.000

7.653.892

4 1 2

Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden maksut eläkejärjestelmään

10,000

10,000

37,595

Luku 4 1 — Yhteensä

79.137.732

77.663.000

74.790.660

4 2

MUUT MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

4 2 1

Euroopan parlamentin jäsenten maksut eläkejärjestelmään

p.m.

p.m.

0

Luku 4 2 — Yhteensä

p.m.

p.m.

0

Osasto 4 — Yhteensä

172.168.530

170.987.900

162.293.204

5

TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT

5 0

IRTAIMEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

5 0 0

Irtaimen omaisuuden (tavaroiden) myynnistä kertyvä tuotto

p.m.

p.m.

0

5 0 0 0

Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto

p.m.

p.m.

0

5 0 0 1

Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto

p.m.

p.m.

0

5 0 0 2

Tulot muille toimielimille tai elimille toimitetuista tavaroista kertyvästä tuotosta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

0

5 0 1

Kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

0

5 0 2

Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto

p.m.

p.m.

0

Luku 5 0 – Yhteensä

p.m.

p.m.

0

5 1

VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO

p.m.

 

 

5 1 1

Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen

p.m.

p.m.

0

5 1 1 0

Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

0

5 1 1 1

Vuokrauskulujen korvaaminen – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

0

Luku 5 1 – Yhteensä

 

 

 

5 2

SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT KOROT

5 2 0

Toimielimen tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut korot

50.000

50.000

0

Luku 5 2 – Yhteensä

50.000

50.000

0

5 5

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA JA TEHDYISTÄ URAKOISTA

5 5 0

Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista, mukaan lukien muiden toimielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

0

5 5 1

Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

0

Luku 5 5 – Yhteensä

p.m.

p.m.

0

5 7

TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

5 7 0

Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

0

5 7 1

Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot säätiöiltä, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

0

5 7 2

Toisen toimielimen puolesta maksettujen sosiaalimenojen takaisinmaksu

p.m.

p.m.

0

5 7 3

Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset

p.m.

p.m.

0

Luku 5 7 – Yhteensä

p.m.

p.m.

0

5 8

SEKALAISET KORVAUKSET

5 8 1

Vakuutuskorvauksista kertyvät tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

0

Luku 5 8 – Yhteensä

p.m.

p.m.

0

Osasto 5 — Yhteensä

50.000

50.000

0

6

UNIONIN SOPIMUKSIIN JA OHJELMIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

6 6

MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

6 6 0

Muut maksut ja palautukset

p.m.

p.m.

0

6 6 0 0

Muut maksut ja palautukset

p.m.

p.m.

0

Luku 6 6 – Yhteensä

p.m.

p.m.

0

Osasto 6 — Yhteensä

p.m.

p.m.

0

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

9 0 0

Sekalaiset tulot

1.000

1.000

920.241

Luku 9 0 – Yhteensä

1.000

1.000

920.241

Osasto 9 — Yhteensä

1.000

1.000

920.241

KAIKKI YHTEENSÄ

172.219.530

171.038.900

163.213.445

MENOT

Yhteenveto määrärahoista (2020 ja 2019) sekä toteutuksesta (2018)

Osasto Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

1

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

1 0

TOIMIELIMEN JÄSENET

218.824.000

225.554.051

208.099.582

1 2

VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT

722.047.000

681.825.381

652.349.114

1 4

MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

169.627.000

144.622.887

154.757.192

1 6

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

22.478.000

20.662.000

15.500.166

Osasto 1 — Yhteensä

1.132.976.000

1.072.664.319

1.030.706.054

2

KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

228.140.000

225.411.000

240.603.149

2 1

TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS

175.644.000

178.585.200

165.713.025

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

6.834.000

8.610.500

4.971.333

Osasto 2 — Yhteensä

410.618.000

412.606.700

411.287.508

3

TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA YLEISISTÄ TEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT

3 0

KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

34.151.500

34.120.000

33.677.487

3 2

ASIANTUNTEMUS JA TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

131.335.500

123.823.300

138.969.216

Osasto 3 — Yhteensä

165.487.000

157.943.300

172.646.702

4

TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA ERITYISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT

4 0

TIETTYJEN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ERITYISMENOT

128.000.000

133.700.000

112.329.060

4 2

PARLAMENTIN JÄSENTEN AVUSTAJIIN LIITTYVÄT MENOT

207.433.000

208.819.943

207.068.303

4 4

JÄSENTEN JA ENTISTEN JÄSENTEN KOKOUKSET JA MUU TOIMINTA

480.000

460.000

440.000

Osasto 4 — Yhteensä

335.913.000

342.979.943

319.837.363

5

EUROOPAN TASON POLIITTISISTA PUOLUEISTA JA EUROOPAN TASON POLIITTISISTA SÄÄTIÖISTÄ VASTAAVA VIRANOMAINEN JA RIIPPUMATTOMISTA MERKITTÄVISTÄ HENKILÖISTÄ MUODOSTUVA KOMITEA

5 0

EUROOPAN TASON POLIITTISISTA PUOLUEISTA JA EUROOPAN TASON POLIITTISISTA SÄÄTIÖISTÄ VASTAAVAN VIRANOMAISEN JA RIIPPUMATTOMISTA MERKITTÄVISTÄ HENKILÖISTÄ MUODOSTUVAN KOMITEAN MENOT

285.000

280.000

p.m.

Osasto 5 — Yhteensä

285.000

280.000

p.m.

10

MUUT MENOT

10 0

ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

p.m.

10 1

VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

5.151.000

10.504.000

p.m.

10 3

VARAUS LAAJENTUMISTA VARTEN

p.m.

p.m.

p.m.

10 4

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄPOLITIIKKAA KOSKEVA VARAUS

p.m.

p.m.

p.m.

10 5

ALUSTAVA MÄÄRÄRAHA KIINTEISTÖJÄ VARTEN

p.m.

p.m.

p.m.

10 6

VARAUS KEHITTEILLÄ OLEVIA ENSISIJAISIA HANKKEITA VARTEN

p.m.

p.m.

p.m.

10 8

EMAS-VARAUS

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 10 — Yhteensä

5.151.000

10.504.000

0

KAIKKI YHTEENSÄ

2.050.430.000

1.996.978.262

1.934.477.627

PÄÄLUOKKA I — EUROOPAN PARLAMENTTI

Tulot — Omat tulot

Osasto 4 — Toimielinten ja muiden unionin elinten henkilöstöön liittyvät tulot

Luku 4 0 — Erilaiset verot ja pidätykset

Momentti 4 0 0 — Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Talousarvio 2019

Toteutus 2018

81 078 390

81 667 700

68 279 422,00

Oikeusperusta

Pöytäkirja Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista ja erityisesti sen 12 artikla.

Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 8).

Momentti 4 0 3 — Toimielimen jäsenten, palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Talousarvio 2019

Toteutus 2018

p.m.

p.m.

16 522,00

Oikeusperusta

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla, sellaisena kuin se oli voimassa 15 päivään joulukuuta 2003.

Momentti 4 0 4 — Toimielimen jäsenten, palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun ja yhteisvastuumaksun tuotto

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Talousarvio 2019

Toteutus 2018

11 952 408

11 657 200

10 180 740,00

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla.

Luku 4 1 — Maksut eläkejärjestelmään

Momentti 4 1 0 — Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Talousarvio 2019

Toteutus 2018

69 127 732

68 453 000

59 746 972,00

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 83 artiklan 2 kohta.

Momentti 4 1 1 — Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Talousarvio 2019

Toteutus 2018

10 000 000

9 200 000

7 319 954,00

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VIII oleva 4 artikla, 11 artiklan 2 ja 3 kohta sekä 48 artikla.

Momentti 4 1 2 — Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden maksut eläkejärjestelmään

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Talousarvio 2019

Toteutus 2018

10 000

10 000

33 059,00

Luku 4 2 — Muut maksut eläkejärjestelmään

Momentti 4 2 1 — Euroopan parlamentin jäsenten maksut eläkejärjestelmään

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Talousarvio 2019

Toteutus 2018

p.m.

p.m.

0,—

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt ja erityisesti niiden liite III.

Osasto 5 — Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

Luku 5 0 — Irtaimen (tavaroiden) ja kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto

Momentti 5 0 0 — Irtaimen omaisuuden (tavaroiden) myynnistä kertyvä tuotto

Alamomentti 5 0 0 0 — Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Talousarvio 2019

Toteutus 2018

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Alamomentille otetaan toimielimelle kuuluvan kuljetuskaluston myynnistä tai vaihdosta kertyvät tulot.

Alamomentti 5 0 0 1 — Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Talousarvio 2019

Toteutus 2018

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Alamomentille otetaan toimielimelle kuuluvan muun irtaimen omaisuuden kuin kuljetuskaluston myynnistä tai vaihdosta kertyvät tulot.

Alamomentti 5 0 0 2 — Tulot muille toimielimille tai elimille toimitetuista tavaroista kertyvästä tuotosta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Talousarvio 2019

Toteutus 2018

p.m.

p.m.

 

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Momentti 5 0 1 – Kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Talousarvio 2019

Toteutus 2018

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Momentille otetaan toimielimelle kuuluvan kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvät tulot.

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Momentti 5 0 2 — Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Talousarvio 2019

Toteutus 2018

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Momentti sisältää myös näiden tuotteiden sähköisten tallenteiden myynnistä kertyvät tulot.

Luku 5 1 — Vuokrauksesta kertyvä tuotto

Momentti 5 1 1 — Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen

Alamomentti 5 1 1 0 — Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Talousarvio 2019

Toteutus 2018

p.m.

p.m.

1 724 805,00

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Alamomenttiin liittyvistä lainoista, vuokrista tai suoritetuista palveluista aiheutuvat menot ja niistä saatavat tulot on yksilöitävä selkeästi tämän talousarvion liitteessä.

Alamomentti 5 1 1 1 — Vuokrauskulujen korvaaminen – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Talousarvio 2019

Toteutus 2018

p.m.

p.m.

47 659,00

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Luku 5 2 — Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyvät tulot, pankkikorot ja muut korot

Momentti 5 2 0 — Toimielimen tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut korot

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Talousarvio 2019

Toteutus 2018

50 000

50 000

1 111,00

Selvitysosa

Momentille otetaan toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut korot.

Luku 5 5 — Tulot suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista

Momentti 5 5 0 — Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista, mukaan lukien muiden toimielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Talousarvio 2019

Toteutus 2018

p.m.

p.m.

4 158 219,00

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Momentti 5 5 1 — Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Talousarvio 2019

Toteutus 2018

p.m.

p.m.

624 463,00

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Luku 5 7 — Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset

Momentti 5 7 0 — Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Talousarvio 2019

Toteutus 2018

p.m.

p.m.

1 843 795,00

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Momentti 5 7 1 — Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Talousarvio 2019

Toteutus 2018

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Momentti 5 7 2 — Toisen toimielimen puolesta maksettujen sosiaalimenojen takaisinmaksu

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Talousarvio 2019

Toteutus 2018

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Momentille otetaan toisen toimielimen puolesta maksettujen sosiaalimenojen takaisinmaksusta kertyvät tulot.

Momentti 5 7 3 — Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Talousarvio 2019

Toteutus 2018

p.m.

p.m.

4 078 696,00

Luku 5 8 — Sekalaiset korvaukset

Momentti 5 8 1 — Vakuutuskorvauksista kertyvät tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Talousarvio 2019

Toteutus 2018

p.m.

p.m.

 

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Momentille sisältyvät myös vakuutuskorvaukset, joilla katetaan virkamiehille onnettomuuden sattuessa maksettavat palkat.

Osasto 6 — Unionin sopimuksiin ja ohjelmiin liittyvät rahoitusosuudet ja palautukset

Luku 6 6 — Muut maksut ja palautukset

Momentti 6 6 0 — Muut maksut ja palautukset

Alamomentti 6 6 0 0 — Muut maksut ja palautukset

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Talousarvio 2019

Toteutus 2018

p.m.

p.m.

13 428 743,00

Osasto 9 — Sekalaiset tulot

Luku 9 0 — Sekalaiset tulot

Momentti 9 0 0 — Sekalaiset tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Talousarvio 2019

Toteutus 2018

1 000

1 000

648 807,00

Selvitysosa

Momentille otetaan sekalaisia tuloja.

Momenttiin liittyvistä lainoista, vuokrista tai suoritetuista palveluista aiheutuvat menot ja niistä saatavat tulot on yksilöitävä selkeästi tämän talousarvion liitteessä.

Maksut — Menot

Osasto 1 — Toimielimen henkilöstö

Luku 1 0 — Toimielimen jäsenet

Momentti 1 0 0 — Edustajanpalkkiot ja lisät

Alamomentti 1 0 0 0 — Edustajanpalkkiot

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

77 000 000

77 793 051

77 081 622,87

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan jäsenten asemaa koskevissa säännöissä määrätty edustajanpalkkio.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 9 ja 10 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 1 ja 2 artikla.

Alamomentti 1 0 0 4 — Tavanomaiset matkakulut

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

65 400 000

60 106 000

68 000 000,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkoihin työskentelypaikkakunnalle ja takaisin sekä muihin työmatkoihin liittyvät matka- ja oleskelukulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 25 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 20 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 10–21 ja 24 artikla.

Alamomentti 1 0 0 5 — Muut matkakulut

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

5 550 000

5 670 000

6 200 000,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräiset matkakulut sekä kulut matkoista jäsenvaltiossa, josta jäsen on valittu.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 20 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 22 ja 23 artikla.

Alamomentti 1 0 0 6 — Yleinen kulukorvaus

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

39 100 000

42 900 000

39 450 911,58

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut jäsenten parlamentaarisesta toiminnasta Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeiden mukaisesti.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 170 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 20 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 25–28 artikla.

Alamomentti 1 0 0 7 — Tehtävien hoitoon liittyvät korvaukset

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

190 000

187 000

163 631,40

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset oleskelu- ja edustuskorvaukset, jotka liittyvät Euroopan parlamentin puhemiehen tehtävien hoitoon.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 20 artikla.

Puhemiehistön päätös, tehty 17 päivänä kesäkuuta 2009.

Momentti 1 0 1 — Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaalikulut

Alamomentti 1 0 1 0 — Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

3 058 000

2 930 000

2 444 017,89

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tapaturmavakuutukset, jäsenten sairauskulujen korvaaminen sekä katoamis- ja varkausvakuutus jäsenten henkilökohtaisen omaisuuden varalle.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös jäsenten vakuutusturva ja heille annettava apu, jos he tarvitsevat virkamatkoilla kotiinkuljetusta sairastuttuaan vakavasti tai jouduttuaan tapaturmaan tai sellaiseen ennakoimattomaan tilanteeseen, joka estää matkan jatkamisen. Tällaisen apuun kuuluu jäsenen kotiinkuljetuksen järjestäminen ja siihen liittyvien kulujen maksaminen.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 200 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 18 ja 19 artikla,

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 3–9 ja 29 artikla.

Yhteiset määräykset Euroopan unionin virkamiesten tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta.

Yhteiset määräykset Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutusjärjestelmästä.

Komission päätös sairauskulujen korvaamista koskevista yleisistä täytäntöönpanosäännöistä.

Alamomentti 1 0 1 2 — Vammaisten jäsenten avustamista koskevat erityistoimenpiteet

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

892 000

876 000

654 850,51

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vaikeavammaisen jäsenen avustamisesta johtuvat tietyt välttämättömät menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 30 artikla.

Momentti 1 0 2 — Siirtymäkorvaukset

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

13 250 000

20 690 000

767 601,66

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan jäsenille toimikauden päättyessä maksettava siirtymäkorvaus.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 13 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 45–48 ja 77 artikla.

Momentti 1 0 3 — Eläkkeet

Alamomentti 1 0 3 0 — Vanhuuseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

11 490 000

11 410 000

10 638 138,57

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan jäsenille toimikauden päätyttyä maksettava vanhuuseläke.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 150 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 75 artikla ja Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevien sääntöjen liite III.

Alamomentti 1 0 3 1 — Työkyvyttömyyseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

167 000

274 000

161 725,76

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimikautensa aikana työkyvyttömiksi tulleiden jäsenten eläke.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 75 artikla ja Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevien sääntöjen liite II.

Alamomentti 1 0 3 2 — Perhe-eläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

1 976 000

1 918 000

1 837 082,18

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan jäsenen tai entisen jäsenen kuoltua maksettava perhe- ja/tai lapseneläke.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 15 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 75 artikla ja Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevien sääntöjen liite I.

Alamomentti 1 0 3 3 — Jäsenten vapaaehtoinen eläkejärjestelmä

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

1 000

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen osuus jäsenten vapaaehtoisesta lisäeläkejärjestelmästä.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 500 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 27 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 76 artikla ja Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevien sääntöjen liite VII.

Momentti 1 0 5 — Kieli- ja atk-kurssit

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

750 000

800 000

700 000,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan jäsenten kieli- ja atk-kurssien kustannukset.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 44 artikla.

Puhemiehistön päätös, tehty 23 päivänä lokakuuta 2017, jäsenten kieli- ja atk-kursseista.

Luku 1 2 — Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

Momentti 1 2 0 — Palkat ja muut etuudet

Alamomentti 1 2 0 0 — Palkat ja palkanlisät

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

715 849 000

676 670 381

648 338 871,04

Selvitysosa

Määräraha on pääasiassa tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta:

—  palkat, korvaukset ja palkkoihin liittyvät lisät,

—  sairausvakuutukset, tapaturma- ja ammattitautivakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut,

—  ylityötunneista maksettavat kiinteämääräiset korvaukset,

—  muut lisät ja erilaiset korvaukset,

—  virkamiesten tai väliaikaisten toimihenkilöiden, heidän puolisoidensa ja heidän huollettavanaan olevien henkilöiden matkakulut asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle,

—  niiden korjauskerrointen vaikutus, joita sovelletaan palkkaan ja siihen palkan osaan, joka siirretään säännöllisesti eri maahan, kuin missä asemapaikka on,

—  väliaikaisten toimihenkilöiden työttömyysvakuutus sekä maksut, jotka toimielin suorittaa väliaikaisille toimihenkilöille heidän eläkeoikeuksiensa muodostamiseksi tai niiden säilyttämiseksi maassa, josta he ovat lähtöisin.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös Brysselissä, Luxemburgissa ja Strasbourgissa sijaitsevan Euroopan parlamentin urheilukeskuksen käyttäjien vakuuttaminen urheilutapaturmien varalta.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 450 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Alamomentti 1 2 0 2 — Palkallinen ylityö

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

150 000

110 000

60 000,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylityökorvaus oikeusperustassa säädettyjen edellytysten mukaisesti.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla sekä liite VI.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Alamomentti 1 2 0 4 — Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

3 010 000

3 060 000

2 630 000,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—  virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden (sekä heidän perheenjäsentensä) matkakulut heidän aloittaessaan tehtävänsä ja heidän lähtiessään toimielimen palveluksesta tai heidän vaihtaessaan asemapaikkaa,

—  asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset ja muuttokulut virkamiehille ja väliaikaisille toimihenkilöille, jotka joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien aloittamisen jälkeen tai uuteen asemapaikkaan siirtymisen yhteydessä sekä tehtävien päättymisen jälkeen toiseen paikkaan tapahtuvan uudelleenasettautumisen yhteydessä,

—  päivärahat niille virkamiehille tai väliaikaisille toimihenkilöille, jotka voivat osoittaa, että heidän on vaihdettava asuinpaikkaa tehtäviensä aloittamisen jälkeen tai asemapaikan vaihdon vuoksi,

—  irtisanomiskorvaus koeaikana erotetulle virkamiehelle, joka on ilmeisen soveltumaton,

—  väliaikaiselle toimihenkilölle maksettava korvaus siitä, että toimielin irtisanoo sopimuksen,

—  sopimussuhteisten toimihenkilöiden jäsenvaltion eläkejärjestelmään suorittamien maksujen ja unionin järjestelmään kuuluvien maksujen välinen erotus, jos sopimusta muutetaan.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Momentti 1 2 2 — Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset

Alamomentti 1 2 2 0 — Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun eläkkeelle siirtämiseen tai yksikön edun vuoksi myönnettävään virkavapaaseen

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

3 038 000

1 985 000

1 320 242,69

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvaukset:

—  virkamiehille, jotka on vapautettu tehtävistään toimielimen virkojen määrää vähennettäessä,

—  virkamiehille, jotka on asetettu virkavapaalle sellaisten organisatoristen tarpeiden perusteella, jotka liittyvät uusien taitojen hankkimiseen toimielimissä,

—  poliittisten ryhmien palveluksessa oleville vanhemmille virkamiehille ja väliaikaisille toimihenkilöille, jotka siirretään yksikön edun vuoksi eläkkeelle AD 16- tai AD 15 -palkkaluokan virasta.

Se kattaa myös työnantajan osuuden sairausvakuutuksesta ja näihin korvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutuksen (lukuun ottamatta henkilöstösääntöjen 42 c artiklan perusteella virkavapaalle asetettuja virkamiehiä, joille maksettavaan korvaukseen ei sovelleta korjauskerrointa).

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 41, 42 c ja 50 artikla sekä liite IV ja Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 48 a artikla.

Alamomentti 1 2 2 2 — Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—  henkilöstösääntöjen tai neuvoston asetuksen (EY, Euratom, EHTY) N:o 2689/95 ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1748/2002 nojalla maksettavat korvaukset,

—  työnantajan osuus näiden korvausten saajien sairausvakuutuksesta,

—  erilaisiin korvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutus.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 72 artikla.

Neuvoston asetus (EY, Euratom, EHTY) N:o 2689/95, annettu 17 päivänä marraskuuta 1995, Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisen vuoksi toteutettavista Euroopan yhteisöjen tilapäiseen henkilöstöön kuuluvien henkilöiden palvelussuhteen päättymistä koskevista erityisistä toimenpiteistä (EYVL L 280, 23.11.1995, s. 4).

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1748/2002, annettu 30 päivänä syyskuuta 2002, Euroopan parlamentin vakinaisessa palvelussuhteessa olevien Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja Euroopan parlamentin puolueryhmien väliaikaisten toimihenkilöiden palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevista erityistoimenpiteistä toimielimen nykyaikaistamisen yhteydessä (EYVL L 264, 2.10.2002, s. 9).

Luku 1 4 — Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

Momentti 1 4 0 — Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt

Alamomentti 1 4 0 0 — Muu henkilöstö: pääsihteeristö ja poliittiset ryhmät

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

63 741 000

54 054 199

51 786 300,00

Selvitysosa

Määräraha on pääasiassa tarkoitettu kattamaan seuraavat kulut:

—  muun henkilöstön, myös (Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa tarkoitettujen) sopimussuhteisten toimihenkilöiden ja erityisneuvonantajien palkat, lisät ja korvaukset mukaan lukien, työnantajan eri sosiaaliturvajärjestelmiin suorittamat sosiaaliturvamaksut, joista suurin osa maksetaan unionin omaan järjestelmään, sekä näiden toimihenkilöiden palkkaukseen sovellettavien mukautusten vaikutus,

—  väliaikaisen ulkopuolisen henkilöstön palvelukseen ottaminen,

—  henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston esittämät laskut, jotka johtuvat toimihenkilöiden ottamisesta palvelukseen Euroopan parlamentin henkilöstöhallintoon liittyvien menettelyjen (etenkin työttömyyskorvausten ja eläkeoikeuksien) käsittelyä varten.

Määrärahasta ei makseta kuluja, jotka aiheutuvat:

—  turvallisuusasioiden pääosaston muusta henkilöstöstä, joka hoitaa ihmisten ja omaisuuden turvallisuuteen liittyviä tehtäviä, tietoturvatehtäviä sekä riskinarviointitehtäviä,

—  pääsihteeristön palveluksessa olevista autonkuljettajien tehtäviä hoitavista tai niitä koordinoivista muista toimihenkilöistä.

Osa määrärahasta on käytettävä vammaisten sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkkaukseen puhemiehistön 7–9 päivänä heinäkuuta 2008 tekemän päätöksen mukaisesti.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 4 000 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot (IV, V ja VI osasto).

Euroopan parlamentin virkamiesten ja muun henkilöstön kilpailuja ja valintamenettelyjä, palvelukseen ottamista ja palkkaluokan määrittämistä koskevat yleiset täytäntöönpanosäännökset (Euroopan parlamentin pääsihteerin päätös, tehty 17 päivänä lokakuuta 2014).

Alamomentti 1 4 0 1 — Muu henkilöstö: turvallisuus

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

31 956 000

27 634 012

26 305 850,43

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pääasiassa seuraavat kulut, joita aiheutuu turvallisuusasioiden pääosaston palveluksessa olevasta muusta henkilöstöstä, joka hoitaa ihmisten ja omaisuuden turvallisuuteen liittyviä tehtäviä, tietoturvatehtäviä sekä riskinarviointitehtäviä:

—  sopimussuhteisten ja ylimääräisten sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkat, lisät ja korvaukset mukaan lukien, sekä näiden toimihenkilöiden palkkaukseen sovellettavien korjauskerrointen vaikutus.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot (IV osasto).

Euroopan parlamentin virkamiesten ja muun henkilöstön kilpailuja ja valintamenettelyjä, palvelukseen ottamista ja palkkaluokan määrittämistä koskevat yleiset täytäntöönpanosäännökset (Euroopan parlamentin pääsihteerin päätös, tehty 17 päivänä lokakuuta 2014).

Alamomentti 1 4 0 2 — Muu henkilöstö: autonkuljettajat pääsihteeristössä

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

7 344 000

6 372 506

6 272 810,16

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pääasiassa seuraavat kulut, joita aiheutuu pääsihteeristön palveluksessa olevista autonkuljettajien tehtäviä hoitavista tai niitä koordinoivista muista toimihenkilöistä:

—  sopimussuhteisten ja ylimääräisten sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkat, lisät ja korvaukset mukaan lukien, sekä näiden toimihenkilöiden palkkaukseen sovellettavien korjauskerrointen vaikutus.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot (IV osasto).

Euroopan parlamentin virkamiesten ja muun henkilöstön kilpailuja ja valintamenettelyjä, palvelukseen ottamista ja palkkaluokan määrittämistä koskevat yleiset täytäntöönpanosäännökset (Euroopan parlamentin pääsihteerin päätös, tehty 17 päivänä lokakuuta 2014).

Alamomentti 1 4 0 4 — Työharjoittelu, kansalliset asiantuntijat, virkamiesten vaihto ja opintovierailut

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

9 337 000

9 442 000

7 932 317,52

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—  korkeakoulututkinnon suorittaneiden harjoittelijoiden palkat (apurahat), mukaan luettuina mahdolliset kotitalouslisät,

—  harjoittelijoiden matkakulut,

—  suoraan vammasta aiheutuvat lisäkulut,

—  harjoittelijoiden sairausvakuutus- ja tapaturmavakuutuskulut,

—  kulut, jotka liittyvät tiedotus- tai koulutustilaisuuksien järjestämiseen harjoittelijoille,

—  Schuman-harjoittelutoimikunnalle maksettava avustus,

—  kulut, jotka liittyvät Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltioiden julkishallinnon tai kansainvälisten organisaatioiden henkilöstön siirtämiseen,

—  kulut, jotka liittyvät kansallisten asiantuntijoiden tilapäiseen siirtoon Euroopan parlamenttiin, mukaan luettuina korvaukset ja matkakulut,

—  tilapäisesti siirrettyjen asiantuntijoiden tapaturmavakuutuskulut,

—  opintokäyntikorvaukset ja opiskeluapurahat,

—  koulutustilaisuuksien järjestäminen konferenssitulkeille ja kääntäjille erityisesti yhteistyössä tulkkikoulujen ja kääntäjänkoulutusta tarjoavien korkeakoulujen kanssa sekä tulkkien ja kääntäjien koulutus- ja jatkokoulutusapurahat, opetusmateriaalin hankinta ja liitännäiskulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Oikeusperusta

Säännöt Euroopan parlamentin virkamiesten ja poliittisten ryhmien väliaikaisten toimihenkilöiden siirtämisestä kansallisten hallintoelinten, niihin verrattavissa olevien elinten tai kansainvälisten järjestöjen palvelukseen (puhemiehistön päätös, tehty 7 päivänä maaliskuuta 2005).

Kansallisten asiantuntijoiden tilapäistä siirtoa Euroopan parlamenttiin koskevat säännöt (puhemiehistön päätös, tehty 4 päivänä toukokuuta 2009).

Harjoittelujaksoja ja opintokäyntejä Euroopan parlamentin pääsihteeristössä koskevat sisäiset säännöt (Euroopan parlamentin pääsihteerin 1 päivänä helmikuuta 2013 ja 14 päivänä syyskuuta tekemät päätökset).

Alamomentti 1 4 0 5 — Tulkkausmenot

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

49 033 000

42 120 170

50 801 533,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

—  niiden sopimussuhteisten konferenssitulkkien palkkiot ja palkkioihin rinnastettavat korvaukset, sosiaaliturvamaksut, matkakulut ja muut kulut, jotka Euroopan parlamentti palkkaa toimihenkilöiksi järjestämiinsä kokouksiin täyttääkseen omat tai muiden toimielinten tai elinten tarpeet, kun Euroopan parlamentissa (virkamiehinä tai väliaikaisina toimihenkilöinä) työskentelevät tulkit eivät voi hoitaa tarvittavia tehtäviä,

—  menot, jotka aiheutuvat edellä mainittuihin kokouksiin palkattavista konferenssitoimitsijoista ja -teknikoista ja hallintovirkamiehistä, kun Euroopan parlamentin virkamiehet, väliaikaiset toimihenkilöt tai muu henkilöstö eivät voi hoitaa tarvittavia tehtäviä,

—  muiden alueellisten, kansallisten tai kansainvälisten elinten palveluksessa olevien tulkkien palveluihin Euroopan parlamentille liittyvät kulut,

—  tulkkauksen oheistoimintaan, etenkin kokousvalmisteluihin sekä tulkkien koulutukseen ja valintaan, liittyvät kulut.

—  komissiolle konferenssitulkkien maksujen hallinnoinnista aiheutuvat kulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 2 600 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Euroopan unionin toimielinten palvelukseen ottamien konferenssitulkkien työehdoista ja palkkauksesta 28 päivänä heinäkuuta 1999 tehty sopimus (ja sen soveltamissäännöt), sellaisena kuin se on täydennettynä 13 päivänä lokakuuta 2004 ja tarkistettuna 31 päivänä heinäkuuta 2008.

Alamomentti 1 4 0 6 — Tarkkailijat

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarkkailijoista aiheutuvien kustannusten korvaaminen Euroopan parlamentin työjärjestyksen 13 artiklan mukaisesti.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 euroa.

Momentti 1 4 2 — Ulkoiset käännöspalvelut

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

8 216 000

5 000 000

11 658 380,87

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alihankintana tilatut käännös-, editointi-, konekirjoitus- ja koodauspalvelut ja tekninen apu.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 50 000 euroa.

Luku 1 6 — Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

Momentti 1 6 1 — Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

Alamomentti 1 6 1 0 — Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

163 000

163 000

111 415,93

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—  päätöksen 2002/621/EY 3 artiklassa tarkoitettujen kilpailujen järjestämismenot sekä palvelukseenottoa edeltäviin haastatteluihin osallistuvien hakijoiden matka- ja oleskelukulut,

—  toimihenkilöiden valintamenettelyihin liittyvät kulut.

Käytännön tarpeilla asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ja sen jälkeen, kun Euroopan unionin henkilöstövalintatoimistoa on kuultu, osa näistä määrärahoista voidaan käyttää toimielimen itse järjestämiin kilpailuihin.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27–31 artikla, 33 artikla ja liite III.

Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean, alueiden komitean ja Euroopan oikeusasiamiehen päätös 2002/620/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston perustamisesta (EYVL L 197, 26.7.2002, s. 53) ja Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission pääsihteerien, tuomioistuimen kirjaajan, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean pääsihteerien sekä oikeusasiamiehen edustajan päätös 2002/621/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston organisaatiosta ja toiminnasta (EYVL L 197, 26.7.2002, s. 56).

Alamomentti 1 6 1 2 – Koulutus ja kehittäminen

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

8 127 000

7 085 000

5 638 767,32

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot koulutuksesta, jolla kehitetään henkilöstön taitoja ja parlamentin toimintaa ja sen tehokkuutta, kuten virallisten kielten opiskelu kielikursseilla.

Määräraha on myös tarkoitettu kattamaan muista jäsenten kursseista aiheutuvat menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 a artikla.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Momentti 1 6 3 — Toimielimen henkilöstölle annettava tuki

Alamomentti 1 6 3 0 — Sosiaalipalvelut

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

760 000

749 000

517 613,32

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—  seuraaviin ryhmiin kuuluville vammaisille osana heidän hyväkseen harjoitettavaa toimielintenvälistä politiikkaa:

—  palveluksessa olevat virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt,

—  palveluksessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden puolisot,

—  huollettavana olevat lapset Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaisesti,

muut kuin lääketieteelliset, vammautumisesta aiheutuvat ja asianmukaisella tavalla tarpeellisiksi osoitetut kulut, joita ei korvata yhteisestä sairausvakuutuksesta; korvaus myönnetään talousarvion suomien mahdollisuuksien rajoissa, siltä osin kuin asianomaisen henkilön asuin- tai kotimaan kansallinen korvausjärjestelmä ei kata kyseisiä menoja,

—  toimenpiteet, joilla tuetaan erityisen vaikeaan tilanteeseen joutuneita virkamiehiä ja toimihenkilöitä,

—  henkilöstökomitealle myönnettävä tuki sekä sosiaalipalvelujen satunnaiskulut; henkilöstökomitean rahoittamilla osuuksilla tai ennakkomaksuilla sosiaaliseen toimintaan osallistujille pyritään rahoittamaan sosiaalista ja kulttuuritoimintaa sekä kieliin liittyvää toimintaa mutta ne eivät kata avustuksia yksittäisille henkilöstön jäsenille tai kotitalouksille,

—  virkamiehiin, muihin toimihenkilöihin ja eläkkeensaajiin parlamentissa tai toimielinten välisellä tasolla kohdistettava muu sosiaalinen toiminta,

—  henkilöstösääntöjen 1 d artiklassa tarkoitetut, palvelukseen otettavia vammaisia virkamiehiä ja vammaista muuta henkilöstöä tai erityisjärjestelyjä uransa aikana tarvitsevia vammaisia virkamiehiä ja vammaista muuta henkilöstöä sekä harjoittelijoiksi valittavia vammaisia koskevat kohtuulliset järjestelyt tai lääketieteellisistä tutkimuksista tai hyvinvointiselvityksistä aiheutuvat menot, erityisesti henkilökohtainen avustaminen työpaikalla, kuljetukset mukaan luettuina, tai virkamatkoilla.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 70 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 1 d artikla, 9 artiklan 3 kohdan kolmas alakohta ja 76 artikla.

Alamomentti 1 6 3 1 — Liikkuvuus

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

1 490 000

1 500 000

839 725,62

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työmatkaliikennettä koskevan suunnitelman menot eri työskentelypaikkakunnilla.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Alamomentti 1 6 3 2 — Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

252 000

240 000

212 286,81

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu rohkaisemaan ja tukemaan taloudellisesti toimintoja, jotka edistävät eri kansallisuuksia edustavien työntekijöiden välistä yhteydenpitoa, esimerkiksi tukemaan henkilöstön kerhoja, urheilu- ja kulttuuritoimintaa jne., ja pysyvän vapaa-ajankeskuksen osarahoittamiseen (kulttuuri-, urheilu- ja harrastustoiminta, ravintolapalvelut).

Määräraha kattaa myös rahoitustuen toimielinten väliselle sosiaaliselle toiminnalle.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 600 000 euroa.

Momentti 1 6 5 — Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

Alamomentti 1 6 5 0 — Työterveyshuolto

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

1 820 000

1 555 000

1 068 832,50

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työterveysasemien, sairauspoissaolojen hallintojaoston ja työsuojelu- ja työhyvinvointiyksikön toimintakulut, kuten lääkärintarkastukset ja lääketarvikkeiden ja lääkkeiden hankinta, kolmella työskentelypaikkakunnalla, erityisesti työterveyshuollon puitteissa tehtäviin tutkimuksiin ja palvelukseenottamista edeltäviin lääkärintarkastuksiin liittyvät menot, turvallisuuteen ja valvontaan liittyvien tai tiettyjä riskejä sisältävien tointen haltijoiden määräaikaistarkastuksiin liittyvät menot ja terveyden seuranta, lääketieteellisiin asiantuntijalausuntoihin liittyvät menot, ergonomiaan liittyvät menot, työkyvyttömyyslautakunnan toimintamenot, päätöksiin ja asiantuntijalausuntoihin liittyvät menot sekä työterveyshuollon asiantuntijalääkäreiden tarpeellisiksi katsomiin ulkopuolisten erityislääkärien palveluihin ja muihin terveydenhuoltopalveluihin liittyvät menot.

Määräraha kattaa myös lääketieteellisesti tarpeellisten työvälineiden hankintakustannukset ja lääkäripalvelujen ja muiden terveydenhuoltopalvelujen tarjoajiin tai lyhytaikaisiin sijaisuuksiin liittyvät menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 33 artikla, 59 artikla sekä liitteessä II oleva 8 artikla.

Alamomentti 1 6 5 2 — Ateriapalveluihin liittyvät kulut

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

800 000

1 080 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ateriapalveluihin liittyvät kulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 000 euroa.

Alamomentti 1 6 5 4 — Lasten päivähoitopalvelut

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

8 440 000

7 675 000

6 665 924,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin maksettavaksi kuuluva osuus lasten päivähoidon järjestämiseen liittyvistä kuluista ja päivähoitopalveluihin liittyvistä sisäisistä tai sopimussuhteisten ulkopuolisten palveluntarjoajien kuluista.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 3 300 000 euroa.

Alamomentti 1 6 5 5 — Akkreditoiduille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava Euroopan parlamentin rahoitusosuus

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

626 000

615 000

445 600,00

Selvitysosa

Eurooppa-koulujen johtokunnan akkreditoimille kouluille suhteessa EU:n henkilöstön kyseisiä kouluja käyvien lasten määrään maksettavan EU:n rahoitusosuuden panemisesta täytäntöön ja 14 päivänä lokakuuta 2009 tehdyn komission päätöksen C(2009) 7719, sellaisena kuin se on muutettuna 8 päivänä joulukuuta 2010 tehdyllä komission päätöksellä C(2010) 7993, korvaamisesta 1 päivänä elokuuta 2013 tehdyn komission päätöksen C(2013) 4886 (EUVL C 222, 2.8.2013, s. 8) täytäntöönpano.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurooppa-koulujen johtokunnan akkreditoimille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava Euroopan parlamentin rahoitusosuus tai komissiolle maksettava korvaus rahoitusosuudesta, jonka tämä on maksanut Eurooppa-koulujen johtokunnan akkreditoimille II-tyypin Eurooppa-kouluille Euroopan parlamentin nimissä. Määräraha kattaa Euroopan parlamentin henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön kyseisiä kouluja käyviin lapsiin liittyvät kustannukset.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 euroa.

Osasto 2 — Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot

Selvitysosa

Koska vakuutusyhtiöt ovat peruneet vakuutusturvan, työtaisteluihin liittyvät riskit ja terrori-iskuista Euroopan parlamentin rakennuksille aiheutuvat riskit on katettava Euroopan unionin yleisestä talousarviosta.

Tämän osaston määrärahoilla katetaan siten kaikki työtaisteluista tai terrori-iskuista johtuvien vahinkojen aiheuttamat kustannukset.

Luku 2 0 — Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut

Momentti 2 0 0 — Kiinteistöt

Alamomentti 2 0 0 0 — Vuokrat

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

33 291 000

38 620 000

35 658 454,54

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin käytössä olevien kiinteistöjen tai kiinteistöjen osien vuokrat.

Määräraha kattaa myös kiinteistöveron. Vuokrat lasketaan kahdeltatoista kuukaudelta voimassa tai valmisteilla olevien sopimusten perusteella, jotka normaalisti mahdollistavat indeksoinnin elin- tai rakennuskustannuksiin.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 3 000 000 euroa.

Jäsenvaltioiden tai niiden julkishallinnon elinten tai yksikköjen rahoitusosuudet, jotka liittyvät maan tai kiinteistöjen hankinnasta tai käytöstä johtuvien kulujen ja liitännäismaksujen sekä toimielimen kiinteistöistä ja tiloista johtuvien maksujen rahoittamiseen tai korvaamiseen, ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti ulkoisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja.

Alamomentti 2 0 0 1 — Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

p.m.

p.m.

42 000 000,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen tai kiinteistöjen osien pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat vuotuiset maksut voimassa tai valmisteilla olevien sopimusten perusteella.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 50 000 euroa.

Jäsenvaltioiden tai niiden julkishallinnon elinten tai yksikköjen rahoitusosuudet, jotka liittyvät maan tai kiinteistöjen hankinnasta tai käytöstä johtuvien kulujen ja liitännäismaksujen sekä toimielimen kiinteistöistä ja tiloista johtuvien maksujen rahoittamiseen tai korvaamiseen, ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti ulkoisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja.

Alamomentti 2 0 0 3 — Kiinteän omaisuuden hankinta

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteän omaisuuden hankinta. Tontteja ja niiden kunnallistekniikkaa koskevat tuet käsitellään varainhoitoasetuksen mukaisesti.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 13 000 euroa.

Jäsenvaltioiden tai niiden julkishallinnon elinten tai yksikköjen rahoitusosuudet, jotka liittyvät maan tai kiinteistöjen hankinnasta tai käytöstä johtuvien kulujen ja liitännäismaksujen sekä toimielimen kiinteistöistä ja tiloista johtuvien maksujen rahoittamiseen tai korvaamiseen, ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti ulkoisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja.

Alamomentti 2 0 0 7 — Kiinteistöjen rakennuttaminen ja tilojen kunnostus

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

82 730 000

81 330 000

64 089 414,49

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—  kiinteistöjen rakennuttaminen (rakennustyöt, suunnittelupalkkiot, käyttöönoton edellyttämät muutostyöt ja materiaalihankinnat ja liitännäiskulut),

—  kunnostustyöt ja niihin liittyvät muut menot, kuten arkkitehtien ja insinöörien palkkiot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 472 000 euroa.

Jäsenvaltioiden tai niiden julkishallinnon elinten tai yksikköjen rahoitusosuudet, jotka liittyvät maan tai kiinteistöjen hankinnasta tai käytöstä johtuvien kulujen ja liitännäismaksujen sekä toimielimen kiinteistöistä ja tiloista johtuvien maksujen rahoittamiseen tai korvaamiseen, ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti ulkoisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja.

Alamomentti 2 0 0 8 — Muut kiinteistöjen hallinnointimenot

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

5 429 000

4 971 000

4 304 207,85

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen hallinnointimenot, joita ei ole erikseen kohdistettu tämän luvun muille momenteille, etenkin

—  jätehuolto ja jätteiden käsittely,

—  pakolliset tarkastukset, laadunvalvonta, asiantuntijalausunnot, tilintarkastukset, säännösten noudattamisen seuranta jne.,

—  tekninen kirjasto,

—  hallinnointituki (building helpdesk),

—  rakennuspiirustusten ja tietovälineiden hallinnointi,

—  muut menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 268 000 euroa.

Momentti 2 0 2 — Kiinteistöihin liittyvät kulut

Alamomentti 2 0 2 2 — Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

64 180 000

59 820 000

60 209 831,42

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan voimassa olevien sopimusten mukaisesti Euroopan parlamentin käytössä olevien, vuokrattujen tai parlamentin omistamien kiinteistöjen (toimistot ja muut tilat ja laitteistot) huolto-, kunnossapito-, hoito- ja siivouskulut.

Ennen sopimusten uusimista tai tekemistä toimielin tiedustelee muilta toimielimiltä niiden saavuttamia sopimusehtoja (hinnat, valuutta, indeksikorotukset, kesto, muut ehdot) varainhoitoasetuksen 104 artiklaa noudattaen.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 479 000 euroa.

Alamomentti 2 0 2 4 — Energiankulutus

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

16 100 000

15 820 000

15 629 810,07

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti vesi-, kaasu-, sähkö- ja lämmityskustannukset.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 150 000 euroa.

Alamomentti 2 0 2 6 — Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

23 750 000

22 350 000

17 294 304,81

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ensisijaisesti Euroopan parlamentin kolmella työskentelypaikkakunnalla käyttämien rakennusten ja sen unionissa sijaitsevien yhteystoimistojen sekä unionin ulkopuolella sijaitsevien toimistojen vartioinnista ja valvonnasta aiheutuvat kulut.

Ennen sopimusten uusimista tai tekemistä toimielin tiedustelee muilta toimielimiltä niiden saavuttamia sopimusehtoja (hinnat, valuutta, indeksikorotukset, kesto, muut ehdot) varainhoitoasetuksen 104 artiklaa noudattaen.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 000 euroa.

Alamomentti 2 0 2 8 — Vakuutukset

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

2 660 000

2 500 000

1 417 126,20

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakuutusmaksut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Luku 2 1 — Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus

Selvitysosa

Julkisten hankintojen yhteydessä toimielin tiedustelee muilta toimielimiltä niiden saavuttamia sopimusehtoja.

Momentti 2 1 0 — Tietojenkäsittely ja televiestintä

Alamomentti 2 1 0 0 — Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet: toimintamenot

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

29 545 500

29 915 200

22 959 784,66

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin tieto- ja televiestintäjärjestelmien moitteettoman toiminnan kannalta välttämättömät yleiset toimintamenot, jotka johtuvat laitteistojen ja ohjelmistojen hankinnasta, vuokrauksesta, huollosta ja ylläpidosta sekä atk-palvelukeskuksilta ja atk-konsulteilta saadusta ulkopuolisesta avusta. Nämä menot liittyvät erityisesti atk- ja televiestintäkeskuksen järjestelmiin, osastojen atk-palveluihin sekä verkonhallintaan.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 625 000 euroa.

Alamomentti 2 1 0 1 — Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet: infrastruktuuri

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

25 409 000

23 546 000

21 669 672,44

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin tieto- ja televiestintäjärjestelmien yleisen infrastruktuurin hallintaan ja ylläpitoon liittyvät menot, jotka johtuvat laitteistojen ja ohjelmistojen hankinnasta, vuokrauksesta, huollosta ja ylläpidosta sekä atk-palvelukeskuksilta ja atk-konsulteilta saadusta ulkopuolisesta avusta. Nämä menot liittyvät erityisesti verkkoja, johdotusta, televiestintää, yksittäisiä laitteita ja koneäänestysjärjestelmiä koskevaan infrastruktuuriin.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 130 000 euroa.

Alamomentti 2 1 0 2 — Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet: yleinen käyttäjätuki

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

12 870 000

12 301 000

11 658 807,62

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin tieto- ja televiestintäjärjestelmiä koskevaan yleiseen käyttäjätukeen liittyvät menot, jotka johtuvat laitteistojen ja ohjelmistojen hankinnasta, vuokrauksesta, huollosta ja ylläpidosta sekä atk-palvelukeskuksilta ja atk-konsulteilta saadusta ulkopuolisesta avusta. Nämä menot liittyvät jäsenten ja muiden käyttäjien tukipalveluihin, jotka koskevat erityisesti hallinto-, lainsäädäntö-, turvallisuuden alalla käytettäviä sekä viestintäsovelluksia.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 45 000 euroa.

Alamomentti 2 1 0 3 — Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten hallinnointi

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

26 840 000

20 594 500

18 187 322,45

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleiset hallinnointimenot, jotka johtuvat laitteistojen ja ohjelmistojen hankinnasta, vuokrauksesta, huollosta ja ylläpidosta ja niihin liittyvistä töistä sekä atk-palvelukeskuksilta ja atk-konsulteilta saadusta ulkopuolisesta avusta. Nämä menot liittyvät erityisesti jäseniä koskeviin sovelluksiin, viestintäsovelluksiin ja turvallisuussovelluksiin sekä hallinto- ja lainsäädäntösovelluksiin.

Määräraha on lisäksi tarkoitettu kattamaan toimielinten välistä yhteistyötä kielten alalla koskevat, yhteisesti rahoitettuihin tieto- ja viestintäteknisiin välineisiin liittyvät kustannukset toimielinten yhteisen käännös- ja tulkkauskomitean tekemien päätösten perusteella.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 32 000 euroa.

Alamomentti 2 1 0 4 — Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

15 487 000

17 702 000

29 284 173,02

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin tieto- ja viestintäjärjestelmien infrastruktuureihin liittyvät investointimenot, jotka johtuvat laitteistojen ja ohjelmistojen hankinnasta sekä atk-palvelukeskuksilta ja atk-konsulteilta saadusta ulkopuolisesta avusta. Nämä investoinnit liittyvät erityisesti atk- ja televiestintäkeskuksen järjestelmiin, verkkoihin, johdotukseen sekä videoneuvottelujärjestelmiin.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 102 000 euroa.

Alamomentti 2 1 0 5 — Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

25 981 000

34 792 000

32 565 114,52

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan meneillään olevien tai tulevien tieto- ja viestintäteknisten hankkeiden investointimenot, jotka johtuvat laitteistojen ja ohjelmistojen hankinnasta sekä atk-palvelukeskuksilta ja atk-konsulteilta saadusta ulkopuolisesta avusta. Nämä investoinnit liittyvät erityisesti jäseniä koskeviin sovelluksiin, lainsäädäntö-, hallinto-, talous- ja viestintäsovelluksiin, turvallisuussovelluksiin sekä tieto- ja viestintätekniikan hallinnointisovelluksiin.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Momentti 2 1 2 — Irtain omaisuus

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

7 400 000

7 600 000

5 597 060,61

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan irtaimen omaisuuden hankinta, vuokraus, huolto ja korjaus ja erityisesti ergonomisten toimistokalusteiden hankinta, vanhojen ja käytöstä poistettavien kalusteiden korvaaminen ja konttorikoneiden hankinta. Se on myös tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin irtaimen omaisuuden hallinnoinnista aiheutuvat sekalaiset menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Momentti 2 1 4 — Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

27 923 500

28 033 500

20 701 628,48

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisten tarvikkeiden ja laitteiden hankinta, vuokraaminen, kunnossapito ja korjaaminen sekä tähän liittyvä hallinnointi, ja se kattaa erityisesti:

—  erilaiset (sekä kiinteät että liikuteltavat) tekniset tarvikkeet ja laitteistot, jotka liittyvät julkaisutoimintaan, turvallisuuteen (mukaan lukien tietotekniset ohjelmistot), ateriapalveluihin, kiinteistöihin, henkilöstön koulutukseen, toimielimen urheilukeskuksiin jne.,

—  etenkin monistamon, puhelinvaihteen, ruokaloiden ja henkilöstömyymälöiden laitteistot sekä turvallisuuslaitteistot, konferenssitekniset laitteistot ja audiovisuaaliset laitteistot jne.,

—  erityismateriaalit (elektroniset, atk- ja sähköiset materiaalit) sekä niihin liittyvät ulkoiset palvelut.

Määräraha kattaa myös jälleenmyynnistä aiheutuvat mainoskulut ja hävittämisestä aiheutuvat kulut sekä tekniseen tukeen (konsultointi) liittyvät kulut, kun tarvitaan ulkopuolista asiantuntemusta.

Määräraha kattaa lisäksi laitteiston kuljetuskulut, jotta konferenssiteknisiä palveluja voitaisiin tarjota missä tahansa päin maailmaa Euroopan parlamentin jäsen, valtuuskunta, poliittinen ryhmä tai elin niitä tarvitsee. Tämä kattaa sekä kuljetuskustannukset että asiaan liittyvät hallinnolliset kustannukset kokonaisuudessaan.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 190 000 euroa.

Momentti 2 1 6 — Parlamentin jäsenten, muiden henkilöiden sekä tavaroiden kuljetus

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

4 188 000

4 101 000

3 089 461,57

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskaluston (auto- ja polkupyöräkanta) hankinta, leasing-vuokraus, huolto, käyttö ja korjaus sekä autojen, taksien, linja-autojen ja kuorma-autojen vuokraus kuljettajineen tai ilman, mukaan lukien niihin liittyvät vakuutukset ja muut hallinnointikulut. Autokantaa vaihdettaessa, leasing-vuokrattaessa tai ajoneuvoja hankittaessa tai vuokrattaessa etusijalle on asetettava ympäristöä vähemmän saastuttavat ajoneuvot, kuten hybridiautot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 000 euroa.

Luku 2 3 — HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

Selvitysosa

Julkisten hankintojen yhteydessä toimielin tiedustelee muilta toimielimiltä niiden saavuttamia sopimusehtoja.

Momentti 2 3 0 — Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

1 413 000

1 440 000

1 290 415,47

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin, kirjekuorien, toimistotarvikkeiden, kirjapainotarvikkeiden, monistustarvikkeiden jne. hankinta sekä siihen liittyvät hallinnointikulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 73 000 euroa.

Momentti 2 3 1 — Rahoituskulut

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

60 000

60 000

35 000,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut (provisiot, vaihtopalkkiot, sekalaiset kulut) ja muut rahoituskulut, mukaan lukien kiinteistöjen rahoittamisen liitännäiskulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 euroa.

Momentti 2 3 2 — Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

1 370 000

1 740 000

328 590,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—  kulut, jotka unionin tuomioistuin, unionin yleinen tuomioistuin tai kansallinen tuomioistuin saattaa määrätä Euroopan parlamentin maksettaviksi,

—  ulkopuolisen asianajajan palkkaaminen edustamaan Euroopan parlamenttia unionin tuomioistuimissa ja kansallisissa tuomioistuimissa sekä oikeudellisten neuvonantajien palkkaaminen avustamaan oikeudellista yksikköä,

—  kurinpitomenettelyihin ja vastaaviin menettelyihin liittyvien asianajajapalkkioiden korvaaminen,

—  menot, jotka liittyvät mahdollisiin vahingonkorvauksiin ja korkoihin,

—  sovintoratkaisujen yhteydessä sovitut korvaukset unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 11 a luvun mukaisesti,

—  Euroopan tietosuojavaltuutetun hallinnolliset sakot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).

Momentti 2 3 6 — Postitus- ja toimitusmaksut

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

224 000

337 000

186 257,83

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kansallisten postipalvelujen ja lähettipalvelujen toteuttamasta frankeerauksesta, postinkäsittelystä ja -kuljetuksesta aiheutuvat kulut.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös postinkäsittelypalvelut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Momentti 2 3 7 — Muutot

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

1 830 000

3 180 000

1 700 374,49

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muuttokulut ja muuttofirmojen tai ulkopuolisten yritysten tilapäistyövoiman suorittamat työt.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Momentti 2 3 8 — Muut hallinnosta johtuvat menot

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

1 674 500

1 591 000

1 231 706,11

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—  vakuutukset, joita ei ole erikseen kohdistettu muille alamomenteille,

—  menot, jotka aiheutuvat vahtimestarien, autonkuljettajien, vastaanottovirkailijoiden, varastonhoitajien, muuttohenkilöstön ja vierailu- ja seminaariyksikön, Parlamentariumin, työterveyshuollon, turvallisuushenkilöstön ja kiinteistöhuollon henkilöstön sekä erilaisten teknisten yksiköiden henkilöstön virka-asujen hankinnasta ja hoidosta,

—  sekalaiset toiminta- ja hallintomenot, mukaan lukien henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimistolle maksettavat hallintokulut, jotka liittyvät henkilöstösääntöjen mukaisesti entisille jäsenille maksettaviin eläkkeisiin, Euroopan parlamentin tiloissa tai järjestelmissä työskentelevien ulkopuolisten henkilöiden turvallisuusselvityksistä aiheutuvat kulut sekä tavaroiden tai palvelujen hankinnasta aiheutuvat menot, joita ei ole erikseen kohdistettu muille alamomenteille,

—  ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän (Eco-Management Audit Scheme, EMAS) toimintaan liittyvät sekalaiset hankinnat (edistämiskampanjat jne.).

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Momentti 2 3 9 — EMAS-järjestelmään liittyvä toiminta, tiedotustoimet mukaan luettuina, ja Euroopan parlamentin hiilidioksidipäästöjen kompensointi

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

262 500

262 500

198 988,92

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EMAS-toimintaan liittyvät menot Euroopan parlamentin ympäristötehokkuuden parantamiseksi, toiminnasta tiedottaminen mukaan luettuna, sekä hiilidioksidipäästöjen kompensointijärjestelmästä aiheutuvat menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 euroa.

Osasto 3 — Toimielimen suorittamista yleisistä tehtävistä aiheutuvat menot

Luku 3 0 — Kokoukset ja konferenssit

Momentti 3 0 0 — Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

28 140 000

27 010 000

27 362 797,07

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen henkilöstön, kansallisten asiantuntijoiden, harjoittelijoiden ja Euroopan parlamentin kutsumien unionin muiden toimielinten tai kansainvälisten elinten henkilöstön matkakulut asemapaikan ja Euroopan parlamentin kolmen työskentelypaikkakunnan (Bryssel, Luxemburg ja Strasbourg) välillä sekä virkamatkakulut muualle kuin näille kolmelle työskentelypaikkakunnalle kohdistuvista matkoista. Menoihin lasketaan matkakulut, päivärahat sekä majoituskulut ja poikkeaviin työaikoihin liittyvät kustannukset. Lisäksi määrärahasta katetaan liitännäiskulut, mukaan luettuina kulut, jotka liittyvät matkalippujen ja majoitusvarausten peruuttamiseen, sähköiseen laskutukseen sekä virkamatkavakuutukseen.

Lisäksi määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, joita aiheutuu henkilöstön virkamatkoihin ja työskentelypaikkakuntien välisiin matkoihin liittyvien hiilidioksidipäästöjen mahdollisesta kompensoinnista.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 200 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 71 artikla sekä liitteessä VII olevat 11, 12 ja 13 artikla.

Momentti 3 0 2 — Vastaanotto- ja edustuskulut

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

910 500

1 000 000

748 223,68

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—  menot, jotka liittyvät toimielimelle aiheutuviin vastaanottovelvoitteisiin, mukaan lukien toimielimen tieteellisten vaihtoehtojen arviointityöhön (STOA) ja muuhun ennakoivaan toimintaan liittyvät vastaanotot sekä toimielimen jäsenten edustuskulut,

—  puhemiehen edustuskulut, jotka aiheutuvat matkoista työskentelypaikkakuntien ulkopuolelle,

—  puhemiehen kabinetin edustuskulut ja osuus puhemiehen kabinetin sihteeristökuluista,

—  pääsihteeristön vastaanotto- ja edustuskulut, mukaan lukien 15 tai 25 vuotta palveluksessa olleille virkamiehille annettavien esineiden ja mitalien hankinta,

—  sekalaiset protokollamenot lippuja, esittelytelineitä, kutsukortteja, ruokalistojen painatusta jne. varten,

—  toimielimen VIP-vieraiden matka- ja oleskelukulut,

—  viisumikulut Euroopan parlamentin jäsenten ja toimihenkilöiden virkamatkoista,

—  vastaanotto- ja edustuskulut sekä julkisen viran hoitoon Euroopan parlamentissa liittyvät jäsenten muut erityiskulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 euroa.

Momentti 3 0 4 — Kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut

Alamomentti 3 0 4 0 — Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

300 000

600 000

1 130 000,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen kokouksissa tai Euroopan parlamentin tiloissa järjestettävissä toimielinten välisissä kokouksissa tarjottavista virvokkeista ja muista juomista sekä satunnaisista kevyistä aterioista sekä näiden palvelujen hallinnoinnista aiheutuvat kulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Alamomentti 3 0 4 2 — Kokoukset, kongressit, konferenssit ja valtuuskunnat

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

2 671 000

3 000 000

2 324 362,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti seuraavat kustannukset, joita ei kateta luvusta 1 0 ja momentilta 3 0 0:

—  kokousten järjestäminen muualla kuin työskentelypaikkakunnilla (valiokunnat tai niiden valtuuskunnat, poliittiset ryhmät), mukaan luettuna tarvittaessa edustuskulut,

—  parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien, tilapäisten valtuuskuntien, parlamentaaristen sekavaliokuntien, parlamentaaristen yhteistyövaliokuntien, WTO-valtuuskuntien ja WTO:ta käsittelevän parlamentaarisen konferenssin ja sen valmistelukomitean toiminnan järjestäminen,

—  AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen, EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisen edustajakokouksen, EU:n ja sen itäisten naapurimaiden parlamentaarisen edustajakokouksen valtuuskuntien sekä niiden elinten toiminnan järjestäminen,

—  Välimeren unionin parlamentaarisen edustajakokouksen, sen valiokuntien ja sen puheenjohtajiston toiminnan järjestäminen; näihin kuluihin kuuluvat Euroopan parlamentin rahoitusosuus edustajakokouksen itsenäiselle sihteeristölle tai Euroopan parlamentin rahoitusosuutta edustajakokouksen talousarviosta vastaavien kulujen maksaminen,

—  jäsenmaksut kansainvälisille järjestöille, joihin Euroopan parlamentti tai jokin sen elimistä kuuluu (parlamenttien välinen liitto, parlamenttien pääsihteerien liitto, ryhmä 12+ parlamenttien välisessä liitossa),

—  komissiolle parlamentin ja komission allekirjoittaman palvelusopimuksen perusteella maksettava korvaus parlamentin osuudesta kulkulupien valmistuskuluista (laitteet, henkilöstö ja tarvikkeet) Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan (6 artikla), unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 23 artiklan, muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 11 ja 81 artiklan sekä Euroopan unionin myöntämien kulkulupien muodosta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1417/2013 (EUVL L 353, 28.12.2013, s. 26) mukaisesti.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Alamomentti 3 0 4 9 — Matkatoimistopalveluita koskevat menot

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

2 130 000

2 510 000

2 112 104,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin kanssa sopimuksen tehneen matkatoimiston juoksevat kulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 6 000 euroa.

Luku 3 2 — Asiantuntemus ja tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys

Momentti 3 2 0 — Asiantuntemuksen hankinta

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

7 137 000

6 171 000

5 875 152,83

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—  kustannukset asiantuntijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa tehtävistä sopimuksista, jotka koskevat selvitysten tai muiden tutkimusten (työryhmät, pyöreän pöydän keskustelut, asiantuntijapaneelit tai kuulemiset sekä konferenssit) toteuttamista tai erityisasiantuntemusta edellyttävän teknisen avun antamista Euroopan parlamentin elimiä, valiokuntia, valtuuskuntia ja hallintoa varten,

—  erikoisalojen tietolähteiden, kuten erikoisalojen tietokantojen, ja niihin liittyvän kirjallisuuden tai teknisen tuen hankinta tai vuokraaminen, kun niitä tarvitaan täydentämään edellä mainittuja asiantuntijasopimuksia,

—  valiokuntiin, valtuuskuntiin ja tutkimus- tai työryhmiin sekä seminaareihin (workshops) kutsuttujen asiantuntijoiden ja muiden henkilöiden, mukaan lukien Euroopan parlamentille vetoomuksia esittäneet henkilöt, matkustus-, oleskelu- ja liitännäiskulut,

—  kulut parlamentin sisäiseen tai ulkoiseen tutkimustoimintaan liittyvän aineiston ja muun vastaavan aineiston jakelusta toimielimen ja suuren yleisön hyödyksi (erityisesti internetjulkaisut, sisäiset tietokannat, esitteet ja julkaisut),

—  menot ulkopuolisten henkilöiden kutsumisesta osallistumaan eri elinten työhön, kuten kurinpitolautakunnan tai taloudellisten väärinkäytösten tutkintaelimen toimintaan,

—  kulut, jotka aiheutuvat ulkoisten erikoistuneiden palveluntarjoajien suorittamasta ehdokkaiden palvelukseenoton yhteydessä esittämien asiakirjojen todenmukaisuuden tarkistamisesta.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 50 000 euroa.

Momentti 3 2 1 — Parlamentin tutkimuspalvelujen pääosastoon liittyvät menot, kirjasto ja historialliset arkistot, tieteellisten ja teknisten vaihtoehtojen arviointi (STOA) sekä Euroopan tiedemediakeskus mukaan lukien

Alamomentti 3 2 1 0 — Parlamentin tutkimuspalvelujen pääosastoon liittyvät menot, kirjasto ja historialliset arkistot ja tieteellisten ja teknisten vaihtoehtojen arviointi (STOA) mukaan lukien

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

8 150 000

7 460 000

6 259 211,49

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan parlamentin tutkimuspalvelujen pääosaston toimintaan liittyvät menot, erityisesti:

—  erityisasiantuntemuksen ja -tuen hankinta Euroopan parlamentin tutkimustoimintaa varten (mukaan luettuina artikkelit, tutkimukset, työryhmät, seminaarit, pyöreän pöydän keskustelut, asiantuntijapaneelit ja konferenssit), tarvittaessa yhteistyössä muiden toimielinten, kansainvälisten järjestöjen, kansallisten parlamenttien tutkimusosastojen ja kirjastojen, mietintäryhmien, tutkimuslaitosten ja muiden asiantuntijoiden kanssa,

—  erityisasiantuntemuksen hankinta vaikutustutkimusten ja ennakko- ja jälkiarviointien alalla sekä eurooppalaisen lisäarvon ja tieteellisten ja teknisten vaihtoehtojen arvioinnin (STOA) alalla,

—  kirjojen, aikakausjulkaisujen, sanomalehtien, tietokantojen, tietotoimistojen aineiston ja mahdollisten muiden tietovälineiden hankinta tai vuokraus eri muodoissa kirjaston tarpeisiin, mukaan luettuina copyright-kulut, laadunvalvontajärjestelmä, sidonta- ja konservointimateriaalit ja -työt sekä muut vastaavat palvelut,

—  ulkopuolisista arkistopalveluista aiheutuvat kulut (organisointi, valinta, kuvaus, siirtäminen eri tietovälineille ja muuttaminen aineettomaan muotoon, ensisijaisten arkistolähteiden hankinta),

—  kirjasto- ja arkistotoimeen liittyvän erityisdokumentaation ja mediakirjaston erityismateriaalien hankinta, kehitys, asennus, käyttö ja ylläpito, mukaan luettuina sähköiset, elektroniset ja tietojenkäsittelyyn liittyvät materiaalit ja/tai järjestelmät sekä sidonta- ja konservointityöhön liittyvät materiaalit,

—  kulut parlamentin sisäiseen tai ulkoiseen tutkimustoimintaan liittyvän aineiston ja muun vastaavan aineiston jakelusta toimielimen ja suuren yleisön hyödyksi (erityisesti internetjulkaisut, sisäiset tietokannat, esitteet ja julkaisut),

—  esittelyihin, seminaareihin, työryhmiin tai muuhun parlamentin tutkimuspalvelujen pääosaston järjestämään tämäntyyppiseen toimintaan kutsuttujen asiantuntijoiden ja kirjailijoiden matkakulut, päivärahat ja liitännäiskulut,

—  tieteellisten ja teknisten vaihtoehtojen arvioinnin (STOA) yksikön osallistuminen eurooppalaisten ja kansainvälisten tieteellisten elinten toimintaan,

—  Euroopan parlamentille kansainvälisistä ja/tai toimielinten välisistä yhteistyösopimuksista aiheutuvat velvoitteet, mukaan luettuna Euroopan parlamentin rahoitusosuus unionin historiallisten arkistojen hallinnoinnin rahoituskuluihin neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 354/83 mukaisesti.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 euroa.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (ETY, Euratom) N:o 354/83, annettu 1 päivänä helmikuuta 1983, Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön historiallisten arkistojen avaamisesta yleisölle (EYVL L 43, 15.2.1983, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43),

Puhemiehistön päätös, tehty 28 päivänä marraskuuta 2001, säännöistä yleisön oikeudesta tutustua Euroopan parlamentin asiakirjoihin, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 22 päivänä kesäkuuta 2011 (EUVL C 216, 22.7.2011, s. 19).

Puhemiehistön päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 2002, Euroopan parlamentin arkistoja koskevista säännöistä, sellaisena kuin se on konsolidoituna 3 päivänä toukokuuta 2004.

Puhemiehistön päätös, tehty 10 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin jäsenten ja entisten jäsenten arkistojen käsittelystä.

Alamomentti 3 2 1 1 — Euroopan tiedemediakeskuksesta aiheutuvat menot

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

1 600 000

1 600 000

318 576,80

Selvitysosa

Euroopan parlamentti voi hyödyntää erityistä ja arvovaltaista keskustelu-, koulutus- ja tiedotusrakennetta edistääkseen todellista vuoropuhelua parlamentin jäsenten, tiedeyhteisön ja toimittajien välillä, etenkin nykyisten tieteellisten ja teknologisten kehityskulkujen ja aihepiirien yhteydessä. Euroopan tiedemediakeskus on perustettu tätä tarkoitusta varten, ja sen toiminnasta huolehtii Euroopan parlamentin tieteen ja tekniikan tulevaisuuspaneeli (STOA-paneeli).

Määräraha kattaa myös näiden toimien järjestämisestä aiheutuvat kustannukset sekä kulut (mukaan lukien matkakulut, majoitus- ja ateriakulut), jotka liittyvät toimittajien, sidosryhmien ja muiden asiantuntijoiden kutsumiseen, näiden toimien kattamiseksi.

Tämän momentin määrärahat, jotka on tarkoitettu tehostamaan toimintaa Euroopan parlamentin, tiedeyhteisön ja tiedotusvälineiden rajapinnassa, kattavat Euroopan tiedemediakeskuksen kustannukset, jotta voidaan erityisesti edistää verkostoitumista, koulutusta ja tietämyksen levittämistä, esimerkiksi seuraavasti:

—  perustetaan ja ylläpidetään verkostoja Euroopan parlamentin, tiedeyhteisön ja tiedotusvälineiden rajapinnassa,

—  järjestetään seminaareja, konferensseja ja koulutuskursseja tämänhetkisistä tieteellisistä ja teknologisista kehityskuluista ja kysymyksistä sekä tiedejournalismin luonteesta ja vaikuttavuudesta,

—  kootaan asiantuntijatietoja ja -analyyseja korkeakouluilta, tiedotusvälineiltä ja muista lähteistä tieteen ja teknologian alalla päättäjien ja kansalaisten hyödyksi,

—  laajennetaan Euroopan parlamentin tutkimusten ja muun tieteen ja teknologian alan asiaankuuluvan aineiston saatavuutta kirjallisin, audiovisuaalisin ja muunlaisin keinoin,

—  kehitetään tekniikoita ja metodologioita, joiden avulla voidaan parantaa kykyä tunnistaa ja levittää luotettavia lähteitä tieteen ja teknologian alalla,

—  tuetaan huipputason teknisten laitteiden ja mediavälineiden asennusta, kehittämistä ja käyttöä tällaisen vuoropuhelun tukemiseksi,

—  kehitetään tiiviimpää yhteistyötä ja yleisemminkin yhteyksiä Euroopan parlamentin, asiaankuuluvien tiedotusvälineiden sekä korkeakoulujen ja tämän alan tutkimuskeskusten välillä, myös tekemällä tiedotusvälineiden kautta tunnetuksi Euroopan tiedemediakeskuksen roolia ja sen tekemää työtä sekä edistämällä sen saavutettavuutta kansalaisten kannalta.

Tämän alamomentin määrärahoja voidaan käyttää myös tukemaan Euroopan parlamentin vuoropuhelua tiedeyhteisön, tiedotusvälineiden, ajatushautomoiden ja kansalaisten kanssa Euroopan unionin päätöksentekijöiden pitkän aikavälin kehityssuuntauksia koskevan ennakointityön tukemiseksi sekä tieteen alalla että laajemmin edellä lueteltujen seminaarien, julkaisujen ja muiden toimien avulla.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 8 päivänä lokakuuta 2013, politiikan suunnittelusta ja pitkän aikavälin suuntauksista: talousarviovaikutukset valmiuksien kehittämiseen (hyväksytyt tekstit P7_TA(2013)0395) ja erityisesti sen 7 ja 9 kohta.

Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015, Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2016 (EUVL C 346, 21.9.2016, s. 188) ja erityisesti sen 30 kohta.

Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2016, Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2017 (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0132) ja erityisesti sen 54 kohta.

Momentti 3 2 2 — Dokumentaatiomenot

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

2 615 500

2 592 000

2 357 489,26

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—  sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset sekä julkaisujen ja verkkopalveluiden tilaukset tietotoimistoista, mukaan lukien tällaisen tilausmateriaalin kopioimisesta ja jakelusta kirjallisessa ja/tai elektronisessa muodossa aiheutuvat copyright-kulut, ja lehdistökatsauksia ja lehtileikkeitä koskevat palvelusopimukset,

—  aikakauslehtien sisältötiivistelmiä koskevat tilaukset tai palvelusopimukset tai aikakauslehtiartikkelien tallennus optisille välineille,

—  ulkopuolisten asiakirja- ja tilastotietokantojen käyttökulut (lukuun ottamatta tietokonelaitteisto- ja televiestintäkustannuksia),

—  sanakirjojen ja sanastojen uusiminen tai uusien hankinta kaikissa julkaisumuodoissa muun muassa uusille kieliyksiköille sekä muiden teosten uusiminen tai uusien teosten hankinta kielipalveluihin ja lainsäädännön laadusta vastaaville yksiköille.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 euroa.

Momentti 3 2 3 — Unionin ulkopuolisten maiden demokratian tukeminen ja niiden parlamenttien valmiuksien parantaminen

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

1 335 000

1 120 000

999 350,46

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—  Euroopan parlamentin ja liittymistä edeltävässä vaiheessa olevien maiden, erityisesti Länsi-Balkanin maiden ja Turkin, kansallisten parlamenttien välisten tiedonvaihtoa ja yhteistyötä koskevien ohjelmien menot,

—  Euroopan parlamentin ja (muiden kuin edellisessä luetelmakohdassa mainittujen) kolmansien maiden demokraattisesti valittujen parlamenttien sekä alueellisten parlamentaaristen järjestöjen välisten suhteiden edistämiseen sidotut menot. Erityisesti kyseeseen tulee parlamenttien valmiuksien parantaminen uusissa ja kehittyvissä demokratioissa erityisesti Euroopan unionin naapurimaissa (etelässä ja idässä),

—  menot, joilla edistetään sovittelua tukevia toimia ja ohjelmia, jotka on kohdistettu nuorille poliittisille johtajille Euroopan unionissa ja unionin laajemmassa naapurustossa: Maghreb-maissa, Itä-Euroopan maissa ja Venäjällä, Israelin ja Palestiinan välisessä vuoropuhelussa ja muissa demokratiatuki- ja vaalikoordinointiryhmän ensisijaisiksi katsomissa maissa,

—  Saharov-palkinnon organisaatioon (erityisesti Saharov-palkinnon palkintosumma, palkinnonsaajan tai palkinnonsaajien ja muiden lopullisten ehdokkaiden matkakulut ja vastaanottamisesta aiheutuvat kulut, Saharov-verkoston toimintakulut ja sen jäsenten virkamatkat) ja ihmisoikeuksien edistämistoimiin liittyvät menot.

Näihin toimiin sisältyy vierailukäyntejä Euroopan parlamenttiin Brysselissä, Luxemburgissa ja Strasbourgissa sekä vierailuja jäsenvaltioihin ja kolmansiin maihin. Määräraha kattaa kokonaan tai osittain osallistujien kulut erityisesti matkojen, majoituksen ja päivärahojen osalta.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 euroa.

Oikeusperusta

Puhemiehistön päätös, tehty 12 päivänä joulukuuta 2011, demokratiatuen osaston perustamisesta ulkoasioiden pääosastoon.

Momentti 3 2 4 — Tuotanto ja levitys

Alamomentti 3 2 4 0 — Virallinen lehti

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

p.m.

800 000

660 059,43

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen osuus julkaisu-, levitys- ja muista liitännäiskuluista, joita julkaisutoimistolle aiheutuu Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavista teksteistä.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Alamomentti 3 2 4 1 — Digitaaliset ja perinteiset julkaisut

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

4 410 000

4 225 300

4 444 677,16

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—  kaikki digitaalisista julkaisuista (intranet-sivustot) sekä perinteisistä julkaisuista (erilaiset alihankintana tuotettavat asiakirjat ja painotyöt) aiheutuvat kustannukset jakelu mukaan luettuna,

—  julkaisujärjestelmien päivittäminen sekä kehittävä ja korjaava ylläpito.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 11 000 euroa.

Alamomentti 3 2 4 2 — Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

22 780 000

27 210 000

44 669 830,44

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—  menot, jotka liittyvät viestimiseen toimielimen arvoista tiedotusmateriaalia julkaisemalla, mukaan lukien sähköinen materiaali, tiedotus- ja suhdetoiminta, osallistuminen julkisiin tapahtumiin, näyttelyihin ja messuille jäsenvaltioissa ja ehdokasvaltioissa sekä maissa, joissa Euroopan parlamentilla on yhteystoimisto, sekä sellaisten välineiden tai menettelyjen kehittäminen, joilla parannetaan ja helpotetaan tiedon saatavuutta matkaviestinten avulla,

—  kustannukset, jotka liittyvät eurooppalaisiin kulttuurialoitteisiin, kuten eurooppalaisille elokuville tarkoitettuun Euroopan parlamentin LUX-elokuvapalkintoon,

—  nuorille tarkoitettujen tapahtumien järjestäminen ja toteuttaminen, Euroopan parlamentin näkyvyyden lisääminen sosiaalisessa mediassa, nuorten parissa leviävien suuntausten seuranta,

—  kustannukset, jotka liittyvät mobiiliverkkoon, interaktiiviseen tekniikkaan, sosiaalisen median alustoihin, yhteistyöalustoihin ja muutoksiin internetin käyttäjien käyttäytymisessä, jotta Euroopan parlamentti saataisiin lähemmäksi kansalaisia,

—  verkkoleikkeiden ja muun julkaisuvalmiin multimedia-aineiston tuotanto, jakaminen ja säilytys Euroopan parlamentin viestintästrategian mukaisesti.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 50 000 euroa.

Alamomentti 3 2 4 3 — Euroopan parlamentin vierailukeskukset

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

21 947 500

15 667 000

14 855 041,63

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennelmat, aineistot ja näyttelyt Euroopan parlamentin vierailukeskuksissa ja erityisesti

—  Parlamentarium eli Euroopan parlamentin vierailukeskus Brysselissä,

—  vastaanottotilat, Europa Experience -keskukset ja tiedotuspisteet Brysselin ulkopuolella,

—  Euroopan historian talon toiminta, kuten sisätilojen erityisvarustelu, kokoelmien hankinta, pätevien asiantuntijoiden kanssa tehtävät sopimukset, näyttelyiden järjestäminen ja käyttökustannukset, mukaan lukien Euroopan historian talon toimintaan liittyvien kirjojen, aikakauslehtien ja muiden julkaisujen hankintakustannukset,

—  taideteoksiin liittyvät menot: sekä hankintamenot ja erityismateriaalin hankinnasta ja ostosta aiheutuvat kulut että niihin liittyvät juoksevat kulut, kuten asiantuntijalausunnoista aiheutuvat kulut, konservointi-, kehystys-, restaurointi-, puhdistus- ja vakuutuskulut sekä satunnaiset kuljetuskulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 4 000 000 euroa.

Alamomentti 3 2 4 4 — Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

31 699 000

29 820 000

31 712 785,71

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan avustukset vierailijaryhmille sekä liitännäiset infrastruktuurikulut, kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajille tarkoitettujen harjoittelujaksojen rahoitus (Euroopan unionin vierailuohjelma, EUVP) sekä Euroscola-, EuroMed-Scola- ja Euronest-Scola-ohjelmien toimintakulut. EuroMed-Scola- ja Euronest-Scola-ohjelmat toteutetaan vaalivuosia lukuun ottamatta vuorovuosina Euroopan parlamentin tiloissa Strasbourgissa tai Brysselissä.

Tämä määräraha kattaa myös Euroopan unionin vierailuohjelman edistämistoimet.

Määrärahaa korotetaan vuosittain soveltaen BKTL:n ja hintojen muutosten perusteella mukautettavaa deflaattoria.

Kullakin Euroopan parlamentin jäsenellä on oikeus kutsua kunakin kalenterivuonna enintään viisi ryhmää siten, että vierailijoita on kaikkiaan 110. Jäsenen virallisesti kutsumat vierailijaryhmät voivat tämän kutsusta osallistua Euroscola-ohjelmaan.

Alamomentille sisältyy aiheellinen määräraha vammaisia vieraita varten.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 500 000 euroa.

Oikeusperusta

Puhemiehistön päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 2002, vierailijaryhmien vastaanottoa sekä Euroscola-, Euromed-Scola- ja Euronest-Scola-ohjelmia koskevista säännöistä, sellaisena kuin se on konsolidoituna 3 päivänä toukokuuta 2004 ja viimeksi muutettuna 24 päivänä lokakuuta 2016.

Alamomentti 3 2 4 5 — Symposiumien ja seminaarien järjestäminen

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

2 957 000

2 608 000

3 033 567,32

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—  jäsenvaltioista, ehdokasvaltioista ja maista, joissa Euroopan parlamentilla on yhteystoimisto, tuleville mielipiteenmuokkaajille tarkoitettujen kansallisten tai kansainvälisten seminaarien ja symposiumien järjestämiseen liittyvät menot tai avustukset ja parlamentaaristen seminaarien ja symposiumien järjestämiskulut,

—  menot, jotka liittyvät istuntosalissa järjestettävien erityistilaisuuksien toteutukseen Strasbourgissa ja Brysselissä puhemiehistön hyväksymän vuosiohjelman pohjalta,

—  konferenssihallintopalveluihin liittyvät menot, konferenssien järjestämistä ja monikielisyyttä tukevat toimet ja välineet, kuten seminaarit ja konferenssit, tapaamiset tulkkien tai kääntäjien kouluttajien kanssa, monikielisyyttä ja tulkin tai kääntäjän ammattia edistävät toimet, mukaan luettuna tukiohjelma yliopistoja, kääntäjä- ja tulkkikouluja ja muita tulkkaus- ja käännösalan oppilaitoksia varten, virtuaaliset viestintäratkaisut sekä osallistuminen muiden yksiköiden kanssa yhteistyössä järjestettäviin samankaltaisiin toimiin osana toimielinten välistä ja kansainvälistä yhteistyötä,

—  tieto- ja viestintätekniikan symposiumien ja seminaarien järjestämiseen liittyvät menot,

—  kulut toimittajien kutsumisesta täysistuntoihin, valiokuntakokouksiin, lehdistötilaisuuksiin ja muuhun parlamentin toimintaan.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 25 000 euroa.

Alamomentti 3 2 4 8 — Audiovisuaalisesta tiedottamisesta aiheutuvat menot

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

17 579 500

16 615 000

15 860 981,99

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—  audiovisuaalialan teknisten tarvikkeiden ja laitteiden hankinta, vuokraaminen, kunnossapito ja korjaaminen sekä tähän liittyvä hallinnointi,

—  audiovisuaalisen alan toimintabudjetti (toimielimen omat palvelut ja ulkopuolinen apu kuten tekninen työ radio- ja tv-asemille, audiovisuaalisten ohjelmien nauhoitukset, tuotanto, yhteistuotanto ja levitys, tv- ja radio-ohjelmien lähetyslinjojen vuokraus ja lähetykset sekä muut toimet, joilla parannetaan toimielimen yhteyksiä audiovisuaalisia välineitä käyttäviin elimiin),

—  menot, jotka aiheutuvat parlamentin täysistuntojen ja valiokuntien kokousten suorista lähetyksistä internetin välityksellä,

—  sellaisten asianmukaisten arkistojen luominen, joilla tiedotusvälineille ja kansalaisille taataan jatkuva tiedon saanti,

—  lehdistösaliin liittyvät menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 50 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2002, vuoden 2003 talousarviomenettelyn suuntaviivoista (EUVL C 47 E, 27.2.2003, s. 72).

Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 14 päivänä toukokuuta 2002, ennakkoarviosta parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2003 (EUVL C 180 E, 31.7.2003, s. 150).

Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 14 päivänä toukokuuta 2003, ennakkoarviosta parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2004 (EUVL C 67 E, 17.3.2004, s. 179).

Alamomentti 3 2 4 9 — Tiedonvaihto kansallisten parlamenttien kanssa

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

225 000

165 000

122 491,20

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—  Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välisten suhteiden edistämiseen sidotut menot. Se kattaa parlamentaariset suhteet lukuun ottamatta niitä, jotka on mainittu luvuissa 1 0 ja 3 0, sekä tietojen ja dokumentoinnin vaihdon ja avustustyön tietojen analysoimiseksi ja käyttämiseksi, mukaan lukien vaihdot Euroopan parlamentaarisen tutkimus- ja dokumentointikeskuksen (ECPRD) kanssa,

—  edellä mainittujen Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien virkamiesten yhteistyöohjelmien ja koulutustoimien rahoitus ja yleisesti toimet parlamenttien valmiuksien parantamiseksi.

Koulutustoimiin sisältyy vierailukäyntejä Euroopan parlamenttiin Brysselissä, Luxemburgissa ja Strasbourgissa; määräraha kattaa kokonaan tai osittain osallistujien kulut erityisesti matkojen, matkustamiseen liittyvien yleiskulujen, majoituksen ja päivärahojen osalta,

—  erityisesti lainsäädäntötoimintaan liittyvät yhteistyötoimet sekä dokumentaatio-, analyysi- ja tiedotustoimintaan liittyvät toimet ja www.ipex.eu-verkkotunnuksen suojaukseen liittyvät toimet, mukaan lukien toiminta Euroopan parlamentaarisessa tutkimus- ja dokumentointikeskuksessa (ECPRD).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rahoitus Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien väliselle yhteistyölle YUTP/YTPP:n parlamentaarisen valvonnan alalla Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisesti sekä etenkin kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa tehtyyn pöytäkirjaan N:o 1 sisältyvien 9 ja 10 artiklan mukaisesti.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan kansanedustuslaitosten puhemiesten kokous (kesäkuu 1977) ja Euroopan unionin parlamenttien puhemiesten kokoukset (syyskuu 2000 ja maaliskuu 2001).

Momentti 3 2 5 — Yhteystoimistoja koskevat menot

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

8 900 000

7 770 000

7 800 000,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin yhteystoimistoihin liittyvät menot jäsenvaltioissa:

—  viestintä- ja tiedotusmenot (tiedottaminen ja julkiset tapahtumat; internet: tuotanto, tiedottaminen, neuvonta; seminaarit; audiovisuaalinen tuotanto),

—  yleiset ja sekalaiset menot (erityisesti toimistotarvikkeet, televiestintä, toimitusmaksut, tavaroiden käsittely, kuljetus, varastointi, yleisluonteiset mainostuotteet, tietokannat, lehtitilausmaksut jne.).

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 10 000 euroa.

Osasto 4 — Toimielimen suorittamista erityistehtävistä aiheutuvat menot

Luku 4 0 — Tiettyjen toimielinten ja elinten erityismenot

Momentti 4 0 0 — Poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten hallinnosta, poliittisesta toiminnasta ja tiedotuksesta johtuvat menot

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

65 000 000

64 000 000

63 000 000,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten:

—  sihteeristökulut, hallinnosta johtuvat menot ja toimintamenot,

—  poliittiseen toimintaan ja tiedotukseen liittyvät menot unionin poliittisen toiminnan yhteydessä.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 000 000 euroa.

Oikeusperusta

Puhemiehistön päätös, tehty 30 päivänä kesäkuuta 2003 talousarvion momentin 4 0 0 määrärahojen käytöstä, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 27 päivänä huhtikuuta 2015.

Momentti 4 0 2 — Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitus

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

42 000 000

50 000 000

30 244 433,85

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoittamiseen. Hyvä hallinto ja varojen käytön tarkka valvonta on varmistettava.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionista tehty sopimus ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohta.

Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus ja erityisesti sen 224 artikla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1141/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta (EUVL L 317, 4.11.2014, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 3 päivänä toukokuuta 2018 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU, Euratom) N:o 2018/673 (EUVL L 114, 4.5.2018, s. 1).

Euroopan parlamentin puhemiehistön päätös, tehty 28 päivänä toukokuuta 2018, Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 soveltamissääntöjen vahvistamisesta (EUVL C 225, 28.6.2018, s. 4).

Momentti 4 0 3 — Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoitus

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

21 000 000

19 700 000

19 084 626,50

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoittamiseen. Hyvä hallinto ja varojen käytön tarkka valvonta on varmistettava.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionista tehty sopimus ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohta.

Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus ja erityisesti sen 224 artikla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1141/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta (EUVL L 317, 4.11.2014, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 3 päivänä toukokuuta 2018 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU, Euratom) N:o 2018/673 (EUVL L 114, 4.5.2018, s. 1).

Euroopan parlamentin puhemiehistön päätös, tehty 28 päivänä toukokuuta 2018, Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 soveltamissääntöjen vahvistamisesta (EUVL C 225, 28.6.2018, s. 4).

Luku 4 2 — Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot

Momentti 4 2 2 — Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

207 433 000

208 819 943

207 068 302,54

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan parlamentin jäsenten avustamisesta vastaaviin henkilöstön jäseniin ja palveluntarjoajiin liittyvät kulut sekä maksun välittäjiin liittyvät kulut.

Lisäksi määrärahasta katetaan valtuutettujen avustajien virkamatka- ja koulutusmenot (ulkopuolinen koulutus) sekä menot, joita aiheutuu heidän virkamatkoihinsa ja työskentelypaikkakuntien välisiin matkoihinsa liittyvien hiilidioksidipäästöjen mahdollisesta kompensoinnista.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös Euroopan parlamentin talousarviosta katettavat valuuttakurssierot parlamentin avustajakorvaukseen sovellettavien määräysten mukaisesti sekä parlamentin jäsenten avustamisesta vastaavalle henkilöstölle annettaviin tukipalveluihin liittyvät kulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 775 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 21 artikla,

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 33–44 artikla.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot, erityisesti niiden 5 a ja 125–139 artikla.

Puhemiehistön päätös, tehty 14 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen VII osaston soveltamisohjeista.

Luku 4 4 — Jäsenten ja entisten jäsenten kokoukset ja muu toiminta

Momentti 4 4 0 — Entisten jäsenten kokouksista ja muusta toiminnasta aiheutuvat kulut

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

240 000

230 000

220 000,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin entisten jäsenten yhdistyksen kokouksista aiheutuvat kulut ja mahdolliset muut vastaavat kulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 euroa.

Momentti 4 4 2 — Euroopan parlamentaarisen yhdistyksen kokouksista ja muusta toiminnasta aiheutuvat kulut

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

240 000

230 000

220 000,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentaarisen yhdistyksen kokouksista aiheutuvat kulut ja mahdolliset muut vastaavat kulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 euroa.

Osasto 5 — Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaava viranomainen ja riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuva komitea

Luku 5 0 — Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaavan viranomaisen ja riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuvan komitean menot

Momentti 5 0 0 — Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaavan viranomaisen toimintamenot

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

285 000

280 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaavan viranomaisen menot viranomaisen täysimääräisen ja riippumattoman toiminnan varmistamiseksi.

Se kattaa erityisesti viranomaisen toimialaan liittyvät menot, jotka liittyvät ammatilliseen koulutukseen, ohjelmistojen ja atk-laitteiden hankintaan, asiantuntemuksen hankintaan, konsulttipalveluihin ja asiakirjoihin, juridisiin kustannuksiin ja vahingonkorvauksiin sekä julkaisu- ja tiedotustoimintaan. Määräraha kattaa myös sellaiset menot, jotka aiheutuvat toimielimen laskuttamasta sellaisten tavaroiden tai palveluiden määrästä tai kustannuksista, jotka toimielimet ovat antaneet viranomaisen käyttöön asetuksen (EY, Euratom) N:o 1141/2014 6 artiklan 4 kohdan ja sitä seuraavien artiklojen nojalla tehtyjen palvelusopimusten perusteella. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 300 000 euroa. Tuloihin kuuluu muun muassa muiden toimielinten kuin parlamentin viranomaisen toiminnalle antama tuki asetuksen (EY) N:o 1141/2014 6 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1141/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta (EUVL L 317, 4.11.2014, s. 1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 ja 7 kohta.

Momentti 5 0 1 — Riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuvaan komiteaan liittyvät menot

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuvan komitean sihteeripalveluihin ja rahoitukseen liittyvät menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1141/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta (EUVL L 317, 4.11.2014, s. 1) ja erityisesti sen 11 artiklan 2 kohta.

Osasto 10 — Muut menot

Luku 10 0 — Alustavat määrärahat

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

p.m.

p.m.

0,—

Luku 10 1 — Varaus ennakoimattomia menoja varten

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

5 151 000

10 504 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan varainhoitovuoden aikana tehdyistä budjettipäätöksistä koituvat ennakoimattomat menot.

Luku 10 3 — Varaus laajentumista varten

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen laajentumisvalmisteluista aiheutuvat menot.

Luku 10 4 — Tiedotus- ja viestintäpolitiikkaa koskeva varaus

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedotus- ja viestintäpolitiikasta aiheutuvat menot.

Luku 10 5 — Alustava määräraha kiinteistöjä varten

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen investoinnit kiinteään omaisuuteen ja kunnostustyöt. Euroopan parlamentin puhemiehistöä pyydetään ottamaan käyttöön johdonmukainen ja vastuullinen kiinteää omaisuutta ja kiinteistöjä koskeva pitkän aikavälin strategia, jossa otetaan huomioon kunnossapitokustannusten nousun erityisongelma, kunnostustarpeet ja turvallisuuskustannukset ja jossa varmistetaan Euroopan parlamentin talousarvion kestävyys.

Luku 10 6 — Varaus kehitteillä olevia ensisijaisia hankkeita varten

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kehitteillä oleviin toimielimen ensisijaisiin hankkeisiin liittyvät menot.

Luku 10 8 — EMAS-varaus

Numerotiedot

Talousarvio 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu osoitettavaksi asianomaisten toimintamäärärahojen budjettikohtiin puhemiehistön tehtyä päätökset EMAS-toimintasuunnitelman toteuttamisesta erityisesti Euroopan parlamentin hiilitaseselvityksen nojalla.

HENKILÖSTÖ

Pääluokka I – Euroopan parlamentti

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

 

2020

2019

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Muut

Poliittiset ryhmät

Muut

Poliittiset ryhmät

Tehtäväryhmiin kuulumattomat

1

 

 

 

1

 

 

 

AD 16

13

 

1

7

13

 

1

7

AD 15

54

 

1

5

54

 

1

5

AD 14

212

2

7

36

212

2

7

36

AD 13

424

8

2

38

425

8

2

38

AD 12

338

 

13

61

337

 

13

60

AD 11

171

 

8

28

167

 

8

29

AD 10

384

 

11

33

341

 

8

32

AD 9

487

 

9

58

462

 

7

47

AD 8

261

 

4

51

251

 

8

46

AD 7

205

 

7

63

230

 

6

69

AD 6

86

 

6

53

91

 

7

56

AD 5

101

 

4

84

101

 

4

92

AD yhteensä

2 736

10

73

517

2 684

10

72

517

AST 11

99

10

 

37

89

10

 

37

AST 10

68

 

19

35

78

 

19

34

AST 9

573

 

6

39

523

 

6

39

AST 8

296

 

10

44

290

 

10

43

AST 7

276

 

2

48

281

 

2

43

AST 6

392

 

13

65

297

 

11

62

AST 5

424

 

8

87

489

 

9

68

AST 4

281

 

1

73

271

 

3

86

AST 3

83

 

15

75

128

 

15

86

AST 2

4

 

 

52

14

 

 

54

AST 1

1

 

 

63

 

 

 

66

AST yhteensä

2 497

10

74

618

2 460

10

75

618

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

25

 

 

 

 

10

 

 

AST/SC 2

100

 

 

 

 

85

 

 

AST/SC 1

81

 

 

 

111

 

 

 

AST/SC yhteensä

206

 

 

 

206

 

 

 

Yhteensä

5 440(1)

20(2)

147(3)

1 135

5 351(4)

20(5)

147(6)

1 135

Kaikki yhteensä

6 722(7)

6 633(8)

Liite

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

Budjettikohta

Nimike

Toteutuneet tulot

Ennakkoarvio

2018

2020

5002

Tulot muille toimielimille tai elimille toimitetuista tavaroista kertyvästä tuotosta

-

5.000

501

Kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto

-

p.m.

5110

Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto

3.390.339

3.476.000

5111

Vuokrauskulujen korvaaminen

128.561

958.000

550

Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista, mukaan lukien muiden toimielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut

4.873.135

910.000

551

Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista

809.779

p.m.

570

Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta

3.374.846

368.000

571

Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot säätiöiltä, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

-

p.m.

581

Vakuutuskorvauksista kertyvät tulot

-

p.m.

 

 YHTEENSÄ

12.576.660

5.717.000

(1)

Näistä kolme on ansioituneille virkamiehille poikkeustapauksissa myönnettäviä henkilökohtaisia ylennyksiä (kolme AD 14:ää AD 15:ksi).

(2)

Yleiseen kokonaismäärään kuulumaton näennäisvaraus yksikön edun vuoksi siirretyille virkamiehille.

(3)

Mukaan lukien väliaikainen Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaavan viranomaisen johtajan AD 12 -virka.

(4)

Näistä kolme on ansioituneille virkamiehille poikkeustapauksissa myönnettäviä henkilökohtaisia ylennyksiä (kolme AD 14:ää AD 15:ksi).

(5)

Yleiseen kokonaismäärään kuulumaton näennäisvaraus yksikön edun vuoksi siirretyille virkamiehille.

(6)

Mukaan lukien väliaikainen Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaavan viranomaisen johtajan AD 12 -virka.

(7)

Kaksi vakinaista AD-virkaa, yksi vakinainen AST-virka, kaksi vakinaista AST-virkaa, kaksi väliaikaista AD-virkaa ja kaksi väliaikaista AST-virkaa Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaavan viranomaisen palveluksessa. Näitä virkoja ei pidetä Euroopan parlamentin virkoina.

(8)

Kaksi vakinaista AD-virkaa, yksi vakinainen AST-virka, kaksi vakinaista AST-virkaa, kaksi väliaikaista AD-virkaa ja kaksi väliaikaista AST-virkaa Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaavan viranomaisen palveluksessa. Näitä virkoja ei pidetä Euroopan parlamentin virkoina.


TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

25.3.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

23

6

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jonathan Arnott, Manuel dos Santos, André Elissen, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Jordi Solé, Inese Vaidere, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Anneli Jäätteenmäki, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Stefan Gehrold, Othmar Karas, Jude Kirton-Darling, Andrejs Mamikins, Lukas Mandl, Linda McAvan, Clare Moody, Sofia Ribeiro, Massimiliano Salini, Monika Smolková, Joachim Zeller


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

23

+

PPE

Stefan Gehrold, Esteban González Pons, Othmar Karas, Lukas Mandl, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Sofia Ribeiro, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Linda McAvan, Andrejs Mamikins, Vladimír Maňka, Clare Moody, Manuel dos Santos, Monika Smolková

6

-

ALDE

Anneli Jäätteenmäki

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen, Marco Zanni

VERTS/ALE

Jordi Solé

1

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 27. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus