Procedura : 2019/2003(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0182/2019

Teksty złożone :

A8-0182/2019

Debaty :

PV 27/03/2019 - 22
CRE 27/03/2019 - 22

Głosowanie :

PV 28/03/2019 - 8.8

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0326

SPRAWOZDANIE     
PDF 456kWORD 150k
25.3.2019
PE 636.229v02-00 A8-0182/2019

w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2020

(2019/2003(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: Vladimír Maňka

ERRATY/ADDENDA
PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: PROJEKT PRELIMINARZA BUDŻETOWEGO
 INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2020

(2019/2003(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(1),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1023/2013 z 22 października 2013 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej(4),

–  uwzględniając swoją rezolucję z 26 października 2017 r. w sprawie przeciwdziałania molestowaniu i wykorzystywaniu seksualnemu w UE(5),

–  uwzględniając swoją rezolucję z 19 kwietnia 2018 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2019(6),

–  uwzględniając swoją rezolucję z 11 września 2018 r. w sprawie środków na rzecz zapobiegania mobbingowi i molestowaniu seksualnemu w pracy, przestrzeni publicznej i życiu politycznym w UE, a także zwalczania tych zjawisk(7),

–  uwzględniając swoją rezolucję z 24 października 2018 r. na temat stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019(8),

–  uwzględniając swoją rezolucję z 12 grudnia 2018 r. na temat stanowiska Rady w sprawie drugiego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019(9),

–  uwzględniając swoją rezolucję z 15 stycznia 2019 r. w sprawie uwzględniania aspektu płci w Parlamencie Europejskim(10),

–  uwzględniając sprawozdanie sekretarza generalnego dla Prezydium dotyczące sporządzenia wstępnego projektu preliminarza budżetowego Parlamentu na rok budżetowy 2020,

–  uwzględniając wstępny projekt preliminarza budżetowego sporządzony przez Prezydium 25 marca 2019 r. zgodnie z art. 25 ust. 7 oraz art. 96 ust. 1 Regulaminu,

–  uwzględniając projekt preliminarza budżetowego sporządzony przez Komisję Budżetową zgodnie z art. 96 ust. 2 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 96 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0182/2019),

A.  mając na uwadze, że niniejsza procedura jest piątą procedurą budżetową przeprowadzoną całkowicie w nowej kadencji i dotyczy siódmego roku wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020;

B.  mając na uwadze, że budżet na rok 2020, zgodnie z propozycją zawartą w sprawozdaniu sekretarza generalnego, jest przygotowywany w kontekście corocznego podwyższania pułapu dla działu V (inflacja plus wzrost rzeczywisty), co pozostawia większy margines dla wzrostu i inwestycji, a także umożliwia kontynuację wdrażania strategii politycznych na rzecz oszczędności i poprawy efektywności;

C.  mając na uwadze, że priorytetowe cele zaproponowane przez sekretarza generalnego w kontekście budżetu na 2020 r. obejmują zagwarantowanie niezbędnych zasobów na pierwszy pełny rok po wyborze nowego składu Parlamentu i Komisji oraz zagwarantowanie środków finansowych na projekty o znaczeniu priorytetowym, które obejmują kontakty z obywatelami, wieloletnie projekty w zakresie nieruchomości, bezpieczeństwo i rozwój środowiska informatycznego;

D.  mając na uwadze, że sekretarz generalny zaproponował we wstępnym projekcie preliminarza budżetowego Parlamentu na rok 2020 kwotę w wysokości 2 068 530 000 EUR, co oznacza ogólny wzrost o 3,58% w stosunku do budżetu na rok 2019 i stanowi 18,38% środków w dziale V wieloletnich ram finansowych na lata 2014−2020;

E.  mając na uwadze, że prawie dwie trzecie budżetu to wydatki podlegające indeksacji, ponoszone głównie z tytułu wynagrodzeń, emerytur, kosztów opieki medycznej, dodatków dla obecnych i emerytowanych posłów (21%) i pracowników (35%) oraz z tytułu utrzymania budynków (13%); mając na uwadze, że wydatki te dostosowuje się zgodnie z regulaminem pracowniczym, statutem posła, indeksacją sektorową lub stopą inflacji;

F.  mając na uwadze, że Parlament podkreślił już w swojej rezolucji z 29 kwietnia 2015 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2016(11), że budżet Parlamentu powinien być określony w oparciu o realistyczne przesłanki oraz zgodny z zasadą dyscypliny budżetowej i z zasadą należytego zarządzania finansami; zauważa, że płatności ryczałtowe są użytecznym i powszechnie uznanym narzędziem zwiększającym elastyczność i przejrzystość;

G.  mając na uwadze, że budżet Parlamentu Europejskiego powinien gwarantować instytucji korzystanie ze wszystkich jej kompetencji legislacyjnych oraz umożliwiać prawidłowe funkcjonowanie;

H.  mając na uwadze, że wiarygodność Parlamentu jako jednego z organów władzy budżetowej zależy w pewnej mierze od jego zdolności do zarządzania własnymi wydatkami oraz do rozwijania demokracji na szczeblu Unii;

I.  mając na uwadze, że rok 2020 będzie pierwszym pełnym rokiem po wyborach i tym samym będzie oznaczał powrót do normalnego tempa podstawowej działalności politycznej i działalności w zakresie wsparcia;

J.  mając na uwadze, że dobrowolny fundusz emerytalny powstał w 1990 r. na mocy przepisów Prezydium dotyczących dodatkowych (dobrowolnych) ubezpieczeń emerytalnych(12);

K.  mając na uwadze, że 16 czerwca 1999 r. Trybunał Obrachunkowy wydał opinię nr 5/99 „Fundusz i system emerytalny dla posłów do Parlamentu Europejskiego”;

Ramy ogólne

1.  podkreśla, że budżet przeznaczony dla Parlamentu w 2020 r. powinien pozostać na poziomie poniżej 20% środków w dziale V; zauważa, że poziom preliminarza na 2020 r. wynosi 18,22%, co stanowi wartość niższą niż uzyskana w 2019 r. (18,51%), a także jest najniższym udziałem wydatków w dziale V w ciągu ponad piętnastu lat;

2.  podkreśla, że zdecydowaną większość wydatków z budżetu Parlamentu ustala się w oparciu o obowiązki statutowe lub umowne i wydatki te podlegają corocznej indeksacji;

3.  popiera porozumienie osiągnięte w ramach procedury pojednawczej między Prezydium a Komisją Budżetową 19 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia budżetu o 2,68% w stosunku do budżetu na 2019 r., co odpowiada ogólnej kwocie preliminarza budżetowego na 2020 r. w wysokości 2 050 430 000 EUR, w sprawie obniżenia wydatków przewidzianych we wstępnym projekcie preliminarza zatwierdzonego przez Prezydium 11 marca 2019 r. o 18,1 mln EUR i w sprawie odpowiedniego obniżenia środków zaproponowanych w następujących liniach budżetowych:

1004 – zwykłe koszty podróży; 1200 – wynagrodzenia i zwroty kosztów; 1402 – inni pracownicy, kierowcy w Sekretariacie Generalnym; 2007 – budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych; 2022 – utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków; 2024 – zużycie energii; 2101 – informatyka i telekomunikacja, zwykłe działania związane z infrastrukturą; 212 – meble; 214 – wyposażenie i instalacje techniczne; 300 – koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów między trzema miejscami pracy; 302 – wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne; 3040 – różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne; 3042 – posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje; 422 – wydatki związane z asystentami posłów;

zasila pozycję 1650 (służba medyczna) kwotą 140 000 EUR, pozycję 320 (opinie ekspertów) kwotą 160 000 EUR i pozycję 3211 (Europejskie Centrum Mediów Naukowych) kwotą 400 000 EUR; wyraża zadowolenie, że Prezydium przyjęło te zmiany 25 marca 2019 r.;

4.  zaleca służbom Parlamentu wprowadzenie zmian w uwagach do budżetu w odniesieniu do pozycji 1650 (służba medyczna), gdyż dodatkowe środki w wysokości 140 000 EUR są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z mediacją i wsparciem psychologicznym w kontekście zapobiegania nękaniu psychicznemu i molestowaniu seksualnemu oraz zwalczania tych zjawisk, a także w odniesieniu do pozycji 320 (opinie ekspertów), gdyż dodatkowe środki w wysokości 160 000 EUR są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z pozyskiwaniem wiedzy fachowej i zapraszaniem ekspertów w dziedzinie zapobiegania nękaniu psychicznemu i molestowaniu seksualnemu, prowadzenia dochodzeń w związku z tymi zjawiskami oraz zwalczania tych zjawisk;

5.  zauważa, że w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa zakłada się, iż nastąpi ono w sposób uporządkowany i na podstawie umowy, w oparciu o zatwierdzone porozumienie w sprawie wystąpienia i po przyjęciu oświadczenia politycznego przez Radę Europejską z 25 listopada 2018 r., zgodnie z którym do 2020 r. Zjednoczone Królestwo będzie wnosić swój wkład do budżetu Unii; zwraca uwagę, że większość oszczędności wynikających z wystąpienia Zjednoczonego Królestwa uwzględniono już w budżecie na 2019 r. oraz że w 2020 r. nastąpi jedynie nieznaczny spadek pewnych wydatków w związku z tym, że liczba posłów obniży się o 46;

6.  zauważa, że w razie niewystąpienia Zjednoczonego Królestwa lub wystąpienia bez umowy proponowane środki mogą zostać odpowiednio dostosowane w ramach procedury budżetowej przez Prezydium, Komisję Budżetową lub zgromadzenie plenarne;

7.  podkreśla, że do podstawowych zadań Parlamentu należy stanowienie prawa wraz z Radą, uchwalanie budżetu Unii, reprezentowanie obywateli i monitorowanie prac innych instytucji Unii;

8.  podkreśla rolę Parlamentu w budowaniu europejskiej świadomości politycznej i promowaniu unijnych wartości;

9.  podkreśla, że w porównaniu z propozycją sekretarza generalnego potrzebne są oszczędności, aby zbliżyć wzrost tej propozycji do spodziewanego ogólnego wskaźnika inflacji w 2020 r., oraz że usilnie zachęca się do podejmowania wszelkich wysiłków na rzecz dążenia do bardziej efektywnego i przejrzystego wykorzystania środków publicznych;

Przejrzystość i dokładność

10.  odnotowuje większą przejrzystość w procesie przygotowywania sprawozdań sekretarza generalnego, np. w zakresie przedstawiania – zgodnie z postulatem władzy budżetowej – dodatkowych informacji na temat planów średnio- i długoterminowych, inwestycji, zobowiązań prawnych, wydatków administracyjnych i metodologii;

11.  domaga się, aby budżet Parlamentu na rok 2020 był realistyczny i precyzyjny, jeśli chodzi o dopasowanie potrzeb i wynikających z nich kosztów, aby w miarę możliwości uniknąć przeszacowania budżetu;

12.  podkreśla, że należy w jak największym stopniu dbać o to, by ogólne zasoby budżetowe i kadrowe, jakimi dysponuje Parlament, wykorzystywano w sposób jak najbardziej gospodarny, aby umożliwić instytucji i posłom skuteczne wykonywanie ich zasadniczych zadań legislacyjnych; ponownie potwierdza, że oznacza to konieczność dokładnego planowania i organizacji metod pracy Parlamentu oraz w miarę możliwości łączenia funkcji i struktur, aby uniknąć niepotrzebnej biurokracji, nakładania się funkcji i powielania działań i zasobów;

Kontakt z obywatelami

13.  z zadowoleniem przyjmuje otwarcie ośrodków „Europa Experience” [„Spotkania z Europą”], które są przestrzeniami wystawowymi odtwarzającymi na mniejszą skalę udaną koncepcję Parlamentarium w Brukseli; zauważa, że w 2020 r. planuje się otwarcie pięciu nowych ośrodków „Spotkań z Europą” w biurach kontaktowych;

14.  zwraca uwagę, że z kwoty przewidzianej w budżecie na otwarcie pięciu nowych ośrodków „Spotkań z Europą” w biurach kontaktowych pokryte zostaną koszty infrastruktury wystawowej, którą zarządza DG COMM, ale nie koszty przestrzeni wystawowych; zwraca się o dalsze szczegóły dotyczące wysokości całkowitych spodziewanych kosztów przed czytaniem budżetu w Parlamencie jesienią 2019 r.;

15.  odnotowuje utworzenie szeregu instalacji mobilnych, które ruszą w objazd po państwach członkowskich, aby przybliżyć Unię obywatelom;

Polityka w zakresie nieruchomości i transportu

16.  ponawia apel o przejrzyste podejmowanie decyzji dotyczących polityki w zakresie nieruchomości w oparciu o wcześnie podawane informacje i z należytym uwzględnieniem art. 266 rozporządzenia finansowego;

17.  nie zgadza się ze stosowaną praktyką przesuwania niewykorzystanych środków pod koniec roku, aby wesprzeć bieżące projekty budowlane; podkreśla, że praktyka ta jest stosowana systematycznie w odniesieniu do tych samych rozdziałów, tytułów i często dokładnie tych samych pozycji budżetowych, a także zastanawia się, czy chodzi tu o planowe przeszacowanie powyższych rozdziałów, tytułów i pozycji, by generować środki na finansowanie polityki Parlamentu w zakresie nieruchomości; uważa, że polityka w zakresie nieruchomości powinna być finansowana w przejrzysty sposób z pozycji budżetowych, które są na nią przeznaczone;

18.  zaleca, by w ramach corocznego planowania budżetu na wszystkie budynki przeznaczać środki mające pokryć koszty utrzymania i renowacji odpowiadające 3% łącznych kosztów nowych przedsięwzięć z zakresu nieruchomości w ramach regularnej i wybiegającej w przyszłość polityki w zakresie nieruchomości; podkreśla potrzebę opracowania strategii w zakresie nieruchomości, która zapewni racjonalność kosztową, oraz zwraca uwagę na potencjalne korzyści płynące z bliskości budynków, takie jak efekty synergii dzięki wspólnemu korzystaniu z funkcji wsparcia administracyjnego, przestrzeni biurowej i przydziałów pomieszczeń;

19.  zauważa, że oddanie całego wschodniego skrzydła nowego budynku Konrad Adenauer oraz przeprowadzkę doń przewidziano na 2020 r. oraz że bezpośrednio potem rozpoczną się prace w nowym zachodnim skrzydle budynku; zauważa, że należy przewidzieć wydatki na zarządzanie projektem w końcowych etapach budowy, np. w związku z istotnymi operacjami przeprowadzkowymi, wstępnym wyposażeniem i nadzorem nad bezpieczeństwem na placu budowy;

20.  zauważa, że czynsz i koszty utrzymania wszystkich budynków w Luksemburgu wciąż ujmuje się w budżecie na cały rok, gdyż przeprowadzka z istniejących budynków może odbywać się tylko stopniowo; zwraca się do sekretarza generalnego o przedstawienie szczegółowych informacji na temat stopniowej przeprowadzki i wyjaśnienie, dlaczego wygospodarowanie oszczędności nie jest możliwe już w 2020 r.;

21.  zwraca się o dodatkowe szczegółowe informacje na temat technicznych prac przygotowawczych, w tym na temat przenoszenia funkcji znajdujących się obecnie w budynku PHS do innych budynków; w związku z tym zwraca się o przekazanie Komisji Budżetowej szczegółowych szacunków i zestawienia kosztów, zanim Parlament przystąpi do czytania budżetu jesienią 2019 r.;

22.  podaje w wątpliwość bardzo wysokie koszty niektórych proponowanych prac, takich jak instalacja sal konferencyjnych dla odwiedzających w budynku Atrium (8,72 mld EUR), wielofunkcyjna przestrzeń w strefie Esplanade (2,61 mld EUR) czy utworzenie stołówki samoobsługowej w budynku SDM w Strasburgu (1,9 mln EUR); apeluje do sekretarza generalnego, aby przekazał Komisji Budżetowej wszelkie informacje dotyczące tych decyzji, zanim Parlament przystąpi do czytania budżetu jesienią 2019 r.;

23.  uważa, że należy zrealizować dodatkowe oszczędności w związku z wydatkami na meble do biur posłów i ich asystentów, a to z uwagi na kompleksowy remont tych biur na początku kadencji w 2019 r.;

24.  wyraża zaniepokojenie z powodu zamierzeń Parlamentu dotyczących rozszerzenia jego działalność i obecności dyplomatycznej w Indonezji (Dżakarta), Etiopii (Addis Abeba) i Stanach Zjednoczonych Ameryki (Nowy Jork); wyraża ubolewanie, że pomimo braku kompleksowej analizy kosztów i korzyści oraz głębszego rozważenia argumentów przemawiających za wyborem tych konkretnych lokalizacji Prezydium przyjęło tę propozycję i zgodziło się na powołanie obecnego szefa biura Parlamentu w Waszyngtonie na stanowisko nowego szefa biura w Dżakarcie; w związku z tym wzywa sekretarza generalnego do określenia właściwych pozycji budżetowych i wyjaśnienia tego nieprzejrzystego stanu rzeczy poprzez objaśnienie procesu decyzyjnego dotyczącego tych różnych lokalizacji i powołania nowego szefa biura w Dżakarcie; uważa, że tymczasem należy zawiesić tę decyzję;

25.  uważa, że oszczędności w budżecie Parlamentu można wygospodarować dzięki jednej siedzibie; przypomina, że zgodnie z analizą Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z 2014 r. koszty geograficznego rozproszenia Parlamentu szacuje się na 114 mln EUR rocznie; ponadto przypomina, że takie rozproszenie geograficzne Parlamentu prowadzi do 78% wszystkich podróży służbowych pracowników etatowych Parlamentu, a skutki środowiskowe wynoszą od 11 do 19 tys. ton emisji dwutlenku węgla; w związku z tym wzywa do opracowania planu przeniesienia Parlamentu do jednej siedziby;

Bezpieczeństwo

26.  zauważa, że budżet na 2020 r. będzie obejmował ostatnie transze środków na znaczące inwestycje rozpoczęte już w 2016 r. w celu istotnej poprawy bezpieczeństwa Parlamentu; zwraca uwagę, że projekty te obejmowały różne dziedziny i były głównie związane z budynkami, wyposażeniem i pracownikami, ale dotyczyły także poprawy cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa komunikacji;

27.  podkreśla, że w ramach projektu iPACS, który w 2020 r. wejdzie w piąty i ostatni rok realizacji, Parlament otrzyma dostęp do nowoczesnej i zintegrowanej technologii bezpieczeństwa, dzięki której wyeliminuje pozostające jeszcze słabe punkty w zakresie bezpieczeństwa budynków; zwraca się do sekretarza generalnego o szczegółowe podsumowanie wszystkich wydatków związanych z bezpieczeństwem budynków od 2016 r.;

28.  uważa, że narzędzia informatyczne są ważne w pracy posłów i pracowników, ale mogą być podatne na ataki cybernetyczne; wobec tego wyraża zadowolenie, że w ciągu dwóch ostatnich lat wzmocniono zespół dbający o cyberbezpieczeństwo, a zwłaszcza że w związku z osiągnięciem zdolności operacyjnej i kontynuowaniem wdrażania planu działania na rzecz cyberbezpieczeństwa środki w przedmiotowym budżecie wzrosną jedynie w stopniu uwzględniającym inflację;

29.  wyraża zadowolenie ze starań o poprawę usług dla posłów, czego wyrazem są ciągłe inwestycje w rozwój aplikacji informatycznych, kontynuacja programu e-Parlament, prace badawcze i rozwojowe w zakresie uczenia się maszyn przy użyciu pamięci tłumaczeniowych oraz wieloletni projekt dotyczący zarządzania technicznymi aspektami korzystania z sal konferencyjnych; zwraca się o więcej informacji na temat całkowitej kwoty wydanej na te programy w ostatnich latach; zwraca uwagę na długofalowe stopniowe wdrażanie tych projektów, aby rozłożyć ich koszty na różne lata budżetowe;

30.  zwraca się do Prezydium o opracowanie rozwiązania technicznego, które umożliwi posłom korzystanie z przysługującego im prawa do głosowania w czasie, gdy przebywają na urlopie macierzyńskim bądź ojcowskim lub na zwolnieniu chorobowym;

Kwestie dotyczące posłów i akredytowanych asystentów parlamentarnych

31.  uważa, że należy przestrzegać praw socjalnych i emerytalnych akredytowanych asystentów parlamentarnych; w tym kontekście ponawia swój apel o znalezienie racjonalnego rozwiązania dla akredytowanych asystentów parlamentarnych, którzy po przepracowaniu bez przerwy dwóch kadencji parlamentarnych pod koniec bieżącej kadencji nie będą mieć dostępu do europejskiego systemu świadczeń emerytalnych po osiągnięciu wieku emerytalnego, ponieważ będzie im brakowało pewnego okresu z wymaganych dziesięciu lat stażu przewidzianych w regulaminie pracowniczym, a to z powodu przedterminowych wyborów w 2014 r. oraz opóźnień w walidacji nowych umów akredytowanych asystentów parlamentarnych z uwagi na duże obciążenie pracą w okresie po wyborach w 2009 r.; w związku z tym apeluje do sekretarza generalnego o przedstawienie nowych, praktycznych i wiarygodnych propozycji ostatecznego rozwiązania tego problemu;

32.  odnotowuje przegląd stawek dodatków dla akredytowanych asystentów parlamentarnych wypłacanych w związku z podróżami służbowymi między trzema miejscami pracy Parlamentu; przypomina jednak o wielokrotnie kierowanym do Prezydium wniosku w sprawie podjęcia działań na rzecz pełnego ujednolicenia stawek dodatków wypłacanych w związku z podróżami służbowymi między trzema miejscami pracy Parlamentu dla urzędników, innych pracowników i akredytowanych asystentów parlamentarnych od następnej kadencji parlamentarnej;

33.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję w sprawie stażystów posłów, podjętą przez Prezydium 10 grudnia 2018 r.; postuluje zakończenie dyskusji na temat technicznych aspektów tej decyzji, aby mogła ona wejść w życie z dniem 2 lipca 2019 r.; podkreśla, że wynagrodzenia dla stażystów powinny wystarczyć co najmniej na pokrycie kosztów utrzymania;

34.  oczekuje, że służby tłumaczeniowe Parlamentu sprostają swojej podstawowej funkcji, która polega na wspieraniu prawodawców europejskich i posłów w wykonywaniu ich obowiązków poprzez zapewnienie wysokiej jakości tłumaczenia dokumentów w ramach zrównoważonej strategii na rzecz przyszłości;

35.  ponownie wyraża zaniepokojenie dodatkowymi wydatkami na tłumaczenie ustnych wyjaśnień dotyczących stanowiska zajętego w głosowaniu podczas posiedzeń plenarnych; zwraca się do sekretarza generalnego o przedstawienie szczegółowego zestawienia kosztów związanych z ustnymi wyjaśnieniami dotyczącymi stanowiska zajętego w głosowaniu; przypomina, że posłowie pragnący wyjaśnić stanowisko zajęte w głosowaniu mogą w tym celu korzystać z alternatywnych rozwiązań, takich jak pisemne wyjaśnienie dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu oraz różne publiczne kanały komunikacji, lub poruszać kwestie dotyczące problemów swojego elektoratu; w tym kontekście uważa, że aby wygospodarować istotne oszczędności, można by zlikwidować ustne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu;

36.  przypomina, że art. 27 ust. 1 i 2 statutu posła stanowi, co następuje: „ustanowiony przez Parlament Europejski dobrowolny fundusz emerytalny, w związku z którym posłowie i byli posłowie nabyli już prawa lub są w trakcie ich nabywania, będzie nadal utrzymany dla tych posłów po wejściu w życie niniejszego statutu”, a „nabyte prawa i uprawnienia pozostają w pełni w mocy”; wzywa sekretarza generalnego i Prezydium do pełnego przestrzegania statutu posła i do niezwłocznego ustanowienia w odniesieniu do funduszu emerytalnego jasnego planu zatwierdzenia i przejęcia przez Parlament jego obowiązków i zobowiązań w odniesieniu do dobrowolnego funduszu emerytalnego dla posłów do Parlamentu Europejskiego; ponownie występuje z wnioskiem o zbadanie dobrowolnego funduszu emerytalnego dla posłów przez Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz zwraca się o określenie, w jaki sposób można zagwarantować zrównoważone finansowanie dobrowolnego funduszu emerytalnego zgodnie z postanowieniami statutu posła przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej przejrzystości;

37.  ponawia swój apel o przejrzystość w odniesieniu do diety z tytułu kosztów ogólnych otrzymywanej przez posłów; wyraża ubolewanie, że Prezydium nie udało się wprowadzić większej przejrzystości i rozliczalności w tej kwestii;

Kwestie dotyczące personelu

38.  uważa, że w okresie, kiedy zasoby finansowe i kadrowe instytucji unijnych prawdopodobnie w coraz większym stopniu będą ograniczane, należy zidentyfikować obszary (takie jak m.in. usługi informatyczne, bezpieczeństwo, tłumaczenia ustne i pisemne oraz indywidualne usługi transportowe, ale nie tylko), w których dzięki wykorzystaniu doświadczenia Parlamentu i pozostałych instytucji Unii oraz przy pełnym uwzględnieniu trudności na poziomie zarządzania i różnic skali możliwe byłoby osiągnięcie większych efektów synergii w odniesieniu do funkcji wsparcia administracyjnego, aby wypracować uczciwe porozumienia o współpracy;

39.  z zadowoleniem przyjmuje istniejące porozumienia o współpracy między Parlamentem, Komitetem Regionów i Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym w kontekście poszukiwania innych obszarów, w których możliwe byłoby wspólne korzystanie z funkcji wsparcia administracyjnego; zwraca się do sekretarza generalnego o dokonanie oceny obecnej współpracy między instytucjami Unii, aby wskazać dalsze możliwe efekty synergii i oszczędności;

40.  opowiada się za zasadą dostępności dla wszystkich obywateli; w odpowiedzi na zatwierdzone przez Prezydium wnioski o zapewnienie tłumaczenia na międzynarodowy język migowy podczas wszystkich debat plenarnych apeluje do sekretarza generalnego o przeanalizowanie możliwości wdrożenia odpowiednich rozwiązań praktycznych;

41.  przypomina o zaleceniach zawartych w rezolucjach Parlamentu z 26 października 2017 r., 11 września 2018 r. i 15 stycznia 2019 r. w sprawie przeciwdziałania molestowaniu i wykorzystywaniu seksualnemu w Unii oraz w sprawie środków na rzecz zapobiegania mobbingowi i molestowaniu seksualnemu i zwalczania tych zjawisk; domaga się wsparcia na rzecz pokrycia kosztów zewnętrznej wiedzy fachowej, która jest niezbędna w celu rozszerzenia zewnętrznej kontroli komitetu doradczego ds. pracowników Parlamentu pod kątem zapobiegania napastowaniu; zwraca się o środki na pokrycie kosztów pełnego wdrożenia kroków modernizacyjnych w Parlamencie Europejskim, o których mowa w planie działania na rzecz przeciwdziałania molestowaniu, w tym na organizację częstych szkoleń z zakresu przeciwdziałania napastowaniu dla wszystkich pracowników, akredytowanych asystentów parlamentarnych i posłów; jest ponadto zdania, że potrzebne są środki na pokrycie kosztów korzystania z usług mediatorów i innych ekspertów posiadających kwalifikacje w zakresie zapobiegania przypadkom napastowania i zarządzania takimi sprawami w Parlamencie we współpracy z siecią zaufanych doradców i w ramach istniejących struktur;

42.  zaleca częstsze organizowanie wideokonferencji i korzystanie z innych technologii, aby chronić środowisko naturalne i oszczędzać zasoby, w szczególności przez ograniczenie podróży służbowych pracowników między trzema miejscami pracy;

Inne kwestie

43.  uważa, że należy dokonać przeglądu procedury przyjmowania preliminarza budżetowego Parlamentu, uwzględniając w tym celu toczące się prace i dokument opracowany przez grupę roboczą ds. wewnętrznej procedury budżetowej Parlamentu oraz wychodząc naprzeciw postulatowi grup politycznych dotyczącemu uproszczenia i usprawnienia obecnej procedury poprzez obniżenie zakresu związanych z nią obowiązków dla posłów i pracowników oraz poprawy jej przejrzystości i doprecyzowania zakresu odpowiedzialności zaangażowanych podmiotów; przypomina, że w ramach obecnej procedury Komisja Budżetowa wykonuje te same zadania dwukrotnie: wiosną (postępowanie pojednawcze z Prezydium w celu przyjęcia preliminarza budżetowego Parlamentu) oraz jesienią (składanie poprawek budżetowych); skutkuje to częstszymi posiedzeniami, większą liczbą dokumentów oraz wyższymi kosztami (z uwagi na tłumaczenia pisemne, tłumaczenie ustne itp.);

44.  wzywa do utrzymania odpowiedniego finansowania dla Europejskiego Centrum Mediów Naukowych w odniesieniu do współpracy ze stacjami telewizyjnymi, mediami społecznościowymi i innymi partnerami w celu ustanowienia celów szkoleniowych dla młodych dziennikarzy, zwłaszcza w odniesieniu do nowych osiągnięć naukowych i technicznych oraz informacji opartych na faktach i recenzowanych przez niezależnych ekspertów;

45.  wzywa sekretarza generalnego i Prezydium do zaprowadzenia kultury budżetowania zadaniowego i zrównoważenia środowiskowego w całej administracji Parlamentu oraz do przyjęcia podejścia opartego na usprawnieniu zarządzania w celu poprawy efektywności oraz ograniczenia wymogów administracyjnych i biurokracji w wewnętrznych pracach instytucji; podkreśla, że usprawnione zarządzanie polega na ciągłym doskonaleniu procedur roboczych dzięki uproszczeniom i doświadczeniu personelu administracyjnego;

o

o  o

46.  uchwala preliminarz budżetowy na rok budżetowy 2020;

47.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji i preliminarza budżetowego Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(3)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(4)

Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 15.

(5)

Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0417.

(6)

Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0182.

(7)

Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0331.

(8)

Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0404.

(9)

Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0503.

(10)

Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0010.

(11)

Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0172.

(12)

Teksty przyjęte przez Prezydium, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009 r.


ZAŁĄCZNIK: PROJEKT PRELIMINARZA BUDŻETOWEGO

PROJEKT PRELIMINARZA BUDŻETOWEGO

2020

Wkład Unii Europejskiej w finansowanie wydatków

Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2020

Tytuł

Kwota

 

 

Wydatki

2 050 430 000

Środki własne

172 219 530

Należny wkład

1 878 210 470

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Tytuł - Rozdział - Artykuł - Pozycja

Tytuł

Budżet 2020

Budżet 2019

Wynik 2018

4

DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI I INNYCH ORGANÓW UNII

4 0

RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA

4 0 0

Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz członków instytucji, urzędników, innych pracowników oraz osób otrzymujących renty i emerytury

81 078 390

81 667 700

76 061 342

4 0 3

Wpływy z tymczasowych składek od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników

p.m.

p.m.

17 646

4 0 4

Wpływy ze składki tymczasowej i składki solidarnościowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników

11 952 408

11 657 200

11 423 556

Rozdział 4 0 — Ogółem

93 030 798

93 324 900

87 502 544

4 1

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

4 1 0

Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

69 127 732

68 453 000

67 099 173

4 1 1

Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników

10 000 000

9 200 000

7 653 892

4 1 2

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników tymczasowych na urlopach z przyczyn osobistych

10 000

10 000

37 595

Rozdział 4 1 — Ogółem

79 137 732

77 663 000

74 790 660

4 2

INNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

4 2 1

Składki posłów do Parlamentu Europejskiego na ubezpieczenia emerytalne

p.m.

p.m.

0

Rozdział 4 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

0

Tytuł 4 — Ogółem

172 168 530

170 987 900

162 293 204

5

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTARCZENIE TOWARÓW) I NIERUCHOMOŚCI

5 0 0

Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego (dostarczenie towarów)

p.m.

p.m.

0

5 0 0 0

Wpływy ze sprzedaży pojazdów

p.m.

p.m.

0

5 0 0 1

Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego

p.m.

p.m.

0

5 0 0 2

Wpływy z tytułu dostawy towarów na rzecz innych instytucji lub organów — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

0

5 0 1

Wpływy ze sprzedaży budynków i gruntu — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

0

5 0 2

Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów

p.m.

p.m.

0

Rozdział 5 0 — Ogółem

p.m.

p.m.

0

5 1

WPŁYWY Z NAJMU

p.m.

 

 

5 1 1

Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości oraz zwrot opłat związanych z najmem

p.m.

p.m.

0

5 1 1 0

Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

0

5 1 1 1

Zwrot opłat związanych z najmem — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

0

Rozdział 5 1 — Ogółem

 

 

 

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK

5 2 0

Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji

50 000

50 000

0

Rozdział 5 2 — Ogółem

50 000

50 000

0

5 5

DOCHODY Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG I WYKONYWANIA PRAC

5 5 0

Wpływy z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac na rzecz innych instytucji lub organów, w tym dokonanych przez takie instytucje lub organy zwrotów diet, które zostały wypłacone w ich imieniu — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

0

5 5 1

Dochody pochodzące od osób trzecich z tytułu świadczonych usług lub prac wykonanych na ich życzenie — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

0

Rozdział 5 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

0

5 7

INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI

5 7 0

Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

0

5 7 1

Dochody przeznaczone na określony cel, takie jak dochody z fundacji, subwencje, darowizny i zapisy, wraz z dochodami przeznaczonymi na dany cel właściwymi dla każdej instytucji — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

0

5 7 2

Zwrot wydatków socjalnych poniesionych na rzecz innej instytucji

p.m.

p.m.

0

5 7 3

Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji

p.m.

p.m.

0

Rozdział 5 7 — Ogółem

p.m.

p.m.

0

5 8

RÓŻNE ODSZKODOWANIA

5 8 1

Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

0

Rozdział 5 8 — Ogółem

p.m.

p.m.

0

Tytuł 5 — Ogółem

50 000

50 000

0

6

SKŁADKI I ZWROTY W RAMACH POROZUMIEŃ I PROGRAMÓW UNIJNYCH

6 6

INNE SKŁADKI I ZWROTY

6 6 0

Inne składki i zwroty

p.m.

p.m.

0

6 6 0 0

Inne składki i zwroty

p.m.

p.m.

0

Rozdział 6 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

0

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

0

9

RÓŻNE DOCHODY

9 0

RÓŻNE DOCHODY

9 0 0

Różne dochody

1 000

1 000

920 241

Rozdział 9 0 — Ogółem

1 000

1 000

920 241

Tytuł 9 — Ogółem

1 000

1 000

920 241

OGÓŁEM

172 219 530

171 038 900

163 213 445

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Ogólne zestawienie środków (lata 2020 i 2019) i wynik (2018)

Tytuł Rozdział

Tytuł

Środki 2020

Środki 2019

Wynik 2018

1

OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

1 0

CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

218 824 000

225 554 051

208 099 582

1 2

URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI

722 047 000

681 825 381

652 349 114

1 4

INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

169 627 000

144 622 887

154 757 192

1 6

INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI

22 478 000

20 662 000

15 500 166

Tytuł 1 — Ogółem

1 132 976 000

1 072 664 319

1 030 706 054

2

BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

228 140 000

225 411 000

240 603 149

2 1

INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY

175 644 000

178 585 200

165 713 025

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

6 834 000

8 610 500

4 971 333

Tytuł 2 — Ogółem

410 618 000

412 606 700

411 287 508

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRZEZ INSTYTUCJĘ JEJ ZADAŃ ZWYCZAJOWYCH

3 0

POSIEDZENIA I NARADY

34 151 500

34 120 000

33 677 487

3 2

DORADZTWO I INFORMACJA: ZAKUP, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

131 335 500

123 823 300

138 969 216

Tytuł 3 — Ogółem

165 487 000

157 943 300

172 646 702

4

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRZEZ INSTYTUCJĘ SZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

4 0

WYDATKI SZCZEGÓLNE NIEKTÓRYCH INSTYTUCJI I ORGANÓW

128 000 000

133 700 000

112 329 060

4 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ASYSTENTAMI POSŁÓW

207 433 000

208 819 943

207 068 303

4 4

POSIEDZENIA I NNA DZIAŁALNOŚĆ POSŁÓW ORAZ BYŁYCH POSŁÓW

480 000

460 000

440 000

Tytuł 4 — Ogółem

335 913 000

342 979 943

319 837 363

5

URZĄD DS. EUROPEJSKICH PARTII POLITYCZNYCH I EUROPEJSKICH FUNDACJI POLITYCZNYCH ORAZ KOMITET NIEZALEŻNYCH WYBITNYCH OSOBISTOŚCI

5 0

WYDATKI URZĘDU DS. EUROPEJSKICH PARTII POLITYCZNYCH I EUROPEJSKICH FUNDACJI POLITYCZNYCH ORAZ KOMITETU NIEZALEŻNYCH WYBITNYCH OSOBISTOŚCI

285 000

280 000

p.m.

Tytuł 5 — Ogółem

285 000

280 000

p.m.

10

INNE WYDATKI

10 0

ŚRODKI REZERWOWE

p.m.

p.m.

p.m.

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

5 151 000

10 504 000

p.m.

10 3

REZERWA NA ROZSZERZENIE

p.m.

p.m.

p.m.

10 4

REZERWA NA POLITYKĘ INFORMACYJNĄ I POLITYKĘ KOMUNIKACJI

p.m.

p.m.

p.m.

10 5

ŚRODKI REZERWOWE NA BUDYNKI

p.m.

p.m.

p.m.

10 6

REZERWA NA NOWE CELE PRIORYTETOWE

p.m.

p.m.

p.m.

10 8

REZERWA NA EMAS

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 10 — Ogółem

5 151 000

10 504 000

0

OGÓŁEM

2 050 430 000

1 996 978 262

1 934 477 627

SEKCJA I — PARLAMENT EUROPEJSKI

Dochody — Środki własne

Tytuł 4 — Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji i innych organów Unii

Rozdział 4 0 — Różne podatki i potrącenia

Artykuł 4 0 0 — Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz członków instytucji, urzędników, innych pracowników oraz osób otrzymujących renty i emerytury

Dane liczbowe

Budżet 2020

Budżet 2019

Wynik 2018

81 078 390

81 667 700

68 279 422,00

Podstawa prawna

Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 12.

Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiające warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 8).

Artykuł 4 0 3 — Wpływy z tymczasowych składek od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników

Dane liczbowe

Budżet 2020

Budżet 2019

Wynik 2018

p.m.

p.m.

16 522,00

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 66a w wersji obowiązującej do dnia 15 grudnia 2003 r.

Artykuł 4 0 4 — Wpływy ze składki tymczasowej i składki solidarnościowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników

Dane liczbowe

Budżet 2020

Budżet 2019

Wynik 2018

11 952 408

11 657 200

10 180 740,00

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 66a.

Rozdział 4 1 — Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Artykuł 4 1 0 — Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dane liczbowe

Budżet 2020

Budżet 2019

Wynik 2018

69 127 732

68 453 000

59 746 972,00

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 83 ust. 2.

Artykuł 4 1 1 — Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników

Dane liczbowe

Budżet 2020

Budżet 2019

Wynik 2018

10 000 000

9 200 000

7 319 954,00

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 4, art. 11 ust. 2 i 3 oraz art. 48 załącznika VIII.

Artykuł 4 1 2 — Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników tymczasowych na urlopach z przyczyn osobistych

Dane liczbowe

Budżet 2020

Budżet 2019

Wynik 2018

10 000

10 000

33 059,00

Rozdział 4 2 — Inne składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Artykuł 4 2 1 — Składki posłów do Parlamentu Europejskiego na ubezpieczenia emerytalne

Dane liczbowe

Budżet 2020

Budżet 2019

Wynik 2018

p.m.

p.m.

0,—

Podstawa prawna

Przepisy dotyczące zwrotu kosztów oraz diet posłów do Parlamentu Europejskiego (przepisy ZKDP), w szczególności ich załącznik III.

Tytuł 5 — Dochody z działalności administracyjnej instytucji

Rozdział 5 0 — Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego (dostarczenie towarów) i nieruchomości

Artykuł 5 0 0 — Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego (dostarczenie towarów)

Pozycja 5 0 0 0 — Wpływy ze sprzedaży pojazdów

Dane liczbowe

Budżet 2020

Budżet 2019

Wynik 2018

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

W niniejszej pozycji przewidziane są dochody ze sprzedaży lub wymiany pojazdów będących własnością instytucji.

Pozycja 5 0 0 1 — Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego

Dane liczbowe

Budżet 2020

Budżet 2019

Wynik 2018

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

W niniejszej pozycji przewidziane są dochody ze sprzedaży lub wymiany majątku ruchomego innego niż pojazdy, będącego własnością instytucji.

Pozycja 5 0 0 2 — Wpływy z tytułu dostawy towarów na rzecz innych departamentów w ramach danej instytucji Unii lub innych instytucji lub organów Unii — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2020

Budżet 2019

Wynik 2018

p.m.

p.m.

 

Uwagi

Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Artykuł 5 0 1 — Wpływy ze sprzedaży budynków i gruntu — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2020

Budżet 2019

Wynik 2018

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

W niniejszym artykule przewidziane są dochody ze sprzedaży nieruchomości będących własnością instytucji.

Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Artykuł 5 0 2 — Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów

Dane liczbowe

Budżet 2020

Budżet 2019

Wynik 2018

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Niniejszy artykuł obejmuje również wpływy ze sprzedaży tych produktów zapisanych na nośnikach elektronicznych.

Rozdział 5 1 — Wpływy z najmu

Artykuł 5 1 1 — Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości oraz zwrot opłat związanych z najmem

Pozycja 5 1 1 0 — Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2020

Budżet 2019

Wynik 2018

p.m.

p.m.

1 724 805,00

Uwagi

Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Szczegółowe dane dotyczące dochodów i wydatków związanych z udostępnieniem lub wynajmem oraz dostawą usług w ramach niniejszej pozycji zamieszczone są w załączniku do niniejszego budżetu.

Pozycja 5 1 1 1 — Zwrot opłat związanych z najmem — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2020

Budżet 2019

Wynik 2018

p.m.

p.m.

47 659,00

Uwagi

Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Rozdział 5 2 — Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek

Artykuł 5 2 0 — Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji

Dane liczbowe

Budżet 2020

Budżet 2019

Wynik 2018

50 000

50 000

1 111,00

Uwagi

W niniejszym artykule przewidziane są dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji.

Rozdział 5 5 — Dochody z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac

Artykuł 5 5 0 — Dochody z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac na rzecz innych departamentów w ramach danej instytucji Unii lub innych instytucji lub organów Unii, w tym dokonanych przez takie instytucje lub organy Unii zwrotów diet, które zostały wypłacone w ich imieniu — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2020

Budżet 2019

Wynik 2018

p.m.

p.m.

4 158 219,00

Uwagi

Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Artykuł 5 5 1 — Dochody pochodzące od osób trzecich z tytułu świadczonych usług lub prac wykonanych na ich życzenie — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2020

Budżet 2019

Wynik 2018

p.m.

p.m.

624 463,00

Uwagi

Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Rozdział 5 7 — Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji

Artykuł 5 7 0 — Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2020

Budżet 2019

Wynik 2018

p.m.

p.m.

1 843 795,00

Uwagi

Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Artykuł 5 7 1 — Dochody przeznaczone na określony cel, takie jak dochody z fundacji, subwencje, darowizny i zapisy, wraz z dochodami przeznaczonymi na dany cel właściwymi dla każdej instytucji — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2020

Budżet 2019

Wynik 2018

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Zgodnie z art. 21 ust. 2 litera d) rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Artykuł 5 7 2 — Zwrot wydatków socjalnych poniesionych na rzecz innej instytucji

Dane liczbowe

Budżet 2020

Budżet 2019

Wynik 2018

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

W niniejszym artykule przewidziane są dochody związane ze zwrotem wydatków socjalnych poniesionych na rzecz innej instytucji.

Rozdział 5 7 3 — Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji

Dane liczbowe

Budżet 2020

Budżet 2019

Wynik 2018

p.m.

p.m.

4 078 696,00

Rozdział 5 8 — Różne odszkodowania

Artykuł 5 8 1 — Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2020

Budżet 2019

Wynik 2018

p.m.

p.m.

 

Uwagi

Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Niniejszy artykuł obejmuje również zwrot wynagrodzeń urzędników, którzy ulegli wypadkom, dokonany przez firmy ubezpieczeniowe.

Tytuł 6 — Składki i zwroty w ramach porozumień i programów unijnych

Rozdział 6 6 — Inne składki i zwroty

Artykuł 6 6 0 — Inne składki i zwroty

Pozycja 6 6 0 0 — Inne składki i zwroty

Dane liczbowe

Budżet 2020

Budżet 2019

Wynik 2018

p.m.

p.m.

13 428 743,00

Tytuł 9 — Różne dochody

Rozdział 9 0 — Różne dochody

Artykuł 9 0 0 — Różne dochody

Dane liczbowe

Budżet 2020

Budżet 2019

Wynik 2018

1 000

1 000

648 807,00

Uwagi

W artykule tym przewidziane są dochody różne.

Szczegółowe dane dotyczące wydatków i dochodów związanych z udostępnieniem lub wynajmem oraz dostawą usług w ramach niniejszego artykułu zamieszczone są w załączniku do niniejszego budżetu.

Wydatki — Wydatki

Tytuł 1 — Osoby pracujące dla instytucji

Rozdział 1 0 — Członkowie instytucji

Artykuł 1 0 0 — Wynagrodzenia i dodatki

Pozycja 1 0 0 0 — Wynagrodzenia

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

77 000 000

77 793 051

77 081 622,87

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń przewidzianych w statucie posła.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 5000 EUR.

Podstawa prawna

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 9 i 10.

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 1 i 2.

Pozycja 1 0 0 4 — Zwykłe koszty podróży

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

65 400 000

60 106 000

68 000 000,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu kosztów podróży i pobytu związanych z podróżami pomiędzy miejscami pracy i innymi podróżami służbowymi.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 25 000 EUR.

Podstawa prawna

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 20.

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 10–21 i art. 24.

Pozycja 1 0 0 5 — Inne koszty podróży

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

5 550 000

5 670 000

6 200 000,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu dodatkowych kosztów podróży i kosztów podróży odbytych w państwie, w którym posłowie zostali wybrani.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 1000 EUR.

Podstawa prawna

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 20.

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 22 i 23.

Pozycja 1 0 0 6 — Zwrot kosztów ogólnych

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

39 100 000

42 900 000

39 450 911,58

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności parlamentarnej posłów zgodnie z przepisami wykonawczymi do statutu posła do Parlamentu Europejskiego.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 170 000 EUR.

Podstawa prawna

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 20.

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 25–28.

Pozycja 1 0 0 7 — Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

190 000

187 000

163 631,40

Uwagi

Środki te przeznaczone są na ryczałt z tytułu pobytu służbowego i kosztów reprezentacyjnych związanych z pełnieniem funkcji przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 100 EUR.

Podstawa prawna

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 20.

Decyzja Prezydium z dnia 17 czerwca 2009 r.

Artykuł 1 0 1 — Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne

Pozycja 1 0 1 0 — Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

3 058 000

2 930 000

2 444 017,89

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, zwrotu kosztów opieki medycznej i ryzyka kradzieży lub utraty rzeczy osobistych posłów.

Środki te są także przeznaczone na zapewnienie ubezpieczenia i pomocy dla posłów, którzy potrzebują repatriacji w czasie podróży służbowych, w przypadku poważnej choroby, wypadku lub niespodziewanej sytuacji uniemożliwiającej im kontynuowanie podróży. Pomoc ta obejmuje organizację repatriacji posła i pokrycie wszelkich związanych z nią kosztów.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 200 000 EUR.

Podstawa prawna

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 18 i 19.

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 3–9 i art. 29.

Wspólne przepisy dotyczące ubezpieczenia urzędników Unii Europejskiej od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych.

Wspólne przepisy dotyczące ubezpieczenia na wypadek choroby urzędników Wspólnot Europejskich.

Decyzja Komisji ustalająca ogólne przepisy wykonawcze dotyczące zwrotu kosztów opieki medycznej.

Pozycja 1 0 1 2 — Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

892 000

876 000

654 850,51

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie pewnych wydatków niezbędnych do zapewnienia wsparcia poważnie niepełnosprawnym posłom.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 5000 EUR.

Podstawa prawna

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 30.

Artykuł 1 0 2 — Odprawy przejściowe

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

13 250 000

20 690 000

767 601,66

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów odpraw przejściowych wypłacanych wraz z wygaśnięciem mandatu poselskiego.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 5000 EUR.

Podstawa prawna

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 13.

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 45–48 i art. 77.

Artykuł 1 0 3 — Świadczenia emerytalne i rentowe

Pozycja 1 0 3 0 — Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

11 490 000

11 410 000

10 638 138,57

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wypłat emerytur z tytułu wysługi lat po wygaśnięciu mandatu poselskiego.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 150 000 EUR.

Podstawa prawna

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 75, oraz załącznik III do Przepisów dotyczących zwrotu kosztów oraz diet posłów do Parlamentu Europejskiego („przepisy ZKDP”).

Pozycja 1 0 3 1 — Renty inwalidzkie (ZKDP)

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

167 000

274 000

161 725,76

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wypłat rent inwalidzkich posłom, którzy stali się inwalidami w trakcie pełnienia mandatu.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 5000 EUR.

Podstawa prawna

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 75, oraz załącznik II do Przepisów dotyczących zwrotu kosztów oraz diet posłów do Parlamentu Europejskiego („przepisy ZKDP”).

Pozycja 1 0 3 2 — Renty rodzinne (ZKDP)

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

1 976 000

1 918 000

1 837 082,18

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wypłacania renty rodzinnej lub sierocej w wyniku zgonu posła lub byłego posła.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 15 000 EUR.

Podstawa prawna

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 75, oraz załącznik I do Przepisów dotyczących zwrotu kosztów oraz diet posłów do Parlamentu Europejskiego („przepisy ZKDP”).

Pozycja 1 0 3 3 — Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

1 000

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie instytucjonalnej części składki na uzupełniające dobrowolne ubezpieczenia emerytalne posłów.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 500 EUR.

Podstawa prawna

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 27.

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 76, oraz załącznik VII do Przepisów dotyczących zwrotu kosztów oraz diet posłów do Parlamentu Europejskiego („przepisy ZKDP”).

Artykuł 1 0 5 — Kursy językowe i komputerowe

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

750 000

800 000

700 000,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kursów językowych oraz kursów komputerowych dla posłów.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 100 EUR.

Podstawa prawna

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 44.

Decyzja Prezydium z dnia 23 października 2017 r. w sprawie kursów językowych i komputerowych dla posłów.

Rozdział 1 2 — Urzędnicy i pracownicy tymczasowi

Artykuł 1 2 0 — Wynagrodzenia i inne świadczenia

Pozycja 1 2 0 0 — Wynagrodzenia i zwroty kosztów

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

715 849 000

676 670 381

648 338 871,04

Uwagi

Środki te przeznaczone są przede wszystkim, w odniesieniu do urzędników i pracowników tymczasowych zajmujących stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia, na pokrycie:

—  wynagrodzeń, zwrotów kosztów i dodatków do wynagrodzeń,

—  ubezpieczeń chorobowych, wypadkowych i od chorób zawodowych oraz innych opłat z zakresu zabezpieczenia socjalnego,

—  ryczałtów z tytułu godzin nadliczbowych,

—  innych dodatków i zwrotów różnych kosztów,

—  kosztów podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia przysługujących urzędnikom i pracownikom tymczasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu,

—  kosztów związanych z zastosowaniem wskaźnika korygującego do wynagrodzenia i części poborów przekazywanych do kraju innego niż kraj zatrudnienia,

—  ubezpieczenia od bezrobocia dla personelu tymczasowego oraz dokonywanych przez instytucję wpłat na ustanowienie lub utrzymanie dla tego personelu praw emerytalnych w jego kraju pochodzenia.

Środki te mają jednocześnie pokryć składki na ubezpieczenie od wypadków związanych z uprawianiem sportów dla użytkowników centrum sportowego Parlamentu Europejskiego w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 450 000EUR.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Pozycja 1 2 0 2 — Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

150 000

110 000

60 000,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, na warunkach przewidzianych w podstawie prawnej.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 100 EUR.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 56 i załącznik VI do niego.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Pozycja 1 2 0 4 — Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

3 010 000

3 060 000

2 630 000,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

—  kosztów podróży urzędników i pracowników tymczasowych (wraz z rodzinami) przy obejmowaniu i opuszczaniu stanowiska lub przy zmianie miejsca pracy wynikającej ze służbowego przeniesienia,

—  dodatków z tytułu zagospodarowania i ponownego zagospodarowania oraz przeniesienia, należnych urzędnikom i pracownikom tymczasowym, którzy są zmuszeni do zmiany miejsca zamieszkania przy obejmowaniu stanowiska, zmianie miejsca pracy oraz przy ostatecznym opuszczaniu stanowiska i związanej z tym zmianie miejsca zamieszkania,

—  diet dla urzędników i pracowników tymczasowych, którzy udokumentują konieczność zmiany przez nich miejsca zamieszkania w związku z objęciem stanowiska lub zmianą miejsca pracy,

—  odprawy w przypadku zakończenia stosunku pracy urzędników w okresie próbnym, których wyniki pracy są bezspornie niedostateczne,

—  odprawy w przypadku wypowiedzenia przez instytucję umowy o pracę z pracownikiem tymczasowym,

—  różnicy pomiędzy składkami odprowadzanymi przez pracowników kontraktowych na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w państwie członkowskim a składkami należnymi w ramach systemu ubezpieczeń społecznych Unii w przypadku zmiany rodzaju umowy o pracę.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 100 EUR.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Artykuł 1 2 2 — Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy

Pozycja 1 2 2 0 — Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

3 038 000

1 985 000

1 320 242,69

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie świadczeń:

—  dla urzędników w tymczasowym stanie spoczynku w związku z procesem redukcji stanowisk w instytucji,

—  dla urzędników odesłanych na urlop w celach organizacyjnych związanych z nabyciem nowych umiejętności w instytucjach,

—  dla urzędników i pracowników tymczasowych wyższego szczebla zatrudnionych w grupach politycznych i posiadających grupę zaszeregowania AD 16 i AD 15 odwołanych w interesie służby.

Środki te są także przeznaczone na pokrycie składek pracodawcy na ubezpieczenie chorobowe osób otrzymujących świadczenia oraz kosztów związanych z zastosowaniem do powyższych świadczeń współczynnika korygującego (z wyjątkiem osób, do których stosuje się art 42c statutu i które nie mają prawa do współczynnika korygującego).

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 100 EUR.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 41, 42c i 50 oraz załącznik IV do niego, jak również art. 48a warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Pozycja 1 2 2 2 — Świadczenia w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

—  świadczeń wypłacanych na podstawie regulaminu pracowniczego lub rozporządzeń Rady (WE, Euratom, EWWiS) nr 2689/95 i (WE, Euratom) nr 1748/2002,

—  składek pracodawcy na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z tych świadczeń,

—  kosztów wynikających z zastosowania wskaźnika korygującego do poszczególnych świadczeń.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 100 EUR.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 64 i 72.

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom, EWWiS) nr 2689/95 z dnia 17 listopada 1995 r. ustanawiające, w związku z przystąpieniem Austrii, Finlandii i Szwecji, specjalne środki dotyczące zakończenia służby pracowników czasowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 280 z 23.11.1995, s. 4).

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1748/2002 z dnia 30 września 2002 r. wprowadzające, w związku z modernizacją instytucji, specjalne środki mające na celu zakończenie służby urzędników Wspólnot Europejskich mianowanych na stanowisko w Parlamencie Europejskim oraz pracowników czasowych zatrudnionych w grupach politycznych Parlamentu Europejskiego (Dz.U. L 264 z 2.10.2002, s. 9).

Rozdział 1 4 – Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

Artykuł 1 4 0 — Inni pracownicy i personel zewnętrzny

Pozycja 1 4 0 0 — Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

63 741 000

54 054 199

51 786 300,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są głównie na pokrycie następujących wydatków:

—  wynagrodzeń, w tym dodatków i innych świadczeń, innych pracowników, w tym pracowników kontraktowych oraz specjalnych doradców (w rozumieniu warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej), składek pracodawcy na różne systemy ubezpieczeń społecznych, głównie na system wspólnotowy, oraz kosztów związanych z zastosowaniem wskaźników korygujących do wynagrodzenia tych pracowników,

—  zatrudnienia personelu tymczasowego,

—  faktur wystawionych przez PMO, odnoszących się do zatrudniania pracowników do rozpatrywania dokumentacji administracyjnej pracowników Parlamentu Europejskiego (zwłaszcza w przypadku zasiłków dla bezrobotnych i uprawnień emerytalnych).

Środki te nie są przeznaczone na pokrycie wydatków dotyczących:

—  innych pracowników zatrudnionych w Dyrekcji Generalnej ds. Bezpieczeństwa i Ochrony pełniących funkcje związane z ochroną osób i mienia, bezpieczeństwem informacji oraz oceną ryzyka,

—  innych pracowników pełniących funkcje kierowców w Sekretariacie Generalnym lub zajmujących się koordynacją pracy kierowców.

Część tych środków ma zostać wykorzystana na zatrudnienie niepełnosprawnych pracowników kontraktowych zgodnie z decyzją Prezydium z dni 7 i 9 lipca 2008 r.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 4 000 000 EUR.

Podstawa prawna

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej (tytuły IV, V i VI).

Ogólne przepisy wykonawcze dotyczące konkursów i procedur naboru, zatrudniania i zaszeregowania urzędników i innych pracowników Parlamentu Europejskiego (decyzja sekretarza generalnego Parlamentu Europejskiego z dnia 17 października 2014 r.).

Pozycja 1 4 0 1 — Inni pracownicy — Bezpieczeństwo

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

31 956 000

27 634 012

26 305 850,43

Uwagi

Środki te przeznaczone są głównie na pokrycie następujących wydatków dotyczących innych pracowników zatrudnionych w Dyrekcji Generalnej ds. Bezpieczeństwa i Ochrony pełniących funkcje związane z ochroną osób i mienia, bezpieczeństwem informacji oraz oceną ryzyka:

—  wynagrodzeń pracowników kontraktowych i pomocniczych pracowników kontraktowych, w tym dodatków i innych świadczeń, oraz kosztów związanych z zastosowaniem wskaźników korygujących do wynagrodzenia tych pracowników.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 5000 EUR.

Podstawa prawna

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej (tytuł IV).

Ogólne przepisy wykonawcze dotyczące konkursów i procedur naboru, zatrudniania i zaszeregowania urzędników i innych pracowników Parlamentu Europejskiego (decyzja sekretarza generalnego Parlamentu Europejskiego z dnia 17 października 2014 r.).

Pozycja 1 4 0 2 — Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

7 344 000

6 372 506

6 272 810,16

Uwagi

Środki te przeznaczone są głównie na pokrycie następujących wydatków dotyczących innych pracowników pełniących funkcje kierowców w Sekretariacie Generalnym lub zajmujących się koordynacją pracy kierowców:

—  wynagrodzeń pracowników kontraktowych i pomocniczych pracowników kontraktowych, w tym dodatków i innych świadczeń, oraz kosztów związanych z zastosowaniem wskaźników korygujących do wynagrodzenia tych pracowników.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 5000 EUR.

Podstawa prawna

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej (tytuł IV).

Ogólne przepisy wykonawcze dotyczące konkursów i procedur naboru, zatrudniania i zaszeregowania urzędników i innych pracowników Parlamentu Europejskiego (decyzja sekretarza generalnego Parlamentu Europejskiego z dnia 17 października 2014 r.).

Pozycja 1 4 0 4 – Stażyści, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

9 337 000

9 442 000

7 932 317,52

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

—  wynagrodzeń dla absolwentów odbywających staż (stypendia), w tym ewentualnych dodatków na gospodarstwo domowe,

—  kosztów podróży stażystów,

—  dodatkowych kosztów bezpośrednio związanych z ich niepełnosprawnością,

—  kosztów ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków dla stażystów,

—  kosztów związanych z organizacją sesji informacyjnych / szkoleniowych dla stażystów,

—  dotacji dla Komisji ds. Staży im. Roberta Schumana,

—  kosztów związanych z wymianą personelu między Parlamentem Europejskim a służbami publicznymi państw członkowskich, państw kandydujących lub organizacji międzynarodowych wskazanych w przepisach,

—  kosztów związanych z oddelegowaniem ekspertów krajowych do Parlamentu Europejskiego, zwłaszcza ich świadczeń i kosztów podróży,

—  kosztów ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków dla oddelegowanych ekspertów krajowych,

—  świadczeń związanych z wizytami naukowymi i stypendiami,

—  kosztów organizacji programów kształcenia tłumaczy konferencyjnych i tłumaczy pisemnych, zwłaszcza we współpracy ze szkołami tłumaczy ustnych i uniwersytetami proponującymi kształcenie w zakresie tłumaczeń pisemnych, jak również stypendiów na kształcenie i doskonalenie zawodowe tłumaczy ustnych i pisemnych, zakup pomocy dydaktycznych i związanych z tym kosztów.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 5000 EUR.

Podstawa prawna

Zasady regulujące oddelegowanie urzędników Parlamentu Europejskiego i pracowników tymczasowych grup politycznych do administracji krajowych, organizmów im podobnych i organizacji międzynarodowych (decyzja Prezydium z dnia 7 marca 2005 r.).

Zasady regulujące oddelegowania ekspertów krajowych do Parlamentu Europejskiego (decyzja Prezydium z dnia 4 maja 2009 r.).

Przepisy wewnętrzne dotyczące staży i wizyt naukowych w Sekretariacie Generalnym Parlamentu Europejskiego (decyzje sekretarza generalnego Parlamentu Europejskiego z dnia 1 lutego 2013 r. i 14 września 2018 r.).

Pozycja 1 4 0 5 — Wydatki na tłumaczenie ustne

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

49 033 000

42 120 170

50 801 533,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących wydatków:

—  wynagrodzeń i powiązanych świadczeń, składek na ubezpieczenie, kosztów podróży i innych wydatków kontraktowych tłumaczy konferencyjnych zatrudnionych przez Parlament Europejski na posiedzenia zwołane przez Parlament Europejski na potrzeby własne lub innych instytucji lub organów w sytuacji, gdy niezbędne usługi nie mogą zostać zapewnione przez tłumaczy ustnych Parlamentu Europejskiego (urzędników lub pracowników tymczasowych),

—  kosztów związanych z pracownikami obsługi, technikami i administratorami konferencji w przypadku wspomnianych wyżej posiedzeń, w sytuacji, gdy usługi te nie mogą zostać zapewnione przez urzędników, pracowników tymczasowych lub innych pracowników Parlamentu Europejskiego,

—  kosztów związanych z usługami świadczonymi na rzecz Parlamentu Europejskiego przez tłumaczy konferencyjnych będących pracownikami instytucji regionalnych, krajowych i międzynarodowych,

—  kosztów dotyczących działań związanych z tłumaczeniem konferencyjnym, w szczególności z przygotowywaniem posiedzeń oraz kształceniem i doborem tłumaczy,

—  kwot wpłacanych Komisji za zarządzanie płatnościami dla tłumaczy ustnych.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 2 600 000 EUR.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Układ ustanawiający warunki pracy i system wynagrodzeń czasowych tłumaczy konferencyjnych (i przepisy wykonawcze do niego), sporządzony dnia 28 lipca 1999 r., w wersji z adnotacjami z dnia 13 października 2004 r. oraz zmieniony w dniu 31 lipca 2008 r.

Pozycja 1 4 0 6 — Obserwatorzy

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z obserwatorami zgodnie z art. 13 Regulaminu Parlamentu Europejskiego.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 100 EUR.

Artykuł 1 4 2 – Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

8 216 000

5 000 000

11 658 380,87

Uwagi

Środki te przeznaczone są na tłumaczenia, weryfikację redakcyjną, maszynopisanie, kodowanie oraz pomoc techniczną zlecane usługodawcom zewnętrznym.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 50 000 EUR.

Rozdział 1 6 – Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji

Artykuł 1 6 1 — Wydatki związane z zarządzaniem personelem

Pozycja 1 6 1 0 — Wydatki na rekrutację personelu

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

163 000

163 000

111 415,93

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

—  wydatków związanych z organizacją konkursów przewidzianych w art. 3 decyzji 2002/621/WE, a także na pokrycie kosztów podróży i pobytu kandydatów podczas rozmów kwalifikacyjnych,

—  kosztów związanych z organizacją naboru pracowników.

W przypadkach należycie uzasadnionych wymogami funkcjonalnymi i po konsultacji z Europejskim Urzędem Doboru Kadr środki te mogą być wykorzystane częściowo na zorganizowanie przez daną instytucję własnego konkursu.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 100 EUR.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 27–31 i art. 33 oraz załącznik III do niego.

Decyzja 2002/620/WE Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 25 lipca 2002 r. ustanawiająca Urząd Doboru Kadr Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 197 z 26.7.2002, s. 53) i decyzja 2002/621/WE sekretarzy generalnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, sekretarzy generalnych Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów oraz przedstawiciela Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie organizacji i działania Urzędu Doboru Kadr Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 197 z 26.7.2002, s. 56).

Pozycja 1 6 1 2 — Szkolenia i Doskonalenie

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

8 127 000

7 085 000

5 638 767,32

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z rozwijaniem umiejętności pracowników oraz wydajnością i skutecznością instytucji, przykładowo poprzez kursy językowe w zakresie roboczych języków urzędowych.

Środki te przeznaczone są również na pokrycie kosztów innych kursów szkoleniowych dla posłów.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 100 EUR.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 24a.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Artykuł 1 6 3 — Zapomogi na rzecz pracowników instytucji

Pozycja 1 6 3 0 — Świadczenia socjalne

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

760 000

749 000

517 613,32

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

—  wydatków na następujące kategorie osób niepełnosprawnych, w ramach międzyinstytucjonalnej polityki pomocy osobom niepełnosprawnym:

—  urzędnicy oraz pracownicy tymczasowi czynnie zatrudnieni,

—  małżonkowie urzędników i pracowników tymczasowych czynnie zatrudnionych,

—  dzieci na utrzymaniu w rozumieniu regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej,

w granicach kwoty uwzględnionej w budżecie, po wykorzystaniu uprawnień przysługujących w kraju zamieszkania lub pochodzenia, zwrot wydatków o charakterze pozamedycznym, które zostały uznane za niezbędne, wynikających z niepełnosprawności i odpowiednio udokumentowanych, które nie są zwracane przez powszechny system ubezpieczeń chorobowych,

—  pomocy urzędnikom i innym pracownikom, których sytuacja jest szczególnie trudna,

—  dofinansowania na rzecz Komitetu Pracowniczego oraz drobnych wydatków służb socjalnych. Dopłaty lub pokrywanie kosztów przez Komitet Pracowniczy uczestnikom działań o charakterze społecznym będą skierowane na finansowanie działań mających wymiar społeczny, kulturowy lub językowy, jednak nie będą oferowane dotacje dla poszczególnych pracowników lub gospodarstw domowych,

—  innych działań o charakterze socjalnym podejmowanych na szczeblu instytucjonalnym i międzyinstytucjonalnym na rzecz urzędników, innych pracowników i emerytów,

—  finansowania rozsądnych przystosowań lub wydatków na analizy lekarskie lub socjalne dla urzędników, innych pracowników niepełnosprawnych w trakcie rekrutacji lub potrzebujących przystosowań w związku z wydarzeniami w trakcie ich kariery zawodowej, a także niepełnosprawnych stażystów w trakcie procedury wyboru, zgodnie z art. 1d regulaminu pracowniczego, a zwłaszcza pomocy osobistej w miejscu pracy, w tym jeśli chodzi o transport i podczas podróży służbowych.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 70 000 EUR.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 1d, art. 9 ust. 3 akapit trzeci i art. 76.

Pozycja 1 6 3 1 — Mobilność

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

1 490 000

1 500 000

839 725,62

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków dotyczących mobilności w różnych miejscach pracy.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 5000 EUR.

Pozycja 1 6 3 2 — Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność socjalna

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

252 000

240 000

212 286,81

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wsparcie i rozwój wszelkich inicjatyw służących rozwojowi kontaktów społecznych pracowników różnych narodowości, m.in. dotacje dla klubów oraz stowarzyszeń sportowych i kulturalnych, a także udział w kosztach utrzymania stałego miejsca spotkań w czasie wolnym (działalność kulturalna, sportowa, uprawianie hobby, restauracje).

Środki te służą również współfinansowaniu międzyinstytucjonalnej działalności socjalnej.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 600 000 EUR.

Artykuł 1 6 5 — Działalność dotycząca wszystkich pracowników instytucji

Pozycja 1 6 5 0 — Służba zdrowia

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

1 820 000

1 555 000

1 068 832,50

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności gabinetów lekarskich, Wydziału ds. Zwolnień Lekarskich i Działu ds. Profilaktyki i Dobrostanu w Miejscu Pracy w trzech miejscach pracy, w tym badań kontrolnych, zakupu wyposażenia, leków itd., na pokrycie kosztów związanych z badaniami lekarskimi, w szczególności w ramach medycyny pracy, wstępnymi badaniami lekarskimi, badaniami okresowymi, profilaktyczną ochroną zdrowia w odniesieniu do „stanowisk związanych z ochroną, stanowisk nadzoru i określonego ryzyka”, ekspertyzami lekarskimi, ergonomią, wydatków związanych z działalnością Komitetu ds. Inwalidztwa, arbitrażem i ekspertyzą, a także na pokrycie wydatków na zewnętrzne specjalistyczne świadczenia lekarskie i paramedyczne uznane za niezbędne przez lekarzy urzędowych.

Środki te przeznaczone są również na pokrycie wydatków na zakup narzędzi pracy niezbędnych z medycznego punktu widzenia, a także wydatków na osoby świadczące usługi medyczne, paramedyczne lub na krótkoterminowych zastępstwach.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 100 EUR.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 33 i 59 oraz art. 8 załącznika II do niego.

Pozycja 1 6 5 2 — Koszty usług gastronomicznych

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

800 000

1 080 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług gastronomicznych.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 100 000 EUR.

Pozycja 1 6 5 4 — Placówki opieki nad dziećmi

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

8 440 000

7 675 000

6 665 924,00

Uwagi

Kwota ta przeznaczona jest na pokrycie udziału Parlamentu Europejskiego w łącznych wydatkach organizacyjnych i wydatkach na świadczenie usług na rzecz wewnętrznych i zewnętrznych placówek opieki nad dziećmi, z którymi to placówkami została zawarta umowa.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 3 300 000  EUR.

Pozycja 1 6 5 5 — Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

626 000

615 000

445 600,00

Uwagi

Wykonanie decyzji Komisji C(2013) 4886 z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia w życie wkładu UE wypłacanego szkołom akredytowanym przez Radę Najwyższą Szkół Europejskich proporcjonalnie do liczby uczęszczających do nich dzieci pracowników unijnych, zastępującej decyzję Komisji C(2009) 7719 z dnia 14 października 2009 r. zmienioną decyzją Komisji C(2010) 7993 z dnia 8 grudnia 2010 r. (Dz.U. C 222 z 2.8.2013, s. 8).

Środki te przeznaczone są na pokrycie wkładu wypłacanego przez Parlament Europejski szkołom europejskim typu II akredytowanym przez Radę Najwyższą Szkół Europejskich lub na zwrot Komisji wkładu wypłaconego przez nią szkołom europejskim typu II akredytowanym przez Radę Najwyższą Szkół Europejskich w imieniu Parlamentu Europejskiego. Wkład pokrywa koszty nauki dzieci personelu Parlamentu Europejskiego objętego regulaminem pracowniczym, które są uczniami tych szkół.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 100 EUR.

Tytuł 2 — Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

Uwagi

Ponieważ towarzystwa ubezpieczeniowe wypowiedziały ochronę ubezpieczeniową, ryzyko wynikające ze sporów pracowniczych oraz zamachów terrorystycznych na budynki Parlamentu Europejskiego musi zostać pokryte z budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

W związku z tym środki wymienione w niniejszym tytule pokrywają wszystkie wydatki związane ze szkodami wynikającymi z następstw sporów pracowniczych bądź zamachów terrorystycznych.

Rozdział 2 0 — Budynki i koszty dodatkowe

Artykuł 2 0 0 — Budynki

Pozycja 2 0 0 0 — Czynsze

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

33 291 000

38 620 000

35 658 454,54

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie czynszów najmu budynków lub ich części zajmowanych przez Parlament Europejski.

Przeznaczone są one także na opłacenie podatku od nieruchomości. Czynsze są naliczane za okres 12 miesięcy, na podstawie umów już obowiązujących bądź będących w przygotowaniu, w których z reguły przewiduje się indeksację na podstawie wskaźnika inflacji lub wzrostu cen robót lub materiałów budowlanych.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 3 000 000 EUR.

Wkłady finansowe państw członkowskich, ich agencji lub jednostek publicznych w formie finansowania lub zwrotu kosztów i opłat związanych z zakupem lub użytkowaniem gruntów lub budynków, lub wydatków związanych z budynkami lub wyposażeniem instytucji, są uznawane za zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel w rozumieniu art. 21 ust. 2 nowego rozporządzenia finansowego.

Pozycja 2 0 0 1 — Opłaty za użytkowanie wieczyste

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

p.m.

p.m.

42 000 000,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty za użytkowanie wieczyste budynków służbowych lub ich części, na podstawie umów już obowiązujących bądź będących w przygotowaniu.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 50 000 EUR.

Wkłady finansowe państw członkowskich, ich agencji lub jednostek publicznych w formie finansowania lub zwrotu kosztów i opłat związanych z zakupem lub użytkowaniem gruntów lub budynków, lub wydatków związanych z budynkami lub wyposażeniem instytucji, są uznawane za zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel w rozumieniu art. 21 ust. 2 nowego rozporządzenia finansowego.

Pozycja 2 0 0 3 — Zakup nieruchomości

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu nieruchomości. Dofinansowanie na zakup działki i uzbrojenie przyznawane jest zgodnie z przepisami rozporządzenia finansowego.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 13 000 EUR.

Wkłady finansowe państw członkowskich, ich agencji lub jednostek publicznych w formie finansowania lub zwrotu kosztów i opłat związanych z zakupem lub użytkowaniem gruntów lub budynków, lub wydatków związanych z budynkami lub wyposażeniem instytucji, są uznawane za zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel w rozumieniu art. 21 ust. 2 nowego rozporządzenia finansowego.

Pozycja 2 0 0 7 — Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

82 730 000

81 330 000

64 089 414,49

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

—  kosztów budowy budynków (roboty, wynagrodzenia za ekspertyzy, podstawowe wyposażenie, dostawy niezbędne do rozpoczęcia eksploatacji i koszty pokrewne),

—  kosztów prac w zakresie zagospodarowania i innych wydatków związanych z tymi pracami (m.in. honorariów architektonicznych, inżynieryjnych itp.).

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 472 000 EUR.

Wkłady finansowe państw członkowskich, ich agencji lub jednostek publicznych w formie finansowania lub zwrotu kosztów i opłat związanych z zakupem lub użytkowaniem gruntów lub budynków, lub wydatków związanych z budynkami lub wyposażeniem instytucji, są uznawane za zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel w rozumieniu art. 21 ust. 2 nowego rozporządzenia finansowego.

Pozycja 2 0 0 8 — Zarządzanie nieruchomościami – Wydatki specjalne

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

5 429 000

4 971 000

4 304 207,85

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem nieruchomościami, nieprzewidzianych wyraźnie w innych artykułach niniejszego rozdziału, w szczególności na:

—  utylizację odpadów i zarządzanie w tym zakresie,

—  obowiązkowe kontrole, kontrole jakości, ekspertyzy, audyt, kontrolę regulacyjną itd.,

—  bibliotekę techniczną,

—  wsparcie administracyjne (punkt informacyjny w budynku),

—  zarządzanie w zakresie planów budynków oraz nośników informacji,

—  inne wydatki.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 268 000 EUR.

Artykuł 2 0 2 — Koszty związane z budynkami

Pozycja 2 0 2 2 — Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

64 180 000

59 820 000

60 209 831,42

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynikających z obowiązujących umów dotyczących utrzymania, konserwacji, administracji i sprzątania budynków (pomieszczeń i wyposażenia technicznego), które Parlament Europejski zajmuje jako najemca lub właściciel.

Przed przedłużeniem lub zawarciem umowy dana instytucja powinna uzgodnić z innymi instytucjami każde wynegocjowane przez nie postanowienie umowne (cena, wybrana waluta, indeksacja, czas trwania umowy, inne postanowienia), z należytym uwzględnieniem art. 104 rozporządzenia finansowego.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 479 000 EUR.

Pozycja 2 0 2 4 — Zużycie energii

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

16 100 000

15 820 000

15 629 810,07

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie m.in. kosztów zużycia wody, gazu, energii elektrycznej i ogrzewania.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 150 000 EUR.

Pozycja 2 0 2 6 — Ochrona i nadzór nad budynkami

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

23 750 000

22 350 000

17 294 304,81

Uwagi

Środki te przeznaczone są w głównej mierze na pokrycie kosztów ochrony i nadzoru budynków służbowych Parlamentu Europejskiego we wszystkich trzech zwyczajowych miejscach pracy oraz w biurach informacyjnych Parlamentu Europejskiego w Unii i w biurach w państwach trzecich.

Przed przedłużeniem lub zawarciem umowy dana instytucja powinna uzgodnić z innymi instytucjami każde wynegocjowane przez nie postanowienie umowne (cena, wybrana waluta, indeksacja, czas trwania umowy, inne postanowienia), z należytym uwzględnieniem art. 104 rozporządzenia finansowego.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 100 000 EUR.

Pozycja 2 0 2 8 — Ubezpieczenia

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

2 660 000

2 500 000

1 417 126,20

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek ubezpieczeniowych.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 5000 EUR.

Rozdział 2 1 — Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy

Uwagi

W odniesieniu do zamówień publicznych instytucja powinna uzyskać informacje od innych instytucji o wynegocjowanych przez nie warunkach umowy.

Artykuł 2 1 0 — Informatyka i telekomunikacja

Pozycja 2 1 0 0 — Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

29 545 500

29 915 200

22 959 784,66

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zakupem, najmem, konserwacją oraz utrzymaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz wydatków na usługi świadczone przez firmy usługowe i doradztwa informatycznego w zakresie zwykłych działań niezbędnych, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych i łączności w Parlamencie Europejskim. Wydatki te dotyczą w szczególności systemów centrum informatycznego i telekomunikacyjnego, systemów informatycznych poszczególnych departamentów i zarządzania siecią.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 625 000 EUR.

Pozycja 2 1 0 1 — Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z infrastrukturą

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

25 409 000

23 546 000

21 669 672,44

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zakupem, najmem, konserwacją oraz utrzymaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz wydatków na usługi świadczone przez firmy usługowe i doradztwa informatycznego w zakresie zwykłych działań w ramach zarządzania i konserwacji infrastruktury związanej z systemami informatycznymi i łączności w Parlamencie Europejskim. Wydatki te dotyczą w szczególności infrastruktury związanej z sieciami, okablowaniem, systemami łączności, wyposażeniem indywidualnym oraz systemami głosowania.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 130 000 EUR.

Pozycja 2 1 0 2 — Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

12 870 000

12 301 000

11 658 807,62

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zakupem, najmem, konserwacją oraz utrzymaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz wydatków na usługi świadczone przez firmy usługowe i doradztwa informatycznego w zakresie zwykłych działań w ramach pomocy i ogólnego wsparcia dla użytkowników, jeśli chodzi o systemy informatyczne i łączności w Parlamencie Europejskim. Wydatki te dotyczą usług wsparcia dla posłów i innych użytkowników, w szczególności w zakresie aplikacji administracyjnych, ustawodawczych, wykorzystywanych w dziedzinach bezpieczeństwa i ochrony, a także związanych z komunikacją.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 45 000 EUR.

Pozycja 2 1 0 3 — Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

26 840 000

20 594 500

18 187 322,45

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na zakup, wynajem, konserwację oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz na związane z tym prace, a także wydatków na usługi świadczone przez firmy usługowe i doradztwa informatycznego w zakresie zwykłych działań związanych z zarządzaniem aplikacjami ICT w instytucji. Wydatki te są związane w szczególności z aplikacjami stosowanymi przez posłów, używanymi do celów komunikacji, bezpieczeństwa i ochrony, a także z aplikacjami administracyjnymi i ustawodawczymi.

Środki te przeznaczone są także na pokrycie wydatków związanych z narzędziami ICT finansowanymi wspólnie w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej w dziedzinie języków w następstwie decyzji podjętych przez Międzyinstytucjonalny Komitet ds. Tłumaczeń Pisemnych i Ustnych.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 32 000 EUR.

Pozycja 2 1 0 4 — Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

15 487 000

17 702 000

29 284 173,02

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zakupem sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz wydatków na usługi świadczone przez firmy usługowe i doradztwa informatycznego w zakresie inwestycji w infrastrukturę związaną z systemami informatycznymi i łączności w Parlamencie Europejskim. Inwestycje dotyczą w szczególności systemów centrum informatycznego i telekomunikacyjnego, sieci, okablowania oraz systemów wideokonferencyjnych.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 102 000 EUR.

Pozycja 2 1 0 5 — Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w projekty

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

25 981 000

34 792 000

32 565 114,52

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zakupem sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz wydatków na usługi świadczone przez firmy usługowe i doradztwa informatycznego w zakresie inwestycji związanych z istniejącymi i nowymi projektami ICT. Inwestycje dotyczą w szczególności aplikacji stosowanych przez posłów, aplikacji w dziedzinie ustawodawczej, administracyjnej, finansowej, komunikacyjnej oraz w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony, a także aplikacji związanych z zarządzaniem ICT.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 5000 EUR.

Artykuł 2 1 2 — Meble

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

7 400 000

7 600 000

5 597 060,61

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zakupem, wynajęciem, utrzymaniem i naprawą mebli, w szczególności z nabyciem ergonomicznego umeblowania biur, wymiany mebli zużytych i nienadających się do użytku oraz urządzeń biurowych. Są one przeznaczone również na pokrycie różnych wydatków wynikających z zarządzania majątkiem ruchomym Parlamentu Europejskiego.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 5000 EUR.

Artykuł 2 1 4 — Wyposażenie i instalacje techniczne

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

27 923 500

28 033 500

20 701 628,48

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu, wynajmu, utrzymania, naprawy i zarządzania w zakresie instalacji i wyposażenia technicznego, w szczególności:

—  różnego rodzaju wyposażenia oraz stałych bądź ruchomych instalacji technicznych związanych z publikacją, ochroną (w tym programów informatycznych), stołówkami, budynkami, szkoleniem pracowników, centrami sportowymi instytucji itd.,

—  wyposażenia drukarni, centrali telefonicznej, stołówek, sklepów dla personelu, ochrony, obsługi technicznej konferencji, działu audiowizualnego itd.,

—  materiałów specjalnych (elektronicznych, informatycznych, elektrycznych) oraz związanych z tym usług zewnętrznych.

Środki te pokrywają również koszty ogłoszeń dotyczących sprzedaży lub wyprzedaży mienia zewidencjonowanego po cenach zaniżonych oraz koszty wsparcia technicznego (konsultacji) w sprawach wymagających wiedzy fachowej z zewnątrz.

Środki te pokrywają również koszty związane z usługami przewozu sprzętu w celu dostarczenia wyposażenia technicznego niezbędnego do technicznej obsługi konferencji w krajach na całym świecie, w których potrzebują go posłowie, delegacje, grupy polityczne czy organy Parlamentu Europejskiego. Koszty te obejmują koszty transportu, jak również wszystkie związane z tym koszty administracyjne.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 190 000 EUR.

Artykuł 2 1 6 — Przewóz posłów, innych osób i towarów

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

4 188 000

4 101 000

3 089 461,57

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup, leasing, utrzymanie, eksploatację i naprawę pojazdów (park samochodowy i rowery) oraz na wynajem samochodów, taksówek, autokarów i ciężarówek, z kierowcą lub bez, w tym na pokrycie stosownych ubezpieczeń i innych kosztów związanych z zarządzaniem. Podczas wymiany floty samochodowej lub kupna, leasingu albo wynajmu pojazdów preferowane będą samochody, które najmniej zanieczyszczają środowisko, takie jak samochody hybrydowe.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 100 000 EUR.

Rozdział 2 3 — Bieżące wydatki administracyjne

Uwagi

W odniesieniu do zamówień publicznych instytucja powinna uzyskać informacje od innych instytucji o wynegocjowanych przez nie warunkach umowy.

Artykuł 2 3 0 — Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

1 413 000

1 440 000

1 290 415,47

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup papieru, kopert, materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek itp., a także na pokrycie wynikających z tego kosztów zarządzania.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 73 000 EUR.

Artykuł 2 3 1 — Obciążenia finansowe

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

60 000

60 000

35 000,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bankowych (opłat, prowizji, kosztów różnych) oraz innych kosztów finansowych, łącznie z kosztami dodatkowymi przeznaczonymi na finansowanie budynków.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 100 EUR.

Artykuł 2 3 2 — Koszty prawne i odszkodowania

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

1 370 000

1 740 000

328 590,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

—  ewentualnych kar nałożonych na Parlament Europejski przez Trybunał Sprawiedliwości, Sąd i sądy krajowe,

—  kosztów usług adwokatów zewnętrznych reprezentujących Parlament Europejski w sprawach przed sądami unijnymi i krajowymi oraz zatrudnienia radców prawnych lub ekspertów w celu wsparcia Wydziału Prawnego,

—  zwrotu kosztów adwokackich w ramach procedur dyscyplinarnych lub podobnych,

—  wydatków z tytułu odszkodowań i odsetek,

—  kosztów odszkodowań uzgodnionych w ramach postępowań polubownych, na mocy tytułu III rozdziału 11 regulaminu postępowania przed Sądem,

—  grzywien administracyjnych Europejskiego Inspektora Ochrony Danych,

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 5000 EUR.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).

Artykuł 2 3 6 — Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

224 000

337 000

186 257,83

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych, obsługi i dostarczania przesyłek pocztowych przez pocztę krajową bądź firmy kurierskie.

Środki te są również przeznaczone na pokrycie usług przewozowych w zakresie dostarczania korespondencji.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 5000 EUR.

Artykuł 2 3 7 — Przeprowadzki

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

1 830 000

3 180 000

1 700 374,49

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie prac związanych z przeprowadzkami i transportem, wykonywanych przez firmy świadczące usługi w zakresie przeprowadzek lub tymczasowo powierzanych zewnętrznym przedsiębiorstwom usług przewozowych.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 5000 EUR.

Artykuł 2 3 8 — Inne wydatki operacyjno-administracyjne

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

1 674 500

1 591 000

1 231 706,11

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

—  wydatków związanych z ubezpieczeniami niewyszczególnionych w innych pozycjach,

—  zakupu i konserwacji odzieży służbowej dla woźnych, kierowców, recepcjonistów, magazynierów, pracowników działu usług przewozowych oraz dla personelu obsługującego wizyty i seminaria, personelu Parlamentarium, służb medycznych, ochrony, służb konserwacji budynków i różnych służb technicznych,

—  innych wydatków operacyjnych i zarządczych, w tym kosztów zarządzania zapłaconych PMO w związku z emeryturami i rentami statutowymi byłych posłów, wydatków dotyczących weryfikacji bezpieczeństwa osób zewnętrznych pracujących w pomieszczeniach lub w systemach Parlamentu Europejskiego, zakupu towarów lub usług niewymienionych w innych pozycjach,

—  różnych zakupów związanych z działalnością systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) (kampanie promocyjne itd.).

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 5000 EUR.

Artykuł 2 3 9 — Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

262 500

262 500

198 988,92

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wszelkich wydatków związanych z działalnością EMAS mającą na celu poprawę efektywności środowiskowej Parlamentu Europejskiego, co obejmuje również promowanie tych działań, a także wydatków związanych z programem kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 100 EUR.

Tytuł 3 — Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych

Rozdział 3 0 — Posiedzenia i narady

Artykuł 3 0 0 — Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

28 140 000

27 010 000

27 362 797,07

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z podróżami służbowymi pracowników instytucji, oddelegowanych ekspertów krajowych, stażystów i pracowników innych instytucji europejskich lub międzynarodowych zaproszonych przez instytucję między miejscem zatrudnienia a trzema miejscami pracy Parlamentu Europejskiego (Bruksela, Luksemburg i Strasburg) oraz z podróżami służbowymi we wszelkie miejsca poza trzema miejscami pracy. Wydatki obejmują koszty podróży, diety dzienne, koszty zakwaterowania oraz rekompensaty z tytułu pracy poza normalnymi godzinami. Środki obejmują również koszty dodatkowe (w tym anulowanie biletów i rezerwacji zakwaterowania, koszty związane z systemem elektronicznego fakturowania, koszty związane z ubezpieczeniem w czasie podróży służbowej).

Środki te są także przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z ewentualną kompensacją emisji dwutlenku węgla wynikających z podróży służbowych i przejazdów personelu.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 200 000 EUR.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 71 oraz art. 11, 12 i 13 załącznika VII.

Artykuł 3 0 2 — Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

910 500

1 000 000

748 223,68

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

—  wydatków związanych ze zobowiązaniami instytucji dotyczącymi przyjęć i celów reprezentacyjnych, w tym przyjęć wynikających z działalności związanej z weryfikacją rozwiązań naukowych (STOA) i innej działalności prognostycznej, oraz celów reprezentacyjnych posłów,

—  kosztów reprezentacyjnych przewodniczącego podczas jego wyjazdów poza miejsca pracy Parlamentu,

—  kosztów reprezentacyjnych i udziału w kosztach sekretariatu Gabinetu Przewodniczącego,

—  wydatków na przyjęcia i kosztów reprezentacyjnych Sekretariatu Generalnego, w tym na zakup artykułów oraz odznaczeń dla urzędników, którzy przepracowali piętnaście i/lub dwadzieścia pięć lat w służbie,

—  wydatków różnych wynikających z protokołu, tj. flag, stojaków, zaproszeń, druku jadłospisów itp.,

—  kosztów podróży i pobytu w związku z wizytami ważnych osobistości w instytucji,

—  kosztów wiz posłów i pracowników Parlamentu Europejskiego w związku z ich podróżami oficjalnymi,

—  wydatków na przyjęcia i cele reprezentacyjne oraz innych wydatków posłów związanych z pełnieniem funkcji w Parlamencie Europejskim.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 100 EUR.

Artykuł 3 0 4 — Wydatki na posiedzenia wewnętrzne

Pozycja 3 0 4 0 — Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

300 000

600 000

1 130 000,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na napoje zimne i gorące, jak również na przekąski serwowane w trakcie posiedzeń Parlamentu Europejskiego lub podczas posiedzeń międzyinstytucjonalnych organizowanych w jego siedzibie, jak również na zarządzanie tymi usługami.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 5000 EUR.

Pozycja 3 0 4 2 — Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

2 671 000

3 000 000

2 324 362,00

Uwagi

Środki te są przeznaczone w szczególności na pokrycie wydatków innych niż te pokrywane z rozdziału 1 0 i artykułu 3 0 0, związanych z:

—  organizacją posiedzeń poza miejscami pracy (komisji lub ich delegacji, grup politycznych), w tym również, w miarę potrzeby, wydatków reprezentacyjnych,

—  organizacją delegacji międzyparlamentarnych, delegacji ad hoc, wspólnych komisji parlamentarnych, parlamentarnych komisji współpracy i delegacji do WTO, a także kosztów organizacji posiedzeń Konferencji Parlamentarnej ds. WTO oraz jej komitetu pilotażowego,

—  organizacją delegacji na Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE, Zgromadzenie Parlamentarne EuroLat, Zgromadzenie Parlamentarne Euronest oraz ich organy,

—  organizacją Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza, jego komisji i prezydium; koszty te obejmują wkład Parlamentu Europejskiego do budżetu niezależnego sekretariatu Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza lub bezpośrednie pokrycie kosztów stanowiących wkład Parlamentu Europejskiego do budżetu Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza,

—  składkami na organizacje międzynarodowe, do których należy Parlament lub jeden z jego organów (Unia Międzyparlamentarna, Związek Sekretarzy Generalnych Parlamentów, Grupa Dwanaście Plus przy Unii Międzyparlamentarnej),

—  składką Parlamentu uiszczaną na rzecz Komisji – na podstawie umowy o świadczenie usług zawartej między Parlamentem Europejskim i Komisją – na pokrycie kosztów wydawania unijnych laissez-passer (sprzęt, personel i materiały), zgodnie z protokołem w sprawie przywilejów i immunitetów (art. 6), art. 23 statutu urzędników Unii Europejskiej, art. 11 i 81 warunków zatrudnienia innych pracowników Unii oraz rozporządzeniem Rady (UE) nr 1417/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym formę dokumentu laissez-passer wydawanego przez Unię Europejską (Dz.U. L 353 z 28.12.2013, s. 26).

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 5000 EUR.

Pozycja 3 0 4 9 — Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

2 130 000

2 510 000

2 112 104,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów operacyjnych biura podróży wynikających z umowy z Parlamentem.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 6000 EUR.

Rozdział 3 2 — Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

Artykuł 3 2 0 — Pozyskiwanie opinii ekspertów

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

7 137 000

6 171 000

5 875 152,83

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

—  kosztów umów z wykwalifikowanymi ekspertami i instytucjami badawczymi w zakresie studiów i innych prac badawczych (warsztaty, dyskusje przy okrągłym stole, panele eksperckie i wysłuchania z udziałem ekspertów, konferencje) lub prac w zakresie pomocy technicznej wymagającej szczególnych kompetencji, prowadzonych na rzecz organów Parlamentu Europejskiego, komisji parlamentarnych, delegacji parlamentarnych i administracji,

—  kosztów nabycia lub wynajmu specjalistycznych źródeł informacji, takich jak specjalistyczne bazy danych, literatura przedmiotu lub wsparcie techniczne, jeżeli są potrzebne w celu uzupełnienia wspomnianych powyżej umów o wiedzę ekspercką,

—  kosztów podróży, pobytu oraz dodatkowych kosztów związanych z zapraszaniem na posiedzenia komisji, delegacji oraz grup roboczych i na warsztaty ekspertów i osobistości, w tym osób, które skierowały petycje do Parlamentu Europejskiego,

—  kosztów popularyzacji wyników wewnętrznej i zewnętrznej działalności badawczej Parlamentu i innych odnośnych produktów, w interesie instytucji i opinii publicznej (zwłaszcza za pośrednictwem publikacji internetowych, wewnętrznych baz danych, broszur i publikacji),

—  wydatków ekspertów zewnętrznych, wezwanych przez instytucję w celu uczestniczenia w pracy jej zespołów, takich jak rada dyscyplinarna lub wyspecjalizowany zespół do spraw nieprawidłowości finansowych,

—  kosztów kontroli prawdziwości dokumentów dostarczonych przez kandydatów podczas naboru, przeprowadzonej przez wyspecjalizowanych dostawców zewnętrznych.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 50 000 EUR.

Artykuł 3 2 1 – Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych

Pozycja 3 2 1 0 – Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne oraz weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA)

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

8 150 000

7 460 000

6 259 211,49

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z działalnością DG EPRS, a zwłaszcza:

—  pozyskiwanie fachowej wiedzy specjalistycznej i pomocniczej w działaniach naukowo-badawczych Parlamentu (w tym artykuły, analizy, warsztaty, seminaria, dyskusje przy okrągłym stole, panele eksperckie i konferencje) przeprowadzanych w razie potrzeby we współpracy z innymi instytucjami, organizacjami międzynarodowymi, działami badawczymi i bibliotekami parlamentów narodowych, grupami analitycznymi, organami badawczymi i innymi wykwalifikowanymi ekspertami,

—  pozyskiwanie fachowej wiedzy specjalistycznej w dziedzinie oceny skutków/oceny ex ante i ex post, europejskiej wartości dodanej oraz weryfikacji rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA),

—  zakup lub wypożyczanie książek, czasopism, gazet, baz danych, publikacji agencji prasowych i wszelkich innych nośników informacji przeznaczonych dla biblioteki w różnych formatach, w tym koszty praw autorskich, systemu zarządzania jakością, materiałów i prac introligatorskich i konserwacyjnych oraz innych niezbędnych usług,

—  koszty zewnętrznych usług w zakresie archiwizowania (organizacja, selekcja, opis, przenoszenie na różne nośniki i digitalizacja, zakup pierwotnych materiałów archiwalnych),

—  zakup, rozbudowę, instalację, użytkowanie i konserwację dokumentacji specjalnej biblioteki, archiwum i specjalnego wyposażenia w zbiorach multimedialnych, w tym sprzętu i/lub systemów elektrycznych, elektronicznych i informatycznych, a także sprzętu introligatorskiego i konserwatorskiego,

—  kosztów popularyzacji wyników wewnętrznej i zewnętrznej działalności badawczej Parlamentu i innych odnośnych produktów, w interesie instytucji i opinii publicznej (zwłaszcza za pośrednictwem publikacji internetowych, wewnętrznych baz danych, broszur i publikacji),

—  koszty podróży, pobytu i koszty dodatkowe ekspertów i autorów zaproszonych do udziału w prezentacjach, seminariach, warsztatach lub innych działaniach tego typu organizowanych przez DG EPRS,

—  udział grupy Weryfikacji Rozwiązań Naukowych i Technologicznych (STOA) w działalności europejskich i międzynarodowych instytucji naukowych,

—  zobowiązania Parlamentu Europejskiego na podstawie międzynarodowych i/lub międzyinstytucjonalnych umów o współpracy, w tym udział Parlamentu Europejskiego w kosztach zarządzania historycznymi archiwami Unii, zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG, Euratom) nr 354/83.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 100 EUR.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 354/83 z dnia 1 lutego 1983 r. dotyczące udostępnienia do wglądu publicznego historycznych materiałów archiwalnych Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.U. L 43 z 15.2.1983, s. 1).

Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).

Decyzja Prezydium z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie przepisów dotyczących publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, ostatnio zmieniona w dniu 22 czerwca 2011 r. (Dz.U. C 216 z 22.7.2011, s. 19).

Decyzja Prezydium z dnia 16 grudnia 2002 r. dotycząca przepisów w sprawie archiwizacji dokumentów Parlamentu Europejskiego, ujednolicona w dniu 3 maja 2004 r.

Decyzja Prezydium z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie przepisów dotyczących pozyskiwania przez Parlament Europejski prywatnych archiwów posłów i byłych posłów do Parlamentu Europejskiego.

Pozycja 3 2 1 1 – Wydatki na Europejskie Centrum Mediów Naukowych

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

1 600 000

1 600 000

318 576,80

Uwagi

Aby promować owocny dialog między posłami do Parlamentu Europejskiego, środowiskiem naukowym i dziennikarzami, zwłaszcza w zakresie zachodzących zmian oraz nowości naukowych i technologicznych, korzystne dla Parlamentu Europejskiego może być posiadanie specjalnej wiarygodnej platformy wspierającej debaty, szkolenia oraz upowszechnianie wiedzy w tej dziedzinie. W tym celu powołano Europejskie Centrum Mediów Naukowych nadzorowane przez Zespół ds. Przyszłości Nauki i Techniki (zespół STOA) Parlamentu Europejskiego.

Środki te pokrywają również koszty związane z organizacją tych działań i wydatki (w tym koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia) związane z zapraszaniem dziennikarzy, interesariuszy i innych ekspertów, tak aby pokryć koszty tych działań.

Środki w ramach tego artykułu, przeznaczone na rozwój działań opartych na współpracy między Parlamentem Europejskim, środowiskiem naukowym i mediami, pokryją koszty Europejskiego Centrum Mediów Naukowych, aby wspierać w szczególności tworzenie sieci kontaktów, szkolenia i upowszechnianie wiedzy poprzez:

—  tworzenie i utrzymywanie sieci kontaktów między Parlamentem, środowiskiem naukowym i mediami,

—  organizowanie seminariów, konferencji i kursów szkoleniowych na temat zachodzących zmian oraz nowości naukowych i technologicznych, a także charakteru i skuteczności dziennikarstwa naukowego,

—  udostępnianie wiedzy i analiz środowisk akademickich, mediów i innych podmiotów działających w dziedzinie nauki i technologii z korzyścią dla decydentów i obywateli,

—  szersze udostępnianie badań i innych istotnych materiałów Parlamentu Europejskiego w dziedzinie nauki i technologii w formie pisemnej, audiowizualnej i za pomocą innych środków,

—  opracowanie technik i metod służących zwiększeniu zdolności do identyfikowania i rozpowszechniania wiarygodnych źródeł w dziedzinie nauki i technologii,

—  wspieranie instalacji, modernizacji i wykorzystywania najnowocześniejszego sprzętu technicznego i medialnego dla ułatwienia tego dialogu,

—  pogłębianie współpracy i ogólne zacieśnianie relacji między Parlamentem, mediami, uniwersytetami i ośrodkami badawczymi działającymi w tej dziedzinie, również przez wykorzystywanie mediów do promowania roli Europejskiego Centrum Mediów Naukowych, jego prac i dostępności dla obywateli.

Środki z tej pozycji można wykorzystywać również do wspierania dialogu Parlamentu Europejskiego ze środowiskiem akademickim, mediami, ośrodkami analitycznymi i obywatelami w odniesieniu do prognozowania tendencji długoterminowych, które wymagają uwagi decydentów Unii Europejskiej, zarówno w kontekście naukowym, jak i szerzej, za pośrednictwem seminariów, publikacji i innych działań wymienionych powyżej.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 100 EUR.

Podstawa prawna

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 października 2013 r. w sprawie planowania polityki i długoterminowych trendów: skutków budżetowych dla budowania potencjału [teksty przyjęte w tym dniu, P7-TA(2013) 0395], w szczególności jej ust. 7 i 9.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2016 (Dz.U. C 346 z 21.9.2016, s. 188), w szczególności jej ust. 30.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2017 [teksty przyjęte, P8 TA(2016) 0132], w szczególności jej ust. 54.

Artykuł 3 2 2 — Wydatki na dokumentację

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

2 615 500

2 592 000

2 357 489,26

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

—  prenumeraty dzienników, czasopism oraz serwisów agencji informacyjnych, w tym kosztów opłat wynikających z przepisów prawa autorskiego za powielanie i rozpowszechnianie tychże prenumerat w formie pisemnej i/lub elektronicznej oraz umów w zakresie sporządzania i dostarczania przeglądów prasowych i wycinków z gazet,

—  prenumeraty bądź umowy na sporządzanie streszczeń oraz analiz treści czasopism lub archiwizację artykułów pochodzących z tych czasopism na optycznych nośnikach danych,

—  kosztów korzystania z zewnętrznych baz danych statystycznych i dokumentów (z wyjątkiem sprzętu komputerowego i opłat telekomunikacyjnych),

—  zakupu nowych słowników i leksykonów na wszelkich nośnikach lub zastąpienia ich nowszymi egzemplarzami, w tym dla nowych działów językowych, oraz zakupu innych publikacji z przeznaczeniem dla służb językowych oraz dla działów ds. jakości tekstów legislacyjnych.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 100 EUR.

Artykuł 3 2 3 — Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

1 335 000

1 120 000

999 350,46

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

—  wydatków na programy wymiany informacji i współpracy między Parlamentem Europejskim a parlamentami narodowymi krajów przygotowujących się do członkostwa, w szczególności Bałkanów Zachodnich oraz Turcji,

—  zobowiązań zaciągniętych w związku z promowaniem stosunków między Parlamentem Europejskim a demokratycznie wybranymi parlamentami narodowymi krajów trzecich (innych niż wskazane w poprzednim tiret), a także odpowiednimi regionalnymi organizacjami parlamentarnymi; odnośne działania mają zwłaszcza na celu wzmocnienie potencjału parlamentarnego w nowych i rodzących się demokracjach, w szczególności w krajach objętych europejską polityką sąsiedztwa (na południu i na wschodzie),

—  wydatków na wspieranie działań wspomagających mediację oraz na programy na rzecz młodych przywódców politycznych z Unii Europejskiej i krajów poszerzonej europejskiej polityki sąsiedztwa: Maghrebu, Europy Wschodniej i Rosji, dialogu izraelsko-palestyńskiego i innych krajów priorytetowych zatwierdzonych przez Zespół ds. Wspierania Demokracji i Koordynacji Wyborów,

—  zobowiązań zaciągniętych w związku z organizacją wręczenia Nagrody im. Sacharowa (zwłaszcza kwoty nagrody, kosztów podróży i ugoszczenia laureata(-ów) i pozostałych finalistów, kosztów funkcjonowania sieci Nagrody im. Sacharowa i podróży służbowych jej członków) oraz działalności mającej na celu promowanie praw człowieka.

Działania te obejmują wizyty o charakterze informacyjnym w siedzibach Parlamentu Europejskiego w Brukseli, w Luksemburgu lub w Strasburgu, a także wizyty w państwach członkowskich i państwach trzecich. Środki te pokrywają całkowicie lub częściowo koszty uczestnictwa w tych wizytach, w szczególności podróży, przejazdów, zakwaterowania i diet.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 100 EUR.

Podstawa prawna

Decyzja Prezydium z dnia 12 grudnia 2011 r. ustanawiająca w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Zewnętrznej Unii Europejskiej Dyrekcję ds. Wspierania Demokracji.

Artykuł 3 2 4 — Produkcja i rozpowszechnianie

Pozycja 3 2 4 0 — Dziennik Urzędowy

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

p.m.

800 000

660 059,43

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie udziału instytucji w kosztach publikacji, rozpowszechniania i innych kosztach dodatkowych Urzędu Publikacji ponoszonych na teksty do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 5000 EUR.

Pozycja 3 2 4 1 — Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

4 410 000

4 225 300

4 444 677,16

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

—  całości kosztów publikacji w formie cyfrowej (strony intranetowe) i w formie tradycyjnej (dokumenty i różne druki wymagające podzlecania wydania), w tym dystrybucji,

—  kosztów aktualizacji oraz obsługi (gwarantującej wprowadzanie zmian i korekt) systemów redakcji.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 11 000 EUR.

Pozycja 3 2 4 2 — Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

22 780 000

27 210 000

44 669 830,44

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

—  wydatków na propagowanie wartości instytucji za pośrednictwem publikacji informacyjnych, w tym elektronicznych, na działania informacyjne, działania PR, udział w wydarzeniach o charakterze publicznym oraz w wystawach i targach w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach przystępujących i państwach, w których Parlament Europejski posiada biura kontaktowe, a także rozwój narzędzi i środków zwiększających jego publiczną dostępność z urządzeń mobilnych,

—  kosztów inicjatyw kulturalnych o wymiarze europejskim, jak np. Nagroda Filmowa Parlamentu Europejskiego LUX,

—  kosztów organizacji i realizacji wydarzeń skierowanych do młodzieży, zwiększenia widoczności Parlamentu w mediach społecznościowych oraz śledzenia trendów panujących wśród młodzieży,

—  kosztów związanych z mobilnym internetem, technologiami interaktywnymi, przestrzeniami społecznościowymi, platformami współpracy oraz ze zmianami zachowań internautów, z myślą o zbliżeniu Parlamentu do obywateli,

—  kosztów produkcji, dystrybucji i przechowywania przez Parlament Europejski klipów internetowych oraz innych materiałów multimedialnych gotowych do emisji, zgodnie ze strategią komunikacyjną Parlamentu Europejskiego.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 50 000 EUR.

Pozycja 3 2 4 3 — Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

21 947 500

15 667 000

14 855 041,63

Uwagi

Środki te przeznaczone są na finansowanie instalacji, materiałów i wystaw w centrach dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego, a w szczególności:

—  Parlamentarium — Centrum dla Zwiedzających Parlamentu Europejskiego w Brukseli,

—  stref powitalnych, ośrodków „Europa Experience” i punktów informacyjnych poza Brukselą,

—  działalności Domu Historii Europejskiej, w tym kosztów specjalnego urządzenia pomieszczeń, zakupu zbiorów, kosztu umów z wykwalifikowanymi ekspertami, organizacji wystaw i kosztów operacyjnych, w tym zakupu książek, magazynów i innych publikacji związanych z działalnością Domu Historii Europejskiej,

—  wydatków na dzieła sztuki Parlamentu Europejskiego, obejmujących zarówno pozyskiwanie lub zakup specjalnych materiałów, jak i wynikające z tego koszty bieżące, np. koszty ekspertyz, konserwacji, oprawy, renowacji, czyszczenia, ubezpieczenia, oraz okazjonalne koszty transportu.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 4 000 000 EUR.

Pozycja 3 2 4 4 — Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

31 699 000

29 820 000

31 712 785,71

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie dofinansowania dla grup odwiedzających, jak również związanych z tym kosztów infrastrukturalnych i organizacyjnych, a także na finansowanie staży dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich (program wizyt w instytucjach Unii Europejskiej – EUVP) oraz kosztów funkcjonowania programów Euroscola, Euromed-Scola i Euronest-Scola. Programy Euromed-Scola i Euronest-Scola są organizowane co roku, na zmianę, w budynkach Parlamentu Europejskiego w Strasburgu lub w Brukseli, z wyjątkiem lat, w których odbywają się wybory.

Ze środków tych pokrywa się również działania promocyjne dotyczące programu EUVP.

Środki te będą co roku zwiększane przy zastosowaniu deflatora, który uwzględnia zmiany dochodu narodowego brutto (DNB) i cen.

Każdy poseł do Parlamentu Europejskiego ma prawo zaproszenia nie więcej niż pięciu grup w ciągu roku kalendarzowego, w sumie 110 osób. Grupy odwiedzających zaproszone oficjalnie przez posła mogą, z jego inicjatywy, wziąć udział w programie Euroscola.

Odpowiednią kwotę przeznacza się dla niepełnosprawnych osób odwiedzających.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 500 000 EUR.

Podstawa prawna

Decyzja Prezydium z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie przepisów dotyczących przyjmowania grup odwiedzających oraz programów Euroscola, Euromed-Scola i Euronest-Scola, ujednolicona w dniu 3 maja 2004 r., ostatnio zmieniona decyzją z dnia 24 października 2016 r.

Pozycja 3 2 4 5 — Organizacja sympozjów i seminariów

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

2 957 000

2 608 000

3 033 567,32

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

—  wydatków lub dotacji na organizację krajowych lub międzynarodowych kolokwiów i seminariów dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw członkowskich, krajów przystępujących do Unii i krajów, w których Parlament posiada biura kontaktowe, jak również kosztów organizacji kolokwiów i sympozjów parlamentarnych,

—  wydatków związanych z organizacją szczególnych wydarzeń w salach obrad plenarnych w Strasburgu i Brukseli, zgodnie z harmonogramem rocznym przyjętym przez Prezydium,

—  wydatków związanych z obsługą konferencji, kosztów działań i narzędzi wspierających obsługę konferencji i wielojęzyczność, takich jak seminaria i konferencje, spotkania szkoleniowe dla tłumaczy ustnych i pisemnych, środki i działania mające na celu uwrażliwienie na kwestię wielojęzyczności i promowanie zawodu tłumacza ustnego i pisemnego, w tym program dotacji dla uniwersytetów, szkół i innych instytucji oferujących studia w zakresie tłumaczeń ustnych lub pisemnych, rozwiązania sprzyjające komunikacji wirtualnej oraz udział w podobnych przedsięwzięciach i działaniach organizowanych wspólnie z innymi służbami w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej i międzynarodowej,

—  wydatków związanych z organizacją kolokwiów i seminariów dotyczących technologii informacyjno-komunikacyjnych,

—  wydatków związanych z zapraszaniem dziennikarzy na sesje plenarne, posiedzenia komisji, konferencje prasowe i inne wydarzenia parlamentarne.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 25 000 EUR.

Pozycja 3 2 4 8 — Wydatki na informację audiowizualną

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

17 579 500

16 615 000

15 860 981,99

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

—  kosztów zakupu, wynajmu, utrzymania, naprawy i zarządzania w zakresie instalacji i wyposażenia technicznego działu audiowizualnego,

—  wydatków administracyjnych związanych z mediami audiowizualnymi (działania we własnym zakresie oraz wsparcie zewnętrzne, takie jak usługi techniczne dla stacji radiowych i telewizyjnych, realizacja, produkcja, koprodukcja i rozpowszechnianie programów audiowizualnych, rezerwacja częstotliwości i transmisja programów radiowych i telewizyjnych, inne działania zmierzające do rozwoju współpracy instytucji z mediami audiowizualnymi),

—  wydatków na transmitowanie na żywo za pośrednictwem internetu posiedzeń plenarnych i posiedzeń komisji parlamentarnych,

—  stworzenia stosownego archiwum umożliwiającego mediom i obywatelom stały dostęp do tego typu informacji,

—  wydatków związanych z salą prasową.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 50 000 EUR.

Podstawa prawna

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie wytycznych dotyczących procedury budżetowej w 2003 r. (Dz. U. C 47 E z 27.2.2003, s. 72).

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2003 (Dz.U. C 180 E z 31.7.2003, s. 150).

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2004 (Dz.U. C 67 E z 17.3.2004, s. 179).

Pozycja 3 2 4 9 — Wymiana informacji z parlamentami krajowymi

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

225 000

165 000

122 491,20

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

—  wydatków przewidzianych na wspieranie stosunków między Parlamentem Europejskim a parlamentami narodowymi. Wydatki te dotyczą stosunków parlamentarnych nieujętych w rozdziałach 1 0 i 3 0, wymiany informacji i dokumentacji, jak również wsparcia przy analizie i zarządzaniu tymi informacjami, w tym wymiany z Europejskim Centrum Badań i Dokumentacji Parlamentarnej (ECPRD),

—  finansowania programów współpracy oraz działań mających na celu kształcenie urzędników Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych oraz poprawę ich kompetencji w zakresie wykonywania funkcji parlamentarnych.

Te działania szkoleniowe obejmują wizyty o charakterze informacyjnym w siedzibach Parlamentu Europejskiego w Brukseli, w Luksemburgu i w Strasburgu; powyższe kwoty pokrywają całkowicie lub częściowo koszty uczestnictwa w tych wizytach, w szczególności podróży, przejazdów, zakwaterowania i diet,

—  współpracy, szczególnie w zakresie działalności legislacyjnej, jak również działań o charakterze dokumentacyjnym, analitycznym i informacyjnym, zabezpieczenia domeny www.ipex.eu, w tym działalności Europejskiego Centrum Badań i Dokumentacji Parlamentarnej (ECPRD).

Środki te przeznaczone są na finansowanie współpracy między Parlamentem Europejskim a parlamentami narodowymi w zakresie kontroli parlamentarnej dotyczącej WPZiB/WPBiO, zgodnie z postanowieniami Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 9 i 10 Protokołu nr 1 w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 100 EUR.

Podstawa prawna

Konferencje przewodniczących Europejskich Zgromadzeń Parlamentarnych (czerwiec 1977 r.) i parlamentów Unii Europejskiej (wrzesień 2000 r., marzec 2001 r.).

Artykuł 3 2 5 — Wydatki związane z biurami kontaktowymi

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

8 900 000

7 770 000

7 800 000,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków biur kontaktowych Parlamentu Europejskiego w państwach członkowskich:

—  wydatków komunikacyjnych i informacyjnych (informacje i wydarzenia publiczne; internet – produkcja, promocja i doradztwo; seminaria; produkcje audiowizualne),

—  kosztów ogólnych i drobnych wydatków różnego rodzaju (na materiały biurowe, opłaty telekomunikacyjne, doręczenia, obsługę, transport, przechowywanie, ogólne materiały promocyjne, bazy danych, prenumeratę prasy itp.).

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 10 000 EUR.

Tytuł 4 — Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań

Rozdział 4 0 — Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów

Artykuł 4 0 0 — Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

65 000 000

64 000 000

63 000 000,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących wydatków grup politycznych i posłów niezrzeszonych:

—  wydatków administracyjnych, operacyjnych oraz na utrzymanie sekretariatu,

—  wydatków związanych z działalnością polityczną i informacyjną prowadzoną w ramach działalności politycznej Unii.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 1 000 000 EUR.

Podstawa prawna

Decyzja Prezydium z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie przepisów regulujących wykorzystanie środków z pozycji budżetowej 4 0 0, ostatnio zmieniona w dniu 27 kwietnia 2015 r.

Artykuł 4 0 2 — Finansowanie europejskich partii politycznych

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

42 000 000

50 000 000

30 244 433,85

Uwagi

Środki te przeznaczone są na finansowanie partii politycznych na poziomie europejskim. Należy zapewnić dobre zarządzanie i ścisły nadzór nad wykorzystaniem funduszy.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 100 EUR.

Podstawa prawna

Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 10 ust. 4.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 224.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 1), zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/673 z dnia 3 maja 2018 r. (Dz.U. L 114 z 4.5.2018, s. 1).

Decyzja Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 28 maja 2018 r. ustanawiająca zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (Dz.U. C 225 z 28.6.2018, s. 4).

Artykuł 4 0 3 — Finansowanie europejskich fundacji politycznych

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

21 000 000

19 700 000

19 084 626,50

Uwagi

Środki te przeznaczone są na finansowanie fundacji politycznych na poziomie europejskim. Należy zapewnić dobre zarządzanie i ścisły nadzór nad wykorzystaniem funduszy.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 100 EUR.

Podstawa prawna

Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 10 ust. 4.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 224.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 1), zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/673 z dnia 3 maja 2018 r. (Dz.U. L 114 z 4.5.2018, s. 1).

Decyzja Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 28 maja 2018 r. ustanawiająca zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (Dz.U. C 225 z 28.6.2018, s. 4).

Rozdział 4 2 — Wydatki związane z asystentami posłów

Artykuł 4 2 2 — Wydatki związane z asystentami posłów

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

207 433 000

208 819 943

207 068 302,54

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z personelem i usługodawcami odpowiedzialnymi za pomoc parlamentarną dla posłów, a także kosztów związanych z upoważnionymi płatnikami.

Pokrywają również koszty podróży służbowych i szkoleń (kursów zewnętrznych) akredytowanych asystentów parlamentarnych oraz wydatki związane z ewentualną kompensacją emisji dwutlenku węgla wynikających z ich podróży służbowych i przejazdów.

Środki te przeznaczone są również na pokrycie różnic kursów walutowych w ramach wydatków z budżetu Parlamentu Europejskiego, w myśl postanowień dotyczących zwrotu kosztów pomocy parlamentarnej, oraz kosztów świadczenia usług wsparcia w związku z zarządzaniem pomocą parlamentarną.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 775 000 EUR.

Podstawa prawna

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 21.

Przepisy wykonawcze do Statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 33–44.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, w szczególności ich art. 5a i art. 125–139.

Decyzja Prezydium z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie przepisów wykonawczych do tytułu VII warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Rozdział 4 4 — Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów

Artykuł 4 4 0 — Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

240 000

230 000

220 000,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów posiedzeń Stowarzyszenia Byłych Posłów do Parlamentu Europejskiego, jak również ewentualnych innych związanych z nimi kosztów.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 100 EUR.

Artykuł 4 4 2 — Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

240 000

230 000

220 000,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów posiedzeń Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego, jak również ewentualnych innych związanych z tym kosztów.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 100 EUR.

Tytuł 5 — Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz Komitet Niezależnych Wybitnych Osobistości

Rozdział 5 0 — Wydatki Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz Komitetu Niezależnych Wybitnych Osobistości

Artykuł 5 0 0 — Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

285 000

280 000

0,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych, aby w pełni umożliwić mu niezależną działalność.

Obejmują w szczególności wydatki związane konkretnie z mandatem Urzędu w obszarze szkolenia zawodowego, zakupu oprogramowania i sprzętu IT, zamawiania ekspertyz, usług doradztwa oraz dokumentacji, kosztów prawnych i odszkodowań oraz publikacji i działań komunikacyjnych. Obejmują również wydatki związane z regulowaniem wszelkich faktur wystawionych przez instytucje w przypadku przekroczenia zakresu lub kosztów towarów lub usług udostępnionych Urzędowi przez te instytucje na podstawie umów o świadczenie usług zgodnie z art. 6 ust. 4 i nast. rozporządzenia nr 1141/2014. Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 300 000 EUR. Dochody te obejmują w szczególności wsparcie działalności Urzędu przez instytucje inne niż Parlament, zgodnie z art. 6 ust. 6 rozporządzenia 1141/2014.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 1), w szczególności jego art. 6 ust. 1 i 7.

Artykuł 5 0 1 — Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na wydatki związane z sekretariatem i finansowaniem Komitetu Niezależnych Wybitnych Osobistości.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 100 EUR.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 1), w szczególności jego art. 11 ust. 2.

Tytuł 10 — Inne wydatki

Rozdział 10 0 — Środki rezerwowe

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

p.m.

p.m.

0,—

Rozdział 10 1 — Rezerwa na nieprzewidziane wydatki

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

5 151 000

10 504 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie nieprzewidzianych wydatków wynikających z decyzji budżetowych podjętych w trakcie roku budżetowego.

Rozdział 10 3 — Rezerwa na rozszerzenie

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przygotowania instytucji do rozszerzenia.

Rozdział 10 4 — Rezerwa na politykę informacyjną i politykę komunikacji

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków z tytułu polityki informacyjnej i polityki komunikacji.

Rozdział 10 5 — Środki rezerwowe na budynki

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków instytucji na inwestycje w nieruchomości oraz ich zagospodarowanie. Prezydium Parlamentu Europejskiego proszone jest o przyjęcie spójnej i rozsądnie długoterminowej strategii w obszarze nieruchomości, która uwzględnia szczegółowy problem rosnących kosztów utrzymania, potrzeb remontowych i kosztów ochrony, a także zapewnia odpowiednie wykorzystanie budżetu Parlamentu Europejskiego.

Rozdział 10 6 — Rezerwa na priorytetowe projekty w fazie rozwoju

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z priorytetowymi projektami instytucji znajdującymi się w fazie rozwoju.

Rozdział 10 8 — Rezerwa na EMAS

Dane liczbowe

Budżet 2020

Środki 2019

Wynik 2018

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

W nawiązaniu do decyzji, które Prezydium ma podjąć odnośnie do wdrażania planu działania EMAS, szczególnie po przeprowadzonym przez Parlament Europejski audycie emisji dwutlenku węgla, niniejsze środki przeznaczone są na pokrycie odpowiednich pozycji operacyjnych.

PERSONEL

Sekcja I — Parlament Europejski

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

 

2020

2019

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Inne

Grupy polityczne

Inne

Grupy polityczne

Bez wskazania kategorii

1

 

 

 

1

 

 

 

AD 16

13

 

1

7

13

 

1

7

AD 15

54

 

1

5

54

 

1

5

AD 14

212

2

7

36

212

2

7

36

AD 13

424

8

2

38

425

8

2

38

AD 12

338

 

13

61

337

 

13

60

AD 11

171

 

8

28

167

 

8

29

AD 10

384

 

11

33

341

 

8

32

AD 9

487

 

9

58

462

 

7

47

AD 8

261

 

4

51

251

 

8

46

AD 7

205

 

7

63

230

 

6

69

AD 6

86

 

6

53

91

 

7

56

AD 5

101

 

4

84

101

 

4

92

Suma częściowa AD

2 736

10

73

517

2 684

10

72

517

AST 11

99

10

 

37

89

10

 

37

AST 10

68

 

19

35

78

 

19

34

AST 9

573

 

6

39

523

 

6

39

AST 8

296

 

10

44

290

 

10

43

AST 7

276

 

2

48

281

 

2

43

AST 6

392

 

13

65

297

 

11

62

AST 5

424

 

8

87

489

 

9

68

AST 4

281

 

1

73

271

 

3

86

AST 3

83

 

15

75

128

 

15

86

AST 2

4

 

 

52

14

 

 

54

AST 1

1

 

 

63

 

 

 

66

Suma częściowa AST

2 497

10

74

618

2 460

10

75

618

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

25

 

 

 

 

10

 

 

AST/SC 2

100

 

 

 

 

85

 

 

AST/SC 1

81

 

 

 

111

 

 

 

Suma częściowa AST/SC

206

 

 

 

206

 

 

 

Ogółem

5 440(1)

20(2)

147(3)

1 135

5 351(4)

20(5)

147(6)

1 135

Suma całkowita

6 722(7)

6 633(8)

Załącznik

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

Linia budżetowa

Tytuł

Uzyskane dochody

Prognozy

2018

2020

5002

Dochody z tytułu dostawy towarów na rzecz innych departamentów w ramach danej instytucji Unii lub innych instytucji lub organów Unii

-

5 000

501

Dochody ze sprzedaży budynków i gruntów

-

p.m.

5110

Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości

3 390 339

3 476 000

5111

Zwrot opłat związanych z najmem

128 561

958 000

550

Dochody ze świadczenia usług i prac na rzecz innych departamentów w ramach danej instytucji Unii lub innych instytucji lub organów Unii, w tym z dokonanych przez takie instytucje lub organy zwrotów diet, które zostały wypłacone w ich imieniu;

4 873 135

910 000

551

Dochody pochodzące od osób trzecich z tytułu świadczonych usług lub prac wykonanych na ich życzenie

809 779

p.m.

570

Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo

3 374 846

368 000

571

Dochody przeznaczone na określony cel, takie jak dochody z fundacji, subwencje, darowizny i zapisy, wraz z dochodami przeznaczonymi na dany cel właściwymi dla każdej instytucji

-

p.m.

581

Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń

-

p.m.

 

 OGÓŁEM

12 576 660

5 717 000

(1)

Z czego trzy awanse ad personam (trzy AD 14 na AD 15) przyznawane wyjątkowo zasłużonym urzędnikom.

(2)

Rezerwa „wirtualna” dla urzędników oddelegowanych w interesie służby nieujęta w pozycji „ogółem”.

(3)

W tym jedno stanowisko tymczasowe AD 12 dla dyrektora Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych.

(4)

Z czego trzy awanse ad personam (trzy AD 14 na AD 15) przyznawane wyjątkowo zasłużonym urzędnikom.

(5)

Rezerwa „wirtualna” dla urzędników oddelegowanych w interesie służby nieujęta w pozycji „ogółem”.

(6)

W tym jedno stanowisko tymczasowe AD 12 dla dyrektora Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych.

(7)

Dwa stanowiska stałe AD, jedno stanowisko stałe AST, dwa stanowiska stałe AST-SC, dwa stanowiska tymczasowe AD i dwa stanowiska tymczasowe AST dla Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych, których nie uznaje się za stanowiska Parlamentu Europejskiego.

(8)

Dwa stanowiska stałe AD, jedno stanowisko stałe AST, dwa stanowiska stałe AST-SC, dwa stanowiska tymczasowe AD i dwa stanowiska tymczasowe AST dla Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych, których nie uznaje się za stanowiska Parlamentu Europejskiego.


INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

25.3.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

23

6

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jonathan Arnott, Manuel dos Santos, André Elissen, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Jordi Solé, Inese Vaidere, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Anneli Jäätteenmäki, Tomáš Zdechovský

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Stefan Gehrold, Othmar Karas, Jude Kirton-Darling, Andrejs Mamikins, Lukas Mandl, Linda McAvan, Clare Moody, Sofia Ribeiro, Massimiliano Salini, Monika Smolková, Joachim Zeller


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

23

+

PPE

Stefan Gehrold, Esteban González Pons, Othmar Karas, Lukas Mandl, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Sofia Ribeiro, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Linda McAvan, Andrejs Mamikins, Vladimír Maňka, Clare Moody, Manuel dos Santos, Monika Smolková

6

-

ALDE

Anneli Jäätteenmäki

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen, Marco Zanni

VERTS/ALE

Jordi Solé

1

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 27 marca 2019Informacja prawna