Postopek : 2019/2003(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0182/2019

Predložena besedila :

A8-0182/2019

Razprave :

PV 27/03/2019 - 22
CRE 27/03/2019 - 22

Glasovanja :

PV 28/03/2019 - 8.8

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0326

POROČILO     
PDF 408kWORD 118k
25.3.2019
PE 636.229v02-00 A8-0182/2019

o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2020

(2019/2003(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalec: Vladimír Maňka

NAPAKE/DODATKI
PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: PREDLOG NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2020

(2019/2003(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(1),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) (v nadaljevanju: medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 1023/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije(4),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. oktobra 2017 o boju proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam v EU(5),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. aprila 2018 o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2019(6),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. septembra 2018 o ukrepih za preprečevanje trpinčenja in spolnega nadlegovanja na delovnem mestu, javnih mestih in v političnem življenju v EU ter boj proti njima(7),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. oktobra 2018 o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019(8),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. decembra 2018 o stališču Sveta o drugem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019(9),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. januarja 2019 o vključevanju načela enakosti spolov v Evropskem parlamentu(10),

–  ob upoštevanju poročila generalnega sekretarja predsedstvu glede priprave predhodnega predloga načrta prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2020,

–  ob upoštevanju predhodnega predloga načrta prihodkov in odhodkov, ki ga je pripravilo predsedstvo 25. marca 2019 v skladu s členoma 25(7) in 96(1) Poslovnika Parlamenta,

–  ob upoštevanju predloga načrta prihodkov in odhodkov, ki ga je pripravil Odbor za proračun v skladu s členom 96(2) Poslovnika Parlamenta,

–  ob upoštevanju člena 96 Poslovnika;

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0182/2019),

A.  ker je to peti celotni proračunski postopek v novem zakonodajnem obdobju in sedmo leto večletnega finančnega okvira 2014–2020;

B.  ker se proračun za leto 2020, kot je predlagan v poročilu generalnega sekretarja, pripravlja v okviru vsakoletnega povečanja zgornje meje razdelka V (inflacija in realno povečanje), kar ponuja več prostora za rast in naložbe, poleg tega pa bo tako mogoče še naprej izvajati politike varčevanja in povečevanja učinkovitosti;

C.  ker je generalni sekretar za proračun za leto 2020 predlagal naslednje prednostne cilje: zagotavljanje potrebnih sredstev za prvo polno leto po izvolitvi novega sklica Parlamenta in Komisije ter zagotavljanje sredstev za prednostne projekte na področju sodelovanja z državljani, večletnih nepremičninskih projektov, varnosti in razvoja na področju IT;

D.  ker je generalni sekretar v predhodnem predlogu načrta prihodkov in odhodkov Parlamenta za leto 2020 predlagal proračun v višini 2.068.530.000 EUR, kar je 3,58 % več kot v letu 2019 in predstavlja 18,38 % razdelka V večletnega finančnega okvira 2014–2020;

E.  ker gre pri skoraj dveh tretjinah proračuna za odhodke, odvisne od indeksacije, večinoma plače, pokojnine, zdravstvene stroške in nadomestila sedanjih in upokojenih poslancev (21 %) in uslužbencev (35 %), pa tudi odhodke za stavbe (13 %), ki se prilagajajo v skladu s kadrovskimi predpisi in statutom poslancev, posebno sektorsko indeksacijo ali stopnjo inflacije;

F.  ker je Parlament že v svoji resoluciji z dne 29. aprila 2015 o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2016(11) poudaril, da bi bilo treba proračun Parlamenta zastaviti na realistični podlagi in bi moral biti skladen z načeloma proračunske discipline in dobrega finančnega poslovodenja; je seznanjen, da so pavšalni zneski koristno in splošno priznano orodje za povečanje prožnosti in preglednosti;

G.  ker bi moral proračun Evropskemu parlamentu zagotoviti, da bo lahko izpolnjeval vse svoje zakonodajne pristojnosti in ustrezno deloval;

H.  ker je verodostojnost Parlamenta kot veje proračunskega organa odvisna od njegove sposobnosti upravljanja lastnih odhodkov in vzpostavljanja demokracije na ravni Unije;

I.  ker bo leto 2020 prvo polno leto po volitvah in bo torej pomenilo povratek k običajni hitrosti osrednjih političnih in podpornih dejavnosti;

J.  ker je bil sklad za prostovoljno pokojninsko zavarovanje ustanovljen leta 1990 s pravilnikom predsedstva o dodatni (prostovoljni) pokojninski shemi(12);

K.  ker je Računsko sodišče 16. junija 1999 objavilo mnenje št. 5/99 o pokojninskem skladu in zavarovanju poslancev Evropskega parlamenta;

Splošni okvir

1.  poudarja, da bi bilo treba delež proračuna Parlamenta tudi v letu 2020 ohraniti pod 20 % zgornje meje razdelka V; ugotavlja, da načrt prihodkov in odhodkov za leto 2020 ustreza 18,22 % razdelka V, ta delež pa je nižji kot v letu 2019 (18,51 %) in najnižji v več kot 15 letih;

2.  poudarja, da je največji del proračuna Parlamenta določen z zakonskimi ali pogodbenimi obveznostmi in da se zanj uporablja letna indeksacija;

3.  podpira sporazum, dosežen v spravnem postopku med predsedstvom in Odborom za proračun 19. marca 2019, da se proračun za leto 2018 poveča za 2,68 % oziroma na 2.050.430.000 EUR, kar ustreza skupni ravni načrta odhodkov za leto 2020, da se raven odhodkov iz predhodnega načrta, ki ga je predsedstvo potrdilo 11. marca 2019, zmanjša za 18,1 milijona EUR in da se ustrezno zmanjšajo predlagana sredstva v naslednjih proračunskih vrsticah:

1004 – redni potni stroški, 1200 – osebni prejemki in nadomestila, 1402 – drugi uslužbenci – vozniki generalnega sekretariata, 2007 – gradnja nepremičnin in opremljanje prostorov, 2022 – vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb, 2024 – poraba energije, 2101 – računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti – infrastruktura, 212 – pohištvo, 214 – stroški najema tehničnih naprav in opreme, 300 – stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela, 302 – stroški za sprejeme in reprezentanco, 3040 – razni odhodki za interne seje, 3042 – seje, kongresi, konference in delegacije, 422 – odhodki za parlamentarno pomoč;

nameni postavki 1650 – zdravstvena služba sredstva v višini 140.000 EUR, postavki 320 – pridobivanje izvedenskih mnenj sredstva v višini 160.000 EUR ter postavki 3211 – Evropsko vozlišče za znanstvene medije sredstva v višini 400.000 EUR; pozdravlja, da je predsedstvo 25. marca 2019 te spremembe sprejelo;

4.  priporoča službam Parlamenta, naj spremenijo opombe k postavki 1650 – „zdravstvena služba“, saj so dodatna sredstva v znesku 140.000 EUR namenjena odhodkom v zvezi z mediatorjem in psihologom za preprečevanje psihičnega nasilja in spolnega nadlegovanja in boj proti njima, ter k postavki 320 – „pridobivanje izvedenskih mnenj“, saj so dodatna sredstva v znesku 160.000 EUR namenjena odhodkom v zvezi z izvedenskim mnenjem in strokovnjaki na področju preprečevanja, preiskovanja in boja proti psihičnemu nasilju in spolnemu nadlegovanju;

5.  je seznanjen, da okoliščine v zvezi z izstopom Združenega kraljestva temeljijo na urejenem izstopu z dogovorom, in sicer na podlagi odobritve dogovora o brexitu in sprejetja politične izjave v Evropskem svetu dne 25. novembra 2018, pri čemer bi Združeno kraljestvo do leta 2020 prispevalo v proračun Unije; ugotavlja, da je bila večina prihrankov, ki izhajajo iz izstopa, že vključenih v proračun za leto 2019 in da bi se v letu 2020 nekateri odhodki nekoliko zmanjšali, saj bo v Parlamentu 46 poslancev manj;

6.  je seznanjen, da lahko, če Združeno kraljestvo ne izstopi iz Unije ali izstopi brez dogovora, predsedstvo, Odbor za proračun ali poslanci na plenarnem zasedanju v vseh fazah proračunskega postopka prilagodijo predlagana sredstva;

7.  poudarja, da so glavne naloge Parlamenta, da skupaj s Svetom sprejema zakonodajo in odloča o proračunu Unije, zastopa državljane in nadzoruje delo drugih institucij Unije;

8.  poudarja vlogo Parlamenta pri gradnji evropske politične zavesti in spodbujanju vrednot Unije;

9.  poudarja, da je treba ustvariti več prihrankov, kakor predlaga generalni sekretar, da se predlagano povečanje približa pričakovani splošni stopnji inflacije za leto 2020, in odločno spodbuja vsa prizadevanja za učinkovitejšo in preglednejšo porabo javnega denarja;

Preglednost in natančnost

10.  je seznanjen z večjo preglednostjo pri pripravi poročila generalnega sekretarja, na primer predložitvijo dodatnih informacij o srednje- in dolgoročnem načrtovanju, naložbah, zakonskih obveznostih, upravnih odhodkih in metodologiji, kot je zahteval proračunski organ;

11.  pričakuje, da bo proračun Parlamenta za leto 2020 stvaren in natančen pri usklajevanju potreb in stroškov, da bi se v čim večji meri izognili načrtovanju previsokih proračunskih sredstev;

12.  poudarja, da je treba v čim večji možni meri poskrbeti, da se bodo splošni proračunski in kadrovski viri, ki so na voljo Parlamentu, uporabljali na stroškovno najučinkovitejši način, da bi instituciji in njenim poslancem omogočili uspešno opravljanje njihovega temeljnega zakonodajnega poslanstva; ponavlja, da to vključuje skrbno načrtovanje in organizacijo delovnih metod ter, kadarkoli je to mogoče, združevanje funkcij in struktur, da se prepreči nepotrebna birokracija, funkcionalno prekrivanje in podvajanje dela in virov;

Stiki z državljani

13.  pozdravlja odprtje središč Doživi Evropo, tj. razstavnih prostorov, ki posnemajo uspešen koncept bruseljskega Parlamentariuma, a v manjšem obsegu; ugotavlja, da je za leto 2020 predvideno odprtje petih novih središč Doživi Evropo v pisarnah za stike;

14.  je seznanjen, da znesek, vnesen v proračun, za odprtje petih novih središč Doživi Evropo v pisarnah za stike zajema infrastrukturo same razstave, ki jo upravlja GD COMM, ne pa tudi razstavnih prostorov; poziva k nadaljnjim podrobnostim o obsegu celotnih pričakovanih stroškov, in sicer pred obravnavo proračuna v Parlamentu jeseni 2019;

15.  je seznanjen z uvedbo vrste mobilnih postavitev, ki bi potovale po državah članicah, da bi Unijo približale državljanom;

Nepremičninska in transportna politika

16.  ponovno poziva k preglednemu procesu odločanja na področju nepremičninske politike na osnovi zgodnjih informacij in ob ustreznem upoštevanju člena 266 finančne uredbe;

17.  se ne strinja z običajno prakso prerazporejanja neizkoriščenih sredstev ob koncu leta za tekoče nepremičninske projekte; opozarja, da to prerazporejanje sistematično poteka v istih poglavjih, naslovih in pogosto celo proračunskih vrsticah, in se sprašuje, ali so v njih potrebe načrtno precenjene, da bi se zagotovilo sredstva za financiranje nepremičninske politike EP; meni, da bi bilo treba nepremičninsko politiko financirati na pregleden način in iz namenskih proračunskih vrstic;

18.  priporoča, da se pri načrtovanju letnega proračuna za vse stavbe predvidijo sredstva za vzdrževanje in obnovo v višini 3 % skupnih stroškov novih stavb, saj to sodi k urejeni in na prihodnost pripravljeni nepremičninski politiki; poudarja, da je treba z nepremičninsko strategijo zagotoviti stroškovno učinkovitost, in opozarja na morebitne koristi fizične bližine poslopij, saj je tako mogoča souporaba upravnih služb, pisarn in dodeljenih površin;

19.  ugotavlja, da sta prevzem celotnega vzhodnega krila nove stavbe Konrad Adenauer in vselitev vanj predvidena za leto 2020, in je seznanjen, da se bodo takoj po tem začela gradbena dela na novem zahodnem krilu; je seznanjen, da je treba predvideti odhodke za vodenje projektov v zaključnih fazah gradnje, kot so obsežne selitve, prvo opremljanje in varnostni nadzor gradbišča;

20.  je seznanjen, da sta najemnina in vzdrževanje vseh obstoječih stavb v Luxembourgu še vključena v proračun za celotno leto, glede na to, da je mogoče selitev iz obstoječih stavb opraviti le postopoma; poziva generalnega sekretarja, naj posreduje podrobnosti o postopni selitvi in obrazloži, zakaj prihrankov ni mogoče ustvariti že v letu 2020;

21.  poziva k dodatnim podrobnostim o pripravljalnih tehničnih delih, vključno s selitvijo funkcij, kot so tiste v stavbi PHS, v druge stavbe; poziva, naj se Odboru za proračun še pred obravnavo proračuna v Parlamentu jeseni 2019 predložijo podrobne ocene in razčlenitev stroškov v zvezi s tem;

22.  postavlja pod vprašaj zelo visoke stroške nekaterih predlaganih projektov, namreč: opremljanja sob za seminarje obiskovalcev v stavbi Atrium (8,720 milijona EUR), večnamenskih prostorov na ploščadi Esplanade (2,610 milijona EUR) in odprtja samopostrežne restavracije v stavbi SDM v Strasbourgu (1,9 milijona EUR); poziva generalnega sekretarja, naj Odboru za proračun še pred obravnavo proračuna v Parlamentu jeseni 2019 predloži vse informacije o teh odločitvah;

23.  meni, da bi bilo mogoče doseči dodatne prihranke pri odhodkih za pohištvo za pisarne poslancev in njihovih pomočnikov, glede na to, da se bodo te pisarne v celoti obnovile ob začetku mandata v letu 2019;

24.  je zaskrbljen zaradi namere Parlamenta, da razširi svoje dejavnosti in diplomatsko prisotnost v Indoneziji (Džakarta), Etiopiji (Adis Abeba) in Združenih državah Amerike (New York); obžaluje, da se je predsedstvo kljub pomanjkanju celovite analize stroškov in koristi ter globlje razlage osnovnih argumentov za izbiro teh specifičnih lokacij strinjalo s predlogom, pa tudi z imenovanjem sedanjega vodje urada Parlamenta v Washingtonu D.C. kot novega vodje urada v Džakarti; zato poziva generalnega sekretarja, naj opredeli prizadete proračunske vrstice in pojasni to nepregledno stanje z razlago postopka odločanja v zvezi s temi različnimi lokacijami in imenovanjem novega vodje urada v Džakarti; hkrati meni, da je treba to odločitev ustaviti;

25.  meni, da je mogoče morebitne prihranke v proračunu Parlamenta doseči z enim samim sedežem; opozarja na analizo Evropskega računskega sodišča iz leta 2014, v kateri ocenjeni stroški geografske razpršenosti Parlamenta znašajo 114 milijonov EUR letno; poleg tega opozarja, da je z geografsko razpršenostjo Parlamenta povezanih 78 % vseh službenih poti statutarnih uslužbencev Parlamenta in da je vpliv na okolje med 11.000 in 19.000 tonami emisij CO2; zato poziva, naj se pripravi časovni načrt za en sam sedež;

Varnost

26.  je seznanjen, da bo proračun za leto 2020 vključeval zadnje obroke večjih naložb, ki so se začele leta 2016 in katerih namen je znatno povečati varnost Parlamenta; poudarja, da so ti projekti zajemali različna področja, predvsem v zvezi z nepremičninami, opremo in uslužbenci, pa tudi izboljšave na področju kibernetske varnosti in varnosti komunikacij;

27.  poudarja, da bo projekt iPACS Parlamentu zagotovil sodobno in integrirano varnostno tehnologijo za odpravo preostalih pomanjkljivosti v varnosti stavb, leto 2020 pa bo peto in zadnje leto izvajanja; poziva generalnega sekretarja, naj pripravi podroben povzetek vseh odhodkov, povezanih z varnostjo nepremičnin, od leta 2016;

28.  meni, da so orodja IT pomemben instrument, s katerim poslanci in uslužbenci opravljajo svoje delo, vendar so lahko ranljiva za kibernetske napade; zato pozdravlja, da je bila v zadnjih dveh letih okrepljena ekipa za dejavnosti kibernetske varnosti in zlasti dejstvo, da se bo ustrezni proračun povečeval le za kritje inflacije, ko bo začela ustaljeno delovati in se bo nadaljevalo izvajanje njenega akcijskega načrta za kibernetsko varnost;

29.  pozdravlja prizadevanja za izboljšanje storitev za poslance s stalnimi naložbami v razvoj aplikacij IT, nadaljevanjem programa e-Parlament, raziskavami in razvojem na področju strojnega učenja na podlagi prevajalskih spominov in večletnim projektom o tehničnem upravljanju konferenčnih dvoran; poziva k več informacijam o skupnem znesku, ki je bil porabljen za te programe v zadnjih letih; je seznanjen z dolgoročnim postopnim izvajanjem teh projektov, da bi stroške porazdelili na različna proračunska leta;

30.  poziva predsedstvo, naj si prizadeva za tehnično rešitev, da bi poslanci lahko uveljavljali svojo pravico do glasovanja, tudi kadar so na porodniškem, očetovskem ali bolniškem dopustu;

Zadeve, povezane s poslanci in akreditiranimi parlamentarnimi pomočniki

31.  meni, da bi bilo treba spoštovati socialne in pokojninske pravice akreditiranih parlamentarnih pomočnikov; glede na to znova poziva, da je treba poiskati izvedljivo rešitev za tiste akreditirane parlamentarne pomočnike, ki ne bodo pridobili pravice, da ob dopolnitvi upokojitvene starosti zaprosijo za evropsko pokojnino, čeprav so bili ob izteku sedanjega zakonodajnega obdobja brez prekinitve zaposleni dva parlamentarna mandata, saj jim bo zaradi predčasnih volitev leta 2014 in zamud pri potrjevanju novih pogodb o delu zaradi velikih delovnih obremenitev v obdobju po volitvah leta 2009 manjkalo nekaj mesecev do zahtevanih desetih let službe, kot določajo kadrovski predpisi; zato poziva generalnega sekretarja, naj predloži nove, praktične in verodostojne predloge za dokončno rešitev tega problema;

32.  je seznanjen z revizijo stopenj nadomestila za akreditirane parlamentarne pomočnike, ki se izplača za njihova službena potovanja med tremi kraji dela Parlamenta; kljub temu opozarja na večkrat sprejeto prošnjo, naj predsedstvo z naslednjim zakonodajnim obdobjem sprejme ukrepe za popolno uskladitev stopenj nadomestil, nastalih zaradi službenega potovanja med tremi kraji dela Parlamenta med uradniki, drugimi uslužbenci in akreditiranimi parlamentarnimi pomočniki;

33.  pozdravlja sklep o praktikantih poslancev, ki ga je predsedstvo sprejelo 10. decembra 2018; poziva, naj se zaključi razprava o tehničnih vidikih tega sklepa, da bo lahko začel veljati 2. julija 2019; poudarja, da bi moralo plačilo praktikantov pokriti vsaj njihove življenjske stroške;

34.  pričakuje, da bodo prevajalske službe Parlamenta izpolnile svojo temeljno funkcijo podpore evropski zakonodaji in poslancem pri izvajanju njihovih dolžnosti z zagotavljanjem visokokakovostnih prevedenih dokumentov v okviru trajnostne strategije za prihodnost;

35.  ponovno izraža zaskrbljenost zaradi dodatnih odhodkov za tolmačenje ustnih obrazložitev glasovanja na plenarnih zasedanjih; poziva generalnega sekretarja, naj predloži podrobno razčlenitev stroškov, povezanih z ustnimi obrazložitvami glasovanja; želi spomniti, da so poslancem, ki želijo pojasniti svoja glasovalna stališča oziroma obravnavati vprašanja, ki zadevajo njihove volivce, na voljo druge možnosti, kot so pisna obrazložitev glasovanja in tudi različne možnosti za javno komuniciranje; v zvezi s tem meni, da bi bilo mogoče za uresničitev znatnih prihrankov ustne obrazložitve glasovanja ukiniti;

36.  opozarja na statut poslancev, ki v členu 27(1) in (2) navaja, da bo prostovoljni pokojninski sklad, ki ga je ustanovil Parlament, obstajal tudi po začetku veljavnosti tega statuta za poslance ali nekdanje poslance, ki so že pridobili pravice in pričakovanja iz tega sklada in da se pridobljene pravice in pričakovanja ohranijo v polnem obsegu; poziva generalnega sekretarja in predsedstvo, naj popolnoma spoštujeta statut poslancev in naj s pokojninskim skladom nujno oblikujeta jasen načrt, po katerem bo Parlament nase prenesel in prevzel obveznosti in odgovornosti sistema prostovoljnega pokojninskega zavarovanja svojih poslancev; ponovno poziva, naj Evropsko računsko sodišče preuči prostovoljni pokojninski sklad za poslance, in poziva, naj se preučijo načini za zagotovitev trajnostnega financiranja prostovoljnega pokojninskega sklada v skladu z določbami statuta poslancev, pri čemer bi se zagotovila popolna preglednost;

37.  znova poziva k preglednosti glede nadomestila splošnih stroškov za poslance; obžaluje, da predsedstvo ni uspelo zagotoviti večje preglednosti in odgovornosti v zvezi s tem;

Zadeve, povezane z uslužbenci

38.  meni, da je v obdobju, v katerem bodo finančni in kadrovski viri, ki so na voljo institucijam Unije, po vsej verjetnosti vedno bolj omejeni, pomembno opredeliti področja, med katerimi so tudi storitve in varnost IT, storitve tolmačenja in prevajanja ali šoferska služba, na katerih bi bilo mogoče povečati sinergije med funkcijami zaledne pisarne z uporabo izkušenj Parlamenta in drugih institucij Unije ter ob polnem upoštevanju težav pri upravljanju in razlik v obsegu, da bi se pripravili pravični sporazumi o sodelovanju;

39.  pozdravlja obstoječe sporazume o sodelovanju med Parlamentom, Odborom regij in Evropskim ekonomsko-socialnim odborom z namenom opredeliti druga področja, na katerih bi bilo mogoče deliti funkcije zaledne pisarne; poziva generalnega sekretarja, naj oceni obstoječe sodelovanje med institucijami Unije, da bi opredelili nadaljnje morebitne sinergije in prihranke;

40.  zagovarja načelo dostopnosti za vse državljane; v skladu s pozivi s plenarnega zasedanja k uvedbi tolmačenja v mednarodnem znakovnem jeziku za vse plenarne razprave poziva generalnega sekretarja, naj analizira izvedljivost tega tolmačenja;

41.  želi spomniti na priporočila iz resolucij Parlamenta z dne 26. oktobra 2017, 11. septembra 2018 in 15. januarja 2019 o boju proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam v Uniji ter ukrepih za preprečevanje trpinčenja in spolnega nadlegovanja ter boj proti njima; zahteva podporo za kritje stroškov zunanjega strokovnega znanja, potrebnega za razširitev zunanje revizije na „svetovalni odbor uslužbencev Parlamenta“, ki se ukvarja s preprečevanjem nadlegovanja; poziva k odobritvam za kritje polnega izvajanja reformnih korakov Evropskega parlamenta, ki so omenjeni v časovnem načrtu za boj proti nadlegovanju, vključno s pogostimi usposabljanji proti nadlegovanju za vse uslužbence, akreditirane parlamentarne pomočnike in poslance; meni tudi, da so potrebne odobritve za kritje stroškov mediatorjev in drugih strokovnjakov, pristojnih za preprečevanje in obvladovanje primerov nadlegovanja v Parlamentu, skupaj z mrežo zaupnih svetovalcev in sedanjih struktur;

42.  priporoča večjo rabo videokonferenc in drugih tehnologij, da bi varovali okolje in prihranili sredstva, zlasti z zmanjšanjem števila službenih potovanj osebja med tremi kraji dela;

Druga vprašanja

43.  meni, da bi bilo treba revidirati postopek za sprejetje načrta prihodkov in odhodkov Parlamenta, pri tem pa upoštevati dokument o potekajočem delu, ki ga je pripravila delovna skupina o notranjem proračunskem postopku Parlamenta, in spoštovati želje političnih skupin, da bi poenostavili sedanji postopek, ga naredili učinkovitejšega z zmanjšanjem delovne obremenitve za poslance in uslužbence ter povečali njegovo preglednost in pojasnili pristojnosti med udeleženimi akterji; želi spomniti, da v sedanjem postopku Odbor za proračun iste naloge opravlja dvakrat, v spomladanski fazi (sprava s predsedstvom za sprejetje načrta prihodkov in odhodkov Parlamenta) in v jesenski fazi (vložitev osnutkov proračunskih dopolnil), kar vodi k velikemu številu sej, pripravi dokumentov in s tem povezanim stroškom (prevodi, tolmači itd.);

44.  poziva, da bi za sodelovanje s televizijskimi postajami, družbenimi mediji in drugimi partnerji še naprej ustrezno financirali Evropsko vozlišče za znanstvene medije, da bi mladim novinarjem zagotovili usposabljanje, zlasti v zvezi z novim znanstvenim in tehnološkim razvojem ter z novicami, ki so bile strokovno pregledane na osnovi dejstev;

45.  poziva generalnega sekretarja in predsedstvo, naj v celotni upravi Parlamenta širita kulturo smotrnostne priprave proračuna in okoljske trajnosti ter pristop preudarnega upravljanja, da se spodbudi učinkovitost ter zmanjša število upravnih formalnosti in birokratskih postopkov v internem delu institucije; poudarja, da so rezultat preudarnega upravljanja nenehne izboljšave delovnega postopka zaradi poenostavitve in izkušenj upravnih uslužbencev;

o

o  o

46.  sprejme načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2020;

47.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo in načrt posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

(2)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(4)

UL L 287, 29.10.2013, str. 15.

(5)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0417.

(6)

Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0182.

(7)

Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0331.

(8)

Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0404.

(9)

Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0503.

(10)

Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0010.

(11)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0172.

(12)

Sprejeta besedila predsedstva, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009.


PRILOGA: PREDLOG NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PREDLOG NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV

2020

Prispevek Evropske unije k financiranju odhodkov

Evropskega parlamenta v proračunskem letu 2020

Postavka

Znesek

 

 

Odhodki

2.050.430.000

Lastna sredstva

172.219.530

Prispevek

1.878.210.470

PRIHODKI

Naslov – Poglavje – Člen – Postavka

Postavka

Proračun 2020

Proračun 2019

Realizacija 2018

4

PRIHODKI OD ZAPOSLENIH V INSTITUCIJAH IN DRUGIH ORGANIH UNIJE

4 0

RAZNI DAVKI IN ODBITKI

4 0 0

Prihodki od davka na plače, prejemke in nadomestila članov institucije, uradnikov, drugih uslužbencev ter prejemnikov pokojnin

81.078.390

81.667.700

76.061.342

4 0 3

Prihodki od začasnega prispevka iz plač članov institucije, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

p.m.

p.m.

17,646

4 0 4

Prihodki od posebnih dajatev in solidarnostnih dajatev na plače članov institucije, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

11.952.408

11.657.200

11.423.556

Poglavje 4 0 – skupaj

93.030.798

93.324.900

87.502.544

4 1

PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

4 1 0

Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje

69.127.732

68.453.000

67.099.173

4 1 1

Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev

10.000.000

9.200.000

7.653.892

4 1 2

Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnih uslužbencev na dopustu iz osebnih razlogov

10,000

10,000

37,595

Poglavje 4 1 — skupaj

79.137.732

77.663.000

74.790.660

4 2

DRUGI PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

4 2 1

Prispevki poslancev Evropskega parlamenta za pokojninsko zavarovanje

p.m.

p.m.

0

Poglavje 4 2 – skupaj

p.m.

p.m.

0

Naslov 4 – skupaj

172.168.530

170.987.900

162.293.204

5

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN (DOBAVA BLAGA) IN NEPREMIČNIN

5 0 0

Prihodki od prodaje premičnin (prodaja blaga)

p.m.

p.m.

0

5 0 0 0

Prihodki od prodaje vozil

p.m.

p.m.

0

5 0 0 1

Prihodki od prodaje drugih premičnin

p.m.

p.m.

0

5 0 0 2

Prihodki od prodaje blaga drugim institucijam ali organom – namenski prejemki

p.m.

p.m.

0

5 0 1

Prihodki od prodaje zgradb in zemljišč – namenski prejemki

p.m.

p.m.

0

5 0 2

Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov

p.m.

p.m.

0

Poglavje 5 0 – skupaj

p.m.

p.m.

0

5 1

PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM

p.m.

 

 

5 1 1

Prihodki od dajanja nepremičnin v najem in podnajem ter povračila najemnih stroškov

p.m.

p.m.

0

5 1 1 0

Prihodki od dajanja nepremičnin v najem in podnajem – namenski prejemki

p.m.

p.m.

0

5 1 1 1

Povračila stroškov, povezanih z oddajanjem v najem – namenski prejemki

p.m.

p.m.

0

Poglavje 5 1 – skupaj

 

 

 

5 2

PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI

5 2 0

Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije

50,000

50,000

0

Chapter 5 2 — Total

50,000

50,000

0

5 5

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV IN DEL

5 5 0

Prihodki od opravljenih storitev in del za druge institucije ali organe, skupaj z nadomestili stroškov službenih potovanj, ki so bili plačani v imenu drugih institucij ali organov – namenski prejemki

p.m.

p.m.

0

5 5 1

Prihodki od tretjih oseb za storitve ali dela, opravljena na njihovo zahtevo – namenski prejemki

p.m.

p.m.

0

Poglavje 5 5 – skupaj

p.m.

p.m.

0

5 7

DRUGI PRISPEVKI IN POVRAČILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

5 7 0

Prihodki iz vračila nepravilno izplačanih zneskov – namenski prejemki

p.m.

p.m.

0

5 7 1

Namenski prihodki, kot so prihodki iz fundacij, subvencije, darila in volila, vključno z namenskimi prejemki, specifičnimi za vsako institucijo – namenski prejemki

p.m.

p.m.

0

5 7 2

Povračila socialnih odhodkov, nastalih v imenu druge institucije

p.m.

p.m.

0

5 7 3

Drugi prispevki in vračila v zvezi z upravnim poslovanjem institucije

p.m.

p.m.

0

Poglavje 5 7 –skupaj

p.m.

p.m.

0

5 8

RAZNA NADOMESTILA

5 8 1

Prihodki od prejetih zavarovalnin – namenski prejemki

p.m.

p.m.

0

Poglavje 5 8 –skupaj

p.m.

p.m.

0

Naslov 5 – skupaj

50,000

50,000

0

6

PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI S SPORAZUMI IN PROGRAMI UNIJE

6 6

DRUGI PRISPEVKI IN VRAČILA

6 6 0

Drugi prispevki in vračila

p.m.

p.m.

0

6 6 0 0

Drugi prispevki in vračila

p.m.

p.m.

0

Poglavje 6 6 – skupaj

p.m.

p.m.

0

Naslov 6 – skupaj

p.m.

p.m.

0

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

9 0 0

Razni prihodki

1,000

1,000

920,241

Poglavje 9 0 – skupaj

1,000

1,000

920,241

Naslov 9 – skupaj

1,000

1,000

920,241

SKUPAJ

172.219.530

171.038.900

163.213.445

ODHODKI

Splošni pregled proračunskih sredstev (2020 in 2019) ter realizacije (2018)

Naslov Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

1

ZAPOSLENI V INSTITUCIJI

1 0

ČLANI INSTITUCIJE

218.824.000

225.554.051

208.099.582

1 2

URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI

722.047.000

681.825.381

652.349.114

1 4

DRUGI USLUŽBENCI IN ZUNANJE STORITVE

169.627.000

144.622.887

154.757.192

1 6

DRUGI ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI

22.478.000

20.662.000

15.500.166

Naslov 1 – skupaj

1.132.976.000

1.072.664.319

1.030.706.054

2

NEPREMIČNINE, POHIŠTVO, OPREMA IN RAZNI OPERATIVNI ODHODKI

2 0

NEPREMIČNINE IN PRIPADAJOČI STROŠKI

228.140.000

225.411.000

240.603.149

2 1

OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN POHIŠTVO

175.644.000

178.585.200

165.713.025

2 3

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

6.834.000

8.610.500

4.971.333

Naslov 2 – skupaj

410.618.000

412.606.700

411.287.508

3

ODHODKI ZA SPLOŠNE NALOGE, KI JIH IZVAJA INSTITUCIJA

3 0

SEJE IN KONFERENCE

34.151.500

34.120.000

33.677.487

3 2

IZVEDENSKA MNENJA IN INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN ŠIRJENJE

131.335.500

123.823.300

138.969.216

Naslov 3 – skupaj

165.487.000

157.943.300

172.646.702

4

ODHODKI ZA POSEBNE NALOGE, KI JIH IZVAJA INSTITUCIJA

4 0

POSEBNI ODHODKI NEKATERIH INSTITUCIJ IN ORGANOV

128.000.000

133.700.000

112.329.060

4 2

ODHODKI ZA PARLAMENTARNO POMOČ

207.433.000

208.819.943

207.068.303

4 4

SEJE IN DRUGE DEJAVNOSTI SEDANJIH IN NEKDANJIH POSLANCEV

480.000

460.000

440.000

Naslov 4 – skupaj

335.913.000

342.979.943

319.837.363

5

ORGAN ZA EVROPSKE POLITIČNE STRANKE IN FUNDACIJE TER ODBOR NEODVISNIH UGLEDNIH OSEB

5 0

ODHODKI ORGANA ZA EVROPSKE POLITIČNE STRANKE IN FUNDACIJE TER ODBORA NEODVISNIH UGLEDNIH OSEB

285.000

280.000

p.m.

Naslov 5 – skupaj

285.000

280.000

p.m.

10

DRUGI ODHODKI

10 0

ZAČASNA SREDSTVA

p.m.

p.m.

p.m.

10 1

REZERVA ZA NEPREDVIDENE IZDATKE

5.151.000

10.504.000

p.m.

10 3

REZERVA ZA ŠIRITEV

p.m.

p.m.

p.m.

10 4

REZERVA ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO POLITIKO

p.m.

p.m.

p.m.

10 5

ZAČASNA SREDSTVA ZA STAVBE

p.m.

p.m.

p.m.

10 6

REZERVA ZA PREDNOSTNE PROJEKTE V PRIPRAVI

p.m.

p.m.

p.m.

10 8

REZERVA EMAS

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 10 – skupaj

5.151.000

10.504.000

0

SKUPAJ

2.050.430.000

1.996.978.262

1.934.477.627

ODDELEK I – EVROPSKI PARLAMENT

Prihodki — Lastna sredstva

Naslov 4 — Prihodki od zaposlenih v institucijah in drugih organih unije

Poglavje 4 0 — Razni davki in odbitki

Člen 4 0 0 — Prihodki od davka na plače in prejemke članov institucije, uradnikov, drugih uslužbencev ter prejemnikov pokojnin

Zneski

Proračun 2020

Proračun 2019

Realizacija 2018

81 078 390

81 667 700

68 279 422,00

Pravna podlaga

Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije, zlasti člen 12.

Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 z dne 29. februarja 1968 o pogojih in postopku obdavčevanja v korist Evropskih skupnosti (UL L 56, 4.3.1968, str. 8).

Člen 4 0 3 — Prihodki od začasnega prispevka iz plač članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

Zneski

Proračun 2020

Proračun 2019

Realizacija 2018

p.m.

p.m.

16 522,00

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 66(a) v različici, ki je veljala do 15. decembra 2003.

Člen 4 0 4 — Prihodki od posebnih dajatev in solidarnostne dajatve na plače članov institucije, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

Zneski

Proračun 2020

Proračun 2019

Realizacija 2018

11 952 408

11 657 200

10 180 740,00

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 66a.

Poglavje 4 1 — Prispevki za pokojninsko zavarovanje

Člen 4 1 0 — Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje

Zneski

Proračun 2020

Proračun 2019

Realizacija 2018

69 127 732

68 453 000

59 746 972,00

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 83(2).

Člen 4 1 1 — Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev

Zneski

Proračun 2020

Proračun 2019

Realizacija 2018

10 000 000

9 200 000

7 319 954,00

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 4, člen 11(2) in (3) ter člen 48 Priloge VIII.

Člen 4 1 2 — Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnih uslužbencev na dopustu iz osebnih razlogov

Zneski

Proračun 2020

Proračun 2019

Realizacija 2018

10 000

10 000

33 059,00

Poglavje 4 2 — Drugi prispevki za pokojninsko zavarovanje

Člen 4 2 1 — Prispevki poslancev Evropskega parlamenta za pokojninsko zavarovanje

Zneski

Proračun 2020

Proračun 2019

Realizacija 2018

p.m.

p.m.

0,—

Pravna podlaga

Pravilnik o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem Evropskega parlamenta, zlasti Priloga III.

Naslov 5 — Prihodki iz upravnega poslovanja institucije

Poglavje 5 0 — Prihodki od prodaje premičnin (prodaja blaga) in nepremičnin

Člen 5 0 0 — Prihodki od prodaje premičnin (prodaja blaga)

Postavka 5 0 0 0 — Prihodki od prodaje vozil

Zneski

Proračun 2020

Proračun 2019

Realizacija 2018

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

V to postavko se knjižijo prihodki od prodaje ali zamenjave vozil, ki so v lasti institucij.

Postavka 5 0 0 1 — Prihodki od prodaje drugih premičnin

Zneski

Proračun 2020

Proračun 2019

Realizacija 2018

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

V to postavko se knjižijo prihodki od prodaje ali zamenjave premičnin (razen vozil), ki so v lasti institucij.

Postavka 5 0 0 2 — Prihodki od dobave blaga drugim službam znotraj institucije Unije oziroma drugim institucijam ali organom Unije — namenski prejemki

Zneski

Proračun 2020

Proračun 2019

Realizacija 2018

p.m.

p.m.

 

Opombe

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se knjižijo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Člen 5 0 1 — Prihodki od prodaje zgradb in zemljišč – namenski prejemki

Zneski

Proračun 2020

Proračun 2019

Realizacija 2018

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

V ta člen se knjižijo prihodki od prodaje nepremičnin v lasti institucije.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se knjižijo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Člen 5 0 2 — Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov

Zneski

Proračun 2020

Proračun 2019

Realizacija 2018

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

V ta člen se vpišejo tudi prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov na elektronskih nosilcih podatkov.

Poglavje 5 1 — Prihodki od oddajanja v najem

Člen 5 1 1 — Prihodki od oddajanja nepremičnin v najem in podnajem ter povračila najemnih stroškov

Postavka 5 1 1 0 — Prihodki od oddajanja nepremičnin v najem in podnajem – namenski prejemki

Zneski

Proračun 2020

Proračun 2019

Realizacija 2018

p.m.

p.m.

1 724 805,00

Opombe

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se knjižijo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Podrobnosti, ki se nanašajo na odhodke in prihodke iz posojil, najemnin ali izvajanja storitev iz te proračunske vrstice, je treba navesti v prilogi k temu proračunu.

Postavka 5 1 1 1 — Povračila stroškov, povezanih z oddajanjem v najem – namenski prejemki

Zneski

Proračun 2020

Proračun 2019

Realizacija 2018

p.m.

p.m.

47 659,00

Opombe

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se knjižijo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Poglavje 5 2 — Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti

Člen 5 2 0 — Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije

Zneski

Proračun 2020

Proračun 2019

Realizacija 2018

50 000

50 000

1 111,00

Opombe

V ta člen se vpišejo prihodki iz naložb ali danih posojil, bančne in druge obresti na računu institucije.

Poglavje 5 5 — Prihodki od opravljenih storitev in del

Člen 5 5 0 — Prihodki od opravljanja storitev in dela za druge službe znotraj institucije Unije oziroma za druge institucije ali organe Unije, vključno z nadomestili za službena potovanja, plačanimi v imenu drugih institucij ali organov Unije in povrnjenimi s strani teh institucij ali organov – namenski prejemki

Zneski

Proračun 2020

Proračun 2019

Realizacija 2018

p.m.

p.m.

4 158 219,00

Opombe

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se knjižijo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Člen 5 5 1 — Prihodki od tretjih oseb za storitve ali dela, opravljena na njihovo zahtevo – namenski prejemki

Zneski

Proračun 2020

Proračun 2019

Realizacija 2018

p.m.

p.m.

624 463,00

Opombe

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se knjižijo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Poglavje 5 7 — Drugi prispevki in povračila v zvezi z upravnim poslovanjem institucije

Člen 5 7 0 — Prihodki iz vračila nepravilno izplačanih zneskov – namenski prejemki

Zneski

Proračun 2020

Proračun 2019

Realizacija 2018

p.m.

p.m.

1 843 795,00

Opombe

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se knjižijo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Člen 5 7 1 — Namenski prihodki, kot so prihodki iz fundacij, subvencije, darila in volila, vključno z namenskimi prejemki, specifičnimi za vsako institucijo – namenski prejemki

Zneski

Proračun 2020

Proračun 2019

Realizacija 2018

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

V skladu s členom 21(2)(d) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske, tako nastala dodatna sredstva pa se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Člen 5 7 2 — Povračila socialnih odhodkov, nastalih v imenu druge institucije

Zneski

Proračun 2020

Proračun 2019

Realizacija 2018

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

V ta člen se knjižijo prihodki iz vračil stroškov za socialno skrbstvo, nastalih v imenu druge institucije.

Člen 5 7 3 — Drugi prispevki in povračila v zvezi z upravnim poslovanjem institucije

Zneski

Proračun 2020

Proračun 2019

Realizacija 2018

p.m.

p.m.

4 078 696,00

Poglavje 5 8 — Razna nadomestila

Člen 5 8 1 — Prihodki od prejetih zavarovalnin – namenski prejemki

Zneski

Proračun 2020

Proračun 2019

Realizacija 2018

p.m.

p.m.

 

Opombe

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se knjižijo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Ta člen prav tako zajema vračilo plač uradnikov in drugih zaposlenih, udeleženih v nesrečah, ki ga izplačajo zavarovalnice.

Naslov 6 — Prispevki in nadomestila v zvezi s sporazumi in programi Unije

Poglavje 6 6 — Drugi prispevki in vračila

Člen 6 6 0 — Drugi prispevki in vračila

Postavka 6 6 0 0 — Drugi prispevki in vračila

Zneski

Proračun 2020

Proračun 2019

Realizacija 2018

p.m.

p.m.

13 428 743,00

Naslov 9 — Razni prihodki

Poglavje 9 0 — Razni prihodki

Člen 9 0 0 — Razni prihodki

Zneski

Proračun 2020

Proračun 2019

Realizacija 2018

1 000

1 000

648 807,00

Opombe

V ta člen se vpišejo razni prihodki.

Podrobnosti, ki se nanašajo na odhodke in prihodke iz posojil, dajanja v najem ali izvajanja storitev iz tega člena, je treba navesti v prilogi k temu proračunu.

Odhodki — Odhodki

Naslov 1 — Zaposleni v instituciji

Poglavje 1 0 — Člani institucije

Člen 1 0 0 — Plače in nadomestila

Postavka 1 0 0 0 — Plače

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

77 000 000

77 793 051

77 081 622,87

Opombe

Ta sredstva so namenjena plačam, ki jih predvideva statut poslancev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 50.000 EUR.

Pravna podlaga

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člena 9 in 10.

Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člena 1 in 2.

Postavka 1 0 0 4 — Redni potni stroški

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

65 400 000

60 106 000

68 000 000,00

Opombe

Sredstva so namenjena nadomestilom potnih stroškov in stroškov bivanja, ki so povezani s potovanjem v in iz treh krajev dela in drugimi nalogami.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 25.000 EUR.

Pravna podlaga

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 20.

Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti členi od 10 do 21 in člen 24.

Postavka 1 0 0 5 — Drugi potni stroški

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

5 550 000

5 670 000

6 200 000,00

Opombe

Ta sredstva so namenjena nadomestilu dodatnih potnih stroškov in potnih stroškov v državi članici, kjer je bil poslanec izvoljen.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 1.000 EUR.

Pravna podlaga

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 20.

Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člena 22 in 23.

Postavka 1 0 0 6 — Splošno nadomestilo stroškov

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

39 100 000

42 900 000

39 450 911,58

Opombe

Ta sredstva so v skladu z izvedbenimi ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta namenjena odhodkom za parlamentarne dejavnosti poslancev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 170.000 EUR.

Pravna podlaga

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 20.

Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti členi od 25 do 28.

Postavka 1 0 0 7 — Nadomestila za opravljanje nalog

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

190 000

187 000

163 631,40

Opombe

Ta sredstva so namenjena pavšalnim dnevnicam za bivanje in reprezentančnim stroškom v zvezi z opravljanjem dolžnosti predsednika Evropskega parlamenta.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100 EUR.

Pravna podlaga

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 20.

Sklep predsedstva z dne 17. junija 2009.

Člen 1 0 1 — Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi ukrepi socialne varnosti

Postavka 1 0 1 0 — Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi stroški za socialno varnost

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

3 058 000

2 930 000

2 444 017,89

Opombe

Ta sredstva so namenjena nezgodnemu zavarovanju in povračilu zdravstvenih stroškov poslancev ter zavarovanju za primer izgube in kraje osebnih predmetov poslancev.

Namenjena so tudi kritju zavarovanja in pomoči poslancem, če se morajo med službeno potjo nujno vrniti v domovino, ker hudo zbolijo, so udeleženi v nesreči ali se jim zgodi nekaj nepredvidenega, zaradi česar se njihovo potovanje ne more normalno nadaljevati. Pomoč obsega organizacijo vrnitve v domovino in prevzem s tem povezanih stroškov.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 200.000 EUR.

Pravna podlaga

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člena 18 in 19.

Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti členi od 3 do 9 in člen 29.

Skupna pravila o zavarovanju uradnikov Evropske unije za primer nezgode ali poklicne bolezni.

Skupna pravila o zdravstvenem zavarovanju uradnikov Evropskih skupnosti.

Odločba Komisije o splošnih izvedbenih določbah za povračilo zdravstvenih stroškov.

Postavka 1 0 1 2 — Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

892 000

876 000

654 850,51

Opombe

Ta sredstva so namenjena nekaterim odhodkom za pomoč poslancem s hudo stopnjo invalidnosti.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 50.000 EUR.

Pravna podlaga

Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 30.

Člen 1 0 2 — Začasna nadomestila

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

13 250 000

20 690 000

767 601,66

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju začasnega nadomestila po izteku mandata poslancev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 50.000 EUR.

Pravna podlaga

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 13.

Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti členi od 45 do 48 in člen 77.

Člen 1 0 3 — Pokojnine

Postavka 1 0 3 0 – Starostne pokojnine (PEAM)

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

11 490 000

11 410 000

10 638 138,57

Opombe

Ta sredstva so namenjena plačilu starostne pokojnine po prenehanju mandata poslancev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 150.000 EUR.

Pravna podlaga

Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 75, in priloga II k pravilniku o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem Evropskega parlamenta (pravilnik PEAM).

Postavka 1 0 3 1 — Invalidske pokojnine (PEAM)

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

167 000

274 000

161 725,76

Opombe

Ta sredstva so namenjena plačilu pokojnine poslancem, ki so med mandatom postali invalidi.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 50.000 EUR.

Pravna podlaga

Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 75, in priloga II k pravilniku o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem Evropskega parlamenta (pravilnik PEAM).

Postavka 1 0 3 2 — Družinske pokojnine (PEAM)

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

1 976 000

1 918 000

1 837 082,18

Opombe

Ta sredstva so namenjena plačilu družinskih pokojnin za preživele zakonce in/ali sirote v primeru smrti poslanca oziroma nekdanjega poslanca.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 15.000 EUR.

Pravna podlaga

Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 75, in priloga II k pravilniku o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem Evropskega parlamenta (pravilnik PEAM).

Postavka 1 0 3 3 — Prostovoljno pokojninsko zavarovanje za poslance

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

1 000

p.m.

0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena prispevkom institucije za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje poslancev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 500 EUR.

Pravna podlaga

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 27.

Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 76, in priloga VII k pravilniku o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem Evropskega parlamenta (pravilnik PEAM).

Člen 1 0 5 — Jezikovni in računalniški tečaji

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

750 000

800 000

700 000,00

Opombe

Ta sredstva so namenjena stroškom jezikovnih in računalniških tečajev za poslance.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100 EUR.

Pravna podlaga

Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 44.

Sklep predsedstva z dne 23. oktobra 2017 o jezikovnem in računalniškem izobraževanju za poslance.

Poglavje 1 2 — Uradniki in začasni uslužbenci

Člen 1 2 0 — Osebni prejemki in druge pravice

Postavka 1 2 0 0 — Osebni prejemki in nadomestila

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

715 849 000

676 670 381

648 338 871,04

Opombe

Ta sredstva so namenjena v glavnem kritju naslednjih stroškov za uradnike in začasne uslužbence, zaposlene na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu:

—  plače, dodatki in druga plačila, ki se nanašajo na plače,

—  zdravstveno, nezgodno zavarovanje in zavarovanje za poklicne bolezni ter drugi stroški za socialno varnost,

—  pavšalna nadomestila za nadurno delo,

—  razni dodatki in finančna pomoč,

—  potni stroški od kraja zaposlitve do matičnega kraja za uradnike ali začasne uslužbence, njihove zakonce in vzdrževane družinske člane,

—  učinek količnikov plač na osebne prejemke in del prejemkov, prenesen v državo, različno od države zaposlitve,

—  zavarovanje začasnih uslužbencev za primer brezposelnosti in plačila institucije začasnim uslužbencem za pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic v matičnih državah.

Namenjena so tudi kritju zavarovalnih premij za nezgode med športnim udejstvovanjem uporabnikov športnega središča Evropskega parlamenta v Bruslju in Strasbourgu.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100.000 EUR.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Postavka 1 2 0 2 — Plačano nadurno delo

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

150 000

110 000

60 000,00

Opombe

Ta sredstva so namenjene plačilu nadurnega dela v skladu s pravno podlago.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100 EUR.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 56 in priloga VI.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Postavka 1 2 0 4 — Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

3 010 000

3 060 000

2 630 000,00

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju:

—  potni stroški za uradnike in začasne uslužbence (vključno z njihovimi družinami) ob nastopu ali prenehanju zaposlitve oziroma premestitvi v drug kraj zaposlitve,

—  nadomestilo za nastanitev in preselitev ter stroški selitve uradnikov in začasnih uslužbencev, ki morajo spremeniti stalno prebivališče ob nastopu službe, premestitvi v nov kraj zaposlitve in ob dokončnem odhodu iz institucije ter preselitvi v drug kraj,

—  dnevno nadomestilo za uradnike in začasne uslužbence, ki predložijo dokazilo, da se morajo preseliti iz svojega kraja prebivanja ob nastopu službe ali premestitvi v drug kraj zaposlitve,

—  odpravnina v primeru odpustitve uradnika na poskusnem delu zaradi očitne neustreznosti,

—  odškodnine za začasne uslužbence, s katerimi je institucija prekinila pogodbo,

—  razlika med prispevki, ki so jih pogodbeni uslužbenci plačali za pokojninsko zavarovanje v državi članici, in prispevki, ki jih je treba plačati za pokojninsko zavarovanje Unije, v primeru spremembe pogodbe.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100 EUR.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Člen 1 2 2 — Nadomestila po predčasnem prenehanju zaposlitve

Postavka 1 2 2 0 – Nadomestila v primeru upokojitve ali dopusta v interesu službe

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

3 038 000

1 985 000

1 320 242,69

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju nadomestil, ki se izplačujejo:

—  uradnikom, ki jim je dodeljen neaktiven status zaradi zmanjšanja števila delovnih mest v instituciji,

—  uradnikom, ki jim je določen dopust zaradi organizacijskih razlogov, povezanih s pridobivanjem novih veščin in znanja znotraj institucije,

—  uradnikom in začasnim uslužbencem v vodstvu političnih skupin, ki so se upokojili v službenem interesu z delovnega mesta v razredu AD 16 ali AD 15.

Krije se tudi prispevek delodajalca za zdravstveno zavarovanje in učinek količnikov na ta nadomestila (razen upravičencev iz člena 42c kadrovskih predpisov, ki niso upravičeni do korekcijskega količnika).

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100 EUR.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti členi 41, 42c, 50 in priloga IV, ter člen 48a pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev.

Postavka 1 2 2 2 — Nadomestila ob dokončnem prenehanju delovnega razmerja in posebno pokojninsko zavarovanje za uradnike in začasne uslužbence

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju:

—  nadomestila, ki se izplačajo v skladu s kadrovskimi predpisi ali uredbama Sveta (ES, Euratom, ESPJ) št. 2689/95 in (ES, Euratom) št. 1748/2002,

—  prispevki delodajalca za zdravstveno zavarovanje prejemnikov nadomestil,

—  učinek korekcijskih količnikov, ki se uporabljajo pri različnih nadomestilih.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100 EUR.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člena 64 in 72.

Uredba Sveta (ES, Euratom, ESPJ) št. 2689/95 z dne 17. novembra 1995 o uvedbi posebnih ukrepov za prenehanje dela začasnih uslužbencev Evropskih skupnosti zaradi pristopa Avstrije, Finske in Švedske (UL L 280, 23.11.1995, str. 4).

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1748/2002 z dne 30. septembra 2002 o uvedbi, v okviru posodabljanja institucije, posebnih ukrepov za prenehanje zaposlitve uradnikov Evropskih skupnosti, imenovanih na stalno delovno mesto v Evropskem parlamentu, in začasnih uslužbencev, ki delajo v političnih skupinah Evropskega parlamenta (UL L 264, 2.10.2002, str. 9).

Poglavje 1 4 — Drugi uslužbenci in zunanje storitve

Člen 1 4 0 — Drugi uslužbenci in zunanje osebje

Postavka 1 4 0 0 — Drugi uslužbenci — Generalni sekretariat in politične skupine

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

63 741 000

54 054 199

51 786 300,00

Opombe

S temi sredstvi se krijejo zlasti:

—  osebni prejemki, izplačila in nadomestila drugih uslužbencev, vključno s pogodbenimi uslužbenci in posebnimi svetovalci (v skladu s pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije), prispevki delodajalca v razne sisteme socialnega zavarovanja, večji del v sistem Unije, ter učinek korekcijskih količnikov plač na osebne prejemke teh uslužbencev,

—  zaposlitev začasnih uslužbencev v agencijah,

—  računi, ki jih urad za vodenje in plačevanje individualnih pravic (PMO) izda v zvezi z zaposlitvijo uslužbencev, ki obdelujejo upravne spise zaposlenih v Evropskem parlamentu (zlasti nadomestilo za brezposelnost, pokojninske pravice itd.).

S temi sredstvi ni mogoče kriti odhodkov za:

—  druge uslužbence generalnega direktorata, pristojnega za varnost, ki opravljajo funkcije, povezane z varnostjo oseb in premoženja, varnostjo informacij in ocenjevanjem tveganj,

—  druge uslužbence, ki v generalnem sekretariatu opravljajo naloge voznikov ali te naloge usklajujejo.

Del teh sredstev se lahko uporabi za zaposlitev invalidnih pogodbenih uslužbencev v skladu s sklepoma predsedstva z dne 7. in 9. julija 2008.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 1.000.000 EUR.

Pravna podlaga

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije (naslovi IV, V in VI).

Splošne izvedbene določbe o natečajih in izbirnih postopkih, zaposlovanju in uvrstitvi v plačilni razred za uradnike in druge uslužbence Evropskega parlamenta (sklep generalnega sekretarja Evropskega parlamenta z dne 17. oktobra 2014).

Postavka 1 4 0 1 — Drugi uslužbenci — Varnost

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

31 956 000

27 634 012

26 305 850,43

Opombe

Ta sredstva so namenjena predvsem kritju naslednjih odhodkov za druge uslužbence generalnega direktorata, pristojnega za varnost, ki opravljajo funkcije, povezane z varnostjo oseb in premoženja, varnostjo informacij in ocenjevanjem tveganj:

—  prejemki pogodbenih uslužbencev in pomožnih pogodbenih uslužbencev, vključno z izplačili in nadomestili ter učinki korekcijskih količnikov, ki se uporabljajo za prejemke teh uslužbencev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 50.000 EUR.

Pravna podlaga

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije (naslov IV).

Splošne izvedbene določbe o natečajih in izbirnih postopkih, zaposlovanju in uvrstitvi v plačilni razred za uradnike in druge uslužbence Evropskega parlamenta (sklep generalnega sekretarja Evropskega parlamenta z dne 17. oktobra 2014).

Postavka 1 4 0 2 — Drugi uslužbenci — Vozniki generalnega sekretariata

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

7 344 000

6 372 506

6 272 810,16

Opombe

Ta sredstva so namenjena predvsem kritju naslednjih odhodkov za druge uslužbence, ki v generalnem sekretariatu opravljajo naloge voznikov ali te naloge usklajujejo:

—  prejemki pogodbenih uslužbencev in pomožnih pogodbenih uslužbencev, vključno z izplačili in nadomestili ter učinki korekcijskih količnikov, ki se uporabljajo za prejemke teh uslužbencev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 50.000 EUR.

Pravna podlaga

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije (naslov IV).

Splošne izvedbene določbe o natečajih in izbirnih postopkih, zaposlovanju in uvrstitvi v plačilni razred za uradnike in druge uslužbence Evropskega parlamenta (sklep generalnega sekretarja Evropskega parlamenta z dne 17. oktobra 2014).

Postavka 1 4 0 4 — Praktikanti, napoteni nacionalni strokovnjaki, izmenjava uradnikov in študijski obiski

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

9 337 000

9 442 000

7 932 317,52

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju:

—  prejemki diplomiranih praktikantov (štipendije), vključno z morebitnimi gospodinjskimi dodatki,

—  potni stroški praktikantov,

—  dodatni stroški za invalidne praktikante,

—  stroški za zdravstveno in nezgodno zavarovanje praktikantov,

—  stroški, povezanih z organizacijo informativnih srečanj/usposabljanja za praktikante,

—  izplačilo nepovratnih sredstev odboru praktikantov za Schumanovo prakso,

—  stroški premeščanja uslužbencev med Parlamentom in javnimi funkcijami držav članic, držav kandidatk ali mednarodnih organizacij, določenih v pravilniku,

—  stroški, nastali zaradi začasne napotitve nacionalnih strokovnjakov v Evropski parlament, zlasti njihovih nadomestil in potnih stroškov,

—  stroški nezgodnega zavarovanja za napotene nacionalne strokovnjake,

—  povračila za študijske obiske in štipendije,

—  organizacija programov usposabljanja za konferenčne tolmače in prevajalce, med drugim v sodelovanju s šolami za tolmače in univerzami, ki ponujajo usposabljanje iz prevajanja, pa tudi štipendije za usposabljanje in nadaljnje usposabljanje tolmačev in prevajalcev, nakup učnega gradiva in s tem povezani stroški.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 50.000 EUR.

Pravna podlaga

Pravilnik o premeščanju uradnikov Evropskega parlamenta in začasnih uslužbencev pri političnih skupinah na mesta v nacionalnih organih, podobnih telesih ali mednarodnih organizacijah (sklep predsedstva z dne 7. marca 2005).

Pravilnik o začasni napotitvi nacionalnih strokovnjakov v Evropski parlament (sklep predsedstva z dne 4. maja 2009).

Interni pravilnik za opravljanje prakse in študijske obiske v sekretariatu Evropskega parlamenta (sklepa generalnega sekretarja Evropskega parlamenta z dne 1. februarja 2013 in 14. septembra 2018).

Postavka 1 4 0 5 — Odhodki za tolmačenje

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

49 033 000

42 120 170

50 801 533,00

Opombe

S temi sredstvi se krijejo:

—  honorarji in z njimi povezana nadomestila, prispevki za socialno varnost, potni stroški in drugi stroški konferenčnih tolmačev, ki jih Evropski parlament najema za sestanke, ki jih organizira sam za svoje potrebe ali za potrebe drugih institucij ali organov, kadar tolmači uradniki oziroma začasni uslužbenci Evropskega parlamenta tolmačenja ne morejo zagotoviti,

—  odhodki za storitve konferenčnih agencij, tehnikov in administratorjev pri pripravi omenjenih sej, kadar uradniki, začasni uslužbenci ali drugi uslužbenci Evropskega parlamenta potrebnih storitev ne morejo opraviti,

—  stroški, povezani s storitvami, ki jih Evropskemu parlamentu zagotavljajo tolmači drugih regionalnih, nacionalnih ali mednarodnih institucij,

—  stroški za dejavnosti, ki so povezane s tolmačenjem, zlasti za tiste, ki se nanašajo na pripravo sej ter na usposabljanje in izbor tolmačev,

—  pristojbine, plačane Komisiji, za upravljanje plačil za konferenčne tolmače.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 3.500.000 EUR.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Sporazum o delovnih pogojih in plačilu konferenčnih tolmačev (in pravila za njegovo izvajanje), kot je bil sklenjen 28. julija 1999, spremenjen 13. oktobra 2004 in revidiran 31. julija 2008.

Postavka 1 4 0 6 — Opazovalci

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov opazovalcev v skladu s členom 13 pravilnika Evropskega parlamenta.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100 EUR.

Člen 1 4 2 — Zunanje prevajalske storitve

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

8 216 000

5 000 000

11 658 380,87

Opombe

Ta sredstva so namenjena plačilu prevajanja, redakcije, tipkanja, kodiranja in tehnične pomoči zunanjih izvajalcev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 50.000 EUR.

Poglavje 1 6 — Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji

Člen 1 6 1 — Odhodki za upravljanje kadrov

Postavka 1 6 1 0 — Stroški zaposlovanja

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

163 000

163 000

111 415,93

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju:

—  izdatki za organizacijo natečajev iz člena 3 Sklepa 2002/621/ES, potni stroški in dnevnice kandidatov, vabljenih na razgovore,

—  stroški organizacije izbirnih postopkov za uslužbence.

V primerih, upravičenih zaradi operativnih potreb, in po posvetovanju z Evropskim uradom za izbor osebja lahko institucija ta sredstva uporabi tudi za organizacijo lastnih natečajev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100 EUR.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti členi od 27 do 31, člen 33 in priloga III.

Sklep 2002/620/ES Evropskega parlamenta, Sveta, Komisije, Sodišča, Računskega sodišča, Ekonomsko-socialnega odbora, Odbora regij in Evropskega varuha človekovih pravic z dne 25. julija 2002 o ustanovitvi Urada za izbor osebja Evropskih skupnosti (UL L 197, 26.7.2002, str. 53) in Sklep 2002/621/ES generalnih sekretarjev Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sodnega tajnika Evropskega sodišča, generalnih sekretarjev Računskega sodišča, Ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij ter predstavnika Evropskega varuha človekovih pravic z dne 25. julija 2002 o organizaciji in delovanju Urada za izbor osebja Evropskih skupnosti (UL L 197, 26.7.2002, str. 56).

Postavka 1 6 1 2 — Usposabljanje in razvoj

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

8 127 000

7 085 000

5 638 767,32

Opombe

Ta sredstva so namenjena usposabljanju za izboljšanje znanja zaposlenih ter storilnosti in učinkovitosti institucije, na primer za jezikovne tečaje uradnih delovnih jezikov.

Namenjena so tudi kritju stroškov drugega usposabljanja za poslance.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100 EUR.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 24a.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Člen 1 6 3 — Ukrepi v korist uslužbencev institucije

Postavka 1 6 3 0 — Socialna služba

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

760 000

749 000

517 613,32

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju:

—  v okviru medinstitucionalne politike pomoč invalidom za naslednje kategorije invalidnih oseb:

—  aktivno zaposleni uradniki in začasni uslužbenci,

—  zakonci aktivno zaposlenih uradnikov ali začasnih uslužbencev,

—  vzdrževani otroci v smislu kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije,

povračila, kolikor to dopušča proračun in po uveljavitvi vseh zajamčenih pravic v državi bivanja ali matični državi, nemedicinski izdatki, ki so ocenjeni kot nujni, so posledica invalidnosti, za katere obstajajo ustrezna dokazila in se ne povrnejo v okviru skupnega sistema zdravstvenega zavarovanja,

—  ukrepi, sprejeti za uradnike in druge uslužbence v posebno težavnih razmerah,

—  donacije za odbor uslužbencev in manjši odhodki službe socialnega varstva. Prispevki ali stroški, ki jih udeležencem v socialni dejavnosti krije odbor uslužbencev, bodo namenjeni financiranju družbenih, kulturnih ali jezikovnih dejavnosti, vendar ne subvencioniranju posameznih uslužbencev odbora ali gospodinjstev,

—  drugi institucionalni in medinstitucionalni ukrepi socialnega značaja v korist uradnikov in drugih uslužbencev in upokojenih uslužbencev,

—  financiranje posebnih in razumnih ukrepov ali stroškov medicinskih ali socialnih analiz za prilagoditev delovnega okolja invalidnim uradnikom, drugim uslužbencem in praktikantom oziroma invalidnim uradnikom in drugim uslužbencem, ki so v postopku zaposlitve, in invalidnim praktikantom, ki so v postopku izbire, v skladu s členom 1d kadrovskih predpisov, zlasti osebne pomoči na delovnem mestu ali službenih potovanjih.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 70.000 EUR.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 1d, tretji pododstavek člena 9(3) in člen 76.

Postavka 1 6 3 1 — Mobilnost

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

1 490 000

1 500 000

839 725,62

Opombe

Ta sredstva so namenjena stroškom v zvezi z mobilnostjo med posameznimi kraji dela.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 50.000 EUR.

Postavka 1 6 3 2 — Družabni stiki med uslužbenci in druge družabne dejavnosti

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

252 000

240 000

212 286,81

Opombe

Ta sredstva so namenjena spodbujanju in subvencioniranju vseh dejavnosti za druženje uslužbencev različnih narodnosti, na primer subvencije klubom, športnim združenjem, kulturnim društvom itd., ter prispevku za stalni center za dejavnosti med prostim časom (kulturne, športne, rekreativne in gostinske).

Te odobritve so namenjene tudi finančni podpori za medinstitucionalne družabne dejavnosti.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 600.000 EUR.

Člen 1 6 5 — Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji

Postavka 1 6 5 0 — Zdravstvena služba

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

1 820 000

1 555 000

1 068 832,50

Opombe

Ta sredstva so namenjena stroškom delovanja zdravstvenih ordinacij, službe za bolniško odsotnost ter oddelka za preventivo in dobro počutje pri delu v treh krajih dela, vključno z zdravstvenimi kontrolami, nakupom opreme, farmacevtskih izdelkov itd., stroški zdravniških pregledov, zlasti na področju medicine dela, zdravniških pregledov pred zaposlitvijo, rednih pregledov in spremljanja zdravja varnostnikov in uslužbencev na tveganih delovnih mestih, strokovnimi zdravstvenimi mnenji, ergonomijo, stroški delovanja invalidske komisije, odločanja in strokovnih mnenj ter stroški zdravstvene oskrbe pri zunanjih zdravnikih specialistih in v okviru paramedicinskih storitev, ki so jo zdravniki ocenili za potrebno.

Namenjena so tudi odhodkom za delovna orodja, ki so z medicinskega vidika nepogrešljiva, vključno z odhodki za medicinske ali reševalne storitve oziroma storitve kratkoročnega nadomeščanja.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100 EUR.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 33, člen 59 in člen 8 priloge II.

Postavka 1 6 5 2 — Stroški gostinskih storitev

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

800 000

1 080 000

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški gostinskih storitev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

Postavka 1 6 5 4 — Otroško varstvo

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

8 440 000

7 675 000

6 665 924,00

Opombe

Ta sredstva so namenjena prispevku Evropskega parlamenta k celotnim stroškom organizacije in stroškom delovanja internih služb za varstvo otrok in zunanjih vrtcev, s katerimi je bila sklenjena pogodba.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100.000 EUR.

Postavka 1 6 5 5 — Prispevek Evropskega parlamenta za akreditirane evropske šole vrste 2

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

626 000

615 000

445 600,00

Opombe

Izvajanje Sklepa Komisije C(2013) 4886 z dne 1. avgusta 2013 o uveljavitvi plačila sorazmernega prispevka EU šolam, ki jih je akreditiral svet guvernerjev Evropskih šol, glede na število vpisanih otrok uslužbencev EU, ki nadomesti Sklep Komisije C(2009) 7719, kot je bil spremenjen s Sklepom Komisije C(2010) 7993 z dne 8. decembra 2010 (UL C 222, 2.8.2013, str. 8).

Ta sredstva so namenjena prispevku Evropskega parlamenta za evropske šole vrste 2, ki so prejele akreditacijo sveta guvernerjev evropskih šol, ali povračilu prispevka za evropske šole vrste 2, ki so prejele akreditacijo sveta guvernerjev evropskih šol, ki ga je Komisija plačala v imenu Evropskega parlamenta. Krijejo se stroški za otroke uslužbencev Evropskega parlamenta, za katere se uporabljajo kadrovski predpisi, ki so vpisani v tovrstne šole.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100 EUR.

Naslov 2 — Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni operativni odhodki

Opombe

Škoda zaradi morebitnega terorističnega napada na stavbe Evropskega parlamenta ali poslovnih sporov se krije iz splošnega proračuna Evropske unije, ker so zavarovalnice kritje preklicale.

Odobritve iz tega naslova so namenjene za vse odhodke, povezane s škodo zaradi terorističnih napadov in poslovnih sporov.

Poglavje 2 0 — Nepremičnine in z njimi povezani stroški

Člen 2 0 0 — Nepremičnine

Postavka 2 0 0 0 — Najemnine

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

33 291 000

38 620 000

35 658 454,54

Opombe

Te odobritve so namenjene najemninam za stavbe ali dele stavb, kjer ima Evropski parlament prostore.

Iz njih se poravna tudi davek na nepremičnine. Najemnine se izračunajo na letni ravni, na podlagi obstoječih najemnih pogodb ali najemnih pogodb v pripravi, ki so navadno vezane na indeks življenjskih stroškov oziroma indeks cen v gradbeništvu.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 3.000.000 EUR.

Finančni prispevki držav članic oziroma njihovih javnih organov in subjektov v obliki financiranja ali povračila stroškov, med drugim tistih, povezanih z nakupom ali uporabo zemljišča in nepremičnin, pa tudi tistih, povezanih s stavbami in prostori institucij, veljajo za zunanje namenske prejemke v smislu člena 21(2) finančne uredbe.

Postavka 2 0 0 1 — Letne zakupnine

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

p.m.

p.m.

42 000 000,00

Opombe

Te odobritve so namenjene letnim zakupninam za stavbe ali dele stavb na podlagi obstoječih zakupnih pogodb ali pogodb v pripravi.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 50.000 EUR.

Finančni prispevki držav članic oziroma njihovih javnih organov in subjektov v obliki financiranja ali povračila stroškov, med drugim tistih, povezanih z nakupom ali uporabo zemljišča in nepremičnin, pa tudi tistih, povezanih s stavbami in prostori institucij, veljajo za zunanje namenske prejemke v smislu člena 21(2) finančne uredbe.

Postavka 2 0 0 3 — Nakup nepremičnin

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju stroškov nakupa nepremičnin. Subvencije za zemljišča in njihovo urejanje se obravnavajo v skladu z določbami finančne uredbe.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 13.000 EUR.

Finančni prispevki držav članic oziroma njihovih javnih organov in subjektov v obliki financiranja ali povračila stroškov, med drugim tistih, povezanih z nakupom ali uporabo zemljišča in nepremičnin, pa tudi tistih, povezanih s stavbami in prostori institucij, veljajo za zunanje namenske prejemke v smislu člena 21(2) finančne uredbe.

Postavka 2 0 0 7 — Gradnja nepremičnin in opremljanje prostorov

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

82 730 000

81 330 000

64 089 414,49

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju:

—  stroškov za gradnjo stavb (gradbena dela, honorarji za svetovalce, osnovna oprema in materiali, potrebni za začetek uporabe, in vsi s tem povezani stroški),

—  stroškov opremljanja in drugih odhodkov v zvezi s tem delom (predvsem honorarji za arhitekte ali inženirje itd.).

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 472.000 EUR.

Finančni prispevki držav članic oziroma njihovih javnih organov in subjektov v obliki financiranja ali povračila stroškov, med drugim tistih, povezanih z nakupom ali uporabo zemljišča in nepremičnin, pa tudi tistih, povezanih s stavbami in prostori institucij, veljajo za zunanje namenske prejemke v smislu člena 21(2) finančne uredbe.

Postavka 2 0 0 8 — Druge dejavnosti pri upravljanju nepremičnin

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

5 429 000

4 971 000

4 304 207,85

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju odhodkov za upravljanje nepremičnin, ki niso posebej predvideni v drugih členih tega poglavja, npr.:

—  ravnanje z odpadki in njihova obdelava,

—  obvezni pregledi, preverjanje kakovosti, mnenja strokovnjakov, revizije, spremljanje skladnosti ipd.,

—  tehnična knjižnica,

—  podpora pri upravljanju (služba pomoči na področju nepremičnin),

—  skrb za načrte stavb in informacijske medije,

—  drugi odhodki.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 268.000 EUR.

Člen 2 0 2 — Stroški v zvezi z nepremičninami

Postavka 2 0 2 2 — Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

64 180 000

59 820 000

60 209 831,42

Opombe

Te odobritve so na podlagi veljavnih pogodb namenjene kritju stroškov za vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb (pisarn, drugih prostorov in naprav), ki jih ima Evropski parlament v najemu ali lasti.

Institucija se pred obnovitvijo ali sklenitvijo pogodb ob upoštevanju člena 104 finančne uredbe posvetuje z drugimi institucijami glede pogodbenih pogojev (cena, izbrana denarna enota, indeksacija, trajanje pogodbe, druga določila), za katere se je vsaka od institucij dogovorila.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 479.000 EUR.

Postavka 2 0 2 4 — Poraba energije

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

16 100 000

15 820 000

15 629 810,07

Opombe

Te odobritve so namenjene zlasti kritju stroškov vode, plina, električne energije in ogrevanja.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 150.000 EUR.

Postavka 2 0 2 6 — Varnost in nadzor nepremičnin

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

23 750 000

22 350 000

17 294 304,81

Opombe

Te odobritve so namenjene predvsem za kritje stroškov hišniških storitev in nadzora v nepremičninah, v katerih ima Evropski parlament prostore v treh običajnih krajih dela, in v informacijskih pisarnah Evropskega parlamenta v Uniji ter uradih v tretjih državah.

Institucija se pred obnovitvijo ali sklenitvijo pogodb ob upoštevanju člena 104 finančne uredbe posvetuje z drugimi institucijami glede pogodbenih pogojev (cena, izbrana denarna enota, indeksacija, trajanje pogodbe, druga določila), za katere se je vsaka od institucij dogovorila.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

Postavka 2 0 2 8 — Zavarovanje

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

2 660 000

2 500 000

1 417 126,20

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju plačil zavarovalnih premij.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 50.000 EUR.

Poglavje 2 1 — Informatika, oprema in premičnine

Opombe

Institucija se glede javnih naročil posvetuje z drugimi institucijami o pogodbenih pogojih, o katerih se je vsaka od njih dogovorila.

Člen 2 1 0 — Računalništvo in telekomunikacije

Postavka 2 1 0 0 — Računalništvo in telekomunikacije — Tekoče operativne dejavnosti — Dejavnosti

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

29 545 500

29 915 200

22 959 784,66

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju odhodkov za nakup, najem, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov in odhodkov za zunanjo pomoč storitvenih in svetovalnih podjetij za tekoče operativne dejavnosti, potrebne za dobro delovanje informacijskih in telekomunikacijskih sistemov Evropskega parlamenta. Odhodki se nanašajo zlasti na center za obdelavo podatkov in telekomunikacijski center, računalniški sistem na ravni oddelkov in upravljanje mreže.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 625.000 EUR.

Postavka 2 1 0 1 — Računalništvo in telekomunikacije — Tekoče operativne dejavnosti — Infrastruktura

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

25 409 000

23 546 000

21 669 672,44

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju odhodkov za nakup, najem, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov in odhodkov za zunanjo pomoč storitvenih in svetovalnih podjetij za tekoče operativne dejavnosti, potrebne za upravljanje in vzdrževanje infrastrukture informacijskih in telekomunikacijskih sistemov Evropskega parlamenta. Odhodki se nanašajo zlasti na infrastrukturo, povezano z omrežji, kabli, telekomunikacijami, osebno opremo in sistemi glasovanja.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 66.000 EUR.

Postavka 2 1 0 2 — Računalništvo in telekomunikacije — Tekoče operativne dejavnosti — Splošna podpora uporabnikom

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

12 870 000

12 301 000

11 658 807,62

Opombe

Te odobritve so namenjene odhodkom za nakup, najem, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov in odhodkom za zunanjo pomoč storitvenih in svetovalnih podjetij za ponavljajoče se dejavnosti pomoči in splošne podpore uporabnikom v zvezi z informacijskimi in telekomunikacijskimi sistemi Evropskega parlamenta. Odhodki se nanašajo na storitve podpore za poslance in druge uporabnike, zlasti za administrativne in zakonodajne aplikacije, ki se uporabljajo na področju varnosti in zaščite, ter za aplikacije, namenjene komunikacijam.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 4.000 EUR.

Postavka 2 1 0 3 — Računalništvo in telekomunikacije — Tekoče operativne dejavnosti — Upravljanje aplikacij IKT

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

26 840 000

20 594 500

18 187 322,45

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju odhodkov za nakup, najem, servisiranje in vzdrževanje opreme in računalniških programov ter s tem povezanih del ter odhodkov za plačilo storitvenih in svetovalnih podjetij, ki se najamejo za pomoč pri rednih delih, povezanih z upravljanjem aplikacij IKT institucije. Ti odhodki se nanašajo zlasti na aplikacije, povezane s poslanci, komunikacijo, varnostjo in zaščito, ter na administrativne in zakonodajne aplikacije.

Te odobritve so namenjene tudi kritju odhodkov za orodja IKT, ki se sofinancirajo v okviru medinstitucionalnega sodelovanja na jezikovnem področju po sklepih, ki jih je sprejel medinstitucionalni odbor za prevajanje in tolmačenje.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 32.000 EUR.

Postavka 2 1 0 4 — Računalništvo in telekomunikacije — Naložbe v infrastrukturo

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

15 487 000

17 702 000

29 284 173,02

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju odhodkov za nakup opreme ter računalniških programov in odhodkov za zunanjo pomoč storitvenih in svetovalnih podjetij za naložbe v zvezi z infrastrukturo informacijskega in telekomunikacijskega sistema Evropskega parlamenta. Naložbe zadevajo predvsem sisteme za center za obdelavo podatkov in telekomunikacijski center, omrežja, kable in sisteme za videokonference.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 102.000 EUR.

Postavka 2 1 0 5 — Računalništvo in telekomunikacije — Naložbe v projekte

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

25 981 000

34 792 000

32 565 114,52

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju odhodkov za nakup opreme ter računalniških programov in odhodkov za zunanjo pomoč storitvenih in svetovalnih podjetij za naložbe v zvezi z obstoječimi in novimi projekti IKT. Naložbe zadevajo predvsem aplikacije, povezane s poslanci, zakonodajne, administrativne, finančne in komunikacijske aplikacije, aplikacije v zvezi z varnostjo in zaščito ter aplikacije za upravljanje IKT.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 50.000 EUR.

Člen 2 1 2 — Pohištvo

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

7 400 000

7 600 000

5 597 060,61

Opombe

Iz teh odobritev se poravna nakup, najem, vzdrževanje in popravilo pohištva, vključno z nakupom ergonomskega pohištva, zamenjava zastarelega in zlomljenega pohištva ter pisarniških strojev. Iz teh odobritev se prav tako krijejo razni odhodki, povezani z upravljanjem pohištvenega inventarja Evropskega parlamenta.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 50.000 EUR.

Člen 2 1 4 — Tehnične naprave in material

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

27 923 500

28 033 500

20 701 628,48

Opombe

Odobritve so namenjene kritju nakupa, najema, vzdrževanja, popravila ter upravljanja tehnične opreme in naprav, zlasti:

—  različnih neprenosnih in prenosnih tehničnih naprav in opreme za tiskanje, varovanje (vključno z računalniškimi programi), menze, stavbe, usposabljanje uslužbencev, športne centre institucije itd.,

—  opreme za tiskarno, telefonske storitve, menze, prodajalne za uslužbence, varovanje, tehnično službo za konference, avdiovizualni sektor itd.,

—  posebne opreme (elektronske, računalniške in električne) ter z njo povezanih zunanjih storitev.

Prav tako so te odobritve namenjene oglaševanju za nadaljnjo prodajo in uničenju predmetov ter stroškom, povezanim s tehnično pomočjo (svetovanje) za primere, ki potrebujejo zunanje strokovno znanje.

Z njimi se krijejo tudi stroški prevoza opreme za dobavo tehnične opreme, ki omogoča zagotavljanje tehničnih storitev na konferencah po vsem svetu, kadar poslanec, delegacija, politična skupina ali organ Evropskega parlamenta zaprosi za to storitev. Pri tem so zajeti stroški prevoza ter vsi upravni stroški.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 190.000 EUR.

Člen 2 1 6 — Prevoz poslancev, drugih oseb in blaga

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

4 188 000

4 101 000

3 089 461,57

Opombe

Te odobritve so namenjene nakupu, zakupu, vzdrževanju, uporabi in popravilu vozil (avtomobilov in koles) ter najemu avtomobilov, taksijev, avtobusov in tovornjakov z voznikom ali brez, vključno s potrebnim zavarovanjem in drugimi stroški upravljanja. Pri zamenjavi voznega parka ter nakupu, zakupu in najemu vozil imajo prednost avtomobili, ki manj onesnažujejo okolje, na primer avtomobili na hibridni pogon.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

Poglavje 2 3 — Tekoči odhodki za upravno delovanje

Opombe

Institucija se glede javnih naročil posvetuje z drugimi institucijami o pogodbenih pogojih, o katerih se je vsaka od njih dogovorila.

Člen 2 3 0 — Pisalne potrebščine, pisarniški material in drug potrošni material

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

1 413 000

1 440 000

1 290 415,47

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju nakupa papirja, ovojnic, pisarniškega materiala, materiala za tiskarne in fotokopirnice itd. ter s tem povezanih stroškov upravljanja.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 10.000 EUR.

Člen 2 3 1 — Stroški finančnih storitev

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

60 000

60 000

35 000,00

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju bančnih stroškov (provizije, premije in razni stroški) ter drugih finančnih stroškov, vključno z drugimi dodatnimi stroški financiranja stavb.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100 EUR.

Člen 2 3 2 — Pravni stroški in odškodnine

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

1 370 000

1 740 000

328 590,00

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju:

—  zneskov, ki jih mora Evropski parlament kriti zaradi morebitnih sodb Sodišča Evropske unije, Splošnega sodišča ali nacionalnih sodišč,

—  stroškov za najem odvetnikov za zastopanje Evropskega parlamenta na sodiščih Unije in nacionalnih sodiščih ter stroškov najema pravnih svetovalcev ali strokovnjakov za pomoč pravni službi,

—  odvetniških honorarjev za disciplinske in podobne postopke,

—  odškodnin in obresti,

—  nadomestil, dogovorjenih s sporazumno poravnavo v skladu s poglavjem 11 naslova III poslovnika Splošnega sodišča Evropske unije.

—  upravnih kazni Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 50.000 EUR.

Pravna podlaga

Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).

Člen 2 3 6 — Poštnine in stroški dostave

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

224 000

337 000

186 257,83

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju stroškov poštnine, obdelave in dostave, ki jih opravljajo nacionalne pošte ali zasebna dostavna podjetja.

Te odobritve so namenjene tudi stroškom za poštne storitve.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 50.000 EUR.

Člen 2 3 7 — Selitve

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

1 830 000

3 180 000

1 700 374,49

Opombe

Te odobritve so namenjene odhodkom za selitvena in vzdrževalna dela, ki jih izvajajo selitvena podjetja ali začasno osebje, najeto pri zunanjih agencijah.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 50.000 EUR.

Člen 2 3 8 — Drugi odhodki za upravno delovanje

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

1 674 500

1 591 000

1 231 706,11

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju:

—  zavarovanja, ki ni posebej predvideno v drugih postavkah,

—  nakupa in vzdrževanja uniform za vratarje, voznike, receptorje, skladiščnike, selitvene delavce ter za uslužbence oddelka za obiske in seminarje, Parlamentariuma, zdravstvene službe, varnostne službe, služb za vzdrževanje stavb in različnih tehničnih služb,

—  različnih stroškov delovanja in upravljanja, vključno s stroški upravljanja, ki se plačajo uradu za vodenje in plačevanje posameznih pravic v povezavi s pokojninami, do katerih so po statutu upravičeni nekdanji poslanci, stroški varnostnega preverjanja zunanjih sodelavcev, ki delajo v prostorih Evropskega parlamenta ali z njegovimi sistemi, ter stroški nakupa dobrin ali plačila storitev, ki niso posebej predvidene v drugih postavkah,

—  različnih nakupov za dejavnosti sistema Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) (promocijske kampanje itd.).

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 50.000 EUR.

Člen 2 3 9 — Dejavnosti EMAS, vključno s promocijo, in program Evropskega parlamenta za zmanjšanje ogljikovih emisij

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

262 500

262 500

198 988,92

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju odhodkov za dejavnosti EMAS, ki naj bi izboljšale okoljsko učinkovitost Evropskega parlamenta, vključno s promocijo teh dejavnosti, pa tudi za program Evropskega parlamenta za zmanjšanje ogljikovih emisij.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100 EUR.

Naslov 3 — Odhodki za splošne naloge, ki jih izvaja institucija

Poglavje 3 0 — Seje in konference

Člen 3 0 0 — Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

28 140 000

27 010 000

27 362 797,07

Opombe

S temi odobritvami se poravnajo stroški službenih poti uslužbencev institucij, napotenih nacionalnih strokovnjakov, pripravnikov in osebja iz druge evropske ali mednarodne institucije, ki jih je institucija povabila, med krajem zaposlitve ter katerim koli od treh krajev dela Evropskega parlamenta (Bruselj, Luxembourg in Strasbourg) ter stroški službenih potovanj v druge kraje. V stroške so vključeni stroški prevoza, dnevnice, stroški nastavitve ter nadomestila za obvezno delo zunaj delovnega časa. Kriti so tudi dodatni stroški (vključno s tistimi, povezanimi z odpovedjo vozovnic in rezervacij za prenočitve, stroški za elektronske račune ter stroški zavarovanja službenih potovanj).

Te odobritve so namenjene tudi kritju odhodkov, povezanih z morebitnim zmanjšanjem ogljikovih emisij zaradi misij in potovanj uslužbencev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 200.000 EUR.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 71 ter členi 11, 12 in 13 Priloge VII.

Člen 3 0 2 — Stroški za sprejeme in reprezentanco

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

910 500

1 000 000

748 223,68

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju:

—  stroškov, povezanih z obveznostmi institucije glede sprejemov, tudi sprejemov v zvezi z delom pri presoji znanstvenih možnosti (STOA), drugih usmerjenih dejavnosti ter reprezentančnih stroškov poslancev Evropskega parlamenta,

—  reprezentančnih stroškov predsednika, kadar potuje zunaj krajev dela,

—  reprezentančnih stroškov in prispevkov za stroške tajništva urada predsednika,

—  reprezentančnih stroškov in stroškov sprejemov generalnega sekretariata, vključno z nakupom blaga in medalj za uradnike, ki dopolnijo 15 ali 25 let delovne dobe,

—  raznih protokolarnih stroškov, na primer za nakup zastav, stojnic, vabil, tiskanje jedilnikov itd.,

—  potnih stroškov in dnevnic pomembnih obiskovalcev institucije,

—  stroškov za vizum poslancev in osebja Evropskega parlamenta zaradi uradnih potovanj,

—  odhodkov za sprejeme in reprezentanco ter drugih posebnih odhodkov poslancev, povezanih z opravljanjem uradnih dolžnosti v Evropskem parlamentu.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100 EUR.

Člen 3 0 4 — Razni odhodki za seje

Postavka 3 0 4 0 — Razni odhodki za interne seje

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

300 000

600 000

1 130 000,00

Opombe

Te odobritve so namenjene odhodkom za pijače, okrepčila in priložnostne prigrizke, postrežene na sejah, ki jih skliče Evropski parlament, ali medinstitucionalnih sejah v njegovih prostorih, vključno s stroški upravljanja teh storitev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 50.000 EUR.

Postavka 3 0 4 2 — Seje, kongresi, konference in delegacije

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

2 671 000

3 000 000

2 324 362,00

Opombe

S temi odobritvami se krijejo predvsem stroški, ki se ne poravnajo s sredstvi iz poglavja 1 0 in člena 3 0 0 in so povezani z:

—  organizacijo sej zunaj krajev dela (odbori ali njihove delegacije, politične skupine), vključno z reprezentančnimi stroški, če so potrebni,

—  organizacijo medparlamentarnih in ad hoc delegacij, skupnih parlamentarnih odborov, odborov za parlamentarno sodelovanje in parlamentarnih delegacij pri Svetovni trgovinski organizaciji (STO) ter parlamentarne konference o STO in njenega usmerjevalnega odbora,

—  organizacijo delegacij skupne parlamentarne skupščine AKP-EU, parlamentarne skupščine EuroLat, parlamentarne skupščine Euronest in njihovih organov,

—  organizacijo parlamentarne skupščine Unije za Sredozemlje, njenih odborov in predsedstva; ti odhodki vključujejo prispevek Evropskega parlamenta k proračunu samostojnega sekretariata skupščine ali kritju neposrednih stroškov, ki so delež Evropskega parlamenta v proračunu skupščine,

—  članstvom v mednarodnih organizacijah, v katere je vključen Evropski parlament ali eno izmed njegovih teles (medparlamentarna unija, združenje generalnih sekretarjev parlamentov, skupina „Dvanajst plus“ medparlamentarne unije),

—  povračilom Komisiji na podlagi dogovora o zagotavljanju storitev, sklenjenega med Evropskim parlamentom in Komisijo, o deležu stroškov Parlamenta pri izdelavi prepustnic EU (oprema, osebje in pripomočki) v skladu s protokolom o privilegijih in imunitetah Evropske unije (člen 6), členom 23 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije, členoma 11 in 81 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije ter Uredbo Sveta (EU) št. 1417/2013 z dne 17. decembra 201 o določitvi obrazca za prepustnice, ki jih izdaja Evropska unija (UL L 353, 28.12.2013, str. 26).

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 50.000 EUR.

Postavka 3 0 4 9 — Odhodki za storitve potovalnih agencij

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

2 130 000

2 510 000

2 112 104,00

Opombe

Te odobritve so namenjene tekočim stroškom potovalne agencije, ki ima z Evropskim parlamentom sklenjeno pogodbo.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 6.000 EUR.

Poglavje 3 2 — Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje

Člen 3 2 0 — Pridobivanje izvedenskih mnenj

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

7 137 000

6 171 000

5 875 152,83

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju:

—  stroški pogodb s strokovnimi izvedenci in raziskovalnimi inštituti za študije in druge raziskovalne dejavnosti (delavnice, okrogle mize, strokovni odbori in predstavitve strokovnjakov, konference) ali stroški tehnične pomoči, za katero je potrebno posebno strokovno znanje in je bila opravljena za organe Evropskega parlamenta, parlamentarne odbore in delegacije ter njegovo upravo,

—  nakup ali izposoja specializiranih informacijskih virov, kot so specializirane podatkovne zbirke, ustrezna literatura in tehnična podpora, če je to potrebno za dopolnitev omenjenih pogodb z izvedenci,

—  potni stroški, dnevnice in dodatni stroški izvedencev in drugih, tudi oseb, ki Evropskemu parlamentu predlagajo peticije, povabljenih v odbore, delegacije ter študijske in delovne skupine, pa tudi delavnice,

—  stroški širjenja proizvodov notranjega ali zunanjega parlamentarnega raziskovanja ter drugih ustreznih proizvodov v korist institucije ali javnosti (zlasti z internetnimi objavami, internimi podatkovnimi zbirkami, brošurami in publikacijami),

—  stroški za zunanje osebe, ki so bile pozvane k sodelovanju pri delu v organih, kot je disciplinska komisija ali posebna komisija za ugotavljanje finančnih nepravilnosti,

—  stroški nadzora verodostojnosti dokumentacije, ki jo predložijo kandidati pri zaposlovanju s strani specializiranih zunanjih ponudnikov.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 50.000 EUR.

Člen 3 2 1 — Odhodki za parlamentarno raziskovalno službo, vključno s knjižnico, zgodovinskim arhivom, enoto za presojo znanstvenih in tehnoloških izbir (STOA) ter Evropskim vozliščem za znanstvene medije

Člen 3 2 1 0 — Odhodki za parlamentarno raziskovalno službo, vključno s knjižnico, zgodovinskim arhivom ter enoto za presojo znanstvenih in tehnoloških izbir (STOA)

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

8 150 000

7 460 000

6 259 211,49

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju odhodkov za dejavnosti parlamentarne raziskovalne službe (GD EPRS), zlasti za:

—  pridobivanje strokovnega svetovanja in podpore za raziskovalne dejavnosti Evropskega parlamenta (vključno s članki, študijami, delavnicami, seminarji, okroglimi mizami, skupinami izvedencev, konferencami), ki se lahko po potrebi izvajajo tudi v sodelovanju z drugimi institucijami, mednarodnimi organizacijami, raziskovalnimi centri in knjižnicami nacionalnih parlamentov, skupinami za razmislek, raziskovalnimi organizacijami ter drugimi kvalificiranimi strokovnjaki,

—  pridobivanje strokovnega znanja na področju ocene učinka/predhodne in naknadne presoje, evropske dodane vrednosti in presoje znanstvenih in tehnoloških izbir (STOA),

—  nakup ali izposojo knjig, revij, časnikov, podatkovnih zbirk, izdelkov tiskovnih agencij in drugih nosilcev podatkov za knjižnico v različnih oblikah, vključno s stroški za avtorske pravice, sistem upravljanja kakovosti, material in delo, potrebna za vezavo, vzdrževanje in druge povezane storitve,

—  stroške zunanjih storitev arhiviranja (organizacija, izbor, opis, prenos na različne nosilce in dematerializacija, pridobivanje primarnih arhivskih virov),

—  nakup, razvoj, namestitev, izkoriščanje in vzdrževanje posebne knjižnične in arhivske dokumentacije ter posebne opreme mediateke, vključno z električno, elektronsko ter računalniško opremo in/ali sistemi, kot tudi opreme za vezavo in vzdrževanje,

—  stroški širjenja proizvodov notranjega ali zunanjega parlamentarnega raziskovanja ter drugih ustreznih proizvodov v korist institucije ali javnosti (zlasti z internetnimi objavami, internimi podatkovnimi zbirkami, brošurami in publikacijami),

—  potne stroške, dnevnice in dodatne stroške strokovnjakov in drugih gostov, ki so povabljeni na predstavitve, seminarje, delavnice ali druge podobne dejavnosti, ki jih organizira GD EPRS,

—  sodelovanje skupine za presojo znanstvenih in tehnoloških izbir (skupina STOA) pri dejavnostih evropskih in mednarodnih znanstvenih organov,

—  obveznosti Evropskega parlamenta v skladu z mednarodnimi in/ali medinstitucionalnimi sporazumi o sodelovanju ter prispevek Evropskega parlamenta za finančne stroške, povezane z upravljanjem zgodovinskih arhivov Unije v skladu z Uredbo Sveta (EGS, Euratom) št. 354/83.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100 EUR.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (EGS, Euratom) št. 354/83 z dne 1. februarja 1983 o odpiranju za javnost arhivskega gradiva Evropske gospodarske skupnosti in Evropske skupnosti za atomsko energijo (UL L 43, 15.2.1983, str. 1).

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).

Sklep predsedstva z dne 28. novembra 2001 o pravilniku o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, kot je bil dopolnjen 22. junija 2011 (UL C 216, 22.7.2011, str. 19).

Sklep predsedstva z dne 16. decembra 2002 o arhivih Evropskega parlamenta, prečiščeno besedilo z dne 3. maja 2004.

Sklep predsedstva z dne 10. marca 2014 o pravilniku o urejanju gradiva sedanjih in nekdanjih poslancev Evropskega parlamenta.

Postavka 3 2 1 1 – Odhodki za Evropsko vozlišče za znanstvene medije

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

1 600 000

1 600 000

318 576,80

Opombe

Da bi spodbudili učinkovit dialog med poslanci Evropskega parlamenta, znanstveno skupnostjo in novinarji – zlasti o trenutnem znanstvenem in tehnološkem napredku in tudi težavah –, ima Evropski parlament na voljo posebno in vplivno strukturo za razprave, usposabljanje in razširjanje znanja na tem področju. V ta namen je bilo ustanovljeno Evropsko vozlišče za znanstvene medije, njegovo delovanje pa bo nadzirala strokovna skupina za prihodnost znanosti in tehnologije (STOA) v Evropskem parlamentu.

Odobritve so namenjene tudi stroškom organizacije teh dejavnosti in izdatkom (na primer potnim stroškom, nastanitvi in gostinskim storitvam), povezanim s povabili novinarjem, deležnikom in drugim strokovnjakom na te dejavnosti.

Odobritve v tem členu, ki so namenjene izboljšanju stičišča med Evropskim parlamentom, znanstveno skupnostjo in mediji, bodo krile stroške Evropskega vozlišča za znanstvene medije, da se zlasti spodbudi mreženje, usposabljanje in širjenje znanja, na primer z:

—  vzpostavitvijo in vzdrževanjem mrež na stičišču med Evropskim parlamentom, znanstveno skupnostjo in mediji;

—  organizacijo seminarjev, konferenc in tečajev o najnovejših znanstvenih in tehnoloških dosežkih in težavah ter o naravi in učinkovitosti znanstvenega novinarstva;

—  zbiranjem strokovnih informacij in analiz akademskih krogov, medijev in drugih akterjev na področju znanosti in tehnologije v korist oblikovalcev politik in državljanov;

—  zagotavljanjem večje razpoložljivosti raziskav Evropskega parlamenta in drugega ustreznega gradiva s področja znanosti in tehnologije prek tiskanih, avdiovizualnih in drugih sredstev;

—  razvojem tehnik in metod za boljše opredeljevanje in širjenje zanesljivih virov na področju znanosti in tehnologije;

—  podporo namestitvi, nadgradnji in uporabi vrhunske tehnične opreme in medijskih zmogljivosti v podporo omenjenemu dialogu;

—  razvojem tesnejšega sodelovanja in vezi nasploh med Evropskim parlamentom, ustreznimi medijskimi hišami ter univerzami in raziskovalnimi centri na tem področju, med drugim s promocijo vloge v medijih in dela Evropskega vozlišča za znanstvene medije ter njegove dostopnosti državljanom.

Z odobritvami iz te postavke je mogoče podpirati tudi dialog med Evropskim parlamentom in univerzitetno skupnostjo, mediji, možganskimi trusti in državljani, in sicer v zvezi s prihodnjimi dejavnostmi na področju dolgoročnih trendov, ki jih bodo obravnavali odločevalci v Evropski uniji in so povezani z znanostjo, a tudi širše, prek seminarjev, publikacij in drugih zgoraj navedenih dejavnosti.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100 EUR.

Pravna podlaga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 8. oktobra 2013 o načrtovanju politike in dolgoročnih trendih: posledice krepitve zmogljivosti za proračun [na ta dan sprejeta besedila, P7-TA(2013) 0395], zlasti točki 7 in 9.

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2016 (UL C 346, 21.9.2016, str. 188), zlasti točka 30.

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. aprila 2016 o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017 [na ta dan sprejeta besedila, P8 TA(2016)0132], zlasti točka 54.

Člen 3 2 2 — Stroški za dokumentacijo

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

2 615 500

2 592 000

2 357 489,26

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju:

—  naročnin na časopise, periodični tisk, agencijske novice in njihove publikacije, spletne storitve, vključno z avtorskimi pravicami za razmnoževanje in širjenje navedenega v pisni in/ali elektronski obliki, ter naročil tiskovnih recenzij in povzetkov,

—  naročnin ali naročil povzetkov in analiz vsebin periodičnega tiska ali shranjevanje člankov iz periodičnega tiska na optične medije,

—  uporabe zunanjih dokumentarnih in statističnih baz podatkov (razen stroškov računalniške strojne opreme in telekomunikacij),

—  nakupa novih slovarjev in glosarjev ali njihove nadomestitve, ne glede na medij, tudi za nove jezikovne oddelke, ter drugih del za jezikovne službe in za oddelke za kakovost zakonodajnih besedil.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100 EUR.

Člen 3 2 3 — Podpora demokraciji in okrepitev zmogljivosti parlamentov tretjih držav

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

1 335 000

1 120 000

999 350,46

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju:

—  odhodkov za programe za izmenjavo informacij in sodelovanje med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti predpristopnih držav, zlasti iz regije Zahodnega Balkana in Turčije,

—  odhodkov za krepitev odnosov med Evropskim parlamentom in demokratično izvoljenimi nacionalnimi parlamenti tretjih držav (ki niso države iz prejšnje alineje), pa tudi ustreznimi regionalnimi parlamentarnimi organizacijami. Cilj s tem povezanih dejavnosti je predvsem krepitev parlamentarne zmogljivosti v novih in pojavljajočih se demokracijah, zlasti v sosedstvu Evrope (južnem in vzhodnem),

—  odhodkov za spodbujanje dejavnosti v podporo mediaciji ter programov za mlade politične voditelje iz Evropske unije in držav iz širšega sosedstva Evrope: Magreba, vzhodne Evrope in Rusije, izraelsko-palestinskega dialoga in drugih prednostnih držav, ki jih izbere skupina za podporo demokraciji in usklajevanje volitev,

—  odhodkov za organizacijo nagrade Saharova (zlasti za znesek nagrade, stroške, povezane s potovanjem in sprejemom nagrajencev ter drugih kandidatov v ožjem izboru, stroške delovanja mreže Saharova in misij članov mreže) in za dejavnosti spodbujanja človekovih pravic.

V te dejavnosti so vključeni informacijski obiski Evropskega parlamenta v Bruslju, Luxembourgu in Strasbourgu, državah članicah in tretjih državah. Iz teh odobritev se krijejo vsi izdatki ali deli izdatkov udeležencev, zlasti potnih stroškov, potovanj, bivanja in dnevnic.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100 EUR.

Pravna podlaga

Sklep predsedstva z dne 12. decembra 2011 o ustanovitvi direktorata za podporo demokraciji v GD za zunanjo politiko Evropske unije.

Člen 3 2 4 — Izdelava in širjenje

Postavka 3 2 4 0 — Uradni list

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

p.m.

800 000

660 059,43

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju deleža izdatkov Urada za publikacije za objavo in razširjanje, ki ga je dolžan plačati Evropski parlament, in drugih dodatnih stroškov v zvezi z besedili, ki bodo objavljena v Uradnem listu Evropske unije.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 50.000 EUR.

Postavka 3 2 4 1 — Digitalne in običajne publikacije

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

4 410 000

4 225 300

4 444 677,16

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju:

—  vsi stroški digitalnih (intranetne strani) in običajnih objav (različni dokumenti in tiskovine, ki jih izdelujejo podizvajalci), vključno z distribucijo,

—  nadgradnja in popravki ter nadaljnji razvoj uredniških sistemov.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 11.000 EUR.

Postavka 3 2 4 2 — Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

22 780 000

27 210 000

44 669 830,44

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju:

—  odhodki za komuniciranje o vrednotah institucije prek informativnih publikacij, vključno z elektronskimi, informacijske dejavnosti, stike z javnostmi ter udeležbo na javnih prireditvah, sejmih in razstavah v državah članicah, državah pristopnicah ter v državah, kjer ima Evropski parlament svoje urade za zvezo, ter razvoju orodij in načinov za izboljšanje in omogočanje dostopa javnosti prek mobilne opreme;

—  stroški kulturnih projektov evropskega interesa, kot je nagrada LUX Evropskega parlamenta, namenjena evropski kinematografiji;

—  stroški organiziranja in prirejanja dogodkov za mlade, krepitev prepoznavnosti Parlamenta v družbenih omrežjih in spremljanje trendov med mladimi;

—  stroški za mobilni internet, interaktivne tehnologije, družabne prostore, sodelovalne platforme in spremembe v vedenju uporabnikov interneta, da bi Evropski parlament približali državljanom;

—  stroški, ki jih ima Evropski parlament s produkcijo, distribucijo in spletnim gostovanjem, spletnimi videoposnetki in drugim multimedijskim gradivom za oddajanje v skladu s svojo komunikacijsko strategijo.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 50.000 EUR.

Postavka 3 2 4 3 — Središča za obiskovalce Evropskega parlamenta

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

21 947 500

15 667 000

14 855 041,63

Opombe

Te odobritve so namenjene financiranju inštalacij, materiala in razstav v središčih za obiskovalce Evropskega parlamenta, predvsem za:

—  Parlamentarium, središče za obiskovalce Evropskega parlamenta v Bruslju;

—  sprejemne prostore, središča Doživi Evropo in informacijske točke zunaj Bruslja;

—  dejavnosti Hiše evropske zgodovine, kot so specifična dela za opremljanje prostorov, nakup zbirk, stroški pogodb s strokovnjaki, organizacija razstav in tekoči stroški, vključno s stroški nakupa knjig, revij in drugih publikacij, povezanih z dejavnostmi Hiše evropske zgodovine;

—  odhodke za umetniška dela Evropskega parlamenta, stroške nakupa in nabave posebnega materiala ter s tem povezane tekoče stroške, kot so izvedenska mnenja, konservatorski stroški, stroški uokvirjanja, restavriranja, čiščenja, zavarovanja in izrednega prevoza.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 1.000.000 EUR.

Postavka 3 2 4 4 — Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

31 699 000

29 820 000

31 712 785,71

Opombe

Te odobritve so namenjene subvencijam za skupine obiskovalcev, s tem povezanim stroškom infrastrukture in nadzora, financiranju pripravništva za oblikovalce javnega mnenja iz tretjih držav (EUVP) in stroškom izvajanja programa Euroscola, Euromed-Scola in Euronest-Scola. Programa Euromed-Scola in Euronest-Scola potekata vsako leto, izmenično v prostorih Evropskega parlamenta v Strasbourgu in Bruslju, razen v volilnem letu.

Z odobritvami se krijejo tudi promocijske dejavnosti programa za obiskovalce Evropske unije.

Te odobritve se vsako leto povečajo na podlagi deflatorja, ki upošteva gibanje bruto nacionalnega dohodka (BND) in cen.

Vsak poslanec Evropskega parlamenta ima pravico, da vsako koledarsko leto povabi največ pet skupin (skupaj 110 obiskovalcev). Skupine obiskovalcev, ki so pod uradnim pokroviteljstvom poslanca, lahko na povabilo tega poslanca sodelujejo v programu Euroscola.

Vključen je ustrezen znesek za invalidne obiskovalce.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 200.000 EUR.

Pravna podlaga

Sklep predsedstva z dne 16. decembra 2002 o pravilniku o sprejemu skupin obiskovalcev in o programih Euroscola, Euromed-scola in Euronest-scola, kot je bil konsolidiran 3. maja 2004 in nazadnje spremenjen 24. oktobra 2016.

Postavka 3 2 4 5 — Organizacija simpozijev in seminarjev

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

2 957 000

2 608 000

3 033 567,32

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju:

—  stroški ali subvencije za organizacijo nacionalnih in mednarodnih simpozijev in seminarjev za oblikovalce javnega mnenja iz držav članic in držav pristopnic ter držav, v katerih ima Evropski parlament urad za zvezo, kot tudi stroški parlamentarnih simpozijev in seminarjev,

—  stroški za posebne prireditve v sejnih dvoranah v Strasbourgu in Bruslju v skladu z letnim programom, ki ga sprejme predsedstvo,

—  stroški konferenčnih služb, ukrepi za konference in podporo večjezičnosti, kot so seminarji in konference, sestanki z osebami, ki skrbijo za usposabljanje tolmačev ali prevajalcev, ukrepi za ozaveščanje o večjezičnosti in promoviranje poklica tolmača ali prevajalca, vključno s programom subvencij za univerze, šole in druge organizacije, ki se ukvarjajo s študijem tolmačenja ali prevajanja, za virtualne komunikacijske rešitve ter udeležba pri podobnih dejavnostih in ukrepih, organiziranih skupaj z drugimi službami v okviru medinstitucionalnega in mednarodnega sodelovanja,

—  stroški organizacije simpozijev in seminarjev o informacijski in komunikacijski tehnologiji,

—  stroški za povabljene novinarje na plenarnih zasedanjih, sejah odborov, tiskovnih konferencah in drugih parlamentarnih dejavnostih.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 25.000 EUR.

Postavka 3 2 4 8 — Odhodki za avdiovizualno informiranje

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

17 579 500

16 615 000

15 860 981,99

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju:

—  nakup, najem, vzdrževanje, popravilo ter upravljanje tehnične opreme in naprav avdiovizualnega oddelka,

—  operativni proračun avdiovizualnega oddelka (ki vključuje lastne storitve in zunanjo pomoč, na primer tehnične storitve za radijske in televizijske postaje, pripravo, produkcijo in koprodukcijo avdiovizualnih programov, najem linij, oddajanje televizijskih in radijskih programov ter druge ukrepe za razvoj odnosov med institucijo in ponudniki avdiovizualnih storitev),

—  odhodki neposrednega, internetnega prenosa plenarnih zasedanj in sestankov parlamentarnih odborov v spletu,

—  vzpostavitev primernih arhivov, ki bi zagotovili stalen dostop medijev in državljanov do teh informacij,

—  odhodki, povezani s tiskovnim središčem.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 50.000 EUR.

Pravna podlaga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2002 o smernicah za proračunski postopek 2003 (UL C 47 E, 27.2.2003, str. 72).

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. maja 2002 o načrtu prihodkov in odhodkov Parlamenta za proračunsko leto 2003 (UL C 180 E, 31.7.2003, str. 150).

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. maja 2003 o načrtu prihodkov in odhodkov Parlamenta za proračunsko leto 2004 (UL C 67 E, 17.3.2004, str. 179).

Postavka 3 2 4 9 — Izmenjava informacij z nacionalnimi parlamenti

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

225 000

165 000

122 491,20

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju:

—  odhodkov za spodbujanje odnosov med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. Odhodki se nanašajo na parlamentarne odnose, ki niso navedeni v poglavjih 1 0 in 3 0, izmenjavo informacij in dokumentacije, pomoč pri analizi in upravljanju teh informacij, vključno z izmenjavami z Evropskim centrom za parlamentarne raziskave in dokumentacijo,

—  financiranja programov sodelovanja in usposabljanja za uradnike Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov ter dejavnostim za povečanje zmogljivosti teh parlamentov nasploh.

Programi usposabljanja obsegajo študijske obiske Evropskega parlamenta v Bruslju, Luxembourgu in Strasbourgu; iz teh odobritev se krijejo vsi izdatki ali del izdatkov udeležencev, zlasti potni stroški, dodatki za bivanje in dnevnice,

—  ukrepov sodelovanja, tudi na področju zakonodajnega dela, ukrepov v zvezi z dokumentacijo, analizami ter informacijami in ukrepov za zavarovanje domene www.ipex.eu, vključno s tistimi ukrepi, ki jih izvaja Evropski center za parlamentarne raziskave in dokumentacijo.

Te odobritve so namenjene financiranju sodelovanja med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti na področju parlamentarnega nadzora skupne zunanje in varnostne politike ter skupne varnostne in obrambne politike, v skladu z določbami Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti členoma 9 in 10 Protokola št. 1 o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100 EUR.

Pravna podlaga

Konferenca predsednikov evropskih parlamentarnih skupščin (junij 1977) in parlamentov Evropske unije (september 2000, marec 2001).

Člen 3 2 5 — Odhodki za informacijske pisarne

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

8 900 000

7 770 000

7 800 000,00

Opombe

Te odobritve so namenjene izdatkom informacijskih pisarn Evropskega parlamenta v državah članicah:

—  stroškom komuniciranja in informiranja (obveščanje javnosti in javne prireditve; internetna produkcija, promocija in posvetovanje; seminarji; avdiovizualna produkcija),

—  splošnim stroškom in drugim manjšim izdatkom (pisarniške potrebščine, telekomunikacija, stroški dobave, oskrbe, prevoza in hrambe, običajni promocijski izdelki, podatkovne zbirke, naročnine na medije itd.).

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 10.000 EUR.

Naslov 4 — Odhodki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija

Poglavje 4 0 — Posebni odhodki nekaterih institucij in organov

Člen 4 0 0 — Tekoči odhodki za poslovanje, za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

65 000 000

64 000 000

63 000 000,00

Opombe

Za politične skupine in samostojne poslance se iz teh odobritev krijejo:

—  odhodki za pisarniško pomoč, upravo in poslovanje,

—  odhodki za politične in informacijske dejavnosti v okviru političnih dejavnosti Unije.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 1.000.000 EUR.

Pravna podlaga

Sklep predsedstva z dne 30. junija 2003 o pravilih o uporabi odobrenih sredstev iz proračunske postavke 4 0 0, kot je bil nazadnje spremenjen 27. aprila 2015.

Člen 4 0 2 – Financiranje evropskih političnih strank

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

42 000 000

50 000 000

30 244 433,85

Opombe

S temi odobritvami se financirajo politične stranke na evropski ravni. Poskrbeti je treba za dobro upravljanje in strog nadzor nad uporabo sredstev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100 EUR.

Pravna podlaga

Pogodba o Evropski uniji, zlasti člen 10(4).

Pogodba o delovanju Evropske unije, zlasti člen 224.

Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (UL L 317, 4.11.2014, str. 1), zlasti člen 2018(1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU, Euratom) št. 2018/673 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. maja 2018 (UL L 114 z dne 4.5.2018, str. 1).

Sklep predsedstva Evropskega parlamenta z dne 28. maja 2018 o izvajanju Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (UL C 225, 28.6.2018, str. 4).

Člen 4 0 3 – Financiranje evropskih političnih ustanov

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

21 000 000

19 700 000

19 084 626,50

Opombe

Te odobritve so namenjene financiranju političnih ustanov na evropski ravni. Poskrbeti je treba za dobro upravljanje in strog nadzor nad uporabo sredstev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100 EUR.

Pravna podlaga

Pogodba o Evropski uniji, zlasti člen 10(4).

Pogodba o delovanju Evropske unije, zlasti člen 224.

Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (UL L 317, 4.11.2014, str. 1), zlasti člen 2018(1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU, Euratom) št. 2018/673 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. maja 2018 (UL L 114 z dne 4.5.2018, str. 1).

Sklep predsedstva Evropskega parlamenta z dne 28. maja 2018 o izvajanju Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (UL C 225, 28.6.2018, str. 4).

Poglavje 4 2 — Odhodki za parlamentarno pomoč

Člen 4 2 2 — Odhodki za parlamentarno pomoč

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

207 433 000

208 819 943

207 068 302,54

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju stroškov osebja in ponudnikov storitev, ki zagotavljajo parlamentarno pomoč poslancem, pa tudi stroškov plačilnih posrednikov.

Prav tako krijejo stroške službenih potovanj in usposabljanja (zunanji tečaji) akreditiranih parlamentarnih pomočnikov in odhodkov, povezanih z morebitnim zmanjšanjem ogljikovih emisij zaradi misij in potovanj.

Namenjene so tudi kritju tečajnih razlik iz proračuna Evropskega parlamenta v skladu z določbami, ki se uporabljajo za povračilo stroškov za parlamentarno pomoč, ter stroškov, povezanih z izvajanjem storitev podpore za upravljanje parlamentarne pomoči.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 775.000 EUR.

Pravna podlaga

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 21.

Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti členi 33 do 44.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, zlasti člen 5a in členi 125 do 139.

Sklep predsedstva z dne 14. aprila 2014 o izvedbenih ukrepih za naslov VII Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Poglavje 4 4 — Seje in druge dejavnosti sedanjih in nekdanjih poslancev

Člen 4 4 0 — Stroški sej in drugih dejavnosti nekdanjih poslancev

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

240 000

230 000

220 000,00

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju stroškov sej združenja nekdanjih poslancev Evropskega parlamenta in morebitnih drugih, s tem povezanih stroškov.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100 EUR.

Člen 4 4 2 — Stroški sej in drugih dejavnosti Evropskega parlamentarnega združenja

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

240 000

230 000

220 000,00

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju stroškov sej Evropskega parlamentarnega združenja in, če je primerno, povezanih stroškov.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100 EUR.

Naslov 5 — Organ za evropske politične stranke in fundacije ter odbor neodvisnih uglednih oseb

Poglavje 5 0 — Odhodki organa za evropske politične stranke in fundacije ter odbora neodvisnih uglednih oseb

Člen 5 0 0 — Odhodki za poslovanje organa za evropske politične stranke in fundacije

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

285 000

280 000

0,—

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju odhodkov organa za evropske politične stranke in fundacije, da se mu omogoči polno in neodvisno delovanje.

Namenjene so zlasti odhodkom, povezanim s področjem dela organa, kar zadeva poklicno usposabljanje, nakup programske opreme in opreme IT, stroške strokovnega svetovanja, svetovanje in dokumentacijo, pravne stroške in odškodnine ter publikacije in informiranje. Prav tako krijejo odhodke za morebitne račune, ki bi jih lahko katera od institucij izdala za presežno blago ali storitve, ki jih je dala na voljo organu v skladu s pogodbo o zagotavljanju storitev iz člena 6(4) in nadaljnjih členov Uredbe št. 1141/2014. Znesek namenskih prihodkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 300.000 EUR. Ti prihodki vključujejo predvsem podporo za delovanje organa, ki jo izplačajo druge institucije, ne Parlament, v skladu s členom 6(6) Uredbe št. 1141/2014.

Pravna podlaga

Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (UL L 317, 4.11.2014, str. 1), zlasti člen 6(1) in (7).

Člen 5 0 1 — Odhodki odbora neodvisnih uglednih oseb

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju odhodkov sekretariata in financiranju odbora neodvisnih uglednih oseb.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100 EUR.

Pravna podlaga

Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (UL L 317, 4.11.2014, str. 1), zlasti člen 11(2).

Naslov 10 — Drugi odhodki

Poglavje 10 0 — Začasne odobritve

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

p.m.

p.m.

0,—

Poglavje 10 1 — Varnostna rezerva

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

5 151 000

10 504 000

0,—

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju nepredvidenih odhodkov, nastalih zaradi odločitev, sprejetih med proračunskim letom.

Poglavje 10 3 — Rezerva za širitev

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju stroškov institucije za priprave na širitev.

Poglavje 10 4 — Rezerva za informacijsko in komunikacijsko politiko

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju odhodkov za informacijsko in komunikacijsko politiko.

Poglavje 10 5 — Začasne odobritve za stavbe

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju naložb institucije v nepremičnine in njihovo opremljanje. Predsedstvo Evropskega parlamenta mora na področju premoženja in stavb sprejeti skladno in odgovorno dolgoročno strategijo, ki bo upoštevala problematiko rastočih stroškov vzdrževanja, potreb po prenovi in stroškov varovanja ter bo zagotovila trajnost proračuna Evropskega parlamenta.

Poglavje 10 6 — Rezerva za prednostne projekte v pripravi

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju odhodkov za prednostne projekte institucije v pripravi.

Poglavje 10 8 — Rezerva za EMAS

Zneski

Proračun 2020

Odobrena sredstva 2019

Realizacija 2018

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

V zvezi s sklepi, ki jih mora predsedstvo sprejeti o izvajanju akcijskega načrta EMAS, zlasti ob upoštevanju revizije ogljikovih emisij Evropskega parlamenta, se te odobritve namenijo za financiranje ustreznih operativnih postavk.

USLUŽBENCI

Oddelek I – Evropski parlament

Funkcionalna skupina in razred

 

2020

2019

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Druga delovna mesta

Politične skupine

Druga delovna mesta

Politične skupine

Zunaj kategorije

1

 

 

 

1

 

 

 

AD 16

13

 

1

7

13

 

1

7

AD 15

54

 

1

5

54

 

1

5

AD 14

212

2

7

36

212

2

7

36

AD 13

424

8

2

38

425

8

2

38

AD 12

338

 

13

61

337

 

13

60

AD 11

171

 

8

28

167

 

8

29

AD 10

384

 

11

33

341

 

8

32

AD 9

487

 

9

58

462

 

7

47

AD 8

261

 

4

51

251

 

8

46

AD 7

205

 

7

63

230

 

6

69

AD 6

86

 

6

53

91

 

7

56

AD 5

101

 

4

84

101

 

4

92

Vmesni seštevek AD

2 736

10

73

517

2 684

10

72

517

AST 11

99

10

 

37

89

10

 

37

AST 10

68

 

19

35

78

 

19

34

AST 9

573

 

6

39

523

 

6

39

AST 8

296

 

10

44

290

 

10

43

AST 7

276

 

2

48

281

 

2

43

AST 6

392

 

13

65

297

 

11

62

AST 5

424

 

8

87

489

 

9

68

AST 4

281

 

1

73

271

 

3

86

AST 3

83

 

15

75

128

 

15

86

AST 2

4

 

 

52

14

 

 

54

AST 1

1

 

 

63

 

 

 

66

Vmesni seštevek AST

2 497

10

74

618

2 460

10

75

618

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

25

 

 

 

 

10

 

 

AST/SC 2

100

 

 

 

 

85

 

 

AST/SC 1

81

 

 

 

111

 

 

 

Vmesni seštevek AST/SC

206

 

 

 

206

 

 

 

Skupaj

5 440(1)

20(2)

147(3)

1 135

5 351(4)

20(5)

147(6)

1 135

Vse skupaj

6 722(7)

6 633(8)

Priloga

NAMENSKI PREJEMKI

Proračunska vrstica

Postavka

Prejemki

Napoved

2018

2020

5002

Prihodki od dobave blaga drugim službam znotraj institucije Unije oziroma drugim institucijam ali organom Unije

-

5.000

501

Prihodki od prodaje zgradb in zemljišč

-

p.m.

5110

Prihodki od dajanja nepremičnin v najem in podnajem Povračila najemniških stroškov

3.390.339

3.476.000

5111

Povračila najemniških stroškov

128.561

958.000

550

Prihodki od opravljanja storitev in dela za druge službe znotraj institucije Unije oziroma za druge institucije ali organe Unije, vključno z nadomestili za službena potovanja, plačanimi v imenu drugih institucij ali organov Unije in povrnjenimi s strani teh institucij ali organov

4.873.135

910.000

551

Prihodki od tretjih oseb za storitve ali dela, opravljena na njihovo zahtevo

809.779

p.m.

570

Prihodki iz vračil nepravilno plačanih zneskov

3.374.846

368.000

571

Prihodki od ustanov, subvencije, darila in volila, vključno z namenskimi prejemki, ki so specifični za vsako institucijo

-

p.m.

581

Prihodki od prejetih zavarovalnin

-

p.m.

 

 SKUPAJ

12.576.660

5.717.000

(1)

Od tega napredovanje ad personam (iz AD 14 v AD 15) treh zaposlenih, ki se podeli zaslužnim uradnikom v izjemnih primerih.

(2)

Teoretična rezerva za uradnike, premeščene v interesu službe, ki ni vključena v skupno vsoto.

(3)

Od tega eno začasno delovno mesto AD12 za direktorja Organa za evropske politične stranke in fundacije.

(4)

Od tega napredovanje ad personam (iz AD 14 v AD 15) treh zaposlenih, ki se podeli zaslužnim uradnikom v izjemnih primerih.

(5)

Teoretična rezerva za uradnike, premeščene v interesu službe, ki ni vključena v skupno vsoto.

(6)

Od tega eno začasno delovno mesto AD12 za direktorja Organa za evropske politične stranke in fundacije.

(7)

Dve stalni delovni mesti AD, eno stalno delovno mesto AST, dve stalni delovni mesti AST-SC, dve začasni delovni mesti AD in dve začasni delovni mesti AST za Organ za evropske politične stranke in fundacije, ki se ne obravnavajo kot delovna mesta Evropskega parlamenta.

(8)

Dve stalni delovni mesti AD, eno stalno delovno mesto AST, dve stalni delovni mesti AST-SC, dve začasni delovni mesti AD in dve začasni delovni mesti AST za Organ za evropske politične stranke in fundacije, ki se ne obravnavajo kot delovna mesta Evropskega parlamenta.


INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

25.3.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

6

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jonathan Arnott, Manuel dos Santos, André Elissen, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Jordi Solé, Inese Vaidere, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Anneli Jäätteenmäki, Tomáš Zdechovský

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Stefan Gehrold, Othmar Karas, Jude Kirton-Darling, Andrejs Mamikins, Lukas Mandl, Linda McAvan, Clare Moody, Sofia Ribeiro, Massimiliano Salini, Monika Smolková, Joachim Zeller


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

23

+

PPE

Stefan Gehrold, Esteban González Pons, Othmar Karas, Lukas Mandl, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Sofia Ribeiro, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Linda McAvan, Andrejs Mamikins, Vladimír Maňka, Clare Moody, Manuel dos Santos, Monika Smolková

6

-

ALDE

Anneli Jäätteenmäki

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen, Marco Zanni

VERTS/ALE

Jordi Solé

1

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 27. marec 2019Pravno obvestilo