Förfarande : 2019/2003(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0182/2019

Ingivna texter :

A8-0182/2019

Debatter :

PV 27/03/2019 - 22
CRE 27/03/2019 - 22

Omröstningar :

PV 28/03/2019 - 8.8

Antagna texter :

P8_TA(2019)0326

BETÄNKANDE     
PDF 391kWORD 151k
25.3.2019
PE 636.229v02-00 A8-0182/2019

om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2020

(2019/2003(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Vladimír Maňka

ERRATA/ADDENDA
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 BILAGA: FÖRSLAG TILL BUDGETBERÄKNING
 INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2020

(2019/2003(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(1),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1023/2013 av den 22 oktober 2013 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen(4),

–  med beaktande av sin resolution av den 26 oktober 2017 om bekämpandet av sexuella trakasserier och övergrepp i EU(5),

–  med beaktande av sin resolution av den 19 april 2018 om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2019(6),

–  med beaktande av sin resolution av den 11 september 2018 om åtgärder för att förebygga och bekämpa mobbning och sexuella trakasserier på arbetsplatsen, i det offentliga rummet och i politiken i EU(7),

–  med beaktande av sin resolution av den 24 oktober 2018 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019(8),

–  med beaktande av sin resolution av den 12 december 2018 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019(9),

–  med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2019 om integrering av ett jämställdhetsperspektiv i Europaparlamentet(10),

–  med beaktande av generalsekreterarens rapport till presidiet inför upprättandet av det preliminära förslaget till parlamentets budgetberäkning för budgetåret 2020,

–  med beaktande av det preliminära förslag till budgetberäkning som presidiet upprättade den 25 mars 2019 i enlighet med artiklarna 25.7 och 96.1 i arbetsordningen,

–  med beaktande av förslaget till budgetberäkning som budgetutskottet upprättat i enlighet med artikel 96.2 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artikel 96 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0182/2019), och av följande skäl:

A.  Detta förfarande är det femte fullständiga budgetförfarande som genomförs under den nya valperioden och det sjunde året av den fleråriga budgetramen för 2014−2020.

B.  Budgeten för 2020, såsom den föreslås i generalsekreterarens rapport, har utarbetats mot bakgrund av en årlig ökning (inflation och en reell ökning) av taket för rubrik V, vilket ger mer utrymme för tillväxt och investeringar samt ett fortsatt genomförande av åtgärder som syftar till att uppnå besparingar och förbättra effektiviteten.

C.  Generalsekreteraren har bland annat föreslagit följande prioriterade mål för 2020 års budget: tillhandahålla nödvändiga resurser för det första hela året efter valet av ett nytt parlament och en ny kommission och tillhandahålla resurser till prioriterade projekt för dialog med medborgarna, fleråriga byggnadsprojekt, säkerhet och it‑utveckling.

D.  Generalsekreteraren har föreslagit en budget på 2 068 530 000 EUR för parlamentets preliminära budgetberäkning för 2020, vilket innebär en ökning med 3,58 % jämfört med 2019 års budget och en andel på 18,38 % av rubrik V i den fleråriga budgetramen för 2014−2020.

E.  Nästan två tredjedelar av budgeten består av indexreglerade utgifter som huvudsakligen avser arvoden och löner, pensioner, medicinska utgifter samt ersättningar till ledamöterna (21 %) och personalen (35 %) (både verksamma och pensionerade) samt utgifter för byggnader (13 %), och som i enlighet med tjänsteföreskrifterna och ledamotsstadgan justeras efter den sektorsspecifika indexeringen eller inflationsnivån.

F.  I sin resolution av den 29 april 2015 om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2016(11) betonade parlamentet att parlamentets budget bör ha en realistisk grund och att den bör vara förenlig med principerna om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning. Parlamentet noterar att användningen av enhetsbelopp är ett användbart och allmänt erkänt verktyg för att ge större flexibilitet och transparens.

G.  Europaparlamentets budget bör garantera parlamentets fulla lagstiftningsbehörighet och göra det möjligt för parlamentet att fungera ordentligt.

H.  Europaparlamentets trovärdighet som en del av budgetmyndigheten beror i viss mån på dess förmåga att hantera sina egna utgifter och på dess förmåga att utveckla demokratin på unionsnivå.

I.  År 2020 kommer att vara det första hela året efter valet, vilket kommer att innebära en återgång till den normala takten både i den politiska verksamheten och i stödverksamheten.

J.  Den frivilliga pensionsfonden inrättades 1990 genom presidiets bestämmelser för det (frivilliga) tilläggspensionssystemet(12).

K.  Revisionsrätten avgav den 16 juni 1999 yttrande nr 5/99 om det frivilliga tilläggspensionssystemet och pensionsfonden för Europaparlamentets ledamöter.

Allmän ram

1.  Europaparlamentet betonar att den andel som motsvarar parlamentets budget för 2020 även i fortsättningen bör utgöra mindre än 20 % av taket för rubrik V. Parlamentet noterar att nivån på budgetberäkningen för 2020 motsvarar 18,22 %, vilket är lägre än vad som uppnåddes 2019 (18,51 %) och den lägsta andelen av rubrik V sedan mer än 15 år.

2.  Europaparlamentet betonar att den största delen av parlamentets budget bestäms av lagstadgade eller kontraktsenliga skyldigheter och omfattas av en årlig indexering.

3.  Europaparlamentet stöder den överenskommelse som nåddes den 19 mars 2018 under förlikningen mellan presidiet och budgetutskottet om att fastställa ökningen i förhållande till budgeten för 2019 till 2,68 %, vilket motsvarar en total nivå för budgetberäkningen för 2020 på 2 050 430 000 EUR, minska nivån på utgifterna i det preliminära förslaget till budgetberäkning som antogs av presidiet den 11 mars 2019 med 18,1 miljoner EUR och att i motsvarande grad minska de föreslagna anslagen för följande budgetposter:

1004 – Utgifter för ordinarie resor, 1200 – Löner och ersättningar, 1402 – Övriga anställda — Chaufförer vid generalsekretariatet, 2007 – Uppförande av byggnader och inredning av lokaler, 2022 – Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader, 2024 – Energiförbrukning, 2101 – Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Infrastruktur, 212 – Inventarier, 214 – Teknisk utrustning och tekniska installationer, 300 – Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna, 302 – Utgifter för mottagning och representation, 3040 – Diverse utgifter för interna sammanträden, 3042 – Sammanträden, kongresser, konferenser och delegationer, 422 – Utgifter för assistentstöd till ledamöterna.

Parlamentet anslår 140 000 EUR till budgetpost 1650 – Hälsovård, 160 000 EUR till budgetpost 320 – Experthjälp och 400 000 EUR till budgetpost 3211 – Vetenskapligt mediecentrum. Parlamentet välkomnar att dessa ändringar antogs av presidiet den 25 mars 2019.

4.  Europaparlamentet rekommenderar att parlamentets tjänster genomför ändringarna av anmärkningarna till budgetpost 1650 – Hälsovård, eftersom det ytterligare anslaget på 140 000 EUR är avsett att täcka utgifter för en medlare och en psykolog för att förhindra och bekämpa mobbning och sexuella trakasserier, och budgetpost 320 – Experthjälp, eftersom det ytterligare anslaget på 160 000 EUR är avsett att täcka utgifter för sakkunskap och experter på området förebyggande, utredning och bekämpning av mobbning och sexuella trakasserier.

5.  Europaparlamentet noterar att situationen när det gäller Förenade kungarikets utträde bygger på ett ordnat utträde med en överenskommelse som bygger på ett godkännande av utträdesavtalet och godkännandet av Europeiska rådets politiska förklaring av den 25 november 2018, enligt vilken Förenade kungariket ska bidra till unionens budget fram till 2020. Parlamentet noterar att de flesta besparingarna till följd av utträdet redan har införlivats i 2019 års budget och att det för 2020 endast handlar om en liten minskning av vissa utgifter till följd av att antalet ledamöter minskar med 46.

6.  Europaparlamentet noterar att om Förenade kungariket inte lämnar unionen eller lämnar utan en överenskommelse kan de föreslagna anslagen justeras under hela budgetförfarandet av presidiet, budgetutskottet eller plenarsammanträdet.

7.  Europaparlamentet understryker att parlamentets viktigaste uppgifter är att stifta lagar tillsammans med rådet och att fatta beslut om unionens budget, företräda medborgarna och kontrollera det arbete som utförs av unionens övriga institutioner.

8.  Europaparlamentet framhåller sin roll för att skapa en europeisk politisk medvetenhet och främja unionens värden.

9.  Europaparlamentet betonar att det behövs besparingar jämfört med generalsekreterarens förslag för att ökningen i detta förslag ska ligga närmare den förväntade allmänna inflationstakten för 2020 och att alla insatser för att åstadkomma en effektivare och mer transparent användning av offentliga medel verkligen bör uppmuntras.

Transparens och riktighet

10.  Europaparlamentet noterar den ökade transparensen i samband med utarbetandet av generalsekreterarens rapport, såsom att lämna ytterligare information om planering på medellång och lång sikt, investeringar, lagstadgade skyldigheter, administrativa utgifter och metoder, i enlighet med budgetmyndighetens begäran.

11.  Europaparlamentet begär att parlamentets budget för 2020 ska vara realistisk och riktig när det gäller matchningen mellan behov och kostnader, för att i möjligaste mån undvika en överbudgetering.

12.  Europaparlamentet betonar att det är ytterst viktigt att se till att de samlade budget- och personalresurser som parlamentet förfogar över används så kostnadseffektivt som möjligt för att institutionen och dess ledamöter ska kunna fullgöra sitt huvudsakliga lagstiftningsuppdrag på lämpligt sätt. Parlamentet upprepar att detta kräver noggrann planering och organisation av arbetsmetoderna och att man om möjligt slår samman funktioner och strukturer för att undvika onödig byråkrati, funktionella överlappningar och dubblering av insatser och resurser.

Dialog med medborgarna

13.  Europaparlamentet välkomnar invigningen av Europa Experience-centrum, dvs. utställningsområden för att återskapa det framgångsrika konceptet för Parlamentarium i Bryssel i mindre skala. Parlamentet konstaterar att man för 2020 planerar att inrätta fem nya Europa Experience-centrum i förbindelsekontor.

14.  Europaparlamentet noterar att det budgeterade beloppet för inrättandet av fem nya Europa Experience-centrum i förbindelsekontor täcker själva utställningsinfrastrukturen, som förvaltas av GD COMM, men inte utställningsområdena. Parlamentet efterlyser ytterligare uppgifter om omfattningen av hela den förväntade kostnaden före parlamentets behandling av budgeten hösten 2019.

15.  Europaparlamentet noterar inrättandet av en rad mobila anläggningar som kommer att turnera runt i medlemsstaterna för att föra unionen närmare medborgarna.

Fastighet- och transportpolitiken

16.  Europaparlamentet upprepar sin begäran om en transparent beslutsprocess för fastighetspolitiken, baserad på tidig information, med full hänsyn till artikel 266 i budgetförordningen.

17.  Europaparlamentet ställer sig inte bakom den nuvarande praxisen att använda anslag som inte utnyttjats vid årets slut (uppsamlingsöverföring) till pågående fastighetsprojekt. Parlamentet framhåller att denna uppsamlingsöverföring görs systematiskt inom samma kapitel och avdelningar, och ofta under exakt samma budgetposter, och undrar om det görs en planerad överskattning av dessa medel i syfte att generera medel till finansieringen av parlamentets fastighetspolitik. Parlamentet anser att fastighetspolitiken bör finansieras på ett transparent sätt från de budgetposter som är avsedda för den.

18.  Europaparlamentet rekommenderar att det i den årliga budgetplaneringen för alla fastigheter ska göras en öronmärkning av medel till kostnaderna för underhåll och renovering, motsvarande 3 % av de totala nybyggnadskostnaderna, som en del av en regelbunden och förutseende fastighetspolitik. Parlamentet understryker behovet av en fastighetsstrategi som säkerställer kostnadseffektivitet och framhåller potentiella fördelar som uppstår till följd av att byggnader ligger nära varandra, såsom synergier genom att dela administrativa funktioner, kontorsutrymmen och andra lokaler.

19.  Europaparlamentet påpekar att mottagandet av och flytten till hela den östra flygeln av Konrad Adenauer-byggnaden planeras till 2020 och noterar att direkt därefter kommer arbetet med den nya västra flygeln att inledas. Parlamentet noterar att hänsyn måste tas till utgifter för projektledning i de avslutande etapperna av uppförandet, såsom betydande insatser i samband med flytten, den första inredningen av den nya byggnaden och bevakningen av byggarbetsplatsen.

20.  Europaparlamentet noterar att med tanke på att flytten från befintliga byggnader endast kan ske gradvis är hyran och underhållet av alla befintliga byggnader i Luxemburg fortfarande budgeterade för hela året. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att lämna detaljerad information om den gradvisa flytten och att förklara varför det inte är möjligt att göra några besparingar redan 2020.

21.  Europaparlamentet efterlyser ytterligare detaljer om det förberedande tekniska arbetet, inklusive flytten av olika funktioner, bland annat de som nu finns i PHS-byggnaden, till andra byggnader. Parlamentet begär att budgetutskottet ska få en detaljerad beräkning och kostnadsredovisning angående detta före parlamentets behandling av budgeten under hösten 2019.

22.  Europaparlamentet ifrågasätter de mycket höga kostnaderna för vissa föreslagna åtgärder, nämligen inrättandet av seminarierum i Atrium-byggnaden för besökare (8,720 miljoner EUR), utrymmet med flera funktioner i Esplanade-området (2,610 miljoner EUR), inrättandet av en personalmatsal i SDM-byggnaden i Strasbourg (1,9 miljoner EUR). Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att före parlamentets behandling av budgeten under hösten 2019 förse budgetutskottet med all information om dessa beslut.

23.  Europaparlamentet anser att ytterligare besparingar bör göras när det gäller utgifterna för möbler till ledamöternas och deras assistenters kontor, med tanke på den fullständiga renoveringen av dessa kontor i början av valperioden 2019.

24.  Europaparlamentet är oroat över parlamentets avsikter att utvidga sin verksamhet och sin diplomatiska närvaro i Indonesien (Jakarta), Etiopien (Addis Abeba) och Förenta staterna (New York). Parlamentet beklagar att presidiet, trots avsaknaden av en heltäckande kostnads- och nyttoanalys och en vidareutveckling av de argument som ligger till grund för valet av dessa specifika platser, godkände förslaget samt utnämningen av den nuvarande chefen för parlamentets kontor i Washington D.C. till ny chef för kontoret i Jakarta. Parlamentet uppmanar därför med eftertryck generalsekreteraren att identifiera de berörda budgetposterna och klargöra denna icke‑transparenta situation genom att förklara beslutsprocessen för dessa olika platser och utnämningen av den nya chefen för kontoret i Jakarta. Parlamentet anser att detta beslut måste upphävas.

25.  Europaparlamentet anser att ett enda säte skulle innebära besparingar i parlamentets budget. Parlamentet påminner om revisionsrättens analys från 2014 i vilken man uppskattade kostnaderna för att parlamentets verksamhet bedrivs på olika geografiska platser till 114 miljoner EUR per år. Parlamentet påminner dessutom om att 78 % av alla tjänsteresor som företas av parlamentets anställda görs på grund av parlamentets geografiska spridning och att miljöpåverkan uppgår till mellan 11 000 och 19 000 ton koldioxidutsläpp. Parlamentet efterlyser därför en färdplan för ett enda säte.

Säkerhet

26.  Europaparlamentet noterar att 2020 års budget kommer att omfatta slutliga delbetalningar av betydande investeringar som inleddes 2016 i syfte att avsevärt förbättra parlamentets säkerhet. Parlamentet påpekar att dessa projekt omfattade olika områden, främst byggnader, utrustning och personal, men även förbättringar av it‑säkerheten och kommunikationssäkerheten.

27.  Europaparlamentet understryker att iPACS-projektet kommer att förse parlamentet med modern och integrerad säkerhetsteknik för att undanröja kvarstående brister i byggnadernas säkerhet, och att 2020 kommer att vara det femte och sista genomförandeåret. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att i detalj sammanfatta alla utgifter kopplade till byggnadernas säkerhet från och med 2016.

28.  Europaparlamentet anser att it-verktyg är viktiga redskap för att ledamöter och personal ska kunna utföra sitt arbete, men att dessa verktyg kan vara sårbara för it-attacker. Parlamentet välkomnar därför uppgraderingen under de senaste två åren av gruppen för it-säkerhet, och särskilt att dess budget endast kommer att öka för att täcka inflationen nu när gruppen har nått marschfart och fortsätter med genomförandet av handlingsplanen för it-säkerhet.

29.  Europaparlamentet välkomnar insatserna för att förbättra tjänsterna till ledamöterna genom att kontinuerligt investera i utvecklingen av it-applikationer, fortsätta med programmet e-parlamentet, forskningen om och utvecklingen av maskininlärning med program för översättningsminnen och det fleråriga projektet om teknisk förvaltning av konferenslokaler. Parlamentet efterlyser mer information om det totala belopp som använts under de senaste åren för dessa program. Parlamentet noterar det långsiktiga gradvisa genomförandet av dessa projekt för att dela upp kostnaderna mellan olika budgetår.

30.  Europaparlamentet uppmanar presidiet att utarbeta en teknisk lösning som gör det möjligt för ledamöterna att utöva sin rösträtt under sin mamma-, pappa- eller sjukledighet.

Frågor som rör ledamöterna och de ackrediterade assistenterna

31.  Europaparlamentet anser att de ackrediterade assistenternas sociala rättigheter och pensionsrättigheter bör respekteras. Parlamentet upprepar i detta avseende sin uppmaning att hitta en fungerande lösning för de ackrediterade assistenter som efter att ha arbetat utan uppehåll under två valperioder i slutet av innevarande valperiod inte kommer att ha rätt till det europeiska pensionssystemet när de når pensionsåldern, eftersom de inte kommer att komma upp i de tio års tjänstgöring som krävs enligt tjänsteföreskrifterna, vilket beror på det tidigarelagda parlamentsvalet 2014 och förseningarna i godkännandet av deras nya kontrakt på grund av den höga arbetsbelastningen under perioden efter valet 2009. Parlamentet uppmanar därför generalsekreteraren att lägga fram nya praktiska och trovärdiga förslag för att slutgiltigt lösa detta problem.

32.  Europaparlamentet noterar översynen av ersättningarna till de ackrediterade assistenterna för deras tjänsteresor mellan parlamentets tre arbetsorter. Parlamentet påminner dock om att det vid upprepade tillfällen har antagit en uppmaning till presidiet om att vidta åtgärder för att från och med nästa valperiod se till att ersättningarna för resor mellan parlamentets tre arbetsorter till fullo anpassas för tjänstemän, övriga anställda och ackrediterade parlamentsassistenter.

33.  Europaparlamentet välkomnar presidiets beslut av den 10 december 2018 om ledamöternas praktikanter. Parlamentet begär att diskussionen om de tekniska aspekterna av detta beslut avslutas så att det kan träda i kraft den 2 juli 2019. Parlamentet betonar att ersättningen till praktikanterna åtminstone bör täcka deras levnadsomkostnader.

34.  Europaparlamentet förväntar sig att parlamentets översättningstjänster ska leva upp till sin centrala funktion att stödja EU:s lagstiftning och ledamöterna när de fullgör sina uppgifter genom att tillhandahålla översatta dokument av hög kvalitet inom ramen för en hållbar framtidsstrategi.

35.  Europaparlamentet upprepar sin oro över de extra utgifterna för tolkning av den muntliga röstförklaringen under sammanträdesperioderna. Parlamentet uppmanar med eftertryck generalsekreteraren att tillhandahålla en detaljerad redovisning av kostnaderna i samband med den muntliga röstförklaringen. Parlamentet påminner om att det finns alternativ, till exempel en skriftlig röstförklaring och olika offentliga kommunikationsfaciliteter som de ledamöter kan använda sig av som vill redogöra för hur de har röstat eller ta upp frågor som är relevanta för deras väljare. Parlamentet anser i detta sammanhang att man för att uppnå betydande besparingar skulle kunna avskaffa den muntliga röstförklaringen.

36.  Europaparlamentet påminner om ledamotsstadgan där det i artikel 27.1 och 27.2 fastställs att den frivilliga pensionsfond som parlamentet har upprättat ska kvarstå efter ikraftträdandet av denna stadga för ledamöter eller före detta ledamöter som redan förvärvat rättigheter eller framtida rättigheter i denna fond och att de förvärvade och framtida rättigheterna till fullo ska kvarstå. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren och presidiet att till fullo respektera ledamotsstadgan och snarast upprätta en tydlig plan för pensionsfonden som innebär att parlamentet åtar sig skyldigheterna och ansvaret när det gäller ledamöternas frivilliga pensionssystem. Parlamentet upprepar sin begäran om att revisionsrätten ska genomföra en granskning av ledamöternas frivilliga pensionsfond och vill att revisionsrätten undersöker olika sätt att säkerställa en hållbar finansiering av den frivilliga pensionsfonden i enlighet med bestämmelserna i ledamotsstadgan samtidigt som full transparens säkerställs.

37.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning om transparens när det gäller ledamöternas ersättning för allmänna utgifter. Parlamentet beklagar att presidiet har underlåtit att införa ökad transparens och ansvarsskyldighet i detta avseende.

Personalrelaterade frågor

38.  Europaparlamentet anser att det under en period då de ekonomiska resurser och personalresurser som är tillgängliga för unionens institutioner sannolikt kommer att bli allt mer begränsade är viktigt att identifiera områden, bland annat it-tjänster och säkerhet, tolknings- och översättningstjänster eller chaufförstjänster, där synergier mellan de administrativa funktionerna skulle kunna utnyttjas i större utsträckning med hjälp av erfarenheterna från parlamentet och unionens övriga institutioner, varvid full hänsyn bör tas till styrningssvårigheterna och storleksskillnaderna, för att utarbeta rättvisa samarbetsavtal.

39.  Europaparlamentet välkomnar de befintliga samarbetsavtalen mellan parlamentet, Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, i syfte att identifiera andra områden där de administrativa funktionerna skulle kunna delas. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att utvärdera det befintliga samarbetet mellan unionens institutioner i syfte att identifiera ytterligare potentiella synergier och besparingar.

40.  Europaparlamentet upprätthåller principen om tillgänglighet för alla medborgare. I linje med de begäranden som antagits i plenum uppmanar parlamentet generalsekreteraren att införa tolkning till ett internationellt teckenspråk av samtliga debatter i plenum.

41.  Europaparlamentet påminner om rekommendationerna i parlamentets resolution av den 26 oktober 2017, den 11 september 2018 och den 15 januari 2019 om bekämpning av sexuella trakasserier och övergrepp i unionen samt åtgärder för att förebygga och bekämpa mobbning och sexuella trakasserier. Parlamentet begär stöd för att täcka kostnaderna för den externa expertis som behövs för att utvidga den externa revisionen till att även omfatta den rådgivande kommittén för parlamentets personal för förebyggande av trakasserier. Parlamentet begär anslag för att täcka ett fullständigt genomförande av de reformåtgärder för Europaparlamentet som nämns i färdplanen för bekämpning av trakasserier, även återkommande utbildningar om bekämpning av trakasserier för all personal, alla ackrediterade assistenter och alla ledamöter. Parlamentet anser dessutom att det behövs anslag för att täcka kostnaderna för medlare och andra experter som har kompetens att förebygga och hantera fall av trakasserier inom parlamentet, tillsammans med nätverket av konfidentiella rådgivare och nuvarande strukturer.

42.  Europaparlamentet rekommenderar att videokonferenser och annan teknik används i större utsträckning för att skydda miljön och spara resurser, särskilt genom att minska antalet tjänsteresor mellan de tre arbetsorterna.

Övriga frågor

43.  Europaparlamentet anser att förfarandet för antagandet av parlamentets budgetberäkning bör ses över, med beaktande av det dokument om pågående arbete som utarbetats av arbetsgruppen för parlamentets interna budgetförfarande och de politiska gruppernas önskan att förenkla det nuvarande förfarandet, göra det mer effektivt genom att minska arbetsbördan för ledamöter och personal samt öka dess transparens och klargöra ansvarsfördelningen mellan de berörda aktörerna. Parlamentet påminner om att budgetutskottet under det nuvarande förfarandet utför samma uppgifter två gånger: under vårfasen (förlikningen med presidiet för antagandet av parlamentets budgetberäkning) och under höstfasen (framläggandet av budgetändringsförslag), vilket leder till ett större antal sammanträden, en ökad framställning av dokument och utgifter i samband med detta (översättningar, tolkar osv.).

44.  Europaparlamentet vill se att finansieringen av det europeiska mediecentrumet bibehålls på en tillräckligt hög nivå i syfte att inrätta ett samarbete med tv-stationer, sociala medier och ytterligare partner för att skapa utbildningsmöjligheter för unga journalister, särskilt med avseende på ny vetenskaplig och teknisk utveckling och faktabaserade, expertgranskade nyheter.

45.  Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren och presidiet att skapa en kultur med resultatbaserad budgetering och miljömässig hållbarhet inom hela parlamentets administration, och en metod för en smidig förvaltning i syfte att förbättra effektiviteten och minska pappersarbetet och byråkratin i institutionens interna arbete. Parlamentet betonar att erfarenheterna av metoden för en smidig förvaltning visar på fortsatta förbättringar av arbetsprocessen tack vare förenklingen och den administrativa personalens erfarenhet.

o

o  o

46.  Europaparlamentet antar budgetberäkningen för budgetåret 2020.

47.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution och budgetberäkningen till rådet och kommissionen.

(1)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

EUT L 287, 29.10.2013, s. 15.

(5)

Antagna texter, P8_TA(2017)0417.

(6)

Antagna texter, P8_TA(2018)0182.

(7)

Antagna texter, P8_TA(2018)0331.

(8)

Antagna texter, P8_TA(2018)0404.

(9)

Antagna texter, P8_TA(2018)0503.

(10)

Antagna texter, P8_TA(2019)0010.

(11)

Antagna texter, P8_TA(2015)0172.

(12)

Texter som antagits av presidiet, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01–04–2009.


BILAGA: FÖRSLAG TILL BUDGETBERÄKNING

DEL III

PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL BUDGETBERÄKNING

2020

Europeiska unionens bidrag till finansieringen av

Europaparlamentets utgifter för budgetåret 2020

Rubrik

Belopp

Utgifter

2 050 430 000

Egna inkomster

172 219 530

Bidrag

1 878 210 470

INKOMSTER

Avdelning - Kapitel - Artikel - Punkt

Rubrik

Budget 2020

Budget 2019

Genomförande 2018

4

INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN

4 0

SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG

4 0 0

Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som erhåller pension

81 078 390

81 667 700

76 061 342

4 0 3

Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

p.m.

p.m.

17 646

4 0 4

Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsavgiften på lönerna för institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

11 952 408

11 657 200

11 423 556

Kapitel 4 0 — Totalt

93 030 798

93 324 900

87 502 544

4 1

AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

4 1 0

Personalens avgifter till pensionssystemet

69 127 732

68 453 000

67 099 173

4 1 1

Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

10 000 000

9 200 000

7 653 892

4 1 2

Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl

10 000

10 000

37 595

Kapitel 4 1 — Totalt

79 137 732

77 663 000

74 790 660

4 2

ÖVRIGA AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

4 2 1

Avgifter från Europaparlamentets ledamöter till ett pensionssystem

p.m.

p.m.

0

Kapitel 4 2 — Totalt

p.m.

p.m.

0

Avdelning 4 — Totalt

172 168 530

170 987 900

162 293 204

5

INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATION

5 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS (VAROR) OCH FAST EGENDOM

5 0 0

Inkomster från försäljning av lös egendom (varor)

p.m.

p.m.

0

5 0 0 0

Inkomster från försäljning av transportmedel

p.m.

p.m.

0

5 0 0 1

Inkomster från försäljning av övrig lös egendom

p.m.

p.m.

0

5 0 0 2

Inkomster från leverans av varor för övriga institutioners eller organs räkning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0

5 0 1

Inkomster från försäljning av byggnader och mark – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0

5 0 2

Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer

p.m.

p.m.

0

Kapitel 5 0 — Totalt

p.m.

p.m.

0

5 1

HYRESINKOMSTER

p.m.

 

 

5 1 1

Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom och återbetalning av hyresavgifter

p.m.

p.m.

0

5 1 1 0

Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0

5 1 1 1

Återbetalning av hyresutgifter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0

Kapitel 5 1 — Totalt

 

 

 

5 2

INKOMSTER FRÅN INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR

5 2 0

Inkomster från investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton

50 000

50 000

0

Kapitel 5 2 — Totalt

50 000

50 000

0

5 5

INKOMSTER FRÅN TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER OCH UTFÖRANDE AV ARBETEN

5 5 0

Inkomster från tjänster och arbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamenten från andra institutioner och organ för vars räkning sådana betalats ut – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0

5 5 1

Inkomster från tredje part för tjänster eller arbeten som levererats eller utförts på dennes begäran – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0

Kapitel 5 5 — Totalt

p.m.

p.m.

0

5 7

ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

5 7 0

Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0

5 7 1

Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, t.ex. inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje institutions egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0

5 7 2

Återbetalning av sociala utgifter som har uppkommit för en annan institutions räkning

p.m.

p.m.

0

5 7 3

Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet

p.m.

p.m.

0

Kapitel 5 7 — Totalt

p.m.

p.m.

0

5 8

DIVERSE ERSÄTTNINGAR

5 8 1

Inkomster från försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0

Kapitel 5 8 — Totalt

p.m.

p.m.

0

Avdelning 5 — Totalt

50 000

50 000

0

6

BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR INOM RAMEN FÖR UNIONSAVTAL OCH UNIONSPROGRAM

6 6

ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR

6 6 0

Andra bidrag och återbetalningar

p.m.

p.m.

0

6 6 0 0

Andra bidrag och återbetalningar

p.m.

p.m.

0

Kapitel 6 6 — Totalt

p.m.

p.m.

0

Avdelning 6 — Totalt

p.m.

p.m.

0

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

9 0 0

Diverse inkomster

1 000

1 000

920 241

Kapitel 9 0 — Totalt

1 000

1 000

920 241

Avdelning 9 — Totalt

1 000

1 000

920 241

TOTALSUMMA

172 219 530

171 038 900

163 213 445

UTGIFTER

Allmän sammanfattning av anslag (2020 och 2019) och genomförande (2018)

Avdelning Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

1

PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

1 0

LEDAMÖTER

218 824 000

225 554 051

208 099 582

1 2

TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

722 047 000

681 825 381

652 349 114

1 4

ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER

169 627 000

144 622 887

154 757 192

1 6

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

22 478 000

20 662 000

15 500 166

Avdelning 1 — Totalt

1 132 976 000

1 072 664 319

1 030 706 054

2

FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

BYGGNADER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA

228 140 000

225 411 000

240 603 149

2 1

INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER

175 644 000

178 585 200

165 713 025

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

6 834 000

8 610 500

4 971 333

Avdelning 2 — Totalt

410 618 000

412 606 700

411 287 508

3

UTGIFTER PÅ GRUND AV DE ALLMÄNNA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR

3 0

SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER

34 151 500

34 120 000

33 677 487

3 2

EXPERTUTLÅTANDEN OCH INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

131 335 500

123 823 300

138 969 216

Avdelning 3 — Totalt

165 487 000

157 943 300

172 646 702

4

UTGIFTER PÅ GRUND AV DE SÄRSKILDA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR

4 0

SÄRSKILDA UTGIFTER FÖR VISSA INSTITUTIONER OCH ORGAN

128 000 000

133 700 000

112 329 060

4 2

UTGIFTER FÖR ASSISTENTSTÖD TILL LEDAMÖTERNA

207 433 000

208 819 943

207 068 303

4 4

SAMMANTRÄDEN OCH ÖVRIG VERKSAMHET FÖR LEDAMÖTER OCH FÖRE DETTA LEDAMÖTER

480 000

460 000

440 000

Avdelning 4 — Totalt

335 913 000

342 979 943

319 837 363

5

MYNDIGHETEN FÖR EUROPEISKA POLITISKA PARTIER OCH EUROPEISKA POLITISKA STIFTELSER OCH KOMMITTÉN AV OAVHÄNGIGA FRAMSTÅENDE PERSONER

5 0

UTGIFTER FÖR MYNDIGHETEN FÖR EUROPEISKA POLITISKA PARTIER OCH EUROPEISKA POLITISKA STIFTELSER OCH KOMMITTÉN AV OAVHÄNGIGA FRAMSTÅENDE PERSONER

285 000

280 000

p.m.

Avdelning 5 — Totalt

285 000

280 000

p.m.

10

ÖVRIGA UTGIFTER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

p.m.

p.m.

p.m.

10 1

RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

5 151 000

10 504 000

p.m.

10 3

RESERV FÖR UTVIDGNINGEN

p.m.

p.m.

p.m.

10 4

RESERV FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLITIKEN

p.m.

p.m.

p.m.

10 5

PRELIMINÄRA ANSLAG FÖR BYGGNADER

p.m.

p.m.

p.m.

10 6

RESERV FÖR PRIORITERADE PROJEKT UNDER UTVECKLING

p.m.

p.m.

p.m.

10 8

EMAS-RESERV

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 10 — Totalt

5 151 000

10 504 000

0

TOTALSUMMA

2 050 430 000

1 996 978 262

1 934 477 627

AVSNITT I — EUROPAPARLAMENTET

Inkomster — Egna inkomster

Avdelning 4 — Inkomster från personer knutna till institutionerna eller andra unionsorgan

Kapitel 4 0 — Skatter och diverse avdrag

Artikel 4 0 0 — Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som erhåller pension

Siffror

Budget 2020

Budget 2019

Genomförande 2018

81 078 390

81 667 700

68 279 422,00

Rättslig grund

Protokoll om Europeiska unionens förmåner och immunitet, särskilt artikel 12.

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8).

Artikel 4 0 3 — Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

Siffror

Budget 2020

Budget 2019

Genomförande 2018

p.m.

p.m.

16 522,00

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 66a i den version som var i kraft till och med den 15 december 2003.

Artikel 4 0 4 — Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsavgiften på lönerna för institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

Siffror

Budget 2020

Budget 2019

Genomförande 2018

11 952 408

11 657 200

10 180 740,00

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 66a.

Kapitel 4 1 — Avgifter till pensionssystemet

Artikel 4 1 0 — Personalens avgifter till pensionssystemet

Siffror

Budget 2020

Budget 2019

Genomförande 2018

69 127 732

68 453 000

59 746 972,00

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 83.2.

Artikel 4 1 1 — Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

Siffror

Budget 2020

Budget 2019

Genomförande 2018

10 000 000

9 200 000

7 319 954,00

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 4, artikel 11.2 och 11.3 samt artikel 48 i bilaga VIII.

Artikel 4 1 2 — Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl

Siffror

Budget 2020

Budget 2019

Genomförande 2018

10 000

10 000

33 059,00

Kapitel 4 2 — Övriga avgifter till pensionssystemet

Artikel 4 2 1 — Avgifter från Europaparlamentets ledamöter till ett pensionssystem

Siffror

Budget 2020

Budget 2019

Genomförande 2018

p.m.

p.m.

0,—

Rättslig grund

Bestämmelser för kostnadsersättning och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter, särskilt bilaga III.

Avdelning 5 — Inkomster från institutionens administration

Kapitel 5 0 — Inkomster från försäljning av lös (varor) och fast egendom

Artikel 5 0 0 — Inkomster från försäljning av lös egendom (varor)

Punkt 5 0 0 0 — Inkomster från försäljning av transportmedel

Siffror

Budget 2020

Budget 2019

Genomförande 2018

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd för inkomster från försäljning eller inbyte av institutionens transportmedel.

Punkt 5 0 0 1 — Inkomster från försäljning av övrig lös egendom

Siffror

Budget 2020

Budget 2019

Genomförande 2018

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd för inkomster från försäljning eller inbyte av annan lös institutionsegendom än transportmedel.

Punkt 5 0 0 2 — Inkomster från leverans av varor till andra avdelningar inom en unionsinstitution, eller till andra unionsinstitutioner eller unionsorgan – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2020

Budget 2019

Genomförande 2018

p.m.

p.m.

 

Anmärkningar

I enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Artikel 5 0 1 — Inkomster från försäljning av byggnader och mark – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2020

Budget 2019

Genomförande 2018

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd för inkomster från försäljning av institutionens fasta egendom.

I enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Artikel 5 0 2 — Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer

Siffror

Budget 2020

Budget 2019

Genomförande 2018

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Under denna artikel samlas även inkomster från försäljning av dessa produkter i elektronisk form.

Kapitel 5 1 — Hyresinkomster

Artikel 5 1 1 — Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom och återbetalning av hyresavgifter

Punkt 5 1 1 0 — Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2020

Budget 2019

Genomförande 2018

p.m.

p.m.

1 724 805,00

Anmärkningar

I enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Uppgifter om utgifter och inkomster från lån eller hyror eller tillhandahållande av tjänster under denna punkt ska anges i en bilaga till denna budget.

Punkt 5 1 1 1 — Återbetalning av hyresutgifter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2020

Budget 2019

Genomförande 2018

p.m.

p.m.

47 659,00

Anmärkningar

I enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Kapitel 5 2 — Inkomster från investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor

Artikel 5 2 0 — Inkomster från investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton

Siffror

Budget 2020

Budget 2019

Genomförande 2018

50 000

50 000

1 111,00

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd för inkomster från investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton.

Kapitel 5 5 — Inkomster från tillhandahållande av tjänster och utförande av arbeten

Artikel 5 5 0 — Inkomster från tillhandahållande av tjänster och arbeten till andra avdelningar inom en unionsinstitution, eller till andra unionsinstitutioner eller unionsorgan , inklusive återbetalningar av traktamenten från andra unionsinstitutioner och unionsorgan för vars räkning sådana betalats ut – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2020

Budget 2019

Genomförande 2018

p.m.

p.m.

4 158 219,00

Anmärkningar

I enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Artikel 5 5 1 — Inkomster från tredje part för tjänster eller arbeten som levererats eller utförts på dennes begäran – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2020

Budget 2019

Genomförande 2018

p.m.

p.m.

624 463,00

Anmärkningar

I enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Kapitel 5 7 — Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet

Artikel 5 7 0 — Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2020

Budget 2019

Genomförande 2018

p.m.

p.m.

1 843 795,00

Anmärkningar

I enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Artikel 5 7 1 — Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, t.ex. inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje institutions egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2020

Budget 2019

Genomförande 2018

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

I enlighet med artikel 21.2 d i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Artikel 5 7 2 — Återbetalning av sociala utgifter som har uppkommit för en annan institutions räkning

Siffror

Budget 2020

Budget 2019

Genomförande 2018

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd för inkomster från återbetalning av sociala utgifter som har uppkommit för en annan institutions räkning.

Artikel 5 7 3 — Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet

Siffror

Budget 2020

Budget 2019

Genomförande 2018

p.m.

p.m.

4 078 696,00

Kapitel 5 8 — Diverse ersättningar

Artikel 5 8 1 — Inkomster från försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2020

Budget 2019

Genomförande 2018

p.m.

p.m.

 

Anmärkningar

I enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

I denna artikel ingår även återbetalningar från försäkringar för tjänstemäns löner vid olycksfall.

Avdelning 6 — Bidrag och återbetalningar inom ramen för unionsavtal och unionsprogram

Kapitel 6 6 — Andra bidrag och återbetalningar

Artikel 6 6 0 — Andra bidrag och återbetalningar

Punkt 6 6 0 0 — Andra bidrag och återbetalningar

Siffror

Budget 2020

Budget 2019

Genomförande 2018

p.m.

p.m.

13 428 743,00

Avdelning 9 — Diverse inkomster

Kapitel 9 0 — Diverse inkomster

Artikel 9 0 0 — Diverse inkomster

Siffror

Budget 2020

Budget 2019

Genomförande 2018

1 000

1 000

648 807,00

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd för diverse inkomster.

Uppgifter om utgifter och inkomster från lån eller hyror eller tillhandahållande av tjänster under denna punkt ska anges i en bilaga till denna budget.

Utgifter — Utgifter

Avdelning 1 — Personer knutna till institutionen

Kapitel 1 0 — Ledamöter

Artikel 1 0 0 — Arvoden och ersättningar

Punkt 1 0 0 0 — Arvoden

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

77 000 000

77 793 051

77 081 622,87

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utbetalningen av det arvode som föreskrivs i ledamotsstadgan.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Rättslig grund

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 9 och 10.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 1 och 2.

Punkt 1 0 0 4 — Utgifter för ordinarie resor

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

65 400 000

60 106 000

68 000 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att ersätta utgifter för resa och uppehälle i samband med resor till och från arbetsorterna och övriga tjänsteresor.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 25 000 EUR.

Rättslig grund

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 20.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 10–21 och 24.

Punkt 1 0 0 5 — Övriga reseutgifter

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

5 550 000

5 670 000

6 200 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att ersätta utgifter för kompletterande resor och utgifter för resor i den medlemsstat där ledamoten valts.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 1 000 EUR.

Rättslig grund

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 20.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 22 och 23.

Punkt 1 0 0 6 — Ersättning för allmänna utgifter

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

39 100 000

42 900 000

39 450 911,58

Anmärkningar

Detta anslag ska täcka utgifter i samband med ledamöternas parlamentariska verksamhet, i enlighet med de ovannämnda artiklarna i tillämpningsföreskrifterna för Europaparlamentets ledamotsstadga.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 170 000 EUR.

Rättslig grund

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 20.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 25–28.

Punkt 1 0 0 7 — Ersättning för utövande av ämbeten

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

190 000

187 000

163 631,40

Anmärkningar

Detta anslag ska täcka de fasta ersättningarna för uppehälle och representation i samband med att Europaparlamentets talman utför sina uppgifter.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 EUR.

Rättslig grund

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 20.

Presidiets beslut av den 17 juni 2009.

Artikel 1 0 1 — Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala åtgärder

Punkt 1 0 1 0 — Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

3 058 000

2 930 000

2 444 017,89

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka olycksfallsförsäkring, ersättning för ledamöternas läkarkostnader samt försäkring mot stöld och förlust av ledamöternas personliga tillhörigheter och ägodelar.

Det är även avsett att försäkra och bistå ledamöterna i samband med hemsändning under en tjänsteresa, som en följd av en allvarlig sjukdom eller en olycka eller vid oförutsedda händelser som gör att resan inte kan fortsätta som planerat. Biståndet omfattar anordnandet av hemtransporten och betalning av kostnaderna i samband med detta.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 200 000 EUR.

Rättslig grund

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 18 och 19.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 3–9 och 29.

Gemensamma regler om olycksfallsförsäkring och arbetssjukdomsförsäkring för tjänstemän vid Europeiska unionen.

Gemensamma regler om sjukförsäkring för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.

Kommissionens beslut om allmänna genomförandebestämmelser för ersättning för läkarkostnader.

Punkt 1 0 1 2 — Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

892 000

876 000

654 850,51

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka vissa nödvändiga utgifter för stöd till en gravt funktionshindrad ledamot.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Rättslig grund

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 30.

Artikel 1 0 2 — Övergångsersättningar

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

13 250 000

20 690 000

767 601,66

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av den övergångsersättning som utbetalas då ledamotens mandat upphör.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Rättslig grund

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 13.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 45–48 och 77.

Artikel 1 0 3 — Pensioner

Punkt 1 0 3 0 — Ålderspensioner (PEAM)

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

11 490 000

11 410 000

10 638 138,57

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utbetalningen av en ålderspension efter det att en ledamots mandat upphört.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 150 000 EUR.

Rättslig grund

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 75. Bilaga III till bestämmelserna för kostnadsersättning och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter (PEAM).

Punkt 1 0 3 1 — Invaliditetspensioner (PEAM)

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

167 000

274 000

161 725,76

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utbetalningen av pension i händelse av att en ledamot blir invalidiserad under mandattiden.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Rättslig grund

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 75. Bilaga III till bestämmelserna för kostnadsersättning och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter (PEAM).

Punkt 1 0 3 2 — Efterlevandepensioner (PEAM)

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

1 976 000

1 918 000

1 837 082,18

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utbetalningen av efterlevandepension och/eller barnpension i händelse av att en ledamot eller f.d. ledamot avlider.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 15 000 EUR.

Rättslig grund

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 75. Bilaga I till bestämmelserna för kostnadsersättning och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter (PEAM).

Punkt 1 0 3 3 — Frivillig pensionsplan för ledamöter

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

1 000

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka institutionens andel av den frivilliga tilläggspensionsplanen för ledamöterna.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 500 EUR.

Rättslig grund

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 27.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 76. Bilaga VII till bestämmelserna för kostnadsersättning och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter (PEAM).

Artikel 1 0 5 — Språk- och datakurser

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

750 000

800 000

700 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för språkkurser och datakurser för ledamöterna.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 EUR.

Rättslig grund

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 44.

Presidiets beslut av den 23 oktober 2017 om språk- och datakurser för ledamöterna.

Kapitel 1 2 — Tjänstemän och tillfälligt anställda

Artikel 1 2 0 — Löner och andra rättigheter

Punkt 1 2 0 0 — Löner och ersättningar

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

715 849 000

676 670 381

648 338 871,04

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att främst täcka följande utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen:

Löner, andra ersättningar och utbetalningar med anknytning till lön.

Försäkring mot sjukdom, olycksfall och yrkessjukdom samt andra sociala avgifter.

Schablonersättningar för övertid.

Diverse ersättningar och bidrag.

Reseutgifter för tjänstemän eller tillfälligt anställda, för medföljande och för personer gentemot vilka försörjningsplikt föreligger, från anställningsorten till ursprungsorten.

Effekterna av de justeringskoefficienter som tillämpas på lönerna och den del av ersättningen som överförs till ett annat land än anställningslandet.

Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda och utbetalningar som institutionen ska verkställa för att tillfälligt anställda ska få eller bibehålla pensionsrättigheter i sitt ursprungsland.

Det är även avsett att täcka försäkringspremier avseende ”olycksfall i samband med idrottsutövning” för personer som utnyttjar Europaparlamentets sport- och idrottsanläggning i Bryssel, Luxemburg och Strasbourg.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 450 000 EUR.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen.

Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen.

Punkt 1 2 0 2 — Övertidsersättning

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

150 000

110 000

60 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett för betalning av övertid enligt de villkor som föreskrivs i ovannämnda bestämmelser.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 EUR.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 56 och bilaga VI.

Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen.

Punkt 1 2 0 4 — Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

3 010 000

3 060 000

2 630 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

Resekostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda (inklusive familjemedlemmar) då de tillträder eller lämnar en tjänst eller vid förflyttning till en annan anställningsort.

Bosättningsbidrag och flyttbidrag och flyttkostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda som är tvungna att byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort och då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på en annan ort.

Tillfälliga traktamenten för tjänstemän och tillfälligt anställda som kan påvisa att de måste byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort.

Ersättningar om en provanställd tjänsteman avskedas på grund av uppenbar olämplighet.

Ersättningar om institutionen säger upp en tillfälligt anställds kontrakt.

Skillnaden mellan de avgifter som kontraktsanställda betalat till ett pensionssystem i en medlemsstat och de avgifter som ska betalas till unionens pensionssystem vid omvandling av ett kontrakt.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 EUR.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen.

Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen.

Artikel 1 2 2 — Ersättning vid förtida avgång

Punkt 1 2 2 0 — Ersättningar till personal som pensioneras eller beviljas ledighet i tjänstens intresse

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

3 038 000

1 985 000

1 320 242,69

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka ersättningar

till tjänstemän som står till förfogande till följd av en nedskärning av antalet tjänster vid institutionen,

till tjänstemän som beviljats ledighet av organisatoriska skäl i samband med rekrytering av personer med ny sakkunskap till institutionen,

till tjänstemän och tillfälligt anställda hos de politiska grupperna som innehar en tjänst i lönegrad AD 16 och AD 15 och som pensionerats i tjänstens intresse.

Det är också avsett att täcka arbetsgivaravgifter för sjukförsäkringen och effekten av de korrigeringskoefficienter som tillämpas för dessa ersättningar (med undantag av de mottagare som avses i artikel 42c i tjänsteföreskrifterna som inte omfattas av korrigeringskoefficienter).

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 EUR.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 41, 42c och 50 och bilaga IV samt artikel 48a i anställningsvillkoren för övriga anställda.

Punkt 1 2 2 2 — Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

Ersättningar som ska utbetalas enligt tjänsteföreskrifterna eller rådets förordning (EG, Euratom, EKSG) nr 2689/95 och förordning (EG, Euratom) nr 1748/2002.

Arbetsgivaravgiften för ersättningsmottagarnas sjukförsäkring.

Effekten av de korrigeringskoefficienter som tillämpas för diverse ersättningar.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 EUR.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 64 och 72.

Rådets förordning (EG, Euratom, EKSG) nr 2689/95 av den 17 november 1995 om vidtagande av särskilda åtgärder vid avgång från tjänsten för tillfälligt anställda vid Europeiska gemenskaperna med anledning av Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning (EGT L 280, 23.11.1995, s. 4).

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1748/2002 av den 30 september 2002 om införande, inom ramen för moderniseringen av institutionen, av särskilda åtgärder när det gäller definitiv avgång från tjänsten för tjänstemän vid Europeiska gemenskapen som är fast anställda vid Europaparlamentet och tillfälligt anställda i Europaparlamentets politiska grupper (EGT L 264, 2.10.2002, s. 9).

Kapitel 1 4 — Övrig personal och externa tjänster

Artikel 1 4 0 — Övriga anställda och externa personer

Punkt 1 4 0 0 — Övriga anställda — Generalsekretariatet och politiska grupper

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

63 741 000

54 054 199

51 786 300,00

Anmärkningar

Detta anslag är huvudsakligen avsett att täcka följande utgifter:

Löner, inklusive ersättningar och bidrag, till övriga anställda, bland annat kontraktsanställda och särskilda rådgivare (enligt anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen), arbetsgivaravgifter till olika socialförsäkringssystem, i huvudsak till EU-institutionerna, samt effekterna av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till dessa anställda.

Anställningen av tillfälligt inhyrd personal.

Fakturor som utfärdas av byrån för löneadministration och individuella ersättningar för anställning av personal för hantering av administrativa ärenden avseende Europaparlamentets anställda (i synnerhet arbetslöshetsersättning, pensionsrättigheter, m.m.).

Detta anslag täcker inte utgifter för:

Övriga anställda som tjänstgör vid generaldirektoratet för säkerhet och som ansvarar för personers och varors säkerhet, informationssäkerhet och riskbedömning.

Övriga anställda som tjänstgör som chaufförer vid generalsekretariatet eller ansvarar för samordningen av dessa.

En del av detta anslag ska användas för rekrytering av kontraktsanställda med funktionshinder i enlighet med presidiets beslut av den 7 och 9 juli 2008.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 4 000 000 EUR.

Rättslig grund

Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen (avdelningarna IV, V och VI).

Allmänna genomförandebestämmelser för uttagningsprov och urvalsförfaranden för rekrytering och klassificering av tjänstemän och övriga anställda vid Europaparlamentet (beslut av Europaparlamentets generalsekreterare av den 17 oktober 2014).

Punkt 1 4 0 1 — Övriga anställda — Säkerhet

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

31 956 000

27 634 012

26 305 850,43

Anmärkningar

Detta anslag är huvudsakligen avsett att täcka följande utgifter för övriga anställda som tjänstgör vid generaldirektoratet för säkerhet och som ansvarar för personers och varors säkerhet, informationssäkerhet och riskbedömning:

Löner till kontraktsanställda och kontraktsanställda för övriga uppgifter, inklusive ersättningar och bidrag, samt effekterna av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till dessa anställda.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Rättslig grund

Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen (Avdelning 4).

Allmänna genomförandebestämmelser för uttagningsprov och urvalsförfaranden för rekrytering och klassificering av tjänstemän och övriga anställda vid Europaparlamentet (beslut av Europaparlamentets generalsekreterare av den 17 oktober 2014).

Punkt 1 4 0 2 — Övriga anställda — Chaufförer vid generalsekretariatet

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

7 344 000

6 372 506

6 272 810,16

Anmärkningar

Detta anslag är huvudsakligen avsett att täcka följande utgifter för övriga anställda som tjänstgör som chaufförer vid generalsekretariatet eller ansvarar för samordningen av dessa:

Löner till kontraktsanställda och kontraktsanställda för övriga uppgifter, inklusive ersättningar och bidrag, samt effekterna av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till dessa anställda.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Rättslig grund

Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen (Avdelning 4).

Allmänna genomförandebestämmelser för uttagningsprov och urvalsförfaranden för rekrytering och klassificering av tjänstemän och övriga anställda vid Europaparlamentet (beslut av Europaparlamentets generalsekreterare av den 17 oktober 2014).

Punkt 1 4 0 4 — Praktikanter, utstationerade nationella experter, personalutbyte för tjänstemän och studiebesök

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

9 337 000

9 442 000

7 932 317,52

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

Ersättning till praktikanter med akademisk examen (stipendier), inbegripet eventuella hushållstillägg.

Resekostnader för praktikanter.

Extra utgifter direkt knutna till deras funktionshinder.

Kostnader för sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring för praktikanter.

Kostnader för anordnandet av informationsmöten/utbildning för praktikanter.

Utbetalning av ett bidrag till kommittén för Robert Schuman-praktik.

Utgifterna för personalutbyte mellan Europaparlamentet och de offentliga förvaltningarna i medlemsstaterna, kandidatländerna eller internationella organisationer som särskilt anges i regelverket.

Utgifter i samband med utstationering av nationella experter vid Europaparlamentet, i synnerhet deras ersättningar och resekostnader.

Kostnader för olycksfallsförsäkring för utsända nationella experter.

Ersättning för studiebesök och stipendier.

Organisationen av utbildningsåtgärder för konferenstolkar och översättare, bland annat i samarbete med tolkskolorna och de universitet som tillhandahåller översättarutbildningar, liksom stipendier till utbildning och vidareutbildning av tolkar och översättare, inköp av undervisningsmateriel samt utgifter i samband härmed.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Rättslig grund

Bestämmelser om utlåning av tjänstemän vid Europaparlamentet och tillfälligt anställda vid de politiska grupperna till nationella eller motsvarande organ och internationella organisationer (presidiets beslut av den 7 mars 2005).

Bestämmelser för utstationering av nationella experter vid Europaparlamentet (presidiets beslut av den 4 maj 2009).

Interna bestämmelser om praktiktjänstgöring och studiebesök vid Europaparlamentets generalsekretariat (beslut av Europaparlamentets generalsekreterare av den 1 februari 2013 och den 14 september 2018).

Punkt 1 4 0 5 — Utgifter för tolkning

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

49 033 000

42 120 170

50 801 533,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande utgifter:

Ersättningar och liknande arvoden, socialförsäkringsavgifter, resekostnader och andra kostnader för konferenstolkar som Europaparlamentet rekryterar till möten som organiseras av Europaparlamentet, för sina egna eller för andra institutioners eller organs behov, och under vilka ett tillräckligt stort antal fast och tillfälligt anställda tolkar vid Europaparlamentet inte har möjlighet att tjänstgöra.

Utgifter för konferensoperatörer, konferenstekniker och konferensadministratörer för ovannämnda möten under vilka ett tillräckligt stort antal tjänstemän vid parlamentet, tillfälligt anställda eller andra anställda inte kan tjänstgöra.

Utgifter i samband med tjänster som tillhandahålls Europaparlamentet av tolkar från andra regionala, nationella eller internationella institutioner.

Utgifter i samband med tolkningsrelaterad verksamhet, särskilt förberedelser inför sammanträden och tolkutbildning samt urval av tolkar.

Avgifter som betalas till kommissionen för förvaltningen av betalningarna till konferenstolkarna.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 3 500 000 EUR.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen.

Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen.

Avtal om arbetsförhållanden och ekonomisk ersättning för kontraktsanställda konferenstolkar (och dess tillämpningsföreskrifter) fastställt den 28 juli 1999, med kommentarer av den 13 oktober 2004 och reviderat den 31 juli 2008.

Punkt 1 4 0 6 — Observatörer

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka betalningen av utgifter för observatörer, i enlighet med artikel 13 i Europaparlamentets arbetsordning.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 EUR.

Artikel 1 4 2 — Externa översättningstjänster

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

8 216 000

5 000 000

11 658 380,87

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka översättning, redigering, maskinskrivning, kodning och teknisk assistans som utförs av utomstående.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 50 000 EUR.

Kapitel 1 6 — Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

Artikel 1 6 1 — Utgifter knutna till personaladministration

Punkt 1 6 1 0 — Utgifter för rekrytering

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

163 000

163 000

111 415,93

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

Utgifter för organisationen av de uttagningsprov som föreskrivs i artikel 3 i beslut 2002/621/EG samt rese- och traktamentsutgifter för de sökande i samband med anställningsintervjuer.

Utgifter för att organisera förfarandena för att välja ut anställda.

I fall som berättigas av verksamheten och efter att ha rådfrågat byrån för uttagningsprov för rekrytering av personal får detta anslag användas för uttagningsprov som organiseras i parlamentets egen regi.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 EUR.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 27–31 och artikel 33 samt bilaga III.

Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Ekonomiska och sociala kommitténs, Regionkommitténs och EU-ombudsmannens beslut 2002/620/EG av den 25 juli 2002 om upprättande av Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (EGT L 197, 26.7.2002, s. 53) och beslut 2002/621/EG fattat av generalsekreterarna vid Europaparlamentet, rådet, kommissionen, justitiesekreteraren vid domstolen, generalsekreterarna vid revisionsrätten, Ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och EU-ombudsmannens representant av den 25 juli 2002 om hur Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov skall organiseras och fungera (EGT L 197, 26.7.2002, s. 56).

Punkt 1 6 1 2— Utbildning och utveckling

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

8 127 000

7 085 000

5 638 767,32

Anmärkningar

Detta anslag ska täcka utgifter för utbildning för att förbättra personalens kompetens och förbättra institutionens prestationer och effektivitet, t.ex. via språkkurser för de officiella arbetsspråken.

Det är även avsett att täcka utgifter för andra kurser för ledamöterna.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 EUR.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 24a.

Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen.

Artikel 1 6 3 — Åtgärder till förmån för institutionens personal

Punkt 1 6 3 0 — Socialt stöd

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

760 000

749 000

517 613,32

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

Inom ramen för en interinstitutionell politik som gynnar personer med funktionshinder och omfattar kategorierna

tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst,

makar till tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst,

barn för vilka försörjningsplikt föreligger enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen,

inom budgetens ramar och sedan eventuella nationella rättigheter i antingen uppehållslandet eller ursprungslandet ej längre kan utnyttjas, ersättning för andra nödvändiga utgifter än läkarutgifter som är en följd av handikappet och som är välgrundade och som inte ersätts genom det gemensamma sjukförsäkringssystemet.

Insatser till förmån för tjänstemän och andra anställda som befinner sig i en särskilt svår situation.

Beviljande av ett bidrag till personalkommittén och till mindre utgifter till socialt stöd. Personalkommitténs bidrag till eller del av utgifterna för deltagare i en social verksamhet kommer att användas för att finansiera verksamhet som har en social, kulturell eller språklig dimension, men det kommer inte att utgå några bidrag till enskilda anställda eller deras familjer.

Annan verksamhet av social karaktär på institutionell och interinstitutionell nivå till förmån för tjänstemän, övriga anställda och pensionärer.

Finansiering av särskilda rimliga anpassningsåtgärder eller utgifter för medicinsk eller social utredning för tjänstemän och övriga anställda med funktionsnedsättning som håller på att rekryteras eller som kräver anpassning till följd av händelser som inträffat under deras karriär, och praktikanter med funktionsnedsättning som håller på att väljas ut i enlighet med artikel 1d i tjänsteföreskrifterna, i synnerhet personlig assistans på arbetsplatsen, inbegripet i samband med transport eller under tjänsteresor.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 70 000 EUR.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 1d, artikel 9.3 tredje stycket och artikel 76.

Punkt 1 6 3 1 — Rörlighet

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

1 490 000

1 500 000

839 725,62

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna i samband med rörlighetsplanen på de olika arbetsorterna.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Punkt 1 6 3 2 — Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

252 000

240 000

212 286,81

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att uppmuntra och finansiellt stödja varje initiativ som har till syfte att främja den sociala samvaron mellan anställda av olika nationaliteter, i form av bidrag till personalens klubbar och sport- och kulturaktiviteter, samt bidra till att täcka omkostnaderna i samband med ett permanent fritidscentrum (kulturaktiviteter, fritidsaktiviteter, restaurang).

Dessutom ska det täcka ekonomiska bidrag till sociala aktiviteter institutionerna emellan.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 600 000 EUR.

Artikel 1 6 5 — Verksamhet som berör samtliga personer knutna till institutionen

Punkt 1 6 5 0 — Hälsovård

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

1 820 000

1 555 000

1 068 832,50

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka driftsutgifter för läkartjänsterna, tjänsten för administrering av sjukfrånvaro och enheten för riskförebyggande arbete och välbefinnande på arbetsplatsen på de tre arbetsorterna, inbegripet läkarkontroller, inköp av materiel, farmaceutiska produkter m.m., utgifter för läkarundersökningar, särskilt inom ramen för företagshälsovården, läkarbesök i samband med anställning, regelbundna läkar- och hälsokontroller för säkerhetsrelaterade tjänster och tjänster med specifika risker, medicinska sakkunnigutlåtanden, ergonomi, utgifter för invaliditetskommitténs verksamhet, skiljeförfaranden och expertutlåtanden, samt utgifter för tjänster som tillhandahålls av utomstående experter och paramedicinsk personal, som bedöms nödvändiga av den medicinska personalen.

Det ska också täcka utgifter för inköp av vissa arbetshjälpmedel som bedöms nödvändiga av medicinska skäl samt utgifter för medicinska och paramedicinska tjänsteleverantörer eller tjänsteleverantörer på korttidsvikariat.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 EUR.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 33 och 59 samt artikel 8 i bilaga II.

Punkt 1 6 5 2 — Utgifter för restauranger och personalmatsalar

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

800 000

1 080 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för restauranger och personalmatsalar.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 000 EUR.

Punkt 1 6 5 4 — Barnomsorg

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

8 440 000

7 675 000

6 665 924,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka Europaparlamentets andel av de samlade organisatoriska utgifterna och utgifterna för tjänster inom den interna barnomsorgen och av utgifterna för de platser som är reserverade i externa daghem, med vilka man ingått avtal.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 3 300 000 EUR.

Punkt 1 6 5 5 — Europaparlamentets bidrag till ackrediterade Europaskolor (av typ II)

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

626 000

615 000

445 600,00

Anmärkningar

Genomförande av kommissionens beslut C(2013) 4886 av den 1 augusti 2013 om inledande av tillämpningen av EU-bidraget till av Europaskolornas styrelse ackrediterade skolor i proportion till antalet inskrivna barn till EU-anställda och om upphävande av kommissionens beslut K(2009) 7719 av den 14 oktober 2009, ändrat genom kommissionens beslut K(2010) 7993 av den 8 december 2010 (EUT C 222, 2.8.2013, s. 8).

Detta anslag är avsett att täcka Europaparlamentets bidrag till Europaskolor av typ II, ackrediterade av Europaskolornas styrelse, eller återbetalning av det bidrag som betalats av kommissionen på Europaparlamentets vägnar till Europaskolor av typ II, ackrediterade av Europaskolornas styrelse. Det ska täcka kostnaderna för barn till Europaparlamentets tjänstemän som är inskrivna vid dessa skolor.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 EUR.

Avdelning 2 — Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter

Anmärkningar

Eftersom försäkringsbolagen har upphört med sin risktäckning, måste risken vad gäller konflikter på arbetsmarknaden och terroristattacker mot Europaparlamentets byggnader täckas via Europeiska unionens allmänna budget.

Anslagen under denna avdelning täcker alla kostnader för skador orsakade av konflikter på arbetsmarknaden och terroristattacker.

Kapitel 2 0 — Byggnader och utgifter i samband med dessa

Artikel 2 0 0 — Byggnader

Punkt 2 0 0 0 — Hyror

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

33 291 000

38 620 000

35 658 454,54

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyror för de byggnader eller delar av byggnader som Europaparlamentet utnyttjar.

Detta anslag täcker också fastighetsskatt. Hyran är uträknad för tolv månader och utifrån existerande kontrakt eller kontrakt som är under utarbetande, där det normalt förekommer indexering i förhållande till levnadskostnader och byggkostnader.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 3 000 000 EUR.

Finansiella bidrag från medlemsstaterna eller deras offentliga organ eller enheter i form av finansiering eller återbetalning av kostnader och utgifter i förbindelse med förvärv eller utnyttjande av mark eller byggnader, eller utgifter i förbindelse med institutionens infrastruktur, ska betraktas som externa inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 i budgetförordningen.

Punkt 2 0 0 1 — Årliga leasingavgifter

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

p.m.

p.m.

42 000 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka årliga leasingavgifter för byggnader eller delar av byggnader utifrån existerande kontrakt eller kontrakt som är under utarbetande.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 50 000 EUR.

Finansiella bidrag från medlemsstaterna eller deras offentliga organ eller enheter i form av finansiering eller återbetalning av kostnader och utgifter i förbindelse med förvärv eller utnyttjande av mark eller byggnader, eller utgifter i förbindelse med institutionens infrastruktur, ska betraktas som externa inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 i budgetförordningen.

Punkt 2 0 0 3 — Fastighetsförvärv

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka förvärv av fastigheter. Bidrag beträffande mark och färdigställande av denna kommer att ges i enlighet med budgetförordningen.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 13 000 EUR.

Finansiella bidrag från medlemsstaterna eller deras offentliga organ eller enheter i form av finansiering eller återbetalning av kostnader och utgifter i förbindelse med förvärv eller utnyttjande av mark eller byggnader, eller utgifter i förbindelse med institutionens infrastruktur, ska betraktas som externa inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 i budgetförordningen.

Punkt 2 0 0 7 — Uppförande av byggnader och inredning av lokaler

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

82 730 000

81 330 000

64 089 414,49

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

kostnaderna för uppförande av byggnader (byggnadsarbeten, utgifter för konsultarvoden, inredning och utrustning som är nödvändig för ibruktagandet och alla dithörande utgifter),

kostnaderna för inredningsarbeten och andra utgifter med anknytning till dessa (inklusive arvoden till arkitekter, ingenjörer osv.).

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 472 000 EUR.

Finansiella bidrag från medlemsstaterna eller deras offentliga organ eller enheter i form av finansiering eller återbetalning av kostnader och utgifter i förbindelse med förvärv eller utnyttjande av mark eller byggnader, eller utgifter i förbindelse med institutionens infrastruktur, ska betraktas som externa inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 i budgetförordningen.

Punkt 2 0 0 8 — Särskild fastighetsförvaltning

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

5 429 000

4 971 000

4 304 207,85

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för fastighetsförvaltning som inte är särskilt angivna under de övriga artiklarna i detta kapitel, bland annat

förvaltning och hantering av avfall,

obligatoriska inspektioner, kvalitetskontroller, expertutlåtanden, revisioner, regelövervakning etc.,

tekniska biblioteket,

förvaltningsstöd (building helpdesk),

förvaltning av byggnadsritningar och informationslagringsmedier,

övriga utgifter.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 268 000 EUR.

Artikel 2 0 2 — Utgifter rörande byggnader

Punkt 2 0 2 2 — Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

64 180 000

59 820 000

60 209 831,42

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden, utifrån existerande kontrakt, för underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader (lokaler och teknisk utrustning) som Europaparlamentet hyr eller äger.

Innan parlamentet förnyar eller sluter några avtal ska det med vederbörligt iakttagande av artikel 104 i budgetför- ordningen rådfråga de andra institutionerna om avtalsvillkoren som varje institution har fått (priser, valuta, indexreglering, varaktighet, andra klausuler).

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 479 000 EUR.

Punkt 2 0 2 4 — Energiförbrukning

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

16 100 000

15 820 000

15 629 810,07

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka bland annat utgifter för förbrukningen av vatten, gas, elektricitet och värme.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 150 000 EUR.

Punkt 2 0 2 6 — Säkerhet och övervakning av byggnader

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

23 750 000

22 350 000

17 294 304,81

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för bevakning och tillsyn av byggnader som Europaparlamentet utnyttjar på de tre vanliga arbetsorterna och av Europaparlamentets informationskontor i unionen samt kontoren i tredjeländer.

Innan parlamentet förnyar eller sluter några avtal ska det med vederbörligt iakttagande av artikel 104 i budgetför- ordningen rådfråga de andra institutionerna om avtalsvillkoren som varje institution har fått (priser, valuta, indexreglering, varaktighet, andra klausuler).

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 120 000 EUR.

Punkt 2 0 2 8 — Försäkringar

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

2 660 000

2 500 000

1 417 126,20

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka försäkringspremier.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Kapitel 2 1 — Informationsteknik, utrustning och inventarier

Anmärkningar

När det gäller offentlig upphandling ska institutionen samråda med övriga institutioner om de avtalsvillkor som var och en av dem har erhållit.

Artikel 2 1 0 — Databehandling och telekommunikationer

Punkt 2 1 0 0 — Databehandling och telekommunikationer – Löpande operativ verksamhet

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

29 545 500

29 915 200

22 959 784,66

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för inköp, hyra, service och underhåll av hårdvara och programvara samt kostnaderna för externt stöd från serviceenheter och datakonsultföretag för löpande operativ verksamhet som är nödvändig för att Europaparlamentets it- och telekommunikationssystem ska fungera väl. Dessa utgifter omfattar i synnerhet data- och telekommunikationscentrets system, avdelningarnas informationsteknik och förvaltningen av nätet.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 625 000 EUR.

Punkt 2 1 0 1 — Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Infrastruktur

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

25 409 000

23 546 000

21 669 672,44

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för inköp, hyra, service och underhåll av hårdvara och programvara samt kostnaderna för externt stöd från serviceenheter och datakonsultföretag för löpande förvaltning och underhåll av infrastruktur för Europaparlamentets it- och telekommunikationssystem. Dessa utgifter omfattar i synnerhet infrastruktur för nätverk, kabeldragning, telekommunikationer, enskild utrustning samt röstningssystem.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 66 000 EUR.

Punkt 2 1 0 2 — Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Allmänt användarstöd

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

12 870 000

12 301 000

11 658 807,62

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för inköp, hyra, service och underhåll av hårdvara och programvara samt kostnaderna för externt stöd från serviceenheter och datakonsultföretag för löpande allmän användarstödverksamhet när det gäller Europaparlamentets it- och telekommunikationssystem. Dessa utgifter omfattar stödtjänster till ledamöterna och andra användare, i synnerhet avseende administrativa och lagstiftningsmässiga tillämpningar, på säkerhets- och skyddsområdet, och kommunikationstillämpningar.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 4 000 EUR.

Punkt 2 1 0 3 — Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

26 840 000

20 594 500

18 187 322,45

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för inköp, hyra, service och underhåll av hårdvara och programvara och arbete med dessa samt kostnaderna för externt stöd från serviceenheter och datakonsultföretag för löpande hantering av institutionens IKT-tillämpningar. Dessa utgifter omfattar i synnerhet tillämpningar avsedda för ledamöterna, kommunikationstillämpningar, säkerhets- och skyddstillämpningar samt administrativa och lagstiftningsmässiga tillämpningar.

Anslaget ska också täcka utgifterna för den IKT-utrustning som finansieras gemensamt inom ramen för det interinstitutionella samarbetet på språkområdet, i enlighet med de beslut som fattats av den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 32 000 EUR.

Punkt 2 1 0 4 — Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i infrastruktur

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

15 487 000

17 702 000

29 284 173,02

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för inköp, hyra, service och underhåll av hårdvara och programvara samt kostnaderna för externt stöd från serviceenheter och datakonsultföretag avseende investeringar i Europaparlamentets it- och telekommunikationssysteminfrastruktur. Investeringarna omfattar i synnerhet data- och telekommunikationscentrets system, nätverken, kabeldragningen samt videokonferenssystemen.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 102 000 EUR.

Punkt 2 1 0 5 — Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

25 981 000

34 792 000

32 565 114,52

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för inköp av hårdvara och programvara samt kostnaderna för externt stöd från serviceenheter och datakonsultföretag för investeringar i befintliga och nya IKT-projekt. Investeringarna omfattar i synnerhet tillämpningar avsedda för ledamöterna, lagstiftningsmässiga, administrativa och finansiella tillämpningar, kommunikationstillämpningar och säkerhets- och skyddstillämpningar samt hantering av IKT-tillämpningar.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 3 000 EUR.

Artikel 2 1 2 — Inventarier

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

7 400 000

7 600 000

5 597 060,61

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp, hyra, underhåll och reparationer av inventarier, och särskilt inköp av ergonomiska kontorsmöbler samt utbyte av utnötta och skadade inventarier och kontorsmaskiner. Det är också avsett att täcka diverse utgifter för förvaltningen av Europarlamentets lösa egendom.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Artikel 2 1 4 — Teknisk utrustning och tekniska installationer

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

27 923 500

28 033 500

20 701 628,48

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp, hyra, underhåll, reparationer och förvaltning av teknisk utrustning och tekniska installationer, i synnerhet

diverse teknisk utrustning och tekniska installationer, fasta och rörliga, för publicering, säkerhet (inklusive it-programvara), restauranger, fastigheter, utbildning av personal, institutionens idrottsanläggningar osv.,

utrustning särskilt i tryckeriet, inom telefontjänsten, i personalmatsalar, i personalbutiker, för säkerhet, för konferensteknik, inom den audiovisuella sektorn osv.,

specialmateriel (elektronisk, informationsteknisk, elektrisk) och externa tjänster i samband med denna.

Detta anslag är även avsett att täcka utgifterna för annonsering vid återförsäljning och utrangering av avskriven egendom samt utgifter för tekniskt stöd (konsulttjänster) för de ärenden som kräver extern expertkunskap.

Detta anslag ska även täcka utgifterna för transport av den utrustning som behövs för att tillhandahålla tekniska konferenstjänster i hela världen på begäran av en ledamot, en delegation, en politisk grupp eller ett organ inom Europaparlamentet. Dessa utgifter inbegriper transportkostnader och alla dithörande administrativa kostnader.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 190 000 EUR.

Artikel 2 1 6 — Transport av ledamöter, andra personer och materiel

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

4 188 000

4 101 000

3 089 461,57

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med inköp, leasing, underhåll, drift och reparation av fordon (fordons- och cykelparken) och hyra av bilar, taxibilar, bussar och lastbilar, med eller utan förare, inklusive nödvändiga försäkringar och andra förvaltningskostnader. När bilparken ersätts eller när fordon köps, leasas eller hyrs ska företräde ges för de bilar som är minst miljöförorenande, exempelvis hybridbilar.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 000 EUR.

Kapitel 2 3 — Löpande administrativa utgifter

Anmärkningar

När det gäller offentlig upphandling ska institutionen samråda med övriga institutioner om de avtalsvillkor som var och en av dem har erhållit.

Artikel 2 3 0 — Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

1 413 000

1 440 000

1 290 415,47

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av papper, kuvert, kontorsmateriel, materiel till tryckeri- och dokumentreproduktionsavdelningarna osv. samt förvaltningskostnader i samband med detta.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 10 000 EUR.

Artikel 2 3 1 — Utgifter i samband med finansiella transaktioner

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

60 000

60 000

35 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter (kommissioner, agio och diverse utgifter) och andra finansiella utgifter inklusive utgifter i samband med finansiering av fastigheter.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 EUR.

Artikel 2 3 2 — Rättskostnader och skadestånd

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

1 370 000

1 740 000

328 590,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

Utgifter som domstolen, tribunalen eller nationella domstolar ådömer Europaparlamentet att bära.

Utgifter för advokatbistånd för att representera Europaparlamentet i mål inför unionens och medlemsstaternas domstolar samt för juridisk rådgivning eller sakkunniga till stöd för rättstjänsten.

Ersättning för advokatutgifter i samband med disciplinära och liknande förfaranden.

Skadeståndsersättningar och räntekostnader.

Överenskomna ersättningar i samband med förlikningar enligt kapitel 11 i avdelning III i tribunalens rättegångsregler.

Administrativa sanktionsavgifter från Europeiska datatillsynsmannen.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Rättslig grund

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).

Artikel 2 3 6 — Porto och andra försändelsekostnader

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

224 000

337 000

186 257,83

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto, expedition och vidarebefordran med nationell post eller privata budfirmor.

Det ska också täcka tjänster som tillhandahålls för posthanteringen.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 25 000 EUR.

Artikel 2 3 7 — Flyttningar

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

1 830 000

3 180 000

1 700 374,49

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för flytt- och hanteringsarbete som utförs av flyttfirmor eller av tillfällig personal som ställts till förfogande av utomstående byråer.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Artikel 2 3 8 — Övriga administrativa utgifter

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

1 674 500

1 591 000

1 231 706,11

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

Försäkringar som inte uttryckligen finns under andra punkter.

Inköp och underhåll av tjänste- och arbetskläder till parlamentsvaktmästare, chaufförer, receptionister, lagerarbetare och flyttkarlar samt till personal vid enheten för besök och seminarier, Parlamentarium, läkarmottagningen, säkerhetstjänsten, enheten för fastighetsunderhåll samt till tekniker.

Diverse utgifter för drift och förvaltning, inklusive förvaltningskostnaderna för byrån för löneadministration och individuella ersättningar i samband med tidigare ledamöters pensioner, utgifter för säkerhetskontroller av externa personer som arbetar i Europaparlamentets lokaler eller med dess system, samt för inköp av varor eller tjänster som inte specifikt förutsetts i en annan budgetpost.

Diverse inköp i samband med miljöstyrnings- och miljörevisionsordningens (Emas) verksamheter (informationskampanjer m.m.).

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Artikel 2 3 9 — Emas-aktiviteter, inklusive marknadsföring och kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

262 500

262 500

198 988,92

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med Emas-aktiviteter som syftar till förbättring av Europaparlamentets miljöprestanda, inklusive marknadsföring av dessa aktiviteter samt kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 EUR.

Avdelning 3 — Utgifter på grund av de allmänna uppgifter som institutionen utför

Kapitel 3 0 — Sammanträden och konferenser

Artikel 3 0 0 — Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

28 140 000

27 010 000

27 362 797,07

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med resor som företas av personal vid institutionen, utlånade nationella experter, praktikanter och personal vid de andra europeiska institutionerna eller personal vid internationells institutioner som bjudits in av institutionen mellan anställningsorten och en av Europaparlamentets arbetsorter (Bryssel, Luxemburg och Strasbourg) samt i samband med tjänsteresor till annan ort än de tre arbetsorterna. Det ska täcka utgifter för resor, traktamenten och övernattningar samt kompensationsersättningarna vid obekväm arbetstid. Anslaget ska också täcka ytterligare utgifter (bland annat utgifter för avbokning av resehandlingar och hotellreservationer, utgifter för systemet för elektroniska fakturor samt utgifter för tjänstereseförsäkringar).

Detta anslag ska också täcka utgifter för eventuell kompensation för koldioxidutsläpp i samband med personalens tjänsteresor och förflyttningar.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 200 000 EUR.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 71 och artiklarna 11, 12 och 13 i bilaga VII.

Artikel 3 0 2 — Utgifter för mottagning och representation

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

910 500

1 000 000

748 223,68

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

Utgifter i samband med de mottagningar som institutionen ålagts att anordna, bland annat mottagningarna i förbindelse med bedömning av vetenskapliga alternativ (Stoa) och annan framåtsyftande verksamhet, samt parlamentsledamöternas representationsutgifter.

Talmannens representationsutgifter i samband med dennes resor utanför arbetsorterna.

Representationsutgifter och bidrag till sekretariatsutgifter för talmannens kansli.

Utgifter för generalsekretariatets mottagningar och representation, bland annat inköp av gåvor och medaljer för de tjänstemän som varit anställda i 15 eller 25 år.

Diverse utgifter i samband med det diplomatiska ceremonielet, exempelvis för flaggor, utställningshyllor, inbjudningskort, tryckta menyer etc.

Utgifter för resa och uppehälle för mycket viktiga personer som besöker parlamentet.

Utgifter för viseringar för Europaparlamentets ledamöter och anställda i samband med officiella resor.

Utgifter för mottagningar och representation samt övriga specifika utgifter för de ledamöter som utövar ett officiellt uppdrag inom Europaparlamentet.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 EUR.

Artikel 3 0 4 — Diverse utgifter för sammanträden

Punkt 3 0 4 0 — Diverse utgifter för interna sammanträden

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

300 000

600 000

1 130 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för förfriskningar och andra drycker samt eventuellt en lätt måltid vid institutionens sammanträden eller vid interinstitutionella sammanträden som anordnas inom parlamentets lokaler, liksom även förvaltningen av dessa tjänster.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Punkt 3 0 4 2 — Sammanträden, kongresser, konferenser och delegationer

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

2 671 000

3 000 000

2 324 362,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka andra utgifter än de som täcks av kapitel 1 0 och artikel 3 0 0:

Utgifter för anordnandet av sammanträden utanför arbetsorterna (utskotten eller deras delegationer, politiska grupper), inbegripet, där så är lämpligt, representationsutgifter.

Organisationsutgifter för de interparlamentariska delegationerna, ad hoc-delegationerna, de gemensamma parlamentarikerkommittéerna, de parlamentariska samarbetskommittéerna, de parlamentariska WTO-delegationerna och den parlamentariska konferensen om WTO och dess styrkommitté.

Organisationsutgifter för delegationer till den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen, den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika och den parlamentariska församlingen Euronest liksom dessa församlingars organ.

Organisationsutgifter för den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet, dess utskott och dess presidium. I dessa utgifter ingår Europaparlamentets bidrag till budgeten för församlingens självständiga sekretariat eller de utgifter som utgör Europaparlamentets andel av församlingens budget.

Medlemsavgifter till internationella organisationer, som parlamentet eller ett av dess organ är medlemmar i (Interparlamentariska unionen, sammanslutningen av parlamentens generalsekreterare och 12+-gruppen vid Interparlamentariska unionen).

Återbetalning till kommissionen, på grundval av ett tjänsteavtal som undertecknats mellan Europaparlamentet och kommissionen, av Europaparlamentets andel för tillverkningskostnader för identitetshandlingar (utrustning, personal och materiel) i enlighet med protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier (artikel 6), artikel 23 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen, artiklarna 11 och 81 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen och rådets förordning (EU) nr 1417/2013 av den 17 december 2013 om utformningen av de laissez-passer-handlingar som utfärdats av Europeiska unionen (EUT L 353, 28.12.2013, s. 26).

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Punkt 3 0 4 9 — Utgifter för resebyråtjänster

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

2 130 000

2 510 000

2 112 104,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka driftskostnaderna för resebyråer som har kontrakt med Europaparlamentet.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 6 000 EUR.

Kapitel 3 2 — Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

Artikel 3 2 0 — Experthjälp

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

7 137 000

6 171 000

5 875 152,83

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

Utgifter för kontrakt med kvalificerade experter och forskningsinstitut för utredningar, studier och annan forskningsverksamhet (workshoppar, rundabordskonferenser, expertpaneler och konferenser), eller tekniskt stöd som förutsätter specifika färdigheter, som utförs för parlamentets organ, utskott, delegationer och administration.

Anskaffning eller hyra av specialiserade informationskällor, såsom specialiserade databaser, därtill knuten litteratur eller tekniskt stöd, när detta behövs för att komplettera ovan nämnda expertkontrakt.

Utgifter för resa och uppehälle samt andra utgifter i samband härmed för sakkunniga och andra, inbegripet personer som har lämnat in framställningar till Europaparlamentet, som kallas till utskottssammanträden, delegationsmöten, studie- och arbetsgrupper samt workshoppar.

Kostnader för spridning av produkterna från parlamentets interna eller externa utredningar samt andra relevanta produkter till gagn för institutionen eller allmänheten (särskilt genom publicering på internet, interna databaser, broschyrer och publikationer).

Utgifter för att inkalla utomstående personer att delta i det arbete som utförs av organ som disciplinnämnden eller den specialiserade instansen för finansiella oegentligheter.

Kostnader för specialiserade externa tjänsteleverantörers kontroller av att de handlingar som lämnas av sökande till en anställning är riktiga.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 50 000 EUR.

Artikel 3 2 1 – Utgifter för parlamentariska utredningar, däribland bibliotek, historiska arkiv, bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa) och Europeiskt vetenskapligt mediecentrum

Punkt 3 2 1 0 – Utgifter för parlamentariska utredningar, däribland bibliotek, historiska arkiv, bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa)

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

8 150 000

7 460 000

6 259 211,49

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för GD EPRS verksamhet, i synnerhet följande:

Experthjälp och stöd till Europaparlamentets utredningsverksamhet (bl.a. artiklar, studier, workshopar, seminarier, rundabordskonferenser, expertpaneler och konferenser) som vid behov kan ske i partnerskap med andra institutioner, internationella organisationer, nationella parlaments utredningsavdelningar och bibliotek, tankesmedjor, forskningsinstitut och andra kvalificerade experter.

Experthjälp som är specialinriktad på konsekvensanalyser/förhands- och efterhandsutvärderingar, europeiskt mervärde och bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa).

Inköp eller hyra av böcker, tidskrifter, tidningar, databaser, material från nyhetsbyråer, samt allt annat informationsstöd i olika former till biblioteket, bl.a. avgifter för copyright, systemet för kvalitetsförvaltning, arbetsmaterial och tjänster för inbindning och konservering samt andra relevanta tjänster.

Kostnader för externa arkiveringstjänster (organisering, urval, beskrivning, överföring till olika medier och digitalisering samt förvärv av primära arkivkällor).

Inköp, utveckling, installation, utnyttjande och underhåll av särskild dokumentation för bibliotek och arkivering samt särskilda materiel till mediateket, bl.a. materiel och/eller elektriska, elektroniska eller datoriserade system samt materiel för inbindning och konservering.

Kostnader för spridning av produkterna från parlamentets interna eller externa utredningar samt andra relevanta produkter till gagn för institutionen eller allmänheten (särskilt genom publicering på internet, interna databaser, broschyrer och publikationer).

Reseersättningar, traktamenten och liknande ersättningar till experter och författare som inbjuds att delta i presentationer, seminarier, workshoppar eller andra liknande evenemang som GD EPRS anordnar.

Deltagande av gruppen för bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa) i verksamheter som anordnas av vetenskapliga organ på europeisk eller internationell nivå.

Europaparlamentets åtaganden i enlighet med internationella och/eller interinstitutionella samarbetsavtal, inklusive Europaparlamentets bidrag till kostnaderna för förvaltningen av unionens historiska arkiv enligt rådets förordning (EEG, Euratom) nr 354/83.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 EUR.

Rättslig grund

Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 354/83 av den 1 februari 1983 om öppnandet för allmänheten av Europeiska ekonomiska gemenskapens och Europeiska atomenergigemenskapens historiska arkiv (EGT L 43, 15.2.1983, s. 1).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).

Presidiets beslut av den 28 november 2001 om bestämmelser om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets handlingar, senast ändrat den 22 juni 2011 (EUT C 216, 22.7.2011, s. 19).

Presidiets beslut av den 16 december 2002 om att förbättra information och insyn, konsoliderad version av den 3 maj 2004.

Presidiets beslut av den 10 mars 2014 om bestämmelser för behandlingen av arkiv tillhörande ledamöter och f.d. ledamöter av Europaparlamentet.

Punkt 3 2 1 1 – Utgifter för Europeiskt vetenskapligt mediecentrum

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

1 600 000

1 600 000

318 576,80

Anmärkningar

För att främja en effektiv dialog mellan ledamöter i Europaparlamentet, det vetenskapliga samfundet och journalister – särskilt när det gäller ny utveckling och nya problem inom vetenskap och teknik – kan parlamentet ha nytta av en process för diskussion, utbildning och information mellan specialister och experter på detta område. Ett Europeiskt vetenskapligt mediecentrum har inrättas för detta ändamål under överinseende av parlamentets panel för framtida vetenskap och teknik (Stoa).

Detta anslag ska även täcka utgifter i samband med organisationen av dessa verksamheter och utgifter (inbegripet resekostnader, kost och logi) för att bjuda in journalister, aktörer och andra sakkunniga till dessa verksamheter.

Anslagen under denna punkt – som är avsedda att utveckla verksamheten i gränssnittet mellan parlamentet, det vetenskapliga samfundet och medierna – kommer att täcka kostnaderna för det nya europeiska vetenskapliga mediecentrumet, för att främja nätverksarbete, utbildning och kunskapsspridning, genom att till exempel

inrätta och upprätthålla nätverk i gränssnittet mellan parlamentet, det vetenskapliga samfundet och medierna,

anordna seminarier, konferenser och kurser om aktuell utveckling och aktuella problem inom vetenskap och teknik samt om vetenskapsjournalistikens beskaffenhet och effektivitet,

utnyttja expertkunskap och analys från den akademiska världen, medier och/eller andra källor inom vetenskap och teknik till förmån för beslutsfattare och allmänheten,

göra parlamentets utredningar och annat relevant material inom vetenskap och teknik mer allmänt tillgängliga, skriftligt, audiovisuellt eller på andra sätt,

utveckla teknik och metoder för att öka förmågan att identifiera och sprida tillförlitliga källor inom vetenskap och teknik,

stödja installation, modernisering och/eller användning av avancerad teknisk utrustning och medietjänster, till stöd för en sådan dialog,

utveckla ett närmare samarbete och allmänna kopplingar mellan Europaparlamentet, relevanta medieaktörer, universitet och forskningscentrum inom detta område, bland annat genom att medierna informerar om det europeiska vetenskapliga mediecentrumets roll och arbete samt dess tillgänglighet för medborgarna.

Anslagen till denna punkt kan också användas för att stödja Europaparlamentets dialog med den akademiska världen, medier, tankesmedjor och medborgarna när det gäller framtidsstudier om de långsiktiga tendenser som EU:s beslutsfattare står inför, både på det vetenskapliga området och i bredare bemärkelse, genom seminarier, publikationer och andra verksamheter som anges ovan.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 EUR.

Rättslig grund

Punkterna 7 och 9 i Europaparlamentets resolution av den 8 oktober 2013 om politisk planering framöver och långsiktiga tendenser: budgetkonsekvenser för kapacitetsuppbyggnad (antagna texter, P7-TA (2013) 0395).

Punkt 30 i Europaparlamentets resolution av den 29 april 2015 om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2016 (EUT C 346, 21.9.2016, s. 188).

Punkt 54 i Europaparlamentets resolution av den 14 april 2016 om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2017 (Antagna texter, P8 TA(2016) 0132).

Artikel 3 2 2 — Informationsanskaffning

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

2 615 500

2 592 000

2 357 489,26

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

Prenumeration på tidningar och tidskrifter och abonnemang hos nyhetsbyråer på deras publikationer och onlinetjänster, inklusive upphovsrättsliga kostnader för att mångfaldiga och sprida ovanstående i skriftlig och/eller elektronisk form, samt avtal om leverans av pressammanfattningar och urklipp.

Prenumerationer/abonnemang eller avtal om leverans av sammanfattning och analyser av innehållet i tidskrifter eller insamlandet på optiskt medium av artiklar ur dessa tidskrifter.

Användning av externa databaser med dokument och statistik (ej datorutrustning och kostnader för telekommunikation).

Inköp av nya eller ersättning av gamla ordböcker, lexikon, i pappersform, elektronisk form eller annan form, även för de nya språkenheterna, och andra verk för språkavdelningarna och för enheterna för god lagstiftning.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 EUR.

Artikel 3 2 3 — Stöd för demokrati och stärkande av den parlamentariska kapaciteten i parlament i tredjeländer

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

1 335 000

1 120 000

999 350,46

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

Utgifter för att finansiera program för utbyte av information och samarbete mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten i föranslutningsländerna, särskilt i västra Balkan och Turkiet.

Utgifter för att främja förbindelser mellan Europaparlamentet och demokratiskt valda nationella parlament i tredjeländer (andra än de som anges i föregående strecksats) samt med motsvarande regionala parlamentariska organisationer. Det ska i första hand täcka verksamhet som syftar till att stärka den parlamentariska kapaciteten i nya och framväxande demokratier, i synnerhet i det europeiska grannskapet (syd och öst).

Utgifter för att främja åtgärder till stöd för medling och åtgärder till förmån för unga politiska ledare från Europeiska unionen och från länder i det utvidgade europeiska grannskapet: Maghreb, Östeuropa och Ryssland, dialogen mellan Israel och Palestina och andra prioriterade länder enligt beslut från gruppen för demokratistöd och valsamordning.

Utgifter för anordnandet av Sacharovpriset (i synnerhet prissumman, utgifter för pristagarens eller pristagarnas och övriga finalisters resor och uppehälle, Sacharov-nätverkets driftskostnader och utgifter för tjänsteresor för dess medlemmar) och för verksamhet som syftar till att främja mänskliga rättigheter.

Dessa åtgärder inbegriper informationsbesök vid Europaparlamentet i Bryssel, Luxemburg och Strasbourg, samt besök i medlemsstater och tredjeländer. Anslagen ska helt eller delvis täcka deltagarnas utlägg, främst för resor, logi och dagtraktamenten.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 EUR.

Rättslig grund

Presidiets beslut av den 12 december 2011 om inrättandet av ett direktorat för demokratistöd inom unionens generaldirektoratet för EU-extern politik.

Artikel 3 2 4 — Produktion och spridning

Punkt 3 2 4 0 — Europeiska unionens officiella tidning

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

p.m.

800 000

660 059,43

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka institutionens andel av publikationsbyråns utgifter för publicering och distribution samt andra kostnader i samband med detta avseende texter som ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Punkt 3 2 4 1 — Traditionella och digitala publikationer

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

4 410 000

4 225 300

4 444 677,16

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

Samtliga utgifter för digital utgivning (intranetsidor) och traditionell utgivning (olika dokument och trycksaker genom underleverantörer), inklusive distribution.

Uppdatering samt utvecklande och korrigerande underhåll av utgivningssystem.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 11 000 EUR.

Punkt 3 2 4 2 — Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

22 780 000

27 210 000

44 669 830,44

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

utgifterna för kommunikation om institutionens värderingar via informationspublikationer, inklusive elektroniska publikationer, informationsverksamhet, PR-verksamhet, deltagande i offentliga arrangemang, utställningar och mässor i medlemsstaterna, i kandidatländerna och i de länder där Europaparlamentet har ett sambandskontor, och utveckling av verktyg eller metoder i syfte att förbättra och underlätta allmänhetens tillgång till den via mobil utrustning,

kostnaderna för kulturella projekt i europeiskt intresse, till exempel Europaparlamentets LUX-pris för europeisk film,

kostnaderna för att organisera och genomföra evenemang för ungdomar, stärka parlamentets sociala medieprofil och övervaka trenderna bland ungdomar,

kostnaderna för mobilt internet, interaktiv teknik, socialiseringsforum, samarbetsplattformar och ändringar i internetanvändarnas beteenden för att föra Europaparlamentet närmare medborgarna,

kostnaderna för Europaparlamentets produktion, distribution och tillhandahållande av nätvideor och annat multimediematerial för sändning i enlighet med Europaparlamentets kommunikationsstrategi.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 50 000 EUR.

Punkt 3 2 4 3 — Europaparlamentets besökscentrum

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

21 947 500

15 667 000

14 855 041,63

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att finansiera installationer, material och utställningar på Europaparlamentets besökscentrum, i synnerhet följande:

Parlamentarium – Europaparlamentets besökscentrum i Bryssel.

Mottagningsstrukturer, Europa Experience och informationscentrum utanför Bryssel.

Verksamheten vid Europeiska historiens hus, såsom den särskilda inredningen, anskaffningen av samlingar, utgifter för kontrakt med kvalificerade experter, anordnandet av utställningar samt driftskostnaderna, inbegripet kostnaderna för inköp av böcker, tidskrifter och övriga publikationer relaterade till verksamheten vid Europeiska historiens hus.

Kostnaderna för Europaparlamentets konstverk, både för förvärv av konst och inköp av särskild materiel samt även löpande kostnader i samband härmed, exempelvis kostnaderna för expertutlåtanden, konservering, inramning, restaurering, rengöring, försäkring och transporter.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 4 000 000 EUR.

Punkt 3 2 4 4 — Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

31 699 000

29 820 000

31 712 785,71

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka bidrag till besöksgrupper samt värdskap och infrastruktur i samband med dessa besök, finansiering av praktikperioder för opinionsbildare i icke‑medlemsstater (EUVP) samt utgifter för Euroscola-, Euromedscola- och Euronestscolaprogrammen. Euroscola-, Euromedscola- och Euronestscolaprogrammen genomförs varje år, växelvis i Europaparlamentets lokaler i Strasbourg och i Bryssel, utom vid valår.

Detta anslag ska även täcka åtgärder för att främja Europeiska unionens besöksprogram (EUVP).

Anslaget ska ökas varje år med en deflator som tar hänsyn till förändringar i BNI och priser.

Varje ledamot av Europaparlamentet har rätt att varje kalenderår bjuda in högst fem grupper bestående av totalt 110 besökare. En ledamot kan bjuda in grupper som finansieras officiellt av honom eller henne att delta i Euroscolaprogrammet.

Ett adekvat belopp ingår till förmån för besökare med funktionshinder.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 200 000 EUR.

Rättslig grund

Presidiets beslut av den 16 december 2002 om regler gällande mottagande av besöksgrupper och Euroscola-, Euromedscola- och Euronestscolaprogrammen, konsoliderat den 3 maj 2004, senast ändrat den 24 oktober 2016.

Punkt 3 2 4 5 — Organisation av symposier och seminarier

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

2 957 000

2 608 000

3 033 567,32

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

Utgifter eller bidrag i samband med anordnande av nationella och internationella symposier och seminarier för opinionsbildare från medlemsstaterna och kandidatländerna och från de länder där Europaparlamentet har ett sambandskontor, liksom utgifter för anordnande av parlamentariska symposier och seminarier.

Utgifter för genomförandet av särskilda arrangemang i plenisalarna i Strasbourg och Bryssel i enlighet med det årliga program som antagits av presidiet.

Utgifter för konferensförvaltningstjänster, åtgärder och instrument till stöd för konferensförvaltning och flerspråkighet, såsom seminarier och konferenser, möten med ansvariga för tolk- och översättarutbildning, åtgärder och insatser för att höja medvetenheten om flerspråkighet och för att främja tolk- och översättaryrket, inbegripet ett stödprogram för universitet, skolor och andra organ på området för tolk- och översättarutbildning, åtgärder för att främja kommunikation via nätet, samt deltagande i liknande insatser och åtgärder som organiseras gemensamt med andra enheter inom ramen för det interinstitutionella och internationella samarbetet.

Utgifter för anordnande av symposier och seminarier om informations- och kommunikationsteknik.

Utgifter för att bjuda in journalister till plenarsammanträden, utskottssammanträden, presskonferenser och annan parlamentarisk verksamhet.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 25 000 EUR.

Punkt 3 2 4 8 — Utgifter för audiovisuell information

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

17 579 500

16 615 000

15 860 981,99

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

Inköp, hyra, underhåll, reparationer och förvaltning av teknisk utrustning och tekniska installationer inom den audiovisuella sektorn.

Den audiovisuella sektorns driftsbudget (både interna och externa tjänster som t.ex. tekniskt arbete för radio- och tv-stationer, inspelning, produktion, samproduktion och distribution av audiovisuella program, hyra av riktade radiosignaler, överföring av tv- och radioprogram och andra åtgärder för att utveckla relationerna mellan institutionen och organ för audiovisuella sändningar).

Utgifter för direktsändning på internet av plenarsammanträden och utskottssammanträden.

Inrättande av lämpliga arkiv som garanterar att medierna och medborgarna ständigt har tillgång till denna information.

Utgifter med anknytning till pressrummet.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 50 000 EUR.

Rättslig grund

Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2002 om riktlinjerna för budgetförfarandet för 2003 (EUT C 47 E, 27.2.2003, s. 72).

Europaparlamentets resolution av den 14 maj 2002 om parlamentets beräknade inkomster och utgifter för budgetåret 2003 (EUT C 180 E, 31.7.2003, s. 150).

Europaparlamentets resolution av den 14 maj 2003 om parlamentets beräknade inkomster och utgifter för budgetåret 2004 (EUT C 67 E, 17.3.2004, s. 179).

Punkt 3 2 4 9 — Informationsutbyte med nationella parlament

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

225 000

165 000

122 491,20

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

Utgifter för att främja förbindelserna mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten. Anslaget avser utgifter för andra parlamentariska förbindelser än de som täcks av kapitlen 1 0 och 3 0, informations- och dokumentationsutbyte samt stöd till förvaltning och analys av denna information, bland annat utbyte med Europeiskt centrum för parlamentarisk forskning och dokumentation (CERDP).

Finansiering av samarbetsprogram och utbildningsåtgärder för Europaparlamentet och de nationella parlamentens personal och, i allmänhet, av verksamhet för att stärka deras parlamentariska arbete.

Dessa åtgärder inbegriper informationsbesök vid Europaparlamentet i Bryssel, Luxemburg och Strasbourg. Anslagen ska helt eller delvis täcka deltagarnas utlägg, främst för resor, logi och dagtraktamenten.

Samarbetsåtgärder, särskilt sådana som rör lagstiftningsverksamhet och åtgärder som hänför sig till dokumentations-, analys- och informationsverksamhet samt säkring av domänen, inbegripet den verksamhet som bedrivs inom CERDP.

Detta anslag syftar till att finansiera samarbetet mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten i samband med den parlamentariska granskningen av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, i enlighet med fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och särskilt artiklarna 9 och 10 i protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 EUR.

Rättslig grund

Konferenser för talmännen i de europeiska parlamentariska församlingarna (juni 1977) och i parlamenten i Europeiska unionen (september 2000 och mars 2001).

Artikel 3 2 5 — Utgifter med anknytning till förbindelsekontoren

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

8 900 000

7 770 000

7 800 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande utgifter för Europaparlamentets förbindelsekontor i medlemsstaterna:

Utgifter för kommunikation och information (information och offentliga arrangemang, internetproduktion, reklam och rådgivning, seminarier, audiovisuella produktioner).

Allmänna utgifter och diverse småutgifter (kontorsmaterial, telekommunikationer, portokostnader, underhåll, transporter, lagring, PR-materiel, databaser och tidningsabonnemang etc.).

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 10 000 EUR.

Avdelning 4 — Utgifter på grund av de särskilda uppgifter som institutionen utför

Kapitel 4 0 — Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ

Artikel 4 0 0 — Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

65 000 000

64 000 000

63 000 000,00

Anmärkningar

För de politiska grupperna och de grupplösa ledamöterna ska detta anslag täcka

sekretariatsutgifter, administrativa utgifter och driftsutgifter,

utgifter för politisk verksamhet och informationsverksamhet som bedrivs inom ramen för unionens politiska verksamhet.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 1 000 000 EUR.

Rättslig grund

Presidiets beslut av den 30 juni 2003 om ibruktagande av anslag från budgetpunkt 4 0 0, senast ändrat den 27 april 2015.

Artikel 4 0 2 — Finansiering av europeiska politiska partier

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

42 000 000

50 000 000

30 244 433,85

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att finansiera politiska partier på europeisk nivå. God förvaltning och grundliga kontroller av hur medlen används måste säkerställas.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 EUR.

Rättslig grund

Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 10.4.

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 224.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (EUT L 317, 4.11.2014, s. 1), ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/673 av den 3 maj 2018 (EUT L 114, 4.5.2018, s. 1).

Beslut av Europaparlamentets presidium av den 28 maj 2018 om tillämpningsföreskrifter till Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (EUT C 225, 28.6.2018, s. 4).

Artikel 4 0 3 — Finansiering av europeiska politiska stiftelser

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

21 000 000

19 700 000

19 084 626,50

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att finansiera politiska stiftelser på europeisk nivå. God förvaltning och grundliga kontroller av hur medlen används måste säkerställas.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 EUR.

Rättslig grund

Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 10.4.

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 224.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (EUT L 317, 4.11.2014, s. 1), ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/673 av den 3 maj 2018 (EUT L 114, 4.5.2018, s. 1).

Beslut av Europaparlamentets presidium av den 28 maj 2018 om tillämpningsföreskrifter till Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (EUT C 225, 28.6.2018, s. 4).

Kapitel 4 2 — Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

Artikel 4 2 2 — Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

207 433 000

208 819 943

207 068 302,54

Anmärkningar

Detta anslag ska täcka utgifter för personal och tjänstetillhandahållare som står för assistentstöd till ledamöterna, liksom utgifter för betalningsombud.

Detta anslag är även avsett att täcka utgifterna för tjänsteresor och utbildning (externa kurser) för ackrediterade parlamentsassistenter samt utgifter för eventuell kompensation för koldioxidutsläpp i samband med deras tjänsteresor och förflyttningar.

Detta anslag är också avsett att täcka växelkursskillnader som belastar Europaparlamentets budget i överensstämmelse med bestämmelserna som avser ersättningar för utgifter för assistentstöd till ledamöterna, samt utgifter för tjänster till stöd för förvaltningen av ledamöternas assistentstöd.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 775 000 EUR.

Rättslig grund

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 21.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 33–44.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, särskilt artikel 5a och artiklarna 125−139.

Presidiets beslut av den 14 april 2014 om tillämpningsföreskrifter för avdelning VII i anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen.

Kapitel 4 4 — Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter

Artikel 4 4 0 — Kostnader för sammanträden och andra aktiviteter för före detta ledamöter

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

240 000

230 000

220 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för sammanträden som anordnas av föreningen för Europaparlamentets före detta ledamöter och, i förekommande fall, andra eventuella dithörande kostnader.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 EUR.

Artikel 4 4 2 — Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

240 000

230 000

220 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och, i förekommande fall, andra eventuella dithörande kostnader.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 EUR.

Avdelning 5 — Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser och kommittén av oavhängiga framstående personer

Kapitel 5 0 — Utgifter för Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser och kommittén av oavhängiga framstående personer

Artikel 5 0 0 — Driftsutgifter för Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

285 000

280 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag ska täcka utgifterna för Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser för att säkerställa att den kan verka oberoende och utan hinder.

Anslaget täcker särskilt utgifter som specifikt hänför sig till myndighetens uppdrag när det gäller yrkesutbildning, inköp av programvara och IT-utrustning, kostnader för expertis, konsulttjänster och dokumentation, kostnader för juridisk rådgivning och skadestånd samt publikations- och informationsverksamhet. Det täcker också utgifter för en institutions fakturering i händelse av överskridande av volymen eller kostnaderna för de varor eller tjänster som institutionen har tillhandahållit myndigheten inom ramen för de serviceavtal som anges i artikel 6.4 ff. i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014. Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 300 000 EUR. I dessa inkomster ingår särskilt den verksamhet för att stödja myndighetens verksamhet som utförs av andra institutioner än parlamentet, i enlighet med artikel 6.6 i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014.

Rättslig grund

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (EUT L 317, 4.11.2014, s. 1), särskilt artikel 6.1 och 6.7.

Artikel 5 0 1 — Utgifter för kommittén av oavhängiga framstående personer

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag ska täcka utgifterna för sekretariatet för kommittén av oavhängiga framstående personer och dess finansiering.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 EUR.

Rättslig grund

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (EUT L 317, 4.11.2014, s. 1), särskilt artikel 11.2.

Avdelning 10 — Övriga utgifter

Kapitel 10 0 — Preliminära anslag

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

p.m.

p.m.

0,—

Kapitel 10 1 — Reserv för oförutsedda utgifter

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

5 151 000

10 504 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka oförutsedda utgifter beroende på budgetbeslut som fattats under budgetåret.

Kapitel 10 3 — Reserv för utvidgningen

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för institutionens förberedelser för utvidgning.

Kapitel 10 4 — Reserv för informations- och kommunikationspolitiken

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för informations- och kommunikationspolitiken.

Kapitel 10 5 — Preliminära anslag för byggnader

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för institutionens investeringar i fastigheter och inredning av dessa. Europaparlamentets presidium måste anta en välavvägd och ansvarsfull långsiktig strategi för fastigheter och byggnader som tar hänsyn till de särskilda problemen med ökande underhållskostnader, renoveringsbehov och säkerhetskostnader och som garanterar att Europaparlamentets budget är hållbar.

Kapitel 10 6 — Reserv för prioriterade projekt under utveckling

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för institutionens prioriterade projekt under utveckling.

Kapitel 10 8 — Emas-reserv

Siffror

Budget 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Som ett resultat av beslut som kommer att fattats av presidiet avseende genomförande av Emas-handlingsplanen, i synnerhet efter Europaparlamentets ”koldioxidgranskning”, ska detta anslag användas för att fylla på relevanta driftsbudgetposter.

PERSONAL

Avsnitt I — Europaparlamentet

Tjänstegrupper och grader

 

2020

2019

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Övriga

Politiska grupper

Övriga

Politiska grupper

Utanför kategori

1

 

 

 

1

 

 

 

AD 16

13

 

1

7

13

 

1

7

AD 15

54

 

1

5

54

 

1

5

AD 14

212

2

7

36

212

2

7

36

AD 13

424

8

2

38

425

8

2

38

AD 12

338

 

13

61

337

 

13

60

AD 11

171

 

8

28

167

 

8

29

AD 10

384

 

11

33

341

 

8

32

AD 9

487

 

9

58

462

 

7

47

AD 8

261

 

4

51

251

 

8

46

AD 7

205

 

7

63

230

 

6

69

AD 6

86

 

6

53

91

 

7

56

AD 5

101

 

4

84

101

 

4

92

AD totalt

2 736

10

73

517

2 684

10

72

517

AST 11

99

10

 

37

89

10

 

37

AST 10

68

 

19

35

78

 

19

34

AST 9

573

 

6

39

523

 

6

39

AST 8

296

 

10

44

290

 

10

43

AST 7

276

 

2

48

281

 

2

43

AST 6

392

 

13

65

297

 

11

62

AST 5

424

 

8

87

489

 

9

68

AST 4

281

 

1

73

271

 

3

86

AST 3

83

 

15

75

128

 

15

86

AST 2

4

 

 

52

14

 

 

54

AST 1

1

 

 

63

 

 

 

66

AST totalt

2 497

10

74

618

2 460

10

75

618

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

25

 

 

 

 

10

 

 

AST/SC 2

100

 

 

 

 

85

 

 

AST/SC 1

81

 

 

 

111

 

 

 

AST/SC totalt

206

 

 

 

206

 

 

 

Totalt

5 440(1)

20(2)

147(3)

1 135

5 351(4)

20(5)

147(6)

1 135

Totalsumma

6 722(7)

6 633(8)

Bilaga

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

Budgetpost

Rubrik

Erhållna inkomster

Prognoser

2018

2020

5002

Inkomster från leverans av varor till andra avdelningar inom en unionsinstitution, eller till andra unionsinstitutioner eller unionsorgan

-

5.000

501

Inkomster från försäljning av byggnader och mark

-

p.m.

5110

Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom

3 390 339

3 476 000

5111

Återbetalning av hyresutgifter

128 561

958 000

550

Inkomster från tillhandahållande av tjänster och arbeten till andra avdelningar inom en unionsinstitution, eller till andra unionsinstitutioner eller unionsorgan , inklusive återbetalningar av traktamenten från andra unionsinstitutioner och unionsorgan för vars räkning sådana betalats ut

4 873 135

910 000

551

Inkomster från tredje part för tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförts på dennes begäran

809 779

p.m.

570

Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder

3 374 846

368 000

571

Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, t.ex. inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje institutions egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål

-

p.m.

581

Inkomster från försäkringsersättningar

-

p.m.

 

 TOTALT

12 576 660

5 717 000

(1)

Varav tre personliga befordringar ”ad Personam” (tre AD 14 till AD 15) som beviljas i vissa undantagsfall till förtjänstfulla tjänstemän.

(2)

Fiktiv reserv för de tjänstemän som utlånats i tjänstens intresse och inte ingår i totalsumman.

(3)

Inklusive en tillfällig tjänst i AD 12 för direktören för myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser.

(4)

Varav tre personliga befordringar ”ad Personam” (tre AD 14 till AD 15) som beviljas i vissa undantagsfall till förtjänstfulla tjänstemän.

(5)

Fiktiv reserv för de tjänstemän som utlånats i tjänstens intresse och inte ingår i totalsumman.

(6)

Inklusive en tillfällig tjänst i AD 12 för direktören för myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser.

(7)

Inklusive två fasta AD-tjänster, en fast AST-tjänst, två fasta AST-SC-tjänster, två tillfälliga AD-tjänster och två tillfälliga AST-tjänster för direktören för myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser, ej klassificerade som tjänster vid Europaparlamentet.

(8)

Inklusive två fasta AD-tjänster, en fast AST-tjänst, två fasta AST-SC-tjänster, två tillfälliga AD-tjänster och två tillfälliga AST-tjänster för direktören för myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser, ej klassificerade som tjänster vid Europaparlamentet.


INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

 

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

6

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jonathan Arnott, Manuel dos Santos, André Elissen, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Jordi Solé, Inese Vaidere, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Anneli Jäätteenmäki, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Stefan Gehrold, Othmar Karas, Jude Kirton-Darling, Andrejs Mamikins, Lukas Mandl, Linda McAvan, Clare Moody, Sofia Ribeiro, Massimiliano Salini, Monika Smolková, Joachim Zeller


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

23

+

PPE

Stefan Gehrold, Esteban González Pons, Othmar Karas, Lukas Mandl, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Sofia Ribeiro, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Linda McAvan, Andrejs Mamikins, Vladimír Maňka, Clare Moody, Manuel dos Santos, Monika Smolková

6

-

ALDE

Anneli Jäätteenmäki

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen, Marco Zanni

VERTS/ALE

Jordi Solé

1

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

Key to symbols:

+  :  in favour

-  :  against

0  :  abstention

Senaste uppdatering: 27 mars 2019Rättsligt meddelande