Процедура : 2018/0214(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0187/2019

Внесени текстове :

A8-0187/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/04/2019 - 8.2
CRE 16/04/2019 - 8.2

Приети текстове :

P8_TA(2019)0360

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 213kWORD 57k
3.4.2019
PE 637.267v02-00 A8-0187/2019

относно проекта на решение на Съвета относно присъединяването на Европейския съюз към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания

(06929/2019 – C8‑0133/2019 – 2018/0214(NLE))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Виржини Розиер

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ НА комисията по международна търговия
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНА СРЕДА, ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета относно присъединяването на Европейския съюз към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания

(06929/2019 – C8‑0133/2019 – 2018/0214(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (06929/2019),

–  като взе предвид Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания, подписан в Женева на 20 май 2015 г.

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0133/2019),

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по правни въпроси и становищата на комисията по международна търговия и на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0187/2019),

1.  дава съгласието си за присъединяване на Европейския съюз към акта;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

С Лисабонската спогодба за закрила на наименованията за произход и тяхната международна регистрация от 31 октомври 1958 г. е създаден „Специален съюз“ в рамките на Съюза за закрила на индустриалната собственост, който е учреден с Парижката конвенция (1883 г.) за закрила на индустриалната собственост.

Нейните договарящи страни се задължават да закрилят на своите територии наименованията за произход на стоките на другите страни от Специалния съюз, признати и закриляни на това основание в държавата на произход и регистрирани от Международното бюро за интелектуална собственост на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), освен ако не обявят, че не могат да осигурят такава закрила.

Седем държави членки са страни по Лисабонската спогодба, а именно България, Чешката република, Франция, Италия, Унгария, Португалия и Словакия. Три държави членки — Гърция, Испания и Румъния, са подписали, но не са ратифицирали тази спогодба.

На 20 май 2015 г. беше Женевският акт преразгледа Лисабонската спогодба. С Женевския акт обхватът на Лисабонската система се разширява отвъд наименованията за произход, така че да се обхванат всички географски указания и позволява на международните организации (като Европейския съюз) да се присъединят като договарящи страни.

ЕС разполага с изключителна компетентност в областите, обхванати от Женевския акт. Тази изключителна компетентност беше потвърдена с решение на Съда на Европейския съюз.

По отношение на определени селскостопански продукти Съюзът е установил единни и всеобхватни системи за закрила на географските указания за вината (1970 г.), спиртните напитки (1989 г.), ароматизираните вина (1991 г.) и други селскостопански продукти и храни (1992 г.). Европейският съюз и неговите държави членки обаче няма да могат да се възползват от Женевския акт на Лисабонската спогодба, докато ЕС не се присъедини към него.

Ето защо докладчикът приветства решението на Съвета да одобри присъединяването на Съюза към Женевския акт. Той също така приветства предоставената на държавите членки възможност да се присъединят към този акт в интерес на Съюза и при зачитане на изключителната му компетентност, което ще гарантира на Съюза право на глас, като в същото време се урежда и специфичното положение на държавите членки, които вече са договарящи страни по Лисабонската спогодба.


СТАНОВИЩЕ НА комисията по международна търговия (11.12.2018)

на вниманието на комисията по правни въпроси

относно предложението за решение на Съвета относно присъединяването на Европейския съюз към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания

(COM(2018)0350 – C8 – 2018/0214(NLE))

Докладчик по становище: Тициана Бегин

PA_Leg_Consent

КРАТКА ОБОСНОВКА

С този акт Европейският парламент ще даде своето съгласие ЕС да стане страна по Лисабонската спогодба на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС).

Лисабонската спогодба е договор от 1958 г. за закрила на наименованията за произход. Тя беше актуализирана с Женевския акт през 2015 г., като обхватът ѝ беше разширен така, че да обхваща географските указания. Спогодбата дава възможност за получаване на закрила за наименованията за произход и за географските указания посредством само една регистрация.

Тъй като само седем държави – членки на ЕС, са страни по договореностите и като се има предвид, че закрилата в рамките на системите на държавите членки ще изисква регистрация за всяка една държава и това би могло да доведе до различни правни гаранции, докладчикът счита, че присъединяването на ЕС към Лисабонската спогодба ще подобри закрилата за европейските географски указания на територията на всички държави, подписали Лисабонската спогодба.

Освен това присъединяването на Съюза ще му даде възможност да се позовава на Лисабонската система като основа за преговорите по закрилата на географските указания по време на двустранните преговори с търговски партньори.

Като се има предвид положителното въздействие на географските указания върху производството с висока добавена стойност в селскостопанския сектор, докладчикът предлага Парламентът да даде своето одобрение за присъединяването.

******

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по правни въпроси да препоръча Парламентът да даде своето одобрение на предложението за решение на Съвета относно присъединяването на Европейския съюз към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Присъединяване на Европейския съюз към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания

Позовавания

COM(2018)03502018/0214(NLE)

Водеща комисия

 

JURI

 

 

 

 

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Tiziana Beghin

29.8.2018

Разглеждане в комисия

20.11.2018

 

 

 

Дата на приемане

10.12.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sajjad Karim, Seán Kelly, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Paloma López Bermejo, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

38

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Elsi Katainen, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini, Georg Mayer

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

David Borrelli

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Seán Kelly, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНА СРЕДА, ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (30.11.2018)

на вниманието на комисията по правни въпроси

относно предложението за решение на Съвета относно присъединяването на Европейския съюз към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания

(COM(2018)0350 – C8 0000/2018 – 2018/0214(NLE))

Докладчик по становище: Адина‑Йоана Вълян

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по правни въпроси да препоръча одобрението на предложението за решение на Съвета относно присъединяването на Европейския съюз към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Присъединяване на Европейския съюз към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания

Позовавания

COM(2018)03502018/0214(NLE)

Водеща комисия

 

JURI

 

 

 

 

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Adina-Ioana Vălean

30.8.2018

Дата на приемане

27.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

49

2

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Elena Gentile, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Jiří Maštálka, Ulrike Müller, Alojz Peterle, Keith Taylor, Tiemo Wölken, Carlos Zorrinho

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Martina Anderson, Edward Czesak, Jens Geier, Jude Kirton-Darling, Vladimír Maňka, Anna Záborská

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

49

+

ALDE

Gerben Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL 

Martina Anderson, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Jiří Maštálka

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin‑Langen, Karl‑Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling , Françoise Grossetête, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Alojz Peterle, Annie Schreijer‑Pierik, Renate Sommer, Adina‑Ioana Vălean, Anna Záborská

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jens Geier, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton‑Darling, Jo Leinen, Vladimír Maňka, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Davor Škrlec, Keith Taylor

2

-

ECR

John Procter

EFDD

Julia Reid

4

0

ECR

Edward Czesak, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Присъединяване на Европейския съюз към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания

Позовавания

06929/2019 – C8-0133/2019 – COM(2018)03502018/0214(NLE)

Дата на сезиране

15.3.2019

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

25.3.2019

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

INTA

25.3.2019

ENVI

25.3.2019

AGRI

25.3.2019

 

Неизказано становище

       Дата на решението

AGRI

29.8.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Virginie Rozière

24.9.2018

 

 

 

Дата на приемане

1.4.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Pascal Durand, Virginie Rozière

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Mylène Troszczynski

Дата на внасяне

3.4.2019


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

15

+

ALDE

Jean-Marie Cavada

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Mylène Troszczynski

PPE

Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Julie Ward

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 9 април 2019 г.Правна информация