Postup : 2018/0214(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0187/2019

Předložené texty :

A8-0187/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/04/2019 - 8.2
CRE 16/04/2019 - 8.2

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0360

DOPORUČENÍ     ***
PDF 186kWORD 61k
3.4.2019
PE 637.267v02-00 A8-0187/2019

k návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Evropské unie k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních

(06929/2019 – C8-0133/2019 – 2018/0214(NLE))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodajka: Virginie Rozière

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro mezinárodní obchod
 STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Evropské unie k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních

(06929/2019 – C8-0133/2019 – 2018/0214(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (06929/2019),

–  s ohledem na Ženevský akt Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních podepsaný v Ženevě dne 20. května 2015,

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 207 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0133/2019),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro právní záležitosti a stanoviska Výboru pro mezinárodní obchod a Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0187/2019),

1.  uděluje souhlas s přistoupením Evropské unie k tomuto aktu;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu ze dne 31. října 1958 vytvořila „zvláštní unii“ v rámci Unie na ochranu průmyslového vlastnictví, která byla zřízena Pařížskou úmluvou o ochraně průmyslového vlastnictví (1883).

Smluvní strany této dohody se zavazují chránit na svém území označení původu výrobků jiných zemí Zvláštní unie, která jsou uznávána a chráněna z tohoto titulu v zemi původu a zapsána u Mezinárodního úřadu duševního vlastnictví Světové organizace duševního vlastnictví, pokud tyto smluvní strany neprohlásí, že takovouto ochranu nemohou zajistit.

Stranami Lisabonské dohody je sedm členských států, a to Bulharsko, Česká republika, Francie, Itálie, Maďarsko, Portugalsko a Slovensko. Další tři státy Lisabonskou dohodu podepsaly, neratifikovaly ji však, konkrétně Řecko, Španělsko a Rumunsko.

Dne 20. května 2015 byl přijat Ženevský akt, který Lisabonskou dohodu revidoval. Ženevský akt rozšiřuje oblast působnosti systému Lisabonské dohody kromě označení původu i na všechna zeměpisná označení a umožňuje mezinárodním organizacím (jako je Evropská unie), aby se staly smluvními stranami.

S ohledem na oblasti upravené Ženevským aktem má Unie výlučnou pravomoc. Tato výlučná pravomoc byla potvrzena v rozsudku Soudního dvora Evropské unie.

Pokud jde o určité zemědělské produkty, Unie zavedla jednotné a komplexní systémy ochrany zeměpisných označení vín (1970), lihovin (1989), aromatizovaných vín (1991) a dalších zemědělských produktů a potravin (1992). Avšak bez přistoupení by Unie a její členské státy nemohly mít ze Ženevského aktu Lisabonské dohody prospěch.

Zpravodajka proto vítá, že se Rada rozhodla schválit přistoupení Unie k Ženevskému aktu. Vítá rovněž, že byla členským státům nabídnuta možnost přistoupit k uvedenému aktu v zájmu Unie a s ohledem na její výlučnou pravomoc, což Unii zaručí právo hlasovat a zároveň zohlední specifickou situaci členských států, které smluvními stranami Lisabonské dohody již jsou.


STANOVISKO Výboru pro mezinárodní obchod (11.12.2018)

pro Výbor pro právní záležitosti

k návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Evropské unie k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních

(COM(2018)0350 – C8 – 2018/0214(NLE))

Zpravodajka: Tiziana Beghin

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Tímto aktem Evropský parlament udělí Evropské unii souhlas k tomu, aby se stala smluvní stranou Lisabonské dohody Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO).

Lisabonská dohoda z roku 1958 je smlouvou o ochraně označení původu. V roce 2015 byla aktualizována Ženevským aktem, který rozšířil její působnost na zeměpisná označení. Dohoda umožňuje chránit označení původu a zeměpisná označení prostřednictvím jediného zápisu.

Jelikož smluvní stranou těchto dohod je pouze sedm členských států EU a s ohledem na to, že by ochrana v rámci systémů členských států vyžadovala, aby byly zápisy prováděny v jednotlivých zemích, což by mohlo vést k rozdílným právním zárukám, je zpravodajka přesvědčena, že přistoupení EU k Lisabonské dohodě zlepší ochranu evropských zeměpisných označení ve všech signatářských státech této dohody.

Tato dohoda dále umožní, aby Unie při dvoustranných jednáních s obchodními partnery uváděla lisabonský systém jako základ pro jednání o ochraně zeměpisných označení.

Vzhledem k pozitivnímu účinku, který mají zeměpisná označení na výrobu s vysokou přidanou hodnotou v zemědělském odvětví, zpravodajka navrhuje, aby Parlament přistoupení schválil.

******

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně příslušný výbor, aby Parlamentu doporučil schválení návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Evropské unie k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Přistoupení Evropské unie k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních

Referenční údaje

COM(2018)03502018/0214(NLE)

Věcně příslušný výbor

 

JURI

 

 

 

 

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Tiziana Beghin

29.8.2018

Projednání ve výboru

20.11.2018

 

 

 

Datum přijetí

10.12.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

38

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sajjad Karim, Seán Kelly, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Paloma López Bermejo, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

38

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Elsi Katainen, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini, Georg Mayer

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

David Borrelli

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Seán Kelly, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

0

-

 

 

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (30.11.2018)

pro Výbor pro právní záležitosti

k návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Evropské unie k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních

(COM(2018)0350 – C8 – 2018/0214(NLE))

Zpravodajka: Adina-Ioana Vălean

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor, aby Parlamentu doporučil schválení návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Evropské unie k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Přistoupení Evropské unie k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních

Referenční údaje

COM(2018)03502018/0214(NLE)

Příslušný výbor

 

JURI

 

 

 

 

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Adina-Ioana Vălean

30.8.2018

Datum přijetí

27.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

49

2

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Elena Gentile, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Jiří Maštálka, Ulrike Müller, Alojz Peterle, Keith Taylor, Tiemo Wölken, Carlos Zorrinho

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Martina Anderson, Edward Czesak, Jens Geier, Jude Kirton-Darling, Vladimír Maňka, Anna Záborská

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

49

+

ALDE

Gerben Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL 

Martina Anderson, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Jiří Maštálka

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin‑Langen, Karl‑Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling , Françoise Grossetête, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Alojz Peterle, Annie Schreijer‑Pierik, Renate Sommer, Adina‑Ioana Vălean, Anna Záborská

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jens Geier, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton‑Darling, Jo Leinen, Vladimír Maňka, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Davor Škrlec, Keith Taylor

2

-

ECR

John Procter

EFDD

Julia Reid

4

0

ECR

Edward Czesak, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Přistoupení Evropské unie k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních

Referenční údaje

06929/2019 – C8-0133/2019 – COM(2018)03502018/0214(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

15.3.2019

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

25.3.2019

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

INTA

25.3.2019

ENVI

25.3.2019

AGRI

25.3.2019

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

AGRI

29.8.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Virginie Rozière

24.9.2018

 

 

 

Datum přijetí

1.4.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

15

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Pascal Durand, Virginie Rozière

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Mylène Troszczynski

Datum předložení

3.4.2019


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

15

+

ALDE

Jean‑Marie Cavada

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Mylène Troszczynski

PPE

Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Julie Ward

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 9. dubna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí