Procedure : 2018/0214(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0187/2019

Indgivne tekster :

A8-0187/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/04/2019 - 8.2
CRE 16/04/2019 - 8.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0360

HENSTILLING     ***
PDF 179kWORD 63k
3.4.2019
PE 637.267v02-00 A8-0187/2019

om udkast til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions tiltrædelse af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser

(06929/2019 – C8-0133/2019 – 2018/0214(NLE))

Retsudvalget

Ordfører: Virginie Rozière

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE FRA Udvalget om International Handel
 UDTALELSE FRA Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions tiltrædelse af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelse

(06929/2019 – C8-0133/2019 – 2018/0214(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (06929/2019),

–  der henviser til Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, undertegnet i Genève den 20. maj 2015,

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0133/2019),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Retsudvalget og udtalelser fra Udvalget om International Handel og Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0187/2019),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.


BEGRUNDELSE

Lissabonaftalen vedrørende beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og deres internationale registrering af 31. oktober 1958 skabte en "særlig union" inden for rammerne af unionen til beskyttelse af industriel ejendomsret, som blev oprettet ved Pariserkonventionen til beskyttelse af industriel ejendomsret (1883).

De kontraherende parter påtager sig på deres områder at beskytte de oprindelsesbetegnelser for varer fra andre lande i den særlige union, som er anerkendt og beskyttet i denne henseende i deres oprindelsesland og registreret hos Det Internationale Bureau under Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO), medmindre disse parter erklærer, at de ikke kan påtage sig denne beskyttelse.

Syv medlemsstater er part i Lissabonaftalen, nemlig Bulgarien, Tjekkiet, Frankrig, Italien, Ungarn, Portugal og Slovakiet. Tre andre medlemsstater har undertegnet, men ikke ratificeret Lissabonaftalen, nemlig Grækenland, Spanien og Rumænien.

Lissabonaftalen blev revideret ved Genèveaftalen den 20. maj 2015. Genèveaftalen udvider Lissabonsystemets anvendelsesområde til ud over oprindelsesbetegnelser tillige at omfatte alle geografiske betegnelser og tillader internationale organisationer (som f.eks. Den Europæiske Union) at blive kontraherende parter.

Unionen har enekompetence i henseende til de områder, der er omfattet af Genèveaftalen. Dette blev bekræftet i en dom fra EU-Domstolen.

Med hensyn til visse landbrugsprodukter har Unionen etableret ensartede og omfattende beskyttelsessystemer til geografiske betegnelser for vine (1970), spiritus (1989), aromatiserede vine (1991) og andre landbrugsprodukter og fødevarer (1992). Uden tiltrædelsen vil Unionen og dens medlemsstater imidlertid fortsat være ude af stand til at nyde godt af Genèveaftalen om Lissabonaftalen.

Ordføreren glæder sig således over Rådets afgørelse om at godkende Unionens tiltrædelse af Genèveaftalen. Hun glæder sig også over, at medlemsstaterne får mulighed for at tiltræde aftalen i Unionens interesse med respekt for Unionens enekompetence, hvilket vil sikre, at Unionen får stemmeret, samtidig med der tages hensyn den særlige situation for de medlemsstater, der allerede er kontraherende parter i Lissabonaftalen.


UDTALELSE FRA Udvalget om International Handel (11.12.2018)

til Retsudvalget

om forslag til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions tiltrædelse af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser

(COM(2018)0350 – C8-0000/2018 – 2018/0214(NLE))

Ordfører for udtalelse: Tiziana Beghin

KORT BEGRUNDELSE

Med denne retsakt giver Parlamentet samtykke til, at EU bliver part i WIPO's Lissabonaftale.

Lissabonaftalen er en traktat fra 1958 om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser. Den blev ajourført ved Genèveaftalen i 2015, der udvidede anvendelsesområdet til geografiske betegnelser. Aftalen gør det muligt at opnå beskyttelse for oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser gennem en enkelt registrering.

Da kun syv EU-medlemsstater er en del af aftalerne, og da beskyttelse under medlemsstaternes systemer vil kræve registrering land for land og ville kunne resultere i forskellige retlige garantier, mener ordføreren, at EU's tiltrædelse af Lissabonaftalen vil forbedre beskyttelsen af de europæiske geografiske betegnelser for alle underskrivere af Lissabonaftalen.

Under bilaterale forhandlinger med handelspartnere vil dette desuden gøre det muligt for Unionen at henvise til Lissabonsystemet som grundlag for forhandlingerne, når den drøfter beskyttelsen af geografiske betegnelser.

I betragtning af de positive virkninger, som de geografiske betegnelser har på produktion med høj værditilvækst i landbrugssektoren, foreslår ordføreren, at Parlamentet godkender tiltrædelsen.

******

Udvalget om International Handel opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at forslaget til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions tiltrædelse af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser godkendes.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Den Europæiske Unions tiltrædelse af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser

Referencer

COM(2018)03502018/0214(NLE)

Korresponderende udvalg

 

JURI

 

 

 

 

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Tiziana Beghin

29.8.2018

Behandling i udvalg

20.11.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

10.12.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

38

0

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sajjad Karim, Seán Kelly, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Paloma López Bermejo, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

38

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Elsi Katainen, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini, Georg Mayer

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

David Borrelli

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Seán Kelly, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

0

 

 

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE FRA Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (30.11.2018)

til Retsudvalget

om forslag til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions tiltrædelse af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser

(COM(2018)0350 – C8 – 2018/0214(NLE))

Ordfører for udtalelse: Adina-Ioana Vălean

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at Parlamentet godkender forslaget til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions tiltrædelse af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Den Europæiske Unions tiltrædelse af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser

Referencer

COM(2018)03502018/0214(NLE)

Korresponderende udvalg

 

JURI

 

 

 

 

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Adina-Ioana Vălean

30.8.2018

Dato for vedtagelse

27.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

49

2

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Elena Gentile, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Jiří Maštálka, Ulrike Müller, Alojz Peterle, Keith Taylor, Tiemo Wölken, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Martina Anderson, Edward Czesak, Jens Geier, Jude Kirton-Darling, Vladimír Maňka, Anna Záborská

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

49

+

ALDE

Gerben Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL 

Martina Anderson, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Jiří Maštálka

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling , Françoise Grossetête, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Anna Záborská

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jens Geier, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Jo Leinen, Vladimír Maňka, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Davor Škrlec, Keith Taylor

2

-

ECR

John Procter

EFDD

Julia Reid

4

0

ECR

Edward Czesak, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Den Europæiske Unions tiltrædelse af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser

Referencer

06929/2019 – C8-0133/2019 – COM(2018)03502018/0214(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

15.3.2019

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

25.3.2019

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

25.3.2019

ENVI

25.3.2019

AGRI

25.3.2019

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

AGRI

29.8.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Virginie Rozière

24.9.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

1.4.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

15

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Pascal Durand, Virginie Rozière

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Mylène Troszczynski

Dato for indgivelse

3.4.2019


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

15

+

ALDE

Jean-Marie Cavada

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Mylène Troszczynski

PPE

Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Julie Ward

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 8. april 2019Juridisk meddelelse