Διαδικασία : 2018/0214(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0187/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0187/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2019 - 8.2
CRE 16/04/2019 - 8.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0360

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 204kWORD 58k
3.4.2019
PE 637.267v02-00 A8-0187/2019

όσον αφορά το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις

(06929/2019 – C8‑0133/2019 – 2018/0214(NLE))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγήτρια: Virginie Rozière

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

όσον αφορά το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις

(06929/2019 – C8‑0133/2019 – 2018/0214(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (COM(06929)2019),

–  έχοντας υπόψη την Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις, που υπογράφηκε στη Γενεύη στις 20 Μαΐου 2015,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8‑0133/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0187/2019),

1.  εγκρίνει την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πράξη·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Συμφωνία της Λισαβόνας για την προστασία των ονομασιών προέλευσης και τη διεθνή καταχώρισή τους, της 31ης Οκτωβρίου 1958, δημιούργησε μια «ειδική ένωση» στο πλαίσιο της Ένωσης για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η οποία συγκροτήθηκε από τη σύμβαση των Παρισίων για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας (1883).

Τα συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας δεσμεύονται να προστατεύουν στο έδαφός τους τις ονομασίες προέλευσης των προϊόντων των άλλων χωρών της ειδικής ένωσης, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί και προστατεύονται ως τέτοιες στη χώρα προέλευσης και έχουν καταχωριστεί στο διεθνές γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ), εκτός αν δηλώσουν τα συμβαλλόμενα αυτά μέρη ότι δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν την προστασία αυτή.

Επτά κράτη μέλη είναι συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας της Λισαβόνας, συγκεκριμένα η Βουλγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ουγγαρία, η Πορτογαλία και η Σλοβακία. Άλλα τρία κράτη μέλη έχουν υπογράψει αλλά δεν έχουν επικυρώσει τη Συμφωνία της Λισαβόνας, ήτοι η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ρουμανία.

Στις 20 Μαΐου 2015, η Πράξη της Γενεύης αναθεώρησε τη Συμφωνία της Λισαβόνας. Η Πράξη της Γενεύης επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του συστήματος της Λισαβόνας πέρα από τις ονομασίες προέλευσης, σε όλες τις γεωγραφικές ενδείξεις και επιτρέπει στους διεθνείς οργανισμούς (όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση) να συμβληθούν ως μέρη.

Η Ένωση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα στους τομείς που καλύπτει η Πράξη της Γενεύης. H εν λόγω αποκλειστική αρμοδιότητα επιβεβαιώθηκε με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσον αφορά ορισμένα γεωργικά προϊόντα, η Ένωση έχει θεσπίσει ομοιόμορφα και ολοκληρωμένα καθεστώτα προστασίας για τις γεωγραφικές ενδείξεις οίνων (1970), αλκοολούχων ποτών (1989), αρωματισμένων οίνων (1991) και άλλων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1992). Εντούτοις, χωρίς προσχώρηση, η Ένωση και τα κράτη μέλη της δεν θα μπορούσαν να επωφελούνται από την Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας.

Κατά συνέπεια, η εισηγήτρια επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου να εγκρίνει την προσχώρηση της Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης. Εκφράζει επίσης την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι δόθηκε στα κράτη μέλη η δυνατότητα να προσχωρήσουν στην πράξη προς το συμφέρον της Ένωσης, με την Ένωση να διατηρεί την αποκλειστική της αρμοδιότητα. Ως εκ τούτου, η Ένωση θα απολαμβάνει δικαιώματα ψήφου, ενώ παράλληλα θα είναι σε θέση να λαμβάνει δεόντως υπόψη την ειδική κατάσταση των κρατών μελών που είναι ήδη συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας της Λισαβόνας.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (11.12.2018)

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις

(COM(2018)0350 – C8 – 2018/0214(NLE))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Tiziana Beghin

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Με την πράξη αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δώσει τη συγκατάθεσή του στην ΕΕ, προκειμένου η ΕΕ να καταστεί συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας της Λισαβόνας του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO).

Η Συμφωνία της Λισαβόνας είναι μια συνθήκη του 1958 σχετικά με την προστασία των ονομασιών προέλευσης. Επικαιροποιήθηκε μέσω της Πράξης της Γενεύης το 2015, με την οποία διευρύνθηκε το πεδίο εφαρμογής της στις γεωγραφικές ενδείξεις. Η συμφωνία καθιστά δυνατή την εξασφάλιση της προστασίας των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων μέσω μιας ενιαίας καταχώρισης.

Δεδομένου ότι μόνο επτά κράτη μέλη της ΕΕ συμμετέχουν στις συμφωνίες και ότι η προστασία στο πλαίσιο των συστημάτων των κρατών μελών απαιτεί καταγραφή ανά χώρα και θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετικές νομικές εγγυήσεις, η συντάκτρια της γνωμοδότησης πιστεύει ότι η προσχώρηση της ΕΕ στη συμφωνία της Λισαβόνας θα βελτιώσει την προστασία των ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας της Λισαβόνας.

Επιπλέον, η Ένωση θα έχει τη δυνατότητα, όταν διαπραγματεύεται διμερώς με εμπορικούς εταίρους, να παραπέμπει στο σύστημα της Λισαβόνας ως βάση για τις διαπραγματεύσεις κατά τη συζήτηση σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων.

Δεδομένου του θετικού αντικτύπου των γεωγραφικών ενδείξεων στην υψηλής προστιθέμενης αξίας παραγωγή στον γεωργικό τομέα, η συντάκτρια της γνωμοδότησης προτείνει στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει την προσχώρηση.

******

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συστήσει την έγκριση, από πλευράς του Κοινοβουλίου, της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)03502018/0214(NLE)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 

JURI

 

 

 

 

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Tiziana Beghin

29.8.2018

Εξέταση στην επιτροπή

20.11.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.12.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

38

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sajjad Karim, Seán Kelly, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Paloma López Bermejo, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

38

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Elsi Katainen, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini, Georg Mayer

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

David Borrelli

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Seán Kelly, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

0

-

 

 

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (30.11.2018)

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις

(COM(2018)0350 – C8 0000/2018 – 2018/0214(NLE))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Adina-Ioana Vălean

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφαλείας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συστήσει την έγκριση, από πλευράς του Κοινοβουλίου, της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)03502018/0214(NLE)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 

JURI

 

 

 

 

Συντάκτρια γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Adina-Ioana Vălean

30.8.2018

Ημερομηνία έγρκρισης

27.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

49

2

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elena Gentile, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Jiří Maštálka, Ulrike Müller, Alojz Peterle, Keith Taylor, Tiemo Wölken, Carlos Zorrinho

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Martina Anderson, Edward Czesak, Jens Geier, Jude Kirton-Darling, Vladimír Maňka, Anna Záborská

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

49

+

ALDE

Gerben Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL 

Martina Anderson, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Jiří Maštálka

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling , Françoise Grossetête, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Anna Záborská

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jens Geier, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Jo Leinen, Vladimír Maňka, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Davor Škrlec, Keith Taylor

2

-

ECR

John Procter

EFDD

Julia Reid

4

0

ECR

Edward Czesak, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τίτλος

Προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις

Έγγραφα αναφοράς

06929/2019 – C8-0133/2019 – COM(2018)03502018/0214(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

15.3.2019

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

25.3.2019

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

25.3.2019

ENVI

25.3.2019

AGRI

25.3.2019

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

AGRI

29.8.2018

 

 

 

Εισηγητές:

 Ημερομηνία ορισμού

Virginie Rozière

24.9.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

1.4.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

15

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Durand, Virginie Rozière

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mylène Troszczynski

Ημερομηνία κατάθεσης

3.4.2019


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

15

+

ALDE

Jean-Marie Cavada

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Mylène Troszczynski

PPE

Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Julie Ward

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 9 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου