Menetlus : 2018/0214(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0187/2019

Esitatud tekstid :

A8-0187/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/04/2019 - 8.2
CRE 16/04/2019 - 8.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0360

SOOVITUS     ***
PDF 175kWORD 55k
3.4.2019
PE 637.267v02-00 A8-0187/2019

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ühinemise kohta päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga

(06929/2019 – C8-0133/2019 – 2018/0214(NLE))

Õiguskomisjon

Raportöör: Virginie Rozière

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 RAHVUSVAHELISE KAUBANDUSE KOMISJONI ARVAMUS
 KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ühinemise kohta päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga

(06929/2019 – C8-0133/2019 – 2018/0214(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (06929/2019),

–  võttes arvesse päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooni, mis allkirjastati Genfis 20. mail 2015,

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 207 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C8-0133/2019),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni soovitust ning rahvusvahelise kaubanduse komisjoni ja keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni arvamusi (A8-0187/2019),

1.  annab nõusoleku liidu ühinemiseks Genfi redaktsiooniga;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.


SELETUSKIRI

Päritolunimetuste kaitset ja nende rahvusvahelist registreerimist käsitleva 31. oktoobri 1958. aasta Lissaboni kokkuleppega loodi eriliit tööstusomandi kaitse liidu raames, mis asutati 1883. aastal Pariisis allkirjastatud tööstusomandi kaitse konventsiooniga.

Kokkuleppeosalised kohustuvad kaitsma oma territooriumil eriliidu teiste riikide toodete päritolunimetusi, mida tunnustatakse ja kaitstakse päritolunimetustena päritoluriigis ning mis on registreeritud Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) rahvusvahelises büroos, välja arvatud juhul, kui kõnealused kokkuleppeosalised teatavad, et nad ei saa sellist kaitset tagada.

Lissaboni kokkuleppe osalised on seitse liikmesriiki: Bulgaaria, Itaalia, Portugal, Prantsusmaa, Slovakkia, Tšehhi Vabariik ja Ungari. Liidu kolm muud liikmesriiki (Hispaania, Kreeka ja Rumeenia) on Lissaboni kokkuleppele alla kirjutanud, kuid ei ole seda ratifitseerinud.

20. mail 2015. aastal muudeti Lissaboni kokkulepet Genfi redaktsiooniga. Genfi redaktsiooniga laiendatakse Lissaboni süsteemi kohaldamisala päritolunimetustelt kõigile geograafilistele tähistele ning selle kohaselt võivad kokkuleppeosalisteks saada rahvusvahelised organisatsioonid (nt Euroopa Liit).

Liidul on Genfi redaktsiooniga hõlmatud valdkondades ainupädevus. Seda ainupädevust kinnitati Euroopa Liidu Kohtu otsuses.

Teatavate põllumajandustoodete osas on liit kehtestanud ühtse ja ammendava süsteemi geograafilise tähise kaitseks; need tooted on veinid (1970), piiritusjoogid (1989), aromatiseeritud veinid (1991) ning muud põllumajandustooted ja toiduained (1992). Kui liit ja selle liikmesriigid ei ühineks Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga, jääks neil sellekohane kasu saamata.

Seetõttu väljendab raportöör heameelt nõukogu otsuse üle anda nõusolek liidu ühinemiseks Genfi redaktsiooniga. Samuti väljendab raportöör heameelt asjaolu üle, et liikmesriikidel on võimalik ühineda Genfi redaktsiooniga liidu huvides, jättes liidule ainupädevuse. Seeläbi antakse liidule hääleõigus, kuid samal ajal võetakse nõuetekohaselt arvesse nende liikmesriikide eriolukorda, kes on juba Lissaboni kokkuleppe osalised.


RAHVUSVAHELISE KAUBANDUSE KOMISJONI ARVAMUS (11.12.2018)

õiguskomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ühinemise kohta päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga

(COM(2018)0350 – C8 – 2018/0214(NLE))

Arvamuse koostaja: Tiziana Beghin

LÜHISELGITUS

Kõnealuse õigusaktiga annab Euroopa Parlament ELile nõusoleku saada Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) Lissaboni kokkuleppe osaliseks.

Lissaboni kokkulepe on sõlmitud 1958. aastal ja käsitleb päritolunimetuste kaitset. Seda ajakohastati 2015. aastal Genfi redaktsiooniga, et laiendada selle kohaldamisala ka geograafilistele tähistele. Kokkulepe võimaldab saada päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste kaitset üheainsa registreeringu kaudu.

Kuna vaid seitse ELi liikmesriiki on Lissaboni kokkuleppe osalised ja arvestades, et liikmesriikide süsteemide pakutav kaitse eeldab riikide kaupa registreerimist ja selle tulemuseks võivad olla erinevad õiguslikud tagatised, usub arvamuse koostaja, et ELi ühinemine Lissaboni kokkuleppega parandab Euroopa geograafiliste tähiste kaitset kõigis Lissaboni kokkuleppele allakirjutanud riikides.

Lisaks annaks see liidule võimaluse viidata kaubanduspartneritega kahepoolseid läbirääkimisi pidades Lissaboni süsteemile, mille saaks võtta geograafiliste tähiste kaitse üle peetavate läbirääkimiste aluseks.

Arvestades, et geograafilistel tähistel on põllumajandussektoris positiivne mõju kõrge lisaväärtusega tootmisele, soovitab raportöör Euroopa Parlamendil ühinemisele nõusolek anda.

******

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval õiguskomisjonil anda soovituse kiita heaks ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ühinemise kohta päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Liidu ühinemine päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga

Viited

COM(2018)03502018/0214(NLE)

Vastutav komisjon

 

JURI

 

 

 

 

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Tiziana Beghin

29.8.2018

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

20.11.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

10.12.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

38

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sajjad Karim, Seán Kelly, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Paloma López Bermejo, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

38

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Elsi Katainen, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini, Georg Mayer

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

David Borrelli

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Seán Kelly, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

0

 

 

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS (30.11.2018)

õiguskomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ühinemise kohta päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga

(COM(2018)0350 – C8 0000/2018 – 2018/0214(NLE))

Arvamuse koostaja: Adina-Ioana Vălean

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval väliskomisjonil anda soovituse kiita heaks ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ühinemise kohta päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Liidu ühinemine päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga

Viited

COM(2018)03502018/0214(NLE)

Vastutav komisjon

 

JURI

 

 

 

 

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Adina-Ioana Vălean

30.8.2018

Vastuvõtmise kuupäev

27.11.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

49

2

4

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Elena Gentile, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Jiří Maštálka, Ulrike Müller, Alojz Peterle, Keith Taylor, Tiemo Wölken, Carlos Zorrinho

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Martina Anderson, Edward Czesak, Jens Geier, Jude Kirton-Darling, Vladimír Maňka, Anna Záborská

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSNÕUANDVAS KOMISJONIS

49

+

ALDE

Gerben Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL 

Martina Anderson, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Jiří Maštálka

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling , Françoise Grossetête, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Anna Záborská

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jens Geier, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Jo Leinen, Vladimír Maňka, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Davor Škrlec, Keith Taylor

2

ECR

John Procter

EFDD

Julia Reid

4

0

ECR

Edward Czesak, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Liidu ühinemine päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga

Viited

06929/2019 – C8-0133/2019 – COM(2018)03502018/0214(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

15.3.2019

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

25.3.2019

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

25.3.2019

ENVI

25.3.2019

AGRI

25.3.2019

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

AGRI

29.8.2018

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Virginie Rozière

24.9.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

1.4.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

15

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Pascal Durand, Virginie Rozière

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Mylène Troszczynski

Esitamise kuupäev

3.4.2019


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

15

+

ALDE

Jean-Marie Cavada

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Mylène Troszczynski

PPE

Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Julie Ward

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0

 

 

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 9. aprill 2019Õigusalane teave