Procedūra : 2018/0214(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0187/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0187/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 16/04/2019 - 8.2
CRE 16/04/2019 - 8.2

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0360

IETEIKUMS     ***
PDF 197kWORD 54k
3.4.2019
PE 637.267v02-00 A8-0187/2019

par projektu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pievienošanos Lisabonas Vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas aktam

(06929/2019 – C8-0133/2019 – 2018/0214(NLE))

Juridiskā komiteja

Referente: Virginie Rozière

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 Starptautiskās tirdzniecības komitejas ATZINUMS
 Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pievienošanos Lisabonas Vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas aktam

(06929/2019 – C8-0133/2019 – 2018/0214(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (06929/2019),

–  ņemot vērā Lisabonas Vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas aktu, kurš tika parakstīts 2015. gada 20. maijā Ženēvā,

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 207. pantu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu (C8-0133/2019),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu un 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ieteikumu, kā arī Starptautiskās tirdzniecības komitejas un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumus (A8-0187/2019),

1.  sniedz piekrišanu tam, ka Eiropas Savienība pievienojas minētajam aktam;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.


PASKAIDROJUMS

Ar 1958. gada 31. oktobra Lisabonas Vienošanos par cilmes vietu nosaukumu aizsardzību un to starptautisko reģistrāciju tika izveidota „Īpaša savienība” kā daļa no Rūpnieciskā īpašuma aizsardzības savienības, kas izveidota ar 1883. gada Parīzes konvenciju par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību.

Vienošanos noslēgušās puses apņemas aizsargāt savā teritorijā pārējo Īpašās savienības dalībvalstu produktu cilmes vietu nosaukumus, kas kā tādi ir atzīti un aizsargāti izcelsmes valstī un ir reģistrēti Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas Starptautiskajā birojā, ja vien puses vienošanās puses nepaziņo, ka tās nevar nodrošināt šādu aizsardzību.

Lisabonas vienošanās puses ir septiņas ES dalībvalstis, proti, Bulgārija, Čehijas Republika, Francija, Itālija, Ungārija, Portugāle un Slovākija. Trīs citas ES dalībvalstis, proti, Grieķija, Spānija un Rumānija, Lisabonas vienošanos ir parakstījušas, bet nav ratificējušas.

Lisabonas vienošanās 2015. gada 20. maijā tika pārskatīta ar Ženēvas aktu. Ar Ženēvas aktu Lisabonas sistēmas darbības joma tiek paplašināta, lai aptvertu ne vien cilmes vietu nosaukumus, bet arī visas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un ļauj starptautiskām organizācijām (piem., Eiropas Savienībai) kļūt par vienošanās pusēm.

Savienībai ir ekskluzīva kompetence jomās, uz kurām attiecas Ženēvas akts. Šī ekskluzīvā kompetence ir apstiprināta ar Eiropas Savienības Tiesas spriedumu.

Attiecībā uz konkrētiem lauksaimniecības produktiem – Savienība ir ieviesusi vienotas un visaptverošas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzības sistēmas vīniem (1970. g.), stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem (1989. g.), aromatizētajiem vīniem (1991. g.) un citiem lauksaimniecības un pārtikas produktiem (1992. g.). Tomēr nepievienošanās gadījumā Savienība un tās dalībvalstis nevarēs gūt labumu, ko nodrošina Lisabonas vienošanās Ženēvas akts.

Referente atzinīgi vērtē Padomes lēmumu apstiprināt Savienības pievienošanos Ženēvas aktam. Viņa tāpat atzinīgi vērtē dalībvalstīm sniegto iespēju pievienoties minētajam aktam Savienības interešu ietvaros un respektējot tās ekskluzīvās kompetences, kas garantē Savienības balsstiesības un ņem vērā arī to dalībvalstu īpašo situāciju, kuras jau ir Lisabonas vienošanās noslēdzējas puses.


Starptautiskās tirdzniecības komitejas ATZINUMS (11.12.2018)

Juridiskajai komitejai

par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pievienošanos Lisabonas Vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas aktam

(COM(2018)0350 – C8 – 2018/0214(NLE))

Atzinuma sagatavotāja: Tiziana Beghin

ĪSS PAMATOJUMS

Ar šo tiesību aktu Eiropas Parlaments piešķirs piekrišanu, lai ES kļūtu par WIPO Lisabonas vienošanās līgumslēdzēju pusi.

Lisabonas vienošanās ir 1958. gadā noslēgts līgums par cilmes vietu nosaukumu (CVN) aizsardzību. To atjaunināja ar 2015. gada Ženēvas aktu, paplašinot tā darbības jomu un iekļaujot tajā ģeogrāfiskās izcelsmes norādes (ĢIN). Vienošanās ļauj panākt CVN un ĢIN aizsardzību, izmantojot vienotu reģistrāciju.

Tā kā tikai septiņas ES dalībvalstis ir vienošanās līgumslēdzējas puses un tā kā aizsardzība dalībvalstu sistēmās prasītu reģistrācija pa valstīm un tā rezultātā radušās juridiskās garantijas būtu atšķirīgas, atzinuma sagatavotāja uzskata, ka ES pievienošanās Lisabonas vienošanās uzlabos Eiropas ĢIN aizsardzību visās Lisabonas vienošanās parakstītājās valstīs.

Turklāt, risinot divpusējas sarunas ar tirdzniecības partneriem, tas ļautu Savienībai atsaukties uz Lisabonas sistēmu kā pamatu sarunām par ĢIN aizsardzību.

Ņemot vērā ĢIN labvēlīgo ietekmi uz ražošanu lauksaimniecības nozarē ar augstu pievienoto vērtību, atzinuma sagatavotāja ierosina, lai Parlaments sniedz piekrišanu pievienoties.

******

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju ieteikt Parlamentam sniegt piekrišanu priekšlikumam Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pievienošanos Lisabonas Vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas aktam.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Savienības pievienošanās Lisabonas Vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas aktam

Atsauces

COM(2018)03502018/0214(NLE)

Atbildīgā komiteja

 

JURI

 

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Tiziana Beghin

29.8.2018

Izskatīšana komitejā

20.11.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

10.12.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

38

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sajjad Karim, Seán Kelly, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Paloma López Bermejo, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

38

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Elsi Katainen, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini, Georg Mayer

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

David Borrelli

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Seán Kelly, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

0

-

 

 

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ATZINUMS (30.11.2018)

Juridiskajai komitejai

par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pievienošanos Lisabonas Vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas aktam

(COM(2018)0350 – C8 – 2018/0214(NLE))

Atzinuma sagatavotāja: Adina-Ioana Vălean

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju ieteikt Parlamentam sniegt piekrišanu ierosinātajam Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienība pievienotos Lisabonas Vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas aktam.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Savienības pievienošanās Lisabonas Vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas aktam

Atsauces

COM(2018)03502018/0214(NLE)

Atbildīgā komiteja

 

JURI

 

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Adina-Ioana Vălean

30.8.2018

Pieņemšanas datums

27.11.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

49

2

4

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Elena Gentile, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Jiří Maštálka, Ulrike Müller, Alojz Peterle, Keith Taylor, Tiemo Wölken, Carlos Zorrinho

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Martina Anderson, Edward Czesak, Jens Geier, Jude Kirton-Darling, Vladimír Maňka, Anna Záborská

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

49

+

ALDE

Gerben Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL 

Martina Anderson, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Jiří Maštálka

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling , Françoise Grossetête, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Anna Záborská

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jens Geier, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Jo Leinen, Vladimír Maňka, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Davor Škrlec, Keith Taylor

2

-

ECR

John Procter

EFDD

Julia Reid

4

0

ECR

Edward Czesak, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Savienības pievienošanās Lisabonas Vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas aktam

Atsauces

06929/2019 – C8-0133/2019 – COM(2018)03502018/0214(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

15.3.2019

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

25.3.2019

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

25.3.2019

ENVI

25.3.2019

AGRI

25.3.2019

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

AGRI

29.8.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Virginie Rozière

24.9.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

1.4.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

15

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pascal Durand, Virginie Rozière

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Mylène Troszczynski

Iesniegšanas datums

3.4.2019


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

15

+

ALDE

Jean-Marie Cavada

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Mylène Troszczynski

PPE

Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Julie Ward

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. aprīlisJuridisks paziņojums