Procedura : 2018/0214(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0187/2019

Teksty złożone :

A8-0187/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/04/2019 - 8.2
CRE 16/04/2019 - 8.2

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0360

ZALECENIE     ***
PDF 196kWORD 56k
3.4.2019
PE 637.267v02-00 A8-0187/2019

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych

(06929/2019 – C8-0133/2019 – 2018/0214(NLE))

Komisja Prawna

Sprawozdawczyni: Virginie Rozière

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA KOMISJI HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO
 OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych

(06929/2019 – C8-0133/2019 – 2018/0214(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (06929/2019),

–  uwzględniając Akt genewski Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych podpisany w Genewie w dniu 20 maja 2015 r.,

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 207 i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0133/2019),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Prawnej oraz opinie przedstawione przez Komisję Handlu Międzynarodowego i Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0187/2019),

1.  wyraża zgodę na przystąpienie Unii Europejskiej do Aktu;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich.


UZASADNIENIE

W Porozumieniu lizbońskim o ochronie nazw pochodzenia i ich międzynarodowej rejestracji z dnia 31 października 1958 r. utworzono „związek szczególny” w ramach Związku Ochrony Własności Przemysłowej, który został ustanowiony przez Konwencję paryską (1883 r.) o ochronie własności przemysłowej.

Jego umawiające się strony zobowiązują się do ochrony na swoich terytoriach nazw pochodzenia produktów innych państw należących do związku szczególnego, uznanych i chronionych jako takie w kraju pochodzenia i zarejestrowanych w Międzynarodowym Biurze Własności Intelektualnej Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), chyba że strony te złożą oświadczenie, że nie mogą zapewnić takiej ochrony.

Stronami porozumienia lizbońskiego jest siedem państw członkowskich, mianowicie Bułgaria, Czechy, Francja, Włochy, Węgry, Portugalia i Słowacja. Trzy inne państwa członkowskie podpisały porozumienie lizbońskie, ale go nie ratyfikowały, mianowicie Grecja, Hiszpania i Rumunia.

Dnia 20 maja 2015 r. Akt genewski zmienił Porozumienie lizbońskie. W Akcie genewskim rozszerza się zakres lizbońskiego systemu nazw pochodzenia na wszystkie oznaczenia geograficzne i umożliwia się organizacjom międzynarodowym (takim jak Unia Europejska) stanie się umawiającymi się stronami..

Unia ma wyłączną kompetencję w odniesieniu do obszarów objętych aktem genewskim. Ta wyłączna kompetencja została potwierdzona w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Jeżeli chodzi o niektóre produkty rolne, Unia ustanowiła jednolite i kompleksowe systemy ochrony oznaczeń geograficznych w odniesieniu do wina (1970 r.), napojów spirytusowych (1989 r.), win aromatyzowanych (1991 r.) oraz innych produktów rolnych i środków spożywczych (1992 r.). Jednak bez przystąpienia Unia i jej państwa członkowskie nadal nie mogłyby czerpać korzyści z Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego.

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje zatem decyzję Rady o zatwierdzeniu przystąpienia Unii do Aktu genewskiego. Z zadowoleniem odnosi się również do zaoferowanej państwom członkowskim możliwości przystąpienia do tego Aktu w interesie Unii i z poszanowaniem jej wyłącznej kompetencji, co zagwarantuje Unii prawo głosu z jednoczesnym uwzględnieniem szczególnej sytuacji państw członkowskich, które już są umawiającymi się stronami Porozumienia lizbońskiego.


OPINIA KOMISJI HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO (11.12.2018)

dla Komisji Prawnej

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych

(COM(2018)0350 – C8 – 2018/0214(NLE))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Tiziana Beghin

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W drodze tego aktu Parlament Europejski udzieli zgody UE na przystąpienie do porozumienia lizbońskiego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

Porozumienie lizbońskie jest traktatem z 1958 r. o ochronie nazw pochodzenia. Zostało one zaktualizowane Aktem genewskim w 2015 r., który rozszerzył jego zakres na oznaczenia geograficzne. Porozumienie umożliwia uzyskanie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych za pomocą jednej rejestracji.

Ponieważ tylko siedem państw członkowskich UE jest stroną porozumień i biorąc pod uwagę, że ochrona w ramach systemów państw członkowskich wymagałaby rejestracji kraj po kraju i mogłaby skutkować różnymi gwarancjami prawnymi, sprawozdawczyni uważa, że przystąpienie UE do porozumienia lizbońskiego poprawi ochronę europejskich oznaczeń geograficznych na terytorium wszystkich sygnatariuszy porozumienia lizbońskiego.

Ponadto, w negocjacjach dwustronnych z partnerami handlowymi, umożliwiłoby to Unii powoływanie się na system lizboński jako podstawę negocjacyjną podczas omawiania kwestii ochrony oznaczeń geograficznych.

Biorąc pod uwagę pozytywny wpływ oznaczeń geograficznych na produkcję o wysokiej wartości dodanej w sektorze rolnym, sprawozdawczyni proponuje, aby Parlament wyraził zgodę na przystąpienie.

******

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Prawnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o zalecenie Parlamentowi wyrażenia zgody na wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Przystąpienie Unii Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych

Odsyłacze

COM(2018)03502018/0214(NLE)

Komisja przedmiotowo właściwa

 

JURI

 

 

 

 

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Tiziana Beghin

29.8.2018

Rozpatrzenie w komisji

20.11.2018

 

 

 

Data przyjęcia

10.12.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

38

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sajjad Karim, Seán Kelly, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Paloma López Bermejo, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

38

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Elsi Katainen, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini, Georg Mayer

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

David Borrelli

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Seán Kelly, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

0

-

 

 

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (30.11.2018)

dla Komisji Prawnej

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych

(COM(2018)0350 – C8-0000/2018 – 2018/0214(NLE))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Adina-Ioana Vălean

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Prawnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o zalecenie zatwierdzenia wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Przystąpienie Unii Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych

Odsyłacze

COM(2018)03502018/0214(NLE)

Komisja przedmiotowo właściwa

 

JURI

 

 

 

 

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Adina-Ioana Vălean

30.8.2018

Data przyjęcia

27.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

49

2

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Elena Gentile, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Jiří Maštálka, Ulrike Müller, Alojz Peterle, Keith Taylor, Tiemo Wölken, Carlos Zorrinho

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Martina Anderson, Edward Czesak, Jens Geier, Jude Kirton-Darling, Vladimír Maňka, Anna Záborská

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

49

+

ALDE

Gerben Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL 

Martina Anderson, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Jiří Maštálka

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling , Françoise Grossetête, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Anna Záborská

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jens Geier, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Jo Leinen, Vladimír Maňka, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Davor Škrlec, Keith Taylor

2

-

ECR

John Procter

EFDD

Julia Reid

4

0

ECR

Edward Czesak, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Przystąpienie Unii Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych

Odsyłacze

06929/2019 – C8-0133/2019 – COM(2018)03502018/0214(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

15.3.2019

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

25.3.2019

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

25.3.2019

ENVI

25.3.2019

AGRI

25.3.2019

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

AGRI

29.8.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Virginie Rozière

24.9.2018

 

 

 

Data przyjęcia

1.4.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

15

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Pascal Durand, Virginie Rozière

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Mylène Troszczynski

Data złożenia

3.4.2019


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

15

+

ALDE

Jean-Marie Cavada

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Mylène Troszczynski

PPE

Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Julie Ward

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 9 kwietnia 2019Informacja prawna