Procedură : 2018/0214(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0187/2019

Texte depuse :

A8-0187/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/04/2019 - 8.2
CRE 16/04/2019 - 8.2

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0360

RECOMANDARE     ***
PDF 189kWORD 56k
3.4.2019
PE 637.267v02-00 A8-0187/2019

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind aderarea Uniunii Europene la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice

(06929/2019 – C8-0133/2019 – 2018/0214(NLE))

Comisia pentru afaceri juridice

Raportoare: Virginie Rozière

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ AL Comisiei pentru comerț internațional
 AVIZ AL Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind aderarea Uniunii Europene la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice

(06929/2019 – C8-0133/2019 – 2018/0214(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (06929/2019),

–  având în vedere Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice, semnat la Geneva la 20 mai 2015,

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0133/2019),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri juridice și avizele Comisiei pentru comerț internațional și Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0187/2019),

1.  aprobă aderarea Uniunii Europene la act;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.


EXPUNERE DE MOTIVE

Acordul de la Lisabona din 31 octombrie 1958 privind protecția și înregistrarea internațională a denumirilor de origine a creat o „Uniune specială” în cadrul Uniunii pentru Protecția Proprietății Industriale care a fost instituită prin Convenția de la Paris din 1883 pentru protecția proprietății industriale.

Părțile contractante se angajează să protejeze, pe teritoriile lor, denumirile de origine ale produselor celorlalte țări din cadrul Uniunii speciale, care sunt recunoscute și protejate ca atare în țara de origine și care sunt înregistrate la Biroul Internațional de Proprietate Intelectuală din cadrul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI), cu excepția cazului în care părțile respective declară că nu pot asigura protecția aferentă.

Șapte state membre sunt părți ale Acordului de la Lisabona, și anume Bulgaria, Republica Cehă, Franța, Italia, Ungaria, Portugalia și Slovacia. Alte trei state membre au semnat, dar nu au ratificat Acordul de la Lisabona, și anume Grecia, Spania și România.

La 20 mai 2015, Actul de la Geneva a revizuit Acordul de la Lisabona Actul de la Geneva extinde domeniul de aplicare al sistemului de la Lisabona, pentru a include, pe lângă denumirile de origine, și toate indicațiile geografice. De asemenea, permite organizațiilor internaționale (precum Uniunea Europeană) să devină părți contractante.

Uniunea are competență exclusivă pentru domeniile vizate de Actul de la Geneva. Această competență exclusivă a fost confirmată într-o hotărâre a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

În ceea ce privește anumite produse agricole, Uniunea a stabilit sisteme uniforme și cuprinzătoare de protecție a indicațiilor geografice pentru vinuri (1970), băuturi spirtoase (1989), vinuri aromatizate (1991) și alte produse agricole și produse alimentare (1992). Totuși, dacă nu ar adera la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona, Uniunea și statele sale membre nu s-ar putea bucura de beneficiile pe care le oferă în domeniu.

Raportoarea salută, deci, decizia Consiliului de aprobare a aderării Uniunii la Actul de la Geneva. Ea salută, de asemenea, posibilitatea oferită statelor membre de a adera la actul respectiv în interesul Uniunii, Uniunea păstrând competența exclusivă. Astfel, Uniunea va beneficia de drepturi de vot, putând, în același timp, și țină seama în mod corespunzător de situația specifică a statelor membre care sunt deja părți contractante la Acordul de la Lisabona.


AVIZ AL Comisiei pentru comerț internațional (11.12.2018)

destinat Comisiei pentru afaceri juridice

referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind aderarea Uniunii Europene la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice

(COM(2018)0350 – C8 – 2018/0214(NLE))

Raportoare pentru aviz: Tiziana Beghin

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Prin acest act, Parlamentul European va aproba aderarea UE la Acordul OMPI de la Lisabona.

Acordul de la Lisabona este un tratat din 1958 privind protecția denumirilor de origine (DO). El a fost actualizat prin Actul de la Geneva din 2015, extinzând domeniul său de aplicare la indicațiile geografice (IG). Acordul face posibilă obținerea protecției pentru DO și IG prin intermediul unei înregistrări unice.

Întrucât numai șapte state membre ale UE sunt părți la acorduri și dat fiind că protecția în cadrul sistemelor statelor membre ar necesita câte o înregistrare pentru fiecare țară și ar putea duce la garanții juridice diferite, raportoarea consideră că aderarea UE la Acordul de la Lisabona va îmbunătăți protecția IG europene în toate țările semnatare ale Acordului de la Lisabona.

În plus, atunci când desfășoară negocieri bilaterale cu partenerii comerciali, acest lucru ar permite Uniunii să facă referire la sistemul de la Lisabona ca bază pentru negocieri atunci când se discută despre protecția IG.

Având în vedere impactul pozitiv al IG asupra producției cu valoare adăugată ridicată din sectorul agricol, raportoarea sugerează ca Parlamentul să aprobe aderarea.

******

Comisia pentru comerț internațional invită Comisia pentru afaceri externe, care este comisie competentă, să recomande aprobarea propunerii de decizie a Consiliului privind aderarea Uniunii Europene la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Aderarea Uniunii Europene la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice

Referințe

COM(2018)03502018/0214(NLE)

Comisie competentă

 

JURI

 

 

 

 

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Tiziana Beghin

29.8.2018

Examinare în comisie

20.11.2018

 

 

 

Data adoptării

10.12.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

38

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Membri supleanți prezenți la votul final

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sajjad Karim, Seán Kelly, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Paloma López Bermejo, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

38

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Elsi Katainen, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini, Georg Mayer

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

David Borrelli

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Seán Kelly, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

0

-

 

 

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri


AVIZ AL Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (30.11.2018)

destinat Comisiei pentru afaceri juridice

referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind aderarea Uniunii Europene la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice

(COM(2018)0350 – C8 0000/2018 – 2018/0214(NLE))

Raportoare pentru aviz: Adina-Ioana Vălean

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară invită Comisia pentru afaceri juridice, care este comisie competentă, să recomande aprobarea propunerii de decizie a Consiliului privind aderarea Uniunii Europene la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Aderarea Uniunii Europene la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice

Referințe

COM(2018)03502018/0214(NLE)

Comisie competentă

 

JURI

 

 

 

 

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Adina-Ioana Vălean

30.8.2018

Data adoptării

27.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

49

2

4

Membri titulari prezenți la votul final

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Elena Gentile, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Jiří Maštálka, Ulrike Müller, Alojz Peterle, Keith Taylor, Tiemo Wölken, Carlos Zorrinho

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Martina Anderson, Edward Czesak, Jens Geier, Jude Kirton-Darling, Vladimír Maňka, Anna Záborská

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

49

+

ALDE

Gerben Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL 

Martina Anderson, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Jiří Maštálka

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling , Françoise Grossetête, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Anna Záborská

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jens Geier, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Jo Leinen, Vladimír Maňka, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Davor Škrlec, Keith Taylor

2

-

ECR

John Procter

EFDD

Julia Reid

4

0

ECR

Edward Czesak, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Aderarea Uniunii Europene la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice

Referințe

06929/2019 – C8-0133/2019 – COM(2018)03502018/0214(NLE)

Data sesizării

15.3.2019

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

JURI

25.3.2019

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

INTA

25.3.2019

ENVI

25.3.2019

AGRI

25.3.2019

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

AGRI

29.8.2018

 

 

 

Raportoare

Data numirii

Virginie Rozière

24.9.2018

 

 

 

Data adoptării

1.4.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

15

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Pascal Durand, Virginie Rozière

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Mylène Troszczynski

Data depunerii

3.4.2019


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

15

+

ALDE

Jean-Marie Cavada

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Mylène Troszczynski

PPE

Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Julie Ward

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 9 aprilie 2019Notă juridică