Förfarande : 2018/0214(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0187/2019

Ingivna texter :

A8-0187/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/04/2019 - 8.2
CRE 16/04/2019 - 8.2

Antagna texter :

P8_TA(2019)0360

REKOMMENDATION     ***
PDF 180kWORD 59k
3.4.2019
PE 637.267v02-00 A8-0187/2019

om utkastet till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar

(06929/2019 – C8-0133/2019 – 2018/0214(NLE))

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Virginie Rozière

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för internationell handel
 YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar

(06929/2019 – C8-0133/2019 – 2018/0214(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (06929/2019),

–  med beaktande av Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar, som undertecknades i Genève den 20 maj 2015,

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 207 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0133/2019),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena från utskottet för internationell handel och utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0187/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner Europeiska unionens anslutning till akten.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna.


MOTIVERING

Genom Lissabonöverenskommelsen om skydd för ursprungsbeteckningar och deras internationella registrering av den 31 oktober 1958 inrättades en ”särskild union” inom ramen för unionen för industriellt rättsskydd, som inrättades genom Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten från 1833.

De avtalsslutande parterna åtar sig att på sina territorier skydda ursprungsbeteckningar för produkter från andra medlemmar i den särskilda unionen, när dessa ursprungsbeteckningar är erkända och skyddade i den egenskapen i ursprungslandet och registrerade hos den internationella byrån vid Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten, om inte parterna i fråga förklarar att de inte kan säkerställa sådant skydd.

Sju medlemsstater är parter i Lissabonöverenskommelsen: Bulgarien, Tjeckien, Frankrike, Italien, Ungern, Portugal och Slovakien. Tre andra medlemsstater har undertecknat Lissabonöverenskommelsen men inte ratificerat den, nämligen Grekland, Spanien och Rumänien.

Lissabonöverenskommelsen reviderades genom Genèveakten den 20 maj 2015. Genèveakten utökar Lissabonsystemets räckvidd från ursprungsbeteckningar till alla geografiska beteckningar och låter internationella organisationer (som EU) bli avtalsslutande parter.

Unionen har exklusiv befogenhet på de områden som Genèveakten omfattar. Det framgår av en dom från Europeiska unionens domstol.

För vissa jordbruksprodukter har unionen inrättat enhetliga och heltäckande system för skydd av geografiska ursprungsbeteckningar för viner (1970), spritdrycker (1989), aromatiserade viner (1991) och andra jordbruksprodukter och livsmedel (1992). Om inte EU ansluter sig, kan dock inte unionen och medlemsstaterna dra nytta av Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen.

Föredraganden välkomnar därför rådets beslut att godkänna unionens anslutning till Genèveakten. Hon välkomnar också att medlemsstaterna ges möjlighet att ansluta sig till denna akt i unionens intresse, med respekt för dess exklusiva befogenhet. Unionen får på så sätt rösträtt, samtidigt som man kan ta hänsyn till den särskilda situationen för de medlemsstater som redan är parter i Lissabonöverenskommelsen.


YTTRANDE från utskottet för internationell handel (11.12.2018)

till utskottet för rättsliga frågor

över förslaget till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar

(COM(2018)0350 – C8 – 2018/0214(NLE))

Föredragande av yttrande: Tiziana Beghin

KORTFATTAD MOTIVERING

Genom denna akt kommer Europaparlamentet att godkänna att EU blir part i Wipos Lissabonöverenskommelse.

Lissabonöverenskommelsen är ett fördrag från 1958 om skydd av ursprungsbeteckningar. Den uppdaterades genom Genèveakten 2015 som utvidgade dess räckvidd till att omfatta geografiska beteckningar. Genom avtalet blir det möjligt att få skydd för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar genom en enda registrering.

Eftersom endast sju av EU:s medlemsstater har anslutit sig till avtalen och eftersom skydd enligt medlemsstaternas system skulle kräva registrering land för land och skulle kunna leda till olika rättsliga garantier, anser föredraganden att EU:s anslutning till Lissabonavtalet kommer att förbättra det europeiska skyddet för geografiska beteckningar i samtliga länder som är parter i Lissabonavtalet.

Vid bilaterala förhandlingar med handelspartner skulle unionen dessutom därmed kunna hänvisa till Lissabonsystemet som en grund för förhandlingar när man diskuterar skyddet av geografiska beteckningar.

Med tanke på de geografiska beteckningarnas positiva inverkan på produktion med högt mervärde inom jordbrukssektorn föreslår föredraganden att parlamentet godkänner anslutningen.

******

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott rekommendera att parlamentet godkänner förslaget till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Europeiska unionens anslutning till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar

Referensnummer

COM(2018)03502018/0214(NLE)

Ansvarigt utskott

 

JURI

 

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Tiziana Beghin

29.8.2018

Behandling i utskott

20.11.2018

 

 

 

Antagande

10.12.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

38

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sajjad Karim, Seán Kelly, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Paloma López Bermejo, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

38

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Elsi Katainen, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini, Georg Mayer

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

David Borrelli

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Seán Kelly, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

0

-

 

 

0

0

 

 

Teckenförklaring

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (30.11.2018)

till utskottet för rättsliga frågor

över förslaget till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar

(COM(2018)0350 – C8 0000/2018 – 2018/0214(NLE))

Föredragande av yttrande: Adina-Ioana Vălean

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott rekommendera att parlamentet godkänner förslaget till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Europeiska unionens anslutning till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar

Referensnummer

COM(2018)03502018/0214(NLE)

Ansvarigt utskott

 

JURI

 

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Adina-Ioana Vălean

30.8.2018

Antagande

27.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

49

2

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Elena Gentile, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Jiří Maštálka, Ulrike Müller, Alojz Peterle, Keith Taylor, Tiemo Wölken, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Martina Anderson, Edward Czesak, Jens Geier, Jude Kirton-Darling, Vladimír Maňka, Anna Záborská

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

49

+

ALDE

Gerben Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL 

Martina Anderson, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Jiří Maštálka

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling , Françoise Grossetête, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Anna Záborská

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jens Geier, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Jo Leinen, Vladimír Maňka, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Davor Škrlec, Keith Taylor

2

-

ECR

John Procter

EFDD

Julia Reid

4

0

ECR

Edward Czesak, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Europeiska unionens anslutning till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar

Referensnummer

06929/2019 – C8-0133/2019 – COM(2018)03502018/0214(NLE)

Framläggande för parlamentet / begäran om godkännande

15.3.2019

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

25.3.2019

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

25.3.2019

ENVI

25.3.2019

AGRI

25.3.2019

 

Inget yttrande avges

       Beslut

AGRI

29.8.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Virginie Rozière

24.9.2018

 

 

 

Antagande

1.4.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

15

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pascal Durand, Virginie Rozière

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Mylène Troszczynski

Ingivande

3.4.2019


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

15

+

ALDE

Jean-Marie Cavada

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Mylène Troszczynski

PPE

Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Julie Ward

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 8 april 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy