Nós Imeachta : 2019/0005(NLE)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0188/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0188/2019

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 17/04/2019 - 16.5

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0413

MOLADH     ***
PDF 145kWORD 54k
5.4.2019
PE 637.502v02-00 A8-0188/2019

ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le hathnuachan an Chomhaontaithe ar Chomhar san Eolaíocht agus sa Teicneolaíocht idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas Chónaidhm na Rúise

(07683/2019 – C8‑0153/2019 – 2019/0005(NLE))

An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh

Rapóirtéir: Christian Ehler

(Nós imeachta simplithe – Riail 50(1) de na Rialacha Nós Imeachta)

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an dréachtchinneadh ón gComhairle ar athnuachan an Chomhaontaithe ar Chomhar san Eolaíocht agus sa Teicneolaíocht idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas Chónaidhm na Rúise

(07683/2019 – C8‑0153/2019 – 2019/0005(NLE))

(Toiliú)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don dréachtchinneadh ón gComhairle (07683/2019),

–  ag féachaint don Chomhaontú ar Chomhar san Eolaíocht agus sa Teicnolaíocht idir idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas Chónaidhm na Rúise(1),

–  ag féachaint don dearbhú ón Ardionadaí Federica Mogherini thar ceann AE ar Phoblacht Fhéinrialaitheach na Crimé agus ar chathair Sevastapol an 20 Márta 2019,

–  ag féachaint don iarraidh ar thoiliú a thíolaic an Chomhairle i gcomhréir le hAirteagal 186 agus le hAirteagal 218(6), an dara fomhír, pointe (a)(v), den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (C8‑0153/2019),

–  ag féachaint do Riail 99(1) agus do Riail (4) agus do Riail 108(7) dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don mholadh ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh (A8-0188/2019),

1.  ag tabhairt a toilithe chun athnuchan a dhéanamh ar an gcomhaontú;

2.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát agus na Rúise.

(1)

OJ L299, 28.11.2000, lch.15


AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH

Teideal

Comhaontú ar Chomhar san Eolaíocht agus sa Teicnolaíocht idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas Chónaidhm na Rúise

Tagairtí

 

Dáta an chomhairliúcháin / na hiarrata ar thoiliú

1.4.2019

 

 

 

An Coiste Freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

ITRE

3.4.2019

 

 

 

Coistí ar iarradh tuairim orthu

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

AFET

3.4.2019

BUDG

3.4.2019

 

 

Gan tuairim a thabhairt

       Dáta an chinnidh

AFET

20.2.2019

BUDG

26.2.2019

 

 

Rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

 

2.4.2019

 

 

 

Nós imeachta simplithe - dáta an chinnidh

2.4.2019

Pléite sa choiste

2.4.2019

 

 

 

Dáta an ghlactha

2.4.2019

 

 

 

Dáta don chur síos

5.4.2019

An nuashonrú is déanaí: 11 Aibreán 2019Fógra dlíthiúil