Procedūra : 2019/0005(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0188/2019

Pateikti tekstai :

A8-0188/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/04/2019 - 16.5

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0413

REKOMENDACIJA     ***
PDF 157kWORD 51k
5.4.2019
PE 637.502v02-00 A8-0188/2019

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo atnaujinimo projekto

(07683/2019 – C8-0153/2019 – 2019/0005(NLE))

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pranešėjas: Christian Ehler

Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 1 dalis

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo atnaujinimo projekto

(07683/2019 – C8-0153/2019 – 2019/0005(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (07683/2019),

–  atsižvelgdamas į Susitarimą dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo tarp Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės(1),

–  atsižvelgdamas į vyriausiosios įgaliotinės Federicos Mogherini 2019 m. kovo 20 d. deklaraciją ES vardu dėl Krymo Autonominės Respublikos ir Sevastopolio miesto,

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 186 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį (C8-0153/2019),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto rekomendaciją (A8-0188/2019),

1.  pritaria minėto susitarimo atnaujinimui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Rusijos parlamentams ir vyriausybėms.

(1)

OL L 299, 2000 11 28, p. 15.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimas

Nuorodos

07683/2019 – C8-0153/2019 – COM(2019)00072019/0005(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

1.4.2019

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

3.4.2019

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

3.4.2019

BUDG

3.4.2019

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

AFET

20.2.2019

BUDG

26.2.2019

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Christian Ehler

2.4.2019

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

2.4.2019

Svarstymas komitete

2.4.2019

 

 

 

Priėmimo data

2.4.2019

 

 

 

Pateikimo data

5.4.2019

Atnaujinta: 2019 m. balandžio 12 d.Teisinis pranešimas