Postup : 2019/0804(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0189/2019

Předložené texty :

A8-0189/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/04/2019 - 16.6

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0414

ZPRÁVA     *
PDF 170kWORD 53k
8.4.2019
PE 637.470v01-00 A8-0189/2019

o návrhu rozhodnutí Rady o změně statutu Evropské investiční banky

(07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS))

Výbor pro ústavní záležitosti

Zpravodajka: Danuta Maria Hübner

(Zjednodušený postup – čl. 50 odst. 1 jednacího řádu)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Rozpočtového výboru
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o změně statutu Evropské investiční banky

(07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Evropské investiční banky předložený Radě týkající se změny statutu Evropské investiční banky (07651/2019),

–  s ohledem na článek 308 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0149/2019),

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti a stanovisko Rozpočtového výboru (A8-0189/2019),

1.  návrh schvaluje;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, Evropské investiční bance a vnitrostátním parlamentům.


STANOVISKO Rozpočtového výboru (2.4.2019)

pro Výbor pro ústavní záležitosti

k návrhu rozhodnutí Rady o změně statutu Evropské investiční banky - žádost o zahájení postupu podle článku 308

(07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS))

Navrhovatel: Eider Gardiazabal Rubial

(Zjednodušený postup – čl. 50 odst. 1 a 3 jednacího řádu)

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Dne 11. března 2019 předložila EIB žádost Radě o změnu čl. 4 odst. 1 a čl. 9 odst. 2 svého statutu.

Tento případ se řídí postupem stanoveným v článku 308 SFEU, podle něhož „Rada může na žádost Evropské investiční banky a po konzultaci s Evropským parlamentem a Komisí […] jednomyslně zvláštním legislativním postupem změnit statut Evropské investiční banky“.

Cílem zamýšlených změn, které navrhuje EIB, je upravit statut banky tak, aby zohledňoval navýšení kapitálu EIB upsaného Polskem a Rumunskem.

Rozpočtový výbor konstatuje, že toto navýšení kapitálu jen okrajově kompenzuje snížení kapitálu EIB v důsledku odchodu Spojeného království z Unie. Rozpočtový výbor zdůrazňuje, že v zájmu zachování kapacity EIB plnit své politické cíle je třeba, aby bylo výše uvedené snížení kompenzováno v plném rozsahu.

******

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako věcně příslušný výbor, aby navrhl schválení návrhu Rady.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Návrh na změnu statutu EIB – žádost o zahájení postupu podle článku 308

Referenční údaje

07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS)

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AFCO

28.3.2019

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

28.3.2019

Zpravodaj(ka):

       Datum jmenování

Eider Gardiazabal Rubial

1.4.2019

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

2.4.2019

Datum přijetí

2.4.2019

 

 

 


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Návrh změny statutu EIB – žádost o zahájení postupu podle článku 308

Referenční údaje

07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS)

Datum konzultace s EP

26.3.2019

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AFCO

28.3.2019

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

28.3.2019

ECON

28.3.2019

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ECON

2.4.2019

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Danuta Maria Hübner

2.4.2019

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

2.4.2019

Datum přijetí

2.4.2019

 

 

 

Datum předložení

8.4.2019

Poslední aktualizace: 12. dubna 2019Právní upozornění