Procedūra : 2019/0804(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0189/2019

Pateikti tekstai :

A8-0189/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/04/2019 - 16.6

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0414

PRANEŠIMAS     *
PDF 153kWORD 56k
8.4.2019
PE 637.470v01-00 A8-0189/2019

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos investicijų banko statutas

(07651/2019 – C8‑0149/2019 – 2019/0804(CNS))

Konstitucinių reikalų komitetas

Pranešėja: Danuta Maria Hübner

(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 1 dalis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 Biudžeto komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos investicijų banko statutas

(07651/2019 – C8‑0149/2019 – 2019/0804(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos investicijų banko pasiūlymą Tarybai iš dalies pakeisti Europos investicijų banko statutą (07651/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 308 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8‑0149/2019),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto nuomonę (A8-0189/2019),

1.  pritaria pasiūlymui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai, Europos investicijų bankui ir nacionaliniams parlamentams.


Biudžeto komiteto NUOMONĖ (2.4.2019)

pateikta Konstitucinių reikalų komitetui

dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos investicijų banko statutas. Prašymas pradėti 308 straipsnio procedūrą.

(07651/2019 – C8‑0149/2019 – 2019/0804(CNS))

Nuomonės referentė: Eider Gardiazabal Rubial

(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 1 ir 3 dalys)

TRUMPAS PAGRINDIMAS

2019 m. kovo 11 d. EIB pateikė Tarybai prašymą iš dalies pakeisti jos statuto 4 straipsnio 1 dalį ir 9 straipsnio 2 dalį.

Tai atitinka procedūrą, nustatytą Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 308 straipsnyje, pagal kurį „Europos investicijų banko prašymu bei pasikonsultavusi su Europos Parlamentu ir Komisija [...] Taryba, vieningai spręsdama pagal specialią teisėkūros procedūrą, gali keisti Banko statutą“.

EIB pasiūlytais tiksliniais pakeitimais siekiama pritaikyti Banko statutą, kad būtų atspindėtas EIB pasirašytojo kapitalo padidėjimas Lenkijoje ir Rumunijoje.

Biudžeto komitetas pažymi, kad šis kapitalo didinimas tik nežymiai kompensuoja EIB kapitalo sumažėjimą dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES. Biudžeto komitetas pabrėžia, kad norint išsaugoti EIB galimybę pasiekti savo politikos tikslus, minėtasis kapitalo reikalavimas turi būti visiškai kompensuotas.

******

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą siūlyti pritarti Tarybos projektui.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Antraštė

Pasiūlymas dėl EIB statuto dalinio pakeitimo. Prašymas pradėti 308 straipsnio procedūrą

Nuorodos

07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFCO

28.3.2019

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

28.3.2019

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Eider Gardiazabal Rubial

1.4.2019

Supaprastinta procedūra: nutarimo data

2.4.2019

Priėmimo data

2.4.2019

 

 

 


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Antraštė

Pasiūlymas dėl EIB statuto dalinio pakeitimo. Prašymas pradėti 308 straipsnio procedūrą

Nuorodos

07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS)

Konsultacijos su EP data

26.3.2019

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFCO

28.3.2019

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

28.3.2019

ECON

28.3.2019

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Sprendimo data

ECON

2.4.2019

 

 

 

Pranešėjai:

       Paskyrimo data

Danuta Maria Hübner

2.4.2019

 

 

 

Supaprastinta procedūra: nutarimo data

2.4.2019

Priėmimo data

2.4.2019

 

 

 

Pateikimo data

8.4.2019

Atnaujinta: 2019 m. balandžio 12 d.Teisinis pranešimas