Procedure : 2019/0804(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0189/2019

Ingediende teksten :

A8-0189/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 17/04/2019 - 16.6

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0414

VERSLAG     *
PDF 162kWORD 56k
8.4.2019
PE 637.470v01-00 A8-0189/2019

over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van de statuten van de Europese Investeringsbank

(07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS))

Commissie constitutionele zaken

Rapporteur: Danuta Maria Hübner

(Vereenvoudigde procedure – Artikel 50, lid 1, van het Reglement)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 ADVIES VAN DE Begrotingscommissie
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van de statuten van de Europese Investeringsbank

(07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Europese Investeringsbank aan de Raad tot wijziging van de statuten van de Europese Investeringsbank (07651/2019),

–  gezien artikel 308 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0149/2019),

–  gezien artikel 78 quater van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken en het advies van de Begrotingscommissie (A8-0189/2019),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het voorstel;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de Europese Investeringsbank en de nationale parlementen.


ADVIES VAN DE Begrotingscommissie (2.4.2019)

aan de Commissie constitutionele zaken

inzake het ontwerp van besluit van de Raad tot wijziging van de statuten van de Europese Investeringsbank - Verzoek om de procedure van artikel 308 te starten

(07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS))

Rapporteur voor advies: Eider Gardiazabal Rubial

  (Vereenvoudigde procedure – Artikel 50, leden 1 en 3, van het Reglement)

BEKNOPTE MOTIVERING

Op 11 maart 2019 heeft de EIB bij de Raad een verzoek ingediend om artikel 4, lid 1, en artikel 9, lid 2, van haar statuten te wijzigen.

Hierbij is de procedure van artikel 308 VWEU gevolgd, op grond waarvan "de Raad [...] op verzoek van de Europese Investeringsbank en na raadpleging van het Europees Parlement en de Commissie [...] de statuten volgens een bijzondere wetgevingsprocedure met eenparigheid van stemmen [kan] wijzigen."

De beoogde, door de EIB voorgestelde wijzigingen hebben tot doel de statuten van de Bank aan te passen om een afspiegeling te vormen van een kapitaalverhoging van de EIB waarop Polen en Roemenië hebben ingeschreven.

De Begrotingscommissie constateert dat deze kapitaalverhoging slechts een marginale compensatie vormt van de kapitaalvermindering van de EIB ten gevolge van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk. De Begrotingscommissie onderstreept dat, ter behoud van het vermogen van het EIB om haar beleidsdoelstellingen te verwezenlijken, voornoemd kapitaaltekort volledig moet worden gecompenseerd.

******

De Begrotingscommissie verzoekt de bevoegde Commissie constitutionele zaken voor te stellen het ontwerp van de Raad goed te keuren.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Voorstel tot wijziging van de statuten van de EIB - Verzoek om de procedure van artikel 308 te starten

Document‑ en procedurenummers

07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

AFCO

28.3.2019

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

BUDG

28.3.2019

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Eider Gardiazabal Rubial

1.4.2019

Vereenvoudigde procedure – datum besluit

2.4.2019

Datum goedkeuring

2.4.2019

 

 

 


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Voorstel tot wijziging van de statuten van de EIB - Verzoek om de procedure van artikel 308 te starten

Document‑ en procedurenummers

07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS)

Datum raadpleging EP

26.3.2019

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

AFCO

28.3.2019

 

 

 

Adviserende commissies

       Datum bekendmaking

BUDG

28.3.2019

ECON

28.3.2019

 

 

Geen advies

       Datum besluit

ECON

2.4.2019

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Danuta Maria Hübner

2.4.2019

 

 

 

Vereenvoudigde procedure – datum besluit

2.4.2019

Datum goedkeuring

2.4.2019

 

 

 

Datum indiening

8.4.2019

Laatst bijgewerkt op: 10 april 2019Juridische mededeling