Postup : 2016/0400B(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0190/2019

Předložené texty :

A8-0190/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/04/2019 - 16.1

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0409

<Date>{09/04/2019}9.4.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0190/2019</NoDocSe>
PDF 1469kWORD 389k

<TitreType>ZPRÁVA</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie</Titre>

<DocRef>(COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))</DocRef>


<Commission>Výbor pro právní záležitosti</Commission>

Zpravodaj: <Depute>József Szájer</Depute>

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI K PRÁVNÍMU ZÁKLADU
 POSTOJ VE FORMĚ POZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ Hospodářského a měnového výboru
 STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 STANOVISKO Výboru pro dopravu a cestovní ruch
 STANOVISKO Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A BEZPEČNOST POTRAVIN
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO PRŮMYSL, VÝZKUM A ENERGETIKU
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie

(COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2016)0799),

 s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 33, čl. 43 odst. 2, čl. 53 odst. 1, článek 62, čl. 64 odst. 2, článek 91, čl. 100 odst. 2, článek 114, čl. 153 odst. 2 písm. b, čl. 168 odst. 4 písm. a, čl. 168 odst. 4 písm. b, článek 172, čl. 192 odst. 1, článek 207, čl. 214 odst. 3 a čl. 338 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0524/2016),

 s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu,

 s ohledem na čl. 294 odst. 3 a čl. 43 odst. 2, čl. 53 odst. 1, článek 62, článek 91, čl. 100 odst. 2, článek 114, čl. 153 odst. 2 písm. b), čl. 168 odst. 4 písm. a), čl. 168 odst. 4 písm. b), čl. 192 odst. 1 a čl. 338 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 1. června 2017[1],

 s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 1. prosince 2017[2],

 s ohledem na dopisy Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů,

 s ohledem na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 7. března 2019, kterým bylo Výboru pro právní záležitosti uděleno svolení rozdělit výše uvedený návrh Komise a vypracovat na jeho základě dvě samostatné legislativní zprávy;

 s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0020/2018),

 s ohledem na články 59  a 39 jednacího řádu,

 s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a na stanoviska a postoje ve formě pozměňovacích  návrhů Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro dopravu a cestovní ruch Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A8-0190/2019),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a parlamentům členských států.

 

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Právní východisko 2</Article>

 

Znění navržené Komisí

Amendment

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 33, čl. 43 odst. 2, čl. 53 odst. 1, článek 62, čl. 64 odst. 2, článek 91, čl. 100 odst. 2, článek 114, čl. 153 odst. 2 písm. b), čl. 168 odst. 4 písm. a) a b), článek 172, čl. 192 odst. 1, článek 207, čl. 214 odst. 3 a čl. 338 odst. 1 uvedené smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2, čl. 53 odst. 1, článek 62, článek 91, čl. 100 odst. 2, článek 114, čl. 153 odst. 2 písm. b), čl. 168 odst. 4 písm. a), čl. 168 odst. 4 písm. b), čl. 192 odst. 1 a čl. 338 odst. 1 uvedené smlouvy,

 

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 1</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Lisabonskou smlouvou bylo zavedeno rozlišení mezi pravomocemi přenesenými na Komisi, aby mohla přijímat nelegislativní akty s obecnou působností, kterými se doplňují nebo mění některé prvky legislativního aktu, které nejsou podstatné (akty v přenesené pravomoci), a pravomocemi svěřenými Komisi, aby mohla přijímat akty, jež zaručí jednotné podmínky pro provedení právně závazných aktů Unie (prováděcí akty).

(1) Lisabonská smlouva podstatným způsobem změnila právní rámec, jímž se řídí přenášení pravomocí na Komisi ze strany normotvůrce, a jasně rozlišuje mezi pravomocemi přenesenými na Komisi, aby mohla přijímat nelegislativní akty s obecnou působností, kterými se doplňují nebo mění některé prvky legislativního aktu, které nejsou podstatné (akty v přenesené pravomoci), a pravomocemi svěřenými Komisi, aby mohla přijímat akty, jež zaručí jednotné podmínky pro provedení právně závazných aktů Unie (prováděcí akty).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 8 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a) Sloučení přenesených pravomocí, které nejsou navzájem úzce propojeny, a jejich předložení v rámci jediného aktu Komise v přenesené pravomoci brání Parlamentu ve výkonu jeho kontrolní pravomoci, neboť je takto nucen pouze přijmout nebo zamítnout celý akt v přenesené pravomoci, v důsledku čehož nemůže vyjádřit své stanovisko ke každému přenesení pravomoci jednotlivě.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část I – odst. 2 – bod 1</Article>

<DocAmend2>Směrnice 2009/31/ES</DocAmend2>

<Article2>Čl. 29 – odst. 1</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 29a za účelem změny příloh.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 29a za účelem změny příloh této směrnice s cílem přizpůsobit je technickému a vědeckému pokroku.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Účelem pozměňovacího návrhu je zajistit soulad se zněním návrhu Komise COM(2016)0789, konkrétně s čl. 2 odst. 2 tohoto návrhu.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část I – odst. 2 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Směrnice 2009/31/ES</DocAmend2>

<Article2>Čl. 29 a – odst. 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 29 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 29 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část I – odst. 2 – bod 3</Article>

<DocAmend2>Směrnice 2009/31/ES</DocAmend2>

<Article2>Článek 30</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Článek 30 se zrušuje.

(3) Článek 30 se nahrazuje tímto:

 

Článek 30

 

Postup ve výboru

 

1. Komisi je nápomocen Výbor pro změnu klimatu zřízený článkem 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013*. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011**.

 

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.“

 

___________________

 

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 ze dne 21. května 2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu a o zrušení rozhodnutí č. 280/2004/ES (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 13).

 

** Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Účelem pozměňovacího návrhu je zajistit soulad se zněním návrhu Komise COM(2016)0789, konkrétně s čl. 2 odst. 4 tohoto návrhu.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část I – bod 2</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[...]

vypouští se

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Vzhledem k tomu, že zvolené přenesení pravomoci z regulativního postupu s kontrolou na akty v přenesené pravomoci / prováděcí akty, pokud jde o rozhodnutí o „sdílení úsilí“, není bez kontroverzí a že povinnosti obsažené v tomto rozhodnutí budou na období let 2021-2030 nahrazeny jiným nařízením, bylo by vhodnější nezahrnovat rozhodnutí 406/2009/ES do tohoto souhrnného návrhu.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část I – bod 3 – odst. 3 – bod 1</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, pokud jde o podobu a obsah štítku, který se má použít.“;

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o podobu a obsah štítku, který se má použít.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část I – bod 3 – odst. 3 – bod 2 – písm. a</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, pokud jde o podobu a obsah štítku, který se má použít.“;

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o podobu a obsah štítku, který se má použít.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část I – bod 3 – odst. 3 – bod 3 – písm. a</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, pokud jde o podobu a obsah štítku, který se má použít.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o podobu a obsah štítku, který se má použít.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část I – bod 3 – odst. 3 – bod 3 – písm. b</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Čl. 10 – odst. 6 – pododstavec 3</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, pokud jde o mechanismus pro přidělování kvót výrobcům a dovozcům.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o mechanismus pro přidělování kvót výrobcům a dovozcům.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část I – bod 3 – odst. 3 – bod 6</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Čl. 19 – odst. 1</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, pokud jde o dodatečná opatření pro sledování regulovaných látek nebo nových látek a výrobků a zařízení, jež obsahují regulované látky nebo jsou na nich závislé, které se nacházejí v režimu dočasného uskladnění, uskladnění v celním skladu nebo svobodného pásma anebo v tranzitu přes celní území Unie a následně jsou zpětně vyvezeny, a to na základě posouzení možných rizik nedovoleného obchodu v souvislosti s uvedeným pohybem zboží, přičemž se přihlédne k socioekonomickým dopadům těchto opatření a jejich přínosu pro životní prostředí.

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o dodatečná opatření pro sledování regulovaných látek nebo nových látek a výrobků a zařízení, jež obsahují regulované látky nebo jsou na nich závislé, které se nacházejí v režimu dočasného uskladnění, uskladnění v celním skladu nebo svobodného pásma anebo v tranzitu přes celní území Unie a následně jsou zpětně vyvezeny, a to na základě posouzení možných rizik nedovoleného obchodu v souvislosti s uvedeným pohybem zboží, přičemž se přihlédne k socioekonomickým dopadům těchto opatření a jejich přínosu pro životní prostředí.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část I – bod 3 – odst. 3 – bod 7</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Čl. 20 – odst. 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, pokud jde o pravidla pro propouštění výrobků a zařízení dovážených ze státu, který není smluvní stranou Montrealského protokolu, které jsou vyrobeny za použití regulovaných látek, avšak neobsahují látky, které lze jednoznačně označit za regulované, do oběhu uvnitř Unie, a to s ohledem na rozhodnutí přijatá smluvními stranami. Identifikace těchto výrobků a zařízení se provádí podle technických pokynů pravidelně poskytovaných smluvním stranám.“

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel pro propouštění výrobků a zařízení dovážených ze státu, který není smluvní stranou Montrealského protokolu, které jsou vyrobeny za použití regulovaných látek, avšak neobsahují látky, které lze jednoznačně označit za regulované, do oběhu uvnitř Unie, a to s ohledem na rozhodnutí přijatá smluvními stranami. Identifikace těchto výrobků a zařízení se provádí podle technických pokynů pravidelně poskytovaných smluvním stranám.“

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část I – bod 3 – odst. 3 – bod 8 – písm. b</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Čl. 22 – odst. 4 – pododstavec 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, pokud jde o seznam výrobků a zařízení, u nichž je technicky a ekonomicky proveditelné znovuzískání regulovaných látek nebo zneškodnění výrobků a zařízení bez předchozího znovuzískání regulovaných látek, a podle potřeby upřesnění toho, jaké technologie mají být použity, a to s ohledem na rozhodnutí přijatá smluvními stranami.

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o seznam výrobků a zařízení, u nichž je technicky a ekonomicky proveditelné znovuzískání regulovaných látek nebo zneškodnění výrobků a zařízení bez předchozího znovuzískání regulovaných látek, a podle potřeby upřesnění toho, jaké technologie mají být použity, a to s ohledem na rozhodnutí přijatá smluvními stranami.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část I – bod 3 – odst. 3 – bod 8 – písm. c</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Čl. 22 – odst. 5 – pododstavce 2 a 3</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Komise zhodnotí opatření přijatá členskými státy a je jí svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, pokud jde o tyto požadavky na minimální kvalifikaci, a to na základě tohoto hodnocení a technických a jiných významných informací.“

„Komise zhodnotí opatření přijatá členskými státy a je jí svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o tyto požadavky na minimální kvalifikaci, a to na základě tohoto hodnocení a technických a jiných významných informací.“

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část I – bod 3 – odst. 3 – bod 9 – písm. a – bod i</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 1</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Členské státy vymezí požadavky na minimální kvalifikaci pro pracovníky provádějící činnosti podle odstavce 2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat na základě hodnocení uvedených opatření uskutečněných členskými státy a technických a jiných významných informací akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, pokud jde o harmonizaci těchto požadavků na minimální kvalifikaci.

„Členské státy vymezí požadavky na minimální kvalifikaci pro pracovníky provádějící činnosti podle odstavce 2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat na základě hodnocení uvedených opatření uskutečněných členskými státy a technických a jiných významných informací akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o harmonizaci těchto požadavků na minimální kvalifikaci.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část I – bod 3 – odst. 3 – bod 9 – písm. b</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Čl. 23 – odst. 7</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„7. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem stanovení seznamu technologií a postupů, které mají podniky používat pro předcházení jakýmkoli únikům a emisím regulovaných látek a jejich minimalizaci.

„7. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením seznamu technologií a postupů, které mají podniky používat pro předcházení jakýmkoli únikům a emisím regulovaných látek a jejich minimalizaci.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část I – bod 3 – odst. 3 – bod 11</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Čl. 24 a – odst. 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 3 a 5, čl. 10 odst. 3 a 6, čl. 13 odst. 2, čl. 18 odst. 9, článku 19, čl. 20 odst. 2, čl. 22 odst. 3, 4 a 5, čl. 23 odst. 4 a 7, čl. 24 odst. 2 a 3, čl. 26 odst. 3 a čl. 27 odst. 10 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 3 a 5, čl. 10 odst. 3 a 6, čl. 13 odst. 2, čl. 18 odst. 9, článku 19, čl. 20 odst. 2, čl. 22 odst. 3, 4 a 5, čl. 23 odst. 4 a 7, čl. 24 odst. 2 a 3, čl. 26 odst. 3 a čl. 27 odst. 10 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část I – bod 3 – odst. 3 – bod 14</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Čl. 27 – odst. 10</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„10. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, pokud jde o změny požadavků na podávání zpráv podle odstavců 1 až 7 tohoto článku s cílem splnit závazky podle Montrealského protokolu nebo usnadnit jejich uplatňování.

„10. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem změny požadavků na podávání zpráv podle odstavců 1 až 7 tohoto článku s cílem splnit závazky podle Montrealského protokolu nebo usnadnit jejich uplatňování.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění svěření pravomoci (tj. za účelem změny).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část II – bod 4 – odst. 2 – bod 1</Article>

<DocAmend2>Směrnice 2002/58/ES</DocAmend2>

<Article2>Čl. 4 – odst. 5</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14b, pokud jde o okolnosti, formát a postupy, jež se vztahují na požadavky informování a oznamování stanovené v odstavcích 2, 3 a 4 tohoto článku, a to po konzultaci s Evropskou agenturou pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), pracovní skupinou pro ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů zřízenou článkem 29 směrnice 95/46/ES a s evropským inspektorem ochrany údajů.

„5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14b za účelem doplnění této směrnice, pokud jde o okolnosti, formát a postupy, jež se vztahují na požadavky informování a oznamování stanovené v odstavcích 2, 3 a 4 tohoto článku, a to po konzultaci s Evropskou agenturou pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), pracovní skupinou pro ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů zřízenou článkem 29 směrnice 95/46/ES a s evropským inspektorem ochrany údajů.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část II – bod 4 – odst. 2 – bod 3</Article>

<DocAmend2>Směrnice 2002/58/ES</DocAmend2>

<Article2>Čl. 14 b – odst. 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 5 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 5 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část IV – bod 8 – odst. 2 – bod 3</Article>

<DocAmend2>Směrnice 89/391/EHS</DocAmend2>

<Article2>Čl. 17 b – odst. 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 16a je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 16a je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část IV – bod 16 – odst. 2 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Směrnice 92/91/EHS</DocAmend2>

<Article2>Čl. 11 a – odst. 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 11 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 11 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část IV – bod 17 – odst. 2 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Směrnice 92/104/EHS</DocAmend2>

<Article2>Čl. 11 a – odst. 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 11 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 11 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část IV – bod 18 – odst. 2 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Směrnice 93/103/ES</DocAmend2>

<Article2>Čl. 12 a – odst. 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 12 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 12 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část IV – bod 21 – odst. 2 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Směrnice 1999/92/ES</DocAmend2>

<Article2>Čl. 10 a – odst. 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 10 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 10 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část IV – bod 22 – odst. 2 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Směrnice 2000/54/ES</DocAmend2>

<Article2>Čl. 19 a – odst. 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 19 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 19 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část IV – bod 27 – odst. 2 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Směrnice 2009/104/ES</DocAmend2>

<Article2>Čl. 11 a – odst. 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 11 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 11 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část V – bod 29 – odst. 2 – bod 1</Article>

<DocAmend2>Směrnice 2009/73/ES</DocAmend2>

<Article2>Čl. 6 – odst. 4</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a, kterými se stanoví rámcové pokyny pro regionální spolupráci založenou na solidaritě.“

„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a za účelem doplnění této směrnice stanovením rámcových pokynů pro regionální spolupráci založenou na solidaritě.“

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část V – bod 29 – odst. 2 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Směrnice 2009/73/ES</DocAmend2>

<Article2>Čl. 11 – odst. 10</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„10. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a za účelem přijetí rámcových pokynů, které podrobně stanoví postup pro uplatňování tohoto článku.“

„10. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a za účelem doplnění této směrnice přijetím rámcových pokynů, které podrobně stanoví postup pro uplatňování tohoto článku.“

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část V – bod 29 – odst. 2 – bod 3</Article>

<DocAmend2>Směrnice 2009/73/ES</DocAmend2>

<Article2>Čl. 15 – odst. 3</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a, kterými se stanoví rámcové pokyny k zajištění úplného a účinného dodržování odstavce 2 tohoto článku ze strany vlastníka přepravní soustavy a provozovatele skladovacího zařízení.

„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a za účelem doplnění této směrnice stanovením rámcových pokynů k zajištění úplného a účinného dodržování odstavce 2 tohoto článku ze strany vlastníka přepravní soustavy a provozovatele skladovacího zařízení.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část V – bod 29 – odst. 2 – bod 4</Article>

<DocAmend2>Směrnice 2009/73/ES</DocAmend2>

<Article2>Čl. 36 – odst. 10</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„10. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a, kterými se stanoví rámcové pokyny k uplatňování podmínek uvedených v odstavci 1 tohoto článku a ke stanovení postupu pro uplatňování odstavců 3, 6, 8 a 9 tohoto článku.“

„10. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a za účelem doplnění této směrnice stanovením rámcových pokynů k uplatňování podmínek uvedených v odstavci 1 tohoto článku a ke stanovení postupu pro uplatňování odstavců 6, 8 a 9 tohoto článku.“

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část V – bod 29 – odst. 2 – bod 5</Article>

<DocAmend2>Směrnice 2009/73/ES</DocAmend2>

<Article2>Čl. 42 – odst. 5</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a, kterými se stanoví rámcové pokyny ohledně rozsahu povinností regulačních orgánů týkajících se vzájemné spolupráce a spolupráce s agenturou.

„5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a za účelem doplnění této směrnice stanovením rámcových pokynů ohledně rozsahu povinností regulačních orgánů týkajících se vzájemné spolupráce a spolupráce s agenturou.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část V – bod 29 – odst. 2 – bod 6</Article>

<DocAmend2>Směrnice 2009/73/ES</DocAmend2>

<Article2>Čl. 43 – odst. 9</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„9. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a za účelem přijetí rámcových pokynů, které podrobně stanoví, jak mají regulační orgány, agentura a Komise postupovat, pokud jde o zajištění souladu rozhodnutí přijímaných regulačními orgány s rámcovými pokyny, na něž odkazuje tento článek.

„9. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a za účelem doplnění této směrnice přijetím rámcových pokynů, které podrobně stanoví, jak mají regulační orgány, agentura a Komise postupovat, pokud jde o zajištění souladu rozhodnutí přijímaných regulačními orgány s rámcovými pokyny, na něž odkazuje tento článek.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část V – bod 29 – odst. 2 – bod 7</Article>

<DocAmend2>Směrnice 2009/73/ES</DocAmend2>

<Article2>Čl. 44 – odst. 4</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a, kterými se stanoví rámcové pokyny vymezující metodiky a opatření pro vedení záznamů, jakož i formu a obsah údajů, které mají být uchovávány.

„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a za účelem doplnění této směrnice stanovením rámcových pokynů vymezujících metodiky a opatření pro vedení záznamů, jakož i formu a obsah údajů, které mají být uchovávány.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část V – bod 29 – odst. 2 – bod 8</Article>

<DocAmend2>Směrnice 2009/73/ES</DocAmend2>

<Article2>Čl. 50 a – odst. 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 4, čl. 11 odst. 10, čl. 15 odst. 3, čl. 36 odst. 10, čl. 42 odst. 5, čl. 43 odst. 9 a čl. 44 odst. 4 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 4, čl. 11 odst. 10, čl. 15 odst. 3, čl. 36 odst. 10, čl. 42 odst. 5, čl. 43 odst. 9 a čl. 44 odst. 4 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část V – bod 30 – odst. 2 – bod 1</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 715/2009</DocAmend2>

<Article2>Čl. 3 – odst. 5</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27a za účelem přijetí rámcových pokynů, které podrobně stanoví postup pro uplatňování odstavců 1 a 2 tohoto článku.“

„5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27a za účelem doplnění tohoto nařízení přijetím rámcových pokynů, které podrobně stanoví postup pro uplatňování odstavců 1 a 2 tohoto článku.“

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část V – bod 30 – odst. 2 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 715/2009</DocAmend2>

<Article2>Čl. 6 – odst. 11 – pododstavec 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Navrhne-li Komise přijetí kodexu sítě z vlastního podnětu, konzultuje návrh kodexu s agenturou, se sítí ENTSO pro zemní plyn a se všemi příslušnými zúčastněnými subjekty po dobu nejméně dvou měsíců. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27a za účelem přijetí takovýchto kodexů sítě.“

„Navrhne-li Komise přijetí kodexu sítě z vlastního podnětu, konzultuje návrh kodexu s agenturou, se sítí ENTSO pro zemní plyn a se všemi příslušnými zúčastněnými subjekty po dobu nejméně dvou měsíců.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27a za účelem doplnění tohoto nařízení přijetím takovýchto kodexů sítě.“

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část V – bod 30 – odst. 2 – bod 4</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 715/2009</DocAmend2>

<Article2>Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 1</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„V zájmu dosažení cílů uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27a za účelem vymezení zeměpisné oblasti, na kterou se vztahují jednotlivé struktury regionální spolupráce, a to s ohledem na stávající struktury regionální spolupráce. Za tím účelem vede Komise konzultace s agenturou a se sítí ENTSO pro zemní plyn.“

„V zájmu dosažení cílů uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27a za účelem doplnění tohoto nařízení vymezením zeměpisné oblasti, na kterou se vztahují jednotlivé struktury regionální spolupráce, a to s ohledem na stávající struktury regionální spolupráce. Za tím účelem vede Komise konzultace s agenturou a se sítí ENTSO pro zemní plyn.“

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část V – bod 30 – odst. 2 – bod 5</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 715/2009</DocAmend2>

<Article2>Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27a, kterými se stanoví rámcové pokyny pro záležitosti uvedené v odstavci 1 tohoto článku a kterými se mění rámcové pokyny uvedené v písmenech a), b) a c) zmíněného odstavce.“

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením rámcových pokynů pro záležitosti uvedené v odstavci 1 tohoto článku a změnou rámcových pokynů uvedených v písmenech a), b) a c) zmíněného odstavce.“

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění svěření pravomoci (tj. za účelem doplnění a změny).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část V – bod 30 – odst. 2 – bod 6</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 715/2009</DocAmend2>

<Article2>Čl. 27 a – odst. 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 5, čl. 6 odst. 11, čl. 7 odst. 3, čl. 12 odst. 3 a čl. 23 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 5, čl. 6 odst. 11, čl. 7 odst. 3, čl. 12 odst. 3 a čl. 23 odst. . 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VI – bod 32 – odst. 2 – bod 6</Article>

<DocAmend2>Směrnice 91/271/EHS</DocAmend2>

<Article2>Čl. 17 a – odst. 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2, čl. 4 odst. 3, čl. 5 odst. 3, čl. 11 odst. 2 a čl. 12 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2, čl. 4 odst. 3, čl. 5 odst. 3, čl. 11 odst. 2 a čl. 12 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VI – bod 33 – odst. 2 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Směrnice 91/676/ESH</DocAmend2>

<Article2>Čl. 8 a – odst. 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 8 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 8 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VI – bod 35 – odst. 2 – bod 1</Article>

<DocAmend2>Směrnice 96/59/ES</DocAmend2>

<Article2>Čl. 10 – odst. 2 – návětí</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10b, kterými se:

2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10b, kterými se doplní tato směrnice s ohledem na tyto účely:

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VI – bod 35 – odst. 2 – bod 3</Article>

<DocAmend2>Směrnice 96/59/ES </DocAmend2>

<Article2>Čl. 10 b – odst. 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 10 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 10 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VI – bod 36 – odst. 4 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Směrnice 98/83/ES </DocAmend2>

<Article2>Čl. 11 a – odst. 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 11 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 11 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VI – bod 37 – odst. 3 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Směrnice 2000/53/ES</DocAmend2>

<Article2>Čl. 5 – odst. 5 – pododstavec 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o minimální požadavky platné pro osvědčení o likvidaci vozidla.“

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění této směrnice stanovením minimálních požadavků platných pro osvědčení o likvidaci vozidla.“

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VI – bod 37 – odst. 3 – bod 4</Article>

<DocAmend2>Směrnice 2000/53/ES</DocAmend2>

<Article2>Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 3</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o prováděcí pravidla pro kontrolu souladu členských států s cíli stanovenými v prvním pododstavci. Při vypracovávání těchto pravidel přihlédne Komise ke všem relevantním faktorům, zejména k dostupnosti údajů a k situaci ve vývozu a dovozu vozidel s ukončenou životností.“  

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění této směrnice vypracováním prováděcích pravidel pro kontrolu souladu členských států s cíli stanovenými v prvním pododstavci. Při vypracovávání těchto pravidel přihlédne Komise ke všem relevantním faktorům, zejména k dostupnosti údajů a k situaci ve vývozu a dovozu vozidel s ukončenou životností.“

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VI – bod 37 – odst. 3 – bod 5</Article>

<DocAmend2>Směrnice 2000/53/ES</DocAmend2>

<Article2>Čl. 8 – odst. 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o normy uvedené v odstavci 1. Při vypracovávání těchto norem Komise zohlední práci probíhající v této oblasti v rámci mezinárodních fór a vhodným způsobem k ní přispěje.“

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění této směrnice stanovením norem uvedených v odstavci 1. Při vypracovávání těchto norem Komise zohlední práci probíhající v této oblasti v rámci mezinárodních fór a vhodným způsobem k ní přispěje.“

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VI – bod 37 – odst. 3 – bod 6</Article>

<DocAmend2>Směrnice 2000/53/ES </DocAmend2>

<Article2>Čl. 9 a – odst. 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 2 písm. b), čl. 5 odst. 5, čl. 6 odst. 6, čl. 7 odst. 2 a čl. 8 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 2 písm. b), čl. 5 odst. 5, čl. 6 odst. 6, čl. 7 odst. 2 a čl. 8 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VI – bod 38 – odst. 3 – bod 1</Article>

<DocAmend2>Směrnice 2000/60/ES</DocAmend2>

<Article2>Čl. 8 – odst. 3</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 20a, kterými se stanoví technické specifikace a normalizované metody pro analýzy a monitorování stavu vod.

„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 20a za účelem doplnění této směrnice stanovením technických specifikací a normalizovaných metod pro analýzy a monitorování stavu vod.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VI – bod 38 – odst. 3 – bod 3</Article>

<DocAmend2>Směrnice 2000/60/ES </DocAmend2>

<Article2>Čl. 20 a – odst. 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 3, v čl. 20 odst. 1 prvním pododstavci a v příloze V bodu 1.4.1 podbodu ix) je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 3, v čl. 20 odst. 1 prvním pododstavci a v příloze V bodu 1.4.1 podbodu ix) je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VI – bod 38 – odst. 3 – bod 5</Article>

<DocAmend2>Směrnice 2000/60/ES </DocAmend2>

<Article2>Příloha V – část 1.4.1 – bod ix</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„ix) Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 20a, kterými se přijímají výsledky mezikalibračního porovnání a hodnoty stanovené pro klasifikace monitorovacích systémů členských států v souladu s body i) až viii). Zveřejní se do šesti měsíců od dokončení mezikalibračního porovnání.“

„ix) Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 20a za účelem doplnění této směrnice přijetím výsledků mezikalibračního porovnání a hodnot stanovených pro klasifikace monitorovacích systémů členských států v souladu s body i) až viii). Zveřejní se do šesti měsíců od dokončení mezikalibračního porovnání.“

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VI – bod 41 – odst. 2 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Směrnice 2004/107/ES </DocAmend2>

<Article2>Čl. 5 a – odst. 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 15 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 15 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VI – bod 42 – odst. 3 – bod 1</Article>

<DocAmend2>Směrnice 2006/7/ES</DocAmend2>

<Article2>Čl. 15 – odst. 2 – písm. a</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) stanoví specifikace normy EN/ISO týkající se rovnocennosti mikrobiologických metod pro účely čl. 3 odst. 9;

a) za účelem doplnění této směrnice specifikují normy EN/ISO týkající se rovnocennosti mikrobiologických metod pro účely čl. 3 odst. 9;

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VI – bod 42 – odst. 3 – bod 1</Article>

<DocAmend2>Směrnice 2006/7/ES</DocAmend2>

<Article2>Čl. 15 – odst. 2 – písm. b</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) mění příloha I, je-li to nezbytné pro přizpůsobení metod rozborů pro ukazatele stanovené ve zmíněné příloze vědeckému a technickému pokroku;

b) za účelem změny přílohy I, je-li to nezbytné pro přizpůsobení metod rozborů pro ukazatele stanovené ve zmíněné příloze vědeckému a technickému pokroku;

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění svěření pravomoci (tj. za účelem změny).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VI – bod 42 – odst. 3 – bod 1</Article>

<DocAmend2>Směrnice 2006/7/ES</DocAmend2>

<Article2>Čl. 15 – odst. 2 – písm. c</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) mění příloha V, je-li to nezbytné pro její přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku.“

c) za účelem změny přílohy V, je-li to nezbytné pro její přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku.“

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění svěření pravomoci (tj. za účelem změny).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VI – bod 42 – odst. 3 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Směrnice 2006/7/ES </DocAmend2>

<Article2>Čl. 15 a – odst. 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 15 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 15 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VI – bod 43 – odst. 3 – bod 1</Article>

<DocAmend2>Směrnice 2006/21/ES</DocAmend2>

<Article2>Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 22a, které jsou nezbytné pro:

2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 22a, kterými se doplní tato směrnice s ohledem na tyto účely:

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VI – bod 43 – odst. 3 – bod 1</Article>

<DocAmend2>Směrnice 2006/21/ES</DocAmend2>

<Article2>Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) vypracování technických požadavků pro účely čl. 13 odst. 6, včetně technických požadavků týkajících se definice kyanidu rozložitelného ve slabé kyselině a metody jeho měření;

a) za účelem vypracování technických požadavků pro účely čl. 13 odst. 6, včetně technických požadavků týkajících se definice kyanidu rozložitelného ve slabé kyselině a metody jeho měření;

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Upřesnění přenesení pravomoci.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VI – bod 43 – odst. 3 – bod 1</Article>

<DocAmend2>Směrnice 2006/21/ES</DocAmend2>

<Article2>Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) doplnění technických požadavků pro popis vlastností odpadu, obsažených v příloze II;

b) za účelem doplnění technických požadavků pro popis vlastností odpadu, obsažených v příloze II;

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Upřesnění přenesení pravomoci.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VI – bod 43 – odst. 3 – bod 1</Article>

<DocAmend2>Směrnice 2006/21/ES</DocAmend2>

<Article2>Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) výklady definice obsažené v čl. 3 bodu 3;

c) za účelem výkladu definice obsažené v čl. 3 bodu 3;

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Upřesnění přenesení pravomoci.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VI – bod 43 – odst. 3 – bod 1</Article>

<DocAmend2>Směrnice 2006/21/ES</DocAmend2>

<Article2>Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) určení kritérií pro klasifikaci zařízení pro nakládání s odpady v souladu s přílohou III;

d) za účelem určení kritérií pro klasifikaci zařízení pro nakládání s odpady v souladu s přílohou III;

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Upřesnění přenesení pravomoci.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VI – bod 43 – odst. 3 – bod 1</Article>

<DocAmend2>Směrnice 2006/21/ES</DocAmend2>

<Article2>Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. e</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) určení harmonizovaných norem pro metody odběru vzorků a analýzy nezbytné pro technické provádění této směrnice.

e) za účelem určení harmonizovaných norem pro metody odběru vzorků a analýzy nezbytné pro technické provádění této směrnice.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Upřesnění přenesení pravomoci.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VI – bod 43 – odst. 3 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Směrnice 2006/21/ES </DocAmend2>

<Article2>Čl. 22 a – odst. 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 22 odst. 2 a 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 22 odst. 2 a 3 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VI – bod 44 – odst. 2 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Směrnice 2006/118/ES </DocAmend2>

<Article2>Čl. 8 a – odst. 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 8 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 8 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VI – bod 46 – odst. 3 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Směrnice 2007/2/ES</DocAmend2>

<Article2>Čl. 7 – odst. 1</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 21a, kterými se stanoví technická opatření pro interoperabilitu a tam, kde je to prakticky možné, pro harmonizaci souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech. Při vypracovávání těchto opatření se přihlíží k odpovídajícím uživatelským požadavkům, předloženým podnětům a k mezinárodním normám pro harmonizaci souborů prostorových dat, jakož i k proveditelnosti a poměru nákladů a přínosů.

„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 21a za účelem doplnění této směrnice stanovením technických opatření pro interoperabilitu a tam, kde je to prakticky možné, pro harmonizaci souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech. Při vypracovávání těchto opatření se přihlíží k odpovídajícím uživatelským požadavkům, předloženým podnětům a k mezinárodním normám pro harmonizaci souborů prostorových dat, jakož i k proveditelnosti a poměru nákladů a přínosů.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VI – bod 46 – odst. 3 – bod 3</Article>

<DocAmend2>Směrnice 2007/2/ES</DocAmend2>

<Article2>Čl. 16 – odst. 1 – návětí</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 21a, pokud jde o doplnění této kapitoly o:

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 21a za účelem doplnění této směrnice tím, že stanoví zejména:

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VI – bod 46 – odst. 3 – bod 4</Article>

<DocAmend2>Směrnice 2007/2/ES</DocAmend2>

<Article2>Čl. 17 – odst. 8 – pododstavec 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 21a, kterými se stanoví pravidla týkající se těchto podmínek. Tato pravidla plně dodržují zásady uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 tohoto článku.“

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 21a za účelem doplnění této směrnice stanovením pravidel týkajících se těchto podmínek. Tato pravidla plně dodržují zásady uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 tohoto článku.“

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VI – bod 46 – odst. 3 – bod 5</Article>

<DocAmend2>Směrnice 2007/2/ES</DocAmend2>

<Article2>Čl. 21 a – odst. 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 7, čl. 7 odst. 1, článku 16 a čl. 17 odst. 8 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 7, čl. 7 odst. 1, článku 16 a čl. 17 odst. 8 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VI – bod 47 – odst. 2 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Směrnice 2007/60/ES</DocAmend2>

<Article2>Čl. 11 a – odst. 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 11 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 11 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VI – bod 48 – odst. 2 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Směrnice 2008/50/ES </DocAmend2>

<Article2>Čl. 28 a – odst. 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 28 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl.28 odst.1 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VI – bod 49 – odst. 2 – bod 1</Article>

<DocAmend2>Směrnice 2008/56/ES</DocAmend2>

<Article2>Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 1</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, kterými se do 15. července 2010 stanoví kritéria a metodické normy, které použijí členské státy, na základě příloh I a III tak, aby byla zajištěna jednotnost a umožnilo se srovnání mořských oblastí nebo podoblastí, pokud jde o rozsah, v jakém bylo dobrého stavu prostředí dosaženo.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění této směrnice tím, že do 15. července 2010 stanoví kritéria a metodické normy, které použijí členské státy, na základě příloh I a III tak, aby byla zajištěna jednotnost a umožnilo se srovnání mořských oblastí nebo podoblastí, pokud jde o rozsah, v jakém bylo dobrého stavu prostředí dosaženo.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VI – bod 49 – odst. 2 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Směrnice 2008/56/ES</DocAmend2>

<Article2>Čl. 11 – odst. 4</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, kterými se stanoví technické předpisy a standardizované metody sledování a posuzování, které zohledňují stávající závazky a zajišťují srovnatelnost výsledků sledování a posuzování.

„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění této směrnice stanovením technických předpisů a standardizovaných metod sledování a posuzování, které zohledňují stávající závazky a zajišťují srovnatelnost výsledků sledování a posuzování.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>75</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VI – bod 49 – odst. 2 – bod 4</Article>

<DocAmend2>Směrnice 2008/56/ES </DocAmend2>

<Article2>Čl. 24 a – odst. 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 9 odst. 3, čl. 11 odst. 4 a čl. 24 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 9 odst. 3, čl. 11 odst. 4 a čl. 24 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>76</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VI – bod 52 – odst. 2 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Směrnice 2009/147/ES</DocAmend2>

<Article2>Čl. 15 a – odst. 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 15 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 15 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>77</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VI – bod 53 – odst. 1</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Za účelem aktualizace nařízení (ES) č. 1221/2009 a stanovení postupu hodnocení by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh uvedeného nařízení a o jeho doplnění o postupy pro vzájemné hodnocení příslušných orgánů EMAS. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Za účelem aktualizace nařízení (ES) č. 1221/2009 a stanovení postupu hodnocení by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh uvedeného nařízení a o jeho doplnění o postupy pro vzájemné hodnocení příslušných orgánů EMAS, a vypracovat odvětvové referenční dokumenty a pokyny týkající se registrace organizací a harmonizačních postupů. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacími návrhy k článkům, jejichž cílem je sladění opatření, která byla dříve předložena v rámci regulativního postupu s kontrolou na akty v přenesené pravomoci.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>78</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VI – bod 53 – odst. 2</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provádění nařízení (ES) č. 1221/2009 by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o harmonizaci některých postupů a odvětvové referenční dokumenty. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

vypouští se

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacími návrhy k článkům, jejichž cílem je sladění opatření, která byla dříve předložena v rámci regulativního postupu s kontrolou na akty v přenesené pravomoci.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>79</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VI – bod 53 – odst. 3 – bod 1</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 1</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise přijme pokyny týkající se harmonizačních postupů, které schválilo fórum příslušných orgánů, prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 49 odst. 2.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 48a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pokynů týkajících se harmonizačních postupů, které schválilo fórum příslušných orgánů.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Pozměňovací návrh má sladit opatření, které bylo dříve předloženo v rámci regulativního postupu s kontrolou, s akty v přenesené pravomoci.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>80</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VI – bod 53 – odst. 3 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>Čl. 17 – odst. 3</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 48a, pokud jde o postupy k provádění vzájemného hodnocení příslušných orgánů EMAS, včetně postupů pro odvolání proti rozhodnutím přijatým v důsledku vzájemného hodnocení.

„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 48a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením postupů k provádění vzájemného hodnocení příslušných orgánů EMAS, včetně postupů pro odvolání proti rozhodnutím přijatým v důsledku vzájemného hodnocení.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>81</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VI – bod 53 – odst. 3 – bod 3</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>Čl. 30 – odst. 6 – pododstavec 1 </Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise přijme pokyny týkající se harmonizačních postupů, které schválí fórum akreditačních a licenčních orgánů, prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 49 odst. 2.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 48a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pokynů týkajících se harmonizačních postupů, které schválí fórum akreditačních a licenčních orgánů.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Pozměňovací návrh má sladit opatření, které bylo dříve předloženo v rámci regulativního postupu s kontrolou, s akty v přenesené pravomoci.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>82</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VI – bod 53 – odst. 3 – bod 4</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>Čl. 46 – odst. 6</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„6. Komise přijme odvětvové referenční dokumenty uvedené v odstavci 1 a příručku uvedenou v odstavci 4 prostřednictvím prováděcích aktů postupem podle čl. 49 odst. 2.“

„6. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 48a za účelem doplnění tohoto nařízení přijetím odvětvových referenčních dokumentů uvedených odstavci 1 a příručku uvedenou v odstavci 4.“

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Pozměňovací návrh má sladit opatření, které bylo dříve předloženo v rámci regulativního postupu s kontrolou, s akty v přenesené pravomoci.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>83</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VI – bod 53 – odst. 3 – bod 6</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>Článek 48 a (nový)</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 48a

Článek 48a

Výkon přenesené pravomoci

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 17 odst. 3 a článku 48 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 16 odst. 4, čl. 17 odst. 3, čl. 30 odst. 6, čl. 46 odst. 6 a článku 48 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 17 odst. 3 a článku 48 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 16 odst. 4, čl. 17 odst. 3, čl. 30 odst. 6, čl. 46 odst. 6 a článku 48 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.*

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 17 odst. 3 a článku 48 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 16 odst. 4, čl. 17 odst. 3, čl. 30 odst. 6, čl. 46 odst. 6 a článku 48 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_______________

_______________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.”

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.”

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Úprava doby trvání přenesení pravomocí podle obecného přístupu Parlamentu (viz usnesení Parlamentu ze dne 25. února 2014, bod 9) a aktualizace odkazů v souladu s předchozími pozměňovacími návrhy.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>84</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VI – bod 54 – odst. 4 – bod 1 – písm. b</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 66/2010</DocAmend2>

<Article2>Čl. 6 – odst. 7 – pododstavec 1</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro specifické kategorie zboží, které obsahuje látky uvedené v odstavci 6, a pouze v případě, že z technického hlediska není proveditelné nahrazení těchto látek buď jinými látkami, nebo použitím alternativních materiálů či konstrukcí, nebo v případě produktů, které mají ve srovnání s jiným zbožím stejné kategorie mnohem vyšší celkový environmentální profil, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15a, kterými se stanoví výjimky z odstavce 6 tohoto článku.

Pro specifické kategorie zboží, které obsahuje látky uvedené v odstavci 6, a pouze v případě, že z technického hlediska není proveditelné nahrazení těchto látek buď jinými látkami, nebo použitím alternativních materiálů či konstrukcí, nebo v případě produktů, které mají ve srovnání s jiným zbožím stejné kategorie mnohem vyšší celkový environmentální profil, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením opatření pro udělování výjimek z odstavce 6 tohoto článku.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>85</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VI – bod 54 – odst. 4 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 66/2010</DocAmend2>

<Article2>Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15a, kterými se nejpozději devět měsíců po konzultaci s výborem pro ekoznačku EU přijímají opatření ke stanovení konkrétních kritérií ekoznačky EU pro každou skupinu produktů. Tato opatření se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15a za účelem doplnění tohoto nařízení tím, že nejpozději devět měsíců po konzultaci s výborem pro ekoznačku EU přijme opatření ke stanovení konkrétních kritérií ekoznačky EU pro každou skupinu produktů. Tato opatření se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>86</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VI – bod 54 – odst. 4 – bod 4</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 66/2010</DocAmend2>

<Article2>Čl. 15 a – odst. 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 7, čl. 8 odst. 2 a článku 15 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 7, čl. 8 odst. 2 a článku 15 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>87</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VII – bod 55 – odst. 3 – bod 1</Article>

<DocAmend2>Nařízení (EHS) č. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Čl. 2 – odst. 6</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„6.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, kterými se aktualizuje seznam Prodcom a informace shromažďované pro jednotlivé položky.“

„6.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení aktualizováním seznamu Prodcom a informací shromažďovaných pro jednotlivé položky.“

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>88</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VII – bod 55 – odst. 3 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Nařízení (EHS) č. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Čl. 3 – odst. 5</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„5.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o podrobná prováděcí pravidla k odstavci 3 tohoto článku včetně opatření s cílem přizpůsobení technickému pokroku.“

„5.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení přijetím podrobných prováděcích pravidel k odstavci 3 tohoto článku včetně opatření s cílem přizpůsobení technickému pokroku.“

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>89</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VII – bod 55 – odst. 3 – bod 3</Article>

<DocAmend2>Nařízení (EHS) č. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Čl. 4 – odst. 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„S ohledem na některé položky seznamu Prodcom je však Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, kterými se stanoví konání měsíčních nebo čtvrtletních zjišťování.“

„S ohledem na některé položky seznamu Prodcom je však Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení tím, že stanoví konání měsíčních nebo čtvrtletních zjišťování.“

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>90</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VII – bod 55 – odst. 3 – bod 4</Article>

<DocAmend2>Nařízení (EHS) č. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Čl. 5 – odst. 1</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„1.  Shromažďování požadovaných informací se v členských státech provádí pomocí dotazníků, jejichž obsah vyhovuje podmínkám, které stanoví Komise. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o tyto podmínky.

„1.  Shromažďování požadovaných informací se v členských státech provádí pomocí dotazníků, jejichž obsah vyhovuje podmínkám, které stanoví Komise. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení vymezením těchto podmínek.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>91</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VII – bod 55 – odst. 3 – bod 5</Article>

<DocAmend2>Nařízení (EHS) č. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Čl. 6 – odst. 1</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o pravidla, podle nichž členské státy zpracovávají vyplněné dotazníky podle čl. 5 odst. 1 nebo informace z jiných zdrojů podle čl. 5 odst. 3.“

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, podle nichž členské státy zpracovávají vyplněné dotazníky podle čl. 5 odst. 1 nebo informace z jiných zdrojů podle čl. 5 odst. 3.“

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>92</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VII – bod 55 – odst. 3 – bod 6</Article>

<DocAmend2>Nařízení (EHS) č. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Čl. 9 a – odst. 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 6, čl. 3 odst. 5, článku 4, čl. 5 odst. 1 a článku 6 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 6, čl. 3 odst. 5, článku 4, čl. 5 odst. 1 a článku 6 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

 

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VII – bod 56 – odst. 2 – bod 1</Article>

<DocAmend2>Nařízení (EHS) č. 696/93</DocAmend2>

<Article2>Čl. 6 – odst. 1</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 6a, kterými se mění zejména statistické jednotky výrobního systému, použitá kritéria a definice uvedené v příloze za účelem jejich přizpůsobení hospodářskému a technickému pokroku.“

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 6a, kterými se mění statistické jednotky výrobního systému, použitá kritéria a definice uvedené v příloze za účelem jejich přizpůsobení hospodářskému a technickému pokroku.“

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Upřesnění přenesení pravomoci.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>94</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VII – bod 56 – odst. 2 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Nařízení (EHS) č. 696/93</DocAmend2>

<Article2>Čl. 6 a – odst. 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 6 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 6 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>95</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 1 – odrážka 4</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 doplnění uvedeného nařízení o kritéria pro hodnocení kvality,

 doplnění uvedeného nařízení o kritéria pro hodnocení kvality proměnných,

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Sjednocení úvodního textu (bodu odůvodnění) s pozměňovacím návrhem k čl. 10 odst. 5 nařízení (ES) č. 1165/98.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>96</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 2 – návětí</Article>

 

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2) V čl. 4 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

2) V čl. 4 odst. 2 písm. d) prvním pododstavci se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

V návaznosti na nedávnou judikaturu Soudního dvora je vhodné, aby při svěření pravomocí bylo jasně uvedeno, zda se jedná o pravomoc za účelem doplnění či změny právního aktu. Tato změna byla provedena konzistentně v celém textu.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>97</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d – pododstavec 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Podrobnosti programů uvedených v prvním pododstavci jsou uvedeny v přílohách. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o jejich schválení a zavedení.“

„Podrobnosti programů uvedených v prvním pododstavci jsou uvedeny v přílohách. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a za účelem doplnění tohoto nařízení tím, že dále upřesní způsob jejich schválení a zavedení.“

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

V návaznosti na nedávnou judikaturu Soudního dvora je vhodné, aby při svěření pravomocí bylo jasně uvedeno, zda se jedná o pravomoc za účelem doplnění či změny právního aktu. Tato změna byla provedena konzistentně v celém textu.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>98</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 3</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Čl. 10 – odst. 5</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o kritéria pro hodnocení kvality.

„5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a za účelem doplnění tohoto nařízení upřesněním kritérií pro hodnocení kvality proměnných.“

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Pozměňovací návrh upřesňuje přenesení pravomoci (za účelem doplnění) a předmět aktu v přenesené pravomoci.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>99</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 4 a (nový)</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Čl. 18 – odst. 3</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a) v článku 18 se zrušuje odstavec 3;

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Odstavec 3 je procesním ustanovením týkajícím se regulativního postupu s kontrolou, který je nyní nadbytečný, a proto se zrušuje.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>100</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 5</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Čl. 18 a – odst. 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 2, článku 10, příloze A písm. a), písm. b) bodu 3, písm. c) bodech 2 a 10, písm. d) bodu 2, písm. f) bodech 8 a 9, příloze B písm. b) bodu 4 a písm. d) bodu 2, příloze C písm. b) bodu 2, písm. d) bodu 2 a písm. g) bodu 2 a příloze D písm. b) bodu 2 a písm. d) bodu 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 2 prvním pododstavci písm. d) druhém pododstavci, čl. 10 odst. 5, příloze A písm. a), písm. b) bodu 3, písm. c) bodech 2 a 10, písm. d) bodu 2, písm. f) bodech 8 a 9, příloze B písm. b) bodu 4 a písm. d) bodu 2, příloze C písm. b) bodu 2, písm. d) bodu 2 a písm. g) bodu 2 a příloze D písm. b) bodu 2 a písm. d) bodu 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

V zájmu právní jistoty je nutné vyjmenovat konkrétně všechna ustanovení, kterými se přenášejí pravomoci. Doba přenesení pravomocí se mění z doby neurčité na pět let v souladu se zavedenou praxí právních předpisů v oblasti působnosti výboru ECON a celkovým přístupem Parlamentu. Tato změna byla provedena konzistentně v celém textu.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>101</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 5</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Čl. 18 a – odst. 3</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 2, článku 10, příloze A písm. a), písm. b) bodu 3, písm. c) bodech 2 a 10, písm. d) bodu 2, písm. f) bodech 8 a 9, příloze B písm. b) bodu 4 a písm. d) bodu 2, příloze C písm. b) bodu 2, písm. d) bodu 2 a písm. g) bodu 2 a příloze D písm. b) bodu 2 a písm. d) bodu 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 2 prvním pododstavci písm. d) druhém pododstavci, čl. 10 odst. 5, příloze A písm. a), písm. b) bodu 3, písm. c) bodech 2 a 10, písm. d) bodu 2, písm. f) bodech 8 a 9, příloze B písm. b) bodu 4 a písm. d) bodu 2, příloze C písm. b) bodu 2, písm. d) bodu 2 a písm. g) bodu 2 a příloze D písm. b) bodu 2 a písm. d) bodu 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

V zájmu právní jistoty je nutné vyjmenovat konkrétně všechna ustanovení, kterými se přenášejí pravomoci.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>102</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 5</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Čl. 18 a – odst. 6</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 2, článku 10, přílohy A písm. a), písm. b) bodu 3, písm. c) bodů 2 a 10, písm. d) bodu 2, písm. f) bodů 8 a 9, přílohy B písm. b) bodu 4 a písm. d) bodu 2, přílohy C písm. b) bodu 2, písm. d) bodu 2 a písm. g) bodu 2 a přílohy D písm. b) bodu 2 a písm. d) bodu 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 2 prvního pododstavce písm. d) druhého pododstavce, čl. 10 odst. 5, přílohy A písm. a), písm. b) bodu 3, písm. c) bodů 2 a 10, písm. d) bodu 2, písm. f) bodů 8 a 9, přílohy B písm. b) bodu 4 a písm. d) bodu 2, přílohy C písm. b) bodu 2, písm. d) bodu 2 a písm. g) bodu 2 a přílohy D písm. b) bodu 2 a písm. d) bodu 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

V zájmu právní jistoty je nutné vyjmenovat konkrétně všechna ustanovení, kterými se přenášejí pravomoci. Lhůta pro přezkum je stanovena na tři měsíce a lze ji jednou prodloužit o tři měsíce v souladu se zavedenou praxí právních předpisů v oblasti působnosti výboru ECON. Tato změna byla provedena konzistentně v celém textu.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>103</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 6 – bod ii</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Příloha A – písm. b – bod 3</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o použití dalších jednotek zjišťování.

„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením možnosti použít další jednotky zjišťování.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění přenesení pravomoci (za účelem doplnění) a jeho rozsahu.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>104</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 6 – bod iii</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Příloha A – písm. c – bod 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„2. Údaje o zahraničních výrobních cenách (č. 312) a o dovozních cenách (č. 340) je možné sestavovat prostřednictvím jednotkových hodnot pro produkty pocházející ze zahraničního obchodu nebo z jiných zdrojů pouze v případě, že v porovnání s konkrétními cenovými informacemi nedochází k významnému snížení kvality. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o podmínky pro zabezpečení nezbytné kvality údajů.“

„2. Údaje o zahraničních výrobních cenách (č. 312) a o dovozních cenách (č. 340) je možné sestavovat prostřednictvím jednotkových hodnot pro produkty pocházející ze zahraničního obchodu nebo z jiných zdrojů pouze v případě, že v porovnání s konkrétními cenovými informacemi nedochází k významnému snížení kvality. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením podmínek pro zabezpečení nezbytné kvality údajů.“

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>105</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 6 – bod iv</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Příloha A – písm. d – bod 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„2. Proměnné „hodnota výroby“ (č. 110) a „pracovní doba“ (č. 220) je nutno navíc předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Pokud jiné proměnné podléhají účinku počtu pracovních dnů, mohou je členské státy rovněž předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o změnu seznamu proměnných, které je nutno předávat ve formě upravené podle pracovních dnů.“;

„2. Proměnné „hodnota výroby“ (č. 110) a „pracovní doba“ (č. 220) je nutno navíc předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Pokud jiné proměnné podléhají účinku počtu pracovních dnů, mohou je členské státy rovněž předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, jimiž se mění seznam proměnných, které je nutno předávat ve formě upravené podle pracovních dnů.“

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem změny).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>106</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 6 – bod vii</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Příloha A – písm. f – bod 8</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„8. S ohledem na proměnnou „dovozní ceny“ (č. 340) je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o stanovení podmínek pro zavedení evropského programu výběrových šetření stanoveného v čl. 4 odst. 2 prvním pododstavci písm. d).“;

„8. S ohledem na proměnnou „dovozní ceny“ (č. 340) je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením podmínek pro zavedení evropského programu výběrových šetření stanoveného v čl. 4 odst. 2 prvním pododstavci písm. d).“

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>107</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 6 – bod viii</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Příloha A – písm. f – bod 9</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„9. Proměnné pro zahraniční trhy (č. 122 a 312) je nutno předávat s rozlišením na eurozónu a na oblast mimo eurozónu. Toto rozlišení je nutno použít na celkový průmysl definovaný jako sekce B až E NACE Rev. 2, HPS, jakož i úrovně sekce (jedno místo alfabetického kódu) a oddílu (dvě místa číselného kódu) NACE Rev. 2. Informace o sekcích D a E NACE Rev. 2 nejsou pro proměnnou č. 122 požadovány.  Proměnná „dovozní ceny“ (č. 340) se předává s rozlišením na eurozónu a na oblast mimo eurozónu. Toto rozlišení je nutno použít na celkový průmysl definovaný jako sekce B až E CPA, HPS, jakož i úrovně sekce (jedno místo alfabetického kódu) a oddílu (dvě místa číselného kódu) CPA. S ohledem na rozlišení na eurozónu a oblast mimo eurozónu je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o stanovení podmínek pro použití evropského programu výběrových šetření stanoveného v čl. 4 odst. 2 prvním pododstavci písm. d). Evropský program výběrových šetření může omezit rozsah proměnné „dovozní ceny“ na dovoz produktů ze zemí mimo eurozónu. Rozlišení na eurozónu a na oblast mimo eurozónu u proměnných č. 122, 312 a 340 nemusí předávat členské státy, které nepřijaly euro jako svou měnu.

„9. Proměnné pro zahraniční trhy (č. 122 a 312) je nutno předávat s rozlišením na eurozónu a na oblast mimo eurozónu. Toto rozlišení je nutno použít na celkový průmysl definovaný jako sekce B až E NACE Rev. 2, HPS, jakož i úrovně sekce (jedno místo alfabetického kódu) a oddílu (dvě místa číselného kódu) NACE Rev. 2. Informace o sekcích D a E NACE Rev. 2 nejsou pro proměnnou č. 122 požadovány. Proměnná „dovozní ceny“ (č. 340) se navíc předává s rozlišením na eurozónu a na oblast mimo eurozónu. Toto rozlišení je nutno použít na celkový průmysl definovaný jako sekce B až E CPA, HPS, jakož i úrovně sekce (jedno místo alfabetického kódu) a oddílu (dvě místa číselného kódu) CPA. S ohledem na rozlišení na eurozónu a oblast mimo eurozónu je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v  souladu s článkem 18a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením podmínek pro použití evropského programu výběrových šetření stanoveného v čl. 4 odst. 2 prvním pododstavci písm. d). Evropský program výběrových šetření může omezit rozsah proměnné „dovozní ceny“ na dovoz produktů ze zemí mimo eurozónu. Rozlišení na eurozónu a na oblast mimo eurozónu u proměnných č. 122, 312 a 340 nemusí předávat členské státy, které nepřijaly euro jako svou měnu.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

(Jedna část odůvodnění se českého znění netýká.) Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>108</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 7 – bod i</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Příloha B – písm. b – bod 4</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o použití dalších jednotek zjišťování.

„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením možnosti použití dalších jednotek zjišťování.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění přenesení pravomoci (za účelem doplnění) a jeho rozsahu.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>109</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 7 – bod iv</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Příloha B – písm. d – bod 2 – pododstavec 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud jiné proměnné podléhají účinku počtu pracovních dnů, mohou je členské státy rovněž předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o změnu seznamu proměnných, které je nutno předávat ve formě upravené podle pracovních dnů.“;

Pokud jiné proměnné podléhají účinku počtu pracovních dnů, mohou je členské státy rovněž předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, jimiž se mění seznam proměnných, které je nutno předávat ve formě upravené podle pracovních dnů.“

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem změny).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>110</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 8 – bod i</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Příloha C – písm. b – bod 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o použití dalších jednotek zjišťování.

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením možnosti použití dalších jednotek zjišťování.

(Odkaz na přílohu („Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 8 – bod i“) v záhlaví PN odpovídá v návrhu Komise tomuto odkazu: „Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 9 – bod i“. Tato nesrovnalost je způsobena chybou v číslování v návrhu Komise, v němž bod 8 přílohy I, části VII, bod 57, odst. 4 chybí.)

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Objasnění přenesení pravomoci (za účelem doplnění) a jeho rozsahu.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>111</NumAm>

<DocAmend>