Menetlus : 2016/0400B(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0190/2019

Esitatud tekstid :

A8-0190/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/04/2019 - 16.1

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0409

<Date>{09/04/2019}9.4.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0190/2019</NoDocSe>
PDF 1234kWORD 501k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 teatavaid õigusakte, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist</Titre>

<DocRef>(COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))</DocRef>


<Commission>{JURI}Õiguskomisjon</Commission>

Raportöör: <Depute>József Szájer</Depute>

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 ÕIGUSKOMISJONI ARVAMUS ÕIGUSLIKU ALUSE KOHTA
 MAJANDUS- JA RAHANDUSKOMISJONI MUUDATUSETTEPANEKUTENA ESITATUD SEISUKOHT
 KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS
 TRANSPORDI- JA TURISMIKOMISJONI ARVAMUS
 PÕLLUMAJANDUSE JA MAAELU ARENGU KOMISJONI ARVAMUS
 LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI
 LISA: KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI KIRI
 LISA: TÖÖSTUSE, TEADUSUURINGUTE JA ENERGEETIKAKOMISJONI KIRI
 LISA: SISETURU- JA TARBIJAKAITSEKOMISJONI KIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 teatavaid õigusakte, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist

(COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0799),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 33, artikli 43 lõiget 2, artikli 53 lõiget 1, artiklit 62, artikli 64 lõiget 2, artiklit 91, artikli 100 lõiget 2, artiklit 114, artikli 153 lõike 2 punkti b, artikli 168 lõike 4 punkti a, artikli 168 lõike 4 punkti b, artiklit 172, artikli 192 lõiget 1, artiklit 207, artikli 214 lõiget 3 ja artikli 338 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0148/2019),

 võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta,

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3, artikli 43 lõiget 2, artikli 53 lõiget 1, artiklit 62, artiklit 91, artikli 100 lõiget 2, artiklit 114, artikli 153 lõike 2 punkti b, artikli 168 lõike 4 punkti a, artikli 168 lõike 4 punkti b, artikli 192 lõiget 1 ja artikli 338 lõiget 1,

 võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 1. juuni 2017. aasta arvamust[1],

 võttes arvesse Regioonide Komitee 1. detsembri 2017. aasta arvamust[2],

 võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni kirju,

 võttes arvesse esimeeste konverentsi 7. märtsi 2019. aasta otsust lubada õiguskomisjonil jagada eespool nimetatud komisjoni ettepanek kaheks ja koostada selle alusel kaks eraldiseisvat seadusandlikku raportit,

 võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0020/2018),

 võttes arvesse kodukorra artikleid 59 ja 39,

 võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni, keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, transpordi- ja turismikomisjoni ning põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamusi ja muudatusettepanekutena esitatud seisukohta (A8-0190/2019),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

 

<RepeatBlock-Amend>
<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Volitus 2</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 33, artikli 43 lõiget 2, artikli 53 lõiget 1, artiklit 62, artikli 64 lõiget 2, artiklit 91, artikli 100 lõiget 2, artiklit 114, artikli 153 lõike 2 punkti b, artikli 168 lõike 4 punkti a, artikli 168 lõike 4 punkti b, artiklit 172, artikli 192 lõiget 1, artiklit 207, artikli 214 lõiget 3 ja artikli 338 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 43 lõiget 2, artikli 53 lõiget 1, artiklit 62, artiklit 91, artikli 100 lõiget 2, artiklit 114, artikli 153 lõike 2 punkti b, artikli 168 lõike 4 punkti a, artikli 168 lõike 4 punkti b, artikli 192 lõiget 1 ja artikli 338 lõiget 1,

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 1</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Lissaboni lepingu järgselt eristatakse selgelt komisjonile delegeeritud volitusi võtta vastu muid kui seadusandlikke akte, mis on üldkohaldatavad ning mis täiendavad või muudavad seadusandliku akti teatavaid mitteolemuslikke osi (delegeeritud õigusaktid), ning komisjonile antud volitusi võtta vastu õigusakte, et tagada ühtsed tingimused õiguslikult siduvate liidu õigusaktide rakendamiseks (rakendusaktid).

(1) Lissaboni lepinguga on oluliselt muudetud seadusandja poolt komisjonile antavate volituste õigusraamistikku, eristades selgelt komisjonile delegeeritud volitusi võtta vastu muid kui seadusandlikke akte, mis on üldkohaldatavad ning mis täiendavad või muudavad seadusandliku akti teatavaid mitteolemuslikke osi (delegeeritud õigusaktid), ning komisjonile antud volitusi võtta vastu õigusakte, et tagada ühtsed tingimused õiguslikult siduvate liidu õigusaktide rakendamiseks (rakendusaktid).

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 8 a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a) Üksteisega tihedalt sidumata volituste liitmine ja esitamine ühes komisjoni delegeeritud õigusaktis takistab Euroopa Parlamendi kontrolliõiguse kasutamist, sest parlament on sunnitud lihtsalt kogu delegeeritud õigusakti heaks kiitma või tagasi lükkama, ilma et tal oleks võimalust iga volituse kohta eraldi arvamust avaldada.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – I osa – punkt 1 – lõik 2 – punkt 1</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 2009/31/EÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 29 – lõik 1</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kooskõlas artikliga 29a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lisade muutmiseks.“;

Kooskõlas artikliga 29a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva direktiivi lisade muutmiseks, et kohandada neid tehnika ja teaduse arenguga.“;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Vajalik selleks, et tagada kooskõla sõnastusega, mida on kasutatud komisjoni ettepanekus COM(2016)0789, nimelt selle artikli 2 punktis 2.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – I osa – punkt 1 – lõik 2 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 2009/31/EÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 29a – lõige 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Artiklis 29 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2. Artiklis 29 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – I osa – punkt 1 – lõik 2 – punkt 3</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 2009/31/EÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 30</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) artikkel 30 jäetakse välja.

(3) artikkel 30 asendatakse järgmisega:

 

„Artikkel 30

 

Komiteemenetlus

 

1. Komisjoni abistab kliimamuutuste komitee, mis on loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 525/2013* artikliga 26. Kõnealune komitee on komitee Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 182/2011** tähenduses.

 

2. Kui on viidatud käesolevale lõikele, kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.“

 

___________________

 

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu olulise siseriikliku ja liidu teabe esitamise kohta ning otsuse nr 280/2004/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 165, 18.6.2013, lk 13).

 

** Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Vajalik selleks, et tagada kooskõla sõnastusega, mida on kasutatud komisjoni ettepanekus COM(2016)0789, nimelt selle artikli 2 punktis 4.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – I osa – punkt 2</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

[...]

välja jäetud

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Arvestades, et volituste delegeerimise üleminek kontrolliga regulatiivmenetluselt delegeeritud õigusaktidele või rakendusaktidele jõupingutuste jagamist käsitleva otsuse osas on vastuoluline ning et sellest otsusest tulenevad kohustused asendatakse ajavahemikuks 2021–2030 teise määrusega, oleks parem jätta 406/2009/EÜ käesolevast koondettepanekust välja.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – I osa – punkt 3 – lõik 3 – punkt 1</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte märgistamise viisi ja sisu kohta.“;

„Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad märgistamise viisi ja sisu kohta.“;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – I osa – punkt 3 – lõik 3 – punkt 2 – alapunkt a</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte märgistamise viisi ja sisu kohta.“;

„Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad märgistamise viisi ja sisu kohta.“;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – I osa – punkt 3 – lõik 3 – punkt 3 – alapunkt a</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte märgistamise viisi ja sisu kohta.“;

„Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad märgistamise viisi ja sisu kohta.“;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – I osa – punkt 3 – lõik 3 – punkt 3 – alapunkt b</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 10 – lõige 6 – lõik 3</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte sellise mehhanismi kohta, mille kohaselt antakse tootjatele ja importijatele kvoodid.“;

„Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad sellise mehhanismi kohta, mille kohaselt antakse tootjatele ja importijatele kvoodid.“;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – I osa – punkt 3 – lõik 3 – punkt 6</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 19 – lõige 1</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse täiendavaid seiremeetmeid kontrollitavate või uute ainete ning kontrollitavaid aineid sisaldavate või nendel põhinevate toodete ja seadmete kohta, mis on suunatud ajutise ladustamise, tolliladustamise või vabatsooniprotseduurile või on transiidil läbi liidu tolliterritooriumi ja mis seejärel reeksporditakse; meetmete võtmisel tugineb komisjon hinnangule, kuivõrd võivad sellised liikumised olla seotud ebaseadusliku kaubanduse ohuga, ning võtab arvesse meetmete kasulikkust keskkonnale ja sotsiaal-majanduslikku mõju.“;

„Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad, milles käsitletakse täiendavaid seiremeetmeid kontrollitavate või uute ainete ning kontrollitavaid aineid sisaldavate või nendel põhinevate toodete ja seadmete kohta, mis on suunatud ajutise ladustamise, tolliladustamise või vabatsooniprotseduurile või on transiidil läbi liidu tolliterritooriumi ja mis seejärel reeksporditakse; meetmete võtmisel tugineb komisjon hinnangule, kuivõrd võivad sellised liikumised olla seotud ebaseadusliku kaubanduse ohuga, ning võtab arvesse meetmete kasulikkust keskkonnale ja sotsiaal-majanduslikku mõju.“;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – I osa – punkt 3 – lõik 3 – punkt 7</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 20 – lõige 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„2. Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte eeskirjade kohta, mis protokolliosaliste otsuste kohaselt kehtivad protokolliga ühinemata riikidest imporditud selliste toodete ja seadmete liidus vabasse ringlusse lubamise kohta, mis on valmistatud kontrollitavate ainete abil, kuid ei sisalda aineid, mida saab selgesti pidada kontrollitavaks aineks. Sellised tooted ja seadmed tehakse kindlaks protokolliosalistele korrapäraselt antavate tehniliste nõuannete põhjal.“;

„2. Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad, mis protokolliosaliste otsuste kohaselt kehtivad protokolliga ühinemata riikidest imporditud selliste toodete ja seadmete liidus vabasse ringlusse lubamise kohta, mis on valmistatud kontrollitavate ainete abil, kuid ei sisalda aineid, mida saab selgesti pidada kontrollitavaks aineks. Sellised tooted ja seadmed tehakse kindlaks protokolliosalistele korrapäraselt antavate tehniliste nõuannete põhjal.“;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – I osa – punkt 3 – lõik 3 – punkt 8 – alapunkt b</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 22 – lõige 4 – lõik 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse selliste toodete ja seadmete loetelu, mille puhul kontrollitavate ainete kokkukogumist või toodete ja seadmete hävitamist ilma kontrollitavate ainete eelneva kokkukogumiseta peetakse tehniliselt ja majanduslikult otstarbekaks, ning täpsustatakse vajaduse korral, millist tehnoloogiat tuleb kasutada.

„Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad selliste toodete ja seadmete loetelu kohta, mille puhul kontrollitavate ainete kokkukogumist või toodete ja seadmete hävitamist ilma kontrollitavate ainete eelneva kokkukogumiseta peetakse tehniliselt ja majanduslikult otstarbekaks, ning täpsustatakse vajaduse korral, millist tehnoloogiat tuleb kasutada.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – I osa – punkt 3 – lõik 3 – punkt 8 – alapunkt c</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikli 22 – lõige 5 – teine ja kolmas lõik</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Komisjon annab hinnangu liikmesriikide võetud meetmetele ning kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus selle hinnangu ning tehnilise ja muu asjakohase teabe põhjal vastu võtta delegeeritud õigusakte kvalifikatsiooni miinimumnõuete kohta.“;

„Komisjon annab hinnangu liikmesriikide võetud meetmetele ning kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus võtta selle hinnangu ning tehnilise ja muu asjakohase teabe põhjal käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad kvalifikatsiooni miinimumnõuete kohta.“;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – I osa – punkt 3 – lõik 3 – punkt 9 – punkt a – alapunkt i</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 23 – lõige 4 – lõik 1</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad lõikes 2 osutatud tegevusega tegeleva personali jaoks kvalifikatsiooni miinimumnõuded. „Liikmesriikide võetud meetmete hindamise ning tehnilise ja muu asjakohase teabe põhjal on komisjonil kooskõlas artikliga 24a õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte kõnealuste kvalifikatsiooni miinimumnõuete ühtlustamise kohta.“;

Liikmesriigid kehtestavad lõikes 2 osutatud tegevusega tegeleva personali jaoks kvalifikatsiooni miinimumnõuded. „Liikmesriikide võetud meetmete hindamise ning tehnilise ja muu asjakohase teabe põhjal on komisjonil kooskõlas artikliga 24a õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad kõnealuste kvalifikatsiooni miinimumnõuete ühtlustamise kohta.“;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – I osa – punkt 3 – lõik 3 – punkt 9 – alapunkt b</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 23 – lõige 7</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„7. Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse tehnoloogiate või tavade loetelud, mida ettevõtjad peavad kasutama või järgima, et vältida ja minimeerida kontrollitavate ainete mis tahes leket ja heidet.“;

„7. Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse tehnoloogiate või tavade loetelud, mida ettevõtjad peavad kasutama või järgima, et vältida ja minimeerida kontrollitavate ainete mis tahes leket ja heidet.“;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – I osa – punkt 3 – lõik 3 – punkt 11</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 24a – lõige 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Artikli 7 lõikes 2, artikli 8 lõigetes 3 ja 5, artikli 10 lõigetes 3 ja 6, artikli 13 lõikes 2, artikli 18 lõikes 9, artiklis 19, artikli 20 lõikes 2, artikli 22 lõigetes 3, 4 ja 5, artikli 23 lõigetes 4 ja 7, artikli 24 lõigetes 2 ja 3, artikli 26 lõikes 3 ja artikli 27 lõikes 10 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2. Artikli 7 lõikes 2, artikli 8 lõigetes 3 ja 5, artikli 10 lõigetes 3 ja 6, artikli 13 lõikes 2, artikli 18 lõikes 9, artiklis 19, artikli 20 lõikes 2, artikli 22 lõigetes 3, 4 ja 5, artikli 23 lõigetes 4 ja 7, artikli 24 lõigetes 2 ja 3, artikli 26 lõikes 3 ja artikli 27 lõikes 10 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – I osa – punkt 3 – lõik 3 – punkt 14</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 27 – lõige 10</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„10. Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva artikli lõigetes 1–7 sätestatud aruandlusnõuete muutmise kohta, et protokolliga võetud kohustusi täita või nende kohaldamisele kaasa aidata.“

„10. Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, et muuta käesoleva artikli lõigetes 1–7 sätestatud aruandlusnõudeid, et protokolliga võetud kohustusi täita või nende kohaldamisele kaasa aidata.“

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st muutmisvolituse) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – II osa – punkt 4 – lõik 2 – punkt 1</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 2002/58/EÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 4 – lõige 5</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„5. Kooskõlas artikliga 14b on komisjonil pärast konsulteerimist Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametiga (ENISA), direktiivi 95/46/EÜ artikli 29 kohaselt loodud töörühmaga üksikisikute kaitseks seoses isikuandmete töötlemisega ja Euroopa Andmekaitseinspektoriga õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva artikli lõigetes 2, 3 ja 4 osutatud teabe- ja teavitamisnõuetega seotud asjaolude, vormide ja korda kohta.“;

„5. Kooskõlas artikliga 14b on komisjonil pärast konsulteerimist Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametiga (ENISA), direktiivi 95/46/EÜ artikli 29 kohaselt loodud töörühmaga üksikisikute kaitseks seoses isikuandmete töötlemisega ja Euroopa Andmekaitseinspektoriga õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte käesoleva artikli lõigetes 2, 3 ja 4 osutatud teabe- ja teavitamisnõuetega seotud asjaolude, vormide ja korra kohta.“;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – II osa – punkt 4 – lõik 2 – punkt 3</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 2002/58/EÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 14b – lõige 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Artikli 4 lõikes 5 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [alates käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2. Artikli 4 lõikes 5 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – IV osa – punkt 8 – lõik 2 – punkt 3</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 89/391/EMÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 17b – lõige 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Artiklis 16a osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2. Artiklis 16a osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – IV osa – punkt 16 – lõik 2 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 92/91/EMÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 11a – lõige 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Artiklis 11 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2. Artiklis 11 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – IV osa – punkt 17 – lõik 2 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 92/104/EMÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 11a – lõige 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Artiklis 11 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2. Artiklis 11 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – IV osa – punkt 18 – lõik 2 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 93/103/EÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 12a – lõige 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Artiklis 12 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2. Artiklis 12 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – IV osa – punkt 21 – lõik 2 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 1999/92/EÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 10a – lõige 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Artiklis 10 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2. Artiklis 10 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – IV osa – punkt 22 – lõik 2 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 2000/54/EÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 19a – lõige 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Artiklis 19 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2. Artiklis 19 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – IV osa – punkt 27 – lõik 2 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 2009/104/EÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 11a – lõige 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Artiklis 11 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2. Artiklis 11 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – V osa – punkt 29 – lõik 2 – punkt 1</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 2009/73/EÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 6 – lõige 4</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„4. Kooskõlas artikliga 50a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised piirkondliku solidaarsuse vaimus koostöö kohta.“;

„4. Kooskõlas artikliga 50a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised piirkondliku solidaarsuse vaimus koostöö kohta.“;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – V osa – punkt 29 – lõik 2 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 2009/73/EÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 11 – lõige 10</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„10. Kooskõlas artikliga 50a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised, et sätestada käesoleva artikli rakendamise korra üksikasjad.“;

„10. Kooskõlas artikliga 50a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised, et sätestada käesoleva artikli rakendamise korra üksikasjad.“;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – V osa – punkt 29 – lõik 2 – punkt 3</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 2009/73/EÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 15 – lõige 3</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„3. Kooskõlas artikliga 50a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised, et tagada käesoleva artikli lõike 2 täielik ja tõhus järgimine ülekandesüsteemi omaniku ja hoidlatevõrgu halduri poolt.“;

„3. Kooskõlas artikliga 50a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised, et tagada käesoleva artikli lõike 2 täielik ja tõhus järgimine ülekandesüsteemi omaniku ja hoidlatevõrgu halduri poolt.“;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – V osa – punkt 29 – lõik 2 – punkt 4</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 2009/73/EÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 36 – lõige 10</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„10. Kooskõlas artikliga 50a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud tingimuste kohaldamise kohta ning sätestatakse menetlus, mida tuleb järgida käesoleva artikli lõigete 3, 6, 8 ja 9 kohaldamisel.“;

„10. Kooskõlas artikliga 50a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud tingimuste kohaldamise kohta ning sätestatakse menetlus, mida tuleb järgida käesoleva artikli lõigete 3, 6, 8 ja 9 kohaldamisel.“;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – V osa – punkt 29 – lõik 2 – punkt 5</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 2009/73/EÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 42 – lõige 5</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„5. Kooskõlas artikliga 50a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised reguleerivate asutuste kohustuste ulatuse kohta seoses nende omavahelise ja ametiga tehtava koostööga.“;

„5. Kooskõlas artikliga 50a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised reguleerivate asutuste kohustuste ulatuse kohta seoses nende omavahelise ja ametiga tehtava koostööga.“;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – V osa – punkt 29 – lõik 2 – punkt 6</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 2009/73/EÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 43 – lõige 9</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„9. Kooskõlas artikliga 50a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised, et sätestada menetluse üksikasjad, mida reguleerivad asutused, amet ja komisjon peavad järgima seoses reguleerivate asutuste poolt võetud otsuste vastavusega käesolevas artiklis viidatud suunistele.“;

„9. Kooskõlas artikliga 50a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised, et sätestada menetluse üksikasjad, mida reguleerivad asutused, amet ja komisjon peavad järgima seoses reguleerivate asutuste poolt võetud otsuste vastavusega käesolevas artiklis viidatud suunistele.“;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – V osa – punkt 29 – lõik 2 – punkt 7</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 2009/73/EÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 44 – lõige 4</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„4. Kooskõlas artikliga 50a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised, milles täpsustatakse andmete säilitamise meetodid ja kord, samuti säilitatavate andmete vorm ja sisu.“;

„4. Kooskõlas artikliga 50a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised, milles täpsustatakse andmete säilitamise meetodid ja kord, samuti säilitatavate andmete vorm ja sisu.“;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – V osa – punkt 29 – lõik 2 – punkt 8</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 2009/73/EÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 50a – lõige 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Artikli 6 lõikes 4, artikli 11 lõikes 10, artikli 15 lõikes 3, artikli 36 lõikes 10, artikli 42 lõikes 5, artikli 43 lõikes 9 ja artikli 44 lõikes 4 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2. Artikli 6 lõikes 4, artikli 11 lõikes 10, artikli 15 lõikes 3, artikli 36 lõikes 10, artikli 42 lõikes 5, artikli 43 lõikes 9 ja artikli 44 lõikes 4 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – V osa – punkt 30 – lõik 2 – punkt 1</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 715/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 3 – lõige 5</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„5. Kooskõlas artikliga 27a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised, et sätestada käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 rakendusmenetluse üksikasjad.“;

„5. Kooskõlas artikliga 27a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised, et sätestada käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 rakendusmenetluse üksikasjad.“;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – V osa – punkt 30 – lõik 2 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 715/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 6 – lõige 11 – lõik 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Kui komisjon teeb omal algatusel ettepaneku võrgueeskirja vastuvõtmiseks, konsulteerib komisjon võrgueeskirja kavandi osas ameti, Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustiku ja teiste asjaomaste sidusrühmadega vähemalt kahe kuu jooksul. Kooskõlas artikliga 27a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte selliste võrgueeskirjade vastuvõtmiseks.“;

„Kui komisjon teeb omal algatusel ettepaneku võrgueeskirja vastuvõtmiseks, konsulteerib komisjon võrgueeskirja kavandi osas ameti, Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustiku ja teiste asjaomaste sidusrühmadega vähemalt kahe kuu jooksul. Kooskõlas artikliga 27a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega võetakse vastu sellised võrgueeskirjad.“;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – V osa – punkt 30 – lõik 2 – punkt 4</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 715/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 1</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 sätestatud eesmärkide saavutamiseks on komisjonil kooskõlas artikliga 27a õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega määrata kindlaks iga piirkondliku koostööstruktuuriga hõlmatud geograafiline piirkond, võttes arvesse olemasolevaid piirkondlikke koostööstruktuure. Selleks konsulteerib komisjon ameti ja Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustikuga.

Käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 sätestatud eesmärkide saavutamiseks on komisjonil kooskõlas artikliga 27a õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määrata kindlaks iga piirkondliku koostööstruktuuriga hõlmatud geograafiline piirkond, võttes arvesse olemasolevaid piirkondlikke koostööstruktuure. Selleks konsulteerib komisjon ameti ja Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustikuga.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – V osa – punkt 30 – lõik 2 – punkt 5</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 715/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 23 – lõige 2 – lõik 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Kooskõlas artikliga 27a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised käesoleva artikli lõikes 1 loetletud küsimuste kohta ja muudetakse selle punktides a, b ja c osutatud suuniseid.“;

„Kooskõlas artikliga 27a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised käesoleva artikli lõikes 1 loetletud küsimuste kohta ja muudetakse selle punktides a, b ja c osutatud suuniseid.“;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st täiendamis- ja muutmisvolituse) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – V osa – punkt 30 – lõik 2 – punkt 6</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 715/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 27a – lõige 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Artikli 3 lõikes 5, artikli 6 lõikes 11, artikli 7 lõikes 3, artikli 12 lõikes 3 ja artikli 23 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2. Artikli 3 lõikes 5, artikli 6 lõikes 11, artikli 7 lõikes 3, artikli 12 lõikes 3 ja artikli 23 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VI osa – punkt 32 – lõik 2 – punkt 6</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 91/271/EMÜ </DocAmend2>

<Article2>Artikkel 17a – lõige 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Artikli 3 lõikes 2, artikli 4 lõikes 3, artikli 5 lõikes 3, artikli 11 lõikes 2 ja artikli 12 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2. Artikli 3 lõikes 2, artikli 4 lõikes 3, artikli 5 lõikes 3, artikli 11 lõikes 2 ja artikli 12 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VI osa – punkt 33 – lõik 2 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 91/676/EMÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 8a – lõige 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Artiklis 8 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2. Artiklis 8 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VI osa – punkt 35 – lõik 2 – punkt 1</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 96/59/EÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 10 – lõige 2 – sissejuhatav osa</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kooskõlas artikliga 10b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, et

2.  Kooskõlas artikliga 10b on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte järgmistel eesmärkidel:

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VI osa – punkt 35 – lõik 2 – punkt 3</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 96/59/EÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 10b – lõige 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Artikli 10 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2. Artikli 10 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VI osa – punkt 36 – lõik 4 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 98/83/EÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 11a – lõige 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Artikli 11 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2. Artikli 11 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VI osa – punkt 37 – lõik 3 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 2000/53/EÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 5 – lõige 5 – lõik 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lammutustõendile esitatavate miinimumnõuete kohta.“;

Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, kehtestades lammutustõendile esitatavad miinimumnõuded.“;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VI osa – punkt 37 – lõik 3 – punkt 4</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 2000/53/EÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 3</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte üksikasjalike eeskirjade kohta, mis on vajalikud, et kontrollida esimeses lõigus sätestatud eesmärkide täitmist liikmesriikide poolt. Selliste eeskirjade koostamisel võtab komisjon arvesse kõiki olulisi asjaolusid, sealhulgas andmete kättesaadavust ning kasutuselt kõrvaldatud sõidukite ekspordi ja impordi küsimusi.“;

„Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad, mis on vajalikud, et kontrollida esimeses lõigus sätestatud eesmärkide täitmist liikmesriikide poolt. Selliste eeskirjade koostamisel võtab komisjon arvesse kõiki olulisi asjaolusid, sealhulgas andmete kättesaadavust ning kasutuselt kõrvaldatud sõidukite ekspordi ja impordi küsimusi.“;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VI osa – punkt 37 – lõik 3 – punkt 5</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 2000/53/EÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 8 – lõige 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„2. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lõikes 1 osutatud standardite kohta. Selliste standardite koostamisel võtab komisjon arvesse asjaomaste rahvusvaheliste foorumite tööd ning toetab seda vajaduse korral.“;

„2. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse lõikes 1 osutatud standardid. Selliste standardite koostamisel võtab komisjon arvesse asjaomaste rahvusvaheliste foorumite tööd ning toetab seda vajaduse korral.“;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VI osa – punkt 37 – lõik 3 – punkt 6</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 2000/53/EÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 9a – lõige 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Artikli 4 lõike 2 punktis b, artikli 5 lõikes 5, artikli 6 lõikes 6, artikli 7 lõikes 2 ja artikli 8 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2. Artikli 4 lõike 2 punktis b, artikli 5 lõikes 5, artikli 6 lõikes 6, artikli 7 lõikes 2 ja artikli 8 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VI osa – punkt 38 – lõik 3 – punkt 1</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 2000/60/EÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 8 – lõige 3</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„3. Kooskõlas artikliga 20a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse vee seisundi analüüsimise ning seire tehnilised näitajad ja standardmeetodid.“;

„3. Kooskõlas artikliga 20a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse vee seisundi analüüsimise ning seire tehnilised näitajad ja standardmeetodid.“;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VI osa – punkt 38 – lõik 3 – punkt 3</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 2000/60/EÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 20a – lõige 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Artikli 8 lõikes 3, artikli 20 lõike 1 esimeses lõigus ja V lisa punkti 1.4.1 punktis ix osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2. Artikli 8 lõikes 3, artikli 20 lõike 1 esimeses lõigus ja V lisa punkti 1.4.1 punktis ix osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VI osa – punkt 38 – lõik 3 – punkt 5</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 2000/60/EÜ</DocAmend2>

<Article2>V lisa – punkt 1.4.1 – punkt ix</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„ix) Kooskõlas artikliga 20a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, milles kooskõlas punktidega i–viii sätestatakse interkalibreerimise tulemused ning kehtestatakse liikmesriikide seiresüsteemide klassifikatsioonide väärtused. See avaldatakse kuue kuu jooksul pärast interkalibreerimise lõpuleviimist.“.

„ix) Kooskõlas artikliga 20a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, milles kooskõlas punktidega i–viii sätestatakse interkalibreerimise tulemused ning kehtestatakse liikmesriikide seiresüsteemide klassifikatsioonide väärtused. Need avaldatakse kuue kuu jooksul pärast interkalibreerimise lõpuleviimist.“.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VI osa – punkt 41 – lõik 2 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 2004/107/EÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 5a – lõige 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Artikli 4 lõikes 15 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2. Artikli 4 lõikes 15 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VI osa – punkt 42 – lõik 3 – punkt 1</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 2006/7/EÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 15 – lõige 2 – punkt a</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) määrata artikli 3 lõike 9 kohaldamiseks kindlaks mikrobioloogiliste meetodite võrdväärsuse EN/ISO standard;

a) täiendada käesolevat direktiivi, määrates artikli 3 lõike 9 kohaldamiseks kindlaks mikrobioloogiliste meetodite võrdväärsuse EN/ISO standardi;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VI osa – punkt 42 – lõik 3 – punkt 1</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 2006/7/EÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 15 – lõige 2 – punkt b</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) muuta I lisa seoses kõnealuses lisas sätestatud näitajate analüüsimeetoditega, kui see on teaduse ja tehnika arengu tõttu vajalik;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st muutmisvolituse) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VI osa – punkt 42 – lõik 3 – punkt 1</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 2006/7/EÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 15 – lõige 2 – punkt c</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) muuta V lisa, kui see on teaduse ja tehnika arengu tõttu vajalik.“;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st muutmisvolituse) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VI osa – punkt 42 – lõik 3 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 2006/7/EÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 15a – lõige 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Artikli 15 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2. Artikli 15 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VI osa – punkt 43 – lõik 3 – punkt 1</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 2006/21/EÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kooskõlas artikliga 22a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, kui see on vajalik, et

2.  Kooskõlas artikliga 22a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte järgmistel eesmärkidel:

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VI osa – punkt 43 – lõik 3 – punkt 1</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 2006/21/EÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) täpsustada artikli 13 lõike 6 kohaldamiseks tehnilisi nõudeid, sealhulgas nõrga happe dissotsieeruva tsüaniidi määratlemise ja mõõtmise meetodiga seotud tehnilisi nõudeid;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VI osa – punkt 43 – lõik 3 – punkt 1</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 2006/21/EÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) lõpule viia II lisas esitatud jäätmete iseloomustuse tehniliste nõuete koostamine;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VI osa – punkt 43 – lõik 3 – punkt 1</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 2006/21/EÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) tõlgendada artikli 3 punktis 3 esitatud mõistet;

c) esitada artikli 3 punktis 3 esitatud mõiste tõlgendus;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VI osa – punkt 43 – lõik 3 – punkt 1</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 2006/21/EÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d) määratleda III lisa kohased jäätmehoidlate klassifitseerimise kriteeriumid;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VI osa – punkt 43 – lõik 3 – punkt 1</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 2006/21/EÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1 – punkt e</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e) määratleda käesoleva direktiivi tehniliseks rakendamiseks vajaminevate proovivõtu- ja analüüsimeetodite ühtlustatud standardid.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VI osa – punkt 43 – lõik 3 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 2006/21/EÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 22a – lõige 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Artikli 22 lõigetes 2 ja 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2. Artikli 22 lõigetes 2 ja 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VI osa – punkt 44 – lõik 2 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 2006/118/EÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 8a – lõige 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Artiklis 8 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2. Artiklis 8 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VI osa – punkt 46 – lõik 3 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 2007/2/EÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 7 – lõige 1</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„1.  Kooskõlas artikliga 21a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse ruumiandmekogumite ja -teenuste koostalitlusvõime ja vajaduse korral ühtlustamise tehniline kord. Nimetatud korra väljatöötamisel võetakse arvesse asjakohaseid kasutajate vajadusi, olemasolevaid algatusi ja rahvusvahelisi standardeid ruumiandmekogumite ühtlustamiseks, teostatavus- ja tasuvusuuringuid.

„1.  Kooskõlas artikliga 21a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse ruumiandmekogumite ja -teenuste koostalitlusvõime ja vajaduse korral ühtlustamise tehniline kord. Nimetatud korra väljatöötamisel võetakse arvesse asjakohaseid kasutajate vajadusi, olemasolevaid algatusi ja rahvusvahelisi standardeid ruumiandmekogumite ühtlustamiseks, teostatavus- ja tasuvusuuringuid.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VI osa – punkt 46 – lõik 3 –punkt 3</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 2007/2/EÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 16 – lõige 1 – sissejuhatav osa</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kooskõlas artikliga 21a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte eeskirjade kohta, millega sätestatakse käesoleva peatüki täiendamiseks eelkõige:

Kooskõlas artikliga 21a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse eelkõige:

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VI osa – punkt 46 – lõik 3 – punkt 4</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 2007/2/EÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 17 – lõige 8 – lõik 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kooskõlas artikliga 21a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse kõnealuste tingimuste suhtes kohaldatavad eeskirjad. Need eeskirjad vastavad täielikult käesoleva artikli lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud põhimõtetele.“;

Kooskõlas artikliga 21a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse kõnealuste tingimuste suhtes kohaldatavad eeskirjad. Need eeskirjad vastavad täielikult käesoleva artikli lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud põhimõtetele.“;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VI osa – punkt 46 – lõik 3 – punkt 5</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 2007/2/EÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 21a – lõige 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Artikli 4 lõikes 7, artikli 7 lõikes 1, artiklis 16 ja artikli 17 lõikes 8 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2. Artikli 4 lõikes 7, artikli 7 lõikes 1, artiklis 16 ja artikli 17 lõikes 8 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VI osa – punkt 47 – lõik 2 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 2007/60/EÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 11a – lõige 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Artikli 11 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2. Artikli 11 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VI osa – punkt 48 – lõik 2 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 2008/50/EÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 28a – lõige 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Artikli 28 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2. Artikli 28 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VI osa – punkt 49 – lõik 2 – punkt 1</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 2008/56/EÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 9 – lõige 3 – lõik 1</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse I ja II lisa alusel hiljemalt 15. juuliks 2010 liikmesriikide kasutatavad kriteeriumid ja metoodikastandardid viisil, mis tagaks kooskõla ning võimaldaks võrdlusi eri merepiirkondades ja allpiirkondades hea keskkonnaseisundi saavutamise ulatuse osas.

Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse I ja II lisa alusel hiljemalt 15. juuliks 2010 liikmesriikide kasutatavad kriteeriumid ja metoodikastandardid viisil, mis tagaks kooskõla ning võimaldaks võrdlusi eri merepiirkondades ja allpiirkondades hea keskkonnaseisundi saavutamise ulatuse osas.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VI osa – punkt 49 – lõik 2 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 2008/56/EÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 11 – lõige 4</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„4. Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte selliste seire ja hindamise spetsifikatsioonide ja standarditud meetodite sätestamiseks, mis arvestavad olemasolevate kohustustega ja tagavad seire- ja hindamistulemuste võrreldavuse.“;

„4. Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte selliste seire ja hindamise spetsifikatsioonide ja standarditud meetodite sätestamiseks, mis arvestavad olemasolevate kohustustega ja tagavad seire- ja hindamistulemuste võrreldavuse.“;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>75</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VI osa – punkt 49 – lõik 2 – punkt 4</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 2008/56/EÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 24a – lõige 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Artikli 9 lõikes 3, artikli 11 lõikes 4 ja artikli 24 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2. Artikli 9 lõikes 3, artikli 11 lõikes 4 ja artikli 24 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

</Amend>

 

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>76</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VI osa – punkt 52 – lõik 2 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Direktiiv 2009/147/EÜ</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 15a – lõige 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Artiklis 15 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2. Artiklis 15 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>77</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VI osa – punkt 53 – lõik 1</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Määruse (EÜ) nr 1221/2009 ajakohastamiseks ja hindamiskorra kehtestamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse kõnealuse määruse lisasid ja täiendatakse seda EMASi pädevate asutuste vastastikuse hindamise menetlusega. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Määruse (EÜ) nr 1221/2009 ajakohastamiseks ja hindamiskorra kehtestamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse kõnealuse määruse lisasid ja täiendatakse seda EMASi pädevate asutuste vastastikuse hindamise menetlusega ning esitatakse sektorite võrdlusdokumente ja suunisdokumente organisatsioonide registreerimise ja ühtlustamismenetluste kohta. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Kooskõlas muudatusettepanekutega artiklitele, millega kohandatakse varem kontrolliga regulatiivmenetluse alusel esitatud meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>78</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VI osa – punkt 53 – lõik 2</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Määruse (EÜ) nr 1221/2009 rakendamisel ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused teatavate menetluste ühtlustamiseks ja sektorite võrdlusdokumentide suhtes. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011.

välja jäetud

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Kooskõlas muudatusettepanekutega artiklitele, millega kohandatakse varem kontrolliga regulatiivmenetluse alusel esitatud meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>79</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VI osa – punkt 53 – lõik 3 – punkt 1</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 1</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon võtab pädevate asutuste foorumi poolt heaks kiidetud ühtlustamismenetlustega seotud suunisdokumendid vastu rakendusaktidega. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 49 lõikes 2 osutatud menetlusega.

Kooskõlas artikliga 48a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, kehtestades suunisdokumente pädevate asutuste foorumi poolt heaks kiidetud ühtlustamismenetluste kohta.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepaneku eesmärk on kohandada varem kontrolliga regulatiivmenetluse alusel esitatud meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>80</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VI osa – punkt 53 – lõik 3 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 17 – lõige 3</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„3. Kooskõlas artikliga 48a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte EMASi pädevate asutuste vastastikuse hindamise menetluste kohta, sealhulgas nõuetekohased menetlused vastastikuse hindamise tulemusena vastu võetud otsuste peale kaebuste esitamiseks.“;

„3. Kooskõlas artikliga 48a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse EMASi pädevate asutuste vastastikuse hindamise menetlused, sealhulgas nõuetekohased menetlused vastastikuse hindamise tulemusena vastu võetud otsuste peale kaebuste esitamiseks.“;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>81</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VI osa – punkt 53 – lõik 3 – punkt 3</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 30 – lõige 6 – lõik 1</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon võtab akrediteerimis- ja litsentsimisasutuste foorumi poolt heakskiidetud ühtlustamismenetlustega seotud suunisdokumendid vastu rakendusaktidega. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 49 lõikes 2 osutatud menetlusega.

Kooskõlas artikliga 48a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunisdokumendid akrediteerimis- ja litsentsimisasutuste foorumi poolt heaks kiidetud ühtlustamismenetluste kohta.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepaneku eesmärk on kohandada varem kontrolliga regulatiivmenetluse alusel esitatud meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>82</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VI osa – punkt 53 – lõik 3 – punkt 4</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 46 – lõige 6</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„6. Komisjon võtab lõikes 1 osutatud sektorite võrdlusdokumendid ja lõikes 4 osutatud juhise vastu rakendusaktidega kooskõlas artikli 49 lõikes 2 osutatud menetlusega.“

„6. Kooskõlas artikliga 48a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega võetakse vastu lõikes 1 osutatud sektorite võrdlusdokumendid ja lõikes 4 osutatud juhis.“

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepaneku eesmärk on kohandada varem kontrolliga regulatiivmenetluse alusel esitatud meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>83</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VI osa – punkt 53 – lõik 3 – punkt 6</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 48a</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Artikkel 48a

„Artikkel 48a

Delegeeritud volituste rakendamine

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2. Artikli 17 lõikes 3 ja artiklis 48 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2. Artikli 16 lõikes 4, artikli 17 lõikes 3, artikli 30 lõikes 6, artikli 46 lõikes 6 ja artiklis 48 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad artikli 17 lõikes 3 ja artiklis 48 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad artikli 16 lõikes 4, artikli 17 lõikes 3, artikli 30 lõikes 6, artikli 46 lõikes 6 ja artiklis 48 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4. Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

4. Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

5. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6. Artikli 17 lõike 3 ja artikli 48 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

6. Artikli 16 lõike 4, artikli 17 lõike 3, artikli 30 lõike 6, artikli 46 lõike 6 ja artikli 48 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_______________

_______________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituste kestuse vastavusse viimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9) ning viidete ajakohastamine kooskõlas eelnevate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>84</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VI osa – punkt 54 – lõik 4 – punkt 1 – alapunkt b</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 66/2010</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 6 – lõige 7 – lõik 1</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lõikes 6 osutatud aineid sisaldavate teatavate kaupade puhul ja ainult juhul, kui nende ainete asendamine või alternatiivse materjali või alternatiivse disaini kasutamine ei ole tehniliselt teostatav, või toodete puhul, mille üldine keskkonnatoime on teiste sama kategooria toodetega võrreldes märgatavalt suurem, on komisjonil kooskõlas artikliga 15a õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva artikli lõikes 6 sätestatud korrast erandite tegemiseks.

Lõikes 6 osutatud aineid sisaldavate teatavate kaupade puhul ja ainult juhul, kui nende ainete asendamine või alternatiivse materjali või alternatiivse disaini kasutamine ei ole tehniliselt teostatav, või toodete puhul, mille üldine keskkonnatoime on teiste sama kategooria toodetega võrreldes märgatavalt suurem, on komisjonil kooskõlas artikliga 15a õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse meetmed käesoleva artikli lõikes 6 sätestatud korrast erandite tegemiseks.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>85</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VI osa – punkt 54 – lõik 4 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 66/2010</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kooskõlas artikliga 15a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse hiljemalt üheksa kuud pärast EUEBiga konsulteerimist meetmed ELi ökomärgise konkreetsete kriteeriumide kehtestamiseks iga tooterühma jaoks. Need meetmed avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Kooskõlas artikliga 15a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse hiljemalt üheksa kuud pärast EUEBiga konsulteerimist meetmed ELi ökomärgise konkreetsete kriteeriumide kehtestamiseks iga tooterühma jaoks. Need meetmed avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>86</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VI osa – punkt 54 – lõik 4 – punkt 4</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 66/2010</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 15a – lõige 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Artikli 6 lõikes 7, artikli 8 lõikes 2 ja artiklis 15 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2. Artikli 6 lõikes 7, artikli 8 lõikes 2 ja artiklis 15 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>87</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VII osa – punkt 55 – lõik 3 – punkt 1</Article>

<DocAmend2>Määrus (EMÜ) nr 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 2 – lõige 6</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„6. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega ajakohastatakse PRODCOM-loetelu ja iga rubriigi kohta tegelikult kogutavaid andmeid.“

„6. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega ajakohastatakse PRODCOM-loetelu ja iga rubriigi kohta tegelikult kogutavaid andmeid.“

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>88</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VII osa – punkt 55 – lõik 3 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Määrus (EMÜ) nr 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 3 – lõige 5</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„5. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva artikli lõike 3 kohaldamise üksikasjalike eeskirjade kohta, sealhulgas tehnika arenguga kohandamiseks.“

„5. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega võetakse vastu üksikasjalikud eeskirjad käesoleva artikli lõike 3 kohaldamise kohta, sealhulgas tehnika arenguga kohandamiseks.“

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>89</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VII osa – punkt 55 – lõik 3 – punkt 3</Article>

<DocAmend2>Määrus (EMÜ) nr 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 4 – lõik 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

PRODCOM-loetelu teatavate rubriikide osas on komisjonil siiski kooskõlas artikliga 9a õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse vaatluste korraldamine üks kord kuus või üks kord kvartalis.

PRODCOM-loetelu teatavate rubriikide osas on komisjonil siiski kooskõlas artikliga 9a õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse vaatluste korraldamine üks kord kuus või üks kord kvartalis.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>90</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VII osa – punkt 55 – lõik 3 – punkt 4</Article>

<DocAmend2>Määrus (EMÜ) nr 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 5 – lõige 1</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„1. Liikmesriigid kasutavad vajaliku teabe kogumiseks küsimustikku, mille sisu on kooskõlas komisjoni kehtestatud eeskirjadega. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte nende eeskirjade kohta.“

„1. Liikmesriigid kasutavad vajaliku teabe kogumiseks küsimustikku, mille sisu on kooskõlas komisjoni kehtestatud eeskirjadega. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega need eeskirjad kindlaks määratakse.“

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>91</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VII osa – punkt 55 – lõik 3 – punkt 5</Article>

<DocAmend2>Määrus (EMÜ) nr 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 6 – lõige 1</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte üksikasjalike eeskirjade kohta, mille kohaselt liikmesriigid töötlevad artikli 5 lõikes 1 osutatud täidetud küsimustikke või artikli 5 lõikes 3 osutatud muudest allikatest saadud teavet.

Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks üksikasjalikud eeskirjad, mille kohaselt liikmesriigid töötlevad artikli 5 lõikes 1 osutatud täidetud küsimustikke või artikli 5 lõikes 3 osutatud muudest allikatest saadud teavet.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>92</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VII osa – punkt 55 – lõik 3 – punkt 6</Article>

<DocAmend2>Määrus (EMÜ) nr 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 9a – lõige 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Artikli 2 lõikes 6, artikli 3 lõikes 5, artiklis 4, artikli 5 lõikes 1 ja artiklis 6 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2. Artikli 2 lõikes 6, artikli 3 lõikes 5, artiklis 4, artikli 5 lõikes 1 ja artiklis 6 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

 

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VII osa – punkt 56 – lõik 2 – punkt 1</Article>

<DocAmend2>Määrus (EMÜ) nr 696/93</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 6 – lõik 1</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kooskõlas artikliga 6a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse eelkõige tootmissüsteemi statistilisi üksusi, kasutatud kriteeriume ja lisas määratletud mõisteid, et kohandada neid majanduse ja tehnika arenguga.

Kooskõlas artikliga 6a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse tootmissüsteemi statistilisi üksusi, kasutatud kriteeriume ja lisas määratletud mõisteid, et kohandada neid majanduse ja tehnika arenguga.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>94</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VII osa – punkt 56 – lõik 2 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Määrus (EMÜ) nr 696/93</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 6a – lõige 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Artiklis 6 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2. Artiklis 6 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>95</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 1 – taane 4</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 täiendatakse kõnealust määrust kvaliteedi hindamise kriteeriumidega;

 täiendatakse kõnealust määrust muutujate kvaliteedi hindamise kriteeriumidega;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Sissejuhatava teksti (põhjenduse) kooskõlla viimine määruse (EÜ) nr 1165/98 artikli 10 lõike 5 kohta esitatud muudatusettepanekuga.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>96</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 2 – sissejuhatav osa</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) artikli 4 lõike 2 teine lõik asendatakse järgmisega:

(2) artikli 4 lõike 2 esimese lõigu punkti d teine lõik asendatakse järgmisega:

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Euroopa Kohtu hiljutisest kohtupraktikast tulenevalt on volitamisel soovitatav selgelt täpsustada, kas see puudutab õigust õigusakti täiendamiseks või muutmiseks. Seda on tehtud järjepidevalt kogu teksti ulatuses.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>97</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d – lõik 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Üksikasjad esimeses lõigus nimetatud skeemide kohta täpsustatakse lisades. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte nende heakskiitmise ja kohaldamise kohta.

Üksikasjad esimeses lõigus nimetatud skeemide kohta täpsustatakse lisades. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse täpsemalt kindlaks nende heakskiitmine ja kohaldamine.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Euroopa Kohtu hiljutisest kohtupraktikast tulenevalt on volitamisel soovitatav selgelt täpsustada, kas see puudutab õigust õigusakti täiendamiseks või muutmiseks. Seda on tehtud järjepidevalt kogu teksti ulatuses.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>98</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 3</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 10 – lõige 5</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„5. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte kvaliteedi hindamise kriteeriumide kohta.“

„5. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks muutujate kvaliteedi hindamise kriteeriumid.“

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanekuga täpsustatakse volitust (täiendamisvolitus) ja delegeeritud õigusakti konkreetset sisu.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>99</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 4 a (uus)</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 18 – lõige 3</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a) artikli 18 lõige 3 jäetakse välja;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Lõige 3 on kontrolliga regulatiivmenetlust käsitlev menetlussäte, mis on nüüd ülearune ja jäetakse seega välja.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>100</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 5</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 18a – lõige 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Artikli 3 lõikes 3, artikli 4 lõikes 2, artiklis 10, A lisa punktis a, punkti b alapunktis 3, punkti c alapunktides 2 ja 10, punkti d alapunktis 2, punkti f alapunktides 8 ja 9, B lisa punkti b alapunktis 4 ja punkti d alapunktis 2, C lisa punkti b alapunktis 2, punkti d alapunktis 2 ja punkti g alapunktis 2 ning D lisa punkti b alapunktis 2 ja punkti d alapunktis 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2. Artikli 3 lõikes 3, artikli 4 lõike 2 esimese lõigu punkti d teises lõigus, artikli 10 lõikes 5, A lisa punktis a, punkti b alapunktis 3, punkti c alapunktides 2 ja 10, punkti d alapunktis 2, punkti f alapunktides 8 ja 9, B lisa punkti b alapunktis 4 ja punkti d alapunktis 2, C lisa punkti b alapunktis 2, punkti d alapunktis 2 ja punkti g alapunktis 2 ning D lisa punkti b alapunktis 2 ja punkti d alapunktis 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Õiguskindluse tagamiseks tuleb konkreetselt loetleda kõik sätted, millega antakse delegeeritud volitused. Volituste delegeerimise määramata ajavahemik asendatakse viieaastase ajavahemikuga, mis on kooskõlas väljakujunenud tavaga majandus- ja rahanduskomisjoni pädevusvaldkonda kuuluvate õigusaktide puhul ning parlamendi üldise lähenemisviisiga. Seda tehakse järjepidevalt kogu teksti ulatuses.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>101</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 5</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 18a – lõige 3</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 3 lõikes 3, artikli 4 lõikes 2, artiklis 10, A lisa punktis a, punkti b alapunktis 3, punkti c alapunktides 2 ja 10, punkti d alapunktis 2, punkti f alapunktides 8 ja 9, B lisa punkti b alapunktis 4 ja punkti d alapunktis 2, C lisa punkti b alapunktis 2, punkti d alapunktis 2 ja punkti g alapunktis 2 ning D lisa punkti b alapunktis 2 ja punkti d alapunktis 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 3 lõikes 3, artikli 4 lõike 2 esimese lõigu punkti d teises lõigus, artikli 10 lõikes 5, A lisa punktis a, punkti b alapunktis 3, punkti c alapunktides 2 ja 10, punkti d alapunktis 2, punkti f alapunktides 8 ja 9, B lisa punkti b alapunktis 4 ja punkti d alapunktis 2, C lisa punkti b alapunktis 2, punkti d alapunktis 2 ja punkti g alapunktis 2 ning D lisa punkti b alapunktis 2 ja punkti d alapunktis 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Õiguskindluse tagamiseks tuleb konkreetselt loetleda kõik sätted, millega antakse delegeeritud volitused.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>102</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 5</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 18a – lõige 6</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Artikli 3 lõike 3, artikli 4 lõike 2, artikli 10, A lisa punkti a, punkti b alapunkti 3, punkti c alapunktide 2 ja 10, punkti d alapunkti 2, punkti f alapunktide 8 ja 9, B lisa punkti b alapunkti 4 ja punkti d alapunkti 2, C lisa punkti b alapunkti 2, punkti d alapunkti 2 ja punkti g alapunkti 2 ning D lisa punkti b alapunkti 2 ja punkti d alapunkti 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

6. Artikli 3 lõike 3, artikli 4 lõike 2 esimese lõigu punkti d teise lõigu, artikli 10 lõike 5, A lisa punkti a, punkti b alapunkti 3, punkti c alapunktide 2 ja 10, punkti d alapunkti 2, punkti f alapunktide 8 ja 9, B lisa punkti b alapunkti 4 ja punkti d alapunkti 2, C lisa punkti b alapunkti 2, punkti d alapunkti 2 ja punkti g alapunkti 2 ning D lisa punkti b alapunkti 2 ja punkti d alapunkti 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kolme kuu võrra.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Õiguskindluse tagamiseks tuleb konkreetselt loetleda kõik sätted, millega antakse delegeeritud volitused. Kontrolliajaks määratakse kolm kuud, mida saab üks kord pikendada täiendavaks kolmeks kuuks, mis on kooskõlas väljakujunenud tavaga majandus- ja rahanduskomisjoni pädevusvaldkonda kuuluvate õigusaktide puhul. Seda tehakse järjepidevalt kogu teksti ulatuses.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>103</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 6 – alapunkt ii</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 1165/98</DocAmend2>

<Article2>A lisa – punkt b – alapunkt 3</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„3. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte muude vaatlusüksuste kasutamise kohta.“

„3. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega nähakse ette võimalus kasutada muid vaatlusüksusi.“

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (täiendamisvolitus) ja selle ulatuse täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>104</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 6 – alapunkt iii</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 1165/98</DocAmend2>

<Article2>A lisa – punkt c – alapunkt 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„2. Välisturu tootjahindade (312) ja impordihindade (340) andmed võib arvutada väliskaubandusest või muudest allikatest saadud toodete ühikuväärtuse alusel ainult juhul, kui see ei too kaasa olulist kvaliteedi langust võrreldes konkreetse teabega hindade kohta. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte vajaliku andmekvaliteedi tagamise tingimuste kohta.“

„2. Välisturu tootjahindade (312) ja impordihindade (340) andmed võib arvutada väliskaubandusest või muudest allikatest saadud toodete ühikuväärtuse alusel ainult juhul, kui see ei too kaasa olulist kvaliteedi langust võrreldes konkreetse teabega hindade kohta. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks vajaliku andmekvaliteedi tagamise tingimused.“

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (täiendamisvolitus) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>105</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 6 – alapunkt vi</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 1165/98</DocAmend2>

<Article2>A lisa – punkt d – alapunkt 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„2. Lisaks sellele tuleb toodangut väljendav muutuja (110) ja töötunde väljendav muutuja (220) edastada tööpäevade arvu järgi korrigeerituna. Liikmesriigid võivad edastada ka muid muutujaid tööpäevade arvu järgi korrigeerituna, kui need muutujad on tööpäevade arvust mõjutatud. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte tööpäevade arvu järgi korrigeerituna edastatava muutujate loendi muutmise kohta, nagu komisjon võib muutmisel otsustada.“

„2. Lisaks sellele tuleb toodangut väljendav muutuja (110) ja töötunde väljendav muutuja (220) edastada tööpäevade arvu järgi korrigeerituna. Liikmesriigid võivad edastada ka muid muutujaid tööpäevade arvu järgi korrigeerituna, kui need muutujad on tööpäevade arvust mõjutatud. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse tööpäevade arvu järgi korrigeerituna edastatavat muutujate loendit.“

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st muutmisvolituse) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>106</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 6 – alapunkt vii</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 1165/98</DocAmend2>

<Article2>A lisa – punkt f – alapunkt 8</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„8. Komisjonil on kooskõlas artikliga 18a õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, et määrata kindlaks artikli 4 lõike 2 esimese lõigu punktis d määratletud tingimused Euroopa valimiskeemi kohaldamiseks impordihinda väljendava muutuja suhtes (340).“

„8. Komisjonil on kooskõlas artikliga 18a õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks artikli 4 lõike 2 esimese lõigu punktis d määratletud tingimused Euroopa valimiskeemi kohaldamiseks impordihinda väljendava muutuja suhtes (340).“

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>107</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 6 – alapunkt viii</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 1165/98</DocAmend2>

<Article2>A lisa – punkt f – alapunkt 9</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„9. Välisturu tootjahindu väljendavad muutujad (122 ja 312) tuleb edastada eraldi euroala ja eurovälise ala kohta. Eraldi tuleb esitada NACE Rev. 2 B–E jagu hõlmav kogutööstus, tööstuse põhirühmad, NACE Rev. 2 jagude (ühetähelisel) ja osade (kahenumbrilisel) tasemel. Muutuja 122 puhul ei nõuta teavet NACE Rev. 2 jagude D ja E kohta. Lisaks sellele tuleb impordihinda väljendav muutuja (340) edastada eraldi euroala ja eurovälise ala kohta. Eraldi tuleb esitada CPA B–E jagu hõlmav kogutööstus, tööstuse põhirühmad, CPA jagude (ühetähelisel) ja osade (kahenumbrilisel) tasemel. Euroala ja eurovälise ala eristamiseks on komisjonil kooskõlas artikliga 18a õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte artikli 4 lõike 2 esimese lõigu punktis d määratletud Euroopa valimiskeemi kohaldamise tingimuste kohta. Euroopa valimiskeem võib impordihinda väljendava muutuja kohaldamisel piirduda toodete impordiga euroalavälistest riikidest. Muutujate 122, 312 ja 340 andmeid ei tule euroala ja eurovälise ala kohta eraldi esitada neil riikidel, kes ei ole eurot oma vääringuna kasutusele võtnud.“

„9. Välisturu tootjahindu väljendavad muutujad (122 ja 312) tuleb edastada eraldi euroala ja eurovälise ala kohta. Eraldi tuleb esitada NACE Rev. 2 B–E jagu hõlmav kogutööstus, tööstuse põhirühmad, NACE Rev. 2 jagude (ühetähelisel) ja osade (kahenumbrilisel) tasemel. Muutuja 122 puhul ei nõuta teavet NACE Rev. 2 jagude D ja E kohta. Lisaks sellele tuleb impordihinda väljendav muutuja (340) edastada eraldi euroala ja eurovälise ala kohta. Eraldi tuleb esitada CPA B–E jagu hõlmav kogutööstus, tööstuse põhirühmad, CPA jagude (ühetähelisel) ja osade (kahenumbrilisel) tasemel. Euroala ja eurovälise ala eristamiseks on komisjonil kooskõlas artikliga 18a õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks artikli 4 lõike 2 esimese lõigu punktis d määratletud Euroopa valimiskeemi kohaldamise tingimused. Euroopa valimiskeem võib impordihinda väljendava muutuja kohaldamisel piirduda toodete impordiga euroalavälistest riikidest. Muutujate 122, 312 ja 340 andmeid ei tule euroala ja eurovälise ala kohta eraldi esitada neil riikidel, kes ei ole eurot oma vääringuna kasutusele võtnud.“

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Termin „euroala“ tähistab ametlikult nende riikide rühma, kes on euro ühisrahana kasutusele võtnud. Volituse (täiendamisvolitus) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>108</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 7 – alapunkt i</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 1165/98</DocAmend2>

<Article2>B lisa – punkt b – alapunkt 4</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„4. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte muude vaatlusüksuste kasutamise kohta.“

„4. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega nähakse ette võimalus kasutada muid vaatlusüksusi.“

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (täiendamisvolitus) ja selle ulatuse täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>109</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 7 – alapunkt iv</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 1165/98</DocAmend2>

<Article2>B lisa – punkt d – alapunkt 2 – lõik 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad edastada ka muid muutujaid tööpäevade arvu järgi korrigeerituna, kui need muutujad on tööpäevade arvust mõjutatud. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte tööpäevade arvu järgi korrigeerituna edastatava muutujate loendi muutmise kohta.

Liikmesriigid võivad edastada ka muid muutujaid tööpäevade arvu järgi korrigeerituna, kui need muutujad on tööpäevade arvust mõjutatud. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse tööpäevade arvu järgi korrigeerituna edastatavat muutujate loendit.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st muutmisvolituse) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>110</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 8 – alapunkt i</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 1165/98</DocAmend2>

<Article2>C lisa – punkt b – alapunkt 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„2. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte muude vaatlusüksuste kasutamise kohta.“

„2. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega nähakse ette võimalus kasutada muid vaatlusüksusi.“

(Lisaga seotud viide päises („I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 8 – alapunkt i“) vastab komisjoni ettepaneku viitele „I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 9 – alapunkt i“. See lahknevus on tingitud komisjoni ettepanekus esinevast nummerdamisveast (I lisa VII osa punkti 57 lõike 4 punkt 8 on vahele jäänud)).

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st täiendamisvolituse) ja selle ulatuse täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>111</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 8 – alapunkt iii</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 1165/98</DocAmend2>

<Article2>C lisa – punkt c – alapunkt 4</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

iii) punkti c alapunkti 4 viimane lõige jäetakse välja;

iii) punkti c alapunkti 4 kolmas lõik jäetakse välja;

(Lisaga seotud viide päises („I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 8 – alapunkt iii“) vastab komisjoni ettepaneku viitele „I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 9 – alapunkt iii“. See lahknevus on tingitud komisjoni ettepanekus esinevast nummerdamisveast (I lisa VII osa punkti 57 lõike 4 punkt 8 on vahele jäänud)).

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Sõnastuse kooskõlla viimine liidu õigusaktide koostamise nõuetega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>112</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 8 – alapunkt iv</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 1165/98</DocAmend2>

<Article2>C lisa – punkt d – alapunkt 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„2. Käivet (120) ja müügimahtu (123) väljendavad muutujad tuleb edastada ka tööpäevade arvu järgi korrigeerituna. Liikmesriigid võivad edastada ka muid muutujaid tööpäevade arvu järgi korrigeerituna, kui need muutujad on tööpäevade arvust mõjutatud. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte tööpäevade arvu järgi korrigeerituna edastatava muutujate loendi muutmise kohta.“

„2. Käivet (120) ja müügimahtu (123) väljendavad muutujad tuleb edastada ka tööpäevade arvu järgi korrigeerituna. Liikmesriigid võivad edastada ka muid muutujaid tööpäevade arvu järgi korrigeerituna, kui need muutujad on tööpäevade arvust mõjutatud. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse tööpäevade arvu järgi korrigeerituna edastatavat muutujate loendit.“

(Lisaga seotud viide päises („I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 8 – alapunkt iv“) vastab komisjoni ettepaneku viitele „I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 9 – alapunkt iv“. See lahknevus on tingitud komisjoni ettepanekus esinevast nummerdamisveast (I lisa VII osa punkti 57 lõike 4 punkt 8 on vahele jäänud)).

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st muutmisvolituse) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>113</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 8 – alapunkt v</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 1165/98</DocAmend2>

<Article2>C lisa – punkt g – alapunkt 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„2. Käivet (120) ning müügi deflaatorit / müügimahtu (330/123) väljendavate muutujate kohta edastatakse ühe kuu jooksul käesoleva lisa jao f lõikes 3 kindlaks määratud üksikasjad. Liikmesriigid võivad osaleda käivet ning müügi deflaatorit / müügimahtu väljendavate muutujate (120 ja 330/123) edastamisel vastavalt artikli 4 lõike 2 esimese lõigu punktis d määratletud Euroopa valimiskeemi jaotusele. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte Euroopa valimiskeemi jaotuse tingimuste kohta.“

„2. Käivet (120) ning müügi deflaatorit / müügimahtu (330/123) väljendavate muutujate kohta edastatakse ühe kuu jooksul käesoleva lisa jao f lõikes 3 kindlaks määratud üksikasjad. Liikmesriigid võivad osaleda käivet ning müügi deflaatorit / müügimahtu väljendavate muutujate (120 ja 330/123) edastamisel vastavalt artikli 4 lõike 2 esimese lõigu punktis d määratletud Euroopa valimiskeemi jaotusele. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks Euroopa valimiskeemi jaotuse tingimused.“

(Lisaga seotud viide päises („I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 8 – alapunkt v“) vastab komisjoni ettepaneku viitele „I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 9 – alapunkt v“. See lahknevus on tingitud komisjoni ettepanekus esinevast nummerdamisveast (I lisa VII osa punkti 57 lõike 4 punkt 8 on vahele jäänud)).

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>114</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 9 – alapunkt i</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 1165/98</DocAmend2>

<Article2>D lisa – punkt b – alapunkt 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„2. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte muude vaatlusüksuste kasutamise kohta.“

„2. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega nähakse ette võimalus kasutada muid vaatlusüksusi.“

(Lisaga seotud viide päises („I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 9 – alapunkt i“) vastab komisjoni ettepaneku viitele „I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 10 – alapunkt i“. See lahknevus on tingitud komisjoni ettepanekus esinevast nummerdamisveast (I lisa VII osa punkti 57 lõike 4 punkt 8 on vahele jäänud)).

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st täiendamisvolituse) ja selle ulatuse täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>115</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 9 – alapunkt iv</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 1165/98</DocAmend2>

<Article2>D lisa – punkt d – alapunkt 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„2. Käivet väljendav muutuja (120) tuleb edastada ka tööpäevade arvu järgi korrigeerituna. Liikmesriigid võivad edastada ka muid muutujaid tööpäevade arvu järgi korrigeerituna, kui need muutujad on tööpäevade arvust mõjutatud. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte tööpäevade arvu järgi korrigeerituna edastatava muutujate loendi muutmise kohta.“

„2. Käivet väljendav muutuja (120) tuleb edastada ka tööpäevade arvu järgi korrigeerituna. Liikmesriigid võivad edastada ka muid muutujaid tööpäevade arvu järgi korrigeerituna, kui need muutujad on tööpäevade arvust mõjutatud. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse tööpäevade arvu järgi korrigeerituna edastatavat muutujate loendit.“

(Lisaga seotud viide päises („I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 9 – alapunkt iv“) vastab komisjoni ettepaneku viitele „I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 10 – alapunkt iv“. See lahknevus on tingitud komisjoni ettepanekus esinevast nummerdamisveast (I lisa VII osa punkti 57 lõike 4 punkt 8 on vahele jäänud)).

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>116</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VII osa – punkt 58 – lõik 1</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Selleks et määrust (EÜ) nr 530/1999 majanduslike ja tehniliste muutustega kohandada, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et täiendada kõnealust määrust nõutava informatsiooni määratluse ja jaotuse ning kvaliteedi hindamise kriteeriumidega. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Selleks et määrust (EÜ) nr530/1999 majanduslike ja tehniliste muutustega kohandada, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et täiendada kõnealust määrust nõutava informatsiooni määratluse ja jaotuse ning statistika kvaliteedi hindamise kriteeriumidega. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13.aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Kooskõlla viimine määruse (EÜ) nr 530/1999 artikli 10 lõike 3 kohta esitatud muudatusettepanekuga.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>117</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VII osa – punkt 58 – lõik 3 – punkt 1</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 530/1999</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 6 – lõige 3</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„3. Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 kohaselt nõutava informatsiooni määratluse ja jaotuse kohta.“; Sellised delegeeritud õigusaktid võetakse vastu igaks vaatlusperioodiks vähemalt üheksa kuud enne vaatlusperioodi algust.“

„3. Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega täpsustatakse käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 kohaselt nõutava informatsiooni määratlust ja jaotust. Sellised delegeeritud õigusaktid võetakse vastu igaks vaatlusperioodiks vähemalt üheksa kuud enne vaatlusperioodi algust.“

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>118</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VII osa – punkt 58 – lõik 3 – punkt 3</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 530/1999</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 10 – lõige 3</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„3. Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte kvaliteedi hindamise kriteeriumide kohta. Need delegeeritud õigusaktid võetakse vastu igaks vaatlusperioodiks vähemalt üheksa kuud enne vaatlusperioodi algust.“

„3. Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks statistika kvaliteedi hindamise kriteeriumid. Need delegeeritud õigusaktid võetakse vastu igaks vaatlusperioodiks vähemalt üheksa kuud enne vaatlusperioodi algust.“

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Volituse (st täiendamisvolituse) ja selle ulatuse täpsustamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>119</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – VII osa – punkt 58 – lõik 3 – punkt 4</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 530/1999</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 10a – lõige 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Artikli 6 lõikes 3 ning artikli 10 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2. Artikli 6 lõikes 3 ja artikli 10 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva