Menettely : 2016/0400B(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0190/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0190/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/04/2019 - 16.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0409

<Date>{09/04/2019}9.4.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0190/2019</NoDocSe>
PDF 1294kWORD 520k

<TitreType>MIETINTÖ</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan</Titre>

<DocRef>(COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))</DocRef>


<Commission>{JURI}Oikeudellisten asioiden valiokunta</Commission>

Esittelijä: <Depute>József Szájer</Depute>

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO OIKEUSPERUSTASTA
 TALOUS- JA RAHA-ASIOIDEN VALIOKUNNAN KANTA TARKISTUKSINA
 YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE
 LIITE: YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN KIRJE
 LIITE: TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN KIRJE
 LIITE: SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN KIRJE
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan

(COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0799),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 33 artiklan, 43 artiklan 2 kohdan, 53 artiklan 1 kohdan, 62 artiklan, 64 artiklan 2 kohdan, 91 artiklan, 100 artiklan 2 kohdan, 114 artiklan, 153 artiklan 2 kohdan b alakohdan, 168 artiklan 4 kohdan a alakohdan, 168 artiklan 4 kohdan b alakohdan, 172 artiklan, 192 artiklan 1 kohdan, 207 artiklan, 214 artiklan 3 kohdan ja 338 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0148/2019),

 ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta oikeusperustasta,

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan sekä 43 artiklan 2 kohdan, 53 artiklan 1 kohdan, 62 artiklan, 91 artiklan, 100 artiklan 2 kohdan, 114 artiklan, 153 artiklan 2 kohdan b alakohdan, 168 artiklan 4 kohdan a alakohdan, 168 artiklan 4 kohdan b alakohdan, 192 artiklan 1 kohdan sekä 338 artiklan 1 kohdan,

 ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 1. kesäkuuta 2017 antaman lausunnon[1],

 ottaa huomioon alueiden komitean 1. joulukuuta 2017 antaman lausunnon[2],

 ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan kirjeet,

 ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen 7. maaliskuuta 2019 tekemän päätöksen, jolla talous- ja raha-asioiden valiokunnalle myönnettiin lupa jakaa edellä mainittu komission ehdotus ja laatia siitä kaksi erillistä lainsäädäntömietintöä,

 ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0020/2018),

 ottaa huomioon työjärjestyksen 59 ja 39 artiklan,

 ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan ja maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnot ja kannat tarkistuksina (A8-0190/2019),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

<RepeatBlock-Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 2 viite</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 33 artiklan, 43 artiklan 2 kohdan, 53 artiklan 1 kohdan, 62 artiklan, 64 artiklan 2 kohdan, 91 artiklan, 100 artiklan 2 kohdan, 114 artiklan, 153 artiklan 2 kohdan b alakohdan, 168 artiklan 4 kohdan a alakohdan, 168 artiklan 4 kohdan b alakohdan, 172 artiklan, 192 artiklan 1 kohdan, 207 artiklan, 214 artiklan 3 kohdan ja 338 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan, 53 artiklan 1 kohdan, 62 artiklan, 91 artiklan, 100 artiklan 2 kohdan, 114 artiklan, 153 artiklan 2 kohdan b alakohdan, 168 artiklan 4 kohdan a alakohdan, 168 artiklan 4 kohdan b alakohdan, 192 artiklan 1 kohdan ja 338 artiklan 1 kohdan,

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 1 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(1) Lissabonin sopimuksessa erotetaan toisistaan komissiolle siirretty valta antaa muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä osia (delegoidut säädökset), ja komissiolle annettu valta antaa säädöksiä oikeudellisesti velvoittavien unionin säädösten yhdenmukaiseksi täytäntöönpanemiseksi (täytäntöönpanosäädökset).

(1) Lissabonin sopimuksella on muutettu merkittävästi lainsäätäjän komissiolle siirtämää valtaa koskevaa oikeudellista kehystä erottamalla selkeästi toisistaan komissiolle siirretty valta antaa muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä osia (delegoidut säädökset), ja komissiolle annettu valta antaa säädöksiä oikeudellisesti velvoittavien unionin säädösten yhdenmukaiseksi täytäntöönpanemiseksi (täytäntöönpanosäädökset).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a) Toisiinsa kiinteästi liittymättömien valtuutusten yhdistäminen ja esittäminen yhdessä komission delegoidussa säädöksessä estää parlamentin tarkistamisoikeuden käytön, sillä se joutuu pelkästään hyväksymään tai hylkäämään koko delegoidun säädöksen, mikä ei jätä lainkaan mahdollisuutta ilmaista mielipidettä kustakin valtuutuksesta erikseen.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – I osa – 1 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 2009/31/EY</DocAmend2>

<Article2>29 artikla – 1 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa liitteiden muuttamiseksi delegoituja säädöksiä 29 a artiklan mukaisesti.

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 29 a artiklan mukaisesti tämän direktiivin liitteiden mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Tarvitaan yhdenmukainen sanamuoto komission ehdotuksen COM(2016)0789 ja etenkin sen 2 artiklan 2 kohdan kanssa.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – I osa – 1 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 2009/31/EY</DocAmend2>

<Article2>29 a artikla – 2 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 29 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 29 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – I osa – 1 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 2009/31/EY</DocAmend2>

<Article2>30 artikla</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

3) Poistetaan 30 artikla.

3) Korvataan 30 artikla seuraavasti:

 

”30 artikla

 

Komiteamenettely

 

1. Komissiota avustaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013* 26 artiklalla perustettu ilmastonmuutoskomitea. Tämä komitea on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 182/2011** tarkoitettu komitea.

 

2. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

 

___________________

 

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 525/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä muista ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi kansallisella ja unionin tasolla sekä päätöksen N:o 280/2004/EY kumoamisesta (EUVL L 165, 18.6.2013, s. 13).

 

** Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).”

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Tarvitaan yhdenmukainen sanamuoto komission ehdotuksen COM(2016)0789 ja etenkin sen 2 artiklan 4 kohdan kanssa.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – I osa – 2 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

[...]

Poistetaan.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Koska on erimielisyyttä siitä, pitäisikö taakanjakopäätöstä koskevan säädösvallan siirron suhteen siirtyä valvonnan käsittävästä sääntelymenettelystä delegoituihin säädöksiin vai täytäntöönpanosäädöksiin, ja koska päätökseen N:o 406/2009/EY perustuvat velvollisuudet korvataan toisella asetuksella, jota sovelletaan kaudella 2021–2030, olisi suotavaa, ettei kyseistä päätöstä sisällytetä tähän koontiasetusta koskevaan ehdotukseen.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – I osa – 3 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”Siirretään komissiolle valta antaa käytettävien etikettien muotoa ja sisältöä koskevia delegoituja säädöksiä 24 a artiklan mukaisesti.”

”Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla käytettävien etikettien muotoa ja sisältöä koskevat säännöt.”

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – I osa – 3 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta – a alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>8 artikla – 3 kohta – 2 alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”Siirretään komissiolle valta antaa käytettävien etikettien muotoa ja sisältöä koskevia delegoituja säädöksiä 24 a artiklan mukaisesti.”

”Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla käytettävien etikettien muotoa ja sisältöä koskevat säännöt.”

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – I osa – 3 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta – a alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>10 artikla – 3 kohta – 2 alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”Siirretään komissiolle valta antaa käytettävien etikettien muotoa ja sisältöä koskevia delegoituja säädöksiä 24 a artiklan mukaisesti.

”Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla käytettävien etikettien muotoa ja sisältöä koskevat säännöt.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – I osa – 3 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta – b alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>10 artikla – 6 kohta – 3 alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”Siirretään komissiolle valta antaa kiintiöiden jakamiseen tuottajille ja tuojille sovellettavaa mekanismia koskevia delegoituja säädöksiä 24 a artiklan mukaisesti.”

”Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla kiintiöiden jakamiseen tuottajille ja tuojille sovellettavaa mekanismia koskevat säännöt.”

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – I osa – 3 kohta – 3 alakohta – 6 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>19 artikla – 1 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat täydentäviä seurantatoimenpiteitä sellaisia valvottavia aineita tai uusia aineita ja tällaisia valvottavia aineita sisältäviä tai niihin perustuvia tuotteita ja laitteita varten, jotka on asetettu väliaikaisen varastoinnin menettelyyn, tullivarastointimenettelyyn tai vapaa-aluemenettelyyn tai jotka ovat unionin tullialueen läpikulun ja tämän jälkeen tapahtuvan jälleenviennin kohteena, sen jälkeen kun se on arvioinut tällaisiin liikkeisiin liittyvää laittoman kaupan mahdollista riskiä ja ottanut huomioon tällaisten toimenpiteiden ympäristöedut ja sosioekonomiset vaikutukset.”

Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt, jotka koskevat täydentäviä seurantatoimenpiteitä sellaisia valvottavia aineita tai uusia aineita ja tällaisia valvottavia aineita sisältäviä tai niihin perustuvia tuotteita ja laitteita varten, jotka on asetettu väliaikaisen varastoinnin menettelyyn, tullivarastointimenettelyyn tai vapaa-aluemenettelyyn tai jotka ovat unionin tullialueen läpikulun ja tämän jälkeen tapahtuvan jälleenviennin kohteena, sen jälkeen kun se on arvioinut tällaisiin liikkeisiin liittyvää laittoman kaupan mahdollista riskiä ja ottanut huomioon tällaisten toimenpiteiden ympäristöedut ja sosioekonomiset vaikutukset.”

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – I osa – 3 kohta – 3 alakohta – 7 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>20 artikla – 2 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”2. Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä osapuolten tekemien päätösten mukaisesti säännöistä, joita sovelletaan valvottavia aineita käyttäen valmistettujen ja sellaisesta valtiosta, joka ei ole pöytäkirjan osapuoli, tuotujen tuotteiden ja laitteiden, jotka eivät sisällä valvotuiksi aineiksi varmuudella tunnistettavia aineita, luovuttamiseen vapaaseen liikkeeseen unionissa. Näiden tuotteiden ja laitteiden tunnistaminen tapahtuu teknisten lausuntojen perusteella, joita pöytäkirjan osapuolet saavat määräajoin.”

”2. Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla osapuolten tekemien päätösten mukaisesti säännöt, joita sovelletaan valvottavia aineita käyttäen valmistettujen ja sellaisesta valtiosta, joka ei ole pöytäkirjan osapuoli, tuotujen tuotteiden ja laitteiden, jotka eivät sisällä valvotuiksi aineiksi varmuudella tunnistettavia aineita, luovuttamiseen vapaaseen liikkeeseen unionissa. Näiden tuotteiden ja laitteiden tunnistaminen tapahtuu teknisten lausuntojen perusteella, joita pöytäkirjan osapuolet saavat määräajoin.”

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – I osa – 3 kohta – 3 alakohta – 8 alakohta – b alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>22 artikla – 4 kohta – 2 alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat luetteloa tuotteista ja laitteista, joiden osalta valvottavien aineiden talteenoton tai tuotteiden ja laitteiden hävittämisen ilman sitä edeltävää valvottavien aineiden talteenottoa katsotaan olevan teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa, ja jotka vastaavat osapuolten tekemiä päätöksiä ja joissa täsmennetään tarvittaessa sovellettavat tekniset menetelmät.

”Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt, jotka koskevat luetteloa tuotteista ja laitteista, joiden osalta valvottavien aineiden talteenoton tai tuotteiden ja laitteiden hävittämisen ilman sitä edeltävää valvottavien aineiden talteenottoa katsotaan olevan teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa, ja jotka vastaavat osapuolten tekemiä päätöksiä ja joissa täsmennetään tarvittaessa sovellettavat tekniset menetelmät.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – I osa – 3 kohta – 3 alakohta – 8 alakohta – c alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>22 artikla – 5 kohta – 2 ja 3 alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”Komissio arvioi jäsenvaltioiden toimet ja sille siirretään valta antaa näitä vähimmäispätevyysvaatimuksia koskevia delegoituja säädöksiä 24 a artiklan mukaisesti tämän arvioinnin sekä teknisen ja muun asiaa koskevan tiedon perusteella.”

”Komissio arvioi jäsenvaltioiden toimet ja sille siirretään valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla näitä vähimmäispätevyysvaatimuksia koskevat säännöt tämän arvioinnin sekä teknisen ja muun asiaa koskevan tiedon perusteella.”

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – I osa – 3 kohta – 3 alakohta – 9 alakohta – a alakohta – i alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>23 artikla – 4 kohta – 1 alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”Jäsenvaltioiden on määriteltävä 2 kohdassa tarkoitettuja toimia suorittavan henkilökunnan vähimmäispätevyysvaatimukset. Siirretään komissiolle valta antaa näiden vähimmäispätevyysvaatimusten yhdenmukaistamista koskevia delegoituja säädöksiä 24 a artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden suorittaman toimenpiteiden arvioinnin sekä teknisen ja muun asiaa koskevan tiedon perusteella.”

”Jäsenvaltioiden on määriteltävä 2 kohdassa tarkoitettuja toimia suorittavan henkilökunnan vähimmäispätevyysvaatimukset. Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla näiden vähimmäispätevyysvaatimusten yhdenmukaistamista koskevat säännöt jäsenvaltioiden suorittaman toimenpiteiden arvioinnin sekä teknisen ja muun asiaa koskevan tiedon perusteella.”

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – I osa – 3 kohta – 3 alakohta – 9 alakohta – b alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>23 artikla – 7 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”7. Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan luettelo teknisistä menetelmistä tai käytännöistä, joita yritysten on käytettävä valvottavien aineiden vuotojen ja päästöjen estämiseksi ja minimoimiseksi.”

”7. Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla luettelo teknisistä menetelmistä tai käytännöistä, joita yritysten on käytettävä valvottavien aineiden vuotojen ja päästöjen estämiseksi ja minimoimiseksi.”

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – I osa – 3 kohta – 3 alakohta – 11 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>24 a artikla – 2 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 7 artiklan 2 kohdassa, 8 artiklan 3 ja 5 kohdassa, 10 artiklan 3 ja 6 kohdassa, 13 artiklan 2 kohdassa, 18 artiklan 9 kohdassa, 19 artiklassa, 20 artiklan 2 kohdassa, 22 artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa, 23 artiklan 4 ja 7 kohdassa, 24 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 26 artiklan 3 kohdassa ja 27 artiklan 10 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 7 artiklan 2 kohdassa, 8 artiklan 3 ja 5 kohdassa, 10 artiklan 3 ja 6 kohdassa, 13 artiklan 2 kohdassa, 18 artiklan 9 kohdassa, 19 artiklassa, 20 artiklan 2 kohdassa, 22 artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa, 23 artiklan 4 ja 7 kohdassa, 24 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 26 artiklan 3 kohdassa ja 27 artiklan 10 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – I osa – 3 kohta – 3 alakohta – 14 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>27 artikla – 10 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”10. Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tämän artiklan 1–7 kohdassa säädettyjä raportointivaatimuksia pöytäkirjan mukaisten sitoumusten täyttämiseksi tai niiden soveltamisen helpottamiseksi.”

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – II osa – 4 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 2002/58/EY</DocAmend2>

<Article2>4 artikla – 5 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”5. Siirretään komissiolle valta antaa 14 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuihin tiedotus- ja ilmoitusvaatimuksiin sovellettavia olosuhteita, muotoa ja menettelyjä, sen jälkeen kun se on kuullut Euroopan verkko- ja tietoturvavirastoa (ENISA), direktiivin 95/46/EY 29 artiklalla perustettua tietosuojatyöryhmää ja Euroopan tietosuojavaltuutettua.”

”5. Siirretään komissiolle valta antaa 14 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuihin tiedotus- ja ilmoitusvaatimuksiin sovellettavien olosuhteiden, muodon ja menettelyjen osalta, sen jälkeen kun se on kuullut Euroopan verkko- ja tietoturvavirastoa (ENISA), direktiivin 95/46/EY 29 artiklalla perustettua tietosuojatyöryhmää ja Euroopan tietosuojavaltuutettua.”

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – II osa – 4 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 2002/58/EY</DocAmend2>

<Article2>14 b artikla – 2 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

</Amend>

 

<Amend>Tarkistus  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – IV osa – 8 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 89/391/ETY</DocAmend2>

<Article2>17 b artikla – 2 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 16 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 16 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – IV osa – 16 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 92/91/ETY</DocAmend2>

<Article2>11 a artikla – 2 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 11 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 11 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – IV osa – 17 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 92/104/ETY</DocAmend2>

<Article2>11 a artikla – 2 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 11 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 11 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – IV osa – 18 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 93/103/EY</DocAmend2>

<Article2>12 a artikla – 2 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 12 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 12 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – IV osa – 21 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 1999/92/EY</DocAmend2>

<Article2>10 a artikla – 2 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 10 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 10 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – IV osa – 22 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 2000/54/EY</DocAmend2>

<Article2>19 a artikla – 2 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 19 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 19 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – IV osa – 27 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 2009/104/EY</DocAmend2>

<Article2>11 a artikla – 2 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 11 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 11 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – V osa – 29 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 2009/73/EY</DocAmend2>

<Article2>6 artikla – 4 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”4. Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä alueelliseen solidaarisuuteen perustuvaa yhteistyötä koskevista suuntaviivoista.”

”4. Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla alueelliseen solidaarisuuteen perustuvaa yhteistyötä koskevia suuntaviivoja.”

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – V osa – 29 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 2009/73/EY</DocAmend2>

<Article2>11 artikla – 10 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”10. Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä suuntaviivoista, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti tämän artiklan soveltamiseksi noudatettava menettely.”

”10. Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla suuntaviivoja, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti tämän artiklan soveltamiseksi noudatettava menettely.”

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – V osa – 29 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 2009/73/EY</DocAmend2>

<Article2>15 artikla – 3 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”3. Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä suuntaviivoista, joilla pyritään varmistamaan, että siirtoverkon omistaja ja varastointilaitteiston haltija noudattavat täysimääräisesti ja tosiasiallisesti tämän artiklan 2 kohtaa.”

”3. Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla suuntaviivoja, joilla pyritään varmistamaan, että siirtoverkon omistaja ja varastointilaitteiston haltija noudattavat täysimääräisesti ja tosiasiallisesti tämän artiklan 2 kohtaa.”

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – V osa – 29 kohta – 2 alakohta – 4 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 2009/73/EY</DocAmend2>

<Article2>36 artikla – 10 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”10. Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä suuntaviivoista, jotka koskevat tämän artiklan 1 kohdassa säädettyjen edellytysten soveltamista ja tämän artiklan 3, 6, 8 ja 9 kohdan soveltamiseksi noudatettavaa menettelyä.”

”10. Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla suuntaviivoja, jotka koskevat tämän artiklan 1 kohdassa säädettyjen edellytysten soveltamista ja tämän artiklan 3, 6, 8 ja 9 kohdan soveltamiseksi noudatettavaa menettelyä.”

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – V osa – 29 kohta – 2 alakohta – 5 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 2009/73/EY</DocAmend2>

<Article2>42 artikla – 5 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”5. Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan suuntaviivoja siitä, missä määrin sääntelyviranomaisten on tehtävä yhteistyötä toistensa ja viraston kanssa.”

”5. Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla suuntaviivoja siitä, missä määrin sääntelyviranomaisten on tehtävä yhteistyötä toistensa ja viraston kanssa.”

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – V osa – 29 kohta – 2 alakohta – 6 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 2009/73/EY</DocAmend2>

<Article2>43 artikla – 9 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”9. Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä suuntaviivoista, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti menettely, jota sääntelyviranomaisten, viraston ja komission on sovellettava todetakseen, ovatko sääntelyviranomaisten tekemät päätökset tässä artiklassa tarkoitettujen suuntaviivojen mukaisia.”

”9. Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla suuntaviivoja, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti menettely, jota sääntelyviranomaisten, viraston ja komission on sovellettava todetakseen, ovatko sääntelyviranomaisten tekemät päätökset tässä artiklassa tarkoitettujen suuntaviivojen mukaisia.”

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – V osa – 29 kohta – 2 alakohta – 7 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 2009/73/EY</DocAmend2>

<Article2>44 artikla – 4 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”4. Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä suuntaviivoista, joissa määritellään tietojen säilyttämiseen sovellettavat menettelyt ja järjestelyt sekä säilytettävien tietojen muoto ja sisältö.”

”4. Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla suuntaviivoja, joissa määritellään tietojen säilyttämiseen sovellettavat menettelyt ja järjestelyt sekä säilytettävien tietojen muoto ja sisältö.”

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – V osa – 29 kohta – 2 alakohta – 8 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 2009/73/EY</DocAmend2>

<Article2>50 a artikla – 2 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 6 artiklan 4 kohdassa, 11 artiklan 10 kohdassa, 15 artiklan 3 kohdassa, 36 artiklan 10 kohdassa, 42 artiklan 5 kohdassa, 43 artiklan 9 kohdassa ja 44 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 6 artiklan 4 kohdassa, 11 artiklan 10 kohdassa, 15 artiklan 3 kohdassa, 36 artiklan 10 kohdassa, 42 artiklan 5 kohdassa, 43 artiklan 9 kohdassa ja 44 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – V osa – 30 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 715/2009</DocAmend2>

<Article2>3 artikla – 5 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”5. Siirretään komissiolle valta antaa 27 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä suuntaviivoista, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti tämän artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamisessa noudatettava menettely.”

”5. Siirretään komissiolle valta antaa 27 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla suuntaviivoja, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti tämän artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamisessa noudatettava menettely.”

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – V osa – 30 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 715/2009</DocAmend2>

<Article2>6 artikla – 11 kohta – 2 alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”Jos komissio ehdottaa omasta aloitteestaan verkkosäännön hyväksymistä, se kuulee virastoa, Kaasu-ENTSOa ja kaikkia asiaankuuluvia sidosryhmiä verkkosääntöluonnoksesta vähintään kahden kuukauden ajan. Siirretään komissiolle valta antaa tällaisten verkkosääntöjen hyväksymistä koskevia delegoituja säädöksiä 27 a artiklan mukaisesti.”

”Jos komissio ehdottaa omasta aloitteestaan verkkosäännön hyväksymistä, se kuulee virastoa, Kaasu-ENTSOa ja kaikkia asiaankuuluvia sidosryhmiä verkkosääntöluonnoksesta vähintään kahden kuukauden ajan. Siirretään komissiolle valta antaa 27 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta hyväksymällä tällaiset verkkosäännöt.”

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – V osa – 30 kohta – 2 alakohta – 4 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 715/2009</DocAmend2>

<Article2>12 artikla – 3 kohta – 1 alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi 27 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla määritellään kunkin alueellisen yhteistyörakenteen kattama maantieteellinen alue ottaen huomioon olemassa olevat alueelliset yhteistyörakenteet. Komissio kuulee tässä tarkoituksessa virastoa ja Kaasu-ENTSOa.

Siirretään komissiolle valta antaa tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi 27 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä kunkin alueellisen yhteistyörakenteen kattama maantieteellinen alue ottaen huomioon olemassa olevat alueelliset yhteistyörakenteet. Komissio kuulee tässä tarkoituksessa virastoa ja Kaasu-ENTSOa.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – V osa – 30 kohta – 2 alakohta – 5 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 715/2009</DocAmend2>

<Article2>23 artikla – 2 kohta – 2 alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”Siirretään komissiolle valta antaa 27 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla annetaan suuntaviivoja tämän artiklan 1 kohdassa luetelluista kysymyksistä sekä muutetaan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettuja suuntaviivoja.”

”Siirretään komissiolle valta antaa 27 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta antamalla suuntaviivoja tämän artiklan 1 kohdassa luetelluista kysymyksistä sekä muutetaan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettuja suuntaviivoja.”

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen ja muuttaminen).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – V osa – 30 kohta – 2 alakohta – 6 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 715/2009</DocAmend2>

<Article2>27 a artikla – 2 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 3 artiklan 5 kohdassa, 6 artiklan 11 kohdassa, 7 artiklan 3 kohdassa, 12 artiklan 3 kohdassa ja 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 5 kohdassa, 6 artiklan 11 kohdassa, 7 artiklan 3 kohdassa, 12 artiklan 3 kohdassa ja 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VI osa – 32 kohta – 2 alakohta – 6 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 91/271/ETY </DocAmend2>

<Article2>17 a artikla – 2 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 3 artiklan 2 kohdassa, 4 artiklan 3 kohdassa, 5 artiklan 3 kohdassa, 11 artiklan 2 kohdassa ja 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 2 kohdassa, 4 artiklan 3 kohdassa, 5 artiklan 3 kohdassa, 11 artiklan 2 kohdassa ja 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VI osa – 33 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 91/676/ETY </DocAmend2>

<Article2>8 a artikla – 2 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 8 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 8 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VI osa – 35 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 96/59/EY</DocAmend2>

<Article2>10 artikla – 2 kohta – johdantokappale</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”2. Siirretään komissiolle valta antaa 10 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla

”2. Siirretään komissiolle valta antaa 10 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta seuraavissa tarkoituksissa:

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VI osa – 35 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 96/59/EY </DocAmend2>

<Article2>10 b artikla – 2 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VI osa – 36 kohta – 4 alakohta – 2 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 98/83/EY </DocAmend2>

<Article2>11 a artikla – 2 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VI osa – 37 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 2000/53/EY</DocAmend2>

<Article2>5 artikla – 5 kohta – 2 alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa romutustodistuksen vähimmäisvaatimuksia koskevia delegoituja säädöksiä 9 a artiklan mukaisesti.

Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla romutustodistuksen vähimmäisvaatimukset.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VI osa – 37 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 2000/53/EY</DocAmend2>

<Article2>7 artikla – 2 kohta – 3 alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat yksityiskohtaisia sääntöjä sen valvomiseksi, että jäsenvaltiot noudattavat ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja tavoitteita. Näitä sääntöjä laatiessaan komissio ottaa huomioon kaikki asiaan liittyvät tekijät, muun muassa tietojen saatavuuden sekä romuajoneuvojen vientiä ja tuontia koskevan kysymyksen.”

”Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla yksityiskohtaiset säännöt sen valvomiseksi, että jäsenvaltiot noudattavat ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja tavoitteita. Näitä sääntöjä laatiessaan komissio ottaa huomioon kaikki asiaan liittyvät tekijät, muun muassa tietojen saatavuuden sekä romuajoneuvojen vientiä ja tuontia koskevan kysymyksen.”

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VI osa – 37 kohta – 3 alakohta – 5 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 2000/53/EY</DocAmend2>

<Article2>8 artikla – 2 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”2. Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 1 kohdassa tarkoitettuja standardeja. Komissio ottaa näitä standardeja laatiessaan huomioon tällä alalla asianmukaisilla kansainvälisillä foorumeilla tehtävän työn sekä osallistuu tarvittaessa tähän työskentelyyn.”

”2. Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla 1 kohdassa tarkoitetut standardit. Komissio ottaa näitä standardeja laatiessaan huomioon tällä alalla asianmukaisilla kansainvälisillä foorumeilla tehtävän työn sekä osallistuu tarvittaessa tähän työskentelyyn.”

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VI osa – 37 kohta – 3 alakohta – 6 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 2000/53/EY </DocAmend2>

<Article2>9 a artikla – 2 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 4 artiklan 2 kohdan b alakohdassa, 5 artiklan 5 kohdassa, 6 artiklan 6 kohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa ja 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 4 artiklan 2 kohdan b alakohdassa, 5 artiklan 5 kohdassa, 6 artiklan 6 kohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa ja 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VI osa – 38 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 2000/60/EY</DocAmend2>

<Article2>8 artikla – 3 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”3. Siirretään komissiolle valta antaa 20 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan teknisiä eritelmiä ja veden tilaa koskevia yhtenäistettyjä analysointi- ja seurantamenetelmiä.”

”3. Siirretään komissiolle valta antaa 20 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla teknisiä eritelmiä ja veden tilaa koskevia yhtenäistettyjä analysointi- ja seurantamenetelmiä.”

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VI osa – 38 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 2000/60/EY </DocAmend2>

<Article2>20 a artikla – 2 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 8 artiklan 3 kohdassa, 20 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja liitteessä I olevan 1.4.1 kohdan ix alakohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 8 artiklan 3 kohdassa, 20 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja liitteessä V olevan 1.4.1 kohdan ix alakohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VI osa – 38 kohta – 3 alakohta – 5 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 2000/60/EY </DocAmend2>

<Article2>Liite V – 1.4.1 kohta – ix alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”ix) Siirretään komissiolle valta antaa 20 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan interkalibrointimenettelyn tulokset ja jäsenvaltioiden seurantajärjestelmien luokittelulle määritellyt arvot i–viii alakohdan mukaisesti. Ne on julkaistava kuuden kuukauden kuluessa interkalibrointimenettelyn päätökseen saattamisesta.”

”ix) Siirretään komissiolle valta antaa 20 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla interkalibrointimenettelyn tulokset ja jäsenvaltioiden seurantajärjestelmien luokittelulle määritellyt arvot i–viii alakohdan mukaisesti. Ne on julkaistava kuuden kuukauden kuluessa interkalibrointimenettelyn päätökseen saattamisesta.”

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VI osa – 41 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 2004/107/EY </DocAmend2>

<Article2>5 a artikla – 2 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 4 artiklan 15 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 4 artiklan 15 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VI osa – 42 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 2006/7/EY</DocAmend2>

<Article2>15 artikla – 2 kohta – a alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

a) määritetään mikrobiologisten tutkimusmenetelmien vastaavuutta koskeva EN/ISO-standardi 3 artiklan 9 kohtaa varten;

a) täydennetään tätä direktiiviä määrittämällä mikrobiologisten tutkimusmenetelmien vastaavuutta koskeva EN/ISO-standardi 3 artiklan 9 kohtaa varten;

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VI osa – 42 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 2006/7/EY</DocAmend2>

<Article2>15 artikla – 2 kohta – b alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

b) muutetaan liitettä I, jos se on tarpeen tieteen ja tekniikan kehityksen perusteella, kyseisessä liitteessä mainittujen muuttujien analysointimenetelmien osalta;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VI osa – 42 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 2006/7/EY</DocAmend2>

<Article2>15 artikla – 2 kohta – c alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

c) muutetaan liitettä V, jos se on tarpeen tieteen ja tekniikan kehityksen perusteella.”

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VI osa – 42 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 2006/7/EY </DocAmend2>

<Article2>15 a artikla – 2 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VI osa – 43 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 2006/21/EY</DocAmend2>

<Article2>22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”2. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 22 a artiklan mukaisesti seuraavista seikoista:

”2. Siirretään komissiolle valta antaa 22 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä seuraavissa tarkoituksissa:

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VI osa – 43 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 2006/21/EY</DocAmend2>

<Article2>22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

a) teknisten vaatimusten määrittely 13 artiklan 6 kohtaa varten, mukaan lukien heikkoon happoon liukenevan syanidin määrittelyyn liittyvät tekniset vaatimukset ja sen mittausmenetelmä;

a) teknisten vaatimusten määrittelemiseksi 13 artiklan 6 kohtaa varten, mukaan lukien heikkoon happoon liukenevan syanidin määrittelyyn liittyvät tekniset vaatimukset ja sen mittausmenetelmä;

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VI osa – 43 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 2006/21/EY</DocAmend2>

<Article2>22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

b) liitteessä II vahvistettua jätteen määrittelyä koskevien teknisten vaatimusten täydentäminen;

b) liitteessä II vahvistettua jätteen määrittelyä koskevien teknisten vaatimusten täydentämiseksi;

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VI osa – 43 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 2006/21/EY</DocAmend2>

<Article2>22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

c) 3 artiklan 3 kohdassa olevan määritelmän tulkinta;

c) 3 artiklan 3 kohdassa olevan määritelmän tulkinnan vahvistamiseksi;

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VI osa – 43 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 2006/21/EY</DocAmend2>

<Article2>22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

d) jätealueiden luokitteluperusteiden määrittäminen liitteen III mukaisesti;

d) jätealueiden luokitteluperusteiden määrittämiseksi liitteen III mukaisesti;

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VI osa – 43 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 2006/21/EY</DocAmend2>

<Article2>22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

e) tämän direktiivin teknisessä täytäntöönpanossa tarvittavien yhdenmukaistettujen näytteidenottostandardien ja analyysimenetelmien määrittäminen.

e) tämän direktiivin teknisessä täytäntöönpanossa tarvittavien yhdenmukaistettujen näytteidenottostandardien ja analyysimenetelmien määrittämiseksi.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VI osa – 43 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 2006/21/EY </DocAmend2>

<Article2>22 a artikla – 2 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen] määräämättömäksi ajaksi 22 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 22 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VI osa – 44 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 2006/118/EY </DocAmend2>

<Article2>8 a artikla – 2 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 8 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 8 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VI osa – 46 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 2007/2/EY</DocAmend2>

<Article2>7 artikla – 1 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”1. Siirretään komissiolle valta antaa 21 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä teknisistä järjestelyistä paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuutta ja mahdollisuuksien mukaan niiden yhteensovittamista varten. Järjestelyjen suunnittelussa on otettava huomioon asiaankuuluvat käyttäjien vaatimukset, nykyiset aloitteet ja kansainväliset standardit paikkatietoaineistojen yhdenmukaistamiseksi sekä toteutettavuus ja kustannus-hyötynäkökohdat.

”1. Siirretään komissiolle valta antaa 21 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla tekniset järjestelyt paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuutta ja mahdollisuuksien mukaan niiden yhteensovittamista varten. Järjestelyjen suunnittelussa on otettava huomioon asiaankuuluvat käyttäjien vaatimukset, nykyiset aloitteet ja kansainväliset standardit paikkatietoaineistojen yhdenmukaistamiseksi sekä toteutettavuus ja kustannus-hyötynäkökohdat.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VI osa – 46 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 2007/2/EY</DocAmend2>

<Article2>16 artikla – 1 kohta – johdantokappale</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 21 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa annetaan tätä lukua täydentäviä sääntöjä etenkin seuraavista seikoista:

Siirretään komissiolle valta antaa 21 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla etenkin seuraavat seikat:

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VI osa – 46 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 2007/2/EY</DocAmend2>

<Article2>17 artikla – 8 kohta – 2 alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa näihin edellytyksiin sovellettavien sääntöjen vahvistamiseksi delegoituja säädöksiä 21 a artiklan mukaisesti. Näiden sääntöjen on oltava täysin tämän artiklan 1–3 kohdassa säädettyjen periaatteiden mukaiset.”

Siirretään komissiolle valta antaa 21 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla näihin edellytyksiin sovellettavat säännöt. Näiden sääntöjen on oltava täysin tämän artiklan 1–3 kohdassa säädettyjen periaatteiden mukaiset.”

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VI osa – 46 kohta – 3 alakohta – 5 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 2007/2/EY</DocAmend2>

<Article2>21 a artikla – 2 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 4 artiklan 7 kohdassa, 7 artiklan 1 kohdassa, 16 artiklassa ja 17 artiklan 8 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 4 artiklan 7 kohdassa, 7 artiklan 1 kohdassa, 16 artiklassa ja 17 artiklan 8 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VI osa – 47 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 2007/60/EY</DocAmend2>

<Article2>11 a artikla – 2 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VI osa – 48 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 2008/50/EY </DocAmend2>

<Article2>28 a artikla – 2 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 28 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 28 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VI osa – 49 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 2008/56/EY</DocAmend2>

<Article2>9 artikla – 3 kohta – 1 alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 15 päivään toukokuuta 2010 mennessä vahvistetaan jäsenvaltioissa käytettävät vertailuperusteet ja menetelmästandardit liitteiden I ja III pohjalta siten, että turvataan johdonmukaisuus ja mahdollistetaan se, että merialueita tai osa-alueita voidaan vertailla keskenään siltä osin, missä määrin ympäristön hyvää tilaa ollaan saavuttamassa.

Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla 15 päivään heinäkuuta 2010 mennessä jäsenvaltioissa käytettävät vertailuperusteet ja menetelmästandardit liitteiden I ja III pohjalta siten, että turvataan johdonmukaisuus ja mahdollistetaan se, että merialueita tai osa-alueita voidaan vertailla keskenään siltä osin, missä määrin ympäristön hyvää tilaa ollaan saavuttamassa.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VI osa – 49 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 2008/56/EY</DocAmend2>

<Article2>11 artikla – 4 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”4. Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä sellaisista seurantaan ja arviointiin tarkoitetuista eritelmistä ja standardoiduista menetelmistä, joissa on otettu huomioon nykyiset sitoumukset ja joilla varmistetaan seuranta- ja arviointitulosten vertailukelpoisuus.”

”4. Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla sellaiset seurantaan ja arviointiin tarkoitetut eritelmät ja standardoidut menetelmät, joissa on otettu huomioon nykyiset sitoumukset ja joilla varmistetaan seuranta- ja arviointitulosten vertailukelpoisuus.”

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>75</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VI osa – 49 kohta – 2 alakohta – 4 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 2008/56/EY </DocAmend2>

<Article2>24 a artikla – 2 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 9 artiklan 3 kohdassa, 11 artiklan 4 kohdassa ja 24 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 9 artiklan 3 kohdassa, 11 artiklan 4 kohdassa ja 24 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>76</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VI osa – 52 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 2009/147/EY</DocAmend2>

<Article2>15 a artikla – 2 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 15 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 15 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>77</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VI osa – 53 kohta – 1 alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 1221/2009 ajantasaistamiseksi ja arviointimenettelyjen vahvistamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen asetuksen liitteitä ja täydennetään sitä EMAS-järjestelmän toimivaltaisten elinten vertaisarvioinnissa sovellettavilla menettelyillä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 1221/2009 ajantasaistamiseksi ja arviointimenettelyjen vahvistamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen asetuksen liitteitä ja täydennetään sitä EMAS-järjestelmän toimivaltaisten elinten vertaisarvioinnissa sovellettavilla menettelyillä ja toimitetaan alakohtaisia viiteasiakirjoja sekä organisaatioiden rekisteröintiä ja yhdenmukaistamismenettelyjä koskevia ohjeita. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Tämä vastaa tarkistuksia artikloihin, joilla mukautetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluneiden toimenpiteiden menettelyä vastaamaan delegoituihin säädöksiin sovellettavaa menettelyä.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>78</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VI osa – 53 kohta – 2 alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 1221/2009 yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, joka koskee tiettyjen menettelyjen yhdenmukaistamista ja alakohtaisia viiteasiakirjoja. Tätä valtaa olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

Poistetaan.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Tämä vastaa tarkistuksia artikloihin, joilla mukautetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluneiden toimenpiteiden menettelyä vastaamaan delegoituihin säädöksiin sovellettavaa menettelyä.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>79</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VI osa – 53 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio hyväksyy toimivaltaisten elinten yhteistyöfoorumin hyväksymät yhdenmukaistamismenettelyjä koskevat ohjeet täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Siirretään komissiolle valta antaa 48 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla toimivaltaisten elinten yhteistyöfoorumin hyväksymät yhdenmukaistamismenettelyjä koskevat ohjeet.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Tarkistuksella mukautetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluneen toimenpiteen menettelyä vastaamaan delegoituihin säädöksiin sovellettavaa menettelyä.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>80</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VI osa – 53 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>17 artikla – 3 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”3. Siirretään komissiolle valta antaa 48 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä EMAS-järjestelmän toimivaltaisten elinten vertaisarvioinnissa sovellettavista menettelyistä, joihin kuuluvat myös vertaisarviointien tuloksena tehtyjä päätöksiä koskevat asianmukaiset muutoksenhakumenettelyt.”

”3. Siirretään komissiolle valta antaa 48 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla EMAS-järjestelmän toimivaltaisten elinten vertaisarvioinnissa sovellettavat menettelyt, joihin kuuluvat myös vertaisarviointien tuloksena tehtyjä päätöksiä koskevat asianmukaiset muutoksenhakumenettelyt.”

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>81</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VI osa – 53 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>30 artikla – 6 kohta – 1 alakohta </Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio hyväksyy akkreditointi- ja toimilupaelinten yhteistyöfoorumin hyväksymät yhdenmukaistamismenettelyjä koskevat ohjeet täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Siirretään komissiolle valta antaa 48 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla akkreditointi- ja toimilupaelinten yhteistyöfoorumin hyväksymät yhdenmukaistamismenettelyjä koskevat ohjeet.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Tarkistuksella mukautetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluneen toimenpiteen menettelyä vastaamaan delegoituihin säädöksiin sovellettavaa menettelyä.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>82</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VI osa – 53 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>46 artikla – 6 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”6. Komissio hyväksyy 1 kohdassa tarkoitetut alakohtaiset viiteasiakirjat ja 4 kohdassa tarkoitetut ohjeet täytäntöönpanosäädöksillä 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

”6. Siirretään komissiolle valta antaa 48 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta hyväksymällä 1 kohdassa tarkoitetut alakohtaiset viiteasiakirjat ja 4 kohdassa tarkoitetut ohjeet.”

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Tarkistuksella mukautetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluneen toimenpiteen menettelyä vastaamaan delegoituihin säädöksiin sovellettavaa menettelyä.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>83</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VI osa – 53 kohta – 3 alakohta – 6 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>48 a artikla</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”48 a artikla

”48 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2. Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen] määräämättömäksi ajaksi 17 artiklan 3 kohdassa ja 48 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 16 artiklan 4 kohdassa, 17 artiklan 3 kohdassa, 30 artiklan 6 kohdassa, 46 artiklan 6 kohdassa ja 48 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 17 artiklan 3 kohdassa ja 48 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 16 artiklan 4 kohdassa, 17 artiklan 3 kohdassa, 30 artiklan 6 kohdassa, 46 artiklan 6 kohdassa ja 48 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6. Edellä olevan 17 artiklan 3 kohdan tai 48 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

6. Edellä olevan 16 artiklan 4 kohdan, 17 artiklan 3 kohdan, 30 artiklan 6 kohdan, 46 artiklan 6 kohdan tai 48 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_______________

_______________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta) ja saatetaan viittaukset ajan tasalle aiempien tarkistusten mukaisesti.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>84</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VI osa – 54 kohta – 4 alakohta – 1 alakohta – b alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 66/2010</DocAmend2>

<Article2>6 artikla – 7 kohta – 1 alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 15 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä poikkeusten myöntämiseksi tämän artiklan 6 kohdasta tiettyjen 6 kohdassa tarkoitettuja aineita sisältävien tavararyhmien tapauksessa, ja vain silloin, kun niiden korvaaminen joko sellaisenaan tai käyttämällä vaihtoehtoisia materiaaleja tai suunnittelua ei ole teknisesti mahdollista tai kun on kyse tuotteista, joiden kokonaisvaltainen ympäristönsuojelullinen taso on huomattavasti korkeampi verrattuna muihin samaan ryhmään kuuluviin tavaroihin.

Siirretään komissiolle valta antaa 15 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla toimenpiteet poikkeusten myöntämiseksi tämän artiklan 6 kohdasta tiettyjen 6 kohdassa tarkoitettuja aineita sisältävien tavararyhmien tapauksessa ja vain silloin, kun niiden korvaaminen joko sellaisenaan tai käyttämällä vaihtoehtoisia materiaaleja tai suunnittelua ei ole teknisesti mahdollista tai kun on kyse tuotteista, joiden kokonaisvaltainen ympäristönsuojelullinen taso on huomattavasti korkeampi verrattuna muihin samaan ryhmään kuuluviin tavaroihin.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>85</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VI osa – 54 kohta – 4 alakohta – 2 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 66/2010</DocAmend2>

<Article2>8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valtaa antaa 15 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua EUEB:n kuulemisesta toimenpiteet erityisten EU-ympäristömerkin myöntämisperusteiden määrittämiseksi kullekin tuoteryhmälle. Nämä toimenpiteet julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Siirretään komissiolle valtaa antaa 15 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua EUEB:n kuulemisesta toimenpiteet erityisten EU-ympäristömerkin myöntämisperusteiden määrittämiseksi kullekin tuoteryhmälle. Nämä toimenpiteet julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>86</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VI osa – 54 kohta – 4 alakohta – 4 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 66/2010</DocAmend2>

<Article2>15 a artikla – 2 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 6 artiklan 7 kohdassa, 8 artiklan 2 kohdassa ja 15 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 6 artiklan 7 kohdassa, 8 artiklan 2 kohdassa ja 15 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>87</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VII osa – 55 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (ETY) N:o 3924/91</DocAmend2>

<Article2>2 artikla – 6 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”6.  Siirretään komissiolle valta antaa Prodcom-luettelon ja kustakin nimikkeestä kerättävien tietojen päivittämiseksi delegoituja säädöksiä 9 a artiklan mukaisesti.”

”6.  Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta päivittämällä Prodcom-luetteloa ja kustakin nimikkeestä kerättäviä tietoja.”

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>88</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VII osa – 55 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (ETY) N:o 3924/91</DocAmend2>

<Article2>3 artikla – 5 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”5.  Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä yksityiskohtaisista säännöistä tämän artiklan 3 kohdan soveltamiseksi, myös sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.”

”5.  Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan 3 kohdan soveltamiseksi, myös sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.”

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>89</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VII osa – 55 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (ETY) N:o 3924/91</DocAmend2>

<Article2>4 artikla – 2 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”Komissiolle siirretään kuitenkin eräiden Prodcom-luettelon nimikkeiden osalta valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa edellytetään, että tiedot kerätään kuukausittain tai neljännesvuosittain.”

”Komissiolle siirretään kuitenkin eräiden Prodcom-luettelon nimikkeiden osalta valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta edellyttämällä, että tiedot kerätään kuukausittain tai neljännesvuosittain.”

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>90</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VII osa – 55 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (ETY) N:o 3924/91</DocAmend2>

<Article2>5 artikla – 1 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”1.  Jäsenvaltioiden on kerättävä tarpeelliset tiedot kyselylomakkeilla, joiden sisällön on oltava komission määrittelemien yksityiskohtaisten sääntöjen mukainen. Siirretään komissiolle valta antaa kyseisiä sääntöjä koskevia delegoituja säädöksiä 9 a artiklan mukaisesti.”

”1.  Jäsenvaltioiden on kerättävä tarpeelliset tiedot kyselylomakkeilla, joiden sisällön on oltava komission määrittelemien yksityiskohtaisten sääntöjen mukainen. Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä kyseiset säännöt.”

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>91</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VII osa – 55 kohta – 3 alakohta – 5 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (ETY) N:o 3924/91</DocAmend2>

<Article2>6 artikla – 1 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä yksityiskohtaisista säännöistä, joiden mukaisesti jäsenvaltioiden on käsiteltävä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut täytetyt kyselylomakkeet tai 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista muista lähteistä saadut tiedot.”

Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä yksityiskohtaiset säännöt, joiden mukaisesti jäsenvaltioiden on käsiteltävä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut täytetyt kyselylomakkeet tai 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista muista lähteistä saadut tiedot.”

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>92</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VII osa – 55 kohta – 3 alakohta – 6 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (ETY) N:o 3924/91</DocAmend2>

<Article2>9 a artikla – 2 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 2 artiklan 6 kohdassa, 3 artiklan 5 kohdassa, 4 artiklassa, 5 artiklan 1 kohdassa ja 6 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 2 artiklan 6 kohdassa, 3 artiklan 5 kohdassa, 4 artiklassa, 5 artiklan 1 kohdassa ja 6 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

 

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VII osa – 56 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (ETY) N:o 696/93</DocAmend2>

<Article2>6 artikla – 1 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 6 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan etenkin asetuksen liitteessä vahvistettuja tuotantojärjestelmän tilastoyksiköitä, käytettyjä kriteerejä ja määritelmiä niiden mukauttamiseksi talouden ja tekniikan kehitykseen.”

Siirretään komissiolle valta antaa 6 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan asetuksen liitteessä vahvistettuja tuotantojärjestelmän tilastoyksiköitä, käytettyjä kriteerejä ja määritelmiä niiden mukauttamiseksi talouden ja tekniikan kehitykseen.”

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>94</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VII osa – 56 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (ETY) N:o 696/93</DocAmend2>

<Article2>6 a artikla – 2 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 6 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 6 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>95</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VII osa – 57 kohta – 1 alakohta – 4 luetelmakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 täydennetään kyseistä asetusta laadun arviointiperusteilla;

 täydennetään kyseistä asetusta muuttujien laadun arviointiperusteilla;

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Yhdenmukaistetaan johdantoteksti (johdanto-osa) asetuksen (EY) N:o 1165/98 10 artiklan 5 kohtaan ehdotetun tarkistuksen kanssa.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>96</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 2 alakohta – johdantokappale</Article>

 

 

Komission teksti

Tarkistus

2) Korvataan 4 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

2) Korvataan 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdan toinen alakohta seuraavasti:

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Unionin tuomioistuimen viimeaikaisen oikeuskäytännön mukaan vallan siirtämisessä on suositeltavaa mainita tarkasti, annetaanko valta säädöksen täydentämiseen vai muuttamiseen. Tätä noudatetaan tekstissä johdonmukaisesti.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>97</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 2 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 1165/98</DocAmend2>

<Article2>4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta – 2 alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen järjestelmien yksityiskohtaiset tiedot ovat liitteissä. Siirretään komissiolle valta antaa niiden hyväksymistä ja soveltamista koskevia delegoituja säädöksiä 18 a artiklan mukaisesti.”

”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen järjestelmien yksityiskohtaiset tiedot ovat liitteissä. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta täsmentämällä niiden hyväksymistä ja soveltamista.”

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Unionin tuomioistuimen viimeaikaisen oikeuskäytännön mukaan vallan siirtämisessä on suositeltavaa mainita tarkasti, annetaanko valta säädöksen täydentämiseen vai muuttamiseen. Tätä noudatetaan tekstissä johdonmukaisesti.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>98</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 3 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 1165/98</DocAmend2>

<Article2>10 artikla – 5 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”5. Siirretään komissiolle valta antaa laadun arviointiperusteita koskevia delegoituja säädöksiä 18 a artiklan mukaisesti.”

”5. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä muuttujien laadun arviointiperusteet.”

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Täsmennetään, että säädösvalta siirretään perussäädöksen täydentämiseksi, ja tarkennetaan delegoidun säädöksen aihetta.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>99</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 4 a alakohta (uusi)</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 1165/98</DocAmend2>

<Article2>18 artikla – 3 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a) Kumotaan 18 artiklan 3 kohta.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Artiklan 3 kohta on menettelyä koskeva säännös, joka liittyy valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn. Se on nyt tarpeeton ja siten poistettavissa.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>100</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 5 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 1165/98</DocAmend2>

<Article2>18 a artikla – 2 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] viideksi vuodeksi 3 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 2 kohdassa, 10 artiklassa, liitteessä A olevassa a alakohdassa, b alakohdan 3 alakohdassa, c alakohdan 2 ja 10 alakohdassa, d alakohdan 2 alakohdassa sekä f alakohdan 8 ja 9 alakohdassa, liitteessä B olevan b alakohdan 4 alakohdassa ja d alakohdan 2 alakohdassa, liitteessä C olevan b alakohdan 2 alakohdassa, d alakohdan 2 alakohdassa ja g alakohdan 2 alakohdassa sekä liitteessä D olevan b alakohdan 2 alakohdassa ja d alakohdan 2 alakohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viideksi vuodeksi 3 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdan toisessa alakohdassa, 10 artiklan 5 kohdassa, liitteessä A olevassa a alakohdassa, b alakohdan 3 alakohdassa, c alakohdan 2 ja 10 alakohdassa, d alakohdan 2 alakohdassa sekä f alakohdan 8 ja 9 alakohdassa, liitteessä B olevan b alakohdan 4 alakohdassa ja d alakohdan 2 alakohdassa, liitteessä C olevan b alakohdan 2 alakohdassa, d alakohdan 2 alakohdassa ja g alakohdan 2 alakohdassa sekä liitteessä D olevan b alakohdan 2 alakohdassa ja d alakohdan 2 alakohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Oikeusvarmuuden takaamiseksi on tarpeen luetella nimenomaisesti kaikki säännökset, joilla siirretään säädösvaltaa. Säädösvallan siirtäminen muutetaan määräämättömästä ajasta viiteen vuoteen ECON-valiokunnan vastuualueeseen kuuluvan lainsäädännön vakiintuneen käytännön ja parlamentin yleisen lähestymistavan mukaisesti. Tätä noudatetaan tekstissä johdonmukaisesti.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>101</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 5 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 1165/98</DocAmend2>

<Article2>18 a artikla – 3 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 2 kohdassa, 10 artiklassa, liitteessä A olevassa a alakohdassa, b alakohdan 3 alakohdassa, c alakohdan 2 ja 10 alakohdassa, d alakohdan 2 alakohdassa sekä f alakohdan 8 ja 9 alakohdassa, liitteessä B olevan b alakohdan 4 alakohdassa ja d alakohdan 2 alakohdassa, liitteessä C olevan b alakohdan 2 alakohdassa, d alakohdan 2 alakohdassa ja g alakohdan 2 alakohdassa sekä liitteessä D olevan b alakohdan 2 alakohdassa ja d alakohdan 2 alakohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdan toisessa alakohdassa, 10 artiklan 5 kohdassa, liitteessä A olevassa a alakohdassa, b alakohdan 3 alakohdassa, c alakohdan 2 ja 10 alakohdassa, d alakohdan 2 alakohdassa sekä f alakohdan 8 ja 9 alakohdassa, liitteessä B olevan b alakohdan 4 alakohdassa ja d alakohdan 2 alakohdassa, liitteessä C olevan b alakohdan 2 alakohdassa, d alakohdan 2 alakohdassa ja g alakohdan 2 alakohdassa sekä liitteessä D olevan b alakohdan 2 alakohdassa ja d alakohdan 2 alakohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Oikeusvarmuuden takaamiseksi on tarpeen luetella nimenomaisesti kaikki säännökset, joilla siirretään säädösvaltaa.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>102</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 5 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 1165/98</DocAmend2>

<Article2>18 a artikla – 6 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

Edellä olevan 3 artiklan 3 kohdan, 4 artiklan 2 kohdan, 10 artiklan, liitteessä A olevan a alakohdan, b alakohdan 3 alakohdan, c alakohdan 2 tai 10 alakohdan, d alakohdan 2 alakohdan tai f alakohdan 8 tai 9 alakohdan, liitteessä B olevan b alakohdan 4 alakohdan tai d alakohdan 2 alakohdan, liitteessä C olevan b alakohdan 2 alakohdan, d alakohdan 2 alakohdan tai g alakohdan 2 alakohdan tai liitteessä D olevan b alakohdan 2 alakohdan tai d alakohdan 2 alakohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Edellä olevan 3 artiklan 3 kohdan, 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdan toisen alakohdan, 10 artiklan 5 kohdan, liitteessä A olevan a alakohdan, b alakohdan 3 alakohdan, c alakohdan 2 tai 10 alakohdan, d alakohdan 2 alakohdan tai f alakohdan 8 tai 9 alakohdan, liitteessä B olevan b alakohdan 4 alakohdan tai d alakohdan 2 alakohdan, liitteessä C olevan b alakohdan 2 alakohdan, d alakohdan 2 alakohdan tai g alakohdan 2 alakohdan tai liitteessä D olevan b alakohdan 2 alakohdan tai d alakohdan 2 alakohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Oikeusvarmuuden takaamiseksi on tarpeen luetella nimenomaisesti kaikki säännökset, joilla siirretään säädösvaltaa. ECON-valiokunnan vastuualueeseen kuuluvan lainsäädännön vakiintuneen käytännön mukaisesti tarkistamisjaksoksi on asetettava kolme kuukautta siten, että määräaikaa voidaan jatkaa kerran vielä kolmella kuukaudella. Tätä noudatetaan tekstissä johdonmukaisesti.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>103</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 6 alakohta – ii alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Liite A – b alakohta – 3 alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”3. Siirretään komissiolle valta antaa muiden havaintoyksiköiden käyttöä koskevia delegoituja säädöksiä 18 a artiklan mukaisesti.”

”3. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta säätämällä mahdollisuudesta käyttää muita havaintoyksiköitä.”

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen) ja sen soveltamisalaa.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>104</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 6 alakohta – iii alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Liite A – c alakohta – 2 alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”2. Muiden kuin kotimaan markkinoiden tuottajahintoja (muuttuja 312) ja tuontihintoja (muuttuja 340) kuvaavien tietojen perustana voidaan käyttää ulkomaankaupasta tai muista lähteistä peräisin olevien tuotteiden yksikköarvoja ainoastaan, jos tietojen laatu ei erityisiin hintatietoihin verrattuna heikkene huomattavasti. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä edellytyksistä, joiden avulla varmistetaan tietojen tarvittava laatu.”

”2. Muiden kuin kotimaan markkinoiden tuottajahintoja (muuttuja 312) ja tuontihintoja (muuttuja 340) kuvaavien tietojen perustana voidaan käyttää ulkomaankaupasta tai muista lähteistä peräisin olevien tuotteiden yksikköarvoja ainoastaan, jos tietojen laatu ei erityisiin hintatietoihin verrattuna heikkene huomattavasti. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä edellytykset, joiden avulla varmistetaan tietojen tarvittava laatu.”

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>105</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 6 alakohta – vi alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Liite A – d alakohta – 2 alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”2. Lisäksi tuotantoa (muuttuja 110) ja tehtyjä työtunteja (muuttuja 220) kuvaavat muuttujat toimitetaan työpäivätasoitettuina. Jos muihin muuttujiin näyttää sisältyvän työpäivävaikutuksia, jäsenvaltiot voivat toimittaa kyseiset muuttujat myös työpäivätasoitettuina. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan työpäivätasoitettuina toimitettavien muuttujien luetteloa.”

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>106</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 6 alakohta – vii alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Liite A – f alakohta – 8 alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”8. Siirretään komissiolle tuontihintamuuttujan (muuttuja 340) osalta valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdassa määritellyn Euroopan laajuisen otantajärjestelmän soveltamisedellytysten määrittelyä.”

”8. Siirretään komissiolle tuontihintamuuttujan (muuttuja 340) osalta valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään kyseistä asetusta määrittelemällä 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdassa määritellyn Euroopan laajuisen otantajärjestelmän soveltamisedellytykset.”

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>107</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 6 alakohta – viii alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Liite A – f alakohta – 9 alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”9. Muun kuin kotimaan muuttujat (muuttujat 122 ja 312) toimitetaan eriteltyinä euroalueeseen ja muuhun kuin euroalueeseen. Erittelyä sovelletaan kaikkiin NACE Rev. 2:n pääluokissa B–E määriteltyihin teollisuuden aloihin, teollisuuden koontiryhmiin sekä NACE Rev. 2:n pääluokkaan (1 kirjain) ja kaksinumerotasoon. NACE Rev. 2:n pääluokkien D ja E tietoja ei vaadita muuttujan 122 osalta. Lisäksi tuontihintamuuttuja (muuttuja 340) toimitetaan eriteltynä euroalueeseen ja muuhun kuin euroalueeseen. Erittelyä sovelletaan kaikkiin CPA:n pääluokissa B–E määriteltyihin teollisuuden aloihin, teollisuuden koontiryhmiin sekä CPA:n pääluokkaan (1 kirjain) ja kaksinumerotasoon. Siirretään komissiolle euroalueeseen ja muuhun kuin euroalueeseen erittelyn osalta valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdassa määritellyn Euroopan laajuisen otantajärjestelmän soveltamisedellytysten määrittelyä. Euroopan laajuisessa otantajärjestelmässä voidaan rajoittaa tuontihintamuuttujan soveltamisalaa tuotteiden tuontiin euroalueen ulkopuolisista maista. Jäsenvaltion, joka ei ole ottanut käyttöön euroa valuuttanaan, ei tarvitse toimittaa erittelyä euroalueeseen ja muuhun kuin euroalueeseen muuttujien 122, 312 ja 340 osalta.”

”9. Muun kuin kotimaan muuttujat (muuttujat 122 ja 312) toimitetaan eriteltyinä euroalueeseen ja muuhun kuin euroalueeseen. Erittelyä sovelletaan kaikkiin NACE Rev. 2:n pääluokissa B–E määriteltyihin teollisuuden aloihin, teollisuuden koontiryhmiin sekä NACE Rev. 2:n pääluokkaan (1 kirjain) ja kaksinumerotasoon. NACE Rev. 2:n pääluokkien D ja E tietoja ei vaadita muuttujan 122 osalta. Lisäksi tuontihintamuuttuja (muuttuja 340) toimitetaan eriteltynä euroalueeseen ja muuhun kuin euroalueeseen. Erittelyä sovelletaan kaikkiin CPA:n pääluokissa B–E määriteltyihin teollisuuden aloihin, teollisuuden koontiryhmiin sekä CPA:n pääluokkaan (1 kirjain) ja kaksinumerotasoon. Siirretään komissiolle euroalueeseen ja muuhun kuin euroalueeseen erittelyn osalta valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdassa määritellyn Euroopan laajuisen otantajärjestelmän soveltamisedellytykset. Euroopan laajuisessa otantajärjestelmässä voidaan rajoittaa tuontihintamuuttujan soveltamisalaa tuotteiden tuontiin euroalueen ulkopuolisista maista. Jäsenvaltion, joka ei ole ottanut käyttöön euroa valuuttanaan, ei tarvitse toimittaa erittelyä euroalueeseen ja muuhun kuin euroalueeseen muuttujien 122, 312 ja 340 osalta.”

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Englanninkielisessä tarkistuksessa muutetaan euroalueesta käytetty sana ”euro-zone” sanaksi ”euro-area”, joka on virallinen nimi ryhmälle maita, jotka ovat valinneet euron yhtenäisvaluutakseen. Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>108</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 7 alakohta – i alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Liite B – b alakohta – 4 alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”4. Siirretään komissiolle valta antaa muiden havaintoyksiköiden käyttöä koskevia delegoituja säädöksiä 18 a artiklan mukaisesti.”

”4. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta säätämällä mahdollisuudesta käyttää muita havaintoyksiköitä.”

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen) ja sen soveltamisalaa.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>109</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 7 alakohta – iv alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Liite B – d alakohta – 2 alakohta – 2 alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

Jos muihin muuttujiin näyttää sisältyvän työpäivävaikutuksia, jäsenvaltiot voivat toimittaa kyseiset muuttujat myös työpäivätasoitettuina. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan työpäivätasoitettuina toimitettavien muuttujien luetteloa.”

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>110</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 8 alakohta – i alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Liite C – b alakohta – 2 alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”2. Siirretään komissiolle valta antaa muiden havaintoyksiköiden käyttöä koskevia delegoituja säädöksiä 18 a artiklan mukaisesti.”

”2. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta säätämällä mahdollisuudesta käyttää muita havaintoyksiköitä.”

(Paikannuksessa oleva liitettä koskeva viite (”Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 8 alakohta – i alakohta”) vastaa komission ehdotuksen viitettä ”Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 9 alakohta – i alakohta”. Ero johtuu komission ehdotuksen virheellisestä numeroinnista (liitteestä I puuttuu VII osan 57 kohdan 4 alakohdan 8 alakohta).)

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen) ja sen soveltamisalaa.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>111</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 8 alakohta – iii alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Liite C – c alakohta – 4 alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

iii) Poistetaan c alakohdan 4 alakohdan viimeinen alakohta.

iii) Kumotaan c alakohdan 4 alakohdan kolmas alakohta.

(Paikannuksessa oleva liitettä koskeva viite (”Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 8 alakohta – iii alakohta”) vastaa komission ehdotuksen viitettä ”Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 9 alakohta – iii alakohta”. Ero johtuu komission ehdotuksen virheellisestä numeroinnista (liitteestä I puuttuu VII osan 57 kohdan 4 alakohdan 8 alakohta).)

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Mukautetaan sanamuotoa unionin lainsäädännön laatimisohjeiden mukaisesti.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>112</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 8 alakohta – iv alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Liite C – d alakohta – 2 alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”2. Liikevaihtoa (muuttuja 120) ja myynnin määrää (muuttuja 123) kuvaavat muuttujat toimitetaan myös työpäivätasoitettuina. Jos muihin muuttujiin näyttää sisältyvän työpäivävaikutuksia, jäsenvaltiot voivat toimittaa kyseiset muuttujat myös työpäivätasoitettuina. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan työpäivätasoitettuina toimitettavien muuttujien luetteloa.”

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

(Paikannuksessa oleva liitettä koskeva viite (”Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 8 alakohta – iv alakohta”) vastaa komission ehdotuksen viitettä ”Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 9 alakohta – iv alakohta”. Ero johtuu komission ehdotuksen virheellisestä numeroinnista (liitteestä I puuttuu VII osan 57 kohdan 4 alakohdan 8 alakohta).)

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>113</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 8 alakohta – v alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Liite C – g alakohta – 2 alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”2. Liikevaihtoa (muuttuja 120) ja myynnin deflaattoria / myynnin määrää (muuttujat 330/123) kuvaavat muuttujat on toimitettava kuukauden kuluessa tässä liitteessä olevan f osan 3 kohdassa määritellyillä luokituksen tasoilla. Jäsenvaltiot voivat päättää osallistua liikevaihtoa ja myynnin deflaattoria / myynnin määrää kuvaaviin muuttujiin 120 ja 330/123 antamalla osuutensa 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdassa määriteltyyn Euroopan laajuiseen otantajärjestelmään. Siirretään komissiolle valta antaa Euroopan laajuisen otantajärjestelmän jaon edellytyksiä koskevia delegoituja säädöksiä 18 a artiklan mukaisesti.”

”2. Liikevaihtoa (muuttuja 120) ja myynnin deflaattoria / myynnin määrää (muuttujat 330/123) kuvaavat muuttujat on toimitettava kuukauden kuluessa tässä liitteessä olevan f osan 3 kohdassa määritellyillä luokituksen tasoilla. Jäsenvaltiot voivat päättää osallistua liikevaihtoa ja myynnin deflaattoria / myynnin määrää kuvaaviin muuttujiin 120 ja 330/123 antamalla osuutensa 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdassa määriteltyyn Euroopan laajuiseen otantajärjestelmään. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä Euroopan laajuisen otantajärjestelmän jaon edellytykset.”

(Paikannuksessa oleva liitettä koskeva viite (”Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 8 alakohta – v alakohta”) vastaa komission ehdotuksen viitettä ”Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 9 alakohta – v alakohta”. Ero johtuu komission ehdotuksen virheellisestä numeroinnista (liitteestä I puuttuu VII osan 57 kohdan 4 alakohdan 8 alakohta).)

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>114</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 9 alakohta – i alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Liite D – b alakohta – 2 alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”2. Siirretään komissiolle valta antaa muiden havaintoyksiköiden käyttöä koskevia delegoituja säädöksiä 18 a artiklan mukaisesti.”

”2. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta säätämällä mahdollisuudesta käyttää muita havaintoyksiköitä.”

(Paikannuksessa oleva liitettä koskeva viite (”Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 9 alakohta – i alakohta”) vastaa komission ehdotuksen viitettä ”Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 10 alakohta – i alakohta”. Ero johtuu komission ehdotuksen virheellisestä numeroinnista (liitteestä I puuttuu VII osan 57 kohdan 4 alakohdan 8 alakohta).)

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen) ja sen soveltamisalaa.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>115</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 9 alakohta – iv alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Liite D – d alakohta – 2 alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”2. Liikevaihtomuuttuja (muuttuja 120) toimitetaan myös työpäivätasoitettuna. Jos muihin muuttujiin näyttää sisältyvän työpäivävaikutuksia, jäsenvaltiot voivat toimittaa kyseiset muuttujat myös työpäivätasoitettuina. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan työpäivätasoitettuina toimitettavien muuttujien luetteloa.”

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

(Paikannuksessa oleva liitettä koskeva viite (”Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 9 alakohta – iv alakohta”) vastaa komission ehdotuksen viitettä “Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 10 alakohta – iv alakohta”. Ero johtuu komission ehdotuksen virheellisestä numeroinnista (liitteestä I puuttuu VII osan 57 kohdan 4 alakohdan 8 alakohta).)

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>116</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VII osa – 58 kohta – 1 alakohta</Article>

 

 

Komission teksti

Tarkistus

Jotta asetusta (EY) N:o 530/1999 voitaisiin mukauttaa taloudessa ja tekniikassa tapahtuneiden muutosten huomioon ottamiseksi, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään kyseistä asetusta vaadittavien tietojen määritelmillä ja jaottelulla sekä laadunarvioinnissa käytettävillä arviointiperusteilla. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Jotta asetusta (EY) N:o 530/1999 voitaisiin mukauttaa taloudessa ja tekniikassa tapahtuneiden muutosten huomioon ottamiseksi, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään kyseistä asetusta vaadittavien tietojen määritelmillä ja jaottelulla sekä tilastojen laadunarvioinnissa käytettävillä arviointiperusteilla. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Yhdenmukaistetaan teksti asetuksen (EY) N:o 530/1999 10 artiklan 3 kohtaan ehdotetun tarkistuksen kanssa.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>117</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VII osa – 58 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 530/1999</DocAmend2>

<Article2>6 artikla – 3 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”3. Siirretään komissiolle valta antaa tämän artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti toimitettavien tietojen määrittelyä ja jaottelua koskevia delegoituja säädöksiä 10 a artiklan mukaisesti. Nämä delegoidut säädökset annetaan kutakin viitejaksoa varten viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viitejakson alkamista.”

”3. Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta täsmentämällä tämän artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti toimitettavien tietojen määrittelyä ja jaottelua. Nämä delegoidut säädökset annetaan kutakin viitejaksoa varten viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viitejakson alkamista.”

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>118</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VII osa – 58 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 530/1999</DocAmend2>

<Article2>10 artikla – 3 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”3. Siirretään komissiolle valta antaa laadunarvioinnissa käytettäviä arviointiperusteita koskevia delegoituja säädöksiä 10 a artiklan mukaisesti. Nämä delegoidut säädökset annetaan kutakin viitejaksoa varten viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viitejakson alkamista.”

”3. Siirretään komissiolle valta antaa 10a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä tilastojen laadunarvioinnissa käytettävät arviointiperusteet. Nämä delegoidut säädökset annetaan kutakin viitejaksoa varten viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viitejakson alkamista.”

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen) ja sen soveltamisalaa.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>119</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VII osa – 58 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 530/1999</DocAmend2>

<Article2>10 a artikla – 2 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen] määräämättömäksi ajaksi 6 artiklan 3 kohdassa ja 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 6 artiklan 3 kohdassa ja 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Mukautetaan valtuutuksen kesto ECON-valiokunnan vastuualueisiin kuuluvassa lainsäädännössä vakiintuneeseen käytäntöön ja parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>120</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VII osa – 58 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 530/1999</DocAmend2>

<Article2>10 a artikla – 6 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

6. Edellä olevan 6 artiklan 3 kohdan tai 10 artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

6. Edellä olevan 6 artiklan 3 kohdan tai 10 artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Tarkistamisjakson kesto mukautetaan ECON-valiokunnan vastuualueisiin kuuluvassa lainsäädännössä vakiintuneeseen käytäntöön.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>121</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VII osa – 59 kohta – 4 alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 2150/2002 yhdenmukainen täytäntöönpano tulosten tuottamisen, tulosten toimittamisessa noudatettavan asianmukaisen muodon sekä laatuselvitysten sisällön osalta, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 2150/2002 yhdenmukainen täytäntöönpano tulosten tuottamisen, tulosten toimittamisessa noudatettavan asianmukaisen muodon sekä laatuselvitysten rakenteen ja yksityiskohtaisten järjestelyjen osalta, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Tämä vastaa artiklaan tehtyä tarkistusta, jossa sanamuoto mukautetaan tilastoalan tuoreeseen lainsäädäntöön.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>122</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VII osa – 59 kohta – 5 alakohta – 1 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 2150/2002</DocAmend2>

<Article2>1 artikla – 5 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”5. Siirretään komissiolle valta antaa 5 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tämän asetuksen liitteessä III olevan tilastonimikkeistön ja komission päätöksellä 2000/532/EY* perustetun jäteluettelon välisen vastaavuustaulukon vahvistamista.

”5. Siirretään komissiolle valta antaa 5 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla tämän asetuksen liitteessä III olevan tilastonimikkeistön ja komission päätöksellä 2000/532/EY* perustetun jäteluettelon välinen vastaavuustaulukko.

____________________

____________________

* Komission päätös 2000/532/EY, tehty 3 päivänä toukokuuta 2000, jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn komission päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston päätöksen 94/904/EY korvaamisesta (EYVL L 226, 6.9.2000, s. 3).”

* Komission päätös 2000/532/EY, tehty 3 päivänä toukokuuta 2000, jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn komission päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston päätöksen 94/904/EY korvaamisesta (EYVL L 226, 6.9.2000, s. 3).”

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>123</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VII osa – 59 kohta – 5 alakohta – 2 alakohta – a alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 2150/2002</DocAmend2>

<Article2>3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”Siirretään komissiolle valta antaa laatu- ja tarkkuusvaatimusten määrittelemiseksi delegoituja säädöksiä 5 b artiklan mukaisesti.”

”Siirretään komissiolle valta antaa 5 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä laatu- ja tarkkuusvaatimukset.”

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>124</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VII osa – 59 kohta – 5 alakohta – 4 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 2150/2002</DocAmend2>

<Article2>5 a artikla – 1 kohta </Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 5 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat mukauttamista tietojen keräämisessä ja tilastollisessa käsittelyssä tapahtuvaan taloudelliseen ja tekniseen kehitykseen, tulosten käsittelyä ja toimittamista ja liitteissä lueteltujen määrittelyjen mukauttamista.

Siirretään komissiolle valta antaa 5 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä asetusta mukauttamalla sitä tietojen keräämisessä ja tilastollisessa käsittelyssä sekä tulosten käsittelyssä ja toimittamisessa tapahtuvaan taloudelliseen ja tekniseen kehitykseen ja mukauttamalla liitteissä lueteltuja määrittelyjä.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (muuttaminen).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>125</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – VII osa – 59 kohta – 5 alakohta – 4 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 2150/2002</DocAmend2>

<Article2>5 b artikla – 2 kohta