Postupak : 2016/0400B(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0190/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0190/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 17/04/2019 - 16.1

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0409

<Date>{09/04/2019}9.4.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0190/2019</NoDocSe>
PDF 1354kWORD 383k

<TitreType>IZVJEŠĆE</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom</Titre>

<DocRef>(COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))</DocRef>


<Commission>{JURI}Odbor za pravna pitanja</Commission>

Izvjestitelj: <Depute>József Szájer</Depute>

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA PRAVNA PITANJA O PRAVNOJ OSNOVI
 STAJALIŠTE U OBLIKU AMANDMANA ODBORA ZA EKONOMSKU I MONETARNU POLITIKU
 MIŠLJENJE ODBORA ZA OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA PROMET I TURIZAM
 MIŠLJENJE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA INDUSTRIJU, ISTRAŽIVANJE I ENERGETIKU
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA UNUTARNJE TRŽIŠTE I ZAŠTITU POTROŠAČA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom

(COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0799),

  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 33., članak 43. stavak 2., članak 53. stavak 1., članak 62., članak 64. stavak 2., članak 91., članak 100. stavak 2., članak 114., članak 153. stavak 2. točku (b), članak 168. stavak 4. točke (a) i (b), članak 172., članak 192. stavak 1., članak 207., članak 214. stavak 3. i članak 338. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0148/2019),

 uzimajući u obzir mišljenje Odbora za pravna pitanja o predloženoj pravnoj osnovi,

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. i članak 43. stavak 2., članak 53. stavak 1., članak 62., članak 91., članak 100. stavak 2., članak 114., članak 153. stavak 2. točku (b), članak 168. stavak 4. točke (a) i (b), članak 192. stavak 1. i članak 338. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 1. lipnja 2017.[1],

 uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 1. prosinca 2017.[2],

 uzimajući u obzir pisma Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja, Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, Odbora za industriju, istraživanje i energetiku te Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača,

 uzimajući u obzir odluku Konferencije predsjednika od 7. ožujka 2019. kojom se Odboru za pravna pitanja daje ovlast da razdijeli navedeni Prijedlog Komisije i na temelju njega sastavi dva zasebna zakonodavna izvješća,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0020/2018),

 uzimajući u obzir članke 59. i 39. Poslovnika,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja te mišljenja i stajalište u obliku amandmana Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku, Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, Odbora za promet i turizam te Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj (A8-0190/2019),

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Pozivanje 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 33., članak 43. stavak 2., članak 53. stavak 1., članak 62., članak 64. stavak 2., članak 91., članak 100. stavak 2., članak 114., članak 153. stavak 2. točku (b), članak 168. stavak 4. točke (a) i (b), članak 172., članak 192. stavak 1., članak 207., članak 214. stavak 3. i članak 338. stavak 1.,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 2., članak 53. stavak 1., članak 62., članak 91., članak 100. stavak 2., članak 114., članak 153. stavak 2. točku (b), članak 168. stavak 4. točke (a) i (b), članak 192. stavak 1. i članak 338. stavak 1.,

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Ugovorom iz Lisabona uvedena je razlika između ovlasti delegiranih Komisiji za donošenje nezakonodavnih akata opće primjene radi dopune ili izmjene određenih elemenata zakonodavnog akta koji nisu ključni (delegirani akti) i ovlasti dodijeljenih Komisiji za donošenje akata kojima se osiguravaju jedinstveni uvjeti za provedbu pravno obvezujućih akata Unije (provedbeni akti).

(1) Ugovorom iz Lisabona znatno je izmijenjen pravni okvir kojim su uređene ovlasti koje zakonodavac dodjeljuje Komisiji tako što je uvedena jasna razlika između ovlasti delegiranih Komisiji za donošenje nezakonodavnih akata opće primjene radi dopune ili izmjene određenih elemenata zakonodavnog akta koji nisu ključni (delegirani akti) i ovlasti dodijeljenih Komisiji za donošenje akata kojima se osiguravaju jedinstveni uvjeti za provedbu pravno obvezujućih akata Unije (provedbeni akti).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 8.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.a) Grupiranjem i predstavljanjem ovlasti koje nisu međusobno blisko povezane u jednom delegiranom aktu Komisije Parlament se ometa pri provođenju kontrole jer je prisiljen prihvatiti ili odbiti cijeli delegirani akt i stoga nema mogućnost izraziti mišljenje o svakoj ovlasti pojedinačno.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio I. – točka 1. – stavak 2. – točka 1.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2009/31/EZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 29. – stavak 1.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 29.a kojima se izmjenjuju prilozi.

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 29.a kojima se izmjenjuju prilozi ovoj Direktivi radi prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Potrebno kako bi se osigurala dosljednost s formulacijom upotrijebljenom u Prijedlogu Komisije COM(2016)0789, posebno njegovim člankom 2. stavkom 2.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio I. – točka 1. – stavak 2. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2009/31/EZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 29.a – stavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 29. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 29. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio I. – točka 1. – stavak 2. – točka 3.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2009/31/EZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 30.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Članak 30. briše se.

(3) Članak 30. zamjenjuje se sljedećim:

 

„Članak 30.

 

Postupak u odboru

 

1. Komisiji pomaže Odbor za klimatske promjene osnovan člankom 26. Uredbe (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća*. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća**.

 

2. Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.”

 

___________________

 

* Uredba (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi s klimatskim promjenama na nacionalnoj razini i razini Unije te stavljanju izvan snage Odluke br. 280/2004/EZ (SL L 165, 18.6.2013., str. 13.).

 

**Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Potrebno kako bi se osigurala dosljednost s formulacijom upotrijebljenom u Prijedlogu Komisije COM(2016)0789, posebno s njegovim člankom 2. stavkom 4.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio I. – točka 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[...]

Briše se.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Budući da odluka o tome da se pri delegiranju ovlasti prijeđe s regulatornog postupka s kontrolom na delegirane/provedbene akte u pogledu Odluke o raspodjeli tereta nije nesporna i da će obveze iz te Odluke zamijeniti druga Uredba za razdoblje 2021. – 2030., bilo bi poželjno da se Odluka 406/2009/EZ ne uvrsti u ovaj Prijedlog skupne uredbe.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio I. – točka 3. – stavak 3. – točka 1.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Članak 7. – stavak 2. – podstavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a u vezi s oblikom i sadržajem oznake koja će se upotrebljavati.”

„Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 24.a radi dopune ove Uredbe uspostavom pravila u vezi s oblikom i sadržajem oznake koja će se koristiti.”

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Pojašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio I. – točka 3. – stavak 3. – točka 2. – podtočka a</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Članak 8. – stavak 3. – podstavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a u vezi s oblikom i sadržajem oznake koja će se upotrebljavati.”

„Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 24.a radi dopune ove Uredbe uspostavom pravila u vezi s oblikom i sadržajem oznake koja će se koristiti.”

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Pojašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio I. – točka 3. – stavak 3. – točka 3. – podtočka a</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Članak 10. – stavak 3. – podstavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a u vezi s oblikom i sadržajem oznake koja će se koristiti.

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 24.a radi dopune ove Uredbe uspostavom pravila u vezi s oblikom i sadržajem oznake koja će se koristiti.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Pojašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio I. – točka 3. – stavak 3. – točka 3. – podtočka a</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Članak 10. – stavak 6. – podstavak 3.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a u vezi s mehanizmom za raspodjelu kvota proizvođačima i uvoznicima.

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 24.a radi dopune ove Uredbe uspostavom pravila u vezi s mehanizmom za raspodjelu kvota proizvođačima i uvoznicima.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Pojašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio I. – točka 3. – stavak 3. – točka 6.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Članak 19. – stavak 1.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a u vezi s dodatnim mjerama za praćenje kontroliranih tvari ili novih tvari te proizvoda i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili o njima ovise, koji su pohranjeni u privremenom skladištu, carinskom skladištu ili slobodnoj zoni ili su u provozu kroz carinsko područje Unije te se kasnije ponovno izvoze, na temelju ocjene potencijalnog rizika nezakonite trgovine povezanog s takvim kretanjima, uzimajući u obzir korist za okoliš i društveno-gospodarski utjecaj tih mjera.”

„Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 24.a radi dopune ove Uredbe uspostavom pravila u vezi s dodatnim mjerama za praćenje kontroliranih tvari ili novih tvari te proizvoda i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili o njima ovise, koji su pohranjeni u privremenom skladištu, carinskom skladištu ili slobodnoj zoni ili su u provozu kroz carinsko područje Unije te se kasnije ponovno izvoze, na temelju ocjene potencijalnog rizika nezakonite trgovine povezanog s takvim kretanjima, uzimajući u obzir korist za okoliš i društveno-gospodarski utjecaj tih mjera.”

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Pojašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio I. – točka 3. – stavak 3. – točka 7.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Članak 20. – stavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a u vezi s pravilima, u skladu s odlukama koje donesu stranke, primjenjivima na puštanje u slobodan promet unutar Unije proizvoda i opreme uvezenih iz bilo koje države koja nije stranka Protokola i za čiju su proizvodnju korištene kontrolirane tvari, ali koji ne sadrže tvari koje se sa sigurnošću mogu identificirati kao kontrolirane tvari. Identifikacija takvih proizvoda i opreme mora biti u skladu s tehničkim preporukama koje stranke periodički dobivaju.”

„2. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 24.a radi dopune ove Uredbe uspostavom pravila, u skladu s odlukama koje donesu stranke, koja se primjenjuju na puštanje u slobodan promet unutar Unije proizvoda i opreme uvezenih iz bilo koje države koja nije stranka Protokola i za čiju su proizvodnju korištene kontrolirane tvari, ali koji ne sadrže tvari koje se sa sigurnošću mogu identificirati kao kontrolirane tvari. Identifikacija takvih proizvoda i opreme mora biti u skladu s tehničkim preporukama koje stranke periodički dobivaju.”

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Pojašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio I. – točka 3. – stavak 3. – točka 8. – podtočka b</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Članak 22. – stavak 4. – podstavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a u vezi s popisom proizvoda i opreme, u skladu s odlukama koje donesu stranke, za koje se prikupljanje kontroliranih tvari ili uništavanje proizvoda i opreme bez prethodnog prikupljanja kontroliranih tvari smatra tehnički i ekonomski izvedivima, u kojima prema potrebi navodi tehnologije koje pritom treba koristiti.

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 24.a radi dopune ove Uredbe uspostavom pravila u vezi s popisom proizvoda i opreme, u skladu s odlukama koje donesu stranke, za koje se prikupljanje kontroliranih tvari ili uništavanje proizvoda i opreme bez prethodnog prikupljanja kontroliranih tvari smatra tehnički i ekonomski izvedivima, u kojima prema potrebi navodi tehnologije koje pritom treba koristiti.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Pojašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio I. – točka 3. – stavak 3. – točka 8. – podtočka c</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Članak 22. – stavak 5. – podstavci 2. i 3.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Komisija ocjenjuje mjere koje poduzimaju države članice i ovlaštena je donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a u vezi s minimalnim zahtjevima u pogledu kvalifikacija s obzirom na te ocjene i tehničke i druge relevantne informacije.”

„Komisija ocjenjuje mjere koje poduzimaju države članice i ovlaštena je za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 24.a radi dopune ove Uredbe uspostavom pravila u vezi s minimalnim zahtjevima u pogledu kvalifikacija s obzirom na te ocjene i tehničke i druge relevantne informacije.”

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Pojašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio I. – točka 3. – stavak 3. – točka 9. – podtočka a – podtočka i</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Članak 23. – stavak 4. – podstavak 1.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Države članice utvrđuju minimalne zahtjeve u pogledu kvalifikacija za osoblje koje obavlja aktivnosti iz stavka 2. S obzirom na ocjenu tih mjera koje poduzimaju države članice te tehničke i druge relevantne informacije, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a u vezi s usklađivanjem tih minimalnih zahtjeva u pogledu kvalifikacija.”

„Države članice utvrđuju minimalne zahtjeve u pogledu kvalifikacija za osoblje koje obavlja aktivnosti iz stavka 2. S obzirom na ocjenu tih mjera koje poduzimaju države članice te tehničke i druge relevantne informacije, Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 24.a radi dopune ove Uredbe uspostavom pravila u vezi s usklađivanjem tih minimalnih zahtjeva u pogledu kvalifikacija.”

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Pojašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio I. – točka 3. – stavak 3. – točka 9. – podtočka b</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Članak 23. – stavak 7.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„7. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a kojima se uspostavlja popis tehnologija ili praksi koje poduzeća trebaju primjenjivati radi sprečavanja i što većeg smanjenja propuštanja i emisija kontroliranih tvari.”

„7. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 24.a radi dopune ove Uredbe uspostavom popisa tehnologija ili praksi koje poduzeća trebaju primjenjivati radi sprečavanja i što većeg smanjenja propuštanja i emisija kontroliranih tvari.”

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Pojašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio I. – točka 3. – stavak 3. – točka 11.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Članak 24.a – stavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 7. stavka 2., članka 8. stavaka 3. i 5., članka 10. stavaka 3. i 6., članka 13. stavka 2., članka 18. stavka 9., članka 19., članka 20. stavka 2., članka 22. stavaka 3., 4. i 5., članka 23. stavaka 4. i 7., članka 24. stavaka 2. i 3., članka 26. stavka 3. i članka 27. stavka 10. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 7. stavka 2., članka 8. stavaka 3. i 5., članka 10. stavaka 3. i 6., članka 13. stavka 2., članka 18. stavka 9., članka 19., članka 20. stavka 2., članka 22. stavaka 3., 4. i 5., članka 23. stavaka 4. i 7., članka 24. stavaka 2. i 3., članka 26. stavka 3. i članka 27. stavka 10. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio I. – točka 3. – stavak 3. – točka 14.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Članak 27. – stavak 10.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„10. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a u vezi s izmjenama zahtjeva za izvješćivanje utvrđenih u stavcima 1. do 7. ovog članka kako bi se ispunile obveze u okviru Protokola ili olakšala njihova primjena.”

„10. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 24.a radi izmjene zahtjeva za izvješćivanje utvrđenih u stavcima od 1. do 7. ovog članka kako bi se ispunile obveze u okviru Protokola ili olakšala njihova primjena.”

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Pojašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi izmjene).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio II. – točka 4. – stavak 2. – točka 1.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2002/58/EZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 4. – stavak 5.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„5. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 14.b u vezi s okolnostima, formatom i postupcima koji se primjenjuju na zahtjeve o podacima i obavijestima iz stavaka 2., 3. i 4. ovog članka nakon savjetovanja s Europskom agencijom za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA), Radnom skupinom za zaštitu pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka koja je osnovana na temelju članka 29. Direktive 95/46/EZ i Europskim nadzornikom za zaštitu podataka.”

„5. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 14.b radi dopune ove Uredbe u vezi s okolnostima, formatom i postupcima koji se primjenjuju na zahtjeve o podacima i obavijestima iz stavaka 2., 3. i 4. ovog članka nakon savjetovanja s Europskom agencijom za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA), Radnom skupinom za zaštitu pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka koja je osnovana na temelju članka 29. Direktive 95/46/EZ i Europskim nadzornikom za zaštitu podataka.”

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Pojašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio II. – točka 4. – stavak 2. – točka 3.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2002/58/EZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 14.b – stavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavka 5. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavka 5. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio IV. – točka 8. – stavak 2. – točka 3.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 89/391/EZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 17.b – stavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 16.a dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 16.a dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio IV. – točka 16. – stavak 2. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 92/91/EEZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 11.a – stavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 11. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 11. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio IV. – točka 17. – stavak 2. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 92/104/EEZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 11.a – stavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 11. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 11. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio IV. – točka 18. – stavak 2. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 93/103/EZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 12.a – stavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 12. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 12. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio IV. – točka 21. – stavak 2. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 1999/92/EZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 10.a – stavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 10. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 10. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio IV. – točka 22. – stavak 2. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2000/54/EZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 19.a – stavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 19. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 19. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio IV. – točka 27. – stavak 2. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2009/104/EZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 11.a – stavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 11. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 11. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio V. – točka 29. – stavak 2. – točka 1.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2009/73/EZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 6. – stavak 4.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„4. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom  50.a kojima se utvrđuju smjernice za regionalnu suradnju u duhu solidarnosti.”

„4. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 50.a radi dopune ove Direktive utvrđivanjem smjernica za regionalnu suradnju u duhu solidarnosti.”

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Pojašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio V. – točka 29. – stavak 2. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2009/73/EZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 11. – stavak 10.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„10. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 50.a kojima se utvrđuju smjernice kojima se utvrđuju pojedinosti o postupku koji treba slijediti za primjenu ovog članka.”

„10. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 50.a radi dopune ove Direktive uspostavom smjernica kojima se utvrđuju pojedinosti o postupku koji treba slijediti za primjenu ovog članka.”

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Pojašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio V. – točka 29. – stavak 2. – točka 3.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2009/73/EZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 15. – stavak 3.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 50.a kojima se utvrđuju smjernice kojima bi se osigurala potpuna i djelotvorna usklađenost vlasnika transportnog sustava i operatora sustava skladišta plina sa stavkom 2. ovog članka.”

„3. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 50.a radi dopune ove Direktive utvrđivanjem smjernica kojima bi se osigurala potpuna i djelotvorna usklađenost vlasnika transportnog sustava i operatora sustava skladišta sa stavkom 2. ovog članka.”

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Pojašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio V. – točka 29. – stavak 2. – točka 4</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2009/73/EZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 36. – stavak 10.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„10. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 50.a kojima se utvrđuju smjernice za primjenu uvjeta utvrđenih u stavku 1. ovog članka i kojima se određuje postupak koji treba slijediti za primjenu stavaka 3., 6., 8. i 9. ovog članka.”

„10. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 50.a radi dopune ove Direktive utvrđivanjem smjernica za primjenu uvjeta utvrđenih u stavku 1. ovog članka i kojima se određuje postupak koji treba slijediti za primjenu stavaka 3., 6., 8. i 9. ovog članka.”

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Pojašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio V. – točka 29. – stavak 2. – točka 5.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2009/73/EZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 42. – stavak 5.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„5. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 50.a kojima se utvrđuju smjernice o opsegu dužnosti regulatornih tijela da surađuju međusobno i s Agencijom.”

„5. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 50.a radi dopune ove Direktive utvrđivanjem smjernica o opsegu dužnosti regulatornih tijela da surađuju međusobno i s Agencijom.”

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Pojašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio V. – točka 29. – stavak 2. – točka 6.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2009/73/EZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 43. – stavak 9.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„9. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 50.a kojima se utvrđuju smjernice kojima se utvrđuju pojedinosti o postupku koji trebaju slijediti regulatorna tijela, Agencija i Komisija u pogledu usklađenosti odluka regulatornih tijela sa smjernicama iz ovog članka.”

„9. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 50.a radi dopune ove Direktive uspostavom smjernica kojima se utvrđuju pojedinosti o postupku koji trebaju slijediti regulatorna tijela, Agencija i Komisija u pogledu usklađenosti odluka regulatornih tijela sa smjernicama iz ovog članka.”

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Pojašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio V. – točka 29. – stavak 2. – točka 7.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2009/73/EZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 44. – stavak 4.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„4. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 50.a kojima se utvrđuju smjernice kojima se definiraju metode i modaliteti vođenja evidencije, kao i oblik i sadržaj podataka koji se trebaju čuvati.”

„4. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 50.a radi dopune ove Direktive utvrđivanjem smjernica kojima se definiraju metode i modaliteti vođenja evidencije, kao i oblik i sadržaj podataka koji se trebaju čuvati.”

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Pojašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio V. – točka 29. – stavak 2. – točka 8.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2009/73/EZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 50.a – stavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. stavka 4., članka 11. stavka 10., članka 15. stavka 3., članka 36. stavka 10., članka 42. stavka 5., članka 43. stavka 9. i članka 44. stavka 4. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. stavka 4., članka 11. stavka 10., članka 15. stavka 3., članka 36. stavka 10., članka 42. stavka 5., članka 43. stavka 9. i članka 44. stavka 4. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio V. – točka 30. – stavak 2. – točka 1.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 715/2009</DocAmend2>

<Article2>Članak 3. – stavak 5.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„5. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 27.a kojima se utvrđuju smjernice kojima se utvrđuju pojedinosti o postupku koji treba slijediti za primjenu stavaka 1. i 2. ovog članka.”

„5. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 27.a radi dopune ove Uredbe uspostavom smjernica kojima se utvrđuju pojedinosti o postupku koji treba slijediti za primjenu stavaka 1. i 2. ovog članka.”

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Pojašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio V. – točka 30. – stavak 2. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 715/2009</DocAmend2>

<Article2>Članak 6. – stavak 11. – podstavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Ako Komisija predloži donošenje mrežnog kodeksa na vlastitu inicijativu, ona se tijekom razdoblja koje nije kraće od dva mjeseca savjetuje s Agencijom, ENTSO-om za plin i svim zainteresiranim stranama u pogledu nacrta mrežnog kodeksa. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 27.a kojima se donose takvi mrežni kodeksi.”

„Ako Komisija predloži donošenje mrežnog kodeksa na vlastitu inicijativu, ona se tijekom razdoblja koje nije kraće od dva mjeseca savjetuje s Agencijom, ENTSO-om za plin i svim zainteresiranim stranama u pogledu nacrta mrežnog kodeksa. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 27.a radi dopune ove Uredbe donošenjem takvih mrežnih kodeksa.”

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Pojašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio V. – točka 30. – stavak 2. – točka 4.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 715/2009</DocAmend2>

<Article2>Članak 12. – stavak 3. – podstavak 1.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Za potrebe ostvarivanja ciljeva iz stavaka 1. i 2. ovog članka, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 27.a kojima se definira zemljopisno područje na koje se odnosi pojedina regionalna struktura za suradnju, uzimajući u obzir postojeće regionalne strukture za suradnju. U tu se svrhu Komisija savjetuje s Agencijom i ENTSO-om za plin.”

„Za potrebe ostvarivanja ciljeva iz stavaka 1. i 2. ovog članka, Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 27.a radi dopune ove Uredbe definiranjem zemljopisnog područja na koje se odnosi pojedina regionalna struktura za suradnju, uzimajući u obzir postojeće regionalne strukture za suradnju. U tu se svrhu Komisija savjetuje s Agencijom i ENTSO-om za plin.”

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Pojašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio V. – točka 30. – stavak 2. – točka 5.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 715/2009</DocAmend2>

<Article2>Članak 23. – stavak 2. – podstavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 27.a kojima se utvrđuju smjernice o pitanjima iz stavka 1. ovog članka te izmjenjuju smjernice iz stavka 1. točaka (a), (b) i (c) ovog članka.”

„Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 27.a radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem smjernica o pitanjima iz stavka 1. ovog članka te izmjene smjernica iz stavka 1. točaka (a), (b) i (c) ovog članka.”

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Pojašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune i izmjene).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio V. – točka 30. – stavak 2. – točka 6.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 715/2009</DocAmend2>

<Article2>Članak 27.a – stavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 5., članka 6. stavka 11., članka 7. stavka 3., članka 12. stavka 3. i članka 23. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 5., članka 6. stavka 11., članka 7. stavka 3., članka 12. stavka 3. i članka 23. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VI. – točka 32. – stavak 2. – točka 6.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 91/271/EEZ </DocAmend2>

<Article2>Članak 17.a – stavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 2., članka 4. stavka 3., članka 5. stavka 3., članka 11. stavka 2. i članka 12. stavka 3. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 2., članka 4. stavka 3., članka 5. stavka 3., članka 11. stavka 2. i članka 12. stavka 3. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VI. – točka 33. – stavak 2. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 91/676/EEZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 8.a – stavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 8. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 8. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VI. – točka 35. – stavak 2. – točka 1.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 96/59/EZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 10. – stavak 2. – uvodni dio</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.b:

2.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 10.b radi dopune ove Direktive u sljedeće svrhe:

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Pojašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VI. – točka 35. – stavak 2. – točka 3.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 96/59/EZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 10.b – stavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 10. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 10. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VI. – točka 36. – stavak 4. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 98/83/EZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 11.a – stavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 11. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 11. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VI. – točka 37. – stavak 3. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2000/53/EZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 5. – stavak 5. – podstavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a u vezi s minimalnim zahtjevima za potvrdu o uništenju.;

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 9.a radi dopune ove Direktive uspostavom minimalnih zahtjeva za potvrdu o uništenju.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Pojašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VI. – točka 37. – stavak 3. – točka 4.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2000/53/EZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 7. – stavak 2. – podstavak 3.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a u vezi s iscrpnim pravilima potrebnima kako bi se moglo nadzirati poštuju li države članice ciljeve utvrđene u prvom podstavku. Pri izradi tih pravila Komisija uzima u obzir sve relevantne faktore, među ostalim dostupnost podataka i pitanje izvoza i uvoza otpadnih vozila.”

„Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 9.a radi dopune ove Direktive utvrđivanjem iscrpnih pravila potrebnih kako bi se moglo nadzirati poštuju li države članice ciljeve utvrđene u prvom podstavku. Pri izradi tih pravila Komisija u obzir uzima sve relevantne faktore, među ostalim dostupnost podataka i pitanje izvoza i uvoza otpadnih vozila.”

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Pojašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VI. – točka 37. – stavak 3. – točka 5.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2000/53/EZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 8. – stavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a u vezi sa standardima iz stavka 1. U izradi tih standarda Komisija prema potrebi uzima u obzir rad relevantnih međunarodnih foruma u tom području i daje svoj doprinos njihovu radu.”

„2. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 9.a radi dopune ove Direktive uspostavom standarda iz stavka 1. U izradi tih standarda Komisija prema potrebi u obzir uzima rad relevantnih međunarodnih foruma u tom području i daje svoj doprinos njihovu radu.”

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Pojašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VI. – točka 37. – stavak 3. – točka 6.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2000/53/EZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 9.a – stavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavka 2. točke (b), članka 5. stavka 5., članka 6. stavka 6., članka 7. stavka 2. i članka 8. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavka 2. točke (b), članka 5. stavka 5., članka 6. stavka 6., članka 7. stavka 2. i članka 8. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VI. – točka 38. – stavak 3. – točka 1.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2000/60/EZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 8. – stavak 3.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 20.a kojima se utvrđuju tehničke specifikacije i standardizirane metode za provođenje analiza i praćenja stanja voda.”

„3. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 20.a radi dopune ove Direktive utvrđivanjem tehničkih specifikacija i standardiziranih metoda za provođenje analiza i praćenja stanja voda.”

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Pojašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VI. – točka 38. – stavak 3. – točka 3.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2000/60/EZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 20.a – stavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 8. stavka 3., članka 20. stavka 1. prvog podstavka i Priloga V. točke 1.4.1. podtočke ix. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 8. stavka 3., članka 20. stavka 1. prvog podstavka i Priloga V. točke 1.4.1. podtočke ix. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VI. – točka 38. – stavak 3. – točka 5.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2000/60/EZ</DocAmend2>

<Article2>Prilog V. – stavak 1.4.1 – točka ix</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„(ix) Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 20.a kojima se utvrđuju rezultati interkalibracije i vrijednosti za klasifikaciju po sustavima praćenja u državama članicama u skladu s točkama i. do viii. Oni se objavljuju u roku od šest mjeseci od dovršetka interkalibracije.”.

„(ix) Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 20.a radi dopune ove Direktive utvrđivanjem rezultata interkalibracije i utvrđivanjem vrijednosti za klasifikaciju po sustavima praćenja u državama članicama u skladu s točkama od i. do viii. Oni se objavljuju u roku od šest mjeseci od dovršetka interkalibracije.”

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Pojašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VI. – točka 41. – stavak 2. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2004/107/EZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 5.a – stavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavka 15. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavka 15. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VI. – točka 42. – stavak 3. – točka 1.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2006/7/EZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 15. – stavak 2. – točka a</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) kojima se određuju EN/ISO norme o ekvivalentnosti mikrobioloških metoda za potrebe članka 3. stavka 9.;

(a) radi dopune ove Direktive određivanjem EN/ISO norme o ekvivalentnosti mikrobioloških metoda za potrebe članka 3. stavka 9.;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Pojašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VI. – točka 42. – stavak 3. – točka 1.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2006/7/EZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 15. – stavak 2. – točka b</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) kojima se izmjenjuje Prilog I., ako je to potrebno s obzirom na znanstveni i tehnički napredak, u vezi s metodama analize parametara utvrđenih tim Prilogom;

(b) radi izmjene Priloga I., ako je to potrebno s obzirom na znanstveni i tehnički napredak, u vezi s metodama analize parametara utvrđenih tim Prilogom;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Pojašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi izmjene).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VI. – točka 42. – stavak 3. – točka 1.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2006/7/EZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 15. – stavak 2. – točka c</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) kojima se izmjenjuje Prilog V. ako je to potrebno s obzirom na znanstveni i tehnički napredak.;

(c) radi izmjene Priloga V. ako je to potrebno s obzirom na znanstveni i tehnički napredak.;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Pojašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi izmjene).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VI. – točka 42. – stavak 3. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2006/7/EZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 15.a – stavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 15. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 15. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VI. – točka 43. – stavak 3. – točka 1.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2006/21/EZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 22. – stavak 2. – podstavak 1. – uvodni dio</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 22.a koji su potrebni za sljedeće:

2.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 22.a radi dopune ove Direktive u sljedeće svrhe:

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Pojašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VI. – točka 43. – stavak 3. – točka 1.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2006/21/EZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 22. – stavak 2. − podstavak 1. − točka a</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) izradu tehničkih zahtjeva za potrebe članka 13. stavka 6., uključujući tehničke zahtjeve koji su povezani s definicijom lako topiva cijanida i metodu njegova mjerenja;

(a) radi izrade tehničkih zahtjeva za potrebe članka 13. stavka 6., uključujući tehničke zahtjeve koji su povezani s definicijom lako topiva cijanida i metodu njegova mjerenja;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Pojašnjenje dodjele ovlasti.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VI. – točka 43. – stavak 3. – točka 1.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2006/21/EZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 22. – stavak 2. – podstavak 1. – točka b</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) dopunu tehničkih zahtjeva za karakterizaciju otpada iz Priloga II.;

(b) radi dopune tehničkih zahtjeva za karakterizaciju otpada iz Priloga II.;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Pojašnjenje dodjele ovlasti.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VI. – točka 43. – stavak 3. – točka 1.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2006/21/EZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 22. – stavak 2. – podstavak 1. – točka c.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) tumačenje definicije iz članka 3. točke 3.;

(c) radi tumačenja definicije iz članka 3. točke 3.;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Pojašnjenje dodjele ovlasti.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VI. – točka 43. – stavak 3. – točka 1.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2006/21/EZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 22. – stavak 2. – podstavak 1. – točka d</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) definiciju kriterija za klasifikaciju postrojenja za gospodarenje otpadom u skladu s Prilogom III.;

(d) radi utvrđivanja kriterija za klasifikaciju postrojenja za gospodarenje otpadom u skladu s Prilogom III.;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Pojašnjenje dodjele ovlasti.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VI. – točka 43. – stavak 3. – točka 1.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2006/21/EZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 22. – stavak 2. – podstavak 1. – točka e</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) utvrđivanje usklađenih normi za metode uzorkovanja i analize koje su potrebne za tehničku provedbu ove Direktive.

(e) radi utvrđivanja usklađenih normi za metode uzorkovanja i analize koje su potrebne za tehničku provedbu ove Direktive.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Pojašnjenje dodjele ovlasti.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VI. – točka 43. – stavak 3. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2006/21/EZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 22.a – stavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 22. stavaka 2. i 3. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 22. stavaka 2. i 3. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VI. – točka 44. – stavak 2. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2006/118/EZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 8.a – stavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 8. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 8. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VI. – točka 46. – stavak 3. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2007/2/EZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 7. – stavak 1.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„1.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 21.a kojima se utvrđuju tehnička rješenja za interoperabilnost i, ako je izvedivo, usklađivanje skupova i usluga prostornih podataka. Prilikom izrade takvih rješenja u obzir se uzimaju relevantni zahtjevi korisnika, postojeće inicijative i međunarodne norme za usklađivanje skupova prostornih podataka, kao i izvedivost i isplativost.”

„1.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 21.a radi dopune ove Direktive utvrđivanjem tehničkih rješenja za interoperabilnost i, ako je izvedivo, usklađivanje skupova i usluga prostornih podataka. Pri izradi takvih rješenja u obzir se uzimaju relevantni zahtjevi korisnika, postojeće inicijative i međunarodne norme za usklađivanje skupova prostornih podataka, kao i izvedivost i isplativost.”

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Pojašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VI. – točka 46. – stavak 3. – točka 3.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2007/2/EZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 16. – stavak 1. – uvodni dio</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 21.a u vezi s pravilima, kojima se posebno utvrđuje sljedeće kako bi se dopunilo ovo poglavlje:

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 21.a radi dopune ove Direktive time što će posebno utvrditi sljedeće:

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Pojašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VI. – točka 46. – stavak 3. – točka 4.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2007/2/EZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 17. – stavak 8. – podstavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 21.a kojima se utvrđuju pravila primjenjiva na te uvjete. Ta pravila moraju u potpunosti poštovati načela predviđena u stavcima 1., 2. i 3. ovog članka.;

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 21.a radi dopune ove Direktive utvrđivanjem pravila koja važe za te uvjete. Tim se pravilima u potpunosti poštuju načela predviđena u stavcima 1., 2. i 3. ovog članka.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Pojašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VI. – točka 46. – stavak 3. – točka 5.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2007/2/EZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 21.a – stavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavka 7., članka 7. stavka 1., članka 16. i članka 17. stavka 8. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavka 7., članka 7. stavka 1., članka 16. i članka 17. stavka 8. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VI. – točka 47. – stavak 2. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2007/60/EZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 11.a – stavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 11. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 11. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VI. – točka 48. – stavak 2. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2008/50/EZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 28.a – stavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 28. stavka 1. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 28. stavka 1. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VI. – točka 49. – stavak 2. – točka 1.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2008/56/EZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 9. – stavak 3. – podstavak 1.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a kojima se do 15. srpnja 2010. utvrđuju kriteriji i metodološki standardi koje bi države članice trebale primjenjivati na temelju priloga I. i III. tako da se osigura dosljednost između morskih regija ili podregija i omogući usporedba opsega u kojem je postignuto dobro stanje okoliša.

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 24.a radi dopune ove Direktive utvrđivanjem, do 15. srpnja 2010., kriterija i metodoloških standarda koje bi države članice trebale primjenjivati na temelju priloga I. i III. tako da se osigura dosljednost između morskih regija ili podregija i omogući usporedba opsega u kojem je postignuto dobro stanje okoliša.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Pojašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VI. – točka 49. – stavak 2. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2008/56/EZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 11. – stavak 4.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„4. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a kojima se utvrđuju specifikacije i standardizirane metode praćenja i procjene u kojima se uzimaju u obzir postojeće obveze i osigurava usporedivost rezultata praćenja i procjene.”

„4. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 24.a radi dopune ove Direktive utvrđivanjem specifikacija i standardiziranih metoda praćenja i procjene u kojima se u obzir uzimaju postojeće obveze i osigurava usporedivost rezultata praćenja i procjene.”

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Pojašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>75</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VI. – točka 49. – stavak 2. – točka 4.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2008/56/EZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 24.a – stavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 9. stavka 3., članka 11. stavka 4. i članka 24. stavka 1. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 9. stavka 3., članka 11. stavka 4. i članka 24. stavka 1. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

</Amend>

 

<Amend>Amandman  <NumAm>76</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VI. – točka 52. – stavak 2. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2009/147/EZ</DocAmend2>

<Article2>Članak 15.a – stavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 15. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 15. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>77</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VI. – točka 53. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kako bi se ažurirala Uredba (EZ) br. 1221/2009 i utvrdili postupci evaluacije, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenili prilozi toj Uredbi i kako bi se ona dopunila postupcima za provedbu stručnih evaluacija nadležnih tijela u okviru EMAS-a. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Kako bi se ažurirala Uredba (EZ) br. 1221/2009 i utvrdili postupci evaluacije, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenili prilozi toj Uredbi i kako bi se ona dopunila postupcima za provedbu stručnih evaluacija nadležnih tijela u okviru EMAS-a te kako bi se osigurali sektorski referentni dokumenti i dokumenti koji sadržavaju smjernice za registraciju organizacija i usklađivanje postupaka. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

U skladu s amandmanima na članke kojima se mjere prethodno podnesene o okviru regulatornog postupka s kontrolom usklađuju s delegiranim aktima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>78</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VI. – točka 53. – stavak 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu Uredbe (EZ) br. 1221/2009, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti u vezi s usklađivanjem određenih postupaka i u pogledu sektorskih referentnih dokumenata. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011.

Briše se.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

U skladu s amandmanima na članke kojima se mjere prethodno podnesene o okviru regulatornog postupka s kontrolom usklađuju s delegiranim aktima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>79</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VI. – točka 53. – stavak 3. – točka 1.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>Članak 16. – stavak 4. – podstavak 1.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Dokumente koji sadržavaju smjernice, a odnose se na postupke usklađivanja koje je odobrio Forum nadležnih tijela, Komisija donosi provedbenim aktima. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 49. stavka 2.

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 48.a radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem dokumenata koji sadrže smjernice o postupcima usklađivanja koje je odobrio Forum nadležnih tijela.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Izmjena kako bi se mjera prethodno podnesena u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom uskladila s delegiranim aktima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>80</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VI. – točka 53. – stavak 3. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>Članak 17. – stavak 3.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 48.a u vezi s postupcima za provedbu stručne evaluacije nadležnih tijela u okviru EMAS-a , uključujući odgovarajuće postupke za podnošenje žalbe na odluke donesene kao rezultat stručne evaluacije.”

„3. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 48.a radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem postupaka za provedbu stručne evaluacije nadležnih tijela u okviru EMAS-a, uključujući odgovarajuće postupke za podnošenje žalbe na odluke donesene kao rezultat stručne evaluacije.”

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Pojašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>81</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VI. – točka 53. – stavak 3. – točka 3.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>Članak 30. – stavak 6. – podstavak 1.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija provedbenim aktima donosi dokumente koji sadržavaju smjernice, a odnose se na postupke usklađivanja koje je odobrio Forum tijela za akreditaciju i izdavanje dozvola. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 49. stavka 2.

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 48.a radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem dokumenata koji sadrže smjernice o postupcima usklađivanja koje je odobrio Forum tijela za akreditaciju i izdavanje dozvola.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Izmjena kako bi se mjera prethodno podnesena u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom uskladila s delegiranim aktima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>82</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VI. – točka 53. – stavak 3. – točka 4.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>Članak 46. – stavak 6.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„6. U skladu s postupkom iz članka 49. stavka 2. Komisija provedbenim aktima donosi sektorske referentne dokumente iz stavka 1. i vodič iz stavka 4.”

„6. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 48.a radi dopune ove Uredbe donošenjem sektorskih referentnih dokumenata iz stavka 1. i vodiča iz stavka 4.”

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Izmjena kako bi se mjera prethodno podnesena u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom uskladila s delegiranim aktima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>83</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VI. – točka 53. – stavak 3. – točka 6.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>Članak 48.a</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Članak 48.a

„Članak 48.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1. Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

1. Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 17. stavka 3. i članka 48. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 16. stavka 4., članka 17. stavka 3., članka 30. stavka 6., članka 46. stavka 6. i članka 48. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3. Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 17. stavka 3. i članka 48. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

3. Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 16. stavka 4., članka 17. stavka 3., članka 30. stavka 6., članka 46. stavka 6. i članka 48. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4. Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*.

4. Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*.

5. Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5. Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6. Delegirani akt donesen na temelju članka 17. stavka 3. i članka 48. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

6. Delegirani akt donesen na temelju članka 16. stavka 4., članka 17. stavka 3., članka 30. stavka 6., članka 46. stavka 6. i članka 48. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_______________

_______________

*SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”

*SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Usklađivanje razdoblja trajanja dodjele ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.) i ažuriranje upućivanja u skladu s prethodnim amandmanima.

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>84</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VI. – točka 54. – stavak 4. – točka 1. – podtočka b</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 66/2010</DocAmend2>

<Article2>Članak 6. – stavak 7. – podstavak 1.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za posebne kategorije robe koja sadržava tvari iz stavka 6., ali samo u slučaju kada ih tehnički nije moguće zamijeniti drugim tvarima izravno ili kroz primjenu alternativnih materijala ili dizajna, ili kada je riječ o proizvodima koji imaju daleko višu razinu okolišne učinkovitosti od druge robe iste kategorije, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 15.a kojima se odobravaju odstupanja od stavka 6. ovog članka.

Za posebne kategorije robe koja sadržava tvari iz stavka 6., ali samo u slučaju kada ih tehnički nije moguće zamijeniti drugim tvarima izravno ili primjenom alternativnih materijala ili dizajna, ili kada je riječ o proizvodima koji imaju daleko višu razinu okolišne učinkovitosti od druge robe iste kategorije, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 15.a radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem mjera kojima se odobravaju odstupanja od stavka 6. ovog članka.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>85</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VI. – točka 54. – stavak 4. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 66/2010</DocAmend2>

<Article2>Članak 8. – stavak 2. – podstavak 1.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena, najkasnije devet mjeseci nakon savjetovanja s EUEB-om, donijeti delegirane akte u skladu s člankom 15.a kojima se određuju mjere za utvrđivanje posebnih mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za svaku skupinu proizvoda. Te se mjere objavljuju u Službenom listu Europske unije.

Komisija je ovlaštena, najkasnije devet mjeseci nakon savjetovanja s EUEB-om, donijeti delegirane akte u skladu s člankom 15.a radi dopune ove Uredbe, kojima se određuju mjere za utvrđivanje posebnih mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za svaku skupinu proizvoda. Te se mjere objavljuju u Službenom listu Europske unije.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>86</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VI. – točka 54. – stavak 4. – točka 4.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 66/2010</DocAmend2>

<Article2>Članak 15.a – stavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. stavka 7., članka 8. stavka 2. i članka 15. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. stavka 7., članka 8. stavka 2. i članka 15. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>87</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VII. – točka 55. – stavak 3. – točka 1.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EEZ) br. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Članak 2. – stavak 6.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„6. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a kojima se ažurira popis Prodcom i informacije stvarno prikupljene za svaki naslov.”

„6. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a radi dopune ove Uredbe, kojima se ažurira popis Prodcom i informacije stvarno prikupljene za svaki naslov.”

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>88</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VII. – točka 55. – stavak 3. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EEZ) br. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Članak 3. – stavak 5.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„5. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a u vezi s detaljnim pravilima za primjenu stavka 3. ovog članka, uključujući prilagodbu tehničkom napretku.”;

„5. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a radi dopune ove Uredbe donošenjem detaljnih pravila za primjenu stavka 3. ovog članka, uključujući prilagodbu tehničkom napretku.”;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>89</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VII. – točka 55. – stavak 3. – točka 3.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EEZ) br. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Članak 4. – stavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Međutim, za određene naslove iz popisa Prodcom Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a kojima se predviđa provedba mjesečnih ili tromjesečnih istraživanja.”;

„Međutim, za određene naslove iz popisa Prodcom Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a radi dopune ove Uredbe, kojima se predviđa provedba mjesečnih ili tromjesečnih istraživanja.”;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>90</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VII. – točka 55. – stavak 3. – točka 4.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EEZ) br. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Članak 5. – stavak 1.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„1. Potrebne informacije prikuplja država članica koja za istraživanje koristi upitnike čiji je sadržaj u skladu s modalitetima koje je definirala Komisija. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a u vezi s tim modalitetima.”

„1. Potrebne informacije prikuplja država članica koja za istraživanje koristi upitnike čiji je sadržaj u skladu s modalitetima koje je definirala Komisija. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a radi dopune ove Uredbe definiranjem tih modaliteta.”

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>91</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VII. – točka 55. – stavak 3. – točka 5.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EEZ) br. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Članak 6. – stavak 1.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a u vezi s detaljnim pravilima u skladu s kojima države članice obrađuju ispunjene upitnike iz članka 5. stavka 1. ili informacije iz drugih izvora iz članka 5. stavka 3.”;

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a u radi dopune ove Uredbe definiranjem detaljnih pravila u skladu s kojima države članice obrađuju ispunjene upitnike iz članka 5. stavka 1. ili informacije iz drugih izvora iz članka 5. stavka 3.”;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>92</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VII. – točka 55. – stavak 3. – točka 6.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Članak 9.a – stavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 2. stavka 6., članka 3. stavka 5., članka 4., članka 5. stavka 1. i članka 6. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 2. stavka 6., članka 3. stavka 5., članka 4., članka 5. stavka 1. i članka 6. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

 

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VII. – točka 56. – stavak 2. – točka 1.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EEZ) br. 696/93</DocAmend2>

<Article2>Članak 6. – stavak 1.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 6.a kojima se izmjenjuju konkretno statističke jedinice proizvodnog sustava, primijenjeni kriteriji i definicije utvrđene u Prilogu radi njihove prilagodbe ekonomskom i tehničkom napretku.”;

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 6.a kojima se izmjenjuju statističke jedinice proizvodnog sustava, primijenjeni kriteriji i definicije utvrđene u Prilogu radi njihove prilagodbe ekonomskom i tehničkom napretku.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Objašnjenje dodjele ovlasti.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>94</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VII. – točka 56. – stavak 2. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EEZ) br. 696/93</DocAmend2>

<Article2>Članak 6.a – stavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>95</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VII. – točka 57. – stavak 1. – točka 4.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

- kako bi se ta Uredba dopunila kriterijima za mjerenje kakvoće;

- kako bi se ta Uredba dopunila kriterijima za mjerenje kakvoće varijabli;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Usklađivanje uvodnog teksta (teksta uvodne izjave) s izmjenom predloženom za članak 10. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 1165/98.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>96</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VII. – točka 57. – stavak 4. – točka 2. – uvodni dio</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) u članku 4. stavku 2. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

(2) u točki (d) prvog podstavka članka 4. stavka 2. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Na temelju najnovije sudske prakse Suda Europske unije preporučljivo je da se pri dodjeli ovlasti jasno odredi dodjeljuje li se ovlast radi dopune ili izmjene pravnog akta. Ova izmjena provedena je dosljedno u cijelom tekstu.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>97</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VII. – točka 57. – stavak 4. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Članak 4. – stavak 2. –  podstavak 1. – točka d – podstavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Pojedinosti programa iz prvog podstavka navedene su u prilozima. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a u vezi s njihovim odobravanjem i provedbom.”;

„Pojedinosti programa iz prvog podstavka navedene su u prilozima. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a radi dopune ove Uredbe preciznijim utvrđivanjem njihova odobravanja i provedbe.”;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Na temelju najnovije sudske prakse Suda Europske unije preporučljivo je da se pri dodjeli ovlasti jasno odredi dodjeljuje li se ovlast radi dopune ili izmjene pravnog akta. Ova izmjena provedena je dosljedno u cijelom tekstu.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>98</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VII. – točka 57. – stavak 4. – točka 3.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Članak 10. – stavak 5.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„5. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a u vezi s kriterijima za mjerenje kakvoće.”;

„5. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a radi dopune ove Uredbe preciznijim utvrđivanjem kriterija za mjerenje kakvoće varijabli.”;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Izmjenom se specificiraju dodjela ovlasti (radi dopune) i konkretan predmet delegiranog akta.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>99</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VII. – točka 57. – stavak 4. – točka 4.a (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Članak 18. – stavak 3.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.a) u članku 18. briše se stavak 3.;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Stavak 3. postupovna je odredba koja se odnosi na regulatorni postupak s kontrolom i koja je sad suvišna i zbog toga se briše.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>100</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VII. – točka 57. – stavak 4. – točka 5.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Članak 18.a – stavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 3., članka 4. stavka 2., članka 10., Priloga A, točke (a), točke (b) podtočke 3., točke (c) podtočaka 2. i 10., točke (d) podtočke 2., točke (f) podtočaka 8. i 9. Priloga B, točke (b) podtočke 4. i točke (d) podtočke 2. Priloga C, točke (b) podtočke 2., točke (d) podtočke 2. i točke (g) podtočke 2. te točke (b) podtočke 2. i točke (d) podtočke 2. Priloga D dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 3., drugog podstavka točke (d) prvog podstavka članka 4. stavka 2., članka 10. stavka 5., točke (a), točke (b) podtočke 3., točke (c) podtočaka 2. i 10., točke (d) podtočke 2., točke (f) podtočaka 8. i 9. Priloga A, točke (b) podtočke 4. i točke (d) podtočke 2. Priloga B, točke (b) podtočke 2., točke (d) podtočke 2. i točke (g) podtočke 2. Priloga C te točke (b) podtočke 2. i točke (d) podtočke 2. Priloga D dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Da bi se zajamčila pravna sigurnost, potrebno je posebno navesti sve odredbe kojima se odobravaju delegirane ovlasti. Trajanje delegiranja ovlasti promijenjeno je iz neodređenog razdoblja u razdoblje od pet godina u skladu s ustaljenom praksom u zakonodavstvu u području odgovornosti Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i s općenitim pristupom Parlamenta. Ova izmjena provedena je dosljedno u cijelom tekstu.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>101</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VII. – točka 57. – stavak 4. – točka 5.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Članak 18.a – stavak 3.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 3., članka 4. stavka 2., članka 10., točke (a), točke (b) podtočke 3., točke (c) podtočaka 2. i 10., točke (d) podtočke 2., točke (f) podtočaka 8. i 9. Priloga A, točke (b) podtočke 4. i točke (d) podtočke 2. Priloga B, točke (b) podtočke 2., točke (d) podtočke 2. i točke (g) podtočke 2. Priloga C te točke (b) podtočke 2. i točke (d) podtočke 2. Priloga D. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

3. Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 3., drugog podstavka točke (d) prvog podstavka članka 4. stavka 2., članka 10. stavka 5., točke (a), točke (b) podtočke 3., točke (c) podtočaka 2. i 10., točke (d) podtočke 2., točke (f) podtočaka 8. i 9. Priloga A, točke (b) podtočke 4. i točke (d) podtočke 2. Priloga B, točke (b) podtočke 2., točke (d) podtočke 2. i točke (g) podtočke 2. Priloga C te točke (b) podtočke 2. i točke (d) podtočke 2. Priloga D. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Da bi se zajamčila pravna sigurnost, potrebno je posebno navesti sve odredbe kojima se odobravaju delegirane ovlasti.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>102</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VII. – točka 57. – stavak 4. – točka 5.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Članak 18.a – stavak 6.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6. Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavka 3., članka 4. stavka 2., članka 10., točke (a), točke (b) podtočke 3., točke (c) podtočaka 2. i 10., točke (d) podtočke 2., točke (f) podtočaka 8. i 9. Priloga A, točke (b) podtočke 4. i točke (d) podtočke 2. Priloga B, točke (b) podtočke 2., točke (d) podtočke 2. i točke (g) podtočke 2. Priloga C te točke (b) podtočke 2. i točke (d) podtočke 2. Priloga D stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

6. Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavka 3., drugog podstavka točke (d) prvog podstavka članka 4. stavka 2., članka 10. stavka 5., točke (a), točke (b) podtočke 3., točke (c) podtočaka 2. i 10., točke (d) podtočke 2., točke (f) podtočaka 8. i 9. Priloga A, točke (b) podtočke 4. i točke (d) podtočke 2. Priloga B, točke (b) podtočke 2., točke (d) podtočke 2. i točke (g) podtočke 2. Priloga C te točke (b) podtočke 2. i točke (d) podtočke 2. Priloga D stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Da bi se zajamčila pravna sigurnost, potrebno je posebno navesti sve odredbe kojima se odobravaju delegirane ovlasti. Razdoblje kontrole utvrđeno je na tri mjeseca, s mogućnošću produljenja za dodatna tri mjeseca u skladu s ustaljenom praksom u zakonodavstvu u području nadležnosti Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku. Ova izmjena provedena je dosljedno u cijelom tekstu.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>103</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VII. – točka 57. – stavak 4. – točka 6. – podtočka ii</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Prilog A. – točka b – točka 3.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a u vezi s upotrebom ostalih jedinica promatranja.”;

„3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom18.a radi dopune ove Uredbe omogućavanjem upotrebe ostalih jedinica promatranja.”;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Objašnjenje dodjele ovlasti (radi dopune) i njezina područja primjene.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>104</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VII. – točka 57. – stavak 4. – točka 6. – podtočka iii</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Prilog A. – točka c – točka 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„2. Podaci o proizvodnim cijenama za inozemna tržišta (br. 312) i uvoznim cijenama (br. 340) mogu se prikupiti korištenjem jediničnih vrijednosti za proizvode podrijetlom iz vanjskotrgovinskih ili drugih izvora samo ako ne postoji znatan pad kvalitete u usporedbi s konkretnim podacima o cijeni. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a u vezi s uvjetima kojima se osigurava potrebna kvaliteta podataka.”;

„2. Podaci o proizvodnim cijenama za inozemna tržišta (br. 312) i uvoznim cijenama (br. 340) mogu se prikupiti korištenjem jediničnih vrijednosti za proizvode podrijetlom iz vanjskotrgovinskih ili drugih izvora samo ako ne postoji znatan pad kvalitete u usporedbi s konkretnim podacima o cijeni. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom18.a radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem uvjeta kojima se osigurava potrebna kvaliteta podataka.”;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Objašnjenje dodjele ovlasti (radi dopune).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>105</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VII. – točka 57. – stavak 4. – točka 6. – podtočka vi</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Prilog A. – točka d – točka 2</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„2. Nadalje, varijabla o proizvodnji (br. 110) i varijabla o odrađenim radnim satima (br. 220) šalju se u obliku prilagođenom radnim danima. Ako su iz drugih varijabli vidljivi učinci radnih dana, države članice mogu i te varijable poslati u obliku prilagođenom radnim danima. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a u vezi s izmjenom popisa varijabli koje se šalju u obliku prilagođenom radnim danima.

„2. Nadalje, varijabla o proizvodnji (br. 110) i varijabla o odrađenim radnim satima (br. 220) šalju se u obliku prilagođenom radnim danima. Ako su iz drugih varijabli vidljivi učinci radnih dana, države članice mogu i te varijable poslati u obliku prilagođenom radnim danima. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a kojima se izmjenjuje popis varijabli koje se šalju u obliku prilagođenom radnim danima.”;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi izmjene).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>106</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VII. – točka 57. – stavak 4. – točka 6. – podtočka vii</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Prilog A. – točka f – točka 8.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„8. Za varijablu o uvoznoj cijeni (br. 340) Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a u vezi s utvrđivanjem uvjeta za primjenu europskog programa uzorkovanja, kako je utvrđeno u članku 4. stavku 2. prvom podstavku točki (d).”;

„8. Za varijablu o uvoznoj cijeni (br. 340) Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem uvjeta za primjenu europskog programa uzorkovanja, kako je utvrđeno u članku 4. stavku 2. prvom podstavku točki (d).”;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>107</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VII. – točka 57. – stavak 4. – točka 6. – podtočka viii</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Prilog A. – točka f – točka 9.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„9. Varijable koje se odnose na inozemna tržišta (br. 122 i 312) dostavljaju se u skladu s podjelom na države unutar i izvan europodručja. Ta se podjela primjenjuje na čitavu industriju koja je utvrđena kao dijelovi B do E NACE-a Rev. 2, na glavne industrijske grupacije (MIG-ove), te na dio (1 slovo) i odjeljak (2 znamenke) NACE-a Rev. 2. Podaci za dijelove D i E NACE-a Rev. 2 nisu potrebni za varijablu 122. Nadalje, varijabla o uvoznoj cijeni (br. 340) šalje se prema podjeli na države unutar i izvan europodručja. Ta se podjela primjenjuje na čitavu industriju koja je utvrđena kao dijelovi B do E CPA-a, na glavne industrijske grupacije (MIG-ove), te na dio (1 slovo) i odjeljak (2 znamenke) CPA-a. Za podjelu na države unutar i izvan europodručja Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18. a u vezi s utvrđivanjem uvjeta za primjenu europskog programa uzorkovanja, kako je utvrđeno u članku 4. stavku 2. prvom podstavku točki (d).; Europski program uzorkovanja može ograničiti područje primjene varijable o uvoznoj cijeni na uvoz proizvoda iz država koje nisu u europodručju. Države članice koje nisu uvele euro kao svoju valutu ne moraju dostaviti podjelu varijabli 122, 312 i 340 prema državama unutar i izvan europodručja.”;

„9. Varijable koje se odnose na inozemna tržišta (br. 122 i 312) dostavljaju se u skladu s podjelom na države unutar i izvan europodručja. Ta se podjela primjenjuje na čitavu industriju koja je utvrđena kao dijelovi B do E NACE-a Rev. 2, na glavne industrijske grupacije (MIG-ove), te na dio (1 slovo) i odjeljak (2 znamenke) NACE-a Rev. 2. Podaci za dijelove D i E NACE-a Rev. 2 nisu potrebni za varijablu 122. Nadalje, varijabla o uvoznoj cijeni (br. 340) šalje se prema podjeli na države unutar i izvan europodručja. Ta se podjela primjenjuje na čitavu industriju koja je utvrđena kao dijelovi B do E CPA-a, na glavne industrijske grupacije (MIG-ove), te na dio (1 slovo) i odjeljak (2 znamenke) CPA-a. Za podjelu na države unutar i izvan europodručja Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem uvjeta za primjenu europskog programa uzorkovanja, kako je utvrđeno u članku 4. stavku 2. prvom podstavku točki (d).; Europski program uzorkovanja može ograničiti područje primjene varijable o uvoznoj cijeni na uvoz proizvoda iz država koje nisu u europodručju. Države članice koje nisu uvele euro kao svoju valutu ne moraju dostaviti podjelu varijabli 122, 312 i 340 prema državama unutar i izvan europodručja.”;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Pojam „europodručje” službeni je pojam za skupinu zemalja koje su uvele euro kao svoju jedinstvenu valutu. Objašnjenje dodjele ovlasti (radi dopune).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>108</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VII. – točka 57. – stavak 4. – točka 7. – podtočka i</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Prilog B. – točka b – točka 4.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„4. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a u vezi s upotrebom ostalih jedinica promatranja.”;

„4. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom18.a radi dopune ove Uredbe omogućavanjem upotrebe ostalih jedinica promatranja.”;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Objašnjenje dodjele ovlasti (radi dopune) i njezina područja primjene.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>109</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VII. – točka 57. – stavak 4. – točka 7. – podtočka vi</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Prilog B. – točka d – točka 2. – podstavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako su iz drugih varijabli vidljivi učinci radnih dana, države članice mogu i te varijable poslati u obliku prilagođenom radnim danima. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a u vezi s izmjenom popisa varijabli koje se šalju u obliku prilagođenom radnim danima.

Ako su iz drugih varijabli vidljivi učinci radnih dana, države članice mogu i te varijable poslati u obliku prilagođenom radnim danima. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a kojima se izmjenjuje popis varijabli koje se šalju u obliku prilagođenom radnim danima.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi izmjene).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>110</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VII. – točka 57. – stavak 4. – točka 8. – podtočka i</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Prilog C. – točka b – točka 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a u vezi s upotrebom ostalih jedinica promatranja.”;

„2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom18.a radi dopune ove Uredbe omogućavanjem upotrebe ostalih jedinica promatranja.”;

(Upućivanje u zaglavlju koje se odnosi na Prilog („Prilog I. – dio VII. – točka 57. – stavak 4. – točka 8. – podtočka i.”) odgovara „Prilogu I. – dijelu VII. – točki 57. – stavku 4. – točki 9. – podtočki i.” u Prijedlogu Komisije. Ta je neusklađenost uzrokovana netočnim numeriranjem (Prilog I. dio VII., točka 57. stavak 4., točka 8. nedostaje) u prijedlogu Komisije.)

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Objašnjenje dodjele ovlasti (radi dopune) i njezina područja primjene.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>111</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VII. – točka 57. – stavak 4. – točka 8. – podtočka iii</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Prilog C. – točka c – točka 4.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(iii) u točki (c) podtočki 4. briše se zadnji stavak;

(iii) u točki (c) podtočki 4. briše se treći podstavak;

(Upućivanje u zaglavlju koje se odnosi na Prilog („Prilog I. – dio VII. – točka 57. – stavak 4. – točka 8. – podtočka iii.”) odgovara „Prilogu I. – dijelu VII. – točki 57. – stavku 4. – točki 9. – podtočki iii.” u Prijedlogu Komisije. Ta je neusklađenost uzrokovana netočnim numeriranjem (Prilog I. dio VII., točka 57. stavak 4., točka 8. nedostaje) u prijedlogu Komisije.)

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Usklađivanje teksta sa standardima izrade nacrta zakonodavstva Unije.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>112</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VII. – točka 57. – stavak 4. – točka 8. – podtočka iv</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Prilog C. – točka d. – točka 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„2. Varijabla o prihodu (br. 120) i varijabla o vrijednosti prodaje (br. 123) također se šalju u obliku prilagođenom radnim danima. Ako su iz drugih varijabli vidljivi učinci radnih dana, države članice mogu i te varijable poslati u obliku prilagođenom radnim danima. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a u vezi s izmjenom popisa varijabli koje se šalju u obliku prilagođenom radnim danima.

„2. Varijabla o prihodu (br. 120) i varijabla o vrijednosti prodaje (br. 123) također se šalju u obliku prilagođenom radnim danima. Ako su iz drugih varijabli vidljivi učinci radnih dana, države članice mogu i te varijable poslati u obliku prilagođenom radnim danima. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a kojima se izmjenjuje popis varijabli koje se šalju u obliku prilagođenom radnim danima.”;

(Upućivanje u zaglavlju koje se odnosi na Prilog („Prilog I. – dio VII. – točka 57. – stavak 4. – točka 8. – podtočka iv.”) odgovara „Prilogu I. – dijelu VII. – točki 57. – stavku 4. – točki 9. – podtočki iv.” u Prijedlogu Komisije. Ta je neusklađenost uzrokovana netočnim numeriranjem (Prilog I. dio VII., točka 57. stavak 4., točka 8. nedostaje) u prijedlogu Komisije.)

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi izmjene).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>113</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VII. – točka 57. – stavak 4. – točka 8. – podtočka v</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Prilog C. – točka g – točka 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„2. Varijable o prihodu (br. 120) i deflatoru prodaje/vrijednosti prodaje (br. 330/123) šalju se u roku od mjesec dana za razinu detalja iz stavka 3. rubrike (f) ovog Priloga. Države članice mogu odlučiti da za varijablu br. 120 – prihod i varijablu br. 330/123 – deflator prodaje/vrijednost prodaje sudjeluju s doprinosima u skladu s raspodjelom europskog programa uzorkovanja, kako je utvrđeno u članku 4. stavku 2. prvom podstavku točki (d). Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a u vezi s uvjetima za raspodjelu europskog programa uzorkovanja.”;

„2. Varijable o prihodu (br. 120) i deflatoru prodaje/vrijednosti prodaje (br. 330/123) šalju se u roku od mjesec dana za razinu detalja iz stavka 3. rubrike (f) ovog Priloga. Države članice mogu odlučiti da za varijablu br. 120 – prihod i varijablu br. 330/123 – deflator prodaje/vrijednost prodaje sudjeluju s doprinosima u skladu s raspodjelom europskog programa uzorkovanja, kako je utvrđeno u članku 4. stavku 2. prvom podstavku točki (d). Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem uvjeta za raspodjelu europskog programa uzorkovanja.”;

(Upućivanje u zaglavlju koje se odnosi na Prilog („Prilog I. – dio VII. – točka 57. – stavak 4. – točka 8. – podtočka v.”) odgovara „Prilogu I. – dijelu VII. – točki 57. – stavku 4. – točki 9. – podtočki v.” u Prijedlogu Komisije. Ta je neusklađenost uzrokovana netočnim numeriranjem (Prilog I. dio VII., točka 57. stavak 4., točka 8. nedostaje) u prijedlogu Komisije.)

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Objašnjenje dodjele ovlasti (radi dopune).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>114</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VII. – točka 57. – stavak 4. – točka 9. – podtočka i</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Prilog D. – točka b – točka 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a u vezi s upotrebom ostalih jedinica promatranja.”;

„2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom18.a radi dopune ove Uredbe omogućavanjem upotrebe ostalih jedinica promatranja.”;

(Upućivanje u zaglavlju koje se odnosi na Prilog („Prilog I. – dio VII. – točka 57. – stavak 4. – točka 9. – podtočka i.”) odgovara „Prilogu I. – dijelu VII. – točki 57. – stavku 4. – točki 10. – podtočki i.” u Prijedlogu Komisije. Ta je neusklađenost uzrokovana netočnim numeriranjem (Prilog I. dio VII., točka 57. stavak 4., točka 8. nedostaje) u prijedlogu Komisije.)

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Objašnjenje dodjele ovlasti (radi dopune) i njezina područja primjene.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>115</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VII. – točka 57. – stavak 4. – točka 9. – podtočka iv</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Prilog D. – točka d – točka 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„2. Varijabla o prihodu (br. 120) također se šalje u obliku prilagođenom radnim danima. Ako su iz drugih varijabli vidljivi učinci radnih dana, države članice mogu i te varijable poslati u obliku prilagođenom radnim danima. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a u vezi s izmjenom popisa varijabli koje se šalju u obliku prilagođenom radnim danima.”;

„2. Varijabla o prihodu (br. 120) također se šalje u obliku prilagođenom radnim danima. Ako su iz drugih varijabli vidljivi učinci radnih dana, države članice mogu i te varijable poslati u obliku prilagođenom radnim danima. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a kojima se izmjenjuje popis varijabli koje se šalju u obliku prilagođenom radnim danima.”;

(Upućivanje u zaglavlju koje se odnosi na Prilog („Prilog I. – dio VII. – točka 57. – stavak 4. – točka 9. – podtočka iv.”) odgovara „Prilogu I. – dijelu VII. – točki 57. – stavku 4. – točki 10. – podtočki iv.” u Prijedlogu Komisije. Ta je neusklađenost uzrokovana netočnim numeriranjem (Prilog I. dio VII., točka 57. stavak 4., točka 8. nedostaje) u prijedlogu Komisije.)

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>116</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VII. – točka 58. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kako bi se Uredba (EZ) br. 530/1999 prilagodila ekonomskim i tehničkim promjenama, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se ta Uredba dopunila definicijom i raščlanjivanjem informacija koje se moraju dostaviti i mjerilima za ocjenu kvalitete. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Kako bi se Uredba (EZ) br. 530/1999 prilagodila ekonomskim i tehničkim promjenama, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se ta Uredba dopunila definicijom i raščlanjivanjem informacija koje se moraju dostaviti i mjerilima za ocjenu kvalitete statističkih podataka. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. o boljoj izradi zakonodavstva. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Usklađivanje s izmjenom predloženom za članak 10. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 530/1999.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>117</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VII. – točka 58. – stavak 3. – točka 1.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 530/1999</DocAmend2>

<Article2>Članak 6. – stavak 3.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a u vezi s definicijom i raščlanjivanjem informacija koje se moraju dostaviti u skladu sa stavcima 1. i 2. ovog članka. Ti se delegirani akti donose za svako referentno razdoblje barem devet mjeseci prije početka referentnog razdoblja.”;

„3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem definicije i raščlanjivanja informacija koje se moraju dostaviti u skladu sa stavcima 1. i 2. ovog članka. Ti se delegirani akti donose za svako referentno razdoblje barem devet mjeseci prije početka referentnog razdoblja.”;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Objašnjenje dodjele ovlasti (radi dopune).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>118</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – dio VII. – točka 58. – stavak 3. – točka 3.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 530/1999</DocAmend2>

<Article2>Članak 10. – stavak 3.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom