Eljárás : 2016/0400B(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0190/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0190/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 17/04/2019 - 16.1

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0409

<Date>{09/04/2019}9.4.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0190/2019</NoDocSe>
PDF 1502kWORD 397k

<TitreType>JELENTÉS</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikkéhez történő hozzáigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról</Titre>

<DocRef>(COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))</DocRef>


<Commission>{JURI}Jogi Bizottság</Commission>

Előadó: <Depute>József Szájer</Depute>

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 A JOGI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE A JOGALAPRÓL
 VÉLEMÉNY a Gazdasági és Monetáris Bizottság RÉSZÉRŐL
 VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság RÉSZÉRŐL
 VÉLEMÉNY a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság RÉSZÉRŐL
 VÉLEMÉNY a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság RÉSZÉRŐL
 MELLÉKLET: A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG LEVELE
 MELLÉKLET: A KÖRNYEZETVÉDELMI, KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG LEVELE
 MELLÉKLET: AZ IPARI, KUTATÁSI ÉS ENERGIAÜGYI BIZOTTSÁG LEVELE
 MELLÉKLET: A BELSŐ PIACI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI BIZOTTSÁG LEVELE
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikkéhez történő hozzáigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0799),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 33. cikkére, 43. cikkének (2) bekezdésére, 53. cikkének (1) bekezdésére, 62. cikkére, 64. cikkének (2) bekezdésére, 91. cikkére, 100. cikkének (2) bekezdésére, 114. cikkére, 153. cikke (2) bekezdésének b) pontjára, 168. cikke (4) bekezdésének a) pontjára, 168. cikke (4) bekezdésének b) pontjára, 172. cikkére, 192. cikkének (1) bekezdésére, 207. cikkére és 214. cikkének (3) bekezdésére és 338. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság a javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0148/2019),

 tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményére,

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 43. cikkének (2) bekezdésére, 53. cikkének (1) bekezdésére, 62. cikkére, 91. cikkére, 100. cikkének (2) bekezdésére, 114. cikkére, 153. cikke (2) bekezdésének b) pontjára, 168. cikke (4) bekezdésének a) pontjára, 168. cikke (4) bekezdésének b) pontjára, 192. cikkének (1) bekezdésére és 338. cikkének (1) bekezdésére,

 tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. június 1-jei véleményére[1],

 tekintettel a Régiók Bizottságának 2017. december 1-jei véleményére[2],

 tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, valamint a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság leveleire,

 tekintettel az Elnökök Értekezlete 2019. március 7-i azon határozatára, hogy engedélyezi a Jogi Bizottság számára, hogy felossza a fent említett bizottsági javaslatot és két különálló jogalkotási jelentést készítsen az alapján,

 tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0020/2018),

 tekintettel eljárási szabályzata 59. és 39. cikkére,

 tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményeire és módosítások formájában elfogadott álláspontjaira (A8-0190/2019),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

<RepeatBlock-Amend><Amend>Módosítás  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 bevezető hivatkozás</Article>

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 33. cikkére, 43. cikke (2) bekezdésére, 53. cikke (1) bekezdésére, 62. cikkére, 64. cikke (2) bekezdésére, 91. cikkére, 100. cikke (2) bekezdésére, 114. cikkére, 153. cikke (2) bekezdésének b) pontjára, 168. cikke (4) bekezdésének a) és b) pontjára, 172. cikkére, 192. cikke (1) bekezdésére, 207. cikkére, 214. cikke (3) bekezdésére és 338. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) bekezdésére, 53. cikke (1) bekezdésére, 62. cikkére, 91. cikkére, 100. cikke (2) bekezdésére, 114. cikkére, 153. cikke (2) bekezdésének b) pontjára, 168. cikke (4) bekezdésének a) és b) pontjára, 192. cikke (1) bekezdésére és 338. cikke (1) bekezdésére,

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Lisszaboni Szerződés különbséget vezetett be a Bizottságra ruházott hatáskörök között aszerint, hogy a jogalkotási aktusok egyes nem alapvető rendelkezéseit kiegészítő, illetve módosító általános hatályú nem jogalkotási aktusok (felhatalmazáson alapuló jogi aktusok), vagy a kötelező erejű uniós jogi aktusok végrehajtásának egységes feltételeit biztosító aktusok (végrehajtási jogi aktusok) elfogadására vonatkoznak-e.

(1) A Lisszaboni Szerződés jelentősen módosította a jogalkotók által a Bizottságra ruházott hatásköröket szabályozó jogi keretet, egyértelműen megkülönböztetve a Bizottságra ruházott hatásköröket aszerint, hogy a jogalkotási aktusok egyes nem alapvető rendelkezéseit kiegészítő, illetve módosító általános hatályú nem jogalkotási aktusok (felhatalmazáson alapuló jogi aktusok), vagy a kötelező erejű uniós jogi aktusok végrehajtásának egységes feltételeit biztosító aktusok (végrehajtási jogi aktusok) elfogadására vonatkoznak-e.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>8 a preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a) Több, szorosan egymáshoz nem kapcsolódó felhatalmazás egyetlen, felhatalmazáson alapuló bizottsági jogi aktussá való összevonása és ily módon történő benyújtása akadályozza a Parlament ellenőrzéshez való jogának gyakorlását, a Parlament ugyanis csupán a felhatalmazáson alapuló jogi aktus egészének elfogadását vagy elutasítását választhatja, ez pedig nem hagy teret arra, hogy a Parlament egyenként nyilvánítson véleményt az egyes felhatalmazásokról.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – I rész – 1 pont – 2 bekezdés – 1 pont</Article>

<DocAmend2>2009/31/EK irányelv</DocAmend2>

<Article2>29 cikk – 1 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 29a. cikknek megfelelően a mellékleteket módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 29a. cikknek megfelelően ezen irányelv mellékleteit módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a mellékleteket hozzáigazítsa a műszaki és tudományos fejlődéshez.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Következetes összhangot kell teremteni a COM(2016)0789 bizottsági javaslatban, nevezetesen annak 2. cikke (2) bekezdésében alkalmazott szóhasználattal.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – I rész – 1 pont – 2 bekezdés – 2 pont</Article>

<DocAmend2>2009/31/EK irányelv</DocAmend2>

<Article2>29a cikk – 2 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottságnak a 29. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2) A Bizottságnak a 29. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás hozzáigazítja a felhatalmazás időtartamát a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – I rész – 1 pont – 2 bekezdés – 3 pont</Article>

<DocAmend2>2009/31/EK irányelv</DocAmend2>

<Article2>30. cikk</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A 30. cikket el kell hagyni.

3. A 30. cikk helyébe a következő szöveg lép:

 

„30. cikk

 

Bizottsági eljárás

 

(1) A Bizottságot az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet* 26. cikke szerint létrehozott Éghajlatváltozási Bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet** értelmében vett bizottságnak minősül.

 

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

 

___________________

 

* Az Európai Parlament és a Tanács 525/2013/EU rendelete (2013. május 21.) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nemzeti és uniós szintű bejelentésére szolgáló rendszerről, valamint a 280/2004/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 165., 2013.6.18., 13. o.).

 

** Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o).”

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Következetes összhangot kell teremteni a COM(2016)0789 bizottsági javaslatban, nevezetesen annak 2. cikke (4) bekezdésében alkalmazott szóhasználattal.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – I rész – 2 pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[...]

törölve

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Tekintettel arra, hogy az erőfeszítés-megosztási határozattal kapcsolatban a felhatalmazás ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásról felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra/végrehajtási jogi aktusokra való megváltoztatása nem ellentmondások nélküli, és hogy a határozat szerinti kötelezettségeket a 2021–2030 közötti időszakra egy másik rendelet váltja fel, jobb lenne, ha e salátajavaslat nem foglalná magában a 2009/406/EK határozatot.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – I rész – 3 pont – 3 bekezdés – 1 pont</Article>

<DocAmend2>1005/2009/EK rendelet</DocAmend2>

<Article2>7 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően az alkalmazandó címke formájával és tartalmával kapcsolatban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.”

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az alkalmazandó címke formájára és tartalmára vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – I rész – 3 pont – 3 bekezdés – 2 pont – a pont</Article>

<DocAmend2>1005/2009/EK rendelet</DocAmend2>

<Article2>8 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően az alkalmazandó címke formájával és tartalmával kapcsolatban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.”

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az alkalmazandó címke formájára és tartalmára vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – I rész – 3 pont – 3 bekezdés – 3 pont – a pont</Article>

<DocAmend2>1005/2009/EK rendelet</DocAmend2>

<Article2>10 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően az alkalmazandó címke formájával és tartalmával kapcsolatban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az alkalmazandó címke formájára és tartalmára vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – I rész – 3 pont – 3 bekezdés – 3 pont – b pont</Article>

<DocAmend2>1005/2009/EK rendelet</DocAmend2>

<Article2>10 cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően a kvóták gyártók és importőrök közötti elosztásának mechanizmusával kapcsolatban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a kvóták gyártók és importőrök közötti elosztásának mechanizmusával kapcsolatos szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – I rész – 3 pont – 3 bekezdés – 6 pont</Article>

<DocAmend2>1005/2009/EK rendelet</DocAmend2>

<Article2>19 cikk – 1 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a szabályozott anyagok, az átmeneti megőrzési, vámraktározási vagy vámszabad területi eljárás alá vont vagy az Unió vámterületén keresztüli árutovábbítás keretében szállított és később újra kivitt új anyagok, szabályozott anyagok és szabályozott anyagokat tartalmazó vagy azokon alapuló termékek és berendezések tekintetében kiegészítő felügyeleti intézkedéseket határozzon meg az ilyen árumozgásokhoz kapcsolódó tiltott kereskedelem lehetséges kockázatainak értékelése alapján, figyelembe véve az ilyen intézkedések környezeti előnyeit és társadalmi-gazdasági hatásait is.”

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy e rendelet kiegészítése érdekében szabályokat állapítson meg olyan kiegészítő intézkedésekre vonatkozóan, amelyek célja az átmeneti megőrzési, vámraktározási vagy vámszabad területi eljárás alá vont vagy az Unió vámterületét érintő árutovábbítás keretében szállított és később újra kivitt szabályozott anyagok, új anyagok, illetve szabályozott anyagokat tartalmazó vagy azokon alapuló termékek és berendezések felügyelete az ilyen árumozgásokhoz kapcsolódó tiltott kereskedelem lehetséges kockázatainak értékelése alapján, figyelembe véve az ilyen intézkedések környezeti előnyeit és társadalmi-gazdasági hatásait is.”

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – I rész – 3 pont – 3 bekezdés – 7 pont</Article>

<DocAmend2>1005/2009/EK rendelet</DocAmend2>

<Article2>20 cikk – 2 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy – a felek határozataival összhangban – szabályozza azoknak a jegyzőkönyvben nem részes államokból behozott termékeknek és berendezéseknek az Unión belüli szabad forgalomba bocsátását, amelyeket szabályozott anyagok felhasználásával gyártottak, de amelyek nem tartalmaznak olyan anyagokat, amelyek egyértelműen szabályozott anyagként azonosíthatók. Az ilyen termékek és berendezések azonosítását a felek részére rendszeresen biztosított műszaki tanácsadásnak megfelelően kell végezni.”

„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy – a felek határozataival összhangban – szabályokat állapítson meg azoknak a jegyzőkönyvben nem részes államokból behozott termékeknek és berendezéseknek az Unión belüli szabad forgalomba bocsátására vonatkozóan, amelyeket szabályozott anyagok felhasználásával gyártottak, de amelyek nem tartalmaznak olyan anyagokat, amelyek egyértelműen szabályozott anyagként azonosíthatók. Az ilyen termékek és berendezések azonosítását a felek részére rendszeresen biztosított műszaki tanácsadásnak megfelelően kell végezni.”

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – I rész – 3 pont – 3 bekezdés – 8 pont – b pont</Article>

<DocAmend2>1005/2009/EK rendelet</DocAmend2>

<Article2>22 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy – a felek határozataival összhangban – megállapítsa azon termékek és berendezések jegyzékét, amelyek esetében a szabályozott anyagok visszanyerése vagy a termékeknek és a berendezéseknek a szabályozott anyagok előzetes visszanyerése nélküli megsemmisítése technikailag és gazdaságilag kivitelezhetőnek tekintendő, feltüntetve – adott esetben – az alkalmazandó technológiát is.

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy – a felek határozataival összhangban – szabályokat állapítson meg azon termékek és berendezések jegyzékére vonatkozóan, amelyek esetében a szabályozott anyagok visszanyerése vagy a termékeknek és a berendezéseknek a szabályozott anyagok előzetes visszanyerése nélküli megsemmisítése technikailag és gazdaságilag kivitelezhetőnek tekintendő, feltüntetve – adott esetben – az alkalmazandó technológiát is.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – I rész – 3 pont – 3 bekezdés – 8 pont – c pont</Article>

<DocAmend2>1005/2009/EK rendelet</DocAmend2>

<Article2>22 cikk – 5 bekezdés – 2 és 3 albekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„A Bizottság értékeli a tagállamok által hozott intézkedéseket, és felhatalmazást kap arra, hogy ezen értékelés, valamint a műszaki és egyéb releváns információk fényében a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a szóban forgó minimális képesítési követelményekkel kapcsolatban.”

„A Bizottság értékeli a tagállamok által hozott intézkedéseket, és felhatalmazást kap arra, hogy ezen értékelés, valamint a műszaki és egyéb releváns információk fényében a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a szóban forgó minimális képesítési követelményekkel kapcsolatos szabályok meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – I rész – 3 pont – 3 bekezdés – 9 pont – a pont – i pont</Article>

<DocAmend2>1005/2009/EK rendelet</DocAmend2>

<Article2>23 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„A tagállamok meghatározzák a (2) bekezdésben említett tevékenységeket végző személyzetre vonatkozó minimális képesítési követelményeket. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a tagállamok által meghozott intézkedések értékelése, valamint a műszaki és egyéb releváns információk fényében a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e minimális képesítési követelmények harmonizációjával kapcsolatban.”

„A tagállamok meghatározzák a (2) bekezdésben említett tevékenységeket végző személyzetre vonatkozó minimális képesítési követelményeket. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a tagállamok által meghozott intézkedések értékelése, valamint a műszaki és egyéb releváns információk fényében a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy e minimális képesítési követelmények harmonizációjára vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – I rész – 3 pont – 3 bekezdés – 9 pont – b pont</Article>

<DocAmend2>1005/2009/EK rendelet</DocAmend2>

<Article2>23 cikk – 7 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza a vállalkozások által a szabályozott anyagok bármely szivárgásának és kibocsátásának megakadályozása és minimalizálása érdekében alkalmazandó technológiák és gyakorlati megoldások listáját.”

„(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a vállalkozások által a szabályozott anyagok bármely szivárgásának és kibocsátásának megakadályozása és minimalizálása érdekében alkalmazandó technológiák és gyakorlati megoldások listájának meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – I rész – 3 pont – 3 bekezdés – 11 pont</Article>

<DocAmend2>1005/2009/EK rendelet</DocAmend2>

<Article2>24a cikk – 2 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottságnak a 7. cikk (2) bekezdése, a 8. cikk (3) és (5) bekezdése, a 10. cikk (3) és (6) bekezdése, a 13. cikk (2) bekezdése, a 18. cikk (9) bekezdése, a 19. cikk, a 20. cikk (2) bekezdése, a 22. cikk (3), (4) és (5) bekezdése, a 23. cikk (4) és (7) bekezdése, a 24. cikk (2) és (3) bekezdése, a 26. cikk (3) bekezdése és a 27. cikk (10) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2) A Bizottságnak a 7. cikk (2) bekezdése, a 8. cikk (3) és (5) bekezdése, a 10. cikk (3) és (6) bekezdése, a 13. cikk (2) bekezdése, a 18. cikk (9) bekezdése, a 19. cikk, a 20. cikk (2) bekezdése, a 22. cikk (3), (4) és (5) bekezdése, a 23. cikk (4) és (7) bekezdése, a 24. cikk (2) és (3) bekezdése, a 26. cikk (3) bekezdése és a 27. cikk (10) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól ... [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás hozzáigazítja a felhatalmazás időtartamát a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – I rész – 3 pont – 3 bekezdés – 14 pont</Article>

<DocAmend2>1005/2009/EK rendelet</DocAmend2>

<Article2>27 cikk – 10 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(10) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a jegyzőkönyvből fakadó kötelezettségek teljesítése vagy az alkalmazásuk segítése érdekében módosítsa az e cikk (1)–(7) bekezdésében meghatározott jelentéstételi követelményeket.”

(A magyar változatot nem érinti.) 

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus módosítása).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – II rész – 4 pont – 2 bekezdés – 1 pont</Article>

<DocAmend2>2002/58/EK irányelv</DocAmend2>

<Article2>4 cikk – 5 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14b. cikknek megfelelően – az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökséggel (ENISA), a 95/46/EK irányelv 29. cikkével létrehozott, az egyéneknek a személyes adatok feldolgozása tekintetében való védelmével foglalkozó munkacsoporttal és az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően – felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (2), (3) és (4) bekezdése szerinti tájékoztatási és értesítési követelményekre alkalmazandó körülményekre, formátumra és eljárásokra vonatkozóan.”

„(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14b. cikknek megfelelően – az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökséggel (ENISA), a 95/46/EK irányelv 29. cikkével létrehozott, az egyéneknek a személyes adatok feldolgozása tekintetében való védelmével foglalkozó munkacsoporttal és az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően – ezen irányelv kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (2), (3) és (4) bekezdése szerinti tájékoztatási és értesítési követelményekre alkalmazandó körülményekre, formátumra és eljárásokra vonatkozóan.”

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – II rész – 4 pont – 2 bekezdés – 3 pont</Article>

<DocAmend2>2002/58/EK irányelv</DocAmend2>

<Article2>14b cikk – 2 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottságnak a 4. cikk (5) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2) A Bizottságnak a 4. cikk (5) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás hozzáigazítja a felhatalmazás időtartamát a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – IV rész – 8 pont – 2 bekezdés – 3 pont</Article>

<DocAmend2>89/391/EGK irányelv</DocAmend2>

<Article2>17b cikk – 2 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottságnak a 16a. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2) A Bizottságnak a 16a. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás hozzáigazítja a felhatalmazás időtartamát a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – IV rész – 16 pont – 2 bekezdés – 2 pont</Article>

<DocAmend2>92/91/EGK irányelv</DocAmend2>

<Article2>11a cikk – 2 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottságnak a 11. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2) A Bizottságnak a 11. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás hozzáigazítja a felhatalmazás időtartamát a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – IV rész – 17 pont – 2 bekezdés – 2 pont</Article>

<DocAmend2>92/104/EGK irányelv</DocAmend2>

<Article2>11a cikk – 2 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottságnak a 11. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2) A Bizottságnak a 11. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás hozzáigazítja a felhatalmazás időtartamát a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – IV rész – 18 pont – 2 bekezdés – 2 pont</Article>

<DocAmend2>93/103/EK irányelv</DocAmend2>

<Article2>12a cikk – 2 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottságnak a 12. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2) A Bizottságnak a 12. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás hozzáigazítja a felhatalmazás időtartamát a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – IV rész – 21 pont – 2 bekezdés – 2 pont</Article>

<DocAmend2>1999/92/EK irányelv</DocAmend2>

<Article2>10a cikk – 2 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottságnak a 10. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2) A Bizottságnak 10. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás hozzáigazítja a felhatalmazás időtartamát a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – IV rész – 22 pont – 2 bekezdés – 2 pont</Article>

<DocAmend2>2000/54/EK irányelv</DocAmend2>

<Article2>19a cikk – 2 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottságnak a 19. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2) A Bizottságnak a 19. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás hozzáigazítja a felhatalmazás időtartamát a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – IV rész – 27 pont – 2 bekezdés – 2 pont</Article>

<DocAmend2>2009/104/EK irányelv</DocAmend2>

<Article2>11a cikk – 2 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottságnak a 11. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2) A Bizottságnak a 11. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás hozzáigazítja a felhatalmazás időtartamát a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – V rész – 29 pont – 2 bekezdés – 1 pont</Article>

<DocAmend2>2009/73/EK irányelv</DocAmend2>

<Article2>6 cikk – 4 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a szolidaritás jegyében kialakított regionális együttműködésről szóló iránymutatások létrehozására vonatkozóan.”

„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a szolidaritás jegyében kialakított regionális együttműködésről szóló iránymutatások létrehozása révén kiegészítse ezt az irányelvet.”

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – V rész – 29 pont – 2 bekezdés – 2 pont</Article>

<DocAmend2>2009/73/EK irányelv</DocAmend2>

<Article2>11 cikk – 10 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(10) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk alkalmazása során követendő eljárás részleteit meghatározó iránymutatások létrehozására vonatkozóan.”

„(10) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az e cikk alkalmazása során követendő eljárás részleteit meghatározó iránymutatások létrehozása révén kiegészítse ezt az irányelvet.”

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – V rész – 29 pont – 2 bekezdés – 3 pont</Article>

<DocAmend2>2009/73/EK irányelv</DocAmend2>

<Article2>15 cikk – 3 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően iránymutatásokat létrehozó felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy biztosítsa a szállításirendszer-tulajdonos és a tárolásirendszer-üzemeltető teljes körű és tényleges megfelelését.”

„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a szállításirendszer-tulajdonos és a tárolásirendszer-üzemeltető teljes körű és tényleges megfelelését biztosító iránymutatások létrehozása révén kiegészítse ezt az irányelvet.”

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – V rész – 29 pont – 2 bekezdés – 4 pont</Article>

<DocAmend2>2009/73/EK irányelv</DocAmend2>

<Article2>36 cikk – 10 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(10) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek alkalmazásáról szóló iránymutatások létrehozására, valamint az e cikk (3), (6), (8) és (9) bekezdésének alkalmazása céljából követendő eljárás meghatározására vonatkozóan.”

„(10) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az e cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek alkalmazásáról szóló iránymutatások létrehozása, valamint az e cikk (3), (6), (8) és (9) bekezdésének alkalmazása céljából követendő eljárás meghatározása révén kiegészítse ezt az irányelvet.”

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – V rész – 29 pont – 2 bekezdés – 5 pont</Article>

<DocAmend2>2009/73/EK irányelv</DocAmend2>

<Article2>42 cikk – 5 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a szabályozó hatóságok egymással és az Ügynökséggel való együttműködési kötelezettségének mértékéről szóló iránymutatások létrehozására vonatkozóan.”

„(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a szabályozó hatóságok egymással és az Ügynökséggel való együttműködési kötelezettségének mértékéről szóló iránymutatások létrehozása révén kiegészítse ezt az irányelvet.”

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – V rész – 29 pont – 2 bekezdés – 6 pont</Article>

<DocAmend2>2009/73/EK irányelv</DocAmend2>

<Article2>43 cikk – 9 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(9) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a szabályozó hatóságok, az Ügynökség és a Bizottság által a szabályozó hatóságok által hozott határozatoknak az e cikkben említett iránymutatásoknak való megfelelése tekintetében követendő eljárás részleteit meghatározó iránymutatások létrehozására vonatkozóan.”

„(9) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a szabályozó hatóságok, az Ügynökség és a Bizottság által a szabályozó hatóságok által hozott határozatoknak az e cikkben említett iránymutatásoknak való megfelelése tekintetében követendő eljárás részleteit meghatározó iránymutatások létrehozása révén kiegészítse ezt az irányelvet.”

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – V rész – 29 pont – 2 bekezdés – 7 pont</Article>

<DocAmend2>2009/73/EK irányelv</DocAmend2>

<Article2>44 cikk – 4 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el olyan iránymutatások létrehozására vonatkozóan, amelyek megállapítják a nyilvántartás módszereit és szabályait, valamint a megőrzendő adatok formátumát és tartalmát.”

„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a nyilvántartás módszereit és szabályait, valamint a megőrzendő adatok formátumát és tartalmát megállapító iránymutatások létrehozása révén kiegészítse ezt az irányelvet.”

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – V rész – 29 pont – 2 bekezdés – 8 pont</Article>

<DocAmend2>2009/73/EK irányelv</DocAmend2>

<Article2>50a cikk – 2 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottságnak a 6. cikk (4) bekezdése, a 11. cikk (10) bekezdése, a 15. cikk (3) bekezdése, a 36. cikk (10) bekezdése, a 42. cikk (5) bekezdése, a 43. cikk (9) bekezdése és a 44. cikk (4) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2) A Bizottságnak a 6. cikk (4) bekezdésében, a 11. cikk (10) bekezdésében, a 15. cikk (3) bekezdésében, a 36. cikk (10) bekezdésében, a 42. cikk (5) bekezdésében, a 43. cikk (9) bekezdésében és a 44. cikk (4) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás hozzáigazítja a felhatalmazás időtartamát a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – V rész – 30 pont – 2 bekezdés – 1 pont</Article>

<DocAmend2>715/2009/EK rendelet</DocAmend2>

<Article2>3 cikk – 5 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 27a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (1) és (2) bekezdésének alkalmazása céljából követendő eljárás részleteit meghatározó iránymutatások létrehozására vonatkozóan.”

„(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 27a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az e cikk (1) és (2) bekezdésének alkalmazása céljából követendő eljárás részleteit meghatározó iránymutatások létrehozása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – V rész – 30 pont – 2 bekezdés – 2 pont</Article>

<DocAmend2>715/2009/EK rendelet</DocAmend2>

<Article2>6 cikk – 11 bekezdés – 2 albekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„Ha a Bizottság saját kezdeményezésére javasolja egy üzemi és kereskedelmi szabályzat elfogadását, akkor az üzemi és kereskedelmi szabályzat tervezetéről legalább két hónapon keresztül konzultál az Ügynökséggel, a villamosenergia-piaci ENTSO-val és valamennyi érdekelttel. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 27a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen üzemi és kereskedelmi szabályzatok elfogadására vonatkozóan.”

„Ha a Bizottság saját kezdeményezésére javasolja egy üzemi és kereskedelmi szabályzat elfogadását, akkor az üzemi és kereskedelmi szabályzat tervezetéről legalább két hónapon keresztül konzultál az Ügynökséggel, a villamosenergia-piaci ENTSO-val és valamennyi érdekelttel. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 27a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy ezen üzemi és kereskedelmi szabályzatok elfogadása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – V rész – 30 pont – 2 bekezdés – 4 pont</Article>

<DocAmend2>715/2009/EK rendelet</DocAmend2>

<Article2>12 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„Az e cikk (1) és (2) bekezdésében megállapított célok elérése érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 27a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza a meglévő regionális együttműködési struktúrák figyelembevételével az egyes regionális együttműködési struktúrák tevékenységének földrajzi területét. A Bizottság ebből a célból konzultál az Ügynökséggel és a földgázpiaci ENTSO-val.”

„Az e cikk (1) és (2) bekezdésében megállapított célok elérése érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 27a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a meglévő regionális együttműködési struktúrák figyelembevételével az egyes regionális együttműködési struktúrák tevékenysége földrajzi területének meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet. A Bizottság ebből a célból konzultál az Ügynökséggel és a földgázpiaci ENTSO-val.”

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – V rész – 30 pont – 2 bekezdés – 5 pont</Article>

<DocAmend2>715/2009/EK rendelet</DocAmend2>

<Article2>23 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 27a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (1) bekezdésében felsorolt kérdésekről szóló iránymutatások létrehozására és az a), b) és c) pontokban említett iránymutatások módosítására vonatkozóan.”

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 27a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az e cikk (1) bekezdésében felsorolt kérdésekről szóló iránymutatások létrehozása révén kiegészítse ezt a rendeletet, és módosítsa az a), b) és c) pontokban említett iránymutatásokat.”

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése, illetve módosítása).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – V rész – 30 pont – 2 bekezdés – 6 pont</Article>

<DocAmend2>715/2009/EK rendelet</DocAmend2>

<Article2>27a cikk – 2 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottságnak a 3. cikk (5) bekezdése, a 6. cikk (11) bekezdése, a 7. cikk (3) bekezdése, a 12. cikk (3) bekezdése és a 23. cikk (2) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2) A Bizottságnak a 3. cikk (5) bekezdésében, a 6. cikk (11) bekezdésében, a 7. cikk (3) bekezdésében, a 12. cikk (3) bekezdésében és a 23. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás hozzáigazítja a felhatalmazás időtartamát a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VI rész – 32 pont – 2 bekezdés – 6 pont</Article>

<DocAmend2>91/271/EGK irányelv </DocAmend2>

<Article2>17a cikk – 2 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottságnak a 3. cikk (2) bekezdése, a 4. cikk (3) bekezdése, az 5. cikk (3) bekezdése, a 11. cikk (2) bekezdése és a 12. cikk (3) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2) A Bizottságnak a 3. cikk (2) bekezdésében, a 4. cikk (3) bekezdésében, az 5. cikk (3) bekezdésében, a 11. cikk (2) bekezdésében és a 12. cikk (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás hozzáigazítja a felhatalmazás időtartamát a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VI rész – 33 pont – 2 bekezdés – 2 pont</Article>

<DocAmend2>91/676/EGK irányelv</DocAmend2>

<Article2>8a cikk – 2 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottságnak a 8. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2) A Bizottságnak a 8. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás hozzáigazítja a felhatalmazás időtartamát a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VI rész – 35 pont – 2 bekezdés – 1 pont</Article>

<DocAmend2>96/59/EK irányelv</DocAmend2>

<Article2>10 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy:

(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10b. cikknek megfelelően ezen irányelv kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az alábbi célokból:

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VI rész – 35 pont – 2 bekezdés – 3 pont</Article>

<DocAmend2>96/59/EK irányelv</DocAmend2>

<Article2>10b cikk – 2 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottságnak a 10. cikk (2) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2) A Bizottságnak 10. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás hozzáigazítja a felhatalmazás időtartamát a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VI rész – 36 pont – 4 bekezdés – 2 pont</Article>

<DocAmend2>98/83/EK irányelv</DocAmend2>

<Article2>11a cikk – 2 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottságnak a 11. cikk (2) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2) A Bizottságnak a 11. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás hozzáigazítja a felhatalmazás időtartamát a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VI rész – 37 pont – 3 bekezdés – 2 pont</Article>

<DocAmend2>2000/53/EK irányelv</DocAmend2>

<Article2>5 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az átvételi (szétszerelési) igazolásra vonatkozó minimális követelményekre vonatkozóan.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az átvételi (szétszerelési) igazolásra vonatkozó minimális követelmények megállapítása révén kiegészítse ezt az irányelvet.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VI rész – 37 pont – 3 bekezdés – 4 pont</Article>

<DocAmend2>2000/53/EK irányelv</DocAmend2>

<Article2>7 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az első albekezdésben szereplő célok tagállamok általi teljesítésének ellenőrzéséhez szükséges részletes szabályok vonatkozásában. Az ilyen szabályok kidolgozása során a Bizottság figyelembe vesz minden releváns tényezőt, többek között az adatok rendelkezésre állását és az elhasználódott járművek kivitelének és behozatalának kérdését.”

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az első albekezdésben szereplő célok tagállamok általi teljesítésének ellenőrzéséhez szükséges részletes szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt az irányelvet. Az ilyen szabályok kidolgozása során a Bizottság figyelembe vesz minden releváns tényezőt, többek között az adatok rendelkezésre állását és az elhasználódott járművek kivitelének és behozatalának kérdését.”

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VI rész – 37 pont – 3 bekezdés – 5 pont</Article>

<DocAmend2>2000/53/EK irányelv</DocAmend2>

<Article2>8 cikk – 2 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) bekezdésben említett szabványokra vonatkozóan. Ennek során a Bizottság figyelembe veszi a megfelelő nemzetközi testületek által e területen végzett munkát és szükség szerint részt vesz abban.”

„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az (1) bekezdésben említett szabványok megállapítása révén kiegészítse ezt az irányelvet. Ennek során a Bizottság figyelembe veszi a megfelelő nemzetközi testületek által e területen végzett munkát és szükség szerint részt vesz abban.”

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VI rész – 37 pont – 3 bekezdés – 6 pont</Article>

<DocAmend2>2000/53/EK irányelv</DocAmend2>

<Article2>9a cikk – 2 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottságnak a 4. cikk (2) bekezdésének b) pontja, az 5. cikk (5) bekezdése, a 6. cikk (6) bekezdése, a 7. cikk (2) bekezdése és a 8. cikk (2) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2) A Bizottságnak a 4. cikk (2) bekezdésének b) pontjában, az 5. cikk (5) bekezdésében, a 6. cikk (6) bekezdésében, a 7. cikk (2) bekezdésében és a 8. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás hozzáigazítja a felhatalmazás időtartamát a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VI rész – 38 pont – 3 bekezdés – 1 pont</Article>

<DocAmend2>2000/60/EK irányelv</DocAmend2>

<Article2>8 cikk – 3 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 20a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a vizek állapotának elemzésére és megfigyelésére alkalmazandó műszaki előírásokat és szabványosított módszereket határozzon meg.”

„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 20a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a vizek állapotának elemzésére és megfigyelésére alkalmazandó műszaki előírások és szabványosított módszerek meghatározása révén kiegészítse ezt az irányelvet.”

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VI rész – 38 pont – 3 bekezdés – 3 pont</Article>

<DocAmend2>2000/60/EK irányelv</DocAmend2>

<Article2>20a cikk – 2 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottságnak a 8. cikk (3) bekezdése, 20. cikk (1) bekezdésének első albekezdése és az V. melléklet 1.4.1. bekezdésének ix. pontja szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2) A Bizottságnak a 8. cikk (3) bekezdésében, 20. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében és az V. melléklet 1.4.1. bekezdésének ix. pontjában említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás hozzáigazítja a felhatalmazás időtartamát a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VI rész – 38 pont – 3 bekezdés – 5 pont</Article>

<DocAmend2>2000/60/EK irányelv</DocAmend2>

<Article2>V melléklet – 1.4.1 bekezdés – ix pont</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„ix. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 20a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza az interkalibrációs eljárás eredményeit és a tagállamok megfigyelőrendszereinek osztályozásához az i–viii. pontnak megfelelően megállapított értékeket. A közzétételre az interkalibrációs eljárás befejezését követő hat hónapon belül kerül sor.”

„ix. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 20a. cikknek megfelelően ezen irányelv kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza az interkalibrációs eljárás eredményeit és a tagállamok megfigyelőrendszereinek osztályozásához az i–viii. pontnak megfelelően megállapított értékeket. Ezek közzétételére az interkalibrációs eljárás befejezését követő hat hónapon belül kerül sor.”

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VI rész – 41 pont – 2 bekezdés – 2 pont</Article>

<DocAmend2>2004/107/EK irányelv</DocAmend2>

<Article2>5a cikk – 2 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottságnak a 4. cikk (15) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2) A Bizottságnak 4. cikk (15) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás hozzáigazítja a felhatalmazás időtartamát a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VI rész – 42 pont – 3 bekezdés – 1 pont</Article>

<DocAmend2>2006/7/EK irányelv</DocAmend2>

<Article2>15 cikk – 2 bekezdés – a pont</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) megjelölje a 3. cikk (9) bekezdésének alkalmazásában a mikrobiológiai módszerek egyenértékűségére vonatkozó EN/ISO szabványt;

a) a 3. cikk (9) bekezdésének alkalmazásában a mikrobiológiai módszerek egyenértékűségére vonatkozó EN/ISO szabvány megjelölése révén kiegészítse ezt az irányelvet;

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VI rész – 42 pont – 3 bekezdés – 1 pont</Article>

<DocAmend2>2006/7/EK irányelv</DocAmend2>

<Article2>15 cikk – 2 bekezdés – b pont</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) amennyiben a tudományos és műszaki fejlődés tükrében szükséges, az I. mellékletben meghatározott paraméterek elemzési módszerei tekintetében módosítsa az I. mellékletet;

(A magyar változatot nem érinti.) 

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus módosítása).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VI rész – 42 pont – 3 bekezdés – 1 pont</Article>

<DocAmend2>2006/7/EK irányelv</DocAmend2>

<Article2>15 cikk – 2 bekezdés – c pont</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) amennyiben a tudományos és műszaki fejlődés tükrében szükséges, módosítsa az V. mellékletet.

(A magyar változatot nem érinti.) 

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus módosítása).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VI rész – 42 pont – 3 bekezdés – 2 pont</Article>

<DocAmend2>2006/7/EK irányelv</DocAmend2>

<Article2>15a cikk – 2 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottságnak a 15. cikk (2) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2) A Bizottságnak a 15. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás hozzáigazítja a felhatalmazás időtartamát a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VI rész – 43 pont – 3 bekezdés – 1 pont</Article>

<DocAmend2>2006/21/EK irányelv</DocAmend2>

<Article2>22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 22a. cikknek megfelelően elfogadja a következőkhöz szükséges felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat:

(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 22b. cikknek megfelelően ezen irányelv kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következő célokból:

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VI rész – 43 pont – 3 bekezdés – 1 pont</Article>

<DocAmend2>2006/21/EK irányelv</DocAmend2>

<Article2>22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) technikai követelmények kidolgozása – beleértve a gyenge sav hatására bomló cianid meghatározására és mérési módszerére vonatkozó technikai követelményeket is – a 13. cikk (6) bekezdésének alkalmazásában;

(A magyar változatot nem érinti.) 

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A felhatalmazás pontosítása.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VI rész – 43 pont – 3 bekezdés – 1 pont</Article>

<DocAmend2>2006/21/EK irányelv</DocAmend2>

<Article2>22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a hulladékok jellemzésével kapcsolatos, a II. mellékletben szereplő technikai követelmények kiegészítése;

(A magyar változatot nem érinti.) 

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A felhatalmazás pontosítása.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VI rész – 43 pont – 3 bekezdés – 1 pont</Article>

<DocAmend2>2006/21/EK irányelv</DocAmend2>

<Article2>22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a 3. cikk 3. pontjában szereplő fogalommeghatározás értelmezése;

c) a 3. cikk 3. pontjában szereplő fogalommeghatározás értelmezésének biztosítása;

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A felhatalmazás pontosítása.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VI rész – 43 pont – 3 bekezdés – 1 pont</Article>

<DocAmend2>2006/21/EK irányelv</DocAmend2>

<Article2>22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) a hulladékkezelő létesítmények osztályozásához szükséges kritériumok meghatározása a III. mellékletnek megfelelően;

d) a hulladékkezelő létesítmények III. melléklettel összhangban történő osztályozására vonatkozó kritériumok meghatározására;

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A felhatalmazás pontosítása.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VI rész – 43 pont – 3 bekezdés – 1 pont</Article>

<DocAmend2>2006/21/EK irányelv</DocAmend2>

<Article2>22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – e pont</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) az ezen irányelv technikai végrehajtásához szükséges mintavételi és elemzési módszerek összehangolt előírásainak meghatározása.

(A magyar változatot nem érinti.) 

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A felhatalmazás pontosítása.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VI rész – 43 pont – 3 bekezdés – 2 pont</Article>

<DocAmend2>2006/21/EK irányelv</DocAmend2>

<Article2>22a cikk – 2 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottságnak a 22. cikk (2) és (3) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2) A Bizottságnak az 22. cikk (2) és (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás hozzáigazítja a felhatalmazás időtartamát a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VI rész – 44 pont – 2 bekezdés – 2 pont</Article>

<DocAmend2>2006/118/EK irányelv</DocAmend2>

<Article2>8a cikk – 2 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottságnak a 8. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2) A Bizottságnak a 8. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás hozzáigazítja a felhatalmazás időtartamát a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VI rész – 46 pont – 3 bekezdés – 2 pont</Article>

<DocAmend2>2007/2/EK irányelv</DocAmend2>

<Article2>7 cikk – 1 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 21a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy megállapítsa a téradatkészletek és -szolgáltatások interoperabilitását és – amennyiben megvalósítható – harmonizációját szolgáló technikai rendelkezéseket. Az említett rendelkezések kidolgozásakor figyelembe kell venni a vonatkozó felhasználói igényeket, a téradatkészletek harmonizációjára irányuló meglévő kezdeményezéseket és az arra vonatkozó nemzetközi szabványokat, valamint a megvalósíthatósági és költség-haszon szempontokat.”

„(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 21a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a téradatkészletek és -szolgáltatások interoperabilitását és – amennyiben megvalósítható – harmonizációját szolgáló technikai rendelkezések megállapítása révén kiegészítse ezt az irányelvet. Az említett rendelkezések kidolgozásakor figyelembe kell venni a vonatkozó felhasználói igényeket, a téradatkészletek harmonizációjára irányuló meglévő kezdeményezéseket és az arra vonatkozó nemzetközi szabványokat, valamint a megvalósíthatósági és költség-haszon szempontokat.”

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VI rész – 46 pont – 3 bekezdés – 3 pont</Article>

<DocAmend2>2007/2/EK irányelv</DocAmend2>

<Article2>16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 21a. cikknek megfelelően a szabályokra vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy e fejezet kiegészítéseként megállapítsa különösen az alábbiakat:

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 21a. cikknek megfelelően ezen irányelv kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy megállapítsa különösen az alábbiakat:

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VI rész – 46 pont – 3 bekezdés – 4 pont</Article>

<DocAmend2>2007/2/EK irányelv</DocAmend2>

<Article2>17 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 21a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza az említett feltételekre vonatkozó szabályokat. Ezeknek a szabályoknak teljes mértékben tiszteletben kell tartaniuk az e cikk (1), (2) és (3) bekezdésében foglalt elveket.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 21a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az említett feltételekre vonatkozó szabályok meghatározása révén kiegészítse ezt az irányelvet. Ezeknek a szabályoknak teljes mértékben tiszteletben kell tartaniuk az e cikk (1), (2) és (3) bekezdésében foglalt elveket.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VI rész – 46 pont – 3 bekezdés – 5 pont</Article>

<DocAmend2>2007/2/EK irányelv</DocAmend2>

<Article2>21a cikk – 2 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottságnak a 4. cikk (7) bekezdése, a 7. cikk (1) bekezdése, a 16. cikk és a 17. cikk (8) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2) A Bizottságnak a 4. cikk (7) bekezdésében, a 7. cikk (1) bekezdésében, a 16. cikkben és a 17. cikk (8) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás hozzáigazítja a felhatalmazás időtartamát a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VI rész – 47 pont – 2 bekezdés – 2 pont</Article>

<DocAmend2>2007/60/EK irányelv</DocAmend2>

<Article2>11a cikk – 2 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottságnak a 11. cikk (2) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2) A Bizottságnak a 11. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás hozzáigazítja a felhatalmazás időtartamát a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VI rész – 48 pont – 2 bekezdés – 2 pont</Article>

<DocAmend2>2008/50/EK irányelv</DocAmend2>

<Article2>28a cikk – 2 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottságnak a 28. cikk (1) bekezdés szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2) A Bizottságnak a 28. cikk (1) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás hozzáigazítja a felhatalmazás időtartamát a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VI rész – 49 pont – 2 bekezdés – 1 pont</Article>

<DocAmend2>2008/56/EK irányelv</DocAmend2>

<Article2>9 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy 2010. július 15-ig az I. és III. melléklet alapján megállapítsa a tagállamok által alkalmazandó kritériumokat és módszertani előírásokat, oly módon, hogy azok biztosítsák a koherenciát, és lehetővé tegyék a tengeri régióknak és alrégióknak a jó környezeti állapot elérésére vonatkozó összehasonlítását.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően ezen irányelv kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy 2010. július 15-ig az I. és III. melléklet alapján megállapítsa a tagállamok által alkalmazandó kritériumokat és módszertani előírásokat, oly módon, hogy azok biztosítsák a koherenciát, és lehetővé tegyék a tengeri régióknak és alrégióknak a jó környezeti állapot elérésére vonatkozó összehasonlítását.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VI rész – 49 pont – 2 bekezdés – 2 pont</Article>

<DocAmend2>2008/56/EK irányelv</DocAmend2>

<Article2>11 cikk – 4 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a nyomon követésre és az értékelésre vonatkozó – a korábbi kötelezettségvállalásokat szem előtt tartó, a nyomonkövetési és értékelési eredmények összehasonlíthatóságát biztosító – előírásokat és szabványosított módszereket állapítson meg.”

„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a nyomon követésre és az értékelésre vonatkozó – a korábbi kötelezettségvállalásokat szem előtt tartó, a nyomonkövetési és értékelési eredmények összehasonlíthatóságát biztosító – előírások és szabványosított módszerek megállapítása révén kiegészítse ezt az irányelvet.”

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>75</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VI rész – 49 pont – 2 bekezdés – 4 pont</Article>

<DocAmend2>2008/56/EK irányelv</DocAmend2>

<Article2>24a cikk – 2 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottságnak a 9. cikk (3) bekezdése, a 11. cikk (4) bekezdése és a 24. cikk (1) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2) A Bizottságnak a 9. cikk (3) bekezdésében, a 11. cikk (4) bekezdésében és a 24. cikk (1) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás hozzáigazítja a felhatalmazás időtartamát a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

</Amend>

 

<Amend>Módosítás  <NumAm>76</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VI rész – 52 pont – 2 bekezdés – 2 pont</Article>

<DocAmend2>2009/147/EK irányelv</DocAmend2>

<Article2>15a cikk – 2 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottságnak a 15. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2) A Bizottságnak a 15. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás hozzáigazítja a felhatalmazás időtartamát a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>77</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VI rész – 53 pont – 1 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az 1221/2009/EK rendelet aktualizálása és értékelési eljárások kidolgozása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa a rendelet mellékleteit és kiegészítse azt az EMAS illetékes szervek szakértői értékeléseinek elvégzésére vonatkozó eljárásokkal. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Az 1221/2009/EK rendelet aktualizálása és értékelési eljárások kidolgozása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa a rendelet mellékleteit és kiegészítse azt az EMAS illetékes szervek szakértői értékeléseinek elvégzésére vonatkozó eljárásokkal, továbbá hogy ágazati referenciadokumentumokat, valamint a szervezetek nyilvántartásával és a harmonizációs eljárásokkal kapcsolatban iránymutatást tartalmazó dokumentumokat bocsásson rendelkezésre. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

E módosítás összhangot teremt a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra alkalmazandó, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás keretében korábban már benyújtott, a kiigazító intézkedéseket tartalmazó cikkekre vonatkozó módosításokkal.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>78</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VI rész – 53 pont – 2 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az 1221/2009/EK rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni egyes eljárások összehangolására vonatkozóan és az ágazati referenciadokumentumokkal kapcsolatban. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

törölve

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

E módosítás összhangot teremt a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra alkalmazandó, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás keretében korábban már benyújtott, a kiigazító intézkedéseket tartalmazó cikkekre vonatkozó módosításokkal.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>79</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VI rész – 53 pont – 3 bekezdés – 1 pont</Article>

<DocAmend2>1221/2009/EK rendelet</DocAmend2>

<Article2>16 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az akkreditáló és engedélyező testületek fóruma által elfogadott harmonizációs eljárásokkal kapcsolatos iránymutatást tartalmazó dokumentumokat a Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén fogadja el. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 49. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 48a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából, az akkreditáló és engedélyező testületek fóruma által elfogadott harmonizációs eljárásokkal kapcsolatos iránymutatást tartalmazó dokumentumok kidolgozása révén.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

E módosítás célja, hogy a korábban az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra tartozó intézkedéseket hozzáigazítsa a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok rendszeréhez.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>80</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VI rész – 53 pont – 3 bekezdés – 2 pont</Article>

<DocAmend2>1221/2009/EK rendelet</DocAmend2>

<Article2>17 cikk – 3 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 48a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az EMAS illetékes szervek szakértői értékeléseinek elvégzéséhez kapcsolódó eljárásokra vonatkozóan, beleértve a szakértői értékelés nyomán hozott határozatok elleni megfelelő fellebbezési eljárásokat.”

„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 48a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából, az EMAS illetékes szervek szakértői értékeléseinek elvégzéséhez kapcsolódó eljárások létrehozása révén, beleértve a szakértői értékelés nyomán hozott határozatok elleni megfelelő fellebbezési eljárásokat.”

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>81</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VI rész – 53 pont – 3 bekezdés – 3 pont</Article>

<DocAmend2>1221/2009/EK rendelet</DocAmend2>

<Article2>30 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az akkreditáló és engedélyező testületek fóruma által elfogadott harmonizációs eljárásokkal kapcsolatos iránymutatást tartalmazó dokumentumokat a Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén elfogadja. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 49. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 48a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az akkreditáló és engedélyező testületek fóruma által elfogadott harmonizációs eljárásokkal kapcsolatos iránymutatást tartalmazó dokumentumok kidolgozása révén kiegészítse ezt a rendeletet.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

E módosítás célja, hogy a korábban az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra tartozó intézkedéseket hozzáigazítsa a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok rendszeréhez.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>82</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VI rész – 53 pont – 3 bekezdés – 4 pont</Article>

<DocAmend2>1221/2009/EK rendelet</DocAmend2>

<Article2>46 cikk – 6 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(6) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén – a 49. cikk (2) bekezdése szerinti eljárásnak megfelelően – elfogadja az (1) bekezdésben említett ágazati referenciadokumentumokat és a (4) bekezdésben említett útmutatót.”

„(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 48a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából, az (1) bekezdésben említett ágazati referenciadokumentumokat és a (4) bekezdésben említett útmutató elfogadása révén.”

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

E módosítás célja, hogy a korábban az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra tartozó intézkedéseket hozzáigazítsa a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok rendszeréhez.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>83</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VI rész – 53 pont – 3 bekezdés – 6 pont</Article>

<DocAmend2>1221/2009/EK rendelet</DocAmend2>

<Article2>48a cikk</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„48a cikk

„48a cikk

A felhatalmazás gyakorlása

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit e cikk határozza meg.

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit e cikk határozza meg.

(2) A Bizottságnak a 17. cikk (3) bekezdése és a 48. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2) A Bizottságnak a 16. cikk (4) bekezdésében, a 17. cikk (3) bekezdésében, a 30. cikk (6) bekezdésében, a 46. cikk (6) bekezdésében és a 48. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 17. cikk (3) bekezdésében és a 48. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 16. cikk (4) bekezdésében, a 17. cikk (3) bekezdésében, a 30. cikk (6) bekezdésében, a 46. cikk (6) bekezdésében és a 48. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(5) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6) A 17. cikk (3) bekezdése és a 48. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(6) A 16. cikk (4) bekezdése, a 17. cikk (3) bekezdése, a 30. cikk (6) bekezdése, a 46. cikk (6) bekezdése és a 48. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

_______________

_______________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését) és a frissíti a hivatkozásokat a korábbi módosításoknak megfelelően.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>84</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VI rész – 54 pont – 4 bekezdés – 1 pont – b pont</Article>

<DocAmend2>66/2010/EK rendelet</DocAmend2>

<Article2>6 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A (6) bekezdésben említett anyagokat tartalmazó adott árukategóriák tekintetében, és csak akkor, ha technikailag nem lehet azokat önmagukban vagy alternatív anyagok vagy tervezések használata révén helyettesíteni, vagy olyan termékek tekintetében, amelyek átfogó környezetvédelmi teljesítménye az ugyanolyan árukategóriába tartozó termékekkel összehasonlítva jelentősen jobb, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően e cikk (6) bekezdésétől való eltérést lehetővé tevő felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

A (6) bekezdésben említett anyagokat tartalmazó adott árukategóriák tekintetében, és csak akkor, ha technikailag nem lehet azokat önmagukban vagy alternatív anyagok vagy tervezések használata révén helyettesíteni, vagy olyan termékek tekintetében, amelyek átfogó környezetvédelmi teljesítménye az ugyanolyan árukategóriába tartozó termékekkel összehasonlítva jelentősen jobb, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az e cikk (6) bekezdésétől való eltérést lehetővé tevő intézkedések meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>85</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VI rész – 54 pont – 4 bekezdés – 2 pont</Article>

<DocAmend2>66/2010/EK rendelet</DocAmend2>

<Article2>8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően az EUÖB-vel történő konzultációt követően legkésőbb kilenc hónappal intézkedéseket meghatározó felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy az egyes termékcsoportok tekintetében konkrét uniós ökocímke-kritériumokat állapítson meg. Ezeket az intézkedéseket ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából, amelyekben az EUÖB-vel történő konzultációt követően legkésőbb kilenc hónappal intézkedéseket határoz meg annak érdekében, hogy az egyes termékcsoportok tekintetében konkrét uniós ökocímke-kritériumokat állapítson meg. Ezeket az intézkedéseket ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>86</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VI rész – 54 pont – 4 bekezdés – 4 pont</Article>

<DocAmend2>66/2010/EK rendelet</DocAmend2>

<Article2>15a cikk – 2 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottságnak a 6. cikk (7) bekezdése, a 8. cikk (2) bekezdése és a 15. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2) A Bizottságnak a 6. cikk (7) bekezdésében, a 8. cikk (2) bekezdésében és a 15. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás hozzáigazítja a felhatalmazás időtartamát a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>87</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VII rész – 55 pont – 3 bekezdés – 1 pont</Article>

<DocAmend2>3924/91/EGK rendelet</DocAmend2>

<Article2>2 cikk – 6 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően a Prodcom-listát és az egyes rovatok számára ténylegesen összegyűjtött információkat frissítő felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.”

„(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a Prodcom-lista és az egyes rovatok számára ténylegesen összegyűjtött információk frissítése révén kiegészítse ezt a rendeletet.”

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>88</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VII rész – 55 pont – 3 bekezdés – 2 pont</Article>

<DocAmend2>3924/91/EGK rendelet</DocAmend2>

<Article2>3 cikk – 5 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (3) bekezdésének alkalmazásával – valamint a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítással – összefüggő részletes szabályokra vonatkozóan.”

„(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az e cikk (3) bekezdésének alkalmazásával – valamint a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítással – összefüggő részletes szabályok elfogadása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>89</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VII rész – 55 pont – 3 bekezdés – 3 pont</Article>

<DocAmend2>3924/91/EGK rendelet</DocAmend2>

<Article2>4 cikk – 2 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Mindemellett a Prodcom-lista bizonyos rovatainak esetében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően havi vagy negyedéves adatgyűjtések elvégzését előíró felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

Mindemellett a Prodcom-lista bizonyos rovatainak esetében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy havi vagy negyedéves adatgyűjtések elvégzésének előírása révén kiegészítse ezt a rendeletet.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>90</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VII rész – 55 pont – 3 bekezdés – 4 pont</Article>

<DocAmend2>3924/91/EGK rendelet</DocAmend2>

<Article2>5 cikk – 1 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(1) A szükséges információt a tagállamok olyan adatgyűjtési kérdőíveket használva gyűjtik össze, amelyek tartalma eleget tesz a Bizottság által meghatározott rendelkezéseknek. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a szóban forgó rendelkezésekre vonatkozóan.”

„(1) A szükséges információt a tagállamok olyan adatgyűjtési kérdőíveket használva gyűjtik össze, amelyek tartalma eleget tesz a Bizottság által meghatározott rendelkezéseknek. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a szóban forgó rendelkezések meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>91</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VII rész – 55 pont – 3 bekezdés – 5 pont</Article>

<DocAmend2>3924/91/EGK rendelet</DocAmend2>

<Article2>6 cikk – 1 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el azon részletes előírásokra vonatkozóan, amelyeknek megfelelően a tagállamok feldolgozzák az 5. cikk (1) bekezdésében említett kitöltött kérdőíveket, vagy az 5. cikk (3) bekezdésében említett más forrásból származó információkat.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el azon részletes előírásokra vonatkozóan, amelyeknek megfelelően a tagállamok feldolgozzák az 5. cikk (1) bekezdésében említett kitöltött kérdőíveket, vagy az 5. cikk (3) bekezdésében említett más forrásból származó információkat.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>92</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VII rész – 55 pont – 3 bekezdés – 6 pont</Article>

<DocAmend2>3924/91/EGK rendelet</DocAmend2>

<Article2>9a cikk – 2 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottságnak a 2. cikk (6) bekezdésében, a 3. cikk (5) bekezdésében, a 4. cikkben, az 5. cikk (1) bekezdésében és a 6. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e salátarendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2) A Bizottságnak a 2. cikk (6) bekezdésében, a 3. cikk (5) bekezdésében, a 4. cikkben, az 5. cikk (1) bekezdésében és a 6. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás hozzáigazítja a felhatalmazás időtartamát a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VII rész – 56 pont – 2 bekezdés – 1 pont</Article>

<DocAmend2>696/93/EGK rendelet</DocAmend2>

<Article2>6 cikk – 1 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 6a. cikknek megfelelően különösen a termelési rendszer statisztikai egységeit, az alkalmazott kritériumokat és a mellékletben foglalt meghatározásokat módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy hozzáigazítsa azokat a gazdasági és műszaki fejlődéshez.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 6a. cikknek megfelelően a termelési rendszer statisztikai egységeit, az alkalmazott kritériumokat és a mellékletben foglalt meghatározásokat módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy hozzáigazítsa azokat a gazdasági és műszaki fejlődéshez.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A felhatalmazás pontosítása.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>94</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VII rész – 56 pont – 2 bekezdés – 2 pont</Article>

<DocAmend2>696/93/EGK rendelet</DocAmend2>

<Article2>6a cikk – 2 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottságnak a 6. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2) A Bizottságnak a 6. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás hozzáigazítja a felhatalmazás időtartamát a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>95</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VII rész – 57 pont – 1 bekezdés – 4 franciabekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

- kiegészítse a rendeletet a minőségmérési kritériumokkal,

- kiegészítse a rendeletet a változók minőségmérési kritériumaival,

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás célja, hogy a bevezető szöveget (preambulumbekezdés) összhangba hozza az 1165/98/EK rendelet 10. cikkének (5) bekezdéséhez javasolt módosítással.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>96</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – XII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 2 pont – bevezető mondat</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A 4. cikk (2) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(2) A 4. cikk (2) bekezdése első albekezdésének d) pontja második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A Bíróság legújabb ítélkezési gyakorlata alapján javasolt, hogy a felhatalmazásban egyértelműen meghatározzák, hogy a jogkör a jogi aktus kiegészítésére vagy módosítására vonatkozik-e. Ezt a módosítást a szöveg egészében következetesen bevezettük.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>97</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 2 pont</Article>

<DocAmend2>1165/98/EK rendelet</DocAmend2>

<Article2>4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont – 2 albekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az első albekezdésben említett rendszerek részleteit a mellékletek határozzák meg. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el jóváhagyásukra és alkalmazásukra vonatkozóan.

Az első albekezdésben említett rendszerek részleteit a mellékletek határozzák meg. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy jóváhagyásuk és alkalmazásuk további részletezése révén kiegészítse ezt a rendeletet.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A Bíróság legújabb ítélkezési gyakorlata alapján javasolt, hogy a felhatalmazásban egyértelműen meghatározzák, hogy a jogkör a jogi aktus kiegészítésére vagy módosítására vonatkozik-e. Ezt a módosítást a szöveg egészében következetesen bevezettük.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>98</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 3 pont</Article>

<DocAmend2>1165/98/EK rendelet</DocAmend2>

<Article2>10 cikk – 5 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a minőségmérési kritériumokra vonatkozóan.”

„(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítés céljából a változók minőségmérési kritériumainak meghatározása révén.”

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás meghatározza a felhatalmazás mibenlétét (a rendelet kiegészítése) és a felhatalmazáson alapuló jogi aktus pontos tárgyát.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>99</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 4 a pont (új)</Article>

<DocAmend2>1165/98/EK rendelet</DocAmend2>

<Article2>18 cikk – 3 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a. A 18. cikk (3) bekezdését el kell hagyni;

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A (3) bekezdés az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz kapcsolódó eljárási rendelkezés, amely már felesleges, ezért el kell hagyni.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>100</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 5 pont</Article>

<DocAmend2>1165/98/EK rendelet</DocAmend2>

<Article2>18a cikk – 2 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottságnak a 3. cikk (3) bekezdése, a 4. cikk (2) bekezdése, a 10. cikk, az A. melléklet a), b) 3., c) 2., c) 10., d) 2., f) 8. és f) 9. pontja, a B. melléklet b) 4. és d) 2. pontja, a C. melléklet b) 2., d) 2. és g) 2. pontja, valamint a D. melléklet b) 2. és d) 2. pontja szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2) A Bizottságnak a 3. cikk (3) bekezdésében, a 4. cikk (2) bekezdése első albekezdése d) pontjának második albekezdésében, a 10. cikk (5) bekezdésében, az A. melléklet a), b) 3., c) 2., c) 10., d) 2., f) 8. és f) 9. pontjában, a B. melléklet b) 4. és d) 2. pontjában, a C. melléklet b) 2., d) 2. és g) 2. pontjában, valamint a D. melléklet b) 2. és d) 2. pontjában említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A jogbiztonság érdekében szükségszerű kifejezetten felsorolni valamennyi felhatalmazást adó rendelkezést. A felhatalmazás határozatlan időtartamról ötéves időtartamra változott, ami összhangban áll az ECON bizottság felelősségi körébe tartozó területek eddigi jogalkotási gyakorlatával és az általános parlamenti megközelítéssel. Ezt a módosítást a szöveg egészében következetesen bevezettük.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>101</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 5 pont</Article>

<DocAmend2>1165/98/EK rendelet</DocAmend2>

<Article2>18a cikk – 3 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (3) bekezdése, a 4.cikk (2) bekezdése, a 10. cikk, az A. melléklet a), b) 3., c) 2., c) 10., d) 2., f) 8. és f) 9. pontja, a B. melléklet b) 4. és d) 2. pontja, a C. melléklet b) 2., d) 2. és g) 2. pontja, valamint a D. melléklet b) 2. és d) 2. pontja szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (3) bekezdésében, a 4. cikk (2) bekezdése első albekezdése d) pontjának második albekezdésében, a 10. cikk (5) bekezdésében, az A. melléklet a), b) 3., c) 2., c) 10., d) 2., f) 8. és f) 9. pontjában, a B. melléklet b) 4. és d) 2. pontjában, a C. melléklet b) 2., d) 2. és g) 2. pontjában, valamint a D. melléklet b) 2. és d) 2. pontjában említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A jogbiztonság érdekében szükségszerű kifejezetten felsorolni valamennyi felhatalmazást adó rendelkezést.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>102</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 5 pont</Article>

<DocAmend2>1165/98/EK rendelet</DocAmend2>

<Article2>18a cikk – 6 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A 3. cikk (3) bekezdése, a 4. cikk (2) bekezdése, a 10. cikk, az A. melléklet a), b) 3., c) 2., c) 10., d) 2., f) 8. és f) 9. pontja, a B. melléklet b) 4. és d) 2. pontja, a C. melléklet b) 2., d) 2. és g) 2. pontja, valamint a D. melléklet b) 2. és d) 2. pontja értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(6) A 3. cikk (3) bekezdése, a 4. cikk (2) bekezdése első albekezdése d) pontjának második albekezdése, a 10. cikk (5) bekezdése, az A. melléklet a), b) 3., c) 2., c) 10., d) 2., f) 8. és f) 9. pontja, a B. melléklet b) 4. és d) 2. pontja, a C. melléklet b) 2., d) 2. és g) 2. pontja, valamint a D. melléklet b) 2. és d) 2. pontja értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam három hónappal meghosszabbodik.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A jogbiztonság érdekében szükségszerű kifejezetten felsorolni valamennyi felhatalmazást adó rendelkezést. Az ellenőrzési időszak három hónapra módosult, amely egy alkalommal további három hónapra meghosszabbítható az ECON bizottság felelősségi körébe tartozó területek eddigi jogalkotási gyakorlatával összhangban. Ezt a módosítást a szöveg egészében következetesen bevezettük.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>103</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 6 pont – ii pont</Article>

<DocAmend2>1165/98/EK rendelet</DocAmend2>

<Article2>A melléklet – b pont – 3 pont</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el más megfigyelési egységek alkalmazására vonatkozóan.”

„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen rendelet kiegészítése céljából, más megfigyelési egységek alkalmazásának lehetővé tétele révén.”

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás célját (a jogi aktus kiegészítése) és hatályát.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>104</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 6 pont – iii pont</Article>

<DocAmend2>1165/98/EK rendelet</DocAmend2>

<Article2>A melléklet – c pont – 2 pont</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(2) Csak abban az esetben lehet exporttermelői árakra (312) és importárakra (340) vonatkozó adatokat külkereskedelemből vagy más forrásból származó termék-egységérték felhasználásával összeállítani, ha nincs jelentős minőségromlás az árra vonatkozó konkrét adatokkal összehasonlítva. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a szükséges adatminőség biztosításának feltételeire vonatkozóan.

„(2) Csak abban az esetben lehet exporttermelői árakra (312) és importárakra (340) vonatkozó adatokat külkereskedelemből vagy más forrásból származó termék-egységérték felhasználásával összeállítani, ha nincs jelentős minőségromlás az árra vonatkozó konkrét adatokkal összehasonlítva. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen rendelet kiegészítése céljából a szükséges adatminőség biztosítása feltételeinek meghatározása révén.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás célját (a jogi aktus kiegészítése).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>105</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 6 pont – vi pont</Article>

<DocAmend2>1165/98/EK rendelet</DocAmend2>

<Article2>A melléklet – d pont – 2 pont</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(2) Ezenkívül a termelési változót (110.) és a ledolgozott órák változót (220.) munkanappal kiigazított formában kell átadni. Amennyiben a munkanapok más változókra is hatást gyakorolnak, a tagállamok azokat a változókat is átadhatják munkanappal kiigazított formában. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a munkanappal kiigazított formában átadandó változók listájának módosítására vonatkozóan.”

„(2) Ezenkívül a termelési változót (110.) és a ledolgozott órák változót (220.) munkanappal kiigazított formában kell átadni. Amennyiben a munkanapok más változókra is hatást gyakorolnak, a tagállamok azokat a változókat is átadhatják munkanappal kiigazított formában. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a munkanappal kiigazított formában átadandó változók listájának módosítása céljából.”

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus módosítása).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>106</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 6 pont – vii pont</Article>

<DocAmend2>1165/98/EK rendelet</DocAmend2>

<Article2>A melléklet – f pont – 8 pont</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„8. Az importárváltozó (340.) vonatkozásában a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 4. cikk (2) bekezdése első albekezdésének d) pontjában meghatározott európai mintarendszer alkalmazását szabályozó feltételek meghatározására vonatkozóan.”

„8. Az importárváltozó (340.) vonatkozásában a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a 4. cikk (2) bekezdése első albekezdésének d) pontjában meghatározott európai mintarendszer alkalmazását szabályozó feltételek meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>107</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 6 pont – viii pont</Article>

<DocAmend2>1165/98/EK rendelet</DocAmend2>

<Article2>A melléklet – f pont – 9 pont</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(9) Az exportra vonatkozó változókat (122. és 312.) az euróövezet és a nem euróövezet közötti különbségtétel alkalmazásával kell megküldeni. A különbségtételt a NACE Rev. 2. A különbségtételt a NACE Rev. 2. B-től E-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiként meghatározott teljes ipar, a MIGS, a NACE Rev. 2. nemzetgazdasági ág (egy betű) és ágazat két számjegyű szintje vonatkozásában kell alkalmazni. A 122. változó vonatkozásában a NACE Rev. 2. D és E nemzetgazdasági ágra vonatkozó adatokra nincs szükség. Ezenkívül az importárváltozót (340.) az euróövezet és a nem euróövezet közötti különbségtétel alkalmazásával kell megküldeni. A különbségtételt a CPA B-től E-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiként meghatározott teljes ipar, a MIGS, a CPA nemzetgazdasági ág (egy betű) és ágazat két számjegyű szintje vonatkozásában kell alkalmazni. Az euróövezet és a nem euróövezet közötti különbségtétel vonatkozásában a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 4. cikk (2) bekezdése első albekezdésének d) pontjában meghatározott európai mintarendszer alkalmazását szabályozó feltételek meghatározására vonatkozóan. Az európai mintarendszer az importárváltozó alkalmazási körét a nem euróövezetbe tartozó országokból származó termékek importjára korlátozhatja. Azon tagállamoknak, amelyek saját pénznemként nem vezették be az eurót, a 122., 312. és 340. változó tekintetében nem kell megküldeniük az euróövezet és a nem euróövezet szerint megkülönböztetett adatokat.”

„(9) Az exportra vonatkozó változókat (122. és 312.) az euróövezet és a nem euróövezet közötti különbségtétel alkalmazásával kell megküldeni. A különbségtételt a NACE Rev. 2. B-től E-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiként meghatározott teljes ipar, a MIGS, a NACE Rev. 2. nemzetgazdasági ág (egy betű) és ágazat két számjegyű szintje vonatkozásában kell alkalmazni. A 122. változó vonatkozásában a NACE Rev. 2. D és E nemzetgazdasági ágra vonatkozó adatokra nincs szükség. Ezenkívül az importárváltozót (340.) az euróövezet és a nem euróövezet közötti különbségtétel alkalmazásával kell megküldeni. A különbségtételt a CPA B-től E-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiként meghatározott teljes ipar, a MIGS, a CPA nemzetgazdasági ág (egy betű) és ágazat két számjegyű szintje vonatkozásában kell alkalmazni. Az euróövezet és a nem euróövezet közötti különbségtétel vonatkozásában a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából a 4. cikk (2) bekezdése első albekezdésének d) pontjában meghatározott európai mintarendszer alkalmazását szabályozó feltételek meghatározása révén. Az európai mintarendszer az importárváltozó alkalmazási körét a nem euróövezetbe tartozó országokból származó termékek importjára korlátozhatja. Azon tagállamoknak, amelyek saját pénznemként nem vezették be az eurót, a 122., 312. és 340. változó tekintetében nem kell megküldeniük az euróövezet és a nem euróövezet szerint megkülönböztetett adatokat.”

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

„Euróövezet” azon országok hivatalos megnevezése, amelyek bevezették az eurót közös valutaként. A módosítás tisztázza a felhatalmazás célját (a jogi aktus kiegészítése).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>108</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 7 pont – i pont</Article>

<DocAmend2>1165/98/EK rendelet</DocAmend2>

<Article2>B melléklet – b pont – 4 pont</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el más megfigyelési egységek alkalmazására vonatkozóan.”

„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen rendelet kiegészítése céljából, más megfigyelési egységek alkalmazásának lehetővé tétele révén.”

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás célját (a jogi aktus kiegészítése) és hatályát.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>109</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 7 pont – iv pont</Article>

<DocAmend2>1165/98/EK rendelet</DocAmend2>

<Article2>B melléklet – d pont – 2 pont – 2 albekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a munkanapok más változókra is hatást gyakorolnak, a tagállamok azokat a változókat is átadhatják munkanappal kiigazított formában. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a munkanappal kiigazított formában átadandó változók listájának módosítására vonatkozóan.

Amennyiben a munkanapok más változókra is hatást gyakorolnak, a tagállamok azokat a változókat is átadhatják munkanappal kiigazított formában. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a munkanappal kiigazított formában átadandó változók listájának módosítása céljából.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus módosítása).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>110</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 8 pont – i pont</Article>

<DocAmend2>1165/98/EK rendelet</DocAmend2>

<Article2>C melléklet – b pont – 2 pont</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el más megfigyelési egységek alkalmazására vonatkozóan.”

„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen rendelet kiegészítése céljából, más megfigyelési egységek alkalmazásának lehetővé tétele révén.”

(A melléklethez kapcsolódó fejlécben szereplő hivatkozás („I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 8 pont – i pont”) a bizottsági javaslatban az „I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 9 pont – i pont” hivatkozásnak felel meg. Ezt az eltérést a helytelen számozás okozza (I. melléklet, VII. rész, 57. pont, (4) bekezdés, a 8. pont hiányzik), a Bizottság javaslatában.)

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A módosítás tisztázza a felhatalmazás célját (a jogi aktus kiegészítése) és hatályát.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>111</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>