Procedūra : 2016/0400B(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0190/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0190/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 17/04/2019 - 16.1

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0409

<Date>{09/04/2019}9.4.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0190/2019</NoDocSe>
PDF 1498kWORD 385k

<TitreType>ZIŅOJUMS</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko vairākus tiesību aktus, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. un 291. pantam</Titre>

<DocRef>(COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))</DocRef>


<Commission>{JURI}Juridiskā komiteja</Commission>

Referents: <Depute>József Szájer</Depute>

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 JURIDISKĀS KOMITEJAS ATZINUMS PAR JURIDISKO PAMATU
 Ekonomikas un monetārāS komitejaS NOSTĀJA GROZĪJUMU VEIDĀ
 Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejaS ATZINUMS
 Transporta un tūrisma komitejaS ATZINUMS
 Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejaS ATZINUMS
 PIELIKUMS. NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE
 PIELIKUMS. VIDES, SABIEDRĪBAS VESELĪBAS UN PĀRTIKAS NEKAITĪGUMA KOMITEJAS VĒSTULE
 PIELIKUMS. RŪPNIECĪBAS, PĒTNIECĪBAS UN ENERĢĒTIKAS KOMITEJAS VĒSTULE
 PIELIKUMS. IEKŠĒJĀ TIRGUS UN PATĒRĒTĀJU AIZSARDZĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko vairākus tiesību aktus, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. un 291. pantam

(COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0799),

 ņemot vērā 294. panta 2. punktu, 33. pantu, 43. panta 2. punktu, 53. panta 1. punktu, 62. pantu, 64. panta 2. punktu, 91. pantu, 100. panta 2. punktu, 114. pantu, 153. panta 2. punkta b) apakšpunktu, 168. panta 4. punkta a) apakšpunktu, 168. panta 4. punkta b) apakšpunktu, 172. pantu, 192. panta 1. punktu, 207. pantu, 214. panta 3. punktu un 338. panta 1. punktu Līgumā par Eiropas Savienības darbību, saskaņā ar kuru Komisija ir iesniegusi priekšlikumu Parlamentam (C8–0148/2019),

 ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 43. panta 2. punktu, 53. panta 1. punktu, 62. pantu, 91. pantu, 100. panta 2. punktu, 114. pantu, 153. panta 2. punkta b) apakšpunktu, 168. panta 4. punkta a) apakšpunktu, 168. panta 4. punkta b) apakšpunktu, 192. panta 1. punktu un 338. panta 1. punktu,

 ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2017. gada 1. jūnija atzinumu[1],

 ņemot vērā Reģionu komitejas 2017. gada 1. decembra atzinumu[2],

 ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas vēstules,

 ņemot vērā Priekšsēdētāju konferences 2019. gada 7. marta lēmumu atļaut Juridiskajai komitejai sadalīt iepriekš minēto Komisijas priekšlikumu un, balstoties uz to, sagatavot divus atsevišķus normatīvos ziņojumus,

 emot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0020/2018),

 ņemot vērā Reglamenta 59. un 39. pantu,

 ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu, kā arī Ekonomikas un monetārās komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, Transporta un tūrisma komitejas un Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumus un nostājas grozījumu veidā (A8-0190/2019),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

<RepeatBlock-Amend><Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>2. norāde</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 33. pantu, 43. panta 2. punktu, 53. panta 1. punktu, 62. pantu, 64. panta 2. punktu, 91. pantu, 100. panta 2. punktu, 114. pantu, 153. panta 2. punkta b) apakšpunktu, 168. panta 4. punkta a) apakšpunktu, 168. panta 4. punkta b) apakšpunktu, 172. pantu, 192. panta 1. punktu, 207. pantu, 214. panta 3. punktu un 338. panta 1. punktu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. panta 2. punktu, 53. panta 1. punktu, 62. pantu, 91. pantu, 100. panta 2. punktu, 114. pantu, 153. panta 2. punkta b) apakšpunktu, 168. panta 4. punkta a) apakšpunktu, 168. panta 4. punkta b) apakšpunktu 192. panta 1. punktu un un 338. panta 1. punktu,

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>1. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Ar Lisabonas līgumu ieviesa nošķīrumu starp Komisijai deleģētajām pilnvarām pieņemt vispārēji piemērojamus neleģislatīvus aktus, lai papildinātu vai grozītu dažus nebūtiskus leģislatīvu aktu elementus (deleģētos aktus), un Komisijai piešķirtajām pilnvarām pieņemt aktus, lai nodrošinātu vienotus nosacījumus, kas nepieciešami juridiski saistošo Savienības aktu īstenošanai (īstenošanas aktus).

(1) Ar Lisabonas līgumu tika būtiski mainīts tiesiskais regulējums, ar ko nosaka pilnvaras, kuras likumdevējs piešķir Komisijai, ieviešot precīzu nošķīrumu starp Komisijai deleģētajām pilnvarām pieņemt vispārēji piemērojamus neleģislatīvus aktus, lai papildinātu vai grozītu dažus nebūtiskus leģislatīvu aktu elementus (deleģētos aktus), un Komisijai piešķirtajām pilnvarām pieņemt aktus, lai nodrošinātu vienotus nosacījumus, kas nepieciešami juridiski saistošo Savienības aktu īstenošanai (īstenošanas aktus).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>8.a apsvērums (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a) Vairāku savstarpēji cieši nesaistītu pilnvarojumu apvienošana un iesniegšana ar vienu Komisijas deleģēto aktu liedz Parlamentam iespēju īstenot pārbaudes tiesības, jo tam nav citu iespēju, kā vien apstiprināt vai noraidīt visu dokumentu kopumā, līdz ar to nav iespēju paust viedokli par katru ierosināto pilnvarojumu atsevišķi.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – I daļa – 1. punkts – 2. daļa – 1. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2009/31/EK</DocAmend2>

<Article2>29. pants – 1. daļa</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 29.a pantu, lai grozītu pielikumus.

Lai pielikumus pielāgotu zinātnes un tehnikas attīstībai, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 29.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas pielikumu grozīšanu.

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Grozījums ir nepieciešams, lai nodrošinātu saskaņotību ar formulējumu, kas izmantots Komisijas priekšlikumā COM(2016)0789, jo īpaši tā 2. panta 2. punktā.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – I daļa – 1. punkts – 2. daļa – 2. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2009/31/EK</DocAmend2>

<Article2>29.a pants – 2. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 29. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2. Pilnvaras pieņemt 29. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – I daļa – 1. punkts – 2. daļa – 3. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2009/31/EK</DocAmend2>

<Article2>30. pants</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3) regulas 30. pantu svītro.

3) direktīvas 30. pantu aizstāj ar šādu:

 

“30. pants

 

Komiteju procedūra

 

1. Komisijai palīdz Klimata pārmaiņu komiteja, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 525/2013/EK* 26. pantu. Minētā komiteja ir komiteja Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 182/2011** nozīmē.

 

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.”

 

___________________

 

* Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regula (ES) Nr. 525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai valstu un Savienības līmenī saistībā ar klimata pārmaiņām un par Lēmuma Nr. 280/2004/EK atcelšanu (OV L 165, 18.6.2013., 13. lpp.).

 

** Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Grozījums ir nepieciešams, lai nodrošinātu saskaņotību ar formulējumu, kas izmantots Komisijas priekšlikumā COM(2016)0789, jo īpaši tā 2. panta 4. punktā.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – I daļa – 2. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

[...]

svītrots

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Ņemot vērā, ka pilnvaru deleģēšana no RKP uz DA/ietekmes novērtējumu attiecībā uz Lēmumu par kopīgiem centieniem nav nepārprotama un no lēmuma izrietošās saistības tiks aizstātas ar citu regulu laikposmam no 2021. gada līdz 2030. gadam, būtu vēlams neiekļaut 406/2009/EK šajā kopotās regulas priekšlikumā.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3. daļa – 1. punkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EK) Nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>7. pants – 2. punkts – 2. daļa</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 24.a pantu pieņemt deleģētos aktus par izmantojamā marķējuma formu un saturu.”;

“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par izmantojamā marķējuma formu un saturu.”;

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EK) Nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>8. pants – 3. punkts – 2. daļa</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 24.a pantu pieņemt deleģētos aktus par izmantojamā marķējuma formu un saturu.”;

“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par izmantojamā marķējuma formu un saturu.”;

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EK) Nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>10. pants – 3. punkts – 2. daļa</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 24.a pantu pieņemt deleģētos aktus par izmantojamā marķējuma formu un saturu.”;

“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par izmantojamā marķējuma formu un saturu.”;

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EK) Nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>10. pants – 6. punkts – 3. daļa</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 24.a pantu pieņemt deleģētos aktus par mehānismu kvotu piešķiršanai ražotājiem un importētājiem.”;

“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par mehānismu kvotu piešķiršanai ražotājiem un importētājiem.”;

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3. daļa – 6. punkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EK) Nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>19. pants – 1. daļa</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“Pamatojoties uz to nelikumīgas tirdzniecības iespējamo risku novērtējumu, kuri saistīti ar šādu pārvietošanu, un ņemot vērā šo pasākumu labvēlīgo ietekmi uz vidi un sociālekonomisko ietekmi, Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 24.a pantu pieņemt deleģētos aktus par uzraudzības papildu pasākumiem, ko piemēro kontrolējamām vielām vai jaunām vielām un tādiem ražojumiem un iekārtām, kuras satur kontrolējamās vielas vai ir atkarīgas no tām un kuras nodotas pagaidu glabāšanā, glabāšanā muitas noliktavās vai kurām piemēro brīvās zonas režīmu, vai kuras tiek vestas tranzītā caur Savienības muitas teritoriju un vēlāk reeksportētas.”;

“Pamatojoties uz to nelikumīgas tirdzniecības iespējamo risku novērtējumu, kuri saistīti ar šādu pārvietošanu, un ņemot vērā šo pasākumu labvēlīgo ietekmi uz vidi un sociālekonomisko ietekmi, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par uzraudzības papildu pasākumiem, ko piemēro kontrolējamām vielām vai jaunām vielām un tādiem ražojumiem un iekārtām, kuras satur kontrolējamās vielas vai ir atkarīgas no tām un kuras nodotas pagaidu glabāšanā, glabāšanā muitas noliktavās vai kurām piemēro brīvās zonas režīmu, vai kuras tiek vestas tranzītā caur Savienības muitas teritoriju un vēlāk reeksportētas.”;

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3. daļa – 7. punkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EK) Nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>20. pants – 2. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“2. Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 24.a pantu pieņemt deleģētos aktus par noteikumiem, kas saskaņā ar pušu pieņemtajiem lēmumiem ir piemērojami tādu ražojumu un iekārtu laišanai brīvā apgrozībā Savienībā, kuras ir importētas no valsts, kas nav parakstījusi Protokolu, un kuru ražošanā izmantotas kontrolējamās vielas, bet kuras pašas nesatur vielas, kas neapšaubāmi norādītas kā kontrolējamās vielas. Šādu ražojumu un iekārtu identifikācija notiek saskaņā ar tehniskām konsultācijām, kas regulāri tiek nodrošinātas pusēm.”;

“2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus, kas saskaņā ar pušu pieņemtajiem lēmumiem ir piemērojami tādu ražojumu un iekārtu laišanai brīvā apgrozībā Savienībā, kuras ir importētas no valsts, kas nav parakstījusi Protokolu, un kuru ražošanā izmantotas kontrolējamās vielas, bet kuras pašas nesatur vielas, kas neapšaubāmi norādītas kā kontrolējamās vielas. Šādu ražojumu un iekārtu identifikācija notiek saskaņā ar tehniskām konsultācijām, kas regulāri tiek nodrošinātas pusēm.”;

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3. daļa – 8. punkts – b apakšpunkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EK) Nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>22. pants – 4. punkts – 2. daļa</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 24.a pantu pieņemt deleģētos aktus par tādu ražojumu un iekārtu sarakstu atbilstīgi pušu pieņemtajiem lēmumiem, no kurām kontrolējamo vielu rekuperācija vai ražojumu un iekārtu iznīcināšana bez kontrolējamo vielu iepriekšējas rekuperācijas ir tehniski un ekonomiski īstenojama, attiecīgos gadījumos konkrēti norādot izmantojamās tehnoloģijas.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par tādu ražojumu un iekārtu sarakstu atbilstīgi pušu pieņemtajiem lēmumiem, no kurām kontrolējamo vielu rekuperācija vai ražojumu un iekārtu iznīcināšana bez kontrolējamo vielu iepriekšējas rekuperācijas ir tehniski un ekonomiski īstenojama, attiecīgos gadījumos konkrēti norādot izmantojamās tehnoloģijas.

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3. daļa – 8. punkts – c apakšpunkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EK) Nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>22. pants – 5. punkts – 2. un 3. daļa</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“Komisija izvērtē dalībvalstu veiktos pasākumus un ir pilnvarota saskaņā ar 24.a pantu pieņemt deleģētos aktus par minētajām obligātajām kvalifikācijas prasībām, ņemot vērā minēto izvērtējumu un tehnisko un citu būtisko informāciju.”;

“Komisija izvērtē dalībvalstu veiktos pasākumus un tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par minētajām obligātajām kvalifikācijas prasībām, ņemot vērā minēto izvērtējumu un tehnisko un citu būtisko informāciju.”;

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3. daļa – 9. punkts – a apakšpunkts – i punkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EK) Nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>23. pants – 4. punkts – 1. daļa</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“Dalībvalstis nosaka obligātās kvalifikācijas prasības personālam, kas veic 2. punktā minētās darbības. Ņemot vērā dalībvalstu veikto pasākumu izvērtējumu un tehnisko un citu būtisko informāciju, Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 24.a pantu pieņemt deleģētos aktus par minēto obligāto kvalifikācijas prasību saskaņošanu.”;

“Dalībvalstis nosaka obligātās kvalifikācijas prasības personālam, kas veic 2. punktā minētās darbības. Ņemot vērā dalībvalstu veikto pasākumu izvērtējumu un tehnisko un citu būtisko informāciju, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par minēto obligāto kvalifikācijas prasību saskaņošanu.”;

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3. daļa – 9. punkts – b apakšpunkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EK) Nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>23. pants – 7. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“7. Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 24.a pantu pieņemt deleģētos aktus, lai noteiktu tādu tehnoloģiju un paņēmienu sarakstu, kas uzņēmumiem jāizmanto, lai novērstu un samazinātu kontrolējamo vielu noplūdes un emisijas.”;

“7. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot tādu tehnoloģiju un paņēmienu sarakstu, kas uzņēmumiem jāizmanto, lai novērstu un samazinātu kontrolējamo vielu noplūdes un emisijas.”;

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3. daļa – 11. punkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EK) Nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>24.a pants – 2. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 7. panta 2. punktā, 8. panta 3. un 5. punktā, 10. panta 3. un 6. punktā, 13. panta 2. punktā, 18. panta 9. punktā, 19. pantā, 20. panta 2. punktā, 22. panta 3., 4. un 5. punktā, 23. panta 4. un 7. punktā, 24. panta 2. un 3. punktā, 26. panta 3. punktā un 27. panta 10. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2. Pilnvaras pieņemt 7. panta 2. punktā, 8. panta 3. un 5. punktā, 10. panta 3. un 6. punktā, 13. panta 2. punktā, 18. panta 9. punktā, 19. pantā, 20. panta 2. punktā, 22. panta 3., 4. un 5. punktā, 23. panta 4. un 7. punktā, 24. panta 2. un 3. punktā, 26. panta 3. punktā un 27. panta 10. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3. daļa – 14. punkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EK) Nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>27. pants – 10. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“10. Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 24.a pantu pieņemt deleģētos aktus par šā panta 1.–7. punktā noteikto ziņošanas prasības grozījumiem nolūkā izpildīt Protokola saistības vai sekmēt to piemērošanu.”;

“10. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu attiecībā uz šā panta 1.–7. punktā noteikto ziņošanas prasību grozīšanu nolūkā izpildīt Protokola saistības vai sekmēt to piemērošanu.”;

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums (t. i., grozīšana).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – II daļa – 4. punkts – 2. daļa – 1. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2002/58/EK</DocAmend2>

<Article2>4. pants – 5. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“5. Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 14.b pantu pieņemt deleģētos aktus par šā panta 2., 3. un 4. punktā minētajām informācijas un paziņošanas prasībām piemērojamiem nosacījumiem, formātu un procedūrām pēc apspriedes ar Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūru (ENISA), saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 29. pantu izveidoto Darba grupu fizisku personu aizsardzībai attiecībā uz personas datu apstrādi, kā arī Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju.”;

“5. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 14.b pantu, lai papildinātu šo direktīvu attiecībā uz šā panta 2., 3. un 4. punktā minētajām informācijas un paziņošanas prasībām piemērojamiem nosacījumiem, formātu un procedūrām pēc apspriešanās ar Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūru (ENISA), saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 29. pantu izveidoto Darba grupu fizisku personu aizsardzībai attiecībā uz personas datu apstrādi, kā arī Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju.”;

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – II daļa – 4. punkts – 2. daļa – 3. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2002/58/EK</DocAmend2>

<Article2>14.b pants – 2. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 4. panta 5. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2. Pilnvaras pieņemt 4. panta 5. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

</Amend>

 

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – IV daļa – 8. punkts – 2. daļa – 3. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 89/391/EEK</DocAmend2>

<Article2>17.b pants – 2. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 16.a pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2. Pilnvaras pieņemt 16.a pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – IV daļa – 16. punkts – 2. daļa – 2. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 92/91/EEK</DocAmend2>

<Article2>11.a pants – 2. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 11. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2. Pilnvaras pieņemt 11. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – IV daļa – 17. punkts – 2. daļa – 2. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 92/104/EEK</DocAmend2>

<Article2>11.a pants – 2. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 11. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2. Pilnvaras pieņemt 11. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ...[šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – IV daļa – 18. punkts – 2. daļa – 2. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 93/103/EK</DocAmend2>

<Article2>12.a pants – 2. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 12. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2. Pilnvaras pieņemt 12. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – IV daļa – 21. punkts – 2. daļa – 2. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 1999/92/EK</DocAmend2>

<Article2>10.a pants – 2. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 10. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2. Pilnvaras pieņemt 10. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – IV daļa – 22. punkts – 2. daļa – 2. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2000/54/EK</DocAmend2>

<Article2>19.a pants – 2. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 19. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2. Pilnvaras pieņemt 19. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – IV daļa – 27. punkts – 2. daļa – 2. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2009/104/EK</DocAmend2>

<Article2>11.a pants – 2. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 11. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2. Pilnvaras pieņemt 11. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – V daļa – 29. punkts – 2. daļa – 1. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2009/73/EK</DocAmend2>

<Article2>6. pants – 4. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 50.a pantu, nosakot pamatnostādnes reģionālai sadarbībai solidaritātes gaisotnē.”;

“4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 50.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot pamatnostādnes reģionālai sadarbībai solidaritātes gaisotnē.”;

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – V daļa – 29. punkts – 2. daļa – 2. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2009/73/EK</DocAmend2>

<Article2>11. pants – 10. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“10. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 50.a pantu, nosakot pamatnostādnes, ar ko paredz šā panta īstenošanai piemērojamo procedūru.”;

“10. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 50.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot pamatnostādnes, ar ko paredz šā panta īstenošanai piemērojamo procedūru.”;

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – V daļa – 29. punkts – 2. daļa – 3. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2009/73/EK</DocAmend2>

<Article2>15. pants – 3. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 50.a pantu, nosakot pamatnostādnes, lai nodrošinātu, ka pārvades sistēmas īpašnieks un uzglabāšanas sistēmas operators pilnībā ievēro šā panta 2. punktu.”;

“3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 50.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot pamatnostādnes, lai nodrošinātu, ka pārvades sistēmas īpašnieks un uzglabāšanas sistēmas operators pilnībā ievēro šā panta 2. punktu.”;

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – V daļa – 29. punkts – 2. daļa – 4. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2009/73/EK</DocAmend2>

<Article2>36. pants – 10. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“10. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 50.a pantu, nosakot pamatnostādnes, lai piemērotu šā panta 1. punktā paredzētos nosacījumus, un izklāstot procedūru šā panta 3., 6., 8. un 9. punkta piemērošanai.”;

“10. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 50.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot pamatnostādnes, lai piemērotu šā panta 1. punktā paredzētos nosacījumus, un izklāstot procedūru šā panta 3., 6., 8. un 9. punkta piemērošanai.”;

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – V daļa – 29. punkts – 2. daļa – 5. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2009/73/EK</DocAmend2>

<Article2>42. pants – 5. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“5. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 50.a pantu, nosakot pamatnostādnes par regulatīvo iestāžu pienākumu sadarboties savā starpā un ar Aģentūru.”;

“5. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 50.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot pamatnostādnes par regulatīvo iestāžu pienākumu sadarboties savā starpā un ar Aģentūru.”;

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – V daļa – 29. punkts – 2. daļa – 6. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2009/73/EK</DocAmend2>

<Article2>43. pants – 9. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“9. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 50.a pantu, nosakot pamatnostādnes, ar ko paredz procedūru, kas regulatīvajām iestādēm, Aģentūrai un Komisijai ir jāpiemēro jautājumā par regulatīvo iestāžu pieņemto lēmumu atbilstību šajā pantā minētajām pamatnostādnēm.”;

“9. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 50.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot pamatnostādnes, ar ko paredz procedūru, kas regulatīvajām iestādēm, Aģentūrai un Komisijai ir jāpiemēro jautājumā par regulatīvo iestāžu pieņemto lēmumu atbilstību šajā pantā minētajām pamatnostādnēm.”;

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – V daļa – 29. punkts – 2. daļa – 7. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2009/73/EK</DocAmend2>

<Article2>44. pants – 4. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 50.a pantu, nosakot pamatnostādnes, ar kurām nosaka lietvedības metodes un kārtību, kā arī saglabājamo datu formātu un saturu.”;

“4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 50.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot pamatnostādnes, ar kurām nosaka lietvedības metodes un kārtību, kā arī saglabājamo datu formātu un saturu.”;

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – V daļa – 29. punkts – 2. daļa – 8. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2009/73/EK</DocAmend2>

<Article2>50.a pants – 2. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 6. panta 4. punktā, 11. panta 10. punktā, 15. panta 3. punktā, 36. panta 10. punktā, 42. panta 5. punktā, 43. panta 9. punktā un 44. panta 4. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2. Pilnvaras pieņemt 6. panta 4. punktā, 11. panta 10. punktā, 15. panta 3. punktā, 36. panta 10. punktā, 42. panta 5. punktā, 43. panta 9. punktā un 44. panta 4. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – V daļa – 30. punkts – 2. daļa – 1. punkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EK) Nr. 715/2009</DocAmend2>

<Article2>3. pants – 5. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“5. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 27.a pantu, nosakot pamatnostādnes, kurās sīki izklāsta šā panta 1. un 2. punkta īstenošanai piemērojamo procedūru.”;

“5. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 27.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot pamatnostādnes, kurās sīki izklāsta šā panta 1. un 2. punkta īstenošanai piemērojamo procedūru.”;

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – V daļa – 30. punkts – 2. daļa – 2. punkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EK) Nr. 715/2009</DocAmend2>

<Article2>6. pants – 11. punkts – 2. daļa</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“Ja Komisija pēc savas iniciatīvas ierosina pieņemt tīkla kodeksu, tā vismaz divus mēnešus par kodeksa projektu apspriežas ar Aģentūru, gāzes PSOET un visām attiecīgajām ieinteresētajām personām. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 27.a pantu, pieņemot šādus tīkla kodeksus.”

“Ja Komisija pēc savas iniciatīvas ierosina pieņemt tīkla kodeksu, tā vismaz divus mēnešus par kodeksa projektu apspriežas ar Aģentūru, gāzes PSOET un visām attiecīgajām ieinteresētajām personām. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 27.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, pieņemot šādus tīkla kodeksus.”

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – V daļa – 30. punkts – 2. daļa – 4. punkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EK) Nr. 715/2009</DocAmend2>

<Article2>12. pants – 3. punkts – 1. daļa</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“Lai sasniegtu šā panta 1. un 2. punktā noteiktos mērķus, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 27.a pantu, lai, ņemot vērā pastāvošās reģionālās sadarbības struktūras, noteiktu katras reģionālās sadarbības struktūras ģeogrāfisko teritoriju. Šajā nolūkā Komisija apspriežas ar Aģentūru un gāzes PSOET.”

“Lai sasniegtu šā panta 1. un 2. punktā noteiktos mērķus, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 27.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, lai, ņemot vērā pastāvošās reģionālās sadarbības struktūras, noteiktu katras reģionālās sadarbības struktūras ģeogrāfisko teritoriju. Šajā nolūkā Komisija apspriežas ar Aģentūru un gāzes PSOET.”

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – V daļa – 30. punkts – 2. daļa – 5. punkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EK) Nr. 715/2009</DocAmend2>

<Article2>23. pants – 2. punkts – 2. daļa</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 27.a pantu, paredzot pamatnostādnes par šā panta 1. punktā uzskaitītajiem jautājumiem un grozot attiecīgā punkta a), b) un c) apakšpunktā minētās pamatnostādnes.”;

“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 27.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, paredzot pamatnostādnes par šā panta 1. punktā uzskaitītajiem jautājumiem, un attiecībā uz šā punkta a), b) un c) apakšpunktā minēto pamatnostādņu grozīšanu.”;

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana un grozīšana).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – V daļa – 30. punkts – 2. daļa – 6. punkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EK) Nr. 715/2009</DocAmend2>

<Article2>27.a pants – 2. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 3. panta 5. punktā, 6. panta 11. punktā, 7. panta 3. punktā, 12. panta 3. punktā un 23. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2. Pilnvaras pieņemt 3. panta 5. punktā, 6. panta 11. punktā, 7. panta 3. punktā, 12. panta 3. punktā un 23. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VI daļa – 32. punkts – 2. daļa – 6. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 91/271/EEK </DocAmend2>

<Article2>17.a pants – 2. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 3. panta 2. punktā, 4. panta 3. punktā, 5. panta 3. punktā, 11. panta 2. punktā un 12. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2. Pilnvaras pieņemt 3. panta 2. punktā, 4. panta 3. punktā, 5. panta 3. punktā, 11. panta 2. punktā un 12. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VI daļa – 33. punkts – 2. daļa – 2. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 91/676/EEK </DocAmend2>

<Article2>8.a pants – 2. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 8. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2. Pilnvaras pieņemt 8. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VI daļa – 35. punkts – 2. daļa – 1. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 96/59/EK</DocAmend2>

<Article2>10. pants – 2. punkts – ievaddaļa</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.b pantu, lai:

2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.b pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu šādos nolūkos:

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VI daļa – 35. punkts – 2. daļa – 3. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 96/59/EK </DocAmend2>

<Article2>10.b pants – 2. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 10. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2. Pilnvaras pieņemt 10. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VI daļa – 36. punkts – 4. daļa – 2. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 98/83/EK </DocAmend2>

<Article2>11.a pants – 2. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 11. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2. Pilnvaras pieņemt 11. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VI daļa – 37. punkts – 3. daļa – 2. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2000/53/EK</DocAmend2>

<Article2>5. pants – 5. punkts – 2. daļa</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu par likvidācijas sertifikāta minimālajām prasībām.”;

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot likvidācijas sertifikāta minimālās prasības.”;

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VI daļa – 37. punkts – 3. daļa – 4. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2000/53/EK</DocAmend2>

<Article2>7. pants – 2. punkts – 3. daļa</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu par sīki izstrādātiem noteikumiem, lai kontrolētu, kā dalībvalstis pilda pirmajā daļā noteiktos mērķus. Izstrādājot minētos noteikumus, Komisija ņem vērā visus attiecīgos faktorus, cita starpā datu pieejamību un nolietotu transportlīdzekļu eksporta un importa jautājumus.”;

“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot sīki izstrādātus noteikumus, kas nepieciešami, lai kontrolētu, kā dalībvalstis pilda pirmajā daļā noteiktos mērķus. Izstrādājot šādus noteikumus, Komisija ņem vērā visus attiecīgos faktorus, cita starpā datu pieejamību un nolietotu transportlīdzekļu eksporta un importa jautājumus.”;

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VI daļa – 37. punkts – 3. daļa – 5. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2000/53/EK</DocAmend2>

<Article2>8. pants – 2. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu par 1. punktā minētajiem standartiem. Izstrādājot minētos standartus, Komisija ņem vērā darbu, kas šajā jomā risinās attiecīgos starptautiskos forumos, kā arī vajadzības gadījumā piedalās šādā darbā.”;

“2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot 1. punktā minētos standartus. Izstrādājot šādus standartus, Komisija ņem vērā darbu, kas šajā jomā risinās attiecīgos starptautiskos forumos, kā arī vajadzības gadījumā piedalās šajā darbā.”;

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VI daļa – 37. punkts – 3. daļa – 6. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2000/53/EK </DocAmend2>

<Article2>9.a pants – 2. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 4. panta 2. punkta b) apakšpunktā, 5. panta 5. punktā, 6. panta 6. punktā, 7. panta 2. punktā un 8. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2. Pilnvaras pieņemt 4. panta 2. punkta b) apakšpunktā, 5. panta 5. punktā, 6. panta 6. punktā, 7. panta 2. punktā un 8. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VI daļa – 38. punkts – 3. daļa – 1. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2000/60/EK</DocAmend2>

<Article2>8. pants – 3. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 20.a pantu, lai noteiktu tehniskās specifikācijas un standartizētas metodes ūdens resursu stāvokļa analīzei un monitoringam.”;

“3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 20.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot tehniskās specifikācijas un standartizētas metodes ūdens resursu stāvokļa analīzei un monitoringam.”;

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VI daļa – 38. punkts – 3. daļa – 3. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2000/60/EK </DocAmend2>

<Article2>20.a pants – 2. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 8. panta 3. punktā, 20. panta 1. punkta pirmajā daļā un V pielikuma 1.4.1. punkta ix) apakšpunktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2. Pilnvaras pieņemt 8. panta 3. punktā, 20. panta 1. punkta pirmajā daļā un V pielikuma 1.4.1. punkta ix) apakšpunktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VI daļa – 38. punkts – 3. daļa – 5. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2000/60/EK </DocAmend2>

<Article2>V pielikums – 1.4.1. punkts – ix apakšpunkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“ix) Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 20.a pantu, nosakot savstarpēji salīdzinošās kalibrēšanas rezultātus un dalībvalstu monitoringa sistēmu klasifikācijas vērtības saskaņā ar i)–viii) apakšpunktu. To publicē sešu mēnešu laikā pēc savstarpēji salīdzinošās kalibrēšanas pabeigšanas.”.

“ix) Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 20.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, izklāstot savstarpēji salīdzinošās kalibrēšanas rezultātus un nosakot dalībvalstu monitoringa sistēmu klasifikācijas vērtības saskaņā ar i)–viii) apakšpunktu. Tos publicē sešu mēnešu laikā pēc savstarpēji salīdzinošās kalibrēšanas pabeigšanas.”.

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VI daļa – 41. punkts – 2. daļa – 2. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2004/107/EK </DocAmend2>

<Article2>5.a pants – 2. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 4. panta 15. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2. Pilnvaras pieņemt 4. panta 15. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VI daļa – 42. punkts – 3. daļa – 1. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2006/7/EK</DocAmend2>

<Article2>15. pants – 2. punkts – a apakšpunkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) noteiktu EN/ISO standartu par mikrobioloģisko metožu līdzvērtību 3. panta 9. punkta piemērošanas nolūkā;

a) papildinātu šo direktīvu, nosakot EN/ISO standartu par mikrobioloģisko metožu līdzvērtību 3. panta 9. punkta piemērošanas nolūkā;

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VI daļa – 42. punkts – 3. daļa – 1. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2006/7/EK</DocAmend2>

<Article2>15. pants – 2. punkts – b apakšpunkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) vajadzības gadījumā, ņemot vērā zinātnes un tehnikas attīstību, grozītu I pielikumu attiecībā uz minētajā pielikumā noteikto parametru analīzes metodēm;

b) vajadzības gadījumā grozītu I pielikumu attiecībā uz minētajā pielikumā noteikto parametru analīzes metodēm, ņemot vērā zinātnes un tehnikas attīstību;

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums (t. i., grozīšana).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VI daļa – 42. punkts – 3. daļa – 1. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2006/7/EK</DocAmend2>

<Article2>15. pants – 2. punkts – c apakšpunkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) vajadzības gadījumā, ņemot vērā zinātnes un tehnikas attīstību, grozītu V pielikumu.”;

c) vajadzības gadījumā grozītu V pielikumu, ņemot vērā zinātnes un tehnikas attīstību.”;

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums (t. i., grozīšana).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VI daļa – 42. punkts – 3. daļa – 2. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2006/7/EK </DocAmend2>

<Article2>15.a pants – 2. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 15. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2. Pilnvaras pieņemt 15. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VI daļa – 43. punkts – 3. daļa – 1. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2006/21/EK</DocAmend2>

<Article2>22. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 22.a pantu, lai:

2.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 22.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu šādos nolūkos:

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VI daļa – 43. punkts – 3. daļa – 1. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2006/21/EK</DocAmend2>

<Article2>22. pants – 2. punkts – 1. daļa – a punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) izstrādātu tehniskās prasības 13. panta 6. punkta piemērošanas nolūkā, tostarp tehniskās prasības attiecībā uz vāja, skābju iedarbībā sadalāma cianīda noteikšanu un tā mērīšanas metodi;

a) izstrādāt tehniskās prasības 13. panta 6. punkta piemērošanas nolūkā, tostarp tehniskās prasības attiecībā uz vāja, skābju iedarbībā sadalāma cianīda noteikšanu un tā mērīšanas metodi;

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VI daļa – 43. punkts – 3. daļa – 1. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2006/21/EK</DocAmend2>

<Article2>22. pants – 2. punkts – 1. daļa – b punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) pabeigtu izstrādāt tehniskās prasības II pielikumā ietvertajai atkritumu klasifikācijai;

b) pabeigt izstrādāt tehniskās prasības II pielikumā ietvertajai atkritumu klasifikācijai;

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VI daļa – 43. punkts – 3. daļa – 1. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2006/21/EK</DocAmend2>

<Article2>22. pants – 2. punkts – 1. daļa – c punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) interpretētu 3. panta 3. punktā sniegto definīciju;

c) sniegt 3. panta 3. punktā minētās definīcijas interpretāciju;

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VI daļa – 43. punkts – 3. daļa – 1. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2006/21/EK</DocAmend2>

<Article2>22. pants – 2. punkts – 1. daļa – d punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d) noteiktu kritērijus atkritumu apsaimniekošanas objektu klasifikācijai saskaņā ar III pielikumu;

d) noteikt kritērijus atkritumu apsaimniekošanas objektu klasifikācijai saskaņā ar III pielikumu;

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VI daļa – 43. punkts – 3. daļa – 1. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2006/21/EK</DocAmend2>

<Article2>22. pants – 2. punkts – 1. daļa – e punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

e) noteiktu saskaņotus paraugu ņemšanas un analīzes standartus, kas vajadzīgi, lai tehniski īstenotu šo direktīvu.

e) noteikt saskaņotus paraugu ņemšanas un analīzes standartus, kas vajadzīgi, lai tehniski īstenotu šo direktīvu.

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VI daļa – 43. punkts – 3. daļa – 2. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2006/21/EK </DocAmend2>

<Article2>22.a pants – 2. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 22. panta 2. un 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2. Pilnvaras pieņemt 22. panta 2. un 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VI daļa – 44. punkts – 2. daļa – 2. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2006/118/EK </DocAmend2>

<Article2>8.a pants – 2. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 8. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2. Pilnvaras pieņemt 8. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VI daļa – 46. punkts – 3. daļa – 2. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2007/2/EK</DocAmend2>

<Article2>7. pants – 1. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“1.  Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 21.a pantu pieņemt deleģētos aktus, lai noteiktu tehniskus pasākumus sadarbspējai un, ja praktiski iespējams, telpisko datu kopu un pakalpojumu saskaņošanai. Izstrādājot minētos pasākumus, ņem vērā attiecīgās lietotāju prasības, pastāvošās ierosmes un starptautiskos standartus telpisko datu kopu saskaņošanai, kā arī praktisko iespējamību un izmaksu un ieguvumu apsvērumus.”

“1.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 21.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot tehniskus pasākumus sadarbspējai un, ja praktiski iespējams, telpisko datu kopu un pakalpojumu saskaņošanai. Izstrādājot minētos pasākumus, ņem vērā attiecīgās lietotāju prasības, pastāvošās ierosmes un starptautiskos standartus telpisko datu kopu saskaņošanai, kā arī praktisko iespējamību un izmaksu un ieguvumu apsvērumus.”

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VI daļa – 46. punkts – 3. daļa – 3. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2007/2/EK</DocAmend2>

<Article2>16. pants – 1. daļa – ievaddaļa</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 21.a pantu pieņemt deleģētos aktus par noteikumiem, kas šīs nodaļas papildināšanas nolūkā paredz it sevišķi:

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 21.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot:

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VI daļa – 46. punkts – 3. daļa – 4. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2007/2/EK</DocAmend2>

<Article2>17. pants – 8. punkts – 2. daļa</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 21.a pantu, lai paredzētu noteikumus, kas reglamentē minētos nosacījumus. Minētajiem noteikumiem ir pilnībā jāatbilst šā panta 1., 2. un 3. punktā noteiktajiem principiem.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 21.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot noteikumus, kas reglamentē minētos nosacījumus. Minētajiem noteikumiem ir pilnībā jāatbilst šā panta 1., 2. un 3. punktā noteiktajiem principiem.

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VI daļa – 46. punkts – 3. daļa – 5. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2007/2/EK</DocAmend2>

<Article2>21.a pants – 2. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 4. panta 7. punktā, 7. panta 1. punktā, 16. pantā un 17. panta 8. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2. Pilnvaras pieņemt 4. panta 7. punktā, 7. panta 1. punktā, 16. pantā un 17. panta 8. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VI daļa – 47. punkts – 2. daļa – 2. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2007/60/EK</DocAmend2>

<Article2>11.a pants – 2. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 11. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2. Pilnvaras pieņemt 11. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VI daļa – 48. punkts – 2. daļa – 2. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2008/50/EK </DocAmend2>

<Article2>28.a pants – 2. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 28. panta 1. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2. Pilnvaras pieņemt 28. panta 1. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VI daļa – 49. punkts – 2. daļa – 1. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2008/56/EK</DocAmend2>

<Article2>9. pants – 3. punkts – 1. daļa</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu, lai līdz 2010. gada 15. jūlijam noteiktu kritērijus un metodoloģiskus standartus, kas jāizmanto dalībvalstīm, pamatojoties uz I un III pielikumu, tā, lai nodrošinātu saskanību un ļautu dažādos jūras reģionos un apakšreģionos salīdzināt to, ciktāl ir panākts labs vides stāvoklis.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, līdz 2010. gada 15. jūlijam nosakot kritērijus un metodoloģiskus standartus, kas jāizmanto dalībvalstīm, pamatojoties uz I un III pielikumu, tā, lai nodrošinātu saskanību un ļautu dažādos jūras reģionos un apakšreģionos salīdzināt to, ciktāl ir panākts labs vides stāvoklis.

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VI daļa – 49. punkts – 2. daļa – 2. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2008/56/EK</DocAmend2>

<Article2>11. pants – 4. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu, lai noteiktu monitoringa un novērtējuma specifikācijas un standartmetodes, kurās ņemtas vērā spēkā esošās saistības un ar kurām nodrošina monitoringa un novērtējuma rezultātu salīdzināmību.”;

“4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot monitoringa un novērtējuma specifikācijas un standartmetodes, kurās ņemtas vērā spēkā esošās saistības un ar kurām nodrošina monitoringa un novērtējuma rezultātu salīdzināmību.”;

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>75</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VI daļa – 49. punkts – 2. daļa – 4. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2008/56/EK </DocAmend2>

<Article2>24.a pants – 2. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 9. panta 3. punktā, 11. panta 4. punktā un 24. panta 1. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2. Pilnvaras pieņemt 9. panta 3. punktā, 11. panta 4. punktā un 24. panta 1. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>76</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VI daļa – 52. punkts – 2. daļa – 2. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2009/147/EK</DocAmend2>

<Article2>15.a pants – 2. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 15. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2. Pilnvaras pieņemt 15. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>77</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VI daļa – 53. punkts – 1. daļa</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai atjauninātu Regulu (EK) Nr. 1221/2009 un noteiktu novērtēšanas procedūras, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu nolūkā grozīt minētās regulas pielikumus un to papildināt ar procedūrām salīdzinošā novērtējuma veikšanai attiecībā uz EMAS kompetentajām iestādēm. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu*. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

Lai atjauninātu Regulu (EK) Nr. 1221/2009 un noteiktu novērtēšanas procedūras, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu, lai grozītu minētās regulas pielikumus un to papildinātu ar procedūrām EMAS kompetento iestāžu salīdzinošā novērtējuma veikšanai, un nodrošinātu nozares atsauces dokumentus, kā arī norādījumus, kas attiecas uz organizāciju reģistrāciju un saskaņošanas procedūrām. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Atbilst to pantu grozījumiem, ar kuriem deleģēto aktu procedūrai pielāgo pasākumus, kurus agrāk iesniedza, izmantojot regulatīvās kontroles procedūru.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>78</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VI daļa – 53. punkts – 2. daļa</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai nodrošinātu vienotus apstākļus Regulas (EK) Nr. 1221/2009 īstenošanai, būtu jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras attiecībā uz konkrētu procedūru saskaņošanu un saistībā ar nozaru atsauces dokumentiem. Minētās pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.

svītrots

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Atbilst to pantu grozījumiem, ar kuriem deleģēto aktu procedūrai pielāgo pasākumus, kurus agrāk iesniedza, izmantojot regulatīvās kontroles procedūru.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>79</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VI daļa – 53. punkts – 3. daļa – 1. punkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EK) Nr. 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>16. pants – 4. punkts – 1. daļa</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem norādījumu dokumentus, kuros atsaucas uz Kompetento iestāžu foruma apstiprinātajām saskaņošanas procedūrām. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 49. panta 2. punktā minēto procedūru.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 48.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, izstrādājot norādījumu dokumentus par Kompetento iestāžu foruma apstiprinātajām saskaņošanas procedūrām.

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Grozījums ir paredzēts, lai deleģēto aktu procedūrai pielāgotu pasākumu, ko agrāk iesniedza, izmantojot regulatīvās kontroles procedūru.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>80</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VI daļa – 53. punkts – 3. daļa – 2. punkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EK) Nr. 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>17. pants – 3. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 48.a pantu par procedūrām salīdzinošā novērtējuma veikšanai attiecībā uz EMAS kompetentajām iestādēm, ietverot atbilstīgas procedūras salīdzinošā novērtējuma rezultātā pieņemtu lēmumu pārsūdzēšanai.”;

“3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 48.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot procedūras EMAS kompetento iestāžu salīdzinošā novērtējuma veikšanai, ietverot atbilstīgas procedūras salīdzinošā novērtējuma rezultātā pieņemtu lēmumu pārsūdzēšanai.”;

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>81</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VI daļa – 53. punkts – 3. daļa – 3. punkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EK) Nr. 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>30. pants – 6. punkts – 1. daļa </Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem norādījumu dokumentus, kuros atsaucas uz Akreditācijas un licencēšanas iestāžu foruma apstiprinātajām saskaņošanas procedūrām. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 49. panta 2. punktā minēto procedūru.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 48.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, izstrādājot norādījumus par Akreditācijas un licencēšanas iestāžu foruma apstiprinātajām saskaņošanas procedūrām.

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Grozījums ir paredzēts, lai deleģēto aktu procedūrai pielāgotu pasākumu, ko agrāk iesniedza, izmantojot regulatīvās kontroles procedūru.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>82</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VI daļa – 53. punkts – 3. daļa – 4. punkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EK) Nr. 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>46. pants – 6. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“6. Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 1. punktā minētos nozares atsauces dokumentus un 4. punktā minētos norādījumus saskaņā ar 49. panta 2. punktā minēto procedūru.”;

“6. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 48.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, pieņemot 1. punktā minētos nozares atsauces dokumentus un 4. punktā minētos norādījumus.”;

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Grozījums ir paredzēts, lai deleģēto aktu procedūrai pielāgotu pasākumu, ko agrāk iesniedza, izmantojot regulatīvās kontroles procedūru.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>83</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VI daļa – 53. punkts – 3. daļa – 6. punkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EK) Nr. 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>48.a pants</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“48.a pants

“48.a pants

Deleģēšanas īstenošana

Deleģēšanas īstenošana

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2. Pilnvaras pieņemt 17. panta 3. punktā un 48. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2. Pilnvaras pieņemt 16. panta 4. punktā, 17. panta 3. punktā, 30. panta 6. punktā, 46. panta 6. punktā un 48. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 17. panta 3. punktā un 48. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošus deleģētos aktus.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 16. panta 4. punktā, 17. panta 3. punktā, 30. panta 6. punktā, 46. panta 6. punktā un 48. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošus deleģētos aktus.

4. Pirms deleģēta akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar katras dalībvalsts ieceltiem ekspertiem saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu*.

4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu*.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

6. Saskaņā ar 17. panta 3. punktu un 48. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja līdz minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

6. Saskaņā ar 16. panta 4. punktu, 17. panta 3. punktu, 30. panta 6. punktu, 46. panta 6. punktu un 48. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

_______________

_______________

* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.”;

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu) un atsauču atjaunināšana atbilstoši iepriekšējiem grozījumiem.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>84</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VI daļa – 54. punkts – 4. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EK) Nr. 66/2010</DocAmend2>

<Article2>6. pants – 7. punkts – 1. daļa</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 15.a pantu, lai piešķirtu atkāpes no šā panta 6. punkta attiecībā uz atsevišķu produktu kategorijām, kuri satur 6. punktā minētās vielas, un tikai tādā gadījumā, ja nav tehniski iespējams tos kā tādus aizstāt vai izmantot alternatīvus materiālus vai mainīt dizainu, vai gadījumā, ja produktiem ir ievērojami lielāki vispārējie ekoloģiskie raksturlielumi salīdzinājumā ar citiem tās pašas kategorijas produktiem.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 15.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, piešķirot atkāpes no šā panta 6. punkta tādu atsevišķu produktu kategorijām, kuri satur 6. punktā minētās vielas, un tikai tādā gadījumā, ja nav tehniski iespējams tos kā tādus aizstāt vai izmantot alternatīvus materiālus vai mainīt dizainu, vai gadījumā, ja produktiem ir ievērojami lielāki vispārējie ekoloģiskie raksturlielumi salīdzinājumā ar citiem tās pašas kategorijas produktiem.

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>85</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VI daļa – 54. punkts – 4. daļa – 2. punkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EK) Nr. 66/2010</DocAmend2>

<Article2>8. pants – 2. punkts – 1. daļa</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 15.a pantu, lai vēlākais deviņus mēnešus pēc apspriedes ar ESEK Komisija pieņemtu pasākumus konkrētu ES ekomarķējuma kritēriju noteikšanai katrā produktu grupā. Šos pasākumus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 15.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, vēlākais, deviņus mēnešus pēc apspriešanās ar ESEK nosakot pasākumus konkrētu ES ekomarķējuma kritēriju noteikšanai katrā produktu grupā. Šos pasākumus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>86</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VI daļa – 54. punkts – 4. daļa – 4. punkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EK) Nr. 66/2010</DocAmend2>

<Article2>15.a pants – 2. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 6. panta 7. punktā, 8. panta 2. punktā un 15. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2. Pilnvaras pieņemt 6. panta 7. punktā, 8. panta 2. punktā un 15. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>87</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VII daļa – 55. punkts – 3. daļa – 1. punkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EEK) Nr. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>2. pants – 6. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“6. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu, lai atjauninātu Prodcom sarakstu un par katru pozīciju faktiski savākto informāciju.”;

“6. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, atjauninot Prodcom sarakstu un faktiski savākto informāciju par katru pozīciju.”;

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>88</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VII daļa – 55. punkts – 3. daļa – 2. punkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EEK) Nr. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>3. pants – 5. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“5. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem šā panta 3. punkta piemērošanai, tostarp lai pielāgotos tehnikas attīstībai.”;

“5. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, pieņemot sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu šā panta 3. punktu, tostarp lai pielāgotos tehnikas attīstībai.”;

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>89</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VII daļa – 55. punkts – 3. daļa – 3. punkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EEK) Nr. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>4. pants – 2. daļa</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tomēr attiecībā uz dažām Prodcom saraksta pozīcijām Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu, paredzot, ka apsekojumi jāveic katru mēnesi vai katru ceturksni.

Tomēr attiecībā uz dažām Prodcom saraksta pozīcijām Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, paredzot, ka apsekojumi jāveic katru mēnesi vai katru ceturksni.

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>90</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VII daļa – 55. punkts – 3. daļa – 4. punkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EEK) Nr. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>5. pants – 1. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“1. Vajadzīgo informāciju vāc dalībvalstis, izmantojot apsekojuma aptaujas lapas, kuru saturs atbilst pasākumiem, ko nosaka Komisija. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu par minētajiem pasākumiem.”;

“1. Vajadzīgo informāciju vāc dalībvalstis, izmantojot apsekojuma aptaujas lapas, kuru saturs atbilst pasākumiem, ko nosaka Komisija. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot minētos pasākumus.”;

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>91</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VII daļa – 55. punkts – 3. daļa – 5. punkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EEK) Nr. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>6. pants – 1. daļa</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu par sīki izstrādātiem noteikumiem, ar kuriem saskaņā dalībvalstis apstrādā aizpildītās 5. panta 1. punktā minētās aptaujas lapas vai 5. panta 3. punktā minēto informāciju no citiem avotiem.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot sīki izstrādātus noteikumus, ar kuriem saskaņā dalībvalstis apstrādā aizpildītās 5. panta 1. punktā minētās aptaujas lapas vai 5. panta 3. punktā minēto informāciju no citiem avotiem.

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>92</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VII daļa – 55. punkts – 3. daļa – 6. punkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EEK) Nr. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>9.a pants – 2. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 2. panta 6. punktā, 3. panta 5. punktā, 4. pantā, 5. panta 1. punktā un 6. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2. Pilnvaras pieņemt 2. panta 6. punktā, 3. panta 5. punktā, 4. pantā, 5. panta 1. punktā un 6. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

 

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VII daļa – 56. punkts – 2. daļa – 1. punkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EEK) Nr. 696/93</DocAmend2>

<Article2>6. pants – 1. daļa</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 6.a pantu, it sevišķi lai grozītu ražošanas sistēmas statistikas vienības, izmantotos kritērijus un pielikumā noteiktās definīcijas nolūkā tos pielāgot ekonomikas un tehnikas attīstībai.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 6.a pantu, lai grozītu ražošanas sistēmas statistikas vienības, izmantotos kritērijus un pielikumā noteiktās definīcijas nolūkā tos pielāgot ekonomikas un tehnikas attīstībai.

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>94</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VII daļa – 56. punkts – 2. daļa – 2. punkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EEK) Nr. 696/93</DocAmend2>

<Article2>6.a pants – 2. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 6. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2. Pilnvaras pieņemt 6. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>95</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 1. daļa – 4. ievilkums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 papildinātu minēto regulu ar kvalitātes novērtējuma kritērijiem;

 papildinātu minēto regulu ar mainīgo lielumu kvalitātes novērtējuma kritērijiem;

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Ievaddaļas (apsvēruma) teksta saskaņošana ar ierosināto Regulas (EK) Nr. 1165/98 10. panta 5. punkta grozījumu.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>96</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 2. punkts – ievaddaļa</Article>

 

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2) regulas 4. panta 2. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

2) regulas 4. panta 2. punkta pirmās daļas d) punktā otro daļu aizstāj ar šādu:

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Saskaņā ar jaunāko Tiesas judikatūru ir vēlams, lai pilnvarojumā būtu skaidri precizēts, vai pilnvaras tiek piešķirtas, lai papildinātu vai grozītu tiesību aktu. Tas ir konsekventi darīts visā tekstā.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>97</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 2. punkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EK) Nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>4. pants – 2. punkts – 1. daļa – d punkts – 2. daļa</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Informācija par pirmajā daļā minētajām shēmām ir noteikta pielikumos. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu par shēmu apstiprināšanu un piemērošanu.

Informācija par pirmajā daļā minētajām shēmām ir noteikta pielikumos. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, sīkāk precizējot shēmu apstiprināšanu un piemērošanu.

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Saskaņā ar jaunāko Tiesas judikatūru ir vēlams, lai pilnvarojumā būtu skaidri precizēts, vai pilnvaras tiek piešķirtas, lai papildinātu vai grozītu tiesību aktu. Tas ir konsekventi darīts visā tekstā.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>98</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 3. punkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EK) Nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>10. pants – 5. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“5. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu par kvalitātes novērtējuma kritērijiem.”;

“5. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, precizējot mainīgo lielumu kvalitātes novērtējuma kritērijus.”

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Grozījumā ir precizēts pilnvarojums (papildināšana) un ir noteikts precīzs deleģētā akta priekšmets.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>99</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 4.a punkts (jauns)</Article>

<DocAmend2>Regula (EK) Nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>18. pants – 3. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4a) regulas 18. panta 3. punktu svītro;

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

3. punkts ir procesuālo tiesību norma, kas saistīta ar regulatīvo kontroles procedūru, kura tagad kļuvusi nevajadzīga un tāpēc svītrojama.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>100</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 5. punkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EK) Nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>18.a pants – 2. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 3. panta 3. punktā, 4. panta 2. punktā, 10. pantā, A pielikuma a) punktā, b) punkta 3. apakšpunktā, c) punkta 2. apakšpunktā, c) punkta 10. apakšpunktā, d) punkta 2. apakšpunktā, f) punkta 8. un 9. apakšpunktā, B pielikuma b) punkta 4. apakšpunktā un d) punkta 2. apakšpunktā, C pielikuma b) punkta 2. apakšpunktā, d) punkta 2. apakšpunktā un g) punkta 2. apakšpunktā, kā arī D pielikuma b) punkta 2. apakšpunktā un d) punkta 2. apakšpunktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2. Pilnvaras pieņemt 3. panta 3. punktā, 4. panta 2. punkta pirmās daļas d) punkta otrajā daļā, 10. panta 5. punktā, A pielikuma a) punktā, b) punkta 3. apakšpunktā, c) punkta 2. apakšpunktā, c) punkta 10. apakšpunktā, d) punkta 2. apakšpunktā, f) punkta 8. un 9. apakšpunktā, B pielikuma b) punkta 4. apakšpunktā un d) punkta 2. apakšpunktā, C pielikuma b) punkta 2. apakšpunktā, d) punkta 2. apakšpunktā un g) punkta 2. apakšpunktā, kā arī D pielikuma b) punkta 2. apakšpunktā un d) punkta 2. apakšpunktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ...[šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, ir īpaši jāuzskaita visi noteikumi par deleģētu pilnvaru piešķiršanu. Pilnvaru deleģēšanas laikposmu maina no nenoteikta laika uz piecu gadu laikposmu, kas saskan ar iedibināto likumdošanas praksi ECON komitejas atbildības jomā un vispārējo Parlamenta pieeju. Tas ir konsekventi darīts visā tekstā.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>101</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 5. punkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EK) Nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>18.a pants – 3. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 3. punktā, 4. panta 2. punktā, 10. pantā, A pielikuma a) punktā, b) punkta 3. apakšpunktā, c) punkta 2. apakšpunktā, c) punkta 10. apakšpunktā, d) punkta 2. apakšpunktā, f) punkta 8. un 9. apakšpunktā, B pielikuma b) punkta 4. apakšpunktā un d) punkta 2. apakšpunktā, C pielikuma b) punkta 2. apakšpunktā, d) punkta 2. apakšpunktā un g) punkta 2. apakšpunktā, kā arī D pielikuma b) punkta 2. apakšpunktā un d) punkta 2. apakšpunktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošus deleģētos aktus.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 3. punktā, 4. panta 2. punkta pirmās daļas d) punkta otrajā daļā, 10. panta 5. punktā, A pielikuma a) punktā, b) punkta 3. apakšpunktā, c) punkta 2. apakšpunktā, c) punkta 10. apakšpunktā, d) punkta 2. apakšpunktā, f) punkta 8. un 9. apakšpunktā, B pielikuma b) punkta 4. apakšpunktā un d) punkta 2. apakšpunktā, C pielikuma b) punkta 2. apakšpunktā, d) punkta 2. apakšpunktā un g) punkta 2. apakšpunktā, kā arī D pielikuma b) punkta 2. apakšpunktā un d) punkta 2. apakšpunktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošus deleģētos aktus.

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, ir īpaši jāuzskaita visi noteikumi par deleģētu pilnvaru piešķiršanu.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>102</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 5. punkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EK) Nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>18.a pants – 6. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Saskaņā ar 3. panta 3. punktu, 4. panta 2. punktu, 10. pantu, A pielikuma a) punktu, b) punkta 3. apakšpunktu, c) punkta 2. apakšpunktu, c) punkta 10. apakšpunktu, d) punkta 2. apakšpunktu, f) punkta 8. un 9. apakšpunktu, B pielikuma b) punkta 4. apakšpunktu un d) punkta 2. apakšpunktu, C pielikuma b) punkta 2. apakšpunktu, d) punkta 2. apakšpunktu un g) punkta 2. apakšpunktu, kā arī D pielikuma b) punkta 2. apakšpunktu un d) punkta 2. apakšpunktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

6. Saskaņā ar 3. panta 3. punktu, 4. panta 2. punkta pirmās daļas d) punkta otro daļu, 10. panta 5. punktu, A pielikuma a) punktu, b) punkta 3. apakšpunktu, c) punkta 2. apakšpunktu, c) punkta 10. apakšpunktu, d) punkta 2. apakšpunktu, f) punkta 8. un 9. apakšpunktu, B pielikuma b) punkta 4. apakšpunktu un d) punkta 2. apakšpunktu, C pielikuma b) punkta 2. apakšpunktu, d) punkta 2. apakšpunktu un g) punkta 2. apakšpunktu, kā arī D pielikuma b) punkta 2. apakšpunktu un d) punkta 2. apakšpunktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trijos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim mēnešiem.

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, ir īpaši jāuzskaita visi noteikumi par deleģētu pilnvaru piešķiršanu. Laikposms rūpīgās pārbaudes veikšanai ir trīs mēnešu laikposms, kuru vienu reizi var pagarināt vēl par trim mēnešiem saskaņā ar iedibināto likumdošanas praksi ECON komitejas atbildības jomā. Tas ir konsekventi darīts visā tekstā.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>103</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 6. punkts – ii apakšpunkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EK) Nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>A pielikums – b punkts – 3. apakšpunkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu par citu novērojamo vienību izmantošanu.”;

“3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, paredzot iespēju izmantot citas novērojamās vienības.”

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma (papildināšanas) un tā apjoma precizējums.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>104</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 6. punkts – iii apakšpunkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EK) Nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>A pielikums – c punkts – 2. apakšpunkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“2. Informāciju par ārējam tirgum paredzētas produkcijas izlaides cenām (Nr. 312) un importa cenām (Nr. 340) var apkopot, izmantojot vienības vērtības ražojumiem, kuru izcelsme ir ārējā tirdzniecībā vai citos avotos, tikai gadījumos, kad salīdzinājumā ar specifisku informāciju par cenām ievērojami nepazeminās kvalitāte. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu par nosacījumiem vajadzīgās datu kvalitātes nodrošināšanai.”

“2. Informāciju par ārējam tirgum paredzētas produkcijas izlaides cenām (Nr. 312) un importa cenām (Nr. 340) var apkopot, izmantojot vienības vērtības ražojumiem, kuru izcelsme ir ārējā tirdzniecībā vai citos avotos, tikai gadījumos, kad salīdzinājumā ar specifisku informāciju par cenām ievērojami nepazeminās kvalitāte. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot nosacījumus vajadzīgās datu kvalitātes nodrošināšanai.”

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums (papildināšana).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>105</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 6. punkts – vi apakšpunkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EK) Nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>A pielikums – d punkts – 2. apakšpunkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“2. Pie tam ražošanas mainīgo lielumu (Nr. 110.) un nostrādāto stundu mainīgo lielumu (Nr. 220.) nosūta formā, kas pielāgota darba dienu skaitam. Ja citi mainīgie lielumi uzrāda darba dienas efektus, dalībvalstis var arī nosūtīt minētos mainīgos lielumus formā, kas pielāgota darba dienu skaitam. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu, lai grozītu to mainīgo lielumu sarakstu, kuri jānosūta formā, kas pielāgota darba dienu skaitam.”;

“2. Pie tam ražošanas mainīgo lielumu (Nr. 110) un nostrādāto stundu mainīgo lielumu (Nr. 220) nosūta formā, kas pielāgota darba dienu skaitam. Ja citi mainīgie lielumi uzrāda darba dienas efektus, dalībvalstis var arī nosūtīt minētos mainīgos lielumus formā, kas pielāgota darba dienu skaitam. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu attiecībā uz to, lai grozītu to mainīgo lielumu sarakstu, kuri jānosūta formā, kas pielāgota darba dienu skaitam.”;

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums (t. i., grozīšana).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>106</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 6. punkts – vii apakšpunkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EK) Nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>A pielikums – f punkts – 8. apakšpunkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“8. Attiecībā uz importa cenu mainīgo lielumu (Nr. 340) Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu, lai paredzētu noteikumus par Eiropas izlases shēmas piemērošanu, kā noteikts 4. panta 2. punkta pirmās daļas d) apakšpunktā.”;

“8. Attiecībā uz importa cenu mainīgo lielumu (Nr. 340) Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu attiecībā uz minētās regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par Eiropas izlases shēmas piemērošanu, kā noteikts 4. panta 2. punkta pirmās daļas d) apakšpunktā.”;

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>107</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 6. punkts – viii apakšpunkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EK) Nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>A pielikums – f punkts – 9. apakšpunkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“9. Mainīgie lielumi par ārējo tirgu (Nr. 122 un 312) jānosūta atbilstoši sadalījumam eurozonā un ārpus eurozonas. Šo sadalījumu piemēro visai rūpniecības nozarei, kas definēta kā NACE 2. red. B līdz E sadaļa, RPG, NACE 2. red. sadaļa (viens burts) un nodaļas divu ciparu līmenis. Mainīgajam lielumam Nr. 122 nav nepieciešama informācija par NACE 2. red. D un E sadaļu. Turklāt importa cenu mainīgais lielums (Nr. 340) jānosūta saskaņā ar sadalījumu eurozonā un ārpus eurozonas. Šo sadalījumu piemēro visai rūpniecības nozarei, kas noteikta kā CPA B līdz E sadaļa, RPG, CPA sadaļas (1 burts) un nodaļas 2 ciparu līmenis. Attiecībā uz sadalījumu eurozonā un ārpus eurozonas Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu, lai paredzētu noteikumus par Eiropas izlases shēmu piemērošanu, kā noteikts 4. panta 2. punkta pirmās daļas d) apakšpunktā. Eiropas izlases shēma var ierobežot importa cenu mainīgā lieluma darbības jomu, attiecinot to uz ražojumu importu no tādām valstīm, kuras ir ārpus eurozonas. Dalībvalstīm, kuras nav ieviesušas euro, mainīgo lielumu Nr. 122, 312 un 340 sadalījums eurozonā un ārpus tās nav jānosūta.”;

“9. Mainīgie lielumi par ārējo tirgu (Nr. 122 un 312) jānosūta atbilstoši iedalījumam eurozonā un ārpus eurozonas. Šo iedalījumu piemēro visai rūpniecības nozarei, kas definēta kā NACE 2. red. B līdz E sadaļa, RPG, NACE 2. red. sadaļa (viens burts) un nodaļas divu ciparu līmenis. Mainīgajam lielumam Nr. 122 nav nepieciešama informācija par NACE 2. red. D un E sadaļu. Turklāt importa cenu mainīgais lielums (Nr. 340) jānosūta saskaņā ar iedalījumu eurozonā un ārpus eurozonas. Šo iedalījumu piemēro visai rūpniecības nozarei, kas noteikta kā CPA B līdz E sadaļa, RPG, CPA sadaļas (1 burts) un nodaļas 2 ciparu līmenis. Attiecībā uz iedalījumu eurozonā un ārpus eurozonas Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par Eiropas izlases shēmu piemērošanu, kā noteikts 4. panta 2. punkta pirmās daļas d) apakšpunktā. Eiropas izlases shēma var ierobežot importa cenu mainīgā lieluma darbības jomu, attiecinot to uz ražojumu importu no tādām valstīm, kuras ir ārpus eurozonas. Dalībvalstīm, kuras nav ieviesušas euro, mainīgo lielumu Nr. 122, 312 un 340 iedalījums eurozonā un ārpus eurozonas nav jānosūta.”

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Jēdziens “eurozona” ir oficiāls termins to valstu grupā, kuras ir ieviesušas euro kā savu vienīgo valūtu. Pilnvarojuma precizējums (papildināšana).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>108</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 7. punkts – i apakšpunkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EK) Nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>B pielikums – b punkts – 4. apakšpunkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu par citu novērojamo vienību izmantošanu.”;

“4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, paredzot iespēju izmantot citas novērojamās vienības.”

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma (papildināšanas) un tā apjoma precizējums.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>109</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 7. punkts – iv apakšpunkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EK) Nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>B pielikums – d punkts – 2. apakšpunkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja citi mainīgie lielumi uzrāda darba dienas efektus, dalībvalstis var arī nosūtīt minētos mainīgos lielumus formā, kas pielāgota darba dienu skaitam. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu, lai grozītu to mainīgo lielumu sarakstu, kuri jānosūta formā, kas pielāgota darba dienu skaitam.”;

Ja citi mainīgie lielumi uzrāda darba dienas efektus, dalībvalstis var arī nosūtīt minētos mainīgos lielumus formā, kas pielāgota darba dienu skaitam. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu attiecībā uz to, lai grozītu to mainīgo lielumu sarakstu, kuri jānosūta formā, kas pielāgota darba dienu skaitam.”;

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums (t. i., grozīšana).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>110</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 8. punkts – i apakšpunkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EK) Nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>C pielikums – b punkts – 2. apakšpunkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu par citu novērojamo vienību izmantošanu.”;

“2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, paredzot iespēju izmantot citas novērojamās vienības.”;

(Virsrakstā sniegtā atsauce, kas attiecas uz pielikumu (“I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 8. punkts – i apakšpunkts”) atbilst Komisijas priekšlikumā sniegtajai atsaucei “I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 9. punkts – i apakšpunkts”. Šī neatbilstība radusies nepareizas numerācijas dēļ Komisijas priekšlikumā — I pielikuma VII daļas 57. punkta 4. daļā trūkst 8. punkta).

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma (papildināšanas) un tā apjoma precizējums.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>111</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 8. punkts – iii apakšpunkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EK) Nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>C pielikums – c punkts – 4. apakšpunkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

iii) pielikuma c) punkta 4. apakšpunkta pēdējo daļu svītro;

iii) pielikuma c) punkta 4. apakšpunkta trešo daļu svītro;

(Virsrakstā sniegtā atsauce, kas attiecas uz pielikumu (“I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 8. punkts – iii apakšpunkts”) atbilst Komisijas priekšlikumā sniegtajai atsaucei “I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 9. punkts – iii apakšpunkts”. Šī neatbilstība radusies nepareizas numerācijas dēļ Komisijas priekšlikumā — I pielikuma VII daļas 57. punkta 4. daļā trūkst 8. punkta).

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Formulējuma saskaņošana ar Savienības tiesību aktu izstrādāšanas standartiem.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>112</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 8. punkts – iv apakšpunkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EK) Nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>C pielikums – d punkts – 2. apakšpunkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“2. Apgrozījuma mainīgais lielums (Nr. 120.) un pārdošanas apjoma mainīgais lielums (Nr. 123.) jānosūta arī formā, kas pielāgota darba dienu skaitam. Ja citi mainīgie lielumi uzrāda darba dienas efektus, dalībvalstis var arī nosūtīt minētos mainīgos lielumus formā, kas pielāgota darba dienu skaitam. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu, lai grozītu to mainīgo lielumu sarakstu, kuri jānosūta formā, kas pielāgota darba dienu skaitam.”;

“2. Apgrozījuma mainīgais lielums (Nr. 120) un pārdošanas apjoma mainīgais lielums (Nr. 123) jānosūta arī formā, kas pielāgota darba dienu skaitam. Ja citi mainīgie lielumi uzrāda darba dienas efektus, dalībvalstis var arī nosūtīt minētos mainīgos lielumus formā, kas pielāgota darba dienu skaitam. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu attiecībā uz to, lai grozītu to mainīgo lielumu sarakstu, kuri jānosūta formā, kas pielāgota darba dienu skaitam.”;

(Virsrakstā sniegtā atsauce, kas attiecas uz pielikumu (“I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 8. punkts – iv apakšpunkts”) atbilst Komisijas priekšlikumā sniegtajai atsaucei “I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 9. punkts – iv apakšpunkts”. Šī neatbilstība radusies nepareizas numerācijas dēļ Komisijas priekšlikumā — I pielikuma VII daļas 57. punkta 4. daļā trūkst 8. punkta).

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Pilnvarojuma precizējums (t. i., grozīšana).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>113</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 8. punkts – v apakšpunkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EK) Nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>C pielikums – g punkts – 2. apakšpunkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“2. Mainīgos lielumus apgrozījumam (Nr. 120.) un noieta deflatoram/pārdošanas apjomam (Nr. 330/123.) nosūta vie