Procedure : 2016/0400B(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0190/2019

Ingediende teksten :

A8-0190/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 17/04/2019 - 16.1

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0409

<Date>{09/04/2019}9.4.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0190/2019</NoDocSe>
PDF 1347kWORD 513k

<TitreType>VERSLAG</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie</Titre>

<DocRef>(COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))</DocRef>


<Commission>{JURI}Commissie juridische zaken</Commission>

Rapporteur: <Depute>József Szájer</Depute>

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 ADVIES VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN INZAKE DE RECHTSGROND
 STANDPUNT IN DE VORM VAN AMENDEMENTEN VAN DE COMMISSIE ECONOMISCHE EN MONETAIRE ZAKEN
 ADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 ADVIES van de Commissie vervoer en toerisme
 ADVIES van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN
 BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE MILIEUBEHEER, VOLKSGEZONDHEID EN VOEDSELVEILIGHEID
 BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE INDUSTRIE, ONDERZOEK EN ENERGIE
 BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE INTERNE MARKT EN CONSUMENTENBESCHERMING
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

(COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

 gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0799),

 gezien artikel 294, lid 2, en artikel 33, artikel 43, lid 2, artikel 53, lid 1, artikel 62, artikel 64, lid 2, artikel 91, artikel 100, lid 2, artikel 114, artikel 153, lid 2, onder b), artikel 168, lid 4, onder a), artikel 168, lid 4, onder b), artikel 172, artikel 192, lid 1, artikel 207, artikel 214, lid 3, en artikel 338, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0148/2019),

 gezien het advies van de Commissie juridische zaken inzake de voorgestelde rechtsgrond,

 gezien artikel 294, lid 3, artikel 43, lid 2, artikel 53, lid 1, artikel 62, artikel 91, artikel 100, lid 2, artikel 114, artikel 153, lid 2, onder b), artikel 168, lid 4, onder a), artikel 168, lid 4, onder b), artikel 192, lid 1, en artikel 338, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

 gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 1 juni 2017[1],

 gezien het advies van het Comité van de Regio's van 1 december 2017[2],

 gezien de brieven van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie industrie, onderzoek en energie en de Commissie interne markt en consumentenbescherming,

 gezien het besluit van de Conferentie van voorzitters van 7 maart 2019 om de Commissie juridische zaken toestemming te verlenen om het voornoemde Commissievoorstel te splitsen en op basis daarvan twee afzonderlijke wetgevingsverslagen op te stellen,

 gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A8-0020/2018),

 gezien de artikelen 59 en 39 van zijn Reglement,

 gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en de adviezen en het standpunt in de vorm van amendementen van de Commissie economische en monetaire zaken, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie vervoer en toerisme en de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A8-0190/2019),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie haar voorstel door een nieuwe tekst vervangt, ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aanbrengt of voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Amendement  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Visum 2</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 33, artikel 43, lid 2, artikel 53, lid 1, artikel 62, artikel 64, lid 2, artikel 91, artikel 100, lid 2, artikel 114, artikel 153, lid 2, onder b), artikel 168, lid 4, onder a), artikel 168, lid 4, onder b), artikel 172, artikel 192, lid 1, artikel 207, artikel 214, lid 3, en artikel 338, lid 1,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 43, lid 2, artikel 53, lid 1, artikel 62, artikel 91, artikel 100, lid 2, artikel 114, artikel 153, lid 2, onder b), artikel 168, lid 4, onder a), artikel 168, lid 4, onder b), artikel 192, lid 1, en artikel 338, lid 1,

</Amend>

 

<Amend>Amendement  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 1</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) Het Verdrag van Lissabon maakt een onderscheid tussen aan de Commissie overgedragen bevoegdheden om niet-wetgevingshandelingen van algemene strekking vast te stellen ter aanvulling of wijziging van bepaalde niet-essentiële onderdelen van een wetgevingshandeling (gedelegeerde handelingen), en aan de Commissie overgedragen bevoegdheden om handelingen vast te stellen teneinde eenvormige voorwaarden ter uitvoering van juridisch bindende handelingen van de Unie te waarborgen (uitvoeringshandelingen).

(1) Bij het Verdrag van Lissabon werd het rechtskader voor de bevoegdheden die door de wetgever aan de Commissie kunnen worden toegekend ingrijpend gewijzigd en werd een duidelijk onderscheid ingevoerd tussen aan de Commissie overgedragen bevoegdheden om niet-wetgevingshandelingen van algemene strekking vast te stellen ter aanvulling of wijziging van bepaalde niet-essentiële onderdelen van een wetgevingshandeling (gedelegeerde handelingen), en aan de Commissie overgedragen bevoegdheden om handelingen vast te stellen teneinde eenvormige voorwaarden ter uitvoering van juridisch bindende handelingen van de Unie te waarborgen (uitvoeringshandelingen).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 8 bis (nieuw)</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 bis) Het bundelen en presenteren van bevoegdheden die geen nauwe onderlinge samenhang vertonen in één enkele gedelegeerde handeling van de Commissie belemmert de uitoefening door het Parlement van zijn recht van toetsing, daar het Parlement hierdoor gedwongen wordt de volledige gedelegeerde handeling ofwel simpelweg te aanvaarden ofwel te verwerpen, en geen mogelijkheid heeft om ten aanzien van elke afzonderlijke bevoegdheid een standpunt te bepalen.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel I – punt 1 – alinea 2 – punt 1</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 2009/31/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 29 – alinea 1</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 29 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de wijziging van de bijlagen.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 29 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de wijziging van de bijlagen bij deze richtlijn om deze aan te passen aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Noodzakelijk met het oog op de samenhang met de formulering in het voorstel van de Commissie COM(2016)0789, en met name artikel 2, lid 2, daarvan.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel I – punt 1 – alinea 2 – punt 2</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 2009/31/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 29 bis – lid 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in artikel 29 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2. De in artikel 29 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel I – punt 1 – alinea 2 – punt 3</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 2009/31/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 30</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) Artikel 30 wordt geschrapt.

(3) Artikel 30 wordt vervangen door:

 

"Artikel 30

 

Comitéprocedure

 

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 26 van Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad* ingestelde Comité klimaatverandering. Dat comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad**.

 

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing."

 

___________________

 

* Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie op nationaal niveau en op het niveau van de Unie met betrekking tot klimaatverandering, en tot intrekking van Beschikking nr. 280/2004/EG (PB L 165 van 18.6.2013, blz. 13).

 

** Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Noodzakelijk met het oog op de samenhang met de formulering in het voorstel van de Commissie COM(2016)0789, en met name artikel 2, lid 4, daarvan.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel I – punt 2</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[...]

Schrappen

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Omdat de keuze om de bevoegdheidsdelegatie voor de RPT om te zetten in een bevoegdheidsdelegatie voor gedelegeerde handelingen/uitvoeringshandelingen in het kader van de Beschikking inzake de verdeling van de inspanningen niet onomstreden is en de verplichtingen uit hoofde van deze beschikking voor de periode 2021-2030 vervangen zullen worden door een andere wetgevingshandeling, verdient het de voorkeur Beschikking 406/2009/EG niet op te nemen in dit omnibusvoorstel.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel I – punt 3 – alinea 3 – punt 1</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 7 – lid 2 – alinea 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de vorm en de inhoud van het te gebruiken etiket."

"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften voor de vorm en de inhoud van het te gebruiken etiket vast te stellen."

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel I – punt 3 – alinea 3 – punt 2 - letter a</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 8 – lid 3 – alinea 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de vorm en de inhoud van het te gebruiken etiket."

"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften voor de vorm en de inhoud van het te gebruiken etiket vast te stellen."

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel I – punt 3 – alinea 3 – punt 3 - letter a</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – lid 3 – alinea 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de vorm en de inhoud van het te gebruiken etiket.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften met betrekking tot de vorm en de inhoud van het te gebruiken etiket vast te stellen.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel I – punt 3 – alinea 3 – punt 3 - letter b</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – lid 6 – alinea 3</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot een mechanisme voor het toewijzen van quota aan producenten en importeurs.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften voor een mechanisme voor het toewijzen van quota aan producenten en importeurs vast te stellen.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel I – punt 3 – alinea 3 – punt 6</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 19 – alinea 1</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot aanvullende maatregelen voor de controle van gereguleerde stoffen of nieuwe stoffen, alsook producten en apparaten die gereguleerde stoffen bevatten of nodig hebben, die in het douanegebied van de Unie onder tijdelijke opslag, onder douane-entrepot of in een vrije zone worden geplaatst of worden doorgevoerd en vervolgens worden wederuitgevoerd; zij baseert zich daarbij op een inschatting van het mogelijke risico van illegale handel in samenhang met die goederenbewegingen, rekening houdend met de milieuvoordelen en de sociaaleconomische gevolgen van dergelijke maatregelen."

"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften vast te stellen met betrekking tot aanvullende maatregelen voor de controle van gereguleerde stoffen of nieuwe stoffen, alsook producten en apparaten die gereguleerde stoffen bevatten of nodig hebben, die in het douanegebied van de Unie onder tijdelijke opslag, onder douane-entrepot of in een vrije zone worden geplaatst of worden doorgevoerd en vervolgens worden wederuitgevoerd; zij baseert zich daarbij op een inschatting van het mogelijke risico van illegale handel in samenhang met die goederenbewegingen, rekening houdend met de milieuvoordelen en de sociaaleconomische gevolgen van dergelijke maatregelen."

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel I – punt 3 – alinea 3 – punt 7</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 20 – lid 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de voorschriften voor het in de Unie in het vrije verkeer brengen van producten en apparaten die uit een staat die geen partij is bij het protocol zijn ingevoerd en die met gereguleerde stoffen zijn vervaardigd doch geen stoffen bevatten welke met zekerheid als gereguleerde stoffen kunnen worden geïdentificeerd, mits deze voorschriften in overeenstemming zijn met besluiten van de partijen. De identificatie van dergelijke producten en apparaten geschiedt in overeenstemming met periodieke technische aanwijzingen aan de partijen."

"2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de voorschriften vast te stellen voor het in de Unie in het vrije verkeer brengen van producten en apparaten die uit een staat die geen partij is bij het protocol zijn ingevoerd en die met gereguleerde stoffen zijn vervaardigd doch geen stoffen bevatten welke met zekerheid als gereguleerde stoffen kunnen worden geïdentificeerd, mits deze voorschriften in overeenstemming zijn met besluiten van de partijen. De identificatie van dergelijke producten en apparaten geschiedt in overeenstemming met periodieke technische aanwijzingen aan de partijen."

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel I – punt 3 – alinea 3 – punt 8 - letter b</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 22 – lid 4 – alinea 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot een lijst van producten en apparaten waarvoor het technisch en economisch haalbaar wordt geacht gereguleerde stoffen terug te winnen, dan wel deze producten en apparaten zonder voorafgaande terugwinning van gereguleerde stoffen te vernietigen, in voorkomend geval met opgave van de toe te passen technologieën, mits deze lijst in overeenstemming is met besluiten van de partijen.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften vast te stellen met betrekking tot een lijst van producten en apparaten waarvoor het technisch en economisch haalbaar wordt geacht gereguleerde stoffen terug te winnen, dan wel deze producten en apparaten zonder voorafgaande terugwinning van gereguleerde stoffen te vernietigen, in voorkomend geval met opgave van de toe te passen technologieën, mits deze lijst in overeenstemming is met besluiten van de partijen.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel I – punt 3 – alinea 3 – punt 8 - letter c</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 22 – lid 5 – alinea's 2 en 3</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"De Commissie beoordeelt de door de lidstaten getroffen maatregelen en is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot die minimumkwalificatie-eisen, in het licht van die beoordeling en van technische en andere van belang zijnde gegevens."

"De Commissie beoordeelt de door de lidstaten getroffen maatregelen en is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften vast te stellen met betrekking tot die minimumkwalificatie-eisen, in het licht van die beoordeling en van technische en andere van belang zijnde gegevens."

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel I – punt 3 – alinea 3 – punt 9 - letter a - punt i</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 23 – lid 4 – alinea 1</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"De lidstaten stellen de minimumeisen vast voor de kwalificatie van het personeel dat de in lid 2 bedoelde werkzaamheden uitvoert. In het licht van een beoordeling van deze door de lidstaten genomen maatregelen en van technische en andere van belang zijnde gegevens is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de harmonisatie van die minimumkwalificatie-eisen."

"De lidstaten stellen de minimumeisen vast voor de kwalificatie van het personeel dat de in lid 2 bedoelde werkzaamheden uitvoert. In het licht van een beoordeling van deze door de lidstaten genomen maatregelen en van technische en andere van belang zijnde gegevens is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften met betrekking tot de harmonisatie van die minimumkwalificatie-eisen vast te stellen."

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel I – punt 3 – alinea 3 – punt 9 - letter b</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 23 – lid 7</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"7. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot een lijst van technologieën of praktijken die de ondernemingen dienen te gebruiken om lekkage en emissies van gereguleerde stoffen te voorkomen of tot een minimum te beperken."

"7. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door een lijst vast te stellen van technologieën of praktijken die de ondernemingen dienen te gebruiken om lekkage en emissies van gereguleerde stoffen te voorkomen of tot een minimum te beperken."

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel I – punt 3 – alinea 3 – punt 11</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 24 bis – lid 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in artikel 7, lid 2, artikel 8, leden 3 en 5, artikel 10, leden 3 en 6, artikel 13, lid 2, artikel 18, lid 9, artikel 19, artikel 20, lid 2, artikel 22, leden 3, 4 en 5, artikel 23, leden 4 en 7, artikel 24, leden 2 en 3, artikel 26, lid 3, en artikel 27, lid 10, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2. De in artikel 7, lid 2, artikel 8, leden 3 en 5, artikel 10, leden 3 en 6, artikel 13, lid 2, artikel 18, lid 9, artikel 19, artikel 20, lid 2, artikel 22, leden 3, 4 en 5, artikel 23, leden 4 en 7, artikel 24, leden 2 en 3, artikel 26, lid 3, en artikel 27, lid 10, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel I – punt 3 – alinea 3 – punt 14</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 27 – lid 10</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"10. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de in de leden 1 tot en met 7 van dit artikel bedoelde rapportagevoorschriften, om te voldoen aan de in het kader van het protocol aangegane verbintenissen of om de toepassing daarvan te vergemakkelijken."

"10. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde de in de leden 1 tot en met 7 van dit artikel bedoelde rapportagevoorschriften te wijzigen, om te voldoen aan de in het kader van het protocol aangegane verbintenissen of om de toepassing daarvan te vergemakkelijken."

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. wijziging).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel II – punt 4 – alinea 2 – punt 1</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 2002/58/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 4 – lid 5</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"5. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 14 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de omstandigheden, het formaat en de procedures voor de vereiste informatieverstrekking en kennisgeving als bedoeld in de leden 2, 3 en 4 van dit artikel, na raadpleging van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA), de groep voor de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, ingesteld bij artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG, en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming."

"5. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 14 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen met betrekking tot de omstandigheden, het formaat en de procedures voor de vereiste informatieverstrekking en kennisgeving als bedoeld in de leden 2, 3 en 4 van dit artikel, na raadpleging van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA), de groep voor de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, ingesteld bij artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG, en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming."

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel II – punt 4 – alinea 2 – punt 3</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 2002/58/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 14 ter – lid 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in artikel 4, lid 5, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2. De in artikel 4, lid 5, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

</Amend>

 

<Amend>Amendement  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel IV – punt 8 – alinea 2 – punt 3</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 89/391/EEG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 17 ter – lid 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in artikel 16 bis bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2. De in artikel 16 bis bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

</Amend>

 

<Amend>Amendement  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel IV – punt 16 – alinea 2 – punt 2</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 92/91/EEG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 11 bis – lid 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in artikel 11 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2. De in artikel 11 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel IV – punt 17 – alinea 2 – punt 2</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 92/104/EEG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 11 bis – lid 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in artikel 11 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2. De in artikel 11 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel IV – punt 18 – alinea 2 – punt 2</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 93/103/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 12 bis – lid 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in artikel 12 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2. De in artikel 12 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel IV – punt 21 – alinea 2 – punt 2</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 1999/92/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 bis – lid 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in artikel 10 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2. De in artikel 10 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel IV – punt 22 – alinea 2 – punt 2</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 2000/54/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 19 bis – lid 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in artikel 19 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2. De in artikel 19 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel IV – punt 27 – alinea 2 – punt 2</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 2009/104/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 11 bis – lid 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in artikel 11 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2. De in artikel 11 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel V – punt 29 – alinea 2 – punt 1</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 2009/73/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 6 – lid 4</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"4. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 50 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van richtsnoeren voor regionale samenwerking in een geest van solidariteit."

"4. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 50 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door richtsnoeren vast te stellen voor regionale samenwerking in een geest van solidariteit."

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel V – punt 29 – alinea 2 – punt 2</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 2009/73/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 11 – lid 10</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"10. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 50 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van richtsnoeren met een nadere beschrijving van de procedure voor de toepassing van dit artikel."

"10. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 50 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door richtsnoeren vast te stellen met een nadere beschrijving van de procedure voor de toepassing van dit artikel."

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel V – punt 29 – alinea 2 – punt 3</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 2009/73/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 15 – lid 3</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"3. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 50 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van richtsnoeren om ervoor te zorgen dat de eigenaar van een transmissiesysteem en de opslagsysteembeheerder lid 2 van dit artikel volledig en daadwerkelijk naleven."

"3. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 50 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door richtsnoeren vast te stellen om ervoor te zorgen dat de eigenaar van een transmissiesysteem en de opslagsysteembeheerder lid 2 van dit artikel volledig en daadwerkelijk naleven."

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel V – punt 29 – alinea 2 – punt 4</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 2009/73/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 36 – lid 10</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"10. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 50 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van richtsnoeren voor de toepassing van de in lid 1 van dit artikel bedoelde voorwaarden en ter omschrijving van de procedure die moet worden gevolgd voor de toepassing van de leden 3, 6, 8 en 9 van dit artikel."

"10. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 50 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door richtsnoeren vast te stellen voor de toepassing van de in lid 1 van dit artikel bedoelde voorwaarden en ter omschrijving van de procedure die moet worden gevolgd voor de toepassing van de leden 3, 6, 8 en 9 van dit artikel."

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel V – punt 29 – alinea 2 – punt 5</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 2009/73/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 42 – lid 5</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"5. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 50 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van richtsnoeren betreffende de omvang van de taken van de regulerende instanties wat hun onderlinge samenwerking en de samenwerking met het Agentschap betreft."

"5. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 50 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door richtsnoeren vast te stellen betreffende de omvang van de taken van de regulerende instanties wat hun onderlinge samenwerking en de samenwerking met het Agentschap betreft."

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel V – punt 29 – alinea 2 – punt 6</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 2009/73/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 43 – lid 9</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"9. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 50 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van richtsnoeren met een nadere omschrijving van de procedure die door de regulerende instanties, het Agentschap en de Commissie moet worden gevolgd met betrekking tot de overeenstemming van de besluiten van de regulerende instanties met de in dit artikel bedoelde richtsnoeren."

"9. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 50 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door richtsnoeren vast te stellen met een nadere omschrijving van de procedure die door de regulerende instanties, het Agentschap en de Commissie moet worden gevolgd met betrekking tot de overeenstemming van de besluiten van de regulerende instanties met de in dit artikel bedoelde richtsnoeren."

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel V – punt 29 – alinea 2 – punt 7</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 2009/73/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 44 – lid 4</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"4. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 50 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van richtsnoeren waarin de methoden en regelingen voor het bijhouden van gegevens en de vorm en inhoud van bedoelde verslagen worden omschreven."

"4. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 50 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door richtsnoeren vast te stellen waarin de methoden en regelingen voor het bijhouden van gegevens en de vorm en inhoud van bedoelde verslagen worden omschreven."

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel V – punt 29 – alinea 2 – punt 8</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 2009/73/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 50 bis – lid 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in artikel 6, lid 4, artikel 11, lid 10, artikel 15, lid 3, artikel 36, lid 10, artikel 42, lid 5, artikel 43, lid 9, en artikel 44, lid 4, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2. De in artikel 6, lid 4, artikel 11, lid 10, artikel 15, lid 3, artikel 36, lid 10, artikel 42, lid 5, artikel 43, lid 9, en artikel 44, lid 4, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel V – punt 30 – alinea 2 – punt 1</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 715/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 3 – lid 5</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"5. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 27 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van richtsnoeren met een nadere beschrijving van de procedure voor de toepassing van de leden 1 en 2 van dit artikel."

"5. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 27 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door richtsnoeren vast te stellen met een nadere beschrijving van de procedure voor de toepassing van de leden 1 en 2 van dit artikel."

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel V – punt 30 – alinea 2 – punt 2</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 715/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 6 – lid 11 – alinea 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"Als de Commissie op eigen initiatief voorstelt een netcode goed te keuren, raadpleegt de Commissie gedurende een termijn van ten minste twee maanden het Agentschap, het ENTSB voor gas en alle betrokken belanghebbende partijen over de ontwerpnetcode. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 27 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van dergelijke netcodes."

"Als de Commissie op eigen initiatief voorstelt een netcode goed te keuren, raadpleegt de Commissie gedurende een termijn van ten minste twee maanden het Agentschap, het ENTSB voor gas en alle betrokken belanghebbende partijen over de ontwerpnetcode. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 27 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door dergelijke netcodes aan te nemen."

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel V – punt 30 – alinea 2 – punt 4</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 715/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 12 – lid 3</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"3. Met het oog op de verwezenlijking van de in de leden 1 en 2 van dit artikel vastgestelde doelen is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 27 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om, rekening houdend met de bestaande regionale samenwerkingsstructuren, het geografische gebied af te bakenen dat door elke regionale samenwerkingsstructuur wordt bestreken. Daartoe raadpleegt de Commissie het Agentschap en het ENTSB voor gas.

"3. Met het oog op de verwezenlijking van de in de leden 1 en 2 van dit artikel vastgestelde doelen is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 27 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door, rekening houdend met de bestaande regionale samenwerkingsstructuren, het geografische gebied af te bakenen dat door elke regionale samenwerkingsstructuur wordt bestreken. Daartoe raadpleegt de Commissie het Agentschap en het ENTSB voor gas.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel V – punt 30 – alinea 2 – punt 5</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 715/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 23 – lid 2 – alinea 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 27 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om richtsnoeren betreffende de in lid 1 van dit artikel genoemde onderwerpen aan te nemen en om de in de punten a), b) en c) daarvan bedoelde richtsnoeren te wijzigen."

"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 27 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door richtsnoeren betreffende de in lid 1 van dit artikel genoemde onderwerpen vast te stellen en teneinde de in de punten a), b) en c) daarvan bedoelde richtsnoeren te wijzigen."

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling resp. wijziging).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel V – punt 30 – alinea 2 – punt 6</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 715/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 27 bis – lid 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in artikel 3, lid 5, artikel 6, lid 11, artikel 7, lid 3, artikel 12, lid 3, en artikel 23, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2. De in artikel 3, lid 5, artikel 6, lid 11, artikel 7, lid 3, artikel 12, lid 3, en artikel 23, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VI – punt 32 – alinea 2 – punt 6</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 91/271/EEG </DocAmend2>

<Article2>Artikel 17 bis – lid 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in artikel 3, lid 2, artikel 4, lid 3, artikel 5, lid 3, artikel 11, lid 2, en artikel 12, lid 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2. De in artikel 3, lid 2, artikel 4, lid 3, artikel 5, lid 3, artikel 11, lid 2, en artikel 12, lid 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VI – punt 33 – alinea 2 – punt 2</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 91/676/EEG </DocAmend2>

<Article2>Artikel 8 bis – lid 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in artikel 8 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2. De in artikel 8 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VI – punt 35 – alinea 2 – punt 1</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 96/59/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – lid 2 – inleidende formule</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 10 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen:

2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 10 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen voor de volgende doelen:

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VI – punt 35 – alinea 2 – punt 3</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 96/59/EG </DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 ter – lid 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in artikel 10, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2. De in artikel 10, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VI – punt 36 – alinea 4 – punt 2</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 98/83/EG </DocAmend2>

<Article2>Artikel 11 bis – lid 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in artikel 11, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2. De in artikel 11, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VI – punt 37 – alinea 3 – punt 2</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 2000/53/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 5 – lid 5 – alinea 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot minimumeisen voor het certificaat van vernietiging.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door minimumeisen vast te stellen voor het certificaat van vernietiging.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VI – punt 37 – alinea 3 – punt 4</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 2000/53/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 7 – lid 2 – alinea 3</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de gedetailleerde voorschriften om na te gaan of de lidstaten voldoen aan de in de eerste alinea vastgestelde streefcijfers. Bij het voorbereiden van dergelijke voorschriften houdt de Commissie rekening met alle relevante factoren, onder meer de beschikbaarheid van gegevens en de kwestie van de in- en uitvoer van autowrakken."

"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door de gedetailleerde voorschriften vast te stellen om na te gaan of de lidstaten voldoen aan de in de eerste alinea vastgestelde streefcijfers. Bij het voorbereiden van dergelijke voorschriften houdt de Commissie rekening met alle relevante factoren, onder meer de beschikbaarheid van gegevens en de kwestie van de in- en uitvoer van autowrakken."

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VI – punt 37 – alinea 3 – punt 5</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 2000/53/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 8 – lid 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de in lid 1 bedoelde normen. Bij het voorbereiden van dergelijke normen houdt de Commissie rekening met het werk dat op dit gebied wordt verricht in de bevoegde internationale fora en draagt zij daaraan op passende wijze bij."

"2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door de in lid 1 bedoelde normen vast te stellen. Bij het voorbereiden van dergelijke normen houdt de Commissie rekening met het werk dat op dit gebied wordt verricht in de bevoegde internationale fora en draagt zij daaraan op passende wijze bij."

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VI – punt 37 – alinea 3 – punt 6</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 2000/53/EG </DocAmend2>

<Article2>Artikel 9 bis – lid 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in artikel 4, lid 2, onder b), artikel 5, lid 5, artikel 6, lid 6, artikel 7, lid 2, en artikel 8, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2. De in artikel 4, lid 2, onder b), artikel 5, lid 5, artikel 6, lid 6, artikel 7, lid 2, en artikel 8, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VI – punt 38 – alinea 3 – punt 1</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 2000/60/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 8 – lid 3</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"3. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 20 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van technische specificaties en gestandaardiseerde methoden voor analyse en monitoring van de watertoestand."

"3. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 20 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door technische specificaties en gestandaardiseerde methoden vast te stellen voor analyse en monitoring van de watertoestand."

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VI – punt 38 – alinea 3 – punt 3</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 2000/60/EG </DocAmend2>

<Article2>Artikel 20 bis – lid 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in artikel 8, lid 3, artikel 20, lid 1, eerste alinea, en bijlage V, punt 1.4.1, x), bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2. De in artikel 8, lid 3, artikel 20, lid 1, eerste alinea, en bijlage V, punt 1.4.1, x), bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ...[datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VI – punt 38 – alinea 3 – punt 5</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 2000/60/EG </DocAmend2>

<Article2>Bijlage V – punt 1.4.1 – punt ix</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"ix) De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 20 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van de resultaten van de intercalibratie en de waarden van het monitoringssysteem van elke lidstaat overeenkomstig de punten i) tot en met viii). Deze worden bekendgemaakt binnen zes maanden na de voltooiing van de intercalibratie."

"ix) De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 20 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door de resultaten vast te stellen van de intercalibratie en door de waarden te bepalen van de klassen van het monitoringssysteem van de lidstaten overeenkomstig de punten i) tot en met viii). Deze worden bekendgemaakt binnen zes maanden na de voltooiing van de intercalibratie."

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VI – punt 41 – alinea 2 – punt 2</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 2004/107/EG </DocAmend2>

<Article2>Artikel 5 bis – lid 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in artikel 4, lid 15, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2. De in artikel 4, lid 15, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VI – punt 42 – alinea 3 – punt 1</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 2006/7/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 15 – lid 2 – letter a</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) de EN/ISO-norm inzake de gelijkwaardigheid van microbiologische methoden voor de toepassing van artikel 3, lid 9, te specificeren;

a) deze richtlijn aan te vullen door de EN/ISO-norm inzake de gelijkwaardigheid van microbiologische methoden voor de toepassing van artikel 3, lid 9, te specificeren;

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VI – punt 42 – alinea 3 – punt 1</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 2006/7/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 15 – lid 2 – letter b</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) waar nodig in het licht van de wetenschappelijke en technische vooruitgang, bijlage I te wijzigen met betrekking tot de analysemethoden voor de in die bijlage genoemde parameters;

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VI – punt 42 – alinea 3 – punt 1</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 2006/7/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 15 – lid 2 – letter c</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) waar nodig in het licht van de wetenschappelijke en technische vooruitgang, bijlage V te wijzigen.".

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VI – punt 42 – alinea 3 – punt 2</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 2006/7/EG </DocAmend2>

<Article2>Artikel 15 bis – lid 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in artikel 15, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2. De in artikel 15, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VI – punt 43 – alinea 3 – punt 1</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 2006/21/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 22 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 22 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen die nodig zijn met het oog op:

"2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 22 bis gedelegeerde handelingen ter aanvulling van deze richtlijn vast te stellen die nodig zijn met het oog op:

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VI – punt 43 – alinea 3 – punt 1</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 2006/21/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 22 – lid 2 – alinea 1 – letter a</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) de uitwerking van de technische voorschriften voor de toepassing van artikel 13, lid 6, met inbegrip van technische voorschriften inzake de definitie van in zwak zuur scheidbaar cyanide en de meetmethode hiervoor;

a) het uitwerken van de technische voorschriften voor de toepassing van artikel 13, lid 6, met inbegrip van technische voorschriften inzake de definitie van in zwak zuur scheidbaar cyanide en de meetmethode hiervoor;

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verheldering van de bevoegdheid.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VI – punt 43 – alinea 3 – punt 1</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 2006/21/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 22 – lid 2 – alinea 1 – letter b</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) de aanvulling van de technische voorschriften voor de afvalkarakterisering in bijlage II;

b) het aanvullen van de technische voorschriften voor de afvalkarakterisering in bijlage II;

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verheldering van de bevoegdheid.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VI – punt 43 – alinea 3 – punt 1</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 2006/21/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 22 – lid 2 – alinea 1 – letter c</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) de interpretatie van de definitie in artikel 3, punt 3;

c) het verstrekken van een interpretatie van de definitie in artikel 3, punt 3;

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verheldering van de bevoegdheid.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VI – punt 43 – alinea 3 – punt 1</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 2006/21/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 22 – lid 2 – alinea 1 – letter d</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d) het bepalen van de criteria voor de classificatie van afvalvoorzieningen overeenkomstig bijlage III;

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VI – punt 43 – alinea 3 – punt 1</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 2006/21/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 22 – lid 2 – alinea 1 – letter e</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e) de vastlegging van geharmoniseerde normen voor de benodigde steekproef- en analysemethoden voor de technische uitvoering van deze richtlijn.

e) het vastleggen van geharmoniseerde normen voor de benodigde steekproef- en analysemethoden voor de technische uitvoering van deze richtlijn.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verheldering van de bevoegdheid.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VI – punt 43 – alinea 3 – punt 2</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 2006/21/EG </DocAmend2>

<Article2>Artikel 22 bis – lid 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in artikel 22, leden 2 en 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2. De in artikel 22, leden 2 en 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VI – punt 44 – alinea 2 – punt 2</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 2006/118/EG </DocAmend2>

<Article2>Artikel 8 bis – lid 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in artikel 8 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2. De in artikel 8 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VI – punt 46 – alinea 3 – punt 2</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 2007/2/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 7 – lid 1 – zinnen 1 en 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"1. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 21 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om technische voorschriften aan te nemen voor de interoperabiliteit en, waar uitvoerbaar, de harmonisatie van verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens. Bij het opstellen van die voorschriften wordt rekening gehouden met gebruikerseisen, bestaande initiatieven en internationale normen om verzamelingen ruimtelijke gegevens te harmoniseren, alsmede met de haalbaarheid en het kosten-batenaspect.

"1. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 21 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door technische voorschriften vast te stellen voor de interoperabiliteit en, waar uitvoerbaar, de harmonisatie van verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens. Bij het opstellen van die voorschriften wordt rekening gehouden met gebruikerseisen, bestaande initiatieven en internationale normen om verzamelingen ruimtelijke gegevens te harmoniseren, alsmede met de haalbaarheid en het kosten-batenaspect.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VI – punt 46 – alinea 3 – punt 3</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 2007/2/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 16 – alinea 1 – inleidende formule</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 21 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot uitvoeringsbepalingen ter aanvulling van dit hoofdstuk die met name het volgende betreffen:

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 21 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door met name het volgende te bepalen:

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VI – punt 46 – alinea 3 – punt 4</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 2007/2/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 17 – lid 8 – alinea 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 21 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om de uitvoeringsbepalingen voor die voorwaarden aan te nemen. Deze uitvoeringsbepalingen zijn volledig in overeenstemming met de beginselen van de leden 1, 2 en 3.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 21 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door de uitvoeringsbepalingen voor die voorwaarden vast te stellen. Deze uitvoeringsbepalingen zijn volledig in overeenstemming met de beginselen van de leden 1, 2 en 3.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VI – punt 46 – alinea 3 – punt 5</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 2007/2/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 21 bis – lid 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in artikel 4, lid 7, artikel 7, lid 1, artikel 16 en artikel 17, lid 8, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2. De in artikel 4, lid 7, artikel 7, lid 1, artikel 16 en artikel 17, lid 8, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VI – punt 47 – alinea 2 – punt 2</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 2007/60/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 11 bis – lid 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in artikel 11, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2. De in artikel 11, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VI – punt 48 – alinea 2 – punt 2</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 2008/50/EG </DocAmend2>

<Article2>Artikel 28 bis – lid 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in artikel 28, lid 1, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2. De in artikel 28, lid 1, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VI – punt 49 – alinea 2 – punt 1</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 2008/56/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 9 – lid 3 – alinea 1</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd uiterlijk op 15 juli 2010 overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van door de lidstaten te gebruiken criteria en methodologische standaarden op basis van de bijlagen I en III, omwille van de consistentie en om te kunnen vergelijken in welke mate in mariene regio's en subregio's de goede milieutoestand wordt bereikt.

De Commissie is bevoegd uiterlijk op 15 juli 2010 overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door het vaststellen van de door de lidstaten te gebruiken criteria en methodologische standaarden op basis van de bijlagen I en III, omwille van de consistentie en om te kunnen vergelijken in welke mate in mariene regio's en subregio's de goede milieutoestand wordt bereikt.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VI – punt 49 – alinea 2 – punt 2</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 2008/56/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 11 – lid 4</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"4. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van specificaties en methodologische standaarden inzake monitoring en beoordeling die rekening houden met de bestaande verplichtingen en de vergelijkbaarheid tussen de monitoring- en beoordelingsresultaten garanderen."

"4. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door specificaties en methodologische standaarden vast te stellen inzake monitoring en beoordeling die rekening houden met de bestaande verplichtingen en de vergelijkbaarheid tussen de monitoring- en beoordelingsresultaten garanderen."

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>75</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VI – punt 49 – alinea 2 – punt 4</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 2008/56/EG </DocAmend2>

<Article2>Artikel 24 bis – lid 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in artikel 9, lid 3, artikel 11, lid 4, en artikel 24, lid 1, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2. De in artikel 9, lid 3, artikel 11, lid 4, en artikel 24, lid 1, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>76</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VI – punt 52 – alinea 2 – punt 2</Article>

<DocAmend2>Richtlijn 2009/147/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 15 bis – lid 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in artikel 15 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2. De in artikel 15 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>77</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VI – punt 53 – alinea 1</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Teneinde Verordening (EG) nr. 1221/2009 bij te werken en evaluatieprocedures aan te nemen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlagen bij de verordening en tot aanvulling van de verordening met procedures voor de collegiale toetsing van de bevoegde EMAS-instanties. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

Teneinde Verordening (EG) nr. 1221/2009 bij te werken en evaluatieprocedures aan te nemen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlagen bij de verordening en tot aanvulling van de verordening met procedures voor de collegiale toetsing van de bevoegde EMAS-instanties en om sectorale referentiedocumenten en richtsnoeren te verstrekken met betrekking tot de registratie van organisaties en harmonisatieprocedures. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

In overeenstemming met amendementen op artikelen ter aanpassing van in het kader van de regelgevingsprocedure met toetsing vastgestelde maatregelen aan gedelegeerde handelingen.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>78</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VI – punt 53 – alinea 2</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Teneinde eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1221/2009 te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend met betrekking tot de harmonisatie van bepaalde procedures en met betrekking tot sectorale referentiedocumenten. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011.

Schrappen

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

In overeenstemming met amendementen op artikelen ter aanpassing van in het kader van de regelgevingsprocedure met toetsing vastgestelde maatregelen aan gedelegeerde handelingen.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>79</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VI – punt 53 – alinea 3 – punt 1</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 16 – lid 4 – alinea 1</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Door het forum van bevoegde instanties goedgekeurde documenten die richtsnoeren bevatten in verband met harmonisatieprocedures, worden door de Commissie vastgesteld door middel van uitvoeringshandelingen. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 49, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 48 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de vaststelling van door het forum van bevoegde instanties goedgekeurde documenten die richtsnoeren bevatten in verband met harmonisatieprocedures.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Wijziging om een eerder in het kader van de regelgevingsprocedure met toetsing vastgestelde maatregel aan te passen aan gedelegeerde handelingen.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>80</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VI – punt 53 – alinea 3 – punt 2</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 17 – lid 3</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"3. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 48 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de procedures voor de uitvoering van de collegiale toetsing van de bevoegde EMAS-instanties, met inbegrip van passende beroepsprocedures tegen als gevolg van de collegiale toetsing genomen besluiten."

"3. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 48 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de procedures vast te stellen voor de uitvoering van de collegiale toetsing van de bevoegde EMAS-instanties, met inbegrip van passende beroepsprocedures tegen als gevolg van de collegiale toetsing genomen besluiten."

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>81</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VI – punt 53 – alinea 3 – punt 3</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 30 – lid 6 – alinea 1 </Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen documenten vast die richtsnoeren bevatten in verband met door het forum van de accreditatie- en vergunningsinstanties goedgekeurde harmonisatieprocedures. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 49, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 48 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de vaststelling van door het forum van de accreditatie- en vergunningsinstanties goedgekeurde documenten die richtsnoeren bevatten in verband met harmonisatieprocedures.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Wijziging om een eerder in het kader van de regelgevingsprocedure met toetsing vastgestelde maatregel aan te passen aan gedelegeerde handelingen.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>82</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VI – punt 53 – alinea 3 – punt 4</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 46 – lid 6</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"6. De in lid 1 bedoelde sectorale referentiedocumenten en de in lid 4 bedoelde gids worden door de Commissie door middel van uitvoeringshandelingen vastgesteld overeenkomstig de in artikel 49, lid 2, bedoelde procedure.".

"6. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 48 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de in lid 1 bedoelde sectorale referentiedocumenten en de in lid 4 bedoelde gids aan te nemen."

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Wijziging om een eerder in het kader van de regelgevingsprocedure met toetsing vastgestelde maatregel aan te passen aan gedelegeerde handelingen.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>83</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VI – punt 53 – alinea 3 – punt 6</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 48 bis</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"Artikel 48 bis

"Artikel 48 bis

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

1. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.

1. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.

2. De in artikel 17, lid 3, en artikel 48 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2. De in artikel 16, lid 4, artikel 17, lid 3, artikel 30, lid 6, artikel 46, lid 6, en artikel 48 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ...[datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3. Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 17, lid 3, en artikel 48 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

3. Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 16, lid 4, artikel 17, lid 3, artikel 30, lid 6, artikel 46, lid 6, en artikel 48 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

4. Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016*.

4. Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven*.

5. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.

5. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.

6. Een overeenkomstig artikel 17, lid 3, en artikel 48 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

6. Een overeenkomstig artikel 16, lid 4, artikel 17, lid 3, artikel 30, lid 6, artikel 46, lid 6, en artikel 48 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

_______________

_______________

* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.".

* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.".

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9) en worden de verwijzingen in overeenstemming met eerdere amendementen geactualiseerd.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>84</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VI – punt 54 – alinea 4 – punt 1 - letter b</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 66/2010</DocAmend2>

<Article2>Artikel 6 – lid 7 – alinea 1</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voor bepaalde productcategorieën die de in lid 6 bedoelde stoffen bevatten, en alleen wanneer het technisch niet mogelijk is deze als zodanig of via gebruik van alternatieve materialen of alternatieve ontwerpen te vervangen, of wanneer het producten betreft met een significant hogere algemene milieuprestatie in vergelijking tot andere producten van dezelfde categorie, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 15 bis uitzonderingen te verlenen met betrekking tot het bepaalde in lid 6.

Voor bepaalde productcategorieën die de in lid 6 bedoelde stoffen bevatten, en alleen wanneer het technisch niet mogelijk is deze als zodanig of via gebruik van alternatieve materialen of alternatieve ontwerpen te vervangen, of wanneer het producten betreft met een significant hogere algemene milieuprestatie in vergelijking tot andere producten van dezelfde categorie, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 15 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door maatregelen vast te stellen om uitzonderingen te verlenen op het bepaalde in lid 6.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>85</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VI – punt 54 – alinea 4 – punt 2</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 66/2010</DocAmend2>

<Article2>Artikel 8 – lid 2 – alinea 1</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 15 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om uiterlijk negen maanden na raadpleging van het BMEU maatregelen aan te nemen tot vaststelling van specifieke EU-milieukeurcriteria voor elke productgroep. Die maatregelen worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 15 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door uiterlijk negen maanden na raadpleging van het BMEU maatregelen vast te stellen tot vaststelling van specifieke EU-milieukeurcriteria voor elke productgroep. Die maatregelen worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>86</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VI – punt 54 – alinea 4 – punt 4</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 66/2010</DocAmend2>

<Article2>Artikel 15 bis – lid 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in artikel 6, lid 7, artikel 8, lid 2, en artikel 15 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2. De in artikel 6, lid 7, artikel 8, lid 2, en artikel 15 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>87</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VII – punt 55 – alinea 3 – punt 1</Article>

<DocAmend2>Verordening (EEG) nr. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Artikel 2 – lid 6</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"6.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om de Prodcom-lijst en de voor elke rubriek ingewonnen informatie bij te werken."

"6.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de Prodcom-lijst en de voor elke rubriek ingewonnen informatie bij te werken."

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>88</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VII – punt 55 – alinea 3 – punt 2</Article>

<DocAmend2>Verordening (EEG) nr. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Artikel 3 – lid 5</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"5.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot toepassingsbepalingen voor lid 3 van dit artikel, ook met het oog op de aanpassing aan de technische vooruitgang."

"5.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door toepassingsbepalingen voor lid 3 van dit artikel vast te stellen, onder meer met het oog op de aanpassing aan de technische vooruitgang."

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>89</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VII – punt 55 – alinea 3 – punt 3</Article>

<DocAmend2>Verordening (EEG) nr. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Artikel 4 – alinea 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"Voor bepaalde rubrieken van de Prodcom-lijst is de Commissie evenwel bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen mits maandelijkse of driemaandelijkse gegevens worden opgetekend."

"Voor bepaalde rubrieken van de Prodcom-lijst is de Commissie evenwel bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door te bepalen dat maandelijkse of driemaandelijkse gegevens moeten worden opgetekend."

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>90</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VII – punt 55 – alinea 3 – punt 4</Article>

<DocAmend2>Verordening (EEG) nr. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Artikel 5 – lid 1</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"1.  De benodigde informatie wordt door de lidstaten ingewonnen via vragenlijsten waarvan de inhoud in overeenstemming is met bepalingen die door de Commissie worden vastgesteld. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot die bepalingen."

"1.  De benodigde informatie wordt door de lidstaten ingewonnen via vragenlijsten waarvan de inhoud in overeenstemming is met bepalingen die door de Commissie worden vastgesteld. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door die bepalingen vast te stellen."

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>91</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VII – punt 55 – alinea 3 – punt 5</Article>

<DocAmend2>Verordening (EEG) nr. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Artikel 6 – alinea 1</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de gedetailleerde voorschriften volgens welke de lidstaten de in artikel 5, lid 1, bedoelde ingevulde vragenlijsten of de in artikel 5, lid 3, bedoelde informatie uit andere bronnen moeten verwerken."

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door gedetailleerde voorschriften vast te stellen volgens welke de lidstaten de in artikel 5, lid 1, bedoelde ingevulde vragenlijsten of de in artikel 5, lid 3, bedoelde informatie uit andere bronnen moeten verwerken."

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>92</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VII – punt 55 – alinea 3 – punt 6</Article>

<DocAmend2>Verordening (EEG) nr. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Artikel 9 bis – lid 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in artikel 2, lid 6, artikel 3, lid 5, artikel 4, artikel 5, lid 1, en artikel 6 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2. De in artikel 2, lid 6, artikel 3, lid 5, artikel 4, artikel 5, lid 1, en artikel 6 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ...[datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

 

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VII – punt 56 – alinea 2 – punt 1</Article>

<DocAmend2>Verordening (EEG) nr. 696/93</DocAmend2>

<Article2>Artikel 6 – alinea 1</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 6 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van met name de statistische eenheden van het productiestelsel, de gehanteerde criteria en de in de bijlage gegeven definities teneinde deze aan te passen aan economische en technische ontwikkelingen.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 6 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de statistische eenheden van het productiestelsel, de gehanteerde criteria en de in de bijlage gegeven definities teneinde deze aan te passen aan economische en technische ontwikkelingen.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verheldering van de bevoegdheid.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>94</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VII – punt 56 – alinea 2 – punt 2</Article>

<DocAmend2>Verordening (EEG) nr. 696/93</DocAmend2>

<Article2>Artikel 6 bis – lid 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in artikel 6 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2. De in artikel 6 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>95</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 1 – streepje 4</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

- de verordening aan te vullen met de criteria voor de kwaliteitsmeting;

- de verordening aan te vullen met de criteria voor de meting van de kwaliteit van de variabelen;

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Aanpassing van de inleidende tekst (overweging) aan het voorgestelde amendement op artikel 10, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1165/98.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>96</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 2 - inleidende formule</Article>

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) In artikel 4, lid 2, wordt de tweede alinea vervangen door:

(2) In artikel 4, lid 2, eerste alinea, onder d), wordt de tweede alinea vervangen door:

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Volgens recente rechtspraak van het Hof van Justitie, verdient het aanbeveling in de bevoegdheidsdelegatie duidelijk te specificeren of het gaat om bevoegdheid om de rechtshandeling aan te vullen dan wel te wijzigen. Dit wordt in de hele tekst consequent doorgevoerd.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>97</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 2</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter d – alinea 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De in de eerste alinea genoemde programma’s worden uitgewerkt in de bijlagen. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de goedkeuring en toepassing van die programma's.

De in de eerste alinea genoemde programma’s worden uitgewerkt in de bijlagen. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de goedkeuring en toepassing van die programma's nader te omschrijven.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Volgens recente rechtspraak van het Hof van Justitie, verdient het aanbeveling in de bevoegdheidsdelegatie duidelijk te specificeren of het gaat om bevoegdheid om de rechtshandeling aan te vullen dan wel te wijzigen. Dit wordt in de hele tekst consequent doorgevoerd.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>98</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 3</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – lid 5</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"5. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de criteria voor de kwaliteitsmeting."

"5. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de criteria voor de meting van de kwaliteit van de variabelen nader te omschrijven."

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de bevoegdheid (aanvulling) en van het precieze onderwerp van de gedelegeerde handeling.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>99</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 4 bis (nieuw)</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Artikel 18 – lid 3</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis) In artikel 18 wordt lid 3 geschrapt;

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Lid 3 is een procedurele bepaling die verwijst naar de regelgevingsprocedure met toetsing die haar geldigheid heeft verloren en dus wordt geschrapt.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>100</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 5</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Artikel 18 bis – lid 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in artikel 3, lid 3, artikel 4, lid 2, artikel 10, bijlage A, onder a), onder b), punt 3, onder c), punten 2 en 10, onder d), punt 2, en onder f), punten 8 en 9, bijlage B, onder b), punt 4, en onder d), punt 2, bijlage C, onder b), punt 2, onder d), punt 2, en onder g), punt 2, en bijlage D, onder b), punt 2, en onder d), punt 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2. De in artikel 3, lid 3, artikel 4, lid 2, eerste alinea, onder d), tweede alinea, artikel 10, lid 5, bijlage A, onder a), onder b), punt 3, onder c), punten 2 en 10, onder d), punt 2, onder f), punten 8 en 9, bijlage B, onder b), punt 4, en onder d), punt 2, bijlage C, onder b), punt 2, onder d), punt 2, en onder g), punt 2, en bijlage D, onder b), punt 2, en onder d), punt 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Met het oog op rechtszekerheid is het noodzakelijk alle bepalingen waarin bevoegdheden worden gedelegeerd uitdrukkelijk op te noemen. De duur van de bevoegdheidsdelegatie wordt gewijzigd. "Onbepaalde tijd" wordt "een termijn van vijf jaar", in overeenstemming met de gevestigde wetgevingspraktijk op het bevoegdheidsgebied van ECON en in overeenstemming met de algemene aanpak van het Parlement. Dit wordt in de hele tekst consequent doorgevoerd.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>101</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 5</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Artikel 18 bis – lid 3</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 3, lid 3, artikel 4, lid 2, artikel 10, bijlage A, onder a), onder b), punt 3, onder c), punten 2 en 10, onder d), punt 2, en onder f), punten 8 en 9, bijlage B, onder b), punt 4, en onder d), punt 2, bijlage C, onder b), punt 2, onder d), punt 2, en onder g), punt 2, en bijlage D, onder b), punt 2, en onder d), punt 2, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

3. Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 3, lid 3, artikel 4, lid 2, eerste alinea, onder d), tweede alinea, artikel 10, lid 5, bijlage A, onder a), onder b), punt 3, onder c), punten 2 en 10, onder d), punt 2, en onder f), punten 8 en 9, bijlage B, onder b), punt 4, en onder d), punt 2, bijlage C, onder b), punt 2, onder d), punt 2, en onder g), punt 2, en bijlage D, onder b), punt 2, en onder d), punt 2, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Met het oog op rechtszekerheid is het noodzakelijk alle bepalingen waarin bevoegdheden worden gedelegeerd uitdrukkelijk op te noemen.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>102</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 5</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Artikel 18 bis – lid 6</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Een overeenkomstig artikel 3, lid 3, artikel 4, lid 2, artikel 10, bijlage A, onder a), onder b), punt 3, onder c), punten 2 en 10, onder d), punt 2, en onder f), punten 8 en 9, bijlage B, onder b), punt 4, en onder d), punt 2, bijlage C, onder b), punt 2, onder d), punt 2, en onder g), punt 2, en bijlage D, onder b), punt 2, en onder d), punt 2, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

Een overeenkomstig artikel 3, lid 3, artikel 4, lid 2, eerste alinea, onder d), tweede alinea, artikel 10, lid 5, bijlage A, onder a), onder b), punt 3, onder c), punten 2 en 10, onder d), punt 2, en onder f), punten 8 en 9, bijlage B, onder b), punt 4, en onder d), punt 2, bijlage C, onder b), punt 2, onder d), punt 2, en onder g), punt 2, en bijlage D, onder b), punt 2, en onder d), punt 2, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met drie maanden verlengd.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Met het oog op rechtszekerheid is het noodzakelijk alle bepalingen waarin bevoegdheden worden gedelegeerd uitdrukkelijk op te noemen. De termijn voor het maken van bezwaar wordt vastgesteld op drie maanden en kan één keer met nog eens drie maanden worden verlengd, in overstemming met de vaste praktijk voor wetgeving op het gebied van ECON-bevoegdheden. Dit wordt in de hele tekst consequent doorgevoerd.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>103</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 6 – punt ii</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Bijlage A – letter b – punt 3</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"3. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot het gebruik van andere eenheden van waarneming."

"3. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door te voorzien in de mogelijkheid om gebruik te maken van andere eenheden van waarneming."

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (aanvulling) en het toepassingsgebied daarvan.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>104</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 6 – punt iii</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Bijlage A – letter c – punt 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"2. De informatie over afzetprijzen buitenlandse markt (nr. 312) en invoerprijzen (nr. 340) kan worden opgesteld op basis van de eenheidsprijzen voor producten afkomstig uit de buitenlandse handel of andere bronnen, maar alleen als er geen significant kwaliteitsverlies is ten opzichte van specifieke prijsinformatie. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot bepalingen over hoe de nodige gegevenskwaliteit kan worden gewaarborgd."

"2. De informatie over afzetprijzen buitenlandse markt (nr. 312) en invoerprijzen (nr. 340) kan worden opgesteld op basis van de eenheidsprijzen voor producten afkomstig uit de buitenlandse handel of andere bronnen, maar alleen als er geen significant kwaliteitsverlies is ten opzichte van specifieke prijsinformatie. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de voorwaarden te bepalen voor het waarborgen van de nodige gegevenskwaliteit."

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>105</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 6 – punt vi</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Bijlage A – letter d – punt 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"2. Bovendien worden de variabelen productie (nr. 110) en aantal gewerkte uren (nr. 220) in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens verstrekt. Wanneer andere variabelen door het aantal werkdagen worden beïnvloed, mogen de lidstaten deze variabelen eveneens in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens verstrekken. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de wijziging van de lijst van variabelen die in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens moeten worden verstrekt."

"2. Bovendien worden de variabelen productie (nr. 110) en aantal gewerkte uren (nr. 220) in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens verstrekt. Wanneer andere variabelen door het aantal werkdagen worden beïnvloed, mogen de lidstaten deze variabelen eveneens in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens verstrekken. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de lijst van variabelen die in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens moeten worden verstrekt."

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. wijziging).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>106</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 6 – punt vii</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Bijlage A – letter f – punt 8</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"8. Wat de invoerprijzenvariabele (nr. 340) betreft, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot het bepalen van de voorwaarden voor de toepassing van een Europees steekproefprogramma zoals omschreven in artikel 4, lid 2, eerste alinea, onder d)."

"8. Wat de invoerprijzenvariabele (nr. 340) betreft, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de voorwaarden te bepalen voor de toepassing van een Europees steekproefprogramma zoals omschreven in artikel 4, lid 2, eerste alinea, onder d)."

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>107</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 6 – punt viii</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Bijlage A – letter f – punt 9</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"9. Bij de verstrekking van de variabelen voor de buitenlandse markten (nrs. 122 en 312) moet onderscheid worden gemaakt tussen eurolanden en niet-eurolanden. Dat onderscheid moet worden gemaakt voor de totale nijverheid, gedefinieerd als de secties B tot en met E van de NACE Rev. 2, de BIG's, en het sectie- (1 letter) en afdelingsniveau (2 cijfers) van de NACE Rev. 2. Voor variabele 122 is de informatie over de secties D en E van de NACE Rev. 2 niet vereist. Ook bij de verstrekking van de variabele invoerprijzen (nr. 340) moet onderscheid worden gemaakt tussen eurolanden en niet-eurolanden. Dat onderscheid moet worden gemaakt voor de totale nijverheid, gedefinieerd als de secties B tot en met E van de CPA, de BIG's, en het sectie- (1 letter) en afdelingsniveau (2 cijfers) van de CPA. Wat het onderscheid tussen eurolanden en niet-eurolanden betreft, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot het bepalen van de voorwaarden voor de toepassing van een Europees steekproefprogramma zoals omschreven in artikel 4, lid 2, eerste alinea, onder d). Het Europese steekproefprogramma kan de reikwijdte van de variabele invoerprijzen beperken tot de invoer van producten uit niet-eurolanden. Lidstaten die een andere munteenheid dan de euro hanteren, hoeven voor de variabelen 122, 312 en 340 geen onderscheid tussen eurolanden en niet-eurolanden te maken."

"9. Bij de verstrekking van de variabelen voor de buitenlandse markten (nrs. 122 en 312) moet onderscheid worden gemaakt tussen euro- en niet-eurozone. Dat onderscheid moet worden gemaakt voor de totale nijverheid, gedefinieerd als de secties B tot en met E van de NACE Rev. 2, de BIG's, en het sectie- (1 letter) en afdelingsniveau (2 cijfers) van de NACE Rev. 2. Voor variabele 122 is de informatie over de secties D en E van de NACE Rev. 2 niet vereist. Ook bij de verstrekking van de variabele invoerprijzen (nr. 340) moet onderscheid worden gemaakt tussen euro- en niet-eurozone. Dat onderscheid moet worden gemaakt voor de totale nijverheid, gedefinieerd als de secties B tot en met E van de CPA, de BIG's, en het sectie- (1 letter) en afdelingsniveau (2 cijfers) van de CPA. Wat het onderscheid tussen euro- en niet-eurozone betreft, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de voorwaarden te bepalen voor de toepassing van een Europees steekproefprogramma zoals omschreven in artikel 4, lid 2, eerste alinea, onder d). Het Europese steekproefprogramma kan de reikwijdte van de variabele invoerprijzen beperken tot de invoer van producten uit landen van de niet-eurozone. Lidstaten die een andere munteenheid dan de euro hanteren, hoeven voor de variabelen 122, 312 en 340 geen onderscheid tussen euro- en niet-eurozone te maken."

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

De term "eurozone" is de officiële term voor de groep van landen die de euro als munteenheid hebben aangenomen. Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>108</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 7 – punt i</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Bijlage B – letter b – punt 4</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"4. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot het gebruik van andere eenheden van waarneming."

"4. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door te voorzien in de mogelijkheid om gebruik te maken van andere eenheden van waarneming."

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (aanvulling) en het toepassingsgebied daarvan.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>109</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 7 – punt iv</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Bijlage B – letter d – punt 2 – alinea 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wanneer andere variabelen door het aantal werkdagen worden beïnvloed, mogen de lidstaten deze variabelen eveneens in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens verstrekken. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de wijziging van de lijst van variabelen die in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens moeten worden verstrekt.";

Wanneer andere variabelen door het aantal werkdagen worden beïnvloed, mogen de lidstaten deze variabelen eveneens in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens verstrekken. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de lijst van variabelen die in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens moeten worden verstrekt."

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. wijziging).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>110</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 8 – punt i</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Bijlage C – letter b – punt 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot het gebruik van andere eenheden van waarneming."

"2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door te voorzien in de mogelijkheid om gebruik te maken van andere eenheden van waarneming."

(De verwijzing in het kopje naar de bijlage ("Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 8 – punt i") komt overeen met "Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 9 – punt i" van het voorstel van de Commissie. Deze discrepantie is te wijten aan een foute nummering in het Commissievoorstel (Bijlage I, Deel VII, punt 57, alinea 4, punt 8, ontbreekt).)

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (aanvulling) en het toepassingsgebied daarvan.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>111</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 8 – punt iii</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Bijlage C – letter c – punt 4</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

iii) onder c) wordt in punt 4 de laatste alinea geschrapt;

iii) onder c) wordt in punt 4 de derde alinea geschrapt;

(De verwijzing in het kopje naar de bijlage ("Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 8 – punt iii") komt overeen met "Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 9 – punt iii" van het voorstel van de Commissie. Deze discrepantie is te wijten aan een foute nummering in het Commissievoorstel (Bijlage I, Deel VII, punt 57, alinea 4, punt 8, ontbreekt).)

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Aanpassing van de formulering aan de normen voor het redigeren van EU-wetgeving.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>112</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 8 – punt iv</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Bijlage C – letter d – punt 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"2. De variabelen voor de omzet (nr. 120) en het verkoopvolume (nr. 123) worden tevens in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens verstrekt. Wanneer andere variabelen door het aantal werkdagen worden beïnvloed, mogen de lidstaten deze variabelen eveneens in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens verstrekken. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de wijziging van de lijst van variabelen die in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens moeten worden verstrekt."

"2. De variabelen voor de omzet (nr. 120) en het verkoopvolume (nr. 123) worden tevens in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens verstrekt. Wanneer andere variabelen door het aantal werkdagen worden beïnvloed, mogen de lidstaten deze variabelen eveneens in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens verstrekken. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de lijst van variabelen die in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens moeten worden verstrekt."

(De verwijzing in het kopje naar de bijlage ("Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 8 – punt iv") komt overeen met "Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 9 – punt iv" van het voorstel van de Commissie. Deze discrepantie is te wijten aan een foute nummering in het Commissievoorstel (Bijlage I, Deel VII, punt 57, alinea 4, punt 8, ontbreekt).)

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. wijziging).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>113</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 8 – punt v</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Bijlage C – letter g – punt 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"2. De variabelen nrs. 120 (omzet) en 330/123 (deflator van de verkoop/volume van de verkoop) worden binnen één maand met de onder f), punt 3, van deze bijlage vastgestelde mate van gedetailleerdheid verstrekt. Een lidstaat kan opteren voor deelname aan de variabelen nrs. 120 (omzet) en 330/123 (deflator van de verkoop/volume van de verkoop) met bijdragen op basis van de toewijzing van een Europees steekproefprogramma zoals omschreven in artikel 4, lid 2, eerste alinea, onder d). De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de voorwaarden voor de toewijzing van een Europees steekproefprogramma."

"2. De variabelen nrs. 120 (omzet) en 330/123 (deflator van de verkoop/volume van de verkoop) worden binnen één maand met de onder f), punt 3, van deze bijlage vastgestelde mate van gedetailleerdheid verstrekt. Een lidstaat kan opteren voor deelname aan de variabelen nrs. 120 (omzet) en 330/123 (deflator van de verkoop/volume van de verkoop) met bijdragen op basis van de toewijzing van een Europees steekproefprogramma zoals omschreven in artikel 4, lid 2, eerste alinea, onder d). De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de voorwaarden te bepalen voor de toewijzing van een Europees steekproefprogramma."

(De verwijzing in het kopje naar de bijlage ("Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 8 – punt v") komt overeen met "Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 9 – punt v" van het voorstel van de Commissie. Deze discrepantie is te wijten aan een foute nummering in het Commissievoorstel (Bijlage I, Deel VII, punt 57, alinea 4, punt 8, ontbreekt).)

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>114</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 9 – punt i</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Bijlage D – letter b – punt 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot het gebruik van andere eenheden van waarneming."

"2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door te voorzien in de mogelijkheid om gebruik te maken van andere eenheden van waarneming."

(De verwijzing in het kopje naar de bijlage ("Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 9 – punt i") komt overeen met "Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 10 – punt i" van het voorstel van de Commissie. Deze discrepantie is te wijten aan een foute nummering in het Commissievoorstel (Bijlage I, Deel VII, punt 57, alinea 4, punt 8, ontbreekt).)

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (aanvulling) en het toepassingsgebied daarvan.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>115</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 9 – punt iv</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Bijlage D – letter d – punt 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"2. De variabele voor de omzet (nr. 120) wordt tevens in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens verstrekt. Wanneer andere variabelen door het aantal werkdagen worden beïnvloed, mogen de lidstaten deze variabelen eveneens in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens verstrekken. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de wijziging van de lijst van variabelen die in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens moeten worden verstrekt."

"2. De variabele voor de omzet (nr. 120) wordt tevens in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens verstrekt. Wanneer andere variabelen door het aantal werkdagen worden beïnvloed, mogen de lidstaten deze variabelen eveneens in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens verstrekken. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de lijst van variabelen die in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens moeten worden verstrekt."

(De verwijzing in het kopje naar de bijlage ("Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 9 – punt iv") komt overeen met "Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 10 – punt iv" van het voorstel van de Commissie. Deze discrepantie is te wijten aan een foute nummering in het Commissievoorstel (Bijlage I, Deel VII, punt 57, alinea 4, punt 8, ontbreekt).)

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>116</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VII – punt 58 – alinea 1</Article>

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Teneinde Verordening (EG) nr. 530/1999 af te stemmen op economische en technische aanpassingen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen tot aanvulling van de verordening met de definitie en indeling van de te verstrekken gegevens en de criteria voor de kwaliteitsbeoordeling. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

Teneinde Verordening (EG) nr. 530/1999 af te stemmen op economische en technische aanpassingen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen tot aanvulling van de verordening met de definitie en indeling van de te verstrekken gegevens en de criteria voor de beoordeling van de kwaliteit van de statistieken. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Aanpassing aan het amendement op artikel 10, lid 3, van Verordening (EG) nr. 530/1999.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>117</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VII – punt 58 – alinea 3 – punt 1</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 530/1999</DocAmend2>

<Article2>Artikel 6 – lid 3</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"3. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de definitie en indeling van de op grond van de leden 1 en 2 te verstrekken gegevens. Deze gedelegeerde handelingen worden vastgesteld voor iedere referentieperiode ten minste negen maanden voor het begin ervan."

"3. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de definitie en indeling van de op grond van de leden 1 en 2 te verstrekken gegevens vast te stellen. Deze gedelegeerde handelingen worden vastgesteld voor iedere referentieperiode ten minste negen maanden voor het begin ervan."

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>118</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage I – Deel VII – punt 58 – alinea 3 – punt 3</Article>