Procedura : 2016/0400B(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0190/2019

Teksty złożone :

A8-0190/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/04/2019 - 16.1

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0409

<Date>{09/04/2019}9.4.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0190/2019</NoDocSe>
PDF 1596kWORD 539k

<TitreType>SPRAWOZDANIE</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego niektóre akty prawne przewidujące stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej</Titre>

<DocRef>(COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))</DocRef>


<Commission>{JURI}Komisja Prawna</Commission>

Sprawozdawca: <Depute>József Szájer</Depute>

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA KOMISJI PRAWNEJ W SPRAWIE PODSTAWY PRAWNEJ
 STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK Komisji Gospodarczej i Monetarnej
 Opinia Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 OPINIA Komisji Transportu i Turystyki
 OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO, ZDROWIA PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI PRZEMYSŁU, BADAŃ NAUKOWYCH I ENERGII
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO I OCHRONY KONSUMENTÓW
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego niektóre akty prawne przewidujące stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

(COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

 uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0799),

 uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 33, art. 43 ust. 2, art. 53 ust. 1, art. 62, art. 64 ust. 2, art. 91, art. 100 ust. 2, art. 114, art. 153 ust. 2 lit. b), art. 168 ust. 4 lit. a), art. 168 ust. 4 lit. b), art. 172, art. 192 ust. 1, art. 207, art. 214 ust. 3 i art. 338 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0148/2019),

 uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

 uwzględniając art. 294 ust. 3, art. 43 ust. 2, art. 53 ust. 1, art. 62, art. 91, art. 100 ust. 2, art. 114, art. 153 ust. 2 lit. b), art. 168 ust. 4 lit. a), art. 168 ust. 4 lit. b), art. 192 ust. 1 i art. 338 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 1 czerwca 2017 r.[1],

 uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 1 grudnia 2017 r.[2],

 uwzględniając pisma Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jak również Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów,

 uwzględniając decyzję Konferencji Przewodniczących z dnia 7 marca 2019 r. upoważniającą Komisję Prawną do rozdzielenia wyżej wymienionego wniosku Komisji Europejskiej i do sporządzenia na jego podstawie dwóch odrębnych sprawozdań ustawodawczych,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A8-0020/2018),

 uwzględniając art. 59 i art. 39 Regulaminu,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej, a także opinie i stanowiska w formie poprawek Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji Transportu i Turystyki oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A8-0190/2019),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Umocowanie 2</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 33, art. 43 ust. 2, art. 53 ust. 1, art. 62, art. 64 ust. 2, art. 91, art. 100 ust. 2, art. 114, art. 153 ust. 2 lit. b), art. 168 ust. 4 lit. a), art. 168 ust. 4 lit. b), art. 172, art. 192 ust. 1, art. 207, art. 214 ust. 3 i art. 338 ust. 1,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 2, art. 53 ust. 1, art. 62, art. 91, art. 100 ust. 2, art. 114, art. 153 ust. 2 lit. b), art. 168 ust. 4 lit. a), art. 168 ust. 4 lit. b), art. 192 ust. 1 i art. 338 ust. 1,

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Traktat z Lizbony wprowadził rozróżnienie między uprawnieniami przekazywanymi Komisji w celu przyjmowania aktów o charakterze nieustawodawczym o zasięgu ogólnym, które uzupełniają lub zmieniają niektóre, inne niż istotne, elementy aktu ustawodawczego (aktów delegowanych), a uprawnieniami powierzanymi Komisji w celu przyjmowania aktów zapewniających jednolite warunki wykonywania prawnie wiążących aktów Unii (aktów wykonawczych).

(1) Traktat z Lizbony w znaczący sposób zmienił ramy prawne dotyczące uprawnień powierzanych Komisji przez ustawodawcę, wprowadzając wyraźne rozróżnienie między uprawnieniami przekazywanymi Komisji w celu przyjmowania aktów o charakterze nieustawodawczym o zasięgu ogólnym, które uzupełniają lub zmieniają niektóre, inne niż istotne, elementy aktu ustawodawczego (aktów delegowanych), a uprawnieniami powierzanymi Komisji w celu przyjmowania aktów zapewniających jednolite warunki wykonywania prawnie wiążących aktów Unii (aktów wykonawczych).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 8 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a) Połączenie i przedstawienie uprawnień, które nie są ze sobą ściśle związane, w ramach jednego aktu delegowanego Komisji uniemożliwia Parlamentowi wykonywanie uprawnień kontrolnych, gdyż zmusza go do zwykłego przyjęcia albo odrzucenia całego aktu delegowanego, co nie pozwala na wyrażenie opinii na temat każdego uprawnienia z osobna.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część I – punkt 1 – ustęp 2 – punkt 1</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 2009/31/WE</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 29 – ustęp 1</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 29a, aktów delegowanych zmieniających załączniki.

Komisja posiada uprawnienia do przyjmowania, zgodnie z art. 29a, aktów delegowanych zmieniających załączniki do niniejszej dyrektywy w celu dostosowania ich do postępu naukowo-technicznego.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Należy zapewnić spójność z terminologią stosowaną we wniosku Komisji COM(2016)0789, w szczególności z jego art. 2 ust. 2.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część I – punkt 1 – ustęp 2 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 2009/31/WE</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 29 a – ustęp 2</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 29, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 29, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część I – punkt 1 – ustęp 2 – punkt 3</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 2009/31/WE</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 30</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3) uchyla się art. 30.

3) art. 30 otrzymuje brzmienie:

 

„Artykuł 30

 

Procedura komitetowa

 

1. Komisję wspomaga Komitet ds. Zmian Klimatu ustanowiony na mocy art. 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013*. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011**.

 

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.”

 

___________________

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji na poziomie krajowym i unijnym, mających znaczenie dla zmiany klimatu, oraz uchylające decyzję nr 280/2004/WE (Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 13).

 

** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Należy zapewnić spójność z terminologią stosowaną we wniosku Komisji COM(2016)0789, w szczególności jego art. 2 ust. 4.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część I – punkt 2</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

[...]

skreśla się

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Mając na uwadze, że zmiana procedury przekazania uprawnień z procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą na akty delegowane i akty wykonawcze w odniesieniu do decyzji dotyczącej wspólnego wysiłku redukcyjnego budzi kontrowersje oraz że zobowiązania wynikające z tej decyzji zostaną w latach 2021–2030 zastąpione innym rozporządzeniem, lepiej byłoby nie uwzględniać rozporządzenia 406/2009/WE w niniejszym wniosku zbiorczym.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część I – punkt 3 – ustęp 3 – punkt 1</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 2</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 24a, aktów delegowanych określających formę i treść stosowanej etykiety.”

„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 24a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów określających formę i treść stosowanej etykiety.”

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część I – punkt 3 – ustęp 3 – punkt 2 – litera a</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit 2</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 24a, aktów delegowanych określających formę i treść stosowanej etykiety.”

„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 24a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów określających formę i treść stosowanej etykiety.”

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część I – punkt 3 – ustęp 3 – punkt 3 – litera a</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit 2</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 24a, aktów delegowanych określających formę i treść stosowanej etykiety.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 24a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów określających formę i treść stosowanej etykiety.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część I – punkt 3 – ustęp 3 – punkt 3 – litera b</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 10 – ustęp 6 – akapit 3</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 24a, aktów delegowanych dotyczących mechanizmu przyznawania kwot producentom i importerom.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 24a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów dotyczących mechanizmu przyznawania kwot producentom i importerom.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część I – punkt 3 – ustęp 3 – punkt 6</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 19 – ustęp 1</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 24a, aktów delegowanych dotyczących dodatkowych środków monitorowania substancji kontrolowanych lub nowych substancji oraz produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub od nich uzależnionych, objętych procedurą czasowego składowania, składowania celnego lub wolnego obszaru celnego lub znajdujących się w tranzycie przez obszar celny Unii, a następnie ponownie wywożonych, na podstawie oceny potencjalnego ryzyka nielegalnego handlu związanego z takim przepływem towarów, z uwzględnieniem korzyści dla środowiska i społeczno-gospodarczego wpływu takich środków.”

„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 24a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów dotyczących dodatkowych środków monitorowania substancji kontrolowanych lub nowych substancji oraz produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub od nich uzależnionych, objętych procedurą czasowego składowania, składowania celnego lub wolnego obszaru celnego lub znajdujących się w tranzycie przez obszar celny Unii, a następnie ponownie wywożonych, na podstawie oceny potencjalnego ryzyka nielegalnego handlu związanego z takim przepływem towarów, z uwzględnieniem korzyści dla środowiska i społeczno-gospodarczego wpływu takich środków.”

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część I – punkt 3 – ustęp 3 – punkt 7</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 20 – ustęp 2</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„2. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 24a, aktów delegowanych dotyczących zasad, zgodnie z decyzjami podjętymi przez strony, odnoszących się do dopuszczania do swobodnego obrotu w Unii produktów i urządzeń przywożonych z państw niebędących stronami Protokołu, wytworzonych przy zastosowaniu substancji kontrolowanych, ale niezawierających substancji identyfikowanych jako substancje kontrolowane. Identyfikacja takich produktów i urządzeń jest zgodna z okresowymi technicznymi wytycznymi dla stron.”

„2. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 24a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie zasad, zgodnie z decyzjami podjętymi przez strony, odnoszących się do dopuszczania do swobodnego obrotu w Unii produktów i urządzeń przywożonych z państw niebędących stronami Protokołu, wytworzonych przy zastosowaniu substancji kontrolowanych, ale niezawierających substancji identyfikowanych jako substancje kontrolowane. Identyfikacja takich produktów i urządzeń jest zgodna z okresowymi technicznymi wytycznymi dla stron.”

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część I – punkt 3 – ustęp 3 – punkt 8 – litera b</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 22 – ustęp 4 – akapit 2</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 24a, aktów delegowanych dotyczących wykazu produktów i urządzeń, zgodnie z decyzjami podjętymi przez strony, w których przypadku odzysk substancji kontrolowanych lub zniszczenie produktów i urządzeń bez wcześniejszego odzysku substancji kontrolowanych są uważane za osiągalne z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia, określając w odpowiednich przypadkach technologie, które należy stosować.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 24a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów dotyczących wykazu produktów i urządzeń, zgodnie z decyzjami podjętymi przez strony, w których przypadku odzysk substancji kontrolowanych lub zniszczenie produktów i urządzeń bez wcześniejszego odzysku substancji kontrolowanych są uważane za osiągalne z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia, określając w odpowiednich przypadkach technologie, które należy stosować.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część I – punkt 3 – ustęp 3 – punkt 8 – litera c</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 22 – ustęp 5 – akapity 2 i 3</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Komisja dokonuje oceny środków podjętych przez państwa członkowskie i posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 24a, aktów delegowanych dotyczących wskazanych minimalnych wymagań kwalifikacyjnych, w świetle tej oceny oraz informacji technicznych, a także innych istotnych informacji.”

„Komisja dokonuje oceny środków podjętych przez państwa członkowskie i jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 24a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów dotyczących wskazanych minimalnych wymagań kwalifikacyjnych, w świetle tej oceny oraz informacji technicznych, a także innych istotnych informacji.”

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część I – punkt 3 – ustęp 3 – punkt 9 – litera a – podpunkt i</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit 1</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Państwa członkowskie określają minimalne wymagania kwalifikacyjne wobec personelu wykonującego zadania, o których mowa w ust. 2.  W świetle oceny tych środków podjętych przez państwa członkowskie, a także informacji technicznych i innych istotnych informacji Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 24a, aktów delegowanych dotyczących harmonizacji wskazanych minimalnych wymagań kwalifikacyjnych.”;

„Państwa członkowskie określają minimalne wymagania kwalifikacyjne wobec personelu wykonującego zadania, o których mowa w ust. 2. W świetle oceny tych środków podjętych przez państwa członkowskie, a także informacji technicznych i innych istotnych informacji, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 24a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów dotyczących harmonizacji wskazanych minimalnych wymagań kwalifikacyjnych.”

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część I – punkt 3 – ustęp 3 – punkt 9 – litera b</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 23 – ustęp 7</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„7. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 24a, aktów delegowanych ustanawiających listę technologii lub praktyk, które przedsiębiorstwa mają stosować w celu zapobiegania wszelkim wyciekom i emisjom substancji kontrolowanych i w celu ich minimalizowania.”

„7. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 24a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie listy technologii lub praktyk, które przedsiębiorstwa mają stosować w celu zapobiegania wszelkim wyciekom i emisjom substancji kontrolowanych i w celu ich minimalizowania.”

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część I – punkt 3 – ustęp 3 – punkt 11</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 24 a – ustęp 2</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 3 i 5, art. 10 ust. 3 i 6, art. 13 ust. 2, art. 18 ust. 9, art. 19, art. 20 ust. 2, art. 22 ust. 3, 4 i 5, art. 23 ust. 4 i 7, art. 24 ust. 2 i 3, art. 26 ust. 3 i art. 27 ust. 10, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 3 i 5, art. 10 ust. 3 i 6, art. 13 ust. 2, art. 18 ust. 9, art. 19, art. 20 ust. 2, art. 22 ust. 3, 4 i 5, art. 23 ust. 4 i 7, art. 24 ust. 2 i 3, art. 26 ust. 3 i art. 27 ust. 10, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część I – punkt 3 – ustęp 3 – punkt 14</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 27 – ustęp 10</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„10. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 24a, aktów delegowanych dotyczących zmian w zakresie wymagań sprawozdawczych ustanowionych w ust. 1–7 niniejszego artykułu w celu wywiązania się z zobowiązań wynikających z Protokołu lub w celu ułatwienia ich stosowania.

„10. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 24a w celu wprowadzenia zmian w wymaganiach sprawozdawczych ustanowionych w ust. 1–7 niniejszego artykułu, aby wywiązać się z zobowiązań wynikających z Protokołu lub ułatwić ich stosowanie.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do zmiany aktu).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część II – punkt 4 – ustęp 2 – punkt 1</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 2002/58/WE</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 4 – ustęp 5</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„5. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 14b, aktów delegowanych dotyczących okoliczności, formy i trybu mających zastosowanie do wymogów dotyczących informowania i powiadamiania, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 niniejszego artykułu, po przeprowadzeniu konsultacji z Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), Grupą Roboczą ds. Ochrony Osób Fizycznych w zakresie Przetwarzania Danych Osobowych, utworzoną na mocy art. 29 dyrektywy 95/46/WE oraz Europejskim Inspektorem Ochrony Danych.”

„5. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 14b w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy w odniesieniu do okoliczności, formy i trybu mających zastosowanie do wymogów dotyczących informowania i powiadamiania, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 niniejszego artykułu, po przeprowadzeniu konsultacji z Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), Grupą Roboczą ds. Ochrony Osób Fizycznych w zakresie Przetwarzania Danych Osobowych, utworzoną na mocy art. 29 dyrektywy 95/46/WE oraz Europejskim Inspektorem Ochrony Danych.”

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część II – punkt 4 – ustęp 2 – punkt 3</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 2002/58/WE</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 14 b – ustęp 2</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 5, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 5, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

</Amend>

 

<Amend>Poprawka  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część IV – punkt 8 – ustęp 2 – punkt 3</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 89/391/EWG</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 17 b – ustęp 2</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 16a, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 16a, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część IV – punkt 16 – ustęp 2 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 92/91/EWG</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 11 a – ustęp 2</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 11, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 11, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część IV – punkt 17 – ustęp 2 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 92/104/EWG</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 11 a – ustęp 2</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 11, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 11, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część IV – punkt 18 – ustęp 2 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 93/103/WE</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 12 a – ustęp 2</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 12, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 12, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część IV – punkt 21 – ustęp 2 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 1999/92/WE</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 10 a – ustęp 2</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 10, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 10, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część IV – punkt 22 – ustęp 2 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 2000/54/WE</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 19 a – ustęp 2</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 19, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 19, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część IV – punkt 27 – ustęp 2 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 2009/104/WE</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 11 a – ustęp 2</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 11, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 11, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część V – punkt 29 – ustęp 2 – punkt 1</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 2009/73/WE</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 6 – ustęp 4</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„4. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 50a, aktów delegowanych ustanawiających wytyczne dotyczące współpracy regionalnej w duchu solidarności.”

„4. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 50a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie wytycznych dotyczących współpracy regionalnej w duchu solidarności.”

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część V – punkt 29 – ustęp 2 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 2009/73/WE</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 11 – ustęp 10</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„10. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 50a, aktów delegowanych ustanawiających wytyczne określające szczegółowe zasady procedury, zgodnie z którą należy postępować do celów stosowania niniejszego artykułu.”

„10. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 50a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie wytycznych określających szczegółowe zasady procedury, zgodnie z którą należy postępować do celów stosowania niniejszego artykułu.”

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część V – punkt 29 – ustęp 2 – punkt 3</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 2009/73/WE</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 15 – ustęp 3</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„3. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 50a, aktów delegowanych ustanawiających wytyczne w celu zapewnienia pełnego i rzeczywistego przestrzegania ust. 2 niniejszego artykułu przez właściciela systemu przesyłowego i operatora systemu magazynowania.”

„3. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 50a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie wytycznych w celu zapewnienia pełnego i rzeczywistego przestrzegania ust. 2 niniejszego artykułu przez właściciela systemu przesyłowego i operatora systemu magazynowania.”

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część V – punkt 29 – ustęp 2 – punkt 4</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 2009/73/WE</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 36 – ustęp 10</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„10. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 50a, aktów delegowanych ustanawiających wytyczne dotyczące stosowania warunków określonych w ust. 1 niniejszego artykułu oraz określających procedurę, zgodnie z którą należy postępować do celów stosowania ust. 3, 6, 8i 9 niniejszego artykułu.”

„10. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 50a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie wytycznych dotyczących stosowania warunków określonych w ust. 1 niniejszego artykułu oraz określających procedurę, zgodnie z którą należy postępować do celów stosowania ust. 3, 6, 8 i 9 niniejszego artykułu.”

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część V – punkt 29 – ustęp 2 – punkt 5</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 2009/73/WE</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 42 – ustęp 5</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„5. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 50a, aktów delegowanych ustanawiających wytyczne dotyczące zakresu obowiązków organów regulacyjnych w ramach współpracy wzajemnej oraz z Agencją.”

„5. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 50a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie wytycznych dotyczących zakresu obowiązków organów regulacyjnych w ramach współpracy wzajemnej oraz z Agencją.”

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część V – punkt 29 – ustęp 2 – punkt 6</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 2009/73/WE</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 43 – ustęp 9</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„9. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 50a, aktów delegowanych ustanawiających wytyczne ustalające szczegółowe zasady procedury, która ma być stosowana przez organy regulacyjne, Agencję oraz Komisję w odniesieniu do zgodności decyzji podjętych przez organy regulacyjne z wytycznymi, o których mowa w niniejszym artykule.”

„9. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 50a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie wytycznych ustalających szczegółowe zasady procedury, która ma być stosowana przez organy regulacyjne, Agencję oraz Komisję w odniesieniu do zgodności decyzji podjętych przez organy regulacyjne z wytycznymi, o których mowa w niniejszym artykule.”

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część V – punkt 29 – ustęp 2 – punkt 7</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 2009/73/WE</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 44 – ustęp 4</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„4. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 50a, aktów delegowanych ustanawiających wytyczne określające metody i uzgodnienia w zakresie prowadzenia dokumentacji, jak również formę i treść danych, które należy przechowywać.”

„4. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 50a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie wytycznych określających metody i uzgodnienia w zakresie prowadzenia dokumentacji, jak również formę i treść danych, które należy przechowywać.”

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część V – punkt 29 – ustęp 2 – punkt 8</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 2009/73/WE</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 50 a – ustęp 2</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 4, art. 11 ust. 10, art. 15 ust. 3, art. 36 ust. 10, art. 42 ust. 5, art. 43 ust. 9 i art. 44 ust. 4, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 4, art. 11 ust. 10, art. 15 ust. 3, art. 36 ust. 10, art. 42 ust. 5, art. 43 ust. 9 i art. 44 ust. 4, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część V – punkt 30 – ustęp 2 – punkt 1</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 715/2009</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 3 – ustęp 5</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„5. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 27a, aktów delegowanych ustanawiających szczegółowe zasady procedury, zgodnie z którą należy postępować do celów stosowania ust. 1 i 2 niniejszego artykułu.”

„5. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 27a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie szczegółowych zasad procedury, zgodnie z którą należy postępować do celów stosowania ust. 1 i 2 niniejszego artykułu.”

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część V – punkt 30 – ustęp 2 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 715/2009</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 6 – ustęp 11 – akapit 2</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„W przypadku gdy Komisja proponuje przyjęcie kodeksu sieci z własnej inicjatywy, Komisja konsultuje się w sprawie projektu kodeksu sieci z Agencją, ENTSO gazu i ze wszystkimi właściwymi zainteresowanymi stronami przez okres nie krótszy niż dwa miesiące. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 27a, aktów delegowanych wprowadzających takie kodeksy sieci.”

„W przypadku gdy Komisja proponuje przyjęcie kodeksu sieci z własnej inicjatywy, Komisja konsultuje się w sprawie projektu kodeksu sieci z Agencją, ENTSO gazu i ze wszystkimi właściwymi zainteresowanymi stronami przez okres nie krótszy niż dwa miesiące. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 27a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez wprowadzenie takich kodeksów sieci.”

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część V – punkt 30 – ustęp 2 – punkt 4</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 715/2009</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit 1</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Aby osiągnąć cele określone w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, Komisja jest uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 27a, aktów delegowanych określających obszar geograficzny objęty każdą z regionalnych struktur współpracy, z uwzględnieniem istniejących regionalnych struktur współpracy. W tym celu Komisja konsultuje się z Agencją oraz z ENTSO gazu.”

„Aby osiągnąć cele określone w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 27a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie obszaru geograficznego objętego każdą z regionalnych struktur współpracy, z uwzględnieniem istniejących regionalnych struktur współpracy. W tym celu Komisja konsultuje się z Agencją oraz z ENTSO gazu.”

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część V – punkt 30 – ustęp 2 – punkt 5</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 715/2009</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit 2</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 27a, aktów delegowanych ustanawiających wytyczne dotyczące kwestii, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, oraz zmieniających wytyczne, o których mowa w jego lit. a), b) i c).”

„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 27a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie wytycznych dotyczących kwestii, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, oraz w celu zmiany wytycznych, o których mowa w jego lit. a), b) i c).”

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia i do zmiany aktu).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część V – punkt 30 – ustęp 2 – punkt 6</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 715/2009</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 27 a – ustęp 2</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 5, art. 6 ust. 11, art. 7 ust. 3, art. 12 ust. 3 i art. 23 ust. 2, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 5, art. 6 ust. 11, art. 7 ust. 3, art. 12 ust. 3 i art. 23 ust. 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VI – punkt 32 – ustęp 2 – punkt 6</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 91/271/EWG </DocAmend2>

<Article2>Artykuł 17 a – ustęp 2</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 3, art. 5 ust. 3, art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 3, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 3, art. 5 ust. 3, art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 3, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VI – punkt 33 – ustęp 2 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 91/676/EWG </DocAmend2>

<Article2>Artykuł 8 a – ustęp 2</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 8, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 8, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VI – punkt 35 – ustęp 2 – punkt 1</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 96/59/WE</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 10 – ustęp 2 – wprowadzenie</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 10b, aktów delegowanych w zakresie:

2. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 10b w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy w następujących celach:

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VI – punkt 35 – ustęp 2 – punkt 3</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 96/59/WE </DocAmend2>

<Article2>Artykuł 10 b – ustęp 2</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 10 ust. 2, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 10 ust. 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VI – punkt 36 – ustęp 4 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 98/83/WE </DocAmend2>

<Article2>Artykuł 11 a – ustęp 2</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 11 ust. 2, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 11 ust. 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VI – punkt 37 – ustęp 3 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 2000/53/WE</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 5 – ustęp 5 – akapit 2</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących minimalnych wymagań dotyczących certyfikatu złomowania.;

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie minimalnych wymagań dotyczących certyfikatu złomowania.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VI – punkt 37 – ustęp 3 – punkt 4</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 2000/53/WE</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 3</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących ustanowienia szczegółowych zasad niezbędnych do kontroli przestrzegania przez państwa członkowskie celów wskazanych w akapicie pierwszym. Proponując te zasady, Komisja bierze pod uwagę wszystkie istotne czynniki, między innymi, dostępność danych oraz kwestię wywozu i przywozu pojazdów wycofanych z eksploatacji.”

„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie szczegółowych zasad niezbędnych do kontroli przestrzegania przez państwa członkowskie celów wskazanych w akapicie pierwszym. Proponując te zasady, Komisja bierze pod uwagę wszystkie istotne czynniki, między innymi, dostępność danych oraz kwestię wywozu i przywozu pojazdów wycofanych z eksploatacji.”

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VI – punkt 37 – ustęp 3 – punkt 5</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 2000/53/WE</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 8 – ustęp 2</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„2. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących norm, o których mowa w ust. 1. Proponując te normy, Komisja bierze pod uwagę prace prowadzone w tej dziedzinie na odpowiednich forach międzynarodowych i wnosi odpowiedni wkład do tych prac.”

„2. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie norm, o których mowa w ust. 1. Proponując te normy, Komisja bierze pod uwagę prace prowadzone w tej dziedzinie na odpowiednich forach międzynarodowych i wnosi odpowiedni wkład do tych prac.”

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VI – punkt 37 – ustęp 3 – punkt 6</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 2000/53/WE </DocAmend2>

<Article2>Artykuł 9 a – ustęp 2</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. b), art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 6, art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. b), art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 6, art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VI – punkt 38 – ustęp 3 – punkt 1</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 2000/60/WE</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 8 – ustęp 3</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„3. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 20a, aktów delegowanych ustanawiających specyfikacje techniczne i znormalizowane metody analizy i monitorowania stanu wód.”

„3. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 20a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie specyfikacji technicznych i znormalizowanych metod analizy i monitorowania stanu wód.”

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VI – punkt 38 – ustęp 3 – punkt 3</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 2000/60/WE </DocAmend2>

<Article2>Artykuł 20 a – ustęp 2</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 8 ust. 3, w art. 20 ust. 1 akapit pierwszy oraz w załączniku V pkt 1.4.1 ppkt (ix) powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 8 ust. 3, w art. 20 ust. 1 akapit pierwszy oraz w załączniku V pkt 1.4.1 ppkt (ix), powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VI – punkt 38 – ustęp 3 – punkt 5</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 2000/60/WE </DocAmend2>

<Article2>Załącznik V – ustęp 1.4.1 – podpunkt ix</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„(ix) Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 20a, aktów delegowanych w zakresie przedstawienia wyników ćwiczenia interkalibracyjnego oraz ustalenia wartości liczbowych do celów klasyfikacji w systemach monitorowania państw członkowskich zgodnie z ppkt (i)–(viii). Wyniki ćwiczenia interkalibracyjnego publikowane są w ciągu sześciu miesięcy od jego zakończenia.”

„(ix) Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 20a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez przedstawienie wyników ćwiczenia interkalibracyjnego oraz ustalenie wartości liczbowych do celów klasyfikacji w systemach monitorowania państw członkowskich zgodnie z ppkt (i)–(viii). Wyniki ćwiczenia interkalibracyjnego publikowane są w ciągu sześciu miesięcy od jego zakończenia.”

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VI – punkt 41 – ustęp 2 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 2004/107/WE </DocAmend2>

<Article2>Artykuł 5 a – ustęp 2</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 15, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 15, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VI – punkt 42 – ustęp 3 – punkt 1</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 2006/7/WE</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 15 – ustęp 2 – litera a</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) określenia normy EN/ISO dotyczącej równoważności metod mikrobiologicznych dla celów art. 3 ust. 9;

a) uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez określenie normy EN/ISO dotyczącej równoważności metod mikrobiologicznych dla celów art. 3 ust. 9;

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VI – punkt 42 – ustęp 3 – punkt 1</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 2006/7/WE</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 15 – ustęp 2 – litera b</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) o ile jest to niezbędne w świetle postępu naukowego i technicznego, zmiany załącznika I w odniesieniu do analizy parametrów ustanowionych w tym załączniku;

b) o ile jest to niezbędne w świetle postępu naukowego i technicznego, wprowadzenia zmian do załącznika I w odniesieniu do metod analizy parametrów ustanowionych w tym załączniku;

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do zmiany aktu).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VI – punkt 42 – ustęp 3 – punkt 1</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 2006/7/WE</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 15 – ustęp 2 – litera c</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) o ile jest to niezbędne w świetle postępu naukowego i technicznego, zmiany załącznika V.;

c) o ile jest to niezbędne w świetle postępu naukowego i technicznego, wprowadzenia zmian do załącznika V.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do zmiany aktu).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VI – punkt 42 – ustęp 3 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 2006/7/WE </DocAmend2>

<Article2>Artykuł 15 a – ustęp 2</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 15 ust. 2, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 15 ust. 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VI – punkt 43 – ustęp 3 – punkt 1</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 2006/21/WE</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 22a, aktów delegowanych niezbędnych w celu:

2. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 22a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy w następujących celach:

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VI – punkt 43 – ustęp 3 – punkt 1</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 2006/21/WE</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) opracowania wymagań technicznych dla osiągnięcia celów określonych w art. 13 ust. 6, w tym wymagań technicznych odnoszących się do określenia cyjanku dysocjującego w słabym kwasie oraz metod jego pomiaru;

a) opracowania wymagań technicznych do celów określonych w art. 13 ust. 6, w tym wymagań technicznych odnoszących się do określenia cyjanku dysocjującego w słabym kwasie oraz metod jego pomiaru;

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VI – punkt 43 – ustęp 3 – punkt 1</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 2006/21/WE</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) skompletowania wymagań technicznych odnoszących do charakterystyki odpadów zawartej w załączniku II;

b) zakończenia formułowania wymagań technicznych odnoszących do charakterystyki odpadów zawartej w załączniku II;

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VI – punkt 43 – ustęp 3 – punkt 1</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 2006/21/WE</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) interpretacji definicji zawartej w art. 3 pkt. 3;

c) przedstawienia interpretacji definicji zawartej w art. 3 ust. 3;

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VI – punkt 43 – ustęp 3 – punkt 1</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 2006/21/WE</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) zdefiniowania kryteriów klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem III;

d) określenia kryteriów klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem III;

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VI – punkt 43 – ustęp 3 – punkt 1</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 2006/21/WE</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit 1 – litera e</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) określenia wszelkich zharmonizowanych norm odnoszących się do metod pobierania próbek i wykonywania analiz niezbędnych do technicznego wykonania niniejszej dyrektywy.

e) ustalenia wszelkich zharmonizowanych norm odnoszących się do metod pobierania próbek i wykonywania analiz niezbędnych do technicznego wykonania niniejszej dyrektywy.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VI – punkt 43 – ustęp 3 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 2006/21/WE </DocAmend2>

<Article2>Artykuł 22 a – ustęp 2</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 22 ust. 2 i 3, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 22 ust. 2 i 3, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VI – punkt 44 – ustęp 2 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 2006/118/WE </DocAmend2>

<Article2>Artykuł 8 a – ustęp 2</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 8, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 8, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VI – punkt 46 – ustęp 3 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 2007/2/WE</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 7 – ustęp 1</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„1. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 21a, aktów delegowanych określających rozwiązania techniczne dla zapewnienia interoperacyjności oraz, w przypadkach, gdzie jest to wykonalne, harmonizacji zbiorów i usług danych przestrzennych. Przy opracowywaniu aktów delegowanych uwzględniane są odpowiednie wymagania użytkowników, istniejące inicjatywy i standardy międzynarodowe służące harmonizacji zbiorów danych przestrzennych, a także względy wykonalności i relacji kosztów do korzyści.”

„1. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 21a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez określenie rozwiązań technicznych dla zapewnienia interoperacyjności oraz, w przypadkach, gdzie jest to wykonalne, harmonizacji zbiorów i usług danych przestrzennych. Przy opracowywaniu aktów delegowanych uwzględniane są odpowiednie wymagania użytkowników, istniejące inicjatywy i standardy międzynarodowe służące harmonizacji zbiorów danych przestrzennych, a także względy wykonalności i relacji kosztów do korzyści.”

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VI – punkt 46 – ustęp 3 – punkt 3</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 2007/2/WE</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 16 – akapit 1 – wprowadzenie</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 21a, aktów delegowanych dotyczących przepisów ustanawiających, w szczególności, uzupełnienie tego rozdziału o następujące elementy:

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 21a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie w szczególności:

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VI – punkt 46 – ustęp 3 – punkt 4</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 2007/2/WE</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 17 – ustęp 8 – akapit 2</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 21a, aktów delegowanych ustanawiających przepisy regulujące te wymagania. Przepisy te są w pełni zgodne z zasadami określonymi w ust. 1, 2 i 3 niniejszego artykułu.;

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 21a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie przepisów regulujących te wymagania. Przepisy te są w pełni zgodne z zasadami określonymi w ust. 1, 2 i 3 niniejszego artykułu.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VI – punkt 46 – ustęp 3 – punkt 5</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 2007/2/WE</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 21 a – ustęp 2</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 7, art. 7 ust. 1, art. 16 i art. 17 ust. 8, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 7, art. 7 ust. 1, art. 16 i art. 17 ust. 8, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VI – punkt 47 – ustęp 2 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 2007/60/WE</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 11 a – ustęp 2</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 11 ust. 2, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 11 ust. 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VI – punkt 48 – ustęp 2 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 2008/50/WE </DocAmend2>

<Article2>Artykuł 28 a – ustęp 2</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 28 ust. 1, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 28 ust. 1, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VI – punkt 49 – ustęp 2 – punkt 1</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 2008/56/WE</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit 1</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 24a, aktów delegowanych ustanawiających, w terminie do dnia 15 lipca 2010 r., kryteria i standardy metodologiczne, które mają być stosowane przez państwa członkowskie na podstawie załączników I i III, w taki sposób, aby zapewnić spójność i umożliwić porównanie, w jakim stopniu udaje się osiągnąć dobry stan środowiska w regionach i podregionach morskich.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 24a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie, w terminie do dnia 15 lipca 2010 r., kryteriów i standardów metodologicznych, które mają być stosowane przez państwa członkowskie na podstawie załączników I i III, w taki sposób, aby zapewnić spójność i umożliwić porównanie, w jakim stopniu udaje się osiągnąć dobry stan środowiska w regionach i podregionach morskich.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VI – punkt 49 – ustęp 2 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 2008/56/WE</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 11 – ustęp 4</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„4. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 24a, aktów delegowanych ustanawiających specyfikacje i ujednolicone metody monitorowania i oceny, które uwzględniają istniejące zobowiązania i zapewniają porównywalność wyników monitorowania i oceny.”

„4. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 24a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie specyfikacji i ujednoliconych metod monitorowania i oceny, które uwzględniają istniejące zobowiązania i zapewniają porównywalność wyników monitorowania i oceny.”

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>75</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VI – punkt 49 – ustęp 2 – punkt 4</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 2008/56/WE </DocAmend2>

<Article2>Artykuł 24 a – ustęp 2</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 9 ust. 3, art. 11 ust. 4 i art. 24 ust. 1, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 9 ust. 3, art. 11 ust. 4 i art. 24 ust. 1, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>76</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VI – punkt 52 – ustęp 2 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Dyrektywa 2009/147/WE</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 15 a – ustęp 2</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 15, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 15, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>77</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VI – punkt 53 – ustęp 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W celu aktualizacji rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 oraz ustanowienia procedur oceny należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w zakresie zmiany załączników do tego rozporządzenia oraz uzupełnienia go o procedury przeprowadzania oceny wzajemnej organów właściwych EMAS. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.*. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

W celu aktualizacji rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 oraz ustanowienia procedur oceny należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w zakresie zmiany załączników do tego rozporządzenia oraz uzupełnienia go o procedury przeprowadzania oceny wzajemnej organów właściwych EMAS, a także zapewnienia sektorowych dokumentów referencyjnych i dokumentów zawierających wytyczne dotyczące rejestracji organizacji i procedur harmonizacji. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Zgodnie ze zmianami w artykułach dostosowującymi do aktów delegowanych środki przedłożone uprzednio w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>78</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VI – punkt 53 – ustęp 2</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonania rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze w zakresie harmonizacji niektórych procedur oraz w odniesieniu do sektorowych dokumentów referencyjnych. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.

skreśla się

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Zgodnie ze zmianami w artykułach dostosowującymi do aktów delegowanych środki przedłożone uprzednio w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>79</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VI – punkt 53 – ustęp 3 – punkt 1</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit 1</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dokumenty zawierające wytyczne dotyczące procedur harmonizacji zatwierdzonych przez forum jednostek akredytujących Komisja przyjmuje w drodze aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 49 ust. 2.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 48a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie dokumentów zawierających wytyczne dotyczące procedur harmonizacji zatwierdzonych przez forum jednostek akredytujących.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Poprawka ma na celu dostosowanie do aktów delegowanych środka przedłożonego uprzednio w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>80</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VI – punkt 53 – ustęp 3 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 17 – ustęp 3</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„3. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 48a, aktów delegowanych dotyczących procedur przeprowadzania oceny wzajemnej organów właściwych EMAS, w tym odpowiednich procedur odwoławczych od decyzji podjętych w wyniku oceny wzajemnej.”

„3. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 48a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie procedur przeprowadzania oceny wzajemnej organów właściwych EMAS, w tym odpowiednich procedur odwoławczych od decyzji podjętych w wyniku oceny wzajemnej.”

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>81</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VI – punkt 53 – ustęp 3 – punkt 3</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 30 – ustęp 6 – akapit 1 </Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja przyjmuje dokumenty zawierające wytyczne dotyczące procedur harmonizacji zatwierdzonych przez forum jednostek akredytujących i jednostek licencjonujących w drodze aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 49 ust. 2.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 48a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie dokumentów zawierających wytyczne dotyczące procedur harmonizacji zatwierdzonych przez forum jednostek akredytujących i jednostek licencjonujących.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Poprawka ma na celu dostosowanie do aktów delegowanych środka przedłożonego uprzednio w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>82</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VI – punkt 53 – ustęp 3 – punkt 4</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 46 – ustęp 6</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„6. Komisja przyjmuje sektorowe dokumenty referencyjne, o których mowa w ust. 1, oraz przewodnik, o którym mowa w ust. 4, w drodze aktów wykonawczych, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 49 ust. 2.”

„6. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 48a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez przyjęcie sektorowych dokumentów referencyjnych, o których mowa w ust. 1, oraz przewodnika, o którym mowa w ust. 4.”

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Poprawka ma na celu dostosowanie do aktów delegowanych środka przedłożonego uprzednio w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>83</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VI – punkt 53 – ustęp 3 – punkt 6</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 48 a</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Artykuł 48a

„Artykuł 48a

Wykonywanie przekazanych uprawnień

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 17 ust. 3 i art. 48, powierza się Komisji na pięć lat od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 16 ust. 4, art. 17 ust. 3, art. 30 ust. 6, art. 46 ust. 6 i art. 48, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 17 ust. 3 i art. 48, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 16 ust. 4, art. 17 ust. 3, art. 30 ust. 6, art. 46 ust. 6 i art. 48, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.*.

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 17 ust. 3 i art. 48 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 16 ust. 4, art. 17 ust. 3, art. 30 ust. 6, art. 46 ust. 6 i art. 48 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

_______________

_______________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9) i aktualizacja odniesień zgodnie z poprzednimi poprawkami.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>84</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VI – punkt 54 – ustęp 4 – punkt 1 – litera b</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 66/2010</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 6 – ustęp 7 – akapit 1</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku szczególnych kategorii towarów zawierających substancje, o których mowa w ust. 6, i tylko w przypadku, gdy z technicznego punktu widzenia nie jest wykonalne zastąpienie ich samych lub zastosowanie alternatywnych materiałów lub projektów lub w przypadku produktów, które mają znacząco wyższą całkowitą efektywność ekologiczną w porównaniu z innymi towarami tej samej kategorii, Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 15a, aktów delegowanych przyznających odstępstwa od ust. 6 niniejszego artykułu.

W przypadku szczególnych kategorii towarów zawierających substancje, o których mowa w ust. 6, i tylko w przypadku, gdy z technicznego punktu widzenia nie jest wykonalne zastąpienie ich samych lub zastosowanie alternatywnych materiałów lub projektów, lub w przypadku produktów, które mają znacząco wyższą całkowitą efektywność ekologiczną w porównaniu z innymi towarami tej samej kategorii, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 15a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez przyjęcie środków przyznających odstępstwa od ust. 6 niniejszego artykułu.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>85</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VI – punkt 54 – ustęp 4 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 66/2010</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit 1</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 15a, aktów delegowanych ustanawiających, nie później niż dziewięć miesięcy po konsultacji z KUEOE, środki w celu określenia szczegółowych kryteriów oznakowania ekologicznego UE dla każdej z grup produktów. Środki te publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 15a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie, nie później niż dziewięć miesięcy po konsultacji z KUEOE, środków w celu określenia szczegółowych kryteriów oznakowania ekologicznego UE dla każdej z grup produktów. Środki te publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>86</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VI – punkt 54 – ustęp 4 – punkt 4</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 66/2010</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 15 a – ustęp 2</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 7, art. 8 ust. 2 i art. 15, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 7, art. 8 ust. 2 i art. 15, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>87</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VII – punkt 55 – ustęp 3 – punkt 1</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 2 – ustęp 6</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„6.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych aktualizujących listę Prodcom oraz informacje zgromadzone dla każdej pozycji.”

„6.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez aktualizację listy Prodcom oraz informacji zgromadzonych dla każdej pozycji.”

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>88</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VII – punkt 55 – ustęp 3 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 3 – ustęp 5</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„5.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących szczegółowych zasad stosowania ust. 3 niniejszego artykułu, w tym w celu dostosowania do postępu technicznego.”

„5.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez przyjęcie szczegółowych zasad stosowania ust. 3 niniejszego artykułu, w tym w celu dostosowania do postępu technicznego.”

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>89</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VII – punkt 55 – ustęp 3 – punkt 3</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 4 – ustęp 2</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku niektórych pozycji listy Prodcom Komisja jest jednak uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 9a, o ile konieczne jest przeprowadzenie badań miesięcznych lub kwartalnych dla tych pozycji.

W przypadku niektórych pozycji listy Prodcom Komisja jest jednak uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez zapewnienie prowadzenia badań miesięcznych lub kwartalnych dla tych pozycji.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>90</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VII – punkt 55 – ustęp 3 – punkt 4</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 5 – ustęp 1</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„1.  Wymagane informacje są gromadzone przez państwa członkowskie stosujące w tym celu kwestionariusze badań, których treść odpowiada ustaleniom określonym przez Komisję.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących tych ustaleń.”

„1.  Wymagane informacje są gromadzone przez państwa członkowskie stosujące w tym celu kwestionariusze badań, których treść odpowiada ustaleniom określonym przez Komisję. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie tych ustaleń.”

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>91</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VII – punkt 55 – ustęp 3 – punkt 5</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 6 – ustęp 1</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących szczegółowych zasad, zgodnie z którymi państwa członkowskie przetwarzają dane zawarte w wypełnionych kwestionariuszach, o których mowa w art. 5 ust. 1, lub informacje pochodzące z innych źródeł, o których mowa w art. 5 ust. 3.;

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie szczegółowych zasad, zgodnie z którymi państwa członkowskie przetwarzają dane zawarte w wypełnionych kwestionariuszach, o których mowa w art. 5 ust. 1, lub informacje pochodzące z innych źródeł, o których mowa w art. 5 ust. 3.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>92</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VII – punkt 55 – ustęp 3 – punkt 6</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 9 a – ustęp 2</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 2 ust. 6, art. 3 ust. 5, art. 4 ust. 3, art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 2 ust. 6, art. 3 ust. 5, art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

 

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VII – punkt 56 – ustęp 2 – punkt 1</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 696/93</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 6 – ustęp 1</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 6a, aktów delegowanych zmieniających, w szczególności, jednostki statystyczne systemu produkcyjnego, stosowane kryteria i definicje określone w załączniku w celu dostosowania ich do rozwoju gospodarczego i technicznego.;

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 6a zmieniających jednostki statystyczne systemu produkcyjnego, stosowane kryteria i definicje określone w załączniku w celu dostosowania ich do rozwoju gospodarczego i technicznego.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>94</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VII – punkt 56 – ustęp 2 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 696/93</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 6 a – ustęp 2</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 6, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 6, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>95</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 1 – tiret 4</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

- uzupełnienia tego rozporządzenia o kryteria dotyczące pomiaru jakości;

- uzupełnienia tego rozporządzenia o kryteria dotyczące pomiaru jakości zmiennych;

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Dostosowanie tekstu wprowadzającego (motywu) do proponowanej zmiany art. 10 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1165/98.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>96</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 2 – wprowadzenie</Article>

 

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) art. 4 ust. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

(2) art. 4 ust. 2 akapit pierwszy lit. d) akapit drugi otrzymuje brzmienie:

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

W związku z niedawnym orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości wskazane jest, aby uprawnienia wyraźnie określały, czy dotyczą uzupełnienia, czy zmiany aktu prawnego. Jest to konsekwentnie stosowane w całym tekście.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>97</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d – akapit 2</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Szczegółowe informacje dotyczące systemów, o których mowa w akapicie pierwszym, zawarte są w załącznikach. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 18a, aktów delegowanych dotyczących ich zatwierdzenia i stosowania.;

Szczegółowe informacje dotyczące systemów, o których mowa w akapicie pierwszym, zawarte są w załącznikach. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 18a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez dokładniejsze określenie ich zatwierdzenia i stosowania.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

W związku z niedawnym orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości wskazane jest, aby uprawnienia wyraźnie określały, czy dotyczą uzupełnienia, czy zmiany aktu prawnego. Jest to konsekwentnie stosowane w całym tekście.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>98</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 3</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 10 – ustęp 5</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„5. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 18a, aktów delegowanych dotyczących kryteriów pomiaru jakości.”

„5. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 18a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie kryteriów pomiaru jakości zmiennych.”

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Poprawka określa uprawnienia (do uzupełnienia) i doprecyzowuje przedmiot aktu delegowanego.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>99</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 4 a (nowy)</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 18 – ustęp 3</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a) w art. 18 uchyla się ust. 3;

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Ustęp 3 jest postanowieniem proceduralnym odnoszącym się do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, które jest obecnie zbędne i w związku z tym zostaje skreślone.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>100</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 5</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 18 a – ustęp 2</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 2, art. 10, załączniku A lit. a), lit. b) ppkt 3, lit. c) ppkt 2, lit. c) ppkt 10, lit. d) ppkt 2, lit. f) ppkt 8 i 9, załączniku B lit. b) ppkt 4 i lit. d) ppkt 2, załączniku C lit. b) ppkt 2, lit. d) ppkt 2 i lit. g) ppkt 2 oraz załączniku D lit. b) ppkt 2 i lit. d) ppkt 2 powierza się Komisji na czas nieokreślony [od dnia wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 2 akapit pierwszy lit. d) akapit drugi, art. 10 ust. 5, załączniku A lit. a), lit. b) ppkt 3, lit. c) ppkt 2, lit. c) ppkt 10, lit. d) ppkt 2, lit. f) ppkt 8 i 9, załączniku B lit. b) ppkt 4 i lit. d) ppkt 2, załączniku C lit. b) ppkt 2, lit. d) ppkt 2 i lit. g) ppkt 2 oraz załączniku D lit. b) ppkt 2 i lit. d) ppkt 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

W celu zapewnienia pewności prawa konieczne jest wyszczególnienie wszystkich przepisów przyznających uprawnienia delegowane. Należy dokonać zmiany okresu przekazania uprawnień z nieokreślonego na pięć lat zgodnie z praktyką ustaloną w przepisach będących przedmiotem kompetencji komisji ECON oraz zgodnie z ogólnym podejściem Parlamentu. Zmiana dotyczy całości tekstu.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>101</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 5</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 18 a – ustęp 3</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 2, art. 10, załączniku A lit. a), b) ppkt 3, lit. c) ppkt 2, lit. c) ppkt 10, lit. d) ppkt 2, lit. f) ppkt 8 i 9, załączniku B lit. b) ppkt 4 i lit. d) ppkt 2, załączniku C lit. b) ppkt 2, lit. d) ppkt 2 i lit. g) ppkt 2 oraz załączniku D lit. b) ppkt 2 i lit. d) ppkt 2 może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 2 akapit pierwszy lit. d) akapit drugi, art. 10 ust. 5, załączniku A lit. a), b) ppkt 3, lit. c) ppkt 2, lit. c) ppkt 10, lit. d) ppkt 2, lit. f) ppkt 8 i 9, załączniku B lit. b) ppkt 4 i lit. d) ppkt 2, załączniku C lit. b) ppkt 2, lit. d) ppkt 2 i lit. g) ppkt 2 oraz załączniku D lit. b) ppkt 2 i lit. d) ppkt 2, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

W celu zapewnienia pewności prawa konieczne jest wyszczególnienie wszystkich przepisów przyznających uprawnienia delegowane.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>102</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 5</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 18 a – ustęp 6</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 2, art. 10, załącznika A lit. a), lit. b) ppkt 3, lit. c) ppkt 2, lit. c) ppkt 10, lit. d) ppkt 2, lit. f) ppkt 8 i 9, załącznika B lit. b) ppkt 4 i lit. d) ppkt 2, załącznika C lit. b) ppkt 2, lit. d) ppkt 2 i lit. g) ppkt 2 oraz załącznika D lit. b) ppkt 2 i lit. d) ppkt 2 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 2 akapit pierwszy lit. d) akapit drugi, art. 10 ust. 5, załącznika A lit. a), lit. b) ppkt 3, lit. c) ppkt 2, lit. c) ppkt 10, lit. d) ppkt 2, lit. f) ppkt 8 i 9, załącznika B lit. b) ppkt 4 i lit. d) ppkt 2, załącznika C lit. b) ppkt 2, lit. d) ppkt 2 i lit. g) ppkt 2 oraz załącznika D lit. b) ppkt 2 i lit. d) ppkt 2 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

W celu zapewnienia pewności prawa konieczne jest wyszczególnienie wszystkich przepisów przyznających uprawnienia delegowane. Okres kontroli wynosi trzy miesiące, z możliwością jednokrotnego przedłużenia na kolejne trzy miesiące zgodnie z ustaloną praktyką w prawodawstwie w obszarze kompetencji komisji ECON. Zmiana dotyczy całości tekstu.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>103</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 6 – podpunkt ii</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Załącznik A – litera b – podpunkt 3</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„3. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 18a, aktów delegowanych dotyczących wykorzystywania innych jednostek obserwacji.”

„3. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 18a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez zapewnienie możliwości wykorzystywania innych jednostek obserwacji.”

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia aktu) oraz ich zakresu.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>104</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 6 – podpunkt iii</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Załącznik A – litera c – podpunkt 2</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„2. Informacje dotyczące cen produkcji rynku niekrajowego (nr 312) i cen importowych (nr 340) mogą być podawane przy wykorzystaniu wartości jednostkowych dla produktów pochodzących z handlu zagranicznego lub innych źródeł jedynie wtedy, gdy nie prowadzi to do znaczącego obniżenia jakości w porównaniu do poszczególnych informacji dotyczących cen. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 18a, aktów delegowanych dotyczących warunków zapewniających niezbędną jakość danych.”

„2. Informacje dotyczące cen produkcji rynku niekrajowego (nr 312) i cen importowych (nr 340) mogą być podawane przy wykorzystaniu wartości jednostkowych dla produktów pochodzących z handlu zagranicznego lub innych źródeł jedynie wtedy, gdy nie prowadzi to do znaczącego obniżenia jakości w porównaniu do poszczególnych informacji dotyczących cen. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 18a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie warunków zapewniających niezbędną jakość danych.”

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia aktu).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>105</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 6 – podpunkt vi</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Załącznik A – litera d – podpunkt 2</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„2. Dodatkowo zmienną dotyczącą produkcji (nr 110) i zmienną dotyczącą przepracowanych godzin (nr 220) należy przekazywać w postaci wyrównanej dniami roboczymi. Jeżeli pozostałe zmienne pokazują wpływ dni roboczych, państwa członkowskie mogą również przekazywać takie zmienne w postaci wyrównanej dniami roboczymi. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 18a, aktów delegowanych wprowadzających zmiany w wykazie zmiennych podlegających przekazywaniu w postaci dostosowanej ze względu na dni robocze.”

„2. Dodatkowo zmienną dotyczącą produkcji (nr 110) i zmienną dotyczącą przepracowanych godzin (nr 220) należy przekazywać w postaci wyrównanej dniami roboczymi. Jeżeli pozostałe zmienne pokazują wpływ dni roboczych, państwa członkowskie mogą również przekazywać takie zmienne w postaci wyrównanej dniami roboczymi. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 18a, aktów delegowanych wprowadzających zmiany w wykazie zmiennych podlegających przekazywaniu w postaci dostosowanej ze względu na dni robocze.”

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do zmiany aktu).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>106</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 6 – podpunkt vii</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Załącznik A – litera f – podpunkt 8</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„8. W odniesieniu do zmiennej dotyczącej ceny importowej (nr 340)Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 18a, aktów delegowanych dotyczących określenia zasad stosowania europejskiego systemu doboru prób, zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 2 akapit pierwszy lit. d).”

„8. W odniesieniu do zmiennej dotyczącej ceny importowej (nr 340) Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 18a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie zasad stosowania europejskiego systemu doboru prób, zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 2 akapit pierwszy lit. d).”

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>107</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 6 – podpunkt viii</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Załącznik A – litera f – podpunkt 9</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„9. Zmienne dotyczące rynków niekrajowych (nr 122 i 312) należy przekazywać zgodnie z podziałem na strefę euro i strefę, która nie przyjęła euro. To rozróżnienie należy stosować dla przemysłu ogółem określonego jako NACE Rev. 2 sekcje B–E, MIGs, na jednoliterowym (sekcja) i dwucyfrowym (dział) poziomie NACE Rev. 2. Nie wymaga się informacji dotyczącej NACE Rev. 2 D i E w przypadku zmiennej 122. Dodatkowo należy przekazać zmienną dotyczącej ceny importowej (nr 340) zgodnie z podziałem na strefę euro i strefę, która nie przyjęła euro. Należy stosować to rozróżnienie dla przemysłu ogółem określonego jako CPA sekcje B–E, MIGs, na jednoliterowym (sekcja) i dwucyfrowym (dział) poziomie CPA. W odniesieniu do podziału na strefę euro i strefę, która nie przyjęła euro, Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 18a, aktów delegowanych dotyczących określenia zasad stosowania europejskich systemów doboru prób zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 2 akapit pierwszy lit. d). Europejski system doboru prób może ograniczyć zakres zmiennej dotyczącej ceny importowej do importu produktów z państw spoza strefy euro. Podział na strefę euro i strefę, która nie przyjęła euro, dla zmiennych 122, 312 i 340 nie musi być stosowany przez państwa członkowskie, które nie przyjęły euro jako swojej waluty.”

„9. Zmienne dotyczące rynków niekrajowych (nr 122 i 312) należy przekazywać zgodnie z podziałem na strefę euro i strefę, która nie przyjęła euro. To rozróżnienie należy stosować dla przemysłu ogółem określonego jako NACE Rev. 2 sekcje B–E, MIGs, na jednoliterowym (sekcja) i dwucyfrowym (dział) poziomie NACE Rev. 2. Nie wymaga się informacji dotyczącej NACE Rev. 2 D i E w przypadku zmiennej 122. Dodatkowo należy przekazać zmienną dotyczącą ceny importowej (nr 340) zgodnie z podziałem na strefę euro i strefę, która nie przyjęła euro. Należy stosować to rozróżnienie dla przemysłu ogółem określonego jako CPA sekcje B–E, MIGs, na jednoliterowym (sekcja) i dwucyfrowym (dział) poziomie CPA. W odniesieniu do podziału na strefę euro i strefę, która nie przyjęła euro, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 18a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie zasad stosowania europejskich systemów doboru prób zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 2 akapit pierwszy lit. d). Europejski system doboru prób może ograniczyć zakres zmiennej dotyczącej ceny importowej do importu produktów z państw spoza strefy euro. Podział na strefę euro i strefę, która nie przyjęła euro, dla zmiennych 122, 312 i 340 nie musi być stosowany przez państwa członkowskie, które nie przyjęły euro jako swojej waluty.”

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

„Strefa euro” to oficjalna nazwa grupy państw, które przyjęły euro jako swoją jedną walutę. Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia aktu).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>108</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 7 – podpunkt i</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Załącznik B – litera b – podpunkt 4</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„4. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 18a, aktów delegowanych dotyczących wykorzystywania innych jednostek obserwacji.”

„4. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 18a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez zapewnienie możliwości wykorzystywania innych jednostek obserwacji.”

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia aktu) oraz ich zakresu.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>109</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 7 – podpunkt iv</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Załącznik B – litera d – podpunkt 2 – akapit 2</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli pozostałe zmienne pokazują wpływ dni roboczych, państwa członkowskie mogą również przekazywać takie zmienne w postaci wyrównanej dniami roboczymi. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 18a, aktów delegowanych wprowadzających zmiany w wykazie zmiennych podlegających przekazywaniu w postaci dostosowanej ze względu na dni robocze.

Jeżeli pozostałe zmienne pokazują wpływ dni roboczych, państwa członkowskie mogą również przekazywać takie zmienne w postaci wyrównanej dniami roboczymi. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych