Procedură : 2016/0400B(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0190/2019

Texte depuse :

A8-0190/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/04/2019 - 16.1

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0409

<Date>{09/04/2019}9.4.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0190/2019</NoDocSe>
PDF 1487kWORD 549k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control</Titre>

<DocRef>(COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))</DocRef>


<Commission>{JURI}Comisia pentru afaceri juridice</Commission>

Raportor: <Depute>József Szájer</Depute>

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE PRIVIND TEMEIUL JURIDIC
 AVIZ AL Comisiei pentru afaceri economice și monetare
 AVIZ AL Comisiei pentru MEDIU, SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ
 AVIZ AL Comisiei pentru transport și turism
 AVIZ AL Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală
 ANEXĂ: SCRISOAREA ADRESATĂ DE COMISIA PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE
 ANEXĂ: SCRISOARE ADRESATĂ DE COMISIA PENTRU MEDIU, SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ
 ANEXĂ: SCRISOARE ADRESATĂ DE COMISIA PENTRU INDUSTRIE, CERCETARE ȘI ENERGIE
 ANEXĂ: SCRISOARE ADRESATĂ DE COMISIA PENTRU PIAȚA INTERNĂ ȘI PROTECȚIA CONSUMATORILOR
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control

(COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0799),

 având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 33, articolul 43 alineatul (2), articolul 53 alineatul (1), articolul 62, articolul 64 alineatul (2), articolul 91, articolul 100 alineatul (2), articolul 114, articolul 153 alineatul (2) litera (b), articolul 168 alineatul (4) literele (a) și (b), articolul 172, articolul 192 alineatul (1), articolul 207, articolul 214 alineatul (3) și articolul 338 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea i-a fost prezentată de către Comisie (C8-0148/2019),

 având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

 având în vedere articolul 294 alineatul (3), articolul 43 alineatul (2), articolul 53 alineatul (1), articolul 62, articolul 91, articolul 100 alineatul (2), articolul 114, articolul 153 alineatul (2) litera (b), articolul 168 alineatul (4) literele (a) și (b), articolul 192 alineatul (1) și articolul 338 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 1 iunie 2017[1],

 având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 1 decembrie 2017[2],

 având în vedere scrisorile Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor,

 având în vedere decizia Conferinței președinților din 7 martie 2019 de a autoriza Comisia pentru afaceri juridice să împartă propunerea Comisiei susmenționată și să elaboreze două rapoarte legislative în temeiul acesteia,

 având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0020/2018),

 având în vedere articolele 59 și 39 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice, precum și avizele și poziția sub formă de amendamente ale Comisiei pentru afaceri economice și monetare, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru transport și turism și Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A8-0190/2019),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Referirea 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 33, articolul 43 alineatul (2), articolul 53 alineatul (1), articolul 62, articolul 64 alineatul (2), articolul 91, articolul 100 alineatul (2), articolul 114, articolul 153 alineatul (2) litera (b), articolul 168 alineatul (4) litera (a), articolul 168 alineatul (4) litera (b), articolul 172, articolul 192 alineatul (1), articolul 207, articolul 214 alineatul (3) și articolul 338 alineatul (1),

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2), articolul 53 alineatul (1), articolul 62, articolul 91, articolul 100 alineatul (2), articolul 114, articolul 153 alineatul (2) litera (b), articolul 168 alineatul (4) literele (a) și (b), articolul 192 alineatul (1) și articolul 338 alineatul (1),

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Tratatul de la Lisabona a introdus o distincție între competențele delegate Comisiei de a adopta acte fără caracter legislativ și cu domeniu de aplicare general pentru a completa sau modifica anumite elemente neesențiale ale unui act legislativ (acte delegate) și competențele conferite Comisiei de a adopta acte pentru a asigura condiții unitare de punere în aplicare a actelor obligatorii din punct de vedere juridic ale Uniunii (acte de punere în aplicare).

(1) Tratatul de la Lisabona a modificat în mod substanțial cadrul juridic referitor la competențele conferite Comisiei de către legiuitor, introducând o distincție clară între competențele delegate Comisiei de a adopta acte fără caracter legislativ și cu domeniu de aplicare general pentru a completa sau modifica anumite elemente neesențiale ale unui act legislativ (acte delegate) și competențele conferite Comisiei de a adopta acte pentru a asigura condiții unitare de punere în aplicare a actelor obligatorii din punct de vedere juridic ale Uniunii (acte de punere în aplicare).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 8 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) Gruparea și prezentarea unor împuterniciri care nu sunt strâns legate între ele într-un singur act delegat al Comisiei împiedică Parlamentul să-și exercite dreptul de control, deoarece este obligat să accepte sau să refuze pur și simplu întregul act delegat, fără a avea posibilitatea de a-și prezenta avizul privind fiecare împuternicire în parte.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea I – secțiunea 1 – paragraful 2 – punctul 1</Article>

<DocAmend2>Directiva 2009/31/CE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 29 – alineatul 1</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 29a, acte delegate de modificare a anexelor.

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 29a, acte delegate de modificare a anexelor la prezenta directivă, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Este necesar să se asigure coerența cu formularea utilizată în propunerea Comisiei COM(2016)0789, în special cu articolul 2 alineatul (2).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea I – secțiunea 1 – paragraful 2 – punctul 2</Article>

<DocAmend2>Directiva 2009/31/CE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 29a – alineatul 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 29, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 29 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea I – secțiunea 1 – paragraful 2 – punctul 3</Article>

<DocAmend2>Directiva 2009/31/CE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 30</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) articolul 30 se elimină.

(3) articolul 30 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Articolul 30

 

Procedura comitetului

 

1. Comisia este asistată de Comitetul privind schimbările climatice instituit prin articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului*. Respectivul comitet este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului**.

 

2. În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.”

 

___________________

 

* Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice și de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE (JO L 165, 18.6.2013, p. 13).

 

**Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Este necesar să se asigure coerența cu formularea utilizată în propunerea Comisiei COM(2016)0789, în special cu articolul 2 alineatul (4).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea I – secțiunea 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[...]

eliminat

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Dat fiind faptul că alegerea de delegare a competențelor de la PRC la acte delegate / acte de punere în aplicare în ceea ce privește Decizia privind partajarea eforturilor nu este lipsită de controverse și că obligațiile care decurg din decizie vor fi înlocuite de un alt regulament în perioada 2021-2030, ar fi preferabil să nu se includă 406/2009/CE în această propunere omnibus.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea I – secțiunea 3 – paragraful 3 – punctul 1</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate referitoare la forma și conținutul etichetei care trebuie utilizată.”;

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea de norme referitoare la forma și conținutul etichetei care trebuie utilizată.”

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de completare”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea I – secțiunea 3 – paragraful 3 – punctul 2 – litera a</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate referitoare la forma și conținutul etichetei care trebuie utilizată.”;

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea de norme referitoare la forma și conținutul etichetei care trebuie utilizată.”

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de completare”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea I – secțiunea 3 – paragraful 3 – punctul 3 – litera a</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate referitoare la forma și conținutul etichetei care trebuie utilizată.

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea de norme referitoare la forma și conținutul etichetei care trebuie utilizată.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de completare”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea I – secțiunea 3 – paragraful 3 – punctul 3 – litera b</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Articolul 10 – alineatul 6 – paragraful 3</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate referitoare la un mecanism de alocare a cotelor pentru producători și importatori.

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea de norme referitoare la un mecanism de alocare a cotelor pentru producători și importatori.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de completare”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea I – secțiunea 3 – paragraful 3 – punctul 6</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Articolul 19 – paragraful 1</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate referitoare la măsuri suplimentare pentru monitorizarea substanțelor reglementate sau a substanțelor noi, precum și a produselor și echipamentelor care conțin sau depind de substanțe reglementate plasate în depozit temporar, în regim de antrepozit vamal sau de zonă liberă sau care sunt în tranzit pe teritoriul vamal al Uniunii și sunt reexportate ulterior, pe baza evaluării riscurilor potențiale de comerț ilegal legate de aceste mișcări, luând în considerare beneficiile aduse mediului și efectele socioeconomice ale unor astfel de măsuri.”;

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea de norme referitoare la măsuri suplimentare pentru monitorizarea substanțelor reglementate sau a substanțelor noi, precum și a produselor și echipamentelor care conțin sau depind de substanțe reglementate plasate în depozit temporar, în regim de antrepozit vamal sau de zonă liberă sau care sunt în tranzit pe teritoriul vamal al Uniunii și sunt reexportate ulterior, pe baza evaluării riscurilor potențiale de comerț ilegal legate de aceste mișcări, luând în considerare beneficiile aduse mediului și efectele socioeconomice ale unor astfel de măsuri.”

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de completare”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea I – secțiunea 3 – paragraful 3 – punctul 7</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Articolul 20 – alineatul 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„2. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate referitoare la normele, conforme cu deciziile luate de către părți, aplicabile punerii în liberă circulație pe teritoriul Uniunii a produselor și echipamentelor importate din orice stat care nu este parte la protocol, care au fost fabricate utilizându-se substanțe reglementate, dar care nu conțin substanțe reglementate identificabile ca atare. Identificarea acestor produse și echipamente se face în conformitate cu avizele tehnice periodice înaintate părților.”;

„2. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea de norme conforme cu deciziile luate de către părți, aplicabile punerii în liberă circulație pe teritoriul Uniunii a produselor și echipamentelor importate din orice stat care nu este parte la protocol, care au fost fabricate utilizându-se substanțe reglementate, dar care nu conțin substanțe reglementate identificabile ca atare. Identificarea acestor produse și echipamente se face în conformitate cu avizele tehnice periodice înaintate părților.”;

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de completare”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea I – secțiunea 3 – paragraful 3 – punctul 8 – litera b</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Articolul 22 – alineatul 4 – paragraful 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate referitoare la o listă a produselor și a echipamentelor, conformă cu deciziile luate de părți, în cazul cărora recuperarea substanțelor reglementate sau distrugerea produselor și a echipamentelor fără recuperarea prealabilă a substanțelor reglementate este considerată fezabilă din punct de vedere tehnic și economic, specificând, după caz, tehnologiile care trebuie utilizate.

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea de norme referitoare la o listă a produselor și a echipamentelor, conformă cu deciziile luate de părți, în cazul cărora recuperarea substanțelor reglementate sau distrugerea produselor și a echipamentelor fără recuperarea prealabilă a substanțelor reglementate este considerată fezabilă din punct de vedere tehnic și economic, specificând, după caz, tehnologiile care trebuie utilizate.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de completare”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea I – secțiunea 3 – paragraful 3 – punctul 8 – litera c</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Articolul 22 – alineatul 5 – paragrafele 2 și 3</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Comisia evaluează măsurile luate de statele membre și este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate referitoare la respectivele cerințe minime de calificare, în lumina respectivei evaluări și a informațiilor tehnice sau de altă natură relevante.”;

„Comisia evaluează măsurile luate de statele membre și este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea de norme referitoare la respectivele cerințe minime de calificare, în lumina respectivei evaluări și a informațiilor tehnice sau de altă natură relevante.”

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de completare”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea I – secțiunea 3 – paragraful 3 – punctul 9 – litera a – punctul i</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 1</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Statele membre definesc nivelurile minime de calificare pentru personalul care desfășoară activitățile menționate la alineatul (2). În lumina evaluării măsurilor luate de statele membre și a informațiilor tehnice sau de altă natură relevante, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate cu privire la armonizarea respectivelor cerințe minime de calificare.”;

„Statele membre definesc nivelurile minime de calificare pentru personalul care desfășoară activitățile menționate la alineatul (2). În lumina evaluării măsurilor luate de statele membre și a informațiilor tehnice sau de altă natură relevante, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea de norme cu privire la armonizarea respectivelor cerințe minime de calificare.”

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de completare”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea I – secțiunea 3 – paragraful 3 – punctul 9 – litera b</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Articolul 23 – alineatul 7</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„7. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de stabilire a unei liste a tehnologiilor sau a practicilor care trebuie folosite de întreprinderi pentru a preveni și a reduce la minimum orice emisii fugitive și emisii de substanțe reglementate.”;

„7. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea unei liste a tehnologiilor sau a practicilor care trebuie folosite de întreprinderi pentru a preveni și a reduce la minimum orice emisii fugitive și emisii de substanțe reglementate.”

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de completare”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea I – secțiunea 3 – paragraful 3 – punctul 11</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Articolul 24a – alineatul 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 7 alineatul (2), articolul 8 alineatele (3) și (5), articolul 10 alineatele (3) și (6), articolul 13 alineatul (2), articolul 18 alineatul (9), articolul 19, articolul 20 alineatul (2), articolul 22 alineatele (3), (4) și (5), articolul 23 alineatele (4) și (7), articolul 24 alineatele (2) și (3), articolul 26 alineatul (3) și articolul 27 alineatul (10), se conferă Comisiei pe o perioadă de timp nedeterminată [de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 7 alineatul (2),la articolul 8 alineatele (3) și (5),la articolul 10 alineatele (3) și (6), la articolul 13 alineatul (2), la articolul 18 alineatul (9), la articolul 19, la articolul 20 alineatul (2), la articolul 22 alineatele (3), (4) și (5), la articolul 23 alineatele (4) și (7),la articolul 24 alineatele (2) și (3), la articolul 26 alineatul (3) și la articolul 27 alineatul (10) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea I – secțiunea 3 – paragraful 3 – punctul 14</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Articolul 27 – alineatul 10</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„10. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate referitoare la modificările cerințelor de raportare prevăzute la prezentul articol alineatele (1)-(7) în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate în temeiul protocolului sau în vederea facilitării aplicării acestora.”

„10. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de modificare a cerințelor de raportare prevăzute la prezentul articol alineatele (1)-(7) în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate în temeiul protocolului sau în vederea facilitării aplicării acestora.”

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de completare”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea II – secțiunea 4 – paragraful 2 – punctul 1</Article>

<DocAmend2>Directiva 2002/58/CE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 4 – alineatul 5</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„5. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 14b, acte delegate referitoare la circumstanțele, formatul și procedurile aplicabile cerințelor de informare și de notificare la care se face referire la prezentul articol alineatele (2), (3) și (4), după consultarea Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor (ENISA), a Grupului de lucru pentru protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, care a fost instituit prin articolul 29 din Directiva 95/46/CE, și a Autorității Europene pentru Protecția Datelor.”;

„5. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 14b, acte delegate de completare a prezentei directive în ceea ce privește circumstanțele, formatul și procedurile aplicabile cerințelor de informare și de notificare la care se face referire la prezentul articol alineatele (2), (3) și (4), după consultarea Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor (ENISA), a Grupului de lucru pentru protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, care a fost instituit prin articolul 29 din Directiva 95/46/CE, și a Autorității Europene pentru Protecția Datelor.”

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de completare”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea II – secțiunea 4 – paragraful 2 – punctul 3</Article>

<DocAmend2>Directiva 2002/58/CE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 14b – alineatul 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 4 alineatul (5), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4 alineatul (5) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data de… [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea IV – secțiunea 8 – paragraful 2 – punctul 3</Article>

<DocAmend2>Directiva 89/391/CEE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 17b – alineatul 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 16a, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 16a se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea IV – secțiunea 16 – paragraful 2 – punctul 2</Article>

<DocAmend2>Directiva 92/91/CEE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 11a – alineatul 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 11 alineatul (3), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 11 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea IV – secțiunea 17 – paragraful 2 – punctul 2</Article>

<DocAmend2>Directiva 92/104/CEE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 11a – alineatul 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 11, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2. Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 11, se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea IV – secțiunea 18 – paragraful 2 – punctul 2</Article>

<DocAmend2>Directiva 93/103/CE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 12a – alineatul 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 12, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 12 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea IV – secțiunea 21 – paragraful 2 – punctul 2</Article>

<DocAmend2>Directiva 1999/92/CE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 10a – alineatul 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 10, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 10 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea IV – secțiunea 22 – paragraful 2 – punctul 2</Article>

<DocAmend2>Directiva 2000/54/CE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 19a – alineatul 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 19, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 19 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea IV – secțiunea 27 – paragraful 2 – punctul 2</Article>

<DocAmend2>Directiva 2009/104/CE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 11a – alineatul 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 11, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 11 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea IV – secțiunea 29 – paragraful 2 – punctul 1</Article>

<DocAmend2>Directiva 2009/73/CE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 6 – alineatul 4</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„4. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 50a, acte delegate de stabilire a unor linii directoare cu privire la cooperarea în spiritul solidarității regionale.”;

„4. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 50a, acte delegate de completare a prezentei directive prin stabilirea unor linii directoare cu privire la cooperarea în spiritul solidarității regionale.”

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de completare”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea IV – secțiunea 29 – paragraful 2 – punctul 2</Article>

<DocAmend2>Directiva 2009/73/CE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 11 – alineatul 10</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„10. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 50a, acte delegate de stabilire a unor linii directoare privind procedurile detaliate de urmat în vederea aplicării prezentului articol.”;

„10. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 50a, acte delegate de completare a prezentei directive prin stabilirea unor linii directoare privind procedurile detaliate de urmat în vederea aplicării prezentului articol.”

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de completare”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea IV – secțiunea 29 – paragraful 2 – punctul 3</Article>

<DocAmend2>Directiva 2009/73/CE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 15 – alineatul 3</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„3. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 50a, acte delegate de stabilire a unor linii directoare pentru a asigura respectarea deplină și efectivă de către proprietarul sistemului de transport și de către operatorul de înmagazinare a dispozițiilor alineatului (2) al prezentului articol.”;

„3. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 50a, acte delegate de completare a prezentei directive prin stabilirea unor linii directoare pentru a asigura respectarea deplină și efectivă de către proprietarul sistemului de transport și de către operatorul de înmagazinare a dispozițiilor alineatului (2) al prezentului articol.”

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de completare”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea IV – secțiunea 29 – paragraful 2 – punctul 4</Article>

<DocAmend2>Directiva 2009/73/CE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 36 – alineatul 10</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„10. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 50a, acte delegate de stabilire a unor linii directoare cu privire la aplicarea condițiilor prevăzute la alineatul (1) al prezentului articol și de stabilire a procedurii de urmat în vederea aplicării alineatelor (3), (6), (8) și (9) ale prezentului articol.”;

„10. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 50a, acte delegate de completare a prezentei directive prin stabilirea unor linii directoare cu privire la aplicarea condițiilor prevăzute la alineatul (1) al prezentului articol și stabilirea procedurii de urmat în vederea aplicării alineatelor (3), (6), (8) și (9) ale prezentului articol.”

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de completare”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea IV – secțiunea 29 – paragraful 2 – punctul 5</Article>

<DocAmend2>Directiva 2009/73/CE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 42 – alineatul 5</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„5. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 50a, acte delegate de stabilire a unor linii directoare cu privire la limitele atribuțiilor autorităților de reglementare de a coopera între ele, precum și cu agenția.”;

„5. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 50a, acte delegate de completare a prezentei directive prin stabilirea unor linii directoare cu privire la limitele atribuțiilor autorităților de reglementare de a coopera între ele, precum și cu agenția.”

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de completare”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea IV – secțiunea 29 – paragraful 2 – punctul 6</Article>

<DocAmend2>Directiva 2009/73/CE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 43 – alineatul 9</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„9. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 50a, acte delegate care să stabilească detaliile procedurii care trebuie urmată de autoritățile de reglementare, de agenție și de Comisie pentru a asigura conformitatea deciziilor luate de autoritățile de reglementare cu liniile directoare menționate la prezentul articol.”;

„9. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 50a, acte delegate de completare a prezentei directive prin stabilirea unor linii directoare care să determine detaliile procedurii care trebuie urmată de autoritățile de reglementare, de agenție și de Comisie pentru a asigura conformitatea deciziilor luate de autoritățile de reglementare cu liniile directoare menționate la prezentul articol.”

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de completare”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea IV – secțiunea 29 – paragraful 2 – punctul 7</Article>

<DocAmend2>Directiva 2009/73/CE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 44 – alineatul 4</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„4. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 50a, acte delegate de stabilire a unor linii directoare care să specifice metodele și modalitățile de păstrare a datelor, precum și formatul și conținutul acestor date.”;

„4. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 50a, acte delegate de completare a prezentei directive prin stabilirea unor linii directoare care să specifice metodele și modalitățile de păstrare a datelor, precum și formatul și conținutul acestor date.”

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de completare”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea IV – secțiunea 29 – paragraful 2 – punctul 8</Article>

<DocAmend2>Directiva 2009/73/CE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 50a – alineatul 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 6 alineatul (4), la articolul 11 alineatul (10), la articolul 15 alineatul (3), la articolul 36 alineatul (10), la articolul 42 alineatul (5), la articolul 43 alineatul (9) și la articolul 44 alineatul (4), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 6 alineatul (4), la articolul 11 alineatul (10), la articolul 15 alineatul (3), la articolul 36 alineatul (10), la articolul 42 alineatul (5), la articolul 43 alineatul (9) și la articolul 44 alineatul(4) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea IV – secțiunea 30 – paragraful 2 – punctul 1</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 715/2009</DocAmend2>

<Article2>Articolul 3 – alineatul 5</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„5. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 27a, acte delegate de stabilire a unor linii directoare cu privire la procedurile detaliate de urmat în vederea aplicării alineatelor (1) și (2) ale prezentului articol.”;

„5. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 27a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea unor linii directoare cu privire la procedurile detaliate de urmat în vederea aplicării alineatelor (1) și (2) ale prezentului articol.”

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de completare”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea V – secțiunea 30 – paragraful 2 – punctul 2</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 715/2009</DocAmend2>

<Article2>Articolul 6 – alineatul 11 – paragraful 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„În cazul în care Comisia propune adoptarea unui cod de rețea din proprie inițiativă, Comisia consultă agenția, ENTSO de gaze și toate părțile interesate relevante cu privire la proiectul de cod de rețea într-un interval de cel puțin două luni. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 27a, acte delegate de adoptare a unor astfel de coduri de rețea.”;

„În cazul în care Comisia propune adoptarea unui cod de rețea din proprie inițiativă, Comisia consultă agenția, ENTSO de gaze și toate părțile interesate relevante cu privire la proiectul de cod de rețea într-un interval de cel puțin două luni. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 27a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin adoptarea unor astfel de coduri de rețea.”

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de completare”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea V – secțiunea 30 – paragraful 2 – punctul 4</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 715/2009</DocAmend2>

<Article2>Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 1</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„În vederea atingerii obiectivelor stabilite la alineatele (1) și (2) ale prezentului articol, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 27a, acte delegate de stabilire a zonei geografice acoperite de fiecare structură de cooperare regională, ținând seama de structurile de cooperare regională existente. În acest scop, Comisia se consultă cu agenția și cu ENTSO de gaze.”

„În vederea atingerii obiectivelor stabilite la alineatele (1) și (2) ale prezentului articol, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 27a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea zonei geografice acoperite de fiecare structură de cooperare regională, ținând seama de structurile de cooperare regională existente. În acest scop, Comisia se consultă cu agenția și cu ENTSO de gaze.”

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de completare”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea V – secțiunea 30 – paragraful 2 – punctul 5</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 715/2009</DocAmend2>

<Article2>Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 27a, acte delegate de stabilire a unor linii directoare cu privire la aspectele enumerate la alineatul (1) al prezentului articol și de modificare a liniilor directoare menționate la literele (a), (b) și (c).”;

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 27a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea unor linii directoare cu privire la aspectele enumerate la alineatul (1) al prezentului articol și de modificare a liniilor directoare menționate la literele (a), (b) și (c).”

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de completare”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea V – secțiunea 30 – paragraful 2 – punctul 6</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 715/2009</DocAmend2>

<Article2>Articolul 27a – alineatul 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 3 alineatul (5), la articolul 6 alineatul (11), la articolul 7 alineatul (3), la articolul 12 alineatul (3) și la articolul 23 alineatul (2), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (5), la articolul 6 alineatul (11), la articolul 7 alineatul (3), la articolul 12 alineatul (3) și la articolul 23 alineatul (2) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VI – secțiunea 32 – paragraful 2 – punctul 6</Article>

<DocAmend2>Directiva 91/271/CEE </DocAmend2>

<Article2>Articolul 17a – alineatul 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 3 alineatul (2), la articolul 4 alineatul (3), la articolul 5 alineatul (3), la articolul 11 alineatul (2) și la articolul 12 alineatul (3), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (2), la articolul 4 alineatul (3), la articolul 5 alineatul (3), la articolul 11 alineatul (2) și la articolul 12 alineatul (3) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VI – secțiunea 33 – paragraful 2 – punctul 2</Article>

<DocAmend2>Directiva 91/676/CEE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 8a – alineatul 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 8, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 8 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VI – secțiunea 35 – paragraful 2 – punctul 1</Article>

<DocAmend2>Directiva 96/59/CE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 10 – alineatul 2 – partea introductivă</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10b, acte delegate:

2.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10b, acte delegate de completare a prezentei directive în următoarele scopuri:

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de completare”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VI – secțiunea 35 – paragraful 2 – punctul 3</Article>

<DocAmend2>Directiva 96/59/CE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 10b – alineatul 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 10 alineatul (2), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 10 alineatul (2) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VI – secțiunea 36 – paragraful 4 – punctul 2</Article>

<DocAmend2>Directiva 98/83/CE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 11a – alineatul 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 11 alineatul (2), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 11 alineatul (2) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VI – secțiunea 37 – paragraful 3 – punctul 2</Article>

<DocAmend2>Directiva 2000/53/CE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 5 – alineatul 5 – paragraful 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la cerințele minime pentru certificatul de distrugere.

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate de completare a prezentei directive prin stabilirea cerințelor minime pentru certificatul de distrugere.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de completare”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VI – secțiunea 37 – paragraful 3 – punctul 4</Article>

<DocAmend2>Directiva 2000/53/CE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 3</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la normele detaliate necesare pentru a controla respectarea de către statele membre a obiectivelor stabilite în primul paragraf. Atunci când pregătește astfel de norme, Comisia ia în considerare toți factorii relevanți, inclusiv disponibilitatea informațiilor și problema importurilor și exporturilor de vehicule scoase din uz.”;

„Comisia este împuternicită să adopte. în conformitate cu articolul 9a, acte delegate de completare a prezentei directive prin stabilirea normelor detaliate necesare pentru a controla respectarea de către statele membre a obiectivelor stabilite în primul paragraf. Atunci când pregătește astfel de norme, Comisia ia în considerare toți factorii relevanți, inclusiv disponibilitatea informațiilor și problema importurilor și exporturilor de vehicule scoase din uz.”;

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de completare”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VI – secțiunea 37 – paragraful 3 – punctul 5</Article>

<DocAmend2>Directiva 2000/53/CE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 8 – alineatul 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„2. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la standardele menționate la alineatul (1). Atunci când pregătește astfel de standarde, Comisia ia în considerare activitatea desfășurată în acest domeniu de forurile internaționale relevante și contribuie în mod corespunzător la aceasta.”;

„2. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate de completare a prezentei directive prin stabilirea standardelor menționate la alineatul (1). Atunci când pregătește astfel de standarde, Comisia ia în considerare activitatea desfășurată în acest domeniu de forurile internaționale relevante și contribuie în mod corespunzător la aceasta.”;

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de completare”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VI – secțiunea 37 – paragraful 3 – punctul 6</Article>

<DocAmend2>Directiva 2000/53/CE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 9a – alineatul 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 4 alineatul (2) litera (b), la articolul 5 alineatul (5), la articolul 6 alineatul (6), la articolul 7 alineatul (2) și la articolul 8 alineatul (2), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4 alineatul (2) litera (b), la articolul 5 alineatul (5), la articolul 6 alineatul (6), la articolul 7 alineatul (2) și la articolul 8 alineatul (2) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VI – secțiunea 38 – paragraful 3 – punctul 1</Article>

<DocAmend2>Directiva 2000/60/CE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 8 – alineatul 3</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„3. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 20a, acte delegate de stabilire a unor specificații tehnice și a unor metode standardizate de analiză și monitorizare a stării apelor.”;

„3. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 20a, acte delegate de completare a prezentei directive prin stabilirea unor specificații tehnice și a unor metode standardizate de analiză și monitorizare a stării apelor.”

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de completare”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VI – secțiunea 38 – paragraful 3 – punctul 3</Article>

<DocAmend2>Directiva 2000/60/CE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 20a – alineatul 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 8 alineatul (3), la articolul 20 alineatul (1) primul paragraf și în anexa V punctul 1.4.1 punctul (ix) se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 8 alineatul (3), la articolul 20 alineatul (1) primul paragraf și în anexa V punctul 1.4.1 punctul (ix) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VI – secțiunea 38 – paragraful 3 – punctul 5</Article>

<DocAmend2>Directiva 2000/60/CE</DocAmend2>

<Article2>Anexa V – punctul 1.4.1 – punctul ix</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„(ix) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 20a, acte delegate de prezentare a rezultatelor exercițiului de intercalibrare și de stabilire a valorilor pentru clasificările sistemului de control al statelor membre în conformitate cu punctele (i)–(viii). Acestea se publică în termen de șase luni de la încheierea exercițiului de intercalibrare.”.

„(ix) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 20a, acte delegate de completare a prezentei directive prin prezentarea rezultatelor exercițiului de intercalibrare și stabilirea valorilor pentru clasificările sistemului de control al statelor membre în conformitate cu punctele (i)-(viii). Acestea se publică în termen de șase luni de la încheierea exercițiului de intercalibrare.”

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de completare”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VI – secțiunea 41 – paragraful 2 – punctul 2</Article>

<DocAmend2>Directiva 2004/107/CE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 5a – alineatul 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 4 alineatul (15), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4 alineatul (15) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VI – secțiunea 42 – paragraful 3 – punctul 1</Article>

<DocAmend2>Directiva 2006/7/CE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 15 – alineatul 2 – litera a</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) specifice standardul EN/ISO pentru echivalența metodelor de analiză microbiologică în sensul articolului 3 alineatul (9);

(a) completeze prezenta directivă prin specificarea standardului EN/ISO pentru echivalența metodelor de analiză microbiologică în sensul articolului 3 alineatul (9);

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („să completeze”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VI – secțiunea 42 – paragraful 3 – punctul 1</Article>

<DocAmend2>Directiva 2006/7/CE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 15 – alineatul 2 – litera b</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) să modifice anexa I, dacă este cazul, în funcție de progresele științifice și tehnice, în ceea ce privește metodele de analiză pentru parametrii prevăzuți în anexa respectivă;

(Nu privește versiunea în limba română.) 

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VI – secțiunea 42 – paragraful 3 – punctul 1</Article>

<DocAmend2>Directiva 2006/7/CE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 15 – alineatul 2 – litera c</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) să modifice anexa V, dacă este cazul, în funcție de progresele științifice și tehnice.

(Nu privește versiunea în limba română.) 

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VI – secțiunea 42 – paragraful 3 – punctul 2</Article>

<DocAmend2>Directiva 2006/7/CE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 15a – alineatul 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 15 alineatul (2), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 15 alineatul (2) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VI – secțiunea 43 – paragraful 3 – punctul 1</Article>

<DocAmend2>Directiva 2006/21/CE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 22a, actele delegate necesare pentru:

2.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 22a, actele delegate de completare a prezentei directive în următoarele scopuri:

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de completare”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VI – secțiunea 43 – paragraful 3 – punctul 1</Article>

<DocAmend2>Directiva 2006/21/CE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) elaborarea cerințelor tehnice în sensul articolului 13 alineatul (6), inclusiv a cerințelor tehnice privind definirea cianurii disociabile în mediu slab acid și a metodei de măsurare a acesteia;

(a) a elabora cerințele tehnice în sensul articolului 13 alineatul (6), inclusiv cerințele tehnice privind definirea cianurii disociabile în mediu slab acid și a metodei de măsurare a acesteia;

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificarea împuternicirii.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VI – secțiunea 43 – paragraful 3 – punctul 1</Article>

<DocAmend2>Directiva 2006/21/CE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) completarea cerințelor tehnice pentru caracterizarea deșeurilor conținute în anexa II;

(b) a completa cerințele tehnice pentru caracterizarea deșeurilor prevăzute la anexa II;

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificarea împuternicirii.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VI – secțiunea 43 – paragraful 3 – punctul 1</Article>

<DocAmend2>Directiva 2006/21/CE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) interpretarea definiției de la articolul 3 punctul 3;

(c) a oferi o interpretare a definiției de la articolul 3 punctul 3;

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificarea împuternicirii.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VI – secțiunea 43 – paragraful 3 – punctul 1</Article>

<DocAmend2>Directiva 2006/21/CE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) definirea criteriilor pentru clasificarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor în conformitate cu anexa III;

(d) a defini criteriile de clasificare a instalațiilor de gestionare a deșeurilor în conformitate cu anexa III;

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificarea împuternicirii.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VI – secțiunea 43 – paragraful 3 – punctul 1</Article>

<DocAmend2>Directiva 2006/21/CE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera e</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) stabilirea eventualelor standarde armonizate de prelevare de probe și de analiză necesare pentru punerea în aplicare din punct de vedere tehnic a prezentei directive.

(e) a stabili eventualele standarde armonizate de prelevare de probe și de analiză necesare pentru punerea în aplicare din punct de vedere tehnic a prezentei directive.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificarea împuternicirii.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VI – secțiunea 43 – paragraful 3 – punctul 2</Article>

<DocAmend2>Directiva 2006/21/CE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 22a – alineatul 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 22 alineatele (2) și (3), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 22 alineatele (2) și (3) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VI – secțiunea 44 – paragraful 2 – punctul 2</Article>

<DocAmend2>Directiva 2006/118/CE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 8a – alineatul 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 8, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 8 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VI – secțiunea 46 – paragraful 3 – punctul 2</Article>

<DocAmend2>Directiva 2007/2/CE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 7 – alineatul 1</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„1.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 21a, acte delegate de stabilire a modalităților tehnice de interoperabilitate și, atunci când este posibil, de armonizare a seturilor și a serviciilor de date spațiale. La elaborarea acestor modalități se ține seama de cerințele utilizatorilor relevanți, de inițiativele existente și de standardele internaționale privind armonizarea seturilor de date spațiale, precum și de considerentele legate de fezabilitate și de analiza costuri-beneficii.”

„1.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 21a, acte delegate de completare a prezentei directive prin stabilirea modalităților tehnice de interoperabilitate și, atunci când este posibil, de armonizare a seturilor și a serviciilor de date spațiale. La elaborarea acestor modalități se ține seama de cerințele utilizatorilor relevanți, de inițiativele existente și de standardele internaționale privind armonizarea seturilor de date spațiale, precum și de considerentele legate de fezabilitate și de analiza costuri-beneficii.”

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de completare”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VI – secțiunea 46 – paragraful 3 – punctul 3</Article>

<DocAmend2>Directiva 2007/2/CE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 16 – alineatul 1 – partea introductivă</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 21a, acte delegate referitoare la norme care să reglementeze, în special, următoarele aspecte pentru completarea prezentului capitol:

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 21a, acte delegate de completare a prezentei directive prin stabilirea următoarelor aspecte:

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de completare”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VI – secțiunea 46 – paragraful 3 – punctul 4</Article>

<DocAmend2>Directiva 2007/2/CE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 17 – alineatul 8 – paragraful 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 21a, acte delegate de stabilire a normelor ce reglementează condițiile respective. Aceste norme trebuie să respecte pe deplin principiile prevăzute la alineatele (1), (2) și (3) ale prezentului articol.

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 21a, acte delegate de completare a prezentei directive prin stabilirea normelor ce reglementează condițiile respective. Aceste norme trebuie să respecte pe deplin principiile prevăzute la alineatele (1), (2) și (3) ale prezentului articol.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de completare”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VI – secțiunea 46 – paragraful 3 – punctul 5</Article>

<DocAmend2>Directiva 2007/2/CE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 21a – alineatul 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 4 alineatul (7), la articolul 7 alineatul (1), la articolul 16 și la articolul 17 alineatul (8), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2. Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 4 alineatul (7), la articolul 7 alineatul (1), la articolul 16 și la articolul 17 alineatul (8), se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani începând cu ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VI – secțiunea 47 – paragraful 2 – punctul 2</Article>

<DocAmend2>Directiva 2007/60/CE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 11a – alineatul 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 11 alineatul (2), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 11 alineatul (2) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VI – secțiunea 48 – paragraful 2 – punctul 2</Article>

<DocAmend2>Directiva 2008/50/CE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 28a – alineatul 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 28 alineatul (1), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 28 alineatul (1) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VI – secțiunea 49 – paragraful 2 – punctul 1</Article>

<DocAmend2>Directiva 2008/56/CE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 1</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de stabilire, până la 15 iulie 2010, a criteriilor și standardelor metodologice care să fie utilizate de statele membre, pe baza anexelor I și III, în așa fel încât să se asigure coerența și să se permită efectuarea de comparații între regiunile sau subregiunile marine cu privire la măsura în care acestea au atins o stare ecologică bună.

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de completare a prezentei directivei prin stabilirea, până la 15 iulie 2010, a criteriilor și standardelor metodologice care să fie utilizate de statele membre, pe baza anexelor I și III, în așa fel încât să se asigure coerența și să se permită efectuarea de comparații între regiunile sau subregiunile marine cu privire la măsura în care acestea au atins o stare ecologică bună.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de completare”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VI – secțiunea 49 – paragraful 2 – punctul 2</Article>

<DocAmend2>Directiva 2008/56/CE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 11 – alineatul 4</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„4. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate care să stabilească specificații și metode standardizate de monitorizare și de evaluare ce țin cont de angajamentele existente și asigură comparabilitatea între rezultatele operațiunilor de monitorizare și evaluare.”;

„4. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de completare a prezentei directivei prin stabilirea specificațiilor și metodelor standardizate de monitorizare și de evaluare ce țin cont de angajamentele existente și asigură comparabilitatea între rezultatele operațiunilor de monitorizare și evaluare.”

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de completare”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>75</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VI – secțiunea 49 – paragraful 2 – punctul 4</Article>

<DocAmend2>Directiva 2008/56/CE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 24a – alineatul 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 9 alineatul (3), la articolul 11 alineatul (4) și la articolul 24 alineatul (1), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2. Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 9 alineatul (3), la articolul 11 alineatul (4) și la articolul 24 alineatul (1), se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

</Amend>

 

<Amend>Amendamentul  <NumAm>76</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VI – secțiunea 52 – paragraful 2 – punctul 2</Article>

<DocAmend2>Directiva 2009/147/CE</DocAmend2>

<Article2>Articolul 15a – alineatul 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 15, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 15 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>77</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VI – secțiunea 53 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În vederea actualizării Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 și a stabilirii de proceduri de evaluare, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele la regulamentul respectiv și pentru a completa regulamentul respectiv cu proceduri de efectuare a evaluării la nivel de omologi a organismelor competente EMAS. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

În vederea actualizării Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 și a stabilirii de proceduri de evaluare, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele la regulamentul respectiv și pentru a completa regulamentul respectiv cu proceduri de efectuare a evaluării la nivel de omologi a organismelor competente EMAS și pentru a furniza documente de referință sectoriale, precum și documente de orientare referitoare la înregistrarea organizațiilor și la procedurile de armonizare. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

În conformitate cu amendamentele la articolele de aliniere a măsurilor prezentate anterior în temeiul procedurii de reglementare cu control la actele delegate.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>78</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VI – secțiunea 53 – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1221/2009, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare în ceea ce privește armonizarea anumitor proceduri și documentele de referință sectoriale. Competențele respective trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

eliminat

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

În conformitate cu amendamentele la articolele de aliniere a măsurilor prezentate anterior în temeiul procedurii de reglementare cu control la actele delegate.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>79</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VI – secțiunea 53 – paragraful 3 – punctul 1</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Documentele de orientare referitoare la procedurile de armonizare aprobate de forumul organismelor competente se adoptă de către Comisie prin intermediul actelor de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 49 alineatul (2).

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 48a pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea documentelor de orientare referitoare la procedurile de armonizare aprobate de forumul organismelor competente.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Amendament de aliniere a unei măsuri prezentate anterior în temeiul procedurii de reglementare cu control la actele delegate.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>80</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VI – secțiunea 53 – paragraful 3 – punctul 2</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>Articolul 17 – alineatul 3</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„3. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 48a, acte delegate privind procedurile de efectuare a evaluării la nivel de omologi a organismelor competente EMAS, inclusiv procedurile adecvate de introducere a unei căi de atac împotriva deciziilor luate ca urmare a evaluării la nivel de omologi.”;

„3. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 48, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea procedurilor de efectuare a evaluării la nivel de omologi a organismelor competente EMAS, inclusiv procedurile adecvate de introducere a unei căi de atac împotriva deciziilor luate ca urmare a evaluării la nivel de omologi.”

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de completare”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>81</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VI – secțiunea 53 – paragraful 3 – punctul 3</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>Articolul 30 – alineatul 6 – paragraful 1</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia adoptă documente de orientare referitoare la procedurile de armonizare aprobate de forumul organismelor de acreditare și de autorizare prin intermediul actelor de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 49 alineatul (2).

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 48a pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea unor documente de orientare referitoare la procedurile de armonizare aprobate de forumul organismelor de acreditare și de autorizare.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Amendament de aliniere a unei măsuri prezentate anterior în temeiul procedurii de reglementare cu control la actele delegate.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>82</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VI – secțiunea 53 – paragraful 3 – punctul 4</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>Articolul 46 – alineatul 6</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„6. Comisia adoptă documentele de referință sectoriale menționate la alineatul (1) și ghidul menționat la alineatul (4) prin acte de punere în aplicare, în conformitate cu procedura menționată la articolul 49 alineatul (2).”;

„6. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 48a pentru a completa prezentul regulament prin adoptarea documentelor de referință sectoriale menționate la alineatul (1) și a ghidului menționat la alineatul (4).”

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Amendament de aliniere a unei măsuri prezentate anterior în temeiul procedurii de reglementare cu control la actele delegate.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>83</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VI – secțiunea 53 – paragraful 3 – punctul 6</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>Articolul 48a</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Articolul 48a

„Articolul 48a

Exercitarea delegării

Exercitarea delegării

1. Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

1. Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

2. Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 17 alineatul (3) și la articolul 48, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 16 alineatul (4), la articolul 17 alineatul (3), la articolul 30 alineatul (6), la articolul 46 alineatul (6) și la articolul 48 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

3. Delegarea de competențe menționată la articolul 17 alineatul (3) și la articolul 48 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

3. Delegarea de competențe menționată la articolul 16 alineatul (4), la articolul 17 alineatul (3), la articolul 30 alineatul (6), la articolul 46 alineatul (6) și la articolul 48 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

4. Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

4. Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare*.

5. De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

5. De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

6. Un act delegat adoptat în temeiul articolului 17 alineatul (3) și al articolului 48 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

6. Un act delegat adoptat în temeiul articolului 16 alineatul (4), al articolului 17 alineatul (3), al articolului 30 alineatul (6), al articolului 46 alineatul (6) și al articolului 48 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_______________

_______________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9) și actualizarea referințelor, în concordanță cu amendamentele anterioare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>84</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea IV – secțiunea 54 – paragraful 4 – punctul 1 – litera b</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 66/2010</DocAmend2>

<Article2>Articolul 6 – alineatul 7 – paragraful 1</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru anumite categorii de produse care conțin substanțele menționate la alineatul (6) și numai în cazul în care nu este posibilă din punct de vedere tehnic înlocuirea acestora ca atare sau prin utilizarea unor materiale sau proiecte alternative sau în cazul produselor care au o performanță de mediu globală mult mai mare în comparație cu alte produse aparținând aceleiași categorii, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 15a în vederea acordării de derogări de la alineatul (6) al prezentului articol .

Pentru anumite categorii de produse care conțin substanțele menționate la alineatul (6) și numai în cazul în care nu este posibilă din punct de vedere tehnic înlocuirea acestora ca atare sau prin utilizarea unor materiale sau proiecte alternative sau în cazul produselor care au o performanță de mediu globală mult mai mare în comparație cu alte produse aparținând aceleiași categorii, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 15a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea de măsuri în vederea acordării de derogări de la alineatul (6) al prezentului articol .

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de completare”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>85</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VI – secțiunea 54 – paragraful 4 – punctul 2</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 66/2010</DocAmend2>

<Article2>Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 15a, acte delegate de prevedere, în termen de cel mult nouă luni de la consultarea CEEUE, a unor măsuri pentru stabilirea unor criterii specifice privind eticheta UE ecologică pentru fiecare grup de produse. Aceste măsuri se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 15a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea, în termen de cel mult nouă luni de la consultarea CEEUE, a unor măsuri pentru stabilirea unor criterii specifice privind eticheta UE ecologică pentru fiecare grup de produse. Aceste măsuri se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de completare”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>86</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VI – secțiunea 54 – paragraful 4 – punctul 4</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 66/2010</DocAmend2>

<Article2>Articolul 15a – alineatul 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 6 alineatul (7), la articolul 8 alineatul (2) și la articolul 15, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2. Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 6 alineatul (7), la articolul 8 alineatul (2) și la articolul 15, se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>87</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VII – secțiunea 55 – paragraful 3 – punctul 1</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CEE) nr. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Articolul 2 – alineatul 6</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„6. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate de actualizare a listei Prodcom și a informațiilor colectate efectiv pentru fiecare rubrică.”;

„6. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin actualizarea listei Prodcom și a informațiilor colectate efectiv pentru fiecare rubrică.”

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de completare”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>88</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VII – secțiunea 55 – paragraful 3 – punctul 2</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CEE) nr. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Articolul 3 – alineatul 5</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„5. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la normele detaliate pentru aplicarea alineatului (3) al prezentului articol, inclusiv pentru adaptarea la progresele tehnice.”;

„5. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin adoptarea normelor detaliate pentru aplicarea alineatului (3) al prezentului articol, inclusiv pentru adaptarea la progresele tehnice.”

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de completare”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>89</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VII – secțiunea 55 – paragraful 3 – punctul 3</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CEE) nr. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Articolul 4 – alineatul 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cu toate acestea, pentru anumite rubrici din lista Prodcom, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate care să prevadă efectuarea de anchete lunare sau trimestriale.

Cu toate acestea, pentru anumite rubrici din lista Prodcom, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate de completare a prezentului regulament prevăzând efectuarea de anchete lunare sau trimestriale.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de completare”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>90</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VII – secțiunea 55 – paragraful 3 – punctul 4</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CEE) nr. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Articolul 5 – alineatul 1</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„1. Informațiile necesare se colectează de către statele membre prin intermediul chestionarelor de anchetă, al căror conținut trebuie să respecte normele definite de către Comisie. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate de modificare a anexelor respective.”

„1. Informațiile necesare se colectează de către statele membre prin intermediul chestionarelor de anchetă, al căror conținut trebuie să respecte normele definite de către Comisie. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea normelor respective.”

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de completare”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>91</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VII – secțiunea 55 – paragraful 3 – punctul 5</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CEE) nr. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Articolul 6 – alineatul 1</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la normele detaliate pe care statele membre trebuie să le respecte atunci când procesează chestionarele completate menționate la articolul 5 alineatul (1) sau informațiile provenind din alte surse menționate la articolul 5 alineatul (3).

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea normelor detaliate pe care statele membre trebuie să le respecte atunci când procesează chestionarele completate menționate la articolul 5 alineatul (1) sau informațiile provenind din alte surse menționate la articolul 5 alineatul (3).

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de completare”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>92</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VII – secțiunea 55 – paragraful 3 – punctul 6</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CEE) nr. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Articolul 9a – alineatul 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 2 alineatul (6), la articolul 3 alineatul (5), la articolul 4, la articolul 5 alineatul (1) și la articolul 6, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 2 alineatul (6), la articolul 3 alineatul (5), la articolul 4, la articolul 5 alineatul (1) și la articolul 6 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

 

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VII – secțiunea 56 – paragraful 2 – punctul 1</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CEE) nr. 696/93</DocAmend2>

<Article2>Articolul 6 – alineatul 1</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 6a, acte delegate de modificare în special a unităților statistice ale sistemului de producție, a criteriilor utilizate și a definițiilor specificate în anexă în vederea adaptării lor la evoluțiile economice și tehnice.

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 6a, acte delegate de modificare a unităților statistice ale sistemului de producție, a criteriilor utilizate și a definițiilor specificate în anexă în vederea adaptării lor la evoluțiile economice și tehnice.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificarea împuternicirii.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>94</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VII – secțiunea 56 – paragraful 2 – punctul 2</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CEE) nr. 696/93</DocAmend2>

<Article2>Articolul 6a – alineatul 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 6, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 6 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>95</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 1 – punctul 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

- pentru a completa regulamentul respectiv cu criteriile de evaluare a calității;

- pentru a completa regulamentul respectiv cu criteriile de evaluare a calității variabilelor;

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Alinierea textului introductiv (considerent) la amendamentul propus la articolul 10 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1165/98.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>96</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 2 – partea introductivă</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) la articolul 4 alineatul (2), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

(2) la articolul 4 alineatul (2)primul paragraf litera (d), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

În conformitate cu jurisprudența recentă a Curții de Justiție, este recomandabil ca împuternicirea să specifice clar dacă competența este menită să completeze sau să modifice actul juridic. S-a procedat astfel în mod sistematic în tot textul.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>97</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 2</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d – paragraful 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Detaliile privind sistemele menționate la primul paragraf se specifică în anexe. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la aprobarea și aplicarea acestora.

Detaliile privind sistemele menționate la primul paragraf se specifică în anexe. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin specificarea, în plus, a aprobării și aplicării acestora.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

În conformitate cu jurisprudența recentă a Curții de Justiție, este recomandabil ca împuternicirea să specifice clar dacă competența este menită să completeze sau să modifice actul juridic. S-a procedat astfel în mod sistematic în tot textul.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>98</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 3</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Articolul 10 – alineatul 5</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„5. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la criteriile de evaluare a calității.”;

„5. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin specificarea criteriilor de evaluare a calității variabilelor.”

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Amendamentul aduce precizări privind împuternicirea (de completare) și subiectul exact al actului delegat.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>99</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 4 a (nou)</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Articolul 18 – alineatul 3</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) la articolul 18, alineatul (3) se elimină;

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Alineatul (3) este o prevedere procedurală legată de procedura de reglementare cu control, care este acum redundantă, deci trebuie eliminată.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>100</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 5</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Articolul 18a – alineatul 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (3), la articolul (4) alineatul (2), la articolul 10, în anexa A litera (a), litera (b) punctul 3, litera (c) punctul 2, litera (c) punctul 10, litera (d) punctul 2, litera (f) punctele 8 și 9, în anexa B litera (b) punctul 4 și litera (d) punctul 2, în anexa C litera (b) punctul 2, litera (d) punctul 2 și litera (g) punctul 2 și în anexa D litera (b) punctul 2 și litera (d) punctul 2 se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată [începând de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (3), la articolul 4 alineatul (2) primul paragraf litera (d), al doilea paragraf, la articolul 10 alineatul (5), în anexa A litera (a), litera (b) punctul 3, litera (c) punctul 2, litera (c) punctul 10, litera (d) punctul 2, litera (f) punctele 8 și 9, în anexa B litera (b) punctul 4 și litera (d) punctul 2, în anexa C litera (b) punctul 2, litera (d) punctul 2 și litera (g) punctul 2 și în anexa D litera (b) punctul 2 și litera (d) punctul 2 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Pentru a asigura securitatea juridică, este necesară enumerarea tuturor dispozițiilor concrete care conferă competențe delegate. Delegarea de competențe se modifică de la o perioadă nedeterminată la o perioadă de cinci ani, în concordanță cu practica stabilită în legislație în domeniul responsabilităților ECON și cu abordarea generală a Parlamentului. S-a procedat astfel în mod sistematic în tot textul.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>101</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 5</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Articolul 18a – alineatul 3</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (3), la articolul (4) alineatul (2), la articolul 10, în anexa A litera (a), litera (b) punctul 3, litera (c) punctul 2, litera (c) punctul 10, litera (d) punctul 2, litera (f) punctele 8 și 9, în anexa B litera (b) punctul 4 și litera (d) punctul 2, în anexa C litera (b) punctul 2, litera (d) punctul 2 și litera (g) punctul 2 și în anexa D litera (b) punctul 2 și litera (d) punctul 2 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

3. Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (3), la articolul 4 alineatul (2) primul paragraf litera (d) al doilea paragraf, la articolul 10 alineatul (5), în anexa A litera (a), litera (b) punctul 3, litera (c) punctul 2, litera (c) punctul 10, litera (d) punctul 2, litera (f) punctele 8 și 9, în anexa B litera (b) punctul 4 și litera (d) punctul 2, în anexa C litera (b) punctul 2, litera (d) punctul 2 și litera (g) punctul 2 și în anexa D litera (b) punctul 2 și litera (d) punctul 2 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Pentru a asigura securitatea juridică, este necesară enumerarea tuturor dispozițiilor concrete care conferă competențe delegate.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>102</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 5</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Articolul 18a – alineatul 6</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (3), al articolului 4 alineatul (2), al articolului 10, al anexei A litera (a), litera (b) punctul 3, litera (c) punctul 2, litera (c) punctul 10, litera (d) punctul 2 și litera (f) punctele 8 și 9, al anexei B litera (b) punctul 4 și litera (d) punctul 2, al anexei C litera (b) punctul 2, litera (d) punctul 2 și litera (g) punctul 2 și al anexei D litera (b) punctul 2 și litera (d) punctul 2 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

6. Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (3), al articolului 4 alineatul (2) primul paragraf litera (d) al doilea paragraf, al articolului 10 alineatul (5), al anexei A litera (a), litera (b) punctul 3, litera (c) punctul 2, litera (c) punctul 10, litera (d) punctul 2 și litera (f) punctele 8 și 9, al anexei B litera (b) punctul 4 și litera (d) punctul 2, al anexei C litera (b) punctul 2, litera (d) punctul 2 și litera (g) punctul 2 și al anexei D litera (b) punctul 2 și litera (d) punctul 2 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Pentru a asigura securitatea juridică, este necesară enumerarea tuturor dispozițiilor concrete care conferă competențe delegate. Durata perioadei de control este stabilită la trei luni, cu posibilitatea de a fi prelungită o dată cu încă trei luni, în conformitate cu practica stabilită în legislație în domeniul responsabilităților ECON. S-a procedat astfel în mod sistematic în tot textul.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>103</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 6 – subpunctul ii</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Anexa V – litera b – punctul 3</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„3. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la utilizarea altor unități de observare.”;

„3. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin includerea posibilității de utilizare a altor unități de observare.”

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de completare”) și a domeniului său de aplicare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>104</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 6 – subpunctul iii</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Anexa A – litera c – punctul 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„2. Informațiile privind prețurile de producție pentru piețele externe (nr. 312) și prețurile de import (nr. 340) pot fi culese prin utilizarea valorilor unitare pentru produse provenite din comerțul exterior sau din alte surse, numai dacă nu există o deteriorare semnificativă a calității comparativ cu informațiile de preț specifice. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la condițiile de asigurare a calității necesare a datelor.”;

„2. Informațiile privind prețurile de producție pentru piețele externe (nr. 312) și prețurile de import (nr. 340) pot fi culese prin utilizarea valorilor unitare pentru produse provenite din comerțul exterior sau din alte surse, numai dacă nu există o deteriorare semnificativă a calității comparativ cu informațiile de preț specifice. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea condițiilor de asigurare a calității necesare a datelor.”

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de completare”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>105</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 6 – subpunctul vi</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Anexa A – litera d – punctul 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„2. În plus, variabila «producție» (nr. 110) și variabila «ore lucrate» (nr. 220) trebuie transmise într-o formă adaptată în funcție de zilele lucrătoare. Atunci când și alte variabile sunt afectate de zilele lucrătoare, statele membre pot transmite și variabilele respective într-o formă adaptată care să țină seama de numărul de zile lucrătoare. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la modificarea listei variabilelor care trebuie transmise sub formă adaptată în funcție de zilele lucrătoare.”;

„2. În plus, variabila «producție» (nr. 110) și variabila «ore lucrate» (nr. 220) trebuie transmise într-o formă adaptată în funcție de zilele lucrătoare. Atunci când și alte variabile sunt afectate de zilele lucrătoare, statele membre pot transmite și variabilele respective într-o formă adaptată care să țină seama de numărul de zile lucrătoare. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de modificare a listei variabilelor care trebuie transmise sub formă adaptată în funcție de zilele lucrătoare.”

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de modificare”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>106</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 6 – subpunctul vii</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Anexa A – litera f – punctul 8</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„8. Pentru variabila «prețul de import» (nr. 340), Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la stabilirea condițiilor de aplicare a unui sistem european de eșantionare definit la articolul 4 alineatul (2) primul paragraf litera (d).”;

„8. Pentru variabila „prețul de import” (nr. 340), Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de completare a regulamentului respectiv prin stabilirea condițiilor de aplicare a unui sistem european de eșantionare definit la articolul 4 alineatul (2) primul paragraf litera (d).”

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de completare”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>107</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 6 – subpunctul viii</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Anexa A – litera f – punctul 9</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„9. Variabilele privind piețele externe (nr. 122 și nr. 312) trebuie transmise făcând o distincție între zona euro și zona non-euro. Distincția se aplică industriei totale definite în secțiunile B-E din NACE Rev. 2, principalelor sectoare industriale, precum și secțiunii (1 literă) și diviziunii cu 2 cifre a NACE Rev. 2. Pentru variabila 122 nu sunt necesare informațiile din secțiunile D și E ale NACE Rev. 2.  În plus, variabila «prețul de import» (nr. 340) se transmite ținând cont de distincția dintre zona euro și zona non-euro. Distincția trebuie făcută pentru întreaga industrie, definită în CPA secțiunile B-E, pentru principalele sectoare industriale, la nivel de secțiune (1 literă) și diviziune (2 cifre) din CPA. Pentru a face o distincție între zona euro și non-euro, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la stabilirea condițiilor de aplicare a sistemelor europene de eșantionare definite la articolul 4 alineatul (2) primul paragraf litera (d). Sistemul european de eșantionare poate limita domeniul de aplicare al variabilei «prețul de import» la importul de produse din țări care nu fac parte din zona euro. Distincția între zona euro și zona non-euro pentru variabilele 122, 312 și 340 nu este nevoie să fie transmisă de statele membre care nu au adoptat moneda euro.”

„9. Variabilele privind piețele externe (nr. 122 și nr. 312) trebuie transmise făcând o distincție între zona euro și zona non-euro. Distincția se aplică industriei totale definite în secțiunile B-E din NACE Rev. 2, principalelor sectoare industriale, precum și secțiunii (1 literă) și diviziunii cu 2 cifre a NACE Rev. 2. Pentru variabila 122 nu sunt necesare informațiile din secțiunile D și E ale NACE Rev. 2. În plus, variabila „prețul de import” (nr. 340) se transmite ținând cont de distincția dintre zona euro și zona non-euro. Distincția trebuie făcută pentru întreaga industrie, definită în CPA secțiunile B-E, pentru principalele sectoare industriale, la nivel de secțiune (1 literă) și diviziune (2 cifre) din CPA. Pentru a face o distincție între zona euro și non-euro, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea condițiilor de aplicare a sistemelor europene de eșantionare definite la articolul 4 alineatul (2) primul paragraf litera (d). Sistemul european de eșantionare poate limita domeniul de aplicare al variabilei „prețul de import” la importul de produse din țări care nu fac parte din zona euro. Distincția între zona euro și zona non-euro pentru variabilele 122, 312 și 340 nu este nevoie să fie transmisă de statele membre care nu au adoptat moneda euro.”

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Sintagma „zona euro” este termenul oficial care desemnează grupul de state care au adoptat moneda euro ca monedă unică. Clarificare a împuternicirii („de completare”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>108</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 7 – subpunctul i</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Anexa B – litera b – punctul 4</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„4. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la utilizarea altor unități de observare.”;

„4. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin includerea posibilității de utilizare a altor unități de observare.”

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de completare”) și a domeniului său de aplicare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>109</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 7 – subpunctul iv</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Anexa B– litera d – punctul 2 – paragraful 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când și alte variabile sunt afectate de zilele lucrătoare, statele membre pot transmite și variabilele respective într-o formă adaptată care să țină seama de numărul de zile lucrătoare. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la modificarea listei variabilelor care trebuie transmise sub formă adaptată în funcție de zilele lucrătoare.

Atunci când și alte variabile sunt afectate de zilele lucrătoare, statele membre pot transmite și variabilele respective într-o formă adaptată care să țină seama de numărul de zile lucrătoare. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de modificare a listei variabilelor care trebuie transmise sub formă adaptată în funcție de zilele lucrătoare.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de modificare”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>110</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 8 – subpunctul i</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Anexa C – litera b – punctul 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„2. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la utilizarea altor unități de observare.”;

„2. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin includerea posibilității de utilizare a altor unități de observare.”

[Trimiterea din titlu referitoare la anexă („Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 8 – subpunctul i”) corespunde trimiterii „Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 9 – subpunctul i” din propunerea Comisiei. Această diferență este rezultatul numerotării incorecte (lipsește Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 8) din propunerea Comisiei.]

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de completare”) și a domeniului său de aplicare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>111</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 8 – subpunctul iii</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Anexa C – litera c – punctul 4</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii) la litera (c) punctul 4, ultimul paragraf se elimină;

(iii) la litera (c) punctul 4, al treilea paragraf se elimină;

[Trimiterea din titlu referitoare la anexă („Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 8 – subpunctul iii”) corespunde trimiterii „Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 9 – subpunctul iii” din propunerea Comisiei. Această diferență este rezultatul numerotării incorecte (lipsește Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 8) din propunerea Comisiei.]

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Alinierea formulării la standardele de redactare a textelor juridice ale legislației Uniunii.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>112</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 8 – subpunctul iv</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Anexa C – litera b – punctul 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„2. Variabilele «cifra de afaceri» (nr. 120) și «volumul vânzărilor» (nr. 123) trebuie de asemenea transmise sub o formă care să țină seama de zilele lucrătoare. Atunci când și alte variabile sunt afectate de zilele lucrătoare, statele membre pot transmite și variabilele respective într-o formă adaptată care să țină seama de numărul de zile lucrătoare. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la modificarea listei variabilelor care trebuie transmise sub formă adaptată în funcție de zilele lucrătoare.”

„2. Variabilele «cifra de afaceri» (nr. 120) și «volumul vânzărilor» (nr. 123) trebuie de asemenea transmise sub o formă care să țină seama de zilele lucrătoare. Atunci când și alte variabile sunt afectate de zilele lucrătoare, statele membre pot transmite și variabilele respective într-o formă adaptată care să țină seama de numărul de zile lucrătoare. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de modificare a listei variabilelor care trebuie transmise sub formă adaptată în funcție de zilele lucrătoare.”

[Trimiterea din titlu referitoare la anexă („Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 8 – subpunctul iv”) corespunde trimiterii „Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 9 – subpunctul iv” din propunerea Comisiei. Această diferență este rezultatul numerotării incorecte (lipsește Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 8) din propunerea Comisiei.]

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de modificare”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>113</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 8 – subpunctul v</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Anexa C – litera g – punctul 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„2. Variabilele se transmit pentru cifra de afaceri (nr. 120) și deflatorul vânzărilor/volumul vânzărilor (nr. 330/123) în termen de o lună cu gradul de detaliere specificat la litera (f) punctul 3 din prezenta anexă. Statele membre pot alege să participe la variabilele «cifra de afaceri» și «deflatorul vânzărilor»/«volumul vânzărilor» (variabilele nr. 120 și 330/123) cu contribuții ce corespund alocării stabilite de un sistem european de eșantionare definit la articolul 4 alineatul (2) primul paragraf litera (d). Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la condițiile de aplicare a unui sistem european de eșantionare.”

„2. Variabilele se transmit pentru cifra de afaceri (nr. 120) și deflatorul vânzărilor/volumul vânzărilor (nr. 330/123) în termen de o lună cu gradul de detaliere specificat la litera (f) punctul 3 din prezenta anexă. Statele membre pot alege să participe la variabilele «cifra de afaceri» și «deflatorul vânzărilor»/«volumul vânzărilor» (variabilele nr. 120 și 330/123) cu contribuții ce corespund alocării stabilite de un sistem european de eșantionare definit la articolul 4 alineatul (2) primul paragraf litera (d). Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea condițiilor de aplicare a unui sistem european de eșantionare.”

[Trimiterea din titlu referitoare la anexă („Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 8 – subpunctul v”) corespunde trimiterii „Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 9 – subpunctul v” din propunerea Comisiei. Această diferență este rezultatul numerotării incorecte (lipsește Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 8) din propunerea Comisiei.]

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de completare”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>114</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 9 – subpunctul i</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Anexa D – litera b – punctul 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„2. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la utilizarea altor unități de observare.”;

„2. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin includerea posibilității de utilizare a altor unități de observare.”

[Trimiterea din titlu referitoare la anexă („Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 9 – subpunctul i”) corespunde trimiterii „Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 10 – subpunctul i” din propunerea Comisiei. Această diferență este rezultatul numerotării incorecte (lipsește Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 8) din propunerea Comisiei.]

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Clarificare a împuternicirii („de completare”) și a domeniului său de aplicare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>115</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 9 – subpunctul iv</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Anexa D – litera b – punctul 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„2. Variabila «cifra de afaceri» (nr. 120) trebuie de asemenea transmisă într-o formă care să țină seama de zilele lucrătoare. Atunci când și alte variabile sunt afectate de zilele lucrătoare, statele membre pot transmite și variabilele respective într-o formă adaptată care să țină seama de numărul de zile lucrătoare. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la modificarea listei variabilelor care trebuie transmise sub o formă adaptată în funcție de zilele lucrătoare.”

„2. Variabila «cifra de afaceri» (nr. 120) trebuie de asemenea transmisă într-o formă care să țină seama de zilele lucrătoare. Atunci când și alte variabile sunt afectate de zilele lucrătoare, statele membre pot transmite și variabilele respective într-o formă adaptată care să țină seama de numărul de zile lucrătoare. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de modificare a listei variabilelor care trebuie transmise sub formă adaptată în funcție de zilele lucrătoare.”

[Trimiterea din titlu referitoare la anexă („Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 9 – subpunctul iv”) corespunde trimiterii „Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 10 – subpunctul iv” din propunerea Comisiei. Această diferență este rezultatul numerotării incorecte (lipsește Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 8) din propunerea Comisiei.]

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>116