Postup : 2016/0400B(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0190/2019

Predkladané texty :

A8-0190/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/04/2019 - 16.1

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0409

<Date>{09/04/2019}9.4.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0190/2019</NoDocSe>
PDF 1443kWORD 536k

<TitreType>SPRÁVA</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článkom 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie</Titre>

<DocRef>(COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))</DocRef>


<Commission>{JURI}Výbor pre právne veci</Commission>

Spravodajca: <Depute>József Szájer</Depute>

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVNE VECI K PRÁVNEMU ZÁKLADU
 STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci
 STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch
 STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, VEREJNÉ ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE PRIEMYSEL, VÝSKUM A ENERGETIKU
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE VNÚTORNÝ TRH A OCHRANU SPOTREBITEĽA
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článkom 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

(COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0799),

 so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 33, článok 43 ods. 2, článok 53 ods. 1, článok 62, článok 64 ods. 2, článok 91, článok 100 ods. 2, článok 114, článok 153 ods. 2 písm. b), článok 168 ods. 4 písm. a), článok 168 ods. 4 písm. b), článok 172, článok 192 ods. 1, článok 207, článok 214 ods. 3 a článok 338 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0148/2019),

 so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

 so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 43 ods. 2, článok 53 ods. 1, článok 62, článok 91, článok 100 ods. 2, článok 114, článok 153 ods. 2 písm. b), článok 168 ods. 4 písm. a), článok 168 ods. 4 písm. b), článok 192 ods. 1 a článok 338 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 1. júna 2017[1],

 zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 1. decembra 2017[2],

 so zreteľom na listy Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa,

 so zreteľom na rozhodnutie Konferencie predsedov zo 7. marca 2019 povoliť Výboru pre právne veci, aby rozdelil uvedený návrh Komisie a na jeho základe vypracoval dve samostatné legislatívne správy,

 so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0020/2018),

 so zreteľom na články 59 a 39 svojho rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre právne veci, ako aj na stanoviská a pozíciu vo forme pozmeňujúcich návrhov Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre dopravu a cestovný ruch a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0190/2019),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Citácia 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 33, článok 43 ods. 2, článok 53 ods. 1, článok 62, článok 64 ods. 2, článok 91, článok 100 ods. 2, článok 114, článok 153 ods. 2 písm. b), článok 168 ods. 4 písm. a), článok 168 ods. 4 písm. b), článok 172, článok 192 ods. 1, článok 207, článok 214 ods. 3 a článok 338 ods. 1,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2, článok 53 ods. 1, článok 62, článok 91, článok 100 ods. 2, článok 114, článok 153 ods. 2 písm. b), článok 168 ods. 4 písm. a) a b), článok 192 ods. 1 a článok 338 ods. 1,

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Lisabonskou zmluvou sa zaviedlo rozlíšenie medzi delegovanými právomocami, ktoré Komisii umožňujú prijímať všeobecne záväzné nelegislatívne akty, ktorými sa menia určité nepodstatné prvky legislatívneho aktu (delegované akty), a zvereným právomocami, ktoré Komisii umožňujú prijímať akty na zabezpečenie jednotných podmienok na vykonávanie právne záväzných aktov Únie (vykonávacie akty).

(1) Lisabonskou zmluvou sa podstatne zmenil právny rámec, ktorý upravuje právomoci zverené Komisii zákonodarcom, pričom sa zaviedlo jasné rozlíšenie medzi delegovanými právomocami, ktoré Komisii umožňujú prijímať všeobecne záväzné nelegislatívne akty, ktorými sa menia určité nepodstatné prvky legislatívneho aktu (delegované akty), a zverenými právomocami, ktoré Komisii umožňujú prijímať akty na zabezpečenie jednotných podmienok na vykonávanie právne záväzných aktov Únie (vykonávacie akty).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 8 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8a) Zlúčenie a predloženie splnomocnení, ktoré nie sú navzájom úzko spojené, v rámci jedného delegovaného aktu Komisie bráni Parlamentu vo výkone jeho kontrolnej právomoci, pretože je tak nútený buď prijať alebo odmietnuť celý delegovaný akt, čo mu nedáva priestor na vyjadrenie stanoviska ku každému splnomocneniu jednotlivo.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť I – bod 1 – odsek 2 – bod 1</Article>

<DocAmend2>Smernica 2009/31/ES</DocAmend2>

<Article2>Článok 29 – odsek 1</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 29a prijímať delegované akty, ktorými sa menia prílohy.

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 29a prijímať delegované akty, ktorými sa menia prílohy k tejto smernici, s cieľom prispôsobiť ich technickému a vedeckému pokroku.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Potrebné na zabezpečenie súladu so znením použitým v návrhu Komisie COM(2016)0789, najmä v jeho článku 2 ods. 2.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť I – bod 1 – odsek 2 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Smernica 2009/31/ES</DocAmend2>

<Article2>Článok 29a – odsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 29 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 29 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014 odsek 9).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť I – bod 1 – odsek 2 – bod 3</Article>

<DocAmend2>Smernica 2009/31/ES</DocAmend2>

<Article2>Článok 30</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Článok 30 sa vypúšťa.

(3) Článok 30 sa nahrádza takto:

 

„Článok 30

 

Postup výboru

 

1. Komisii pomáha Výbor pre zmenu klímy zriadený článkom 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013*. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011**.

 

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.“

 

___________________

 

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 z 21. mája 2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií na úrovni členských štátov a Únie relevantných z hľadiska zmeny klímy a o zrušení rozhodnutia č. 280/2004/ES (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 13).

 

** Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Potrebné na zabezpečenie súladu so znením použitým v návrhu Komisie COM(2016)0789, najmä v jeho článku 2 ods. 4.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť I – bod 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

[...]

vypúšťa sa

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Vzhľadom na to, že voľba delegovania právomoci z regulačného postupu s kontrolou na delegované akty/vykonávacie akty, pokiaľ ide o rozhodnutie o spoločnom úsilí, nie je nesporná a že povinnosti vyplývajúce z rozhodnutia budú nahradené iným nariadením na obdobie 2021 – 2030, bolo by vhodnejšie nezahrnúť rozhodnutie č. 406/2009/ES do tohto súhrnného návrhu.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť I – bod 3 – odsek 3 – bod 1</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Článok 7 – odsek 2 – pododsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 24a prijímať delegované akty týkajúce sa formy a obsahu označenia, ktoré sa má použiť.“

„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24a s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že stanoví pravidlá týkajúce sa formy a obsahu označenia, ktoré sa má použiť.“

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť I – bod 3 – odsek 3 – bod 2 – písmeno a</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Článok 8 – odsek 3 – pododsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 24a prijímať delegované akty týkajúce sa formy a obsahu označenia, ktoré sa má použiť.“

„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24a s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že stanoví pravidlá týkajúce sa formy a obsahu označenia, ktoré sa má použiť.“

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť I – bod 3 – odsek 3 – bod 3 – písmeno a</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Článok 10 – odsek 3 – pododsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 24a prijímať delegované akty týkajúce sa formy a obsahu označenia, ktoré sa má použiť.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24a s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že stanoví pravidlá týkajúce sa formy a obsahu označenia, ktoré sa má použiť.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť I – bod 3 – odsek 3 – bod 3 – písmeno b</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Článok 10 – odsek 6 – pododsek 3</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 24a prijímať delegované akty týkajúce sa mechanizmu prideľovania kvót výrobcom a dovozcom.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24a s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že stanoví pravidlá týkajúce sa mechanizmu prideľovania kvót výrobcom a dovozcom.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť I – bod 3 – odsek 3 – bod 6</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Článok 19 – odsek 1</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 24a prijímať delegované akty týkajúce sa dodatočných opatrení na monitorovanie kontrolovaných látok alebo nových látok a výrobkov a zariadení obsahujúcich alebo využívajúcich kontrolované látky, ktoré sú v režime dočasné uskladnenie, colné uskladnenie alebo slobodné pásmo alebo sú v tranzite cez colné územie Únie a opätovne sa potom vyvezú, vychádzajúc z hodnotenia prípadného rizika nezákonného obchodu súvisiaceho s takýmto pohybom a zohľadňujúc environmentálne prínosy a spoločensko-hospodársky vplyv takýchto opatrení.“

„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením pravidiel týkajúcich sa dodatočných opatrení na monitorovanie kontrolovaných látok alebo nových látok a výrobkov a zariadení obsahujúcich alebo využívajúcich kontrolované látky, ktoré sú v režime dočasné uskladnenie, colné uskladnenie alebo slobodné pásmo alebo sú v tranzite cez colné územie Únie a opätovne sa potom vyvezú, vychádzajúc z hodnotenia prípadného rizika nezákonného obchodu súvisiaceho s takýmto pohybom a zohľadňujúc environmentálne prínosy a spoločensko-hospodársky vplyv takýchto opatrení.“

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť I – bod 3 – odsek 3 – bod 7</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Článok 20 – odsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„2. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 24a prijímať v súlade s rozhodnutiami strán protokolu delegované akty týkajúce sa pravidiel uplatniteľných na prepustenie do voľného obehu v Únii výrobkov a zariadení dovezených z ktoréhokoľvek štátu, ktorý nie je stranou protokolu, ktoré sa vyrobili použitím kontrolovaných látok, ale neobsahujú látky, ktoré by mohli byť pozitívne identifikované ako kontrolované látky. Identifikácia takýchto výrobkov a zariadení bude v súlade s periodickými technickými posudkami dohodnutými zmluvnými stranami.“

„2. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24a, a to v súlade s rozhodnutiami strán protokolu, s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením pravidiel uplatniteľných na prepustenie do voľného obehu v Únii výrobkov a zariadení dovezených z ktoréhokoľvek štátu, ktorý nie je stranou protokolu, ktoré sa vyrobili použitím kontrolovaných látok, ale neobsahujú látky, ktoré by mohli byť pozitívne identifikované ako kontrolované látky. Identifikácia takýchto výrobkov a zariadení bude v súlade s periodickými technickými posudkami dohodnutými zmluvnými stranami.“

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť I – bod 3 – odsek 3 – bod 8 – písmeno b</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Článok 22 – odsek 4 – pododsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 24a prijímať v súlade s rozhodnutiami strán protokolu delegované akty týkajúce sa zoznamu výrobkov a zariadení, v prípade ktorých sa zhodnotenie kontrolovaných látok alebo likvidácia výrobkov a zariadení bez predchádzajúceho zhodnotenia kontrolovaných látok považujú za technicky a ekonomicky uskutočniteľné, a v prípade potreby aj technológií, ktoré sa majú použiť.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24a, a to v súlade s rozhodnutiami strán protokolu, s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením pravidiel týkajúcich sa zoznamu výrobkov a zariadení, v prípade ktorých sa zhodnotenie kontrolovaných látok alebo likvidácia výrobkov a zariadení bez predchádzajúceho zhodnotenia kontrolovaných látok považujú za technicky a ekonomicky uskutočniteľné, a v prípade potreby aj technológií, ktoré sa majú použiť.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť I – bod 3 – odsek 3 – bod 8 – písmeno c</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Článok 22 – odsek 5 – pododseky 2 a 3</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Komisia vyhodnotí opatrenia prijaté členskými štátmi a má právomoc v súlade s článkom 24a prijímať na základe tohto vyhodnotenia a technických a iných podstatných informácií delegované akty týkajúce sa uvedených minimálnych kvalifikačných požiadaviek.“

„Komisia vyhodnotí opatrenia prijaté členskými štátmi a má právomoc v súlade s článkom 24a prijímať na základe tohto vyhodnotenia a technických a iných podstatných informácií delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie stanovím pravidiel týkajúcich sa uvedených minimálnych kvalifikačných požiadaviek.“

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť I – bod 3 – odsek 3 – bod 9 – písmeno a – bod i</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Článok 23 – odsek 4 – pododsek 1</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Členské štáty stanovia minimálne kvalifikačné požiadavky pre pracovníkov vykonávajúcich činnosti uvedené v odseku 2. Na základe vyhodnotenia týchto opatrení prijatých členskými štátmi a technických a iných podstatných informácií má Komisia právomoc v súlade s článkom 24a prijímať delegované akty týkajúce sa zosúladenia uvedených minimálnych kvalifikačných požiadaviek.“

„Členské štáty stanovia minimálne kvalifikačné požiadavky pre pracovníkov vykonávajúcich činnosti uvedené v odseku 2. Na základe vyhodnotenia týchto opatrení prijatých členskými štátmi a technických a iných podstatných informácií má Komisia právomoc v súlade s článkom 24a prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie stanovím pravidiel týkajúcich sa zosúladenia uvedených minimálnych kvalifikačných požiadaviek.“

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť I – bod 3 – odsek 3 – bod 9 – písmeno b</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Článok 23 – odsek 7</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„7. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 24a prijímať delegované akty, ktorými sa stanovuje zoznam technológií alebo postupov, ktoré majú využívať podniky na zabránenie a minimalizáciu akéhokoľvek úniku a emisií kontrolovaných látok.“

„7. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovím zoznamu technológií alebo postupov, ktoré majú využívať podniky na zabránenie a minimalizáciu akéhokoľvek úniku a emisií kontrolovaných látok.“

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť I – bod 3 – odsek 3 – bod 11</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Článok 24a – odsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 7 ods. 2, článku 8 ods. 3 a 5, článku 10 ods. 3 a 6, článku 13 ods. 2, článku 18 ods. 9, článku 19, článku 20 ods. 2, článku 22 ods. 3, 4 a 5, článku 23 ods. 4 a 7, článku 24 ods. 2 a 3, článku 26 ods. 3 a článku 27 ods. 10 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 7 ods. 2, článku 8 ods. 3 a 5, článku 10 ods. 3 a 6, článku 13 ods. 2, článku 18 ods. 9, článku 19, článku 20 ods. 2, článku 22 ods. 3, 4 a 5, článku 23 ods. 4 a 7, článku 24 ods. 2 a 3, článku 26 ods. 3 a článku 27 ods. 10 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014 odsek 9).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť I – bod 3 – odsek 3 – bod 14</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Článok 27 – odsek 10</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„10. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 24a prijímať delegované akty týkajúce sa zmien požiadaviek na predkladanie správ stanovenýchodseku 1 až 7 tohto článku, s cieľom splniť záväzky podľa protokolu, resp. zabezpečiť ich vykonanie.“

„10. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24a s cieľom zmeniť požiadavky na predkladanie správ stanovenéodsekoch 1 až 7 tohto článku, s cieľom splniť záväzky podľa protokolu, resp. zabezpečiť ich vykonanie.“

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. zmena).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť II – bod 4 – odsek 2 – bod 1</Article>

<DocAmend2>Smernica 2002/58/ES</DocAmend2>

<Article2>Článok 4 – odsek 5</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„5. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 14b prijímať delegované akty týkajúce sa okolností, formátupostupov uplatniteľných na požiadavky týkajúce sa informácií a oznamovania v zmysle odsekov 2, 3 a 4 tohto článku, a to po porade s Agentúrou Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA), pracovnou skupinou pre ochranu jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov, zriadenou podľa článku 29 smernice 95/46/ES, a európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.“

„5. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty  v súlade s článkom 14b s cieľom doplniť túto smernicu, pokiaľ ide o okolnosti, formátpostupy uplatniteľné na požiadavky týkajúce sa informácií a oznamovania v zmysle odsekov 2, 3 a 4 tohto článku, a to po porade s Agentúrou Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA), pracovnou skupinou pre ochranu jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov, zriadenou podľa článku 29 smernice 95/46/ES, a európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.“

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť II – bod 4 – odsek 2 – bod 3</Article>

<DocAmend2>Smernica 2002/58/ES</DocAmend2>

<Article2>Článok 14b – odsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 5 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 5 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014 odsek 9).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť IV – bod 8 – odsek 2 – bod 3</Article>

<DocAmend2>Smernica 89/391/EHS</DocAmend2>

<Article2>Článok 17b – odsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 16a sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 16a sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014 odsek 9).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť IV – bod 16 – odsek 2 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Smernica 92/91/EHS</DocAmend2>

<Article2>Článok 11a – odsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 11 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 11 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014 odsek 9).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť IV – bod 17 – odsek 2 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Smernica 92/104/EHS</DocAmend2>

<Article2>Článok 11a – odsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 11 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 11 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014 odsek 9).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť IV – bod 18 – odsek 2 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Smernica 93/103/ES</DocAmend2>

<Article2>Článok 12a – odsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 12 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 12 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014 odsek 9).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť IV – bod 21 – odsek 2 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Smernica 1999/92/ES</DocAmend2>

<Article2>Článok 10a – odsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 10 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 10 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014 odsek 9).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť IV – bod 22 – odsek 2 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Smernica 2000/54/ES</DocAmend2>

<Article2>Článok 19a – odsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 19 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 19 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014 odsek 9).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť IV – bod 27 – odsek 2 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Smernica 2009/104/ES</DocAmend2>

<Article2>Článok 11a – odsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 11 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 11 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014 odsek 9).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť V – bod 29 – odsek 2 – bod 1</Article>

<DocAmend2>Smernica 2009/73/ES</DocAmend2>

<Article2>Článok 6 – odsek 4</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„4. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 50a prijímať delegované akty stanovujúce usmernenia pre regionálnu spoluprácu v duchu solidarity.“

„4. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 50a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením usmernení pre regionálnu spoluprácu v duchu solidarity.“

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť V – bod 29 – odsek 2 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Smernica 2009/73/ES</DocAmend2>

<Article2>Článok 11 – odsek 10</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„10. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 50a prijímať delegované akty stanovujúce usmernenia upravujúce podrobné pravidlá postupu, ktorý sa má dodržiavať pri uplatňovaní tohto článku.“

„10. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 50a s cieľom doplniť tuto smernicu stanovením usmernení upravujúcich podrobné pravidlá postupu, ktorý sa má dodržiavať pri uplatňovaní tohto článku.“

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť V – bod 29 – odsek 2 – bod 3</Article>

<DocAmend2>Smernica 2009/73/ES</DocAmend2>

<Article2>Článok 15 – odsek 3</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„3. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 50a prijímať delegované akty stanovujúce usmernenia na zabezpečenie úplného a efektívneho dodržiavania odseku 2 tohto článku zo strany vlastníka prepravnej siete a prevádzkovateľa zásobníka.“

„3. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 50a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením usmernení na zabezpečenie úplného a efektívneho dodržiavania odseku 2 tohto článku zo strany vlastníka prepravnej siete a prevádzkovateľa zásobníka.“

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť V – bod 29 – odsek 2 – bod 4</Article>

<DocAmend2>Smernica 2009/73/ES</DocAmend2>

<Article2>Článok 36 – odsek 10</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„10. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 50a prijímať delegované akty stanovujúce usmernenia o uplatňovaní podmienok uvedených v odseku 1 tohto článku a stanoviť postup, ktorý sa má dodržiavať pri uplatňovaní odsekov 3, 6, 8 a 9 tohto článku.“

„10. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 50a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením usmernení o uplatňovaní podmienok uvedených v odseku 1 tohto článku a stanoviť postup, ktorý sa má dodržiavať pri uplatňovaní odsekov 3, 6, 8 a 9 tohto článku.“

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť V – bod 29 – odsek 2 – bod 5</Article>

<DocAmend2>Smernica 2009/73/ES</DocAmend2>

<Article2>Článok 42 – odsek 5</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„5. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 50a prijímať delegované akty stanovujúce usmernenia o rozsahu povinností regulačných orgánov, pokiaľ ide o ich vzájomnú spoluprácu a spoluprácu s agentúrou.“

„5. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 50a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením usmernení o rozsahu povinností regulačných orgánov, pokiaľ ide o ich vzájomnú spoluprácu a spoluprácu s agentúrou.“

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť V – bod 29 – odsek 2 – bod 6</Article>

<DocAmend2>Smernica 2009/73/ES</DocAmend2>

<Article2>Článok 43 – odsek 9</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„9. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 50a prijímať delegované akty stanovujúce usmernenia, ktorými ustanoví podrobné pravidlá postupu pre regulačné orgány, agentúru a Komisiu, pokiaľ ide o dodržiavanie súladu medzi rozhodnutiami regulačných orgánov a usmerneniami uvedenými v tomto článku.“

„9. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 50a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením usmernení upravujúcich podrobné pravidlá postupu pre regulačné orgány, agentúru a Komisiu, pokiaľ ide o dodržiavanie súladu medzi rozhodnutiami regulačných orgánov a usmerneniami uvedenými v tomto článku.“

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť V – bod 29 – odsek 2 – bod 7</Article>

<DocAmend2>Smernica 2009/73/ES</DocAmend2>

<Article2>Článok 44 – odsek 4</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„4. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 50a prijímať delegované akty stanovujúce usmernenia, v ktorých sa vymedzia metódy a opatrenia týkajúce sa vedenia záznamov, ako aj forma a obsah údajov, ktoré sa majú uchovávať.“

„4. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 50a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením usmernení, v ktorých sa vymedzia metódy a opatrenia týkajúce sa vedenia záznamov, ako aj forma a obsah údajov, ktoré sa majú uchovávať.“

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť V – bod 29 – odsek 2 – bod 8</Article>

<DocAmend2>Smernica 2009/73/ES</DocAmend2>

<Article2>Článok 50a – odsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 4, článku 11 ods. 10, článku 15 ods. 3, článku 36 ods. 10, článku 42 ods. 5, článku 43 ods. 9 a článku 44 ods. 4 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 4, článku 11 ods. 10, článku 15 ods. 3, článku 36 ods. 10, článku 42 ods. 5, článku 43 ods. 9 a článku 44 ods. 4 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014 odsek 9).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť V – bod 30 – odsek 2 – bod 1</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 715/2009</DocAmend2>

<Article2>Článok 3 – odsek 5</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„5. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 27a prijímať delegované akty stanovujúce usmernenia stanovujúce podrobné pravidlá postupu, ktorý sa má dodržiavať pri uplatňovaní odsekov 1 a 2 tohto článku.“

„5. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 27a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením usmernení upravujúcich podrobné pravidlá postupu, ktorý sa má dodržiavať pri uplatňovaní odsekov 1 a 2 tohto článku.“

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť V – bod 30 – odsek 2 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 715/2009</DocAmend2>

<Article2>Článok 6 – odsek 11 – pododsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Ak Komisia navrhuje prijatie sieťového predpisu z vlastného podnetu, najmenej dva mesiace konzultuje návrh sieťového predpisu s agentúrou, ENTSO pre plyn a všetkými relevantnými zainteresovanými stranami. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 27a prijímať delegované akty, ktorými sa prijímajú takéto sieťové predpisy.“

„Ak Komisia navrhuje prijatie sieťového predpisu z vlastného podnetu, najmenej dva mesiace konzultuje návrh sieťového predpisu s agentúrou, ENTSO pre plyn a všetkými relevantnými zainteresovanými stranami. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 27a s cieľom doplniť toto nariadenie prijatím takýchto sieťových predpisov.“

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť V – bod 30 – odsek 2 – bod 4</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 715/2009</DocAmend2>

<Article2>Článok 12 – odsek 3 – pododsek 1</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„3. Komisia je na účely dosiahnutia cieľov stanovených v odsekoch 1 a 2 tohto článku splnomocnená v súlade s článkom 27a prijímať delegované akty, ktorými sa určuje zemepisná oblasť, na ktorú sa vzťahuje jednotlivá štruktúra regionálnej spolupráce, a to pri zohľadnení existujúcich štruktúr regionálnej spolupráce. Na tento účel Komisia konzultuje s agentúrou a ENTSO pre plyn.“

„3. Komisia je na účely dosiahnutia cieľov stanovených v odsekoch 1 a 2 tohto článku splnomocnená v súlade s článkom 27a prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie určením zemepisnej oblasti, na ktorú sa vzťahuje jednotlivá štruktúra regionálnej spolupráce, a to pri zohľadnení existujúcich štruktúr regionálnej spolupráce. Na tento účel Komisia konzultuje s agentúrou a ENTSO pre plyn.“

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť V – bod 30 – odsek 2 – bod 5</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 715/2009</DocAmend2>

<Article2>Článok 23 – odsek 2 – pododsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 27a prijímať delegované akty stanovujúce usmernenia týkajúce sa záležitostí uvedených v odseku 1 tohto článku a zmeniť usmernenia uvedené v písmenách a), b) a c) uvedeného odseku.“

„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 27a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením usmernení týkajúcich sa záležitostí uvedených v odseku 1 tohto článku a zmeniť usmernenia uvedené v písmenách a), b) a c) uvedeného odseku.“

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplniť a zmeniť).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť V – bod 30 – odsek 2 – bod 6</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 715/2009</DocAmend2>

<Article2>Článok 27a – odsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 5, článku 6 ods. 11, článku 7 ods. 3, článku 12 ods. 3 a článku 23 ods. 2 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 5, článku 6 ods. 11, článku 7 ods. 3, článku 12 ods. 3 a článku 23 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014 odsek 9).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VI – bod 32 – odsek 2 – bod 6</Article>

<DocAmend2>Smernica 91/271/EHS </DocAmend2>

<Article2>Článok 17a – odsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 2, článku 4 ods. 3, článku 5 ods. 3, článku 11 ods. 2 a článku 12 ods. 3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 2, článku 4 ods. 3, článku 5 ods. 3, článku 11 ods. 2 a článku 12 ods. 3 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014 odsek 9).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VI – bod 33 – odsek 2 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Smernica 91/676/EHS</DocAmend2>

<Article2>Článok 8a – odsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014 odsek 9).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VI – bod 35 – odsek 2 – bod 1</Article>

<DocAmend2>Smernica 96/59/ES</DocAmend2>

<Article2>Článok 10 – odsek 2 – úvodná časť</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 10b prijímať delegované akty:

2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 10b s cieľom doplniť túto smernicu na tieto účely:

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VI – bod 35 – odsek 2 – bod 3</Article>

<DocAmend2>Smernica 96/59/ES</DocAmend2>

<Article2>Článok 10b – odsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 10 ods. 2 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 10 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014 odsek 9).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VI – bod 36 – odsek 4 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Smernica 98/83/ES</DocAmend2>

<Article2>Článok 11a – odsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 11 ods. 2 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 11 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014 odsek 9).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VI – bod 37 – odsek 3 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Smernica 2000/53/ES</DocAmend2>

<Article2>Článok 5 – odsek 5 – pododsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty týkajúce sa minimálnych požiadaviek pre osvedčenie o zničení.;

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť túto smernicu stanovenímminimálnych požiadaviek pre osvedčenie o zničení.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VI – bod 37 – odsek 3 – bod 4</Article>

<DocAmend2>Smernica 2000/53/ES</DocAmend2>

<Article2>Článok 7 – odsek 2 – pododsek 3</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel potrebných na kontrolu plnenia cieľov stanovených v prvom pododseku. Komisia pri príprave týchto pravidiel zohľadní všetky príslušné faktory, okrem iného dostupnosť údajov a otázku exportu a importu vozidiel po dobe životnosti.“

„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením podrobných pravidiel potrebných na kontrolu toho, ako členské štáty plnia ciele stanovené v prvom pododseku. Pri príprave týchto pravidiel zohľadní všetky príslušné faktory, okrem iného dostupnosť údajov a otázku exportu a importu vozidiel po dobe životnosti.“

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VI – bod 37 – odsek 3 – bod 5</Article>

<DocAmend2>Smernica 2000/53/ES</DocAmend2>

<Article2>Článok 8 – odsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„2. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty týkajúce sa noriem uvedených v odseku 1. Komisia pri príprave týchto noriem zohľadní práce realizované v tejto oblasti na príslušných medzinárodných fórach a podľa potreby k týmto prácam prispeje.“

„2. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť túto smernicu zavedením noriem uvedených v odseku 1. Pri príprave týchto noriem zohľadní práce realizované v tejto oblasti na príslušných medzinárodných fórach a podľa potreby k týmto prácam prispeje.“

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VI – bod 37 – odsek 3 – bod 6</Article>

<DocAmend2>Smernica 2000/53/ES</DocAmend2>

<Article2>Článok 9a – odsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 2 písm. b), článku 5 ods. 5, článku 6 ods. 6, článku 7 ods. 2 a článku 8 ods. 2 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 2 písm. b), článku 5 ods. 5, článku 6 ods. 6, článku 7 ods. 2 a článku 8 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014 odsek 9).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VI – bod 38 – odsek 3 – bod 1</Article>

<DocAmend2>Smernica 2000/60/ES</DocAmend2>

<Article2>Článok 8 – odsek 3</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„3. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 20a prijímať delegované akty stanovujúce technické špecifikácieštandardizované metódy analýzy a monitorovania stavu vody.“

„3. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 20a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením technických špecifikáciíštandardizovaných metód analýzy a monitorovania stavu vody.“

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VI – bod 38 – odsek 3 – bod 3</Article>

<DocAmend2>Smernica 2000/60/ES</DocAmend2>

<Article2>Článok 20a – odsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 ods. 3, článku 20 ods. 1 v prvom pododseku a v oddiele 1.4.1 bode ix) prílohy V sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 ods. 3, článku 20 ods. 1 v prvom pododseku a v oddiele 1.4.1 bode ix) prílohy V sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014 odsek 9).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VI – bod 38 – odsek 3 – bod 5</Article>

<DocAmend2>Smernica 2000/60/ES</DocAmend2>

<Article2>Príloha V – odsek 1.4.1 – bod ix</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„ix) Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 20a prijímať delegované akty stanovujúce výsledky interkalibračného porovnania a hodnoty pre klasifikačné systémy pri monitorovaní vôd v členských štátoch v súlade s bodmi i) až viii). Uverejnia sa do šiestich mesiacov od ukončenia interkalibračného porovnania.“

„ix) Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 20a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením výsledkov interkalibračného porovnania a hodnôt pre klasifikačné systémy pri monitorovaní vôd v členských štátoch v súlade s bodmi i) až viii). Uverejnia sa do šiestich mesiacov od ukončenia interkalibračného porovnania.“

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VI – bod 41 – odsek 2 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Smernica 2004/107/ES</DocAmend2>

<Article2>Článok 5a – odsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 15 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 15 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014 odsek 9).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VI – bod 42 – odsek 3 – bod 1</Article>

<DocAmend2>Smernica 2006/7/ES</DocAmend2>

<Article2>Článok 15 – odsek 2 – písmeno a</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) o špecifikovaní normy EN/ISO o rovnocennosti mikrobiologických metód na účely článku 3 ods. 9;

a) s cieľom doplniť túto smernicu špecifikovaním normy EN/ISO o rovnocennosti mikrobiologických metód na účely článku 3 ods. 9;

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VI – bod 42 – odsek 3 – bod 1</Article>

<DocAmend2>Smernica 2006/7/ES</DocAmend2>

<Article2>Článok 15 – odsek 2 – písmeno b</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) o zmene prílohy I, prípadne potrebnej v kontexte vedeckého a technického pokroku, pokiaľ ide o metódy analýzy parametrov stanovené v uvedenej prílohe;

b) s cieľom zmeniť prílohu I, v prípade potreby v kontexte vedeckého a technického pokroku, pokiaľ ide o metódy analýzy parametrov stanovené v uvedenej prílohe;

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. zmena).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VI – bod 42 – odsek 3 – bod 1</Article>

<DocAmend2>Smernica 2006/7/ES</DocAmend2>

<Article2>Článok 15 – odsek 2 – písmeno c</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) o zmene prílohy V, prípadne potrebnej v kontexte vedeckého a technického pokroku.;

c) s cieľom zmeniť prílohu V, prípadne potreby v kontexte vedeckého a technického pokroku.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. zmena).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VI – bod 42 – odsek 3 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Smernica 2006/7/ES</DocAmend2>

<Article2>Článok 15a – odsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 15 ods. 2 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 15 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014 odsek 9).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VI – bod 43 – odsek 3 – bod 1</Article>

<DocAmend2>Smernica 2006/21/ES</DocAmend2>

<Article2>Článok 22 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 22a prijímať delegované akty potrebné na tieto účely:

2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 22a s cieľom doplniť túto smernicu na tieto účely:

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VI – bod 43 – odsek 3 – bod 1</Article>

<DocAmend2>Smernica 2006/21/ES</DocAmend2>

<Article2>Článok 22 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) vypracovanie technických požiadaviek na účely článku 13 ods. 6 vrátane technických požiadaviek týkajúcich sa definície kyanidu rozpustiteľného slabou kyselinou a metódy na jeho meranie;

a) vypracovať technické požiadavky na účely článku 13 ods. 6 vrátane technických požiadaviek týkajúcich sa definície kyanidu rozpustiteľného slabou kyselinou a metódy na jeho meranie;

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VI – bod 43 – odsek 3 – bod 1</Article>

<DocAmend2>Smernica 2006/21/ES</DocAmend2>

<Article2>Článok 22 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) dokončenie technických požiadaviek na opis vlastností odpadu obsiahnutého v prílohe II;

b) dokončiť technické požiadavky na opis vlastností odpadu obsiahnutého v prílohe II;

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VI – bod 43 – odsek 3 – bod 1</Article>

<DocAmend2>Smernica 2006/21/ES</DocAmend2>

<Article2>Článok 22 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) výklad definície uvedenej v bode 3 článku 3;

c) poskytnúť výklad definície uvedenej v bode 3 článku 3;

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VI – bod 43 – odsek 3 – bod 1</Article>

<DocAmend2>Smernica 2006/21/ES</DocAmend2>

<Article2>Článok 22 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) stanovenie kritérií na zaradenie zariadení na nakladanie s odpadmi v súlade s prílohou III;

d) vymedziť kritériá na zaradenie zariadení na nakladanie s odpadmi v súlade s prílohou III;

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VI – bod 43 – odsek 3 – bod 1</Article>

<DocAmend2>Smernica 2006/21/ES</DocAmend2>

<Article2>Článok 22 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno e</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e) určenie harmonizovaných noriem na odber vzoriek a metód analýz potrebných na technické vykonávanie tejto smernice.

e) určiť harmonizované normy na odber vzoriek a metódy analýz potrebné na technické vykonávanie tejto smernice.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VI – bod 43 – odsek 3 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Smernica 2006/21/ES</DocAmend2>

<Article2>Článok 22a – odsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 22 ods. 2 a 3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 22 ods. 2 a 3 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014 odsek 9).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VI – bod 44 – odsek 2 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Smernica 2006/118/ES</DocAmend2>

<Article2>Článok 8a – odsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014 odsek 9).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VI – bod 46 – odsek 3 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Smernica 2007/2/ES</DocAmend2>

<Article2>Článok 7 – odsek 1</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„1.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 21a prijímať delegované akty, ktorými sa stanovujú technické dojednania pre interoperabilitu a tam, kde je to možné, pre harmonizáciu súborov a služieb. Pri vypracovaní týchto dojednaní sa zohľadnia príslušné požiadavky užívateľov, existujúce iniciatívy a medzinárodné normy na harmonizáciu súborov priestorových údajov, ako aj úvahy o uskutočniteľnosti a nákladoch a výnosoch.“

„1.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 21a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením technických pravidiel pre interoperabilitu a tam, kde je to možné, pre harmonizáciu súborov a služieb. Pri vypracovaní týchto pravidiel sa zohľadnia príslušné požiadavky užívateľov, existujúce iniciatívy a medzinárodné normy na harmonizáciu súborov priestorových údajov, ako aj úvahy o uskutočniteľnosti a nákladoch a výnosoch.“

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VI – bod 46 – odsek 3 – bod 3</Article>

<DocAmend2>Smernica 2007/2/ES</DocAmend2>

<Article2>Článok 16 – odsek 1 – úvodná časť</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 21a prijímať delegované akty týkajúce sa pravidiel, ktoré do tejto kapitoly predovšetkým dopĺňajú toto:

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 21a s cieľom doplniť túto smernicu tým, že sa stanovia predovšetkým:

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VI – bod 46 – odsek 3 – bod 4</Article>

<DocAmend2>Smernica 2007/2/ES</DocAmend2>

<Article2>Článok 17 – odsek 8 – pododsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 21a prijímať delegované akty, ktorými sa upravujú tieto podmienky. Tieto pravidlá budú v plnom rozsahu dodržiavať zásady ustanovené v odsekoch 1, 2 a 3 tohto článku.;

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 21a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením pravidiel upravujúcich tieto podmienky. Tieto pravidlá budú v plnom rozsahu dodržiavať zásady ustanovené v odsekoch 1, 2 a 3 tohto článku.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VI – bod 46 – odsek 3 – bod 5</Article>

<DocAmend2>Smernica 2007/2/ES</DocAmend2>

<Article2>Článok 21a – odsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 7, článku 7 ods. 1, článku 16 a článku 17 ods. 8 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 7, článku 7 ods. 1, článku 16 a článku 17 ods. 8 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014 odsek 9).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VI – bod 47 – odsek 2 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Smernica 2007/60/ES</DocAmend2>

<Article2>Článok 11a – odsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 11 ods. 2 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 11 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014 odsek 9).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VI – bod 48 – odsek 2 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Smernica 2008/50/ES</DocAmend2>

<Article2>Článok 28a – odsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 28 ods. 1 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 28 ods. 1 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014 odsek 9).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VI – bod 49 – odsek 2 – bod 1</Article>

<DocAmend2>Smernica 2008/56/ES</DocAmend2>

<Article2>Článok 9 – odsek 3 – pododsek 1</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 24a prijímať delegované akty, ktorými sa k 15. júlu 2010 stanovujú kritériá a metodické normy, ktoré majú používať členské štáty na základe príloh I a III, a to takým spôsobom, aby bola zabezpečená konzistentnosť, a ktoré umožňujú porovnávanie medzi morskými regiónmi alebo subregiónmi, pokiaľ ide o rozsah, v akom bol dosiahnutý dobrý environmentálny stav.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24a s cieľom doplniť túto smernicu tým, že sa k 15. júlu 2010 stanovia kritériá a metodické normy, ktoré majú používať členské štáty na základe príloh I a III, a to takým spôsobom, aby bola zabezpečená konzistentnosť, a ktoré umožňujú porovnávanie medzi morskými regiónmi alebo subregiónmi, pokiaľ ide o rozsah, v akom bol dosiahnutý dobrý environmentálny stav.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VI – bod 49 – odsek 2 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Smernica 2008/56/ES</DocAmend2>

<Article2>Článok 11 – odsek 4</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„4. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 24a prijímať delegované akty, ktorými sa stanovujú špecifikácie a štandardizované metódy monitorovania a posudzovania, ktoré zohľadňujú existujúce záväzky a zabezpečujú porovnateľnosť medzi výsledkami monitorovania a posudzovania.“

„4. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24a s cieľom doplniť túto smernicu tým, že sa stanovujú špecifikácie a štandardizované metódy monitorovania a posudzovania, ktoré zohľadňujú existujúce záväzky a zabezpečujú porovnateľnosť medzi výsledkami monitorovania a posudzovania.“

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>75</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VI – bod 49 – odsek 2 – bod 4</Article>

<DocAmend2>Smernica 2008/56/ES</DocAmend2>

<Article2>Článok 24a – odsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 9 ods. 3, článku 11 ods. 4 a článku 24 ods. 1 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 9 ods. 3, článku 11 ods. 4 a článku 24 ods. 1 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014 odsek 9).

</Amend>

 

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>76</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VI – bod 52 – odsek 2 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Smernica 2009/147/ES</DocAmend2>

<Article2>Článok 15a – odsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 15 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 15 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014 odsek 9).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>77</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VI – bod 53 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

S cieľom aktualizovať nariadenie (ES) č. 1221/2009 a vytvoriť postupy hodnotenia by sa v súlade s článkom 290 zmluvy mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty s cieľom meniť prílohy k tomuto nariadeniu a doplniť ich o postupy uskutočňovania partnerského hodnotenia príslušných orgánov zodpovedných za EMAS. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Európsky parlament a Rada dostávajú najmä v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti na príprave delegovaných aktov všetky dokumenty v tom istom čase ako experti členských štátov a ich experti majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

S cieľom aktualizovať nariadenie (ES) č. 1221/2009 a vytvoriť postupy hodnotenia by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy s cieľom meniť prílohy k tomuto nariadeniu a doplniť ich o postupy uskutočňovania partnerského hodnotenia príslušných orgánov zodpovedných za EMAS a predložiť sektorové referenčné dokumenty, ako aj sprievodné dokumenty, ktoré sa týkajú registrácie organizácií a harmonizačných postupov. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Európsky parlament a Rada dostávajú najmä v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti na príprave delegovaných aktov všetky dokumenty v tom istom čase ako experti členských štátov a ich experti majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

V súlade s pozmeňujúcimi návrhmi k článkom zosúlaďujúcim opatrenia, ktoré sa predtým predložili v rámci regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>78</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VI – bod 53 – odsek 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania nariadenia (ES) č. 1221/2009 by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci v súvislosti s harmonizáciou určitých postupov a vo vzťahu k sektorovým referenčným dokumentom. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

vypúšťa sa

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

V súlade s pozmeňujúcimi návrhmi k článkom zosúlaďujúcim opatrenia, ktoré sa predtým predložili v rámci regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>79</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VI – bod 53 – odsek 3 – bod 1</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>Článok 16 – odsek 4 – pododsek 1</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia prijme sprievodné dokumenty, ktoré sa týkajú harmonizačných postupov a ktoré schvaľuje fórum príslušných orgánov prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 49 ods. 2.

Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 48a delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením sprievodných dokumentov, ktoré sa týkajú harmonizačných postupov a ktoré schvaľuje fórum príslušných orgánov.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>80</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VI – bod 53 – odsek 3 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>Článok 17 – odsek 3</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„3. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 48a prijímať delegované akty týkajúce sa postupov uskutočňovania partnerského hodnotenia príslušných orgánov zodpovedných za EMAS vrátane primeraných odvolacích postupov v prípade rozhodnutí prijímaných na základe partnerského hodnotenia.“

„3. Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 48a delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením postupov uskutočňovania partnerského hodnotenia príslušných orgánov zodpovedných za EMAS vrátane primeraných odvolacích postupov v prípade rozhodnutí prijímaných na základe partnerského hodnotenia.“

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>81</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VI – bod 53 – odsek 3 – bod 3</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>Článok 30 – odsek 6 – pododsek 1</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia prijme sprievodné dokumenty, ktoré sa týkajú harmonizačných postupov a ktoré schvaľuje fórum akreditačných a licenčných orgánov prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 49 ods. 2.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 48a s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením sprievodných dokumentov, ktoré sa týkajú harmonizačných postupov a ktoré schvaľuje fórum akreditačných a licenčných orgánov.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>82</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VI – bod 53 – odsek 3 – bod 4</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>Článok 46 – odsek 6</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„6. Komisia prijme sektorové referenčné dokumenty uvedené v odseku 1 sprievodné dokumenty uvedené v odseku 4 prostredníctvom vykonávacích aktovsúlade s postupom podľa článku 49 ods. 2.“

„6. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 48a s cieľom doplniť toto nariadenie prijatím sektorových referenčných dokumentov uvedenýchodseku 1 a sprievodných dokumentov uvedených v odseku 4.“

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>83</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VI – bod 53 – odsek 3 – bod 6</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>Článok 48a</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Článok 48a

„Článok 48a

Vykonávanie delegovania právomocí

Vykonávanie delegovania právomoci

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 17 ods. 3 a článku 48 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 16 ods. 4, článku 17 ods. 3, článku 30 ods. 6, článku 46 ods. 6 a článku 48 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 17 ods. 3 a článku 48 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 16 ods. 4, článku 17 ods. 3, článku 30 ods. 6, článku 46 ods. 6 a článku 48 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4. Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s expertmi, ktorých určili jednotlivé členské štáty v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016*.

4. Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s expertmi, ktorých určili jednotlivé členské štáty v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva*.

5. Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5. Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6. Delegovaný akt prijatý podľa článku 17 ods. 3 a článku 48 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa článku 16 ods. 4, článku 17 ods. 3, článku 30 ods. 6, článku 46 ods. 6 a článku 48 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

_______________

_______________

* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014 odsek 9) a aktualizácia odkazov v súlade s predchádzajúcimi pozmeňujúcimi návrhmi.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>84</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VI – bod 54 – odsek 4 – bod 1 – písmeno b</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 66/2010</DocAmend2>

<Article2>Článok 6 – odsek 7 – pododsek 1</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade osobitných kategórií tovarov obsahujúcich látky uvedené v odseku 6 a len v prípade, ak nie je technicky realizovateľná ich náhrada alebo použitie alternatívnych materiálov alebo dizajnu, alebo v prípade produktov, ktoré majú podstatne lepšie environmentálne vlastnosti v porovnaní s inými tovarmi v rovnakej kategórii, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 15a prijímať delegované akty s cieľom udeliť výnimky z odseku 6 tohto článku.

V prípade osobitných kategórií tovarov obsahujúcich látky uvedené v odseku 6 a len v prípade, ak nie je technicky realizovateľná ich náhrada alebo použitie alternatívnych materiálov alebo dizajnu, alebo v prípade produktov, ktoré majú podstatne lepšie environmentálne vlastnosti v porovnaní s inými tovarmi v rovnakej kategórii, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 15a prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením opatrení, ktorými sa udeľujú výnimky z odseku 6 tohto článku.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>85</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VI – bod 54 – odsek 4 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 66/2010</DocAmend2>

<Article2>Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 15a prijímať delegované akty, ktorými sa najneskôr do deviatich mesiacov po konzultácii s EUEB stanovujú opatrenia na ustanovenie špecifických kritérií environmentálnej značky EÚ pre jednotlivé skupiny produktov. Tieto opatrenia sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 15a s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že sa najneskôr do deviatich mesiacov po konzultácii s EUEB stanovujú opatrenia na ustanovenie špecifických kritérií environmentálnej značky EÚ pre jednotlivé skupiny produktov. Tieto opatrenia sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>86</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VI – bod 54 – odsek 4 – bod 4</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 66/2010</DocAmend2>

<Article2>Článok 15a – odsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 7, článku 8 ods. 2 a článku 15 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 7, článku 8 ods. 2 a článku 15 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014 odsek 9).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>87</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VII – bod 55 – odsek 3 – bod 1</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (EHS) č. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Článok 2 – odsek 6</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„6. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty o aktualizácii zoznamu priemyselných výrobkov Prodcom a informácií aktuálne zbieraných pre každé záhlavie.“

„6. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť toto nariadenie aktualizáciou zoznamu priemyselných výrobkov Prodcom a informácií aktuálne zbieraných pre každé záhlavie.“

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>88</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VII – bod 55 – odsek 3 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (EHS) č. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Článok 3 – odsek 5</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„5. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel uplatňovania odseku 3 tohto článku, a to aj s cieľom prispôsobenia technickému pokroku.“

„5. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť toto nariadenie prijatím podrobných pravidiel uplatňovania odseku 3 tohto článku, a to aj v záujme prispôsobenia technickému pokroku.“

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>89</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VII – bod 55 – odsek 3 – bod 3</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (EHS) č. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Článok 4 – odsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je však v prípade niektorých záhlaví v zozname Prodcom splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty stanovujúce, že sa majú vykonať mesačné alebo štvrťročné zisťovania.

Komisia je však v prípade niektorých záhlaví v zozname Prodcom splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením toho, že sa majú vykonať mesačné alebo štvrťročné zisťovania.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>90</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VII – bod 55 – odsek 3 – bod 4</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (EHS) č. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Článok 5 – odsek 1</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„1. Požadované informácie budú zbierať členské štáty s použitím dotazníkov, ktorých obsah bude v súlade s pravidlami určenými Komisiou. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty týkajúce sa týchto pravidiel.“

„1. Požadované informácie budú zbierať členské štáty s použitím dotazníkov, ktorých obsah bude v súlade s pravidlami určenými Komisiou. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením týchto pravidiel.“

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>91</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VII – bod 55 – odsek 3 – bod 5</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (EHS) č. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Článok 6 – odsek 1</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel, v súlade s ktorými členské štáty spracujú vyplnené dotazníky uvedené v článku 5 ods. 1 alebo informácie z iných zdrojov uvedené v článku 5 ods. 3.;

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením podrobných pravidiel, v súlade s ktorými členské štáty spracujú vyplnené dotazníky uvedené v článku 5 ods. 1 alebo informácie z iných zdrojov uvedené v článku 5 ods. 3.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>92</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VII – bod 55 – odsek 3 – bod 6</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (EHS) č. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Článok 9a – odsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 ods. 6, článku 3 ods. 5, článku 4, článku 5 ods. 1 a článku 6 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 ods. 6, článku 3 ods. 5, článku 4, článku 5 ods. 1 a článku 6 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

 

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014 odsek 9).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VII – bod 56 – odsek 2 – bod 1</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (EHS) č. 696/93</DocAmend2>

<Article2>Článok 6 – odsek 1</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 6a prijímať delegované akty, ktorými sa menia najmä štatistické jednotky výrobného systému a kritériá a definície obsiahnuté v prílohe, s cieľom prispôsobiť ich hospodárskemu a technickému vývoju.;

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 6a, ktorými sa menia štatistické jednotky výrobného systému a kritériá a definície obsiahnuté v prílohe, s cieľom prispôsobiť ich hospodárskemu a technickému vývoju.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>94</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VII – bod 56 – odsek 2 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (EHS) č. 696/93</DocAmend2>

<Article2>Článok 6a – odsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014 odsek 9).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>95</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 1 – zarážka 4</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

- doplniť toto nariadenie o kritériá hodnotenia kvality,

- doplniť toto nariadenie o kritériá hodnotenia kvality ukazovateľov,

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Zosúladenie úvodného textu (odôvodnenie) s pozmeňujúcim návrhom predloženým k článku 10 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1165/98.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>96</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 2 – úvodná časť</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) V článku 4 ods. 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:

(2) V článku 4 ods. 2 prvom pododseku písm. d) sa druhý pododsek nahrádza takto:

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

V nadväznosti na najnovšiu judikatúru Súdneho dvora by bolo vhodné, aby sa v rámci splnomocnenia jasne špecifikovalo, či ide o právomoc doplniť alebo zmeniť právny akt. Toto sa uvádza jednotne v celom texte.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>97</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d – pododsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Podrobné informácie o programoch uvedených v prvom pododseku sa stanovia v prílohách. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty týkajúce sa ich schvaľovania a uplatňovania.

Podrobné informácie o programoch uvedených v prvom pododseku sa stanovia v prílohách. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie bližším špecifikovaním ich schvaľovania a uplatňovania.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

V nadväznosti na najnovšiu judikatúru Súdneho dvora by bolo vhodné, aby sa v rámci splnomocnenia jasne špecifikovalo, či ide o právomoc doplniť alebo zmeniť právny akt. Toto sa uvádza jednotne v celom texte.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>98</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 3</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Článok 10 – odsek 5</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„5. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty týkajúce sa kritérií hodnotenia kvality.“

„5. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18a s cieľom doplniť toto nariadenie špecifikovaním kritérií hodnotenia kvality ukazovateľov.“

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

V pozmeňujúcom návrhu sa špecifikuje účel splnomocnenia (doplniť) a presný predmet delegovaného aktu.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>99</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 4 a (nový)</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Článok 18 – odsek 3</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a) V článku 18 sa vypúšťa odsek 3.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Odsek 3 je procesné ustanovenie týkajúce sa regulačného postupu s kontrolou, ktoré je teraz nadbytočné, a preto sa vypúšťa.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>100</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 5</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Článok 18a – odsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené článku 3 ods. 3, článku 4 ods. 2, článku 10, písmene a), písmene b) bode 3, písmene c) bode 2, písmene c) bode 10, písmene d) bode 2 a písmene f) bodoch 8 a 9 prílohy A, písmene b) bode 4 a písmene d) bode 2 prílohy B, písmene b) bode 2, písmene d) bode 2 a písmene g) bode 2 prílohy C a písmene b) bode 2 a písmene d) bode 2 prílohy D sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené článku 3 ods. 3, článku 4 ods. 2 prvom pododseku písm. d) druhom pododseku, článku 10 ods. 5, písm. a), písm. b) bode 3, písm. c) bode 2, písm. c) bode 10, písm. d) bode 2 a písm. f) bodoch 8 a 9 prílohy A, písm. b) bode 4 a písm. d) bode 2 prílohy B, písm. b) bode 2, písm. d) bode 2 a písm. g) bode 2 prílohy C a písm. b) bode 2 a písm. d) bode 2 prílohy D sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Na zabezpečenie právnej istoty je nevyhnutné osobitne uviesť všetky ustanovenia zaručujúce delegované právomoci. Čas trvania delegovania právomoci sa mení z doby neurčitej na obdobie piatich rokov v súlade so zaužívanými postupmi uvedenými v právnych predpisoch v oblasti zodpovedností Výboru pre hospodárske a menové veci a so všeobecným prístupom Parlamentu. Toto sa uvádza jednotne v celom texte.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>101</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 5</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Článok 18a – odsek 3</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Delegovanie právomoci uvedené článku 3 ods. 3, článku 4 ods. 2, článku 10, písmene a), písmene b) bode 3, písmene c) bode 2, písmene c) bode 10, písmene d) bode 2 a písmene f) bodoch 8 a 9 prílohy A, písmene b) bode 4 a písmene d) bode 2 prílohy B, písmene b) bode 2, písmene d) bode 2 a písmene g) bode 2 prílohy C a písmene b) bode 2 a písmene d) bode 2 prílohy D môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedené článku 3 ods. 3, článku 4 ods. 2 prvom pododseku písm. d) druhom pododseku, článku 10 ods. 5, písm. a), písm. b) bode 3, písm. c) bode 10, písm. d) bode 2 a písm. f) bodoch 8 a 9 prílohy A, písm. b) bode 4 a písm. d) bode 2 prílohy B, písm. b) bode 2, písm. d) bode 2 a písm. g) bode 2 prílohy C a písm. b) bode 2 a písm. d) bode 2 prílohy D môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Na zabezpečenie právnej istoty je nevyhnutné osobitne uviesť všetky ustanovenia zaručujúce delegované právomoci.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>102</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 5</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Článok 18a – odsek 6</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 3, článku 4 ods. 2, článku 10, písmena a), písmena b) bodu 3, písmena c) bodu 2, písmena c) bodu 10, písmena d) bodu 2 a písmena f) bodov 8 a 9 prílohy A, písmena b) bodu 4 a písmena d) bodu 2 prílohy B, písmena b) bodu 2, písmena d) bodu 2 a písmena g) bodu 2 prílohy C a písmena b) bodu 2 a písmena d) bodu 2 prílohy D nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 3, článku 4 ods. 2 prvom pododseku písm. d) druhom pododseku, článku 10 ods. 5, písm. a), písm. b) bodu 3, písm. c) bodu 2, písm. c) bodu 10, písm. d) bodu 2 a písm. f) bodov 8 a 9 prílohy A, písm. b) bodu 4 a písm. d) bodu 2 prílohy B, písm. b) bodu 2, písm. d) bodu 2 a písm. g) bodu 2 prílohy C a písm. b) bodu 2 a písm. d) bodu 2 prílohy D nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Na zabezpečenie právnej istoty je nevyhnutné osobitne uviesť všetky ustanovenia zaručujúce delegované právomoci. Obdobie kontroly je stanovené na tri mesiace a možno ho predĺžiť o ďalšie tri mesiace v súlade so zaužívaným postupom uvedeným v právnych predpisoch v oblasti zodpovedností Výboru pre hospodárske a menové veci. Toto sa uvádza jednotne v celom texte.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>103</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 6 – bod ii</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Príloha A – písmeno b – bod 3</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„3. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty týkajúce sa využitia iných štatistických jednotiek.“

„3. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením možnosti využiť iné štatistické jednotky.“

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (doplniť) a rozsahu jeho pôsobnosti.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>104</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 6 – bod iii</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Príloha A – písmeno c – bod 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„2. Informácie o cenách priemyselných výrobcov realizované na zahraničnom trhu (č. 312) a o dovozných cenách (č. 340) sa môžu zostaviť použitím jednotkovej ceny výrobkov pochádzajúcich zo zahraničného obchodu alebo iných zdrojov len vtedy, ak to nevedie k žiadnemu významnému zhoršeniu kvality v porovnaní s konkrétnymi cenovými informáciami. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty týkajúce sa podmienok na zabezpečenie nevyhnutnej kvality údajov.“

„2. Informácie o cenách priemyselných výrobcov realizované na zahraničnom trhu (č. 312) a o dovozných cenách (č. 340) sa môžu zostaviť použitím jednotkovej ceny výrobkov pochádzajúcich zo zahraničného obchodu alebo iných zdrojov len vtedy, ak to nevedie k žiadnemu významnému zhoršeniu kvality v porovnaní s konkrétnymi cenovými informáciami. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18a s cieľom doplniť toto nariadenie určenímpodmienok na zabezpečenie nevyhnutnej kvality údajov.“

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (doplniť).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>105</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 6 – bod vi</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Príloha A – písmeno d – bod 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„2. Okrem toho ukazovateľ „produkcia“ (č. 110) a ukazovateľ „odpracované hodiny“ (č. 220) sa majú predkladať vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní. Ak aj iné ukazovatele vykazujú vplyv počtu pracovných dní, členské štáty môžu tieto ukazovatele predkladať aj vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty týkajúce sa zmeny zoznamu ukazovateľov, ktoré sa majú predkladať vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní.“

„2. Okrem toho ukazovateľ „produkcia“ (č. 110) a ukazovateľ „odpracované hodiny“ (č. 220) sa majú predkladať vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní. Ak aj iné ukazovatele vykazujú vplyv počtu pracovných dní, členské štáty môžu tieto ukazovatele predkladať aj vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18a, ktorými sa mení zoznam ukazovateľov, ktoré sa majú predkladať vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní.“

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. zmena).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>106</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 6 – bod vii</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Príloha A – písmeno f – bod 8</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„8. Pri ukazovateli „dovozná cena“ (č. 340) je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty týkajúce sa určenia podmienok uplatňovania európskeho systému výberových zisťovaní definovaných v článku 4 ods. 2 písm. d) prvom pododseku.“

„8. Pri ukazovateli „dovozná cena“ (č. 340) je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie určením podmienok uplatňovania európskeho systému výberových zisťovaní definovaných v článku 4 ods. 2 písm. d) prvom pododseku.“

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>107</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 6 – bod viii</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Príloha A – písmeno f – bod 9</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„9. Ukazovatele vzťahujúce sa na zahraničné trhy (122 a 312) sa zasielajú v členení na krajiny eurozóny a krajiny mimo nej. Toto členenie sa použije v prípade celého priemyslu, t. j. sekcií B až E NACE Rev. 2, MIG, ako aj úrovní sekcií (jednomiestny alfabetický kód) a divízií (dvojmiestny číselný kód) NACE Rev. 2. Pre ukazovateľ 122 sa nevyžadujú informácie o D a E NACE Rev. 2. Okrem toho sa má ukazovateľ dovozná cena (č. 340) zasielať v členení na krajiny eurozóny a krajiny mimo eurozóny. Toto členenie sa použije v prípade celého priemyslu, t. j. sekcií B až E CPA, MIG, ako aj úrovní sekcií (jednomiestny alfabetický kód) a divízií (dvojmiestny číselný kód) CPA. Pri rozlíšení na krajiny eurozóny a krajiny mimo eurozóny je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty týkajúce sa určenia podmienok uplatňovania európskych systémov výberových zisťovaní definovaných v článku 4 ods. 2 písm. d) prvom pododseku. Európsky systém výberových zisťovaní môže obmedziť rozsah ukazovateľa dovozné ceny na dovoz výrobkov z krajín mimo eurozóny. Členské štáty, ktoré nezaviedli euro ako svoju menu, nemusia zasielať ukazovatele 122, 312 a 340 v členení na krajiny eurozóny a krajiny mimo nej.“

„9. Ukazovatele vzťahujúce sa na zahraničné trhy (122 a 312) sa zasielajú v členení na krajiny eurozóny a krajiny mimo nej. Toto členenie sa použije v prípade celého priemyslu, t. j. sekcií B až E NACE Rev. 2, MIG, ako aj úrovní sekcií (jednomiestny alfabetický kód) a divízií (dvojmiestny číselný kód) NACE Rev. 2. Pre ukazovateľ 122 sa nevyžadujú informácie o D a E NACE Rev. 2. Okrem toho sa má ukazovateľ dovozná cena (č. 340) zasielať v členení na krajiny eurozóny a krajiny mimo eurozóny. Toto členenie sa použije v prípade celého priemyslu, t. j. sekcií B až E CPA, MIG, ako aj úrovní sekcií (jednomiestny alfabetický kód) a divízií (dvojmiestny číselný kód) CPA. Pri rozlíšení na krajiny eurozóny a krajiny mimo eurozóny je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie určením podmienok uplatňovania európskych systémov výberových zisťovaní definovaných v článku 4 ods. 2 písm. d) prvom pododseku. Európsky systém výberových zisťovaní môže obmedziť rozsah ukazovateľa dovozné ceny na dovoz výrobkov z krajín mimo eurozóny. Členské štáty, ktoré nezaviedli euro ako svoju menu, nemusia zasielať ukazovatele 122, 312 a 340 v členení na krajiny eurozóny a krajiny mimo nej.“

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Termín eurozóna je úradným termínom označujúcim skupinu krajín, ktoré prijali euro ako svoju jednotnú menu. Objasnenie účelu splnomocnenia (doplniť).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>108</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 7 – bod i</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Príloha B – písmeno b – bod 4</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„4. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty týkajúce sa využitia iných štatistických jednotiek.“

„4. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením možnosti využiť iné štatistické jednotky.“

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (doplniť) a rozsahu jeho pôsobnosti.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>109</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 7 – bod iv</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Príloha B – písmeno d – bod 2 – pododsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak aj iné ukazovatele vykazujú vplyv počtu pracovných dní, členské štáty môžu tieto ukazovatele predkladať aj vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty týkajúce sa zmeny zoznamu ukazovateľov, ktoré sa majú predkladať vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní.

Ak aj iné ukazovatele vykazujú vplyv počtu pracovných dní, členské štáty môžu tieto ukazovatele predkladať aj vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18a, ktorými sa mení zoznam ukazovateľov, ktoré sa majú predkladať vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. zmena).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>110</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 8 – bod i</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Príloha C – písmeno b – bod 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„2. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty týkajúce sa využitia iných štatistických jednotiek.“

„2. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením možnosti využiť iné štatistické jednotky.“

(Odkaz v záhlaví týkajúci sa prílohy („Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 8 – bod i“) zodpovedá odkazu „Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 9 – bod i“ návrhu Komisie. Táto nezrovnalosť je spôsobená nesprávnym číslovaním (príloha I časť VII bod 57 odsek 4 bod 8 chýba) v návrhu Komisie.)

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (doplniť) a rozsahu jeho pôsobnosti.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>111</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 8 – bod iii</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Príloha C – písmeno c – bod 4</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iii) V písmene c) bode 4 sa vypúšťa posledný odsek;

iii) V písmene c) bode 4 sa vypúšťa tretí pododsek;

(Odkaz v záhlaví týkajúci sa prílohy („Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 8 – bod iii“) zodpovedá odkazu „Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 9 – bod iii“ návrhu Komisie. Táto nezrovnalosť je spôsobená nesprávnym číslovaním (príloha I časť VII bod 57 odsek 4 bod 8 chýba) v návrhu Komisie.)

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Zosúladenie znenia s normami na vypracúvanie právnych predpisov Únie.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>112</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 8 – bod iv</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Príloha C – písmeno d – bod 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„2. Ukazovateľ „tržby za vlastné výkony a tovar“ (č. 120) a ukazovateľ „objem predaja“ (č. 123) sa majú predkladať aj vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní. Ak aj iné ukazovatele vykazujú vplyv počtu pracovných dní, členské štáty môžu tieto ukazovatele predkladať aj vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty týkajúce sa zmeny zoznamu ukazovateľov, ktoré sa majú predkladať vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní.“

„2. Ukazovateľ „tržby za vlastné výkony a tovar“ (č. 120) a ukazovateľ „objem predaja“ (č. 123) sa majú predkladať aj vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní. Ak aj iné ukazovatele vykazujú vplyv počtu pracovných dní, členské štáty môžu tieto ukazovatele predkladať aj vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18a, ktorými sa mení zoznam ukazovateľov, ktoré sa majú predkladať vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní.“

(Odkaz v záhlaví týkajúci sa prílohy („Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 8 – bod iv“) zodpovedá odkazu „Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 9 – bod iv“ návrhu Komisie. Táto nezrovnalosť je spôsobená nesprávnym číslovaním (príloha I časť VII bod 57 odsek 4 bod 8 chýba) v návrhu Komisie.)

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. zmena).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>113</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 8 – bod v</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Príloha C – písmeno g – bod 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„2. Ukazovatele pre tržby za vlastné výkony a tovar (č. 120) a deflátor predaja/objem predaja (č. 330/123) sa predkladajú do jedného mesiaca na úrovni podrobnosti stanovenej v odseku 3 záhlaví f) tejto prílohy. Členské štáty si môžu zvoliť účasť pri ukazovateľoch pre tržby za vlastné výkony a tovar a deflátor predaja/objem predaja č. 120 a 330/123 s príspevkami v súlade s prídelmi európskych systémov výberových zisťovaní definovaných v článku 4 ods. 2 písm. d) prvom pododseku. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty týkajúce sa prídelov európskych systémov výberových zisťovaní.“

„2. Ukazovatele pre tržby za vlastné výkony a tovar (č. 120) a deflátor predaja/objem predaja (č. 330/123) sa predkladajú do jedného mesiaca na úrovni podrobnosti stanovenej v odseku 3 záhlaví f) tejto prílohy. Členské štáty si môžu zvoliť účasť pri ukazovateľoch pre tržby za vlastné výkony a tovar a deflátor predaja/objem predaja č. 120 a 330/123 s príspevkami v súlade s prídelmi európskych systémov výberových zisťovaní definovaných v článku 4 ods. 2 písm. d) prvom pododseku. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie určenímprídelov európskych systémov výberových zisťovaní.“

(Odkaz v záhlaví týkajúci sa prílohy („Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 8 – bod v“) zodpovedá odkazu „Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 9 – bod v“ návrhu Komisie. Táto nezrovnalosť je spôsobená nesprávnym číslovaním (príloha I časť VII bod 57 odsek 4 bod 8 chýba) v návrhu Komisie.)

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (doplniť).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>114</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 9 – bod i</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Príloha D – písmeno b – bod 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„2. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty týkajúce sa využitia iných štatistických jednotiek.“

„2. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením možnosti využiť iné štatistické jednotky.“

(Odkaz v záhlaví týkajúci sa prílohy („Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 9 – bod i“) zodpovedá odkazu „Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 10 – bod i“ návrhu Komisie. Táto nezrovnalosť je spôsobená nesprávnym číslovaním (príloha I časť VII bod 57 odsek 4 bod 8 chýba) v návrhu Komisie.)

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Objasnenie účelu splnomocnenia (doplniť) a rozsahu jeho pôsobnosti.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>115</NumAm>

<DocAmend>