Postopek : 2016/0400B(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0190/2019

Predložena besedila :

A8-0190/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 17/04/2019 - 16.1

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0409

<Date>{09/04/2019}9.4.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0190/2019</NoDocSe>
PDF 1300kWORD 345k

<TitreType>POROČILO</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije</Titre>

<DocRef>(COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))</DocRef>


<Commission>{JURI}Odbor za pravne zadeve</Commission>

Poročevalec: <Depute>József Szájer</Depute>

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE O PRAVNI PODLAGI
 STALIŠČE V OBLIKI PREDLOGOV SPREMEMB Odbora za ekonomske in monetarne zadeve
 MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 MNENJE Odbora za promet in turizem
 MNENJE Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA OKOLJE, JAVNO ZDRAVJE IN VARNOST HRANE
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA INDUSTRIJO, RAZISKAVE IN ENERGETIKO
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA NOTRANJI TRG IN VARSTVO POTROŠNIKOV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije

(COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0799),

 ob upoštevanju člena 294(2) ter člena 33, členov 43(2) in 53(1), člena 62, člena 64(2), člena 91, člena 100(2), člena 114, členov 153(2)(b), 168(4)(a) in 168(4)(b), člena 172, člena 192(1), člena 207 in členov 214(3) in 338(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0148/2019),

 ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve o predlagani pravni podlagi,

 ob upoštevanju člena 294(3) in člena 43(2), člena 53(1), člena 62, člena 91, člena 100(2), člena 114, člena 153(2)(b), člena 168(4) (a), člena 168(4)(b), člena 192(1) in člena 338(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 1. junija 2017[1],

 ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 1. decembra 2017[2],

 ob upoštevanju dopisov Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov;

 ob upoštevanju sklepa konference predsednikov z dne 7. marca 2019, s katerim je Odbor za pravne zadeve pooblastila, da predlog Komisije razdeli in pripravi dve ločeni zakonodajni poročili,

 ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0020/2018),

 ob upoštevanju členov 59 in 39 Poslovnika,

 ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve ter mnenj in mnenj v obliki predlogov sprememb Odbora za ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, Odbora za promet in turizem ter Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A8-0190/2019),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Navedba sklicevanja 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 33, člena 43(2), člena 53(1), člena 62, člena 64(2), člena 91, člena 100(2), člena 114, člena 153(2)(b), člena 168(4)(a), člena 168(4)(b), člena 172, člena 192(1), člena 207, člena 214(3) ter člena 338(1) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(2), člena 53(1), člena 62, člena 91, člena 100(2), člena 114, člena 153(2)(b), člena 168(4)(a), člena 168(4)(b), člena 192(1) ter člena 338(1) Pogodbe,

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Z Lizbonsko pogodbo je bilo uvedeno razlikovanje med pooblastili, prenesenimi na Komisijo za sprejemanje nezakonodajnih aktov, ki se splošno uporabljajo in se sprejmejo za dopolnitev ali spremembo nekaterih nebistvenih elementov zakonodajnega akta (delegirani akti), in pooblastili, prenesenimi na Komisijo za sprejetje aktov, s katerimi se zagotovijo enotni pogoji za izvajanje pravno zavezujočih aktov Unije (izvedbeni akti).

(1) Z Lizbonsko pogodbo se je bistveno spremenil pravni okvir, s katerim se urejajo pooblastila, ki jih na Komisijo prenese zakonodajalec, in je bilo uvedeno razlikovanje med pooblastili, prenesenimi na Komisijo za sprejemanje nezakonodajnih aktov, ki se splošno uporabljajo in se sprejmejo za dopolnitev ali spremembo nekaterih nebistvenih elementov zakonodajnega akta (delegirani akti), in pooblastili, prenesenimi na Komisijo za sprejetje aktov, s katerimi se zagotovijo enotni pogoji za izvajanje pravno zavezujočih aktov Unije (izvedbeni akti).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 8 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a) Združitev več pooblastil, ki med seboj niso tesno povezana, in njihova predložitev v enem samem delegiranem aktu Komisije Evropskemu parlamentu onemogoča, da bi izvajal pravico do nadzora, saj je prisiljen preprosto sprejeti ali zavrniti ves delegirani akt, s tem pa nima možnosti izraziti mnenja o vsakem posameznem pooblastilu.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del I – točka 1 – odstavek 2 – točka 1</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2009/31/ES</DocAmend2>

<Article2>Člen 29 – odstavek 1</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 29a v zvezi s spremembo prilog.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 29a v zvezi s spremembo prilog k tej direktivi, da se prilagodijo tehničnemu in znanstvenemu napredku.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Nujno za zagotovitev skladnosti z besedilom iz predloga Komisije COM(2016)0789, zlasti členom 2(2).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del I – točka 1 – odstavek 2 – točka 2</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2009/31/ES</DocAmend2>

<Article2>Člen 29a – odstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 29 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 29 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del I – točka 1 – odstavek 2 – točka 3</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2009/31/ES</DocAmend2>

<Article2>Člen 30</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) člen 30 se črta.

(3) člen 30 se nadomesti z naslednjim:

 

„Člen 30

 

Postopek v odboru

 

1. Komisiji pomaga Odbor za podnebne spremembe, ustanovljen s členom 26 Uredbe (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta*. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta**.

 

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.“

 

___________________

 

*Uredba (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami na nacionalni ravni in ravni Unije ter o razveljavitvi Sklepa št. 280/2004/ES (UL L 165, 18.6.2013, str. 13).

 

Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Nujno za zagotovitev skladnosti z besedilom iz predloga Komisije COM(2016)0789, zlasti členom 2(4).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del 2 – točka 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[...]

črtano

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Ker izbira prenosa pooblastil iz regulativnega postopka s pregledom za delegirane/izvedbene akte ni sporna v smislu odločbe o porazdelitvi prizadevanj in da bodo obveznosti iz te odločbe zamenjane z uredbo za obdobje 2021–2030, bi bilo bolje, da se Sklep št. 406/2009/ES ne vključuje v ta predlog Omnibus.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del I – točka 3 – odstavek 3 – točka 1</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a v zvezi z obliko in vsebino oznake, ki se uporabi.“

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z obliko in vsebino oznake, ki se uporabi.“

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del I – točka 3 – odstavek 3 – točka 2 – točka a</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Člen 8 – odstavek 3 – pododstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a v zvezi z obliko in vsebino oznake, ki se uporabi.“

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z obliko in vsebino oznake, ki se uporabi.“

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del I – točka 3 – odstavek 3 – točka 3 – točka a</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a v zvezi z obliko in vsebino oznake, ki se uporabi.“

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z obliko in vsebino oznake, ki se uporabi.“

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del I – točka 3 – odstavek 3 – točka 3 – točka b</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Člen 10 – odstavek 6 – pododstavek 3</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a v zvezi z mehanizmom za dodelitev kvot proizvajalcem in uvoznikom.“

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z mehanizmom za dodelitev kvot proizvajalcem in uvoznikom.“

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del I – točka 3 – odstavek 3 – točka 6</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Člen 19 – odstavek 1</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a v zvezi z dodatnimi ukrepi za spremljanje nadzorovanih snovi ali novih snovi ter izdelkov in opreme, ki vsebujejo nadzorovane snovi ali so od njih odvisni, v začasni hrambi, carinskem skladiščenju ali postopku proste cone oziroma v tranzitu na carinskem območju Unije in so nato ponovno izvoženi na podlagi ocene morebitnega tveganja za nezakonito trgovino, povezano s takimi gibanji, z upoštevanjem koristi za okolje in socialno-gospodarskih vplivov takih ukrepov.“

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z dodatnimi ukrepi za spremljanje nadzorovanih snovi ali novih snovi ter izdelkov in opreme, ki vsebujejo nadzorovane snovi ali so od njih odvisni, v začasni hrambi, carinskem skladiščenju ali postopku proste cone oziroma v tranzitu na carinskem območju Unije in so nato ponovno izvoženi na podlagi ocene morebitnega tveganja za nezakonito trgovino, povezano s takimi gibanji, z upoštevanjem koristi za okolje in socialno-gospodarskih vplivov takih ukrepov.“

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del I – točka 3 – odstavek 3 – točka 7</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Člen 20 – odstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a v zvezi s pravili v skladu z odločitvami pogodbenic, ki veljajo za sprostitev v prosti promet v Uniji izdelkov in opreme, ki so uvoženi iz države, ki ni pogodbenica Protokola, in so bili proizvedeni z uporabo nadzorovanih snovi, vendar ne vsebujejo snovi, ki jih je z gotovostjo mogoče opredeliti kot nadzorovane snovi. Opredelitev teh izdelkov in opreme je v skladu s strokovnimi nasveti, ki jih pogodbenice redno dobivajo.“

„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v skladu z odločitvami pogodbenic, ki veljajo za sprostitev v prosti promet v Uniji izdelkov in opreme, ki so uvoženi iz države, ki ni pogodbenica Protokola, in so bili proizvedeni z uporabo nadzorovanih snovi, vendar ne vsebujejo snovi, ki jih je z gotovostjo mogoče opredeliti kot nadzorovane snovi. Opredelitev teh izdelkov in opreme je v skladu s strokovnimi nasveti, ki jih pogodbenice redno dobivajo.“

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del I – točka 3 – odstavek 3 – točka 3 – točka b</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Člen 22 – odstavek 4 – pododstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a v zvezi s seznamom izdelkov in opreme v skladu z odločitvami pogodbenic, za katere sta zajetje nadzorovanih snovi ali uničenje izdelkov in opreme brez predhodnega zajetja nadzorovanih snovi tehnično in gospodarsko izvedljiva, pri čemer po potrebi podrobno določi tehnologije, ki se uporabijo.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi s seznamom izdelkov in opreme v skladu z odločitvami pogodbenic, za katere sta zajetje nadzorovanih snovi ali uničenje izdelkov in opreme brez predhodnega zajetja nadzorovanih snovi tehnično in gospodarsko izvedljiva, pri čemer po potrebi podrobno določi tehnologije, ki se uporabijo.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del I – točka 3 – odstavek 3 – točka 8 – točka c</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Člen 22 – odstavek 5 – pododstavka 2 in 3</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Komisija ovrednoti ukrepe, ki so jih države članice sprejele, in je v skladu s členom 24a pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi z navedenimi minimalnimi standardi usposobljenosti ob upoštevanju tega ovrednotenja ter tehničnih in drugih ustreznih informacij.“

„Komisija ovrednoti ukrepe, ki so jih države članice sprejele, in je v skladu s členom 24a pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z navedenimi minimalnimi standardi usposobljenosti ob upoštevanju tega ovrednotenja ter tehničnih in drugih ustreznih informacij.“

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del I – točka 3 – odstavek 3 – točka 9 – točka a – točka i</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Člen 23 – odstavek 4 – pododstavek 1</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Države članice določijo pogoje za minimalno usposobljenost osebja, ki opravlja dejavnosti iz odstavka 2. Glede na ovrednotenje navedenih ukrepov, ki so jih sprejele države članice, ter glede na tehnične in druge ustrezne informacije se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a v zvezi z uskladitvijo navedenih minimalnih standardov usposobljenosti.“

„Države članice določijo pogoje za minimalno usposobljenost osebja, ki opravlja dejavnosti iz odstavka 2. „Glede na ovrednotenje navedenih ukrepov, ki so jih sprejele države članice, ter glede na tehnične in druge ustrezne informacije se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z uskladitvijo navedenih minimalnih standardov usposobljenosti.“

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del I – točka 3 – odstavek 3 – točka 9 – točka b</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Člen 23 – odstavek 7</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

“7. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a v zvezi z določitvijo seznama tehnologij ali praks, s katerimi bi podjetja preprečila in čim bolj zmanjšala uhajanje in emisije nadzorovanih snovi.“

“7. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a, da se ta uredba dopolni z določitvijo seznama tehnologij ali praks, s katerimi bi podjetja preprečila in čim bolj zmanjšala uhajanje in emisije nadzorovanih snovi.“

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del I – točka 3 – odstavek 3 – točka 11</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Člen 24 a – odstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 7(2), člena 8(3) in (5), člena 10(3) in (6), člena 13(2), člena 18(9), člena 19, člena 20(2), člena 22(3), (4) in (5), člena 23(4) in (7), člena 24(2) in (3), člena 26(3) ter člena 27(10) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 7(2), člena 8(3) in (5), člena 10(3) in (6), člena 13(2), člena 18(9), člena 19, člena 20(2), člena 22(3), (4) in (5), člena 23(4) in (7), člena 24(2) in (3), člena 26(3) ter člena 27(10) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del I – točka 3 – odstavek 3 – točka 14</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Člen 27 – odstavek 10</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„10. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a v zvezi s spremembami obveznosti poročanja iz odstavkov 1 do 7 tega člena, da se izpolnijo zaveze iz Protokola ali da se olajša njihova uporaba.“

„10. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a za spremembo obveznosti poročanja iz odstavkov 1 do 7 tega člena, da se izpolnijo zaveze iz Protokola ali da se olajša njihova uporaba.“

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (tj. sprememba).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del II – točka 4 – odstavek 2 – točka 1</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2002/58/ES</DocAmend2>

<Article2>Člen 4 – odstavek 5</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„5. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14b v zvezi z okoliščinami, obliko in postopki, ki se uporabljajo za zahteve glede informiranja in obveščanja iz odstavkov 2, 3 in 4 tega člena, po posvetovanju z Evropsko agencijo za varnost omrežij in informacij (ENISA), delovno skupino o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ustanovljeno na podlagi člena 29 Direktive 95/46/ES, in Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov.“

„5. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14b za dopolnitev te direktive v zvezi z okoliščinami, obliko in postopki, ki se uporabljajo za zahteve glede informiranja in obveščanja iz odstavkov 2, 3 in 4 tega člena, po posvetovanju z Evropsko agencijo za varnost omrežij in informacij (ENISA), delovno skupino o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ustanovljeno na podlagi člena 29 Direktive 95/46/ES, in Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov.“

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del II – točka 4 – odstavek 2 – točka 3</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2002/58/ES</DocAmend2>

<Article2>Člen 14b – odstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4(5) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4(5) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del IV – točka 8 – odstavek 2 – točka 3</Article>

<DocAmend2>Direktiva 89/391/EGS</DocAmend2>

<Article2>Člen 17 b – odstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 16a se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del IV – točka 16 – odstavek 2 – točka 2</Article>

<DocAmend2>Direktiva 92/91/EGS</DocAmend2>

<Article2>Člen 11 a – odstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 11(1) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 11 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del IV – točka 17 – odstavek 2 – točka 2</Article>

<DocAmend2>Direktiva 92/104/EGS</DocAmend2>

<Article2>Člen 11 a – odstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 11 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 11 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datuma začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del IV – točka 18 – odstavek 2 – točka 2</Article>

<DocAmend2>Direktiva 93/103/ES</DocAmend2>

<Article2>Člen 12 a – odstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 12 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 12 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del IV – točka 21 – odstavek 2 – točka 2</Article>

<DocAmend2>Direktiva 1999/92/ES</DocAmend2>

<Article2>Člen 10 a – odstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 10 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 10 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del IV – točka 22 – odstavek 2 – točka 2</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2000/54/ES</DocAmend2>

<Article2>Člen 19 a – odstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 19 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 19 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del IV – točka 27 – odstavek 2 – točka 2</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2009/104/ES</DocAmend2>

<Article2>Člen 11 a – odstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 11 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 11 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del V – točka 29 – odstavek 2 – točka 1</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2009/73/ES</DocAmend2>

<Article2>Člen 6 – odstavek 4</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 50a za določitev smernic za regionalno sodelovanje v duhu solidarnosti.“

„4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 50a za dopolnitev te direktive z določitvijo smernic za regionalno sodelovanje v duhu solidarnosti.“

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del V – točka 29 – odstavek 2 – točka 2</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2009/73/ES</DocAmend2>

<Article2>Člen 11 – odstavek 10</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„10. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 50a za določitev smernic, v katerih je podrobno določen postopek za uporabo tega člena.“

„10. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 50a za dopolnitev te direktive z določitvijo smernic, v katerih je podrobno določen postopek za uporabo tega člena.“

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del V – točka 29 – odstavek 2 – točka 3</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2009/73/ES</DocAmend2>

<Article2>Člen 15 – odstavek 3</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 50a za določitev smernic, ki naj bi zagotovile, da lastnik prenosnega sistema in operater skladiščnega sistema dosledno in učinkovito izpolnjujeta odstavek 2 tega člena.“

„3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 50a za dopolnitev te direktive z določitvijo smernic, ki naj bi zagotovile, da lastnik prenosnega sistema in operater skladiščnega sistema dosledno in učinkovito izpolnjujeta odstavek 2 tega člena.“

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del V – točka 29 – odstavek 2 – točka 4</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2009/73/ES</DocAmend2>

<Article2>Člen 36 – odstavek 10</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„10. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 50a za določitev smernic za uporabo pogojev, določenih v odstavku 1 tega člena, in določitev postopka za uporabo odstavkov 3, 6, 8 in 9 tega člena.“

„10. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 50a za dopolnitev te direktive z določitvijo smernic za uporabo pogojev, določenih v odstavku 1 tega člena, in določitev postopka za uporabo odstavkov 3, 6, 8 in 9 tega člena.“

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del V – točka 29 – odstavek 2 – točka 5</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2009/73/ES</DocAmend2>

<Article2>Člen 42 – odstavek 5</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„5. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 50a za določitev smernic glede obsega obveznosti regulativnih organov, da sodelujejo med seboj in z Agencijo.“

„5. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 50a za dopolnitev te direktive z določitvijo smernic glede obsega obveznosti regulativnih organov, da sodelujejo med seboj in z Agencijo.“

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del V – točka 29 – odstavek 2 – točka 6</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2009/73/ES</DocAmend2>

<Article2>Člen 43 – odstavek 9</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„9. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 50a za določitev smernic, v katerih je podrobno določen postopek, ki ga uporabljajo regulativni organi, Agencija in Komisija zaradi skladnosti odločitev regulativnih organov s smernicami iz tega člena.“

„9. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 50a za dopolnitev te direktive z določitvijo smernic, v katerih je podrobno določen postopek, ki ga uporabljajo regulativni organi, Agencija in Komisija zaradi skladnosti odločitev regulativnih organov s smernicami iz tega člena.“

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del V – točka 29 – odstavek 2 – točka 7</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2009/73/ES</DocAmend2>

<Article2>Člen 44 – odstavek 4</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 50a za določitev smernic, v katerih se določijo metode in podrobnosti hranjenja evidenc ter oblika in vsebina podatkov, ki jih je treba hraniti.“

„4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 50a za dopolnitev te direktive z določitvijo smernic, v katerih se določijo metode in podrobnosti hranjenja evidenc ter oblika in vsebina podatkov, ki jih je treba hraniti.“

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del V – točka 29 – odstavek 2 – točka 8</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2009/73/ES</DocAmend2>

<Article2>Člen 50 a – odstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6(4), člena 11(10), člena 15(3), člena 36(10), člena 42(5), člena 43(9) in člena 44(4) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena6(4), člena11(10), člena15(3), člena36(10), člena 42(5), člena 43(9) in člena 44(4) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del V – točka 30 – odstavek 2 – točka 1</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 715/2009</DocAmend2>

<Article2>Člen 3 – odstavek 5</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„5. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 27a za določitev smernic, v katerih je podrobno določen postopek za uporabo odstavkov 1 in 2 tega člena.“

„5. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 27a za dopolnitev te uredbe z določitvijo smernic, v katerih je podrobno določen postopek za uporabo odstavkov 1 in 2 tega člena.“

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del V – točka 30 – odstavek 2 – točka 2</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 715/2009</DocAmend2>

<Article2>Člen 6 – odstavek 11 – pododstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Če Komisija predlaga sprejetje kodeksa omrežja na lastno pobudo, se v roku, ki ni krajši od dveh mesecev, o osnutku kodeksa omrežja posvetuje z Agencijo, ENTSO za plin in drugimi ustreznimi zainteresiranimi stranmi. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 27a v zvezi s prilagoditvijo takšnih kodeksov omrežja.“

„Če Komisija predlaga sprejetje kodeksa omrežja na lastno pobudo, se v roku, ki ni krajši od dveh mesecev, o osnutku kodeksa omrežja posvetuje z Agencijo, ENTSO za plin in drugimi ustreznimi zainteresiranimi stranmi. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 27a za dopolnitev te uredbe s prilagoditvijo takšnih kodeksov omrežja.“

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del V – točka 30 – odstavek 2 – točka 4</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 715/2009</DocAmend2>

<Article2>Člen 12 – odstavek 3 – pododstavek 1</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Za namene doseganja ciljev iz odstavkov 1 in 2 tega člena se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 27a, s katerimi določi geografsko območje, na katero se nanaša posamezna struktura regionalnega sodelovanja, ob upoštevanju obstoječih struktur regionalnega sodelovanja. Komisija se v ta namen posvetuje z Agencijo in ENTSO za plin.“

„Za namene doseganja ciljev iz odstavkov 1 in 2 tega člena se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 27a za dopolnitev te uredbe z določitvijo geografsko območje, na katero se nanaša posamezna struktura regionalnega sodelovanja, ob upoštevanju obstoječih struktur regionalnega sodelovanja. Komisija se v ta namen posvetuje z Agencijo in ENTSO za plin.“

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del V – točka 30 – odstavek 2 – točka 5</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 715/2009</DocAmend2>

<Article2>Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 27a za določitev smernic o zadevah iz odstavka 1 tega člena in spremembo smernic iz točk (a), (b) in (c) odstavka 1 tega člena.“.

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 27a za dopolnitev te uredbe z določitvijo smernic o zadevah iz odstavka 1 tega člena in spremembo smernic iz točk (a), (b) in (c) odstavka 1 tega člena.“

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (to sta dopolnitev in sprememba).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del V – točka 30 – odstavek 2 – točka 6</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 715/2009</DocAmend2>

<Article2>Člen 27 a – odstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(5), člena 6(11), člena 7(3), člena 12(3) in člena 23(2) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena3(5), člena6(11), člena7(3), člena12(3) in člena 23(2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VI – točka 32 – odstavek 2 – točka 6</Article>

<DocAmend2>Direktiva 91/271/EGS </DocAmend2>

<Article2>Člen 17 a – odstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(2), člena 4(3), člena 5(3), člena 11(2) in člena 12(3) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(2), člena 4(3), člena 5(3), člena 11(2) in člena 12(3) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VI – točka 33 – odstavek 2 – točka 2</Article>

<DocAmend2>Direktiva 91/676/EGS</DocAmend2>

<Article2>Člen 8 a – odstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VI – točka 35 – odstavek 2 – točka 1</Article>

<DocAmend2>Direktiva 96/59/ES</DocAmend2>

<Article2>Člen 10 – odstavek 2 – uvodni del</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10b:

2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10b za dopolnitev te direktive za naslednje namene:

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VI – točka 35 – odstavek 2 – točka 3</Article>

<DocAmend2>Direktiva 96/59/ES</DocAmend2>

<Article2>Člen 10 b – odstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 10(2) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 10(2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VI – točka 36 – odstavek 4 – točka 2</Article>

<DocAmend2>Direktiva 98/83/ES</DocAmend2>

<Article2>Člen 11 a – odstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 11(2) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 11(2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VI – točka 37 – odstavek 3 – točka 2</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2000/53/ES</DocAmend2>

<Article2>Člen 5 – odstavek 5 – pododstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi z minimalnimi zahtevami za potrdilo o uničenju.“

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo minimalnih zahtev za potrdilo o uničenju.“

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VI – točka 37 – odstavek 3 – točka 4</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2000/53/ES</DocAmend2>

<Article2>Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 3</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi s podrobnimi pravili, potrebnimi za nadzorovanje izpolnjevanja ciljev iz prvega pododstavka v državah članicah. Pri pripravi teh pravil Komisija upošteva vse ustrezne dejavnike, med drugim razpoložljivost podatkov ter vprašanje izvoza in uvoza izrabljenih vozil.“

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev direktive z določitvijo podrobnih pravil, potrebnih za nadzorovanje izpolnjevanja ciljev iz prvega pododstavka v državah članicah. Pri pripravi teh pravil Komisija upošteva vse ustrezne dejavnike, med drugim razpoložljivost podatkov ter vprašanje izvoza in uvoza izrabljenih vozil.“

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VI – točka 37 – odstavek 3 – točka 5</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2000/53/ES</DocAmend2>

<Article2>Člen 8 – odstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi s standardi iz odstavka 1. Pri pripravi teh standardov Komisija upošteva delo, ki poteka na tem področju v ustreznih mednarodnih forumih, in po potrebi sodeluje pri tem delu.“

„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te direktive z določitvijo standardov iz odstavka 1. Pri pripravi teh standardov Komisija upošteva delo, ki poteka na tem področju v ustreznih mednarodnih forumih, in po potrebi sodeluje pri tem delu.“

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VI – točka 37 – odstavek 3 – točka 6</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2000/53/ES</DocAmend2>

<Article2>Člen 9 a – odstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4(2)(b), člena 5(5), člena 6(6), člena 7(2) in člena 8(2) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4(2), člena 5(5), člena 6(6), člena 7(2) in člena 8(2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VI – točka 38 – odstavek 3 – točka 1</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2000/60/ES</DocAmend2>

<Article2>Člen 8 – odstavek 3</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 20a v zvezi z določitvijo strokovnih zahtev in standardiziranih metod za analiziranje in spremljanje stanja voda.“

„3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 20a za dopolnitev te direktive z določitvijo strokovnih zahtev in standardiziranih metod za analiziranje in spremljanje stanja voda.“

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VI – točka 38 – odstavek 3 – točka 3</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2000/60/ES</DocAmend2>

<Article2>Člen 20 a – odstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8(3), prvega pododstavka člena 20(1) in točke (ix) odstavka 1.4.1 Priloge V se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8(3), prvega pododstavka člena 20(1) in točke (ix) odstavka 1.4.1 Priloge V se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VI – točka 38 – odstavek 3 – točka 5</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2000/60/ES</DocAmend2>

<Article2>Priloga V – del 1.4.1 – odstavek 1 – točka ix</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„(ix) Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 20a v zvezi z objavo rezultatov interkalibracije in določitvijo vrednosti za razvrščanje po sistemih spremljanja stanja v državah članicah v skladu s točkami (i) do (viii). Rezultati se objavijo v šestih mesecih po končani interkalibraciji.“

„(ix) Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 20a za dopolnitev te direktive z objavo rezultatov interkalibracije in določitvijo vrednosti za razvrščanje po sistemih spremljanja stanja v državah članicah v skladu s točkami (i) do (viii). Rezultati se objavijo v šestih mesecih po končani interkalibraciji.“

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VI – točka 41 – odstavek 2 – točka 2</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2004/107/ES</DocAmend2>

<Article2>Člen 5 a – odstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4(15) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4(15) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VI – točka 42 – odstavek 3 – točka 1</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2006/7/ES</DocAmend2>

<Article2>Člen 15 – odstavek 2 – točka a</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) za določitev standarda EN/ISO o enakovrednosti mikrobioloških metod iz člena 3(9);

(a) da to direktivo dopolni z določitvijo standarda EN/ISO o enakovrednosti mikrobioloških metod iz člena 3(9);

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VI – točka 42 – odstavek 3 – točka 1</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2006/7/ES</DocAmend2>

<Article2>Člen 15 – odstavek 2 – točka b</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) po potrebi za spremembo Priloge I glede na znanstveni in tehnični napredek v zvezi z metodami analize za parametre, določene v navedeni prilogi;

(b) da po potrebi spremeni Prilogo I glede na znanstveni in tehnični napredek v zvezi z metodami analize za parametre, določene v navedeni prilogi;

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (za spremembo).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VI – točka 42 – odstavek 3 – točka 1</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2006/7/ES</DocAmend2>

<Article2>Člen 15 – odstavek 2 – točka c</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) po potrebi za prilagoditev Priloge V glede na znanstveni in tehnični napredek.

(c) da po potrebi spremeni Prilogo V glede na znanstveni in tehnični napredek.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (tj. sprememba).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VI – točka 42 – odstavek 3 – točka 2</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2006/7/ES</DocAmend2>

<Article2>Člen 15 a – odstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 15(2) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 15(2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VI – točka 43 – odstavek 3 – točka 1</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2006/21/ES</DocAmend2>

<Article2>Člen 22 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 22a, potrebnih za:

2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 22a za dopolnitev te direktive za naslednje namene:

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VI – točka 43 – odstavek 3 – točka 1</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2006/21/ES</DocAmend2>

<Article2>Člen 22 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) pripravo tehničnih zahtev za namene člena 13(6), vključno s tehničnimi zahtevami glede opredelitve lahko sprostljivega cianida in metode njegovega merjenja;

(a) da pripravi tehnične zahteve za namene člena 13(6), vključno s tehničnimi zahtevami glede opredelitve lahko sprostljivega cianida in metode njegovega merjenja;

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VI – točka 43 – odstavek 3 – točka 1</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2006/21/ES</DocAmend2>

<Article2>Člen 22 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) dopolnitev tehničnih zahtev za opredelitev odpadkov, podano v Prilogi II;

(b) da dopolni tehnične zahteve za opredelitev odpadkov, podano v Prilogi II;

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VI – točka 43 – odstavek 3 – točka 1</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2006/21/ES</DocAmend2>

<Article2>Člen 22 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka c</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) razlago opredelitve iz točke 3 člena 3;

(c) da zagotovi razlago opredelitve iz točke 3 člena 3;

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VI – točka 43 – odstavek 3 – točka 1</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2006/21/ES</DocAmend2>

<Article2>Člen 22 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka d</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) določitev meril za klasifikacijo objektov za ravnanje z odpadki v skladu s Prilogo III;

(d) da določi merila za klasifikacijo objektov za ravnanje z odpadki v skladu s Prilogo III;

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VI – točka 43 – odstavek 3 – točka 1</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2006/21/ES</DocAmend2>

<Article2>Člen 22 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka e</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) določitev usklajenih standardov za metode vzorčenja in analiziranja, ki so potrebne za tehnično izvajanje te direktive.

(e) da določi usklajene standarde za metode vzorčenja in analiziranja, ki so potrebne za tehnično izvajanje te direktive.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VI – točka 43 – odstavek 3 – točka 2</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2006/21/ES</DocAmend2>

<Article2>Člen 22 a – odstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 22(2) in (3) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 22(2) in (3) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VI – točka 44 – odstavek 2 – točka 2</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2006/118/ES</DocAmend2>

<Article2>Člen 8 a – odstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VI – točka 46 – odstavek 3 – točka 2</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2007/2/ES</DocAmend2>

<Article2>Člen 7 – odstavek 1</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 21a v zvezi z določitvijo tehničnih ureditev za medopravilnost in, kadar je to izvedljivo, uskladitev zbirk prostorskih podatkov in storitev. Pri pripravi navedenih ureditev se upoštevajo ustrezne uporabniške zahteve, obstoječe pobude in mednarodni standardi za uskladitev zbirk prostorskih podatkov, pa tudi analiza izvedljivosti ter stroškov in koristi.“

„1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 21a za dopolnitev te direktive z določitvijo tehničnih ureditev za medopravilnost in, kadar je to izvedljivo, uskladitev zbirk prostorskih podatkov in storitev. Pri pripravi navedenih ureditev se upoštevajo ustrezne uporabniške zahteve, obstoječe pobude in mednarodni standardi za uskladitev zbirk prostorskih podatkov, pa tudi analiza izvedljivosti ter stroškov in koristi.“

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VI – točka 46 – odstavek 3 – točka 3</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2007/2/ES</DocAmend2>

<Article2>Člen 16 – odstavek 1 – uvodni del</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 21a v zvezi pravili, ki zlasti določajo naslednje za dopolnitev tega poglavja:

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 21a za dopolnitev te direktive z določitvijo naslednjega:

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VI – točka 46 – odstavek 3 – točka 4</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2007/2/ES</DocAmend2>

<Article2>Člen 17 – odstavek 8 – pododstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 21a v zvezi določitvijo pravil, ki urejajo navedene pogoje. Ta pravila v celoti upoštevajo načela, določena v odstavkih 1, 2 in 3 tega člena.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 21a za dopolnitev te direktive z določitvijo pravil, ki urejajo navedene pogoje Ta pravila v celoti upoštevajo načela, določena v odstavkih 1, 2 in 3 tega člena.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VI – točka 46 – odstavek 3 – točka 5</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2007/2/ES</DocAmend2>

<Article2>Člen 21 a – odstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4(7), člena 7(1), člena 16 in člena 17(8) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4(7), člena 7(1), člena 16 in člena 17(8) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VI – točka 47 – odstavek 2 – točka 2</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2007/60/ES</DocAmend2>

<Article2>Člen 11 a – odstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 11(2) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 11(2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VI – točka 48 – odstavek 2 – točka 2</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2008/50/ES</DocAmend2>

<Article2>Člen 28 a – odstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 28(1) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 28(1) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VI – točka 49 – odstavek 2 – točka 1</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2008/56/ES</DocAmend2>

<Article2>Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 1</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a v zvezi z določitvijo meril in metodoloških standardov, ki jih bodo uporabile države članice, na podlagi prilog I in III do 15. julija 2010 na način, da se zagotovi doslednost in da se med morskimi regijami ali podregijami omogoči primerjava, v kolikšni meri je bilo doseženo dobro okoljsko stanje.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a za dopolnitev te direktive z določitvijo meril in metodoloških standardov, ki jih bodo uporabile države članice, na podlagi prilog I in III do 15. julija 2010 na način, da se zagotovi doslednost in da se med morskimi regijami ali podregijami omogoči primerjava, v kolikšni meri je bilo doseženo dobro okoljsko stanje.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VI – točka 49 – odstavek 2 – točka 2</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2008/56/ES</DocAmend2>

<Article2>Člen 11 – odstavek 4</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a v zvezi z določitvijo specifikacij in standardiziranih metod za spremljanje ter presojo, ki upoštevajo obstoječe obveznosti in zagotavljajo primerljivost izsledkov spremljanja ter presoje.“

„4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a za dopolnitev te direktive z določitvijo specifikacij in standardiziranih metod za spremljanje ter presojo, ki upoštevajo obstoječe obveznosti in zagotavljajo primerljivost izsledkov spremljanja ter presoje.“

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>75</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VI – točka 49 – odstavek 2 – točka 4</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2008/56/ES</DocAmend2>

<Article2>Člen 24 a – odstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 9(3), člena 11(4) in člena 24(1) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 9(3), člena 11(4) in člena 24(1) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

</Amend>

 

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>76</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VI – točka 52 – odstavek 2 – točka 2</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2009/147/ES</DocAmend2>

<Article2>Člen 15 a – odstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 15 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 15 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>77</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VI – točka 53 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za posodobitev Uredbe (ES) št. 1221/2009 in vzpostavitev postopkov ocenjevanja bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s spremembo prilog k navedeni uredbi in njeno dopolnitvijo s postopki za izvajanje medsebojnega ocenjevanja pristojnih organov za sistem EMAS. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

Za posodobitev Uredbe (ES) št. 1221/2009 in vzpostavitev postopkov ocenjevanja bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s spremembo prilog k navedeni uredbi in njeno dopolnitvijo s postopki za izvajanje medsebojnega ocenjevanja pristojnih organov za sistem EMAS in zagotavljanjem sektorskih referenčnih dokumentov in navodil, ki se nanašajo na registracijo organizacij in postopke usklajevanja. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Predlog spremembe za uskladitev ukrepa, ki je bil predhodno predložen v okviru regulativnega postopka s pregledom, z delegiranimi akti.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>78</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VI – točka 53 – odstavek 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja Uredbe (ES) št. 1221/2009 bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi z uskladitvijo nekaterih postopkov in v zvezi s sektorskimi referenčnimi dokumenti. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.

črtano

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Predlog spremembe za uskladitev ukrepa, ki je bil predhodno predložen v okviru regulativnega postopka s pregledom, z delegiranimi akti.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>79</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VI – točka 53 – odstavek 3 – točka 1</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>Člen 16 – odstavek 4 – pododstavek 1</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija z izvedbenimi akti sprejme navodila, ki se nanašajo na postopke usklajevanja, ki jih odobri forum pristojnih organov. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 49(2).

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 48a za dopolnitev te uredbe z uvedbo navodil za postopke usklajevanja, ki jih odobri forum pristojnih organov.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Predlog spremembe za uskladitev ukrepa, ki je bil predhodno predložen v okviru regulativnega postopka s pregledom, z delegiranimi akti.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>80</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VI – točka 53 – odstavek 3 – točka 2</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>Člen 17 – odstavek 3</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 48a v zvezi s postopki za izvajanje medsebojnega ocenjevanja pristojnih organov za sistem EMAS, vključno z ustreznimi postopki za priziv na odločitve, sprejete na podlagi medsebojne ocene.“

„3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 48a za dopolnitev te uredbe z določitvijo postopkov za izvajanje medsebojnega ocenjevanja pristojnih organov za sistem EMAS, vključno z ustreznimi postopki za priziv na odločitve, sprejete na podlagi medsebojne ocene.“

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>81</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VI – točka 53 – odstavek 3 – točka 3</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>Člen 30 – odstavek 6 – pododstavek 1</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija z izvedbenimi akti sprejme navodila, ki se nanašajo na postopke usklajevanja, ki jih odobri forum organov za akreditiranje in licenciranje. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 49(2).

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 48a za dopolnitev te uredbe z uvedbo navodil za postopke usklajevanja, ki jih odobri forum organov za akreditiranje in licenciranje.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Predlog spremembe za uskladitev ukrepa, ki je bil predhodno predložen v okviru regulativnega postopka s pregledom, z delegiranimi akti.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>82</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VI – točka 53 – odstavek 3 – točka 4</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>Člen 46 – odstavek 6</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„6. Komisija z izvedbenimi akti v skladu s postopkom iz člena 49(2) sprejme sektorske referenčne dokumente iz odstavka 1 in navodila iz odstavka 4.“

„6. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 48a za dopolnitev te uredbe s sprejetjem sektorskih referenčnih dokumentov iz odstavka 1 in navodila iz odstavka 4.“

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Predlog spremembe za uskladitev ukrepa, ki je bil predhodno predložen v okviru regulativnega postopka s pregledom, z delegiranimi akti.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>83</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VI – točka 53 – odstavek 3 – točka 6</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>„Člen 48a</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Člen 48a

„Člen 48a

Izvajanje prenosa pooblastila

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 17(3) in člena 48 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 16(4), člena 17(3), člena 30(6), člena 46(6) in člena 48 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3. Prenos pooblastila iz člena 17(3) in člena 48 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

3. Prenos pooblastila iz člena 16(4), člena 17(3), člena 30(6), člena 46(6) in člena 48 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016*.

4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje *.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 17(3) in členom 48, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 16(4), členom 17(3), členom 30(6), členom 46(6) in členom 48, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

_______________

_______________

UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“

UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9) in posodobitev sklicevanj glede na predhodne predloge sprememb.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>84</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VI – točka 54 – odstavek 4 – točka 1 – točka b</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 66/2010</DocAmend2>

<Article2>Člen 6 – odstavek 7 – pododstavek 1</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15a v zvezi z odobritvijo odstopanj od odstavka 6 tega člena za določene kategorije proizvodov, ki vsebujejo snovi iz odstavka 6, le če njihova nadomestitev kot takih ali z uporabo alternativnih materialov ali zasnove proizvoda ni tehnično izvedljiva, ali za proizvode, ki imajo bistveno večjo splošno okoljsko uspešnost v primerjavi z drugimi proizvodi iste kategorije.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15a za dopolnitev te uredbe z določitvijo ukrepov za odobritev odstopanj od odstavka 6 tega člena za določene kategorije proizvodov, ki vsebujejo snovi iz odstavka 6, le če njihova nadomestitev kot takih ali z uporabo alternativnih materialov ali zasnove proizvoda ni tehnično izvedljiva, ali za proizvode, ki imajo bistveno večjo splošno okoljsko uspešnost v primerjavi z drugimi proizvodi iste kategorije.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>85</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VI – točka 54 – odstavek 4 – točka 2</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 66/2010</DocAmend2>

<Article2>Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15a v zvezi z določitvijo posebnih meril za podeljevanje znaka EU za okolje za vsako skupino proizvodov najpozneje devet mesecev po posvetovanju z EUEB. Ti ukrepi se objavijo v Uradnem listu Evropske unije

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15a za dopolnitev te uredbe z določitvijo posebnih meril za podeljevanje znaka EU za okolje za vsako skupino proizvodov najpozneje devet mesecev po posvetovanju z EUEB. Ti ukrepi se objavijo v Uradnem listu Evropske unije

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>86</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VI – točka 54 – odstavek 4 – točka 4</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 66/2010</DocAmend2>

<Article2>Člen 15 a – odstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6(7), člena 8(2) in člena 15 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6(7), člena 8(2) in člena 15 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>87</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VII – točka 55 – odstavek 3 – točka 1</Article>

<DocAmend2>Uredba (EGS) št. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Člen 2 – odstavek 6</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„6. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi s posodabljanjem seznama Prodcom in dejansko zbranih informacij za vsako postavko.“

„6. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe s posodobitvijo seznama Prodcom in dejansko zbranih informacij za vsako postavko.“

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>88</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VII – točka 55 – odstavek 3 – točka 2</Article>

<DocAmend2>Uredba (EGS) št. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Člen 3 – odstavek 5</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„5. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi s podrobnimi pravili za uporabo odstavka 3 tega člena, tudi za prilagoditev tehničnemu napredku.“

„5. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe s sprejetjem podrobnih pravil za uporabo odstavka 3 tega člena, tudi za prilagoditev tehničnemu napredku.“

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>89</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VII – točka 55 – odstavek 3 – točka 3</Article>

<DocAmend2>Uredba (EGS) št. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Člen 4 – odstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Vendar se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a, s katerimi Komisija predvidi, da se za nekatere postavke seznama Prodcom izvajajo mesečna ali četrtletna opazovanja.“

„Vendar se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo, da se za nekatere postavke seznama Prodcom izvajajo mesečna ali četrtletna opazovanja.“

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>90</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VII – točka 55 – odstavek 3 – točka 4</Article>

<DocAmend2>Uredba (EGS) št. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Člen 5 – odstavek 1</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„1. Države članice zbirajo zahtevane informacije z uporabo vprašalnikov, katerih vsebina ustreza postopkom, ki jih določi Komisija. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi z navedenimi ureditvami.“

„1. Države članice zbirajo zahtevane informacije z uporabo vprašalnikov, katerih vsebina ustreza postopkom, ki jih določi Komisija. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z opredelitvijo navedenih ureditev.“

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>91</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VII – točka 55 – odstavek 3 – točka 5</Article>

<DocAmend2>Uredba (EGS) št. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Člen 6 – odstavek 1</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi s podrobnimi pravili, v skladu s katerimi države članice obdelujejo izpolnjene vprašalnike iz člena 5(1) ali informacije iz drugih virov iz člena 5(3).“

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo podrobnih pravil, v skladu s katerimi države članice obdelujejo izpolnjene vprašalnike iz člena 5(1) ali informacije iz drugih virov iz člena 5(3).“

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>92</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VII – točka 55 – odstavek 3 – točka 6</Article>

<DocAmend2>Uredba (EGS) št. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Člen 9 a – odstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 2(6), člena 3(5), člena4, člena 5(1) in člena 6 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 2(6), člena 3(5), člena 4, člena 5(1) in člena6 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

 

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VII – točka 56 – odstavek 2 – točka 1</Article>

<DocAmend2>Uredba (EGS) št. 696/93</DocAmend2>

<Article2>Člen 6 – odstavek 1</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 6a zlasti v zvezi s spremembo statističnih enot gospodarstva, uporabljenih meril in opredelitev, navedenih v Prilogi, da se jih prilagodi gospodarskemu in tehničnemu razvoju.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 6a v zvezi s spremembo statističnih enot gospodarstva, uporabljenih meril in opredelitev, navedenih v Prilogi, da se jih prilagodi gospodarskemu in tehničnemu razvoju.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>94</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VII – točka 56 – odstavek 2 – točka 2</Article>

<DocAmend2>Uredba (EGS) št. 696/93</DocAmend2>

<Article2>Člen 6 a – odstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>95</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 1 – alinea 4</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 za dopolnitev navedene uredbe z merili za merjenje kakovosti;

 za dopolnitev navedene uredbe z merili za merjenje kakovosti spremenljivk;

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Prilagoditev uvodnega besedila (uvodna izjava) predlogu spremembe člena 10(5) Uredbe (ES) št. 1165/98.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>96</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 –točka 2 – uvodni del</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) v členu 4(2) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

(2) v točki (d) prvega pododstavka člena 4(2) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Skladno z najnovejšo sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti je priporočljivo, da se pri prenosu pooblastila jasno določi, ali gre za pooblastilo za dopolnitev ali spremembo zakonodajnega akta. Dosledno se uporablja skozi celotno besedilo.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>97</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 2</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka d – pododstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Podrobnosti načrtov iz prvega pododstavka se opredelijo v prilogah. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a v zvezi njihovo odobritvijo in uporabo.

Podrobnosti načrtov iz prvega pododstavka se opredelijo v prilogah. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a za dopolnitev te uredbe s podrobnejšo opredelitvijo njihove odobritve in uporabe.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Skladno z najnovejšo sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti je priporočljivo, da se pri prenosu pooblastila jasno določi, ali gre za pooblastilo za dopolnitev ali spremembo zakonodajnega akta. Dosledno se uporablja skozi celotno besedilo.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>98</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 3</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Člen 10 – odstavek 5</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„5. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a v zvezi z merili za merjenje kakovosti.“

„5. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a za dopolnitev te uredbe s podrobnejšo opredelitvijo meril za merjenje kakovosti spremenljivk.“

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Predlog spremembe pojasnjuje prenos pooblastila (za dopolnitev) in natančni predmet delegiranega akta.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>99</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 4 a (novo)</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Člen 18 – odstavek 3</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) odstavek 3 člena 18 se črta;

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Odstavek 3 je postopkovna določba, ki se nanaša na regulativni postopek s pregledom, zato je zdaj odveč in se črta.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>100</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 5</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Člen 18 a – odstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(3), člena 4(2), člena 10, točk (a), (b)3, (c)2, (c)10, (d)2, (f)8 in 9 Priloge A, točk (b)4 in (d)2 Priloge B, točk (b)2, (d)2 in (g)2 Priloge C ter točk (b)2 in (d)2 Priloge D se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus]

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(3), drugega pododstavka točke (d) prvega pododstavka člena 4(2), člena 10(5), točk (a), (b)3, (c)2, (c)10, (d)2, (f)8 in 9 Priloge A, točk (b)4 in (d)2 Priloge B, točk (b)2, (d)2 in (g)2 Priloge C ter točk (b)2 in (d)2 Priloge D se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Da bi zagotovili pravno varnost, je treba natančno navesti vse določbe, ki omogočajo prenos pooblastil. Prenos pooblastila se spremeni iz neomejenega obdobja na obdobje petih let v skladu z ustaljeno zakonodajno prakso na področju odgovornosti odbora ECON in splošnim pristopom Evropskega parlamenta. Dosledno se uporablja v celotnem besedilu.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>101</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 5</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Člen 18 a – odstavek 3</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Prenos pooblastila iz člena 3(3), člena 4(2), člena 10, točk (a), (b)3, (c)2, (c)10, (d)2, (f)8 in 9 Priloge A, točk (b)4 in (d)2 Priloge B, točk (b)2, (d)2 in (g)2 Priloge C ter točk (b)2 in (d)2 Priloge D lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

3. Prenos pooblastila iz člena 3(3), drugega pododstavka točke (d) prvega pododstavka člena 4(2), člena 10(5), točk (a), (b)3, (c)2, (c)10, (d)2, (f)8 in 9 Priloge A, točk (b)4 in (d)2 Priloge B, točk (b)2, (d)2 in (g)2 Priloge C ter točk (b)2 in (d)2 Priloge D lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Da bi zagotovili pravno varnost, je treba natančno navesti vse določbe, ki omogočajo prenos pooblastil.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>102</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 5</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Člen 18 a – odstavek 6</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 3(3), členom 4(2), členom 10, točkami (a), (b)3, (c)2, (c)10, (d)2, (f)8 in 9 Priloge A, točkama (b)4 in (d)2 Priloge B, točkami (b)2, (d)2 in (g)2 Priloge C ter točkama (b)2 in (d)2 Priloge D, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 3(3), drugega pododstavka točke (d) prvega pododstavka člena 4(2), člena 10(5), točk (a), (b)3, (c)2, (c)10, (d)2, (f)8 in 9 Priloge A, točk (b)4 in (d)2 Priloge B, točk (b)2, (d)2 in (g)2 Priloge C ter točk (b)2 in (d)2 Priloge D, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za tri mesece.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Da bi zagotovili pravno varnost, je treba natančno navesti vse določbe, ki omogočajo prenos pooblastil. Obdobje pregleda je določeno na tri mesece z možnostjo enkratnega podaljšanja za dodatne tri mesece, kar je v skladu z ustaljeno zakonodajno prakso na področju pristojnosti odbora ECON. Dosledno se uporablja v celotnem besedilu.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>103</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 6 – točka ii</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Priloga A – točka b – točka 3</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a v zvezi z uporabo drugih enot opazovanja.“

„3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a za dopolnitev te uredbe z omogočanjem uporabe drugih enot opazovanja.“

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev) in področja uporabe.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>104</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 6 – točka iii</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Priloga A – točka c – točka 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„2. Podatki o prodajnih cenah na tujih trgih (št. 312) in uvoznih cenah (št. 340) se lahko zberejo z uporabo povprečne vrednosti za zunanjetrgovinske proizvode ali drugih virov le v primeru, če pri tem ne pride do znatnega poslabšanja kakovosti v primerjavi s posebnimi podatki o cenah. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a v zvezi s pogoji za zagotavljanje potrebne kakovosti podatkov.“

„2. Podatki o prodajnih cenah na tujih trgih (št. 312) in uvoznih cenah (št. 340) se lahko zberejo z uporabo povprečne vrednosti za zunanjetrgovinske proizvode ali drugih virov le v primeru, če pri tem ne pride do znatnega poslabšanja kakovosti v primerjavi s posebnimi podatki o cenah. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a za dopolnitev te uredbe z opredelitvijo pogojev za zagotavljanje potrebne kakovosti podatkov.“

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>105</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 6 – točka vi</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Priloga A – točka d – točka 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„2. Poleg tega se spremenljivka proizvodnje (št. 110) in spremenljivka opravljenih delovnih ur (št. 220) posredujeta v obliki, popravljeni za število delovnih dni. Kadar koli na druge spremenljivke vpliva število delovnih dni, lahko države članice posredujejo tudi te spremenljivke v obliki, popravljeni za število delovnih dni. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a v zvezi s spremembo seznama spremenljivk, ki jih je treba posredovati v obliki, popravljeni za število delovnih dni.“

„2. Poleg tega se spremenljivka proizvodnje (št. 110) in spremenljivka opravljenih delovnih ur (št. 220) posredujeta v obliki, popravljeni za število delovnih dni. Kadar koli na druge spremenljivke vpliva število delovnih dni, lahko države članice posredujejo tudi te spremenljivke v obliki, popravljeni za število delovnih dni. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a za spremembo seznama spremenljivk, ki jih je treba posredovati v obliki, popravljeni za število delovnih dni.“

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (tj. sprememba).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>106</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 6 – točka vii</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Priloga A – točka f – točka 8</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„8. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a, s katerimi v zvezi s spremenljivko uvoznih cen (št. 340) določi pogoje za uporabo evropskega vzorčnega načrta, kot je opredeljeno v točki (d) prvega pododstavka člena 4(2).“

„8. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a, s katerimi v zvezi s spremenljivko uvoznih cen (št. 340) dopolni to uredbo z določitvijo pogojev za uporabo evropskega vzorčnega načrta, kot je opredeljeno v točki (d) prvega pododstavka člena 4(2).“

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>107</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 6 – točka viii</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Priloga A – točka f – točka 9</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„9. Spremenljivki za tuje trge (št. 122 in 312) se pošljeta posebej za euroobmočje in posebej za območje brez eura. To razlikovanje se uporablja za vso industrijo, opredeljeno kot področja B do E NACE Rev. 2, MIGS, področje (ena črka) in dvomestno raven oddelka NACE Rev. 2. Informacije za področji D in E NACE Rev. 2 niso potrebne za spremenljivko 122. Poleg tega se spremenljivka uvozne cene (št. 340) pošlje glede na razdelitev na euroobmočje in območje brez eura. To razlikovanje se uporablja za vso industrijo, opredeljeno kot področja B do E CPA, MIGS, področje (ena črka) in dvomestno raven oddelka CPA. „Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a, s katerimi za razlikovanje med euroobmočjem in območjem brez eura določi pogoje za uporabo evropskih vzorčnih načrtov, kot je opredeljeno v točki (d) prvega pododstavka člena 4(2). V evropskem vzorčnem načrtu je obseg spremenljivke uvoznih cen lahko omejen na uvoz proizvodov iz držav, ki niso v euroobmočju. Tistim državam članicam, ki niso sprejele eura za svojo valuto, pri posredovanju spremenljivk 122, 312 in 340 ni treba razlikovati med euroobmočjem in območjem brez eura.

„9. Spremenljivki za tuje trge (št. 122 in 312) se pošljeta posebej za območje eura in posebej za območje brez eura. To razlikovanje se uporablja za vso industrijo, opredeljeno kot področja B do E NACE Rev. 2, MIGS, področje (ena črka) in dvomestno raven oddelka NACE Rev. 2. Informacije za področji D in E NACE Rev. 2 niso potrebne za spremenljivko 122. Poleg tega se spremenljivka uvozne cene (št. 340) pošlje glede na razdelitev na območje eura in območje brez eura. To razlikovanje se uporablja za vso industrijo, opredeljeno kot področja B do E CPA, MIGS, področje (ena črka) in dvomestno raven oddelka CPA. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a, s katerimi za razlikovanje med območjem eura in območjem brez eura to uredbo dopolni z določitvijo pogojev za uporabo evropskih vzorčnih načrtov, kot je opredeljeno v točki (d) prvega pododstavka člena 4(2). V evropskem vzorčnem načrtu je obseg spremenljivke uvoznih cen lahko omejen na uvoz proizvodov iz držav, ki niso v območju eura. Tistim državam članicam, ki niso sprejele eura za svojo valuto, pri posredovanju spremenljivk 122, 312 in 340 ni treba razlikovati med območjem eura in območjem brez eura.;

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Izraz „območje eura“ je uradni izraz za skupino držav, ki so sprejele euro kot svojo skupno valuto. Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>108</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 7 – točka i</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Priloga B – točka b – točka 4</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a v zvezi z uporabo drugih enot opazovanja.“

„4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a za dopolnitev te uredbe z omogočanjem uporabe drugih enot opazovanja.“

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev) in področja uporabe.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>109</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 7 – točka iv</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Priloga B – točka d – točka 2 – pododstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar koli na druge spremenljivke vpliva število delovnih dni, lahko države članice posredujejo tudi te spremenljivke v obliki, popravljeni za število delovnih dni. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a v zvezi s spremembo seznama spremenljivk, ki jih je treba posredovati v obliki, popravljeni za število delovnih dni.“

Kadar koli na druge spremenljivke vpliva število delovnih dni, lahko države članice posredujejo tudi te spremenljivke v obliki, popravljeni za število delovnih dni. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a za spremembo seznama spremenljivk, ki jih je treba posredovati v obliki, popravljeni za število delovnih dni.“

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (tj. sprememba).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>110</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 8 – točka i</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Priloga C – točka b – točka 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a v zvezi z uporabo drugih enot opazovanja.“

„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a za dopolnitev te uredbe z omogočanjem uporabe drugih enot opazovanja.“

(Sklic v glavi na prilogo („Priloga I – Del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 8 – točka i“) ustreza sklicu „Priloga I – Del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 9 – točka i“ predloga Komisije. Do neskladja je prišlo zaradi napačnega številčenja (Priloga I, Del VII, točka 57, odstavek 4, točka 8 manjka) v predlogu Komisije.)

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev) in področja uporabe.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>111</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 8 – točka iii</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Priloga C – točka c – točka 4</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iii) zadnji odstavek točke (c)4 se črta;

(iii) tretji pododstavek točke (c)4 se črta;

(Sklic v glavi na prilogo („Priloga I – Del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 8 – točka iii“) ustreza sklicu „Priloga I – Del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 9 – točka iii“ predloga Komisije. Do neskladja je prišlo zaradi napačnega številčenja (Priloga I, Del VII, točka 57, odstavek 4, točka 8 manjka) v predlogu Komisije.)

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Uskladitev besedila s standardi za pripravo zakonodajnih aktov Unije.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>112</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 8 – točka iv</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Priloga C – točka d – točka 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„2. Tudi spremenljivki prihodki od prodaje (št. 120) in obseg prodaje (št. 123) se posredujeta v obliki, popravljeni za število delovnih dni. Kadar koli na druge spremenljivke vpliva število delovnih dni, lahko države članice posredujejo tudi te spremenljivke v obliki, popravljeni za število delovnih dni. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a v zvezi s spremembo seznama spremenljivk, ki jih je treba posredovati v obliki, popravljeni za število delovnih dni.“

„2. Tudi spremenljivki prihodki od prodaje (št. 120) in obseg prodaje (št. 123) se posredujeta v obliki, popravljeni za število delovnih dni. Kadar koli na druge spremenljivke vpliva število delovnih dni, lahko države članice posredujejo tudi te spremenljivke v obliki, popravljeni za število delovnih dni. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a za spremembo seznama spremenljivk, ki jih je treba posredovati v obliki, popravljeni za število delovnih dni.“

(Sklic v glavi na prilogo („Priloga I – Del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 8 – točka iv“) ustreza sklicu „Priloga I – Del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 9 – točka iv“ predloga Komisije. Do neskladja je prišlo zaradi napačnega številčenja (Priloga I, Del VII, točka 57, odstavek 4, točka 8 manjka) v predlogu Komisije.)

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (tj. sprememba).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>113</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 8 – točka v</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Priloga C – točka g – točka 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„2. Spremenljivke prihodkov od prodaje (št. 120) in deflatorja prodaje/obsega prodaje (št. 330/123) se posredujejo v enem mesecu na nivoju razčlenitve, opredeljenem v odstavku 3 pod črko (f) te priloge. Države članice se lahko odločijo za udeležbo pri spremenljivkah prihodkov od prodaje, št. 120, in deflatorja prodaje/obsega prodaje, št. 330/123, in sicer s sodelovanjem skladno z razmestitvijo v evropskem vzorčnem načrtu, kot je opredeljen v točki (d) prvega pododstavka člena 4(2). Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a v zvezi s pogoji za razmestitev v evropskem vzorčnem načrtu .“

„2. Spremenljivke prihodkov od prodaje (št. 120) in deflatorja prodaje/obsega prodaje (št. 330/123) se posredujejo v enem mesecu na nivoju razčlenitve, opredeljenem v odstavku 3 pod črko (f) te priloge. Države članice se lahko odločijo za udeležbo pri spremenljivkah prihodkov od prodaje, št. 120, in deflatorja prodaje/obsega prodaje, št. 330/123, in sicer s sodelovanjem skladno z razmestitvijo v evropskem vzorčnem načrtu, kot je opredeljen v točki (d) prvega pododstavka člena 4(2). Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pogojev za razmestitev v evropskem vzorčnem načrtu.“

(Sklic v glavi na prilogo („Priloga I – Del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 8 – točka v“) ustreza sklicu „Priloga I – Del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 9 – točka v“ predloga Komisije. Do neskladja je prišlo zaradi napačnega številčenja (Priloga I, Del VII, točka 57, odstavek 4, točka 8 manjka) v predlogu Komisije.)

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>114</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 9 – točka i</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Priloga D – točka b – točka 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a v zvezi z uporabo drugih enot opazovanja.“

„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a za dopolnitev te uredbe z omogočanjem uporabe drugih enot opazovanja.“

(Sklic v glavi na prilogo („Priloga I – Del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 9 – točka i“) ustreza sklicu „Priloga I – Del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 10 – točka i“ predloga Komisije. Do neskladja je prišlo zaradi napačnega številčenja (Priloga I, Del VII, točka 57, odstavek 4, točka 8 manjka) v predlogu Komisije.)

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev) in področja uporabe.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>115</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 9 – točka iv</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Priloga D – točka d – točka 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„2. Spremenljivko prihodki od prodaje (št. 120) je tudi treba posredovati v obliki, popravljeni za število delovnih dni. Kadar koli na druge spremenljivke vpliva število delovnih dni, lahko države članice posredujejo tudi te spremenljivke v obliki, popravljeni za število delovnih dni. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a v zvezi s spremembo seznama spremenljivk, ki jih je treba posredovati v obliki, popravljeni za število delovnih dni.“

„2. Spremenljivko prihodki od prodaje (št. 120) je tudi treba posredovati v obliki, popravljeni za število delovnih dni. Kadar koli na druge spremenljivke vpliva število delovnih dni, lahko države članice posredujejo tudi te spremenljivke v obliki, popravljeni za število delovnih dni. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom18a za spremembo seznama spremenljivk, ki jih je treba posredovati v obliki, popravljeni za število delovnih dni.“

(Sklic v glavi na prilogo („Priloga I – Del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 9 – točka iv“) ustreza sklicu „Priloga I – Del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 10 – točka iv“ predloga Komisije. Do neskladja je prišlo zaradi napačnega številčenja (Priloga I, Del VII, točka 57, odstavek 4, točka 8 manjka) v predlogu Komisije.)

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>116</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VII – točka 58 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za prilagoditev Uredbe (ES) št. 530/1999 zaradi upoštevanja gospodarskih in tehničnih sprememb bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z dopolnitvijo navedene uredbe z opredelitvijo in razčlenitvijo informacij, ki jih je treba zagotoviti, ter merili za oceno kvalitete. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

Za prilagoditev Uredbe (ES) št. 530/1999 zaradi upoštevanja gospodarskih in tehničnih sprememb bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z dopolnitvijo navedene uredbe z opredelitvijo in razčlenitvijo informacij, ki jih je treba zagotoviti, ter merili za oceno kakovosti statistike. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Uskladitev s predlogom spremembe člena 10(3) Uredbe (ES) št. 530/1999.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>117</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VII – točka 58 – odstavek 3 – točka 1</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 530/1999</DocAmend2>

<Article2>Člen 6 – odstavek 3</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a v zvezi z opredelitvijo in razčlenitvijo informacij, ki jih je treba zagotoviti v skladu z odstavkoma 1 in 2 tega člena. Ti delegirani akti se sprejmejo za vsako referenčno obdobje najmanj devet mesecev pred začetkom referenčnega obdobja.“

„3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a za dopolnitev te uredbe s podrobnejšo opredelitvijo in razčlenitvijo informacij, ki jih je treba zagotoviti v skladu z odstavkoma 1 in 2 tega člena. Ti delegirani akti se sprejmejo za vsako referenčno obdobje najmanj devet mesecev pred začetkom referenčnega obdobja.“

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>118</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VII – točka 58 – odstavek 3 – točka 3</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 530/1999</DocAmend2>

<Article2>Člen 10 – odstavek 3</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a v zvezi z merili za oceno kvalitete. Navedeni delegirani akti se sprejmejo za vsako referenčno obdobje najmanj devet mesecev pred začetkom referenčnega obdobja.“

„3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a za dopolnitev te uredbe z določitvijo meril za oceno kakovosti statistike. Navedeni delegirani akti se sprejmejo za vsako referenčno obdobje najmanj devet mesecev pred začetkom referenčnega obdobja.“

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev) in področja uporabe.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>119</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – del VII – točka 58 – odstavek 3 – točka 4</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 530/1999</DocAmend2>

<Article2>Člen 10a – odstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6(3) in člena 10(3) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6(3) in člena 10(3) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od