Процедура : 2016/0156(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0191/2019

Внесени текстове :

A8-0191/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/04/2019 - 8.4

Приети текстове :

P8_TA(2019)0362

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 186kWORD 55k
9.4.2019
PE 636.202v02-00 A8-0191/2019

относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумение между Европейския съюз и правителството на Република Филипини относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

(15056/2018 – C8‑0051/2019 – 2016/0156(NLE))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Йозо Радош

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумение между Европейския съюз и правителството на Република Филипини относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

(15056/2018 – C8‑0051/2019 – 2016/0156(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (15056/2018),

–  като взе предвид проекта на споразумение между Европейския съюз и правителството на Република Филипини относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги(1),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 100, параграф 2 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0051/2019),

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по транспорт и туризъм (A8-0191/2019),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Филипини.

(1)

OВ L 322, 18.12.2018 г., стр. 3.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Обща информация

Обичайна практика бе държавите – членки на Съюза, да сключват двустранни споразумения за въздухоплавателни услуги с трети държави. При все това клаузите за определяне на въздушен превозвач в този род споразумения противоречат на правото на Съюза, тъй като позволяват на трета държава да отхвърли, оттегли или временно да прекрати разрешенията или лицензите на въздушен превозвач, определен от държава членка, който обаче не е притежаван в значителната си част и не е действително контролиран от тази държава членка или нейни граждани. Съдът постанови, че това представлява дискриминация спрямо въздушните превозвачи от ЕС, установени на територията на дадена държава членка, но притежавани и контролирани от граждани на други държави членки (член 49 от Договора за функционирането на Европейския съюз).

След решенията на Съда по т. нар. дела „Открито небе“, на 5 юни 2003 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с трети държави за замяната на някои разпоредби на съществуващите двустранни споразумения за въздухоплавателни услуги със споразумение на равнището на Съюза („хоризонтално упълномощаване“). Целта на тези споразумения е да се предостави на всички въздушни превозвачи от ЕС недискриминационен достъп до маршрути между Европейския съюз и трети държави.

Процес на преговори

Като се има предвид, че някои разпоредби от десетте двустранни споразумения за въздухоплавателни услуги между държави членки и Република Филипини са в противоречие с правото на Съюза, на 27 май 2016 г. Комисията представи своето предложение за сключване на споразумение между Европейския съюз и правителството на Република Филипини относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги. На 29 ноември 2018 г. в Брюксел в края на процеса на преговорите и двете страни подписаха проекта на споразумение, а на 18 февруари 2019 г. Съветът призова Европейския парламент да даде своето одобрение.

Съдържание на споразумението

За да бъдат изпълнени изискванията на „хоризонталното упълномощаване“, Комисията договори с Република Филипини споразумение, което заменя някои разпоредби в съществуващите двустранни споразумения за въздухоплавателни услуги между държави членки и Република Филипини. Член 2 от проекта за споразумение заменя традиционните клаузи за определяне на въздушен превозвач с такава клауза на ЕС, позволяваща на всички превозвачи от ЕС да се възползват от правото на установяване. С член 5 се решават потенциални конфликти с разпоредбите на Съюза относно конкуренцията.

За да се гарантира спазването на правото на Съюза, бяха въведени и други разпоредби, по-конкретно относно данъчното облагане на авиационното гориво или задължителните търговски споразумения между въздушните превозвачи, като чрез тях се изменят или допълват съществуващи разпоредби в двустранните споразумения за въздухоплавателни услуги между държави членки и трети държави.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение между ЕС и правителството на Република Филипини относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

Позовавания

15056/2018 – C8-0051/2019 – COM(2016)03032016/0156(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

19.2.2019

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

11.3.2019

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

11.3.2019

 

 

 

Недадени становища

       Дата на решението

AFET

4.4.2019

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Jozo Radoš

1.8.2016

 

 

 

Дата на приемане

8.4.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Wim van de Camp

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Michael Detjen, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Peter Kouroumbashev, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Olle Ludvigsson, Francisco José Millán Mon, Andrey Novakov

Дата на внасяне

9.4.2019


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

31

+

ALDE

Gesine Meissner, Matthijs van Miltenburg, Jozo Radoš, Dominique Riquet

ENF

Marie-Christine Arnautu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter-Lebrecht Koch, Francisco José Millán Mon, Andrey Novakov, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen

S&D

Inés Ayala Sender, José Blanco López, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Eider Gardiazabal Rubial, Maria Grapini, John Howarth, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 12 април 2019 г.Правна информация