Postup : 2016/0156(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0191/2019

Předložené texty :

A8-0191/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/04/2019 - 8.4

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0362

DOPORUČENÍ     ***
PDF 170kWORD 54k
9.4.2019
PE 636.202v02-00 A8-0191/2019

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Filipínské republiky o některých aspektech leteckých služeb jménem Unie

(15056/2018 – C8-0051/2019 – 2016/0156(NLE))

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodaj: Jozo Radoš

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Filipínské republiky o některých aspektech leteckých služeb jménem Unie

(15056/2018 – C8-0051/2019 – 2016/0156(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (15056/2018),

–  s ohledem na návrh dohody mezi Evropskou unií a vládou Filipínské republiky o některých aspektech leteckých služeb(1),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 100 odst. 2 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0051/2019),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0191/2019),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Filipínské republiky.

(1)

Úř. věst. L 322, 18.12.2018, s. 3.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti

Členské státy Unie tradičně uzavírají dvojstranné dohody o leteckých službách se třetími zeměmi. Doložky o určení v těchto dohodách však byly v rozporu s právem Unie, protože třetí zemi umožnily zamítnout, zrušit nebo pozastavit povolení nebo oprávnění leteckého dopravce, který byl určen členským státem, není však významným dílem ve vlastnictví tohoto členského státu či jeho státních příslušníků a ani nepodléhá jejich faktické kontrole. Soud Evropské Unie rozhodl, že to představuje diskriminaci leteckých dopravců EU, kteří jsou usazeni na území některého členského státu, přitom je však vlastní a kontrolují státní příslušníci jiných členských států (článek 49 Smlouvy o fungování Evropské unie).

Na základě rozsudků Soudního dvora ve věcech tzv. „otevřeného nebe“ pověřila Rada dne 5. června 2003 Komisi, aby zahájila jednání se třetími zeměmi o nahrazení některých ustanovení stávajících dvoustranných dohod o leteckých službách dohodou na úrovni Unie („horizontální pověření“). Cílem těchto dohod je poskytnout všem leteckým dopravcům EU nediskriminační přístup k leteckým trasám mezi Evropskou unií a třetími zeměmi.

Proces vyjednávání

Vzhledem k tomu, že některá ustanovení deseti dvoustranných dohod mezi členskými státy a Filipínskou republikou o leteckých službách byla v rozporu s právem Unie, předložila Komise dne 27. května 2016 svůj návrh na uzavření dohody mezi Evropskou unií a vládou Filipínské republiky o některých aspektech leteckých služeb. Na konci procesu jednání obě strany podepsaly návrh dohody dne 29. listopadu 2018 v Bruselu a dne 18. února 2019 se Rada obrátila na Evropský parlament s žádostí o udělení souhlasu.

Obsah dohody

V zájmu dodržování „horizontálního pověření“ vyjednala Komise s Filipínskou republikou dohodu, která nahrazuje některá ustanovení stávajících dvoustranných dohod mezi členskými státy a Filipínskou republikou o leteckých službách. Článek 2 návrhu dohody nahrazuje tradiční doložky o určení „doložkou EU o určení, která všem dopravcům Evropské unie umožňuje využívat výhod plynoucích z práva usazování. Článek 5 řeší případné rozpory s předpisy Unie v oblasti hospodářské soutěže.

Pro účely zajištění souladu s právem Unie byla zavedena další ustanovení, týkající se zejména zdanění leteckých pohonných hmot a závazných obchodních dohod mezi leteckými společnostmi, která mají sloužit ke změně či doplnění stávajících ustanovení v dvoustranných dohodách mezi členskými státy a třetími zeměmi o leteckých službách.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Dohoda mezi EU a vládou Filipínské republiky o některých aspektech leteckých služeb

Referenční údaje

15056/2018 – C8-0051/2019 – COM(2016)03032016/0156(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

19.2.2019

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

11.3.2019

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

11.3.2019

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

AFET

4.4.2019

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Jozo Radoš

1.8.2016

 

 

 

Datum přijetí

8.4.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

31

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Wim van de Camp

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Michael Detjen, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Peter Kouroumbashev, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Olle Ludvigsson, Francisco José Millán Mon, Andrey Novakov

Datum předložení

9.4.2019


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

31

+

ALDE

Gesine Meissner, Matthijs van Miltenburg, Jozo Radoš, Dominique Riquet

ENF

Marie-Christine Arnautu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter-Lebrecht Koch, Francisco José Millán Mon, Andrey Novakov, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen

S&D

Inés Ayala Sender, José Blanco López, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Eider Gardiazabal Rubial, Maria Grapini, John Howarth, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 12. dubna 2019Právní upozornění