Procedure : 2016/0156(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0191/2019

Indgivne tekster :

A8-0191/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/04/2019 - 8.4

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0362

HENSTILLING     ***
PDF 162kWORD 54k
9.4.2019
PE 636.202v02-00 A8-0191/2019

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne

af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Filippinernes regering om visse aspekter af lufttrafik

(15056/2018 – C8-0051/2019 – 2016/0156(NLE))

Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Jozo Radoš

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne

af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Filippinernes regering om visse aspekter af lufttrafik

(15056/2018 – C8-0051/2019 – 2016/0156(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (15056/2018),

–  der henviser til udkast til aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Filippinernes regering om visse aspekter af lufttrafik(1),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 100, stk. 2, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0051/2019),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0191/2019),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Republikken Filippinernes regering og parlament.

(1)

EUT L 322 af 18.12.2018, s. 3.


BEGRUNDELSE

Baggrund

EU's medlemsstater har traditionelt indgået bilaterale lufttrafikaftaler med tredjelande. Udpegningsbestemmelserne i disse aftaler var imidlertid i strid med EU-retten, eftersom de gav tredjelande ret til at afslå, tilbagekalde eller suspendere tilladelser eller godkendelser til et luftfartsselskab, som en medlemsstat har udpeget, men som ikke hovedsagelig ejes og reelt kontrolleres af den pågældende medlemsstat eller statsborgere i denne. EU-Domstolen fastslog, at dette var diskriminerende over for EU-luftfartsselskaber, der er etableret på en medlemsstats område, men ejes og kontrolleres af statsborgere i andre medlemsstater (artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde).

Efter Domstolens domme i de såkaldte "Open Skies"-sager bemyndigede Rådet den 5. juni 2003 Kommissionen til at indlede forhandlinger med tredjelande om en EU-aftale, som skulle træde i stedet for visse bestemmelser i eksisterende bilaterale lufttrafikaftaler (den "horisontale bemyndigelse"). Formålet med sådanne aftaler er at give alle EU-luftfartsselskaber adgang til luftruter mellem Den Europæiske Union og tredjelande uden forskelsbehandling.

Forhandlingsproces

Eftersom visse bestemmelser i de ti bilaterale lufttrafikaftaler mellem medlemsstaterne og Republikken Filippinerne var i strid med EU-retten, forelagde Kommissionen den 27. maj 2016 sit forslag til indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Filippinernes regering om visse aspekter af lufttrafik. Ved afslutningen af forhandlingsprocessen undertegnede begge parter udkastet til aftale den 29. november 2018 i Bruxelles, og den 18. februar 2019 anmodede Rådet Europa-Parlamentet om at godkende aftalen.

Aftalens indhold

For at overholde den "horisontale bemyndigelse" har Kommissionen ført forhandlinger om en aftale med Republikken Filippinerne, der træder i stedet for visse bestemmelser i de eksisterende bilaterale lufttrafikaftaler mellem medlemsstaterne og Republikken Filippinerne. Artikel 2 i udkastet til aftale erstatter de traditionelle udpegningsbestemmelser med en bestemmelse om EU-udpegning, således at alle EU-luftfartsselskaber kan udnytte deres frie etableringsret. I artikel 5 løses potentielle konflikter med EU's konkurrenceregler.

Andre bestemmelser, navnlig om beskatning af flybrændstof og obligatoriske handelsaftaler mellem luftfartsselskaber, blev indført for at sikre overensstemmelse med EU-retten, og de ændrer eller supplerer eksisterende bestemmelser i bilaterale lufttrafikaftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Aftale mellem EU og Republikken Filippinernes regering om visse aspekter af lufttrafik

Referencer

15056/2018 – C8-0051/2019 – COM(2016)03032016/0156(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

19.2.2019

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

11.3.2019

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

11.3.2019

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

AFET

4.4.2019

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Jozo Radoš

1.8.2016

 

 

 

Dato for vedtagelse

8.4.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

31

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Wim van de Camp

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Michael Detjen, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Peter Kouroumbashev, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Olle Ludvigsson, Francisco José Millán Mon, Andrey Novakov

Dato for indgivelse

9.4.2019


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

31

+

ALDE

Gesine Meissner, Matthijs van Miltenburg, Jozo Radoš, Dominique Riquet

ENF

Marie-Christine Arnautu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter-Lebrecht Koch, Francisco José Millán Mon, Andrey Novakov, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen

S&D

Inés Ayala Sender, José Blanco López, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Eider Gardiazabal Rubial, Maria Grapini, John Howarth, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 12. april 2019Juridisk meddelelse