Menetlus : 2016/0156(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0191/2019

Esitatud tekstid :

A8-0191/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/04/2019 - 8.4

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0362

SOOVITUS     ***
PDF 154kWORD 54k
9.4.2019
PE 636.202v02-00 A8-0191/2019

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Filipiini Vabariigi valitsuse vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta

(15056/2018 – C8-0051/2019 – 2016/0156(NLE))

Transpordi- ja turismikomisjon

Raportöör: Jozo Radoš

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Filipiini Vabariigi valitsuse vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta

(15056/2018 – C8-0051/2019 – 2016/0156(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (15056/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Filipiini Vabariigi valitsuse vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu eelnõu(1),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 100 lõikele 2 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C8-0051/2019),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust (A8-0191/2019),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Filipiini Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

(1)

ELT L 322, 18.12.2018, lk 3.


SELETUSKIRI

Taust

Traditsiooniliselt on liidu liikmesriigid sõlminud kolmandate riikidega kahepoolsed lennunduslepingud. Lepingute määramissätted on aga vastuolus liidu õigusega, kuna need võimaldavad kolmandal riigil keelduda tegevus- või muude lubade andmisest liikmesriigi määratud lennuettevõtjale, kes ei kuulu olulisel määral kõnealuse liikmesriigi või selle kodanike omandusse ega tegeliku kontrolli alla, samuti sellised tegevus- või muud load tühistada või peatada. Euroopa Liidu Kohus on otsustanud, et sellega diskrimineeritakse ELi lennuettevõtjaid, kes on asutatud ühe liikmesriigi territooriumil, kuid kuuluvad mõne teise liikmesriigi kodanike omandusse ning on nende kontrolli all (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 49).

Pärast Euroopa Kohtu otsuseid „avatud lennunduspiirkonna lepingutega“ seotud kohtuasjades volitas nõukogu 5. juunil 2003 komisjoni alustama kolmandate riikidega läbirääkimisi kehtivate kahepoolsete lennunduslepingute teatavate sätete asendamiseks Euroopa Liidu tasandil sõlmitava lepinguga (nn horisontaalsed volitused). Selliste lepingute eesmärk on anda kõikidele ELi lennuettevõtjatele mittediskrimineeriv juurdepääs Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahelistele lennuliinidele.

Läbirääkimisprotsess

Arvestades, et Euroopa Liidu ja Filipiini Vabariigi vahel sõlmitud kahepoolse lennunduskokkuleppe mõned sätted on vastuolus liidu õigusega, esitas komisjon 27. mail 2016. aastal ettepaneku teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimiseks Euroopa Liidu ja Filipiini Vabariigi valitsuse vahel. Läbirääkimiste tulemusena allkirjastasid mõlemad pooled 29. novembril 2018 Brüsselis lepingu eelnõu ja 18. veebruaril 2019 pöördus nõukogu Euroopa Parlamendi poole palvega anda oma nõusolek.

Kokkuleppe sisu

Nn horisontaalsete volituste täitmiseks pidas komisjon Filipiini Vabariigi esindajatega läbirääkimisi, et sõlmida leping, millega asendatakse liikmesriikide ja Filipiini Vabariigi vaheliste kehtivate kahepoolsete lennunduslepingute teatavad sätted. Lepingu eelnõu artikliga 2 asendatakse tavapärased määramissätted ELi määramissättega, mis tagab kõigile ELi lennuettevõtjatele võimaluse kasutada asutamisõigust. Artikli 5 kohaselt lahendatakse võimalikud vastuolud liidu konkurentsieeskirjadega.

Kooskõla tagamiseks liidu õigusega lisati täiendavad sätted (eelkõige need, mis on seotud lennukikütuse maksustamisega ja lennuettevõtjate vaheliste kohustuslike ärikokkulepetega), mille eesmärk on muuta liikmesriikide ja kolmandate riikide vaheliste olemasolevate kahepoolsete lepingute sätteid või need asendada.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

ELi ning Filipiini Vabariigi valitsuse vaheline leping teatavate lennundusküsimuste kohta

Viited

15056/2018 – C8-0051/2019 – COM(2016)03032016/0156(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

19.2.2019

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

11.3.2019

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

11.3.2019

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

AFET

4.4.2019

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Jozo Radoš

1.8.2016

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

8.4.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

31

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Wim van de Camp

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Michael Detjen, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Peter Kouroumbashev, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Olle Ludvigsson, Francisco José Millán Mon, Andrey Novakov

Esitamise kuupäev

9.4.2019


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

31

+

ALDE

Gesine Meissner, Matthijs van Miltenburg, Jozo Radoš, Dominique Riquet

ENF

Marie-Christine Arnautu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter-Lebrecht Koch, Francisco José Millán Mon, Andrey Novakov, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen

S&D

Inés Ayala Sender, José Blanco López, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Eider Gardiazabal Rubial, Maria Grapini, John Howarth, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

0

 

 

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 12. aprill 2019Õigusalane teave