Postupak : 2016/0156(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0191/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0191/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 16/04/2019 - 8.4

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0362

PREPORUKA     ***
PDF 168kWORD 54k
9.4.2019
PE 636.202v02-00 A8-0191/2019

o Nacrtu odluke Vijeća  o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Vlade Republike Filipini o određenim aspektima usluga u zračnom prometu

(15056/2018 – C8-0051/2019 – 2016/0156(NLE))

Odbor za promet i turizam

Izvjestitelj: Jozo Radoš

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Vlade Republike Filipini o određenim aspektima usluga u zračnom prometu

(15056/2018 – C8-0051/2019 – 2016/0156(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (15056/2018),

–  uzimajući u obzir Nacrt sporazuma između Europske unije i Vlade Republike Filipini o određenim aspektima usluga zračnog prijevoza(1),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 100. stavkom 2. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0051/2019),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za promet i turizam (A8-0191/2019),

1.  daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Republike Filipina.

(1)

SL L 322, 18.12.2018., str. 3.


OBRAZLOŽENJE

Kontekst

Države članice EU-a tradicionalno sklapaju bilateralne sporazume o uslugama u zračnom prometu s trećim zemljama. Međutim, uobičajene klauzule o imenovanju u tim sporazumima u suprotnosti su s pravom Unije jer se trećim zemljama dopušta odbijanje, povlačenje ili obustava dozvola ili odobrenja zračnog prijevoznika kojeg je imenovala država članica, ali u kojem ta država članica ili njezini državljani nemaju znatan vlasnički udio ili nad kojim nemaju stvarnu kontrolu. Sud Europske unije presudio je da se time diskriminiraju zračni prijevoznici EU-a s poslovnim nastanom na državnom području države članice, ali koji su u vlasništvu ili pod kontrolom državljana drugih država članica (članak 49. Ugovora o funkcioniranju Europske unije).

Nakon presuda Suda Europske unije u predmetima pod nazivom „Otvoreno nebo”, Vijeće je 5. lipnja 2003. ovlastilo Komisiju za pokretanje pregovora s trećim zemljama o zamjeni određenih odredaba iz postojećih bilateralnih sporazuma o uslugama u zračnom prometu sporazumom na razini Unije („horizontalno ovlaštenje”). Cilj tih sporazuma je svim zračnim prijevoznicima iz EU-a omogućiti nediskriminirajući pristup zračnim putovima između Europske unije i trećih zemalja.

Pregovarački proces

Budući da su neke odredbe tih deset bilateralnih sporazuma o uslugama u zračnom prometu između država članica i Republike Filipini protivne pravu Europske unije, Komisija je 27. svibnja 2016. podnijela Prijedlog o sklapanju sporazuma između Europske unije i Vlade Republike Filipini o određenim aspektima usluga u zračnom prometu. Na kraju pregovaračkog procesa obje su strane 29. studenog 2018. u Bruxellesu potpisale Nacrt sporazuma, a Vijeće je 18. veljače 2019. pozvalo Europski parlament da dade svoju suglasnost.

Sadržaj Sporazuma

Kako bi se uskladila s „horizontalnim ovlaštenjem”, Komisija je postigla sporazum s Republikom Filipini kojim se zamjenjuju određene odredbe u postojećim bilateralnim sporazumima o uslugama u zračnom prometu između država članica i Republike Filipini. Člankom 2. Nacrta sporazuma uobičajene klauzule o imenovanju zamjenjuju se „klauzulom EU-a o imenovanju”, čime se svim prijevoznicima u EU-u omogućuje ostvarivanje prava poslovnog nastana. Člankom 5. rješavaju se moguće nedosljednosti s pravilima Unije o tržišnom natjecanju.

Uvedene su i druge odredbe, a posebno u pogledu oporezivanja avionskoga goriva ili obveznih trgovačkih sporazuma među zračnim prijevoznicima, kako bi se osigurala usklađenost s pravom Unije, a koje bi trebale služiti za izmjenu ili dopunu postojećih odredaba u bilateralnim sporazumima o uslugama u zračnom prometu između država članica i trećih zemalja.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sporazum između Europske unije i Vlade Republike Filipini o određenim aspektima usluga u zračnom prometu

Referentni dokumenti

15056/2018 – C8-0051/2019 – COM(2016)03032016/0156(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

19.2.2019

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

11.3.2019

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

11.3.2019

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

AFET

4.4.2019

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Jozo Radoš

1.8.2016

 

 

 

Datum usvajanja

8.4.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

31

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Wim van de Camp

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Michael Detjen, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Peter Kouroumbashev, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Olle Ludvigsson, Francisco José Millán Mon, Andrey Novakov

Datum podnošenja

9.4.2019


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

31

+

ALDE

Gesine Meissner, Matthijs van Miltenburg, Jozo Radoš, Dominique Riquet

ENF

Marie-Christine Arnautu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter-Lebrecht Koch, Francisco José Millán Mon, Andrey Novakov, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen

S&D

Inés Ayala Sender, José Blanco López, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Eider Gardiazabal Rubial, Maria Grapini, John Howarth, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 12. travnja 2019.Pravna napomena