Eljárás : 2016/0156(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0191/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0191/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 16/04/2019 - 8.4

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0362

AJÁNLÁS     ***
PDF 167kWORD 54k
9.4.2019
PE 636.202v02-00 A8-0191/2019

az Európai Unió és a Fülöp-szigeteki Köztársaság kormánya közötti, a légi közlekedési szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(15056/2018 – C8-0051/2019 – 2016/0156(NLE))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Jozo Radoš

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és a Fülöp-szigeteki Köztársaság kormánya közötti, a légi közlekedési szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(15056/2018 – C8-0051/2019 – 2016/0156(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (15056/2018),

–  tekintettel az Európai Unió és a Fülöp-szigeteki Köztársaság kormánya közötti, a légi közlekedési szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás tervezetére(1);

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 100. cikkének (2) bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontjával összhangban a Tanács által előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0051/2019),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkének (1) és (4) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság ajánlására (A8-0191/2019),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok és a Fülöp-szigeteki Köztársaság kormányainak és parlamentjeinek.

(1)

HL L 322., 2018.12.18., 3. o.


INDOKOLÁS

Előzmények

Az Unió tagállamai hagyományosan kétoldalú légi közlekedési megállapodásokat kötöttek harmadik országokkal. E megállapodások kijelölésre vonatkozó kikötései ugyanakkor ellentétesek voltak az uniós joggal, mert lehetővé tették egy harmadik ország számára, hogy az megtagadja, visszavonja vagy felfüggessze a valamely tagállam által kijelölt azon légi fuvarozó jogosítványait vagy engedélyeit, amely többségi tulajdona és tényleges ellenőrzése nem valamely tagállam vagy annak állampolgárai kezében van. A Bíróság úgy ítélte meg, hogy ez a valamely tagállamban székhellyel rendelkező, de más tagállamok állampolgárainak tulajdonában lévő és általuk ellenőrzött európai uniós légi fuvarozókkal szembeni hátrányos megkülönböztetésnek minősül (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 49. cikke).

Az Európai Bíróság úgynevezett „nyitott égbolt” ügyekben hozott ítéletei nyomán a Tanács 2003. június 5-én harmadik országokkal folytatandó tárgyalások megkezdésére hatalmazta fel a Bizottságot annak érdekében, hogy a meglévő kétoldalú légi közlekedési megállapodások egyes rendelkezéseinek helyébe uniós szintű megállapodás lépjen („horizontális felhatalmazás”). E megállapodások célja, hogy az Európai Unió valamennyi légi fuvarozója hátrányos megkülönböztetés nélkül férhessen hozzá az Európai Unió tagállamai és harmadik országok közötti légi útvonalakhoz.

A tárgyalások folyamata

Mivel a tagállamok és a Fülöp-szigeteki Köztársaság között létrejött tíz kétoldalú légi közlekedési megállapodás egyes rendelkezései ellentétesek voltak az uniós joggal, a Bizottság 2016. május 27-én benyújtotta az Európai Unió és a Fülöp-szigeteki Köztársaság kormánya közötti, a légi közlekedési szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás megkötésére irányuló javaslatát. A tárgyalási folyamat végén 2018. november 29-én Brüsszelben mindkét fél aláírta a megállapodás tervezetét, 2019. február 18-án pedig a Tanács az Európai Parlamenthez fordult annak egyetértését kérve.

A megállapodás tartalma

A „horizontális felhatalmazásnak” való megfelelés érdekében a Bizottság egy olyan megállapodás megkötéséről folytatott tárgyalásokat a Fülöp-szigeteki Köztársasággal, amely a tagállamok és a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti meglévő kétoldalú légi közlekedési megállapodások egyes rendelkezéseinek helyébe lép. A megállapodás tervezetének 2. cikke a kijelölésre vonatkozó hagyományos rendelkezések helyébe „a kijelölésre vonatkozó uniós rendelkezést” léptet, lehetővé téve az EU valamennyi légi fuvarozója számára, hogy éljen letelepedési jogával. Az 5. cikk feloldja az Európai Unió versenyjogi szabályaival való esetleges ellentmondásokat.

További, különösen a légi járművek üzemanyagaira kivetett adókra és a légitársaságok közötti kötelező kereskedelmi megállapodásokra vonatkozó rendelkezések kerültek bevezetésre az uniós jognak való megfelelés biztosítása érdekében, e rendelkezések pedig a tagállamok és a harmadik országok közötti kétoldalú légi közlekedési megállapodások meglévő rendelkezéseinek módosítására vagy kiegészítésére szolgálnak.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Unió és a Fülöp-szigeteki Köztársaság kormánya között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás

Hivatkozások

15056/2018 – C8-0051/2019 – COM(2016)03032016/0156(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

19.2.2019

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

11.3.2019

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

11.3.2019

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

AFET

4.4.2019

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Jozo Radoš

1.8.2016

 

 

 

Az elfogadás dátuma

8.4.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

31

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Wim van de Camp

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Michael Detjen, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Peter Kouroumbashev, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Olle Ludvigsson, Francisco José Millán Mon, Andrey Novakov

Benyújtás dátuma

9.4.2019


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

31

+

ALDE

Gesine Meissner, Matthijs van Miltenburg, Jozo Radoš, Dominique Riquet

ENF

Marie-Christine Arnautu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter-Lebrecht Koch, Francisco José Millán Mon, Andrey Novakov, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen

S&D

Inés Ayala Sender, José Blanco López, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Eider Gardiazabal Rubial, Maria Grapini, John Howarth, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. április 12.Jogi nyilatkozat