Procedūra : 2016/0156(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0191/2019

Pateikti tekstai :

A8-0191/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/04/2019 - 8.4

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0362

REKOMENDACIJA     ***
PDF 172kWORD 56k
9.4.2019
PE 636.202v02-00 A8-0191/2019

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Filipinų Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų sudarymo Sąjungos vardu projekto

(15056/2018 – C8-0051/2019 – 2016/0156(NLE))

Transporto ir turizmo komitetas

Pranešėjas: Jozo Radoš

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Filipinų Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų sudarymo Sąjungos vardu projekto

(15056/2018 – C8-0051/2019 – 2016/0156(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (15056/2018),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Filipinų Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų projektą(1),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 100 straipsnio 2 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C8-0051/2019),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendaciją (A8-0191/2019),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Filipinų Respublikos vyriausybėms ir parlamentams.

(1)

OL L 322, 2018 12 18, p. 3.


AIŠKINAMOJI DALIS

Bendroji informacija

Tradiciškai Europos Sąjungos valstybės narės su trečiosiomis valstybėmis sudaro dvišalius susitarimus dėl oro susisiekimo paslaugų. Tačiau šių susitarimų nuostatos dėl oro vežėjų paskyrimo prieštaravo Sąjungos teisei, nes pagal juos trečioji valstybė galėjo atsisakyti valstybės narės paskirtam, tačiau tai valstybei narei ar jos nacionaliniams subjektams nuosavybės teise nepriklausančiam ir jų veiksmingai nekontroliuojamam oro vežėjui išduoti leidimus ar suteikti įgaliojimus, juos atšaukti arba sustabdyti jų galiojimą. Teisingumo Teismas nusprendė, kad taip diskriminuojami vienos valstybės narės teritorijoje įsisteigę, bet kitų valstybių narių nacionaliniams subjektams priklausantys ir jų kontroliuojami ES vežėjai (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 49 straipsnis).

Atsižvelgdama į Teisingumo Teismo sprendimus atvirosios oro erdvės („Open Skies“) bylose, 2003 m. birželio 5 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su trečiosiomis valstybėmis dėl tam tikrų galiojančių dvišalių oro susisiekimo paslaugų susitarimų nuostatų pakeitimo Sąjungos lygmens susitarimu (toliau – horizontalieji įgaliojimai). Tokių susitarimų tikslas – visiems ES oro vežėjams suteikti lygias galimybes vykdyti skrydžius maršrutais, jungiančiais Europos Sąjungą su trečiosiomis valstybėmis.

Derybų eiga

Atsižvelgdama į tai, kad kai kurios dešimties valstybių narių ir Filipinų Respublikos dvišalių oro susisiekimo paslaugų susitarimų nuostatos prieštarauja Sąjungos teisės aktams, 2016 m. gegužės 27 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl Europos Sąjungos ir Filipinų Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų sudarymo. Baigiantis derybų procesui, 2018 m. lapkričio 29 d. abi šalys pasirašė susitarimo projektą Briuselyje, o 2019 m. vasario 18 d. Taryba kreipėsi į Europos Parlamentą, prašydama duoti pritarimą.

Susitarimo turinys

Siekdama laikytis horizontaliųjų įgaliojimų, Komisija derybomis su Filipinų Respublika pasiekė susitarimą, kuriuo pakeičiamos tam tikros galiojančių dvišalių valstybių narių ir Filipinų Respublikos oro susisiekimo paslaugų susitarimų nuostatos. Susitarimo projekto 2 straipsniu įprastinės oro vežėjų paskyrimo sąlygos pakeičiamos oro vežėjų paskyrimo ES mastu sąlyga – taip visiems ES vežėjams sudaromos sąlygos naudotis įsisteigimo teise. 5 straipsniu panaikinami galimi prieštaravimai Sąjungos konkurencijos taisyklėms.

Kitos nuostatos, visų pirma dėl aviacinių degalų apmokestinimo ar privalomų oro vežėjų komercinių susitarimų, buvo įtrauktos norint užtikrinti atitiktį Sąjungos teisei. Jomis iš dalies pakeičiamos ar papildomos galiojančios valstybių narių ir trečiųjų valstybių dvišalių oro susisiekimo paslaugų susitarimų nuostatos.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

ES ir Filipinų Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų

Nuorodos

15056/2018 – C8-0051/2019 – COM(2016)03032016/0156(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

19.2.2019

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

11.3.2019

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

11.3.2019

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

AFET

4.4.2019

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Jozo Radoš

1.8.2016

 

 

 

Priėmimo data

8.4.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

31

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Wim van de Camp

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Michael Detjen, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Peter Kouroumbashev, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Olle Ludvigsson, Francisco José Millán Mon, Andrey Novakov

Pateikimo data

9.4.2019


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

31

+

ALDE

Gesine Meissner, Matthijs van Miltenburg, Jozo Radoš, Dominique Riquet

ENF

Marie-Christine Arnautu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter-Lebrecht Koch, Francisco José Millán Mon, Andrey Novakov, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen

S&D

Inés Ayala Sender, José Blanco López, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Eider Gardiazabal Rubial, Maria Grapini, John Howarth, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. balandžio 12 d.Teisinis pranešimas