Procedūra : 2016/0156(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0191/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0191/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 16/04/2019 - 8.4

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0362

IETEIKUMS     ***
PDF 176kWORD 48k
9.4.2019
PE 636.202v02-00 A8-0191/2019

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Filipīnu Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

(15056/2018 – C8-0051/2019 – 2016/0156(NLE))

Transporta un tūrisma komiteja

Referents: Jozo Radoš

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Filipīnu Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

(15056/2018 – C8-0051/2019 – 2016/0156(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (15056/2018),

–  ņemot vērā projektu Nolīgumam starp Eiropas Savienību un Filipīnu Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem(1),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 100. panta 2. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu (C8-0051/2019),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu un 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ieteikumu (A8-0191/2019),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Filipīnu Republikas valdībai un parlamentam.

(1)

OV L 322, 18.12.2018., 3. lpp.


PASKAIDROJUMS

Vispārīga informācija

Savienības dalībvalstīm ir agrāk noslēgti divpusējie gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumi ar trešām valstīm. Tomēr pārvadātāja izraudzīšanas klauzulas šajos nolīgumos ir pretrunā Savienības tiesību aktiem, jo tās ļauj trešai valstij noraidīt, atsaukt vai apturēt tāda gaisa pārvadātāja atļaujas vai pilnvaras, kuru kāda dalībvalsts izraudzījusies, bet kas faktiski nepieder šai dalībvalstij vai tās valstspiederīgajiem un neatrodas to faktiskā kontrolē. Eiropas Savienības Tiesa nospriedusi, ka tas atzīstams par diskrimināciju pret tiem ES pārvadātājiem, kas veic uzņēmējdarbību kādas dalībvalsts teritorijā, bet pieder citu dalībvalstu valstspiederīgajiem un atrodas to kontrolē (skatīt Līguma par Eiropas Savienības darbību 49. pantu).

Ievērojot Tiesas spriedumus tā dēvētajās Open Skies lietās, Padome 2003. gada 5. jūnijā pilnvaroja Komisiju uzsākt sarunas ar trešām valstīm, lai ar Savienības līmeņa nolīgumu aizstātu atsevišķus noteikumus pašlaik spēkā esošajos divpusējos gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumos (“horizontālais pilnvarojums”). Šādu nolīgumu mērķis ir nodrošināt visiem ES gaisa pārvadātājiem nediskriminējošu piekļuvi maršrutiem starp Eiropas Savienību un trešām valstīm.

Sarunu process

Ņemot vērā to, ka daži noteikumi desmit divpusējos gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumos starp dalībvalstīm un Filipīnu Republiku bija pretrunā Savienības tiesību aktiem, Komisija 2016. gada 27. maijā iesniedza priekšlikumu noslēgt nolīgumu starp Eiropas Savienību un Filipīnu Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem. Sarunu procesa beigās 2018. gada 29. novembrī Briselē abas puses parakstīja nolīguma projektu un 2019. gada 18. februārī Padome prasīja Eiropas Parlamentam sniegt savu piekrišanu.

Nolīguma saturs

Lai panāktu atbilstību “horizontālā pilnvarojuma” prasībām, Komisija ar Filipīnu Republiku vienojās par tāda nolīguma noslēgšanu, ar ko tiktu aizstāti atsevišķi noteikumi spēkā esošajos divpusējos gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumos starp dalībvalstīm un Filipīnu Republiku. Ar nolīguma projekta 2. pantu parastās pārvadātāja izraudzīšanas klauzulas aizstāj ar ES pārvadātāja izraudzīšanas klauzulu, tādējādi tiesības veikt uzņēmējdarbību nodrošinot visiem ES pārvadātājiem. Ar nolīguma 5. pantu atrisinātas iespējamās pretrunas ar Savienības konkurences noteikumiem.

Lai nodrošinātu atbilstību Savienības tiesību aktiem, ieviesti vēl vairāki citi noteikumi, jo īpaši attiecībā uz nodokļiem aviācijas degvielai vai aviokompāniju noslēgtiem obligātiem komerclīgumiem, un to mērķis ir grozīt vai papildināt spēkā esošos noteikumus divpusējos gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumos starp dalībvalstīm un trešām valstīm.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Nolīgums starp ES un Filipīnu Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

Atsauces

15056/2018 – C8-0051/2019 – COM(2016)03032016/0156(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

19.2.2019

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

11.3.2019

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

11.3.2019

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

AFET

4.4.2019

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Jozo Radoš

1.8.2016

 

 

 

Pieņemšanas datums

8.4.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

31

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Wim van de Camp

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Michael Detjen, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Peter Kouroumbashev, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Olle Ludvigsson, Francisco José Millán Mon, Andrey Novakov

Iesniegšanas datums

9.4.2019


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

31

+

ALDE

Gesine Meissner, Matthijs van Miltenburg, Jozo Radoš, Dominique Riquet

ENF

Marie-Christine Arnautu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter-Lebrecht Koch, Francisco José Millán Mon, Andrey Novakov, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen

S&D

Inés Ayala Sender, José Blanco López, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Eider Gardiazabal Rubial, Maria Grapini, John Howarth, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 12. aprīlisJuridisks paziņojums