Procedură : 2016/0156(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0191/2019

Texte depuse :

A8-0191/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/04/2019 - 8.4

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0362

<Date>{09/04/2019}9.4.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0191/2019</NoDocSe>
PDF 169kWORD 54k

<TitreType>RECOMANDARE</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii a Acordului dintre Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Filipine privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene</Titre>

<DocRef>(15056/2018 – C8-0051/2019 – 2016/0156(NLE))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Comisia pentru transport și turism</Commission>

Raportor: <Depute>Jozo Radoš</Depute>

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii a Acordului dintre Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Filipine privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

(15056/2018 – C8-0051/2019 – 2016/0156(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

 având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (15056/2018),

 având în vedere proiectul de acord dintre Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Filipine privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene[1],

 având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 100 alineatul (2) și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0051/2019),

 având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere recomandarea Comisiei pentru transport și turism (A8-0191/2019),

1. aprobă încheierea acordului;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Filipine.

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

Context

În mod tradițional, statele membre ale Uniunii au încheiat acorduri bilaterale privind serviciile aeriene cu țări terțe. Totuși, clauzele de desemnare din aceste acorduri contravin dreptului Uniunii, deoarece ele permit unei țări terțe să respingă, să retragă sau să suspende permisele sau autorizațiile unui transportator aerian desemnat de un stat membru, dar care nu se află în proprietatea și sub controlul efectiv ale acelui stat membru sau ale resortisanților săi. Curtea de Justiție a constatat că acest fapt reprezintă o discriminare față de transportatorii aerieni din UE stabiliți pe teritoriul unui stat membru, dar deținuți și controlați de resortisanți ai altor state membre (articolul 49 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene).

Ca urmare a hotărârilor Curții în așa-numitele cauze „cer deschis”, la data de 5 iunie 2003 Consiliul a autorizat Comisia să deschidă negocieri cu țări terțe privind înlocuirea anumitor dispoziții din acordurile bilaterale existente privind serviciile aeriene cu un acord la nivelul Uniunii („autorizare orizontală”). Obiectivul acestor acorduri este de a oferi tuturor transportatorilor aerieni din UE acces nediscriminatoriu la rutele dintre Uniunea Europeană și țările terțe.

Procesul de negociere

Având în vedere faptul că unele dispoziții din cele zece acorduri bilaterale privind serviciile aeriene dintre statele membre și Republica Filipine contravin dreptului Uniunii, Comisia a prezentat, la 27 mai 2016, propunerea sa privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Filipine privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene. La sfârșitul procesului de negociere, ambele părți au semnat proiectul de acord la 29 noiembrie 2018, la Bruxelles, iar la 18 februarie 2019, Consiliul a solicitat aprobarea Parlamentului European.

Conținutul acordului

Pentru a asigura conformitatea cu „autorizarea orizontală”, Comisia a negociat un acord cu Republica Filipine care înlocuiește anumite dispoziții din acordurile bilaterale existente privind serviciile aeriene încheiate între statele membre și Republica Filipine. Articolul 2 din proiectul de acord înlocuiește clauzele de desemnare tradiționale cu o „clauză de desemnare a UE” care permite tuturor transportatorilor din UE să beneficieze de dreptul de stabilire. Articolul 5 soluționează potențialele conflicte cu normele Uniunii în materie de concurență.

Alte dispoziții, în special cele privind impozitarea carburantului pentru aviație și acordurile comerciale obligatorii dintre companiile aeriene, au fost introduse pentru a asigura respectarea dreptului Uniunii și sunt folosite pentru modificarea sau completarea dispozițiilor existente din acordurile bilaterale privind serviciile aeriene dintre statele membre și țările terțe.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Acordul dintre Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Filipine privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

Referințe

15056/2018 – C8-0051/2019 – COM(2016)03032016/0156(NLE)

Data sesizării

19.2.2019

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

TRAN

11.3.2019

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

 Data anunțului în plen

AFET

11.3.2019

 

 

 

Avize care nu au fost emise

 Data deciziei

AFET

4.4.2019

 

 

 

Raportor

 Data numirii

Jozo Radoš

1.8.2016

 

 

 

Data adoptării

8.4.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

31

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Wim van de Camp

Membri supleanți prezenți la votul final

Michael Detjen, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Peter Kouroumbashev, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Olle Ludvigsson, Francisco José Millán Mon, Andrey Novakov

Data depunerii

9.4.2019

 


 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

31

+

ALDE

Gesine Meissner, Matthijs van Miltenburg, Jozo Radoš, Dominique Riquet

ENF

Marie-Christine Arnautu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter-Lebrecht Koch, Francisco José Millán Mon, Andrey Novakov, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen

S&D

Inés Ayala Sender, José Blanco López, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Eider Gardiazabal Rubial, Maria Grapini, John Howarth, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

 

 

[1] JO L 322, 18.12.2018, p. 3.

Ultima actualizare: 12 aprilie 2019Notă juridică