Postup : 2019/0805(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0192/2019

Předložené texty :

A8-0192/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/04/2019 - 10.4

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0425

ZPRÁVA     *
PDF 169kWORD 54k
9.4.2019
PE 637.525v02-00 A8-0192/2019

o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření Dohody o justiční spolupráci v trestních věcech mezi Eurojustem a Dánským královstvím ze strany Eurojustu

(07770/2019 – C8‑0152/2019 – 2019/0805(CNS))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Claude Moraes

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření Dohody o justiční spolupráci v trestních věcech mezi Eurojustem a Dánským královstvím ze strany Eurojustu

(07770/2019 – C8‑0152/2019 – 2019/0805(CNS))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Rady (07770/2019),

–  s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění Amsterodamské smlouvy a článek 9 Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0152/2019),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti(1), a zejména na čl. 26a odst. 2 uvedeného rozhodnutí,

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0192/2019),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 63, 6.3.2002, s. 1.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Po „lisabonizaci“ Eurojustu, která zrušila rozhodnutí Rady 2002/187/SVV a nahradila ho nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1727 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust), je dohoda o justiční spolupráci v trestních věcech mezi Eurojustem a Dánskem nezbytná. Uvedené nařízení se použije ode dne 19. prosince 2019. Vzhledem ke zvláštnímu postavení Dánska v oblasti trestního soudnictví po Lisabonu (protokol č. 22) se nové nařízení na Dánsko nevztahuje a není jím vázáno. Dánsko však vyjádřilo přání dále se na činnostech Eurojustu podílet. V tomto ohledu musí být mezi Dánskem a Eurojustem sjednána dohoda o spolupráci (podobná dohodě, kterou Dánsko muselo sjednat po „lisabonizaci“ Europolu). V tomto ohledu bude mít Dánsko postavení na pomezí členského státu a třetí země. Bude mít například zástupce, který se bude účastnit zasedání kolegia bez hlasovacího práva, a Dánsko bude přispívat na příjmy Eurojustu. Ačkoli by společný systém justiční spolupráce v trestních věcech měl být pro všechny členské státy v zásadě pravidlem a je upřednostňován, dohoda s Dánskem je důležitá, aby bylo mimo jiné zaručeno následující: pokračování účasti Dánska ve struktuře Eurojustu (Dánsko je jeho součástí od počátku a aktivně v něm působí); Dánsko je součástí schengenského prostoru; Dánsko se účastní několika nástrojů bývalého třetího pilíře, zejména evropského zatýkacího rozkazu; Dánsko se bude podílet na financování Eurojustu; zachování společné unijní oblasti SVV; a uplatnění výsad evropského inspektora ochrany údajů a Soudního dvora.

V souladu se současným rozhodnutím Eurojustu lze takové dohody o spolupráci mezi Eurojustem a třetími zeměmi obsahující ujednání o výměně osobních údajů uzavírat pouze v případě, že se na dotyčný subjekt vztahuje Úmluva Rady Evropy ze dne 28. ledna 1981, nebo poté, co hodnocení potvrdí, že tento subjekt zajišťuje přiměřenou úroveň ochrany údajů. Pokud jde o ustanovení dohody o ochraně údajů, společný kontrolní orgán Eurojustu k nim vydal dne 28. března 2019 kladné stanovisko. Dánsko bude uplatňovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680(1), pokud jde o osobní údaje vyměňované na základě dohody, souhlasilo s konkrétními ustanoveními o ochraně údajů v dohodě obsaženými a uznává úlohu evropského inspektora ochrany údajů.

Vhledem ke všemu uvedenému tedy zpravodaj souhlasí s návrhem prováděcího rozhodnutí Rady, pokud jde o návrh dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Dánskem.

(1)

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Návrh prováděcího rozhodnutí Rady kterým se schvaluje uzavření Dohody o justiční spolupráci v trestních věcech mezi Eurojustem a Dánským královstvím ze strany Eurojustu

Referenční údaje

07770/2019 – C8-0152/2019 – 2019/0805(CNS)

Datum konzultace s EP

1.4.2019

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

3.4.2019

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

3.4.2019

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

JURI

3.4.2019

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Claude Moraes

3.4.2019

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

1.4.2019

Projednání ve výboru

2.4.2019

8.4.2019

 

 

Datum přijetí

8.4.2019

 

 

 

Datum předložení

9.4.2019

Poslední aktualizace: 12. dubna 2019Právní upozornění