Menetlus : 2019/0805(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0192/2019

Esitatud tekstid :

A8-0192/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 18/04/2019 - 10.4

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0425

RAPORT     *
PDF 152kWORD 54k
9.4.2019
PE 637.525v02-00 A8-0192/2019

nõukogu rakendusotsuse eelnõu kohta, millega kiidetakse heaks Eurojusti ja Taani Kuningriigi vahelise kriminaalõigusalase koostöö lepingu sõlmimine Eurojusti poolt

(07770/2019 – C8‑0152/2019 – 2019/0805(CNS))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Claude Moraes

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 1)

PR_NLE-CN_ImplDec_app

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu rakendusotsuse eelnõu kohta, millega kiidetakse heaks Eurojusti ja Taani Kuningriigi vahelise kriminaalõigusalase koostöö lepingu sõlmimine Eurojusti poolt

(07770/2019 – C8‑0152/2019 – 2019/0805(CNS))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu eelnõu (07770/2019),

–  võttes arvesse Amsterdami lepinguga muudetud Euroopa Liidu lepingu artikli 39 lõiget 1 ja protokolli nr 36 (üleminekusätete kohta) artiklit 9, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0152/2019),

–  võttes arvesse nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsust 2002/187/JSK, millega moodustatakse Eurojust, et tugevdada võitlust raskete kuritegude vastu(1), eelkõige selle artikli 26a lõiget 2,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 78c,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A8-0192/2019),

1.  kiidab nõukogu eelnõu heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1)

EÜT L 63, 6.3.2002, lk 1.


SELETUSKIRI

Eurojusti–Taani kriminaalõigusalase koostöö leping on vajalik Eurojusti „lissabonipäraseks“ muutmise tõttu, mille käigus nõukogu otsus 2002/187/JSK tunnistati kehtetuks ja asendati EP ja nõukogu 14. novembri 2018. aasta määrusega (EL) 2018/1727 Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) kohta. Määrust kohaldatakse alates 19. detsembrist 2019. Pidades silmas Taani eristaatust kriminaalõiguse valdkonnas pärast Lissaboni lepingut (protokoll nr 22), ei osale Taani uues määruses, mis ei ole Taani suhtes siduv. Sellegipoolest väljendas Taani soovi jätkata osalemist Eurojusti tegevuses. Seetõttu tuleb Taani ja Eurojusti vahel sõlmida koostööleping (sarnaselt lepinguga, mille Taani pidi sõlmima pärast Europoli kohandamist Lissaboni lepingule). Sellega seoses jääb Taani liikmesriigi ja kolmanda riigi vahelisse staatusesse. Näiteks osaleb Taani esindaja volinike kolleegiumi koosolekutel hääletusõiguseta ning Taani panustab Eurojusti tuludesse. Ehkki põhimõtteliselt peaks kõikide liikmesriikide puhul kehtima ühtne kriminaalõigusalase koostöö süsteem ja see on eelistatav, on Taaniga sõlmitud leping oluline muuhulgas järgmise tagamiseks: Taani osaluse jätkamine Eurojusti süsteemis (Taani on Eurojusti liige algusest peale ja tegutseb seal aktiivselt); Taani kuulub Schengeni alasse; Taani osaleb mitmes endises kolmanda samba õigusaktis, eelkõige Euroopa vahistamismääruses; Taani osaleb Eurojusti rahastamises; ühise ELi justiits- ja siseküsimuste valdkonna säilitamine ning Euroopa Andmekaitseinspektori ja Euroopa Kohtu eesõiguste kasutamine.

Vastavalt kehtivale Eurojusti otsusele võib selliseid Eurojusti ja kolmandate riikide vahelisi koostöölepinguid, mis sisaldavad isikuandmete vahetamise alaseid sätteid, sõlmida üksnes juhul, kui asjaomase üksuse suhtes kohaldatakse Euroopa Nõukogu 28. jaanuari 1981. aasta konventsiooni või kui läbiviidud hindamise tulemused kinnitavad, et kõnealuses üksuses on tagatud piisav andmekaitse tase. Eurojusti ühine järelevalveasutus esitas 28. märtsil 2019 lepingu andmekaitset käsitlevate sätete kohta positiivse arvamuse. Taani kohaldab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/680(1) seoses lepingu alusel vahetatavate isikuandmetega, nõustus andmekaitse erisätetega lepingus ning tunnistab Euroopa Andmekaitseinspektori rolli.

Seetõttu kiidab raportöör kõike eespool mainitut arvesse võttes nõukogu rakendusotsuse eelnõu Eurojusti ja Taani vahelise koostöölepingu sõlmimise kohta heaks.

(1)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK (ELT L 119, 4.5.2016, lk 89).


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu nõukogu rakendusotsus, millega kiidetakse heaks Eurojusti ja Taani Kuningriigi vahelise kriminaalõigusalase koostöö lepingu sõlmimine Eurojusti poolt

Viited

07770/2019 – C8-0152/2019 – 2019/0805(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

1.4.2019

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

3.4.2019

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

3.4.2019

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

JURI

3.4.2019

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Claude Moraes

3.4.2019

 

 

 

Lihtsustatud menetlus – otsuse kuupäev

1.4.2019

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

2.4.2019

8.4.2019

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

8.4.2019

 

 

 

Esitamise kuupäev

9.4.2019

Viimane päevakajastamine: 12. aprill 2019Õigusalane teave