Postupak : 2019/0805(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0192/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0192/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 18/04/2019 - 10.4

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0425

IZVJEŠĆE     *
PDF 163kWORD 55k
9.4.2019
PE 637.525v02-00 A8-0192/2019

o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o odobrenju sklapanja, od strane Eurojusta, Sporazuma o suradnji u kaznenom pravosuđu između Eurojusta i Kraljevine Danske

(07770/2019 – C8-0152/2019 – 2019/0805(CNS))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestitelj: Claude Moraes

(Pojednostavljeni postupak – članak 50. stavak 1. Poslovnika)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o odobrenju sklapanja, od strane Eurojusta, Sporazuma o suradnji u kaznenom pravosuđu između Eurojusta i Kraljevine Danske

(07770/2019 – C8-0152/2019 – 2019/0805(CNS))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt Vijeća (07770/2019),

–  uzimajući u obzir članak 39. stavak 1. Ugovora o Europskoj uniji, izmijenjen Ugovorom iz Amsterdama, i članak 9. Protokola br. 36 o prijelaznim odredbama, na temelju kojih se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0152/2019),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2002/187/PUP od 28. veljače 2002. kojom se osniva Eurojust s ciljem jačanja borbe protiv teških kaznenih djela(1), a posebno njezin članak 26.a stavak 2.,

–  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0192/2019),

1.  prihvaća Nacrt Vijeća;

2.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako se namjerava udaljiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

3.  traži od Vijeća da se s njim ponovno savjetuje ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji je Parlament prihvatio;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 63, 6.3.2002., str. 1.


OBRAZLOŽENJE

Sporazum o suradnji u kaznenom pravosuđu između Eurojusta i Danske potreban je s obzirom na „lisabonizaciju” Eurojusta kojom se Odluka Vijeća 2002/187/PUP stavlja izvan snage i zamjenjuje Uredbom (EU) 2018/1727 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o Agenciji Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust). Uredba će se primjenjivati od 19. prosinca 2019. godine. S obzirom na poseban status Danske u području kaznenog pravosuđa nakon Ugovora iz Lisabona (Protokol br. 22), Danska ne sudjeluje u novoj Uredbi niti je ona za nju obvezujuća. Međutim, Danska je izrazila želju za daljnjim sudjelovanjem u aktivnostima Eurojusta. S tim u vezi potrebno je sklopiti sporazum o suradnji između Danske i Eurojusta (sličan sporazumu koji je Danska morala sklopiti nakon „lisabonizacije” Europola). U tom će pogledu Danska imati status koji se primjenjuje na odnos države članice i treće zemlje. Na primjer, Danska će imati predstavnika koji sudjeluje na sastancima Kolegija, bez prava glasa, te će doprinositi prihodima Eurojusta. Iako bi u načelu zajednički sustav suradnje u kaznenom pravosuđu trebao biti pravilo za sve države članice te je poželjan, sporazum s Danskom važan je kako bi se, među ostalim, zajamčilo sljedeće: daljnje sudjelovanje Danske u strukturi Eurojusta (Danska je dio Eurojusta od samog početka i aktivno sudjeluje u njemu); Danska je dio schengenskog prostora; Danska sudjeluje u nekoliko instrumenata u okviru nekadašnjeg trećeg stupa, osobito europskom uhidbenom nalogu; Danska će sudjelovati u financiranju Eurojusta; očuvanje zajedničkog područja pravosuđa i unutarnjih poslova EU-a i primjena nadležnosti Europskog nadzornika za zaštitu podataka i Suda.

U skladu sa sadašnjom Odlukom Eurojusta takvi sporazumi o suradnji između Eurojusta i trećih zemalja koji sadrže odredbe o razmjeni osobnih podataka mogu se zaključiti samo ako predmetni subjekt podliježe Konvenciji Vijeća Europe od 28. siječnja 1981. ili nakon procjene koja potvrđuje da taj subjekt osigurava adekvatnu razinu zaštite podataka. Zajedničko nadzorno tijelo Eurojusta dalo je 28. ožujka 2019. pozitivno mišljenje o odredbama Sporazuma koje se odnose na zaštitu podataka. Danska će primjenjivati Direktivu (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća(1) u pogledu osobnih podataka koji se razmjenjuju u skladu sa Sporazumom, prihvatiti posebne odredbe o zaštiti podataka i priznati važnu ulogu Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

S obzirom na sve navedeno, izvjestitelj podržava Nacrt provedbene odluke Vijeća o Nacrtu sporazuma o suradnji između Eurojusta i Danske.

(1)

  Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119, 4.5.2016., str. 89.).


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobrenju sklapanja, od strane Eurojusta, Sporazuma o suradnji u kaznenom pravosuđu između Eurojusta i Kraljevine Danske

Referentni dokumenti

07770/2019 – C8-0152/2019 – 2019/0805(CNS)

Datum savjetovanja s Parlamentom

1.4.2019

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

3.4.2019

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

3.4.2019

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

JURI

3.4.2019

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Claude Moraes

3.4.2019

 

 

 

Pojednostavljeni postupak - datum odluke

1.4.2019

Razmatranje u odboru

2.4.2019

8.4.2019

 

 

Datum usvajanja

8.4.2019

 

 

 

Datum podnošenja

9.4.2019

Posljednje ažuriranje: 12. travnja 2019.Pravna napomena