Eljárás : 2019/0805(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0192/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0192/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 18/04/2019 - 10.4

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0425

JELENTÉS     *
PDF 165kWORD 58k
9.4.2019
PE 637.525v02-00 A8-0192/2019

az Eurojust és a Dán Királyság közötti büntető igazságszolgáltatási együttműködési megállapodás Eurojust általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről

(07770/2019 – C8-0152/2019 – 2019/0805(CNS))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Claude Moraes

(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (1) bekezdése)

PR_NLE-CN_ImplDec_app

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Eurojust és a Dán Királyság közötti büntető igazságszolgáltatási együttműködési megállapodás Eurojust általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről

(07770/2019 – C8-0152/2019 – 2019/0805(CNS))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács tervezetére (07770/2019),

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 39. cikke (1) bekezdésének az Amszterdami Szerződés által módosított formájára, valamint az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. számú jegyzőkönyv 9. cikkére, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0152/2019),

–  tekintettel a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából az Eurojust létrehozásáról szóló, 2002. február 28-i 2002/187/IB tanácsi határozatra(1) és különösen annak 26a. cikke (2) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0192/2019),

1.  jóváhagyja a Tanács tervezetét;

2.  kéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

  HL L 63., 2002.3.6., 1. o.


INDOKOLÁS

Az Eurojust és Dánia közötti büntető igazságszolgáltatási együttműködésről szóló megállapodásra az Eurojust „lisszabonosítása” miatt van szükség, amelynek során a 2002/187/IB tanácsi határozatot felváltotta és hatályon kívül helyezte az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynökségéről szóló, 2018. november 14-i (EU) 2018/1727 európai parlamenti és tanácsi rendelet. A rendeletet 2019. december 19-től kell alkalmazni. Tekintettel Dániának a Lisszaboni Szerződést (22. számú jegyzőkönyv) követő sajátos büntető igazságügyi helyzetére, Dánia nem részese az új rendeletnek, és az rá vonatkozóan nem kötelező érvényű. Ugyanakkor Dánia hangot adott annak a szándékának, hogy a továbbiakban is részt kíván venni az Eurojust tevékenységeiben. E tekintetben együttműködési megállapodásról kell megegyezni Dánia és az Eurojust között (amely hasonló ahhoz, amelyet Dániának az Europol „lisszabonosítását” követően kellett elfogadnia). Dánia státusza e tekintetben egy tagállam és egy harmadik ország státusza között helyezkedik majd el. Például egy képviselője szavazati jog nélkül részt vesz majd a testület ülésein, és Dánia hozzájárul az Eurojust bevételéhez. Habár elvileg a szabály és az előnyben részesített lehetőség az, hogy valamennyi tagállam részt vegyen a közös büntető igazságügyi együttműködési rendszerben, a Dániával megkötendő megállapodásra többek között az alábbiak garantálása érdekében van szükség: Dánia további részvétele az Eurojust struktúrájában (Dánia a kezdetektől részese az Eurojustnak és abban aktív szerepet játszik); Dánia a schengeni övezet része; Dánia részt vesz több korábbi harmadik pillér szerinti eszközben, konkrétan az európai elfogatóparancsban; Dánia részt fog venni az Eurojust finanszírozásában; a közös uniós IB térség megőrzése; valamint az európai adatvédelmi biztos és a Bíróság előjogainak alkalmazása.

A jelenlegi Eurojust-határozat értelmében személyes adatok cseréjére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó együttműködési megállapodások az Eurojust és nem uniós országok között csak abban az esetben köthetők, ha az érintett szervezetre kiterjed az Európa Tanács 1981. január 28-i egyezménye, vagy miután egy értékelés keretében meggyőződtek arról, hogy a szervezet megfelelő szintű adatvédelemről gondoskodik. 2018. március 28-án az Eurojust közös ellenőrző hatósága kedvező véleményt adott a megállapodás adatvédelmi rendelkezéseiről. Dánia alkalmazni fogja az (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelvet(1) a megállapodás szerint megosztott személyes adatok tekintetében, elfogadta a megállapodás egyes adatvédelmi rendelkezéseit, továbbá elismeri az európai adatvédelmi biztos szerepét.

Következésképpen az előadó a fenti megfontolások alapján támogatja a tanácsi végrehajtási határozat tervezetét az Eurojust és Dánia közötti együttműködési megállapodás tervezetére vonatkozóan.

(1)

  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27.) a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89. o.).


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Javaslat az Eurojust és a Dán Királyság közötti büntető igazságszolgáltatási együttműködési megállapodás Eurojust általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra

Hivatkozások

07770/2019 – C8-0152/2019 – 2019/0805(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

1.4.2019

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

3.4.2019

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

3.4.2019

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

JURI

3.4.2019

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Claude Moraes

3.4.2019

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

1.4.2019

Vizsgálat a bizottságban

2.4.2019

8.4.2019

 

 

Az elfogadás dátuma

8.4.2019

 

 

 

Benyújtás dátuma

9.4.2019

Utolsó frissítés: 2019. április 12.Jogi nyilatkozat