Postup : 2019/0805(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0192/2019

Predkladané texty :

A8-0192/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/04/2019 - 10.4

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0425

SPRÁVA     *
PDF 171kWORD 55k
9.4.2019
PE 637.525v02-00 A8-0192/2019

o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o justičnej spolupráci v trestných veciach medzi Eurojustom a Dánskym kráľovstvom zo strany Eurojustu

(07770/2019 – C8‑0152/2019 – 2019/0805(CNS))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Claude Moraes

(Zjednodušený postup – článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku)

PR_NLE-CN_ImplDec_app

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o justičnej spolupráci v trestných veciach medzi Eurojustom a Dánskym kráľovstvom zo strany Eurojustu

(07770/2019 – C8‑0152/2019 – 2019/0805(CNS))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (07770/2019),

–  so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v znení zmenenom Amsterdamskou zmluvou a na článok 9 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0152/2019),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2002/187/SVV z 28. februára 2002, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom(1), a najmä na jeho článok 26a ods. 2,

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0192/2019),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. ES L 63, 6.3.2002, s. 1.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

V nadväznosti na „lisabonizáciu“ Eurojustu, v rámci ktorej sa nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1727 zo 14. novembra 2018 o Agentúre Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) nahradilo a zrušilo rozhodnutie Rady 2002/187/SVV, je dohoda medzi Eurojustom a Dánskom o justičnej spolupráci v trestných veciach potrebná. Nariadenie sa začne uplatňovať od 19. decembra 2019. Vzhľadom na osobitné postavenie Dánska v oblasti trestného súdnictva po Lisabone (protokol č. 22) Dánsko neuplatňuje nové nariadenie a nie je ním viazané. Dánsko však vyjadrilo želanie ďalej sa zúčastňovať na činnostiach Eurojustu. V tejto súvislosti Dánsko a Eurojust musia prijať dohodu o spolupráci (podobnú dohode, ktorú Dánsko muselo prijať po „lisabonizácii“ Europolu). V tejto súvislosti sa bude postavenie Dánska nachádzať niekde medzi postavením členského štátu a postavením tretej krajiny. Bude mať napríklad zástupcu, ktorý sa bude zúčastňovať na zasadnutiach kolégia, bez hlasovacieho práva, a bude prispievať do príjmov Eurojustu. Hoci pravidlom a uprednostňovanou možnosťou by v zásade mal byť systém v oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach spoločný pre všetky členské štáty, dohoda s Dánskom je dôležitá, aby sa okrem iného zaručilo, že: Dánsko bude pokračovať v účasti na štruktúre Eurojustu (Dánsko je súčasťou Eurojustu od začiatku a aktívne pôsobí v Eurojuste); Dánsko bude súčasťou schengenského priestoru; Dánsko sa bude podieľať na niekoľkých nástrojoch bývalého tretieho piliera, najmä na európskom zatykači; Dánsko sa bude podieľať na financovaní Eurojustu; zachová sa spoločná oblasť EÚ, pokiaľ ide o SVV, a budú sa uplatňovať výsadné práva EDPS a Súdneho dvora.

V súlade so súčasným rozhodnutím Eurojustu sa takéto dohody o spolupráci medzi Eurojustom a tretími krajinami, ktoré obsahujú ustanovenia o výmene osobných údajov, môžu uzatvárať iba v prípade, že na dotknutý subjekt sa vzťahuje dohovor Rady Európy z 28. januára 1981 alebo že sa uskutočnilo posúdenie, ktorým sa potvrdilo, že tento subjekt zabezpečil primeranú úroveň ochrany údajov. Dňa 28. marca 2019 spoločný dozorný orgán Eurojustu vydal kladné stanovisko k ustanoveniam dohody týkajúcim sa ochrany údajov. Dánsko bude uplatňovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680(1), pokiaľ ide o osobné údaje vymieňané na základe dohody, súhlasilo s osobitnými ustanoveniami dohody týkajúcimi sa ochrany údajov a uznáva úlohu európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Spravodajca vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti podporuje návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady, pokiaľ ide o návrh dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Dánskom.

(1)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o justičnej spolupráci v trestných veciach medzi Eurojustom a Dánskym kráľovstvom zo strany Eurojustu

Referenčné čísla

07770/2019 – C8-0152/2019 – 2019/0805(CNS)

Dátum konzultácie s EP

1.4.2019

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

3.4.2019

 

 

 

Výbory požiadané o stanoviská

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

3.4.2019

 

 

 

Bez predloženia stanovísk

       dátum rozhodnutia

JURI

3.4.2019

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Claude Moraes

3.4.2019

 

 

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

1.4.2019

Prerokovanie vo výbore

2.4.2019

8.4.2019

 

 

Dátum prijatia

8.4.2019

 

 

 

Dátum predloženia

9.4.2019

Posledná úprava: 10. apríla 2019Právne oznámenie