Postup : 2018/0331(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0193/2019

Předložené texty :

A8-0193/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/04/2019 - 16.14
CRE 17/04/2019 - 16.14

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0421

ZPRÁVA     ***I
PDF 678kWORD 222k
9.4.2019
PE 632.087v02-00 A8-0193/2019

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci šíření teroristického obsahu online

(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Daniel Dalton

Zpravodajka (*):

Julie Ward, Výbor pro kulturu a vzdělávání

(*) Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pro kulturu a vzdělávání
 STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci šíření teroristického obsahu online

(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0640),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0405/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 12. prosince 2018(1),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanoviska Výboru pro kulturu a vzdělávání a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A8-0193/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, pokud návrh nahradí, podstatně jej změní nebo bude mít v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Název 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o prevenci šíření teroristického obsahu online

o řešení problému šíření teroristického obsahu online

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Cílem tohoto nařízení je prostřednictvím prevence zneužívání hostingových služeb pro teroristické účely zajistit řádné fungování jednotného digitálního trhu v otevřené a demokratické společnosti. Fungování jednotného digitálního trhu je nutné zlepšovat posilováním právní jistoty ve prospěch poskytovatelů hostingových služeb, posilováním důvěry uživatelů v internetové prostředí a posilováním ochranných opatření ve smyslu svobody projevu a informací.

(1)  Cílem tohoto nařízení je prostřednictvím řešení problému zneužívání hostingových služeb pro teroristické účely a přispění k veřejné bezpečnosti v evropských společnostech zajistit řádné fungování jednotného digitálního trhu v otevřené a demokratické společnosti. Fungování jednotného digitálního trhu je třeba zlepšovat zajištěním větší právní jistoty ve prospěch poskytovatelů hostingových služeb, posilováním důvěry uživatelů v internetové prostředí a rozšiřováním opatření na ochranu svobody projevu, svobody získávat a sdílet informace a myšlenky v otevřené a demokratické společnosti a svobody a pluralismu sdělovacích prostředků.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Regulace týkající se poskytovatelů hostingových služeb může pouze doplňovat strategie členských států, jejichž cílem je řešení problému terorismu a které musí klást důraz na offline opatření, jako jsou investice do sociální práce, iniciativy zaměřené na deradikalizaci a angažovanost ve vztahu k dotčeným společenstvím s cílem dosáhnout udržitelné prevence radikalizace ve společnosti.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1b)  Teroristický obsah je součástí širšího problému nelegálního obsahu online, který zahrnuje i další formy obsahu, jako je sexuální zneužívání dětí, nezákonné obchodní praktiky a porušování duševního vlastnictví. Obchod s nelegálním obsahem často provozují teroristé a další zločinecké organizace za účelem praní špinavých peněz a získání počátečního kapitálu k financování své činnosti. Tento problém vyžaduje kombinaci legislativních, nelegislativních a dobrovolných opatření založených na spolupráci mezi orgány a poskytovateli při plném dodržování základních práv. Ačkoli došlo na základě úspěšných iniciativ, jako je odvětvový kodex chování pro boj proti nezákonným nenávistným projevům na internetu a globální aliance WePROTECT zaměřená na ukončení pohlavního zneužívání dětí prostřednictvím internetu, ke zmírnění hrozby nezákonného obsahu, je nutné za účelem jeho odstraňování vytvořit legislativní rámec pro přeshraniční spolupráci mezi regulačními orgány členských států.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Aktivní poskytovatelé hostingových služeb na internetu hrají v digitální ekonomice důležitou roli, protože zajišťují spojení mezi podniky a občany, zprostředkovávají veřejnou diskuzi, distribuci a příjem informací, názorů a myšlenek a významně přispívají k inovacím, ekonomickému růstu a tvorbě pracovních míst v Unii. Jejich služby jsou však v některých případech zneužívány třetími stranami k provádění nezákonné činnosti online. Velké znepokojení vzbuzuje zneužívání poskytovatelů hostingových služeb teroristickými skupinami a jejich příznivci k šíření teroristického obsahu online za účelem šíření jejich informací, radikalizace, náboru, napomáhání a řízení teroristické činnosti.

(2)  Aktivní poskytovatelé hostingových služeb na internetu hrají v digitální ekonomice důležitou roli, protože zajišťují spojení mezi podniky a občany, nabízejí vzdělávací příležitosti, zprostředkovávají veřejnou diskuzi, distribuci a příjem informací, názorů a myšlenek a významně přispívají k inovacím, ekonomickému růstu a tvorbě pracovních míst v Unii. Jejich služby jsou však v některých případech zneužívány třetími stranami k provádění nezákonné činnosti online. Velké znepokojení vzbuzuje zneužívání poskytovatelů hostingových služeb teroristickými skupinami a jejich příznivci k šíření teroristického obsahu online za účelem šíření jejich informací, radikalizace, náboru, napomáhání a řízení teroristické činnosti.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Přítomnost teroristického obsahu online má závažné negativní dopady na uživatele, občany a celou společnost, ale také na poskytovatele internetových služeb, na jejichž platformách se takový obsah nachází, neboť se tím narušuje důvěra jejich uživatelů a dochází poškozování jejich obchodních modelů. Vzhledem k tomu, že poskytovatelé online služeb hrají ústřední úlohu a mají k dispozici technologické prostředkykapacity související s poskytovanými službami, nesou zvláštní společenskou odpovědnost za ochranu svých služeb před zneužitím teroristy a za boj proti teroristickému obsahu šířenému prostřednictvím jejich služeb.

(3)  Ačkoli není jediným faktorem, přítomnost teroristického obsahu online se ukázala být katalyzátorem radikalizace jednotlivců, kteří spáchali teroristické činy, a tudíž velmi závažné negativní dopady na občany a celou společnost, ale také na poskytovatele internetových služeb, na jejichž platformách se takový obsah nachází, neboť se tím narušuje důvěra jejich uživatelů a dochází poškozování jejich obchodních modelů. Vzhledem k tomu, že poskytovatelé online služeb hrají ústřední úlohu a úměrně k technologickým prostředkůmkapacitám souvisejícím s poskytovanými službami nesou zvláštní společenskou odpovědnost za ochranu svých služeb před zneužitím teroristy a za pomoc příslušným orgánům při boji proti teroristickému obsahu šířenému prostřednictvím jejich služeb, přičemž je třeba zohlednit zásadní význam svobody projevu a svobody získávat a sdílet informace a myšlenky v otevřené a demokratické společnosti.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Abychom mohli omezit dostupnost teroristického obsahu online a náležitě řešit tento rychle se rozvíjející problém, je třeba doplnit úsilí v boji proti teroristickému obsahu online zahájené na úrovni Unie v roce 2015 v rámci dobrovolné spolupráce mezi členskými státy a poskytovateli hostingových služeb o jasný legislativní rámec. Legislativní rámec se snaží navázat na dobrovolné úsilí, které bylo posíleno doporučením Komise (EU) 2018/3347, a reaguje na výzvy Evropského parlamentu, aby byla zintenzivněna opatření pro boj proti nezákonnému a škodlivému obsahu, a Evropské rady, aby došlo ke zlepšení automatického odhalování a odstraňování obsahu, jenž podněcuje k teroristickým činům.

(4)  Abychom mohli omezit dostupnost teroristického obsahu online a náležitě řešit tento rychle se rozvíjející problém, je třeba doplnit úsilí v boji proti teroristickému obsahu online zahájené na úrovni Unie v roce 2015 v rámci dobrovolné spolupráce mezi členskými státy a poskytovateli hostingových služeb o jasný legislativní rámec. Legislativní rámec se snaží navázat na dobrovolné úsilí, které bylo posíleno doporučením Komise (EU) (EU) 2018/3347, a reaguje na výzvy Evropského parlamentu, aby byla zintenzivněna opatření pro boj proti nezákonnému a škodlivému obsahu v souladu s horizontálním rámcem, který byl zaveden směrnicí 2000/31/ES, a Evropské rady, aby došlo ke zlepšení odhalování a odstraňování obsahu, jenž podněcuje k teroristickým činům.

__________________

__________________

7 Doporučení Komise (EU) 2018/334 ze dne 1. března 2018 o opatřeních pro efektivní boj proti nezákonnému obsahu online (Úř. věst. L 63, 6.3.2018, p. 50).

7 Doporučení Komise (EU) 2018/334 ze dne 1. března 2018 o opatřeních pro efektivní boj proti nezákonnému obsahu online (Úř. věst. L 63, 6.3.2018, p. 50).

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Uplatňováním tohoto nařízení by nemělo být dotčeno uplatňování článku 14 směrnice 2000/31/ES8. Opatření přijatá poskytovateli hostingových služeb v souladu s tímto nařízením, a to včetně proaktivních opatření, nesmí sama o sobě vést k tomu, že se na poskytovatele služeb přestane vztahovat výjimka z odpovědnosti stanovená příslušným ustanovením. Tímto nařízením nejsou dotčeny pravomoci vnitrostátních orgánů a soudů stanovit v konkrétních případech, kdy nejsou splněny podmínky pro výjimku z odpovědnosti dle článku 14 směrnice 2000/31/ES, odpovědnost poskytovatelů hostingových služeb.

(5)  Uplatňováním tohoto nařízení by nemělo být dotčeno uplatňování směrnice 2000/31/ES8. Tímto nařízením nejsou dotčeny pravomoci vnitrostátních orgánů a soudů stanovit v konkrétních případech, kdy nejsou splněny podmínky pro výjimku z odpovědnosti dle směrnice 2000/31/ES, odpovědnost poskytovatelů hostingových služeb.

__________________

__________________

8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém obchodu) (Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).

8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém obchodu) (Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Pravidla prevence zneužívání hostingových služeb k šíření teroristického obsahu online, jež mají zajistit řádné fungování vnitřního trhu, jsou stanovena v nařízení za plného respektování základních práv chráněných právním řádem Unie a zejména práv, která zaručuje Listina základních práv Evropské unie.

(6)  Pravidla pro řešení problému zneužívání hostingových služeb k šíření nezákonného teroristického obsahu online, jež mají zajistit řádné fungování vnitřního trhu, jsou stanovena v tomto nařízení a měla by plně dodržovat základní práva vymezená právním řádem Unie a zejména práva, která zaručuje Listina základních práv Evropské unie.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Toto nařízení přispívá k ochraně veřejné bezpečnosti a současně stanoví náležitá a účinná ochranná opatření s cílem zajistit ochranu dotčených základních práv. Ta zahrnují práva na ochranu soukromí a osobních údajů, právo na účinnou soudní ochranu, právo na svobodu projevu, a to včetně práva přijímat a rozšiřovat informace, práva na svobodu podnikání a zásady zákazu diskriminace. Příslušné orgány a poskytovatelé hostingových služeb musí přijímat pouze taková opatření, která jsou nutná, vhodná a přiměřená v demokratické společnosti, a to s ohledem na velký význam svobody projevu a informací, která představuje jeden ze základních pilířů pluralitní demokratické společnostje jednou z hodnot, na kterých byla Unie založena. Je nutné přísně zacílit na opatření, která by představovala zasahování do svobody projevu a informací, a to v tom smyslu, že musí sloužit k prevenci šíření teroristického obsahu, ovšem aniž by tím ovlivňovala právo přijímatrozšiřovat informace, a zohlednit též ústřední úlohu, kterou poskytovatelé hostingových služeb hrají při zprostředkování veřejné diskuse, šíření a přijímání faktů, názorů a myšlenek v souladu se zákonem.

(7)  Toto nařízení má za cíl přispívat k ochraně veřejné bezpečnosti a mělo by stanovit náležitá a účinná ochranná opatření s cílem zajistit ochranu dotčených základních práv. Ta zahrnují práva na ochranu soukromí a osobních údajů, právo na účinnou soudní ochranu, právo na svobodu projevu, a to včetně práva přijímat a rozšiřovat informace, práva na svobodu podnikání a zásady zákazu diskriminace. Příslušné orgány a poskytovatelé hostingových služeb by měli přijímat pouze taková opatření, která jsou nezbytná, vhodná a přiměřená v demokratické společnosti, a to s ohledem na klíčový význam svobody projevu a svobody získávat a sdílet informace a myšlenky, jakož i práva na respektování soukromého a rodinného života a zajištění ochrany osobních údajů, které představují základní pilíře pluralitní demokratické společnostipředstavují hodnoty, na kterých je Unie založena. Žádná opatření by neměla zasahovat do svobody projevu a informací a veškerá opatření by v co největší míře měla sloužit k řešení problému šíření teroristického obsahu na základě důsledně cíleného přístupu, ovšem aniž by tím ovlivňovala právo zákonně získávatsdílet informace, a zohlednit též ústřední úlohu, kterou poskytovatelé hostingových služeb hrají při zprostředkování veřejné diskuse a šíření a přijímání faktů, názorů a myšlenek v souladu se zákonem. Účinná protiteroristická opatření na internetu a ochrana svobody projevu nejsou protichůdné cíle, nýbrž cíle, které se vzájemně doplňují a navzájem se posilují.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Právo na účinnou právní ochranu je zakotveno v článku 19 Smlouvy o EU a článku 47 Listiny základních práv Evropské unie. Každá fyzická nebo právnická osoba má právo u příslušného vnitrostátního soudu na účinnou právní ochranu před opatřeními přijatými dle tohoto nařízení, která mají negativní dopady na práva takové osoby. Toto právo zahrnuje zejména možnost poskytovatelů hostingových služeb a poskytovatelů obsahu se účinně bránit proti příkazům k odstranění obsahu u soudu členského státu, ve kterém orgány příkaz k odstranění obsahu vydaly.

(8)  Právo na účinnou právní ochranu je zakotveno v článku 19 Smlouvy o EU a článku 47 Listiny základních práv Evropské unie. Každá fyzická nebo právnická osoba má právo u příslušného vnitrostátního soudu na účinnou právní ochranu před opatřeními přijatými dle tohoto nařízení, která mají negativní dopady na práva takové osoby. Toto právo zahrnuje zejména možnost poskytovatelů hostingových služeb a poskytovatelů obsahu se účinně bránit proti příkazům k odstranění obsahu u soudu členského státu, ve kterém orgány příkaz k odstranění obsahu vydaly, a možnost poskytovatelů obsahu napadnout konkrétní opatření přijatá poskytovatelem hostingových služeb.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Aby se vyjasnilo, jaká opatření mají poskytovatelé hostingových služeb a příslušné orgány přijmout za účelem prevence šíření teroristického obsahu online, musí toto nařízení stanovit definici teroristického obsahu pro preventivní účely, která bude čerpat z definice teroristických trestných činů uvedené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/5419. S ohledem na nutnost řešit nejškodlivější teroristickou propagandu na internetu musí definice postihovat materiál a informace, které podněcují, podporují a obhajují páchání teroristických trestných činů nebo podílení se na nich, uvádějí pokyny k páchání takových trestných činů nebo propagují účast na činnostech teroristické skupiny. Takové informace zahrnují zejména text, obrázky, zvukové nahrávky a videa. Při posuzování, zda je obsah teroristický ve smyslu tohoto nařízení, musí příslušné orgány i poskytovatelé hostingových služeb zohlednit faktory jako např. povahu a znění příslušného výroku či projevu, kontext, ve kterém byl učiněn, a jeho potenciál přivodit škodlivé důsledky, které by měly vliv na bezpečnost osob. Skutečnost, že byl materiál vytvořen teroristickou organizací nebo osobou uvedenou na příslušných seznamech EU, lze jej takové organizaci přičítat nebo je šířen jejím jménem, je při posouzení důležitým faktorem. Obsah šířený pro vzdělávací, žurnalistické či výzkumné účely je třeba náležitě chránit. Navíc by mělo být za teroristický obsah považováno vyjadřování radikálních, polemických či kontroverzních názorů ve veřejné diskuzi o citlivých politických otázkách.

(9)  Aby se vyjasnilo, jaká opatření mají poskytovatelé hostingových služeb a příslušné orgány přijmout za účelem řešení problému šíření teroristického obsahu online, musí toto nařízení stanovit definici teroristického obsahu pro preventivní účely, která bude čerpat z definice teroristických trestných činů uvedené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/5419. S ohledem na nutnost řešit problém nejškodlivější teroristické propagandy na internetu musí definice postihovat materiál, který podněcuje nebo požaduje páchání teroristických trestných činů nebo podílení se na nich, nebo účast na činnostech teroristické skupiny, čímž vytváří nebezpečí, že může být úmyslně spáchán jeden nebo více takových trestných činů. Tato definice by měla zahrnovat i obsah, který poskytuje instrukce pro výrobu a použití výbušnin, palných nebo jiných zbraní nebo škodlivých či nebezpečných látek, jakož i chemických, biologických, radiologických a jaderných látek, nebo pokyny týkající se jiných metod a technik, včetně výběru cílů, za účelem spáchání teroristických trestných činů. Takové informace zahrnují zejména text, obrázky, zvukové nahrávky a videa. Při posuzování, zda je obsah teroristický ve smyslu tohoto nařízení, musí příslušné orgány i poskytovatelé hostingových služeb zohlednit faktory jako např. povahu a znění příslušného výroku či projevu, kontext, ve kterém byl učiněn, a jeho potenciál přivodit škodlivé důsledky, které by měly vliv na bezpečnost osob. Skutečnost, že byl materiál vytvořen teroristickou organizací nebo osobou uvedenou na příslušných seznamech EU, lze jej takové organizaci přičítat nebo je šířen jejím jménem, je při posouzení důležitým faktorem. Obsah šířený pro vzdělávací, žurnalistické či výzkumné účely nebo pro osvětové účely namířené proti teroristické činnosti je třeba náležitě chránit. Zejména v případech, kdy poskytovatel obsahu nese redakční odpovědnost, by každé rozhodnutí týkajícího se odstranění šířeného materiálu mělo zohledňovat standardy novinářské práce zakotvené v předpisech upravujících oblast tisku a/nebo sdělovacích prostředků, jež jsou v souladu s právem Unie a Listinou základních práv. Navíc by mělo být za teroristický obsah považováno vyjadřování radikálních, polemických či kontroverzních názorů ve veřejné diskuzi o citlivých politických otázkách.

_________________

_________________

9 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV (Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6).

9 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV (Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6).

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Má-li se toto opatření vztahovat také na online hostingové služby, ve kterých je šířen teroristický obsah, mělo by toto nařízení upravovat služby informační společnosti, které uchovávají informace poskytované příjemcem služby na jeho žádost a které takové uchovávané informace zpřístupňují třetím stranám bez ohledu na to, zda je taková činnost pouze technické, automatické a pasivní povahy. Takoví poskytovatelé služeb informační společnosti například zahrnují platformy sociálních médií, služby audiovizuálního přenosu prostřednictvím internetu (tzv. video streaming), služby sdílení videa, obrazového a zvukového materiálu, služby sdílení souborů a jiné cloudové služby v rozsahu, ve kterém zpřístupňují informace třetím stranám a webům, kde mohou uživatelé vkládat komentáře nebo recenze. Nařízení by se mělo také vztahovat na poskytovatele hostingových služeb s provozovnou mimo Unii, kteří ovšem nabízejí služby v rámci Unie, protože velká část poskytovatelů hostingových služeb vystavených v rámci svých služeb teroristickému obsahu online sídlí ve třetích zemích. To by mělo zajistit, že všechny společnosti působící na jednotném digitálním trhu splňují stejné požadavky, a to bez ohledu na zemi, kde mají provozovnu. K určení, zda poskytovatel služeb nabízí služby v Unii, je nutné posoudit, zda poskytovatel služeb umožňuje právnickým nebo fyzickým osobám v jednom či více členských státech využívat jeho služby. Avšak pouhá dostupnost webové stránky, e-mailové adresy a jiných kontaktních údajů poskytovatele služeb v jednom nebo více členských státech, posuzovaných odděleně, by neměla být dostatečnou podmínkou pro použití tohoto nařízení.

(10)  Má-li se toto opatření vztahovat také na online hostingové služby, ve kterých je šířen teroristický obsah, mělo by toto nařízení upravovat služby informační společnosti, které uchovávají informace poskytované příjemcem služby na jeho žádost a které takové uchovávané informace zpřístupňují veřejnosti bez ohledu na to, zda je taková činnost pouze technické, automatické a pasivní povahy. Takoví poskytovatelé služeb informační společnosti například zahrnují platformy sociálních médií, služby audiovizuálního přenosu prostřednictvím internetu (tzv. video streaming), služby sdílení videa, obrazového a zvukového materiálu, služby sdílení souborů a jiné cloudové služby v rozsahu, ve kterém zpřístupňují informace veřejnosti a webům, kde mohou uživatelé vkládat komentáře nebo recenze. Nařízení by se mělo také vztahovat na poskytovatele hostingových služeb s provozovnou mimo Unii, kteří ovšem nabízejí služby v rámci Unie, protože velká část poskytovatelů hostingových služeb vystavených v rámci svých služeb teroristickému obsahu online sídlí ve třetích zemích. To by mělo zajistit, že všechny společnosti působící na jednotném digitálním trhu splňují stejné požadavky, a to bez ohledu na zemi, kde mají provozovnu. K určení, zda poskytovatel služeb nabízí služby v Unii, je nutné posoudit, zda poskytovatel služeb umožňuje právnickým nebo fyzickým osobám v jednom či více členských státech využívat jeho služby. Avšak pouhá dostupnost webové stránky, e-mailové adresy a jiných kontaktních údajů poskytovatele služeb v jednom nebo více členských státech, posuzovaných odděleně, by neměla být dostatečnou podmínkou pro použití tohoto nařízení. Nemělo by se uplatňovat na cloudové služby, včetně cloudových služeb mezi podniky, vůči nimž nemá poskytovatel služby smluvní práva, pokud jde o to, jaký obsah se ukládá a jak jej zpracovávají nebo zpřístupňují veřejnosti jeho zákazníci nebo koneční uživatelé těchto zákazníků, a pokud nemá poskytovatel služby technickou kapacitu na odstranění konkrétního obsahu, který uložili jeho zákazníci nebo koneční uživatelé jeho zákazníků.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Pro stanovení působnosti tohoto nařízení musí být relevantní podstatné spojení s Unií. Existence takového podstatného spojení s Unií se předpokládá tehdy, má-li poskytovatel služeb provozovnu v Unii, nebo, v případě absence provozovny, na základě existence významného počtu uživatelů v jednom nebo více členských státech nebo zacílení činností na jeden nebo více členských států. Zacílení činností na jeden nebo více členských států lze určit na základě všech relevantních okolností, včetně takových faktorů, jako je používání jazyka či měny obecně používaných v daném členském státě nebo možnost objednání zboží či služeb. Zacílení činností na některý členský stát by mohlo být též odvozeno od dostupnosti aplikace v obchodě s aplikacemi příslušného členského státu, od poskytování místních reklam nebo reklam v jazyce používaném v příslušném členském státě nebo od řešení vztahů se zákazníky, např. poskytováním zákaznického servisu v jazyce obecně používaném v příslušném členském státě. Podstatné spojení je třeba předpokládat i v případě, že poskytovatel služeb zaměřuje svoje činnosti na jeden nebo více členských států, jak stanoví čl. 17 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1215/201210. Na druhou stranu poskytování služby s cílem pouhého souladu se zákazem diskriminace stanoveným v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/30211 nelze jen na základě tohoto důvodu pokládat za zaměření nebo zacílení činností na dané území v Unii.

(11)  Pro stanovení působnosti tohoto nařízení musí být relevantní podstatné spojení s Unií. Existence takového podstatného spojení s Unií se předpokládá tehdy, má-li poskytovatel služeb provozovnu v Unii, nebo, v případě absence provozovny, na základě existence významného počtu uživatelů v jednom nebo více členských státech nebo zacílení činností na jeden nebo více členských států. Zacílení činností na jeden nebo více členských států lze určit na základě všech relevantních okolností, včetně takových faktorů, jako je používání jazyka či měny obecně používaných v daném členském státě. Zacílení činností na některý členský stát by mohlo být též odvozeno od dostupnosti aplikace v obchodě s aplikacemi příslušného členského státu, od poskytování místních reklam nebo reklam v jazyce používaném v příslušném členském státě nebo od řešení vztahů se zákazníky, např. poskytováním zákaznického servisu v jazyce obecně používaném v příslušném členském státě. Podstatné spojení je třeba předpokládat i v případě, že poskytovatel služeb zaměřuje svoje činnosti na jeden nebo více členských států, jak stanoví čl. 17 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1215/201210. Na druhou stranu poskytování služby s cílem pouhého souladu se zákazem diskriminace stanoveným v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/30211 nelze jen na základě tohoto důvodu pokládat za zaměření nebo zacílení činností na dané území v Unii.

_________________

_________________

10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 351, 20.12.2012, str. 1).

10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 351, 20.12.2012, str. 1).

11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/302 ze dne 28. února 2018 o řešení neoprávněného zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace založených na státní příslušnosti, místě bydliště či místě usazení zákazníků v rámci vnitřního trhu a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES (Úř. věst. L 601, 2.3.2018, str. 1).

11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/302 ze dne 28. února 2018 o řešení neoprávněného zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace založených na státní příslušnosti, místě bydliště či místě usazení zákazníků v rámci vnitřního trhu a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES (Úř. věst. L 601, 2.3.2018, str. 1).

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Poskytovatelé hostingových služeb musí plnit určité povinnosti náležité péče, aby zajistili prevenci šíření teroristického obsahu ve svých službách. Tyto povinnosti náležité péče by neměly představovat obecnou povinnost dohledu. Povinnosti náležité péče by měly při uplatňování tohoto nařízení zahrnovat požadavek, aby poskytovatelé hostingových služeb jednali ohledně uchovávaného obsahu s řádnou péčí a přiměřeně, a to zejména při uplatňování jejich vlastních podmínek s cílem zabránit odstranění obsahu, který není teroristický. Odebrání či zamezení přístupu musí být provedeno s ohledem na zajištění svobody projevu a informací.

(12)  Poskytovatelé hostingových služeb by měli plnit určité povinnosti náležité péče, aby řešili problém šíření teroristického obsahu ve svých službách směrem k veřejnosti. Tyto povinnosti náležité péče by neměly pro poskytovatele hostingových služeb představovat obecnou povinnost dohlížet na informace, které ukládají, ani obecnou povinnost hledat aktivně fakta nebo okolnosti naznačující nelegální činnost. Povinnosti náležité péče by měly při uplatňování tohoto nařízení zahrnovat požadavek, aby poskytovatelé hostingových služeb jednali ohledně uchovávaného obsahu transparentně, s řádnou péčí a přiměřeně, a to zejména při uplatňování jejich vlastních podmínek s cílem zabránit odstranění obsahu, který není teroristický. Odebrání či zamezení přístupu musí být prováděno způsobem, který dodržuje svobodu projevu, svobodu získávat a sdílet informace a myšlenky v otevřené a demokratické společnosti a svobodu a pluralismu sdělovacích prostředků.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Je nutné harmonizovat postup a povinnosti vyplývající ze zákonných příkazů, které po posouzení příslušnými orgány, vyžadují po poskytovatelích hostingových služeb odstranit teroristický obsah nebo zamezit přístupu k němu. Členské státy budou mít volnost, co se týče výběru příslušných orgánů, a tento úkol budou moci uložit správním, donucovacím či soudním orgánům. S ohledem na rychlost šíření teroristického obsahu napříč online službami ukládá toto ustanovení poskytovatelům hostingových služeb povinnost zajistit, aby byl teroristický obsah uvedený v příkazu k odstranění obsahu odstraněn nebo přístup k němu zamezen od jedné hodiny od přijetí příkazu k odstranění obsahu. Rozhodnutí, zda dotyčný obsah odstranit nebo k němu zamezit přístup uživatelům v Unii, je na poskytovateli hostingových služeb.

(13)  Je nutné harmonizovat postup a povinnosti vyplývající z příkazů, které po posouzení příslušnými orgány vyžadují po poskytovatelích hostingových služeb odstranit teroristický obsah nebo zamezit přístupu k němu. Členské státy budou mít volnost, co se týče výběru příslušných orgánů, a tento úkol budou moci uložit soudnímu orgánu nebo funkčně nezávislému správnímu či donucovacímu orgánu. S ohledem na rychlost šíření teroristického obsahu napříč online službami ukládá toto ustanovení poskytovatelům hostingových služeb povinnost zajistit, aby byl teroristický obsah uvedený v příkazu k odstranění obsahu odstraněn nebo přístup k němu zamezen od jedné hodiny od přijetí příkazu k odstranění obsahu.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Příslušný orgán by měl příkaz k odstranění obsahu předat přímo adresátovi a kontaktnímu místu elektronickými prostředky umožňujícími vyhotovení písemného záznamu za podmínek, jež poskytovateli služeb umožňují ověřit pravost, včetně přesnosti data a času odeslání a přijetí příkazu, např. zabezpečenou e-mailovou poštou a prostřednictvím platforem nebo jiných zabezpečených kanálů, včetně těch, které dá k dispozici poskytovatel služeb, a to v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů. Tento požadavek lze uspokojit zejména využitím kvalifikovaných služeb elektronického doporučeného doručování, jak stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/201412.

(14)  Příslušný orgán by měl příkaz k odstranění obsahu předat přímo kontaktnímu místu poskytovatele hostingových služeb nebo, pokud se hlavní provozovna poskytovatele hostingových služeb nachází v jiném členském státě, příslušnému orgánu tohoto členského státu, a to elektronickými prostředky umožňujícími vyhotovení písemného záznamu za podmínek, jež poskytovateli služeb umožňují ověřit pravost, včetně přesnosti data a času odeslání a přijetí příkazu, např. zabezpečenou e-mailovou poštou a prostřednictvím platforem nebo jiných zabezpečených kanálů, včetně těch, které dá k dispozici poskytovatel služeb, a to v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů. Tento požadavek lze uspokojit zejména využitím kvalifikovaných služeb elektronického doporučeného doručování, jak stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/201412.

__________________

__________________

12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, str. 73).

12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, str. 73).

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Hlášení ze strany příslušných úřadů nebo Europolu představuje účinný a rychlý způsob, jak poskytovatele hostingových služeb informovat o konkrétním obsahu v jejich službě. Tento mechanismus upozorňování poskytovatelů hostingových služeb na informace, které mohou být považovány za teroristický obsah, který poskytovateli hostingových služeb umožňuje posoudit soulad s jeho vlastními podmínkami, by měl zůstat k dispozici vedle příkazů k odstranění obsahu. Důležité je, aby poskytovatelé hostingových služeb taková hlášení prioritně posoudili a poskytli rychlou zpětnou vazbu o přijatých opatřeních. Konečné rozhodnutí, zda odstranit obsah, protože není v souladu s jejich podmínkami, leží i nadále na poskytovateli hostingových služeb. Při provádění tohoto nařízení v souvislosti s hlášením zůstává mandát Europolu stanovený nařízením (EU) 2016/79413 nedotčen.

vypouští se

__________________

 

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Úř. věst. L 135, 24.5.2016, str. 53).

 

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  S ohledem na rozsah a rychlost potřebné pro efektivní odhalování a odstraňování teroristického obsahu, jsou zásadním prvkem v boji proti teroristickému obsahu online přiměřená proaktivní opatření a v některých případech i využívání automatizovaných prostředků. Poskytovatelé hostingových služeb musí za účelem omezení dostupnosti teroristického obsahu posoudit, zda je vhodné přijmout proaktivní opatření v závislosti na rizicích a míře expozice teroristickému obsahu a také s ohledem na dopady na práva třetích stran a informace ve veřejném zájmu. V důsledku toho by měli poskytovatelé hostingových služeb určit, jaká vhodná, účinná a přiměřená proaktivní opatření přijmout. Z tohoto požadavku by neměla vyplývat obecná povinnost dohledu. V kontextu tohoto posouzení neexistence příkazů k odstranění obsahu a hlášení adresovaných poskytovateli hostingových služeb indikuje nízkou úroveň expozice teroristickému obsahu.

(16)  S ohledem na rozsah a rychlost potřebné pro efektivní odhalování a odstraňování teroristického obsahu, jsou přiměřená specifická opatření zásadním prvkem v boji proti teroristickému obsahu online. Poskytovatelé hostingových služeb musí za účelem omezení dostupnosti teroristického obsahu posoudit, zda je vhodné přijmout zvláštní opatření v závislosti na rizicích a míře expozice teroristickému obsahu a také s ohledem na dopady na práva třetích stran a veřejný zájem na získávání a sdílení informací, zejména existuje-li značná míra expozice vůči teroristickému obsahu a byly přijaty příkazy k odstranění obsahu. V důsledku toho by měli poskytovatelé hostingových služeb určit, jaká vhodná, cílená, účinná a přiměřená zvláštní opatření přijmout. Z tohoto požadavku by neměla vyplývat obecná povinnost dohledu. Tato zvláštní opatření mohou zahrnovat pravidelné informování příslušných orgánů, posílení lidských zdrojů zabývajících se opatřeními na ochranu příslušných služeb proti veřejnému šíření teroristického obsahu a výměnu osvědčených postupů. V kontextu tohoto posouzení neexistence příkazů k odstranění obsahu adresovaných poskytovateli hostingových služeb indikuje nízkou úroveň expozice teroristickému obsahu.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Při zavádění proaktivních opatření musí poskytovatelé hostingových služeb zajistit, aby bylo zachováno právo uživatelů na svobodu projevu a informace, a to včetně svobodného přijímání a šíření informací. Kromě zákonem stanovených požadavků, včetně legislativy na ochranu osobních údajů, musí poskytovatelé hostingových služeb jednat s náležitou péčí a v příslušných případech přijmout ochranná opatření, včetně lidského dohledu a kontroly, za účelem prevence neúmyslných a chybných rozhodnutí vedoucích k odstranění obsahu, který není teroristický. To má zvláštní význam zejména tehdy, používají-li poskytovatelé hostingových služeb k odhalování teroristického obsahu automatizované prostředky. Rozhodnutí použít automatizované prostředky, ať už učiněné samotným poskytovatelem hostingových služeb či na základě žádosti příslušného orgánu, musí být posouzeno s ohledem na spolehlivost použité technologie a následné dopady na základní práva.

(17)  Při zavádění zvláštních opatření musí poskytovatelé hostingových služeb zajistit, aby bylo zachováno právo uživatelů na svobodu projevu a svobodu získávat a sdílet informace a myšlenky v otevřené a demokratické společnosti. Kromě zákonem stanovených požadavků, včetně legislativy na ochranu osobních údajů, musí poskytovatelé hostingových služeb jednat s náležitou péčí a přijmout ochranná opatření, včetně lidského dohledu a kontroly, za účelem prevence neúmyslných a chybných rozhodnutí vedoucích k odstranění obsahu, který není teroristický.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Abychom zajistili, že poskytovatelé hostingových služeb vystavení teroristickému obsahu uplatňují náležitá opatření za účelem prevence zneužívání jejich služeb, příslušné orgány musí poskytovatele hostingových služeb, kteří obdrželi pravomocný příkaz k odstranění obsahu, žádat, aby oznámili proaktivní opatření, která uplatnili. Ta mohou spočívat v opatřeních za účelem prevence opětovného nahrání teroristického obsahu, odstranění obsahu nebo zamezení přístupu k němu v důsledku přijatého příkazu k odstranění obsahu nebo hlášení, a to za využití veřejných či soukromých nástrojů obsahujících známý teroristický obsah. Využívat mohou také spolehlivé technické nástroje určené k odhalování nového teroristického obsahu, ať už pomocí nástrojů dostupných na trhu nebo vyvinutých samotným poskytovatelem hostingových služeb. Poskytovatel služeb musí hlásit konkrétní uplatňovaná proaktivní opatření, aby mohl příslušný orgán posoudit, zda jsou opatření účinná a přiměřená a zda, jsou-li využívány automatizované prostředky, poskytovatel hostingových služeb k dispozici nezbytné schopnosti lidského dohledu a kontroly. Při posuzování účinnosti a proporcionality opatření musí příslušný orgán zohlednit relevantní parametry včetně počtu příkazů k odstranění obsahu a hlášení vydaných poskytovatelem, jeho ekonomické možnostidopady jeho služeb na šíření teroristického obsahu (např. zohlednění počtu uživatelů v rámci Unie).

(18)  Abychom zajistili, že poskytovatelé hostingových služeb vystavení teroristickému obsahu uplatňují náležitá opatření za účelem prevence zneužívání jejich služeb, příslušný orgán by měl po poskytovatelích hostingových služeb, kteří obdrželi značný počet pravomocných příkazů k odstranění obsahu, požadovat, aby mu oznámili konkrétní opatření, která uplatnili. Využívat mohou také spolehlivé technické nástroje určené k odhalování nového teroristického obsahu. Poskytovatel služeb by měl hlásit konkrétní uplatňovaná opatření, aby mohl příslušný orgán posoudit, zda jsou opatření nezbytná, účinná a přiměřená a zda, jsou-li využívány automatizované prostředky, disponuje poskytovatel hostingových služeb dostatečnými kapacitami lidského dohledu a kontroly. Při posuzování účinnosti, nezbytnosti a proporcionality opatření musí příslušný orgán zohlednit relevantní parametry, včetně počtu příkazů k odstranění obsahu vydaných poskytovatelem, jeho velikosti a ekonomických možnostídopadů jeho služeb na šíření teroristického obsahu (např. zohlednění počtu uživatelů v rámci Unie), jakož i záruk zavedených k ochraně svobody projevu a informací a počtu případů omezení legálního obsahu.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  V návaznosti na žádost musí příslušný orgán zahájit s poskytovatelem hostingových služeb dialog o nezbytných proaktivních opatřeních, která je třeba přijmout. V nezbytných případech by měl příslušný orgán uložit přijetí náležitých, účinných a přiměřených proaktivních opatření, považuje-li vzhledem k rizikům přijatá opatření za nedostatečná. Rozhodnutí uložit taková konkrétní proaktivní opatření nesmí v zásadě vést k uložení obecné povinnosti dohledu, jak je stanoveno v článku 15 odst. 1 směrnice 2000/31/ES. S ohledem na obzvláště závažná rizika související s šířením teroristického obsahu by se mohla rozhodnutí přijatá příslušnými úřady na základě tohoto nařízení odchýlit od přístupu stanoveného v článku 15 odst. 1 směrnice 2000/31/ES, co se týče určitých konkrétních, cílených opatření, jejichž přijetí je nezbytné z důvodů nadřazených zájmů v oblasti veřejné bezpečnosti. Před přijetím takových rozhodnutí musí příslušný orgán dosáhnout přiměřené rovnováhy mezi cíli veřejného zájmu a dotčenými základními právy, a to zejména co se týče svobody projevu a informací a svobody podnikání, a uvést patřičné odůvodnění.

(19)  V návaznosti na žádost by měl příslušný orgán zahájit s poskytovatelem hostingových služeb dialog o nezbytných konkrétních opatřeních, která je třeba přijmout. Je-li to nezbytné, příslušný orgán by si měl od poskytovatele hostingových služeb vyžádat opětovné vyhodnocení potřebných opatření nebo mu uložit přijetí vhodných, účinných a přiměřených konkrétních opatření, pokud se domnívá, že přijatá opatření nedodržují zásady nezbytnosti a přiměřenosti nebo jsou nedostatečná vzhledem k rizikům. Příslušný orgán by měl ukládat pouze konkrétní opatření, jejichž uplatnění lze od poskytovatele hostingových služeb důvodně očekávat, a to s přihlédnutím – mimo jiné faktory – k finančním a jiným zdrojům poskytovatele hostingových služeb. Žádost o uplatnění takových konkrétních opatření nesmí vést k uložení obecné povinnosti dohledu, jak je stanoveno v článku 15 odst. 1 směrnice 2000/31/ES.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Povinnost poskytovatelů hostingových služeb uchovávat odstraněný obsah a související údaje musí být uloženy pro konkrétní účely a časově omezeny na nezbytnou dobu. Požadavek na uchovávání je nutné rozšířit na související údaje a v rozsahu, ve kterém by jinak v důsledku odstranění dotyčného obsahu došlo ke ztrátě takových údajů. Související údaje mohou obsahovat např. „údaje o účastníkovi“, včetně zejména údajů týkajících se totožnosti poskytovatele obsahu a také „údaje o přístupu“, včetně např. údajů o datu a času použití poskytovatelem obsahu, nebo přihlášení ke službě či odhlášení z ní, společně s IP adresou přidělenou poskytovateli obsahu poskytovatelem služby přístupu na internet.

(20)  Povinnost poskytovatelů hostingových služeb uchovávat odstraněný obsah a související údaje musí být uloženy pro konkrétní účely a časově omezeny na nezbytnou dobu. Požadavek na uchovávání je nutné rozšířit na související údaje a v rozsahu, ve kterém by jinak v důsledku odstranění dotyčného obsahu došlo ke ztrátě takových údajů. Související údaje mohou obsahovat např. „údaje o účastníkovi“, zejména údaje týkajících se totožnosti poskytovatele obsahu a také „údaje o přístupu“, včetně např. údajů o datu a času použití poskytovatelem obsahu, nebo přihlášení ke službě či odhlášení z ní, společně s IP adresou přidělenou poskytovateli obsahu poskytovatelem služby přístupu na internet.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Povinnost uchovávat obsah pro účely řízení správního či soudního přezkumu je nutná a důvodná s cílem zajištění účinných opatření soudní nápravy pro poskytovatele obsahu, jejichž obsah byl odstraněn nebo k němu byl zamezen přístup, a také zajištění obnovení takového obsahu do stavu, v jakém byl před odstraněním, v závislosti na výsledku přezkoumání. Tato povinnost uchovávat obsah pro účely vyšetřování a trestního stíhání je důvodná a nutná s ohledem na hodnotu, kterou může tento materiál přinést ve prospěch narušení či prevence teroristické činnosti. V případech, kdy společnosti odstraní materiál nebo zamezí přístupu k němu, a to zejména prostřednictvím vlastních proaktivních opatření, a neinformují o tom příslušné orgány, protože vyhodnotí, že nespadá do působnosti článku 13 odst. 4 tohoto nařízení, nemusí donucovací orgány o existenci takového obsahu vědět. Proto je uchovávání obsahu pro účely prevence, odhalování vyšetřování a trestního stíhání teroristických trestných činů také důvodné. Pro tyto účely je vyžadované uchovávání omezeno na údaje, které jsou pravděpodobně napojeny na teroristické trestné činy, a mohou tudíž přispívat k trestnímu stíhání teroristických trestných činů nebo prevenci závažných rizik vůči veřejné bezpečnosti.

(21)  Povinnost uchovávat obsah pro účely řízení správního či soudního přezkumu či nápravného prostředku je nutná a důvodná s cílem zajištění účinných opatření soudní nápravy pro poskytovatele obsahu, jejichž obsah byl odstraněn nebo k němu byl zamezen přístup, a také zajištění obnovení takového obsahu do stavu, v jakém byl před odstraněním, v závislosti na výsledku přezkoumání. Tato povinnost uchovávat obsah pro účely vyšetřování a trestního stíhání je důvodná a nutná s ohledem na hodnotu, kterou může tento materiál přinést ve prospěch narušení či prevence teroristické činnosti. V případech, kdy společnosti odstraní materiál nebo zamezí přístupu k němu, a to zejména prostřednictvím vlastních konkrétních opatření, měly by o tom urychleně informovat příslušné donucovací orgány. Uchovávání obsahu pro účely prevence, odhalování, vyšetřování a trestního stíhání teroristických trestných činů je také důvodné. Pro tyto účely by měl být teroristický obsah a s ním spojené údaje uchovávány pouze po vymezené časové období umožňující donucovacím orgánům zkontrolovat tento obsah a rozhodnout, zda by byl potřebný pro tyto specifické účely. Uvedené období by nemělo přesáhnout šest měsíců. Pro účely prevence, odhalování, vyšetřování a trestního stíhání teroristických trestných činů je vyžadované uchovávání omezeno na údaje, které jsou pravděpodobně spojeny s teroristickými trestnými činy, a mohou tudíž přispět k trestnímu stíhání teroristických trestných činů nebo prevenci závažných rizik vůči veřejné bezpečnosti.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Aby byla zajištěna proporcionalita, musí být lhůta na uchování omezena na šest měsíců, aby měli poskytovatelé obsahu dostatečný čas na zahájení přezkumného řízení a donucovací orgány přístup k relevantním údajům pro účely vyšetřování a trestního stíhání teroristických trestných činů. Tato lhůta ovšem může být na žádost orgánu provádějícího přezkum prodloužena na dobu nezbytnou, pokud je přezkumné řízení zahájeno, ale není v rámci šestiměsíční lhůty dokončeno. Tato lhůta by měla být dostatečná, aby umožnila donucovacím orgánům zachovat nezbytné důkazy související s vyšetřováním a současně zajistit rovnováhu ve vztahu k dotčeným základním právům.

(22)  Aby byla zajištěna proporcionalita, musí být lhůta na uchování omezena na šest měsíců, aby měli poskytovatelé obsahu dostatečný čas na zahájení přezkumného řízení nebo aby byl donucovacím orgánům umožněn přístup k relevantním údajům pro účely vyšetřování a trestního stíhání teroristických trestných činů. Tato lhůta ovšem může být na žádost orgánu provádějícího přezkum prodloužena na dobu nezbytnou, pokud je přezkumné řízení nebo řízení o opravném prostředku zahájeno, ale není v rámci šestiměsíční lhůty dokončeno. Tato lhůta by také měla být dostatečná, aby umožnila donucovacím orgánům zachovat nezbytné materiály související s vyšetřováním a stíháním a současně zajistit rovnováhu ve vztahu k dotčeným základním právům.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Transparentnost pravidel poskytovatelů hostingových služeb ve vztahu k teroristickému obsahu je nezbytná pro posílení jejich odpovědnosti vůči uživatelům a důvěry občanů v jednotný digitální trh. Poskytovatelé hostingových služeb by měli zveřejňovat jednou za rok zprávy o transparentnosti, které budou obsahovat smysluplné informace o opatřeních přijatých v souvislosti s odhalováním, identifikací a odstraňováním teroristického obsahu.

(24)  Transparentnost pravidel poskytovatelů hostingových služeb ve vztahu k teroristickému obsahu je nezbytná pro posílení jejich odpovědnosti vůči uživatelům a důvěry občanů v jednotný digitální trh. Pouze poskytovatelé hostingových služeb, kteří podléhají příkazům k odstranění obsahu pro tento rok, by měli být povinni zveřejňovat jednou za rok zprávy o transparentnosti, které budou obsahovat smysluplné informace o opatřeních přijatých v souvislosti s odhalováním, identifikací a odstraňováním teroristického obsahu.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(24a)  Orgány příslušné k vydávání příkazů k odstranění obsahu by měly také zveřejňovat zprávy o transparentnosti obsahující informace o počtu vydaných příkazů k odstranění, počtu zamítnutí, počtu případů identifikovaného teroristického obsahu, který vedl k vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a o počtu případů, kdy byl obsah nesprávně označen za teroristický.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Postupy řešení stížností představují nezbytné ochranné opatření proti chybnému odstranění obsahu chráněného právem svobody projevu a informací. Poskytovatelé hostingových služeb proto musí zřídit uživatelsky vstřícné mechanismy pro podání stížností a zajistit, aby byly stížnosti řešeny neprodleně a zcela transparentně ve vztahu k poskytovateli obsahu. Požadavkem, aby poskytovatelé hostingových služeb obnovili obsah, který byl chybně odstraněn, není dotčena možnost prosazování vlastních podmínek poskytovatelů hostingových služeb na základě jiných důvodů.

(25)  Postupy řešení stížností představují nezbytné ochranné opatření proti chybnému odstranění obsahu chráněného právem svobody projevu a svobody získávat a sdílet informace a myšlenky v otevřené a demokratické společnosti. Poskytovatelé hostingových služeb proto musí zřídit uživatelsky vstřícné mechanismy pro podání stížností a zajistit, aby byly stížnosti řešeny neprodleně a zcela transparentně ve vztahu k poskytovateli obsahu. Požadavkem, aby poskytovatelé hostingových služeb obnovili obsah, který byl chybně odstraněn, není dotčena možnost prosazování vlastních podmínek poskytovatelů hostingových služeb na základě jiných důvodů.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Účinná právní ochrana dle článku 19 Smlouvy o EU a článku 47 Listiny základních práv Evropské unie vyžaduje, aby byly osoby schopny zjistit důvody, na základě kterých byl jimi nahraný obsah odstraněn nebo k němu byl zamezen přístup. Pro tento účel musí poskytovatel hostingových služeb poskytovateli obsahu zpřístupnit smysluplné informace, které poskytovateli obsahu umožní rozhodnutí zpochybnit. Toto ovšem nemusí nutně vyžadovat hlášení učiněné vůči poskytovateli obsahu. V závislosti na okolnostech mohou poskytovatelé hostingových služeb nahradit obsah, který je považován za teroristický obsah, sdělením, že byl obsah odstraněn nebo k němu zamezen přístup v souladu s tímto nařízením. Další informace o důvodech a možnostech zpochybnění rozhodnutí poskytovatelem obsahu budou předány na vyžádání. Rozhodnou-li se příslušné orgány, že z důvodu veřejné bezpečnosti, a to i v kontextu vyšetřování, je považováno za nevhodné či kontraproduktivní informovat o odstranění obsahu nebo zamezení přístupu k němu přímo poskytovatele služeb, pak musí informovat poskytovatele hostingových služeb.

(26)  Účinná právní ochrana dle článku 19 Smlouvy o EU a článku 47 Listiny základních práv Evropské unie vyžaduje, aby byly osoby schopny zjistit důvody, na základě kterých byl jimi nahraný obsah odstraněn nebo k němu byl zamezen přístup. Pro tento účel musí poskytovatel hostingových služeb poskytovateli obsahu zpřístupnit smysluplné informace, jako jsou důvody pro odstranění či znemožnění přístupu a právní základ pro takové jednání, které poskytovateli obsahu umožní rozhodnutí zpochybnit. V závislosti na okolnostech mohou poskytovatelé hostingových služeb nahradit obsah, který je považován za teroristický obsah, sdělením, že byl obsah odstraněn nebo k němu zamezen přístup v souladu s tímto nařízením. Rozhodnou-li se příslušné orgány, že z důvodu veřejné bezpečnosti, a to i v kontextu vyšetřování, je považováno za nevhodné či kontraproduktivní informovat o odstranění obsahu nebo zamezení přístupu k němu přímo poskytovatele služeb, pak musí informovat poskytovatele hostingových služeb.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Aby se zabránilo duplikaci a případným zásahům do šetření, příslušné orgány se musí při vydávání příkazů k odstranění obsahu či zasílání hlášení poskytovatelům hostingových služeb vzájemně informovat, koordinovat činnosti a spolupracovat a v příslušných případech tak činit také ve spolupráci s Europolem. Při provádění ustanovení tohoto nařízení může Europol poskytovat podporu v souladu s aktuálním mandátem a stávajícím právním rámcem.

(27)  Aby se zabránilo duplikaci a případným zásahům do šetření a minimalizovaly se náklady dotčených poskytovatelů služeb, příslušné orgány se musí při vydávání příkazů k odstranění obsahu poskytovatelům hostingových služeb vzájemně informovat, koordinovat činnosti a spolupracovat a v příslušných případech tak činit také ve spolupráci s Europolem. Při provádění ustanovení tohoto nařízení může Europol poskytovat podporu v souladu s aktuálním mandátem a stávajícím právním rámcem.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(27a)  Hlášení ze strany Europolu představuje účinný a rychlý způsob, jak poskytovatele hostingových služeb informovat o konkrétním obsahu v jejich službách. Tento mechanismus upozorňování poskytovatelů hostingových služeb na informace, jež mohou být považovány za teroristický obsah, poskytovateli hostingových služeb umožňuje, aby na dobrovolné bázi sám posoudil soulad tohoto obsahu s jeho vlastními podmínkami a měl by být k dispozici jakožto doplněk příkazů k odstranění obsahu. Proto je důležité, aby poskytovatelé hostingových služeb spolupracovali s Europolem a taková hlášení prioritně posuzovali a poskytovali rychlou zpětnou vazbu o přijatých opatřeních. Konečné rozhodnutí, zda odstranit obsah, protože není v souladu s jejich podmínkami, leží i nadále na poskytovateli hostingových služeb. Při provádění tohoto nařízení zůstává mandát Europolu stanovený nařízením (EU) 2016/7941a nedotčen.

 

__________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Úř. věst. L 135, 24.5.2016, str. 53).

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Za účelem zajištění účinného a dostatečně soudržného provádění proaktivních opatření musí příslušné orgány členských států vzájemně spolupracovat v oblasti dialogů vedených s poskytovateli hostingových služeb, co se týče identifikace, provádění a hodnocení konkrétních proaktivních opatření. Obdobně je taková spolupráce nutná také ve vztahu k přijetí pravidel týkajících se sankcí, jejich uplatňování a vymáhání.

(28)  Za účelem zajištění účinného a dostatečně soudržného provádění opatření poskytovateli hostingových služeb musí příslušné orgány členských států vzájemně spolupracovat v oblasti dialogů vedených s poskytovateli hostingových služeb, co se týče příkazů k odstranění, identifikace, provádění a hodnocení konkrétních opatření. Taková spolupráce je nutná také ve vztahu k přijetí pravidel týkajících se sankcí, jejich uplatňování a vymáhání.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Je nezbytné, aby byly příslušné orgány členských států zodpovědné za ukládání sankcí v plném rozsahu informovány o vydávání příkazů k odstranění obsahu a hlášeních a následné komunikaci mezi poskytovatelem hostingových služeb a relevantním příslušným orgánem. Pro tento účel musí členské státy zajistit náležité komunikační kanály a mechanismy, které umožní včasné sdílení relevantních informací.

(29)  Je nezbytné, aby byly příslušné orgány členských států zodpovědné za ukládání sankcí v plném rozsahu informovány o vydávání příkazů k odstranění obsahu a následné komunikaci mezi poskytovatelem hostingových služeb a relevantními příslušnými orgány v jiných členských státech. Pro tento účel musí členské státy zajistit náležité a bezpečné komunikační kanály a mechanismy, které umožní včasné sdílení relevantních informací.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33)  Poskytovatelé hostingových služeb i členské státy musí zřídit kontaktní místa, která umožní rychlé zpracování příkazů k odstranění obsahu a hlášení. Na rozdíl od zákonného zástupce slouží kontaktní místo k provozním účelům. Kontaktní místo poskytovatele hostingových služeb může spočívat ve vyhrazeném prostředku, který umožní elektronické podání příkazů k odstranění obsahu a hlášení, a technických a personálních prostředcích umožňujících jejich rychlé zpracování. Kontaktní místo poskytovatele hostingových služeb se nemusí nacházet v Unii a poskytovatel hostingových služeb má možnost určit stávající kontaktní místo, pokud je takové kontaktní místo schopno plnit funkce stanovené tímto nařízením. Aby mohl být teroristický obsah odstraněn nebo přístup k němu zamezen od jedné hodiny od přijetí příkazu k odstranění obsahu, musí poskytovatelé hostingových služeb zajistit, že kontaktní místo bude dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Informace o kontaktním místě by měly zahrnovat informace o jazyce, ve kterém se lze na kontaktní místo obracet. Za účelem umožnění komunikace mezi poskytovateli hostingových služeb a příslušnými orgány nabádáme poskytovatele hostingových služeb, aby umožnili komunikaci v jednom z úředních jazyků Unie, ve kterém jsou dostupné jejich obchodní podmínky.

(33)  Poskytovatelé hostingových služeb i členské státy musí zřídit kontaktní místa, která umožní rychlé zpracování příkazů k odstranění obsahu. Na rozdíl od zákonného zástupce slouží kontaktní místo k provozním účelům. Kontaktní místo poskytovatele hostingových služeb může spočívat ve vyhrazeném prostředku, který umožní elektronické podání příkazů k odstranění obsahu, a technických a personálních prostředcích umožňujících jejich rychlé zpracování. Kontaktní místo poskytovatele hostingových služeb se nemusí nacházet v Unii a poskytovatel hostingových služeb má možnost určit stávající kontaktní místo, pokud je takové kontaktní místo schopno plnit funkce stanovené tímto nařízením. Aby mohl být teroristický obsah odstraněn nebo přístup k němu zamezen od jedné hodiny od přijetí příkazu k odstranění obsahu, musí poskytovatelé hostingových služeb zajistit, že kontaktní místo bude dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Informace o kontaktním místě by měly zahrnovat informace o jazyce, ve kterém se lze na kontaktní místo obracet. Za účelem umožnění komunikace mezi poskytovateli hostingových služeb a příslušnými orgány nabádáme poskytovatele hostingových služeb, aby umožnili komunikaci v jednom z úředních jazyků Unie, ve kterém jsou dostupné jejich obchodní podmínky.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34)  Protože neexistuje požadavek, aby poskytovatelé služeb zajistili fyzickou přítomnost na území Unie, je nutné jednoznačně určit, do příslušnosti kterého členského státu spadá poskytovatel hostingových služeb nabízející služby v Unii. Obecně platí, že poskytovatel hostingových služeb spadá do příslušnosti členského státu, ve kterém má hlavní provozovnu nebo kde určil právního zástupce. Nicméně pokud jiný členský stát vydá příkaz k odstranění obsahu, jeho orgány by měly být schopné prosadit takové příkazy pomocí donucovacích opatření nerepresivní povahy, např. platba pokuty. Co se týče poskytovatele hostingových služeb, který nemá v Unii žádnou provozovnu ani určeného zákonného zástupce, členský stát by měl být i přesto schopen stanovit sankcích, a to za předpokladu, že bude respektována zásada ne bis in idem.

(34)  Protože neexistuje požadavek, aby poskytovatelé služeb zajistili fyzickou přítomnost na území Unie, je nutné jednoznačně určit, do příslušnosti kterého členského státu spadá poskytovatel hostingových služeb nabízející služby v Unii. Obecně platí, že poskytovatel hostingových služeb spadá do příslušnosti členského státu, ve kterém má hlavní provozovnu nebo kde určil právního zástupce. Co se týče poskytovatele hostingových služeb, který nemá v Unii žádnou provozovnu ani určeného zákonného zástupce, členský stát by měl být i přesto schopen stanovit sankcích, a to za předpokladu, že bude respektována zásada ne bis in idem.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35)  Poskytovatelé hostingových služeb, kteří nemají provozovnu v Unii, musí písemně určit zákonného zástupce, aby zajistili plnění povinností stanovených tímto nařízením a jejich prosazování.

(35)  Poskytovatelé hostingových služeb, kteří nemají provozovnu v Unii, musí písemně určit zákonného zástupce, aby zajistili plnění povinností stanovených tímto nařízením a jejich prosazování. Poskytovatelé hostingových služeb mohou využívat stávajícího právního zástupce za předpokladu, že tento právní zástupce je schopen plnit funkce stanovené v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37)  Pro účely tohoto nařízení musí členské státy určit příslušné orgány. Požadavek určit příslušné orgány nemusí nutně vyžadovat zřízení nových orgánů, ale uložení úkolů a funkcí stanovených tímto nařízením stávajícím orgánům. Toto nařízení vyžaduje určit orgány pověřené vydáváním příkazů k odstranění obsahu, hlášením, dohledem nad proaktivními opatřeními a ukládáním sankcí. Je na rozhodnutí členských států, kolik orgánů těmito úkoly pověří.

(37)  Pro účely tohoto nařízení musí členské státy určit jeden soudní nebo funkčně nezávislý správní orgán. Tento požadavek nevyžaduje zřízení nového orgánu, ale uložení úkolů a funkcí stanovených tímto nařízením stávajícímu orgánu. Toto nařízení vyžaduje určit orgán pověřený vydáváním příkazů k odstranění obsahu, dohledem nad zvláštními opatřeními a ukládáním sankcí. Členské státy by měly Komisi oznámit příslušný orgán určený podle tohoto nařízení a Komise by měla zveřejnit online seznam jednotlivých příslušných orgánů každého členského státu. Tento online rejstřík by měl být snadno dostupný, aby poskytovatelům hostingových služeb usnadnil rychlé ověření pravosti příkazů k odstranění obsahu.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(38)  Sankce jsou nezbytné k zajištění účinného provádění povinností dle tohoto nařízení poskytovateli hostingových služeb. Členské státy musí přijmout pravidla pro sankce, a to v příslušných případech včetně pokynů pro stanovení pokut. Obzvláště přísné sankce je třeba uplatňovat v případě, že poskytovatel hostingových služeb systematicky neplní povinnost odstraňovat teroristický obsah či zamezit přístupu k němu do jedné hodiny od přijetí příkazu k odstranění obsahu. Neplnění povinností v jednotlivých případech lze postihovat s ohledem na zásadu ne bis in idem a zásadu proporcionality a zajistit, že takové sankce zohledňují soustavné nedostatky. Za účelem zajištění právní jistoty musí nařízení stanovit, v jakém rozsahu mohou podléhat relevantní povinnosti sankcím. Sankce za neplnění článku 6 by měly být uplatněny ve vztahu k povinnostem vyplývajícím z žádosti o zprávu dle článku 6 odst. 2 nebo rozhodnutí o uložení dalších proaktivních opatření dle článku 6 odst. 4. Při stanovení, zda uložit finanční postihy, je třeba náležitým způsobem zjistit finanční situaci poskytovatele. Členské státy musí zajistit, aby sankce nemotivovaly k odstraňování obsahu, který není teroristickým obsahem.

(38)  Sankce jsou nezbytné k zajištění účinného provádění povinností dle tohoto nařízení poskytovateli hostingových služeb. Členské státy musí přijmout pravidla pro sankce, a to v příslušných případech včetně pokynů pro stanovení pokut. Sankce je třeba uplatňovat v případě, že poskytovatelé hostingových služeb systematicky a opakovaně neplní svoje povinnosti podle tohoto nařízení. Sankce za neplnění článku 6 by měly být uplatněny pouze ve vztahu k povinnostem vyplývajícím z žádosti o provádění dalších zvláštních opatření dle článku 6 odst. 4. Při stanovení, zda uložit finanční postihy, je třeba náležitým způsobem zjistit finanční situaci poskytovatele. Příslušný orgán by navíc měl vzít v úvahu, zda je poskytovatel hostingových služeb začínajícím podnikem nebo malým a středním podnikem, a měl by pro každý jednotlivý případ určit, zda mohl náležitě plnit vydaný příkaz. Členské státy by měly zajistit, aby sankce nemotivovaly k odstraňování obsahu, který není teroristickým obsahem.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41)  Členské státy musí shromažďovat informace o zavádění právních předpisů. Za účelem získání informací pro hodnocení právního předpisu je nutné stanovit podrobný program monitorování výstupů, výsledků a dopadů tohoto nařízení.

(41)  Členské státy musí shromažďovat informace o zavádění právních předpisů, včetně informací o počtu případů úspěšného odhalení, vyšetření a stíhání teroristických trestných činů v důsledku tohoto nařízení. Za účelem získání informací pro hodnocení právního předpisu je nutné stanovit podrobný program monitorování výstupů, výsledků a dopadů tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(42)  Na základě zjištění a závěrů prováděcí zprávy a výsledku monitorování by měla Komise provést hodnocení tohoto nařízení, a to až po třech letech od okamžiku, kdy nařízení vstoupí v platnost. Hodnocení by mělo být založeno na pěti kritériích efektivnosti, účinnosti, relevantnosti, soudržnosti a přidané hodnoty EU. Posoudí fungování různých provozních a technických opatření stanovených tímto nařízením, a to včetně účinnosti opatření pro zlepšení odhalování, identifikace a odstraňování teroristického obsahu a účinnosti ochranných mechanismů, a také dopady na potenciálně dotčená práva a zájmy třetích stran, a to včetně přezkumu požadavku informovat poskytovatele obsahu.

(42)  Na základě zjištění a závěrů prováděcí zprávy a výsledku monitorování by měla Komise provést hodnocení tohoto nařízení, a to jeden rok poté, co nařízení vstoupí v platnost. Hodnocení by mělo být založeno na pěti kritériích efektivnosti, účinnosti, nezbytnosti, proporcionality, relevantnosti, soudržnosti a přidané hodnoty EU. Posoudí fungování různých provozních a technických opatření stanovených tímto nařízením, a to včetně účinnosti opatření pro zlepšení odhalování, identifikace a odstraňování teroristického obsahu a účinnosti ochranných mechanismů, a také dopady na potenciálně dotčená základní práva, včetně svobody projevusvobody získávat a sdílet informace, svobody a plurality sdělovacích prostředků, svobody podnikání a práva na soukromí a ochranu osobních údajů. Komise by měla rovněž posoudit dopad na potencionálně dotčené zájmy třetích stran, a to včetně přezkumu požadavku informovat poskytovatele obsahu.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Toto nařízení stanoví jednotná pravidla pro prevenci zneužití hostingových služeb k šíření teroristického obsahu online. Stanoví zejména:

1.  Toto nařízení stanoví cílená jednotná pravidla boje proti zneužívání hostingových služeb k veřejnému šíření teroristického obsahu online. Stanoví zejména:

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  pravidla týkající se povinností náležité péče, které mají poskytovatelé hostingových služeb uplatňovat s cílem zabránit šíření teroristického obsahu prostřednictvím jejich služeb a v případě potřeby zajistit jeho rychlé odstranění;

a)  pravidla týkající se opodstatněných a přiměřených povinností náležité péče, které mají poskytovatelé hostingových služeb uplatňovat s cílem řešit problematiku veřejného šíření teroristického obsahu prostřednictvím jejich služeb a v případě potřeby zajistit jeho rychlé odstranění;

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  soubor opatření, která mají členské státy zavést s cílem identifikovat teroristický obsah, umožnit, aby tento obsah poskytovatelé hostingových služeb rychle odstranili, a usnadnit spolupráci s příslušnými orgány v jiných členských státech, s poskytovateli hostingových služeb a případně s příslušnými subjekty Unie.

b)  soubor opatření, která mají členské státy zavést s cílem identifikovat teroristický obsah, umožnit, aby tento obsah poskytovatelé hostingových služeb rychle odstranili v souladu s právem Unie, které poskytuje vhodné záruky pro svobodu projevu a svobodu získávat a sdílet informace a myšlenky v otevřené a demokratické společnosti, a usnadnit spolupráci s příslušnými orgány v jiných členských státech, s poskytovateli hostingových služeb a případně s příslušnými subjekty Unie.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Toto nařízení se vztahuje na poskytovatele hostingových služeb, kteří nabízejí služby v Unii, bez ohledu na místo, kde má takový poskytovatel svou hlavní provozovnu.

2.  Toto nařízení se vztahuje na poskytovatele hostingových služeb, kteří nabízejí veřejnosti služby v Unii, bez ohledu na místo, kde má takový poskytovatel svou hlavní provozovnu.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Toto nařízení se nevztahuje na obsah, který je šířen pro vzdělávací, umělecké, žurnalistické či výzkumné účely nebo za účelem zvýšení informovanosti o teroristické činnosti, ani na obsah, který je vyjádřením polemických či kontroverzních názorů ve veřejné diskuzi.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Tímto nařízením není dotčena povinnost ctít práva, svobody a zásady zakotvené v článku 6 Smlouvy o Evropské unii a uplatňuje se, aniž jsou dotčeny základní zásady práva Unie a vnitrostátního práva týkajícího se svobody projevu, svobody tisku a svobody a plurality sdělovacích prostředků.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2c.  Tímto nařízením není dotčena směrnice 2000/31/ES.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1)  „službami informační společnosti“ služby uvedené v čl. 2 písm. a) směrnice 2000/31/ES.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1)  „poskytovatelem hostingových služeb“ poskytovatel služeb informační společnosti spočívajících v uchovávání informací poskytovaných poskytovatelem obsahu a na jeho žádost a ve zpřístupňování informací třetím stranám;

1)  „poskytovatelem hostingových služeb“ poskytovatel služeb informační společnosti spočívajících v uchovávání informací poskytovaných poskytovatelem obsahu a na jeho žádost a ve zpřístupňování informací veřejnosti. To se vztahuje pouze na služby poskytované veřejnosti na aplikační úrovni. Poskytovatelé cloudové infrastruktury a poskytovatelé cloudových služeb nejsou považováni za poskytovatele hostingových služeb. Rovněž se nevztahuje na služby elektronických komunikací ve smyslu směrnice (EU) 2018/1972;

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  „poskytovatelem obsahu“ uživatel, který poskytl informace, které jsou nebo byly na žádost uživatele uloženy poskytovatelem hostingových služeb;

2)  „poskytovatelem obsahu“ uživatel, který poskytl informace, které jsou nebo byly na žádost uživatele uloženy a zpřístupněny veřejnosti poskytovatelem hostingových služeb;

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4)  „teroristickými trestnými činy“ trestné činy ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice (EU) 2017/541;

vypouští se

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5)  „teroristickým obsahem“ jedna nebo více z těchto informací:

5)  „teroristickým obsahem“ jeden nebo více z těchto materiálů:

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  podněcování k teroristickým trestným činům, nebo jejich obhajování, včetně jejich glorifikace představující riziko, že takové činy budou spáchány;

a)  podněcování ke spáchání některého z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) směrnice (EU) 2017/541, pokud takové jednání přímo či nepřímo, například formou glorifikace teroristických činů, obhajuje páchání teroristických trestných činů, a vyvolává nebezpečí, že jeden či více takových trestných činů může být spáchán úmyslně;

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podpora napomáhání teroristickým trestným činům;

b)  podněcování jiné osoby či skupiny osob ke spáchání nebo přispění k jednomu z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) směrnice (EU) 2017/541 představující nebezpečí, že jeden či více takových trestných činů může být spáchán úmyslně;

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  napomáhá činnostem teroristické skupiny, zejména podporou účasti v teroristické skupině či podporou teroristické skupiny ve smyslu čl. 2 odst. 3 směrnice (EU) 2017/541;

c)  nabízí dalším osobám nebo skupině osob, aby se účastnily činností teroristické skupiny, včetně dodávání informací nebo materiálních zdrojů nebo financování jejích činností jakýmkoli způsobem ve smyslu článku 4 směrnice (EU) 2017/541, čímž vzniká nebezpečí, že jeden nebo více takových trestných činů může být spácháno úmyslně;

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  pokyny týkající se metod či technik za účelem spáchání teroristických trestných činů.

d)  poskytování návodu k výrobě nebo použití výbušnin, palných nebo jiných zbraní nebo škodlivých či nebezpečných látek, nebo k jiným specifickým metodám či technikám za účelem spáchání nebo přispění ke spáchání některého z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) směrnice (EU) 2017/541.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  zobrazování spáchání jednoho nebo více trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 směrnice (EU) 2017/541, čímž vzniká nebezpečí, že jeden či více takových trestných činů může být spácháno úmyslně;

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6)  „šířením teroristického obsahu“ zpřístupnění teroristického obsahu třetím stranám prostřednictvím poskytovatelů hostingových služeb;

6)  „šířením teroristického obsahu“ zpřístupnění teroristického obsahu veřejnosti prostřednictvím poskytovatelů hostingových služeb;

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8)  „hlášením“ oznámení příslušného orgánu nebo případně příslušného subjektu Unie poskytovateli hostingových služeb o informacích, které lze považovat za teroristický obsah, aby poskytovatel dobrovolně zvážil slučitelnost teroristického obsahu se svými vlastními podmínkami, a zabránilo se tak jeho šíření;

vypouští se

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

9a)  „příslušným orgánem“ určený vnitrostátní soudní orgán nebo funkčně nezávislý správní orgán v členském státě;

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Poskytovatelé hostingových služeb přijímají v souladu s tímto nařízením vhodná, rozumná a přiměřená opatření, jejichž cílem je bojovat proti šíření teroristického obsahu a chránit před tímto obsahem uživatele. Přitom jednají řádně, přiměřeným a nediskriminačním způsobem a s patřičným ohledem na základní práva uživatelů a berou v úvahu zásadní význam svobody projevu a informací v otevřené a demokratické společnosti.

1.  Poskytovatelé hostingových služeb jednají v souladu s tímto nařízením s cílem chránit před teroristickým obsahem uživatele. Přitom jednají přiměřeným a nediskriminačním způsobem a za všech okolností s patřičným ohledem na základní práva uživatelů a berou v úvahu zásadní význam svobody projevu, svobody přijímat a sdělovat informace a myšlenky v otevřené a demokratické společnosti a s cílem bránit odstranění obsahu, který není teroristický.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Tyto povinnosti náležité péče nepředstavují pro poskytovatele hostingových služeb obecnou povinnost dohlížet na informace, které předávají nebo ukládají, ani obecnou povinnost hledat aktivně fakta nebo okolnosti naznačující protiprávní činnost.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Poskytovatelé hostingových služeb zahrnou do svých podmínek ustanovení zamezující šíření teroristického obsahu a tato ustanovení uplatňují.

vypouští se

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Pokud poskytovatelé hostingových služeb zjistí ve svých službách teroristický obsah nebo se o něm dozvědí, uvědomí o něm příslušné orgány a urychleně jej vymažou.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Poskytovatelé hostingových služeb, kteří splňují kritéria definice „poskytovatelů platforem pro sdílení videonahrávek“ podle směrnice (EU) 2018/1808, přijmou příslušná opatření k řešení problematiky šíření teroristického obsahu v souladu s čl. 28b odst. 1 písm. c) a odst. 3 směrnice (EU) 2018/1808.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příslušný orgán je oprávněn vydat rozhodnutí, kterým se od poskytovatele hostingových služeb požaduje, aby teroristický obsah odstranil nebo znemožnil k němu přístup.

1.  Příslušný orgán členského státu, v němž se nachází hlavní provozovna poskytovatele hostingových služeb, je oprávněn vydat příkaz k odstranění, kterým se od poskytovatele hostingových služeb požaduje, aby teroristický obsah odstranil nebo k němu znemožnil přístup ve všech členských státech.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Příslušný orgán členského státu, v němž poskytovatel hostingové služby nemá svou hlavní provozovnu ani zákonného zástupce, může požadovat, aby byl znemožněn přístup k teroristickému obsahu, a vymáhat plnění tohoto požadavku na svém území.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  Pokud příslušný orgán nevydal poskytovateli hostingové služby příkaz k odstranění předem, obrátí se na poskytovatele hostingové služby a alespoň 12 hodin před vydáním příkazu k odstranění poskytne informace o postupech a platných lhůtách.

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Poskytovatelé hostingových služeb do jedné hodiny od přijetí příkazu k odstranění odstraní teroristický obsah nebo k němu znemožní přístup.

2.  Poskytovatelé hostingových služeb co možná nejdříve a do jedné hodiny od přijetí příkazu k odstranění odstraní teroristický obsah nebo k němu znemožní přístup.

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  identifikaci příslušného orgánu, který vydává příkaz k odstranění, a autentizaci příkazu k odstranění ze strany příslušného orgánu;

a)  identifikaci příslušného orgánu, který vydává příkaz k odstranění prostřednictvím elektronického podpisu, a autentizaci příkazu k odstranění ze strany příslušného orgánu;

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  odůvodnění, proč je obsah považován za teroristický, přinejmenším prostřednictvím odkazu na kategorie teroristického obsahu uvedené v čl. 2 odst. 5;

b)  podrobné odůvodnění, proč je obsah považován za teroristický, a konkrétní odkaz na kategorie teroristického obsahu uvedené v čl. 2 odst. 5;

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  jednotný lokátor zdroje (URL) a v případě potřeby další informace umožňující identifikaci uvedeného obsahu;

c)  přesný jednotný lokátor zdroje (URL) a v případě potřeby další informace umožňující identifikaci uvedeného obsahu;

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  informace o opravných prostředcích, které má k dispozici poskytovatel hostingových služeb a poskytovatel obsahu;

f)  snadno srozumitelné informace o opravných prostředcích, které má k dispozici poskytovatel hostingových služeb a poskytovatel obsahu, včetně opravných prostředků u příslušného orgánu, možnosti obrátit se na soud a lhůt pro odvolání;

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  rozhodnutí nezveřejnit informace o odstranění teroristického obsahu nebo o znemožnění přístupu k němu podle článku 11, je-li to relevantní.

g)  rozhodnutí nezveřejnit informace o odstranění teroristického obsahu nebo o znemožnění přístupu k němu podle článku 11, je-li to nezbytné a přiměřené.

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Na žádost poskytovatele hostingových služeb nebo poskytovatele obsahu předloží příslušný orgán podrobné odůvodnění, aniž je dotčena povinnost poskytovatele hostingových služeb splnit příkaz k odstranění ve lhůtě stanovené v odstavci 2.

vypouští se

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Příslušné orgány zašlou příkazy k odstranění do hlavní provozovny poskytovatele hostingových služeb nebo zákonnému zástupci určenému poskytovatelem hostingových služeb podle článku 16 a předají ji kontaktnímu místu uvedenému v čl. 14 odst. 1. Tyto příkazy se zasílají elektronickými prostředky, které dovolují předložit písemný záznam za podmínek umožňujících autentizaci odesílatele, včetně přesnosti data a času odeslání a obdržení příkazu.

5.  Příslušný orgán zašle příkazy k odstranění do hlavní provozovny poskytovatele hostingových služeb nebo zákonnému zástupci určenému poskytovatelem hostingových služeb podle článku 16 a předá ji kontaktnímu místu uvedenému v čl. 14 odst. 1. Tyto příkazy se zasílají elektronickými prostředky, které dovolují předložit písemný záznam za podmínek umožňujících autentizaci odesílatele, včetně přesnosti data a času odeslání a obdržení příkazu.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Poskytovatelé hostingových služeb potvrdí přijetí příkazu a bez zbytečného odkladu informují příslušný orgán o odstranění teroristického obsahu nebo o znemožnění přístupu k němu, přičemž uvedou zejména čas, kdy byl zásah proveden, a použijí k tomu šablonu uvedenou v příloze II.

6.  Poskytovatelé hostingových služeb bez zbytečného odkladu informují příslušný orgán o odstranění teroristického obsahu nebo o znemožnění přístupu k němu, přičemž uvedou zejména čas, kdy byl zásah proveden, a použijí k tomu šablonu uvedenou v příloze II.

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Pokud poskytovatel hostingových služeb nemůže příkazu k odstranění vyhovět z důvodu vyšší moci nebo faktické nemožnosti, za kterou nenese vinu poskytovatel hostingových služeb, informuje tento bez zbytečného odkladu příslušný orgán a uvede důvody, a to za použití vzoru uvedeného v příloze III. Lhůta stanovená v odstavci 2 se uplatní, jakmile pominou uvedené důvody.

7.  Pokud poskytovatel hostingových služeb nemůže příkazu k odstranění vyhovět z důvodu vyšší moci nebo faktické nemožnosti, za kterou nenese vinu poskytovatel hostingových služeb, včetně technických či provozních důvodů, informuje tento bez zbytečného odkladu příslušný orgán a uvede důvody, a to za použití vzoru uvedeného v příloze III. Lhůta stanovená v odstavci 2 se uplatní, jakmile pominou uvedené důvody.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Pokud poskytovatel hostingových služeb nemůže příkazu k odstranění vyhovět, protože příkaz k odstranění obsahuje zjevné chyby nebo neobsahuje dostatečné informace pro jeho provedení, uvědomí o tom bez prodlení příslušný orgán a požádá o nezbytné vysvětlení za použití vzoru uvedeného v příloze III. Lhůta uvedená v odstavci 2 se uplatní, jakmile je vysvětlení poskytnuto.

8.  Poskytovatel hostingových služeb může odmítnout příkaz k odstranění, provést, pokud příkaz k odstranění obsahuje zjevné chyby nebo neobsahuje dostatečné informace. Uvědomí o tom bez prodlení příslušný orgán a požádá o nezbytné vysvětlení za použití vzoru uvedeného v příloze III. Lhůta uvedená v odstavci 2 se uplatní, jakmile je vysvětlení poskytnuto. .

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9.  Příslušný orgán, který vydal příkaz k odstranění, informuje příslušný orgán, který dohlíží na provádění proaktivních opatření uvedených v čl. 17 odst. 1 písm. c), jakmile příkaz k odstranění nabyde konečnou platnost. Příkaz k odstranění nabývá konečnou platnost, pokud proti němu nebylo podáno odvolání ve lhůtě podle platného vnitrostátního práva, nebo pokud byl po podání odvolání potvrzen.

9.  Příslušný orgán, který vydal příkaz k odstranění, informuje příslušný orgán, který dohlíží na provádění konkrétních opatření uvedených v čl. 17 odst. 1 písm. c), jakmile příkaz k odstranění nabude konečné platnosti. Příkaz k odstranění nabývá konečnou platnost, pokud proti němu nebylo podáno odvolání ve lhůtě podle platného vnitrostátního práva, nebo pokud byl po podání odvolání potvrzen.

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 4 a

 

Konzultační postup pro příkazy k odstranění

 

1. Příslušný orgán, který vydá příkaz k odstranění podle čl. 4 odst. 1 písm. a), předloží kopii tohoto příkazu k odstranění příslušnému orgánu podle čl. 17 odst. 1 písm. a) tam, kde má dotčený poskytovatel hostingových služeb hlavní provozovnu, současně s předáním příkazu poskytovateli hostingových služeb podle čl. 4 odst. 5.

 

2. Má-li příslušný orgán členského státu, v němž má poskytovatel hostingových služeb hlavní provozovnu, přiměřené důvody k přesvědčení, že daný příkaz k odstranění může mít dopad na základní zájmy uvedeného členského státu, informuje o tom vydávající příslušný orgán. Vydávající orgán tyto okolnosti zohlední a dle potřeby příkaz k odstranění stáhne nebo patřičně pozmění.

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Článek 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 4 b

 

Postup spolupráce při vydávání dodatečného příkazu k odstranění obsahu

 

1. Pokud příslušný orgán vydal příkaz k odstranění podle čl. 4 odst. 1 písm. a), může se tento orgán obrátit na příslušný orgán členského státu, v němž má poskytovatel hostingových služeb hlavní provozovnu, s cílem požádat, aby tento příslušný orgán rovněž vydal příkaz k odstranění podle čl. 4 odst. 1.

 

2. Příslušný orgán v členském státě, v němž je umístěna hlavní provozovna poskytovatele hostingových služeb, buď vydá příkaz k odstranění, nebo jeho vydání zamítne, a to co možná nejdříve, ale nejpozději do jedné hodiny poté, co byl kontaktován podle odstavce 1, a o svém rozhodnutí informuje příslušný orgán, který vydal první příkaz.

 

3. V případě, že příslušný orgán v členském státě, kde sídlí hlavní provozovna, potřebuje delší čas než hodinu, aby mohl obsah sám posoudit, zašle tento příslušný orgán dotyčnému poskytovateli hostingové služby žádost o dočasné znemožnění přístupu k obsahu až na 24 hodin a po tuto dobu provede posouzení a zašle příkaz k odstranění, nebo vezme zpět žádost o znemožnění přístupu.

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Článek 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 5

vypouští se

Hlášení

 

1.  Příslušný orgán nebo příslušný subjekt Unie může zaslat hlášení poskytovateli hostingových služeb.

 

2.  Poskytovatelé hostingových služeb zavedou provozní a technická opatření usnadňující rychlé posouzení obsahu, který jim příslušné orgány a případně příslušné subjekty Unie přeposlaly k jejich dobrovolnému posouzení.

 

3.  Hlášení je adresováno do hlavní provozovny poskytovatele hostingových služeb nebo zákonnému zástupci určenému poskytovatelem služeb podle článku 16 a předáno kontaktnímu místu uvedenému v čl. 14 odst. 1. Tato hlášení se zasílají elektronicky.

 

4.  Hlášení obsahuje dostatečně podrobné informace, včetně důvodů, proč je obsah považován za teroristický, URL a v případě potřeby doplňujících informací umožňujících identifikaci uvedeného teroristického obsahu.

 

5.  Poskytovatel hostingových služeb posoudí přednostně obsah, který byl předmětem hlášení, podle svých podmínek a rozhodne, zda tento obsah odstraní nebo k němu znemožní přístup.

 

6.  Poskytovatel hostingových služeb neprodleně informuje příslušný orgán nebo příslušný subjekt Unie o výsledku posouzení a o načasování opatření přijatých na základě hlášení.

 

7.  Jestliže se poskytovatel hostingových služeb domnívá, že hlášení neobsahuje dostatečné informace pro posouzení uvedeného obsahu, neprodleně uvědomí příslušné orgány nebo příslušný subjekt Unie a uvede, jaké další informace nebo vysvětlení je třeba poskytnout.

 

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 6 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Proaktivní opatření

Konkrétní opatření

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Poskytovatelé hostingových služeb v případě potřeby přijmou proaktivní opatření na ochranu svých služeb proti šíření teroristického obsahu. Opatření musí být účinná a přiměřená s ohledem na rizikomíru expozice vůči teroristickému obsahu, základní práva uživatelů a zásadní význam svobody projevu a informací v otevřené a demokratické společnosti.

1.  Aniž jsou dotčeny směrnice (EU) 2018/1808 a směrnice 2000/31/ES, poskytovatelé hostingových služeb mohou přijmout specifická opatření na ochranu svých služeb proti veřejnému šíření teroristického obsahu. Opatření musí být účinná, cílená a přiměřená, se zvláštním zřetelem k rizikumíře expozice vůči teroristickému obsahu, základním právům uživatelů a zásadnímu významu práva na svobodu projevu a svobodu přijímat a sdělovat informace a myšlenky v otevřené a demokratické společnosti.

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jestliže byl příslušný orgán uvedený v čl. 17 odst. 1 písm. c) v souladu s čl. 4 odst. 9 informován, požádá poskytovatele hostingových služeb, aby do tří měsíců po obdržení žádosti a poté alespoň jednou ročně předložil zprávu o konkrétních proaktivních opatřeních, která přijal, a to i za použití automatizovaných nástrojů, za účelem:

vypouští se

a)  prevence opětovného nahrání obsahu, který byl již dříve odstraněn nebo k němuž byl odepřen přístup, protože je považován za teroristický;

 

b)  zjištění, identifikace a urychleného odstranění teroristického obsahu či znemožnění přístupu k němu.

 

Tato žádost musí být zaslána do hlavní provozovny poskytovatele hostingových služeb nebo zákonnému zástupci určenému poskytovatelem služeb.

 

Zprávy obsahují všechny relevantní informace, které umožní příslušnému orgánu uvedenému v čl. 17 odst. 1 písm. c) posoudit, zda jsou proaktivní opatření účinná a přiměřená, mimo jiné s cílem vyhodnotit fungování všech používaných automatizovaných nástrojů, jakož i lidský dohled a používané mechanismy pro ověřování.

 

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Jestliže se příslušný orgán uvedený v čl. 17 odst. 1 písm. c) domnívá, že proaktivní opatření přijatá a nahlášená podle odstavce 2 nejsou dostatečná pro zmírnění a řízení rizika a úrovně expozice, může poskytovatele hostingových služeb požádat, aby přijal zvláštní dodatečná proaktivní opatření. Za tímto účelem spolupracuje poskytovatel hostingových služeb s příslušným orgánem uvedeným v čl. 17 odst. 1 písm. c) s cílem určit konkrétní opatření, která poskytovatel hostingových služeb zavede, a stanovit hlavní cíle a referenční hodnoty, jakož i lhůty pro jejich provedení.

vypouští se

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud do tří měsíců od podání žádosti podle odstavce 3 nelze dosáhnout dohody, může příslušný orgán uvedený v čl. 17 odst. 1 písm. C) vydat rozhodnutí, kterým se ukládají zvláštní dodatečná nezbytná a přiměřená proaktivní opatření. Rozhodnutí zohlední zejména finanční možnosti poskytovatele hostingových služeb a účinek takových opatření na základní práva uživatelů a zásadní význam svobody projevu a informací. Toto rozhodnutí musí být zasláno do hlavní provozovny poskytovatele hostingových služeb nebo zákonnému zástupci určenému poskytovatelem služeb. Poskytovatel hostingových služeb o provádění těchto opatření stanovených příslušným orgánem uvedeným v čl. 17 odst. 1 písm. c) pravidelně podává zprávy.

4.  Po zjištění, že poskytovatel hostingových služeb obdržel značný počet příkazů k odstranění, může příslušný orgán uvedený v čl. 17 odst. 1 písm. c) zaslat žádost o nezbytná, přiměřená a účinná dodatečná konkrétní opatření, která bude muset poskytovatel hostingových služeb provést. Příslušný orgán neukládá obecnou povinnost dohledu ani používání automatizovaných nástrojů. Žádost zohlední zejména technickou proveditelnost opatření, rozsah a finanční možnosti poskytovatele hostingových služeb a účinek takových opatření na základní práva uživatelů a zásadní význam svobody projevu a svobody přijímat a sdělovat informace a myšlenky v otevřené a demokratické společnosti. Tato žádost musí být zaslána do hlavní provozovny poskytovatele hostingových služeb nebo zákonnému zástupci určenému poskytovatelem služeb. Poskytovatel hostingových služeb o provádění těchto opatření stanovených příslušným orgánem uvedeným v čl. 17 odst. 1 písm. c) pravidelně podává zprávy.

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Poskytovatel hostingových služeb může kdykoli požádat příslušný orgán uvedený v čl. 17 odst. 1 písm. c), aby záležitost přezkoumal a žádost nebo rozhodnutí podle odstavců 2, 3 a 4 případně odvolal. Příslušný orgán vydá v přiměřené lhůtě po obdržení žádosti poskytovatele hostingových služeb odůvodněné rozhodnutí.

5.  Poskytovatel hostingových služeb může kdykoli požádat příslušný orgán uvedený v čl. 17 odst. 1 písm. c), aby záležitost přezkoumal a žádost nebo rozhodnutí podle odstavce 4 případně odvolal. Příslušný orgán vydá v přiměřené lhůtě po obdržení žádosti poskytovatele hostingových služeb odůvodněné rozhodnutí.

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Poskytovatelé hostingových služeb uchovávají teroristický obsah, který byl odstraněn nebo k němuž byl znemožněn přístup v důsledku příkazu k odstranění, hlášení či proaktivních opatření podle článků 4, 5 a 6, jakož i související údaje, jež byly odstraněny v důsledku odstranění teroristického obsahu a jež jsou nutné pro účely:

1.  Poskytovatelé hostingových služeb uchovávají teroristický obsah, který byl odstraněn nebo k němuž byl znemožněn přístup v důsledku příkazu k odstranění či konkrétních opatření podle článků 4 a 6, jakož i související údaje, jež byly odstraněny v důsledku odstranění teroristického obsahu a jež jsou nutné pro účely:

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  správního nebo soudního přezkumu;

a)  správního nebo soudního přezkumu nebo opravného prostředku,

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  prevence, odhalování, vyšetřování či stíhání teroristikých trestných činů.

b)  prevence, odhalování, vyšetřování či stíhání teroristických trestných činů ze strany donucovacích orgánů.

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Teroristický obsah a související údaje uvedené v odstavci 1 se uchovávají po dobu šesti měsíců. Teroristický obsah se na žádost příslušného orgánu nebo soudu uchovává po dobu delší, pokud a dokud je to nezbytné pro účely probíhajícího správního nebo soudního přezkumu uvedeného v odst. 1 písm. a).

2.  Teroristický obsah a související údaje uvedené v odst. 1 písm. a) se uchovávají po dobu šesti měsíců a po skončení tohoto období jsou vymazány. Teroristický obsah se na žádost příslušného orgánu nebo soudu uchovává po další vymezenou dobu, pouze pokud a dokud je to nezbytné pro účely probíhajícího správního nebo soudního přezkumu či opravných prostředků uvedených v odst. 1 písm. a). Poskytovatelé hostingových služeb zachovají teroristický obsah a související údaje, na něž se odkazuje v odst. 1 písm. b) do doby, kdy donucovací orgán zareaguje na oznámení poskytovatele hostingových služeb v souladu s čl. 13 odst. 4, avšak nejpozději do šesti měsíců.

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 8 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Povinnosti týkající se transparentnosti

Povinnosti poskytovatelů hostingových služeb týkající se transparentnosti

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Poskytovatelé hostingových služeb vymezí ve svých podmínkách svou politiku týkající se prevence šíření teroristického obsahu, včetně případného smysluplného vysvětlení fungování aktivních opatření, včetně používání automatizovaných nástrojů.

1.  Poskytovatelé hostingových služeb případně ve svých podmínkách jasně vymezí svou politiku týkající se prevence šíření teroristického obsahu, včetně případného smysluplného vysvětlení fungování konkrétních opatření.

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Poskytovatelé hostingových služeb zveřejňují výroční zprávy o transparentnosti, pokud jde o opatření přijatá proti šíření teroristického obsahu.

2.  Poskytovatelé hostingových služeb, jimž jsou nebo byly v uvedeném roce zaslány příkazy k odstranění, zpřístupní veřejnosti výroční zprávy o transparentnosti, pokud jde o opatření přijatá proti šíření teroristického obsahu.

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  informace o opatřeních poskytovatele hostingových služeb v zájmu prevence opětovného nahrání obsahu, který byl již dříve odstraněn nebo k němuž byl znemožněn přístup, protože je považován za teroristický;

b)  informace o opatřeních poskytovatele hostingových služeb v zájmu prevence opětovného nahrání obsahu, který byl již dříve odstraněn nebo k němuž byl znemožněn přístup, protože je považován za teroristický, zejména při použití automatizované technologie;

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  počet položek teroristického obsahu, který byl odstraněn nebo k němuž byl znemožněn přístup na základě příkazů k odstranění, hlášení či případně proaktivních opatření;

c)  počet položek teroristického obsahu, který byl odstraněn nebo k němuž byl znemožněn přístup na základě příkazů k odstranění či případně konkrétních opatření, a počet příkazů, kdy obsah nebyl odstraněn v souladu s čl. 4 odst. 7 a 8, společně s důvody odmítnutí.

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  přehled a výsledky řízení o stížnostech.

d)  počet a výsledky řízení o stížnostech a opatření soudního přezkumu, včetně počtu případů, kdy bylo zjištěno, že byl obsah nesprávně označen za teroristický.

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 8 a

 

Povinnosti příslušných orgánů týkající se transparentnosti

 

1. Příslušné orgány zveřejní výroční zprávy o transparentnosti, které zahrnou alespoň tyto informace:

 

a) počet vydaných příkazů k odstranění, počet odstranění a počet odmítnutých nebo ignorovaných příkazů k odstranění;

 

b) množství identifikovaného teroristického obsahu, který vedl k vyšetřování a stíhání, a počet případů, kdy byl obsah nesprávně označen za teroristický;

 

c) popis opatření požadovaných příslušnými orgány podle čl. 6 odst. 4.

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Čl. 9 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Záruky týkající se používání a zavádění proaktivních opatření

Záruky týkající se používání a zavádění konkrétních opatření

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Jestliže poskytovatelé hostingových služeb zpracovávají obsah, který uchovávají, automatizovanými nástroji podle tohoto nařízení, poskytnou efektivní a vhodné záruky, které zajistí, že rozhodnutí o daném obsahu, zejména rozhodnutí o odstranění obsahu nebo znemožnění přístupu k obsahu považovanému za teroristický, jsou přesná a odůvodněná.

1.  Jestliže poskytovatelé hostingových služeb zpracovávají obsah, který uchovávají, automatizovanými nástroji, poskytnou efektivní a vhodné záruky, které zajistí, že rozhodnutí o daném obsahu, zejména rozhodnutí o odstranění obsahu nebo znemožnění přístupu k obsahu považovanému za teroristický, jsou přesná a odůvodněná.

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Záruky sestávají zejména z lidského dohledu a kontroly v případě potřeby a v každém případě tehdy, pokud je podrobné posouzení příslušného kontextu nutné k tomu, aby se stanovilo, má-li se obsah považovat za teroristický.

2.  Záruky sestávají zejména z lidského dohledu a kontroly vhodnosti rozhodnutí o odstranění obsahu nebo zamítnutí přístupu k obsahu, zejména pokud jde o právo na svobodu projevu a právo obdržet nestranné informace a ideje v otevřené a demokratické společnosti.

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 9a

 

Účinná právní ochrana

 

1. Poskytovatelé obsahu, jejichž obsah byl odstraněn nebo k němuž byl znemožněn přístup na základě příkazu k odstranění, a poskytovatelé hostingových služeb, kteří dostali příkaz k odstranění, mají právo na účinné opravné prostředky. Členské státy zavedou účinné postupy pro výkon tohoto práva.

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Poskytovatelé hostingových služeb zavedou účinné a přístupné mechanismy, které poskytovatelům obsahu, jejichž obsah byl odstraněn nebo k němuž byl znemožněn přístup na základě hlášení podle článku 5 nebo proaktivních opatření podle článku 6, umožňují podat stížnost proti zásahu poskytovatele hostingových služeb s žádostí o obnovení obsahu.

1.  Poskytovatelé hostingových služeb zavedou účinné a přístupné mechanismy, které poskytovatelům obsahu, jejichž obsah byl odstraněn nebo k němuž byl znemožněn přístup na základě konkrétních opatření podle článku 6, umožňují podat stížnost proti zásahu poskytovatele hostingových služeb s žádostí o obnovení obsahu.

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Poskytovatelé hostingových služeb neprodleně prošetří všechny stížnosti, které obdrží, a bez zbytečného prodlení obsah obnoví v případech, kdy je jeho odstranění či znemožnění přístupu k němu neoprávněné. O výsledku šetření informují stěžovatele.

2.  Poskytovatelé hostingových služeb neprodleně prošetří všechny stížnosti, které obdrží, a bez zbytečného prodlení obsah obnoví v případech, kdy je jeho odstranění či znemožnění přístupu k němu neoprávněné. O výsledku šetření informují stěžovatele do dvou týdnů od přijetí stížnosti spolu s vysvětlením v případech, kdy se poskytovatel hostingových služeb rozhodne neobnovit obsah. Obnovení obsahu nevylučuje další soudní opatření proti rozhodnutí poskytovatele hostingových služeb nebo příslušného orgánu.

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Jestliže poskytovatelé hostingových služeb teroristický obsah odstraní nebo k němu znemožní přístup, informace o odstranění teroristického obsahu či znemožnění přístupu k němu zpřístupní poskytovateli obsahu.

1.  Jestliže poskytovatelé hostingových služeb teroristický obsah odstraní nebo k němu znemožní přístup, zpřístupní poskytovateli obsahu ucelené a stručné informace o odstranění teroristického obsahu či znemožnění přístupu k němu a o možnostech napadení tohoto rozhodnutí a na jeho žádost mu poskytnou kopii příkazu k odstranění vydaného podle článku 4.

Pozměňovací návrh    108

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Poskytovatel hostingových služeb poskytovatele obsahu na jeho žádost informuje o důvodech pro odstranění či znemožnění přístupu, jakož i o možnostech napadení tohoto rozhodnutí.

vypouští se

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Povinnost podle odstavců 1 a 2 se nevztahuje na případy, kdy příslušný orgán rozhodne, že by z důvodu veřejné bezpečnosti, jako je prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání teroristických trestných činů, neměly být zveřejněny žádné informace, a to po dobu nezbytně nutnou, avšak ne delší než [4] týdny od uvedeného rozhodnutí. V takovém případě poskytovatel hostingových služeb nezveřejní žádné informace o odstranění teroristického obsahu nebo znemožnění přístupu k němu.

3.  Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje na případy, kdy příslušný orgán rozhodne, na základě objektivních důkazů a s přihlédnutím k přiměřenosti a nezbytnosti takového rozhodnutí, že by z důvodu veřejné bezpečnosti, jako je prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání teroristických trestných činů, neměly být zveřejněny žádné informace, a to po dobu nezbytně nutnou, avšak ne delší než čtyři týdny od uvedeného rozhodnutí. V takovém případě poskytovatel hostingových služeb nezveřejní žádné informace o odstranění teroristického obsahu nebo znemožnění přístupu k němu.

Pozměňovací návrh    110

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby jejich příslušné orgány měly nezbytnou kapacitu a dostatečné zdroje k dosažení cílů a plnění svých povinností vyplývajících z tohoto nařízení.

Členské státy zajistí, aby jejich příslušné orgány měly nezbytnou kapacitu a dostatečné zdroje k dosažení cílů a plnění svých povinností vyplývajících z tohoto nařízení, společně se silnými zárukami nezávislosti.

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Čl. 13 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Spolupráce mezi poskytovateli hostingových služeb, příslušnými orgány a případně příslušnými subjekty Unie

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příslušné orgány v členských státech se ve věci příkazů k odstranění a hlášení navzájem informují, koordinují svoji činnost, spolupracují mezi sebou a případně také s příslušnými subjekty Unie, jako je Europol, aby se zabránilo duplicitě, posílila se koordinace a zabránilo se zásahům do šetření v jiných členských státech.

1.  Příslušné orgány v členských státech se ve věci příkazů k odstranění navzájem informují, koordinují svoji činnost, spolupracují mezi sebou a případně také s Europolem, aby se zabránilo duplicitě, posílila se koordinace a zabránilo se zásahům do šetření v jiných členských státech.

Pozměňovací návrh    113

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Příslušné orgány v členských státech informují příslušný orgán uvedený v čl. 17 odst. 1 písm. c) a d), koordinují činnost s tímto orgánem a spolupracují s ním, pokud jde o opatření přijatá podle článku 6 a donucovací opatření podle článku 18. Členské státy zajistí, aby měl příslušný orgán uvedený v čl. 17 odst. 1 písm. c) a d) k dispozici veškeré relevantní informace. Za tímto účelem členské státy zajistí vhodné komunikační kanály nebo mechanismy, aby byly příslušné informace sdíleny včas.

2.  Příslušné orgány v členských státech informují příslušný orgán uvedený v čl. 17 odst. 1 písm. c) a d), koordinují činnost s tímto orgánem a spolupracují s ním, pokud jde o opatření přijatá podle článku 6 a donucovací opatření podle článku 18. Členské státy zajistí, aby měl příslušný orgán uvedený v čl. 17 odst. 1 písm. c) a d) k dispozici veškeré relevantní informace. Za tímto účelem členské státy zajistí vhodné a bezpečné komunikační kanály nebo mechanismy, aby byly příslušné informace sdíleny včas.

Pozměňovací návrh    114

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy a poskytovatelé hostingových služeb se mohou rozhodnout, že využijí specializované nástroje, případně včetně nástrojů zavedených příslušnými subjekty Unie, jako je Europol, a to zejména za účelem usnadnění:

3.  Členské státy se mohou rozhodnout, že využijí specializované nástroje, včetně nástrojů zavedených Europolem, a to zejména za účelem usnadnění:

Pozměňovací návrh    115

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zpracování a zpětné vazby, jež se týkají hlášení podle článku 5;

vypouští se

Pozměňovací návrh    116

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  spolupráce, jejímž cílem je vymezit a provádět proaktivní opatření podle článku 6.

c)  spolupráce, jejímž cílem je vymezit a provádět konkrétní opatření podle článku 6.

Pozměňovací návrh    117

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud se poskytovatelé hostingových služeb dozví o jakémkoli důkazu teroristických trestných činů, neprodleně uvědomí orgány odpovědné za vyšetřování a stíhání trestných činů v dotyčném členském státě nebo kontaktní místo v členském státě podle čl. 14 odst. 2, kde mají svou hlavní provozovnu nebo zákonného zástupce. V případě pochybností mohou poskytovatelé hostingových služeb předat tyto informace Europolu za účelem provedení příslušných následných opatření.

4.  Pokud se poskytovatelé hostingových služeb dozví o teroristickém obsahu, neprodleně uvědomí orgány odpovědné za vyšetřování a stíhání trestných činů v dotyčném členském státě. Není-li možno dotyčný členský stát identifikovat, poskytovatel hostingových služeb uvědomí kontaktní místo v členském státě podle čl. 17 odst. 2, kde mají svou hlavní provozovnu nebo zákonného zástupce, a předá tyto informace rovněž Europolu za účelem provedení příslušných následných opatření.

Pozměňovací návrh    118

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Poskytovatel hostingových služeb spolupracuje s příslušnými orgány.

Pozměňovací návrh    119

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Poskytovatelé hostingových služeb zřídí kontaktní místo umožňující příjem příkazů k odstranění a hlášení elektronickou cestou a zajistí jejich rychlé zpracování podle článků 4 a 5. Zajistí, aby tyto informace byly veřejně dostupné.

1.  Poskytovatelé hostingových služeb, kteří obdrželi jeden nebo více příkazů k odstranění, zřídí kontaktní místo umožňující příjem příkazů k odstranění elektronickou cestou a zajistí jejich rychlé zpracování podle článku 4. Zajistí, aby tyto informace byly veřejně dostupné.

Pozměňovací návrh    120

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  V informacích zmíněných v odstavci 1 musí být upřesněn úřední jazyk nebo jazyky Unie, jak jsou uvedeny v nařízení č. 1/58, v nichž je možné se obrátit na kontaktní místo a ve kterých se uskuteční další výměny informací o příkazech k odstranění a hlášeních podle článků 4 a 5. To zahrnuje alespoň jeden z úředních jazyků členského státu, v němž má poskytovatel hostingových služeb hlavní provozovnu nebo v němž má bydliště nebo je usazen jeho zákonný zástupce podle článku 16.

2.  V informacích zmíněných v odstavci 1 musí být upřesněn úřední jazyk nebo jazyky Unie, jak jsou uvedeny v nařízení č. 1/58, v nichž je možné se obrátit na kontaktní místo a ve kterých se uskuteční další výměny informací o příkazech k odstranění podle článku 4. To zahrnuje alespoň jeden z úředních jazyků členského státu, v němž má poskytovatel hostingových služeb hlavní provozovnu nebo v němž má bydliště nebo je usazen jeho zákonný zástupce podle článku 16.

Pozměňovací návrh    121

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy zřídí kontaktní místo pro vyřizování žádostí o objasnění a zpětnou vazbu týkající se příkazů k odstranění a hlášení jimi vydaných. Informace o kontaktním místě jsou veřejně dostupné.

vypouští se

Pozměňovací návrh    122

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud poskytovatel hostingových služeb nejmenuje zákonného zástupce, jsou příslušné všechny členské státy.

2.  Pokud poskytovatel hostingových služeb, který nemá hlavní provozovnu v jednom z členských států, nejmenuje zákonného zástupce, jsou příslušné všechny členské státy. Pokud se členský stát rozhodne vykonávat tuto svou příslušnost, uvědomí o tom všechny ostatní členské státy.

Pozměňovací návrh    123

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud příkaz k odstranění podle čl. 4 odst. 1 vydal orgán jiného členského státu, má tento členský stát příslušnost přijmout donucovací opatření v souladu se svým vnitrostátním právem za účelem výkonu příkazu k odstranění.

vypouští se

Pozměňovací návrh    124

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Poskytovatel hostingových služeb, který nemá provozovnu v Unii, ale nabízí v Unii služby, určí písemně právnickou nebo fyzickou osobu, která je jeho zákonným zástupcem v Unii pro příjem, dodržování a výkon příkazů k odstranění, hlášení, žádostí a rozhodnutí vydaných příslušnými orgány na základě tohoto nařízení. Zákonný zástupce má bydliště nebo je usazen v jednom z členských států, v nichž poskytovatel hostingových služeb nabízí služby.

1.  Poskytovatel hostingových služeb, který nemá provozovnu v Unii, ale nabízí v Unii služby, určí písemně právnickou nebo fyzickou osobu, která je jeho zákonným zástupcem v Unii pro příjem, dodržování a výkon příkazů k odstranění a žádostí vydaných příslušnými orgány na základě tohoto nařízení. Zákonný zástupce má bydliště nebo je usazen v jednom z členských států, v nichž poskytovatel hostingových služeb nabízí služby.

Pozměňovací návrh    125

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Poskytovatel hostingových služeb svěří zákonnému zástupci přijetí, dodržování a výkon příkazů k odstranění, hlášení, žádostírozhodnutí uvedených v odstavci 1 jménem dotčeného poskytovatele hostingových služeb. Poskytovatelé hostingových služeb poskytnou svému zákonnému zástupci nezbytné pravomoci a zdroje ke spolupráci s příslušnými orgány a k plnění těchto rozhodnutí a příkazů.

2.  Poskytovatel hostingových služeb svěří zákonnému zástupci přijetí, dodržování a výkon příkazů k odstranění a žádostí uvedených v odstavci 1 jménem dotčeného poskytovatele hostingových služeb. Poskytovatelé hostingových služeb poskytnou svému zákonnému zástupci nezbytné pravomoci a zdroje ke spolupráci s příslušnými orgány a k plnění těchto rozhodnutí a příkazů.

Pozměňovací návrh    126

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každý členský stát určí příslušný orgán nebo orgány k:

1.  Každý členský stát určí soudní nebo funkčně nezávislý správní orgán příslušný k:

Pozměňovací návrh    127

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  odhalování, identifikaci a hlášení teroristického obsahu poskytovatelům hostingových služeb podle článku 5;

vypouští se

Pozměňovací návrh    128

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  dohledu na provádění proaktivních opatření podle článku 6;

c)  dohledu na provádění konkrétních opatření podle článku 6;

Pozměňovací návrh    129

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Členské státy stanoví kontaktní místo u příslušných orgánů pro vyřizování žádostí o objasnění a zpětnou vazbu týkající se příkazů k odstranění jimi vydaných. Informace o kontaktním místě jsou veřejně dostupné.

Pozměňovací návrh    130

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Nejpozději do [ šest měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost] oznámí členský stát příslušné orgány uvedené v odstavci 1 Komisi. Komise toto hlášení a veškeré jeho změny zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

2.  Nejpozději do [šest měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost] oznámí členský stát příslušné orgány uvedené v odstavci 1 Komisi. Komise vytvoří online rejstřík obsahující seznam všech těchto příslušných orgánů a určených kontaktních míst pro každý příslušný orgán. Komise toto hlášení a veškeré jeho změny zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

Pozměňovací návrh    131

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení povinností ze strany poskytovatelů hostingových služeb podle tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro jejich provedení. Tyto sankce se omezují na porušení povinností vyplývajících z:

1.  Členské státy stanoví pravidla pro sankce za systematická a přetrvávající porušování povinností ze strany poskytovatelů hostingových služeb podle tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro jejich provedení. Tyto sankce se omezují na porušení povinností vyplývajících z:

Pozměňovací návrh    132

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  čl. 3 odst. 2 (podmínky poskytovatelů hostingových služeb);

vypouští se

Pozměňovací návrh    133

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  čl. 5 odst. 5 a 6 (posouzení a zpětná vazba týkající se hlášení);

vypouští se

Pozměňovací návrh    134

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  čl. 6 odst. 2 a 4 (zprávy o proaktivních opatřeních a přijetí opatření na základě rozhodnutí o uložení zvláštních proaktivních opatření);

d)  čl. 6 odst. 4 (zprávy o konkrétních opatřeních a přijetí opatření na základě žádosti o uložení dalších konkrétních opatření);

Pozměňovací návrh    135

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  článku 8 (transparentnost);

f)  článku 8 (transparentnost pro poskytovatele hostingových služeb)

Pozměňovací návrh    136

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  článku 9 (záruky týkající se proaktivních opatření);

g)  článku 9 (záruky týkající se zavádění konkrétních opatření);

Pozměňovací návrh    137

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j)  čl. 13 odst. 4 (informace o důkazu teroristických trestných činů);

j)  čl. 13 odst. 4 (informace o teroristickém obsahu);

Pozměňovací návrh    138

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy nejpozději do ... [během šesti měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost] neprodleně oznámí Komisi tato pravidla a tato opatření a budou ji informovat o všech následných změnách, které se jich budou týkat.

2.  Sankce podle odstavce 1 musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy nejpozději do ... [během šesti měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost] neprodleně oznámí Komisi tato pravidla a tato opatření a budou ji informovat o všech následných změnách, které se jich budou týkat.

Pozměňovací návrh    139

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  úrovně spolupráce poskytovatele hostingových služeb s příslušnými orgány.

e)  úrovně spolupráce poskytovatele hostingových služeb s příslušnými orgány;

Pozměňovací návrh    140

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 3 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  povahy a velikosti poskytovatelů hostingových služeb, zejména pro mikropodniky nebo malé podniky ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES.

Pozměňovací návrh    141

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy zajistí, aby systematické nedodržování povinností podle čl. 4 odst. 2 podléhalo finančním sankcím ve výši až 4 % celosvětového obratu poskytovatele hostingových služeb v posledním hospodářském roce.

4.  Členské státy zajistí, aby systematické a přetrvávající nedodržování povinností podle čl. 4 odst. 2 podléhalo finančním sankcím ve výši až 4 % celosvětového obratu poskytovatele hostingových služeb v posledním hospodářském roce.

Pozměňovací návrh    142

Návrh nařízení

Čl. 19 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Technické požadavky a změny šablon příkazů k odstranění

Technické požadavky, kritéria pro posouzení významnosti a změny šablon příkazů k odstranění

Pozměňovací návrh    143

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komisi se svěřuje pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 20 za účelem doplnění tohoto nařízení o technické požadavky na elektronické prostředky, které mají příslušné orgány používat při předávání příkazů k odstranění.

1.  Komisi se svěřuje pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 20 za účelem doplnění tohoto nařízení o nezbytné technické požadavky na elektronické prostředky, které mají příslušné orgány používat při předávání příkazů k odstranění.

Pozměňovací návrh    144

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Komise je v souladu s článkem 20 zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem doplnění tohoto nařízení o kritéria a údaje, které příslušné orgány použijí pro určení toho, co se rozumí značným počtem nesporných příkazů k odstranění ve smyslu tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    145

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  informace o počtu vydaných příkazů k odstranění a vydaných hlášení, o počtu položek teroristického obsahu, které byly odstraněny nebo k nimž byl znemožněn přístup, včetně uvedení příslušných časových lhůt podle článků 4 a 5;

a)  informace o počtu vydaných příkazů k odstranění, o počtu položek teroristického obsahu, které byly odstraněny nebo k nimž byl znemožněn přístup, včetně uvedení příslušných časových lhůt podle článku 4, a informace o počtu odpovídajících případů úspěšného odhalení, vyšetřovánístíhání teroristických trestných činů;

Pozměňovací návrh    146

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  informace o počtu žádostí o přístup vydaných příslušnými orgány ve vztahu k obsahu uchovávanému poskytovateli hostingových služeb podle článku 7;

Pozměňovací návrh    147

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nejdříve [tři roky ode dne použitelnosti tohoto nařízení] provede Komise hodnocení tohoto nařízení a předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o jeho uplatňování, včetně fungování účinnosti ochranných mechanismů. V případě potřeby ke zprávě připojí legislativní návrhy. Členské státy poskytnou Komisi informace, které jsou pro vypracování zprávy nezbytné.

Jeden rok ode dne použitelnosti tohoto nařízení provede Komise hodnocení tohoto nařízení a předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o jeho uplatňování, včetně fungování a účinnosti ochranných mechanismů, a o jeho dopadu na základní práva, zejména svobodu projevu a svobodu přijímat a rozšiřovat informace a na právo na respektování soukromého života. V souvislosti s tímto hodnocením Komise rovněž předloží zprávu o nezbytnosti, proveditelnosti a účinnosti vytvoření evropské platformy pro teroristický obsah online, která by umožnila všem členským státům používat jeden zabezpečený komunikační kanál pro zasílání příkazů k odstranění teroristického obsahu poskytovatelům hostingových služeb. V případě potřeby ke zprávě připojí legislativní návrhy. Členské státy poskytnou Komisi informace, které jsou pro vypracování zprávy nezbytné.

Pozměňovací návrh    148

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Použije se ode dne [šest měsíců po vstupu v platnost].

Použije se ode dne [dvanáct měsíců po vstupu v platnost].

Pozměňovací návrh    149

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl B – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[ ] podněcuje k páchání teroristických trestných činů, obhajuje je nebo je glorifikuje (čl. 2 písm. 5 písm. a)

[ ] podněcuje k páchání teroristických trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) směrnice (EU) 2017/541 (čl. 2 odst. 5 písm. a));

Pozměňovací návrh    150

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl B – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[ ] podporuje napomáhání teroristickým trestným činům (čl. 2 odst. 5 písm. b)

[ ] podněcuje jiné osoby ke spáchání nebo přispění k jednomu z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) směrnice (EU) 2017/541 (čl. 2 odst. 5 písm. b));

Pozměňovací návrh    151

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl B – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[ ] napomáhá činnostem teroristické skupiny, zejména podporou účasti v teroristické skupině nebo podporou teroristické skupiny (čl. 2 odst. 5 písm. c)

[ ] podněcuje jiné osoby k účasti na činnostech teroristických skupin uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) směrnice (EU) 2017/541 (čl. 2 odst. 5 písm. c));

Pozměňovací návrh    152

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl B – odst. 3 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[ ] obsahuje pokyny týkající se metod či technik za účelem spáchání teroristických trestných činů (čl. 2 odst. 5 písm. d)

podává pokyny nebo techniky k výrobě nebo použití výbušnin, střelných nebo jiných zbraní nebo škodlivých či nebezpečných látek, nebo k jiným specifickým metodám či technikám za účelem spáchání trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) směrnice (EU) 2017/541 (čl. 2 odst. 5 písm. d));

Pozměňovací návrh    153

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl B – odst. 3 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

[ ] popisuje trestné činy uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) směrnice (EU) 2017/541 (čl. 2 odst. 5 písm. e));

Pozměňovací návrh    154

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl G – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Informace o příslušném orgánu či soudu, lhůtách a postupech v případě napadení příkazu k odstranění:

Informace o příslušném orgánu či soudu, lhůtách a postupech včetně formálních požadavků v případě napadení příkazu k odstranění:

Pozměňovací návrh    155

Návrh nařízení

Příloha III– oddíl B – bod i – odstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[ ] vyšší moc nebo faktická nemožnost, za kterou nenese vinu adresát či poskytovatel služeb

[ ] vyšší moc nebo faktická nemožnost, za kterou nenese vinu adresát či poskytovatel služeb, a to i z technických nebo provozních důvodů

(1)

Úř. věst. C ... / Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


STANOVISKO Výboru pro kulturu a vzdělávání (13.3.2019)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci šíření teroristického obsahu online

(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Zpravodajka: Julie Ward

(*) Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Dne 12. září 2018 Komise zveřejnila svůj návrh přístupu k boji proti šíření teroristického obsahu online zřízením jasného a harmonizovaného právního rámce pro prevenci zneužívání hostingových služeb.

Zpravodajka bere na vědomí tento návrh, jehož cílem je vyjasnit otázku právní odpovědnosti poskytovatelů hostingových služeb, kteří musí přijmout všechna vhodná, rozumná a přiměřená opatření nezbytná k zajištění bezpečnosti jejich služeb a k rychlému a účinnému odhalení a odstranění teroristického obsahu on-line.

Zpravodajku znepokojuje několik aspektů přístupu Komise, zejména pokud jde o míru zohlednění základních práv, jako je svoboda projevu a přístup k informacím a rovněž pluralita sdělovacích prostředků. Návrh ve své stávající podobě rovněž představuje několik právních problémů z hlediska stávajících norem, zejména co se týká jeho souladu se směrnicí 2000/31/ES(1) a se směrnicí 2018/1808/EU(2).

Zpravodajka se domnívá, že je zcela zásadní, aby navrhované nařízení neporušovalo základní práva a stávající právní rámec EU a neodchylovalo se od nich. S cílem na tyto obavy reagovat zpravodajka navrhuje řadu pozměňovacích návrhů, které mají některé z uvedených problémů právně objasnit.

Hlavní body návrhu stanoviska:

i)  Definice (článek 2)

– Poskytovatelé hostingových služeb

Navrhovaná definice „poskytovatelů hostingových služeb“ je příliš široká a právně nejasná a může neúmyslně zahrnovat významný počet poskytovatelů, kteří by do působnosti tohoto nařízení spadat neměli. Zpravodajka navrhuje zúžení definice, aby se týkala výhradně poskytovatelů hostingových služeb, které umožňují svým uživatelům zpřístupňovat obsah široké veřejnosti.

– Teroristický obsah

Stejně tak je třeba dále upřesnit navrhovanou definici „teroristického obsahu“. Zpravodajka navrhuje sladit navrhovanou definici se směrnicí 2017/541/EU a také z ní výslovně vyjmout veškerý materiál, který se používá pro vzdělávací, žurnalistické a výzkumné účely.

ii)  Příkazy k odstranění (článek 4)

– Příslušné orgány

Odstavec 1 požaduje, aby byl příslušný orgán oprávněn vydat rozhodnutí, kterým se od poskytovatele hostingových služeb požaduje, aby teroristický obsah odstranil nebo k němu znemožnil přístup. Zpravodajka se domnívá, že k vydávání takových rozhodnutí by měly být oprávněny pouze justiční orgány, které mají pro vydání odůvodněného příkazu k odstranění dostatečné odborné znalosti.

Lhůta pro splnění příkazu k odstranění

Odstavec 2 požaduje, aby poskytovatelé hostingových služeb teroristický obsah odstranili nebo k němu znemožnili přístup do jedné hodiny od přijetí příkazu k odstranění. Přestože by poskytovatelé měli teroristický obsah odstranit nebo k němu znemožnit přístup co nejdříve, jedna hodina se na splnění příkazu k odstranění jeví jako příliš krátká doba. Většina poskytovatelů, zejména malé a střední podniky, nemá ke splnění příkazu během tohoto časového rámce odpovídající zdroje. Nedodržení tak krátké lhůty znamená, že budou poskytovatelům uloženy přísné sankce podle článku 18, a zároveň budou strany dotčené příkazem k odstranění v praxi zbaveny jakéhokoli práva nebo možnosti tento příkaz zpochybnit. To by mohlo vést ke zneužívání a rovněž k nedostatečné ochraně základních práv. Dále je třeba uvést, že obsah některých pohyblivých obrazových nebo zvukových souborů může trvat déle než jednu hodinu.

Ke splnění příkazů k odstranění je tudíž potřeba dostatek času. „Do jedné hodiny“ by mělo být nahrazeno formulací „bez zbytečného odkladu“, která by poskytovatelům umožňovala vyhovět příkazu k odstranění vyváženým a vhodným způsobem.

Výjimky

Odstavce 7 a 8 stanoví možné výjimky, kdy poskytovatelé nemusí příkazu k odstranění vyhovět z důvodu vyšší moci nebo faktické nemožnosti, nebo když příkaz obsahuje zjevné chyby nebo neobsahuje dostatečné informace. Zpravodajka však považuje tyto výjimky za příliš omezené, a proto navrhuje přidat výjimky založené na technických či provozních důvodech.

iii)  Proaktivní opatření (článek 6)

Článek 6 požaduje, aby poskytovatelé hostingových služeb v případě potřeby přijali proaktivní opatření na ochranu svých služeb proti šíření teroristického obsahu online. Rovněž žádá, aby předložili zprávu o konkrétních proaktivních opatřeních přijatých za účelem prevence opětovného nahrání teroristického obsahu, který byl předtím odstraněn nebo k němuž byl znemožněn přístup.

Zpravodajka považuje tento článek za vysoce problematický, jelikož by vedl k uložení obecné povinnosti dohledu poskytovatelům hostingových služeb v rozporu s článkem 15 směrnice 2000/31/ES.

Ačkoli má Komise v úmyslu tento problém obejít poskytnutím určitého právního ujištění prostřednictvím toho, že v bodu odůvodnění 19 uvádí, že „konkrétní proaktivní opatření nesmí v zásadě vést k uložení obecné povinnosti dohledu“, zcela zjevně to nestačí k tomu, aby se zajistilo, že žádná obecná povinnost dohledu nebude uložena. Komise naopak tvrdí, že „vzhledem k obzvláště závažným rizikům spojeným se šířením teroristických obsahů“ by státy mohly mít možnost se „podle tohoto nařízení od této zásady v rámci EU výjimečně odchylovat“. To by znamenalo velký posun od stávajícího právního přístupu, pokud jde o povinnosti online hostingových služeb a jejich režim odpovědnosti, jakož i dramatický dopad na základní práva.

Článek 6 navíc představuje některé problémy z hlediska směrnice 2018/1808/EU. Poskytovatelé platforem pro sdílení videonahrávek, na něž se vztahuje navrhované nařízení, by museli přijmout proaktivní opatření. Článek 28b odst. 1 směrnice žádá poskytovatele platforem pro sdílení videonahrávek, aby „přijali vhodná opatření s cílem chránit (...) veřejnost před pořady (...) obsahujícími takový obsah, jehož šíření je trestným činem podle práva Unie, zejména veřejné podněcování ke spáchání teroristického trestného činu podle článku 5 směrnice (EU) 2017/541“. Rovněž jasně uvádí, že taková opatření „nesmějí vést k žádným předběžným kontrolním opatřením ani k filtrování nahrávaného obsahu, jež není v souladu s článkem 15 směrnice 2000/31/ES“. Proaktivní opatření by se tedy jevila jako neslučitelná se zákazem předběžných kontrol a filtrování nahrávaného obsahu, který je stanoven ve směrnici o audiovizuálních mediálních službách.

V této souvislosti zpravodajka vzhledem k právním rozporům mezi navrhovaným nařízením a směrnicemi 2000/31/ES a 2018/1808/EU navrhuje vypustit článek 6.

iv)  Sankce

Článek 18 stanoví řadu sankcí v případě, že poskytovatelé hostingových služeb poruší povinností podle tohoto nařízení. Pro případ, že poskytovatelé hostingových služeb nedodržují příkazy k odstranění systematicky, jsou stanoveny přísné finanční postihy. Zpravodajka se domnívá, že členské státy by měly zavést sankce v přiměřené a proveditelné míře na vnitrostátní úrovni. Rovněž by měly rozhodnout, zda poskytovatelům ukládat finanční postihy. Finanční sankce, které navrhla Komise, proto zpravodajka navrhuje odstranit, a to aby se zabránilo jednak nadměrnému zatížení menších poskytovatelů, kteří by tyto sankce nepřežili, a také vzniku situace, kdy společnosti v příliš velké míře blokují a odstraňují obsah, aby se ochránily před možnými finančními postihy.

V rámci těchto hlavních bodů zpravodajka uvádí řadu pozměňovacích návrhů, aby objasnila právně odlišné otázky, pokud jde o respektování základních práv, nápravné mechanismy a právo podat odvolání.

Na závěr by zpravodajka chtěla připomenout některé základní zásady, které jsou pro prevenci radikalizace vedoucí k terorismu a násilnému extremismu klíčové a přesahují jakákoli opatření pro boj proti šíření teroristického obsahu online, která může Unie přijmout. Význam sdělovacích prostředků a digitální gramotnosti pro všechny občany jakéhokoli věku nelze podceňovat. V tomto ohledu je třeba, aby Unie v rámci hlavních opatření, která přijme za účelem prevence radikalizace, zajistila soudržnost své politiky a snažila se prohloubit úzkou spolupráci s občanskou společností a poskytovateli online služeb, pokud jde o řešení internetových hrozeb. Je nutné vynaložit větší úsilí o podporu kritického myšlení mladých lidí ohledně extremistických názorů dostupných na internetu. Vrcholný význam mají rovněž osvědčené postupy a výzkum ohledně začleňování mediální gramotnosti do formálního vzdělávání a odborné přípravy, jakož i do neformálního a informálního učení.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Název 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o prevenci šíření teroristického obsahu online

o prevenci šíření teroristického obsahu online

Příspěvek Evropské komise k zasedání vedoucích představitelů v

Příspěvek Evropské komise k zasedání vedoucích představitelů v

Salcburku ve dnech 19.–20. září 2018

Salcburku ve dnech 19.–20. září 2018

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Cílem tohoto nařízení je prostřednictvím prevence zneužívání hostingových služeb pro teroristické účely zajistit řádné fungování jednotného digitálního trhu v otevřené a demokratické společnosti. Fungování jednotného digitálního trhu je nutné zlepšovat posilováním právní jistoty ve prospěch poskytovatelů hostingových služeb, posilováním důvěry uživatelů v internetové prostředí a posilováním ochranných opatření ve smyslu svobody projevu a informací.

(1)  Cílem tohoto nařízení je zajistit prostřednictvím prevence zneužívání hostingových služeb pro teroristické účely řádné fungování jednotného digitálního trhu v otevřené a demokratické společnosti a nabídnout konkrétní nástroj k potírání tohoto jevu a přispět tak k zaručení bezpečnosti a svobody občanů. Fungování jednotného digitálního trhu je nutné zlepšovat zajištěním větší právní jistoty ve prospěch poskytovatelů hostingových služeb, posilováním důvěry uživatelů v internetové prostředí a rozšiřováním ochranných opatření ve smyslu svobody projevu a informací, práv na soukromí a ochranu osobních údajů stejně jako svobody tisku a plurality hromadných sdělovacích prostředků.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Teroristický obsah je součástí širšího problému nelegálního obsahu online, který zahrnuje i další formy obsahu, jako je sexuální zneužívání dětí, nezákonné obchodní praktiky a porušování duševního vlastnictví. Obchod s nelegálním obsahem často provozují teroristé a další zločinecké organizace za účelem praní špinavých peněz a získání počátečního kapitálu k financování své činnosti. Tento problém vyžaduje kombinaci legislativních, nelegislativních a dobrovolných opatření založených na spolupráci mezi orgány a poskytovateli při plném dodržování základních práv. Ačkoli došlo na základě úspěšných iniciativ, jako je odvětvový kodex chování pro boj proti nezákonným nenávistným projevům na internetu a globální aliance WePROTECT zaměřená na ukončení pohlavního zneužívání dětí prostřednictvím internetu, ke zmírnění hrozby nezákonného obsahu, je nutné za účelem jeho odstraňování vytvořit legislativní rámec pro přeshraniční spolupráci mezi regulačními orgány členských států.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Aktivní poskytovatelé hostingových služeb na internetu hrají v digitální ekonomice důležitou roli, protože zajišťují spojení mezi podniky a občany, zprostředkovávají veřejnou diskuzi, distribuci a příjem informací, názorů a myšlenek a významně přispívají k inovacím, ekonomickému růstu a tvorbě pracovních míst v Unii. Jejich služby jsou však v některých případech zneužívány třetími stranami k provádění nezákonné činnosti online. Velké znepokojení vzbuzuje zneužívání poskytovatelů hostingových služeb teroristickými skupinami a jejich příznivci k šíření teroristického obsahu online za účelem šíření jejich informací, radikalizace, náboru, napomáhání a řízení teroristické činnosti.

(2)  Aktivní poskytovatelé hostingových služeb na internetu hrají v digitální ekonomice důležitou roli, protože zajišťují spojení mezi podniky a občany, zprostředkovávají veřejnou diskuzi, distribuci a příjem informací, názorů a myšlenek a významně přispívají k inovacím, ekonomickému růstu a tvorbě pracovních míst v Unii. Jejich služby jsou však v některých případech zneužívány třetími stranami k provádění nezákonné činnosti online, která podle práva Unie představuje trestný čin. Velké znepokojení vzbuzuje zneužívání poskytovatelů hostingových služeb teroristickými skupinami a jejich příznivci k šíření teroristického obsahu online za účelem šíření jejich informací, radikalizace, náboru, napomáhání a řízení teroristické činnosti.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Přítomnost teroristického obsahu online má závažné negativní dopady na uživatele, občany a celou společnost, ale také na poskytovatele internetových služeb, na jejichž platformách se takový obsah nachází, neboť se tím narušuje důvěra jejich uživatelů a dochází poškozování jejich obchodních modelů. Vzhledem k tomu, že poskytovatelé online služeb hrají ústřední úlohu a mají k dispozici technologické prostředky a kapacity související s poskytovanými službami, nesou zvláštní společenskou odpovědnost za ochranu svých služeb před zneužitím teroristy a za boj proti teroristickému obsahu šířenému prostřednictvím jejich služeb.

(3)  Ačkoli není jediným faktorem, přítomnost teroristického obsahu online se ukázala být rozhodujícím faktorem při radikalizaci osob, které v Unii i jinde spáchali teroristický čin s velmi závažnými negativními dopady na občany a celou společnost, ale také na poskytovatele internetových služeb, na jejichž platformách se takový obsah nachází, neboť se tím narušuje důvěra jejich uživatelů a dochází poškozování jejich obchodních modelů. Proto vzhledem k tomu, že poskytovatelé online služeb hrají ústřední úlohu a mají kromě technických prostředků k dispozici odbornou kapacitu k poskytování služeb, mají s ohledem na význam zachování základní svobody projevu a informací zvláštní společenskou odpovědnost za ochranu svých služeb před zneužitím teroristy a za boj proti teroristickému obsahu šířenému prostřednictvím jejich služeb.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Abychom mohli omezit dostupnost teroristického obsahu online a náležitě řešit tento rychle se rozvíjející problém, je třeba doplnit úsilí v boji proti teroristickému obsahu online zahájené na úrovni Unie v roce 2015 v rámci dobrovolné spolupráce mezi členskými státy a poskytovateli hostingových služeb o jasný legislativní rámec. Legislativní rámec se snaží navázat na dobrovolné úsilí, které bylo posíleno doporučením Komise (EU) 2018/3347, a reaguje na výzvy Evropského parlamentu, aby byla zintenzivněna opatření pro boj proti nezákonnému a škodlivému obsahu, a Evropské rady, aby došlo ke zlepšení automatického odhalování a odstraňování obsahu, jenž podněcuje k teroristickým činům.

(4)  Úsilí v boji proti teroristickému obsahu online bylo na úrovni Unie zahájeno v roce 2015 v rámci dobrovolné spolupráce mezi členskými státy a poskytovateli hostingových služeb.  Bohužel se však ukázalo, že tato spolupráce k odstraňování uvedeného jevu nestačí. Z toho důvodu musí být právo Unie doplněno o jasný legislativní rámec, abychom mohli omezit dostupnost teroristického obsahu online a náležitě řešit tento rychle se rozvíjející problém. Legislativní rámec se snaží navázat na dobrovolné úsilí, které bylo posíleno doporučením Komise (EU) 2018/3347, a reaguje na výzvy Evropského parlamentu, aby byla zintenzivněna opatření pro boj proti nezákonnému a škodlivému obsahu, a Evropské rady, aby došlo ke zlepšení automatického odhalování a odstraňování obsahu, jenž podněcuje k teroristickým činům.

_________________

_________________

7 Doporučení Komise (EU) 2018/334 ze dne 1. března 2018 o opatřeních pro efektivní boj proti nezákonnému obsahu online (Úř. věst. L 63, 6.3.2018, p. 50).

7 Doporučení Komise (EU) 2018/334 ze dne 1. března 2018 o opatřeních pro efektivní boj proti nezákonnému obsahu online (Úř. věst. L 63, 6.3.2018, p. 50).

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Uplatňováním tohoto nařízení by nemělo být dotčeno uplatňování článku 14 směrnice 2000/31/ES8. Opatření přijatá poskytovateli hostingových služeb v souladu s tímto nařízením, a to včetně proaktivních opatření, nesmí sama o sobě vést k tomu, že se na poskytovatele služeb přestane vztahovat výjimka z odpovědnosti stanovená příslušným ustanovením. Tímto nařízením nejsou dotčeny pravomoci vnitrostátních orgánů a soudů stanovit v konkrétních případech, kdy nejsou splněny podmínky pro výjimku z odpovědnosti dle článku 14 směrnice 2000/31/ES, odpovědnost poskytovatelů hostingových služeb.

(5)  Uplatňováním tohoto nařízení by nemělo být dotčeno uplatňování článku 14 směrnice 2000/31/ES8. Opatření přijatá poskytovateli hostingových služeb v souladu s tímto nařízením, a to včetně proaktivních opatření, nesmějí sama o sobě vést k tomu, že se na poskytovatele služeb přestane vztahovat výjimka z odpovědnosti stanovená příslušným ustanovením, jelikož podle článku 14 je nutné, aby poskytovatelé služeb urychleně odstranili nezákonný obsah nebo k němu znemožnili přístup, jakmile se o nelegální činnosti či informacích dozvědí. Tímto nařízením nejsou dotčeny pravomoci vnitrostátních orgánů a soudů stanovit v konkrétních případech, kdy nejsou splněny podmínky pro výjimku z odpovědnosti dle článku 14 směrnice 2000/31/ES, odpovědnost poskytovatelů hostingových služeb.

_________________

_________________

8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém obchodu) (Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).

8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém obchodu) (Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Závazky stanovené v tomto nařízení by neměly mít vliv na povinnost a schopnost vnitrostátních orgánů a soudů podnikat vhodné, opodstatněné a přiměřené kroky proti trestným činům v souladu s vnitrostátními zákony.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Toto nařízení přispívá k ochraně veřejné bezpečnosti a současně stanoví náležitá a účinná ochranná opatření s cílem zajistit ochranu dotčených základních práv. Ta zahrnují práva na ochranu soukromí a osobních údajů, právo na účinnou soudní ochranu, právo na svobodu projevu, a to včetně práva přijímat a rozšiřovat informace, práva na svobodu podnikání a zásady zákazu diskriminace. Příslušné orgány a poskytovatelé hostingových služeb musí přijímat pouze taková opatření, která jsou nutná, vhodná a přiměřená v demokratické společnosti, a to s ohledem na velký význam svobody projevu a informací, která představuje jeden ze základních pilířů pluralitní demokratické společnostje jednou z hodnot, na kterých byla Unie založena. Je nutné přísně zacílit na opatření, která by představovala zasahování do svobody projevu a informací, a to v tom smyslu, že musí sloužitprevenci šíření teroristického obsahu, ovšem aniž by tím ovlivňovala právo přijímat a rozšiřovat informace, a zohlednit též ústřední úlohu, kterou poskytovatelé hostingových služeb hrají při zprostředkování veřejné diskuse, šíření a přijímání faktů, názorů a myšlenek v souladu se zákonem.

(7)  Toto nařízení přispívá k ochraně veřejné bezpečnosti a současně stanovuje náležitá a účinná ochranná opatření s cílem zajistit ochranu dotyčných základních práv. Ta zahrnují práva na ochranu soukromí a osobních údajů, právo na účinnou soudní ochranu, právo na svobodu projevu, a to včetně práva přijímat a rozšiřovat informace, práva na svobodu podnikání a zásadu zákazu diskriminace. Příslušné orgány vymezené v tomto nařízení a poskytovatelé hostingových služeb musí přijímat výlučně taková opatření, která jsou nutná, vhodná a přiměřená v demokratické společnosti, a to s ohledem na velký význam svobody projevu a informací a práva na soukromí a na ochranu osobních údajů, jež představují základní pilíře pluralitní demokratické společnostijsou jednou z hodnot, na kterých byla Unie založena. Opatření přijatá podle tohoto nařízení by měla být nezbytná, vhodná a přiměřená zamýšlenému cíli, kterým je přispětboji proti terorismu, aniž by tím ovlivňovala právo přijímat a rozšiřovat informace, a zohlednit též ústřední úlohu, kterou poskytovatelé hostingových služeb hrají při zprostředkování veřejné diskuse, šíření a přijímání faktů, názorů a myšlenek v souladu se zákonem.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Právo na účinnou právní ochranu je zakotveno v článku 19 Smlouvy o EU a článku 47 Listiny základních práv Evropské unie. Každá fyzická nebo právnická osoba má právo u příslušného vnitrostátního soudu na účinnou právní ochranu před opatřeními přijatými dle tohoto nařízení, která mají negativní dopady na práva takové osoby. Toto právo zahrnuje zejména možnost poskytovatelů hostingových služeb a poskytovatelů obsahu se účinně bránit proti příkazům k odstranění obsahu u soudu členského státu, ve kterém orgány příkaz k odstranění obsahu vydaly.

(8)  Právo na účinnou právní ochranu je zakotveno v článku 19 Smlouvy o EU a článku 47 Listiny základních práv Evropské unie. Každá fyzická nebo právnická osoba má právo u příslušného vnitrostátního soudu na účinnou právní ochranu před opatřeními přijatými dle tohoto nařízení, která mají negativní dopad na práva takové osoby. Toto právo zahrnuje zejména možnost poskytovatelů hostingových služeb a poskytovatelů obsahu získávat informace o opravných prostředcích, možnost poskytovatelů obsahu odvolat se proti rozhodnutí o odstranění obsahu přijatému poskytovatelem hostingových služeb a možnost poskytovatelů hostingových služeb a poskytovatelů obsahu účinně se bránit proti příkazům k odstranění obsahu u soudu členského státu, ve kterém orgány příkaz k odstranění obsahu vydaly, a možnost poskytovatelů hostingových služeb odvolat se proti rozhodnutí o pokutě k soudu členského státu, v němž jsou usazeni nebo v němž mají právního zástupce.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Aby se vyjasnilo, jaká opatření mají poskytovatelé hostingových služeb a příslušné orgány přijmout za účelem prevence šíření teroristického obsahu online, musí toto nařízení stanovit definici teroristického obsahu pro preventivní účely, která bude čerpat z definice teroristických trestných činů uvedené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/5419. S ohledem na nutnost řešit nejškodlivější teroristickou propagandu na internetu musí definice postihovat materiál a informace, které podněcují, podporují a obhajují páchání teroristických trestných činů nebo podílení se na nich, uvádějí pokyny k páchání takových trestných činů nebo propagují účast na činnostech teroristické skupiny. Takové informace zahrnují zejména text, obrázky, zvukové nahrávky a videa. Při posuzování, zda je obsah teroristický ve smyslu tohoto nařízení, musí příslušné orgány i poskytovatelé hostingových služeb zohlednit faktory jako např. povahu a znění příslušného výroku či projevu, kontext, ve kterém byl učiněn, a jeho potenciál přivodit škodlivé důsledky, které by měly vliv na bezpečnost osob. Skutečnost, že byl materiál vytvořen teroristickou organizací nebo osobou uvedenou na příslušných seznamech EU, lze jej takové organizaci přičítat nebo je šířen jejím jménem, je při posouzení důležitým faktorem. Obsah šířený pro vzdělávací, žurnalistické či výzkumné účely je třeba náležitě chránit. Navíc by mělo být za teroristický obsah považováno vyjadřování radikálních, polemických či kontroverzních názorů ve veřejné diskuzi o citlivých politických otázkách.

(9)  Aby se vyjasnilo, jaká opatření mají poskytovatelé hostingových služeb a příslušné orgány přijmout za účelem prevence šíření teroristického obsahu online, musí toto nařízení stanovit pro preventivní účely definici teroristického obsahu, která bude čerpat z definice teroristických trestných činů uvedené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/5419. S ohledem na nutnost řešit nejškodlivější teroristickou propagandu na internetu musí definice postihovat materiál a informace, které podněcují, podporují a obhajují páchání teroristických trestných činů nebo podílení se na nich, uvádějí pokyny k páchání takových trestných činů nebo propagují účast na činnostech teroristické skupiny. Takové informace zahrnují zejména text, obrázky, zvukové nahrávky a videa. Při posuzování, zda je obsah teroristický ve smyslu tohoto nařízení, musí příslušné orgány i poskytovatelé hostingových služeb zohlednit faktory jako např. povahu a znění příslušného výroku či projevu, kontext, ve kterém byl učiněn, a jeho potenciál přivodit škodlivé důsledky, které by měly vliv na bezpečnost osob. Důležitým faktorem při posuzování je skutečnost, že byl materiál vytvořen teroristickou organizací nebo osobou uvedenou na příslušných seznamech EU, lze jej takové organizaci přičítat nebo je šířen jejím jménem. Obsah šířený pro vzdělávací, žurnalistické či výzkumné účely je samozřejmě třeba náležitě odlišovat a chránit a za podmínky, že jeho šíření jej neumožní použít pro teroristické účely, by neměl být považován za podněcování k terorismu. Je nutné zachovat rozumnou rovnováhu mezi svobodou projevu a informací a požadavky na veřejnou bezpečnost. Zejména by každé rozhodnutí o odstranění novinářského obsahu mělo v souladu s článkem 11 Listiny základních práv Evropské unie zohledňovat etické a autoregulační kodexy novinářů. V souladu s tím by mělo být za teroristický obsah považováno vyjadřování radikálních, polemických či kontroverzních názorů ve veřejné diskuzi o citlivých politických otázkách.

_________________

_________________

9 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV (Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6).

9 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV (Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6).

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Má-li se toto opatření vztahovat také na online hostingové služby, ve kterých je šířen teroristický obsah, mělo by toto nařízení upravovat služby informační společnosti, které uchovávají informace poskytované příjemcem služby na jeho žádost a které takové uchovávané informace zpřístupňují třetím stranám bez ohledu na to, zda je taková činnost pouze technické, automatické a pasivní povahy. Takoví poskytovatelé služeb informační společnosti například zahrnují platformy sociálních médií, služby audiovizuálního přenosu prostřednictvím internetu (tzv. video streaming), služby sdílení videa, obrazového a zvukového materiálu, služby sdílení souborů a jiné cloudové služby v rozsahu, ve kterém zpřístupňují informace třetím stranám a webům, kde mohou uživatelé vkládat komentáře nebo recenze. Nařízení by se mělo také vztahovat na poskytovatele hostingových služeb s provozovnou mimo Unii, kteří ovšem nabízejí služby v rámci Unie, protože velká část poskytovatelů hostingových služeb vystavených v rámci svých služeb teroristickému obsahu online sídlí ve třetích zemích. To by mělo zajistit, že všechny společnosti působící na jednotném digitálním trhu splňují stejné požadavky, a to bez ohledu na zemi, kde mají provozovnu. K určení, zda poskytovatel služeb nabízí služby v Unii, je nutné posoudit, zda poskytovatel služeb umožňuje právnickým nebo fyzickým osobám v jednom či více členských státech využívat jeho služby. Avšak pouhá dostupnost webové stránky, e-mailové adresy a jiných kontaktních údajů poskytovatele služeb v jednom nebo více členských státech, posuzovaných odděleně, by neměla být dostatečnou podmínkou pro použití tohoto nařízení.

(10)  Má-li se toto opatření vztahovat na online hostingové služby, jejichž prostřednictvím je šířen teroristický obsah, mělo by toto nařízení upravovat pouze služby informační společnosti, které uchovávají informace poskytované příjemcem služby na jeho žádost a které takový obsah zpřístupňují veřejnosti, což znamená, že poskytovatelé obsahu předem neurčují rozsah potenciálních uživatelů obsahu. Takoví poskytovatelé například zahrnují platformy pro sdílení videonahrávek, platformy sociálních médií, streamingové služby, služby sdílení obrazového a zvukového materiálu, služby sdílení souborů a jiné cloudové služby a služby ukládání dat, s výjimkou poskytovatelů služeb cloudového hostingu mezi podniky, pokud zpřístupňují obsah veřejnosti. Pro účely tohoto nařízení by proto měly být z jeho působnosti vyňaty webové hostingové služby, poskytovatelé, kteří provozovatelům internetových stránek poskytují technickou infrastrukturu, prosté přenosy a jiné služby elektronických komunikací, poskytovatelé služeb ukládání do vyrovnávací paměti (caching), služby v oblasti poskytování cloudové informační infrastruktury, ochranné služby, další služby poskytované v jiných vrstvách internetové infrastruktury, např. registry a elektronické podatelny domén, systém doménových jmen (DNS), související služby, jako jsou platební služby, služby ochrany před distribuovaným odepřením služby (DDoS), ochranné služby a interpersonální komunikační služby, které umožňují přímou interpersonální a interaktivní výměnu informací mezi konečným počtem osob, kdy osoby, které komunikaci zahajují nebo se jí účastní, určují jejího/její příjemce. Z působnosti tohoto nařízení by měly být vyňaty také „cloudové služby týkající se infrastruktury“, které spočívají poskytování fyzických nebo virtuálních zdrojů na žádost, jež zajišťují kapacitu v oblasti výpočetní techniky a infrastruktury pro uchovávání, na kterou poskytovatel služby nemá smluvní práva, pokud jde o to, jaký obsah se ukládá a jak se zpracovává nebo zpřístupňuje veřejnosti prostřednictvím svých zákazníků nebo konečných uživatelů těchto zákazníků, a pokud nemá poskytovatel služby technickou kapacitu na odstranění konkrétního obsahu, který uložili jeho zákazníci nebo koneční uživatelé jeho zákazníků. Nařízení by se mělo také vztahovat na poskytovatele hostingových služeb s provozovnou mimo Unii, kteří ovšem nabízejí služby v rámci Unie, protože velká část poskytovatelů hostingových služeb vystavených v rámci svých služeb teroristickému obsahu online sídlí ve třetích zemích. To by mělo zajistit, že všechny společnosti působící na jednotném digitálním trhu splňují stejné požadavky, a to bez ohledu na zemi, kde mají provozovnu. K určení, zda poskytovatel služeb nabízí služby v Unii, je nutné posoudit, zda poskytovatel služeb umožňuje právnickým nebo fyzickým osobám v jednom či více členských státech využívat své služby. Avšak pouhá dostupnost webové stránky, e-mailové adresy a jiných kontaktních údajů poskytovatele služeb v jednom nebo více členských státech, posuzovaných odděleně, by neměla být dostatečnou podmínkou pro použití tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Poskytovatelé hostingových služeb musí plnit určité povinnosti náležité péče, aby zajistili prevenci šíření teroristického obsahu ve svých službách. Tyto povinnosti náležité péče by neměly představovat obecnou povinnost dohledu. Povinnosti náležité péče by měly při uplatňování tohoto nařízení zahrnovat požadavek, aby poskytovatelé hostingových služeb jednali ohledně uchovávaného obsahu s řádnou péčí a přiměřeně, a to zejména při uplatňování jejich vlastních podmínek s cílem zabránit odstranění obsahu, který není teroristický. Odebrání či zamezení přístupu musí být provedeno s ohledem na zajištění svobody projevu a informací.

(12)  Poskytovatelé hostingových služeb musí plnit určité povinnosti náležité péče, aby zajistili prevenci šíření teroristického obsahu prostřednictvím svých služeb a aby tomuto šíření zabránili. Tyto povinnosti náležité péče by neměly představovat obecnou povinnost dohledu a neměl by jimi být dotčen článek 15 směrnice 2000/31/ES. Povinnosti náležité péče by měly při uplatňování tohoto nařízení zahrnovat požadavek, aby poskytovatelé hostingových služeb jednali ohledně uchovávaného obsahu s řádnou péčí a přiměřeně, a to zejména při uplatňování svých vlastních podmínek, s cílem zabránit odstranění obsahu, který není teroristický. Při odebrání či zamezení přístupu musí být řádně zajištěna svoboda projevu a informací. V případě neoprávněného odstranění obsahu by poskytovatelé hostingových služeb měli mít k dispozici účinné a rychlé mechanismy pro vyřizování stížností a zjednání nápravy.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Je nutné harmonizovat postup a povinnosti vyplývající ze zákonných příkazů, které po posouzení příslušnými orgány, vyžadují po poskytovatelích hostingových služeb odstranit teroristický obsah nebo zamezit přístupu k němu. Členské státy budou mít volnost, co se týče výběru příslušných orgánů, a tento úkol budou moci uložit správním, donucovacím či soudním orgánům. S ohledem na rychlost šíření teroristického obsahu napříč online službami ukládá toto ustanovení poskytovatelům hostingových služeb povinnost zajistit, aby byl teroristický obsah uvedený v příkazu k odstranění obsahu odstraněn nebo přístup k němu zamezen od jedné hodiny od přijetí příkazu k odstranění obsahu. Rozhodnutí, zda dotyčný obsah odstranit nebo k němu zamezit přístup uživatelům v Unii, je na poskytovateli hostingových služeb.

(13)  Příslušné orgány členských států by měly při posuzování obsahu určit, zda se jedná o teroristický obsah, a vydat zákonný příkaz, který bude po poskytovatelích hostingových služeb požadovat, aby takový obsah buď odstranili, nebo zamezili v přístupu k němu. S ohledem na rychlost šíření teroristického obsahu napříč online službami by poskytovatelé hostingových služeb měli zajistit, aby byl teroristický obsah uvedený v příkazu k odstranění obsahu odstraněn nebo přístup k němu zamezen bez zbytečného odkladu po doručení příkazu k odstranění obsahu. Rozhodnutí, zda dotyčný obsah odstranit nebo k němu zamezit přístup uživatelům v Unii, je na poskytovateli hostingových služeb.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  S ohledem na rozsah a rychlost potřebné pro efektivní odhalování a odstraňování teroristického obsahu, jsou zásadním prvkem v boji proti teroristickému obsahu online přiměřená proaktivní opatření a v některých případech i využívání automatizovaných prostředků. Poskytovatelé hostingových služeb musí za účelem omezení dostupnosti teroristického obsahu posoudit, zda je vhodné přijmout proaktivní opatření v závislosti na rizicích a míře expozice teroristickému obsahu a také s ohledem na dopady na práva třetích stran a informace ve veřejném zájmu. V důsledku toho by měli poskytovatelé hostingových služeb určit, jaká vhodná, účinná a přiměřená proaktivní opatření přijmout. Z tohoto požadavku by neměla vyplývat obecná povinnost dohledu. V kontextu tohoto posouzení neexistence příkazů k odstranění obsahu a hlášení adresovaných poskytovateli hostingových služeb indikuje nízkou úroveň expozice teroristickému obsahu.

(16)  S ohledem na rozsah a rychlost potřebné pro efektivní odhalování a odstraňování teroristického obsahu jsou zásadním prvkem v boji proti teroristickému obsahu online přiměřená proaktivní opatření a v některých případech i využívání automatizovaných prostředků. Poskytovatelé hostingových služeb musí za účelem omezení dostupnosti teroristického obsahu posoudit, zda je vhodné, účinné a přiměřené přijmout cílená proaktivní opatření v závislosti na rizicích a míře expozice teroristickému obsahu a také s ohledem na dopady na práva třetích stran a informace ve veřejném zájmu. V důsledku toho by měli poskytovatelé hostingových služeb určit, jaká vhodná, účinná a přiměřená proaktivní opatření přijmout. Z tohoto požadavku by neměla vyplývat obecná povinnost dohledu podle článku 15 směrnice 2000/31/ES. Kromě toho by tím neměla být dotčena směrnice (EU) 2018/1808, která poskytovatelům platforem pro sdílení videonahrávek ukládá povinnost přijmout opatření na ochranu široké veřejnosti před obsahem, jehož šíření představuje činnost, která je ve smyslu práva Unie trestným činem. V kontextu tohoto posouzení neexistence příkazů k odstranění obsahu a hlášení adresovaných poskytovateli hostingových služeb indikuje nízkou úroveň expozice teroristickému obsahu.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Při zavádění proaktivních opatření musí poskytovatelé hostingových služeb zajistit, aby bylo zachováno právo uživatelů na svobodu projevu a informace, a to včetně svobodného přijímání a šíření informací. Kromě zákonem stanovených požadavků, včetně legislativy na ochranu osobních údajů, musí poskytovatelé hostingových služeb jednat s náležitou péčí a v příslušných případech přijmout ochranná opatření, včetně lidského dohledu a kontroly, za účelem prevence neúmyslných a chybných rozhodnutí vedoucích k odstranění obsahu, který není teroristický. To má zvláštní význam zejména tehdy, používají-li poskytovatelé hostingových služeb k odhalování teroristického obsahu automatizované prostředky. Rozhodnutí použít automatizované prostředky, ať už učiněné samotným poskytovatelem hostingových služeb či na základě žádosti příslušného orgánu, musí být posouzeno s ohledem na spolehlivost použité technologie a následné dopady na základní práva.

(17)  Při zavádění proaktivních opatření musí poskytovatelé hostingových služeb zajistit, aby bylo zachováno právo uživatelů na svobodu projevu a informace, a to včetně svobodného přijímání a šíření informací. Kromě zákonem stanovených požadavků, včetně legislativy na ochranu osobních údajů, musí poskytovatelé hostingových služeb jednat s náležitou péčí a v příslušných případech přijmout za účelem prevence neúmyslných a chybných rozhodnutí vedoucích k odstranění obsahu, který není teroristický, ochranná opatření, včetně lidského dohledu a kontroly. To má zvláštní význam zejména tehdy, používají-li poskytovatelé hostingových služeb k odhalování teroristického obsahu automatizované prostředky. Rozhodnutí použít automatizované prostředky, ať už učiněné samotným poskytovatelem hostingových služeb či na základě žádosti daného příslušného orgánu, musí být posouzeno s ohledem na spolehlivost použité technologie a následné dopady na základní práva. Poskytovatelé hostingových služeb by měli za účelem řešení případů neoprávněného odstranění obsahu zavést účinné a rychlé mechanismy pro vyřizování stížností a zjednání nápravy.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Abychom zajistili, že poskytovatelé hostingových služeb vystavení teroristickému obsahu uplatňují náležitá opatření za účelem prevence zneužívání jejich služeb, příslušné orgány musí poskytovatele hostingových služeb, kteří obdrželi pravomocný příkaz k odstranění obsahu, žádat, aby oznámili proaktivní opatření, která uplatnili. Ta mohou spočívat v opatřeních za účelem prevence opětovného nahrání teroristického obsahu, odstranění obsahu nebo zamezení přístupu k němu v důsledku přijatého příkazu k odstranění obsahu nebo hlášení, a to za využití veřejných či soukromých nástrojů obsahujících známý teroristický obsah. Využívat mohou také spolehlivé technické nástroje určené k odhalování nového teroristického obsahu, ať už pomocí nástrojů dostupných na trhu nebo vyvinutých samotným poskytovatelem hostingových služeb. Poskytovatel služeb musí hlásit konkrétní uplatňovaná proaktivní opatření, aby mohl příslušný orgán posoudit, zda jsou opatření účinná a přiměřená a zda, jsou-li využívány automatizované prostředky, má poskytovatel hostingových služeb k dispozici nezbytné schopnosti lidského dohledu a kontroly. Při posuzování účinnosti a proporcionality opatření musí příslušný orgán zohlednit relevantní parametry včetně počtu příkazů k odstranění obsahu a hlášení vydaných poskytovatelem, jeho ekonomické možnosti a dopady jeho služeb na šíření teroristického obsahu (např. zohlednění počtu uživatelů v rámci Unie).

(18)  Abychom zajistili, že poskytovatelé hostingových služeb vystavení teroristickému obsahu uplatňují náležitá opatření za účelem prevence zneužívání svých služeb, příslušné orgány musí poskytovatele hostingových služeb, kteří obdrželi pravomocný příkaz k odstranění obsahu, žádat, aby oznámili, jaká proaktivní opatření uplatnili a jak fungují jejich mechanismy pro vyřizování stížností a zjednání nápravy. Tyto mechanismy mohou spočívat v opatřeních týkajících se prevence opětovného nahrání teroristického obsahu, který už byl v důsledku přijatého příkazu k odstranění obsahu nebo hlášení odstraněn nebo k němuž byl zamezen přístup, a to za využití veřejných či soukromých nástrojů obsahujících známý teroristický obsah. Využívat mohou také spolehlivé technické nástroje určené k odhalování nového teroristického obsahu, například v případech, kdy je použita část teroristického obsahu nebo celý teroristický obsah, který již podléhá definitivnímu příkazu k odstranění, nebo kdy je obsah nahrán uživateli, kteří již v minulosti teroristický obsah nahráli, ať už pomocí nástrojů dostupných na trhu nebo vyvinutých samotným poskytovatelem hostingových služeb. Poskytovatel služeb musí hlásit konkrétní uplatňovaná proaktivní opatření, aby mohl příslušný orgán posoudit, zda jsou opatření účinná a přiměřená a zda, jsou-li využívány automatizované prostředky, má poskytovatel hostingových služeb k dispozici nezbytné schopnosti lidského dohledu a kontroly. Při posuzování účinnosti a proporcionality opatření musí příslušný orgán zohlednit relevantní parametry včetně počtu příkazů k odstranění obsahu a hlášení vydaných poskytovatelem, jeho ekonomické možnosti a dopad jeho služeb na šíření teroristického obsahu (např. zohlednění počtu uživatelů v rámci Unie).

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  V návaznosti na žádost musí příslušný orgán zahájit s poskytovatelem hostingových služeb dialog o nezbytných proaktivních opatřeních, která je třeba přijmout. V nezbytných případech by měl příslušný orgán uložit přijetí náležitých, účinných a přiměřených proaktivních opatření, považuje-li vzhledem k rizikům přijatá opatření za nedostatečná. Rozhodnutí uložit taková konkrétní proaktivní opatření nesmí v zásadě vést k uložení obecné povinnosti dohledu, jak je stanoveno v článku 15 odst. 1 směrnice 2000/31/ES. S ohledem na obzvláště závažná rizika související s šířením teroristického obsahu by se mohla rozhodnutí přijatá příslušnými úřady na základě tohoto nařízení odchýlit od přístupu stanoveného v článku 15 odst. 1 směrnice 2000/31/ES, co se týče určitých konkrétních, cílených opatření, jejichž přijetí je nezbytné z důvodů nadřazených zájmů v oblasti veřejné bezpečnosti. Před přijetím takových rozhodnutí musí příslušný orgán dosáhnout přiměřené rovnováhy mezi cíli veřejného zájmu a dotčenými základními právy, a to zejména co se týče svobody projevu a informací a svobody podnikání, a uvést patřičné odůvodnění.

(19)  V návaznosti na žádost musí příslušný orgán zahájit s poskytovatelem hostingových služeb dialog o nezbytných proaktivních opatřeních, která je třeba přijmout. V nezbytných případech by měl příslušný orgán uložit přijetí náležitých, účinných a přiměřených proaktivních opatření, považuje-li vzhledem k rizikům přijatá opatření za nedostatečná. Rozhodnutí uložit taková konkrétní proaktivní opatření nesmí vést k uložení obecné povinnosti dohledu, jak je stanoveno v článku 15 odst. 1 směrnice 2000/31/ES. S ohledem na obzvláště závažná rizika související s šířením teroristického obsahu by se mohla rozhodnutí přijatá příslušnými orgány na základě tohoto nařízení odchýlit od přístupu stanoveného v článku 15 odst. 1 směrnice 2000/31/ES, pouze co se týče určitých konkrétních, cílených opatření, jejichž přijetí je nezbytné z důvodů nadřazených zájmů v oblasti veřejné bezpečnosti. Před přijetím takových rozhodnutí musí příslušný orgán dosáhnout přiměřené rovnováhy mezi cíli veřejného zájmu a dotyčnými základními právy, a to zejména co se týče svobody projevu a informací a svobody podnikání, a uvést patřičné odůvodnění.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Postupy řešení stížností představují nezbytné ochranné opatření proti chybnému odstranění obsahu chráněného právem svobody projevu a informací. Poskytovatelé hostingových služeb proto musí zřídit uživatelsky vstřícné mechanismy pro podání stížností a zajistit, aby byly stížnosti řešeny neprodleně a zcela transparentně ve vztahu k poskytovateli obsahu. Požadavkem, aby poskytovatelé hostingových služeb obnovili obsah, který byl chybně odstraněn, není dotčena možnost prosazování vlastních podmínek poskytovatelů hostingových služeb na základě jiných důvodů.

(25)  Nezbytné ochranné opatření proti chybnému odstranění obsahu chráněného právem svobody projevu a informací představuje postupy řešení stížností. Poskytovatelé hostingových služeb proto musí zřídit účinné a uživatelsky vstřícné mechanismy pro podávání stížností a nápravné mechanismy, které by zajistily, aby byly stížnosti řešeny neprodleně a ve vztahu k poskytovateli obsahu zcela transparentně. Požadavkem, aby poskytovatelé hostingových služeb obnovili obsah, který byl chybně odstraněn, není dotčena možnost prosazování vlastních podmínek poskytovatelů hostingových služeb na základě jiných důvodů. Členské státy by měly rovněž zaručit, aby poskytovatelé hostingových služeb a poskytovatelé obsahu mohli účinně vykonávat své právo na soudní nápravu. Kromě toho by poskytovatelé obsahu, jejichž obsah byl odstraněn v důsledku příkazu k jeho odstranění, měli mít právo na účinnou soudní nápravu v souladu s článkem 19 SEU a článkem 47 Listiny základních práv Evropské unie. Je třeba vytvořit účinné nápravné mechanismy na vnitrostátní úrovni, které by zajistily, aby měl každý subjekt, na který se vztahuje příkaz k odstranění obsahu vydaný příslušným soudním orgánem, právo odvolat se k soudnímu orgánu. Odvolacím řízením není dotčeno rozdělení pravomocí v rámci vnitrostátního soudního systému.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Účinná právní ochrana dle článku 19 Smlouvy o EU a článku 47 Listiny základních práv Evropské unie vyžaduje, aby byly osoby schopny zjistit důvody, na základě kterých byl jimi nahraný obsah odstraněn nebo k němu byl zamezen přístup. Pro tento účel musí poskytovatel hostingových služeb poskytovateli obsahu zpřístupnit smysluplné informace, které poskytovateli obsahu umožní rozhodnutí zpochybnit. Toto ovšem nemusí nutně vyžadovat hlášení učiněné vůči poskytovateli obsahu. V závislosti na okolnostech mohou poskytovatelé hostingových služeb nahradit obsah, který je považován za teroristický obsah, sdělením, že byl obsah odstraněn nebo k němu zamezen přístup v souladu s tímto nařízením. Další informace o důvodech a možnostech zpochybnění rozhodnutí poskytovatelem obsahu budou předány na vyžádání. Rozhodnou-li se příslušné orgány, že z důvodu veřejné bezpečnosti, a to i v kontextu vyšetřování, je považováno za nevhodné či kontraproduktivní informovat o odstranění obsahu nebo zamezení přístupu k němu přímo poskytovatele služeb, pak musí informovat poskytovatele hostingových služeb.

(26)  Obecněji řečeno účinná právní ochrana dle článku 19 Smlouvy o EU a článku 47 Listiny základních práv Evropské unie vyžaduje, aby byly osoby schopny zjistit důvody, na základě kterých byl jimi nahraný obsah odstraněn nebo k němu byl zamezen přístup. Pro tento účel musí poskytovatel hostingových služeb poskytovateli obsahu poskytnout smysluplné informace, které poskytovateli obsahu umožní rozhodnutí zpochybnit. Poskytovatelé hostingových služeb by měli pokud možno informovat poskytovatele obsahu všemi dostupnými prostředky o veškerém obsahu, který dotyčný poskytovatel hostingových služeb odstranil. Rozhodnou-li však příslušné orgány, že z důvodu veřejné bezpečnosti, a to i v kontextu vyšetřování, je považováno za nevhodné či kontraproduktivní informovat o odstranění obsahu nebo zamezení přístupu k němu přímo poskytovatele služeb, pak musí informovat poskytovatele hostingových služeb.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Za účelem zajištění účinného a dostatečně soudržného provádění proaktivních opatření musí příslušné orgány členských států vzájemně spolupracovat v oblasti dialogů vedených s poskytovateli hostingových služeb, co se týče identifikace, provádění a hodnocení konkrétních proaktivních opatření. Obdobně je taková spolupráce nutná také ve vztahu k přijetí pravidel týkajících se sankcí, jejich uplatňování a vymáhání.

(28)  Za účelem zajištění účinného a dostatečně jednotného provádění proaktivních opatření musí příslušné soudní orgány členských států spolupracovat v rámci dialogu vedeného s poskytovateli hostingových služeb mj. rovněž se vzdělávacími institucemi a organizacemi občanské společnosti, jako jsou novinářské svazy, mládežnické organizace, orgány dohledu nad médii, pokud jde o hodnocení, stanovování a provádění smysluplných trvalých proaktivních opatření v boji proti terorismu a radikalizaci.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33)  Poskytovatelé hostingových služeb i členské státy musí zřídit kontaktní místa, která umožní rychlé zpracování příkazů k odstranění obsahu a hlášení. Na rozdíl od zákonného zástupce slouží kontaktní místo k provozním účelům. Kontaktní místo poskytovatele hostingových služeb může spočívat ve vyhrazeném prostředku, který umožní elektronické podání příkazů k odstranění obsahu a hlášení, a technických a personálních prostředcích umožňujících jejich rychlé zpracování. Kontaktní místo poskytovatele hostingových služeb se nemusí nacházet v Unii a poskytovatel hostingových služeb má možnost určit stávající kontaktní místo, pokud je takové kontaktní místo schopno plnit funkce stanovené tímto nařízením. Aby mohl být teroristický obsah odstraněn nebo přístup k němu zamezen od jedné hodiny od přijetí příkazu k odstranění obsahu, musí poskytovatelé hostingových služeb zajistit, že kontaktní místo bude dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Informace o kontaktním místě by měly zahrnovat informace o jazyce, ve kterém se lze na kontaktní místo obracet. Za účelem umožnění komunikace mezi poskytovateli hostingových služeb a příslušnými orgány nabádáme poskytovatele hostingových služeb, aby umožnili komunikaci v jednom z úředních jazyků Unie, ve kterém jsou dostupné jejich obchodní podmínky.

(33)  Poskytovatelé hostingových služeb i členské státy musí zřídit kontaktní místa, která umožní rychlé zpracování příkazů k odstranění obsahu a hlášení. Na rozdíl od zákonného zástupce slouží kontaktní místo k provozním účelům. Kontaktní místo poskytovatele hostingových služeb by mělo spočívat ve vyhrazeném prostředku, který umožní elektronické podávání příkazů k odstranění obsahu a hlášení, a v technických a personálních prostředcích umožňujících jejich rychlé zpracování. Kontaktní místo poskytovatele hostingových služeb se nemusí nacházet v Unii a poskytovatel hostingových služeb má možnost určit stávající kontaktní místo, pokud je takové kontaktní místo schopno plnit funkce stanovené tímto nařízením. Aby mohl být teroristický obsah odstraněn nebo přístup k němu zamezen neprodleně a bez zbytečného odkladu po přijetí příkazu k odstranění obsahu, musí poskytovatelé hostingových služeb zajistit, že kontaktní místo bude dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Informace o kontaktním místě by měly zahrnovat informace o jazyce, ve kterém se lze na kontaktní místo obracet. Za účelem umožnění komunikace mezi poskytovateli hostingových služeb a příslušnými orgány nabádáme poskytovatele hostingových služeb, aby umožnili komunikaci v jednom z úředních jazyků Unie, ve kterém jsou dostupné jejich obchodní podmínky.

Odůvodnění

Je nereálné žádat malé a střední podniky o odstranění obsahu do 1 hodiny od obdržení příkazu k jeho odstranění, aniž by měly čas na řádné posouzení žádosti. Malé společnosti jednoduše nebudou schopny tuto podmínku splnit, protože ve většině případů prostě nemají dostatek lidských zdrojů, aby byly k dispozici 24 hodin denně a 7 dní v týdnu a aby obsah odstranily během hodiny.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34)  Protože neexistuje požadavek, aby poskytovatelé služeb zajistili fyzickou přítomnost na území Unie, je nutné jednoznačně určit, do příslušnosti kterého členského státu spadá poskytovatel hostingových služeb nabízející služby v Unii. Obecně platí, že poskytovatel hostingových služeb spadá do příslušnosti členského státu, ve kterém má hlavní provozovnu nebo kde určil právního zástupce. Nicméně pokud jiný členský stát vydá příkaz k odstranění obsahu, jeho orgány by měly být schopné prosadit takové příkazy pomocí donucovacích opatření nerepresivní povahy, např. platba pokuty. Co se týče poskytovatele hostingových služeb, který nemá v Unii žádnou provozovnu ani určeného zákonného zástupce, členský stát by měl být i přesto schopen stanovit sankcích, a to za předpokladu, že bude respektována zásada ne bis in idem.

(34)  Protože neexistuje požadavek, aby poskytovatelé služeb zajistili fyzickou přítomnost na území Unie, je nutné jednoznačně určit, do příslušnosti kterého členského státu spadá poskytovatel hostingových služeb nabízející služby v Unii. Obecně platí, že poskytovatel hostingových služeb spadá do příslušnosti členského státu, ve kterém má hlavní provozovnu nebo kde určil právního zástupce. Nicméně pokud jiný členský stát vydá příkaz k odstranění obsahu, jeho orgán by měl být schopen prosadit takové příkazy pomocí donucovacích opatření nerepresivní povahy, např. stanovením pokuty. Co se týče poskytovatele hostingových služeb, který nemá v Unii žádnou provozovnu ani určeného zákonného zástupce, členský stát by měl být i přesto schopen stanovit pokuty, a to za předpokladu, že bude respektována zásada ne bis in idem.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(38)  Sankce jsou nezbytné k zajištění účinného provádění povinností dle tohoto nařízení poskytovateli hostingových služeb. Členské státy musí přijmout pravidla pro sankce, a to v příslušných případech včetně pokynů pro stanovení pokut. Obzvláště přísné sankce je třeba uplatňovat v případě, že poskytovatel hostingových služeb systematicky neplní povinnost odstraňovat teroristický obsah či zamezit přístupu k němu do jedné hodiny od přijetí příkazu k odstranění obsahu. Neplnění povinností v jednotlivých případech lze postihovat s ohledem na zásadu ne bis in idem a zásadu proporcionality a zajistit, že takové sankce zohledňují soustavné nedostatky. Za účelem zajištění právní jistoty musí nařízení stanovit, v jakém rozsahu mohou podléhat relevantní povinnosti sankcím. Sankce za neplnění článku 6 by měly být uplatněny ve vztahu k povinnostem vyplývajícím z žádosti o zprávu dle článku 6 odst. 2 nebo rozhodnutí o uložení dalších proaktivních opatření dle článku 6 odst. 4. Při stanovení, zda uložit finanční postihy, je třeba náležitým způsobem zjistit finanční situaci poskytovatele. Členské státy musí zajistit, aby sankce nemotivovaly k odstraňování obsahu, který není teroristickým obsahem.

(38)  Členské státy musejí k zajištění účinného plnění povinností dle tohoto nařízení poskytovateli hostingových služeb zavést sankce. Členské státy musejí přijmout pravidla pro tyto sankce, které by měly být přiměřené a proveditelné a měly by zohledňovat velikost a povahu dotyčného poskytovatele hostingových služeb. Přísné sankce by se měly uplatňovat v případě, že poskytovatel hostingových služeb systematicky neplní povinnost odstraňovat teroristický obsah či zamezit přístupu k němu bez zbytečného odkladu. V případě, že je teroristický obsah zjevně škodlivý nebo představuje bezprostřední ohrožení veřejného pořádku, měly by poskytovatelé hostingových služeb poté, co obdrží řádně odůvodněný příkaz k odstranění teroristického obsahu, tento obsah odstranit nebo k němu znemožnit přístup. Neplnění povinností v jednotlivých případech lze postihovat s ohledem na zásadu ne bis in idem a zásadu proporcionality a zajistit, aby takové sankce zohledňovaly soustavné nedostatky, ale nepodporovaly nahodilé odstraňování obsahu, který není teroristický. Za účelem zajištění právní jistoty musí nařízení stanovit, v jakém rozsahu mohou podléhat relevantní povinnosti sankcím. Sankce za neplnění článku 6 by měly být uplatněny pouze ve vztahu k povinnostem vyplývajícím z žádosti o zprávu dle článku 6 odst. 2 nebo rozhodnutí o uložení dalších proaktivních opatření dle článku 6 odst. 4. Při stanovování, zda uložit finanční postih, je třeba náležitým způsobem zjistit finanční situaci poskytovatele. Členské státy musí zajistit, aby sankce nemotivovaly k odstraňování obsahu, který není teroristickým obsahem.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Toto nařízení stanoví jednotná pravidla pro prevenci zneužití hostingových služeb k šíření teroristického obsahu online. Stanoví zejména:

1.  Toto nařízení stanovuje jednotná pravidla pro prevenci zneužívání hostingových služeb k šíření teroristického obsahu online, aniž je dotčena povinnost dodržovat základní práva a základní právní zásady zakotvené v článku 6 SEU. Stanovuje zejména:

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  pravidla týkající se povinností náležité péče, které mají poskytovatelé hostingových služeb uplatňovat s cílem zabránit šíření teroristického obsahu prostřednictvím jejich služeb a v případě potřeby zajistit jeho rychlé odstranění;

a)  pravidla týkající se povinností náležité péče, které mají poskytovatelé hostingových služeb uplatňovat s cílem řešit problematiku veřejného šíření teroristického obsahu na internetu prostřednictvím svých služeb a v případě potřeby zajistit jeho rychlé odstranění;

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  soubor opatření, která mají členské státy zavést s cílem identifikovat teroristický obsah, umožnit, aby tento obsah poskytovatelé hostingových služeb rychle odstranili, a usnadnit spolupráci s příslušnými orgány v jiných členských státech, s poskytovateli hostingových služeb a případně s příslušnými subjekty Unie.

b)  soubor opatření, která mají členské státy zavést s cílem identifikovat teroristický obsah, umožnit, aby tento obsah poskytovatelé hostingových služeb rychle odstranili, a usnadnit spolupráci s relevantními příslušnými orgány, příp. se soudními orgány v jiných členských státech, s poskytovateli hostingových služeb a případně s příslušnými subjekty Unie.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Toto nařízení se nevztahuje na obsah šířený pro vzdělávací, umělecké, žurnalistické nebo výzkumné a další vydavatelské účely, pokud nepodněcuje k páchání násilí, ani na obsah šířený za účelem zvýšení informovanosti o teroristické činnosti.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Toto nařízení se vztahuje na poskytovatele hostingových služeb, kteří nabízejí služby v Unii, bez ohledu na místo, kde má takový poskytovatel svou hlavní provozovnu.

2.  Toto nařízení se vztahuje na poskytovatele hostingových služeb, kteří nabízejí služby veřejnosti v Unii, bez ohledu na místo, kde má takový poskytovatel svou hlavní provozovnu.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1)  „poskytovatelem hostingových služeb“ poskytovatel služeb informační společnosti spočívajících v uchovávání informací poskytovaných poskytovatelem obsahu a na jeho žádost a ve zpřístupňování informací třetím stranám;

1)  „poskytovatelem hostingových služeb“ poskytovatel služeb informační společnosti spočívajících v uchovávání internetového obsahu poskytovaného poskytovatelem obsahu a na jeho žádost a ve zpřístupňování informací veřejnosti;

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a)  „příslušným orgánem“ jediný určený vnitrostátní soudní orgán v členském státě či nezávislý správní orgán s příslušnými odbornými zkušenostmi;

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4)  „teroristickými trestnými činy“ trestné činy ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice (EU) 2017/541;

4)  „teroristickými trestnými činy“ některý z úmyslných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 směrnice (EU) 2017/541;

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5)  „teroristickým obsahem“ jedna nebo více z těchto informací:

5)  „teroristickým obsahem“ internetový obsah, který může přispívat k páchání úmyslných činů, jež jsou podle právních předpisů členských států nebo Unie považovány za trestný čin a jsou uvedeny v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) směrnice 2017/541/EU, ze strany:

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podpora napomáhání teroristickým trestným činům;

b)  vybízení osob nebo skupiny osob k napomáhání teroristickým trestným činům;

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  napomáhá činnostem teroristické skupiny, zejména podporou účasti v teroristické skupině či podporou teroristické skupiny ve smyslu čl. 2 odst. 3 směrnice (EU) 2017/541;

c)  napomáhá činnosti teroristické skupiny, zejména vybízením osob nebo skupiny osob k účasti v teroristické skupině, k setkávání a komunikaci s ní či k podpoře činnosti teroristické skupiny ve smyslu čl. 2 odst. 3 směrnice (EU) 2017/541 nebo podporou šíření teroristického obsahu;

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6)  „šířením teroristického obsahu“ zpřístupnění teroristického obsahu třetím stranám prostřednictvím poskytovatelů hostingových služeb;

6)  „šířením teroristického obsahu“ veřejné zpřístupnění teroristického obsahu třetím stranám prostřednictvím poskytovatelů hostingových služeb;

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8)  „hlášením“ oznámení příslušného orgánu nebo případně příslušného subjektu Unie poskytovateli hostingových služeb o informacích, které lze považovat za teroristický obsah, aby poskytovatel dobrovolně zvážil slučitelnost teroristického obsahu se svými vlastními podmínkami, a zabránilo se tak jeho šíření;

8)  „hlášením“ oznámení příslušného orgánu nebo případně příslušného subjektu Unie poskytovateli hostingových služeb o obsahu, který lze považovat za teroristický obsah, aby poskytovatel dobrovolně zvážil slučitelnost teroristického obsahu se svými vlastními podmínkami, a zabránilo se tak jeho šíření;

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9)  „hlavní provozovnou“ ústředí nebo sídlo, v němž jsou vykonávány hlavní finanční funkce a provozní kontrola.

9)  „hlavní provozovnou“ ústředí nebo sídlo, v němž jsou vykonávány hlavní finanční funkce a provozní kontrola v rámci Unie.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Za teroristický obsah ve smyslu bodu 5 prvního odstavce tohoto článku se nepovažuje vyjadřování radikálních, polemických či kontroverzních názorů v rámci veřejné diskuze o citlivých politických otázkách ani obsah, jehož cílem je poskytovat informace o teroristickém obsahu či jej odsoudit.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Poskytovatelé hostingových služeb přijímají v souladu s tímto nařízením vhodná, rozumná a přiměřená opatření, jejichž cílem je bojovat proti šíření teroristického obsahu a chránit před tímto obsahem uživatele. Přitom jednají řádně, přiměřeným a nediskriminačním způsobem a s patřičným ohledem na základní práva uživatelů a berou v úvahu zásadní význam svobody projevu a informací v otevřené a demokratické společnosti.

1.  Poskytovatelé hostingových služeb přijímají v souladu s tímto nařízením vhodná, rozumná a přiměřená opatření, jejichž cílem je bojovat proti veřejnému šíření teroristického obsahu a chránit před tímto obsahem uživatele. Přitom jednají řádně, přiměřeným a nediskriminačním způsobem, a patřičným způsobem dodržují základní práva uživatelů, zejména svobodu projevu a informací.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Poskytovatelé hostingových služeb zahrnou do svých podmínek ustanovení zamezující šíření teroristického obsahu a tato ustanovení uplatňují.

2.  Aniž by byly dotčeny články 14 a 15 směrnice 2000/31/ES, zahrnou poskytovatelé hostingových služeb do svých podmínek ustanovení o tom, že přijmou příslušná účinná a přiměřená opatření k řešení problematiky šíření teroristického obsahu prostřednictvím svých služeb.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Poskytovatelé hostingových služeb uvedení v čl. 1 odst. 1, kteří splňují kritéria definice „poskytovatelů platforem pro sdílení videonahrávek“, přijmou příslušná opatření k řešení problematiky šíření teroristického obsahu v souladu s č. 28b odst. 1 písm. c) a odst. 3 směrnice 2018/1808/EU.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příslušný orgán je oprávněn vydat rozhodnutí, kterým se od poskytovatele hostingových služeb požaduje, aby teroristický obsah odstranil nebo znemožnil k němu přístup.

1.  Příslušný orgán je oprávněn vydat příkaz k odstranění, kterým se od poskytovatele hostingových služeb požaduje, aby teroristický obsah odstranil nebo znemožnil k němu přístup.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Má-li příslušný orgán členského státu, v němž se nachází hlavní provozovna poskytovatele hostingových služeb nebo poskytovatele obsahu, přiměřené důvody se domnívat, že daný příkaz k odstranění může mít dopad na základní práva jednotlivce, informuje o tom dožadující příslušný orgán. Žádající příslušný orgán tyto okolnosti zohlední a v případě potřeby žádost o odstranění stáhne nebo patřičně pozmění.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Poskytovatelé hostingových služeb do jedné hodiny od přijetí příkazu k odstranění odstraní teroristický obsah nebo k němu znemožní přístup.

2.  Aniž by byly dotčeny články 14 a 15 směrnice 2000/31/ES, poskytovatelé hostingových služeb bez zbytečného odkladu po přijetí příkazu k odstranění odstraní teroristický obsah nebo k němu znemožní přístup. Členské státy mohou zajistit, pokud je teroristický obsah zjevně škodlivý nebo představuje bezprostřední ohrožení veřejného pořádku, aby poskytovatelé hostingových služeb teroristický obsah odstranili nebo aby k němu znemožnili přístup od okamžiku, kdy obdrží řádně odůvodněný příkaz k odstranění.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  odůvodnění, proč je obsah považován za teroristický, přinejmenším prostřednictvím odkazu na kategorie teroristického obsahu uvedené v čl. 2 odst. 5;

b)  komplexní odůvodnění, proč je obsah považován za teroristický, přinejmenším prostřednictvím odkazu na kategorie teroristického obsahu uvedené v čl. 2 odst. 5;

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  jednotný lokátor zdroje (URL) a v případě potřeby další informace umožňující identifikaci uvedeného obsahu;

c)  přesný online jednotný lokátor zdroje (URL), identifikaci poskytovatele online obsahu a jakékoli jiné informace umožňující identifikaci uvedeného obsahu;

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  informace o opravných prostředcích, které má k dispozici poskytovatel hostingových služeb a poskytovatel obsahu;

f)  informace o opravných prostředcích a lhůtě pro jejich podání, které má k dispozici poskytovatel hostingových služeb a poskytovatel obsahu;

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Poskytovatel hostingových služeb nebo poskytovatel obsahu má právo podat odvolání proti příkazu k odstranění prostřednictvím žádosti o nápravu podané u příslušného soudního orgánu v členském státě, v němž se nachází hlavní provozovna poskytovatele hostingových služeb nebo poskytovatele obsahu.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Příslušné orgány zašlou příkazy k odstranění do hlavní provozovny poskytovatele hostingových služeb nebo zákonnému zástupci určenému poskytovatelem hostingových služeb podle článku 16 a předají ji kontaktnímu místu uvedenému v čl. 14 odst. 1. Tyto příkazy se zasílají elektronickými prostředky, které dovolují předložit písemný záznam za podmínek umožňujících autentizaci odesílatele, včetně přesnosti data a času odeslání a obdržení příkazu.

5.  Příslušné orgány zašlou příkazy k odstranění do hlavní provozovny poskytovatele hostingových služeb nebo zákonnému zástupci určenému poskytovatelem hostingových služeb podle článku 16 a předají ji kontaktnímu místu uvedenému v čl. 14 odst. 1. Tyto příkazy se zasílají elektronickými prostředky, které dovolují předložit písemný záznam za podmínek umožňujících autentizaci odesílatele, včetně přesnosti data a času odeslání a obdržení příkazu. Tyto příkazy budou vypracovány v jednom z jazyků stanovených v souladu s čl. 14 odst. 2.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Pokud poskytovatel hostingových služeb nemůže příkazu k odstranění vyhovět, protože příkaz k odstranění obsahuje zjevné chyby nebo neobsahuje dostatečné informace pro jeho provedení, uvědomí o tom bez prodlení příslušný orgán a požádá o nezbytné vysvětlení za použití vzoru uvedeného v příloze III. Lhůta uvedená v odstavci 2 se uplatní, jakmile je vysvětlení poskytnuto.

8.  Pokud poskytovatel hostingových služeb nemůže příkazu k odstranění vyhovět, protože příkaz k odstranění obsahuje zjevné chyby nebo neobsahuje dostatečné technické informace pro jeho provedení, uvědomí o tom bez prodlení příslušný orgán a požádá o nezbytné vysvětlení za použití vzoru uvedeného v příloze III. Lhůta uvedená v odstavci 2 se uplatní, jakmile je vysvětlení poskytnuto.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

9a.  Pokud poskytovatel hostingových služeb nemůže splnit příkaz k odstranění z provozních nebo technických příčin, oznámí tuto skutečnost příslušnému justičnímu orgánu, přičemž vysvětlí její důvody a popíše kroky, které hodlá podniknout, aby příkazu k odstranění v plném rozsahu vyhověl, a to za použití vzoru uvedeného v příloze III.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 4a

 

Přeshraniční spolupráce

 

1.  Příslušný orgán vydávající příkaz k odstranění poskytovateli hostingových služeb předloží okamžitě kopii tohoto příkazu k odstranění příslušnému orgánu uvedenému v čl. 17 odst. 1 písm. a) členského státu, v němž se nachází hlavní provozovna poskytovatele hostingové služby nebo jeho určeného zástupce.

 

2.  Má-li příslušný orgán členského státu, v němž se nachází hlavní provozovna poskytovatele hostingových služeb, jeho určeného zástupce nebo poskytovatele obsahu, přiměřené důvody se domnívat, že daný příkaz k odstranění může mít dopad na základní práva jednotlivce, informuje o tom dožadující příslušný orgán.

 

3.  Žádající příslušný orgán tyto okolnosti zohlední a v případě potřeby žádost o odstranění stáhne nebo patřičně pozmění.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Hlášení obsahuje dostatečně podrobné informace, včetně důvodů, proč je obsah považován za teroristický, URL a v případě potřeby doplňujících informací umožňujících identifikaci uvedeného teroristického obsahu.

4.  Hlášení obsahuje dostatečně podrobné informace, včetně souhrnného seznamu důvodů, proč je obsah považován za teroristický, URL a v případě potřeby doplňujících informací umožňujících identifikaci uvedeného teroristického obsahu.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Poskytovatelé hostingových služeb v případě potřeby přijmou proaktivní opatření na ochranu svých služeb proti šíření teroristického obsahu. Opatření musí být účinná a přiměřená s ohledem na riziko a míru expozice vůči teroristickému obsahu, základní práva uživatelů a zásadní význam svobody projevu a informací v otevřené a demokratické společnosti.

1.  Aniž jsou tím dotčeny směrnice (EU) 2018/1808 a směrnice 2000/31/ES, poskytovatelé hostingových služeb v závislosti na riziku a míře expozice teroristickému obsahu přijmou proaktivní opatření na ochranu svých služeb proti šíření teroristického obsahu. Opatření musí být účinná, cílená a přiměřená s ohledem na riziko a míru expozice vůči teroristickému obsahu a musí řádně dodržovat základní práva uživatelů, zejména svobodu projevu a informací.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jestliže byl příslušný orgán uvedený v čl. 17 odst. 1 písm. c) v souladu s čl. 4 odst. 9 informován, požádá poskytovatele hostingových služeb, aby do tří měsíců po obdržení žádosti a poté alespoň jednou ročně předložil zprávu o konkrétních proaktivních opatřeních, která přijal, a to i za použití automatizovaných nástrojů, za účelem:

Jestliže byl odpovídající příslušný orgán uvedený v čl. 17 odst. 1 písm. c) v souladu s čl. 4 odst. 9 informován, požádá poskytovatele hostingových služeb, aby do tří měsíců po obdržení žádosti a poté alespoň jednou ročně předložil zprávu o konkrétních proaktivních opatřeních, která přijal, a to i za použití automatizovaných nástrojů, za účelem:

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  prevence opětovného nahrání obsahu, který byl již dříve odstraněn nebo k němuž byl odepřen přístup, protože je považován za teroristický;

a)  účinného řešení opětovného výskytu obsahu, který byl již dříve odstraněn nebo k němuž byl odepřen přístup, protože je považován za teroristický;

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zprávy obsahují všechny relevantní informace, které umožní příslušnému orgánu uvedenému v čl. 17 odst. 1 písm. c) posoudit, zda jsou proaktivní opatření účinná a přiměřená, mimo jiné s cílem vyhodnotit fungování všech používaných automatizovaných nástrojů, jakož i lidský dohled a používané mechanismy pro ověřování.

Zprávy obsahují všechny relevantní informace, které umožní odpovídajícímu příslušnému orgánu uvedenému v čl. 17 odst. 1 písm. c) posoudit, zda jsou proaktivní opatření účinná a přiměřená, mimo jiné s cílem vyhodnotit fungování všech používaných automatizovaných nástrojů, jakož i lidský dohled a používané mechanismy pro ověřování.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Jestliže se příslušný orgán uvedený v čl. 17 odst. 1 písm. c) domnívá, že proaktivní opatření přijatá a nahlášená podle odstavce 2 nejsou dostatečná pro zmírnění a řízení rizika a úrovně expozice, může poskytovatele hostingových služeb požádat, aby přijal zvláštní dodatečná proaktivní opatření. Za tímto účelem spolupracuje poskytovatel hostingových služeb s příslušným orgánem uvedeným v čl. 17 odst. 1 písm. c) s cílem určit konkrétní opatření, která poskytovatel hostingových služeb zavede, a stanovit hlavní cíle a referenční hodnoty, jakož i lhůty pro jejich provedení.

3.  Jestliže se odpovídající příslušný orgán uvedený v čl. 17 odst. 1 písm. c) domnívá, že proaktivní opatření přijatá a nahlášená podle odstavce 2 nejsou přiměřená nebo nejsou dostatečná pro zmírnění a řízení rizika a úrovně expozice, může poskytovatele hostingových služeb požádat, aby upravil již přijatá opatření nebo přijal zvláštní dodatečná proaktivní opatření. Za tímto účelem spolupracuje poskytovatel hostingových služeb s odpovídajícím příslušným orgánem uvedeným v čl. 17 odst. 1 písm. c) s cílem určit změny nebo konkrétní opatření, která poskytovatel hostingových služeb zavede, a stanovit hlavní cíle a referenční hodnoty, jakož i lhůty pro jejich provedení.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud do tří měsíců od podání žádosti podle odstavce 3 nelze dosáhnout dohody, může příslušný orgán uvedený v čl. 17 odst. 1 písm. c) vydat rozhodnutí, kterým se ukládají zvláštní dodatečná nezbytná a přiměřená proaktivní opatření. Rozhodnutí zohlední zejména finanční možnosti poskytovatele hostingových služeb a účinek takových opatření na základní práva uživatelů a zásadní význam svobody projevu a informací. Toto rozhodnutí musí být zasláno do hlavní provozovny poskytovatele hostingových služeb nebo zákonnému zástupci určenému poskytovatelem služeb. Poskytovatel hostingových služeb o provádění těchto opatření stanovených příslušným orgánem uvedeným v čl. 17 odst. 1 písm. c) pravidelně podává zprávy.

4.  Pokud do tří měsíců od podání žádosti podle odstavce 3 nelze dosáhnout dohody, může odpovídající příslušný orgán uvedený v čl. 17 odst. 1 písm. c) vydat rozhodnutí, kterým se ukládají zvláštní dodatečná nezbytná a přiměřená proaktivní opatření. Rozhodnutí zohlední zejména druh obsahu hostujícího na dané službě, technickou proveditelnost opatření, finanční možnosti poskytovatele hostingových služeb a dopady takových opatření na základní práva uživatelů, zejména na svobodu slova a informací Toto rozhodnutí musí být zasláno do hlavní provozovny poskytovatele hostingových služeb nebo zákonnému zástupci určenému poskytovatelem služeb. Poskytovatel hostingových služeb o provádění těchto opatření stanovených odpovídajícím příslušným orgánem uvedeným v čl. 17 odst. 1 písm. c) pravidelně podává zprávy.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Poskytovatel hostingových služeb může kdykoli požádat příslušný orgán uvedený v čl. 17 odst. 1 písm. c), aby záležitost přezkoumal a žádost nebo rozhodnutí podle odstavců 2, 3 a 4 případně odvolal. Příslušný orgán vydá v přiměřené lhůtě po obdržení žádosti poskytovatele hostingových služeb odůvodněné rozhodnutí.

5.  Poskytovatel hostingových služeb může kdykoli požádat odpovídající příslušný orgán uvedený v čl. 17 odst. 1 písm. c), aby záležitost přezkoumal a žádost nebo rozhodnutí podle odstavců 2, 3 a 4 případně odvolal. Odpovídající příslušný orgán vydá v přiměřené lhůtě po obdržení žádosti poskytovatele hostingových služeb odůvodněné rozhodnutí.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Článek 6 a článek 9 se nevztahují na poskytovatele cloudových služeb týkajících se infrastruktury, které spočívají v poskytování fyzických nebo virtuálních zdrojů na vyžádání, jež poskytují kapacity výpočetní techniky a infrastruktury pro uchovávání, k nimž poskytovatel služby nemá žádná práva, pokud jde o to, jaký obsah se ukládá a jak se zpracovává nebo zpřístupňuje veřejnosti prostřednictvím jeho zákazníků nebo konečných uživatelů těchto zákazníků, a pokud nemá poskytovatel služby k dispozici zvláštní kontrolu obsahu, který uložili jeho zákazníci nebo koneční uživatelé jeho zákazníků.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Poskytovatelé hostingových služeb vymezí ve svých podmínkách svou politiku týkající se prevence šíření teroristického obsahu, včetně případného smysluplného vysvětlení fungování aktivních opatření, včetně používání automatizovaných nástrojů.

1.  Poskytovatelé hostingových služeb ve svých podmínkách jednoznačně vymezí svou politiku týkající se boje proti šíření teroristického obsahu, včetně případného smysluplného vysvětlení fungování proaktivních opatření, včetně používání automatizovaných nástrojů, a spolupráce s odpovídajícími příslušnými orgány.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Poskytovatelé hostingových služeb zveřejňují výroční zprávy o transparentnosti, pokud jde o opatření přijatá proti šíření teroristického obsahu.

2.  Poskytovatelé hostingových služeb, odpovídající příslušné orgány a unijní subjekty zveřejňují výroční zprávy o transparentnosti, pokud jde o opatření přijatá proti zpřístupňování teroristického obsahu veřejnosti.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Zprávy o transparentnosti musejí obsahovat alespoň tyto údaje:

3.  Zprávy o transparentnosti poskytovatelů hostingových služeb musejí obsahovat alespoň tyto údaje:

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  informace o opatřeních poskytovatele hostingových služeb v zájmu prevence opětovného nahrání obsahu, který byl již dříve odstraněn nebo k němuž byl znemožněn přístup, protože je považován za teroristický;

b)  podrobné informace o opatřeních poskytovatele hostingových služeb v zájmu řešení problému opětovného zpřístupnění obsahu, který byl již dříve odstraněn nebo k němuž byl znemožněn přístup, protože je považován za teroristický;

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  přehled a výsledky řízení o stížnostech.

d)  přehled a posouzení účinnosti mechanismů pro vyřizování stížností a zjednání nápravy.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Jestliže poskytovatelé hostingových služeb zpracovávají obsah, který uchovávají, automatizovanými nástroji podle tohoto nařízení, poskytnou efektivní a vhodné záruky, které zajistí, že rozhodnutí o daném obsahu, zejména rozhodnutí o odstranění obsahu nebo znemožnění přístupu k obsahu považovanému za teroristický, jsou přesná a odůvodněná.

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Záruky sestávají zejména z lidského dohledu a kontroly v případě potřeby a v každém případě tehdy, pokud je podrobné posouzení příslušného kontextu nutné k tomu, aby se stanovilo, má-li se obsah považovat za teroristický.

2.  Záruky sestávají zejména z lidského dohledu a kontroly přiměřenosti rozhodnutí o odstranění nebo zamítnutí přístupu k obsahu, zejména s ohledem na svobodu projevu a informací. Lidský dohled bude vyžadován tehdy, pokud je podrobné posouzení příslušného kontextu nutné k tomu, aby se stanovilo, má-li se obsah považovat za teroristický.

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 10 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Mechanismy pro podávání a vyřizování stížností

Mechanismy pro vyřizování stížností a zjednání nápravy

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Poskytovatelé hostingových služeb zavedou účinné a přístupné mechanismy, které poskytovatelům obsahu, jejichž obsah byl odstraněn nebo k němuž byl znemožněn přístup na základě hlášení podle článku 5 nebo proaktivních opatření podle článku 6, umožňují podat stížnost proti zásahu poskytovatele hostingových služeb s žádostí o obnovení obsahu.

1.  Aniž jsou dotčeny soudní opravné prostředky, které mají k dispozici poskytovatelé obsahu podle vnitrostátních právních předpisů, zavedou poskytovatelé hostingových služeb rychlé, účinné a přístupné mechanismy, které poskytovatelům obsahu, jejichž obsah byl odstraněn nebo k němu byl znemožněn přístup na základě hlášení podle článku 5 nebo proaktivních opatření podle článku 6, umožňují podat odůvodněnou stížnost proti zásahu poskytovatele hostingových služeb s žádostí o obnovení obsahu.

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 12a

 

V případech, kdy byl obsah odstraněn nebo k němu byl znemožněn přístup na základě příkazu k odstranění podle článku 4 nebo hlášení podle článku 5 nebo proaktivních opatření podle článku 6, může dotčený poskytovatel obsahu kdykoliv zahájit soudní řízení a požádat o obnovení obsahu. Zahájení soudního řízení není podmíněno využitím mechanismů podávání stížností uvedených v článku 10.

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud se poskytovatelé hostingových služeb dozví o jakémkoli důkazu teroristických trestných činů, neprodleně uvědomí orgány odpovědné za vyšetřování a stíhání trestných činů v dotyčném členském státě nebo kontaktní místo v členském státě podle čl. 14 odst. 2, kde mají svou hlavní provozovnu nebo zákonného zástupce. V případě pochybností mohou poskytovatelé hostingových služeb předat tyto informace Europolu za účelem provedení příslušných následných opatření.

4.  Pokud se poskytovatelé hostingových služeb dozví o jakémkoli důkazu teroristických trestných činů, neprodleně uvědomí orgán odpovědný za vyšetřování a stíhání trestných činů v dotyčném členském státě nebo kontaktní místo v členském státě podle čl. 14 odst. 2, kde mají svou hlavní provozovnu nebo zákonného zástupce. V případě pochybností mohou poskytovatelé hostingových služeb předat tyto informace Europolu za účelem provedení příslušných následných opatření.

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení povinností ze strany poskytovatelů hostingových služeb podle tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro jejich provedení. Tyto sankce se omezují na porušení povinností vyplývajících z:

1.  Členské státy zavedou sankce za porušení povinností ze strany poskytovatelů hostingových služeb podle tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro jejich provedení. Tyto sankce se omezují na porušení povinností vyplývajících z:

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  čl. 6 odst. 2 a 4 (zprávy o proaktivních opatřeních a přijetí opatření na základě rozhodnutí o uložení zvláštních proaktivních opatření);

d)  čl. 6 odst. 2 a 4 (zprávy o proaktivních opatřeních a přijetí těchto opatření na základě rozhodnutí o uložení zvláštních proaktivních opatření);

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  článku 9 (záruky týkající se proaktivních opatření);

g)  článku 9 (záruky týkající se používání a zavádění proaktivních opatření);

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy zajistí, aby příslušné orgány při určování druhu a výše sankcí zohledňovaly všechny relevantní okolnosti, včetně:

3.  Členské státy zajistí, aby odpovídající příslušné orgány při určování druhu a výše sankcí zohledňovaly všechny relevantní okolnosti, včetně:

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  úrovně spolupráce poskytovatele hostingových služeb s příslušnými orgány.

e)  úrovně spolupráce poskytovatele hostingových služeb s odpovídajícími příslušnými orgány.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 3 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  povahy a velikosti poskytovatelů hostingových služeb, zejména mikropodniků nebo malých podniků, ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy zajistí, aby systematické nedodržování povinností podle čl. 4 odst. 2 podléhalo finančním sankcím ve výši až % celosvětového obratu poskytovatele hostingových služeb v posledním hospodářském roce.

4.  Členské státy zajistí, aby systematické nedodržování povinností podle čl. 4 odst. 2 podléhalo finančním sankcím ve výši až 2 % celosvětového obratu poskytovatele hostingových služeb v posledním hospodářském roce.

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komisi se svěřuje pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 20 za účelem doplnění tohoto nařízení o technické požadavky na elektronické prostředky, které mají příslušné orgány používat při předávání příkazů k odstranění.

1.  Komisi se svěřuje pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 20 za účelem doplnění tohoto nařízení o nezbytné technické požadavky na elektronické prostředky, které mají příslušné orgány používat při předávání příkazů k odstranění.

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise se zmocňuje k přijímání takových aktů v přenesené pravomoci za účelem změn přílohy I, II a III, aby účinně řešila případnou potřebu zlepšení obsahu formulářů příkazu k odstranění a formulářů používaných k poskytnutí informací o nemožnosti provést příkaz k odstranění.

2.  Komise se zmocňuje k přijímání takových aktů v přenesené pravomoci za účelem změn přílohy I, II a III, aby kompetentně řešila případnou potřebu zlepšení obsahu formulářů příkazu k odstranění a formulářů používaných k poskytnutí informací o nemožnosti provést příkaz k odstranění.

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 19 je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje [datum vstupu tohoto nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 19 je svěřena Komisi na dobu určitou, která činí tři roky, počínaje [datum vstupu tohoto nařízení v platnost].

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Příloha III – oddíl B – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

iiia)  Uveďte popis kroků, které hodláte podniknout, abyste vyřešili výše zmíněné technické či provozní problémy za účelem dodržení příkazu k odstranění

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje právní soudržnost s pozměňovacím návrhem k čl. 4 odst. 7.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Prevence šíření teroristického obsahu online

Referenční údaje

COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

22.10.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

CULT

22.10.2018

Přidružené výbory - datum oznámení na zasedání

31.1.2019

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Julie Ward

11.12.2018

Datum přijetí

11.3.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

17

2

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Andrea Bocskor, Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Milan Zver

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Marie-Christine Boutonnet, Eider Gardiazabal Rubial, Marc Joulaud, Ilhan Kyuchyuk, Emma McClarkin, Martina Michels

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Jarosław Wałęsa, Damiano Zoffoli

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

17

+

ALDE

Ilhan Kyuchyuk

ECR

Emma McClarkin

PPE

Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Jarosław Wałęsa, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Eider Gardiazabal Rubial, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Helga Trüpel

2

-

GUE/NGL

Martina Michels

S&D

Petra Kammerevert

1

0

ENF

Marie-Christine Boutonnet

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu („směrnice o elektronickém obchodu“), Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1–16.

(2)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) s ohledem na měnící se situaci na trhu, Úř. věst. L 303, 28.11.2018, s. 69–92.


STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (4.3.2019)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci šíření teroristického obsahu online

(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Zpravodajka: Julia Reda

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Cílem tohoto nařízení je prostřednictvím prevence zneužívání hostingových služeb pro teroristické účely zajistit řádné fungování jednotného digitálního trhu v otevřené a demokratické společnosti. Fungování jednotného digitálního trhu je nutné zlepšovat posilováním právní jistoty ve prospěch poskytovatelů hostingových služeb, posilováním důvěry uživatelů v internetové prostředí a posilováním ochranných opatření ve smyslu svobody projevu a informací.

(1)  Cílem tohoto nařízení je prostřednictvím řešení zneužívání hostingových služeb pro teroristické účely zajistit řádné fungování jednotného digitálního trhu v otevřené a demokratické společnosti. Fungování jednotného digitálního trhu je nutné zlepšovat posilováním právní jistoty ve prospěch poskytovatelů hostingových služeb, posilováním důvěry uživatelů v internetové prostředí a posilováním ochranných opatření ve smyslu svobody projevu a informací, práva na svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků, svobody podnikání a práva na soukromí a ochranu osobních údajů.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Regulace týkající se poskytovatelů hostingových služeb může pouze doplňovat strategie členských států, jejichž cílem je řešení terorismu a které musí klást důraz na off-line opatření, jako jsou investice do sociální práce, iniciativy zaměřené proti radikalizaci a angažovanost ve vztahu k dotčeným společenstvím s cílem dosáhnout udržitelné prevence radikalizace ve společnosti.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Aktivní poskytovatelé hostingových služeb na internetu hrají v digitální ekonomice důležitou roli, protože zajišťují spojení mezi podniky a občany, zprostředkovávají veřejnou diskuzi, distribuci a příjem informací, názorů a myšlenek a významně přispívají k inovacím, ekonomickému růstu a tvorbě pracovních míst v Unii. Jejich služby jsou však v některých případech zneužívány třetími stranami k provádění nezákonné činnosti online. Velké znepokojení vzbuzuje zneužívání poskytovatelů hostingových služeb teroristickými skupinami a jejich příznivci k šíření teroristického obsahu online za účelem šíření jejich informací, radikalizace, náboru, napomáhání a řízení teroristické činnosti.

(2)  Aktivní poskytovatelé hostingových služeb na internetu hrají v digitální ekonomice důležitou roli, protože zajišťují spojení mezi podniky a občany, zprostředkovávají veřejnou diskuzi, distribuci a příjem informací, názorů a myšlenek a významně přispívají k inovacím, ekonomickému růstu a tvorbě pracovních míst v Unii. Jejich služby jsou však v některých případech zneužívány třetími stranami k provádění nezákonné činnosti online. Mimořádné znepokojení vzbuzuje zneužívání poskytovatelů hostingových služeb teroristickými skupinami a jejich příznivci k šíření teroristického obsahu online za účelem šíření jejich informací, radikalizace, dezinformací, náboru, napomáhání a řízení teroristické činnosti.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Přítomnost teroristického obsahu online má závažné negativní dopady na uživatele, občany a celou společnost, ale také na poskytovatele internetových služeb, na jejichž platformách se takový obsah nachází, neboť se tím narušuje důvěra jejich uživatelů a dochází poškozování jejich obchodních modelů. Vzhledem k tomu, že poskytovatelé online služeb hrají ústřední úlohu a mají k dispozici technologické prostředkykapacity související s poskytovanými službami, nesou zvláštní společenskou odpovědnost za ochranu svých služeb před zneužitím teroristy a za boj proti teroristickému obsahu šířenému prostřednictvím jejich služeb.

(3)  Přítomnost teroristického obsahu online má závažné negativní dopady na uživatele, občany a celou společnost, ale také na poskytovatele internetových služeb, na jejichž platformách se takový obsah nachází, neboť se tím narušuje důvěra jejich uživatelů a dochází poškozování jejich obchodních modelů. Vzhledem k tomu, že poskytovatelé online služeb hrají ústřední úlohu a úměrně k technologickým prostředkůmkapacitám souvisejícím s poskytovanými službami nesou zvláštní společenskou odpovědnost za ochranu svých služeb před zneužitím teroristy a za pomoc příslušným orgánům při boji proti teroristickým trestným činům páchaným prostřednictvím jejich služeb, přičemž zohledňují zásadní význam svobody projevu a informací v otevřené a demokratické společnosti.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Abychom mohli omezit dostupnost teroristického obsahu online a náležitě řešit tento rychle se rozvíjející problém, je třeba doplnit úsilí v boji proti teroristickému obsahu online zahájené na úrovni Unie v roce 2015 v rámci dobrovolné spolupráce mezi členskými státy a poskytovateli hostingových služeb o jasný legislativní rámec. Legislativní rámec se snaží navázat na dobrovolné úsilí, které bylo posíleno doporučením Komise (EU) 2018/3347, a reaguje na výzvy Evropského parlamentu, aby byla zintenzivněna opatření pro boj proti nezákonnému a škodlivému obsahu, a Evropské rady, aby došlo ke zlepšení automatického odhalování a odstraňování obsahu, jenž podněcuje k teroristickým činům.

(4)  Abychom mohli omezit dostupnost teroristického obsahu online a zavést naléhavě nutné záruky s cílem zajistit právní stát a ochranu základních práv, je třeba zintenzivnit úsilí v boji proti teroristickému obsahu online zahájené na úrovni Unie v roce 2015 v rámci dobrovolné spolupráce mezi členskými státy a poskytovateli hostingových služeb prostřednictvím jasného legislativního rámce. Legislativní rámec se snaží navázat na dobrovolné úsilí, které bylo posíleno doporučením Komise (EU) 2018/3347, a reaguje na výzvy Evropského parlamentu, aby byla zintenzivněna opatření pro boj proti nezákonnému a škodlivému obsahu v souladu s horizontálním rámcem, který byl zaveden ve směrnici 2000/31/ES, a Evropské rady, aby došlo ke zlepšení odhalování a odstraňování obsahu, jenž podněcuje k teroristickým činům.

__________________

__________________

7 Doporučení Komise (EU) 2018/334 ze dne 1. března 2018 o opatřeních pro efektivní boj proti nezákonnému obsahu online (Úř. věst. L 63, 6.3.2018, p. 50).

7 Doporučení Komise (EU) 2018/334 ze dne 1. března 2018 o opatřeních pro efektivní boj proti nezákonnému obsahu online (Úř. věst. L 63, 6.3.2018, s. 50).

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Uplatňováním tohoto nařízení by nemělo být dotčeno uplatňování článku 14 směrnice 2000/31/ES8. Opatření přijatá poskytovateli hostingových služeb v souladu s tímto nařízením, a to včetně proaktivních opatření, nesmí sama o sobě vést k tomu, že se na poskytovatele služeb přestane vztahovat výjimka z odpovědnosti stanovená příslušným ustanovením. Tímto nařízením nejsou dotčeny pravomoci vnitrostátních orgánů a soudů stanovit v konkrétních případech, kdy nejsou splněny podmínky pro výjimku z odpovědnosti dle článku 14 směrnice 2000/31/ES, odpovědnost poskytovatelů hostingových služeb.

(5)  Nařízení by mělo stanovit konkrétní povinnosti poskytovatelů hostingových služeb, kteří jsou vystaveni teroristickému obsahu. Tímto nařízením by nemělo být dotčeno uplatňování směrnice 2000/31/ES8. Tímto nařízením nejsou dotčeny pravomoci vnitrostátních orgánů a soudů stanovit v konkrétních případech, kdy nejsou splněny podmínky pro výjimku z odpovědnosti dle směrnice 2000/31/ES, odpovědnost poskytovatelů hostingových služeb.

__________________

__________________

8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém obchodu) (Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).

8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém obchodu) (Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Pravidla prevence zneužívání hostingových služeb k šíření teroristického obsahu online, jež mají zajistit řádné fungování vnitřního trhu, jsou stanovena v nařízení za plného respektování základních práv chráněných právním řádem Unie a zejména práv, která zaručuje Listina základních práv Evropské unie.

(6)  Pravidla pro řešení problematiky využívání hostingových služeb k šíření teroristického obsahu online, jež mají zajistit řádné fungování vnitřního trhu, jsou stanovena v nařízení za plného respektování zásad právního státu a základních práv chráněných právním řádem Unie a zejména práv, která zaručuje Listina základních práv Evropské unie.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Toto nařízení přispívá k ochraně veřejné bezpečnosti a současně stanoví náležitá a účinná ochranná opatření s cílem zajistit ochranu dotčených základních práv. Ta zahrnují práva na ochranu soukromí a osobních údajů, právo na účinnou soudní ochranu, právo na svobodu projevu, a to včetně práva přijímat a rozšiřovat informace, práva na svobodu podnikání a zásady zákazu diskriminace. Příslušné orgány a poskytovatelé hostingových služeb musí přijímat pouze taková opatření, která jsou nutná, vhodná a přiměřená v demokratické společnosti, a to s ohledem na velký význam svobody projevu a informací, která představuje jeden ze základních pilířů pluralitní demokratické společnostje jednou z hodnot, na kterých byla Unie založena. Je nutné přísně zacílit na opatření, která by představovala zasahování do svobody projevu a informací, a to v tom smyslu, že musí sloužit k prevenci šíření teroristického obsahu, ovšem aniž by tím ovlivňovala právo přijímat a rozšiřovat informace, a zohlednit též ústřední úlohu, kterou poskytovatelé hostingových služeb hrají při zprostředkování veřejné diskuse, šíření a přijímání faktů, názorů a myšlenek v souladu se zákonem.

(7)  Cílem tohoto nařízení je přispívat k ochraně veřejné bezpečnosti a současně stanovit náležitá a účinná ochranná opatření s cílem zajistit ochranu dotčených základních práv. Ta zahrnují práva na ochranu soukromí a osobních údajů, právo na účinnou soudní ochranu, právo na svobodu projevu, a to včetně práva přijímat a rozšiřovat informace, práva na svobodu podnikání a zásady zákazu diskriminace. Příslušné orgány a poskytovatelé hostingových služeb musí přijímat pouze taková opatření, která jsou nutná, vhodná a přiměřená v demokratické společnosti, a to s ohledem na velký význam svobody projevu a informací, práva na soukromí a na ochranu osobních údajů, jakož i na svobodu tisku a pluralitu sdělovacích prostředků, které představují základní pilíře pluralitní demokratické společnostijsou jednou z hodnot, na kterých byla Unie založena. Opatření přijímaná za účelem odstraňování teroristického obsahu online by neměla žádným způsobem zasahovat do svobody projevu a informací a měla by být úzce zacílená, nezbytná, vhodná a přiměřená k boji proti terorismu, včetně vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů, ovšem aniž by tím ovlivňovala svobodu projevu, právo přijímat a rozšiřovat informace, a měla by zohlednit též ústřední úlohu, kterou poskytovatelé hostingových služeb hrají při zprostředkování veřejné diskuse, šíření a přijímání faktů, názorů a myšlenek v souladu se zákonem.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Tímto nařízením by neměla být dotčena povinnost členských států dodržovat základní práva a základní právní zásady zakotvené v článku 6 Smlouvy o Evropské unii. Tato základní práva zahrnují svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování veřejné moci. Jakákoli omezení výkonu těchto základních práv v rámci tohoto nařízení by měla být stanovena zákonem a měla by být nezbytná v demokratické společnosti v zájmu splnění cílů tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7b)  Toto nařízení by mělo ctít základní práva a dodržovat zásady uznávané Evropskou úmluvou o lidských právech a judikaturou Evropského soudního dvora. Evropský soudní dvůr zejména ve svém rozsudku ze dne 24. listopadu 2011 dospěl k závěru, že právo Unie, a především směrnice 2000/31/ES1a a použitelná základní práva, brání tomu, aby byl vydán soudní příkaz, který by poskytovateli internetových služeb uložil povinnost zavést systém pro filtrování veškeré elektronické komunikace, která je vedena prostřednictvím jeho služeb, a to jako preventivního opatření uplatňovaného bez rozdílu na všechny jeho zákazníky, výlučně na jeho náklady a na dobu neurčitou.

 

__________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu („směrnice o elektronickém obchodu“).

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Právo na účinnou právní ochranu je zakotveno v článku 19 Smlouvy o EU a článku 47 Listiny základních práv Evropské unie. Každá fyzická nebo právnická osoba má právo u příslušného vnitrostátního soudu na účinnou právní ochranu před opatřeními přijatými dle tohoto nařízení, která mají negativní dopady na práva takové osoby. Toto právo zahrnuje zejména možnost poskytovatelů hostingových služeb a poskytovatelů obsahu se účinně bránit proti příkazům k odstranění obsahu u soudu členského státu, ve kterém orgány příkaz k odstranění obsahu vydaly.

(8)  Právo na účinnou právní ochranu je zakotveno v článku 19 Smlouvy o EU a článku 47 Listiny základních práv Evropské unie. Každá fyzická nebo právnická osoba má právo u příslušného vnitrostátního soudu na účinnou právní ochranu před opatřeními přijatými dle tohoto nařízení, která mají negativní dopady na práva takové osoby. Toto právo zahrnuje zejména právo poskytovatelů hostingových služeb a poskytovatelů obsahu být informováni o všech dostupných opravných prostředcích a možnost poskytovatelů obsahu bránit se proti výsledkům opatření přijatých poskytovatelem hostingu a možnost být informováni o účinných prostředcích nápravy. Toto právo zahrnuje také právo poskytovatelů hostingových služeb a poskytovatelů obsahu se účinně bránit proti příkazům k odstranění obsahu nebo sankcím u soudu členského státu, ve kterém orgány vydaly příkaz k odstranění obsahu nebo uložily sankce, nebo u soudu členského státu, v němž je poskytovatel hostingových služeb nebo poskytovatel obsahu usazen či zastoupen.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Aby se vyjasnilo, jaká opatření mají poskytovatelé hostingových služeb a příslušné orgány přijmout za účelem prevence šíření teroristického obsahu online, musí toto nařízení stanovit definici teroristického obsahu pro preventivní účely, která bude čerpat z definice teroristických trestných činů uvedené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/5419. S ohledem na nutnost řešit nejškodlivější teroristickou propagandu na internetu musí definice postihovat materiál a informace, které podněcují, podporují a obhajují páchání teroristických trestných činů nebo podílení se na nich, uvádějí pokyny k páchání takových trestných činů nebo propagují účast na činnostech teroristické skupiny. Takové informace zahrnují zejména text, obrázky, zvukové nahrávky a videa. Při posuzování, zda je obsah teroristický ve smyslu tohoto nařízení, musí příslušné orgány i poskytovatelé hostingových služeb zohlednit faktory jako např. povahu a znění příslušného výroku či projevu, kontext, ve kterém byl učiněn, a jeho potenciál přivodit škodlivé důsledky, které by měly vliv na bezpečnost osob. Skutečnost, že byl materiál vytvořen teroristickou organizací nebo osobou uvedenou na příslušných seznamech EU, lze jej takové organizaci přičítat nebo je šířen jejím jménem, je při posouzení důležitým faktorem. Obsah šířený pro vzdělávací, žurnalistické či výzkumné účely je třeba náležitě chránit. Navíc by mělo být za teroristický obsah považováno vyjadřování radikálních, polemických či kontroverzních názorů ve veřejné diskuzi o citlivých politických otázkách.

(9)  Aby se vyjasnilo, jaká opatření mají poskytovatelé hostingových služeb a příslušný orgán přijmout za účelem omezení šíření teroristického obsahu online, musí toto nařízení stanovit definici teroristického obsahu v souladu s definicí teroristických trestných činů uvedenou ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/5419. S ohledem na nutnost řešit teroristickou propagandu na internetu musí definice postihovat materiál a informace, které úmyslně podněcují a obhajují páchání teroristických trestných činů nebo úmyslně uvádějí pokyny k výrobě a použití výbušnin, palných nebo jiných zbraní nebo škodlivých či nebezpečných látek za účelem páchání takových trestných činů s vědomím, že poskytované dovednosti jsou určeny k použití za tímto účelem, nebo se podílejí na činnostech teroristické skupiny. Takové informace zahrnují zejména text, obrázky, zvukové nahrávky a videa. Při posuzování, zda je obsah teroristický ve smyslu tohoto nařízení, musí příslušné orgány zohlednit faktory jako např. povahu a znění příslušného výroku či projevu, kontext, ve kterém byl učiněn, jeho úmyslnost a jeho potenciál přivodit škodlivé důsledky, které by měly vliv na bezpečnost osob. Skutečnost, že byl obsah vytvořen teroristickou organizací nebo osobou uvedenou na příslušných seznamech EU, lze jej takové organizaci přičítat nebo je šířen jejím jménem, je při posouzení důležitým faktorem. Obsah šířený pro vzdělávací, protiargumentační, žurnalistické či výzkumné účely je třeba důrazně chránit. Pokud za zveřejnění šířeného materiálu nese redakční odpovědnost poskytovatel hostingu, zohlední se v rámci jakéhokoli rozhodnutí ohledně odstranění tohoto obsahu standardy novinářské práce zakotvené v předpisech upravujících oblast tisku či sdělovacích prostředků, jež jsou v souladu s právem Unie, a právo na svobodu projevu a právo na svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků podle článku 11 Listiny základních práv. Navíc by mělo být za teroristický obsah považováno vyjadřování radikálních, polemických či kontroverzních názorů ve veřejné diskuzi o citlivých politických otázkách. Práva na takové vyjadřování se lze dovolávat u soudu členského státu, v němž má poskytovatel hostingových služeb hlavní provozovnu nebo v němž má bydliště nebo je usazen jeho zákonný zástupce určený podle tohoto nařízení, nebo u soudu členského státu, v němž je poskytovatel obsahu usazen.

__________________

__________________

9 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV (Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6).

9 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV (Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6).

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Má-li se toto opatření vztahovat také na online hostingové služby, ve kterých je šířen teroristický obsah, mělo by toto nařízení upravovat služby informační společnosti, které uchovávají informace poskytované příjemcem služby na jeho žádost a které takové uchovávané informace zpřístupňují třetím stranám bez ohledu na to, zda je taková činnost pouze technické, automatické a pasivní povahy. Takoví poskytovatelé služeb informační společnosti například zahrnují platformy sociálních médií, služby audiovizuálního přenosu prostřednictvím internetu (tzv. video streaming), služby sdílení videa, obrazového a zvukového materiálu, služby sdílení souborů a jiné cloudové služby v rozsahu, ve kterém zpřístupňují informace třetím stranámwebům, kde mohou uživatelé vkládat komentáře nebo recenze. Nařízení by se mělo také vztahovat na poskytovatele hostingových služeb s provozovnou mimo Unii, kteří ovšem nabízejí služby v rámci Unie, protože velká část poskytovatelů hostingových služeb vystavených v rámci svých služeb teroristickému obsahu online sídlí ve třetích zemích. To by mělo zajistit, že všechny společnosti působící na jednotném digitálním trhu splňují stejné požadavky, a to bez ohledu na zemi, kde mají provozovnu. K určení, zda poskytovatel služeb nabízí služby v Unii, je nutné posoudit, zda poskytovatel služeb umožňuje právnickým nebo fyzickým osobám v jednom či více členských státech využívat jeho služby. Avšak pouhá dostupnost webové stránky, e-mailové adresy a jiných kontaktních údajů poskytovatele služeb v jednom nebo více členských státech, posuzovaných odděleně, by neměla být dostatečnou podmínkou pro použití tohoto nařízení.

(10)  Má-li se toto opatření vztahovat také na online hostingové služby, ve kterých je šířen teroristický obsah, mělo by toto nařízení v rozsahu, v němž je možné určit a odstranit konkrétní obsah, který je předmětem tohoto nařízení, upravovat služby informační společnosti, které uchovávají informace poskytované příjemcem služby na jeho žádost a které takové uchovávané informace přímo zpřístupňují veřejnosti. Definice poskytovatelů hostingových služeb se proto liší od definice použité ve směrnici 2000/31/ES a je užší. Takoví poskytovatelé služeb informační společnosti například zahrnují platformy sociálních médií, služby audiovizuálního přenosu prostřednictvím internetu (tzv. video streaming), služby sdílení videa, obrazového a zvukového materiálu, služby sdílení souborů a jiné cloudové služby v rozsahu, ve kterém zpřístupňují informace veřejnosti a urychlují šíření obsahu. Poskytovatelé služeb, jako jsou online encyklopedie, vzdělávací a vědecké archivy, platformy pro vývoj softwaru s otevřeným zdrojovým kódem či poskytovatelé služeb cloudové infrastruktury a poskytovatelé cloudových služeb (včetně cloudových služeb mezi podniky), by neměli být považováni za poskytovatele hostingových služeb ve smyslu tohoto nařízení. Z oblasti působnosti jsou vyňaty prosté přenosy a jiné služby elektronických komunikací ve smyslu směrnice (EU) 2018/1972 nebo poskytovatelé služeb ukládání do vyrovnávací paměti (caching) či jiné služby poskytované v jiných vrstvách internetové infrastruktury, např. registryelektronické podatelny domén, DNS (systém doménových jmen) nebo související služby, jako jsou platební služby nebo služby ochrany před distribuovaným odepřením služby (DDoS). Nařízení by se mělo také vztahovat na poskytovatele hostingových služeb s provozovnou mimo Unii, kteří ovšem nabízejí služby v rámci Unie, protože velká část poskytovatelů hostingových služeb vystavených v rámci svých služeb teroristickému obsahu online sídlí ve třetích zemích. To by mělo zajistit, že všechny společnosti působící na jednotném digitálním trhu splňují stejné požadavky, a to bez ohledu na zemi, kde mají provozovnu. K určení, zda poskytovatel služeb nabízí služby v Unii, je nutné posoudit, zda poskytovatel služeb umožňuje právnickým nebo fyzickým osobám v jednom či více členských státech využívat jeho služby. Avšak pouhá dostupnost webové stránky, e-mailové adresy a jiných kontaktních údajů poskytovatele služeb v jednom nebo více členských státech, posuzovaných odděleně, by neměla být dostatečnou podmínkou pro použití tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Poskytovatelé hostingových služeb musí plnit určité povinnosti náležité péče, aby zajistili prevenci šíření teroristického obsahu ve svých službách. Tyto povinnosti náležité péče by neměly představovat obecnou povinnost dohledu. Povinnosti náležité péče by měly při uplatňování tohoto nařízení zahrnovat požadavek, aby poskytovatelé hostingových služeb jednali ohledně uchovávaného obsahu s řádnou péčí a přiměřeně, a to zejména při uplatňování jejich vlastních podmínek s cílem zabránit odstranění obsahu, který není teroristický. Odebrání či zamezení přístupu musí být provedeno s ohledem na zajištění svobody projevu a informací.

(12)  Poskytovatelé hostingových služeb, kteří jsou vystaveni teroristickému obsahu, musí plnit určité povinnosti náležité péče, aby omezili šíření teroristického obsahu ve svých službách. Tyto povinnosti náležité péče by neměly pro poskytovatele hostingových služeb představovat obecnou povinnost dohlížet na informace, které ukládají, ani obecnou povinnost hledat aktivně fakta nebo okolnosti naznačující nelegální činnost. Povinnosti náležité péče by měly při uplatňování tohoto nařízení zahrnovat požadavek, aby poskytovatelé hostingových služeb jednali ohledně uchovávaného obsahu transparentně, s řádnou péčí a přiměřeně, a to zejména při uplatňování jejich vlastních podmínek s cílem zabránit odstranění obsahu, který není teroristický. Odebrání či zamezení přístupu musí být provedeno s ohledem na zajištění svobody projevu a informací i svobody a plurality sdělovacích prostředků.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Je nutné harmonizovat postup a povinnosti vyplývající ze zákonných příkazů, které po posouzení příslušnými orgány, vyžadují po poskytovatelích hostingových služeb odstranit teroristický obsah nebo zamezit přístupu k němu. Členské státy budou mít volnost, co se týče výběru příslušných orgánů, a tento úkol budou moci uložit správním, donucovacím či soudním orgánům. S ohledem na rychlost šíření teroristického obsahu napříč online službami ukládá toto ustanovení poskytovatelům hostingových služeb povinnost zajistit, aby byl teroristický obsah uvedený v příkazu k odstranění obsahu odstraněn nebo přístup k němu zamezen od jedné hodiny od přijetí příkazu k odstranění obsahu. Rozhodnutí, zda dotyčný obsah odstranit nebo k němu zamezit přístup uživatelům v Unii, je na poskytovateli hostingových služeb.

(13)  Je nutné harmonizovat postup a povinnosti vyplývající ze zákonných příkazů, které po posouzení příslušnými orgány, vyžadují po poskytovatelích hostingových služeb odstranit teroristický obsah nebo zamezit přístupu k němu. Členské státy by měly svobodně určit jediný příslušný orgán, kterému tento úkol svěří, pokud jejich ústavní uspořádání nebrání tomu, aby byl tímto úkolem pověřen jediný orgán, a zároveň by měly zaručit právní jistotu a předvídatelnost pro uživatele a poskytovatele služeb. Má-li orgán, který byl pověřen vydáváním příkazů k odstranění obsahu, administrativní či donucovací charakter, měl by členský stát zajistit účinný a nezávislý přezkum příkazů k odstranění obsahu vydaných příslušnými orgány v daném členském státě. Tento přezkum by poskytl mechanismus, na základě kterého by mohly být z moci úřední (v případě neexistence žádosti o přezkum) posuzovány jednotlivé příkazy k odstranění obsahu a opravována chybná rozhodnutí. Tento mechanismus přezkumu doplňuje možnosti poskytovatelů hostingových služeb a poskytovatelů obsahu domáhat se soudní nápravy v souvislosti s příkazy k odstranění obsahu, které jim jsou určeny nebo se jich týkají. Toto ustanovení ukládá poskytovatelům hostingových služeb povinnost zajistit, aby byl teroristický obsah uvedený v příkazu k odstranění obsahu odstraněn nebo přístup k němu zamezen ve lhůtě, kterou určí příslušný orgán. Příslušný orgán by měl poskytovateli hostingových služeb v příkazu k odstranění obsahu stanovit lhůtu, která by neměla být kratší než osm hodin, a to s ohledem na velikost poskytovatele hostingových služeb a na jeho dřívější vystavení teroristickému obsahu. Aniž je dotčen požadavek na uchovávání údajů podle článku 7 tohoto nařízení je na poskytovateli hostingových služeb, aby rozhodl, zda dotyčný obsah odstraní, nebo k němu znemožní přístup uživatelům v Unii.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  Příkaz k odstranění obsahu by měl zahrnovat klasifikaci příslušného obsahu jako obsahu teroristického a obsahovat informace dostatečné pro lokalizaci obsahu poskytnutím adresy URL a veškerých dalších doplňujících informací, jako je například snímek obrazovky zachycující daný obsah, pokud je k dispozici. Příslušný orgán by měl také poskytnout doplňující odůvodnění, proč je obsah považován za teroristický. Poskytnuté odůvodnění nemusí obsahovat citlivé informace, které by mohly ohrozit vyšetřování. Odůvodnění by však mělo poskytovateli hostingových služeb a v konečném důsledku i poskytovateli obsahu umožnit účinně uplatňovat své právo na soudní nápravu.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Příslušný orgán by měl příkaz k odstranění obsahu předat přímo adresátovi a kontaktnímu místu elektronickými prostředky umožňujícími vyhotovení písemného záznamu za podmínek, jež poskytovateli služeb umožňují ověřit pravost, včetně přesnosti data a času odeslání a přijetí příkazu, např. zabezpečenou e-mailovou poštou a prostřednictvím platforem nebo jiných zabezpečených kanálů, včetně těch, které dá k dispozici poskytovatel služeb, a to v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů. Tento požadavek lze uspokojit zejména využitím kvalifikovaných služeb elektronického doporučeného doručování, jak stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/201412.

(14)  Příslušný orgán by měl příkaz k odstranění obsahu předat přímo adresátovi a kontaktnímu místu elektronickými prostředky umožňujícími vyhotovení písemného záznamu za podmínek, jež ověří pravost příkazu, aniž by poskytovateli služeb vznikala nepřiměřená finanční či jiná zátěž, včetně přesnosti data a času odeslání a přijetí příkazu, např. zabezpečenou e-mailovou poštou a prostřednictvím platforem nebo jiných zabezpečených kanálů, včetně těch, které dá k dispozici poskytovatel služeb, a to v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů. Tento požadavek lze uspokojit zejména využitím kvalifikovaných služeb elektronického doporučeného doručování, jak stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/201412.

_________________

_________________

12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, str. 73).

12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, str. 73).

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Hlášení ze strany příslušných úřadů nebo Europolu představuje účinný a rychlý způsob, jak poskytovatele hostingových služeb informovat o konkrétním obsahu v jejich službě. Tento mechanismus upozorňování poskytovatelů hostingových služeb na informace, které mohou být považovány za teroristický obsah, který poskytovateli hostingových služeb umožňuje posoudit soulad s jeho vlastními podmínkami, by měl zůstat k dispozici vedle příkazů k odstranění obsahu. Důležité je, aby poskytovatelé hostingových služeb taková hlášení prioritně posoudili a poskytli rychlou zpětnou vazbu o přijatých opatřeních. Konečné rozhodnutí, zda odstranit obsah, protože není v souladu s jejich podmínkami, leží i nadále na poskytovateli hostingových služeb. Při provádění tohoto nařízení v souvislosti s hlášením zůstává mandát Europolu stanovený nařízením (EU) 2016/79413 nedotčen.

(15)  Hlášení ze strany příslušných úřadů nebo Europolu představuje účinný a rychlý způsob, jak poskytovatele hostingových služeb informovat o konkrétním obsahu v jejich službě. Tento mechanismus upozorňování poskytovatelů hostingových služeb na informace, které mohou být považovány za teroristický obsah, který poskytovateli hostingových služeb umožňuje posoudit soulad s jeho vlastními podmínkami, jak je uvedeno v nařízení (EU) 2016/794, by měl zůstat k dispozici vedle příkazů k odstranění obsahu pod podmínkou, že příslušný orgán členského státu, ve kterém je poskytovatel hostingových služeb usazen, neprodleně po vydání hlášení ověří, zda obsah, kterého se hlášení týká, představuje teroristický obsah, a v případě potřeby vydá příkaz k jeho odstranění. Důležité je, aby příslušné orgány nebo Europol zajistily podrobné posouzení a poskytovatelé hostingových služeb poskytli rychlou zpětnou vazbu o přijatých opatřeních. Konečné rozhodnutí, zda odstranit obsah, který je předmětem hlášení, leží i nadále na poskytovateli hostingových služeb, pokud po tomto hlášení není vydán příkaz k odstranění obsahu. Při provádění tohoto nařízení v souvislosti s hlášením zůstává mandát Europolu stanovený nařízením (EU) 2016/79413 nedotčen.

__________________

__________________

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Úř. věst. L 135, 24.5.2016, str. 53).

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Úř. věst. L 135, 24.5.2016, str. 53).

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  S ohledem na rozsah a rychlost potřebné pro efektivní odhalování a odstraňování teroristického obsahu, jsou zásadním prvkem v boji proti teroristickému obsahu online přiměřená proaktivní opatření v některých případech i využívání automatizovaných prostředků. Poskytovatelé hostingových služeb musí za účelem omezení dostupnosti teroristického obsahu posoudit, zda je vhodné přijmout proaktivní opatření v závislosti na rizicích a míře expozice teroristickému obsahu a také s ohledem na dopady na práva třetích stran a informace ve veřejném zájmu. V důsledku toho by měli poskytovatelé hostingových služeb určit, jaká vhodná, účinná a přiměřená proaktivní opatření přijmout. Z tohoto požadavku by neměla vyplývat obecná povinnost dohledu. V kontextu tohoto posouzení neexistence příkazů k odstranění obsahu a hlášení adresovaných poskytovateli hostingových služeb indikuje nízkou úroveň expozice teroristickému obsahu.

(16)  S ohledem na složitost efektivního odhalování a odstraňování teroristického obsahu ve větším měřítku a na potenciální dopad na základní práva by poskytovatelé hostingových služeb měli v souvislosti s teroristickým obsahem online přijmout přiměřená zvláštní opatření v závislosti na rizicích a míře expozice. Tato povinná opatření by neměla zahrnovat používání filtrů obsahu nebo jiných opatření, jejichž součástí je systematické sledování chování uživatelů. Mezi zvláštní opatření by mohly např. patřit systémy, které by uživatelům umožňovaly informovat o potenciálním teroristickém obsahu moderování obsahu mezi sebou (peer-to-peer). Poskytovatelé hostingových služeb musí za účelem omezení dostupnosti teroristického obsahu posoudit, zda je vhodné přijmout zvláštní opatření v závislosti na rizicích a míře expozice teroristickému obsahu a také s ohledem na dopady na práva třetích stran a informace ve veřejném zájmu. V důsledku toho by měli poskytovatelé hostingových služeb určit, jaká odůvodněná, vhodná, účinná a přiměřená zvláštní opatření přijmout. Z tohoto požadavku by neměla vyplývat obecná povinnost dohledu. Tím nejsou dotčena případná další dobrovolná opatření, která přijme poskytovatel hostingových služeb nad rámec působnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Při zavádění proaktivních opatření musí poskytovatelé hostingových služeb zajistit, aby bylo zachováno právo uživatelů na svobodu projevu a informace, a to včetně svobodného přijímání a šíření informací. Kromě zákonem stanovených požadavků, včetně legislativy na ochranu osobních údajů, musí poskytovatelé hostingových služeb jednat s náležitou péčí a v příslušných případech přijmout ochranná opatření, včetně lidského dohledu a kontroly, za účelem prevence neúmyslných a chybných rozhodnutí vedoucích k odstranění obsahu, který není teroristický. To má zvláštní význam zejména tehdy, používají-li poskytovatelé hostingových služeb k odhalování teroristického obsahu automatizované prostředky. Rozhodnutí použít automatizované prostředky, ať už učiněné samotným poskytovatelem hostingových služeb či na základě žádosti příslušného orgánu, musí být posouzeno s ohledem na spolehlivost použité technologie a následné dopady na základní práva.

(17)  Při zavádění zvláštních opatření musí poskytovatelé hostingových služeb zajistit, aby byla zachována práva uživatelů na svobodu projevu a informace, a to včetně svobodného přijímání a šíření informací, a právo na soukromí a ochranu osobních údajů. Kromě zákonem stanovených požadavků, včetně legislativy na ochranu osobních údajů, musí poskytovatelé hostingových služeb jednat s náležitou péčí a v příslušných případech přijmout ochranná opatření, včetně lidského dohledu a včetně kontroly, za účelem prevence neúmyslných a chybných rozhodnutí vedoucích k odstranění obsahu, který není teroristický. Rozhodnutí použít opatření proti teroristickému obsahu, a to i opatření dobrovolná, ať už učiněné samotným poskytovatelem hostingových služeb či na základě žádosti příslušného orgánu, musí být posouzeno s ohledem na spolehlivost použité technologie a následné dopady na základní práva. Poskytovatelé hostingových služeb by měli v každém případě provádět kontrolu dodržování základních práv u veškerých dobrovolných nebo zvláštních opatření, jichž využívají.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Abychom zajistili, že poskytovatelé hostingových služeb vystavení teroristickému obsahu uplatňují náležitá opatření za účelem prevence zneužívání jejich služeb, příslušné orgány musí poskytovatele hostingových služeb, kteří obdrželi pravomocný příkaz k odstranění obsahu, žádat, aby oznámili proaktivní opatření, která uplatnili. Ta mohou spočívat v opatřeních za účelem prevence opětovného nahrání teroristického obsahu, odstranění obsahu nebo zamezení přístupu k němu v důsledku přijatého příkazu k odstranění obsahu nebo hlášení, a to za využití veřejných či soukromých nástrojů obsahujících známý teroristický obsah. Využívat mohou také spolehlivé technické nástroje určené k odhalování nového teroristického obsahu, ať už pomocí nástrojů dostupných na trhu nebo vyvinutých samotným poskytovatelem hostingových služeb. Poskytovatel služeb musí hlásit konkrétní uplatňovaná proaktivní opatření, aby mohl příslušný orgán posoudit, zda jsou opatření účinná a přiměřená a zda, jsou-li využívány automatizované prostředky, má poskytovatel hostingových služeb k dispozici nezbytné schopnosti lidského dohledu a kontroly. Při posuzování účinnosti a proporcionality opatření musí příslušný orgán zohlednit relevantní parametry včetně počtu příkazů k odstranění obsahu a hlášení vydaných poskytovatelem, jeho ekonomické možnosti a dopady jeho služeb na šíření teroristického obsahu (např. zohlednění počtu uživatelů v rámci Unie).

(18)  Abychom zajistili, že poskytovatelé hostingových služeb vystavení teroristickému obsahu uplatňují náležitá zvláštní opatření za účelem ochrany jejich služeb proti zneužívání, příslušné orgány musí poskytovatele hostingových služeb, kteří obdrželi pravomocný příkaz k odstranění obsahu, žádat, aby oznámili jakákoli zvláštní opatření, která případně uplatnili. Poskytovatel služeb musí hlásit konkrétní uplatňovaná opatření, aby mohl příslušný orgán posoudit, zda jsou opatření nezbytná, účinná a přiměřená a zda jsou zvláštní opatření založena na lidském dohledu a kontrole. Při posuzování účinnosti, nezbytnosti a proporcionality opatření musí příslušný orgán zohlednit relevantní parametry včetně počtu příkazů k odstranění obsahu a hlášení vydaných poskytovatelem, jeho ekonomické možnosti a dopady jeho služeb na šíření teroristického obsahu (např. zohlednění počtu uživatelů v rámci Unie), jakož i záruk zavedených k ochraně svobody projevu a informací a počtu případů omezení legálního obsahu.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  V návaznosti na žádost musí příslušný orgán zahájit s poskytovatelem hostingových služeb dialog o nezbytných proaktivních opatřeních, která je třeba přijmout. V nezbytných případech by měl příslušný orgán uložit přijetí náležitých, účinných a přiměřených proaktivních opatření, považuje-li vzhledem k rizikům přijatá opatření za nedostatečná. Rozhodnutí uložit taková konkrétní proaktivní opatření nesmí v zásadě vést k uložení obecné povinnosti dohledu, jak je stanoveno v článku 15 odst. 1 směrnice 2000/31/ES. S ohledem na obzvláště závažná rizika související s šířením teroristického obsahu by se mohla rozhodnutí přijatá příslušnými úřady na základě tohoto nařízení odchýlit od přístupu stanoveného v článku 15 odst. 1 směrnice 2000/31/ES, co se týče určitých konkrétních, cílených opatření, jejichž přijetí je nezbytné z důvodů nadřazených zájmů v oblasti veřejné bezpečnosti. Před přijetím takových rozhodnutí musí příslušný orgán dosáhnout přiměřené rovnováhy mezi cíli veřejného zájmu a dotčenými základními právy, a to zejména co se týče svobody projevu a informací a svobody podnikání, a uvést patřičné odůvodnění.

vypouští se

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19a)  Poskytovatel hostingových služeb by měl mít možnost požádat kdykoli příslušný orgán, aby žádost přezkoumal a případně podle čl. 6 odst. 2 odvolal. Příslušný orgán by měl v přiměřené lhůtě po obdržení žádosti poskytovatele hostingových služeb vydat odůvodněné rozhodnutí.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Povinnost poskytovatelů hostingových služeb uchovávat odstraněný obsah a související údaje musí být uloženy pro konkrétní účely a časově omezeny na nezbytnou dobu. Požadavek na uchovávání je nutné rozšířit na související údaje a v rozsahu, ve kterém by jinak v důsledku odstranění dotyčného obsahu došlo ke ztrátě takových údajů. Související údaje mohou obsahovat např. „údaje o účastníkovi“, včetně zejména údajů týkajících se totožnosti poskytovatele obsahu a také „údaje o přístupu“, včetně např. údajů o datu a času použití poskytovatelem obsahu, nebo přihlášení ke službě či odhlášení z ní, společně s IP adresou přidělenou poskytovateli obsahu poskytovatelem služby přístupu na internet.

(20)  Povinnost poskytovatelů hostingových služeb uchovávat odstraněný obsah a související údaje musí být uloženy pro konkrétní účely a časově omezeny na nezbytnou dobu, a pokud se jedná o osobní údaje, musí být zajištěna jejich náležitá ochrana. Požadavek na uchovávání je nutné rozšířit na související údaje a v rozsahu, ve kterém by jinak v důsledku odstranění dotyčného obsahu došlo ke ztrátě takových údajů. Související údaje mohou obsahovat např. „údaje o účastníkovi“, včetně zejména údajů týkajících se totožnosti poskytovatele obsahu a také „údaje o přístupu“, včetně např. údajů o datu a času použití poskytovatelem obsahu, nebo přihlášení ke službě či odhlášení z ní, společně s IP adresou přidělenou poskytovateli obsahu poskytovatelem služby přístupu na internet.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Transparentnost pravidel poskytovatelů hostingových služeb ve vztahu k teroristickému obsahu je nezbytná pro posílení jejich odpovědnosti vůči uživatelům a důvěry občanů v jednotný digitální trh. Poskytovatelé hostingových služeb by měli zveřejňovat jednou za rok zprávy o transparentnosti, které budou obsahovat smysluplné informace o opatřeních přijatých v souvislosti s odhalováním, identifikací a odstraňováním teroristického obsahu.

(24)  Transparentnost pravidel poskytovatelů hostingových služeb ve vztahu k teroristickému obsahu je nezbytná pro posílení jejich odpovědnosti vůči uživatelům a důvěry občanů v jednotný digitální trh. Poskytovatelé hostingových služeb, kteří jsou vystaveni teroristickému obsahu, by měli zveřejňovat jednou za rok zprávy o transparentnosti, které budou obsahovat smysluplné informace o opatřeních přijatých v souvislosti s odhalováním, identifikací a odstraňováním teroristického obsahu, a to i o dobrovolných opatřeních a o počtu sporných případů odstranění obsahu. Poskytovatelé hostingových služeb by neměli mít povinnost zveřejňovat v rámci svých zpráv o transparentnosti jakékoli zdrojové kódy. Příslušné orgány by rovněž měly zveřejňovat výroční zprávy o transparentnosti, které obsahují smysluplné informace o počtu vydaných příkazů k odstranění, počtu odstranění, počtu odhalených a identifikovaných teroristických obsahů, které byly odstraněny, a o počtu sporných případů odstranění obsahu.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(24a)  Poskytovatelé obsahu, jejichž obsah byl odstraněn, by měli mít právo na účinnou právní ochranu v souladu s článkem 19 SEU a článkem 47 Listiny základních práv Evropské unie. Někteří poskytovatelé hostingu již k odstraňování nezákonného obsahu ze svých platforem používají automatizované nástroje. Tyto technologie nedokáží odlišit teroristický obsah od obsahu, který je zákonný, například od obsahu šířeného ke vzdělávacím, žurnalistickým či výzkumným účelům.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Postupy řešení stížností představují nezbytné ochranné opatření proti chybnému odstranění obsahu chráněného právem svobody projevu a informací. Poskytovatelé hostingových služeb proto musí zřídit uživatelsky vstřícné mechanismy pro podání stížností a zajistit, aby byly stížnosti řešeny neprodleně a zcela transparentně ve vztahu k poskytovateli obsahu. Požadavkem, aby poskytovatelé hostingových služeb obnovili obsah, který byl chybně odstraněn, není dotčena možnost prosazování vlastních podmínek poskytovatelů hostingových služeb na základě jiných důvodů.

(25)  Postupy řešení stížností představují nezbytné ochranné opatření proti chybnému odstranění obsahu chráněného právem svobody projevu a informací. Poskytovatelé hostingových služeb proto musí zřídit uživatelsky vstřícné mechanismy pro podání stížností a zajistit, aby byly stížnosti řešeny neprodleně a zcela transparentně ve vztahu k poskytovateli obsahu, a tyto mechanismy by měly obsahovat informace o všech možných možnostech nápravy, včetně soudního přezkumu. Poskytovatelé obsahu by měli mít také právo podat stížnost přímo příslušnému orgánu ve svém členském státě, pokud nemohou vyřešit svou stížnost u poskytovatele hostingové služby. Požadavkem, aby poskytovatelé hostingových služeb obnovili obsah, který byl chybně odstraněn, není dotčena možnost prosazování vlastních podmínek poskytovatelů hostingových služeb na základě jiných důvodů.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Účinná právní ochrana dle článku 19 Smlouvy o EU a článku 47 Listiny základních práv Evropské unie vyžaduje, aby byly osoby schopny zjistit důvody, na základě kterých byl jimi nahraný obsah odstraněn nebo k němu byl zamezen přístup. Pro tento účel musí poskytovatel hostingových služeb poskytovateli obsahu zpřístupnit smysluplné informace, které poskytovateli obsahu umožní rozhodnutí zpochybnit. Toto ovšem nemusí nutně vyžadovat hlášení učiněné vůči poskytovateli obsahu. V závislosti na okolnostech mohou poskytovatelé hostingových služeb nahradit obsah, který je považován za teroristický obsah, sdělením, že byl obsah odstraněn nebo k němu zamezen přístup v souladu s tímto nařízením. Další informace o důvodech a možnostech zpochybnění rozhodnutí poskytovatelem obsahu budou předány na vyžádání. Rozhodnou-li se příslušné orgány, že z důvodu veřejné bezpečnosti, a to i v kontextu vyšetřování, je považováno za nevhodné či kontraproduktivní informovat o odstranění obsahu nebo zamezení přístupu k němu přímo poskytovatele služeb, pak musí informovat poskytovatele hostingových služeb.

(26)  Účinná právní ochrana dle článku 19 Smlouvy o EU a článku 47 Listiny základních práv Evropské unie vyžaduje, aby byly osoby schopny zjistit důvody, na základě kterých byl jimi nahraný obsah odstraněn nebo k němu byl zamezen přístup. Pro tento účel musí poskytovatel hostingových služeb poskytovateli obsahu zpřístupnit smysluplné informace, které poskytovateli obsahu umožní rozhodnutí zpochybnit. V závislosti na okolnostech mohou poskytovatelé hostingových služeb nahradit obsah, který je považován za teroristický obsah, sdělením, že byl obsah odstraněn nebo k němu zamezen přístup v souladu s tímto nařízením. Je třeba předat další informace o důvodech a možnostech zpochybnění rozhodnutí poskytovatelem obsahu. Rozhodnou-li se příslušné orgány, že z důvodu veřejné bezpečnosti, a to i v kontextu vyšetřování, je považováno za kontraproduktivní informovat o odstranění obsahu nebo zamezení přístupu k němu přímo poskytovatele služeb, pak musí informovat poskytovatele hostingových služeb.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Je nezbytné, aby byly příslušné orgány členských států zodpovědné za ukládání sankcí v plném rozsahu informovány o vydávání příkazů k odstranění obsahu a hlášeních a následné komunikaci mezi poskytovatelem hostingových služeb a relevantním příslušným orgánem. Pro tento účel musí členské státy zajistit náležité komunikační kanály a mechanismy, které umožní včasné sdílení relevantních informací.

(29)  Je nezbytné, aby byly příslušné orgány členských států zodpovědné za ukládání sankcí v plném rozsahu informovány o vydávání příkazů k odstranění obsahu a hlášeních a následné komunikaci mezi poskytovatelem hostingových služeb a relevantním příslušným orgánem. Pro tento účel členské státy musí zajistit náležité komunikační kanály a mechanismy, které umožní včasné sdílení relevantních informací.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33)  Poskytovatelé hostingových služeb i členské státy musí zřídit kontaktní místa, která umožní rychlé zpracování příkazů k odstranění obsahu a hlášení. Na rozdíl od zákonného zástupce slouží kontaktní místo k provozním účelům. Kontaktní místo poskytovatele hostingových služeb může spočívat ve vyhrazeném prostředku, který umožní elektronické podání příkazů k odstranění obsahu a hlášení, a technických a personálních prostředcích umožňujících jejich rychlé zpracování. Kontaktní místo poskytovatele hostingových služeb se nemusí nacházet v Unii a poskytovatel hostingových služeb má možnost určit stávající kontaktní místo, pokud je takové kontaktní místo schopno plnit funkce stanovené tímto nařízením. Aby mohl být teroristický obsah odstraněn nebo přístup k němu zamezen od jedné hodiny od přijetí příkazu k odstranění obsahu, musí poskytovatelé hostingových služeb zajistit, že kontaktní místo bude dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Informace o kontaktním místě by měly zahrnovat informace o jazyce, ve kterém se lze na kontaktní místo obracet. Za účelem umožnění komunikace mezi poskytovateli hostingových služeb a příslušnými orgány nabádáme poskytovatele hostingových služeb, aby umožnili komunikaci v jednom z úředních jazyků Unie, ve kterém jsou dostupné jejich obchodní podmínky.

(33)  Poskytovatelé hostingových služeb i členské státy musí zřídit kontaktní místa, která umožní rychlé zpracování příkazů k odstranění obsahu a hlášení. Na rozdíl od zákonného zástupce slouží kontaktní místo k provozním účelům. Kontaktní místo poskytovatele hostingových služeb může spočívat ve vyhrazeném prostředku, který umožní elektronické podání příkazů k odstranění obsahu a hlášení, a technických a personálních prostředcích umožňujících jejich rychlé zpracování. Kontaktní místo poskytovatele hostingových služeb se nemusí nacházet v Unii a poskytovatel hostingových služeb má možnost určit stávající kontaktní místo, pokud je takové kontaktní místo schopno plnit funkce stanovené tímto nařízením. Aby mohl být teroristický obsah odstraněn nebo přístup k němu zamezen co nejrychleji po přijetí příkazu k odstranění obsahu, musí poskytovatelé hostingových služeb zajistit, že kontaktní místo bude dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Informace o kontaktním místě by měly zahrnovat informace o jazyce, ve kterém se lze na kontaktní místo obracet. Za účelem umožnění komunikace mezi poskytovateli hostingových služeb a příslušnými orgány nabádáme poskytovatele hostingových služeb, aby umožnili komunikaci v jednom z úředních jazyků Unie, ve kterém jsou dostupné jejich obchodní podmínky.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34)  Protože neexistuje požadavek, aby poskytovatelé služeb zajistili fyzickou přítomnost na území Unie, je nutné jednoznačně určit, do příslušnosti kterého členského státu spadá poskytovatel hostingových služeb nabízející služby v Unii. Obecně platí, že poskytovatel hostingových služeb spadá do příslušnosti členského státu, ve kterém má hlavní provozovnu nebo kde určil právního zástupce. Nicméně pokud jiný členský stát vydá příkaz k odstranění obsahu, jeho orgány by měly být schopné prosadit takové příkazy pomocí donucovacích opatření nerepresivní povahy, např. platba pokuty. Co se týče poskytovatele hostingových služeb, který nemá v Unii žádnou provozovnu ani určeného zákonného zástupce, členský stát by měl být i přesto schopen stanovit sankcích, a to za předpokladu, že bude respektována zásada ne bis in idem.

(34)  Protože neexistuje požadavek, aby poskytovatelé služeb zajistili fyzickou přítomnost na území Unie, je nutné jednoznačně určit, do příslušnosti kterého členského státu spadá poskytovatel hostingových služeb nabízející služby v Unii. Obecně platí, že poskytovatel hostingových služeb spadá do příslušnosti členského státu, ve kterém má hlavní provozovnu nebo kde určil právního zástupce.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35)  Poskytovatelé hostingových služeb, kteří nemají provozovnu v Unii, musí písemně určit zákonného zástupce, aby zajistili plnění povinností stanovených tímto nařízením a jejich prosazování.

(35)  Poskytovatelé hostingových služeb, kteří nemají provozovnu v Unii, musí písemně určit zákonného zástupce, aby zajistili plnění povinností stanovených tímto nařízením a jejich prosazování. Poskytovatelé hostingových služeb mohou využívat stávajícího zákonného zástupce za předpokladu, že tento zákonný zástupce je schopen plnit funkce stanovené v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37)  Pro účely tohoto nařízení musí členské státy určit příslušné orgány. Požadavek určit příslušné orgány nemusí nutně vyžadovat zřízení nových orgánů, ale uložení úkolů a funkcí stanovených tímto nařízením stávajícím orgánům. Toto nařízení vyžaduje určit orgány pověřené vydáváním příkazů k odstranění obsahu, hlášením, dohledem nad proaktivními opatřeními a ukládáním sankcí. Je na rozhodnutí členských států, kolik orgánů těmito úkoly pověří.

(37)  Pro účely tohoto nařízení by měly členské státy určit jediný příslušný úřad, pokud jejich ústavní uspořádání nebrání tomu, aby byl tímto úkolem pověřen jediný orgán. Požadavek určit příslušné orgány nemusí nutně vyžadovat zřízení nových orgánů, ale uložení úkolů a funkcí stanovených tímto nařízením stávajícím orgánům. Toto nařízení vyžaduje určit orgány pověřené vydáváním příkazů k odstranění obsahu a ukládáním sankcí.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(38)  Sankce jsou nezbytné k zajištění účinného provádění povinností dle tohoto nařízení poskytovateli hostingových služeb. Členské státy musí přijmout pravidla pro sankce, a to v příslušných případech včetně pokynů pro stanovení pokut. Obzvláště přísné sankce je třeba uplatňovat v případě, že poskytovatel hostingových služeb systematicky neplní povinnost odstraňovat teroristický obsah či zamezit přístupu k němu do jedné hodiny od přijetí příkazu k odstranění obsahu. Neplnění povinností v jednotlivých případech lze postihovat s ohledem na zásadu ne bis in idem a zásadu proporcionality a zajistit, že takové sankce zohledňují soustavné nedostatky. Za účelem zajištění právní jistoty musí nařízení stanovit, v jakém rozsahu mohou podléhat relevantní povinnosti sankcím. Sankce za neplnění článku 6 by měly být uplatněny ve vztahu k povinnostem vyplývajícím z žádosti o zprávu dle článku 6 odst. 2 nebo rozhodnutí o uložení dalších proaktivních opatření dle článku 6 odst. 4. Při stanovení, zda uložit finanční postihy, je třeba náležitým způsobem zjistit finanční situaci poskytovatele. Členské státy musí zajistit, aby sankce nemotivovaly k odstraňování obsahu, který není teroristickým obsahem.

(38)  Sankce jsou nezbytné k zajištění účinného provádění povinností dle tohoto nařízení poskytovateli hostingových služeb, a měly by rovněž vzít v úvahu situaci dceřiných společností nebo případně propojených podniků. Členské státy by měly přijmout pravidla pro sankce, a to v příslušných případech včetně pokynů pro stanovení pokut. Sankce je třeba uplatňovat v případě, že poskytovatel hostingových služeb systematicky neplní povinnost odstraňovat teroristický obsah či zamezit přístupu k němu ve lhůtě, kterou určí příslušný orgán. Při posuzování povahy daného porušenírozhodování o uplatnění sankcí by měla být plně respektována základní práva, jako je svoboda projevu. Při stanovení, zda uložit finanční postihy, je třeba náležitým způsobem zjistit finanční situaci poskytovatele, neúmyslná zpoždění, zejména u malých a středních podniků a začínajících podniků. Členské státy by měly zajistit, aby sankce nemotivovaly k odstraňování obsahu, který není teroristickým obsahem.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(39)  Používání standardizovaných šablon umožňuje spolupráci a výměnu informací mezi příslušnými orgány a poskytovateli služeb a umožňuje jim rychlejší a efektivnější spolupráci. Obzvláště důležité je zajistit po přijetí příkazů k odstranění obsahu rychlou realizaci opatření. Šablony snižují náklady na překlad a přispívají k vysoké kvalitě. Obdobně tak formuláře odpovědí by měly umožnit standardizovanou výměnu informací, což bude obzvláště důležité v případech, kdy nejsou poskytovatelé služeb schopni zajistit soulad. Ověřené kanály pro hlášení zaručují autentičnost příkazů k odstranění obsahu, a to včetně přesnosti data a času odeslání a přijetí příkazu.

(39)  Používání standardizovaných šablon umožňuje spolupráci a výměnu informací mezi příslušnými orgány a poskytovateli služeb a umožňuje jim rychlejší a efektivnější spolupráci. Obzvláště důležité je zajistit po přijetí příkazů k odstranění obsahu rychlou realizaci opatření, a to v závislosti na velikosti a prostředcích poskytovatele hostingových služeb. Šablony snižují náklady na překlad a přispívají k vysoké kvalitě. Obdobně tak formuláře odpovědí by měly umožnit standardizovanou výměnu informací, což bude obzvláště důležité v případech, kdy nejsou poskytovatelé služeb schopni zajistit soulad. Ověřené kanály pro hlášení zaručují autentičnost příkazů k odstranění obsahu, a to včetně přesnosti data a času odeslání a přijetí příkazu.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41)  Členské státy musí shromažďovat informace o zavádění právních předpisů. Za účelem získání informací pro hodnocení právního předpisu je nutné stanovit podrobný program monitorování výstupů, výsledků a dopadů tohoto nařízení.

(41)  Členské státy by měly shromažďovat informace o zavádění právních předpisů včetně informací o počtu případů úspěšného odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů v důsledku tohoto nařízení. Za účelem získání informací pro hodnocení právního předpisu je nutné stanovit podrobný program monitorování výstupů, výsledků a dopadů tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(42)  Na základě zjištění a závěrů prováděcí zprávy a výsledku monitorování by měla Komise provést hodnocení tohoto nařízení, a to až po třech letech od okamžiku, kdy nařízení vstoupí v platnost. Hodnocení by mělo být založeno na pěti kritériích efektivnosti, účinnosti, relevantnosti, soudržnosti a přidané hodnoty EU. Posoudí fungování různých provozních a technických opatření stanovených tímto nařízením, a to včetně účinnosti opatření pro zlepšení odhalování, identifikace a odstraňování teroristického obsahu a účinnosti ochranných mechanismů, a také dopady na potenciálně dotčená práva a zájmy třetích stran, a to včetně přezkumu požadavku informovat poskytovatele obsahu.

(42)  Na základě zjištění a závěrů prováděcí zprávy a výsledku monitorování by měla Komise provést hodnocení tohoto nařízení, a to až po třech letech od okamžiku, kdy nařízení vstoupí v platnost. Hodnocení by mělo být založeno na pěti kritériích efektivnosti, účinnosti, relevantnosti, soudržnosti a přidané hodnoty EU. Posoudí fungování různých provozních a technických opatření stanovených tímto nařízením, a to včetně účinnosti opatření pro zlepšení odhalování, identifikace a odstraňování teroristického obsahu a účinnosti ochranných mechanismů, a také dopady na potenciálně dotčená základní práva, zejména na svobodu projevu a informací, na právo na soukromí a na ochranu osobních údajů.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Toto nařízení stanoví jednotná pravidla pro prevenci zneužití hostingových služeb k šíření teroristického obsahu online. Stanoví zejména:

1.  Toto nařízení stanoví jednotná pravidla pro řešení případů zneužití hostingových služeb k šíření teroristického obsahu online. Stanoví zejména:

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  pravidla týkající se povinností náležité péče, které mají poskytovatelé hostingových služeb uplatňovat s cílem zabránit šíření teroristického obsahu prostřednictvím jejich služeb a v případě potřeby zajistit jeho rychlé odstranění;

a)  pravidla týkající se povinností náležité péče, jež mají uplatňovat poskytovatelé hostingových služeb, kteří jsou vystaveni teroristickému obsahu, s cílem zajistit v případě potřeby jeho rychlé odstranění;

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  soubor opatření, která mají členské státy zavést s cílem identifikovat teroristický obsah, umožnit, aby tento obsah poskytovatelé hostingových služeb rychle odstranili, a usnadnit spolupráci s příslušnými orgány v jiných členských státech, s poskytovateli hostingových služeb a případně s příslušnými subjekty Unie.

b)  soubor opatření, která mají členské státy zavést s cílem identifikovat teroristický obsah, umožnit, aby tento obsah poskytovatelé hostingových služeb rychle odstranili, a usnadnit spolupráci s příslušnými orgány v jiných členských státech, s poskytovateli hostingových služeb a případně s příslušnými subjekty Unie za účelem koordinace opatření v oblasti boje proti teroristickému obsahu online.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Toto nařízení se vztahuje na poskytovatele hostingových služeb, kteří nabízejí služby v Unii, bez ohledu na místo, kde má takový poskytovatel svou hlavní provozovnu.

2.  Toto nařízení se vztahuje na dotčené poskytovatele hostingových služeb, kteří nabízejí služby v Unii, bez ohledu na místo, kde má takový poskytovatel svou hlavní provozovnu.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Uplatňování tohoto nařízení podléhá právním předpisům Unie v oblasti základních práv, svobod a hodnot zakotvených zejména v článcích 2 a 6 Smlouvy o Evropské unii a není jím dotčena povinnost dodržovat povinnosti z toho vyplývající. Členské státy mohou stanovit podmínky, které jsou vyžadované základními zásadami týkajícími se svobody tisku a svobody a plurality sdělovacích prostředků a jsou s těmito zásadami v souladu.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Tímto nařízením není dotčena směrnice 2000/31/ES.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  „poskytovatelem hostingových služeb“ poskytovatel služeb informační společnosti spočívajících v uchovávání informací poskytovaných poskytovatelem obsahu a na jeho žádost a ve zpřístupňování informací třetím stranám;

(1)  „poskytovatelem hostingových služeb“ poskytovatel služeb informační společnosti, jehož obchodní aktivita spočívá v uchovávání a zpracování informací poskytovaných poskytovatelem obsahu a na jeho žádost a v šíření informací veřejnosti, a který má možnost určit a odstranit konkrétní obsah;

 

Pro účely tohoto nařízení se zejména poskytovatelé služeb na jiných úrovních internetové infrastruktury, než je aplikační vrstva, a poskytovatelé služeb infrastruktury IT v oblasti cloud computingu nepovažují za poskytovatele hostingových služeb;

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  „teroristickými trestnými činy“ trestné činy ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice (EU) 2017/541;

(4)  „teroristickým trestným činem“ některý z úmyslných činů vymezených [...] v čl. 3 odst. 1 směrnice (EU) 2017/541;

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  „teroristickým obsahem“ jedna nebo více z těchto informací:

(5)  „teroristickým obsahem“ informace nebo materiál, které představují jeden nebo více z následujících úmyslně spáchaných trestných činů definovaných v článcích 3 až 7 směrnice 2017/541, a to především:

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  podněcování k teroristickým trestným činům, nebo jejich obhajování, včetně jejich glorifikace představující riziko, že takové činy budou spáchány;

a)  podněcování ke spáchání jednoho z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) směrnice (EU) 2017/541, pokud takové jednání, přímo nebo nepřímo, jako například oslavování teroristických činů, podporuje páchání teroristických trestných činů, čímž vzniká nebezpečí, že může být spáchán jeden či více takových trestných činů;

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podpora napomáhání teroristickým trestným činům;

b)  podněcování jiné osoby ke spáchání nebo přispění k jednomu z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) nebo článku 4 směrnice (EU) 2017/541;

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  napomáhá činnostem teroristické skupiny, zejména podporou účasti v teroristické skupině či podporou teroristické skupiny ve smyslu čl. 2 odst. 3 směrnice (EU) 2017/541;

c)  účast na činnostech teroristické skupiny včetně dodávání informací nebo materiálních zdrojů, či financování její činnosti jakýmkoliv způsobem, s vědomím, že uvedená účast napomáhá trestné činnosti teroristické skupiny, ve smyslu článku 4 směrnice (EU) 2017/541;

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  pokyny týkající se metod či technik za účelem spáchání teroristických trestných činů.

d)  poskytování návodu k výrobě nebo použití výbušnin, palných nebo jiných zbraní nebo škodlivých či nebezpečných látek, nebo k jiným specifickým metodám či technikám za účelem spáchání některého z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) směrnice (EU) 2017/541, nebo za účelem přispění ke spáchání některého z těchto činů, s vědomím, že poskytované dovednosti jsou určeny k použití za tímto účelem, je kvalifikováno jako trestný čin, je-li spácháno úmyslně.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  „šířením teroristického obsahu“ zpřístupnění teroristického obsahu třetím stranám prostřednictvím poskytovatelů hostingových služeb;

(6)  „šířením teroristického obsahu“ veřejné zpřístupnění teroristického obsahu třetím stranám prostřednictvím poskytovatelů hostingových služeb; obsah šířený pro vzdělávací, vědecké nebo dokumentační účely a pro účely boje proti radikalizaci a protiargumentace musí být adekvátně chráněn;

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  „příslušným orgánem“ jediný určený vnitrostátní soudní orgán v členském státě či správní orgán.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Poskytovatelé hostingových služeb přijímají v souladu s tímto nařízením vhodná, rozumná a přiměřená opatření, jejichž cílem je bojovat proti šíření teroristického obsahu a chránit před tímto obsahem uživatele. Přitom jednají řádně, přiměřeným a nediskriminačním způsobem a s patřičným ohledem na základní práva uživatelů a berou v úvahu zásadní význam svobody projevu a informací v otevřené a demokratické společnosti.

1.  Poskytovatelé hostingových služeb, kteří jsou vystaveni teroristickému obsahu, přijímají v souladu s tímto nařízením vhodná, rozumná a přiměřená opatření, jejichž cílem je bojovat proti šíření teroristického obsahu a chránit před tímto obsahem uživatele. Přitom jednají řádně, přiměřeným a nediskriminačním způsobem a vždy s patřičným ohledem na základní práva uživatelů a berou v úvahu zásadní význam svobody projevu a informací v otevřené a demokratické společnosti. Tyto činnosti by neměly pro poskytovatele hostingových služeb představovat obecnou povinnost dohlížet na informace, které ukládají, ani obecnou povinnost hledat aktivně fakta nebo okolnosti naznačující nelegální činnost.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Poskytovatelé hostingových služeb zahrnou do svých podmínek ustanovení zamezující šíření teroristického obsahu a tato ustanovení uplatňují.

vypouští se

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příslušný orgán je oprávněn vydat rozhodnutí, kterým se od poskytovatele hostingových služeb požaduje, aby teroristický obsah odstranil nebo znemožnil k němu přístup.

1.  Příslušný orgán členského státu je oprávněn vydat rozhodnutí o odstranění, kterým se od poskytovatele hostingových služeb požaduje, aby teroristický obsah odstranil nebo znemožnil k němu přístup, a neprodleně informuje příslušné orgány všech ostatních členských států, u nichž se domnívá, že jejich zájmy mohou být dotčeny, o vydání příkazu k odstranění.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Členské státy zajistí, aby rozhodnutí o odstranění vydaná správním orgánem byla podmíněna přezkumem, který provede nezávislý soudní orgán, s cílem posoudit shodu s definicí teroristického obsahu podle čl. 2 odst. 5 a případně tento příkaz zrušit.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Poskytovatelé hostingových služeb do jedné hodiny od přijetí příkazu k odstranění odstraní teroristický obsah nebo k němu znemožní přístup.

2.  Poskytovatelé hostingových služeb urychleně odstraní teroristický obsah nebo k němu znemožní přístup. Příslušný orgán stanoví lhůtu pro splnění příkazu k odstranění, která nesmí být kratší než osm hodin. Při stanovení lhůty příslušný orgán vezme řádně v úvahu velikost a zdroje poskytovatele hostingových služeb, především skutečnost, že malé a střední podniky mohou potřebovat delší dobu, aby příkazu k odstranění vyhověly. Pro poskytovatele hostingových služeb, kteří dosud nepodléhali příkazu k odstranění a jsou mikropodniky, jak jsou definovány v doporučení Komise 2003/361/ES, včetně živnostníků, nesmí být lhůta v žádném případě kratší než konec následujícího pracovního dne.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  odůvodnění, proč je obsah považován za teroristický, přinejmenším prostřednictvím odkazu na kategorie teroristického obsahu uvedené v čl. 2 odst. 5;

b)  podrobné odůvodnění, proč je obsah považován za teroristický, s konkrétním odkazem na kategorie teroristického obsahu uvedené v čl. 2 odst. 5, doložením prvků protiprávnosti a úmyslnosti a odkazem na příslušné vnitrostátní právní předpisy;

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  informace o opravných prostředcích, které má k dispozici poskytovatel hostingových služeb a poskytovatel obsahu;

f)  informace o opravných prostředcích a lhůtě týkající se opravných prostředků, které má k dispozici poskytovatel hostingových služeb a poskytovatel obsahu;

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  rozhodnutí nezveřejnit informace o odstranění teroristického obsahu nebo o znemožnění přístupu k němu podle článku 11, je-li to relevantní.

g)  rozhodnutí nezveřejnit informace o odstranění teroristického obsahu nebo o znemožnění přístupu k němu podle článku 11, je-li to nezbytné a přiměřené.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Na žádost poskytovatele hostingových služeb nebo poskytovatele obsahu předloží příslušný orgán podrobné odůvodnění, aniž je dotčena povinnost poskytovatele hostingových služeb splnit příkaz k odstranění ve lhůtě stanovené v odstavci 2.

vypouští se

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Pokud poskytovatel hostingových služeb nemůže příkazu k odstranění vyhovět, protože příkaz k odstranění obsahuje zjevné chyby nebo neobsahuje dostatečné informace pro jeho provedení, uvědomí o tom bez prodlení příslušný orgán a požádá o nezbytné vysvětlení za použití vzoru uvedeného v příloze III. Lhůta uvedená v odstavci 2 se uplatní, jakmile je vysvětlení poskytnuto.

8.  Pokud poskytovatel hostingových služeb nemůže příkazu k odstranění vyhovět v případech, kdy příkaz k odstranění obsahuje zjevné chyby nebo neobsahuje dostatečné informace pro jeho provedení, uvědomí o tom okamžitě příslušný orgán a požádá o nezbytné vysvětlení za použití vzoru uvedeného v příloze III. Poskytovatel hostingových služeb odstraní teroristický obsah nebo k němu urychleně znemožní přístup, jakmile je poskytnuto vysvětlení příkazu k odstranění.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9.  Příslušný orgán, který vydal příkaz k odstranění, informuje příslušný orgán, který dohlíží na provádění proaktivních opatření uvedených v čl. 17 odst. 1 písm. c), jakmile příkaz k odstranění nabyde konečnou platnost. Příkaz k odstranění nabývá konečnou platnost, pokud proti němu nebylo podáno odvolání ve lhůtě podle platného vnitrostátního práva, nebo pokud byl po podání odvolání potvrzen.

9.  Příslušný orgán, který vydal příkaz k odstranění, informuje příslušný orgán, který dohlíží na provádění konkrétních opatření uvedených v čl. 17 odst. 1 písm. c), jakmile příkaz k odstranění nabude konečnou platnost. Příkaz k odstranění nabyde konečnou platnost, pokud proti němu nebylo podáno odvolání a nebyly požadovány opravné prostředky ve lhůtě podle platného vnitrostátního práva, nebo pokud byl po podání odvolání potvrzen.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 4a

 

Přeshraniční spolupráce v souvislosti s příkazem k odstranění

 

1.  Příslušný orgán vydávající příkaz k odstranění poskytovateli hostingových služeb předloží okamžitě kopii tohoto příkazu k odstranění příslušnému orgánu uvedenému v čl. 17 odst. 1 písm. a) členského státu, v němž se nachází hlavní provozovna poskytovatele hostingové služby nebo jeho určeného zástupce.

 

2.  Má-li příslušný orgán členského státu, v němž se nachází hlavní provozovna poskytovatele hostingových služeb, jeho určeného zástupce nebo poskytovatele obsahu, přiměřené důvody se domnívat, že daný příkaz k odstranění může mít dopad na základní práva jednotlivce, informuje o tom dožadující příslušný orgán.

 

3.   Žádající příslušný orgán tyto okolnosti zohlední a v případě potřeby žádost o odstranění stáhne nebo patřičně pozmění.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Poskytovatelé hostingových služeb zavedou provozní a technická opatření usnadňující rychlé posouzení obsahu, který jim příslušné orgány a případně příslušné subjekty Unie přeposlaly k jejich dobrovolnému posouzení.

vypouští se

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Hlášení je adresováno do hlavní provozovny poskytovatele hostingových služeb nebo zákonnému zástupci určenému poskytovatelem služeb podle článku 16 a předáno kontaktnímu místu uvedenému v čl. 14 odst. 1. Tato hlášení se zasílají elektronicky.

3.  Hlášení je adresováno do hlavní provozovny poskytovatele hostingových služeb nebo zákonnému zástupci určenému poskytovatelem služeb podle článku 16 a předáno kontaktnímu místu uvedenému v čl. 14 odst. 1. Tato hlášení se zasílají elektronicky. Hlášení je rovněž zasláno příslušnému orgánu členského státu, v němž se nachází hlavní provozovna poskytovatele hostingových služeb nebo jeho určeného zástupce.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Hlášení obsahuje dostatečně podrobné informace, včetně důvodů, proč je obsah považován za teroristický, URL a v případě potřeby doplňujících informací umožňujících identifikaci uvedeného teroristického obsahu.

4.  Hlášení obsahuje podrobné informace, včetně podrobného uvedení důvodů, proč je obsah považován za teroristický, URL, snímku obrazovky zachycujícího daný obsah, pokud je k dispozici, a v případě potřeby doplňujících informací umožňujících identifikaci uvedeného teroristického obsahu.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Poskytovatel hostingových služeb posoudí přednostně obsah, který byl předmětem hlášení, podle svých podmínek a rozhodne, zda tento obsah odstraní nebo k němu znemožní přístup.

5.  Poskytovatel hostingových služeb může tento obsah odstranit nebo k němu znemožnit přístup, dokud příslušný orgán neučiní konečné rozhodnutí podle odstavce 6a.

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Poskytovatel hostingových služeb neprodleně informuje příslušný orgán nebo příslušný subjekt Unie o výsledku posouzení a o načasování opatření přijatých na základě hlášení.

6.  Poskytovatel hostingových služeb informuje příslušný orgán nebo příslušný subjekt Unie o veškerých opatřeních přijatých na základě hlášení, a to i když nebyla provedena žádná opatření.

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  Příslušný orgán členského státu, v němž se nachází hlavní provozovna poskytovatele hostingových služeb nebo jeho určený zástupce bez zbytečného prodlení posoudí, zda obsah, jehož se hlášení týká, představuje teroristický obsah ve smyslu tohoto nařízení. Po tomto posouzení příslušný orgán bez zbytečného odkladu buď informuje poskytovatele hostingových služeb o tom, že se obsah nepovažuje za teroristický, nebo vydá příkaz k odstranění podle článku 4.

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6b.  Poskytovatelé hostingových služeb nejsou jediní, kteří jsou odpovědní za dodržování ustanovení tohoto článku.

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Jestliže se poskytovatel hostingových služeb domnívá, že hlášení neobsahuje dostatečné informace pro posouzení uvedeného obsahu, neprodleně uvědomí příslušné orgány nebo příslušný subjekt Unie a uvede, jaké další informace nebo vysvětlení je třeba poskytnout.

vypouští se

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 6 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Proaktivní opatření

Konkrétní opatření

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Poskytovatelé hostingových služeb v případě potřeby přijmou proaktivní opatření na ochranu svých služeb proti šíření teroristického obsahu. Opatření musí být účinná a přiměřená s ohledem na riziko a míru expozice vůči teroristickému obsahu, základní práva uživatelů a zásadní význam svobody projevu a informací v otevřené a demokratické společnosti.

1.  Poskytovatelé hostingových služeb v případě potřeby a v závislosti na vystavení riziku a míře expozice přijmou konkrétní opatření na ochranu svých služeb proti šíření teroristického obsahu, která plně respektují základní práva uživatelů a zásadní význam svobody projevu a informací a práva na soukromí a na ochranu osobních údajů v otevřené a demokratické společnosti. Mezi taková opatření mohou např. patřit systémy, které umožní uživatelům informovat o možném teroristickém obsahu nebo moderování obsahu mezi sebou (peer-to-peer). Tato opatření se přijmou v souladu s čl. 3 odst. 1 a zejména nezahrnují automatizované používání filtrů obsahu nebo jiných opatření, jejichž součástí je systematické sledování chování uživatelů. Musejí být cílená a přiměřená s ohledem na riziko a stupeň expozice teroristickému obsahu a musejí respektovat ústavní uspořádání členského státu, v němž se nachází hlavní sídlo poskytovatele hostingových služeb nebo jeho určeného zástupce. Tímto odstavcem nejsou dotčena případná další dobrovolná opatření, která přijme poskytovatel hostingových služeb nad rámec působnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jestliže byl příslušný orgán uvedený v čl. 17 odst. 1 písm. c) v souladu s čl. 4 odst. 9 informován, požádá poskytovatele hostingových služeb, aby do tří měsíců po obdržení žádosti a poté alespoň jednou ročně předložil zprávu o konkrétních proaktivních opatřeních, která přijal, a to i za použití automatizovaných nástrojů, za účelem:

Jestliže byl příslušný orgán členského státu, v němž se nachází hlavní sídlo poskytovatele hostingových služeb nebo jeho určeného zástupce uvedený v čl. 17 odst. 1 písm. c) v souladu s čl. 4 odst. 9 informován, požádá poskytovatele hostingových služeb, aby do šesti měsíců po obdržení žádosti a poté alespoň jednou ročně předložil zprávu o konkrétních opatřeních, která přijal.

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  prevence opětovného nahrání obsahu, který byl již dříve odstraněn nebo k němuž byl odepřen přístup, protože je považován za teroristický;

vypouští se

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zjištění, identifikace a urychleného odstranění teroristického obsahu či znemožnění přístupu k němu.

vypouští se

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zprávy obsahují všechny relevantní informace, které umožní příslušnému orgánu uvedenému v čl. 17 odst. 1 písm. c) posoudit, zda jsou proaktivní opatření účinná a přiměřená, mimo jiné s cílem vyhodnotit fungování všech používaných automatizovaných nástrojů, jakož i lidský dohled a používané mechanismy pro ověřování.

Zprávy obsahují všechny relevantní informace, které umožní příslušnému orgánu uvedenému v čl. 17 odst. 1 písm. c) posoudit, zda jsou konkrétní opatření cílená a přiměřená a zda jsou konkrétní opatření založena na lidském dohledu a jsou používány účinné mechanismy pro ochranu základních práv uživatelů.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Jestliže se příslušný orgán uvedený v čl. 17 odst. 1 písm. c) domnívá, že proaktivní opatření přijatá a nahlášená podle odstavce 2 nejsou dostatečná pro zmírnění a řízení rizika a úrovně expozice, může poskytovatele hostingových služeb požádat, aby přijal zvláštní dodatečná proaktivní opatření. Za tímto účelem spolupracuje poskytovatel hostingových služeb s příslušným orgánem uvedeným v čl. 17 odst. 1 písm. c) s cílem určit konkrétní opatření, která poskytovatel hostingových služeb zavede, a stanovit hlavní cíle a referenční hodnoty, jakož i lhůty pro jejich provedení.

vypouští se

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud do tří měsíců od podání žádosti podle odstavce 3 nelze dosáhnout dohody, může příslušný orgán uvedený v čl. 17 odst. 1 písm. c) vydat rozhodnutí, kterým se ukládají zvláštní dodatečná nezbytná a přiměřená proaktivní opatření. Rozhodnutí zohlední zejména finanční možnosti poskytovatele hostingových služeb a účinek takových opatření na základní práva uživatelů a zásadní význam svobody projevu a informací. Toto rozhodnutí musí být zasláno do hlavní provozovny poskytovatele hostingových služeb nebo zákonnému zástupci určenému poskytovatelem služeb. Poskytovatel hostingových služeb o provádění těchto opatření stanovených příslušným orgánem uvedeným v čl. 17 odst. 1 písm. c) pravidelně podává zprávy.

vypouští se

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Poskytovatel hostingových služeb může kdykoli požádat příslušný orgán uvedený v čl. 17 odst. 1 písm. c), aby záležitost přezkoumal a žádost nebo rozhodnutí podle odstavců 2, 3 a 4 případně odvolal. Příslušný orgán vydá v přiměřené lhůtě po obdržení žádosti poskytovatele hostingových služeb odůvodněné rozhodnutí.

5.  Poskytovatel hostingových služeb může kdykoli požádat příslušný orgán uvedený v čl. 17 odst. 1 písm. c), aby záležitost přezkoumal a žádost nebo rozhodnutí podle odstavce 2 případně odvolal. Příslušný orgán vydá v přiměřené lhůtě po obdržení žádosti poskytovatele hostingových služeb odůvodněné rozhodnutí.

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Poskytovatelé hostingových služeb uchovávají teroristický obsah, který byl odstraněn nebo k němuž byl znemožněn přístup v důsledku příkazu k odstranění, hlášení či proaktivních opatření podle článků 4, 5 a 6, jakož i související údaje, jež byly odstraněny v důsledku odstranění teroristického obsahu a jež jsou nutné pro účely:

1.  Poskytovatelé hostingových služeb uchovávají teroristický obsah, který byl odstraněn nebo k němuž byl znemožněn přístup v důsledku příkazu k odstranění, hlášení či konkrétních opatření podle článků 4, 5 a 6, jakož i související údaje, jež byly odstraněny v důsledku odstranění teroristického obsahu a jež jsou nutné pro účely:

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  řešení stížností na základě mechanismu popsaného v článku 10.

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Teroristický obsah a související údaje uvedené v odstavci 1 se uchovávají po dobu šesti měsíců. Teroristický obsah se na žádost příslušného orgánu nebo soudu uchovává po dobu delší, pokud a dokud je to nezbytné pro účely probíhajícího správního nebo soudního přezkumu uvedeného v odst. 1 písm. a).

2.  Teroristický obsah a související údaje uvedené v odstavci 1 se uchovávají po dobu šesti měsíců. Teroristický obsah se na žádost příslušného orgánu nebo soudu uchovává po dobu delší, která je konkrétně stanovena, pokud a dokud je to nezbytné pro vyšetřování nebo stíhání teroristických trestných činů nebo pro účely probíhajícího správního nebo soudního přezkumu uvedeného v odst. 1 písm. a).

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Poskytovatelé hostingových služeb vymezí ve svých podmínkách svou politiku týkající se prevence šíření teroristického obsahu, včetně případného smysluplného vysvětlení fungování aktivních opatření, včetně používání automatizovaných nástrojů.

1.  Poskytovatelé hostingových služeb ve svých podmínkách jasným způsobem vysvětlí svou politiku, co se týče teroristického obsahu a ochrany uživatelů před tímto obsahem, včetně případného smysluplného vysvětlení fungování konkrétních opatření a dalších dobrovolných opatření, která může poskytovatel hostingových služeb použít, kromě svých povinností podle tohoto nařízení, včetně používání automatizovaných nástrojů, případně uvedou popis mechanismu pro podávání a vyřizování stížností podle článku 10.

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Poskytovatelé hostingových služeb zveřejňují výroční zprávy o transparentnosti, pokud jde o opatření přijatá proti šíření teroristického obsahu.

2.  Pokud poskytovatelé hostingových služeb, pokud od nich v daném roce nebyla požadována žádná konkrétní opatření podle tohoto nařízení, a odpovědné orgány a příslušné orgány Unie zveřejňují výroční zprávy o transparentnosti, pokud jde o opatření přijatá proti šíření teroristického obsahu.

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Zprávy o transparentnosti musejí obsahovat alespoň tyto údaje:

3.  Zprávy o transparentnosti poskytovatelů hostingových služeb musejí obsahovat alespoň tyto údaje:

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  informace o opatřeních poskytovatele hostingových služeb v souvislosti s odhalováním, identifikací a odstraňováním teroristického obsahu;

a)  informace o opatřeních poskytovatele hostingových služeb v souvislosti s odhalováním, identifikací a odstraňováním teroristického obsahu, včetně dobrovolných opatření;

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  informace o opatřeních poskytovatele hostingových služeb v zájmu prevence opětovného nahrání obsahu, který byl již dříve odstraněn nebo k němuž byl znemožněn přístup, protože je považován za teroristický;

vypouští se

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  počet položek teroristického obsahu, který byl odstraněn nebo k němuž byl znemožněn přístup na základě příkazů k odstranění, hlášení či případně proaktivních opatření;

c)  počet položek teroristického obsahu, který byl odstraněn nebo k němuž byl znemožněn přístup na základě příkazů k odstranění, hlášení či konkrétních opatření podle tohoto nařízení, případně dobrovolných opatření;

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  přehled a výsledky řízení o stížnostech.

d)  přehled a výsledky řízení o stížnostech, včetně počtu případů, u nichž bylo zjištěno, že obsah byl nesprávně označen jako obsah teroristický;

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  Zprávy o transparentnosti příslušných orgánů a relevantních unijních institucí obsahují informace o počtu příkazů k odstranění a vydaných hlášení včetně informací o počtu případů úspěšného odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a o jejich využívání teroristického obsahu, který byl na základě článku 7 uchován pro účely prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů.

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 8a

 

Odvolávací a nápravný mechanismus

 

Členské státy zajistí, aby se poskytovatel obsahu nebo poskytovatel hostingových služeb mohl odvolat proti příkazu k odstranění uvedenému v čl. 4 odst. 9, prostřednictvím žádosti o nápravu podané u příslušného soudního orgánu v členském státě, v němž se nachází hlavní provozovna poskytovatele hostingových služeb nebo v němž má sídlo nebo bydliště jeho zákonný zástupce podle článku 16.

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 9 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Záruky týkající se používání a zavádění proaktivních opatření

Záruky týkající se odstranění obsahu

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Jestliže poskytovatelé hostingových služeb zpracovávají obsah, který uchovávají, automatizovanými nástroji podle tohoto nařízení, poskytnou efektivní a vhodné záruky, které zajistí, že rozhodnutí o daném obsahu, zejména rozhodnutí o odstranění obsahu nebo znemožnění přístupu k obsahu považovanému za teroristický, jsou přesná a odůvodněná.

1.  Jestliže poskytovatelé hostingových služeb používají dobrovolná opatření nebo jiná opatření usilující o dosažení cílů tohoto nařízení, poskytnou efektivní a vhodné záruky, které zajistí, že rozhodnutí o daném obsahu, zejména rozhodnutí o odstranění obsahu nebo znemožnění přístupu k obsahu považovanému za teroristický, jsou přesná a odůvodněná a nevedou k odstranění nebo znemožnění přístupu k obsahu, který není teroristickým obsahem.

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Záruky sestávají zejména z lidského dohledu a kontroly v případě potřeby a v každém případě tehdy, pokud je podrobné posouzení příslušného kontextu nutné k tomu, aby se stanovilo, má-li se obsah považovat za teroristický.

2.  Záruky sestávají zejména z lidského dohledu a kontroly přiměřenosti rozhodnutí o odstranění nebo znemožnění přístupu k obsahu, zejména s ohledem na svobodu projevu a informací.

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  Poskytovatelé obsahu, jejichž obsah byl odstraněn nebo k němuž byl znemožněn přístup, by měli mít právo na účinnou právní ochranu v souladu s článkem 19 Smlouvy o Evropské unii a článkem 47 Listiny základních práv Evropské unie.

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Poskytovatelé hostingových služeb zavedou účinné a přístupné mechanismy, které poskytovatelům obsahu, jejichž obsah byl odstraněn nebo k němuž byl znemožněn přístup na základě hlášení podle článku 5 nebo proaktivních opatření podle článku 6, umožňují podat stížnost proti zásahu poskytovatele hostingových služeb s žádostí o obnovení obsahu.

1.  Poskytovatelé hostingových služeb zavedou účinné a přístupné mechanismy, které poskytovatelům obsahu, jejichž obsah byl odstraněn nebo k němuž byl znemožněn přístup v důsledku příkazu k odstranění podle článku 4, na základě hlášení podle článku 5, konkrétních opatření podle článku 6 nebo dodatečných dobrovolných opatření, umožňují podat stížnost proti zásahu poskytovatele hostingových služeb s žádostí o obnovení obsahu. Záruky týkající se odstranění či znemožnění přístupu zahrnují rovněž možnost soudní nápravy.

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Poskytovatelé hostingových služeb neprodleně prošetří všechny stížnosti, které obdrží, a bez zbytečného prodlení obsah obnoví v případech, kdy je jeho odstranění či znemožnění přístupu k němu neoprávněné. O výsledku šetření informují stěžovatele.

2.  Poskytovatelé hostingových služeb neprodleně prošetří všechny stížnosti, které obdrží, a bez zbytečného prodlení obsah obnoví v případech, kdy je jeho odstranění či znemožnění přístupu k němu neoprávněné. O výsledku šetření informují stěžovatele bez zbytečného odkladu a nejpozději do dvou týdnů od obdržení stížnosti, pokud vnitrostátní právní předpisy nestanoví jinou lhůtu.

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Jestliže poskytovatelé hostingových služeb teroristický obsah odstraní nebo k němu znemožní přístup, informace o odstranění teroristického obsahu či znemožnění přístupu k němu zpřístupní poskytovateli obsahu.

1.  Jestliže poskytovatelé hostingových služeb teroristický obsah odstraní nebo k němu znemožní přístup, zpřístupní poskytovateli obsahu komplexní informace o odstranění teroristického obsahu či znemožnění přístupu k němu, které jim poskytl příslušný orgán v souladu s čl. 4 odst. 3, včetně právního základu, který stanoví, že se jedná o teroristický obsah, a informuje je možnosti napadnout toto rozhodnutí včetně formálních požadavků, popis dalších kroků postupu a souvisejících časových rámců.

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Poskytovatel hostingových služeb poskytovatele obsahu na jeho žádost informuje o důvodech pro odstranění či znemožnění přístupu, jakož i o možnostech napadení tohoto rozhodnutí.

vypouští se

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Povinnost podle odstavců 1 a 2 se nevztahuje na případy, kdy příslušný orgán rozhodne, že by z důvodu veřejné bezpečnosti, jako je prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání teroristických trestných činů, neměly být zveřejněny žádné informace, a to po dobu nezbytně nutnou, avšak ne delší než [4] týdny od uvedeného rozhodnutí. V takovém případě poskytovatel hostingových služeb nezveřejní žádné informace o odstranění teroristického obsahu nebo znemožnění přístupu k němu.

3.  Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje na případy, kdy příslušný orgán rozhodne, že by z důvodu veřejné bezpečnosti, jako je prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání teroristických trestných činů, neměly být zveřejněny žádné informace, a to po dobu nezbytně nutnou, avšak ne delší než [4] týdny od uvedeného rozhodnutí. V takovém případě poskytovatel hostingových služeb nezveřejní žádné informace o odstranění teroristického obsahu nebo znemožnění přístupu k němu.

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud se poskytovatelé hostingových služeb dozví o jakémkoli důkazu teroristických trestných činů, neprodleně uvědomí orgány odpovědné za vyšetřování a stíhání trestných činů v dotyčném členském státě nebo kontaktní místo v členském státě podle čl. 14 odst. 2, kde mají svou hlavní provozovnu nebo zákonného zástupce. V případě pochybností mohou poskytovatelé hostingových služeb předat tyto informace Europolu za účelem provedení příslušných následných opatření.

4.  Pokud se poskytovatelé hostingových služeb dozví o bezprostředním ohrožení života či životů v důsledku teroristických trestných činů, neprodleně uvědomí orgán odpovědný za vyšetřování a stíhání trestných činů v dotyčném členském státě nebo kontaktní místo v členském státě podle čl. 14 odst. 2, kde mají svou hlavní provozovnu nebo zákonného zástupce. V případě pochybností mohou poskytovatelé hostingových služeb předat tyto informace Europolu za účelem provedení příslušných následných opatření.

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy zřídí kontaktní místo pro vyřizování žádostí o objasnění a zpětnou vazbu týkající se příkazů k odstranění a hlášení jimi vydaných. Informace o kontaktním místě jsou veřejně dostupné.

3.  Členské státy zřídí kontaktní místo pro vyřizování žádostí o objasnění a zpětnou vazbu týkající se příkazů k odstranění a hlášení jimi vydaných. Databázi s informacemi o kontaktních místech v členských státech zveřejní Evropská komise.

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každý členský stát určí příslušný orgán nebo orgány k:

1.  Každý členský stát určí jediný orgán pro účely provádění tohoto nařízení, pokud jejich ústavní pravidla nebrání tomu, aby byl odpovědný jediný orgán. Tento orgán je příslušný pro:

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  vydávání příkazů k odstranění podle článku 4.

a)  vydávání příkazů k odstranění podle článku 4, které je podmíněno přezkumem, který provede nezávislý soudní orgán v případě správních orgánů;

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  odhalování, identifikaci a hlášení teroristického obsahu poskytovatelům hostingových služeb podle článku 5;

b)  odhalování, identifikaci a hlášení možného teroristického obsahu poskytovatelům hostingových služeb podle článku 5 a zároveň probíhá posouzení toho, zda odpovídá definici teroristického obsahu;

Pozměňovací návrh    108

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  dohledu na provádění proaktivních opatření podle článku 6;

c)  dohledu na provádění konkrétních opatření podle článku 6, i dobrovolných opatření uvedených v článku 9;

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Nejpozději do [ šest měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost] oznámí členský stát příslušné orgány uvedené v odstavci 1 Komisi. Komise toto hlášení a veškeré jeho změny zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

2.  Nejpozději do [ šest měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost] oznámí členský stát příslušnému orgánu uvedené v odstavci 1 Komisi. Komise toto hlášení a veškeré jeho změny zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

Pozměňovací návrh    110

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení povinností ze strany poskytovatelů hostingových služeb podle tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro jejich provedení. Tyto sankce se omezují na porušení povinností vyplývajících z:

1.  Členské státy stanoví pravidla pro sankce za systematická a pokračující porušování povinností ze strany poskytovatelů hostingových služeb nebo jejich zástupců podle tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro jejich provedení. Tyto sankce se omezují na porušení povinností vyplývajících z:

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  čl. 3 odst. 2 (podmínky poskytovatelů hostingových služeb);

vypouští se

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  čl. 5 odst. 5 a 6 (posouzení a zpětná vazba týkající se hlášení);

c)  čl. 5 odst. 6 (posouzení a zpětná vazba týkající se hlášení);

Pozměňovací návrh    113

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  čl. 6 odst. 2 a 4 (zprávy o proaktivních opatřeních a přijetí opatření na základě rozhodnutí o uložení zvláštních proaktivních opatření);

d)  čl. 6 odst. 2 (zprávy o konkrétních opatřeních);

Pozměňovací návrh    114

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  článku 9 (záruky týkající se proaktivních opatření);

g)  článku 9 (záruky týkající se odstranění obsahu);

Pozměňovací návrh    115

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  předchozích porušení předpisů odpovědnou právnickou osobou;

c)  předchozích porušení předpisů odpovědnou právnickou osobou, dceřinou společností nebo propojenou osobou či podnikem;

Pozměňovací návrh    116

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  finanční síly odpovědné právnické osoby;

d)  finanční síly odpovědné právnické osoby, dceřiné společnosti nebo propojené osoby či podniku;

Pozměňovací návrh    117

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  úrovně spolupráce poskytovatele hostingových služeb s příslušnými orgány.

e)  úrovně spolupráce poskytovatele hostingových služeb nebo jeho zástupců s příslušnými orgány.

Pozměňovací návrh    118

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 3 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  neúmyslná zpoždění, zejména u malých a středních podniků a začínajících podniků.

Pozměňovací návrh    119

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy zajistí, aby systematické nedodržování povinností podle čl. 4 odst. 2 podléhalo finančním sankcím ve výši 4 % celosvětového obratu poskytovatele hostingových služeb v posledním hospodářském roce.

4.  Členské státy zajistí, aby systematické nedodržování povinností podle čl. 4 odst. 2 podléhalo finančním sankcím ve výši nejméně 1% a nejvýše 4 % celosvětového obratu poskytovatele hostingových služeb v posledním hospodářském roce.

Pozměňovací návrh    120

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy shromažďují od svých příslušných orgánů a poskytovatelů hostingových služeb, kteří spadají do jejich pravomoci, informace o opatřeních, která přijaly v souladu s tímto nařízením, a tyto informace každoročně do [31. března] zasílají Komisi. Uvedené informace musí zahrnovat:

1.  Členské státy shromažďují od svých příslušných orgánů a poskytovatelů hostingových služeb, kteří spadají do jejich pravomoci, informace o opatřeních, která přijaly v souladu s tímto nařízením, a tyto informace každoročně do [31. března] zasílají Komisi. Uvedené informace musí zahrnovat politiky, smluvní podmínky a zprávy o transparentnosti poskytovatelů hostingových služeb a dále:

Pozměňovací návrh    121

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  informace o zvláštních proaktivních opatřeních přijatých podle článku 6, včetně množství teroristického obsahu, který byl odstraněn nebo k němuž byl znemožněn přístup a příslušných časových lhůt;

b)  informace o zvláštních opatřeních přijatých podle článků 4 a 6, včetně množství teroristického obsahu, který byl odstraněn nebo k němuž byl znemožněn přístup, a příslušných informací o počtu případů úspěšného odhalení, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů;

Pozměňovací návrh    122

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nejdříve [tři roky ode dne použitelnosti tohoto nařízení] provede Komise hodnocení tohoto nařízení a předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o jeho uplatňování, včetně fungování účinnosti ochranných mechanismů. V případě potřeby ke zprávě připojí legislativní návrhy. Členské státy poskytnou Komisi informace, které jsou pro vypracování zprávy nezbytné.

Komise provede hodnocení tohoto nařízení a [nejpozději tři roky ode dne použitelnosti tohoto nařízení] předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o jeho uplatňování, včetně fungování účinnosti ochranných mechanismů. Zpráva se rovněž zabývá dopadem tohoto nařízení na svobodu projevu a informací. V případě potřeby ke zprávě připojí legislativní návrhy. Členské státy poskytnou Komisi informace, které jsou pro vypracování zprávy nezbytné.

Pozměňovací návrh    123

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Použije se ode dne [šest měsíců po vstupu v platnost].

Použije se ode dne [18 měsíců po vstupu v platnost].

Pozměňovací návrh    124

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Podle článku 4 nařízení (EU)…1 musí adresát příkazu k odstranění odstranit teroristický obsah nebo znemožnit přístup k němu, a to do jedné hodiny od přijetí příkazu k odstranění od příslušného orgánu.

Podle článku 4 nařízení (EU)…16 musí adresát příkazu k odstranění odstranit teroristický obsah nebo znemožnit přístup k němu, a to ve lhůtě stanovené příslušným orgánem.

__________________

__________________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci šíření teroristického obsahu online (Úř. věst. L …).

16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci šíření teroristického obsahu online (Úř. věst. L …).

Pozměňovací návrh    125

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V souladu s článkem 7 nařízení (EU) …2 musí adresáti na žádost příslušných orgánů nebo soudů uchovat obsah i související údaje, které byly odstraněny nebo k nimž byl znemožněn přístup, po dobu nejméně šesti měsíců.

V souladu s článkem 7 nařízení (EU)17, musí adresáti na žádost příslušných orgánů, soudů nebo poskytovatele obsahu za účelem nápravy stížností podle mechanismu popsaného v článku 10 uchovat obsah i související údaje, které byly odstraněny nebo k nimž byl znemožněn přístup, po dobu nejméně šesti měsíců.

__________________

__________________

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci šíření teroristického obsahu online (Úř. věst. L …).

17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci šíření teroristického obsahu online (Úř. věst. L …).

Pozměňovací návrh    126

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl B – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

B  Obsah, který má být odstraněn nebo k němuž má být znemožněn přístup během jedné hodiny:

B  Obsah, který má být během lhůty stanovené příslušným orgánem odstraněn nebo k němuž má být znemožněn přístup:

Pozměňovací návrh    127

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl B – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

URL a jakékoli další informace umožňující identifikaci a přesnou lokalizaci uvedeného obsahu:

URL a jakékoli další informace včetně snímku obrazovky zachycujícího daný obsah, pokud je k dispozici, umožňující identifikaci a přesnou lokalizaci uvedeného obsahu:

Pozměňovací návrh    128

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl B – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Další informace o důvodech, proč je obsah považován za teroristický (nepovinné):

Další informace o důvodech, proč je obsah považován za teroristický (nepovinné): v souladu s vnitrostátními právními předpisy, možnosti napadnout rozhodnutí včetně formálních požadavků, popis dalších kroků postupu a související časové rámce:

Pozměňovací návrh    129

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl G – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Informace o příslušném orgánu či soudu, lhůtách a postupech v případě napadení příkazu k odstranění:

Informace o příslušném orgánu či soudu, lhůtách a postupech včetně formálních požadavků v případě napadení příkazu k odstranění:

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Prevence šíření teroristického obsahu online

Referenční údaje

COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

22.10.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

22.10.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Julia Reda

24.9.2018

Projednání ve výboru

21.1.2019

21.2.2019

 

 

Datum přijetí

4.3.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

28

0

2

Členové přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Lucy Anderson, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Jasenko Selimovic, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Emma McClarkin, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Kerstin Westphal

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, John Howarth, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Jude Kirton-Darling, Andrey Kovatchev, Andrey Novakov, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

28

+

ALDE

Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Emma McClarkin

ENF

Mylène Troszczynski

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Andrey Novakov, Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Vladimir Urutchev

S&D

Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, John Howarth, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Kathleen Van Brempt, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

2

0

EFDD

Marco Zullo

ENF

John Stuart Agnew

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Prevence šíření teroristického obsahu online

Referenční údaje

COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)

Datum předložení EP

12.9.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

22.10.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

22.10.2018

IMCO

22.10.2018

CULT

22.10.2018

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ITRE

9.10.2018

 

 

 

Přidružené výbory

       Datum oznámení na zasedání

CULT

31.1.2019

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Daniel Dalton

3.12.2018

 

 

 

Předchozí zpravodajové

Helga Stevens

 

 

 

Projednání ve výboru

10.10.2018

4.2.2019

11.3.2019

8.4.2019

Datum přijetí

8.4.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

35

1

8

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Daniel Dalton, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Josef Weidenholzer, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Gérard Deprez, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Ana Miranda, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Geoffrey Van Orden

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Thierry Cornillet, Arnaud Danjean, Ashley Fox, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Stefan Gehrold, Karin Kadenbach, Jérôme Lavrilleux, Jasenko Selimovic, Ernest Urtasun, Sabine Verheyen, Rainer Wieland

Datum předložení

9.4.2019


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

35

+

ALDE

Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Ashley Fox, Helga Stevens, Geoffrey Van Orden

PPE

Asim Ademov, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Arnaud Danjean, Rachida Dati, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Stefan Gehrold, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Sabine Verheyen, Rainer Wieland

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Ana Gomes, Karin Kadenbach, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

1

-

ENF

Auke Zijlstra

8

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Heinz K. Becker

S&D

Dietmar Köster

VERTS/ALE

Eva Joly, Ana Miranda, Judith Sargentini, Ernest Urtasun

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 15. dubna 2019Právní upozornění