Procedure : 2018/0331(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0193/2019

Ingediende teksten :

A8-0193/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 17/04/2019 - 16.14
CRE 17/04/2019 - 16.14

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0421

VERSLAG     ***I
PDF 615kWORD 213k
9.4.2019
PE 632.028v04-00 A8-0193/2019

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud

(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Daniel Dalton

Rapporteur voor advies (*):

Julie Ward, Commissie cultuur en onderwijs

(*)  Procedure met medeverantwoordelijke commissies – artikel 54 van het Reglement

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 ADVIES VAN DE Commissie cultuur en onderwijs
 ADVIES VAN DE Commissie interne markt en consumentenbescherming
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud

(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0640),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0405/2018),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het gemotiveerde advies dat in het kader van protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid is uitgebracht door de Tsjechische Kamer van Afgevaardigden, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 12 december 2018(1),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en de adviezen van de Commissie cultuur en onderwijs en de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A8-0193/2019),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

ter voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud

voor het aanpakken van de verspreiding van terroristische online-inhoud

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  Deze verordening heeft tot doel te zorgen voor de goede werking van de digitale eengemaakte markt in een open en democratische samenleving, door misbruik van hostingdiensten voor terroristische doeleinden te voorkomen. De werking van de digitale eengemaakte markt moet worden verbeterd door aanbieders van hostingdiensten meer rechtszekerheid te bieden, het vertrouwen van de gebruikers in de onlineomgeving te vergroten en de waarborgen voor de vrijheid van meningsuiting en van informatie solider te maken.

(1)  Deze verordening heeft tot doel te zorgen voor de goede werking van de digitale eengemaakte markt in een open en democratische samenleving, door misbruik van hostingdiensten voor terroristische doeleinden aan te pakken en bij te dragen tot de openbare veiligheid in Europese samenlevingen. De werking van de digitale eengemaakte markt moet worden verbeterd door aanbieders van hostingdiensten meer rechtszekerheid te bieden, het vertrouwen van de gebruikers in de onlineomgeving te vergroten en de waarborgen voor de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie en ideeën in een open en democratische samenleving, evenals de vrijheid en het pluralisme van de media solider te maken.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis)  De regulering van aanbieders van hostingdiensten kan slechts een aanvulling vormen op de strategieën van de lidstaten om terrorisme aan te pakken, waarin de nadruk moet liggen op offline-maatregelen zoals investeringen in sociaal werk, deradicaliseringsinitiatieven en samenwerking met de getroffen gemeenschappen, teneinde radicalisering in de samenleving op een duurzame manier te voorkomen.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 ter)  Terroristische online-inhoud vormt een onderdeel van het grotere probleem van illegale online-inhoud, dat andere vormen van inhoud omvat, zoals de seksuele uitbuiting van kinderen, illegale handelspraktijken en inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten. Terroristische en andere criminele organisaties handelen vaak in illegale inhoud om geld wit te wassen en fondsen te werven om hun illegale activiteiten te financieren. Dit probleem vereist een combinatie van wetgevings-, niet-wetgevings- en vrijwillige maatregelen op basis van samenwerking tussen de autoriteiten en aanbieders, waarbij de grondrechten volledig worden geëerbiedigd. Hoewel de dreiging van illegale online-inhoud is verminderd door succesvolle initiatieven zoals de door de industrie aangestuurde gedragscode voor het bestrijden van illegale haatzaaiende uitlatingen op het internet en "WEePROTECT Global Alliance to end child sexual abuse online", is het noodzakelijk om een wetgevingskader te scheppen voor de grensoverschrijdende samenwerking tussen de nationale regelgevende instanties om illegale inhoud te verwijderen.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  Aanbieders van hostingdiensten die op het internet actief zijn, spelen een essentiële rol in de digitale economie doordat zij ondernemingen en burgers met elkaar verbinden en het publieke debat en de verspreiding en ontvangst van informatie, meningen en ideeën faciliteren, hetgeen een aanzienlijke bijdrage levert aan innovatie, economische groei en het scheppen van banen in de Unie. Hun diensten worden echter in bepaalde gevallen door derden misbruikt om illegale activiteiten online uit te voeren. Bijzonder zorgwekkend is het misbruik van aanbieders van hostingdiensten door terroristische groeperingen en hun aanhangers om terroristische online-inhoud te verspreiden en hun boodschap uit te dragen, te radicaliseren en te werven en terroristische activiteiten te faciliteren en aan te sturen.

(2)  Aanbieders van hostingdiensten die op het internet actief zijn, spelen een essentiële rol in de digitale economie doordat zij ondernemingen en burgers met elkaar verbinden, leermogelijkheden bieden en het publieke debat en de verspreiding en ontvangst van informatie, meningen en ideeën faciliteren, hetgeen een aanzienlijke bijdrage levert aan innovatie, economische groei en het scheppen van banen in de Unie. Hun diensten worden echter in bepaalde gevallen door derden misbruikt om illegale activiteiten online uit te voeren. Bijzonder zorgwekkend is het misbruik van aanbieders van hostingdiensten door terroristische groeperingen en hun aanhangers om terroristische online-inhoud te verspreiden en hun boodschap uit te dragen, te radicaliseren en te werven en terroristische activiteiten te faciliteren en aan te sturen.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  De aanwezigheid van terroristische online-inhoud heeft ernstige negatieve gevolgen voor de gebruikers, de burgers en de samenleving in het algemeen alsook voor de aanbieders van onlinediensten die dergelijke inhoud hosten, omdat hierdoor het vertrouwen van hun gebruikers wordt ondermijnd en hun bedrijfsmodellen worden geschaad. Aanbieders van onlinediensten hebben, gezien hun centrale rol en de technologische middelen en mogelijkheden die met de door hen verleende diensten gepaard gaan, een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid om hun diensten te beschermen tegen misbruik door terroristen en om te helpen bij de bestrijding van terroristische inhoud die via hun diensten wordt verspreid.

(3)  De aanwezigheid van terroristische online-inhoud is weliswaar niet de enige factor, maar is een katalysator gebleken voor de radicalisering van personen die terroristische daden hebben begaan, en heeft derhalve ernstige negatieve gevolgen voor de gebruikers, de burgers en de samenleving in het algemeen alsook voor de aanbieders van onlinediensten die dergelijke inhoud hosten, omdat hierdoor het vertrouwen van hun gebruikers wordt ondermijnd en hun bedrijfsmodellen worden geschaad. Aanbieders van onlinediensten hebben, gezien hun centrale rol en in verhouding tot de technologische middelen en mogelijkheden die met de door hen verleende diensten gepaard gaan, een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid om hun diensten te beschermen tegen misbruik door terroristen en om de bevoegde autoriteiten te helpen bij de bestrijding van terroristische inhoud die via hun diensten wordt verspreid, zonder het fundamentele belang van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie en ideeën in een open en democratische samenleving, uit het oog te verliezen.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  De inspanningen op het niveau van de Unie om terroristische online-inhoud te bestrijden, die in 2015 begonnen met een kader voor vrijwillige samenwerking tussen lidstaten en aanbieders van hostingdiensten, moeten worden aangevuld met een duidelijk wetgevingskader teneinde terroristische online-inhoud nog minder toegankelijk te maken en een snel om zich heen grijpend probleem adequaat aan te pakken. Dit wetgevingskader wil voortbouwen op de vrijwillige inspanningen, die zijn versterkt door Aanbeveling (EU) 2018/334 van de Commissie7, en is een reactie op de oproep van het Europees Parlement om de maatregelen tegen illegale en schadelijke inhoud aan te scherpen, en de oproep van de Europese Raad om de automatische detectie en verwijdering van inhoud die tot terroristische daden aanzet, te verbeteren.

(4)  De inspanningen op het niveau van de Unie om terroristische online-inhoud te bestrijden, die in 2015 begonnen met een kader voor vrijwillige samenwerking tussen lidstaten en aanbieders van hostingdiensten, moeten worden aangevuld met een duidelijk wetgevingskader teneinde terroristische online-inhoud nog minder toegankelijk te maken en een snel om zich heen grijpend probleem adequaat aan te pakken. Dit wetgevingskader wil voortbouwen op de vrijwillige inspanningen, die zijn versterkt door Aanbeveling (EU) 2018/334 van de Commissie7, en is een reactie op de oproep van het Europees Parlement om de maatregelen tegen illegale en schadelijke inhoud aan te scherpen, overeenkomstig het uit Richtlijn 2000/31/EG voortvloeiende horizontale kader, en de oproep van de Europese Raad om de detectie en verwijdering van inhoud die tot terroristische daden aanzet, te verbeteren.

__________________

__________________

7 Aanbeveling (EU) 2018/334 van de Commissie van 1 maart 2018 over maatregelen om illegale online-inhoud effectief te bestrijden (PB L 63 van 6.3.2018, blz. 50).

7 Aanbeveling (EU) 2018/334 van de Commissie van 1 maart 2018 over maatregelen om illegale online-inhoud effectief te bestrijden (PB L 63 van 6.3.2018, blz. 50).

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  De toepassing van deze verordening mag geen afbreuk doen aan de toepassing van artikel 14 van Richtlijn 2000/31/EG8. Met name mogen door de aanbieder van hostingdiensten in overeenstemming met deze verordening genomen maatregelen, waaronder alle proactieve maatregelen, op zich niet ertoe leiden dat die dienstverlener de vrijstelling van aansprakelijkheid verliest waarin die bepaling voorziet. Deze verordening laat de bevoegdheden van nationale autoriteiten en rechterlijke instanties onverlet om aanbieders van hostingdiensten aansprakelijk te stellen in specifieke gevallen waarin niet is voldaan aan de in artikel 14 van Richtlijn 2000/31/EG vastgestelde voorwaarden voor vrijstelling van aansprakelijkheid.

(5)  De toepassing van deze verordening mag geen afbreuk doen aan de toepassing van Richtlijn 2000/31/EG8. Deze verordening laat de bevoegdheden van nationale autoriteiten en rechterlijke instanties onverlet om aanbieders van hostingdiensten aansprakelijk te stellen in specifieke gevallen waarin niet is voldaan aan de in Richtlijn 2000/31/EG vastgestelde voorwaarden voor vrijstelling van aansprakelijkheid.

__________________

__________________

8 Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt ("richtlijn inzake elektronische handel") (PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1).

8 Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt ("richtlijn inzake elektronische handel") (PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1).

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  De regels ter voorkoming van het misbruik van hostingdiensten voor de verspreiding van terroristische online-inhoud teneinde de goede werking van de interne markt te waarborgen, worden in deze verordening vastgesteld met volledige eerbiediging van de grondrechten die zijn beschermd in de rechtsorde van de Unie, en meer bepaald die welke zijn verankerd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

(6)  De regels voor het aanpakken van misbruik van hostingdiensten voor de verspreiding van illegale terroristische online-inhoud teneinde de goede werking van de interne markt te waarborgen, worden in deze verordening vastgesteld en moeten volledig stroken met de grondrechten die zijn beschermd in de rechtsorde van de Unie, en meer bepaald die welke zijn verankerd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  Deze verordening draagt bij aan de bescherming van de openbare veiligheid en creëert passende en solide waarborgen om de bescherming van de grondrechten in kwestie te garanderen. Dit omvat het recht op eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens, het recht op doeltreffende rechtsbescherming, het recht op vrijheid van meningsuiting, waaronder de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie, de vrijheid van ondernemerschap en het beginsel van non-discriminatie. De bevoegde autoriteiten en de aanbieders van hostingdiensten mogen alleen maatregelen vaststellen die noodzakelijk, passend en evenredig zijn in een democratische samenleving, waarbij zij rekening houden met het bijzondere belang dat wordt gehecht aan de vrijheid van meningsuiting en van informatie, die één van de essentiële fundamenten van een pluralistische, democratische samenleving is en één van de waarden waarop de Unie is gegrondvest. Maatregelen die een inmenging vormen in de vrijheid van meningsuiting en van informatie moeten strikt afgebakend zijn, in die zin dat ze moeten dienen om de verspreiding van terroristische inhoud te voorkomen, maar zonder dat dit afbreuk doet aan het recht op rechtmatige wijze kennis te nemen en te geven van informatie, rekening houdend met de centrale rol van aanbieders van hostingdiensten bij het faciliteren van het publieke debat en de verspreiding en ontvangst van feiten, meningen en ideeën overeenkomstig de wet.

(7)  Deze verordening heeft tot doel bij te dragen aan de bescherming van de openbare veiligheid en moet zorgen voor de totstandbrenging van passende en solide waarborgen om de bescherming van de grondrechten in kwestie te garanderen. Dit omvat het recht op eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens, het recht op doeltreffende rechtsbescherming, het recht op vrijheid van meningsuiting, waaronder de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie, de vrijheid van ondernemerschap en het beginsel van non-discriminatie. De bevoegde autoriteiten en de aanbieders van hostingdiensten mogen alleen maatregelen vaststellen die noodzakelijk, passend en evenredig zijn in een democratische samenleving, waarbij zij rekening houden met het bijzondere belang dat wordt gehecht aan de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie en ideeën, het recht op eerbiediging van het privéleven en van het familie- en gezinsleven, en het recht op bescherming van persoonsgegevens, die behoren tot de essentiële fundamenten van een pluralistische, democratische samenleving en tot de waarden waarop de Unie is gegrondvest. Maatregelen mogen geen inmenging vormen in de vrijheid van meningsuiting en van informatie en moeten in de mate van het mogelijke dienen om de verspreiding van terroristische inhoud aan te pakken aan de hand van een strikt afgebakende aanpak, maar zonder dat dit afbreuk doet aan het recht op rechtmatige wijze kennis te nemen en te geven van informatie, rekening houdend met de centrale rol van aanbieders van hostingdiensten bij het faciliteren van het publieke debat en de verspreiding en ontvangst van feiten, meningen en ideeën overeenkomstig de wet. Doeltreffende maatregelen ter bestrijding van onlineterrorisme en het beschermen van de vrijheid van meningsuiting zijn geen tegenstrijdige doelstellingen, maar vullen elkaar juist aan en versterken elkaar.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  Het recht op een doeltreffende voorziening in rechte is vastgelegd in artikel 19 VEU en artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Elke natuurlijke of rechtspersoon heeft recht op een doeltreffende voorziening in rechte voor de bevoegde nationale rechterlijke instantie tegen overeenkomstig deze verordening genomen maatregelen die een negatief effect kunnen hebben op de rechten van die persoon. Het recht omvat met name de mogelijkheid voor aanbieders van hostingdiensten en aanbieders van inhoud om verwijderingsbevelen daadwerkelijk te betwisten voor de rechterlijke instantie van de lidstaat waarvan de autoriteiten het verwijderingsbevel hebben uitgevaardigd.

(8)  Het recht op een doeltreffende voorziening in rechte is vastgelegd in artikel 19 VEU en artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Elke natuurlijke of rechtspersoon heeft recht op een doeltreffende voorziening in rechte voor de bevoegde nationale rechterlijke instantie tegen overeenkomstig deze verordening genomen maatregelen die een negatief effect kunnen hebben op de rechten van die persoon. Het recht omvat met name de mogelijkheid voor aanbieders van hostingdiensten en aanbieders van inhoud om verwijderingsbevelen daadwerkelijk te betwisten voor de rechterlijke instantie van de lidstaat waarvan de autoriteiten het verwijderingsbevel hebben uitgevaardigd, alsook mogelijkheden voor aanbieders van inhoud om de door de aanbieder van hostingdiensten genomen specifieke maatregelen te betwisten.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  Om duidelijkheid te verschaffen over de maatregelen die zowel aanbieders van hostingdiensten als bevoegde autoriteiten moeten nemen om de verspreiding van terroristische online-inhoud te voorkomen, moet deze verordening een definitie van terroristische inhoud vaststellen met het oog op preventieve doeleinden, op basis van de definitie van terroristische misdrijven van Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees Parlement en de Raad9. Omdat de schadelijkste terroristische onlinepropaganda moet worden aangepakt, moet de definitie slaan op materiaal en informatie die aanzetten tot het plegen van terroristische misdrijven of het bijdragen aan terroristische misdrijven, of dit aanmoedigen of verdedigen, die instructies geven voor het plegen van dergelijke misdrijven of het deelnemen aan activiteiten van een terroristische groepering bevorderen. Dergelijke informatie omvat met name tekst, beelden, geluidsopnamen en videobestanden. Bij de beoordeling of inhoud terroristische inhoud is in de zin van deze verordening, moeten bevoegde autoriteiten en aanbieders van hostingdiensten rekening houden met factoren zoals de aard en de formulering van de verklaringen, de context waarin de verklaringen zijn afgelegd en hun potentieel om schadelijke gevolgen teweeg te brengen, waardoor de veiligheid van personen in gevaar komt. Het feit dat het materiaal geproduceerd is door, toe te rekenen is aan of verspreid is namens een terroristische organisatie of persoon die op de EU-terroristenlijst is geplaatst, is een belangrijke factor in de beoordeling. Inhoud die voor educatieve, journalistieke of onderzoeksdoeleinden wordt verspreid, moet adequaat worden beschermd. Voorts mag de uiting van radicale, polemische of controversiële standpunten in het publieke debat over gevoelige politieke vraagstukken niet als terroristische inhoud worden beschouwd.

(9)  Om duidelijkheid te verschaffen over de maatregelen die zowel aanbieders van hostingdiensten als bevoegde autoriteiten moeten nemen om de verspreiding van terroristische online-inhoud aan te pakken, moet deze verordening een definitie van terroristische inhoud vaststellen met het oog op preventieve doeleinden, op basis van de definitie van terroristische misdrijven van Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees Parlement en de Raad9. Omdat de schadelijkste terroristische online-inhoud moet worden aangepakt, moet de definitie slaan op materiaal dat aanzet tot het plegen van terroristische misdrijven of het bijdragen aan terroristische misdrijven, of daartoe aanspoort, of het deelnemen aan activiteiten van een terroristische groepering bevordert, waardoor het gevaar ontstaat dat een of meer van deze misdrijven worden gepleegd. De definitie moet ook betrekking hebben op inhoud die richtsnoeren omvat voor het vervaardigen en gebruiken van explosieven, vuurwapens of andere wapens of schadelijke of gevaarlijke stoffen, evenals chemische, biologische, radiologische en nucleaire stoffen (CBRN), of richtsnoeren op het gebied van andere methoden en technieken, met inbegrip van de selectie van doelwitten, met als doel het plegen van terroristische misdrijven. Dergelijke informatie omvat met name tekst, beelden, geluidsopnamen en videobestanden. Bij de beoordeling of inhoud terroristische inhoud is in de zin van deze verordening, moeten bevoegde autoriteiten en aanbieders van hostingdiensten rekening houden met factoren zoals de aard en de formulering van de verklaringen, de context waarin de verklaringen zijn afgelegd en hun potentieel om schadelijke gevolgen teweeg te brengen, waardoor de veiligheid van personen in gevaar komt. Het feit dat het materiaal geproduceerd is door, toe te rekenen is aan of verspreid is namens een terroristische organisatie of persoon die op de EU-terroristenlijst is geplaatst, is een belangrijke factor in de beoordeling. Inhoud die voor educatieve, journalistieke of onderzoeksdoeleinden of in het kader van voorlichtingsactiviteiten op het gebied van de bestrijding van terroristische activiteiten wordt verspreid, moet adequaat worden beschermd. Met name in gevallen waarin de aanbieder van inhoud een redactionele verantwoordelijkheid draagt, moet bij elk besluit over de verwijdering van het verspreide materiaal rekening worden gehouden met de journalistieke normen die in overeenstemming met het recht van de Unie en het Handvest van de grondrechten zijn vastgesteld in de pers- of mediawetgeving. Voorts mag de uiting van radicale, polemische of controversiële standpunten in het publieke debat over gevoelige politieke vraagstukken niet als terroristische inhoud worden beschouwd.

_________________

_________________

9 Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 inzake terrorismebestrijding en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad en tot wijziging van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad (PB L 88 van 31.3.2017, blz. 6).

9 Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 inzake terrorismebestrijding en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad en tot wijziging van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad (PB L 88 van 31.3.2017, blz. 6).

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  Om van toepassing te zijn op onlinehostingdiensten waarop terroristische inhoud wordt verspreid, moet deze verordening van toepassing zijn op diensten van de informatiemaatschappij die op verzoek van een afnemer van de dienst door hem verstrekte informatie opslaan en de opgeslagen informatie aan derden beschikbaar stellen, ongeacht of deze activiteit louter technisch, automatisch en passief is. Dergelijke aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij omvatten bijvoorbeeld socialemediaplatforms, videostreamingdiensten, diensten voor het delen van video- en audiobestanden en beelden, bestandsdeling en andere clouddiensten in zoverre daarmee de informatie aan derden beschikbaar wordt gesteld, en websites waarop gebruikers opmerkingen of beoordelingen kunnen posten. De verordening moet ook van toepassing zijn op aanbieders van hostingdiensten die buiten de Unie zijn gevestigd maar diensten aanbieden in de Unie, aangezien een aanzienlijk deel van de aanbieders van hostingdiensten die aan terroristische inhoud op hun diensten zijn blootgesteld, in derde landen gevestigd zijn. Dit moet ervoor zorgen dat alle ondernemingen die in de digitale eengemaakte markt actief zijn, dezelfde vereisten moeten naleven, ongeacht het land van vestiging. Om te bepalen of een dienstverlener diensten aanbiedt in de Unie, moet worden nagegaan of de dienstverlener rechtspersonen of natuurlijke personen in een of meer lidstaten in staat stelt om zijn diensten te gebruiken. De loutere toegankelijkheid van de website van een dienstverlener of van een e-mailadres en van andere contactgegevens in een of meer lidstaten mag op zich echter niet volstaan als voorwaarde voor de toepassing van deze verordening.

(10)  Om van toepassing te zijn op onlinehostingdiensten waarop terroristische inhoud wordt verspreid, moet deze verordening van toepassing zijn op diensten van de informatiemaatschappij die op verzoek van een afnemer van de dienst door hem verstrekte informatie opslaan en de opgeslagen informatie aan het publiek beschikbaar stellen, ongeacht of deze activiteit louter technisch, automatisch en passief is. Dergelijke aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij omvatten bijvoorbeeld socialemediaplatforms, videostreamingdiensten, diensten voor het delen van video- en audiobestanden en beelden, bestandsdeling en andere clouddiensten in zoverre daarmee de informatie aan het publiek beschikbaar wordt gesteld, en websites waarop gebruikers opmerkingen of beoordelingen kunnen posten. De verordening moet ook van toepassing zijn op aanbieders van hostingdiensten die buiten de Unie zijn gevestigd maar diensten aanbieden in de Unie, aangezien een aanzienlijk deel van de aanbieders van hostingdiensten die aan terroristische inhoud op hun diensten zijn blootgesteld, in derde landen gevestigd zijn. Dit moet ervoor zorgen dat alle ondernemingen die in de digitale eengemaakte markt actief zijn, dezelfde vereisten moeten naleven, ongeacht het land van vestiging. Om te bepalen of een dienstverlener diensten aanbiedt in de Unie, moet worden nagegaan of de dienstverlener rechtspersonen of natuurlijke personen in een of meer lidstaten in staat stelt om zijn diensten te gebruiken. De loutere toegankelijkheid van de website van een dienstverlener of van een e-mailadres en van andere contactgegevens in een of meer lidstaten mag op zich echter niet volstaan als voorwaarde voor de toepassing van deze verordening. De verordening mag niet van toepassing zijn op clouddiensten, met inbegrip van business-to-business clouddiensten, waarvoor de dienstverlener geen contractuele rechten heeft met betrekking tot de vraag welke inhoud wordt opgeslagen, hoe deze wordt verwerkt of hoe deze door zijn klanten of door de eindgebruikers van die klanten voor het publiek beschikbaar wordt gesteld, en waarbij de dienstverlener niet over de technische mogelijkheid beschikt om door zijn klanten of eindgebruikers van zijn diensten opgeslagen specifieke inhoud te verwijderen.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Een wezenlijke band met de Unie moet relevant zijn om het toepassingsgebied van deze verordening te bepalen. Deze wezenlijke band met de Unie moet worden geacht te bestaan wanneer de dienstverlener een vestiging in de Unie heeft of, als dat niet het geval is, op basis van het bestaan van een aanzienlijk aantal gebruikers in een of meer lidstaten, of het richten van activiteiten op een of meer lidstaten. Of de activiteiten op een of meer lidstaten zijn gericht, kan worden bepaald aan de hand van alle relevante omstandigheden, waaronder factoren zoals het gebruik van een taal of een munteenheid die in die lidstaat algemeen gangbaar is, of de mogelijkheid goederen of diensten te bestellen. Dat de activiteiten op een lidstaat zijn gericht, kan ook blijken uit de beschikbaarheid van een applicatie in de desbetreffende nationale applicationstore, het maken van lokale reclame of reclame in de taal die in die lidstaat gangbaar is, of het beheren van klantenrelaties, bijvoorbeeld door het aanbieden van een klantenservice in de taal die in die lidstaat algemeen gangbaar is. Een wezenlijke band moet ook worden aangenomen wanneer een dienstverlener zijn activiteiten op een of meer lidstaten richt zoals bepaald in artikel 17, lid 1, onder c), van Verordening (EG) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad10. Anderzijds kan het verlenen van de dienst met het oog op de loutere naleving van het discriminatieverbod dat in Verordening (EU) nr. 2018/302 van het Europees Parlement en de Raad11 is neergelegd, op die grond alleen niet worden beschouwd als het richten van activiteiten op een bepaald grondgebied in de Unie.

(11)  Een wezenlijke band met de Unie moet relevant zijn om het toepassingsgebied van deze verordening te bepalen. Deze wezenlijke band met de Unie moet worden geacht te bestaan wanneer de dienstverlener een vestiging in de Unie heeft of, als dat niet het geval is, op basis van het bestaan van een aanzienlijk aantal gebruikers in een of meer lidstaten, of het richten van activiteiten op een of meer lidstaten. Of de activiteiten op een of meer lidstaten zijn gericht, kan worden bepaald aan de hand van alle relevante omstandigheden, waaronder factoren zoals het gebruik van een taal of een munteenheid die in die lidstaat algemeen gangbaar is. Dat de activiteiten op een lidstaat zijn gericht, kan ook blijken uit de beschikbaarheid van een applicatie in de desbetreffende nationale applicationstore, het maken van lokale reclame of reclame in de taal die in die lidstaat gangbaar is, of het beheren van klantenrelaties, bijvoorbeeld door het aanbieden van een klantenservice in de taal die in die lidstaat algemeen gangbaar is. Een wezenlijke band moet ook worden aangenomen wanneer een dienstverlener zijn activiteiten op een of meer lidstaten richt zoals bepaald in artikel 17, lid 1, onder c), van Verordening (EG) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad10. Anderzijds kan het verlenen van de dienst met het oog op de loutere naleving van het discriminatieverbod dat in Verordening (EU) 2018/302 van het Europees Parlement en de Raad11 is neergelegd, op die grond alleen niet worden beschouwd als het richten van activiteiten op een bepaald grondgebied in de Unie.

_________________

_________________

10 Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB L 351 van 20.12.2012, blz. 1).

10 Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB L 351 van 20.12.2012, blz. 1).

11 Verordening (EU) 2018/302 van het Europees Parlement en de Raad van 28 februari 2018 inzake de aanpak van ongerechtvaardigde geoblocking en andere vormen van discriminatie van klanten op grond van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging in de interne markt, en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 2006/2004 en (EU) 2017/2394 en Richtlijn 2009/22/EG (PB L 601 van 2.3.2018, blz. 1).

11 Verordening (EU) 2018/302 van het Europees Parlement en de Raad van 28 februari 2018 inzake de aanpak van ongerechtvaardigde geoblocking en andere vormen van discriminatie van klanten op grond van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging in de interne markt, en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 2006/2004 en (EU) 2017/2394 en Richtlijn 2009/22/EG (PB L 601 van 2.3.2018, blz. 1).

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Aanbieders van hostingdiensten moeten bepaalde zorgplichten nakomen om de verspreiding van terroristische inhoud op hun diensten te voorkomen. Deze zorgplichten mogen niet neerkomen op een algemene toezichtverplichting. Zorgplichten moeten inhouden dat aanbieders van hostingdiensten bij de toepassing van deze verordening op zorgvuldige, evenredige en niet-discriminerende wijze moeten handelen ten aanzien van inhoud die zij opslaan, met name wanneer zij hun eigen voorwaarden toepassen, teneinde te voorkomen dat inhoud wordt verwijderd die geen terroristische inhoud is. De verwijdering of het onmogelijk maken van de toegang moet plaatsvinden met eerbiediging van de vrijheid van meningsuiting en van informatie.

(12)  Aanbieders van hostingdiensten moeten bepaalde zorgplichten nakomen om de verspreiding van terroristische inhoud op hun diensten onder het publiek aan te pakken. Deze zorgplichten mogen niet neerkomen op een algemene verplichting voor aanbieders van hostingdiensten om toezicht te houden op de informatie die zij opslaan, noch op een algemene verplichting om actief op zoek te gaan naar feiten of zaken die wijzen op illegale activiteiten. Zorgplichten moeten inhouden dat aanbieders van hostingdiensten bij de toepassing van deze verordening op transparante, zorgvuldige, evenredige en niet-discriminerende wijze moeten handelen ten aanzien van inhoud die zij opslaan, met name wanneer zij hun eigen voorwaarden toepassen, teneinde te voorkomen dat inhoud wordt verwijderd die geen terroristische inhoud is. De verwijdering of het onmogelijk maken van de toegang moet plaatsvinden met eerbiediging van de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie en ideeën in een open en democratische samenleving, alsook van de vrijheid en het pluralisme van de media.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  De procedure en verplichtingen die voortvloeien uit wettelijke bevelen waarin aanbieders van hostingdiensten na een beoordeling door de bevoegde autoriteiten wordt gevraagd terroristische inhoud te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken, moeten worden geharmoniseerd. De lidstaten moeten vrij blijven in de keuze van de bevoegde autoriteiten en kunnen administratieve instanties, rechtshandhavingsautoriteiten of rechterlijke instanties met deze taak belasten. Gezien de snelheid waarmee terroristische inhoud via onlinediensten wordt verspreid, legt deze bepaling aanbieders van hostingdiensten de verplichting op te garanderen dat in het verwijderingsbevel geïdentificeerde terroristische inhoud binnen één uur na ontvangst van het verwijderingsbevel wordt verwijderd of dat de toegang daartoe onmogelijk wordt gemaakt. Het zijn de aanbieders van hostingdiensten die besluiten of zij de inhoud in kwestie verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk maken voor gebruikers in de Unie.

(13)  De procedure en verplichtingen die voortvloeien uit verwijderingsbevelen waarin aanbieders van hostingdiensten na een beoordeling door de bevoegde autoriteiten wordt gevraagd terroristische inhoud te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken, moeten worden geharmoniseerd. De lidstaten moeten vrij blijven in de keuze van de bevoegde autoriteiten en kunnen een rechterlijke instantie of een functioneel onafhankelijke administratieve instantie of rechtshandhavingsautoriteit met deze taak belasten. Gezien de snelheid waarmee terroristische inhoud via onlinediensten wordt verspreid, legt deze bepaling aanbieders van hostingdiensten de verplichting op te garanderen dat in het verwijderingsbevel geïdentificeerde terroristische inhoud binnen één uur na ontvangst van het verwijderingsbevel wordt verwijderd of dat de toegang daartoe onmogelijk wordt gemaakt.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  De bevoegde autoriteit moet het verwijderingsbevel rechtstreeks aan de geadresseerde en het contactpunt zenden met elektronische middelen die een schriftelijk bewijs kunnen genereren op zodanige wijze dat de dienstverlener de authenticiteit kan vaststellen, met vermelding van de datum en het tijdstip van verzending en ontvangst van het bevel, bijvoorbeeld via beveiligde e-mail en platformen of andere beveiligde kanalen, met inbegrip van die welke door de dienstverlener beschikbaar worden gesteld, overeenkomstig de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens. Dit vereiste kan met name worden nageleefd door het gebruik van gekwalificeerde diensten voor elektronisch aangetekende bezorging in de zin van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad12.

(14)  De bevoegde autoriteit moet het verwijderingsbevel rechtstreeks aan het contactpunt van de aanbieder van hostingdiensten en, indien de hoofdvestiging van de aanbieder van hostingdiensten zich in een andere lidstaat bevindt, aan de bevoegde autoriteit van die lidstaat zenden met elektronische middelen die een schriftelijk bewijs kunnen genereren op zodanige wijze dat de dienstverlener de authenticiteit kan vaststellen, met vermelding van de datum en het tijdstip van verzending en ontvangst van het bevel, bijvoorbeeld via beveiligde e-mail en platformen of andere beveiligde kanalen, met inbegrip van die welke door de dienstverlener beschikbaar worden gesteld, overeenkomstig de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens. Dit vereiste kan met name worden nageleefd door het gebruik van gekwalificeerde diensten voor elektronisch aangetekende bezorging in de zin van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad12.

__________________

__________________

12 Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).

12 Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  Doorverwijzingen door de bevoegde autoriteiten of Europol vormen een doeltreffende en snelle manier om aanbieders van hostingdiensten bewust te maken van specifieke inhoud binnen hun diensten. Dit mechanisme om aanbieders van hostingdiensten te waarschuwen voor informatie die als terroristische inhoud kan worden beschouwd, opdat de aanbieder vrijwillig nagaat of die inhoud verenigbaar is met zijn eigen voorwaarden, moet beschikbaar blijven naast de verwijderingsbevelen. Het is van belang dat aanbieders van hostingdiensten dergelijke doorverwijzingen bij voorrang beoordelen en snel feedback geven over de genomen maatregelen. Het blijft de aanbieder van hostingdiensten die uiteindelijk besluit of hij inhoud al dan niet verwijdert omdat die niet verenigbaar is met zijn voorwaarden. Bij de uitvoering van deze verordening met betrekking tot doorverwijzingen blijft het mandaat van Europol overeenkomstig Verordening (EU) 2016/79413 onverlet.

Schrappen

__________________

 

13 Verordening (EU) 2016/794 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot vervanging en intrekking van de Besluiten 2009/371/JBZ, 2009/934/JBZ, 2009/935/JBZ, 2009/936/JBZ en 2009/968/JBZ van de Raad (PB L 135 van 24.5.2016, blz. 53).

 

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  Gezien de omvang en snelheid die nodig zijn om terroristische inhoud doeltreffend te identificeren en te verwijderen, zijn evenredige proactieve maatregelen, onder meer met gebruikmaking van automatische middelen in bepaalde gevallen, een essentieel onderdeel in de strijd tegen terroristische online-inhoud. Om terroristische inhoud op hun diensten minder toegankelijk te maken, moeten aanbieders van hostingdiensten beoordelen of het passend is proactieve maatregelen te nemen, afhankelijk van de risico's en de mate van blootstelling aan terroristische inhoud alsook van de gevolgen voor de rechten van derden en het publieke belang van informatie. Bijgevolg moeten aanbieders van hostingdiensten bepalen welke passende, doeltreffende en evenredige proactieve maatregelen moeten worden genomen. Dit vereiste mag niet neerkomen op een algemene toezichtverplichting. In het kader van deze beoordeling wijzen de afwezigheid van aan een aanbieder van hostingdiensten gerichte verwijderingsbevelen en doorverwijzingen op een lage mate van blootstelling aan terroristische inhoud.

(16)  Gezien de omvang en snelheid die nodig zijn om terroristische inhoud doeltreffend te identificeren en te verwijderen, zijn evenredige specifieke maatregelen een essentieel onderdeel in de strijd tegen terroristische online-inhoud. Om terroristische inhoud op hun diensten minder toegankelijk te maken, moeten aanbieders van hostingdiensten beoordelen of het passend is specifieke maatregelen te nemen, afhankelijk van de risico's en de mate van blootstelling aan terroristische inhoud alsook van de gevolgen voor de rechten van derden en het publieke belang om kennis te nemen en te geven van informatie, met name wanneer er sprake is van een aanzienlijke mate van blootstelling aan terroristische inhoud en wanneer een aanzienlijk aantal verwijderingsbevelen is ontvangen. Bijgevolg moeten aanbieders van hostingdiensten bepalen welke passende, gerichte, doeltreffende en evenredige specifieke maatregelen moeten worden genomen. Dit vereiste mag niet neerkomen op een algemene toezichtverplichting. Deze specifieke maatregelen kunnen onder meer regelmatige verslaglegging bij de bevoegde autoriteiten en verruiming van de personele middelen op het gebied van maatregelen ter bescherming van de diensten tegen de publieke verspreiding van terroristische inhoud omvatten, alsook uitwisseling van beste praktijken. In het kader van deze beoordeling wijzen de afwezigheid van aan een aanbieder van hostingdiensten gerichte verwijderingsbevelen op een lage mate van blootstelling aan terroristische inhoud.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  Bij het invoeren van proactieve maatregelen moeten aanbieders van hostingdiensten ervoor zorgen dat het recht van gebruikers op vrijheid van meningsuiting en van informatie - waaronder het vrij kennis nemen en geven van informatie - behouden blijft. Aanbieders van hostingdiensten moeten niet alleen alle in de wet neergelegde vereisten naleven, waaronder de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, maar ook de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen en waarborgen instellen, onder meer met name menselijk toezicht en menselijke verificatie, waar passend, om onbedoelde en onterechte besluiten te voorkomen die leiden tot de verwijdering van inhoud die geen terroristische inhoud is. Dit is bijzonder relevant wanneer aanbieders van hostingdiensten automatische middelen gebruiken om terroristische inhoud op te sporen. Elk besluit om automatische middelen te gebruiken, ongeacht of dit wordt genomen door de aanbieder van hostingdiensten zelf of op verzoek van de bevoegde autoriteit, moet worden beoordeeld rekening houdend met de betrouwbaarheid van de onderliggende technologie en het daaruit voortvloeiende effect op de grondrechten.

(17)  Bij het invoeren van specifieke maatregelen moeten aanbieders van hostingdiensten ervoor zorgen dat het recht van gebruikers op vrijheid van meningsuiting en hun vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie en ideeën in een open en democratische samenleving behouden blijft. Aanbieders van hostingdiensten moeten niet alleen alle in de wet neergelegde vereisten naleven, waaronder de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, maar ook de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen en waarborgen instellen, onder meer met name menselijk toezicht en menselijke verificatie, om onbedoelde en onterechte besluiten te voorkomen die leiden tot de verwijdering van inhoud die geen terroristische inhoud is.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Om ervoor te zorgen dat aanbieders van hostingdiensten die aan terroristische inhoud worden blootgesteld, passende maatregelen nemen om misbruik van hun diensten te voorkomen, moeten de bevoegde autoriteiten aanbieders van hostingdiensten die een verwijderingsbevel hebben ontvangen dat definitief is geworden, verzoeken verslag uit te brengen over de genomen proactieve maatregelen. Deze kunnen bestaan uit maatregelen om te voorkomen dat terroristische inhoud die is verwijderd of waartoe de toegang onmogelijk is gemaakt als gevolg van een verwijderingsbevel dat of een doorverwijzing die de aanbieder van hostingdiensten heeft ontvangen, opnieuw wordt geüpload, door gebruik te maken van publieke of particuliere instrumenten waarmee die inhoud kan worden vergeleken met bekende terroristische inhoud. Zij kunnen ook gebruikmaken van betrouwbare technische instrumenten om nieuwe terroristische inhoud te identificeren, hetzij op de markt beschikbare instrumenten hetzij instrumenten die de aanbieder van hostingdiensten zelf heeft ontwikkeld. De dienstverlener moet verslag uitbrengen over de specifieke proactieve maatregelen zodat de bevoegde autoriteit kan beoordelen of de maatregelen doeltreffend en evenredig zijn en of, indien automatische middelen worden gebruikt, de aanbieder van hostingdiensten over de nodige capaciteiten beschikt voor menselijk toezicht en menselijke verificatie. Bij het beoordelen van de doeltreffendheid en evenredigheid van de maatregelen moeten de bevoegde autoriteiten rekening houden met relevante parameters, waaronder het aantal aan de aanbieder gerichte verwijderingsbevelen en doorverwijzingen, zijn economische draagkracht en het effect van zijn dienst in de verspreiding van terroristische inhoud (bijvoorbeeld rekening houdend met het aantal gebruikers in de Unie).

(18)  Om ervoor te zorgen dat aanbieders van hostingdiensten die aan terroristische inhoud worden blootgesteld, passende maatregelen nemen om misbruik van hun diensten te voorkomen, moet de bevoegde autoriteit aanbieders van hostingdiensten die een aanzienlijk aantal definitieve verwijderingsbevelen hebben ontvangen, verzoeken verslag uit te brengen over de genomen specifieke maatregelen. Zij kunnen ook gebruikmaken van betrouwbare technische instrumenten om nieuwe terroristische inhoud te identificeren. De dienstverlener moet verslag uitbrengen over de specifieke maatregelen zodat de bevoegde autoriteit kan beoordelen of de maatregelen nodig, doeltreffend en evenredig zijn en of, indien automatische middelen worden gebruikt, de aanbieder van hostingdiensten over de nodige capaciteiten beschikt voor menselijk toezicht en menselijke verificatie. Bij het beoordelen van de noodzakelijkheid, doeltreffendheid en evenredigheid van de maatregelen moeten de bevoegde autoriteiten rekening houden met relevante parameters, waaronder het aantal aan de aanbieder gerichte verwijderingsbevelen, zijn omvang en economische draagkracht en het effect van zijn dienst in de verspreiding van terroristische inhoud (bijvoorbeeld rekening houdend met het aantal gebruikers in de Unie), alsook met de waarborgen die zijn vastgesteld ter bescherming van de vrijheid van meningsuiting en van informatie, en het aantal incidenten met betrekking tot beperking van legale inhoud.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19)  Na het verzoek moet de bevoegde autoriteit een dialoog aangaan met de aanbieder van hostingdiensten over de nodige proactieve maatregelen die moeten worden genomen. Zo nodig moet de bevoegde autoriteit het nemen van passende, doeltreffende en evenredige proactieve maatregelen opleggen wanneer zij van oordeel is dat de genomen maatregelen niet volstaan om de risico's aan te pakken. Een besluit om dergelijke specifieke proactieve maatregelen op te leggen mag in beginsel niet leiden tot het opleggen van een algemene toezichtverplichting, zoals bepaald in artikel 15, lid 1, van Richtlijn 2000/31/EG. Gezien de bijzonder ernstige risico's die met de verspreiding van terroristische inhoud gepaard gaan, kunnen de door de bevoegde autoriteiten op grond van deze verordening genomen besluiten afwijken van de aanpak die in artikel 15, lid 1, van Richtlijn 2000/31/EG is vastgesteld, wat betreft bepaalde specifieke, gerichte maatregelen die moeten worden genomen om dwingende redenen van openbare veiligheid. Alvorens dergelijke besluiten te nemen, moet de bevoegde autoriteit een billijke afweging maken tussen de doelstellingen van openbaar belang en de betrokken grondrechten, waaronder met name de vrijheid van meningsuiting en van informatie en de vrijheid van ondernemerschap, en een passende motivering verstrekken.

(19)  Na het verzoek moet de bevoegde autoriteit een dialoog aangaan met de aanbieder van hostingdiensten over de nodige specifieke maatregelen die moeten worden genomen. Zo nodig moet de bevoegde autoriteit de aanbieder van hostingdiensten verzoeken de nodige maatregelen opnieuw te evalueren of passende, doeltreffende en evenredige specifieke maatregelen te nemen wanneer zij van oordeel is dat de genomen maatregelen in strijd zijn met het beginsel van noodzakelijkheid en het beginsel van evenredigheid of niet volstaan om de risico's aan te pakken. De bevoegde autoriteit mag alleen verzoeken om specifieke maatregelen die redelijkerwijs van de aanbieder van hostingdiensten verwacht kunnen worden, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de financiële en andere middelen van de aanbieder. Een verzoek om tenuitvoerlegging van dergelijke specifieke maatregelen mag niet leiden tot het opleggen van een algemene toezichtverplichting, zoals bepaald in artikel 15, lid 1, van Richtlijn 2000/31/EG.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20)  De verplichting voor aanbieders van hostingdiensten om verwijderde inhoud en bijbehorende gegevens te bewaren, moet worden vastgesteld voor specifieke doeleinden en beperkt zijn in de tijd tot wat nodig is. Het vereiste van bewaring moet worden uitgebreid tot de bijbehorende gegevens, in zoverre dat die gegevens anders verloren zouden gaan als gevolg van de verwijdering van de betrokken inhoud. Bijbehorende gegevens kunnen "gegevens betreffende de abonnee" zijn, waaronder met name gegevens betreffende de identiteit van de aanbieder van inhoud, alsook "gegevens betreffende toegang", waaronder bijvoorbeeld gegevens over de datum en het tijdstip van gebruik door de aanbieder van inhoud of het aanmelden bij en uitloggen uit de dienst, samen met het IP-adres dat door de aanbieder van internettoegang aan de aanbieder van inhoud wordt toegekend.

(20)  De verplichting voor aanbieders van hostingdiensten om verwijderde inhoud en bijbehorende gegevens te bewaren, moet worden vastgesteld voor specifieke doeleinden en beperkt zijn in de tijd tot wat nodig is. Het vereiste van bewaring moet worden uitgebreid tot de bijbehorende gegevens, in zoverre dat die gegevens anders verloren zouden gaan als gevolg van de verwijdering van de betrokken inhoud. Bijbehorende gegevens kunnen "gegevens betreffende de abonnee" zijn, en met name gegevens betreffende de identiteit van de aanbieder van inhoud, alsook "gegevens betreffende toegang", waaronder bijvoorbeeld gegevens over de datum en het tijdstip van gebruik door de aanbieder van inhoud of het aanmelden bij en uitloggen uit de dienst, samen met het IP-adres dat door de aanbieder van internettoegang aan de aanbieder van inhoud wordt toegekend.

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21)  De verplichting tot bewaring van de inhoud met het oog op procedures van administratieve of rechterlijke toetsing is noodzakelijk en gerechtvaardigd om te garanderen dat de aanbieder van inhoud wiens inhoud is verwijderd of tot wiens inhoud de toegang onmogelijk is gemaakt, over doeltreffende rechtsmiddelen beschikt, en dat die inhoud wordt hersteld in de staat van vóór de verwijdering afhankelijk van de uitkomst van de toetsingsprocedure. De verplichting tot bewaring van inhoud met het oog op onderzoek en vervolging is gerechtvaardigd en noodzakelijk in het licht van de waarde die dit materiaal kan hebben voor het verstoren of voorkomen van terroristische activiteiten. Wanneer ondernemingen materiaal verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk maken, met name door middel van hun eigen proactieve maatregelen, en de bevoegde autoriteit niet inlichten omdat zij van mening zijn dat dit niet onder artikel 13, lid 4, van deze verordening valt, kan de rechtshandhaving geen kennis hebben van het bestaan van de inhoud. Daarom is de bewaring van inhoud ook gerechtvaardigd met het oog op het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven. Voor deze doeleinden is de vereiste bewaring van gegevens beperkt tot gegevens die waarschijnlijk verband houden met terroristische misdrijven, en kan zij derhalve bijdragen tot het vervolgen van terroristische misdrijven of tot het voorkomen van ernstige risico's voor de openbare veiligheid.

(21)  De verplichting tot bewaring van de inhoud met het oog op procedures van administratieve of rechterlijke toetsing of een voorziening in rechte is noodzakelijk en gerechtvaardigd om te garanderen dat de aanbieder van inhoud wiens inhoud is verwijderd of tot wiens inhoud de toegang onmogelijk is gemaakt, over doeltreffende rechtsmiddelen beschikt, en dat die inhoud wordt hersteld in de staat van vóór de verwijdering afhankelijk van de uitkomst van de toetsingsprocedure. De verplichting tot bewaring van inhoud met het oog op onderzoek en vervolging is gerechtvaardigd en noodzakelijk in het licht van de waarde die dit materiaal kan hebben voor het verstoren of voorkomen van terroristische activiteiten. Wanneer ondernemingen materiaal verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk maken, door middel van hun eigen specifieke maatregelen, moeten zij de bevoegde rechtshandhavingsautoriteiten daar onverwijld over inlichten. Ook de bewaring van inhoud is gerechtvaardigd met het oog op het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven. Voor deze doeleinden mogen de terroristische inhoud en de daarmee samenhangende gegevens slechts voor een bepaalde periode worden opgeslagen, zodat de rechtshandhavingsautoriteiten de inhoud kunnen controleren en kunnen beslissen of de opslag voor deze specifieke doeleinden nodig is. Deze termijn mag niet meer dan zes maanden bedragen. Voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven is de vereiste bewaring van gegevens beperkt tot gegevens die waarschijnlijk verband houden met terroristische misdrijven, en kan zij derhalve bijdragen tot het vervolgen van terroristische misdrijven of tot het voorkomen van ernstige risico's voor de openbare veiligheid.

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22)  Met het oog op de evenredigheid moet de bewaringstermijn worden beperkt tot zes maanden om de aanbieders van inhoud voldoende tijd te geven om het toetsingsproces in te leiden, en de rechtshandhaving toegang te bieden tot relevante gegevens voor het onderzoek naar en de vervolging van terroristische misdrijven. Deze termijn kan echter worden verlengd met de termijn die nodig is ingeval de toetsingsprocedure is ingeleid doch niet binnen de termijn van zes maanden is afgerond, en dit op verzoek van de autoriteit die de toetsing verricht. Die duur moet volstaan om de rechtshandhavingsautoriteiten in staat te stellen het nodige bewijsmateriaal in verband met het onderzoek te bewaren, terwijl het evenwicht met de betrokken grondrechten wordt gegarandeerd.

(22)  Met het oog op de evenredigheid moet de bewaringstermijn worden beperkt tot zes maanden om de aanbieders van inhoud voldoende tijd te geven om het toetsingsproces in te leiden, of de rechtshandhavingsautoriteiten toegang te bieden tot relevante gegevens voor het onderzoek naar en de vervolging van terroristische misdrijven. Deze termijn kan echter worden verlengd met de termijn die nodig is ingeval de toetsingsprocedure of voorziening in rechte is ingeleid doch niet binnen de termijn van zes maanden is afgerond, en dit op verzoek van de autoriteit die de toetsing verricht. Die duur moet tevens volstaan om de rechtshandhavingsautoriteiten in staat te stellen het nodige materiaal in verband met onderzoeken en vervolgingen te bewaren, terwijl het evenwicht met de betrokken grondrechten wordt gegarandeerd.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24)  Transparantie van het beleid van aanbieders van hostingdiensten met betrekking tot terroristische inhoud is essentieel om hun verantwoordingsplicht tegenover hun gebruikers en het vertrouwen van burgers in de digitale eengemaakte markt te vergroten. Aanbieders van hostingdiensten moeten jaarlijkse transparantieverslagen publiceren met nuttige informatie over de maatregelen die zijn genomen met betrekking tot de opsporing, identificatie en verwijdering van terroristische inhoud.

(24)  Transparantie van het beleid van aanbieders van hostingdiensten met betrekking tot terroristische inhoud is essentieel om hun verantwoordingsplicht tegenover hun gebruikers en het vertrouwen van burgers in de digitale eengemaakte markt te vergroten. Alleen aanbieders van hostingdiensten die voor dat jaar verwijderingsbevelen hebben ontvangen, moeten verplicht worden om jaarlijkse transparantieverslagen te publiceren met nuttige informatie over de maatregelen die zijn genomen met betrekking tot de opsporing, identificatie en verwijdering van terroristische inhoud.

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Overweging 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(24 bis)  Ook de voor de uitvaardiging van verwijderingsbevelen bevoegde autoriteiten moeten transparantieverslagen publiceren met informatie over het aantal uitgevaardigde verwijderingsbevelen, het aantal weigeringen, het aantal gevallen waarin het aanmerken van inhoud als terroristische inhoud leidde tot onderzoek naar en vervolging van terroristische misdrijven, en het aantal gevallen waarin inhoud ten onrechte als terroristische inhoud werd aangemerkt.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(25)  Klachtenprocedures zijn een noodzakelijke waarborg tegen onterechte verwijdering van inhoud die op grond van de vrijheid van meningsuiting en van informatie beschermd is. Aanbieders van hostingdiensten moeten dan ook gebruiksvriendelijke klachtenmechanismen instellen en ervoor zorgen dat klachten onmiddellijk en met volledige transparantie voor de aanbieder van inhoud worden behandeld. Het vereiste dat de aanbieder van hostingdiensten de inhoud moet herstellen wanneer die ten onrechte is verwijderd, laat de mogelijkheid onverlet dat aanbieders van hostingdiensten hun eigen voorwaarden op andere gronden handhaven.

(25)  Klachtenprocedures zijn een noodzakelijke waarborg tegen onterechte verwijdering van inhoud die op grond van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie en ideeën in een open en democratische samenleving beschermd is. Aanbieders van hostingdiensten moeten dan ook gebruiksvriendelijke klachtenmechanismen instellen en ervoor zorgen dat klachten onmiddellijk en met volledige transparantie voor de aanbieder van inhoud worden behandeld. Het vereiste dat de aanbieder van hostingdiensten de inhoud moet herstellen wanneer die ten onrechte is verwijderd, laat de mogelijkheid onverlet dat aanbieders van hostingdiensten hun eigen voorwaarden op andere gronden handhaven.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(26)  Doeltreffende rechtsbescherming in de zin van artikel 19 VEU en artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie vereist dat personen kunnen nagaan om welke redenen de door hen geüploade inhoud is verwijderd of de toegang daartoe onmogelijk is gemaakt. Daartoe moet de aanbieder van hostingdiensten aan de aanbieder van inhoud relevante informatie beschikbaar stellen die hem in staat stelt het besluit te betwisten. Dit hoeft echter niet noodzakelijkerwijs te bestaan in een kennisgeving aan de aanbieder van inhoud. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen aanbieders van hostingdiensten inhoud die als terroristische inhoud wordt beschouwd, vervangen door een bericht dat die inhoud overeenkomstig deze verordening is verwijderd of dat de toegang daartoe onmogelijk is gemaakt. Op verzoek moet nadere informatie worden verstrekt over de redenen en over de mogelijkheden voor de aanbieder van inhoud om het besluit te betwisten. Wanneer de bevoegde autoriteiten besluiten dat het om redenen van openbare veiligheid, waaronder in het kader van een onderzoek, niet passend of contraproductief wordt geacht om de aanbieder van inhoud rechtstreeks in kennis te stellen van de verwijdering van inhoud of van het onmogelijk maken van de toegang daartoe, moeten zij de aanbieder van hostingdiensten daarvan in kennis stellen.

(26)  Doeltreffende rechtsbescherming in de zin van artikel 19 VEU en artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie vereist dat personen kunnen nagaan om welke redenen de door hen geüploade inhoud is verwijderd of de toegang daartoe onmogelijk is gemaakt. Daartoe moet de aanbieder van hostingdiensten aan de aanbieder van inhoud relevante informatie beschikbaar stellen, zoals de redenen voor de verwijdering of het onmogelijk maken van de toegang en de rechtsgrond voor de maatregel, die hem in staat stelt het besluit te betwisten. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen aanbieders van hostingdiensten inhoud die als terroristische inhoud wordt beschouwd, vervangen door een bericht dat die inhoud overeenkomstig deze verordening is verwijderd of dat de toegang daartoe onmogelijk is gemaakt. Wanneer de bevoegde autoriteiten besluiten dat het om redenen van openbare veiligheid, waaronder in het kader van een onderzoek, niet passend of contraproductief wordt geacht om de aanbieder van inhoud rechtstreeks in kennis te stellen van de verwijdering van inhoud of van het onmogelijk maken van de toegang daartoe, moeten zij de aanbieder van hostingdiensten daarvan in kennis stellen.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(27)  Om dubbel werk en mogelijke inmenging in onderzoeken te vermijden, moeten de bevoegde autoriteiten elkaar inlichten en met elkaar, en zo nodig met Europol, coördineren en samenwerken bij het uitvaardigen van verwijderingsbevelen of het zenden van doorverwijzingen aan aanbieders van hostingdiensten. Bij de uitvoering van de bepalingen van deze verordening kan Europol steun verlenen in overeenstemming met zijn huidige mandaat en het bestaande rechtskader.

(27)  Om dubbel werk en mogelijke inmenging in onderzoeken te vermijden en de kosten voor de getroffen aanbieders van hostingdiensten tot een minimum te beperken, moeten de bevoegde autoriteiten elkaar inlichten en met elkaar, en zo nodig met Europol, coördineren en samenwerken bij het uitvaardigen van verwijderingsbevelen aan aanbieders van hostingdiensten. Bij de uitvoering van de bepalingen van deze verordening kan Europol steun verlenen in overeenstemming met zijn huidige mandaat en het bestaande rechtskader.

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(27 bis)  Doorverwijzingen door Europol vormen een doeltreffende en snelle manier om aanbieders van hostingdiensten bewust te maken van specifieke inhoud binnen hun diensten. Dit mechanisme om aanbieders van hostingdiensten te waarschuwen voor informatie die als terroristische inhoud kan worden beschouwd, opdat de aanbieder vrijwillig nagaat of die inhoud verenigbaar is met zijn eigen voorwaarden, moet beschikbaar blijven naast de verwijderingsbevelen. Het is daarom van belang dat aanbieders van hostingdiensten samenwerken met Europol en de doorverwijzingen van Europol bij voorrang beoordelen en snel feedback geven over de genomen maatregelen. Het blijft de aanbieder van hostingdiensten die uiteindelijk besluit of hij inhoud al dan niet verwijdert omdat die niet verenigbaar is met zijn voorwaarden. Bij de uitvoering van deze verordening blijft het mandaat van Europol overeenkomstig Verordening (EU) 2016/7941 bis onverlet.

 

__________________

 

1 bis Verordening (EU) 2016/794 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot vervanging en intrekking van de Besluiten 2009/371/JBZ, 2009/934/JBZ, 2009/935/JBZ, 2009/936/JBZ en 2009/968/JBZ van de Raad (PB L 135 van 24.5.2016, blz. 53).

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(28)  Om te garanderen dat proactieve maatregelen doeltreffend en voldoende coherent worden uitgevoerd, moeten de bevoegde autoriteiten in de lidstaten met elkaar contact houden in verband met de besprekingen die zij met aanbieders van hostingdiensten voeren over de identificatie, uitvoering en beoordeling van specifieke proactieve maatregelen. Deze samenwerking is ook nodig met betrekking tot de vaststelling van regels inzake sancties, alsook de uitvoering en de handhaving van sancties.

(28)  Om te garanderen dat maatregelen doeltreffend en voldoende coherent door aanbieders van hostingdiensten worden uitgevoerd, moeten de bevoegde autoriteiten in de lidstaten met elkaar contact houden in verband met de besprekingen die zij met aanbieders van hostingdiensten voeren over verwijderingsbevelen en de identificatie, uitvoering en beoordeling van specifieke maatregelen. Deze samenwerking is nodig met betrekking tot de vaststelling van regels inzake sancties, alsook de uitvoering en de handhaving van sancties.

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(29)  Het is essentieel dat de bevoegde autoriteit binnen de lidstaat die voor het opleggen van sancties verantwoordelijk is, volledig wordt ingelicht over de uitvaardiging van verwijderingsbevelen en de zending van doorverwijzingen en de daaropvolgende uitwisselingen tussen de aanbieder van hostingdiensten en de betrokken bevoegde autoriteit. Daartoe moeten de lidstaten voorzien in passende communicatiekanalen en -mechanismen om relevante informatie tijdig te kunnen delen.

(29)  Het is essentieel dat de bevoegde autoriteit binnen de lidstaat die voor het opleggen van sancties verantwoordelijk is, volledig wordt ingelicht over de uitvaardiging van verwijderingsbevelen en de daaropvolgende uitwisselingen tussen de aanbieder van hostingdiensten en de betrokken bevoegde autoriteiten in andere lidstaten. Daartoe moeten de lidstaten voorzien in passende en beveiligde communicatiekanalen en -mechanismen om relevante informatie tijdig te kunnen delen.

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(33)  Zowel de aanbieders van hostingdiensten als de lidstaten moeten contactpunten aanwijzen om de snelle behandeling van verwijderingsbevelen en doorverwijzingen te faciliteren. Anders dan de wettelijke vertegenwoordiger dient het contactpunt operationele doeleinden. Het contactpunt van de aanbieder van hostingdiensten moet bestaan uit alle speciale middelen waarmee verwijderingsbevelen en doorverwijzingen elektronisch kunnen worden ingediend en uit de technische en persoonlijke middelen om die snel te kunnen verwerken. Het contactpunt voor de aanbieder van hostingdiensten hoeft niet in de Unie te zijn gevestigd en de aanbieder van hostingdiensten is vrij om een bestaand contactpunt aan te wijzen, op voorwaarde dat dit contactpunt de functies uit hoofde van deze verordening kan uitoefenen. Om te garanderen dat terroristische inhoud wordt verwijderd of de toegang daartoe onmogelijk wordt gemaakt binnen één uur na ontvangst van een verwijderingsbevel, moeten aanbieders van hostingdiensten garanderen dat het contactpunt 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar is. De informatie over het contactpunt moet onder meer aangeven in welke taal het contactpunt kan worden aangesproken. Om de communicatie tussen de aanbieders van hostingdiensten en de bevoegde autoriteiten te faciliteren, worden aanbieders van hostingdiensten aangemoedigd om communicatie mogelijk te maken in een van de officiële talen van de Unie waarin hun voorwaarden beschikbaar zijn.

(33)  Zowel de aanbieders van hostingdiensten als de lidstaten moeten contactpunten aanwijzen om de vlotte behandeling van verwijderingsbevelen te faciliteren. Anders dan de wettelijke vertegenwoordiger dient het contactpunt operationele doeleinden. Het contactpunt van de aanbieder van hostingdiensten moet bestaan uit alle speciale middelen waarmee verwijderingsbevelen elektronisch kunnen worden ingediend en uit de technische en persoonlijke middelen om die vlot te kunnen verwerken. Het contactpunt voor de aanbieder van hostingdiensten hoeft niet in de Unie te zijn gevestigd en de aanbieder van hostingdiensten is vrij om een bestaand contactpunt aan te wijzen, op voorwaarde dat dit contactpunt de functies uit hoofde van deze verordening kan uitoefenen. Om te garanderen dat terroristische inhoud wordt verwijderd of de toegang daartoe onmogelijk wordt gemaakt binnen één uur na ontvangst van een verwijderingsbevel, moeten aanbieders van hostingdiensten garanderen dat het contactpunt 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar is. De informatie over het contactpunt moet onder meer aangeven in welke taal het contactpunt kan worden aangesproken. Om de communicatie tussen de aanbieders van hostingdiensten en de bevoegde autoriteiten te faciliteren, worden aanbieders van hostingdiensten aangemoedigd om communicatie mogelijk te maken in een van de officiële talen van de Unie waarin hun voorwaarden beschikbaar zijn.

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(34)  Aangezien er geen algemene verplichting geldt voor dienstverleners om een fysieke aanwezigheid op het grondgebied van de Unie te garanderen, moet duidelijkheid worden verschaft over de vraag welke lidstaat rechtsmacht heeft voor de aanbieder van hostingdiensten die diensten in de Unie verricht. Als algemene regel geldt dat de aanbieder van hostingdiensten onder de rechtsmacht valt van de lidstaat waar zijn hoofdvestiging zich bevindt of waar hij een wettelijke vertegenwoordiger heeft aangewezen. Wanneer een andere lidstaat een verwijderingsbevel uitvaardigt, moeten zijn autoriteiten niettemin hun bevelen kunnen handhaven door middel van dwangmaatregelen van niet-bestraffende aard, zoals dwangsommen. Ten aanzien van een aanbieder van hostingdiensten die geen vestiging in de Unie heeft en geen wettelijke vertegenwoordiger aanwijst, moet elke lidstaat niettemin sancties kunnen opleggen, mits het ne bis in idem-beginsel wordt geëerbiedigd.

(34)  Aangezien er geen algemene verplichting geldt voor dienstverleners om een fysieke aanwezigheid op het grondgebied van de Unie te garanderen, moet duidelijkheid worden verschaft over de vraag welke lidstaat rechtsmacht heeft voor de aanbieder van hostingdiensten die diensten in de Unie verricht. Als algemene regel geldt dat de aanbieder van hostingdiensten onder de rechtsmacht valt van de lidstaat waar zijn hoofdvestiging zich bevindt of waar hij een wettelijke vertegenwoordiger heeft aangewezen. Ten aanzien van een aanbieder van hostingdiensten die geen vestiging in de Unie heeft en geen wettelijke vertegenwoordiger aanwijst, moet elke lidstaat niettemin sancties kunnen opleggen, mits het ne bis in idem-beginsel wordt geëerbiedigd.

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(35)  Aanbieders van hostingdiensten die niet in de Unie zijn gevestigd, moeten schriftelijk een wettelijke vertegenwoordiger aanwijzen om de naleving en handhaving van de verplichtingen uit hoofde van deze verordening te garanderen.

(35)  Aanbieders van hostingdiensten die niet in de Unie zijn gevestigd, moeten schriftelijk een wettelijke vertegenwoordiger aanwijzen om de naleving en handhaving van de verplichtingen uit hoofde van deze verordening te garanderen. Aanbieders van hostingdiensten kunnen gebruikmaken van een bestaande wettelijke vertegenwoordiger, op voorwaarde dat deze vertegenwoordiger in staat is om de taken zoals vastgelegd in deze verordening uit te oefenen.

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(37)  Voor de toepassing van deze verordening moeten de lidstaten bevoegde autoriteiten aanwijzen. De aanwijzing van bevoegde autoriteiten vereist niet noodzakelijkerwijs de oprichting van nieuwe autoriteiten: bestaande instanties kunnen met de in deze verordening vastgestelde functies worden belast. Deze verordening verplicht tot aanwijzing van autoriteiten die bevoegd zijn voor het uitvaardigen van verwijderingsbevelen, het zenden van doorverwijzingen, het toezicht houden op proactieve maatregelen en het opleggen van sancties. Het is aan de lidstaten om te bepalen hoeveel autoriteiten zij voor deze taken wensen aan te wijzen.

(37)  Voor de toepassing van deze verordening moeten de lidstaten één rechterlijke of functioneel onafhankelijke administratieve instantie aanwijzen. Dit betekent echter niet dat er een nieuwe autoriteit dient te worden opgericht: een bestaande instantie kan met de in deze verordening vastgestelde functies worden belast. Deze verordening verplicht tot aanwijzing van een autoriteit die bevoegd is voor het uitvaardigen van verwijderingsbevelen, het toezicht houden op specifieke maatregelen en het opleggen van sancties. De lidstaten moeten de Commissie in kennis stellen van de uit hoofde van deze verordening aangewezen bevoegde autoriteit, zodat de Commissie online een overzicht van de bevoegde autoriteiten per lidstaat kan publiceren. Het onlineregister moet gemakkelijk toegankelijk zijn, zodat de authenticiteit van verwijderingsbevelen snel door de aanbieders van hostingdiensten kan worden nagegaan.

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(38)  Sancties zijn noodzakelijk om te garanderen dat aanbieders van hostingdiensten de verplichtingen uit hoofde van deze verordening daadwerkelijk uitvoeren. De lidstaten moeten regels inzake sancties vaststellen, waar passend met inbegrip van richtsnoeren voor het opleggen van geldboeten. Met name moeten ernstige sancties worden vastgesteld ingeval de aanbieder van hostingdiensten systematisch verzuimt terroristische inhoud te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken binnen één uur na ontvangst van een verwijderingsbevel. Een dergelijke niet-naleving in individuele gevallen kan worden bestraft met eerbiediging van het ne bis in idem-beginsel en het evenredigheidsbeginsel, waarbij in de sancties rekening wordt gehouden met systematisch verzuim. Met het oog op de rechtszekerheid moet in de verordening worden bepaald in hoeverre aan de betrokken verplichtingen sancties kunnen worden verbonden. Sancties in geval van niet-naleving van artikel 6 mogen alleen worden toegepast met betrekking tot verplichtingen die voortvloeien uit een verzoek verslag uit te brengen krachtens artikel 6, lid 2, of een besluit tot het opleggen van aanvullende proactieve maatregelen krachtens artikel 6, lid 4. Bij het bepalen of er al dan niet financiële sancties moeten worden opgelegd, moet naar behoren rekening worden gehouden met de financiële draagkracht van de aanbieder. De lidstaten zorgen ervoor dat sancties niet aanmoedigen dat inhoud wordt verwijderd die geen terroristische inhoud is.

(38)  Sancties zijn noodzakelijk om te garanderen dat aanbieders van hostingdiensten de verplichtingen uit hoofde van deze verordening daadwerkelijk uitvoeren. De lidstaten moeten regels inzake sancties vaststellen, waar passend met inbegrip van richtsnoeren voor het opleggen van geldboeten. Er moeten sancties worden vastgesteld ingeval de aanbieders van hostingdiensten systematisch en herhaald verzuimen hun verplichtingen uit hoofde van deze verordening na te komen. Sancties in geval van niet-naleving van artikel 6 mogen alleen worden toegepast met betrekking tot verplichtingen die voortvloeien uit een verzoek tot tenuitvoerlegging van aanvullende specifieke maatregelen krachtens artikel 6, lid 4. Bij het bepalen of er al dan niet financiële sancties moeten worden opgelegd, moet naar behoren rekening worden gehouden met de financiële draagkracht van de aanbieder. Bovendien moet de bevoegde autoriteit rekening houden met de vraag of de aanbieder van hostingdiensten een startende of een kleine of middelgrote onderneming is en per geval bepalen of de aanbieder in staat was om het uitgevaardigde bevel op adequate wijze na te leven. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat sancties niet aanmoedigen dat inhoud wordt verwijderd die geen terroristische inhoud is.

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(41)  De lidstaten moeten informatie verzamelen over de uitvoering van de wetgeving. Er moet een gedetailleerd programma voor de monitoring van de outputs, resultaten en effecten van deze verordening worden vastgesteld, zodat die in een evaluatie van de wetgeving kunnen worden meegenomen.

(41)  De lidstaten moeten informatie verzamelen over de uitvoering van de wetgeving, met inbegrip van informatie over het aantal gevallen waarin terroristische misdrijven uit hoofde van deze verordening met succes zijn opgespoord, onderzocht en vervolgd. Er moet een gedetailleerd programma voor de monitoring van de outputs, resultaten en effecten van deze verordening worden vastgesteld, zodat die in een evaluatie van de wetgeving kunnen worden meegenomen.

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(42)  Op basis van de bevindingen en conclusies in het uitvoeringsverslag en de uitkomst van de monitoringexercitie moet de Commissie ten vroegste drie jaar na de inwerkingtreding van deze verordening een evaluatie ervan uitvoeren. De evaluatie moet gebaseerd zijn op de volgende vijf criteria: doelmatigheid, doeltreffendheid, relevantie, samenhang en meerwaarde van de EU. De werking van de verschillende operationele en technische maatregelen waarin de verordening voorziet, waaronder de doeltreffendheid van de maatregelen om de opsporing, identificatie en verwijdering van terroristische inhoud te verbeteren, de doeltreffendheid van de waarborgmechanismen alsook de gevolgen voor mogelijk getroffen rechten en belangen van derden, moet worden beoordeeld, waarbij ook een evaluatie moet plaatsvinden van de verplichting de aanbieders van inhoud te informeren.

(42)  Op basis van de bevindingen en conclusies in het uitvoeringsverslag en de uitkomst van de monitoringexercitie moet de Commissie één jaar na de inwerkingtreding van deze verordening een evaluatie ervan uitvoeren. De evaluatie moet gebaseerd zijn op de volgende zeven criteria: doelmatigheid, noodzakelijkheid, evenredigheid, doeltreffendheid, relevantie, samenhang en meerwaarde voor de EU. De werking van de verschillende operationele en technische maatregelen waarin de verordening voorziet, waaronder de doeltreffendheid van de maatregelen om de opsporing, identificatie en verwijdering van terroristische inhoud te verbeteren, de doeltreffendheid van de waarborgmechanismen alsook de gevolgen voor mogelijk getroffen grondrechten, met inbegrip van de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie, het recht op vrijheid en pluriformiteit van de media, de vrijheid van ondernemerschap, het recht op privacy en het recht op bescherming van persoonsgegevens, moeten worden beoordeeld. Bovendien moet de Commissie de gevolgen voor mogelijk getroffen belangen van derden beoordelen, waarbij ook een evaluatie moet plaatsvinden van de verplichting de aanbieders van inhoud te informeren.

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Deze verordening stelt uniforme regels vast om te voorkomen dat hostingdiensten worden misbruikt voor de verspreiding van terroristische online-inhoud. Zij stelt met name het volgende vast:

1.  Deze verordening stelt gerichte uniforme regels vast om misbruik van hostingdiensten voor de publieke verspreiding van terroristische online-inhoud aan te pakken. Zij stelt met name het volgende vast:

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  regels inzake zorgplichten die door aanbieders van hostingdiensten moeten worden nagekomen om de verspreiding van terroristische inhoud via hun diensten te voorkomen en, zo nodig, de snelle verwijdering van dergelijke inhoud te garanderen;

a)  regels inzake redelijke en evenredige zorgplichten die door aanbieders van hostingdiensten moeten worden nagekomen om de publieke verspreiding van terroristische inhoud via hun diensten aan te pakken en, zo nodig, de snelle verwijdering van dergelijke inhoud te garanderen;

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  een reeks maatregelen die de lidstaten moeten invoeren om terroristische inhoud te identificeren, de snelle verwijdering ervan door aanbieders van hostingdiensten mogelijk te maken en de samenwerking met de bevoegde autoriteiten in andere lidstaten, aanbieders van hostingdiensten en, in voorkomend geval, betrokken organen van de Unie te faciliteren.

b)  een reeks maatregelen die de lidstaten moeten invoeren om terroristische inhoud te identificeren, de snelle verwijdering ervan door aanbieders van hostingdiensten overeenkomstig het recht van de Unie mogelijk te maken door passende waarborgen te bieden voor de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie en ideeën in een open en democratische samenleving, en de samenwerking met de bevoegde autoriteiten in andere lidstaten, aanbieders van hostingdiensten en, in voorkomend geval, betrokken organen van de Unie te faciliteren.

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Deze verordening is van toepassing op aanbieders van hostingdiensten die diensten aanbieden in de Unie, ongeacht de plaats van hun hoofdvestiging.

2.  Deze verordening is van toepassing op aanbieders van hostingdiensten die in de Unie diensten aanbieden aan het publiek, ongeacht de plaats van hun hoofdvestiging.

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Deze verordening is niet van toepassing op inhoud die voor educatieve, artistieke, journalistieke of onderzoeksdoeleinden of in het kader van voorlichtingsactiviteiten op het gebied van de bestrijding van terroristische activiteiten wordt verspreid, noch op inhoud die verband houdt met de uiting van polemische of controversiële standpunten in het publieke debat.

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter.  Deze verordening heeft niet tot gevolg dat de verplichting tot eerbiediging van de uit artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie voortvloeiende rechten, vrijheden en beginselen wordt gewijzigd en laat de fundamentele beginselen van de Unie- en nationale wetgeving op het gebied van de vrijheid van meningsuiting, persvrijheid en de vrijheid en het pluralisme van de media onverlet.

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 quater.  Deze verordening laat Richtlijn 2000/31/EG onverlet.

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-1)  "diensten van de informatiemaatschappij": diensten als bedoeld in artikel 2, onder a), van Richtlijn 2000/31/EG;

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1)  "aanbieder van hostingdiensten": een aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij die eruit bestaan door een aanbieder van inhoud verstrekte informatie op verzoek van die aanbieder van inhoud op te slaan en de opgeslagen informatie aan derden beschikbaar te stellen;

1)  "aanbieder van hostingdiensten": een aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij die erin bestaan door een aanbieder van inhoud verstrekte informatie op verzoek van die aanbieder van inhoud op te slaan en de opgeslagen informatie aan het publiek beschikbaar te stellen. Dit geldt uitsluitend voor diensten die op toepassingsniveau aan het publiek worden aangeboden. Aanbieders van cloudinfrastructuur en -diensten worden niet als aanbieders van hostingdiensten beschouwd. Dit is tevens niet van toepassing op elektronische communicatiediensten als omschreven in Richtlijn (EU) 2018/1972;

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2)  "aanbieder van inhoud": een gebruiker die informatie heeft verstrekt die in zijn opdracht wordt of was opgeslagen door een aanbieder van hostingdiensten;

2)  "aanbieder van inhoud": een gebruiker die informatie heeft verstrekt die in zijn opdracht wordt of was opgeslagen door een aanbieder van hostingdiensten of door deze aanbieder van hostingdiensten aan het publiek beschikbaar is gesteld;

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4)  "terroristische misdrijven": strafbare feiten als omschreven in artikel 3, lid 1, van Richtlijn (EU) 2017/541;

Schrappen

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5)  "terroristische inhoud": informatie die aan een of meer van de volgende voorwaarden voldoet:

5)  "terroristische inhoud": materiaal dat aan een of meer van de volgende voorwaarden voldoet:

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  het aanzetten tot of het verdedigen van het plegen van terroristische misdrijven, onder meer door ze te verheerlijken, waardoor het gevaar ontstaat dat dergelijke daden worden gepleegd;

a)  het aanzetten tot het plegen van een van de in artikel 3, lid 1, onder a) tot en met i), van Richtlijn (EU) 2017/541 genoemde misdrijven, wanneer dergelijk gedrag direct of indirect, bijvoorbeeld door terroristische daden te verheerlijken, het plegen van terroristische misdrijven verdedigt, waardoor het gevaar ontstaat dat opzettelijk een of meer van deze misdrijven worden gepleegd;

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  het aanmoedigen van het bijdragen aan terroristische misdrijven;

b)  het aansporen van een andere persoon of een groep personen om een van de in artikel 3, lid 1, onder a) tot en met i), van Richtlijn (EU) 2017/541 genoemde misdrijven te plegen of daaraan een bijdrage te leveren, waardoor het gevaar ontstaat dat opzettelijk een of meer van deze misdrijven worden gepleegd;

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  het bevorderen van de activiteiten van een terroristische groepering, met name door aanmoediging van het deelnemen aan of het ondersteunen van een terroristische groepering in de zin van artikel 2, lid 3, van Richtlijn (EU) 2017/541;

c)  het aansporen van een andere persoon of een groep personen om deel te nemen aan de activiteiten van een terroristische groepering, onder meer door het verstrekken van gegevens of materiële middelen aan de groepering of het in enigerlei vorm financieren van de activiteiten van de groepering in de zin van artikel 4 van Richtlijn (EU) 2017/541, waardoor het gevaar ontstaat dat opzettelijk een of meer van deze misdrijven worden gepleegd;

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  het instrueren over methoden of technieken voor het plegen van terroristische misdrijven;

d)  het geven van instructies voor het vervaardigen of gebruiken van explosieven, vuurwapens of andere wapens of schadelijke of gevaarlijke stoffen, of voor andere specifieke methoden of technieken, met als doel het plegen van of het bijdragen aan het plegen van een van de in artikel 3, lid 1, onder a) tot en met i), van Richtlijn (EU) 2017/541 genoemde terroristische misdrijven;

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d bis)  het tonen van het plegen van een of meer van de in artikel 3, lid 1, onder a) tot en met i), van Richtlijn (EU) 2017/541 genoemde misdrijven, waardoor het gevaar ontstaat dat opzettelijk een of meer van deze misdrijven worden gepleegd;

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6)  "verspreiding van terroristische inhoud": het aan derden beschikbaar stellen van terroristische inhoud op de diensten van aanbieders van hostingdiensten;

6)  "verspreiding van terroristische inhoud": het aan het publiek beschikbaar stellen van terroristische inhoud op de diensten van aanbieders van hostingdiensten;

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8)  "doorverwijzing": een melding door een bevoegde autoriteit of, in voorkomend geval, een bevoegd orgaan van de Unie aan een aanbieder van hostingdiensten van informatie die als terroristische inhoud kan worden beschouwd, opdat de aanbieder vrijwillig nagaat of die informatie verenigbaar is met zijn eigen voorwaarden ter voorkoming van de verspreiding van terroristische inhoud;

Schrappen

Amendement    60

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

9 bis)  "bevoegde autoriteit": één aangewezen rechterlijke instantie of functioneel onafhankelijke administratieve instantie in de lidstaat;

Amendement    61

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Aanbieders van hostingdiensten treffen passende, redelijke en evenredige maatregelen in overeenstemming met deze verordening, tegen de verspreiding van terroristische inhoud en ter bescherming van gebruikers tegen terroristische inhoud. Daarbij handelen zij op zorgvuldige, evenredige en niet-discriminerende wijze en met inachtneming van de grondrechten van de gebruikers, en houden zij rekening met het fundamentele belang van de vrijheid van meningsuiting en van informatie in een open en democratische samenleving.

1.  Aanbieders van hostingdiensten handelen overeenkomstig deze verordening om gebruikers tegen terroristische inhoud te beschermen. Dit doen zij te allen tijde op zorgvuldige, evenredige en niet-discriminerende wijze en met inachtneming van de grondrechten van de gebruikers, waarbij zij rekening houden met het fundamentele belang van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie en ideeën in een open en democratische samenleving, teneinde te voorkomen dat inhoud wordt verwijderd die geen terroristische inhoud is.

Amendement    62

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Deze zorgplichten komen niet neer op een algemene verplichting voor aanbieders van hostingdiensten om toezicht te houden op de informatie die zij doorgeven of opslaan, noch op een algemene plicht om actief op zoek te gaan naar feiten of zaken die wijzen op illegale activiteiten.

Amendement    63

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Aanbieders van hostingdiensten nemen in hun voorwaarden bepalingen op ter voorkoming van de verspreiding van terroristische inhoud en passen die bepalingen toe.

Schrappen

Amendement    64

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Wanneer aanbieders van hostingdiensten zich bewust worden of kennis krijgen van terroristische inhoud binnen hun diensten, stellen zij de bevoegde autoriteiten daarvan op de hoogte en verwijderen zij deze inhoud onverwijld.

Amendement    65

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter.  De aanbieders van hostingdiensten die voldoen aan de criteria van aanbieders van videoplatforms in de zin van Richtlijn (EU) 2018/1808 nemen gepaste maatregelen om de verspreiding van terroristische inhoud aan te pakken overeenkomstig artikel 28 ter, lid 1, onder c), en lid 3, van deze richtlijn.

Amendement    66

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De bevoegde autoriteit heeft de bevoegdheid om een besluit uit te vaardigen op grond waarvan de aanbieder van hostingdiensten terroristische inhoud moet verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk moet maken.

1.  De bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de aanbieder van hostingdiensten zijn hoofdvestiging heeft, heeft de bevoegdheid om een verwijderingsbevel uit te vaardigen op grond waarvan de aanbieder van hostingdiensten terroristische inhoud moet verwijderen of de toegang daartoe in alle lidstaten onmogelijk moet maken.

Amendement    67

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  De bevoegde autoriteit van een lidstaat waar de aanbieder van hostingdiensten niet zijn hoofdvestiging heeft of geen wettelijke vertegenwoordiger heeft, kan verzoeken dat de toegang tot terroristische inhoud onmogelijk wordt gemaakt en kan de inwilliging van dergelijke verzoeken op haar grondgebied afdwingen.

Amendement    68

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 ter.  Indien de betrokken bevoegde autoriteit aan een bepaalde aanbieder van hostingdiensten nog niet eerder een verwijderingsbevel heeft uitgevaardigd, neemt zij ten minste twaalf uur voor de uitvaardiging van het bevel contact op met de desbetreffende aanbieder en verstrekt zij informatie over de procedures en toepasselijke termijnen.

Amendement    69

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Aanbieders van hostingdiensten verwijderen terroristische inhoud of maken de toegang daartoe onmogelijk binnen één uur na ontvangst van het verwijderingsbevel.

2.  Aanbieders van hostingdiensten verwijderen terroristische inhoud of maken de toegang daartoe onmogelijk. Dit doen zij zo spoedig mogelijk, maar altijd binnen één uur na ontvangst van het verwijderingsbevel.

Amendement    70

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  de identificatie van de bevoegde autoriteit die het verwijderingsbevel uitvaardigt en de authenticatie van het verwijderingsbevel door de bevoegde autoriteit;

a)  de identificatie, door middel van een elektronische handtekening, van de bevoegde autoriteit die het verwijderingsbevel uitvaardigt en de authenticatie van het verwijderingsbevel door de bevoegde autoriteit;

Amendement    71

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  een motivering waarom de inhoud als terroristische inhoud wordt beschouwd, ten minste met verwijzing naar de in artikel 2, lid 5, vermelde categorieën van terroristische inhoud;

b)  een gedetailleerde motivering waarom de inhoud als terroristische inhoud wordt beschouwd en een specifieke verwijzing naar de in artikel 2, lid 5, vermelde categorieën van terroristische inhoud;

Amendement    72

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  een Uniform Resource Locator (URL-adres) en, zo nodig, aanvullende informatie om de bedoelde inhoud te kunnen identificeren;

c)  een precies URL-adres en, zo nodig, aanvullende informatie om de bedoelde inhoud te kunnen identificeren;

Amendement    73

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f)  informatie over de rechtsmiddelen waarover de aanbieder van hostingdiensten en de aanbieder van inhoud beschikken;

f)  eenvoudig te begrijpen informatie over de rechtsmiddelen waarover de aanbieder van hostingdiensten en de aanbieder van inhoud beschikken, met inbegrip van rechtsmiddelen bij de bevoegde autoriteit en een beroepsprocedure bij de rechtbank, alsook over de termijnen voor het instellen van een hogere voorziening;

Amendement    74

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

g)  in voorkomend geval, het besluit om geen informatie openbaar te maken over de verwijdering van terroristische inhoud of het onmogelijk maken van de toegang daartoe, als bedoeld in artikel 11.

g)  indien noodzakelijk en evenredig, het besluit om geen informatie openbaar te maken over de verwijdering van terroristische inhoud of het onmogelijk maken van de toegang daartoe, als bedoeld in artikel 11.

Amendement    75

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Op verzoek van de aanbieder van hostingdiensten of de aanbieder van inhoud verstrekt de bevoegde autoriteit een gedetailleerde motivering, onverminderd de verplichting van de aanbieder van hostingdiensten om het verwijderingsbevel binnen de in lid 2 vastgestelde termijn na te leven.

Schrappen

Amendement    76

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De bevoegde autoriteiten zenden verwijderingsbevelen aan de hoofdvestiging van de aanbieder van hostingdiensten of aan de wettelijke vertegenwoordiger die door de aanbieder van hostingdiensten krachtens artikel 16 is aangewezen, en geven ze door aan het in artikel 14, lid 1, bedoelde contactpunt. Deze bevelen worden gezonden met elektronische middelen die een schriftelijk bewijs kunnen genereren op zodanige wijze dat authenticatie van de afzender mogelijk wordt, met inbegrip van de juistheid van de datum en het tijdstip van verzending en ontvangst van het bevel.

5.  De bevoegde autoriteit zendt verwijderingsbevelen aan de hoofdvestiging van de aanbieder van hostingdiensten of aan de wettelijke vertegenwoordiger die door de aanbieder van hostingdiensten krachtens artikel 16 is aangewezen, en geeft ze door aan het in artikel 14, lid 1, bedoelde contactpunt. Deze bevelen worden gezonden met elektronische middelen die een schriftelijk bewijs kunnen genereren op zodanige wijze dat authenticatie van de afzender mogelijk wordt, met inbegrip van de juistheid van de datum en het tijdstip van verzending en ontvangst van het bevel.

Amendement    77

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Aanbieders van hostingdiensten bevestigen de ontvangst en stellen de bevoegde autoriteit zonder onnodige vertraging in kennis van de verwijdering van de terroristische inhoud of het onmogelijk maken van de toegang daartoe, met vermelding van met name het tijdstip van actie, aan de hand van het model in bijlage II.

6.  Aanbieders van hostingdiensten stellen de bevoegde autoriteit zonder onnodige vertraging in kennis van de verwijdering van de terroristische inhoud of het onmogelijk maken van de toegang daartoe, met vermelding van met name het tijdstip van actie, aan de hand van het model in bijlage II.

Amendement    78

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  Als de aanbieder van hostingdiensten het verwijderingsbevel niet kan naleven vanwege overmacht of feitelijke onmogelijkheid die hem niet kan worden toegerekend, stelt hij de bevoegde instantie zonder onnodige vertraging daarvan in kennis, met opgave van de redenen, aan de hand van het model in bijlage III. De in lid 2 vastgestelde termijn is van toepassing zodra de aangevoerde redenen niet langer bestaan.

7.  Als de aanbieder van hostingdiensten het verwijderingsbevel niet kan naleven vanwege overmacht of feitelijke onmogelijkheid die hem onder meer om technische of operationele redenen niet kan worden toegerekend, stelt hij de bevoegde instantie zonder onnodige vertraging daarvan in kennis, met opgave van de redenen, aan de hand van het model in bijlage III. De in lid 2 vastgestelde termijn is van toepassing zodra de aangevoerde redenen niet langer bestaan.

Amendement    79

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8.  Als de aanbieder van hostingdiensten het verwijderingsbevel niet kan naleven omdat het kennelijke fouten bevat of niet voldoende informatie bevat om het uit te voeren, stelt hij de bevoegde autoriteit zonder onnodige vertraging daarvan in kennis en vraagt hij de nodige verduidelijking aan de hand van het model in bijlage III. De in lid 2 vastgestelde termijn is van toepassing zodra de verduidelijking is verstrekt.

8.  De aanbieder van hostingdiensten kan weigeren het verwijderingsbevel uit te voeren indien dit kennelijke fouten of niet voldoende informatie bevat. Hij stelt de bevoegde autoriteit daar zonder onnodige vertraging van in kennis en vraagt de nodige verduidelijking aan de hand van het model in bijlage III. De in lid 2 vastgestelde termijn is van toepassing zodra de verduidelijking is verstrekt.

Amendement    80

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

9.  De bevoegde autoriteit die het verwijderingsbevel heeft uitgevaardigd, stelt de in artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde bevoegde autoriteit die toeziet op de uitvoering van proactieve maatregelen, in kennis wanneer het verwijderingsbevel definitief wordt. Een verwijderingsbevel wordt definitief wanneer niet binnen de overeenkomstig het toepasselijke nationale recht vastgestelde termijn een hogere voorziening is ingesteld of wanneer het na een hogere voorziening is bevestigd.

9.  De bevoegde autoriteit die het verwijderingsbevel heeft uitgevaardigd, stelt de in artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde bevoegde autoriteit die toeziet op de uitvoering van specifieke maatregelen, in kennis wanneer het verwijderingsbevel definitief wordt. Een verwijderingsbevel wordt definitief wanneer niet binnen de overeenkomstig het toepasselijke nationale recht vastgestelde termijn een hogere voorziening is ingesteld of wanneer het na een hogere voorziening is bevestigd.

Amendement    81

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 4 bis

 

Overlegprocedure voor verwijderingsbevelen

 

1. De bevoegde autoriteit die uit hoofde van artikel 4, lid 1 bis, een verwijderingsbevel uitvaardigt, zendt een kopie van het verwijderingsbevel naar de in artikel 17, lid 1, onder a), bedoelde bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de hoofdvestiging van de aanbieder van hostingdiensten zich bevindt, op hetzelfde moment dat het verwijderingsbevel overeenkomstig artikel 5, lid 4, naar de aanbieder van hostingdiensten wordt gezonden.

 

2. In gevallen waarin de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de aanbieder van hostingdiensten zijn hoofdvestiging heeft, redelijke gronden heeft om aan te nemen dat het verwijderingsbevel gevolgen kan hebben voor fundamentele belangen van die lidstaat, stelt zij de uitvaardigende bevoegde autoriteit daarvan in kennis. De uitvaardigende autoriteit neemt deze omstandigheden in aanmerking en trekt het verwijderingsbevel in of past het aan, indien noodzakelijk.

Amendement    82

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 4 ter

 

Samenwerkingsprocedure voor de uitvaardiging van een aanvullend verwijderingsbevel

 

1. Wanneer een bevoegde autoriteit op grond van artikel 4, lid 1 bis, een verwijderingsbevel heeft uitgevaardigd, kan die autoriteit contact opnemen met de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de aanbieder van hostingdiensten zijn hoofdvestiging heeft, om de laatstgenoemde bevoegde autoriteit te verzoeken ook een verwijderingsbevel uit te vaardigen op grond van artikel 4, lid 1.

 

2. De bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de hoofdvestiging van de aanbieder van hostingdiensten zich bevindt, vaardigt een verwijderingsbevel uit of weigert dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk één uur nadat zij op grond van lid 1 is benaderd, te doen, en stelt de bevoegde autoriteit die het eerste bevel heeft uitgevaardigd in kennis van haar besluit.

 

3. Indien de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de hoofdvestiging zich bevindt, meer dan één uur nodig heeft om zelf de inhoud te beoordelen, verzoekt zij de betrokken aanbieder van hostingdiensten de toegang tot de inhoud tijdelijk, maar ten hoogste voor 24 uur, onmogelijk te maken. Gedurende deze periode voert de bevoegde autoriteit haar beoordeling uit en vaardigt zij een verwijderingsbevel uit of trekt zij haar verzoek tot het onmogelijk maken van de toegang in.

Amendement    83

Voorstel voor een verordening

Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 5

Schrappen

Doorverwijzingen

 

1.  De bevoegde autoriteit of het betrokken orgaan van de Unie kan een doorverwijzing zenden aan een aanbieder van hostingdiensten.

 

2.  Aanbieders van hostingdiensten voorzien in operationele en technische maatregelen ter facilitering van de snelle beoordeling van inhoud die door bevoegde autoriteiten en, in voorkomend geval, betrokken organen van de Unie is gezonden met het oog op vrijwillige toetsing.

 

3.  De doorverwijzing wordt gezonden aan de hoofdvestiging van de aanbieder van hostingdiensten of aan de wettelijke vertegenwoordiger die door de aanbieder van hostingdiensten krachtens artikel 16 is aangewezen, en doorgegeven aan het in artikel 14, lid 1, bedoelde contactpunt. Deze doorverwijzingen worden gezonden met elektronische middelen.

 

4.  De doorverwijzing bevat voldoende gedetailleerde informatie, met inbegrip van de redenen waarom de inhoud als terroristische inhoud wordt beschouwd, een URL-adres en, zo nodig, aanvullende informatie om de bedoelde terroristische inhoud te kunnen identificeren.

 

5.  De aanbieder van hostingdiensten toetst bij voorrang de in de doorverwijzing geïdentificeerde inhoud aan zijn eigen voorwaarden en besluit of hij die inhoud verwijdert dan wel de toegang daartoe onmogelijk maakt.

 

6.  De aanbieder van hostingdiensten stelt de bevoegde autoriteit of het betrokken orgaan van de Unie snel in kennis van de uitkomst van de toetsing en van het tijdschema van de maatregelen die naar aanleiding van de doorverwijzing zijn genomen.

 

7.  Wanneer de aanbieder van hostingdiensten van oordeel is dat de doorverwijzing onvoldoende informatie bevat om de bedoelde inhoud te toetsen, stelt hij de bevoegde autoriteiten of het betrokken orgaan van de Unie onverwijld daarvan in kennis, met vermelding van de nadere informatie of verduidelijking die hij nodig heeft.

 

Amendement    84

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Proactieve maatregelen

Specifieke maatregelen

Amendement    85

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Aanbieders van hostingdiensten nemen, waar passend, proactieve maatregelen om hun diensten te beschermen tegen de verspreiding van terroristische inhoud. De maatregelen zijn doeltreffend en evenredig, rekening houdend met het risico en de mate van blootstelling aan terroristische inhoud, de grondrechten van de gebruikers en het fundamentele belang van de vrijheid van meningsuiting en van informatie in een open en democratische samenleving.

1.  Onverminderd Richtlijn (EU) 2018/1808 en Richtlijn 2000/31/EG kunnen aanbieders van hostingdiensten specifieke maatregelen nemen om hun diensten te beschermen tegen de verspreiding van terroristische inhoud onder het publiek. De maatregelen zijn doeltreffend, gericht en evenredig, met bijzondere inachtneming van het risico en de mate van blootstelling aan terroristische inhoud, de grondrechten van de gebruikers en het fundamentele belang van het recht op vrijheid van meningsuiting en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie en ideeën in een open en democratische samenleving.

Amendement    86

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In geval van een kennisgeving overeenkomstig artikel 4, lid 9, verzoekt de in artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde bevoegde autoriteit de aanbieder van hostingdiensten om binnen drie maanden na ontvangst van het verzoek en vervolgens ten minste eenmaal per jaar een verslag in te dienen over de specifieke proactieve maatregelen die hij heeft genomen, onder meer met behulp van automatische instrumenten, teneinde:

Schrappen

a)  te voorkomen dat inhoud die eerder is verwijderd of waartoe de toegang onmogelijk is gemaakt omdat hij als terroristische inhoud wordt beschouwd, opnieuw wordt geüpload;

 

b)  terroristische inhoud op te sporen, te identificeren en snel te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken.

 

Een dergelijk verzoek wordt gezonden aan de hoofdvestiging van de aanbieder van hostingdiensten of aan de door hem aangewezen wettelijke vertegenwoordiger.

 

De verslagen bevatten alle relevante informatie aan de hand waarvan de in artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde bevoegde autoriteit kan beoordelen of de proactieve maatregelen doeltreffend en evenredig zijn, met inbegrip van een evaluatie van de werking van alle gebruikte automatische instrumenten en van de ingezette mechanismen voor menselijk toezicht en menselijke verificatie.

 

Amendement    87

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Wanneer de in artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde bevoegde autoriteit van oordeel is dat de genomen proactieve maatregelen waarover overeenkomstig lid 2 verslag is uitgebracht, niet volstaan om het risico en de mate van blootstelling te beperken en te beheersen, kan zij de aanbieder van hostingdiensten verzoeken specifieke aanvullende proactieve maatregelen te nemen. Daartoe werkt de aanbieder van hostingdiensten met de in artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde bevoegde autoriteit samen om de door hem te nemen specifieke maatregelen te bepalen en de belangrijkste doelstellingen en benchmarks alsook de termijnen voor de uitvoering daarvan vast te stellen.

Schrappen

Amendement    88

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Indien binnen drie maanden na de indiening van het verzoek krachtens lid 3 geen overeenstemming kan worden bereikt, kan de in artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde bevoegde autoriteit een besluit uitvaardigen waarbij specifieke aanvullende nodige en evenredige proactieve maatregelen worden opgelegd. In het besluit wordt met name rekening gehouden met de economische draagkracht van de aanbieder van hostingdiensten en met het effect van die maatregelen op de grondrechten van de gebruikers en het fundamentele belang van de vrijheid van meningsuiting en van informatie. Dit besluit wordt gezonden aan de hoofdvestiging van de aanbieder van hostingdiensten of aan de door hem aangewezen wettelijke vertegenwoordiger. De aanbieder van hostingdiensten brengt regelmatig verslag uit over de uitvoering van de maatregelen zoals gespecificeerd door de in artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde bevoegde autoriteit.

4.  Nadat is vastgesteld dat een aanbieder van hostingdiensten een aanzienlijk aantal verwijderingsbevelen heeft ontvangen, kan de in artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde bevoegde autoriteit de aanbieder van hostingdiensten een verzoek toezenden om noodzakelijke, evenredige en doeltreffende aanvullende maatregelen te nemen. De bevoegde autoriteit legt geen algemene toezichtverplichting of het gebruik van automatische instrumenten op. In het verzoek wordt met name rekening gehouden met de technische haalbaarheid van de maatregelen, met de omvang en de economische draagkracht van de aanbieder van hostingdiensten en met het effect van die maatregelen op de grondrechten van de gebruikers en het fundamentele belang van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie en ideeën in een open en democratische samenleving. Dit verzoek wordt gezonden aan de hoofdvestiging van de aanbieder van hostingdiensten of aan de door hem aangewezen wettelijke vertegenwoordiger. De aanbieder van hostingdiensten brengt regelmatig verslag uit over de uitvoering van de maatregelen zoals gespecificeerd door de in artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde bevoegde autoriteit.

Amendement    89

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Een aanbieder van hostingdiensten kan te allen tijde de in artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde bevoegde autoriteit om herziening verzoeken en, waar passend, om intrekking van een verzoek of een besluit krachtens de leden 2, 3 respectievelijk 4. De bevoegde autoriteit neemt een met redenen omkleed besluit binnen een redelijke termijn na ontvangst van het verzoek van de aanbieder van hostingdiensten.

5.  Een aanbieder van hostingdiensten kan te allen tijde de in artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde bevoegde autoriteit om herziening verzoeken en, waar passend, om intrekking van een verzoek krachtens lid 4. De bevoegde autoriteit neemt een met redenen omkleed besluit binnen een redelijke termijn na ontvangst van het verzoek van de aanbieder van hostingdiensten.

Amendement    90

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Aanbieders van hostingdiensten bewaren terroristische inhoud die is verwijderd of waartoe de toegang onmogelijk is gemaakt ten gevolge van een verwijderingsbevel, een doorverwijzing of proactieve maatregelen krachtens de artikelen 4, 5 en 6, en de bijbehorende gegevens die ten gevolge van de verwijdering van de terroristische inhoud zijn verwijderd, en die nodig zijn voor:

1.  Aanbieders van hostingdiensten bewaren terroristische inhoud die is verwijderd of waartoe de toegang onmogelijk is gemaakt ten gevolge van een verwijderingsbevel of specifieke maatregelen krachtens de artikelen 4 en 6, en de bijbehorende gegevens die ten gevolge van de verwijdering van de terroristische inhoud zijn verwijderd, en die nodig zijn voor:

Amendement    91

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  procedures van administratieve of rechterlijke toetsing,

a)  procedures van administratieve of rechterlijke toetsing of een voorziening in rechte;

Amendement    92

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven.

b)  het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen door rechtshandhavingsautoriteiten van terroristische misdrijven.

Amendement    93

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in lid 1 bedoelde terroristische inhoud en bijbehorende gegevens worden gedurende zes maanden bewaard. De terroristische inhoud wordt, op verzoek van de bevoegde autoriteit of rechterlijke instantie, gedurende een langere periode bewaard wanneer en zolang het nodig is voor lopende procedures van administratieve of rechterlijke toetsing als bedoeld in lid 1, onder a).

2.  De in lid 1, onder a), bedoelde terroristische inhoud en bijbehorende gegevens worden gedurende zes maanden bewaard en na deze periode gewist. De terroristische inhoud wordt, op verzoek van de bevoegde autoriteit of rechterlijke instantie, gedurende een nader bepaalde periode bewaard, alleen indien en zolang dit nodig is voor lopende procedures van administratieve of rechterlijke toetsing of een voorziening in rechte als bedoeld in lid 1, onder a). De aanbieder van hostingdiensten bewaart de terroristische inhoud en bijbehorende gegevens als bedoeld in lid 1, onder b), totdat de rechtshandhavingsautoriteit overeenkomstig artikel 13, lid 4, op de kennisgeving van de aanbieder van hostingdiensten reageert, maar niet langer dan zes maanden.

Amendement    94

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Transparantieverplichtingen

Transparantieverplichtingen voor aanbieders van hostingdiensten

Amendement    95

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Aanbieders van hostingdiensten stellen in hun voorwaarden hun beleid ter voorkoming van de verspreiding van terroristische inhoud vast, met inbegrip van, waar passend, een zinvolle toelichting van de werking van proactieve maatregelen, waaronder het gebruik van automatische instrumenten.

1.  In voorkomend geval stellen aanbieders van hostingdiensten in hun voorwaarden duidelijk hun beleid ter voorkoming van de verspreiding van terroristische inhoud vast, met inbegrip van, indien van toepassing, een zinvolle toelichting van de werking van specifieke maatregelen.

Amendement    96

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Aanbieders van hostingdiensten publiceren jaarlijkse transparantieverslagen over de maatregelen die zijn genomen tegen de verspreiding van terroristische inhoud.

2.  Aanbieders van hostingdiensten die in of voor dat jaar een verwijderingsbevel hebben ontvangen, stellen jaarlijkse transparantieverslagen aan het publiek beschikbaar over de maatregelen die zijn genomen tegen de verspreiding van terroristische inhoud.

Amendement    97

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  informatie over de maatregelen van de aanbieder van hostingdiensten om te voorkomen dat inhoud die eerder is verwijderd of waartoe de toegang onmogelijk is gemaakt omdat hij als terroristische inhoud wordt beschouwd, opnieuw wordt geüpload;

b)  informatie over de maatregelen van de aanbieder van hostingdiensten om te voorkomen dat inhoud die eerder is verwijderd of waartoe de toegang onmogelijk is gemaakt omdat hij als terroristische inhoud wordt beschouwd, opnieuw wordt geüpload, met name in gevallen waarin automatische technologie is gebruikt;

Amendement    98

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  aantal artikelen met terroristische inhoud die zijn verwijderd of waartoe de toegang onmogelijk is gemaakt naar aanleiding van verwijderingsbevelen, doorverwijzingen of proactieve maatregelen;

c)  het aantal artikelen met terroristische inhoud dat is verwijderd of waartoe de toegang onmogelijk is gemaakt naar aanleiding van verwijderingsbevelen of specifieke maatregelen en het aantal bevelen waarbij de inhoud niet overeenkomstig artikel 4, leden 7 en 8, is verwijderd, alsook de redenen voor de weigering;

Amendement    99

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  overzicht van de klachtenprocedures en uitkomsten daarvan.

d)  het aantal klachtenprocedures en maatregelen voor rechterlijke toetsing en de uitkomsten daarvan, met inbegrip van het aantal gevallen waarin werd vastgesteld dat inhoud ten onrechte als terroristische inhoud werd aangemerkt.

Amendement    100

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 8 bis

 

Transparantieverplichtingen van bevoegde autoriteiten

 

1. De bevoegde autoriteiten publiceren jaarlijkse transparantieverslagen die ten minste de volgende informatie bevatten:

 

a) het aantal uitgevaardigde verwijderingsbevelen, het aantal gevallen van verwijdering en het aantal geweigerde of genegeerde verwijderingsbevelen;

 

b) het aantal gevallen waarin het aanmerken van inhoud als terroristische inhoud leidde tot onderzoek en vervolging, en het aantal gevallen waarin inhoud ten onrechte als terroristische inhoud werd aangemerkt;

 

c) een beschrijving van de overeenkomstig artikel 6, lid 4, door de bevoegde autoriteiten genomen maatregelen.

Amendement    101

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Waarborgen met betrekking tot het gebruik en de uitvoering van proactieve maatregelen

Waarborgen met betrekking tot het gebruik en de uitvoering van specifieke maatregelen

Amendement    102

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Wanneer aanbieders van hostingdiensten krachtens deze verordening automatische instrumenten gebruiken ten aanzien van inhoud die zij opslaan, voorzien zij in doeltreffende en passende waarborgen om te garanderen dat besluiten betreffende die inhoud, met name besluiten om inhoud die als terroristische inhoud wordt beschouwd, te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk maken, correct en goed onderbouwd zijn.

1.  Wanneer aanbieders van hostingdiensten automatische instrumenten gebruiken ten aanzien van inhoud die zij opslaan, voorzien zij in doeltreffende en passende waarborgen om te garanderen dat besluiten betreffende die inhoud, met name besluiten om inhoud die als terroristische inhoud wordt beschouwd, te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk maken, correct en goed onderbouwd zijn.

Amendement    103

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Waarborgen bestaan met name uit menselijk toezicht en menselijke verificatie, waar passend, en in elk geval wanneer een gedetailleerde beoordeling van de relevante context nodig is om te bepalen of de inhoud al dan niet als terroristische inhoud moet worden beschouwd.

2.  Waarborgen bestaan met name uit menselijk toezicht en menselijke verificatie van de gepastheid van het besluit om inhoud te verwijderen of de toegang daartoe te ontzeggen, met name met betrekking tot het recht op vrijheid van meningsuiting en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie en ideeën in een open en democratische samenleving.

Amendement    104

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 9 bis

 

Doeltreffende rechtsmiddelen

 

1. Aanbieders van inhoud wier inhoud is verwijderd of tot wier inhoud de toegang onmogelijk is gemaakt naar aanleiding van een verwijderingsbevel en aanbieders van hostingdiensten die een verwijderingsbevel hebben ontvangen, hebben recht op een doeltreffende voorziening in rechte. De lidstaten voorzien in doeltreffende procedures voor de uitoefening van dit recht.

Amendement    105

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Aanbieders van hostingdiensten stellen doeltreffende en toegankelijke mechanismen in waarmee aanbieders van inhoud wier inhoud is verwijderd of tot wier inhoud de toegang onmogelijk is gemaakt ten gevolge van een doorverwijzing krachtens artikel 5 of proactieve maatregelen krachtens artikel 6, tegen de maatregel van de aanbieder van hostingdiensten een klacht kunnen indienen en om het herstel van de inhoud kunnen verzoeken.

1.  Aanbieders van hostingdiensten stellen een doeltreffend en toegankelijk mechanisme in waarmee aanbieders van inhoud wier inhoud is verwijderd of tot wier inhoud de toegang onmogelijk is gemaakt ten gevolge van specifieke maatregelen krachtens artikel 6, tegen de maatregel van de aanbieder van hostingdiensten een klacht kunnen indienen en om het herstel van de inhoud kunnen verzoeken.

Amendement    106

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Aanbieders van hostingdiensten onderzoeken onmiddellijk elke door hen ontvangen klacht en herstellen de inhoud zonder onnodige vertraging indien die onterecht is verwijderd of indien de toegang daartoe onterecht onmogelijk is gemaakt. Zij stellen de klager in kennis van de uitkomst van het onderzoek.

2.  Aanbieders van hostingdiensten onderzoeken onmiddellijk elke door hen ontvangen klacht en herstellen de inhoud zonder onnodige vertraging indien die onterecht is verwijderd of indien de toegang daartoe onterecht onmogelijk is gemaakt. Zij stellen de klager binnen twee weken na ontvangst van de klacht in kennis van de uitkomst van het onderzoek en geven uitleg ingeval zij besluiten de inhoud niet te herstellen. Het herstellen van inhoud sluit niet uit dat er verdere gerechtelijke maatregelen worden getroffen tegen het besluit van de aanbieder van hostingdiensten of de bevoegde autoriteit.

Amendement    107

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Wanneer aanbieders van hostingdiensten terroristische inhoud hebben verwijderd of de toegang daartoe onmogelijk hebben gemaakt, stellen zij aan de aanbieder van inhoud informatie beschikbaar over de verwijdering van terroristische inhoud of het onmogelijk maken van de toegang daartoe.

1.  Wanneer aanbieders van hostingdiensten terroristische inhoud verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk maken, stellen zij aan de aanbieder van inhoud omvattende en beknopte informatie beschikbaar over de verwijdering van terroristische inhoud of het onmogelijk maken van de toegang daartoe, alsook over de mogelijkheden om het besluit te betwisten, en voorzien zij de aanbieder van inhoud op verzoek van een kopie van het overeenkomstig artikel 4 uitgevaardigde verwijderingsbevel.

Amendement    108

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De aanbieder van hostingdiensten stelt de aanbieder van inhoud op diens verzoek in kennis van de redenen voor de verwijdering of het onmogelijk maken van de toegang en van de mogelijkheden tot betwisting van het besluit.

Schrappen

Amendement    109

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De verplichting uit hoofde van de leden 1 en 2 is niet van toepassing wanneer de bevoegde autoriteit besluit dat er geen openbaarmaking mag zijn om redenen van openbare veiligheid, zoals het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van terroristische misdrijven, zolang het nodig is, maar niet langer dan [vier] weken te rekenen vanaf dat besluit. In dat geval maakt de aanbieder van hostingdiensten geen informatie openbaar over de verwijdering van terroristische inhoud of het onmogelijk maken van de toegang daartoe.

3.  De verplichting uit hoofde van lid 1 is niet van toepassing wanneer de bevoegde autoriteit, op basis van objectief bewijsmateriaal en rekening houdend met de evenredigheid en noodzakelijkheid van een dergelijk besluit, besluit dat er geen openbaarmaking mag zijn om redenen van openbare veiligheid, zoals het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van terroristische misdrijven, zolang het nodig is, maar niet langer dan vier weken te rekenen vanaf dat besluit. In dat geval maakt de aanbieder van hostingdiensten geen informatie openbaar over de verwijdering van terroristische inhoud of het onmogelijk maken van de toegang daartoe.

Amendement    110

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat hun bevoegde autoriteiten over de nodige capaciteit en voldoende middelen beschikken om de doelstellingen te verwezenlijken en hun verplichtingen uit hoofde van deze verordening na te komen.

De lidstaten zorgen ervoor dat hun bevoegde autoriteiten over de nodige capaciteit en voldoende middelen beschikken om de doelstellingen te verwezenlijken en hun verplichtingen uit hoofde van deze verordening na te komen, met sterke onafhankelijkheidswaarborgen.

Amendement    111

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Samenwerking tussen aanbieders van hostingdiensten, bevoegde autoriteiten en, in voorkomend geval, betrokken organen van de Unie

Samenwerking tussen aanbieders van hostingdiensten, bevoegde autoriteiten en, in voorkomend geval, bevoegde organen van de Unie

Amendement    112

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De bevoegde autoriteiten in de lidstaten lichten elkaar in, coördineren en werken samen met elkaar en, in voorkomend geval, met betrokken organen van de Unie, zoals Europol, met betrekking tot verwijderingsbevelen en doorverwijzingen teneinde dubbel werk te voorkomen, de coördinatie te verbeteren en inmenging in onderzoeken in verschillende lidstaten te voorkomen.

1.  De bevoegde autoriteiten in de lidstaten lichten elkaar in, coördineren en werken samen met elkaar en, in voorkomend geval, met Europol, met betrekking tot verwijderingsbevelen teneinde dubbel werk te voorkomen, de coördinatie te verbeteren en inmenging in onderzoeken in verschillende lidstaten te voorkomen.

Amendement    113

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De bevoegde autoriteiten in de lidstaten lichten elkaar in, coördineren en werken samen met de in artikel 17, lid 1, onder c) en d), bedoelde bevoegde autoriteit met betrekking tot krachtens artikel 6 genomen maatregelen en handhavingsmaatregelen krachtens artikel 18. De lidstaten zorgen ervoor dat de in artikel 17, lid 1, onder c) en d), bedoelde bevoegde autoriteit in het bezit is van alle relevante informatie. Daartoe voorzien de lidstaten in passende communicatiekanalen of -mechanismen om ervoor te zorgen dat de relevante informatie tijdig wordt gedeeld.

2.  De bevoegde autoriteiten in de lidstaten lichten elkaar in, coördineren en werken samen met de in artikel 17, lid 1, onder c) en d), bedoelde bevoegde autoriteit met betrekking tot krachtens artikel 6 genomen maatregelen en handhavingsmaatregelen krachtens artikel 18. De lidstaten zorgen ervoor dat de in artikel 17, lid 1, onder c) en d), bedoelde bevoegde autoriteit in het bezit is van alle relevante informatie. Daartoe voorzien de lidstaten in passende en beveiligde communicatiekanalen of -mechanismen om ervoor te zorgen dat de relevante informatie tijdig wordt gedeeld.

Amendement    114

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De lidstaten en de aanbieders van hostingdiensten kunnen ervoor kiezen gebruik te maken van speciale instrumenten, met inbegrip van, in voorkomend geval, instrumenten die zijn ingesteld door betrokken organen van de Unie, zoals Europol, om met name het volgende te faciliteren:

3.  De lidstaten kunnen gebruikmaken van speciale instrumenten, met inbegrip van instrumenten die zijn ingesteld door Europol, om met name het volgende te faciliteren:

Amendement    115

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  de verwerking van, en de feedback over, doorverwijzingen krachtens artikel 5;

Schrappen

Amendement    116

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  de samenwerking met het oog op het bepalen en uitvoeren van proactieve maatregelen krachtens artikel 6.

c)  de samenwerking met het oog op het bepalen en uitvoeren van specifieke maatregelen krachtens artikel 6.

Amendement    117

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Wanneer aanbieders van hostingdiensten kennis krijgen van bewijs van terroristische misdrijven, lichten zij de autoriteiten die in de betrokken lidstaat bevoegd zijn voor het onderzoek en de vervolging van strafbare feiten, of het contactpunt in de lidstaat krachtens artikel 14, lid 2, waar zij hun hoofdvestiging of een wettelijke vertegenwoordiger hebben, onmiddellijk in. In geval van twijfel kunnen aanbieders van hostingdiensten deze informatie doorgeven aan Europol met het oog op passende follow-up.

4.  Wanneer aanbieders van hostingdiensten kennis krijgen van terroristische inhoud, lichten zij de autoriteiten die in de betrokken lidstaat bevoegd zijn voor het onderzoek en de vervolging van strafbare feiten onmiddellijk in. Indien het onmogelijk is de betrokken lidstaat te identificeren, stellen de aanbieders van hostingdiensten het contactpunt in de lidstaat krachtens artikel 17, lid 2, waar zij hun hoofdvestiging of een wettelijke vertegenwoordiger hebben, in kennis en geven zij deze informatie tevens door aan Europol met het oog op passende follow-up.

Amendement    118

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  Aanbieders van hostingdiensten werken samen met bevoegde autoriteiten.

Amendement    119

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Aanbieders van hostingdiensten wijzen een contactpunt aan waardoor verwijderingsbevelen en doorverwijzingen met elektronische middelen kunnen worden ontvangen, en garanderen een snelle behandeling krachtens de artikelen 4 en 5. Zij zorgen ervoor dat deze informatie openbaar wordt gemaakt.

1.  Aanbieders van hostingdiensten die reeds een of meerdere verwijderingsbevelen hebben ontvangen, wijzen een contactpunt aan waardoor verwijderingsbevelen met elektronische middelen kunnen worden ontvangen, en garanderen een vlotte behandeling krachtens artikel 4. Zij zorgen ervoor dat deze informatie openbaar wordt gemaakt.

Amendement    120

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in lid 1 bedoelde informatie specificeert de officiële taal of talen van de Unie als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1/58, waarin het contactpunt kan worden benaderd en waarin verdere uitwisselingen met betrekking tot verwijderingsbevelen en doorverwijzingen krachtens de artikelen 4 en 5 plaatsvinden. Die informatie bevat ten minste één van de officiële talen van de lidstaat waar de aanbieder van hostingdiensten zijn hoofdvestiging heeft of waar zijn wettelijke vertegenwoordiger krachtens artikel 16 woont of gevestigd is.

2.  De in lid 1 bedoelde informatie specificeert de officiële taal of talen van de Unie als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1/58, waarin het contactpunt kan worden benaderd en waarin verdere uitwisselingen met betrekking tot verwijderingsbevelen krachtens artikel 4 plaatsvinden. Die informatie bevat ten minste één van de officiële talen van de lidstaat waar de aanbieder van hostingdiensten zijn hoofdvestiging heeft of waar zijn wettelijke vertegenwoordiger krachtens artikel 16 woont of gevestigd is.

Amendement    121

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De lidstaten wijzen een contactpunt aan voor de behandeling van verzoeken om verduidelijking en feedback met betrekking tot de door hen uitgevaardigde verwijderingsbevelen en doorverwijzingen. Informatie over het contactpunt wordt openbaar gemaakt.

Schrappen

Amendement    122

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Wanneer een aanbieder van hostingdiensten verzuimt een wettelijke vertegenwoordiger aan te wijzen, hebben alle lidstaten rechtsmacht.

2.  Wanneer een aanbieder van hostingdiensten die zijn hoofdvestiging niet in een van de lidstaten heeft, verzuimt een wettelijke vertegenwoordiger aan te wijzen, hebben alle lidstaten rechtsmacht. Indien een lidstaat besluit deze rechtsmacht uit te oefenen, stelt hij alle andere lidstaten daarvan in kennis.

Amendement    123

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Wanneer een autoriteit van een andere lidstaat overeenkomstig artikel 4, lid 1, een verwijderingsbevel heeft uitgevaardigd, heeft die lidstaat rechtsmacht om overeenkomstig zijn nationale recht dwangmaatregelen te nemen om het verwijderingsbevel te handhaven.

Schrappen

Amendement    124

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Een aanbieder van hostingdiensten die geen vestiging in de Unie heeft maar diensten in de Unie aanbiedt, wijst schriftelijk een natuurlijke persoon of rechtspersoon aan als zijn wettelijke vertegenwoordiger in de Unie voor de ontvangst, naleving en handhaving van verwijderingsbevelen, doorverwijzingen, verzoeken en besluiten van de bevoegde autoriteiten op basis van deze verordening. De wettelijke vertegenwoordiger woont of is gevestigd in een van de lidstaten waar de aanbieder van hostingdiensten de diensten aanbiedt.

1.  Een aanbieder van hostingdiensten die geen vestiging in de Unie heeft maar diensten in de Unie aanbiedt, wijst schriftelijk een natuurlijke persoon of rechtspersoon aan als zijn wettelijke vertegenwoordiger in de Unie voor de ontvangst, naleving en handhaving van verwijderingsbevelen en verzoeken van de bevoegde autoriteiten op basis van deze verordening. De wettelijke vertegenwoordiger woont of is gevestigd in een van de lidstaten waar de aanbieder van hostingdiensten de diensten aanbiedt.

Amendement    125

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De aanbieder van hostingdiensten belast de wettelijke vertegenwoordiger met de ontvangst, naleving en handhaving van de in lid 1 bedoelde verwijderingsbevelen, doorverwijzingen, verzoeken en besluiten namens hem. Aanbieders van hostingdiensten verlenen hun wettelijke vertegenwoordiger de nodige bevoegdheden en middelen om met de bevoegde autoriteiten samen te werken en deze besluiten en bevelen na te leven.

2.  De aanbieder van hostingdiensten belast de wettelijke vertegenwoordiger met de ontvangst, naleving en handhaving van de in lid 1 bedoelde verwijderingsbevelen en besluiten namens hem. Aanbieders van hostingdiensten verlenen hun wettelijke vertegenwoordiger de nodige bevoegdheden en middelen om met de bevoegde autoriteiten samen te werken en deze besluiten en bevelen na te leven.

Amendement    126

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Elke lidstaat wijst de bevoegde autoriteit of autoriteiten aan voor:

1.  Elke lidstaat wijst een bevoegde rechterlijke instantie of functioneel onafhankelijke administratieve autoriteit aan voor:

Amendement    127

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  het opsporen, identificeren en doorverwijzen van terroristische inhoud naar aanbieders van hostingdiensten krachtens artikel 5;

Schrappen

Amendement    128

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  het toezicht op de uitvoering van proactieve maatregelen krachtens artikel 6;

c)  het toezicht op de uitvoering van specifieke maatregelen krachtens artikel 6;

Amendement    129

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  De lidstaten wijzen binnen de bevoegde autoriteiten een contactpunt aan voor de behandeling van verzoeken om verduidelijking en feedback met betrekking tot de door hen uitgevaardigde verwijderingsbevelen. Er wordt informatie over het contactpunt openbaar gemaakt.

Amendement    130

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Uiterlijk op [zes maanden na de inwerkingtreding van deze verordening] stellen de lidstaten de Commissie in kennis van de in lid 1 bedoelde bevoegde autoriteiten. De Commissie maakt de kennisgeving en alle wijzigingen ervan bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie.

2.  Uiterlijk op [zes maanden na de inwerkingtreding van deze verordening] stellen de lidstaten de Commissie in kennis van de in lid 1 bedoelde bevoegde autoriteiten. De Commissie legt een onlineregister aan, waarin al deze bevoegde autoriteiten en de aangewezen contactpunten per bevoegde autoriteit worden opgenomen. De Commissie maakt de kennisgeving en alle wijzigingen ervan bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Amendement    131

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten stellen regels vast inzake de sancties die van toepassing zijn bij inbreuken door de aanbieders van hostingdiensten op de verplichtingen uit hoofde van deze verordening, en nemen alle nodige maatregelen om te garanderen dat die worden uitgevoerd. Deze sancties worden beperkt tot inbreuken op de verplichtingen uit hoofde van:

1.  De lidstaten stellen regels vast inzake de sancties die van toepassing zijn bij systematische en herhaalde inbreuken door de aanbieders van hostingdiensten op de verplichtingen uit hoofde van deze verordening, en nemen alle nodige maatregelen om te garanderen dat die worden uitgevoerd. Deze sancties worden beperkt tot inbreuken op de verplichtingen uit hoofde van:

Amendement    132

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  artikel 3, lid 2 (voorwaarden van aanbieders van hostingdiensten);

Schrappen

Amendement    133

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  artikel 5, leden 5 en 6 (beoordeling van en feedback over doorverwijzingen);

Schrappen

Amendement    134

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  artikel 6, leden 2 en 4 (verslagen over proactieve maatregelen en de vaststelling van maatregelen naar aanleiding van een besluit waarbij specifieke proactieve maatregelen zijn opgelegd);

d)  artikel 6, lid 4 (verslagen over specifieke maatregelen en de vaststelling van maatregelen naar aanleiding van een verzoek waarbij aanvullende specifieke maatregelen zijn opgelegd);

Amendement    135

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f)  artikel 8 (transparantie);

f)  artikel 8 (transparantie voor aanbieders van hostingdiensten);

Amendement    136

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

g)  artikel 9 (waarborgen met betrekking tot proactieve maatregelen);

g)  artikel 9 (waarborgen met betrekking tot de uitvoering van specifieke maatregelen);

Amendement    137

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

j)  artikel 13, lid 4 (informatie over bewijs van terroristische misdrijven);

j)  artikel 13, lid 4 (informatie over terroristische inhoud);

Amendement    138

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De vastgestelde sancties zijn doeltreffend, evenredig en afschrikkend. De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op [zes maanden na de inwerkingtreding van deze verordening] in kennis van die regels en maatregelen en stellen haar onverwijld in kennis van alle latere wijzigingen daarvan.

2.  De in lid 1 bedoelde sancties zijn doeltreffend, evenredig en afschrikkend. De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op [zes maanden na de inwerkingtreding van deze verordening] in kennis van die regels en maatregelen en stellen haar onverwijld in kennis van alle latere wijzigingen daarvan.

Amendement    139

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e)  de mate waarin de aanbieder van hostingdiensten met de bevoegde autoriteiten samenwerkt.

e)  de mate waarin de aanbieder van hostingdiensten met de bevoegde autoriteiten samenwerkt;

Amendement    140

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 3 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

e bis)  de aard en omvang van de aanbieders van hostingdiensten, met name in het geval van micro-ondernemingen of kleine ondernemingen in de zin van Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie.

Amendement    141

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De lidstaten zorgen ervoor dat bij een systematisch verzuim de verplichtingen uit hoofde van artikel 4, lid 2, na te leven, financiële sancties worden opgelegd van ten hoogste 4 % van de mondiale omzet van de aanbieder van hostingdiensten in het laatste boekjaar.

4.  De lidstaten zorgen ervoor dat bij een systematisch en herhaald verzuim de verplichtingen uit hoofde van artikel 4, lid 2, na te leven, financiële sancties worden opgelegd van ten hoogste 4 % van de mondiale omzet van de aanbieder van hostingdiensten in het laatste boekjaar.

Amendement    142

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Technische vereisten en wijzigingen van de modellen voor verwijderingsbevelen

Technische vereisten, criteria voor de beoordeling van de significantie en wijzigingen van de modellen voor verwijderingsbevelen

Amendement    143

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 20 gedelegeerde handelingen vast te stellen om deze verordening aan te vullen met technische voorschriften voor de elektronische middelen die de bevoegde autoriteiten moeten gebruiken voor de verzending van verwijderingsbevelen.

1.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 20 gedelegeerde handelingen vast te stellen om deze verordening aan te vullen met de nodige technische voorschriften voor de elektronische middelen die de bevoegde autoriteiten moeten gebruiken voor de verzending van verwijderingsbevelen.

Amendement    144

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 20 gedelegeerde handelingen vast te stellen om deze verordening aan te vullen met criteria en cijfers die door de bevoegde autoriteiten moeten worden gebruikt om te bepalen wat als een aanzienlijk aantal niet-betwiste verwijderingsbevelen kan worden beschouwd als bedoeld in deze verordening.

Amendement    145

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  informatie over het aantal uitgevaardigde verwijderingsbevelen en doorverwijzingen, het aantal artikelen met terroristische inhoud die zijn verwijderd of waartoe de toegang onmogelijk is gemaakt, met inbegrip van de overeenkomstige termijnen krachtens de artikelen 4 en 5;

a)  informatie over het aantal uitgevaardigde verwijderingsbevelen, het aantal artikelen met terroristische inhoud dat is verwijderd of waartoe de toegang onmogelijk is gemaakt, met inbegrip van de overeenkomstige termijnen krachtens artikel 4, en informatie over het aantal bijbehorende gevallen waarin terroristische misdrijven met succes zijn opgespoord, onderzocht en vervolgd;

Amendement    146

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)  informatie over het aantal door bevoegde autoriteiten verzonden verzoeken om toegang met betrekking tot door aanbieders van hostingdiensten overeenkomstig artikel 7 bewaarde inhoud;

Amendement    147

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Niet eerder dan [drie jaar na de datum waarop deze verordening van toepassing wordt] verricht de Commissie een evaluatie van deze verordening en dient zij bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in over de toepassing van deze verordening, waarin ook wordt nagegaan of de waarborgmechanismen doeltreffend werken. Waar passend, gaat het verslag vergezeld van wetgevingsvoorstellen. De lidstaten verstrekken de Commissie de informatie die nodig is om het verslag op te stellen.

Eén jaar na de datum waarop deze verordening van toepassing wordt, verricht de Commissie een evaluatie van deze verordening en dient zij bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in over de toepassing van deze verordening, waarin ook de werking en doeltreffendheid van de waarborgmechanismen worden beoordeeld en waarin wordt nagegaan wat de gevolgen van de verordening zijn voor de grondrechten, en met name voor de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie en het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. In het kader van deze evaluatie brengt de Commissie ook verslag uit over de noodzakelijkheid, de haalbaarheid en de doeltreffendheid van de oprichting van een Europees platform voor terroristische online-inhoud, dat alle lidstaten in staat moet stellen één veilig communicatiekanaal te gebruiken voor het versturen van verwijderingsbevelen met betrekking tot terroristische inhoud aan aanbieders van hostingdiensten. Waar passend, gaat het verslag vergezeld van wetgevingsvoorstellen. De lidstaten verstrekken de Commissie de informatie die nodig is om het verslag op te stellen.

Amendement    148

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Zij wordt van toepassing vanaf [zes maanden na de datum van inwerkingtreding].

Zij wordt van toepassing vanaf [twaalf maanden na de datum van inwerkingtreding].

Amendement    149

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – deel B – alinea 3 – vak 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[ ] zet aan tot het plegen van terroristische misdrijven of verdedigt of verheerlijkt dit (artikel 2, lid 5, onder a))

[ ] zet aan tot het plegen van de in artikel 3, lid 1, onder a) tot en met i), van Richtlijn (EU) 2017/541 genoemde terroristische misdrijven (artikel 2, lid 5, onder a));

Amendement    150

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – deel B – alinea 3 – vak 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[ ] moedigt het bijdragen aan terroristische misdrijven aan (artikel 2, lid 5, onder b))

[ ] spoort een andere persoon of een groep personen aan om de in artikel 3, lid 1, onder a) tot en met i), van Richtlijn (EU) 2017/541 genoemde terroristische misdrijven te plegen of daaraan een bijdrage te leveren (artikel 2, lid 5, onder b));

Amendement    151

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – deel B – alinea 3 – vak 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[ ] bevordert de activiteiten van een terroristische groepering, met name door het deelnemen aan of het ondersteunen van een terroristische groepering aan te moedigen (artikel 2, lid 5, onder c))

[ ] spoort een andere persoon of een groep personen aan om deel te nemen aan de in artikel 3, lid 1, onder a) tot en met i), van Richtlijn (EU) 2017/541 genoemde activiteiten van een terroristische groepering (artikel 2, lid 5, onder c));

Amendement    152

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – deel B – alinea 3 – vak 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[ ] instrueert over methoden of technieken voor het plegen van terroristische misdrijven (artikel 2, lid 5, onder d))

[ ] instrueert over methoden of technieken voor het vervaardigen of gebruiken van explosieven, vuurwapens of andere wapens of schadelijke of gevaarlijke stoffen, of over andere specifieke methoden of technieken bedoeld voor het plegen van de in artikel 3, lid 1, onder a) tot en met i), van Richtlijn (EU) 2017/541 genoemde terroristische misdrijven (artikel 2, lid 5, onder d));

Amendement    153

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – deel B – alinea 3 – vak 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

[ ] toont het plegen van de in artikel 3, lid 1, onder a) tot en met i), van Richtlijn (EU) 2017/541 genoemde terroristische misdrijven (artikel 2, lid 5, onder e)).

Amendement    154

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – deel G – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Informatie over het bevoegde orgaan of de bevoegde rechterlijke instantie, termijnen en procedures voor betwisting van het verwijderingsbevel:

Informatie over het bevoegde orgaan of de bevoegde rechterlijke instantie, termijnen en procedures alsook over formele vereisten voor betwisting van het verwijderingsbevel:

Amendement    155

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – deel B – punt i – vak 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[ ] overmacht of feitelijke onmogelijkheid die niet aan de geadresseerde of de dienstverlener kan worden toegerekend

[ ] overmacht of feitelijke onmogelijkheid die, onder meer om technische of operationele redenen, niet aan de geadresseerde of de dienstverlener kan worden toegerekend

(1)

PB C .../Nog niet in het Publicatieblad verschenen.


ADVIES VAN DE Commissie cultuur en onderwijs (13.3.2019)

aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud

(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Rapporteur voor advies: Julie Ward

(*) Medeverantwoordelijke commissie – artikel 54 van het Reglement

BEKNOPTE MOTIVERING

Op 12 september 2018 heeft de Commissie haar voorstel bekendgemaakt voor het aanpakken van de verspreiding van terroristische online-inhoud door een duidelijk en geharmoniseerd rechtskader tot stand te brengen om misbruik van hostingdiensten te voorkomen.

De rapporteur neemt kennis van dit voorstel, dat beoogt duidelijkheid te verschaffen over de wettelijke verantwoordelijkheden van aanbieders van hostingdiensten, die alle passende, redelijke en evenredige maatregelen moeten nemen die noodzakelijk zijn om de veiligheid van hun diensten te garanderen en om terroristische online-inhoud snel en doeltreffend op te sporen en te verwijderen.

De rapporteur is bezorgd over verschillende aspecten van de benadering van de Commissie, met name wat betreft de mate waarin de grondrechten worden geëerbiedigd, zoals de vrijheid van meningsuiting en het recht op toegang tot informatie, evenals het pluralisme van de media. Het voorstel in zijn huidige vorm levert ook verschillende juridische problemen met de bestaande normen op, met name wat betreft de samenhang ervan met Richtlijn 2000/31/EG(1) en met Richtlijn (EU) 2018/1808(2).

De rapporteur is van mening dat het cruciaal is dat de voorgestelde verordening de grondrechten en het bestaande rechtskader van de EU niet in gevaar brengt of daarvan afwijkt. Om deze punten van zorg aan te pakken, stelt de rapporteur een reeks wijzigingen voor, die tot doel hebben om enkele van de kwesties waar het om gaat juridisch te verduidelijken.

De belangrijkste punten van het ontwerpadvies zijn:

(i)  Definities (artikel 2)

- Aanbieders van hostingdiensten

De voorgestelde definitie van "aanbieders van hostingdiensten" is te breed en juridisch onduidelijk, en omvat mogelijk onbedoeld een aanzienlijk aantal aanbieders die niet binnen het toepassingsgebied van deze verordening moeten vallen. De rapporteur stelt voor de definitie te verengen zodat deze uitsluitend de aanbieders van hosting omvat die hun gebruikers in staat stellen om inhoud beschikbaar te stellen aan het grote publiek.

- Terroristische inhoud

De voorgestelde definitie van "terroristische inhoud" moet eveneens verder worden verduidelijkt. De rapporteur stelt voor om de voorgestelde definitie af te stemmen op Richtlijn (EU) 2017/541, en om al het materiaal dat voor educatieve, journalistieke en onderzoeksdoeleinden wordt gebruikt uitdrukkelijk uit te sluiten.

(ii)  Verwijderingsbevelen (artikel 4)

- Bevoegde autoriteiten

In lid 1 is bepaald dat de bevoegde autoriteit de bevoegdheid heeft om een besluit uit te vaardigen op grond waarvan de aanbieder van hostingdiensten terroristische inhoud moet verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk moet maken. De rapporteur is van mening dat alleen rechterlijke instanties, die voldoende deskundigheid hebben om een geldig verwijderingsbevel te verstrekken, bevoegd moeten zijn om dergelijke beslissingen te nemen.

- Termijn om aan het verwijderingsbevel te voldoen

In lid 2 is bepaald dat aanbieders van hostingdiensten binnen één uur na ontvangst van het verwijderingsbevel terroristische inhoud verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk maken. Hoewel aanbieders zo snel mogelijk moeten optreden om terroristische inhoud te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken, lijkt één uur een te korte tijd om aan een verwijderingsbevel te voldoen. De meeste aanbieders, en met name kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), beschikken niet over adequate middelen om dit binnen dat tijdsbestek te doen. Zo een korte termijn, in combinatie met de ernstige sancties die krachtens artikel 18 worden opgelegd aan aanbieders in het geval van niet-naleving, houdt in dat de door verwijderingsbevelen getroffen partijen in de praktijk het recht of de mogelijkheid wordt ontzegd om een dergelijk bevel te betwisten. Dit leidt mogelijkerwijs tot misbruik, terwijl de grondrechten ook onvoldoende worden beschermd. Hierbij moet worden opgemerkt dat sommige bewegende beelden of geluidsbestanden langer dan een uur kunnen duren.

Er is daarom voldoende tijd nodig om aan het verwijderingsbevel te voldoen. "Eén uur" moet daarom worden vervangen door "onverwijld", zodat de aanbieders in staat worden gesteld om verwijderingsbevelen op een evenwichtige en passende wijze af te handelen.

- Uitzonderingen

De leden 7 en 8 voorzien in mogelijke uitzonderingsgevallen waarin aanbieders het verwijderingsbevel niet kunnen naleven wegens overmacht, feitelijke onmogelijkheid, kennelijke fouten of onvoldoende informatie. De rapporteur is echter van mening dat deze uitzonderingen te beperkt zijn en stelt daarom voor om uitzonderingen om technische of operationele redenen toe te voegen.

(iii)  Proactieve maatregelen (artikel 6)

In artikel 6 is bepaald dat aanbieders van hostingdiensten, waar passend, proactieve maatregelen nemen om hun diensten te beschermen tegen de verspreiding van terroristische online-inhoud. In het artikel is ook bepaald dat zij een verslag indienen over de specifieke proactieve maatregelen die zij hebben genomen om te voorkomen dat terroristische inhoud die eerder is verwijderd of waartoe de toegang onmogelijk is gemaakt, opnieuw wordt geüpload.

De rapporteur is van mening dat dit artikel zeer problematisch is, omdat het ertoe zou leiden dat in strijd met artikel 15 van Richtlijn 2000/31/EG een algemene toezichtverplichting wordt opgelegd aan aanbieders van hostingdiensten.

Hoewel de Commissie dit probleem wil omzeilen door enige juridische zekerheid te geven door in overweging 19 te stellen dat "dergelijke specifieke proactieve maatregelen in beginsel niet [mogen] leiden tot het opleggen van een algemene toezichtverplichting", is dit duidelijk onvoldoende om te waarborgen dat geen algemene toezichtverplichting zal worden opgelegd. Integendeel, de Commissie stelt dat gezien de "bijzonder ernstige risico's die met de verspreiding van terroristische inhoud gepaard gaan" staten moet worden toegestaan "in uitzonderingsgevallen [af te wijken] van dit in het EU-recht vastgelegde beginsel". Dit zou een grote verandering teweegbrengen in de juridische benadering met betrekking tot de verplichtingen van onlinehostingdiensten en hun aansprakelijkheidsregeling en zou tevens ingrijpende gevolgen hebben voor de grondrechten.

Bovendien levert artikel 6 enkele problemen op met betrekking tot Richtlijn (EU) 2018/1808. De platforms voor het delen van video's die binnen het toepassingsgebied van de voorgestelde richtlijn vallen, zouden proactieve maatregelen moeten treffen. Uit hoofde van artikel 28 ter, lid 1, van de richtlijn zijn videoplatforms verplicht om passende maatregelen te nemen om "het algemene publiek te beschermen tegen programma's [...] met inhoud waarvan de verspreiding een activiteit inhoudt die krachtens het Unierecht een misdrijf is, met name het publiekelijk uitlokken van het plegen van een terroristisch misdrijf bepaald in artikel 5 van Richtlijn (EU) 2017/541". In dit artikel wordt ook duidelijk gesteld dat deze maatregelen "niet [leiden] tot eventuele controlemaatregelen vooraf of filtering bij het uploaden van inhoud die niet voldoen aan artikel 15 van Richtlijn 2000/31/EG". Proactieve maatregelen lijken daarom onverenigbaar te zijn met het verbod op controle vooraf en filtering bij het uploaden uit hoofde van de richtlijn audiovisuele mediadiensten.

In dit verband stelt de rapporteur met het oog op de juridische tegenstrijdigheden tussen de voorgestelde verordening en Richtlijn 2000/31/EG en Richtlijn (EU) 2018/1808 voor om artikel 6 te schrappen.

(iv)  Sancties

Artikel 18 voorziet in een reeks sancties die van toepassing zijn bij inbreuken op de verplichtingen door aanbieders van hostingdiensten uit hoofde van de verordening. Er zijn ernstige financiële sancties voorzien in het geval aanbieders van hostingdiensten systematisch verzuimen om aan verwijderingsbevelen te voldoen. De rapporteur is van mening dat de lidstaten op nationaal niveau evenredige en uitvoerbare sancties moeten vaststellen. Zij moeten ook besluiten of er financiële sancties moeten worden opgelegd aan aanbieders. De rapporteur stelt daarom voor om de door de Commissie voorgestelde financiële sancties te schrappen, zowel om een te zware belasting van kleine aanbieders te voorkomen, die dergelijke financiële sancties niet zouden overleven, als om te voorkomen dat een situatie ontstaat waarin ondernemingen al te veel inhoud blokkeren en verwijderen om zich te beschermen tegen mogelijke financiële sancties.

Naast deze belangrijkste punten doet de rapporteur een reeks wijzigingsvoorstellen om juridische opheldering te verschaffen met betrekking tot verschillende kwesties, wat betreft de eerbiediging van de grondrechten, verhaalmechanismen en het recht beroep aan te tekenen.

Ten slotte wil de rapporteur opnieuw enkele grondbeginselen noemen die essentieel zijn voor het voorkomen van radicalisering tot terrorisme en gewelddadig extremisme die veel verder gaan dan elke maatregel die de Unie kan nemen om de verspreiding van terroristische online-inhoud aan te pakken. Het belang van digitale en mediageletterdheid voor alle burgers, ongeacht hun leeftijd, kan niet genoeg worden onderstreept. In dit verband moet de Unie als belangrijke maatregelen ter preventie van radicalisering samenhang in haar beleid waarborgen en moet zij proberen nauwere samenwerking tot stand te brengen met het maatschappelijk middenveld en de aanbieders van onlinediensten om de online-uitdagingen aan te pakken. Er moeten meer inspanningen worden geleverd om jongeren aan te moedigen om kritisch na te denken over de extremistische boodschappen die online toegankelijk zijn. Goede praktijken en onderzoek naar het opnemen van mediageletterdheid in het formele onderwijs en de formele opleiding, en in het niet-formele en informele leren, zijn ook van het grootste belang.

AMENDEMENTEN

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voorstel voor een

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

ter voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud

voor het aanpakken van de verspreiding van terroristische online-inhoud

Een bijdrage van de Europese Commissie aan de bijeenkomst van de EU-leiders in

Een bijdrage van de Europese Commissie aan de bijeenkomst van de EU-leiders in

Salzburg op 19-20 september 2018

Salzburg op 19-20 september 2018

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  Deze verordening heeft tot doel te zorgen voor de goede werking van de digitale eengemaakte markt in een open en democratische samenleving, door misbruik van hostingdiensten voor terroristische doeleinden te voorkomen. De werking van de digitale eengemaakte markt moet worden verbeterd door aanbieders van hostingdiensten meer rechtszekerheid te bieden, het vertrouwen van de gebruikers in de onlineomgeving te vergroten en de waarborgen voor de vrijheid van meningsuiting en van informatie solider te maken.

(1)  Deze verordening heeft tot doel te zorgen voor de goede werking van de digitale eengemaakte markt in een open en democratische samenleving, door misbruik van hostingdiensten voor terroristische doeleinden te voorkomen en een specifiek instrument te bieden om deze problemen tegen te gaan en eraan bij te dragen dat de vrijheid en veiligheid van burgers worden gewaarborgd. De werking van de digitale eengemaakte markt moet worden verbeterd door aanbieders van hostingdiensten meer rechtszekerheid te bieden, het vertrouwen van de gebruikers in de onlineomgeving te vergroten en de waarborgen voor de vrijheid van meningsuiting en van informatie, evenals het recht op privacy en het recht op de bescherming van de persoonsgegevens, en de persvrijheid en pluralisme in de media, solider te maken.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis)  Terroristische online-inhoud vormt een onderdeel van het grotere probleem van illegale online-inhoud, dat andere vormen van inhoud omvat, zoals de seksuele uitbuiting van kinderen, illegale handelspraktijken en inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten. Terroristische en andere criminele organisaties handelen vaak in illegale inhoud om geld wit te wassen en fondsen te werven om hun illegale activiteiten te financieren. Dit probleem vereist een combinatie van wetgevings-, niet-wetgevings- en vrijwillige maatregelen op basis van samenwerking tussen de autoriteiten en aanbieders, waarbij de grondrechten volledig worden geëerbiedigd. Hoewel de dreiging van illegale online-inhoud is verminderd door succesvolle initiatieven zoals de door de industrie aangestuurde gedragscode voor het bestrijden van illegale haatzaaiende uitlatingen op het internet en "WEePROTECT Global Alliance to end child sexual abuse online", is het noodzakelijk om een wetgevingskader te scheppen voor de grensoverschrijdende samenwerking tussen de nationale regelgevende instanties om illegale inhoud te verwijderen.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  Aanbieders van hostingdiensten die op het internet actief zijn, spelen een essentiële rol in de digitale economie doordat zij ondernemingen en burgers met elkaar verbinden en het publieke debat en de verspreiding en ontvangst van informatie, meningen en ideeën faciliteren, hetgeen een aanzienlijke bijdrage levert aan innovatie, economische groei en het scheppen van banen in de Unie. Hun diensten worden echter in bepaalde gevallen door derden misbruikt om illegale activiteiten online uit te voeren. Bijzonder zorgwekkend is het misbruik van aanbieders van hostingdiensten door terroristische groeperingen en hun aanhangers om terroristische online-inhoud te verspreiden en hun boodschap uit te dragen, te radicaliseren en te werven en terroristische activiteiten te faciliteren en aan te sturen.

(2)  Aanbieders van hostingdiensten die op het internet actief zijn, spelen een essentiële rol in de digitale economie doordat zij ondernemingen en burgers met elkaar verbinden en het publieke debat en de verspreiding en ontvangst van informatie, meningen en ideeën faciliteren, hetgeen een aanzienlijke bijdrage levert aan innovatie, economische groei en het scheppen van banen in de Unie. Hun diensten worden echter in bepaalde gevallen door derden misbruikt om illegale activiteiten online uit te voeren die krachtens het Unierecht een misdrijf zijn. Bijzonder zorgwekkend is het misbruik van aanbieders van hostingdiensten door terroristische groeperingen en hun aanhangers om terroristische online-inhoud te verspreiden en hun boodschap uit te dragen, te radicaliseren en te werven en terroristische activiteiten te faciliteren en aan te sturen.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  De aanwezigheid van terroristische online-inhoud heeft ernstige negatieve gevolgen voor de gebruikers, de burgers en de samenleving in het algemeen alsook voor de aanbieders van onlinediensten die dergelijke inhoud hosten, omdat hierdoor het vertrouwen van hun gebruikers wordt ondermijnd en hun bedrijfsmodellen worden geschaad. Aanbieders van onlinediensten hebben, gezien hun centrale rol en de technologische middelen en mogelijkheden die met de door hen verleende diensten gepaard gaan, een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid om hun diensten te beschermen tegen misbruik door terroristen en om te helpen bij de bestrijding van terroristische inhoud die via hun diensten wordt verspreid.

(3)  De aanwezigheid van terroristische online-inhoud is weliswaar niet de enige factor, maar cruciaal gebleken voor de radicalisering van personen die binnen de Unie en daarbuiten een terroristische daad hebben begaan die zeer ernstige negatieve gevolgen voor de burgers en de samenleving in het algemeen heeft gehad, maar ook voor de onlinediensten die dergelijke inhoud hosten, omdat hierdoor het vertrouwen van hun gebruikers wordt ondermijnd en hun bedrijfsmodellen worden geschaad. Daarom hebben aanbieders van onlinediensten, gezien hun centrale rol, professionele capaciteiten en de technologische middelen en mogelijkheden die met de door hen verleende diensten gepaard gaan, een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid om, met rekening houdend met het belang van het beschermen van de fundamentele vrijheden van meningsuiting en informatie, hun diensten te beschermen tegen misbruik door terroristen en te helpen bij de bestrijding van terroristische inhoud die via hun diensten wordt verspreid.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  De inspanningen op het niveau van de Unie om terroristische online-inhoud te bestrijden, die in 2015 begonnen met een kader voor vrijwillige samenwerking tussen lidstaten en aanbieders van hostingdiensten, moeten worden aangevuld met een duidelijk wetgevingskader teneinde terroristische online-inhoud nog minder toegankelijk te maken en een snel om zich heen grijpend probleem adequaat aan te pakken. Dit wetgevingskader wil voortbouwen op de vrijwillige inspanningen, die zijn versterkt door Aanbeveling (EU) 2018/334 van de Commissie7, en is een reactie op de oproep van het Europees Parlement om de maatregelen tegen illegale en schadelijke inhoud aan te scherpen, en de oproep van de Europese Raad om de automatische detectie en verwijdering van inhoud die tot terroristische daden aanzet, te verbeteren.

(4)  De inspanningen op het niveau van de Unie om terroristische online-inhoud te bestrijden, zijn in 2015 begonnen met een kader voor vrijwillige samenwerking tussen lidstaten en aanbieders van hostingdiensten.  Helaas is die samenwerking onvoldoende gebleken om dit verschijnsel te bestrijden. Derhalve moet het recht van de EU worden aangevuld met een duidelijk wetgevingskader teneinde terroristische online-inhoud nog minder toegankelijk te maken en een snel om zich heen grijpend probleem adequaat aan te pakken. Dit wetgevingskader wil voortbouwen op de vrijwillige inspanningen, die zijn versterkt door Aanbeveling (EU) 2018/334 van de Commissie7, en is een reactie op de oproep van het Europees Parlement om de maatregelen tegen illegale en schadelijke inhoud aan te scherpen, en de oproep van de Europese Raad om de automatische detectie en verwijdering van inhoud die tot terroristische daden aanzet, te verbeteren.

_________________

_________________

7 Aanbeveling (EU) 2018/334 van de Commissie van 1 maart 2018 over maatregelen om illegale online-inhoud effectief te bestrijden (PB L 63 van 6.3.2018, blz. 50).

7 Aanbeveling (EU) 2018/334 van de Commissie van 1 maart 2018 over maatregelen om illegale online-inhoud effectief te bestrijden (PB L 63 van 6.3.2018, blz. 50).

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  De toepassing van deze verordening mag geen afbreuk doen aan de toepassing van artikel 14 van Richtlijn 2000/31/EG8. Met name mogen door de aanbieder van hostingdiensten in overeenstemming met deze verordening genomen maatregelen, waaronder alle proactieve maatregelen, op zich niet ertoe leiden dat die dienstverlener de vrijstelling van aansprakelijkheid verliest waarin die bepaling voorziet. Deze verordening laat de bevoegdheden van nationale autoriteiten en rechterlijke instanties onverlet om aanbieders van hostingdiensten aansprakelijk te stellen in specifieke gevallen waarin niet is voldaan aan de in artikel 14 van Richtlijn 2000/31/EG vastgestelde voorwaarden voor vrijstelling van aansprakelijkheid.

(5)  De toepassing van deze verordening mag geen afbreuk doen aan de toepassing van artikel 14 van Richtlijn 2000/31/EG8. Met name mogen door de aanbieder van hostingdiensten in overeenstemming met deze verordening genomen maatregelen, waaronder alle proactieve maatregelen, op zich niet ertoe leiden dat die dienstverlener de vrijstelling van aansprakelijkheid verliest waarin die bepaling voorziet, aangezien krachtens artikel 14 de aanbieders van diensten zodra zij kennis krijgen van illegale activiteiten of informatie prompt moeten handelen om de illegale inhoud te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. Deze verordening laat de bevoegdheden van nationale autoriteiten en rechterlijke instanties onverlet om aanbieders van hostingdiensten aansprakelijk te stellen in specifieke gevallen waarin niet is voldaan aan de in artikel 14 van Richtlijn 2000/31/EG vastgestelde voorwaarden voor vrijstelling van aansprakelijkheid.

_________________

_________________

8 Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt ("richtlijn inzake elektronische handel") (PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1).

8 Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt ("richtlijn inzake elektronische handel") (PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1).

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 bis)  De in deze verordening vastgestelde verplichtingen mogen geen afbreuk doen aan de plicht en het vermogen van nationale autoriteiten en rechterlijke instanties om passende, redelijke en evenredige maatregelen te nemen tegen strafbare feiten overeenkomstig het nationale recht.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  Deze verordening draagt bij aan de bescherming van de openbare veiligheid en creëert passende en solide waarborgen om de bescherming van de grondrechten in kwestie te garanderen. Dit omvat het recht op eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens, het recht op doeltreffende rechtsbescherming, het recht op vrijheid van meningsuiting, waaronder de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie, de vrijheid van ondernemerschap en het beginsel van non-discriminatie. De bevoegde autoriteiten en de aanbieders van hostingdiensten mogen alleen maatregelen vaststellen die noodzakelijk, passend en evenredig zijn in een democratische samenleving, waarbij zij rekening houden met het bijzondere belang dat wordt gehecht aan de vrijheid van meningsuiting en van informatie, die één van de essentiële fundamenten van een pluralistische, democratische samenleving is en één van de waarden waarop de Unie is gegrondvest. Maatregelen die een inmenging vormen in de vrijheid van meningsuiting en van informatie moeten strikt afgebakend zijn, in die zin dat ze moeten dienen om de verspreiding van terroristische inhoud te voorkomen, maar zonder dat dit afbreuk doet aan het recht op rechtmatige wijze kennis te nemen en te geven van informatie, rekening houdend met de centrale rol van aanbieders van hostingdiensten bij het faciliteren van het publieke debat en de verspreiding en ontvangst van feiten, meningen en ideeën overeenkomstig de wet.

(7)  Deze verordening draagt bij aan de bescherming van de openbare veiligheid en creëert passende en solide waarborgen om de bescherming van de grondrechten in kwestie te garanderen. Dit omvat het recht op eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens, het recht op doeltreffende rechtsbescherming, het recht op vrijheid van meningsuiting, waaronder de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie, de vrijheid van ondernemerschap en het beginsel van non-discriminatie. De bevoegde autoriteiten in de zin van deze verordening en de aanbieders van hostingdiensten mogen alleen maatregelen vaststellen die noodzakelijk, passend en evenredig zijn in een democratische samenleving, waarbij zij rekening houden met het bijzondere belang dat wordt gehecht aan de vrijheid van meningsuiting en van informatie, het recht op privacy en de bescherming van persoonsgegevens, die de essentiële fundamenten van een pluralistische, democratische samenleving zijn en tot de waarden behoren waarop de Unie is gegrondvest. De maatregelen die in het kader van deze verordening worden genomen, moeten noodzakelijk, passend en evenredig zijn met de doelstelling die ze nastreven, namelijk bij te dragen tot de bestrijding van terrorisme, maar zonder dat dit afbreuk doet aan het recht op rechtmatige wijze kennis te nemen en te geven van informatie, rekening houdend met de centrale rol van aanbieders van hostingdiensten bij het faciliteren van het publieke debat en de verspreiding en ontvangst van feiten, meningen en ideeën overeenkomstig de wet.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  Het recht op een doeltreffende voorziening in rechte is vastgelegd in artikel 19 VEU en artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Elke natuurlijke of rechtspersoon heeft recht op een doeltreffende voorziening in rechte voor de bevoegde nationale rechterlijke instantie tegen overeenkomstig deze verordening genomen maatregelen die een negatief effect kunnen hebben op de rechten van die persoon. Het recht omvat met name de mogelijkheid voor aanbieders van hostingdiensten en aanbieders van inhoud om verwijderingsbevelen daadwerkelijk te betwisten voor de rechterlijke instantie van de lidstaat waarvan de autoriteiten het verwijderingsbevel hebben uitgevaardigd.

(8)  Het recht op een doeltreffende voorziening in rechte is vastgelegd in artikel 19 VEU en artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Elke natuurlijke of rechtspersoon heeft recht op een doeltreffende voorziening in rechte voor de bevoegde nationale rechterlijke instantie tegen overeenkomstig deze verordening genomen maatregelen die een negatief effect kunnen hebben op de rechten van die persoon. Het recht omvat met name de mogelijkheid voor aanbieders van hostingdiensten en aanbieders van inhoud om geïnformeerd te worden over verhaalmogelijkheden, de mogelijkheid voor aanbieders van inhoud om in beroep te gaan tegen verwijderingsbesluiten die door de aanbieder van hostingdiensten zijn genomen, en de mogelijkheid voor aanbieders van hostingdiensten en aanbieders van inhoud om verwijderingsbevelen daadwerkelijk te betwisten voor de rechterlijke instantie van de lidstaat waarvan de autoriteiten het verwijderingsbevel hebben uitgevaardigd, evenals de mogelijkheid voor aanbieders van hostingdiensten om een besluit om sancties op te leggen, te betwisten voor de rechterlijke instanties van de lidstaat waar zij zijn gevestigd of waar zij een juridisch vertegenwoordiger hebben.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  Om duidelijkheid te verschaffen over de maatregelen die zowel aanbieders van hostingdiensten als bevoegde autoriteiten moeten nemen om de verspreiding van terroristische online-inhoud te voorkomen, moet deze verordening een definitie van terroristische inhoud vaststellen met het oog op preventieve doeleinden, op basis van de definitie van terroristische misdrijven van Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees Parlement en de Raad9. Omdat de schadelijkste terroristische onlinepropaganda moet worden aangepakt, moet de definitie slaan op materiaal en informatie die aanzetten tot het plegen van terroristische misdrijven of het bijdragen aan terroristische misdrijven, of dit aanmoedigen of verdedigen, die instructies geven voor het plegen van dergelijke misdrijven of het deelnemen aan activiteiten van een terroristische groepering bevorderen. Dergelijke informatie omvat met name tekst, beelden, geluidsopnamen en videobestanden. Bij de beoordeling of inhoud terroristische inhoud is in de zin van deze verordening, moeten bevoegde autoriteiten en aanbieders van hostingdiensten rekening houden met factoren zoals de aard en de formulering van de verklaringen, de context waarin de verklaringen zijn afgelegd en hun potentieel om schadelijke gevolgen teweeg te brengen, waardoor de veiligheid van personen in gevaar komt. Het feit dat het materiaal geproduceerd is door, toe te rekenen is aan of verspreid is namens een terroristische organisatie of persoon die op de EU-terroristenlijst is geplaatst, is een belangrijke factor in de beoordeling. Inhoud die voor educatieve, journalistieke of onderzoeksdoeleinden wordt verspreid, moet adequaat worden beschermd. Voorts mag de uiting van radicale, polemische of controversiële standpunten in het publieke debat over gevoelige politieke vraagstukken niet als terroristische inhoud worden beschouwd.

(9)  Om duidelijkheid te verschaffen over de maatregelen die zowel aanbieders van hostingdiensten als bevoegde autoriteiten moeten nemen om de verspreiding van terroristische online-inhoud te voorkomen, moet deze verordening een definitie van terroristische inhoud vaststellen met het oog op preventieve doeleinden, op basis van de definitie van terroristische misdrijven van Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees Parlement en de Raad9. Omdat de schadelijkste terroristische onlinepropaganda moet worden aangepakt, moet de definitie slaan op materiaal en informatie die aanzetten tot het plegen van terroristische misdrijven of het bijdragen aan terroristische misdrijven, of dit aanmoedigen of verdedigen, die instructies geven voor het plegen van dergelijke misdrijven of het deelnemen aan activiteiten van een terroristische groepering bevorderen. Dergelijke informatie omvat met name tekst, beelden, geluidsopnamen en videobestanden. Bij de beoordeling of inhoud terroristische inhoud is in de zin van deze verordening, moeten bevoegde autoriteiten en aanbieders van hostingdiensten rekening houden met factoren zoals de aard en de formulering van de verklaringen, de context waarin de verklaringen zijn afgelegd en hun potentieel om schadelijke gevolgen teweeg te brengen, waardoor de veiligheid van personen in gevaar komt. Het feit dat het materiaal geproduceerd is door, toe te rekenen is aan of verspreid is namens een terroristische organisatie of persoon die op de EU-terroristenlijst is geplaatst, is een belangrijke factor in de beoordeling. Het ligt voor de hand dat inhoud die voor educatieve, journalistieke of onderzoeksdoeleinden wordt verspreid moet worden geïdentificeerd en adequaat moet worden beschermd en niet moet worden gelijkgesteld met het aanzetten tot terrorisme, tenzij de verspreiding van dergelijke inhoud het mogelijk maakt dat de inhoud voor terroristische doeleinden wordt gebruikt. Op die manier wordt een billijk evenwicht bereikt tussen de vrijheid van meningsuiting en van informatie en de behoeften op het gebied van openbare veiligheid. In het bijzonder moet bij elk besluit om journalistieke inhoud te verwijderen rekening worden gehouden met de ethische en zelfreguleringscodes van journalisten, overeenkomstig artikel 11 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Met het oog op de consistentie mag de uiting van radicale, polemische of controversiële standpunten in het publieke debat over gevoelige politieke vraagstukken niet als terroristische inhoud worden beschouwd.

_________________

_________________

9 Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 inzake terrorismebestrijding en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad en tot wijziging van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad (PB L 88 van 31.3.2017, blz. 6).

9 Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 inzake terrorismebestrijding en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad en tot wijziging van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad (PB L 88 van 31.3.2017, blz. 6).

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  Om van toepassing te zijn op onlinehostingdiensten waarop terroristische inhoud wordt verspreid, moet deze verordening van toepassing zijn op diensten van de informatiemaatschappij die op verzoek van een afnemer van de dienst door hem verstrekte informatie opslaan en de opgeslagen informatie aan derden beschikbaar stellen, ongeacht of deze activiteit louter technisch, automatisch en passief is. Dergelijke aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij omvatten bijvoorbeeld socialemediaplatforms, videostreamingdiensten, diensten voor het delen van video- en audiobestanden en beelden, bestandsdeling en andere clouddiensten in zoverre daarmee de informatie aan derden beschikbaar wordt gesteld, en websites waarop gebruikers opmerkingen of beoordelingen kunnen posten. De verordening moet ook van toepassing zijn op aanbieders van hostingdiensten die buiten de Unie zijn gevestigd maar diensten aanbieden in de Unie, aangezien een aanzienlijk deel van de aanbieders van hostingdiensten die aan terroristische inhoud op hun diensten zijn blootgesteld, in derde landen gevestigd zijn. Dit moet ervoor zorgen dat alle ondernemingen die in de digitale eengemaakte markt actief zijn, dezelfde vereisten moeten naleven, ongeacht het land van vestiging. Om te bepalen of een dienstverlener diensten aanbiedt in de Unie, moet worden nagegaan of de dienstverlener rechtspersonen of natuurlijke personen in een of meer lidstaten in staat stelt om zijn diensten te gebruiken. De loutere toegankelijkheid van de website van een dienstverlener of van een e-mailadres en van andere contactgegevens in een of meer lidstaten mag op zich echter niet volstaan als voorwaarde voor de toepassing van deze verordening.

(10)  Om van toepassing te zijn op onlinehostingdiensten waarop terroristische inhoud wordt verspreid, moet deze verordening alleen van toepassing zijn op diensten van de informatiemaatschappij die op verzoek van een afnemer van de dienst door hem verstrekte informatie opslaan en deze inhoud aan het publiek beschikbaar stellen, wat betekent dat de aanbieders van inhoud niet van tevoren de kring van potentiële gebruikers van de inhoud vaststellen. Dergelijke aanbieders omvatten bijvoorbeeld platforms voor het delen van video's, socialemediaplatforms, streamingdiensten, diensten voor het delen van video- en audiobestanden en beelden, diensten voor bestandsdeling en andere cloud- en opslagdiensten, met uitzondering van business-to-business aanbieders van cloudhostingdiensten, in zoverre zij de inhoud beschikbaar stellen aan het publiek. Voor de toepassing van deze verordening moeten aanbieders van hostingdiensten die de technische infrastructuur beschikbaar stellen aan de exploitanten van websites, "mere conduits" en andere elektronische communicatiediensten, "caching"-diensten, cloud-infrastructuurdiensten, beschermingsdiensten, andere diensten die worden aangeboden in andere lagen van de internetinfrastructuur, zoals registers en registrerende instanties, domeinnaamsystemen (domain name systems – DNS), aanverwante diensten, zoals betalingsdiensten of beschermingsdiensten tegen gedistribueerde denial-of-service-aanvallen (DDoS), interpersoonlijke communicatiediensten die een directe interpersoonlijke en interactieve uitwisseling van informatie tussen een eindig aantal personen mogelijk maken, waarbij de personen die de communicatie starten of eraan deelnemen, bepalen welke de ontvangers zijn, derhalve buiten het toepassingsgebied vallen. "Cloudinfrastructuurdiensten", die bestaan in het on-demand beschikbaar stellen van fysieke of virtuele middelen die voorzien in capaciteit op reken- en opslaginfrastructuur waarvoor de dienstverlener geen contractuele rechten heeft met betrekking tot de vraag welke inhoud wordt opgeslagen, hoe deze wordt verwerkt of hoe deze door zijn klanten of door de eindgebruikers van die klanten voor het publiek beschikbaar wordt gesteld, en waarbij de dienstverlener niet over de technische mogelijkheid beschikt om door zijn klanten of eindgebruikers van zijn klanten opgeslagen specifieke inhoud te verwijderen, moeten ook worden uitgesloten van het toepassingsgebied van deze verordening. De verordening moet ook van toepassing zijn op aanbieders van hostingdiensten die buiten de Unie zijn gevestigd maar diensten aanbieden in de Unie, aangezien een aanzienlijk deel van de aanbieders van hostingdiensten die aan terroristische inhoud op hun diensten zijn blootgesteld, in derde landen gevestigd zijn. Dit moet ervoor zorgen dat alle ondernemingen die in de digitale eengemaakte markt actief zijn, dezelfde vereisten moeten naleven, ongeacht het land van vestiging. Om te bepalen of een dienstverlener diensten aanbiedt in de Unie, moet worden nagegaan of de dienstverlener rechtspersonen of natuurlijke personen in een of meer lidstaten in staat stelt om zijn diensten te gebruiken. De loutere toegankelijkheid van de website van een dienstverlener of van een e-mailadres en van andere contactgegevens in een of meer lidstaten mag op zich echter niet volstaan als voorwaarde voor de toepassing van deze verordening.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Aanbieders van hostingdiensten moeten bepaalde zorgplichten nakomen om de verspreiding van terroristische inhoud op hun diensten te voorkomen. Deze zorgplichten mogen niet neerkomen op een algemene toezichtverplichting. Zorgplichten moeten inhouden dat aanbieders van hostingdiensten bij de toepassing van deze verordening op zorgvuldige, evenredige en niet-discriminerende wijze moeten handelen ten aanzien van inhoud die zij opslaan, met name wanneer zij hun eigen voorwaarden toepassen, teneinde te voorkomen dat inhoud wordt verwijderd die geen terroristische inhoud is. De verwijdering of het onmogelijk maken van de toegang moet plaatsvinden met eerbiediging van de vrijheid van meningsuiting en van informatie.

(12)  Aanbieders van hostingdiensten moeten bepaalde zorgplichten nakomen om de verspreiding van terroristische inhoud op hun diensten te voorkomen en tegen te gaan. Deze zorgplichten mogen niet neerkomen op een algemene toezichtverplichting en mogen geen afbreuk doen aan artikel 15 van Richtlijn 2000/31/EG. Zorgplichten moeten inhouden dat aanbieders van hostingdiensten bij de toepassing van deze verordening op zorgvuldige, evenredige en niet-discriminerende wijze moeten handelen ten aanzien van inhoud die zij opslaan, met name wanneer zij hun eigen voorwaarden toepassen, teneinde te voorkomen dat inhoud wordt verwijderd die geen terroristische inhoud is. Bij de verwijdering of het onmogelijk maken van de toegang moeten de vrijheid van meningsuiting en van informatie naar behoren worden geëerbiedigd. Er moeten door de aanbieders van hostingdiensten doeltreffende en snelle klachten- en verhaalmechanismen beschikbaar worden gesteld in het geval inhoud ongerechtvaardigd is verwijderd.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  De procedure en verplichtingen die voortvloeien uit wettelijke bevelen waarin aanbieders van hostingdiensten na een beoordeling door de bevoegde autoriteiten wordt gevraagd terroristische inhoud te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken, moeten worden geharmoniseerd. De lidstaten moeten vrij blijven in de keuze van de bevoegde autoriteiten en kunnen administratieve instanties, rechtshandhavingsautoriteiten of rechterlijke instanties met deze taak belasten. Gezien de snelheid waarmee terroristische inhoud via onlinediensten wordt verspreid, legt deze bepaling aanbieders van hostingdiensten de verplichting op te garanderen dat in het verwijderingsbevel geïdentificeerde terroristische inhoud binnen één uur na ontvangst van het verwijderingsbevel wordt verwijderd of dat de toegang daartoe onmogelijk wordt gemaakt. Het zijn de aanbieders van hostingdiensten die besluiten of zij de inhoud in kwestie verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk maken voor gebruikers in de Unie.

(13)  De bevoegde autoriteiten van de lidstaten moeten beoordelen of inhoud terroristische inhoud is, en een wettelijk bevel uitvaardigen om aanbieders van hostingdiensten te vragen deze inhoud te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. Gezien de snelheid waarmee terroristische inhoud via onlinediensten wordt verspreid, moeten aanbieders van hostingdiensten garanderen dat deze in het verwijderingsbevel geïdentificeerde terroristische inhoud onverwijld na ontvangst van het verwijderingsbevel wordt verwijderd of dat de toegang daartoe onmogelijk wordt gemaakt. Het zijn de aanbieders van hostingdiensten die besluiten of zij de inhoud in kwestie verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk maken voor gebruikers in de Unie.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  Gezien de omvang en snelheid die nodig zijn om terroristische inhoud doeltreffend te identificeren en te verwijderen, zijn evenredige proactieve maatregelen, onder meer met gebruikmaking van automatische middelen in bepaalde gevallen, een essentieel onderdeel in de strijd tegen terroristische online-inhoud. Om terroristische inhoud op hun diensten minder toegankelijk te maken, moeten aanbieders van hostingdiensten beoordelen of het passend is proactieve maatregelen te nemen, afhankelijk van de risico’s en de mate van blootstelling aan terroristische inhoud alsook van de gevolgen voor de rechten van derden en het publieke belang van informatie. Bijgevolg moeten aanbieders van hostingdiensten bepalen welke passende, doeltreffende en evenredige proactieve maatregelen moeten worden genomen. Dit vereiste mag niet neerkomen op een algemene toezichtverplichting. In het kader van deze beoordeling wijzen de afwezigheid van aan een aanbieder van hostingdiensten gerichte verwijderingsbevelen en doorverwijzingen op een lage mate van blootstelling aan terroristische inhoud.

(16)  Gezien de omvang en snelheid die nodig zijn om terroristische inhoud doeltreffend te identificeren en te verwijderen, zijn evenredige proactieve maatregelen, onder meer met gebruikmaking van automatische middelen in bepaalde gevallen, een essentieel onderdeel in de strijd tegen terroristische online-inhoud. Om terroristische inhoud op hun diensten minder toegankelijk te maken, moeten aanbieders van hostingdiensten beoordelen of het passend, doeltreffend en evenredig is gerichte proactieve maatregelen te nemen, afhankelijk van de risico’s en de mate van blootstelling aan terroristische inhoud alsook van de gevolgen voor de rechten van derden en het publieke belang van informatie. Bijgevolg moeten aanbieders van hostingdiensten bepalen welke passende, doeltreffende en evenredige proactieve maatregelen moeten worden genomen. Dit vereiste mag niet neerkomen op een algemene toezichtverplichting overeenkomstig artikel 15 van Richtlijn 2000/31/EG. Dit mag evenmin afbreuk doen aan Richtlijn (EU) 2018/1808, uit hoofde waarvan videoplatforms verplicht zijn maatregelen te treffen om het algemene publiek te beschermen tegen inhoud waarvan de verspreiding een activiteit inhoudt die krachtens het Unierecht een misdrijf is. In het kader van deze beoordeling wijzen de afwezigheid van aan een aanbieder van hostingdiensten gerichte verwijderingsbevelen en doorverwijzingen op een lage mate van blootstelling aan terroristische inhoud.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  Bij het invoeren van proactieve maatregelen moeten aanbieders van hostingdiensten ervoor zorgen dat het recht van gebruikers op vrijheid van meningsuiting en van informatie - waaronder het vrij kennis nemen en geven van informatie - behouden blijft. Aanbieders van hostingdiensten moeten niet alleen alle in de wet neergelegde vereisten naleven, waaronder de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, maar ook de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen en waarborgen instellen, onder meer met name menselijk toezicht en menselijke verificatie, waar passend, om onbedoelde en onterechte besluiten te voorkomen die leiden tot de verwijdering van inhoud die geen terroristische inhoud is. Dit is bijzonder relevant wanneer aanbieders van hostingdiensten automatische middelen gebruiken om terroristische inhoud op te sporen. Elk besluit om automatische middelen te gebruiken, ongeacht of dit wordt genomen door de aanbieder van hostingdiensten zelf of op verzoek van de bevoegde autoriteit, moet worden beoordeeld rekening houdend met de betrouwbaarheid van de onderliggende technologie en het daaruit voortvloeiende effect op de grondrechten.

(17)  Bij het invoeren van proactieve maatregelen moeten aanbieders van hostingdiensten ervoor zorgen dat het recht van gebruikers op vrijheid van meningsuiting en van informatie - waaronder het vrij kennis nemen en geven van informatie - behouden blijft. Aanbieders van hostingdiensten moeten niet alleen alle in de wet neergelegde vereisten naleven, waaronder de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, maar ook de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen en waarborgen instellen, onder meer met name menselijk toezicht en menselijke verificatie, waar passend, om onbedoelde en onterechte besluiten te voorkomen die leiden tot de verwijdering van inhoud die geen terroristische inhoud is. Dit is bijzonder relevant wanneer aanbieders van hostingdiensten automatische middelen gebruiken om terroristische inhoud op te sporen. Elk besluit om automatische middelen te gebruiken, ongeacht of dit wordt genomen door de aanbieder van hostingdiensten zelf of op verzoek van de relevante bevoegde autoriteit, moet worden beoordeeld rekening houdend met de betrouwbaarheid van de onderliggende technologie en het daaruit voortvloeiende effect op de grondrechten. Aanbieders van hostingdiensten moeten doeltreffende en snelle klachten- en verhaalmechanismen instellen om gevallen van ongerechtvaardigde verwijderingen van inhoud te behandelen.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Om ervoor te zorgen dat aanbieders van hostingdiensten die aan terroristische inhoud worden blootgesteld, passende maatregelen nemen om misbruik van hun diensten te voorkomen, moeten de bevoegde autoriteiten aanbieders van hostingdiensten die een verwijderingsbevel hebben ontvangen dat definitief is geworden, verzoeken verslag uit te brengen over de genomen proactieve maatregelen. Deze kunnen bestaan uit maatregelen om te voorkomen dat terroristische inhoud die is verwijderd of waartoe de toegang onmogelijk is gemaakt als gevolg van een verwijderingsbevel dat of een doorverwijzing die de aanbieder van hostingdiensten heeft ontvangen, opnieuw wordt geüpload, door gebruik te maken van publieke of particuliere instrumenten waarmee die inhoud kan worden vergeleken met bekende terroristische inhoud. Zij kunnen ook gebruikmaken van betrouwbare technische instrumenten om nieuwe terroristische inhoud te identificeren, hetzij op de markt beschikbare instrumenten hetzij instrumenten die de aanbieder van hostingdiensten zelf heeft ontwikkeld. De dienstverlener moet verslag uitbrengen over de specifieke proactieve maatregelen zodat de bevoegde autoriteit kan beoordelen of de maatregelen doeltreffend en evenredig zijn en of, indien automatische middelen worden gebruikt, de aanbieder van hostingdiensten over de nodige capaciteiten beschikt voor menselijk toezicht en menselijke verificatie. Bij het beoordelen van de doeltreffendheid en evenredigheid van de maatregelen moeten de bevoegde autoriteiten rekening houden met relevante parameters, waaronder het aantal aan de aanbieder gerichte verwijderingsbevelen en doorverwijzingen, zijn economische draagkracht en het effect van zijn dienst in de verspreiding van terroristische inhoud (bijvoorbeeld rekening houdend met het aantal gebruikers in de Unie).

(18)  Om ervoor te zorgen dat aanbieders van hostingdiensten die aan terroristische inhoud worden blootgesteld, passende maatregelen nemen om misbruik van hun diensten te voorkomen, moeten de bevoegde autoriteiten aanbieders van hostingdiensten die een verwijderingsbevel hebben ontvangen dat definitief is geworden, verzoeken verslag uit te brengen over de genomen proactieve maatregelen, evenals over de werking van de klachten- en verhaalmechanismen. Deze kunnen bestaan uit maatregelen om het opnieuw verschijnen van terroristische inhoud die reeds is verwijderd of waartoe de toegang reeds onmogelijk is gemaakt als gevolg van een verwijderingsbevel dat of een doorverwijzing die de aanbieder van hostingdiensten heeft ontvangen, aan te pakken, door gebruik te maken van publieke of particuliere instrumenten waarmee die inhoud kan worden vergeleken met bekende terroristische inhoud. Zij kunnen ook gebruikmaken van betrouwbare technische instrumenten om nieuwe terroristische inhoud te identificeren, hetzij op de markt beschikbare instrumenten hetzij instrumenten die de aanbieder van hostingdiensten zelf heeft ontwikkeld, bijvoorbeeld wanneer gedeeltelijk of geheel gebruik gemaakt wordt van terroristische inhoud waarvoor al een definitief verwijderingsbevel is uitgevaardigd of wanneer de inhoud wordt geüpload door gebruikers die al eerder terroristische inhoud hebben geüpload. De dienstverlener moet verslag uitbrengen over de specifieke proactieve maatregelen zodat de bevoegde autoriteit kan beoordelen of de maatregelen doeltreffend en evenredig zijn en of, indien automatische middelen worden gebruikt, de aanbieder van hostingdiensten over de nodige capaciteiten beschikt voor menselijk toezicht en menselijke verificatie. Bij het beoordelen van de doeltreffendheid en evenredigheid van de maatregelen moeten de bevoegde autoriteiten rekening houden met relevante parameters, waaronder het aantal aan de aanbieder gerichte verwijderingsbevelen en doorverwijzingen, zijn economische draagkracht en het effect van zijn dienst in de verspreiding van terroristische inhoud (bijvoorbeeld rekening houdend met het aantal gebruikers in de Unie).

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19)  Na het verzoek moet de bevoegde autoriteit een dialoog aangaan met de aanbieder van hostingdiensten over de nodige proactieve maatregelen die moeten worden genomen. Zo nodig moet de bevoegde autoriteit het nemen van passende, doeltreffende en evenredige proactieve maatregelen opleggen wanneer zij van oordeel is dat de genomen maatregelen niet volstaan om de risico’s aan te pakken. Een besluit om dergelijke specifieke proactieve maatregelen op te leggen mag in beginsel niet leiden tot het opleggen van een algemene toezichtverplichting, zoals bepaald in artikel 15, lid 1, van Richtlijn 2000/31/EG. Gezien de bijzonder ernstige risico's die met de verspreiding van terroristische inhoud gepaard gaan, kunnen de door de bevoegde autoriteiten op grond van deze verordening genomen besluiten afwijken van de aanpak die in artikel 15, lid 1, van Richtlijn 2000/31/EG is vastgesteld, wat betreft bepaalde specifieke, gerichte maatregelen die moeten worden genomen om dwingende redenen van openbare veiligheid. Alvorens dergelijke besluiten te nemen, moet de bevoegde autoriteit een billijke afweging maken tussen de doelstellingen van openbaar belang en de betrokken grondrechten, waaronder met name de vrijheid van meningsuiting en van informatie en de vrijheid van ondernemerschap, en een passende motivering verstrekken.

(19)  Na het verzoek moet de bevoegde autoriteit een dialoog aangaan met de aanbieder van hostingdiensten over de nodige proactieve maatregelen die moeten worden genomen. Zo nodig moet de bevoegde autoriteit het nemen van passende, doeltreffende en evenredige proactieve maatregelen opleggen wanneer zij van oordeel is dat de genomen maatregelen niet volstaan om de risico’s aan te pakken. Een besluit om dergelijke specifieke proactieve maatregelen op te leggen mag niet leiden tot het opleggen van een algemene toezichtverplichting, zoals bepaald in artikel 15, lid 1, van Richtlijn 2000/31/EG. Gezien de bijzonder ernstige risico's die met de verspreiding van terroristische inhoud gepaard gaan, kunnen de door de bevoegde autoriteiten op grond van deze verordening genomen besluiten uitsluitend afwijken van de aanpak die in artikel 15, lid 1, van Richtlijn 2000/31/EG is vastgesteld wat betreft bepaalde specifieke, gerichte maatregelen die moeten worden genomen om dwingende redenen van openbare veiligheid. Alvorens dergelijke besluiten te nemen, moet de bevoegde autoriteit een billijke afweging maken tussen de doelstellingen van openbaar belang en de betrokken grondrechten, waaronder met name de vrijheid van meningsuiting en van informatie en de vrijheid van ondernemerschap, en een passende motivering verstrekken.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(25)  Klachtenprocedures zijn een noodzakelijke waarborg tegen onterechte verwijdering van inhoud die op grond van de vrijheid van meningsuiting en van informatie beschermd is. Aanbieders van hostingdiensten moeten dan ook gebruiksvriendelijke klachtenmechanismen instellen en ervoor zorgen dat klachten onmiddellijk en met volledige transparantie voor de aanbieder van inhoud worden behandeld. Het vereiste dat de aanbieder van hostingdiensten de inhoud moet herstellen wanneer die ten onrechte is verwijderd, laat de mogelijkheid onverlet dat aanbieders van hostingdiensten hun eigen voorwaarden op andere gronden handhaven.

(25)  Klachtenprocedures zijn een noodzakelijke waarborg tegen onterechte verwijdering van inhoud die op grond van de vrijheid van meningsuiting en van informatie beschermd is. Aanbieders van hostingdiensten moeten dan ook doeltreffende en gebruiksvriendelijke klachten- en verhaalmechanismen instellen om ervoor te zorgen dat klachten onmiddellijk en met volledige transparantie voor de aanbieder van inhoud worden behandeld. Het vereiste dat de aanbieder van hostingdiensten de inhoud moet herstellen wanneer die ten onrechte is verwijderd, laat de mogelijkheid onverlet dat aanbieders van hostingdiensten hun eigen voorwaarden op andere gronden handhaven. De lidstaten moeten ook garanderen dat aanbieders van hostingdiensten en aanbieders van inhoud hun recht op gerechtelijk beroep daadwerkelijk kunnen uitoefenen. Bovendien moeten aanbieders van inhoud wier inhoud is verwijderd na een verwijderingsbevel recht hebben op een doeltreffende voorziening in rechte overeenkomstig artikel 19 VEU en artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Er moeten op nationaal niveau doeltreffende beroepsmechanismen worden ingesteld teneinde te waarborgen dat elke partij waaraan door een bevoegde gerechtelijke instantie een verwijderingsbevel is opgelegd, het recht heeft om beroep aan te tekenen bij een rechterlijke instantie. De beroepsprocedure laat de verdeling van bevoegdheden binnen de nationale rechtsstelsels onverlet.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(26)  Doeltreffende rechtsbescherming in de zin van artikel 19 VEU en artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie vereist dat personen kunnen nagaan om welke redenen de door hen geüploade inhoud is verwijderd of de toegang daartoe onmogelijk is gemaakt. Daartoe moet de aanbieder van hostingdiensten aan de aanbieder van inhoud relevante informatie beschikbaar stellen die hem in staat stelt het besluit te betwisten. Dit hoeft echter niet noodzakelijkerwijs te bestaan in een kennisgeving aan de aanbieder van inhoud. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen aanbieders van hostingdiensten inhoud die als terroristische inhoud wordt beschouwd, vervangen door een bericht dat die inhoud overeenkomstig deze verordening is verwijderd of dat de toegang daartoe onmogelijk is gemaakt. Op verzoek moet nadere informatie worden verstrekt over de redenen en over de mogelijkheden voor de aanbieder van inhoud om het besluit te betwisten. Wanneer de bevoegde autoriteiten besluiten dat het om redenen van openbare veiligheid, waaronder in het kader van een onderzoek, niet passend of contraproductief wordt geacht om de aanbieder van inhoud rechtstreeks in kennis te stellen van de verwijdering van inhoud of van het onmogelijk maken van de toegang daartoe, moeten zij de aanbieder van hostingdiensten daarvan in kennis stellen.

(26)  Meer in het algemeen vereist doeltreffende rechtsbescherming in de zin van artikel 19 VEU en artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie dat personen kunnen nagaan om welke redenen de door hen geüploade inhoud is verwijderd of de toegang daartoe onmogelijk is gemaakt. Daartoe moet de aanbieder van hostingdiensten aan de aanbieder van inhoud relevante informatie beschikbaar stellen die hem in staat stelt het besluit te betwisten. Indien mogelijk moeten aanbieders van hostingdiensten de aanbieders van inhoud via elk beschikbaar middel op de hoogte stellen van de inhoud die de aanbieder van de hostingdiensten heeft verwijderd. Wanneer de bevoegde autoriteiten echter besluiten dat het om redenen van openbare veiligheid, waaronder in het kader van een onderzoek, niet passend of contraproductief wordt geacht om de aanbieder van inhoud rechtstreeks in kennis te stellen van de verwijdering van inhoud of van het onmogelijk maken van de toegang daartoe, moeten zij de aanbieder van hostingdiensten daarvan in kennis stellen.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(28)  Om te garanderen dat proactieve maatregelen doeltreffend en voldoende coherent worden uitgevoerd, moeten de bevoegde autoriteiten in de lidstaten met elkaar contact houden in verband met de besprekingen die zij met aanbieders van hostingdiensten voeren over de identificatie, uitvoering en beoordeling van specifieke proactieve maatregelen. Deze samenwerking is ook nodig met betrekking tot de vaststelling van regels inzake sancties, alsook de uitvoering en de handhaving van sancties.

(28)  Om te garanderen dat proactieve maatregelen doeltreffend en voldoende coherent worden uitgevoerd, moeten de bevoegde rechterlijke instanties in de lidstaten met elkaar contact houden in verband met de besprekingen die zij met aanbieders van hostingdiensten en met onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties zoals journalistenverenigingen, jeugdorganisaties, toezichthoudende instanties voor de media en anderen voeren over de beoordeling, identificatie en uitvoering van zinvolle en duurzame proactieve maatregelen ter bestrijding van terrorisme en radicalisering.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(33)  Zowel de aanbieders van hostingdiensten als de lidstaten moeten contactpunten aanwijzen om de snelle behandeling van verwijderingsbevelen en doorverwijzingen te faciliteren. Anders dan de wettelijke vertegenwoordiger dient het contactpunt operationele doeleinden. Het contactpunt van de aanbieder van hostingdiensten moet bestaan uit alle speciale middelen waarmee verwijderingsbevelen en doorverwijzingen elektronisch kunnen worden ingediend en uit de technische en persoonlijke middelen om die snel te kunnen verwerken. Het contactpunt voor de aanbieder van hostingdiensten hoeft niet in de Unie te zijn gevestigd en de aanbieder van hostingdiensten is vrij om een bestaand contactpunt aan te wijzen, op voorwaarde dat dit contactpunt de functies uit hoofde van deze verordening kan uitoefenen. Om te garanderen dat terroristische inhoud wordt verwijderd of de toegang daartoe onmogelijk wordt gemaakt binnen één uur na ontvangst van een verwijderingsbevel, moeten aanbieders van hostingdiensten garanderen dat het contactpunt 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar is. De informatie over het contactpunt moet onder meer aangeven in welke taal het contactpunt kan worden aangesproken. Om de communicatie tussen de aanbieders van hostingdiensten en de bevoegde autoriteiten te faciliteren, worden aanbieders van hostingdiensten aangemoedigd om communicatie mogelijk te maken in een van de officiële talen van de Unie waarin hun voorwaarden beschikbaar zijn.

(33)  Zowel de aanbieders van hostingdiensten als de lidstaten moeten contactpunten aanwijzen om de snelle behandeling van verwijderingsbevelen en doorverwijzingen te faciliteren. Anders dan de wettelijke vertegenwoordiger dient het contactpunt operationele doeleinden. Het contactpunt van de aanbieder van hostingdiensten moet bestaan uit alle speciale middelen waarmee verwijderingsbevelen en doorverwijzingen elektronisch kunnen worden ingediend en uit de technische en persoonlijke middelen om die snel te kunnen verwerken. Het contactpunt voor de aanbieder van hostingdiensten hoeft niet in de Unie te zijn gevestigd en de aanbieder van hostingdiensten is vrij om een bestaand contactpunt aan te wijzen, op voorwaarde dat dit contactpunt de functies uit hoofde van deze verordening kan uitoefenen. Om te garanderen dat terroristische inhoud onverwijld en zonder onnodige vertraging na ontvangst van een verwijderingsbevel wordt verwijderd of de toegang daartoe onmogelijk wordt gemaakt, moeten aanbieders van hostingdiensten garanderen dat het contactpunt bereikbaar is. De informatie over het contactpunt moet onder meer aangeven in welke taal het contactpunt kan worden aangesproken. Om de communicatie tussen de aanbieders van hostingdiensten en de bevoegde autoriteiten te faciliteren, worden aanbieders van hostingdiensten aangemoedigd om communicatie mogelijk te maken in een van de officiële talen van de Unie waarin hun voorwaarden beschikbaar zijn.

Motivering

Het is onrealistisch om van kmo's te vragen de inhoud binnen één uur na ontvangst van het verwijderingsbevel te verwijderen zonder hun de tijd te geven om het verzoek naar behoren te beoordelen. Kleine bedrijven kunnen eenvoudigweg niet aan deze voorwaarde voldoen, aangezien zij in de meeste gevallen simpelweg niet beschikken over voldoende personele middelen om 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar te zijn en inhoud binnen één uur te verwijderen.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(34)  Aangezien er geen algemene verplichting geldt voor dienstverleners om een fysieke aanwezigheid op het grondgebied van de Unie te garanderen, moet duidelijkheid worden verschaft over de vraag welke lidstaat rechtsmacht heeft voor de aanbieder van hostingdiensten die diensten in de Unie verricht. Als algemene regel geldt dat de aanbieder van hostingdiensten onder de rechtsmacht valt van de lidstaat waar zijn hoofdvestiging zich bevindt of waar hij een wettelijke vertegenwoordiger heeft aangewezen. Wanneer een andere lidstaat een verwijderingsbevel uitvaardigt, moeten zijn autoriteiten niettemin hun bevelen kunnen handhaven door middel van dwangmaatregelen van niet-bestraffende aard, zoals dwangsommen. Ten aanzien van een aanbieder van hostingdiensten die geen vestiging in de Unie heeft en geen wettelijke vertegenwoordiger aanwijst, moet elke lidstaat niettemin sancties kunnen opleggen, mits het ne bis in idem-beginsel wordt geëerbiedigd.

(34)  Aangezien er geen algemene verplichting geldt voor dienstverleners om een fysieke aanwezigheid op het grondgebied van de Unie te garanderen, moet duidelijkheid worden verschaft over de vraag welke lidstaat rechtsmacht heeft voor de aanbieder van hostingdiensten die diensten in de Unie verricht. Als algemene regel geldt dat de aanbieder van hostingdiensten onder de rechtsmacht valt van de lidstaat waar zijn hoofdvestiging zich bevindt of waar hij een wettelijke vertegenwoordiger heeft aangewezen. Wanneer een andere lidstaat een verwijderingsbevel uitvaardigt, moet zijn autoriteit niettemin haar bevelen kunnen handhaven door middel van dwangmaatregelen van niet-bestraffende aard, zoals dwangsommen. Ten aanzien van een aanbieder van hostingdiensten die geen vestiging in de Unie heeft en geen wettelijke vertegenwoordiger aanwijst, moet elke lidstaat niettemin sancties kunnen opleggen, mits het ne bis in idem-beginsel wordt geëerbiedigd.

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(38)  Sancties zijn noodzakelijk om te garanderen dat aanbieders van hostingdiensten de verplichtingen uit hoofde van deze verordening daadwerkelijk uitvoeren. De lidstaten moeten regels inzake sancties vaststellen, waar passend met inbegrip van richtsnoeren voor het opleggen van geldboeten. Met name moeten ernstige sancties worden vastgesteld ingeval de aanbieder van hostingdiensten systematisch verzuimt terroristische inhoud te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken binnen één uur na ontvangst van een verwijderingsbevel. Een dergelijke niet-naleving in individuele gevallen kan worden bestraft met eerbiediging van het ne bis in idem-beginsel en het evenredigheidsbeginsel, waarbij in de sancties rekening wordt gehouden met systematisch verzuim. Met het oog op de rechtszekerheid moet in de verordening worden bepaald in hoeverre aan de betrokken verplichtingen sancties kunnen worden verbonden. Sancties in geval van niet-naleving van artikel 6 mogen alleen worden toegepast met betrekking tot verplichtingen die voortvloeien uit een verzoek verslag uit te brengen krachtens artikel 6, lid 2, of een besluit tot het opleggen van aanvullende proactieve maatregelen krachtens artikel 6, lid 4. Bij het bepalen of er al dan niet financiële sancties moeten worden opgelegd, moet naar behoren rekening worden gehouden met de financiële draagkracht van de aanbieder. De lidstaten zorgen ervoor dat sancties niet aanmoedigen dat inhoud wordt verwijderd die geen terroristische inhoud is.

(38)  De lidstaten moeten sancties vaststellen om te garanderen dat aanbieders van hostingdiensten de verplichtingen uit hoofde van deze verordening daadwerkelijk uitvoeren. De lidstaten moeten regels inzake deze sancties vaststellen, die evenredig en uitvoerbaar moeten zijn, en rekening houden met de omvang en de aard van de betrokken aanbieder van hostingdiensten. Er moeten ernstige sancties worden vastgesteld ingeval de aanbieder van hostingdiensten systematisch verzuimt terroristische inhoud onverwijld te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. Indien de terroristische inhoud duidelijk schadelijk is of een onmiddellijke bedreiging van de openbare orde vormt, moeten de aanbieders van hostingdiensten de terroristische inhoud verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk maken zodra zij het naar behoren gemotiveerde verwijderingsbevel ontvangen. Een dergelijke niet-naleving in individuele gevallen kan worden bestraft met eerbiediging van het ne bis in idem-beginsel en het evenredigheidsbeginsel, en waarbij in de sancties rekening wordt gehouden met systematisch verzuim, maar de sancties niet in de hand werken dat willekeurig inhoud wordt verwijderd die geen terroristische inhoud is. Met het oog op de rechtszekerheid moet in de verordening worden bepaald in hoeverre aan de betrokken verplichtingen sancties kunnen worden verbonden. Sancties in geval van niet-naleving van artikel 6 mogen alleen worden toegepast met betrekking tot verplichtingen die voortvloeien uit een verzoek verslag uit te brengen krachtens artikel 6, lid 2, of een besluit tot het opleggen van aanvullende proactieve maatregelen krachtens artikel 6, lid 4. Bij het bepalen of er al dan niet financiële sancties moeten worden opgelegd, moet naar behoren rekening worden gehouden met de financiële draagkracht van de aanbieder. De lidstaten zorgen ervoor dat sancties niet aanmoedigen dat inhoud wordt verwijderd die geen terroristische inhoud is.

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Deze verordening stelt uniforme regels vast om te voorkomen dat hostingdiensten worden misbruikt voor de verspreiding van terroristische online-inhoud. Zij stelt met name het volgende vast:

1.  Onverminderd de verplichting tot eerbiediging van de grondrechten en de fundamentele rechtsbeginselen, zoals neergelegd in artikel 6 VEU, stelt deze verordening uniforme regels vast om te voorkomen dat hostingdiensten worden misbruikt voor de verspreiding van terroristische online-inhoud onder het publiek. Zij stelt met name het volgende vast:

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  regels inzake zorgplichten die door aanbieders van hostingdiensten moeten worden nagekomen om de verspreiding van terroristische inhoud via hun diensten te voorkomen en, zo nodig, de snelle verwijdering van dergelijke inhoud te garanderen;

(a)  regels inzake zorgplichten die door aanbieders van hostingdiensten moeten worden nagekomen om de verspreiding van terroristische online-inhoud onder het publiek via hun diensten aan te pakken en, zo nodig, de snelle verwijdering van dergelijke inhoud te garanderen;

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  een reeks maatregelen die de lidstaten moeten invoeren om terroristische inhoud te identificeren, de snelle verwijdering ervan door aanbieders van hostingdiensten mogelijk te maken en de samenwerking met de bevoegde autoriteiten in andere lidstaten, aanbieders van hostingdiensten en, in voorkomend geval, betrokken organen van de Unie te faciliteren.

(b)  een reeks maatregelen die de lidstaten moeten invoeren om terroristische inhoud te identificeren, de snelle verwijdering ervan door aanbieders van hostingdiensten mogelijk te maken en de samenwerking met de relevante bevoegde autoriteiten, en in voorkomend geval, rechterlijke instanties in andere lidstaten, aanbieders van hostingdiensten en, in voorkomend geval, betrokken organen van de Unie te faciliteren.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Deze verordening is niet van toepassing op inhoud die wordt verspreid voor educatieve, artistieke, journalistieke of onderzoeksdoeleinden of andere redactionele doeleinden, mits de inhoud niet aanzet tot het plegen van geweld, en is niet van toepassing op inhoud die wordt verspreid voor voorlichtingsactiviteiten om terroristische activiteiten te bestrijden.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Deze verordening is van toepassing op aanbieders van hostingdiensten die diensten aanbieden in de Unie, ongeacht de plaats van hun hoofdvestiging.

2.  Deze verordening is van toepassing op aanbieders van hostingdiensten die diensten aanbieden aan het publiek in de Unie, ongeacht de plaats van hun hoofdvestiging.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  "aanbieder van hostingdiensten": een aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij die eruit bestaan door een aanbieder van inhoud verstrekte informatie op verzoek van die aanbieder van inhoud op te slaan en de opgeslagen informatie aan derden beschikbaar te stellen;

(1)  "aanbieder van hostingdiensten": een aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij die eruit bestaan door een aanbieder van inhoud verstrekte online-inhoud op verzoek van die aanbieder van inhoud op te slaan en de opgeslagen informatie aan het publiek beschikbaar te stellen;

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis)  "bevoegde autoriteit": één aangewezen nationale rechterlijke autoriteit in de lidstaat, of een onafhankelijke bestuurlijke autoriteit met de relevante deskundigheid;

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  "terroristische misdrijven": strafbare feiten als omschreven in artikel 3, lid 1, van Richtlijn (EU) 2017/541;

(4)  "terroristische misdrijven": een van de in artikel 3, lid 1, van Richtlijn (EU) 2017/541 vermelde opzettelijke handelingen;

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  "terroristische inhoud": informatie die aan een of meer van de volgende voorwaarden voldoet:

(5)  "terroristische inhoud": online-inhoud die kan bijdragen tot het plegen van opzettelijke handelingen die een strafbaar feit naar nationaal recht en Unierecht zijn, zoals vermeld in artikel 3, lid 1, onder a) tot en met i), van Richtlijn (EU) 2017/541, door:

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  het aanmoedigen van het bijdragen aan terroristische misdrijven;

(b)  het aansporen van personen of een groep personen tot het bijdragen aan terroristische misdrijven;

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  het bevorderen van de activiteiten van een terroristische groepering, met name door aanmoediging van het deelnemen aan of het ondersteunen van een terroristische groepering in de zin van artikel 2, lid 3, van Richtlijn (EU) 2017/541;

(c)  het bevorderen van de activiteiten van een terroristische groepering, met name door aansporing van personen of een groep personen tot het deelnemen aan, bijeenkomen met of communiceren met of het ondersteunen van de criminele activiteiten van een terroristische groepering in de zin van artikel 2, lid 3, van Richtlijn (EU) 2017/541, of door de verspreiding van terroristische inhoud aan te moedigen;

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  "verspreiding van terroristische inhoud": het aan derden beschikbaar stellen van terroristische inhoud op de diensten van aanbieders van hostingdiensten;

(6)  "verspreiding van terroristische inhoud": het aan derden openbaar beschikbaar stellen van terroristische inhoud op de diensten van aanbieders van hostingdiensten;

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  "doorverwijzing": een melding door een bevoegde autoriteit of, in voorkomend geval, een bevoegd orgaan van de Unie aan een aanbieder van hostingdiensten van informatie die als terroristische inhoud kan worden beschouwd, opdat de aanbieder vrijwillig nagaat of die informatie verenigbaar is met zijn eigen voorwaarden ter voorkoming van de verspreiding van terroristische inhoud;

(8)  "doorverwijzing": een melding door een bevoegde autoriteit of, in voorkomend geval, een bevoegd orgaan van de Unie aan een aanbieder van hostingdiensten van inhoud die als terroristische inhoud kan worden beschouwd, opdat de aanbieder vrijwillig nagaat of die informatie verenigbaar is met zijn eigen voorwaarden ter voorkoming van de verspreiding van terroristische inhoud;

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  "hoofdvestiging": het hoofdkantoor of de maatschappelijke zetel waar de voornaamste financiële functies en de operationele zeggenschap worden uitgeoefend.

(9)  "hoofdvestiging": het hoofdkantoor of de maatschappelijke zetel waar de voornaamste financiële functies en de operationele zeggenschap worden uitgeoefend in de Unie.

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De uiting van radicale, polemische of controversiële standpunten in het publieke debat over gevoelige politieke vraagstukken, evenals inhoud die bedoeld is om informatie te verstrekken of waarin terroristische inhoud wordt veroordeeld, mogen niet als terroristische inhoud in de zin van lid 1, punt 5), van dit artikel worden beschouwd.

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Aanbieders van hostingdiensten treffen passende, redelijke en evenredige maatregelen in overeenstemming met deze verordening, tegen de verspreiding van terroristische inhoud en ter bescherming van gebruikers tegen terroristische inhoud. Daarbij handelen zij op zorgvuldige, evenredige en niet-discriminerende wijze en met inachtneming van de grondrechten van de gebruikers, en houden zij rekening met het fundamentele belang van de vrijheid van meningsuiting en van informatie in een open en democratische samenleving.

1.  Aanbieders van hostingdiensten treffen passende, redelijke en evenredige maatregelen in overeenstemming met deze verordening, tegen de verspreiding van terroristische inhoud onder het publiek en ter bescherming van gebruikers tegen terroristische inhoud. Daarbij handelen zij op zorgvuldige, evenredige en niet-discriminerende wijze en met inachtneming van de grondrechten van de gebruikers, met name de vrijheid van meningsuiting en van informatie.

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Aanbieders van hostingdiensten nemen in hun voorwaarden bepalingen op ter voorkoming van de verspreiding van terroristische inhoud en passen die bepalingen toe.

2.  Onverminderd de artikelen 14 en 15 van Richtlijn 2000/31/EG nemen aanbieders van hostingdiensten in hun voorwaarden op dat zij passende, doeltreffende en evenredige maatregelen nemen om de verspreiding van terroristische inhoud op hun diensten aan te pakken.

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De aanbieders van hostingdiensten zoals bedoel in artikel 1, lid 1, die voldoen aan de criteria van aanbieders van videoplatforms nemen gepaste maatregelen om de verspreiding van terroristische inhoud aan te pakken overeenkomstig artikel 28 ter, lid 1, onder c), en lid 3, van Richtlijn (EU) 2018/1808.

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De bevoegde autoriteit heeft de bevoegdheid om een besluit uit te vaardigen op grond waarvan de aanbieder van hostingdiensten terroristische inhoud moet verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk moet maken.

1.  De bevoegde autoriteit heeft de bevoegdheid om een verwijderingsbevel uit te vaardigen op grond waarvan de aanbieder van hostingdiensten terroristische inhoud moet verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk moet maken.

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  In gevallen waarin de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de aanbieder van hostingdiensten zijn hoofdvestiging heeft of waar de aanbieder van inhoud is gevestigd, redelijke gronden heeft om aan te nemen dat het verwijderingsbevel gevolgen kan hebben voor grondrechten van personen, stelt zij de verzoekende bevoegde autoriteit daarvan in kennis. De verzoekende bevoegde autoriteit neemt deze omstandigheden in aanmerking en trekt het verwijderingsverzoek indien nodig in of past het aan.

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Aanbieders van hostingdiensten verwijderen terroristische inhoud of maken de toegang daartoe onmogelijk binnen één uur na ontvangst van het verwijderingsbevel.

2.  Onverminderd de artikelen 14 en 15 van Richtlijn 2000/31/EG verwijderen aanbieders van hostingdiensten terroristische inhoud of maken zij de toegang daartoe onmogelijk, onverwijld na ontvangst van het verwijderingsbevel. De lidstaten kunnen bepalen dat, ingeval de terroristische inhoud duidelijk schadelijk is of een onmiddellijke bedreiging van de openbare orde vormt, de aanbieders van hostingdiensten de terroristische inhoud moeten verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk moeten maken vanaf het moment waarop zij een naar behoren gemotiveerd verwijderingsbevel ontvangen.

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  een motivering waarom de inhoud als terroristische inhoud wordt beschouwd, ten minste met verwijzing naar de in artikel 2, lid 5, vermelde categorieën van terroristische inhoud;

(b)  een uitvoerige motivering waarom de inhoud als terroristische inhoud wordt beschouwd, ten minste met verwijzing naar de in artikel 2, lid 5, vermelde categorieën van terroristische inhoud;

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  een Uniform Resource Locator (URL-adres) en, zo nodig, aanvullende informatie om de bedoelde inhoud te kunnen identificeren;

(c)  een exacte Uniform Resource Locator (URL-adres), een identificatie van de aanbieder van online-inhoud en alle andere informatie om de bedoelde inhoud te kunnen identificeren;

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(f)  informatie over de rechtsmiddelen waarover de aanbieder van hostingdiensten en de aanbieder van inhoud beschikken;

(f)  informatie over de rechtsmiddelen waarover de aanbieder van hostingdiensten en de aanbieder van inhoud beschikken en de desbetreffende termijn voor de inzet ervan;

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  De aanbieder van hostingdiensten of de aanbieder van inhoud heeft het recht een hogere voorziening in te stellen tegen het verwijderingsbevel door rechtsmiddelen in te stellen voor de relevante rechterlijke autoriteit van de lidstaat waar de aanbieder van hostingdiensten zijn hoofdvestiging heeft of de aanbieder van inhoud is gevestigd.

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De bevoegde autoriteiten zenden verwijderingsbevelen aan de hoofdvestiging van de aanbieder van hostingdiensten of aan de wettelijke vertegenwoordiger die door de aanbieder van hostingdiensten krachtens artikel 16 is aangewezen, en geven ze door aan het in artikel 14, lid 1, bedoelde contactpunt. Deze bevelen worden gezonden met elektronische middelen die een schriftelijk bewijs kunnen genereren op zodanige wijze dat authenticatie van de afzender mogelijk wordt, met inbegrip van de juistheid van de datum en het tijdstip van verzending en ontvangst van het bevel.

5.  De bevoegde autoriteiten zenden verwijderingsbevelen aan de hoofdvestiging van de aanbieder van hostingdiensten of aan de wettelijke vertegenwoordiger die door de aanbieder van hostingdiensten krachtens artikel 16 is aangewezen, en geven ze door aan het in artikel 14, lid 1, bedoelde contactpunt. Deze bevelen worden gezonden met elektronische middelen die een schriftelijk bewijs kunnen genereren op zodanige wijze dat authenticatie van de afzender mogelijk wordt, met inbegrip van de juistheid van de datum en het tijdstip van verzending en ontvangst van het bevel. Deze bevelen worden gegeven in een van de overeenkomstig artikel 14, lid 2, vastgestelde talen.

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8.  Als de aanbieder van hostingdiensten het verwijderingsbevel niet kan naleven omdat het kennelijke fouten bevat of niet voldoende informatie bevat om het uit te voeren, stelt hij de bevoegde autoriteit zonder onnodige vertraging daarvan in kennis en vraagt hij de nodige verduidelijking aan de hand van het model in bijlage III. De in lid 2 vastgestelde termijn is van toepassing zodra de verduidelijking is verstrekt.

8.  Als de aanbieder van hostingdiensten het verwijderingsbevel niet kan naleven omdat het kennelijke fouten bevat of niet voldoende technische informatie bevat om het uit te voeren, stelt hij de bevoegde autoriteit zonder onnodige vertraging daarvan in kennis en vraagt hij de nodige verduidelijking aan de hand van het model in bijlage III. De in lid 2 vastgestelde termijn is van toepassing zodra de verduidelijking is verstrekt.

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

9 bis.  Als de aanbieder van de hostingdiensten het verwijderingsbevel niet kan naleven wegens operationele of technische problemen, stelt hij de bevoegde rechterlijke autoriteit daarvan in kennis, met opgave van de redenen en een omschrijving van de maatregelen die hij van plan is te nemen om het verwijderingsbevel volledig na te leven, aan de hand van het model in bijlage III.

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 4 bis

 

Grensoverschrijdende samenwerking

 

1.  De bevoegde autoriteit die het verwijderingsbevel uitvaardigt, dient onverwijld een kopie van dit bevel in bij de in artikel 17, lid 1, onder a), bedoelde bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de aanbieder van hostingdiensten zijn hoofdvestiging heeft of waar zijn aangewezen vertegenwoordiger is gevestigd.

 

2.  In gevallen waarin de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de aanbieder van hostingdiensten zijn hoofdvestiging heeft of waar zijn aangewezen vertegenwoordiger of de aanbieder van inhoud is gevestigd redelijke gronden heeft om aan te nemen dat het verwijderingsbevel gevolgen kan hebben voor de grondrechten van personen, stelt zij de verzoekende bevoegde autoriteit daarvan in kennis.

 

3.  De verzoekende bevoegde autoriteit neemt deze omstandigheden in aanmerking en trekt het verwijderingsverzoek indien nodig in of past het aan.

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De doorverwijzing bevat voldoende gedetailleerde informatie, met inbegrip van de redenen waarom de inhoud als terroristische inhoud wordt beschouwd, een URL-adres en, zo nodig, aanvullende informatie om de bedoelde terroristische inhoud te kunnen identificeren.

4.  De doorverwijzing bevat voldoende gedetailleerde informatie, met inbegrip van een volledig overzicht van de redenen waarom de inhoud als terroristische inhoud wordt beschouwd, een URL-adres en, zo nodig, aanvullende informatie om de bedoelde terroristische inhoud te kunnen identificeren.

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Aanbieders van hostingdiensten nemen, waar passend, proactieve maatregelen om hun diensten te beschermen tegen de verspreiding van terroristische inhoud. De maatregelen zijn doeltreffend en evenredig, rekening houdend met het risico en de mate van blootstelling aan terroristische inhoud, de grondrechten van de gebruikers en het fundamentele belang van de vrijheid van meningsuiting en van informatie in een open en democratische samenleving.

1.  Onverminderd Richtlijn (EU) 2018/1808 en Richtlijn 2000/31/EG nemen aanbieders van hostingdiensten, afhankelijk van het risico en de mate van blootstelling aan terroristische inhoud, proactieve maatregelen om hun diensten te beschermen tegen de verspreiding van terroristische inhoud. De maatregelen zijn doeltreffend, gericht en evenredig, rekening houdend met het risico en de mate van blootstelling aan terroristische inhoud, en eerbiedigen de grondrechten van de gebruikers en in het bijzonder het fundamentele belang van de vrijheid van meningsuiting en van informatie.

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In geval van een kennisgeving overeenkomstig artikel 4, lid 9, verzoekt de in artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde bevoegde autoriteit de aanbieder van hostingdiensten om binnen drie maanden na ontvangst van het verzoek en vervolgens ten minste eenmaal per jaar een verslag in te dienen over de specifieke proactieve maatregelen die hij heeft genomen, onder meer met behulp van automatische instrumenten, teneinde:

In geval van een kennisgeving overeenkomstig artikel 4, lid 9, verzoekt de in artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde relevante bevoegde autoriteit de aanbieder van hostingdiensten om binnen drie maanden na ontvangst van het verzoek en vervolgens ten minste eenmaal per jaar een verslag in te dienen over de specifieke proactieve maatregelen die hij heeft genomen, onder meer met behulp van automatische instrumenten, teneinde:

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  te voorkomen dat inhoud die eerder is verwijderd of waartoe de toegang onmogelijk is gemaakt omdat hij als terroristische inhoud wordt beschouwd, opnieuw wordt geüpload;

(a)  het opnieuw verschijnen van inhoud die eerder is verwijderd of waartoe de toegang onmogelijk is gemaakt omdat hij als terroristische inhoud wordt beschouwd, op doeltreffende wijze aan te pakken;

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De verslagen bevatten alle relevante informatie aan de hand waarvan de in artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde bevoegde autoriteit kan beoordelen of de proactieve maatregelen doeltreffend en evenredig zijn, met inbegrip van een evaluatie van de werking van alle gebruikte automatische instrumenten en van de ingezette mechanismen voor menselijk toezicht en menselijke verificatie.

De verslagen bevatten alle relevante informatie aan de hand waarvan de in artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde relevante bevoegde autoriteit kan beoordelen of de proactieve maatregelen doeltreffend en evenredig zijn, met inbegrip van een evaluatie van de werking van alle gebruikte automatische instrumenten en van de ingezette mechanismen voor menselijk toezicht en menselijke verificatie.

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Wanneer de in artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde bevoegde autoriteit van oordeel is dat de genomen proactieve maatregelen waarover overeenkomstig lid 2 verslag is uitgebracht, niet volstaan om het risico en de mate van blootstelling te beperken en te beheersen, kan zij de aanbieder van hostingdiensten verzoeken specifieke aanvullende proactieve maatregelen te nemen. Daartoe werkt de aanbieder van hostingdiensten met de in artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde bevoegde autoriteit samen om de door hem te nemen specifieke maatregelen te bepalen en de belangrijkste doelstellingen en benchmarks alsook de termijnen voor de uitvoering daarvan vast te stellen.

3.  Wanneer de in artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde relevante bevoegde autoriteit van oordeel is dat de genomen proactieve maatregelen waarover overeenkomstig lid 2 verslag is uitgebracht, onevenredig zijn of niet volstaan om het risico en de mate van blootstelling te beperken en te beheersen, kan zij de aanbieder van hostingdiensten verzoeken de reeds genomen maatregelen aan te passen of specifieke aanvullende proactieve maatregelen te nemen. Daartoe werkt de aanbieder van hostingdiensten met de in artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde relevante bevoegde autoriteit samen om de door hem door te voeren wijzigingen of de door hem te nemen specifieke maatregelen te bepalen en de belangrijkste doelstellingen en benchmarks alsook de termijnen voor de uitvoering daarvan vast te stellen.

Amendement    60

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Indien binnen drie maanden na de indiening van het verzoek krachtens lid 3 geen overeenstemming kan worden bereikt, kan de in artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde bevoegde autoriteit een besluit uitvaardigen waarbij specifieke aanvullende nodige en evenredige proactieve maatregelen worden opgelegd. In het besluit wordt met name rekening gehouden met de economische draagkracht van de aanbieder van hostingdiensten en met het effect van die maatregelen op de grondrechten van de gebruikers en het fundamentele belang van de vrijheid van meningsuiting en van informatie. Dit besluit wordt gezonden aan de hoofdvestiging van de aanbieder van hostingdiensten of aan de door hem aangewezen wettelijke vertegenwoordiger. De aanbieder van hostingdiensten brengt regelmatig verslag uit over de uitvoering van de maatregelen zoals gespecificeerd door de in artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde bevoegde autoriteit.

4.  Indien binnen drie maanden na de indiening van het verzoek krachtens lid 3 geen overeenstemming kan worden bereikt, kan de in artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde relevante bevoegde autoriteit een besluit uitvaardigen waarbij specifieke aanvullende nodige en evenredige proactieve maatregelen worden opgelegd. In het besluit wordt met name rekening gehouden met het soort inhoud dat op de dienst wordt gehost, de technische haalbaarheid van de maatregelen, de economische draagkracht van de aanbieder van hostingdiensten en met het effect van die maatregelen op de grondrechten van de gebruikers en in het bijzonder de vrijheid van meningsuiting en van informatie. Dit besluit wordt gezonden aan de hoofdvestiging van de aanbieder van hostingdiensten of aan de door hem aangewezen wettelijke vertegenwoordiger. De aanbieder van hostingdiensten brengt regelmatig verslag uit over de uitvoering van de maatregelen zoals gespecificeerd door de in artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde relevante bevoegde autoriteit.

Amendement    61

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Een aanbieder van hostingdiensten kan te allen tijde de in artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde bevoegde autoriteit om herziening verzoeken en, waar passend, om intrekking van een verzoek of een besluit krachtens de leden 2, 3 respectievelijk 4. De bevoegde autoriteit neemt een met redenen omkleed besluit binnen een redelijke termijn na ontvangst van het verzoek van de aanbieder van hostingdiensten.

5.  Een aanbieder van hostingdiensten kan te allen tijde de in artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde relevante bevoegde autoriteit om herziening verzoeken en, waar passend, om intrekking van een verzoek of een besluit krachtens de leden 2, 3 respectievelijk 4. De relevante bevoegde autoriteit neemt een met redenen omkleed besluit binnen een redelijke termijn na ontvangst van het verzoek van de aanbieder van hostingdiensten.

Amendement    62

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 5bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.  De artikelen 6 en 9 zijn niet van toepassing op aanbieders van cloudinfrastructuurdiensten die bestaan in het on-demand beschikbaar stellen van fysieke of virtuele middelen die voorzien in capaciteit op reken- en opslaginfrastructuur waarvoor de dienstverlener geen rechten heeft met betrekking tot de vraag welke inhoud wordt opgeslagen, hoe deze wordt verwerkt of hoe deze door zijn klanten of door de eindgebruikers van die klanten voor het publiek beschikbaar wordt gesteld, en waarbij de dienstverlener geen specifieke controle heeft over de door zijn klanten of eindgebruikers van zijn klanten opgeslagen inhoud.

Amendement    63

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Aanbieders van hostingdiensten stellen in hun voorwaarden hun beleid ter voorkoming van de verspreiding van terroristische inhoud vast, met inbegrip van, waar passend, een zinvolle toelichting van de werking van proactieve maatregelen, waaronder het gebruik van automatische instrumenten.

1.  Aanbieders van hostingdiensten stellen in hun voorwaarden duidelijk hun beleid voor het aanpakken van de verspreiding van terroristische inhoud vast, met inbegrip van, waar passend, een zinvolle toelichting van de werking van proactieve maatregelen, waaronder het gebruik van automatische instrumenten, alsmede hun beleid voor de samenwerking met de relevante bevoegde autoriteiten.

Amendement    64

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Aanbieders van hostingdiensten publiceren jaarlijkse transparantieverslagen over de maatregelen die zijn genomen tegen de verspreiding van terroristische inhoud.

2.  Aanbieders van hostingdiensten, de relevante bevoegde autoriteiten en organen van de Unie publiceren jaarlijkse transparantieverslagen over de maatregelen die zijn genomen tegen de verspreiding van terroristische inhoud onder het publiek.

Amendement    65

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Transparantieverslagen bevatten ten minste de volgende informatie:

3.  Transparantieverslagen van de aanbieders van hostingdiensten bevatten ten minste de volgende informatie:

Amendement    66

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  informatie over de maatregelen van de aanbieder van hostingdiensten om te voorkomen dat inhoud die eerder is verwijderd of waartoe de toegang onmogelijk is gemaakt omdat hij als terroristische inhoud wordt beschouwd, opnieuw wordt geüpload;

(b)  gedetailleerde informatie over de maatregelen van de aanbieder van hostingdiensten om het opnieuw verschijnen van inhoud die eerder is verwijderd of waartoe de toegang onmogelijk is gemaakt omdat hij als terroristische inhoud wordt beschouwd aan te pakken;

Amendement    67

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  overzicht van de klachtenprocedures en uitkomsten daarvan.

(d)  overzicht en beoordeling van de doeltreffendheid van de klachten- en verhaalmechanismen.

Amendement    68

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Wanneer aanbieders van hostingdiensten krachtens deze verordening automatische instrumenten gebruiken ten aanzien van inhoud die zij opslaan, voorzien zij in doeltreffende en passende waarborgen om te garanderen dat besluiten betreffende die inhoud, met name besluiten om inhoud die als terroristische inhoud wordt beschouwd, te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk maken, correct en goed onderbouwd zijn.

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)  

Amendement    69

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Waarborgen bestaan met name uit menselijk toezicht en menselijke verificatie, waar passend, en in elk geval wanneer een gedetailleerde beoordeling van de relevante context nodig is om te bepalen of de inhoud al dan niet als terroristische inhoud moet worden beschouwd.

2.  Waarborgen bestaan met name uit menselijk toezicht en menselijke verificatie van de gepastheid van het besluit om inhoud te verwijderen of de toegang daartoe te ontzeggen, met name met betrekking tot het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie. Er is menselijk toezicht vereist wanneer een gedetailleerde beoordeling van de relevante context nodig is om te bepalen of de inhoud al dan niet als terroristische inhoud moet worden beschouwd.

Amendement    70

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Klachtenmechanismen

Klachten- en verhaalmechanismen

Amendement    71

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Aanbieders van hostingdiensten stellen doeltreffende en toegankelijke mechanismen in waarmee aanbieders van inhoud wier inhoud is verwijderd of tot wier inhoud de toegang onmogelijk is gemaakt ten gevolge van een doorverwijzing krachtens artikel 5 of proactieve maatregelen krachtens artikel 6, tegen de maatregel van de aanbieder van hostingdiensten een klacht kunnen indienen en om het herstel van de inhoud kunnen verzoeken.

1.  Onverminderd de andere voorzieningen in rechte die krachtens het nationale recht ter beschikking staan van aanbieders van inhoud, stellen aanbieders van hostingdiensten snelle, doeltreffende en toegankelijke klachten- en verhaalmechanismen in waarmee aanbieders van inhoud wier inhoud is verwijderd of tot wier inhoud de toegang onmogelijk is gemaakt ten gevolge van een doorverwijzing krachtens artikel 5 of proactieve maatregelen krachtens artikel 6, tegen de maatregel van de aanbieder van hostingdiensten een gegronde klacht kunnen indienen en om het herstel van de inhoud kunnen verzoeken.

Amendement    72

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 12 bis

 

Ingeval inhoud is verwijderd of de toegang hiertoe onmogelijk is gemaakt als gevolg van een verwijderingsbevel op grond van artikel 4, een doorverwijzing op grond van artikel 5 of proactieve maatregelen op grond van artikel 6, kan de betrokken aanbieder van inhoud te allen tijde een gerechtelijke procedure inleiden om te verzoeken om herstel van de inhoud. Het inleiden van een gerechtelijke procedure is niet afhankelijk van het gebruik van klachtenmechanismen als bedoeld in artikel 10.

Amendement    73

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Wanneer aanbieders van hostingdiensten kennis krijgen van bewijs van terroristische misdrijven, lichten zij de autoriteiten die in de betrokken lidstaat bevoegd zijn voor het onderzoek en de vervolging van strafbare feiten, of het contactpunt in de lidstaat krachtens artikel 14, lid 2, waar zij hun hoofdvestiging of een wettelijke vertegenwoordiger hebben, onmiddellijk in. In geval van twijfel kunnen aanbieders van hostingdiensten deze informatie doorgeven aan Europol met het oog op passende follow-up.

4.  Wanneer aanbieders van hostingdiensten kennis krijgen van bewijs van terroristische misdrijven, lichten zij de autoriteit die in de betrokken lidstaat bevoegd is voor het onderzoek en de vervolging van strafbare feiten, of het contactpunt in de lidstaat krachtens artikel 14, lid 2, waar zij hun hoofdvestiging of een wettelijke vertegenwoordiger hebben, onmiddellijk in. In geval van twijfel kunnen aanbieders van hostingdiensten deze informatie doorgeven aan Europol met het oog op passende follow-up.

Amendement    74

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten stellen regels vast inzake de sancties die van toepassing zijn bij inbreuken door de aanbieders van hostingdiensten op de verplichtingen uit hoofde van deze verordening, en nemen alle nodige maatregelen om te garanderen dat die worden uitgevoerd. Deze sancties worden beperkt tot inbreuken op de verplichtingen uit hoofde van:

1.  De lidstaten stellen de sancties vast voor inbreuken door de aanbieders van hostingdiensten op de verplichtingen uit hoofde van deze verordening, en nemen alle nodige maatregelen om te garanderen dat die worden uitgevoerd. Deze sancties worden beperkt tot inbreuken op de verplichtingen uit hoofde van:

Amendement    75

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  artikel 6, leden 2 en 4 (verslagen over proactieve maatregelen en de vaststelling van maatregelen naar aanleiding van een besluit waarbij specifieke proactieve maatregelen zijn opgelegd);

(d)  artikel 6, leden 2 en 4 (verslagen over proactieve maatregelen en de vaststelling van dergelijke maatregelen naar aanleiding van een besluit waarbij specifieke proactieve maatregelen zijn opgelegd);

Amendement    76

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(g)  artikel 9 (waarborgen met betrekking tot proactieve maatregelen);

(g)  artikel 9 (waarborgen met betrekking tot het gebruik en de uitvoering van proactieve maatregelen);

Amendement    77

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde autoriteiten bij het bepalen van het soort en de hoogte van de sancties rekening houden met alle relevante omstandigheden, waaronder:

3.  De lidstaten zorgen ervoor dat de relevante bevoegde autoriteiten bij het bepalen van het soort en de hoogte van de sancties rekening houden met alle relevante omstandigheden, waaronder:

Amendement    78

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e)  de mate waarin de aanbieder van hostingdiensten met de bevoegde autoriteiten samenwerkt.

(e)  de mate waarin de aanbieder van hostingdiensten met de relevante bevoegde autoriteiten samenwerkt.

Amendement    79

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 3 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e bis)  de aard en omvang van de aanbieders van hostingdiensten, met name micro-ondernemingen of kleine ondernemingen in de zin van Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie.

Amendement    80

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De lidstaten zorgen ervoor dat bij een systematisch verzuim de verplichtingen uit hoofde van artikel 4, lid 2, na te leven, financiële sancties worden opgelegd van ten hoogste 4 % van de mondiale omzet van de aanbieder van hostingdiensten in het laatste boekjaar.

4.  De lidstaten zorgen ervoor dat bij een systematisch verzuim de verplichtingen uit hoofde van artikel 4, lid 2, na te leven, financiële sancties worden opgelegd van ten hoogste 2 % van de mondiale omzet van de aanbieder van hostingdiensten in het laatste boekjaar.

Amendement    81

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 20 gedelegeerde handelingen vast te stellen om deze verordening aan te vullen met technische voorschriften voor de elektronische middelen die de bevoegde autoriteiten moeten gebruiken voor de verzending van verwijderingsbevelen.

1.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 20 gedelegeerde handelingen vast te stellen om deze verordening aan te vullen met de nodige technische voorschriften voor de elektronische middelen die de bevoegde autoriteiten moeten gebruiken voor de verzending van verwijderingsbevelen.

Amendement    82

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De Commissie is bevoegd deze gedelegeerde handelingen tot wijziging van de bijlagen I, II en III vast te stellen, zodat doeltreffend kan worden gereageerd als verbeteringen moeten worden aangebracht aan de inhoud van de formulieren voor verwijderingsbevelen en van de formulieren die moeten worden gebruikt om informatie te verstrekken over de onmogelijkheid om het verwijderingsbevel uit te voeren.

2.  De Commissie is bevoegd deze gedelegeerde handelingen tot wijziging van de bijlagen I, II en III vast te stellen, zodat op bekwame wijze kan worden gereageerd als verbeteringen moeten worden aangebracht aan de inhoud van de formulieren voor verwijderingsbevelen en van de formulieren die moeten worden gebruikt om informatie te verstrekken over de onmogelijkheid om het verwijderingsbevel uit te voeren.

Amendement    83

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 19 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum waarop deze verordening van toepassing wordt].

2.  De in artikel 19 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een bepaalde periode van drie jaar met ingang van [datum waarop deze verordening van toepassing wordt].

Amendement    84

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – deel B – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(iii bis)  Gelieve de maatregelen te beschrijven die u van plan bent te nemen om de bovengenoemde technische of operationele problemen op te lossen om aan het verwijderingsbevel te voldoen:

Motivering

Met deze wijziging wordt gezorgd voor juridische consistentie met de voorgestelde wijziging van artikel4, lid 7.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud

Document- en procedurenummers

COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

LIBE

22.10.2018

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

CULT

22.10.2018

Medeverantwoordelijke commissies - datum bekendmaking

31.1.2019

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Julie Ward

11.12.2018

Datum goedkeuring

11.3.2019

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

17

2

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Andrea Bocskor, Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Milan Zver

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Marie-Christine Boutonnet, Eider Gardiazabal Rubial, Marc Joulaud, Ilhan Kyuchyuk, Emma McClarkin, Martina Michels

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Jarosław Wałęsa, Damiano Zoffoli

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

17

+

ALDE

Ilhan Kyuchyuk

ECR

Emma McClarkin

PPE

Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Jarosław Wałęsa, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Eider Gardiazabal Rubial, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Helga Trüpel

2

-

GUE/NGL

Martina Michels

S&D

Petra Kammerevert

1

0

ENF

Marie-Christine Boutonnet

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

(1)

Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt ("richtlijn inzake elektronische handel"), PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1.

(2)

Richtlijn (EU) 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie, PB L 303 van 28.11.2018, blz. 69.


ADVIES VAN DE Commissie interne markt en consumentenbescherming (4.3.2019)

aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de raad ter voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud

(COM(2018)0640 – C8‑0405/2018 – 2018/0331(COD))

Rapporteur voor advies: Julia Reda

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  Deze verordening heeft tot doel te zorgen voor de goede werking van de digitale eengemaakte markt in een open en democratische samenleving, door misbruik van hostingdiensten voor terroristische doeleinden te voorkomen. De werking van de digitale eengemaakte markt moet worden verbeterd door aanbieders van hostingdiensten meer rechtszekerheid te bieden, het vertrouwen van de gebruikers in de onlineomgeving te vergroten en de waarborgen voor de vrijheid van meningsuiting en van informatie solider te maken.

(1)  Deze verordening heeft tot doel te zorgen voor de goede werking van de digitale eengemaakte markt in een open en democratische samenleving, door misbruik van hostingdiensten voor terroristische doeleinden aan te pakken. De werking van de digitale eengemaakte markt moet worden verbeterd door aanbieders van hostingdiensten meer rechtszekerheid te bieden, het vertrouwen van de gebruikers in de onlineomgeving te vergroten en de waarborgen voor de vrijheid van meningsuiting en van informatie, het recht op vrijheid en pluriformiteit van de media, de vrijheid van ondernemerschap en het recht op privacy en bescherming van persoonsgegevens, solider te maken.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis)  Regulering van aanbieders van hostingdiensten kan slechts een aanvulling vormen op de strategieën van de lidstaten om terrorisme aan te pakken, waarin de nadruk moet liggen op offline-maatregelen zoals investeringen in sociaal werk, deradicaliseringsinitiatieven en samenwerking met de getroffen gemeenschappen, teneinde radicalisering in de samenleving op een duurzame manier te voorkomen.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  Aanbieders van hostingdiensten die op het internet actief zijn, spelen een essentiële rol in de digitale economie doordat zij ondernemingen en burgers met elkaar verbinden en het publieke debat en de verspreiding en ontvangst van informatie, meningen en ideeën faciliteren, hetgeen een aanzienlijke bijdrage levert aan innovatie, economische groei en het scheppen van banen in de Unie. Hun diensten worden echter in bepaalde gevallen door derden misbruikt om illegale activiteiten online uit te voeren. Bijzonder zorgwekkend is het misbruik van aanbieders van hostingdiensten door terroristische groeperingen en hun aanhangers om terroristische online-inhoud te verspreiden en hun boodschap uit te dragen, te radicaliseren en te werven en terroristische activiteiten te faciliteren en aan te sturen.

(2)  Aanbieders van hostingdiensten die op het internet actief zijn, spelen een essentiële rol in de digitale economie doordat zij ondernemingen en burgers met elkaar verbinden en het publieke debat en de verspreiding en ontvangst van informatie, meningen en ideeën faciliteren, hetgeen een aanzienlijke bijdrage levert aan innovatie, economische groei en het scheppen van banen in de Unie. Hun diensten worden echter in bepaalde gevallen door derden misbruikt om illegale activiteiten online uit te voeren. Uiterst verontrustend is het misbruik van aanbieders van hostingdiensten door terroristische groeperingen en hun aanhangers om terroristische online-inhoud te verspreiden en hun boodschap uit te dragen, te radicaliseren, te desinformeren en te werven en terroristische activiteiten te faciliteren en aan te sturen.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  De aanwezigheid van terroristische online-inhoud heeft ernstige negatieve gevolgen voor de gebruikers, de burgers en de samenleving in het algemeen alsook voor de aanbieders van onlinediensten die dergelijke inhoud hosten, omdat hierdoor het vertrouwen van hun gebruikers wordt ondermijnd en hun bedrijfsmodellen worden geschaad. Aanbieders van onlinediensten hebben, gezien hun centrale rol en de technologische middelen en mogelijkheden die met de door hen verleende diensten gepaard gaan, een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid om hun diensten te beschermen tegen misbruik door terroristen en om te helpen bij de bestrijding van terroristische inhoud die via hun diensten wordt verspreid.

(3)  De aanwezigheid van terroristische online-inhoud heeft ernstige negatieve gevolgen voor de gebruikers, de burgers en de samenleving in het algemeen alsook voor de aanbieders van onlinediensten die dergelijke inhoud hosten, omdat hierdoor het vertrouwen van hun gebruikers wordt ondermijnd en hun bedrijfsmodellen worden geschaad. Aanbieders van onlinediensten hebben, gezien hun centrale rol en in verhouding tot de technologische middelen en mogelijkheden die met de door hen verleende diensten gepaard gaan, een maatschappelijke verantwoordelijkheid om hun diensten te beschermen tegen misbruik door terroristen en om de bevoegde autoriteiten te helpen bij de bestrijding van terroristische misdrijven die via hun diensten worden gepleegd, zonder het fundamentele belang van de vrijheid van meningsuiting en van informatie in een open, democratische samenleving uit het oog te verliezen.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  De inspanningen op het niveau van de Unie om terroristische online-inhoud te bestrijden, die in 2015 begonnen met een kader voor vrijwillige samenwerking tussen lidstaten en aanbieders van hostingdiensten, moeten worden aangevuld met een duidelijk wetgevingskader teneinde terroristische online-inhoud nog minder toegankelijk te maken en een snel om zich heen grijpend probleem adequaat aan te pakken. Dit wetgevingskader wil voortbouwen op de vrijwillige inspanningen, die zijn versterkt door Aanbeveling (EU) 2018/334 van de Commissie7, en is een reactie op de oproep van het Europees Parlement om de maatregelen tegen illegale en schadelijke inhoud aan te scherpen, en de oproep van de Europese Raad om de automatische detectie en verwijdering van inhoud die tot terroristische daden aanzet, te verbeteren.

(4)  De inspanningen op het niveau van de Unie om terroristische online-inhoud te bestrijden, die in 2015 begonnen met een kader voor vrijwillige samenwerking tussen lidstaten en aanbieders van hostingdiensten, moeten worden verbeterd aan de hand van een duidelijk wetgevingskader teneinde terroristische online-inhoud nog minder toegankelijk te maken en dringend noodzakelijke waarborgen in te stellen om de rechtsstaat en de bescherming van de grondrechten te garanderen. Dit wetgevingskader wil voortbouwen op de vrijwillige inspanningen, die zijn versterkt door Aanbeveling (EU) 2018/334 van de Commissie7, en is een reactie op de oproep van het Europees Parlement om de maatregelen tegen illegale en schadelijke inhoud aan te scherpen, overeenkomstig het uit Richtlijn 2000/31/EG voortvloeiende horizontale kader, en de oproep van de Europese Raad om de detectie en verwijdering van inhoud die tot terroristische daden aanzet, te verbeteren.

__________________

__________________

7 Aanbeveling (EU) 2018/334 van de Commissie van 1 maart 2018 over maatregelen om illegale online-inhoud effectief te bestrijden (PB L 63 van 6.3.2018, blz. 50).

7 Aanbeveling (EU) 2018/334 van de Commissie van 1 maart 2018 over maatregelen om illegale online-inhoud effectief te bestrijden (PB L 63 van 6.3.2018, blz. 50).

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  De toepassing van deze verordening mag geen afbreuk doen aan de toepassing van artikel 14 van Richtlijn 2000/31/EG8. Met name mogen door de aanbieder van hostingdiensten in overeenstemming met deze verordening genomen maatregelen, waaronder alle proactieve maatregelen, op zich niet ertoe leiden dat die dienstverlener de vrijstelling van aansprakelijkheid verliest waarin die bepaling voorziet. Deze verordening laat de bevoegdheden van nationale autoriteiten en rechterlijke instanties onverlet om aanbieders van hostingdiensten aansprakelijk te stellen in specifieke gevallen waarin niet is voldaan aan de in artikel 14 van Richtlijn 2000/31/EG vastgestelde voorwaarden voor vrijstelling van aansprakelijkheid.

(5)  In deze verordening moeten specifieke verplichtingen worden vastgelegd voor aanbieders van hostingdiensten die met terroristische inhoud te maken hebben. Deze verordening mag geen afbreuk doen aan de toepassing van Richtlijn 2000/31/EG8. Deze verordening laat de bevoegdheden van nationale autoriteiten en rechterlijke instanties onverlet om aanbieders van hostingdiensten aansprakelijk te stellen in specifieke gevallen waarin niet is voldaan aan de in Richtlijn 2000/31/EG vastgestelde voorwaarden voor vrijstelling van aansprakelijkheid.

__________________

__________________

8 Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt ("richtlijn inzake elektronische handel"), PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1.

8 Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt ("richtlijn inzake elektronische handel"), PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  De regels ter voorkoming van het misbruik van hostingdiensten voor de verspreiding van terroristische online-inhoud teneinde de goede werking van de interne markt te waarborgen, worden in deze verordening vastgesteld met volledige eerbiediging van de grondrechten die zijn beschermd in de rechtsorde van de Unie, en meer bepaald die welke zijn verankerd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

(6)  De regels voor het gebruik van hostingdiensten voor de verspreiding van terroristische online-inhoud teneinde de goede werking van de interne markt te waarborgen, worden in deze verordening vastgesteld met volledige eerbiediging van de rechtsstaat en de grondrechten die zijn beschermd in de rechtsorde van de Unie, en meer bepaald die welke zijn verankerd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  Deze verordening draagt bij aan de bescherming van de openbare veiligheid en creëert passende en solide waarborgen om de bescherming van de grondrechten in kwestie te garanderen. Dit omvat het recht op eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens, het recht op doeltreffende rechtsbescherming, het recht op vrijheid van meningsuiting, waaronder de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie, de vrijheid van ondernemerschap en het beginsel van non-discriminatie. De bevoegde autoriteiten en de aanbieders van hostingdiensten mogen alleen maatregelen vaststellen die noodzakelijk, passend en evenredig zijn in een democratische samenleving, waarbij zij rekening houden met het bijzondere belang dat wordt gehecht aan de vrijheid van meningsuiting en van informatie, die één van de essentiële fundamenten van een pluralistische, democratische samenleving is en één van de waarden waarop de Unie is gegrondvest. Maatregelen die een inmenging vormen in de vrijheid van meningsuiting en van informatie moeten strikt afgebakend zijn, in die zin dat ze moeten dienen om de verspreiding van terroristische inhoud te voorkomen, maar zonder dat dit afbreuk doet aan het recht op rechtmatige wijze kennis te nemen en te geven van informatie, rekening houdend met de centrale rol van aanbieders van hostingdiensten bij het faciliteren van het publieke debat en de verspreiding en ontvangst van feiten, meningen en ideeën overeenkomstig de wet.

(7)  Deze verordening heeft ten doel bij te dragen aan de bescherming van de openbare veiligheid en creëert passende en solide waarborgen om de bescherming van de grondrechten in kwestie te garanderen. Dit omvat het recht op eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens, het recht op doeltreffende rechtsbescherming, het recht op vrijheid van meningsuiting, waaronder de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie, de vrijheid van ondernemerschap en het beginsel van non-discriminatie. De bevoegde autoriteiten en de aanbieders van hostingdiensten mogen alleen maatregelen vaststellen die noodzakelijk, passend en evenredig zijn in een democratische samenleving, waarbij zij rekening houden met het bijzondere belang dat wordt gehecht aan de vrijheid van meningsuiting en van informatie, het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van persoonsgegevens, alsook aan persvrijheid en het pluralisme van de media, stuk voor stuk essentiële fundamenten van een pluralistische, democratische samenleving die deel uitmaken van de waarden waarop de Unie is gegrondvest. Maatregelen die genomen worden teneinde terroristische online-inhoud te verwijderen, mogen geen inmenging vormen in de vrijheid van meningsuiting en van informatie en moeten strikt afgebakend, noodzakelijk, redelijk, en evenredig zijn om bij te dragen aan de strijd tegen het terrorisme, met inbegrip van het onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven, maar zonder dat dit afbreuk doet aan de vrijheid van meningsuiting, het recht op rechtmatige wijze kennis te nemen en te geven van informatie, rekening houdend met de centrale rol van aanbieders van hostingdiensten bij het faciliteren van het publieke debat en de verspreiding en ontvangst van feiten, meningen en ideeën overeenkomstig de wet.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 bis)  Deze verordening mag niet tot gevolg hebben dat de verplichting van de lidstaten tot eerbiediging van de grondrechten en de fundamentele rechtsbeginselen, zoals verankerd in artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, wordt gewijzigd. Deze grondrechten omvatten de vrijheid een mening te hebben en kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag. Eventuele beperkingen van de uitoefening van deze grondrechten in het kader van deze verordening moeten zijn voorgeschreven door de wet en noodzakelijk zijn in een democratische samenleving om de doelen van deze verordening te verwezenlijken.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 ter)  Deze verordening moet de grondrechten eerbiedigen en de beginselen in acht nemen die zijn vervat in het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en erkend door de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. In zijn arrest van 24 november 2011 concludeerde het Hof van Justitie van de Europese Unie in het bijzonder dat het recht van de Unie, en met name Richtlijn 2000/31/EG1 bis en de toepasselijke grondrechten, eraan in de weg staat dat een aanbieder van internetdiensten door de rechter wordt gelast een systeem in te voeren voor het filteren van alle elektronische communicatie die via zijn diensten verloopt en dat als preventieve maatregel, uitsluitend op zijn kosten en voor onbeperkte tijd, zonder onderscheid op al zijn klanten wordt toegepast.

 

__________________

 

1 bis Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt ("richtlijn inzake elektronische handel")

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  Het recht op een doeltreffende voorziening in rechte is vastgelegd in artikel 19 VEU en artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Elke natuurlijke of rechtspersoon heeft recht op een doeltreffende voorziening in rechte voor de bevoegde nationale rechterlijke instantie tegen overeenkomstig deze verordening genomen maatregelen die een negatief effect kunnen hebben op de rechten van die persoon. Het recht omvat met name de mogelijkheid voor aanbieders van hostingdiensten en aanbieders van inhoud om verwijderingsbevelen daadwerkelijk te betwisten voor de rechterlijke instantie van de lidstaat waarvan de autoriteiten het verwijderingsbevel hebben uitgevaardigd.

(8)  Het recht op een doeltreffende voorziening in rechte is vastgelegd in artikel 19 VEU en artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Elke natuurlijke of rechtspersoon heeft recht op een doeltreffende voorziening in rechte voor de bevoegde nationale rechterlijke instantie tegen overeenkomstig deze verordening genomen maatregelen die een negatief effect kunnen hebben op de rechten van die persoon. Het recht omvat met name het recht voor aanbieders van hostingdiensten en aanbieders van inhoud om te worden geïnformeerd over alle beschikbare rechtsmiddelen, en de mogelijkheid voor aanbieders van inhoud om bezwaar te maken tegen de gevolgen van door aanbieders van hostingdiensten genomen maatregelen, en om over doeltreffende voorziening in rechte te worden geïnformeerd. Het omvat bovendien het recht voor aanbieders van hostingdiensten en aanbieders van inhoud om verwijderingsbevelen of sancties daadwerkelijk te betwisten voor de rechterlijke instantie van de lidstaat waarvan de autoriteiten het verwijderingsbevel hebben uitgevaardigd of de sancties hebben opgelegd, of voor de rechterlijke instantie van de lidstaat waar de aanbieder van hostingdiensten of de aanbieder van inhoud is gevestigd of wordt vertegenwoordigd.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  Om duidelijkheid te verschaffen over de maatregelen die zowel aanbieders van hostingdiensten als bevoegde autoriteiten moeten nemen om de verspreiding van terroristische online-inhoud te voorkomen, moet deze verordening een definitie van terroristische inhoud vaststellen met het oog op preventieve doeleinden, op basis van de definitie van terroristische misdrijven van Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees Parlement en de Raad9. Omdat de schadelijkste terroristische onlinepropaganda moet worden aangepakt, moet de definitie slaan op materiaal en informatie die aanzetten tot het plegen van terroristische misdrijven of het bijdragen aan terroristische misdrijven, of dit aanmoedigen of verdedigen, die instructies geven voor het plegen van dergelijke misdrijven of het deelnemen aan activiteiten van een terroristische groepering bevorderen. Dergelijke informatie omvat met name tekst, beelden, geluidsopnamen en videobestanden. Bij de beoordeling of inhoud terroristische inhoud is in de zin van deze verordening, moeten bevoegde autoriteiten en aanbieders van hostingdiensten rekening houden met factoren zoals de aard en de formulering van de verklaringen, de context waarin de verklaringen zijn afgelegd en hun potentieel om schadelijke gevolgen teweeg te brengen, waardoor de veiligheid van personen in gevaar komt. Het feit dat het materiaal geproduceerd is door, toe te rekenen is aan of verspreid is namens een terroristische organisatie of persoon die op de EU-terroristenlijst is geplaatst, is een belangrijke factor in de beoordeling. Inhoud die voor educatieve, journalistieke of onderzoeksdoeleinden wordt verspreid, moet adequaat worden beschermd. Voorts mag de uiting van radicale, polemische of controversiële standpunten in het publieke debat over gevoelige politieke vraagstukken niet als terroristische inhoud worden beschouwd.

(9)  Om duidelijkheid te verschaffen over de maatregelen die zowel aanbieders van hostingdiensten als de bevoegde autoriteit moet nemen om de verspreiding van terroristische online-inhoud te beperken, moet deze verordening een definitie van terroristische inhoud vaststellen die overeenstemt met de definitie van terroristische misdrijven van Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees Parlement en de Raad9.Omdat terroristische onlinepropaganda moet worden aangepakt, moet de definitie slaan op materiaal en informatie die opzettelijk aanzetten tot het plegen van terroristische misdrijven of dit verdedigen, of die opzettelijk instructies geven voor het maken van vuurwapens of andere wapens of schadelijke of gevaarlijke stoffen, met als doel het plegen van dergelijke misdrijven, in de wetenschap dat beoogd wordt de verstrekte vaardigheden daarvoor in te zetten, of waarmee wordt deelgenomen aan activiteiten van een terroristische groepering. Dergelijke informatie omvat met name tekst, beelden, geluidsopnamen en videobestanden. Bij de beoordeling of inhoud terroristische inhoud is in de zin van deze verordening, moeten bevoegde autoriteiten rekening houden met factoren zoals de aard en de formulering van de verklaringen, de context waarin de verklaringen zijn afgelegd, de vraag of de verklaringen al dan niet opzettelijk zijn afgelegd en het potentieel van de verklaringen om schadelijke gevolgen teweeg te brengen, waardoor de veiligheid van personen in gevaar komt. Het feit dat de inhoud geproduceerd is door, toe te rekenen is aan of verspreid is namens een terroristische organisatie of persoon die op de EU-terroristenlijst is geplaatst, is een belangrijke factor in de beoordeling. Inhoud die voor educatieve, journalistieke of onderzoeksdoeleinden of als tegendiscours wordt verspreid, moet krachtig worden beschermd. Wanneer verspreid materiaal onder de redactionele verantwoordelijkheid van de aanbieder van hostingdiensten wordt gepubliceerd, moet bij iedere beslissing om die inhoud te verwijderen, rekening worden gehouden met de journalistieke normen die in regelgeving voor de pers of de media zijn vastgelegd in overeenstemming met het Unierecht, alsook met het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op vrijheid en pluriformiteit van de media, zoals vervat in artikel 11 van het Handvest van de grondrechten. Voorts mag de uiting van radicale, polemische of controversiële standpunten in het publieke debat over gevoelige politieke vraagstukken niet als terroristische inhoud worden beschouwd. Het recht op dergelijke meningsuiting kan worden ingeroepen voor het gerecht van de lidstaat waar de aanbieder van hostingdiensten zijn hoofdvestiging heeft of waar de wettelijke vertegenwoordiger die op grond van deze verordening door de aanbieder is aangewezen verblijft of is gevestigd, alsook voor het gerecht van de lidstaat waar de aanbieder van inhoud is gevestigd.

__________________

__________________

9 Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 inzake terrorismebestrijding en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad en tot wijziging van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad (PB L 88 van 31.3.2017, blz. 6).

9 Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 inzake terrorismebestrijding en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad en tot wijziging van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad (PB L 88 van 31.3.2017, blz. 6).

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  Om van toepassing te zijn op onlinehostingdiensten waarop terroristische inhoud wordt verspreid, moet deze verordening van toepassing zijn op diensten van de informatiemaatschappij die op verzoek van een afnemer van de dienst door hem verstrekte informatie opslaan en de opgeslagen informatie aan derden beschikbaar stellen, ongeacht of deze activiteit louter technisch, automatisch en passief is. Dergelijke aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij omvatten bijvoorbeeld socialemediaplatforms, videostreamingdiensten, diensten voor het delen van video- en audiobestanden en beelden, bestandsdeling en andere clouddiensten in zoverre daarmee de informatie aan derden beschikbaar wordt gesteld, en websites waarop gebruikers opmerkingen of beoordelingen kunnen posten. De verordening moet ook van toepassing zijn op aanbieders van hostingdiensten die buiten de Unie zijn gevestigd maar diensten aanbieden in de Unie, aangezien een aanzienlijk deel van de aanbieders van hostingdiensten die aan terroristische inhoud op hun diensten zijn blootgesteld, in derde landen gevestigd zijn. Dit moet ervoor zorgen dat alle ondernemingen die in de digitale eengemaakte markt actief zijn, dezelfde vereisten moeten naleven, ongeacht het land van vestiging. Om te bepalen of een dienstverlener diensten aanbiedt in de Unie, moet worden nagegaan of de dienstverlener rechtspersonen of natuurlijke personen in een of meer lidstaten in staat stelt om zijn diensten te gebruiken. De loutere toegankelijkheid van de website van een dienstverlener of van een e-mailadres en van andere contactgegevens in een of meer lidstaten mag op zich echter niet volstaan als voorwaarde voor de toepassing van deze verordening.

(10)  Om van toepassing te zijn op onlinehostingdiensten waarop terroristische inhoud wordt verspreid, moet deze verordening, voor zover het mogelijk is om specifieke inhoud die onder deze verordening valt te identificeren en te verwijderen, van toepassing zijn op diensten van de informatiemaatschappij die op verzoek van een afnemer van de dienst door hem verstrekte informatie opslaan en de opgeslagen informatie rechtstreeks openbaar beschikbaar stellen. De definitie van "aanbieder van hostingdiensten" is dus anders en beperkter dan de definitie die in Richtlijn 2000/31/EG wordt gehanteerd. Dergelijke aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij omvatten bijvoorbeeld socialemediaplatforms, videostreamingdiensten, diensten voor het delen van video- en audiobestanden en beelden, bestandsdeling en andere clouddiensten in zoverre daarmee de informatie openbaar beschikbaar wordt gesteld en de verspreiding van inhoud wordt versneld. Aanbieders van diensten zoals online-encyclopedieën, educatieve en wetenschappelijke gegevensbanken, platformen voor de ontwikkeling van software met een open broncode en aanbieders van cloudinfrastructuur en clouddiensten (met inbegrip van business-to-business clouddiensten) dienen niet te worden beschouwd als aanbieders van hostingdiensten in de zin van deze verordening. Tussenpersonen en andere elektronische communicatiediensten in de zin van Richtlijn (EU) 2018/1972 of aanbieders van "caching"-diensten, of andere diensten die worden aangeboden in andere lagen van de internetinfrastructuur, zoals registers en registrerende instanties, DNS (domain name system) of aanverwante diensten, zoals betalingsdiensten of beschermingsdiensten tegen DDOS- of gedistribueerde denial-of-service-aanvallen, vallen niet onder het toepassingsgebied. De verordening moet ook van toepassing zijn op aanbieders van hostingdiensten die buiten de Unie zijn gevestigd maar diensten aanbieden in de Unie, aangezien een aanzienlijk deel van de aanbieders van hostingdiensten die aan terroristische inhoud op hun diensten zijn blootgesteld, in derde landen gevestigd zijn. Dit moet ervoor zorgen dat alle ondernemingen die in de digitale eengemaakte markt actief zijn, dezelfde vereisten moeten naleven, ongeacht het land van vestiging. Om te bepalen of een dienstverlener diensten aanbiedt in de Unie, moet worden nagegaan of de dienstverlener rechtspersonen of natuurlijke personen in een of meer lidstaten in staat stelt om zijn diensten te gebruiken. De loutere toegankelijkheid van de website van een dienstverlener of van een e-mailadres en van andere contactgegevens in een of meer lidstaten mag op zich echter niet volstaan als voorwaarde voor de toepassing van deze verordening.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Aanbieders van hostingdiensten moeten bepaalde zorgplichten nakomen om de verspreiding van terroristische inhoud op hun diensten te voorkomen. Deze zorgplichten mogen niet neerkomen op een algemene toezichtverplichting. Zorgplichten moeten inhouden dat aanbieders van hostingdiensten bij de toepassing van deze verordening op zorgvuldige, evenredige en niet-discriminerende wijze moeten handelen ten aanzien van inhoud die zij opslaan, met name wanneer zij hun eigen voorwaarden toepassen, teneinde te voorkomen dat inhoud wordt verwijderd die geen terroristische inhoud is. De verwijdering of het onmogelijk maken van de toegang moet plaatsvinden met eerbiediging van de vrijheid van meningsuiting en van informatie.

(12)  Aanbieders van hostingdiensten die met terroristische inhoud te maken krijgen, moeten bepaalde zorgplichten nakomen om de verspreiding van terroristische inhoud op hun diensten te beperken. Deze zorgplichten mogen niet neerkomen op een algemene verplichting voor aanbieders van hostingdiensten om toezicht te houden op de informatie die zij opslaan, noch op een algemene verplichting om actief op zoek te gaan naar feiten of zaken die wijzen op illegale activiteiten. Zorgplichten moeten inhouden dat aanbieders van hostingdiensten bij de toepassing van deze verordening op transparante, zorgvuldige, evenredige en niet-discriminerende wijze moeten handelen ten aanzien van inhoud die zij opslaan, met name wanneer zij hun eigen voorwaarden toepassen, teneinde te voorkomen dat inhoud wordt verwijderd die geen terroristische inhoud is. De verwijdering of het onmogelijk maken van de toegang moet plaatsvinden met eerbiediging van de vrijheid van meningsuiting en van informatie, alsook van de vrijheid en het pluralisme van de media.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  De procedure en verplichtingen die voortvloeien uit wettelijke bevelen waarin aanbieders van hostingdiensten na een beoordeling door de bevoegde autoriteiten wordt gevraagd terroristische inhoud te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken, moeten worden geharmoniseerd. De lidstaten moeten vrij blijven in de keuze van de bevoegde autoriteiten en kunnen administratieve instanties, rechtshandhavingsautoriteiten of rechterlijke instanties met deze taak belasten. Gezien de snelheid waarmee terroristische inhoud via onlinediensten wordt verspreid, legt deze bepaling aanbieders van hostingdiensten de verplichting op te garanderen dat in het verwijderingsbevel geïdentificeerde terroristische inhoud binnen één uur na ontvangst van het verwijderingsbevel wordt verwijderd of dat de toegang daartoe onmogelijk wordt gemaakt. Het zijn de aanbieders van hostingdiensten die besluiten of zij de inhoud in kwestie verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk maken voor gebruikers in de Unie.

(13)  De procedure en verplichtingen die voortvloeien uit wettelijke bevelen waarin aanbieders van hostingdiensten na een beoordeling door de bevoegde autoriteiten wordt gevraagd terroristische inhoud te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken, moeten worden geharmoniseerd. De lidstaten moeten zelf één bevoegde autoriteit met deze taak belasten, tenzij hun grondwettelijke regelingen niet toestaan dat één enkele autoriteit bevoegd is, en moeten daarbij rechtszekerheid en voorspelbaarheid waarborgen voor gebruikers en dienstverleners. Indien de met het uitvaardigen van verwijderingsbevelen belaste autoriteit een administratief of wetshandhavend karakter heeft, moet de betrokken lidstaat voorzien in een doeltreffende, onafhankelijke toetsing van de door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat uitgevaardigde verwijderingsbevelen. Deze toetsing biedt een mechanisme om ambtshalve (bij gebrek aan een verzoek tot toetsing) afzonderlijke verwijderingsbevelen te beoordelen en verkeerde beslissingen te corrigeren. Dit toetsingsmechanisme vormt een aanvulling op de mogelijkheden voor aanbieders van hostingdiensten en aanbieders van inhoud om een hogere voorziening in te stellen tegen verwijderingsbevelen die hen direct of indirect aangaan. Deze bepaling legt aanbieders van hostingdiensten de verplichting op te garanderen dat in het verwijderingsbevel geïdentificeerde terroristische inhoud binnen de door de bevoegde autoriteit vastgestelde termijn wordt verwijderd of dat de toegang daartoe binnen deze termijn onmogelijk wordt gemaakt. De bevoegde autoriteit moet de aanbieder van hostingdiensten in het verwijderingsbevel een bepaalde termijn geven, die niet korter mag zijn dan acht uur, rekening houdend met de omvang en de eerdere blootstelling aan terroristische inhoud van de aanbieder van hostingdiensten. Onverminderd de verplichting op grond van artikel 7 van deze verordening zijn het de aanbieders van hostingdiensten die besluiten of zij de inhoud in kwestie verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk maken of gebruikers in de Unie de toegang ontzeggen.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(13 bis)  Het verwijderingsbevel moet zowel een classificatie van de desbetreffende inhoud als terroristische inhoud, als voldoende gegevens bevatten zodat de gezochte inhoud kan worden gevonden. Om deze informatie te verzamelen, moet een URL en andere aanvullende informatie worden verstrekt, zoals, indien mogelijk, een screenshot van de inhoud in kwestie. De bevoegde autoriteit dient bovendien een aanvullende motivering te verstrekken waarom de inhoud als terroristische inhoud wordt beschouwd. De motivering hoeft geen gevoelige informatie te bevatten die het onderzoek in het gedrang kan brengen. De motivering moet evenwel de aanbieder van hostingdiensten en, uiteindelijk, de aanbieder van inhoud in staat stellen hun recht op beroep daadwerkelijk te kunnen uitoefenen.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  De bevoegde autoriteit moet het verwijderingsbevel rechtstreeks aan de geadresseerde en het contactpunt zenden met elektronische middelen die een schriftelijk bewijs kunnen genereren op zodanige wijze dat de dienstverlener de authenticiteit kan vaststellen, met vermelding van de datum en het tijdstip van verzending en ontvangst van het bevel, bijvoorbeeld via beveiligde e-mail en platformen of andere beveiligde kanalen, met inbegrip van die welke door de dienstverlener beschikbaar worden gesteld, overeenkomstig de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens. Dit vereiste kan met name worden nageleefd door het gebruik van gekwalificeerde diensten voor elektronisch aangetekende bezorging in de zin van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad12.

(14)  De bevoegde autoriteit moet het verwijderingsbevel rechtstreeks aan de geadresseerde en het contactpunt zenden met elektronische middelen die een schriftelijk bewijs kunnen genereren op zodanige wijze dat de authenticiteit van het bevel kan worden vastgesteld zonder dat voor de dienstverlener een onredelijke financiële of andere last ontstaat, met vermelding van de datum en het tijdstip van verzending en ontvangst van het bevel, bijvoorbeeld via beveiligde e-mail en platformen of andere beveiligde kanalen, met inbegrip van die welke door de dienstverlener beschikbaar worden gesteld, overeenkomstig de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens. Dit vereiste kan met name worden nageleefd door het gebruik van gekwalificeerde diensten voor elektronisch aangetekende bezorging in de zin van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad12.

_________________

_________________

12 Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).

12 Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  Doorverwijzingen door de bevoegde autoriteiten of Europol vormen een doeltreffende en snelle manier om aanbieders van hostingdiensten bewust te maken van specifieke inhoud op hun diensten. Dit mechanisme om aanbieders van hostingdiensten te waarschuwen voor informatie die als terroristische inhoud kan worden beschouwd, opdat de aanbieder vrijwillig nagaat of die inhoud verenigbaar is met zijn eigen voorwaarden, moet beschikbaar blijven naast de verwijderingsbevelen. Het is van belang dat aanbieders van hostingdiensten dergelijke doorverwijzingen bij voorrang beoordelen en snel feedback geven over de genomen maatregelen. Het blijft de aanbieder van hostingdiensten die uiteindelijk besluit of hij inhoud al dan niet verwijdert omdat die niet verenigbaar is met zijn voorwaarden. Bij de uitvoering van deze verordening met betrekking tot doorverwijzingen blijft het mandaat van Europol overeenkomstig Verordening (EU) 2016/79413 onverlet.

(15)  Doorverwijzingen door de bevoegde autoriteiten of Europol vormen een doeltreffende en snelle manier om aanbieders van hostingdiensten bewust te maken van specifieke inhoud binnen hun diensten. Dit mechanisme om aanbieders van hostingdiensten te waarschuwen voor informatie die als terroristische inhoud kan worden beschouwd, opdat de aanbieder vrijwillig nagaat of die inhoud verenigbaar is met zijn eigen voorwaarden, zoals bepaald in Verordening (EU) 2016/794, moet beschikbaar blijven naast de verwijderingsbevelen, mits de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de aanbieder van hostingdiensten is gevestigd, na uitvaardiging van de doorverwijzing snel verifieert of de inhoud waarop de doorverwijzing betrekking heeft, van terroristische aard is en vervolgens, waar passend, een verwijderingsbevel uitvaardigt. Het is van belang dat de bevoegde autoriteiten of Europol voorzien in een gedetailleerde beoordeling en dan aanbieders van hostingdiensten snel feedback geven over de genomen maatregelen. Het blijft de aanbieder van hostingdiensten die uiteindelijk besluit of hij inhoud waarop een doorverwijzing betrekking heeft, al dan niet verwijdert, tenzij er bij wijze van opvolging een verwijderingsbevel wordt uitgevaardigd. Bij de uitvoering van deze verordening met betrekking tot doorverwijzingen blijft het mandaat van Europol overeenkomstig Verordening (EU) 2016/79413 onverlet.

__________________

__________________

13 Verordening (EU) 2016/794 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot vervanging en intrekking van de Besluiten 2009/371/JBZ, 2009/934/JBZ, 2009/935/JBZ, 2009/936/JBZ en 2009/968/JBZ van de Raad (PB L 135 van 24.5.2016, blz. 53).

13 Verordening (EU) 2016/794 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot vervanging en intrekking van de Besluiten 2009/371/JBZ, 2009/934/JBZ, 2009/935/JBZ, 2009/936/JBZ en 2009/968/JBZ van de Raad (PB L 135 van 24.5.2016, blz. 53).

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  Gezien de omvang en snelheid die nodig zijn om terroristische inhoud doeltreffend te identificeren en te verwijderen, zijn evenredige proactieve maatregelen, onder meer met gebruikmaking van automatische middelen in bepaalde gevallen, een essentieel onderdeel in de strijd tegen terroristische online-inhoud. Om terroristische inhoud op hun diensten minder toegankelijk te maken, moeten aanbieders van hostingdiensten beoordelen of het passend is proactieve maatregelen te nemen, afhankelijk van de risico's en de mate van blootstelling aan terroristische inhoud alsook van de gevolgen voor de rechten van derden en het publieke belang van informatie. Bijgevolg moeten aanbieders van hostingdiensten bepalen welke passende, doeltreffende en evenredige proactieve maatregelen moeten worden genomen. Dit vereiste mag niet neerkomen op een algemene toezichtverplichting. In het kader van deze beoordeling wijzen de afwezigheid van aan een aanbieder van hostingdiensten gerichte verwijderingsbevelen en doorverwijzingen op een lage mate van blootstelling aan terroristische inhoud.

(16)  Gezien de complexiteit van het doeltreffend identificeren en verwijderen van terroristische inhoud op grote schaal en de mogelijke gevolgen ervan voor de grondrechten, moeten evenredige specifieke maatregelen met betrekking tot terroristische online-inhoud worden genomen door aanbieders van hostingdiensten, afgestemd op het risico en de mate van blootstelling. Dergelijke verplichte maatregelen mogen niet het gebruik omvatten van inhoudsfilters of andere maatregelen waarmee systematisch toezicht kan worden gehouden op het gedrag van de gebruiker. Specifieke maatregelen kunnen bijvoorbeeld systemen omvatten die gebruikers in staat stellen potentiële terroristische inhoud of "peer-to-peer"-inhoudsmoderatie te melden. Om terroristische inhoud op hun diensten minder toegankelijk te maken, moeten aanbieders van hostingdiensten beoordelen of het passend is specifieke maatregelen te nemen, afhankelijk van de risico's en de mate van blootstelling aan terroristische inhoud alsook van de gevolgen voor de rechten van derden en het publieke belang van informatie. Bijgevolg moeten aanbieders van hostingdiensten bepalen welke gerechtvaardigde, passende, doeltreffende en evenredige specifieke maatregelen moeten worden genomen. Dit vereiste mag niet neerkomen op een algemene toezichtverplichting. Dit doet geen afbreuk aan eventuele aanvullende vrijwillige maatregelen van de aanbieder van hostingdiensten die buiten het toepassingsgebied van deze verordening vallen.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  Bij het invoeren van proactieve maatregelen moeten aanbieders van hostingdiensten ervoor zorgen dat het recht van gebruikers op vrijheid van meningsuiting en van informatie - waaronder het vrij kennis nemen en geven van informatie - behouden blijft. Aanbieders van hostingdiensten moeten niet alleen alle in de wet neergelegde vereisten naleven, waaronder de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, maar ook de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen en waarborgen instellen, onder meer met name menselijk toezicht en menselijke verificatie, waar passend, om onbedoelde en onterechte besluiten te voorkomen die leiden tot de verwijdering van inhoud die geen terroristische inhoud is. Dit is bijzonder relevant wanneer aanbieders van hostingdiensten automatische middelen gebruiken om terroristische inhoud op te sporen. Elk besluit om automatische middelen te gebruiken, ongeacht of dit wordt genomen door de aanbieder van hostingdiensten zelf of op verzoek van de bevoegde autoriteit, moet worden beoordeeld rekening houdend met de betrouwbaarheid van de onderliggende technologie en het daaruit voortvloeiende effect op de grondrechten.

(17)  Bij het invoeren van specifieke maatregelen moeten aanbieders van hostingdiensten ervoor zorgen dat het recht van gebruikers op vrijheid van meningsuiting en van informatie – waaronder het vrij kennis nemen en geven van informatie evenals het recht op privacy en bescherming van persoonsgegevens – behouden blijft. Aanbieders van hostingdiensten moeten niet alleen alle in de wet neergelegde vereisten naleven, waaronder de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, maar ook de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen en waarborgen instellen, onder meer met name menselijk toezicht en menselijke verificatie, waar passend, om onbedoelde en onterechte besluiten te voorkomen die leiden tot de verwijdering van inhoud die geen terroristische inhoud is. Elk besluit om (vrijwillig) maatregelen tegen terroristische inhoud te treffen, ongeacht of dit wordt genomen door de aanbieder van hostingdiensten zelf of op verzoek van de bevoegde autoriteit, moet worden beoordeeld rekening houdend met de betrouwbaarheid van de onderliggende technologie en het daaruit voortvloeiende effect op de grondrechten. In alle gevallen dienen aanbieders van hostingdiensten een grondrechtenbeoordeling uit te voeren ten aanzien van de vrijwillige of specifieke maatregelen die zij treffen.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Om ervoor te zorgen dat aanbieders van hostingdiensten die aan terroristische inhoud worden blootgesteld, passende maatregelen nemen om misbruik van hun diensten te voorkomen, moeten de bevoegde autoriteiten aanbieders van hostingdiensten die een verwijderingsbevel hebben ontvangen dat definitief is geworden, verzoeken verslag uit te brengen over de genomen proactieve maatregelen. Deze kunnen bestaan uit maatregelen om te voorkomen dat terroristische inhoud die is verwijderd of waartoe de toegang onmogelijk is gemaakt als gevolg van een verwijderingsbevel dat of een doorverwijzing die de aanbieder van hostingdiensten heeft ontvangen, opnieuw wordt geüpload, door gebruik te maken van publieke of particuliere instrumenten waarmee die inhoud kan worden vergeleken met bekende terroristische inhoud. Zij kunnen ook gebruikmaken van betrouwbare technische instrumenten om nieuwe terroristische inhoud te identificeren, hetzij op de markt beschikbare instrumenten hetzij instrumenten die de aanbieder van hostingdiensten zelf heeft ontwikkeld. De dienstverlener moet verslag uitbrengen over de specifieke proactieve maatregelen zodat de bevoegde autoriteit kan beoordelen of de maatregelen doeltreffend en evenredig zijn en of, indien automatische middelen worden gebruikt, de aanbieder van hostingdiensten over de nodige capaciteiten beschikt voor menselijk toezicht en menselijke verificatie. Bij het beoordelen van de doeltreffendheid en evenredigheid van de maatregelen moeten de bevoegde autoriteiten rekening houden met relevante parameters, waaronder het aantal aan de aanbieder gerichte verwijderingsbevelen en doorverwijzingen, zijn economische draagkracht en het effect van zijn dienst in de verspreiding van terroristische inhoud (bijvoorbeeld rekening houdend met het aantal gebruikers in de Unie).

(18)  Om ervoor te zorgen dat aanbieders van hostingdiensten die met terroristische inhoud te maken krijgen, passende specifieke maatregelen nemen om hun diensten tegen misbruik te beschermen, moeten de bevoegde autoriteiten aanbieders van hostingdiensten die een verwijderingsbevel hebben ontvangen dat definitief is geworden, in voorkomend geval verzoeken verslag uit te brengen over de genomen specifieke maatregelen. De dienstverlener moet verslag uitbrengen over de specifieke maatregelen zodat de bevoegde autoriteit kan beoordelen of de maatregelen noodzakelijk, doeltreffend en evenredig zijn en of deze gebaseerd zijn op menselijk toezicht en menselijke verificatie. Bij het beoordelen van de noodzakelijkheid, doeltreffendheid en evenredigheid van de maatregelen moeten de bevoegde autoriteiten rekening houden met relevante parameters, waaronder het aantal aan de aanbieder gerichte verwijderingsbevelen en doorverwijzingen, zijn economische draagkracht en het effect van zijn dienst in de verspreiding van terroristische inhoud (bijvoorbeeld rekening houdend met het aantal gebruikers in de Unie), alsook met de waarborgen die zijn vastgesteld ter bescherming van de vrijheid van meningsuiting en van informatie, en het aantal incidenten met betrekking tot beperking van legale inhoud.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19)  Na het verzoek moet de bevoegde autoriteit een dialoog aangaan met de aanbieder van hostingdiensten over de nodige proactieve maatregelen die moeten worden genomen. Zo nodig moet de bevoegde autoriteit het nemen van passende, doeltreffende en evenredige proactieve maatregelen opleggen wanneer zij van oordeel is dat de genomen maatregelen niet volstaan om de risico’s aan te pakken. Een besluit om dergelijke specifieke proactieve maatregelen op te leggen mag in beginsel niet leiden tot het opleggen van een algemene toezichtverplichting, zoals bepaald in artikel 15, lid 1, van Richtlijn 2000/31/EG. Gezien de bijzonder ernstige risico’s die met de verspreiding van terroristische inhoud gepaard gaan, kunnen de door de bevoegde autoriteiten op grond van deze verordening genomen besluiten afwijken van de aanpak die in artikel 15, lid 1, van Richtlijn 2000/31/EG is vastgesteld, wat betreft bepaalde specifieke, gerichte maatregelen die moeten worden genomen om dwingende redenen van openbare veiligheid. Alvorens dergelijke besluiten te nemen, moet de bevoegde autoriteit een billijke afweging maken tussen de doelstellingen van openbaar belang en de betrokken grondrechten, waaronder met name de vrijheid van meningsuiting en van informatie en de vrijheid van ondernemerschap, en een passende motivering verstrekken.

Schrappen

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(19 bis)  Een aanbieder van hostingdiensten moet te allen tijde de bevoegde autoriteit om herziening kunnen verzoeken en, waar passend, om intrekking van een verzoek krachtens artikel 6, lid 2. De bevoegde autoriteit moet binnen een redelijke termijn na ontvangst van het verzoek van de aanbieder van hostingdiensten een met redenen omkleed besluit nemen.

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20)  De verplichting voor aanbieders van hostingdiensten om verwijderde inhoud en bijbehorende gegevens te bewaren, moet worden vastgesteld voor specifieke doeleinden en beperkt zijn in de tijd tot wat nodig is. Het vereiste van bewaring moet worden uitgebreid tot de bijbehorende gegevens, in zoverre dat die gegevens anders verloren zouden gaan als gevolg van de verwijdering van de betrokken inhoud. Bijbehorende gegevens kunnen "gegevens betreffende de abonnee" zijn, waaronder met name gegevens betreffende de identiteit van de aanbieder van inhoud, alsook "gegevens betreffende toegang", waaronder bijvoorbeeld gegevens over de datum en het tijdstip van gebruik door de aanbieder van inhoud of het aanmelden bij en uitloggen uit de dienst, samen met het IP-adres dat door de aanbieder van internettoegang aan de aanbieder van inhoud wordt toegekend.

(20)  De verplichting voor aanbieders van hostingdiensten om verwijderde inhoud en bijbehorende gegevens te bewaren, moet worden vastgesteld voor specifieke doeleinden, beperkt zijn in de tijd tot wat nodig is en, in het geval van persoonsgegevens, toereikende bescherming waarborgen. Het vereiste van bewaring moet worden uitgebreid tot de bijbehorende gegevens, in zoverre dat die gegevens anders verloren zouden gaan als gevolg van de verwijdering van de betrokken inhoud. Bijbehorende gegevens kunnen "gegevens betreffende de abonnee" zijn, waaronder met name gegevens betreffende de identiteit van de aanbieder van inhoud, alsook "gegevens betreffende toegang", waaronder bijvoorbeeld gegevens over de datum en het tijdstip van gebruik door de aanbieder van inhoud of het aanmelden bij en uitloggen uit de dienst, samen met het IP-adres dat door de aanbieder van internettoegang aan de aanbieder van inhoud wordt toegekend.

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24)  Transparantie van het beleid van aanbieders van hostingdiensten met betrekking tot terroristische inhoud is essentieel om hun verantwoordingsplicht tegenover hun gebruikers en het vertrouwen van burgers in de digitale eengemaakte markt te vergroten. Aanbieders van hostingdiensten moeten jaarlijkse transparantieverslagen publiceren met nuttige informatie over de maatregelen die zijn genomen met betrekking tot de opsporing, identificatie en verwijdering van terroristische inhoud.

(24)  Transparantie van het beleid van aanbieders van hostingdiensten met betrekking tot terroristische inhoud is essentieel om hun verantwoordingsplicht tegenover hun gebruikers en het vertrouwen van burgers in de digitale eengemaakte markt te vergroten. Aanbieders van hostingdiensten die met terroristische inhoud te maken krijgen, moeten jaarlijkse transparantieverslagen publiceren met nuttige informatie over de maatregelen die zijn genomen met betrekking tot de opsporing, identificatie en verwijdering van terroristische inhoud, alsook over de genomen vrijwillige maatregelen en het aantal betwiste gevallen van verwijdering. Aanbieders van hostingdiensten mogen niet worden verplicht als onderdeel van deze verslagen een broncode openbaar te maken. De bevoegde autoriteiten moeten ook jaarlijkse transparantieverslagen publiceren met nuttige informatie over het aantal verwijderingsbevelen dat is uitgevaardigd, het aantal verwijderingen, het aantal gevallen waarin geïdentificeerde en opgespoorde terroristische inhoud is verwijderd en het aantal betwiste gevallen van verwijdering.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Overweging 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(24 bis)  Aanbieders van inhoud waarvan de inhoud is verwijderd moeten het recht hebben op een doeltreffende voorziening in rechte overeenkomstig artikel 19 VEU en artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Bepaalde aanbieders van hostingdiensten gebruiken reeds geautomatiseerde hulpmiddelen voor het verwijderen van illegale inhoud op hun platforms. Dergelijke technologieën zijn niet in staat om onderscheid te maken tussen terroristische inhoud en legale inhoud, zoals inhoud die voor educatieve, journalistieke of onderzoeksdoeleinden wordt verspreid.

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(25)  Klachtenprocedures zijn een noodzakelijke waarborg tegen onterechte verwijdering van inhoud die op grond van de vrijheid van meningsuiting en van informatie beschermd is. Aanbieders van hostingdiensten moeten dan ook gebruiksvriendelijke klachtenmechanismen instellen en ervoor zorgen dat klachten onmiddellijk en met volledige transparantie voor de aanbieder van inhoud worden behandeld. Het vereiste dat de aanbieder van hostingdiensten de inhoud moet herstellen wanneer die ten onrechte is verwijderd, laat de mogelijkheid onverlet dat aanbieders van hostingdiensten hun eigen voorwaarden op andere gronden handhaven.

(25)  Klachtenprocedures zijn een noodzakelijke waarborg tegen onterechte verwijdering van inhoud die op grond van de vrijheid van meningsuiting en van informatie beschermd is. Aanbieders van hostingdiensten moeten dan ook gebruiksvriendelijke klachtenmechanismen instellen en ervoor zorgen dat klachten onmiddellijk en met volledige transparantie voor de aanbieder van inhoud worden behandeld, en dat daarnaast informatie wordt verstrekt over doeltreffende voorziening in rechte, waaronder mogelijkheden voor het instellen van een hogere voorziening. Aanbieders van inhoud moeten ook het recht hebben om rechtstreeks bij de bevoegde autoriteit van hun eigen lidstaat een klacht in te dienen indien hun klacht niet met de aanbieder van hostingdiensten kan worden opgelost. Het vereiste dat de aanbieder van hostingdiensten de inhoud moet herstellen wanneer die ten onrechte is verwijderd, laat de mogelijkheid onverlet dat aanbieders van hostingdiensten hun eigen voorwaarden op andere gronden handhaven.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(26)  Doeltreffende rechtsbescherming in de zin van artikel 19 VEU en artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie vereist dat personen kunnen nagaan om welke redenen de door hen geüploade inhoud is verwijderd of de toegang daartoe onmogelijk is gemaakt. Daartoe moet de aanbieder van hostingdiensten aan de aanbieder van inhoud relevante informatie beschikbaar stellen die hem in staat stelt het besluit te betwisten. Dit hoeft echter niet noodzakelijkerwijs te bestaan in een kennisgeving aan de aanbieder van inhoud. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen aanbieders van hostingdiensten inhoud die als terroristische inhoud wordt beschouwd, vervangen door een bericht dat die inhoud overeenkomstig deze verordening is verwijderd of dat de toegang daartoe onmogelijk is gemaakt. Op verzoek moet nadere informatie worden verstrekt over de redenen en over de mogelijkheden voor de aanbieder van inhoud om het besluit te betwisten. Wanneer de bevoegde autoriteiten besluiten dat het om redenen van openbare veiligheid, waaronder in het kader van een onderzoek, niet passend of contraproductief wordt geacht om de aanbieder van inhoud rechtstreeks in kennis te stellen van de verwijdering van inhoud of van het onmogelijk maken van de toegang daartoe, moeten zij de aanbieder van hostingdiensten daarvan in kennis stellen.

(26)  Doeltreffende rechtsbescherming in de zin van artikel 19 VEU en artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie vereist dat personen kunnen nagaan om welke redenen de door hen geüploade inhoud is verwijderd of de toegang daartoe onmogelijk is gemaakt. Daartoe moet de aanbieder van hostingdiensten aan de aanbieder van inhoud relevante informatie beschikbaar stellen die hem in staat stelt het besluit te betwisten. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen aanbieders van hostingdiensten inhoud die als terroristische inhoud wordt beschouwd, vervangen door een bericht dat die inhoud overeenkomstig deze verordening is verwijderd of dat de toegang daartoe onmogelijk is gemaakt. Er moet nadere informatie worden verstrekt over de redenen en over de mogelijkheden voor de aanbieder van inhoud om het besluit te betwisten. Wanneer de bevoegde autoriteiten besluiten dat het om redenen van openbare veiligheid, waaronder in het kader van een onderzoek, contraproductief wordt geacht om de aanbieder van inhoud rechtstreeks in kennis te stellen van de verwijdering van inhoud of van het onmogelijk maken van de toegang daartoe, moeten zij de aanbieder van hostingdiensten daarvan in kennis stellen.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(29)  Het is essentieel dat de bevoegde autoriteit binnen de lidstaat die voor het opleggen van sancties verantwoordelijk is, volledig wordt ingelicht over de uitvaardiging van verwijderingsbevelen en de zending van doorverwijzingen en de daaropvolgende uitwisselingen tussen de aanbieder van hostingdiensten en de betrokken bevoegde autoriteit. Daartoe moeten de lidstaten voorzien in passende communicatiekanalen en -mechanismen om relevante informatie tijdig te kunnen delen.

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)  

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(33)  Zowel de aanbieders van hostingdiensten als de lidstaten moeten contactpunten aanwijzen om de snelle behandeling van verwijderingsbevelen en doorverwijzingen te faciliteren. Anders dan de wettelijke vertegenwoordiger dient het contactpunt operationele doeleinden. Het contactpunt van de aanbieder van hostingdiensten moet bestaan uit alle speciale middelen waarmee verwijderingsbevelen en doorverwijzingen elektronisch kunnen worden ingediend en uit de technische en persoonlijke middelen om die snel te kunnen verwerken. Het contactpunt voor de aanbieder van hostingdiensten hoeft niet in de Unie te zijn gevestigd en de aanbieder van hostingdiensten is vrij om een bestaand contactpunt aan te wijzen, op voorwaarde dat dit contactpunt de functies uit hoofde van deze verordening kan uitoefenen. Om te garanderen dat terroristische inhoud wordt verwijderd of de toegang daartoe onmogelijk wordt gemaakt binnen één uur na ontvangst van een verwijderingsbevel, moeten aanbieders van hostingdiensten garanderen dat het contactpunt 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar is. De informatie over het contactpunt moet onder meer aangeven in welke taal het contactpunt kan worden aangesproken. Om de communicatie tussen de aanbieders van hostingdiensten en de bevoegde autoriteiten te faciliteren, worden aanbieders van hostingdiensten aangemoedigd om communicatie mogelijk te maken in een van de officiële talen van de Unie waarin hun voorwaarden beschikbaar zijn.

(33)  Zowel de aanbieders van hostingdiensten als de lidstaten moeten contactpunten aanwijzen om de snelle behandeling van verwijderingsbevelen en doorverwijzingen te faciliteren. Anders dan de wettelijke vertegenwoordiger dient het contactpunt operationele doeleinden. Het contactpunt van de aanbieder van hostingdiensten moet bestaan uit alle speciale middelen waarmee verwijderingsbevelen en doorverwijzingen elektronisch kunnen worden ingediend en uit de technische en persoonlijke middelen om die snel te kunnen verwerken. Het contactpunt voor de aanbieder van hostingdiensten hoeft niet in de Unie te zijn gevestigd en de aanbieder van hostingdiensten is vrij om een bestaand contactpunt aan te wijzen, op voorwaarde dat dit contactpunt de functies uit hoofde van deze verordening kan uitoefenen. Om te garanderen dat terroristische inhoud zo snel mogelijk na ontvangst van een verwijderingsbevel wordt verwijderd of de toegang daartoe onmogelijk wordt gemaakt, moeten aanbieders van hostingdiensten garanderen dat het contactpunt 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar is. De informatie over het contactpunt moet onder meer aangeven in welke taal het contactpunt kan worden aangesproken. Om de communicatie tussen de aanbieders van hostingdiensten en de bevoegde autoriteiten te faciliteren, worden aanbieders van hostingdiensten aangemoedigd om communicatie mogelijk te maken in een van de officiële talen van de Unie waarin hun voorwaarden beschikbaar zijn.

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(34)  Aangezien er geen algemene verplichting geldt voor dienstverleners om een fysieke aanwezigheid op het grondgebied van de Unie te garanderen, moet duidelijkheid worden verschaft over de vraag welke lidstaat rechtsmacht heeft voor de aanbieder van hostingdiensten die diensten in de Unie verricht. Als algemene regel geldt dat de aanbieder van hostingdiensten onder de rechtsmacht valt van de lidstaat waar zijn hoofdvestiging zich bevindt of waar hij een wettelijke vertegenwoordiger heeft aangewezen. Wanneer een andere lidstaat een verwijderingsbevel uitvaardigt, moeten zijn autoriteiten niettemin hun bevelen kunnen handhaven door middel van dwangmaatregelen van niet-bestraffende aard, zoals dwangsommen. Ten aanzien van een aanbieder van hostingdiensten die geen vestiging in de Unie heeft en geen wettelijke vertegenwoordiger aanwijst, moet elke lidstaat niettemin sancties kunnen opleggen, mits het ne bis in idem-beginsel wordt geëerbiedigd.

(34)  Aangezien er geen algemene verplichting geldt voor dienstverleners om een fysieke aanwezigheid op het grondgebied van de Unie te garanderen, moet duidelijkheid worden verschaft over de vraag welke lidstaat rechtsmacht heeft voor de aanbieder van hostingdiensten die diensten in de Unie verricht. Als algemene regel geldt dat de aanbieder van hostingdiensten onder de rechtsmacht valt van de lidstaat waar zijn hoofdvestiging zich bevindt of waar hij een wettelijke vertegenwoordiger heeft aangewezen.

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(35)  Aanbieders van hostingdiensten die niet in de Unie zijn gevestigd, moeten schriftelijk een wettelijke vertegenwoordiger aanwijzen om de naleving en handhaving van de verplichtingen uit hoofde van deze verordening te garanderen.

(35)  Aanbieders van hostingdiensten die niet in de Unie zijn gevestigd, moeten schriftelijk een wettelijke vertegenwoordiger aanwijzen om de naleving en handhaving van de verplichtingen uit hoofde van deze verordening te garanderen. Aanbieders van hostingdiensten kunnen gebruikmaken van een bestaande wettelijke vertegenwoordiger, op voorwaarde dat deze vertegenwoordiger in staat is om de taken zoals vastgelegd in deze verordening uit te oefenen.

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(37)  Voor de toepassing van deze verordening moeten de lidstaten bevoegde autoriteiten aanwijzen. De aanwijzing van bevoegde autoriteiten vereist niet noodzakelijkerwijs de oprichting van nieuwe autoriteiten: bestaande instanties kunnen met de in deze verordening vastgestelde functies worden belast. Deze verordening verplicht tot aanwijzing van autoriteiten die bevoegd zijn voor het uitvaardigen van verwijderingsbevelen, het zenden van doorverwijzingen, het toezicht houden op proactieve maatregelen en het opleggen van sancties. Het is aan de lidstaten om te bepalen hoeveel autoriteiten zij voor deze taken wensen aan te wijzen.

(37)  Voor de toepassing van deze verordening moeten de lidstaten één bevoegde autoriteit aanwijzen, tenzij hun grondwettelijke regelingen niet toestaan dat één enkele autoriteit bevoegd is. De aanwijzing van bevoegde autoriteiten vereist niet noodzakelijkerwijs de oprichting van nieuwe autoriteiten: bestaande instanties kunnen met de in deze verordening vastgestelde functies worden belast. Deze verordening verplicht tot aanwijzing van autoriteiten die bevoegd zijn voor het uitvaardigen van verwijderingsbevelen en het opleggen van sancties.

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(38)  Sancties zijn noodzakelijk om te garanderen dat aanbieders van hostingdiensten de verplichtingen uit hoofde van deze verordening daadwerkelijk uitvoeren. De lidstaten moeten regels inzake sancties vaststellen, waar passend met inbegrip van richtsnoeren voor het opleggen van geldboeten. Met name moeten ernstige sancties worden vastgesteld ingeval de aanbieder van hostingdiensten systematisch verzuimt terroristische inhoud te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken binnen één uur na ontvangst van een verwijderingsbevel. Een dergelijke niet-naleving in individuele gevallen kan worden bestraft met eerbiediging van het ne bis in idem-beginsel en het evenredigheidsbeginsel, waarbij in de sancties rekening wordt gehouden met systematisch verzuim. Met het oog op de rechtszekerheid moet in de verordening worden bepaald in hoeverre aan de betrokken verplichtingen sancties kunnen worden verbonden. Sancties in geval van niet-naleving van artikel 6 mogen alleen worden toegepast met betrekking tot verplichtingen die voortvloeien uit een verzoek verslag uit te brengen krachtens artikel 6, lid 2, of een besluit tot het opleggen van aanvullende proactieve maatregelen krachtens artikel 6, lid 4. Bij het bepalen of er al dan niet financiële sancties moeten worden opgelegd, moet naar behoren rekening worden gehouden met de financiële draagkracht van de aanbieder. De lidstaten zorgen ervoor dat sancties niet aanmoedigen dat inhoud wordt verwijderd die geen terroristische inhoud is.

(38)  Sancties zijn noodzakelijk om te garanderen dat aanbieders van hostingdiensten de verplichtingen uit hoofde van deze verordening daadwerkelijk uitvoeren en moeten in voorkomend geval rekening houden met de situatie van dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen. De lidstaten moeten regels inzake sancties vaststellen, waar passend met inbegrip van richtsnoeren voor het opleggen van geldboeten. Er moeten sancties worden vastgesteld ingeval de aanbieder van hostingdiensten systematisch verzuimt terroristische inhoud te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken binnen de door de bevoegde autoriteit vastgestelde termijn. Wanneer de aard van de inbreuk wordt beoordeeld en wordt beslist of er sancties worden opgelegd, moeten de grondrechten, waaronder de vrijheid van meningsuiting, volledig worden geëerbiedigd. Bij het bepalen of er al dan niet financiële sancties moeten worden opgelegd, moet naar behoren rekening worden gehouden met de financiële draagkracht van de aanbieder, alsook met onopzettelijke vertragingen, met name in het geval van kleine en middelgrote ondernemingen en startende ondernemingen. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat sancties niet aanmoedigen dat inhoud wordt verwijderd die geen terroristische inhoud is.

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(39)  Het gebruik van gestandaardiseerde modellen faciliteert samenwerking en de uitwisseling van informatie tussen bevoegde autoriteiten en dienstverleners, doordat zij sneller en doeltreffender kunnen communiceren. Het is van bijzonder belang dat na de ontvangst van een verwijderingsbevel snelle actie gegarandeerd is. Modellen verminderen de vertaalkosten en dragen bij aan een hoge kwaliteitsnorm. Ook de antwoordformulieren moeten een gestandaardiseerde uitwisseling van informatie mogelijk maken, wat bijzonder belangrijk is als dienstverleners niet aan een bevel kunnen voldoen. Geauthenticeerde kanalen voor indiening kunnen de authenticiteit van het verwijderingsbevel garanderen, met inbegrip van de datum en het tijdstip van verzending en ontvangst van het bevel.

(39)  Het gebruik van gestandaardiseerde modellen faciliteert samenwerking en de uitwisseling van informatie tussen bevoegde autoriteiten en dienstverleners, doordat zij sneller en doeltreffender kunnen communiceren. Het is van bijzonder belang dat na de ontvangst van een verwijderingsbevel snelle actie gegarandeerd is, afhankelijk van de omvang en middelen van de aanbieder van hostingdiensten. Modellen verminderen de vertaalkosten en dragen bij aan een hoge kwaliteitsnorm. Ook de antwoordformulieren moeten een gestandaardiseerde uitwisseling van informatie mogelijk maken, wat bijzonder belangrijk is als dienstverleners niet aan een bevel kunnen voldoen. Geauthenticeerde kanalen voor indiening kunnen de authenticiteit van het verwijderingsbevel garanderen, met inbegrip van de datum en het tijdstip van verzending en ontvangst van het bevel.

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(41)  De lidstaten moeten informatie verzamelen over de uitvoering van de wetgeving. Er moet een gedetailleerd programma voor de monitoring van de outputs, resultaten en effecten van deze verordening worden vastgesteld, zodat die in een evaluatie van de wetgeving kunnen worden meegenomen.

(41)  De lidstaten moeten informatie verzamelen over de uitvoering van de wetgeving, met inbegrip van informatie over het aantal gevallen waarin terroristische misdrijven uit hoofde van deze verordening met succes zijn opgespoord, onderzocht en vervolgd. Er moet een gedetailleerd programma voor de monitoring van de outputs, resultaten en effecten van deze verordening worden vastgesteld, zodat die in een evaluatie van de wetgeving kunnen worden meegenomen.

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(42)  Op basis van de bevindingen en conclusies in het uitvoeringsverslag en de uitkomst van de monitoringexercitie moet de Commissie ten vroegste drie jaar na de inwerkingtreding van deze verordening een evaluatie ervan uitvoeren. De evaluatie moet gebaseerd zijn op de volgende vijf criteria: doelmatigheid, doeltreffendheid, relevantie, samenhang en meerwaarde van de EU. De werking van de verschillende operationele en technische maatregelen waarin de verordening voorziet, waaronder de doeltreffendheid van de maatregelen om de opsporing, identificatie en verwijdering van terroristische inhoud te verbeteren, de doeltreffendheid van de waarborgmechanismen alsook de gevolgen voor mogelijk getroffen rechten en belangen van derden, moet worden beoordeeld, waarbij ook een evaluatie moet plaatsvinden van de verplichting de aanbieders van inhoud te informeren.

(42)  Op basis van de bevindingen en conclusies in het uitvoeringsverslag en de uitkomst van de monitoringexercitie moet de Commissie ten vroegste drie jaar na de inwerkingtreding van deze verordening een evaluatie ervan uitvoeren. De evaluatie moet gebaseerd zijn op de volgende vijf criteria: doelmatigheid, doeltreffendheid, relevantie, samenhang en meerwaarde van de EU. De werking van de verschillende operationele en technische maatregelen waarin de verordening voorziet, waaronder de doeltreffendheid van de maatregelen om de opsporing, identificatie en verwijdering van terroristische inhoud te verbeteren, de doeltreffendheid van de waarborgmechanismen alsook de gevolgen voor mogelijk getroffen grondrechten, en met name de vrijheid van meningsuiting en informatie, het recht op privacy en het recht op de bescherming van de persoonsgegevens, moet worden beoordeeld.

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Deze verordening stelt uniforme regels vast om te voorkomen dat hostingdiensten worden misbruikt voor de verspreiding van terroristische online-inhoud. Zij stelt met name het volgende vast:

1.  Deze verordening stelt uniforme regels vast om misbruik van hostingdiensten voor de verspreiding van terroristische online-inhoud aan te pakken. Zij stelt met name het volgende vast:

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  regels inzake zorgplichten die door aanbieders van hostingdiensten moeten worden nagekomen om de verspreiding van terroristische inhoud via hun diensten te voorkomen en, zo nodig, de snelle verwijdering van dergelijke inhoud te garanderen;

(a)  regels inzake zorgplichten die door aanbieders van hostingdiensten die met terroristische inhoud te maken krijgen, moeten worden nagekomen om, zo nodig, de snelle verwijdering van dergelijke inhoud te garanderen;

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  een reeks maatregelen die de lidstaten moeten invoeren om terroristische inhoud te identificeren, de snelle verwijdering ervan door aanbieders van hostingdiensten mogelijk te maken en de samenwerking met de bevoegde autoriteiten in andere lidstaten, aanbieders van hostingdiensten en, in voorkomend geval, betrokken organen van de Unie te faciliteren.

(b)  een reeks maatregelen die de lidstaten moeten invoeren om terroristische inhoud te identificeren, de snelle verwijdering ervan door aanbieders van hostingdiensten mogelijk te maken en de samenwerking met de bevoegde autoriteiten in andere lidstaten, aanbieders van hostingdiensten en, in voorkomend geval, betrokken organen van de Unie te faciliteren teneinde de acties ter bestrijding van terroristische online-inhoud te coördineren.

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Deze verordening is van toepassing op aanbieders van hostingdiensten die diensten aanbieden in de Unie, ongeacht de plaats van hun hoofdvestiging.

2.  Deze verordening is van toepassing op aanbieders van hostingdiensten die diensten aanbieden in de Unie en met terroristische inhoud te maken hebben, ongeacht de plaats van hun hoofdvestiging.

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Op de toepassing van deze verordening is het Unierecht inzake de grondrechten, fundamentele vrijheden en waarden van toepassing, zoals met name verankerd in de artikelen 2 en 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie. De toepassing van deze verordening heeft niet tot gevolg dat de uit het verdrag voortvloeiende verplichtingen worden gewijzigd. De lidstaten mogen voorwaarden vaststellen ten behoeve van en in overeenstemming met de grondbeginselen in verband met de persvrijheid en de vrijheid en het pluralisme van de media.

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter.  Deze verordening laat Richtlijn 2000/31/EG onverlet.

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  "aanbieder van hostingdiensten": een aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij die eruit bestaan door een aanbieder van inhoud verstrekte informatie op verzoek van die aanbieder van inhoud op te slaan en de opgeslagen informatie aan derden beschikbaar te stellen;

(1)  "aanbieder van hostingdiensten": een aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij wiens zakelijke activiteiten erin bestaan om door een aanbieder van inhoud verstrekte informatie op verzoek van die aanbieder van inhoud op te slaan en te verwerken en de opgeslagen informatie onder het grote publiek te verspreiden, waartoe het mogelijk is om specifieke inhoud te identificeren en te verwijderen;

 

voor de toepassing van deze verordening worden aanbieders van diensten die worden aangeboden in andere lagen van de internetinfrastructuur dan de toepassingslaag en aanbieders van cloud‑IT-infrastructuur niet beschouwd als aanbieders van hostingdiensten;

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  "terroristische misdrijven": strafbare feiten als omschreven in artikel 3, lid 1, van Richtlijn (EU) 2017/541;

(4)  "terroristische misdrijven": een van de in artikel 3, lid 1, van Richtlijn (EU) 2017/541 vermelde opzettelijke handelingen;

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  "terroristische inhoud": informatie die aan een of meer van de volgende voorwaarden voldoet:

(5)  "terroristische inhoud": informatie die of materiaal dat wordt aangemerkt als een of meer van de volgende opzettelijk gepleegde misdrijven, zoals neergelegd in de artikelen 3 tot en met 7 van Richtlijn (EU) 2017/541 inzake terrorismebestrijding, met name vanwege:

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  het aanzetten tot of het verdedigen van het plegen van terroristische misdrijven, onder meer door ze te verheerlijken, waardoor het gevaar ontstaat dat dergelijke daden worden gepleegd;

(a)  het aanzetten tot het plegen van een van de in artikel 3, lid 1, onder a) tot en met i), van Richtlijn (EU) 2017/541 genoemde misdrijven, wanneer dergelijk gedrag direct of indirect, bijvoorbeeld door terroristische daden te verheerlijken, het plegen van terroristische misdrijven verdedigt, waardoor het gevaar ontstaat dat een of meer van deze misdrijven worden gepleegd;

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  het aanmoedigen van het bijdragen aan terroristische misdrijven;

(b)  het aansporen van een andere persoon om een van de in artikel 3, lid 1, onder a) tot en met i), of in artikel 4 van Richtlijn (EU) 2017/541 genoemde misdrijven te plegen of daaraan een bijdrage te leveren;

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  het bevorderen van de activiteiten van een terroristische groepering, met name door aanmoediging van het deelnemen aan of het ondersteunen van een terroristische groepering in de zin van artikel 2, lid 3, van Richtlijn (EU) 2017/541;

(c)  het deelnemen aan de activiteiten van een terroristische groepering, waaronder het verstrekken van gegevens of materiële middelen aan de groepering of het in enigerlei vorm financieren van de activiteiten van de groepering, in de wetenschap dat deze deelname zal bijdragen aan de criminele activiteiten van de terroristische groepering in de zin van artikel 4 van Richtlijn (EU) 2017/541;

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  het instrueren over methoden of technieken voor het plegen van terroristische misdrijven;

(d)  het geven van instructies voor het vervaardigen of gebruiken van explosieven, vuurwapens of andere wapens of schadelijke of gevaarlijke stoffen, of voor andere specifieke methoden of technieken, met als doel het plegen, of het bijdragen aan het plegen, van een van de in artikel 3, lid 1, onder a) tot en met i), van Richtlijn (EU) 2017/541 genoemde terroristische misdrijven, in de wetenschap dat beoogd wordt de verstrekte vaardigheden daarvoor in te zetten, strafbaar wordt gesteld indien er sprake is van opzet.

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  "verspreiding van terroristische inhoud": het aan derden beschikbaar stellen van terroristische inhoud op de diensten van aanbieders van hostingdiensten;

(6)  "verspreiding van terroristische inhoud": het aan derden openbaar beschikbaar stellen van terroristische inhoud op de diensten van aanbieders van hostingdiensten; inhoud die voor educatieve, wetenschappelijke of documentatiedoeleinden en met het oog op antiradicalisering of als tegendiscours wordt verspreid, wordt adequaat beschermd;

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(9 bis)  "bevoegde autoriteit": één aangewezen nationale rechterlijke autoriteit in de lidstaat, of een bestuurlijke autoriteit.

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Aanbieders van hostingdiensten treffen passende, redelijke en evenredige maatregelen in overeenstemming met deze verordening, tegen de verspreiding van terroristische inhoud en ter bescherming van gebruikers tegen terroristische inhoud. Daarbij handelen zij op zorgvuldige, evenredige en niet-discriminerende wijze en met inachtneming van de grondrechten van de gebruikers, en houden zij rekening met het fundamentele belang van de vrijheid van meningsuiting en van informatie in een open en democratische samenleving.

1.  Aanbieders van hostingdiensten die met terroristische inhoud te maken krijgen, treffen passende, redelijke en evenredige maatregelen in overeenstemming met deze verordening, tegen de verspreiding van terroristische inhoud en ter bescherming van gebruikers tegen terroristische inhoud. Daarbij handelen zij te allen tijde op zorgvuldige, evenredige en niet-discriminerende wijze en met inachtneming van de grondrechten van de gebruikers, en houden zij rekening met het fundamentele belang van de vrijheid van meningsuiting en van informatie in een open en democratische samenleving. Deze maatregelen komen niet neer op een algemene verplichting voor aanbieders van hostingdiensten om toezicht te houden op de informatie die zij opslaan, noch op een algemene verplichting om actief op zoek te gaan naar feiten of zaken die wijzen op illegale activiteiten.

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Aanbieders van hostingdiensten nemen in hun voorwaarden bepalingen op ter voorkoming van de verspreiding van terroristische inhoud en passen die bepalingen toe.

Schrappen

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De bevoegde autoriteit heeft de bevoegdheid om een besluit uit te vaardigen op grond waarvan de aanbieder van hostingdiensten terroristische inhoud moet verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk moet maken.

1.  De bevoegde autoriteit heeft de bevoegdheid om een verwijderingsbevel uit te vaardigen op grond waarvan de aanbieder van hostingdiensten terroristische inhoud moet verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk moet maken, en informeert onverwijld de bevoegde autoriteiten van andere lidstaten wier belangen naar haar mening door de uitvaardiging van dit verwijderingsbevel in het gedrang kunnen komen.

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  De lidstaten zorgen ervoor dat door bestuurlijke autoriteiten uitgevaardigde verwijderingsbevelen worden onderworpen aan een toetsing door een onafhankelijke rechterlijke instantie, teneinde de overeenstemming met de in artikel 2, lid 5, vastgelegde definitie van "terroristische inhoud" te beoordelen en het verwijderingsbevel indien nodig in te trekken.

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Aanbieders van hostingdiensten verwijderen terroristische inhoud of maken de toegang daartoe onmogelijk binnen één uur na ontvangst van het verwijderingsbevel.

2.  Aanbieders van hostingdiensten verwijderen onverwijld terroristische inhoud of maken de toegang daartoe onmogelijk. De bevoegde autoriteit stelt een termijn vast voor de naleving van het verwijderingsbevel, die ten minste acht uur bedraagt. Bij de vaststelling van de termijn houdt de bevoegde autoriteit naar behoren rekening met de omvang en middelen van de aanbieder van hostingdiensten, en met name met het feit dat kmo's mogelijk een langere termijn nodig hebben om het verwijderingsbevel na te leven. De uiterste termijn mag in geen geval eerder zijn dan het einde van de volgende werkdag voor aanbieders van hostingdiensten die voor het eerst een verwijderingsbevel ontvangen en micro-ondernemingen zijn in de zin van Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie, met inbegrip van eenmansbedrijven.

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  een motivering waarom de inhoud als terroristische inhoud wordt beschouwd, ten minste met verwijzing naar de in artikel 2, lid 5, vermelde categorieën van terroristische inhoud;

(b)  een gedetailleerde motivering waarom de inhoud als terroristische inhoud wordt beschouwd, met specifieke verwijzing naar de in artikel 2, lid 5, vermelde categorieën van terroristische inhoud en een toelichting van de elementen van onrechtmatigheid en opzettelijkheid en het desbetreffende nationale recht;

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(f)  informatie over de rechtsmiddelen waarover de aanbieder van hostingdiensten en de aanbieder van inhoud beschikken;

(f)  informatie over de rechtsmiddelen waarover de aanbieder van hostingdiensten en de aanbieder van inhoud beschikken en de desbetreffende termijn voor de inzet ervan;

Amendement    60

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(g)  in voorkomend geval, het besluit om geen informatie openbaar te maken over de verwijdering van terroristische inhoud of het onmogelijk maken van de toegang daartoe, als bedoeld in artikel 11.

(g)  indien noodzakelijk en passend, het besluit om geen informatie openbaar te maken over de verwijdering van terroristische inhoud of het onmogelijk maken van de toegang daartoe, als bedoeld in artikel 11.

Amendement    61

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Op verzoek van de aanbieder van hostingdiensten of de aanbieder van inhoud verstrekt de bevoegde autoriteit een gedetailleerde motivering, onverminderd de verplichting van de aanbieder van hostingdiensten om het verwijderingsbevel binnen de in lid 2 vastgestelde termijn na te leven.

Schrappen

Amendement    62

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8.  Als de aanbieder van hostingdiensten het verwijderingsbevel niet kan naleven omdat het kennelijke fouten bevat of niet voldoende informatie bevat om het uit te voeren, stelt hij de bevoegde autoriteit zonder onnodige vertraging daarvan in kennis en vraagt hij de nodige verduidelijking aan de hand van het model in bijlage III. De in lid 2 vastgestelde termijn is van toepassing zodra de verduidelijking is verstrekt.

8.  Als de aanbieder van hostingdiensten het verwijderingsbevel niet kan naleven in het geval dat het kennelijke fouten bevat of niet voldoende informatie bevat om het uit te voeren, stelt hij de bevoegde autoriteit daarvan onverwijld in kennis en vraagt hij de nodige verduidelijking aan de hand van het model in bijlage III. De aanbieder van hostingdiensten verwijdert zodra de verduidelijking van het verwijderingsbevel is verstrekt onverwijld de terroristische inhoud of maakt de toegang daartoe onmogelijk.

Amendement    63

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

9.  De bevoegde autoriteit die het verwijderingsbevel heeft uitgevaardigd, stelt de in artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde bevoegde autoriteit die toeziet op de uitvoering van proactieve maatregelen, in kennis wanneer het verwijderingsbevel definitief wordt. Een verwijderingsbevel wordt definitief wanneer niet binnen de overeenkomstig het toepasselijke nationale recht vastgestelde termijn een hogere voorziening is ingesteld of wanneer het na een hogere voorziening is bevestigd.

9.  De bevoegde autoriteit die het verwijderingsbevel heeft uitgevaardigd, stelt de in artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde bevoegde autoriteit die toeziet op de uitvoering van specifieke maatregelen, in kennis wanneer het verwijderingsbevel definitief wordt. Een verwijderingsbevel wordt definitief wanneer niet binnen de overeenkomstig het toepasselijke nationale recht vastgestelde termijn een hogere voorziening is ingesteld of bezwaar is aangetekend of wanneer het na een hogere voorziening is bevestigd.

Amendement    64

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 4 bis

 

Grensoverschrijdende samenwerking in verband met verwijderingsbevelen

 

1.  De bevoegde autoriteit die het verwijderingsbevel uitvaardigt, dient onverwijld een kopie van dit bevel in bij de in artikel 17, lid 1, onder a), bedoelde bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de aanbieder van hostingdiensten zijn hoofdvestiging heeft of waar zijn aangewezen vertegenwoordiger is gevestigd.

 

2.  In gevallen waarin de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de aanbieder van hostingdiensten zijn hoofdvestiging heeft of waar zijn aangewezen vertegenwoordiger of de aanbieder van inhoud is gevestigd redelijke gronden heeft om aan te nemen dat het verwijderingsbevel gevolgen kan hebben voor de grondrechten van personen, stelt zij de verzoekende bevoegde autoriteit daarvan in kennis.

 

3.   De verzoekende bevoegde autoriteit neemt deze omstandigheden in aanmerking en trekt het verwijderingsverzoek indien nodig in of past het aan.

Amendement    65

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Aanbieders van hostingdiensten voorzien in operationele en technische maatregelen ter facilitering van de snelle beoordeling van inhoud die door bevoegde autoriteiten en, in voorkomend geval, betrokken organen van de Unie is gezonden met het oog op vrijwillige toetsing.

Schrappen

Amendement    66

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De doorverwijzing wordt gezonden aan de hoofdvestiging van de aanbieder van hostingdiensten of aan de wettelijke vertegenwoordiger die door de aanbieder van hostingdiensten krachtens artikel 16 is aangewezen, en doorgegeven aan het in artikel 14, lid 1, bedoelde contactpunt. Deze doorverwijzingen worden gezonden met elektronische middelen.

3.  De doorverwijzing wordt gezonden aan de hoofdvestiging van de aanbieder van hostingdiensten of aan de wettelijke vertegenwoordiger die door de aanbieder van hostingdiensten krachtens artikel 16 is aangewezen, en doorgegeven aan het in artikel 14, lid 1, bedoelde contactpunt. Deze doorverwijzingen worden gezonden met elektronische middelen. De doorverwijzing wordt tevens gezonden aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de aanbieder van hostingdiensten zijn hoofdvestiging heeft of waar zijn aangewezen vertegenwoordiger is gevestigd.

Amendement    67

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De doorverwijzing bevat voldoende gedetailleerde informatie, met inbegrip van de redenen waarom de inhoud als terroristische inhoud wordt beschouwd, een URL-adres en, zo nodig, aanvullende informatie om de bedoelde terroristische inhoud te kunnen identificeren.

4.  De doorverwijzing bevat gedetailleerde informatie, met inbegrip van een gedetailleerde motivering waarom de inhoud als terroristische inhoud wordt beschouwd, een URL, indien mogelijk screenshots en, zo nodig, aanvullende informatie om de bedoelde terroristische inhoud te kunnen identificeren.

Amendement    68

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De aanbieder van hostingdiensten toetst bij voorrang de in de doorverwijzing geïdentificeerde inhoud aan zijn eigen voorwaarden en besluit of hij die inhoud verwijdert dan wel de toegang daartoe onmogelijk maakt.

5.  De aanbieder van hostingdiensten kan die inhoud verwijderen dan wel de toegang daartoe onmogelijk maken totdat de bevoegde autoriteit op grond van lid 6 bis een definitief besluit heeft genomen.

Amendement    69

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  De aanbieder van hostingdiensten stelt de bevoegde autoriteit of het betrokken orgaan van de Unie snel in kennis van de uitkomst van de toetsing en van het tijdschema van de maatregelen die naar aanleiding van de doorverwijzing zijn genomen.

6.  De aanbieder van hostingdiensten stelt de bevoegde autoriteit of het betrokken orgaan van de Unie in kennis van de maatregelen die naar aanleiding van de doorverwijzing zijn genomen, ook als er geen maatregelen zijn genomen.

Amendement    70

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

6 bis.  De bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de aanbieder van hostingdiensten zijn hoofdvestiging heeft of waar zijn aangewezen vertegenwoordiger is gevestigd, beoordeelt zonder onnodige vertraging of de inhoud waarop de doorverwijzing betrekking heeft, van terroristische aard is in de zin van deze verordening. Na de beoordeling stelt de bevoegde autoriteit de aanbieder van hostingdiensten zonder onnodige vertraging in kennis van het feit dat de inhoud niet als terroristisch wordt beschouwd, of vaardigt zij op grond van artikel 4 een verwijderingsbevel uit.

Amendement    71

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

6 ter.  Aanbieders van hostingdiensten mogen niet aansprakelijk worden gesteld voor de naleving van de bepalingen van dit artikel.

Amendement    72

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  Wanneer de aanbieder van hostingdiensten van oordeel is dat de doorverwijzing onvoldoende informatie bevat om de bedoelde inhoud te toetsen, stelt hij de bevoegde autoriteiten of het betrokken orgaan van de Unie onverwijld daarvan in kennis, met vermelding van de nadere informatie of verduidelijking die hij nodig heeft.

Schrappen

Amendement    73

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Proactieve maatregelen

Specifieke maatregelen

Amendement    74

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Aanbieders van hostingdiensten nemen, waar passend, proactieve maatregelen om hun diensten te beschermen tegen de verspreiding van terroristische inhoud. De maatregelen zijn doeltreffend en evenredig, rekening houdend met het risico en de mate van blootstelling aan terroristische inhoud, de grondrechten van de gebruikers en het fundamentele belang van de vrijheid van meningsuiting en van informatie in een open en democratische samenleving.

1.  Aanbieders van hostingdiensten nemen, waar passend en naargelang het risico en de mate van blootstelling, evenredige specifieke maatregelen om hun diensten te beschermen tegen de verspreiding van terroristische inhoud, en eerbiedigen daarbij volledig de grondrechten van de gebruikers en het fundamentele belang van de vrijheid van meningsuiting en van informatie, alsook van het recht op privacy en bescherming van persoonsgegevens, in een open en democratische samenleving. Deze maatregelen kunnen systemen omvatten die gebruikers in staat stellen potentiële terroristische inhoud of "peer-to-peer"-inhoudsmoderatie te melden. De maatregelen worden genomen in overeenstemming met artikel 3, lid 1, en omvatten niet het gebruik van inhoudsfilters of andere maatregelen waarmee systematisch toezicht kan worden gehouden op het gedrag van de gebruiker. De maatregelen zijn gericht en evenredig, houden rekening met het risico en de mate van blootstelling aan terroristische inhoud, en moeten voldoen aan de grondwettelijke bepalingen van de lidstaat waar de aanbieder van hostingdiensten zijn hoofdvestiging heeft of waar zijn aangewezen vertegenwoordiger is gevestigd. . Dit lid doet geen afbreuk aan eventuele aanvullende vrijwillige maatregelen van de aanbieder van hostingdiensten die buiten het toepassingsgebied van deze verordening vallen.

Amendement    75

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In geval van een kennisgeving overeenkomstig artikel 4, lid 9, verzoekt de in artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde bevoegde autoriteit de aanbieder van hostingdiensten om binnen drie maanden na ontvangst van het verzoek en vervolgens ten minste eenmaal per jaar een verslag in te dienen over de specifieke proactieve maatregelen die hij heeft genomen, onder meer met behulp van automatische instrumenten, teneinde:

In geval van een kennisgeving overeenkomstig artikel 4, lid 9, kan de in artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de aanbieder van hostingdiensten zijn hoofdvestiging heeft of waar zijn aangewezen vertegenwoordiger is gevestigd, de aanbieder van hostingdiensten verzoeken om binnen zes maanden na ontvangst van het verzoek en vervolgens ten minste eenmaal per jaar een verslag in te dienen over de specifieke maatregelen die hij heeft genomen.

Amendement    76

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  te voorkomen dat inhoud die eerder is verwijderd of waartoe de toegang onmogelijk is gemaakt omdat hij als terroristische inhoud wordt beschouwd, opnieuw wordt geüpload;

Schrappen

Amendement    77

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  terroristische inhoud op te sporen, te identificeren en snel te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken.

Schrappen

Amendement    78

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De verslagen bevatten alle relevante informatie aan de hand waarvan de in artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde bevoegde autoriteit kan beoordelen of de proactieve maatregelen doeltreffend en evenredig zijn, met inbegrip van een evaluatie van de werking van alle gebruikte automatische instrumenten en van de ingezette mechanismen voor menselijk toezicht en menselijke verificatie.

De verslagen bevatten alle relevante informatie aan de hand waarvan de in artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde bevoegde autoriteit kan beoordelen of de specifieke maatregelen gericht en evenredig zijn en gebaseerd zijn op menselijk toezicht, en of doeltreffende mechanismen zijn ingezet ter bescherming van de grondrechten van gebruikers.

Amendement    79

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Wanneer de in artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde bevoegde autoriteit van oordeel is dat de genomen proactieve maatregelen waarover overeenkomstig lid 2 verslag is uitgebracht, niet volstaan om het risico en de mate van blootstelling te beperken en te beheersen, kan zij de aanbieder van hostingdiensten verzoeken specifieke aanvullende proactieve maatregelen te nemen. Daartoe werkt de aanbieder van hostingdiensten met de in artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde bevoegde autoriteit samen om de door hem te nemen specifieke maatregelen te bepalen en de belangrijkste doelstellingen en benchmarks alsook de termijnen voor de uitvoering daarvan vast te stellen.

Schrappen

Amendement    80

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Indien binnen drie maanden na de indiening van het verzoek krachtens lid 3 geen overeenstemming kan worden bereikt, kan de in artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde bevoegde autoriteit een besluit uitvaardigen waarbij specifieke aanvullende nodige en evenredige proactieve maatregelen worden opgelegd. In het besluit wordt met name rekening gehouden met de economische draagkracht van de aanbieder van hostingdiensten en met het effect van die maatregelen op de grondrechten van de gebruikers en het fundamentele belang van de vrijheid van meningsuiting en van informatie. Dit besluit wordt gezonden aan de hoofdvestiging van de aanbieder van hostingdiensten of aan de door hem aangewezen wettelijke vertegenwoordiger. De aanbieder van hostingdiensten brengt regelmatig verslag uit over de uitvoering van de maatregelen zoals gespecificeerd door de in artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde bevoegde autoriteit.

Schrappen

Amendement    81

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Een aanbieder van hostingdiensten kan te allen tijde de in artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde bevoegde autoriteit om herziening verzoeken en, waar passend, om intrekking van een verzoek of een besluit krachtens de leden 2, 3 respectievelijk 4. De bevoegde autoriteit neemt een met redenen omkleed besluit binnen een redelijke termijn na ontvangst van het verzoek van de aanbieder van hostingdiensten.

5.  Een aanbieder van hostingdiensten kan te allen tijde de in artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde bevoegde autoriteit om herziening verzoeken en, waar passend, om intrekking van een verzoek of een besluit krachtens lid 2. De bevoegde autoriteit neemt een met redenen omkleed besluit binnen een redelijke termijn na ontvangst van het verzoek van de aanbieder van hostingdiensten.

Amendement    82

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Aanbieders van hostingdiensten bewaren terroristische inhoud die is verwijderd of waartoe de toegang onmogelijk is gemaakt ten gevolge van een verwijderingsbevel, een doorverwijzing of proactieve maatregelen krachtens de artikelen 4, 5 en 6, en de bijbehorende gegevens die ten gevolge van de verwijdering van de terroristische inhoud zijn verwijderd, en die nodig zijn voor:

1.  Aanbieders van hostingdiensten bewaren terroristische inhoud die is verwijderd of waartoe de toegang onmogelijk is gemaakt ten gevolge van een verwijderingsbevel, een doorverwijzing of specifieke maatregelen krachtens de artikelen 4, 5 en 6, en de bijbehorende gegevens die ten gevolge van de verwijdering van de terroristische inhoud zijn verwijderd, en die nodig zijn voor:

Amendement    83

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis)  het behandelen van klachten die zijn ontvangen via het klachtenmechanisme als omschreven in artikel 10.

Amendement    84

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in lid 1 bedoelde terroristische inhoud en bijbehorende gegevens worden gedurende zes maanden bewaard. De terroristische inhoud wordt, op verzoek van de bevoegde autoriteit of rechterlijke instantie, gedurende een langere periode bewaard wanneer en zolang het nodig is voor lopende procedures van administratieve of rechterlijke toetsing als bedoeld in lid 1, onder a).

2.  De in lid 1 bedoelde terroristische inhoud en bijbehorende gegevens worden gedurende zes maanden bewaard. De terroristische inhoud wordt, op verzoek van de bevoegde autoriteit of rechterlijke instantie, gedurende een specifiek gedefinieerde langere periode bewaard wanneer en zolang het nodig is voor het onderzoek naar of de vervolging van terroristische misdrijven of voor lopende procedures van administratieve of rechterlijke toetsing als bedoeld in lid 1, onder a).

Amendement    85

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Aanbieders van hostingdiensten stellen in hun voorwaarden hun beleid ter voorkoming van de verspreiding van terroristische inhoud vast, met inbegrip van, waar passend, een zinvolle toelichting van de werking van proactieve maatregelen, waaronder het gebruik van automatische instrumenten.

1.  Aanbieders van hostingdiensten leggen in hun voorwaarden duidelijk hun beleid ten aanzien van terroristische inhoud en de bescherming van gebruikers tegen dergelijke inhoud uit, met inbegrip van een zinvolle toelichting van de werking van specifieke maatregelen, alsook van eventuele aanvullende maatregelen die de aanbieders van hostingdiensten vrijwillig kunnen treffen in aanvulling op de uit deze verordening voortvloeiende verplichtingen, waaronder, in voorkomend geval, het gebruik van automatische instrumenten, evenals een beschrijving van het klachtenmechanisme waarover aanbieders van inhoud overeenkomstig artikel 10 kunnen beschikken.

Amendement    86

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Aanbieders van hostingdiensten publiceren jaarlijkse transparantieverslagen over de maatregelen die zijn genomen tegen de verspreiding van terroristische inhoud.

2.  Tenzij zij uit hoofde van deze verordening in een bepaald jaar niet verplicht zijn specifieke maatregelen te nemen, maken aanbieders van hostingdiensten alsook de bevoegde autoriteiten en de betrokken organen van de Unie jaarlijkse transparantieverslagen over de maatregelen die zijn genomen tegen de verspreiding van terroristische inhoud openbaar beschikbaar.

Amendement    87

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Transparantieverslagen bevatten ten minste de volgende informatie:

3.  Transparantieverslagen van aanbieders van hostingdiensten bevatten ten minste de volgende informatie:

Amendement    88

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  informatie over de maatregelen van de aanbieder van hostingdiensten met betrekking tot de opsporing, identificatie en verwijdering van terroristische inhoud;

(a)  informatie over de maatregelen van de aanbieder van hostingdiensten met betrekking tot de opsporing, identificatie en verwijdering van terroristische inhoud, met inbegrip van vrijwillige maatregelen;

Amendement    89

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  informatie over de maatregelen van de aanbieder van hostingdiensten om te voorkomen dat inhoud die eerder is verwijderd of waartoe de toegang onmogelijk is gemaakt omdat hij als terroristische inhoud wordt beschouwd, opnieuw wordt geüpload;

Schrappen

Amendement    90

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  aantal artikelen met terroristische inhoud die zijn verwijderd of waartoe de toegang onmogelijk is gemaakt naar aanleiding van verwijderingsbevelen, doorverwijzingen of proactieve maatregelen;

(c)  aantal artikelen met terroristische inhoud die zijn verwijderd of waartoe de toegang onmogelijk is gemaakt naar aanleiding van verwijderingsbevelen, doorverwijzingen of specifieke maatregelen op grond van deze verordening, alsook vrijwillige maatregelen;

Amendement    91

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  overzicht van de klachtenprocedures en uitkomsten daarvan.

(d)  overzicht van de klachtenprocedures en uitkomsten daarvan, met inbegrip van het aantal gevallen waarin werd vastgesteld dat inhoud ten onrechte als terroristische inhoud werd aangemerkt;

Amendement    92

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(d bis)  Transparantieverslagen van bevoegde autoriteiten en relevante organen van de Unie bevatten informatie over het aantal verwijderingsbevelen en doorverwijzingen dat is uitgevaardigd, evenals informatie over het aantal verwijderingen die hebben geleid tot het succesvol opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en over hun gebruik van terroristische inhoud die overeenkomstig artikel 7 is bewaard voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven.

Amendement    93

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 8 bis

 

Voorziening in rechte en rechtsmiddelen

 

De lidstaten zorgen ervoor dat een aanbieder van inhoud of een aanbieder van hostingdiensten een hogere voorziening kan instellen tegen een verwijderingsbevel als bedoeld in artikel 4, lid 9, door verhaal te halen bij de betrokken rechterlijke instantie in de lidstaat waar de aanbieder van inhoud is gevestigd, waar hij zijn hoofdvestiging heeft of waar de op grond van artikel 16 door hem aangewezen wettelijke vertegenwoordiger is gevestigd.

Amendement    94

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Waarborgen met betrekking tot het gebruik en de uitvoering van proactieve maatregelen

Waarborgen met betrekking tot de verwijdering van inhoud

Amendement    95

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Wanneer aanbieders van hostingdiensten krachtens deze verordening automatische instrumenten gebruiken ten aanzien van inhoud die zij opslaan, voorzien zij in doeltreffende en passende waarborgen om te garanderen dat besluiten betreffende die inhoud, met name besluiten om inhoud die als terroristische inhoud wordt beschouwd, te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk maken, correct en goed onderbouwd zijn.

1.  Wanneer aanbieders van hostingdiensten krachtens deze verordening vrijwillige maatregelen gebruiken of andere maatregelen ter verwezenlijking van de doelstellingen van deze verordening gebruiken ten aanzien van inhoud die zij opslaan, voorzien zij in doeltreffende en passende waarborgen om te garanderen dat besluiten betreffende die inhoud, met name besluiten om inhoud die als terroristische inhoud wordt beschouwd, te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk maken, correct en goed onderbouwd zijn en niet leiden tot het verwijderen van of het onmogelijk maken van de toegang tot inhoud die geen terroristische inhoud is.

Amendement    96

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Waarborgen bestaan met name uit menselijk toezicht en menselijke verificatie, waar passend, en in elk geval wanneer een gedetailleerde beoordeling van de relevante context nodig is om te bepalen of de inhoud al dan niet als terroristische inhoud moet worden beschouwd.

2.  Waarborgen bestaan met name uit menselijk toezicht en menselijke verificatie van de gepastheid van het besluit om toegang tot inhoud in te trekken of onmogelijk te maken, met name met betrekking tot het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie.

Amendement    97

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-1.  Bovendien hebben aanbieders van inhoud wier inhoud is verwijderd of waartoe de toegang onmogelijk is gemaakt recht op een doeltreffende voorziening in rechte overeenkomstig artikel 19 VEU en artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Amendement    98

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Aanbieders van hostingdiensten stellen doeltreffende en toegankelijke mechanismen in waarmee aanbieders van inhoud wier inhoud is verwijderd of tot wier inhoud de toegang onmogelijk is gemaakt ten gevolge van een doorverwijzing krachtens artikel 5 of proactieve maatregelen krachtens artikel 6, tegen de maatregel van de aanbieder van hostingdiensten een klacht kunnen indienen en om het herstel van de inhoud kunnen verzoeken.

1.  Aanbieders van hostingdiensten stellen doeltreffende en toegankelijke mechanismen in waarmee aanbieders van inhoud wier inhoud is verwijderd of tot wier inhoud de toegang onmogelijk is gemaakt ten gevolge van een verwijderingsbevel krachtens artikel 4, een doorverwijzing krachtens artikel 5, specifieke maatregelen krachtens artikel 6 of aanvullende vrijwillige maatregelen, tegen de maatregel van de aanbieder van hostingdiensten een klacht kunnen indienen en om het herstel van de inhoud kunnen verzoeken. Waarborgen met betrekking tot verwijdering of het onmogelijk maken van de toegang omvatten ook de mogelijkheid om in beroep te gaan.

Amendement    99

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Aanbieders van hostingdiensten onderzoeken onmiddellijk elke door hen ontvangen klacht en herstellen de inhoud zonder onnodige vertraging indien die onterecht is verwijderd of indien de toegang daartoe onterecht onmogelijk is gemaakt. Zij stellen de klager in kennis van de uitkomst van het onderzoek.

2.  Aanbieders van hostingdiensten onderzoeken onmiddellijk elke door hen ontvangen klacht en herstellen de inhoud zonder onnodige vertraging indien die onterecht is verwijderd of indien de toegang daartoe onterecht onmogelijk is gemaakt. Zij stellen de klager zonder onnodige vertraging en uiterlijk twee weken na ontvangst van de klacht in kennis van de uitkomst van het onderzoek, tenzij het nationaal recht in een andere termijn voorziet.

Amendement    100

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Wanneer aanbieders van hostingdiensten terroristische inhoud hebben verwijderd of de toegang daartoe onmogelijk hebben gemaakt, stellen zij aan de aanbieder van inhoud informatie beschikbaar over de verwijdering van terroristische inhoud of het onmogelijk maken van de toegang daartoe.

1.  Wanneer aanbieders van hostingdiensten terroristische inhoud verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk maken, stellen zij aan de aanbieder van inhoud de uitgebreide informatie beschikbaar over de verwijdering van terroristische inhoud of het onmogelijk maken van de toegang daartoe die zij overeenkomstig artikel 4, lid 3, van de bevoegde autoriteit ontvangen, met inbegrip van de rechtsgrond op basis waarvan het onrechtmatige karakter van de inhoud is vastgesteld en de mogelijkheden om tegen het besluit in beroep te gaan, alsook van formele vereisten, de beschrijving van de volgende stappen van de procedure en de daarmee verband houdende termijnen.

Amendement    101

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De aanbieder van hostingdiensten stelt de aanbieder van inhoud op diens verzoek in kennis van de redenen voor de verwijdering of het onmogelijk maken van de toegang en van de mogelijkheden tot betwisting van het besluit.

Schrappen

Amendement    102

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De verplichting uit hoofde van de leden 1 en 2 is niet van toepassing wanneer de bevoegde autoriteit besluit dat er geen openbaarmaking mag zijn om redenen van openbare veiligheid, zoals het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van terroristische misdrijven, zolang het nodig is, maar niet langer dan [vier] weken te rekenen vanaf dat besluit. In dat geval maakt de aanbieder van hostingdiensten geen informatie openbaar over de verwijdering van terroristische inhoud of het onmogelijk maken van de toegang daartoe.

3.  De verplichting uit hoofde van lid 1 is niet van toepassing wanneer de bevoegde autoriteit besluit dat er geen openbaarmaking mag zijn om redenen van openbare veiligheid, zoals het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van terroristische misdrijven, zolang het nodig is, maar niet langer dan [vier] weken te rekenen vanaf dat besluit. In dat geval maakt de aanbieder van hostingdiensten geen informatie openbaar over de verwijdering van terroristische inhoud of het onmogelijk maken van de toegang daartoe.

Amendement    103

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Wanneer aanbieders van hostingdiensten kennis krijgen van bewijs van terroristische misdrijven, lichten zij de autoriteiten die in de betrokken lidstaat bevoegd zijn voor het onderzoek en de vervolging van strafbare feiten, of het contactpunt in de lidstaat krachtens artikel 14, lid 2, waar zij hun hoofdvestiging of een wettelijke vertegenwoordiger hebben, onmiddellijk in. In geval van twijfel kunnen aanbieders van hostingdiensten deze informatie doorgeven aan Europol met het oog op passende follow-up.

4.  Wanneer aanbieders van hostingdiensten kennis krijgen van een onmiddellijke dreiging voor het leven of levens als gevolg van terroristische misdrijven, lichten zij de autoriteit die in de betrokken lidstaat bevoegd is voor het onderzoek en de vervolging van strafbare feiten, of het contactpunt in de lidstaat krachtens artikel 14, lid 2, waar zij hun hoofdvestiging of een wettelijke vertegenwoordiger hebben, onmiddellijk in. In geval van twijfel kunnen aanbieders van hostingdiensten deze informatie doorgeven aan Europol met het oog op passende follow-up.

Amendement    104

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De lidstaten wijzen een contactpunt aan voor de behandeling van verzoeken om verduidelijking en feedback met betrekking tot de door hen uitgevaardigde verwijderingsbevelen en doorverwijzingen. Informatie over het contactpunt wordt openbaar gemaakt.

3.  De lidstaten wijzen een contactpunt aan voor de behandeling van verzoeken om verduidelijking en feedback met betrekking tot de door hen uitgevaardigde verwijderingsbevelen en doorverwijzingen. Een databank met informatie over de contactpunten in de lidstaten wordt openbaar gemaakt door de Europese Commissie.

Amendement    105

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Elke lidstaat wijst de bevoegde autoriteit of autoriteiten aan voor:

1.  Elke lidstaat wijst één bevoegde autoriteit aan voor de tenuitvoerlegging van deze verordening, tenzij de grondwettelijke regelingen van de lidstaat niet toestaan dat één enkele autoriteit bevoegd is. De aangewezen autoriteit is bevoegd voor:

Amendement    106

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  het uitvaardigen van verwijderingsbevelen krachtens artikel 4;

(a)  het uitvaardigen van verwijderingsbevelen krachtens artikel 4, in het geval van een bestuurlijke autoriteit na een toetsing door een onafhankelijke rechterlijke instantie;

Amendement    107

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  het opsporen, identificeren en doorverwijzen van terroristische inhoud naar aanbieders van hostingdiensten krachtens artikel 5;

(b)  het opsporen, identificeren en doorverwijzen van mogelijk terroristische inhoud naar aanbieders van hostingdiensten krachtens artikel 5, in afwachting van de beoordeling of de inhoud al dan niet overeenstemt met de definitie van "terroristische inhoud";

Amendement    108

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  het toezicht op de uitvoering van proactieve maatregelen krachtens artikel 6;

(c)  het toezicht op de uitvoering van specifieke maatregelen krachtens artikel 6, alsook van vrijwillige maatregelen als bedoeld in artikel 9;

Amendement    109

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Uiterlijk op [zes maanden na de inwerkingtreding van deze verordening] stellen de lidstaten de Commissie in kennis van de in lid 1 bedoelde bevoegde autoriteiten. De Commissie maakt de kennisgeving en alle wijzigingen ervan bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie.

2.  Uiterlijk op [zes maanden na de inwerkingtreding van deze verordening] stellen de lidstaten de Commissie in kennis van de in lid 1 bedoelde bevoegde autoriteit. De Commissie maakt de kennisgeving en alle wijzigingen ervan bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Amendement    110

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten stellen regels vast inzake de sancties die van toepassing zijn bij inbreuken door de aanbieders van hostingdiensten op de verplichtingen uit hoofde van deze verordening, en nemen alle nodige maatregelen om te garanderen dat die worden uitgevoerd. Deze sancties worden beperkt tot inbreuken op de verplichtingen uit hoofde van:

1.  De lidstaten stellen regels vast inzake de sancties die van toepassing zijn bij systematische en voortdurende inbreuken door de aanbieders van hostingdiensten of hun vertegenwoordigers op de verplichtingen uit hoofde van deze verordening, en nemen alle nodige maatregelen om te garanderen dat die worden uitgevoerd. Deze sancties worden beperkt tot inbreuken op de verplichtingen uit hoofde van:

Amendement    111

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  artikel 3, lid 2 (voorwaarden van aanbieders van hostingdiensten);

Schrappen

Amendement    112

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  artikel 5, leden 5 en 6 (beoordeling van en feedback over doorverwijzingen);

(c)  artikel 5, lid 6 (beoordeling van en feedback over doorverwijzingen);

Amendement    113

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  artikel 6, leden 2 en 4 (verslagen over proactieve maatregelen en de vaststelling van maatregelen naar aanleiding van een besluit waarbij specifieke proactieve maatregelen zijn opgelegd);

(d)  artikel 6, lid 2 (verslagen over specifieke maatregelen);

Amendement    114

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(g)  artikel 9 (waarborgen met betrekking tot proactieve maatregelen);

(g)  artikel 9 (waarborgen met betrekking tot de verwijdering van inhoud);

Amendement    115

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  eerdere inbreuken door de verantwoordelijk geachte rechtspersoon;

(c)  eerdere inbreuken door de verantwoordelijk geachte persoon, dochteronderneming of gelieerde persoon of onderneming;

Amendement    116

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  de financiële draagkracht van de aansprakelijk geachte rechtspersoon;

(d)  de financiële draagkracht van de aansprakelijk geachte persoon, dochteronderneming of gelieerde persoon of onderneming;

Amendement    117

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e)  de mate waarin de aanbieder van hostingdiensten met de bevoegde autoriteiten samenwerkt.

(e)  de mate waarin de aanbieder van hostingdiensten of diens vertegenwoordiger met de bevoegde autoriteiten samenwerkt;

Amendement    118

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 3 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e bis)  onopzettelijke vertragingen, met name in het geval van kleine en middelgrote ondernemingen en startende ondernemingen.

Amendement    119

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De lidstaten zorgen ervoor dat bij een systematisch verzuim de verplichtingen uit hoofde van artikel 4, lid 2, na te leven, financiële sancties worden opgelegd van ten hoogste 4 % van de mondiale omzet van de aanbieder van hostingdiensten in het laatste boekjaar.

4.  De lidstaten zorgen ervoor dat bij een systematisch verzuim de verplichtingen uit hoofde van artikel 4, lid 2, na te leven, financiële sancties worden opgelegd van ten minste 1 % en ten hoogste 4 % van de mondiale omzet van de aanbieder van hostingdiensten in het laatste boekjaar.

Amendement    120

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten verzamelen bij hun bevoegde autoriteiten en de onder hun rechtsmacht vallende aanbieders van hostingdiensten informatie over de maatregelen die zij overeenkomstig deze verordening hebben genomen, en zenden die informatie elk jaar uiterlijk op [31 maart] aan de Commissie. Die informatie omvat:

1.  De lidstaten verzamelen bij hun bevoegde autoriteiten en de onder hun rechtsmacht vallende aanbieders van hostingdiensten informatie over de maatregelen die zij overeenkomstig deze verordening hebben genomen, en zenden die informatie elk jaar uiterlijk op [31 maart] aan de Commissie. Die informatie omvat het beleid, de voorwaarden en de transparantieverslagen van aanbieders van hostingdiensten, evenals:

Amendement    121

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  informatie over de krachtens artikel 6 genomen specifieke proactieve maatregelen, met inbegrip van de hoeveelheid terroristische inhoud die is verwijderd of waartoe de toegang onmogelijk is gemaakt en de overeenkomstige termijnen;

(b)  informatie over de krachtens de artikelen 4 en 6 genomen specifieke maatregelen, met inbegrip van de hoeveelheid terroristische inhoud die is verwijderd of waartoe de toegang onmogelijk is gemaakt en de overeenkomstige informatie over het aantal gevallen van het succesvol opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven;

Amendement    122

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Niet eerder dan [drie jaar na de datum waarop deze verordening van toepassing wordt] verricht de Commissie een evaluatie van deze verordening en dient zij bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in over de toepassing van deze verordening, waarin ook wordt nagegaan of de waarborgmechanismen doeltreffend werken. Waar passend, gaat het verslag vergezeld van wetgevingsvoorstellen. De lidstaten verstrekken de Commissie de informatie die nodig is om het verslag op te stellen.

De Commissie verricht [uiterlijk drie jaar na de datum waarop deze verordening van toepassing wordt] een evaluatie van deze verordening en dient bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in over de toepassing van deze verordening, waarin ook wordt nagegaan of de waarborgmechanismen doeltreffend werken. In het verslag wordt ook ingegaan op de gevolgen van deze verordening voor de vrijheid van meningsuiting en van informatie. Waar passend, gaat het verslag vergezeld van wetgevingsvoorstellen. De lidstaten verstrekken de Commissie de informatie die nodig is om het verslag op te stellen.

Amendement    123

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Zij wordt van toepassing vanaf [zes maanden na de datum van inwerkingtreding].

Zij wordt van toepassing vanaf [18 maanden na de datum van inwerkingtreding].

Amendement    124

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De geadresseerde van een verwijderingsbevel verwijdert op grond van artikel 4 van Verordening (EU) …16 terroristische inhoud of maakt de toegang daartoe onmogelijk binnen één uur na ontvangst van het verwijderingsbevel van de bevoegde autoriteit.

De geadresseerde van een verwijderingsbevel verwijdert op grond van artikel 4 van Verordening (EU) …16 terroristische inhoud of maakt de toegang daartoe onmogelijk binnen de door de bevoegde autoriteit vastgestelde termijn.

__________________

__________________

16 Verordening van het Europees Parlement en de Raad ter voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud (PB L …).

16 Verordening van het Europees Parlement en de Raad ter voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud (PB L …).

Amendement    125

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EU) …17 bewaren geadresseerden inhoud en bijbehorende gegevens die zijn verwijderd of waartoe de toegang onmogelijk is gemaakt, gedurende zes maanden of langer op verzoek van de bevoegde autoriteiten of rechterlijke instanties.

Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EU) …17 bewaren geadresseerden inhoud en bijbehorende gegevens die zijn verwijderd of waartoe de toegang onmogelijk is gemaakt, gedurende zes maanden of langer op verzoek van de bevoegde autoriteiten of rechterlijke instanties of de aanbieder van inhoud, teneinde klachten te kunnen behandelen volgens het in artikel 10 genoemde mechanisme.

__________________

__________________

17 Verordening van het Europees Parlement en de Raad ter voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud (PB L …).

17 Verordening van het Europees Parlement en de Raad ter voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud (PB L …).

Amendement    126

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – deel B – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

DEEL B:  Te verwijderen inhoud of inhoud waartoe de toegang onmogelijk moet worden gemaakt binnen één uur:

DEEL B:  Te verwijderen inhoud of inhoud waartoe de toegang onmogelijk moet worden gemaakt binnen de door de bevoegde autoriteit vastgestelde termijn:

Amendement    127

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – deel B – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Een URL-adres en aanvullende informatie om de bedoelde informatie en de precieze locatie daarvan te kunnen identificeren:

Een URL en aanvullende informatie, alsook, indien mogelijk, een screenshot, om de bedoelde informatie en de precieze locatie daarvan te kunnen identificeren:

Amendement    128

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – deel B – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Aanvullende informatie over de redenen waarom de inhoud als terroristische inhoud wordt beschouwd (facultatief):

Aanvullende informatie over de redenen waarom de inhoud als terroristische inhoud wordt beschouwd overeenkomstig het nationaal recht, over mogelijkheden om tegen het besluit in beroep te gaan, alsook over formele vereisten, de beschrijving van de volgende stappen van de procedure en de daarmee verband houdende termijnen:

Amendement    129

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – deel G – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Informatie over het bevoegde orgaan of de bevoegde rechterlijke instantie, termijnen en procedures voor betwisting van het verwijderingsbevel:

Informatie over het bevoegde orgaan of de bevoegde rechterlijke instantie, termijnen en procedures alsook over formele vereisten voor betwisting van het verwijderingsbevel:

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud

Document‑ en procedurenummers

COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

LIBE

22.10.2018

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

IMCO

22.10.2018

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Julia Reda

24.9.2018

Behandeling in de commissie

21.1.2019

21.2.2019

 

 

Datum goedkeuring

4.3.2019

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

28

0

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

John Stuart Agnew, Lucy Anderson, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Jasenko Selimovic, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Emma McClarkin, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Kerstin Westphal

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Asim Ademov, John Howarth, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Jude Kirton-Darling, Andrey Kovatchev, Andrey Novakov, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

28

+

ALDE

Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Emma McClarkin

ENF

Mylène Troszczynski

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Andrey Novakov, Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Vladimir Urutchev

S&D

Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, John Howarth, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Kathleen Van Brempt, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

2

0

EFDD

Marco Zullo

ENF

John Stuart Agnew

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud

Document- en procedurenummers

COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)

Datum indiening bij EP

12.9.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

LIBE

22.10.2018

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

ITRE

22.10.2018

IMCO

22.10.2018

CULT

22.10.2018

 

Geen advies

       Datum besluit

ITRE

9.10.2018

 

 

 

Medeverantwoordelijke commissies

       Datum bekendmaking

CULT

31.1.2019

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Daniel Dalton

3.12.2018

 

 

 

Vervangen rapporteurs

Helga Stevens

 

 

 

Behandeling in de commissie

10.10.2018

4.2.2019

11.3.2019

8.4.2019

Datum goedkeuring

8.4.2019

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

35

1

8

Bij de eindstemming aanwezige leden

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Daniel Dalton, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Josef Weidenholzer, Auke Zijlstra

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Gérard Deprez, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Ana Miranda, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Geoffrey Van Orden

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Thierry Cornillet, Arnaud Danjean, Ashley Fox, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Stefan Gehrold, Karin Kadenbach, Jérôme Lavrilleux, Jasenko Selimovic, Ernest Urtasun, Sabine Verheyen, Rainer Wieland

Datum indiening

9.4.2019


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

35

+

ALDE

Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Ashley Fox, Helga Stevens, Geoffrey Van Orden

PPE

Asim Ademov, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Arnaud Danjean, Rachida Dati, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Stefan Gehrold, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Sabine Verheyen, Rainer Wieland

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Ana Gomes, Karin Kadenbach, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

1

-

ENF

Auke Zijlstra

8

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Heinz K. Becker

S&D

Dietmar Köster

VERTS/ALE

Eva Joly, Ana Miranda, Judith Sargentini, Ernest Urtasun

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 15 april 2019Juridische mededeling