Postup : 2018/0331(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0193/2019

Predkladané texty :

A8-0193/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/04/2019 - 16.14
CRE 17/04/2019 - 16.14

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0421

SPRÁVA     ***I
PDF 677kWORD 282k
9.4.2019
PE 632.087v02-00 A8-0193/2019

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní šíreniu teroristického obsahu online

(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Daniel Dalton

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*):

Julie Ward, Výbor pre kultúru a vzdelávanie

(*) Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie
 STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní šíreniu teroristického obsahu online

(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0640),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0405/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality českou Poslaneckou snemovňou, ktorá tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 12. decembra 2018(1),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a tiež stanoviská Výboru pre kultúru a vzdelávanie a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0193/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Názov 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

o predchádzaní šíreniu teroristického obsahu online

o riešení problému šírenia teroristického obsahu online

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť hladké fungovanie jednotného digitálneho trhu v otvorenej a demokratickej spoločnosti tým, že sa zabráni zneužívaniu hostingových služieb na teroristické účely. Fungovanie jednotného digitálneho trhu by sa malo zlepšiť posilnením právnej istoty pre poskytovateľov hostingových služieb, posilnením dôvery používateľov v online prostredie a posilnením záruk v súvislosti so slobodou prejavu a právom na informácie.

(1)  Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť hladké fungovanie jednotného digitálneho trhu v otvorenej a demokratickej spoločnosti riešením problému zneužívania teroristických služieb a prispievaním k verejnej bezpečnosti v európskych spoločnostiach. Fungovanie jednotného digitálneho trhu by sa malo zlepšiť posilnením právnej istoty pre poskytovateľov hostingových služieb, posilnením dôvery používateľov v online prostredie a posilnením záruk v súvislosti so slobodou prejavu, slobodou prijímať a šíriť informácie a myšlienky v otvorenej a demokratickej spoločnosti a slobodou a pluralizmom médií.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Nariadenie o poskytovateľoch hostingových služieb môže len dopĺňať stratégie členských štátov na zaoberanie sa problémom terorizmu, v ktorých sa musí klásť dôraz na offline opatrenia, ako sú investície do sociálnej práce, iniciatívy zamerané na deradikalizáciu a spolupráca s postihnutými komunitami, s cieľom dosiahnuť udržateľnú prevenciu radikalizácie v spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1b)  Teroristický obsah je súčasťou rozsiahlejšieho problému nezákonného obsahu online, ktorý zahŕňa iné formy obsahu, ako sú sexuálne vykorisťovanie detí, nezákonné obchodné praktiky a porušovanie duševného vlastníctva. S nezákonným obsahom často obchodujú teroristické a iné zločinecké organizácie s cieľom prať špinavé peniaze a získavať počiatočný kapitál na financovanie svojich operácií. Tento problém si vyžaduje kombináciu legislatívnych, nelegislatívnych a dobrovoľných opatrení založených na spolupráci medzi orgánmi a poskytovateľmi pri plnom rešpektovaní základných práv. Hoci hrozbu nezákonného obsahu zmiernili úspešné iniciatívy, ako je odvetvový kódex správania pre boj proti nezákonným nenávistným prejavom online a globálna aliancia WEePROTECT zameraná na ukončenie sexuálneho zneužívania detí online, je potrebné stanoviť legislatívny rámec pre cezhraničnú spoluprácu medzi vnútroštátnymi regulačnými orgánmi na účel odstraňovania nezákonného obsahu.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Poskytovatelia hostingových služieb pôsobiaci na internete zohrávajú dôležitú úlohu v digitálnom hospodárstve tým, že spájajú podniky a občanov a uľahčujú verejnú diskusiu a šírenie a prijímanie informácií, názorov a myšlienok, ktoré významnou mierou prispievajú k inováciám, hospodárskemu rastu a tvorbe pracovných miest v Únii. Ich služby však v určitých prípadoch zneužívané tretími stranami na nezákonnú činnosť online. Osobitné obavy vyvoláva zneužívanie poskytovateľov hostingových služieb zo strany teroristických skupín a ich podporovateľov na šírenie teroristického obsahu online s cieľom rozšíriť ich posolstvo, radikalizovať a uskutočniť nábor, ako aj na uľahčenie a riadenie teroristickej činnosti.

(2)  Poskytovatelia hostingových služieb pôsobiaci na internete zohrávajú dôležitú úlohu v digitálnom hospodárstve tým, že spájajú podniky a občanov, poskytujú príležitosti vzdelávania a uľahčujú verejnú diskusiu a šírenie a prijímanie informácií, názorov a myšlienok, ktoré významnou mierou prispievajú k inováciám, hospodárskemu rastu a tvorbe pracovných miest v Únii. Ich služby však v určitých prípadoch zneužívajú tretie strany na nezákonnú činnosť online. Osobitné obavy vyvoláva zneužívanie poskytovateľov hostingových služieb zo strany teroristických skupín a ich podporovateľov na šírenie teroristického obsahu online s cieľom rozšíriť svoje posolstvo, radikalizovať a uskutočniť nábor, ako aj na uľahčenie a riadenie teroristickej činnosti.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Prítomnosť teroristického obsahu na internete má vážne negatívne dôsledky pre používateľov, občanov a spoločnosť ako celok, ako aj pre poskytovateľov služieb online, ktorí sú hostiteľmi takéhoto obsahu, pretože podkopáva dôveru používateľov a poškodzuje ich obchodné modely. Vzhľadom na svoju ústrednú úlohu a technologické prostriedkykapacity spojené so službami, ktoré poskytujú, majú poskytovatelia online služieb určité spoločenské povinnosti, pokiaľ ide o ochranu ich služieb pred zneužitím zo strany teroristov a ich pomoc pri riešení teroristického obsahu šíreného prostredníctvom ich služieb.

(3)  Prítomnosť teroristického obsahu na internete, aj keď nie je jediným faktorom, sa ukázala byť katalyzátorom radikalizácie jednotlivcov, ktorí spáchali teroristické činy, a preto má vážne negatívne dôsledky pre používateľov, občanov a spoločnosť ako celok, ako aj pre poskytovateľov služieb online, ktorí sú hostiteľmi takéhoto obsahu, pretože podkopáva dôveru používateľov a poškodzuje ich obchodné modely. Vzhľadom na svoju ústrednú úlohu a primeranosť vo vzťahu k technologickým prostriedkomkapacitám spojeným so službami, ktoré poskytujú, majú poskytovatelia online služieb osobitnú spoločenskú zodpovednosť za ochranu svojich služieb pred zneužitím zo strany teroristov a za pomoc príslušným orgánom pri riešení problému teroristického obsahu šíreného prostredníctvom ich služieb, pri zohľadnení zásadného významu slobody prejavu a slobody prijímať a šíriť informácie a myšlienky v otvorenej a demokratickej spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Úsilie na úrovni Únie zamerané na boj proti teroristickému obsahu online, ktoré sa začalo v roku 2015 prostredníctvom dobrovoľnej spolupráce medzi členskými štátmi a poskytovateľmi hostingových služieb, musí byť doplnené jasným legislatívnym rámcom s cieľom ďalej znižovať prístup k teroristickému obsahu online a primerane reagovať na rýchlo sa vyvíjajúci problém. Cieľom tohto legislatívneho rámca je stavať na dobrovoľnom úsilí, ktoré bolo posilnené odporúčaním Komisie (EÚ) 2018/3347, pričom tento legislatívny rámec je reakciou na výzvy Európskeho parlamentu, aby sa posilnili opatrenia na boj proti nezákonnému a škodlivému obsahu, a na výzvy Európskej rady, aby sa zlepšilo odhaľovanie a odstraňovanie obsahu, ktorý podnecuje na teroristické činy.

(4)  Úsilie na úrovni Únie zamerané na boj proti teroristickému obsahu online, ktoré sa začalo v roku 2015 prostredníctvom dobrovoľnej spolupráce medzi členskými štátmi a poskytovateľmi hostingových služieb, je potrebné doplniť jasným legislatívnym rámcom s cieľom ďalej znižovať prístup k teroristickému obsahu online a primerane reagovať na rýchlo sa vyvíjajúci problém. Cieľom tohto legislatívneho rámca je stavať na dobrovoľnom úsilí, ktoré bolo posilnené odporúčaním Komisie (EÚ) 2018/3347, pričom tento legislatívny rámec je reakciou na výzvy Európskeho parlamentu, aby sa posilnili opatrenia na boj proti nezákonnému a škodlivému obsahu v súlade s horizontálnym rámcom stanoveným smernicou 2000/31/ES, a na výzvy Európskej rady, aby sa zlepšilo odhaľovanie a odstraňovanie obsahu, ktorý podnecuje na teroristické činy.

__________________

__________________

7 Odporúčanie Komisie (EÚ) 2018/334 z 1. marca 2018 o opatreniach na účinný boj proti nezákonnému obsahu na internete (Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2018, s. 50).

7 Odporúčanie Komisie (EÚ) 2018/334 z 1. marca 2018 o opatreniach na účinný boj proti nezákonnému obsahu na internete (Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2018, s. 50).

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Uplatňovanie tohto nariadenia by nemalo mať vplyv na uplatňovanie článku 14 smernice 2000/31/ES8. Predovšetkým by žiadne opatrenia, ktoré prijal poskytovateľ hostingových služieb v súlade s týmto nariadením, vrátane akýchkoľvek proaktívnych opatrení, nemali samé o sebe viesť k tomu, že tento poskytovateľ služieb príde o výhodu výnimky zo zodpovednosti stanovenej v uvedenom ustanovení. Toto nariadenie nemá vplyv na právomoci vnútroštátnych orgánov a súdov, pokiaľ ide o stanovenie zodpovednosti poskytovateľov hostingových služieb v osobitných prípadoch, keď nie sú splnené podmienky zakladajúce výnimku zo zodpovednosti podľa článku 14 smernice 2000/31/ES.

(5)  Uplatňovanie tohto nariadenia by nemalo mať vplyv na uplatňovanie smernice 2000/31/ES8. Toto nariadenie nemá vplyv na právomoci vnútroštátnych orgánov a súdov, pokiaľ ide o stanovenie zodpovednosti poskytovateľov hostingových služieb v osobitných prípadoch, keď nie sú splnené podmienky zakladajúce výnimku zo zodpovednosti podľa smernice 2000/31/ES.

__________________

__________________

8 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1).

8 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá na predchádzanie zneužívaniu hostingových služieb na šírenie teroristického obsahu online s cieľom zaručiť bezproblémové fungovanie vnútorného trhu, a to pri plnom rešpektovaní základných práv, ktoré sú chránené v právnom poriadku Únie, najmä tých, ktoré sú zaručené v Charte základných práv Európskej únie.

(6)  V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá na riešenie problému zneužívania hostingových služieb na šírenie teroristického obsahu online s cieľom zaručiť bezproblémové fungovanie vnútorného trhu, ktoré by mali plne rešpektovať základné práva, ktoré sú chránené v právnom poriadku Únie, najmä tých, ktoré sú zaručené v Charte základných práv Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Toto nariadenie prispieva k ochrane verejnej bezpečnosti a zároveň vytvára primerané a spoľahlivé záruky na zabezpečenie ochrany dotknutých základných práv. Zahŕňa právo na rešpektovanie súkromného života a na ochranu osobných údajov, právo na účinnú súdnu ochranu, právo na slobodu prejavu vrátane slobody prijímať a rozširovať informácie, ako aj slobodu podnikania a zásadu nediskriminácie. Príslušné orgány a poskytovatelia hostingových služieb by mali prijímať len opatrenia, ktoré sú potrebné, vhodné a primerané v demokratickej spoločnosti, s prihliadnutím na osobitný význam, ktorý majú sloboda prejavu a právo na informácie, čo sú jedny zo základných pilierov pluralistickej, demokratickej spoločnosti a jedny z hodnôt, na ktorých je Únia založená. Opatrenia, ktoré predstavujú zásah do slobody prejavu a práva na informácie, by mali byť presne zamerané v tom zmysle, že musia slúžiť na predchádzanie šíreniu teroristického obsahu, ale bez toho, aby to malo vplyv na právo prijímať a odovzdávať informácie zákonným spôsobom, a to pri zohľadnení ústrednej úlohy poskytovateľov hostingových služieb pri uľahčovaní verejnej diskusie a prijímaní a šírení faktov, názorov a myšlienok v súlade so zákonom.

(7)  Cieľom tohto nariadenia je prispieť k ochrane verejnej bezpečnosti a malo by stanoviť primerané a spoľahlivé záruky na zabezpečenie ochrany dotknutých základných práv. Zahŕňa právo na rešpektovanie súkromného života a na ochranu osobných údajov, právo na účinnú súdnu ochranu, právo na slobodu prejavu vrátane slobody prijímať a šíriť informácie, ako aj slobodu podnikania a zásadu nediskriminácie. Príslušné orgány a poskytovatelia hostingových služieb by mali prijímať len opatrenia, ktoré sú potrebné a primerané v demokratickej spoločnosti, s prihliadnutím na osobitný význam, ktorý majú sloboda prejavu, sloboda prijímať a šíriť informácie a myšlienky, právo na rešpektovanie súkromného života a právo na ochranu osobných údajov, ktoré tvoria základné piliere pluralistickej, demokratickej spoločnosti a sú hodnotami, na ktorých je Únia založená. Žiadne opatrenia by nemali zasahovať do slobody prejavu a práva na informácie a, pokiaľ je to možné, mali by slúžiť na riešenie problému šírenia teroristického obsahu prostredníctvom prísne zameraného prístupu, ale bez toho, aby to malo vplyv na právo prijímať a šíriť informácie zákonným spôsobom, a to pri zohľadnení ústrednej úlohy poskytovateľov hostingových služieb pri uľahčovaní verejnej diskusie a prijímaní a šírení faktov, názorov a myšlienok v súlade so zákonom. Účinné online opatrenia na boj proti terorizmu a ochrana slobody prejavu nie sú protichodné ciele, ale dopĺňajú sa a vzájomne sa posilňujú.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Právo na účinný prostriedok nápravy je zakotvené v článku 19 ZEÚ a v článku 47 Charty základných práv Európskej únie. Každá fyzická alebo právnická osoba má právo na účinný súdny prostriedok nápravy pred príslušným vnútroštátnym súdom proti ktorémukoľvek z opatrení prijatých podľa tohto nariadenia, ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na práva tejto osoby. Toto právo zahŕňa najmä možnosť poskytovateľov hostingových služieb služieb a poskytovateľov obsahu účinne namietať proti príkazom na odstránenie na súde členského štátu, ktorého orgány toto rozhodnutie vydali.

(8)  Právo na účinný prostriedok nápravy je zakotvené v článku 19 ZEÚ a v článku 47 Charty základných práv Európskej únie. Každá fyzická alebo právnická osoba má právo na účinný súdny prostriedok nápravy pred príslušným vnútroštátnym súdom proti ktorémukoľvek z opatrení prijatých podľa tohto nariadenia, ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na práva tejto osoby. Toto právo zahŕňa najmä možnosť poskytovateľov hostingových služieb a poskytovateľov obsahu účinne namietať proti príkazom na odstránenie na súde členského štátu, ktorého orgány príkaz na odstránenie vydali, a možnosť poskytovateľov obsahu spochybniť výsledky osobitných opatrení prijatých poskytovateľom hostingových služieb.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  V záujme ozrejmenia opatrení, ktoré by mali prijať poskytovatelia hostingových služieb aj príslušné orgány s cieľom zabrániť šíreniu teroristického obsahu online, by sa v tomto nariadení malo stanoviť vymedzenie teroristického obsahu na preventívne účely, a to na základe vymedzenia teroristických trestných činov obsiahnutého v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/5419. So zreteľom na potrebu riešiť najškodlivejšiu teroristickú propagandu online by sa do tohto vymedzenia mal zahrnúť materiál a informácie, ktoré nabádajú na páchanie teroristických trestných činov alebo na poskytnutie pomoci pri páchaní týchto činov, resp. na ne motivujú alebo ich ospravedlňujú, ako aj ktoré predstavujú pokyny na páchanie takýchto trestných činov alebo ktoré podporujú účasť na činnostiach teroristickej skupiny. Medzi takéto informácie môže patriť najmä text, obrázky, zvukové záznamy a videá. Pri posudzovaní toho, či obsah predstavuje teroristický obsah v zmysle tohto nariadenia, by príslušné orgány, ako aj poskytovatelia hostingových služieb mali zohľadniť také faktory, ako je napr. povaha a znenie vyhlásení, kontext, v ktorom boli tieto vyhlásenia urobené, ako aj ich potenciál viesť k škodlivým následkom s vplyvom na bezpečnosť a ochranu osôb. Významným faktorom pri posudzovaní je skutočnosť, že materiál vyrobila teroristická organizácia alebo osoba uvedená na zozname EÚ, resp. že je materiál tejto organizácii či osobe pripísateľný alebo šírený v jej mene. Obsah šírený na účely vzdelávania, novinárstva alebo výskumu by mal byť primerane chránený. Okrem toho by sa vyjadrovanie radikálnych, polemických alebo kontroverzných názorov vo verejnej diskusii o citlivých politických otázkach nemalo považovať za teroristický obsah.

(9)  V záujme ozrejmenia opatrení, ktoré by mali prijať poskytovatelia hostingových služieb aj príslušné orgány s cieľom riešiť problém šírenia teroristického obsahu online, by sa v tomto nariadení malo stanoviť vymedzenie teroristického obsahu na preventívne účely, a to na základe vymedzenia teroristických trestných činov obsiahnutého v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/5419. Vzhľadom na to, že je potrebné riešiť problém najškodlivejšieho teroristického obsahu online by sa do tohto vymedzenia mal zahrnúť materiál, ktorý podnecuje k páchaniu teroristických trestných činov alebo podieľaniu sa na nich alebo navádza na ne, alebo podporuje účasť na činnostiach teroristickej skupiny, čím vzniká nebezpečenstvo, že môže byť úmyselne spáchaný takýto trestný čin alebo viac takýchto trestných činov. Vymedzenie pojmu by malo zahŕňať aj obsah, ktorý poskytuje pokyny na vyrobenie a používanie výbušnín, strelných alebo iných zbraní, škodlivých alebo nebezpečných látok, ako aj chemických, biologických, rádiologických či jadrových materiálov (CBRN), alebo obsah, ktorý poskytuje akékoľvek pokyny týkajúce sa iných metód a techník vrátane výberu cieľov na účely spáchania teroristických činov. Medzi takéto informácie môže patriť najmä text, obrázky, zvukové záznamy a videá. Pri posudzovaní toho, či obsah predstavuje teroristický obsah v zmysle tohto nariadenia, by príslušné orgány, ako aj poskytovatelia hostingových služieb mali zohľadniť také faktory, ako je napr. povaha a znenie vyhlásení, kontext, v ktorom boli tieto vyhlásenia urobené, ako aj ich potenciál viesť k škodlivým následkom s vplyvom na bezpečnosť a ochranu osôb. Významným faktorom pri posudzovaní je skutočnosť, že materiál vyrobila teroristická organizácia alebo osoba uvedená na zozname EÚ, resp. že je materiál tejto organizácii či osobe pripísateľný alebo šírený v jej mene. Obsah šírený na účely vzdelávania, novinárstva alebo výskumu alebo na účely zvyšovania povedomia v záujme boja proti teroristickej činnosti by mal byť primerane chránený. Najmä v prípadoch, keď poskytovateľ obsahu má redakčnú zodpovednosť, pri každom rozhodovaní o odstránení šíreného materiálu by sa mali zohľadňovať novinárske normy stanovené nariadeniami o tlači alebo médiách v súlade s právom Únie a Chartou základných práv. Okrem toho by sa vyjadrovanie radikálnych, polemických alebo kontroverzných názorov vo verejnej diskusii o citlivých politických otázkach nemalo považovať za teroristický obsah.

_________________

_________________

9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV (Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6).

9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV (Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6).

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  S cieľom zahrnúť tie online hostingové služby, kde sa šíri teroristický obsah, by sa toto nariadenie malo uplatňovať na služby informačnej spoločnosti, ktoré uchovávajú informácie poskytované príjemcom služby na jeho žiadosť a ktoré sprístupňujú tieto uchovávané informácie tretím stranám, a to bez ohľadu na to, či je táto činnosť čisto technickej, automatickej alebo pasívnej povahy. Medzi takýchto poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti patria napr. platformy sociálnych médií, služby na video prenos, služby na zdieľanie videí, obrazových a zvukových materiálov, služby na zdieľanie súborov a iné cloudové služby, a to v rozsahu, v akom sprístupňujú informácie tretím stranám a webovým lokalitám, na ktorých môžu používatelia umiestňovať svoje komentáre alebo príspevky. Toto nariadenie by sa malo uplatňovať aj na poskytovateľov hostingových služieb usadených mimo Únie, ktorí však poskytujú svoje služby v rámci Únie, keďže významné množstvo poskytovateľov hostingových služieb vystavených teroristickému obsahu prostredníctvom ich služieb je usadené v tretích krajinách. Tým by sa malo zabezpečiť, aby všetky spoločnosti pôsobiace na jednotnom digitálnom trhu spĺňali rovnaké požiadavky bez ohľadu na krajinu, v ktorej sú usadené. Určenie toho, či poskytovateľ služieb ponúka služby v Únii, si vyžaduje posúdenie toho, či poskytovateľ služieb umožňuje právnickým alebo fyzickým osobám, aby využívali jeho služby v jednom členskom štáte alebo vo viacerých členských štátoch. Samotná prístupnosť webovej lokality poskytovateľa služieb, resp. jeho e-mailovej adresy a iných kontaktných údajov, v jednom alebo viacerých členských štátoch, by však nemala byť dostatočnou podmienkou na uplatňovanie tohto nariadenia.

(10)  S cieľom zahrnúť tie online hostingové služby, kde sa šíri teroristický obsah, by sa toto nariadenie malo uplatňovať na služby informačnej spoločnosti, ktoré uchovávajú informácie poskytované príjemcom služby na jeho žiadosť a ktoré sprístupňujú tieto uchovávané informácie verejnosti, a to bez ohľadu na to, či je táto činnosť čisto technickej, automatickej alebo pasívnej povahy. Medzi takýchto poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti patria napr. platformy sociálnych médií, služby na video prenos, služby na zdieľanie videí, obrazových a zvukových materiálov, služby na zdieľanie súborov a iné cloudové služby, a to v rozsahu, v akom sprístupňujú informácie verejnosti a webovým lokalitám, na ktorých môžu používatelia umiestňovať svoje komentáre alebo príspevky. Toto nariadenie by sa malo uplatňovať aj na poskytovateľov hostingových služieb usadených mimo Únie, ktorí však poskytujú svoje služby v rámci Únie, keďže významné množstvo poskytovateľov hostingových služieb vystavených teroristickému obsahu prostredníctvom ich služieb je usadené v tretích krajinách. Tým by sa malo zabezpečiť, aby všetky spoločnosti pôsobiace na jednotnom digitálnom trhu spĺňali rovnaké požiadavky bez ohľadu na krajinu, v ktorej sú usadené. Určenie toho, či poskytovateľ služieb ponúka služby v Únii, si vyžaduje posúdenie toho, či poskytovateľ služieb umožňuje právnickým alebo fyzickým osobám, aby využívali jeho služby v jednom členskom štáte alebo vo viacerých členských štátoch. Samotná prístupnosť webovej lokality poskytovateľa služieb, resp. jeho e-mailovej adresy a iných kontaktných údajov, v jednom alebo viacerých členských štátoch, by však nemala byť dostatočnou podmienkou na uplatňovanie tohto nariadenia. Nemalo by sa vzťahovať na cloudové služby vrátane cloudových služieb v segmente podnik – podnik, v súvislosti s ktorými poskytovateľ služieb nemá žiadne zmluvné práva týkajúce sa toho, aký obsah je uložený alebo ako je spracovaný alebo verejne sprístupnený jeho zákazníkmi alebo koncovými používateľmi takýchto zákazníkov, a na situácie, keď poskytovateľ služieb nemá žiadnu technickú schopnosť odstrániť konkrétny obsah uložený jeho zákazníkmi alebo koncovými používateľmi jeho služieb.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Pre určenie rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia by malo byť relevantné kritérium podstatnej väzby s Úniou. Takáto podstatná väzba s Úniou by mala existovať v prípade, že poskytovateľ služieb má v Únii prevádzkareň, alebo ak ju nemá, v prípade existencie významného počtu používateľov v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, alebo v prípade, že sa jeho činnosti zameriavajú na jeden alebo viacero členských štátov. Zameranie činností na jeden alebo viac členských štátov možno stanoviť na základe všetkých relevantných okolností vrátane faktorov, ako je napr. používanie jazyka alebo meny, ktoré sa všeobecne používa v danom členskom štáte, resp. na základe možnosti objednávania tovaru alebo služieb. Zameranie činností na určitý členský štát by sa mohlo odvodiť aj z dostupnosti aplikácie v príslušnom vnútroštátnom obchode s aplikáciami, z poskytovania miestnej reklamy alebo reklamy v jazyku používanom v danom členskom štáte, alebo z riešenia vzťahov so zákazníkmi, ako je napr. poskytovanie služieb zákazníkom v jazyku všeobecne používanom v danom členskom štáte. Podstatnú väzbu možno vyvodzovať aj z toho, ak poskytovateľ služieb smeruje svoje činnosti do jedného alebo viacerých členským štátov, ako je stanovené v článku 17 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES ) č. 1215/201210. Na druhej strane, poskytovanie služby výlučne len v záujme dodržiavania zákazu diskriminácie stanoveného v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/30211, sa samo o sebe nemôže považovať za smerovanie činnosti do daného územia v rámci Únie, alebo zameranie sa na toto územie.

(11)  Pre určenie rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia by malo byť relevantné kritérium podstatnej väzby s Úniou. Takáto podstatná väzba s Úniou by mala existovať v prípade, že poskytovateľ služieb má v Únii prevádzkareň, alebo ak ju nemá, v prípade existencie významného počtu používateľov v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, alebo v prípade, že sa jeho činnosti zameriavajú na jeden alebo viacero členských štátov. Zameranie činností na jeden členský štát alebo viac členských štátov možno určiť na základe všetkých relevantných okolností vrátane faktorov, ako je používanie jazyka alebo meny, ktorá sa vo všeobecnosti používa v členskom štáte. Zameranie činností na určitý členský štát by sa mohlo odvodiť aj z dostupnosti aplikácie v príslušnom vnútroštátnom obchode s aplikáciami, z poskytovania miestnej reklamy alebo reklamy v jazyku používanom v danom členskom štáte, alebo z riešenia vzťahov so zákazníkmi, ako je napr. poskytovanie služieb zákazníkom v jazyku všeobecne používanom v danom členskom štáte. Podstatnú väzbu možno vyvodzovať aj z toho, ak poskytovateľ služieb smeruje svoje činnosti do jedného alebo viacerých členským štátov, ako je stanovené v článku 17 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES ) č. 1215/201210. Na druhej strane, poskytovanie služby výlučne len v záujme dodržiavania zákazu diskriminácie stanoveného v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/30211, sa samo o sebe nemôže považovať za smerovanie činnosti do daného územia v rámci Únie, alebo zameranie sa na toto územie.

_________________

_________________

10 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v.  L 351, 20.12.2012, s. 1).

10 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. L 351, 20.12.2012, s. 1).

11 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/302 z 28. februára 2018 o riešení neodôvodneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníkov na vnútornom trhu, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 2006/2004 a (EÚ) 2017/2394 a smernica 2009/22/ (Ú. v. EÚ L 601, 2.3.2018, s. 1).

11 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/302 z 28. februára 2018 o riešení neodôvodneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníkov na vnútornom trhu, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 2006/2004 a (EÚ) 2017/2394 a smernica 2009/22/ES (Ú. v. EÚ L 601, 2.3.2018, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Poskytovatelia hostingových služieb by mali uplatňovať určitú povinnú starostlivosť, aby sa zabránilo šíreniu teroristického obsahu v ich službách. Táto povinná starostlivosť by nemala znamenať všeobecnú povinnosť monitorovať. Povinná starostlivosť by mala zahŕňať to, že poskytovatelia hostingových služieb budú pri uplatňovaní tohto nariadenia konať dôsledne, primeraným a nediskriminačným spôsobom, pokiaľ ide o obsah, ktorý uchovávajú, najmä pri uplatňovaní svojich vlastných podmienok, s cieľom vyhnúť sa odstráneniu obsahu, ktorý nie je teroristický. Odstránenie alebo znemožnenie prístupu sa musí realizovať tak, aby bola dodržaná sloboda prejavu a právo na informácie.

(12)  Poskytovatelia hostingových služieb by mali uplatňovať určitú povinnú starostlivosť, aby sa riešil problém verejného šírenia teroristického obsahu v ich službách. Táto povinná starostlivosť by nemala znamenať všeobecnú povinnosť poskytovateľov hostingových služieb monitorovať informácie, ktoré uchovávajú, ani všeobecnú povinnosť aktívne zisťovať skutočnosti alebo okolnosti, ktoré by naznačovali, že ide o nezákonnú činnosť. Povinná starostlivosť by mala zahŕňať to, že poskytovatelia hostingových služieb budú pri uplatňovaní tohto nariadenia konať transparentne, dôsledne, primeraným a nediskriminačným spôsobom, pokiaľ ide o obsah, ktorý uchovávajú, najmä pri uplatňovaní svojich vlastných podmienok, s cieľom vyhnúť sa odstráneniu obsahu, ktorý nie je teroristický. Odstránenie alebo znemožnenie prístupu sa musí realizovať tak, aby bola dodržaná sloboda prejavu, sloboda prijímať a šíriť informácie a myšlienky v otvorenej a demokratickej spoločnosti a sloboda a pluralita médií.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Mali by sa zosúladiť postup a povinnosti vyplývajúce z právnych príkazov, ktorými sa požaduje, aby poskytovatelia hostingových služieb na základe posúdenia príslušnými orgánmi odstránili teroristický obsah alebo znemožnili prístup k nemu. Členské štáty by mali mať naďalej slobodu výberu, pokiaľ ide o určenie správnych orgánov, orgánov presadzovania práva alebo justičných orgánov, príslušných na plnenie tejto úlohy. So zreteľom na rýchlosť, akou sa šíri teroristický obsah v rámci služieb online, sa týmto ustanovením ukladajú poskytovateľom hostingových služieb povinnosti zabezpečiť, aby bol teroristický obsah uvedený v príkaze na odstránenie odstránený, resp. aby bol znemožnený prístup k nemu, do jednej hodiny od prijatia tohto príkazu. Je na rozhodnutí poskytovateľov hostingových služieb, či príslušný obsah odstránia, alebo či k nemu znemožnia prístup pre používateľov v Únii.

(13)  Mali by sa zosúladiť postup a povinnosti vyplývajúce z príkazov na odstránenie, ktorými sa požaduje, aby poskytovatelia hostingových služieb na základe posúdenia príslušnými orgánmi odstránili teroristický obsah alebo znemožnili prístup k nemu. Členské štáty by mali mať naďalej slobodu výberu, pokiaľ ide o určenie súdneho orgánu alebo funkčne nezávislého správneho orgánu alebo orgánu presadzovania práva príslušných na plnenie tejto úlohy. So zreteľom na rýchlosť, akou sa šíri teroristický obsah v rámci služieb online, sa týmto ustanovením ukladajú poskytovateľom hostingových služieb povinnosti zabezpečiť, aby bol teroristický obsah uvedený v príkaze na odstránenie odstránený, resp. aby bol znemožnený prístup k nemu, do jednej hodiny od prijatia tohto príkazu.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Príslušný orgán by mal doručiť príkaz na odstránenie priamo adresátovi kontaktnému miestu prostredníctvom akéhokoľvek elektronického prostriedku, ktorý umožňuje vyhotoviť písomný záznam za takých podmienok, ktoré umožnia poskytovateľovi služieb overiť pravosť, vrátane presného dátumu a času odoslania a prijatia príkazu, napríklad prostredníctvom zabezpečeného e-mailu a platforiem alebo iných zabezpečených kanálov vrátane tých, ktoré poskytovateľ služieb poskytol v súlade s pravidlami na ochranu osobných údajov. Túto požiadavku možno splniť najmä využitím kvalifikovaných elektronických doručovacích služieb pre registrované zásielky, ako je stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/201412.

(14)  Príslušný orgán by mal doručiť príkaz na odstránenie priamo kontaktnému miestu poskytovateľa hostiteľskej služby a ak je hlavné sídlo poskytovateľa hostiteľskej služby v inom členskom štáte, príslušnému orgánu tohto členského štátu elektronickým prostriedkom, ktorý umožňuje vyhotoviť písomný záznam za takých podmienok, ktoré umožnia poskytovateľovi služieb overiť pravosť, vrátane presného dátumu a času odoslania a prijatia príkazu, napríklad prostredníctvom zabezpečeného e-mailu a platforiem alebo iných zabezpečených kanálov vrátane tých, ktoré poskytovateľ služieb poskytol v súlade s pravidlami na ochranu osobných údajov. Túto požiadavku možno splniť najmä využitím kvalifikovaných elektronických doručovacích služieb pre registrované zásielky, ako je stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/201412.

__________________

__________________

12 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 73).

12 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 73).

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Hlásenia príslušných orgánov alebo Europolu predstavujú účinný a rýchly prostriedok na zabezpečenie toho, aby poskytovatelia hostingových služieb získali vedomosť o konkrétnom obsahu svojich služieb. Tento mechanizmus upozornenia poskytovateľov hostingových služieb na informácie, ktoré sa môžu považovať za teroristický obsah, aby ho poskytovateľ dobrovoľne posúdil z hľadiska zlučiteľnosti so svojimi vlastnými podmienkami, by mal popri príkazoch na odstránenie zostať k dispozícii. Je dôležité, aby poskytovatelia hostingových služieb posúdili takéto hlásenia prednostne a poskytli rýchlu spätnú väzbu o prijatých opatreniach. Konečné rozhodnutie o tom, či odstrániť obsah, pretože nie je v súlade s ich podmienkami, je na poskytovateľoch hostingových služieb. Pokiaľ ide o vykonávanie tohto nariadenia v súvislosti s hláseniami, mandát Europolu stanovený v nariadení (EÚ) č. 2016/79413 sa nemení.

vypúšťa sa

__________________

 

13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53).

 

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Vzhľadom na rozsah a rýchlosť, ktoré sú potrebné na účinnú identifikáciu a odstránenie teroristického obsahu, sú primerané proaktívne opatrenia, a to v niektorých prípadoch aj automatické, základným prvkom pri riešení teroristického obsahu online. S cieľom znížiť dostupnosť teroristického obsahu vo svojich službách by poskytovatelia hostingových služieb mali posúdiť, či je vhodné prijať proaktívne opatrenia v závislosti od rizík a úrovne vystavenia sa teroristickým obsahom, ako aj od účinkov na práva tretích strán a na verejný záujem na šírení informácií. V dôsledku toho by mali poskytovatelia hostingových služieb určiť, aké vhodné, účinné a primerané opatrenia by mali byť zavedené. Táto požiadavka by nemala znamenať všeobecnú povinnosť monitorovať. V kontexte tohto posúdenia možno uviesť, že absencia príkazov na odstránenie a hlásení adresovaných poskytovateľovi hostingových služieb je znakom nízkej úrovne vystavenia teroristickému obsahu.

(16)  Vzhľadom na rozsah a rýchlosť, ktoré sú potrebné na účinnú identifikáciu a odstránenie teroristického obsahu, sú primerané osobitné opatrenia základným prvkom pri riešení problému teroristického obsahu online. S cieľom znížiť dostupnosť teroristického obsahu vo svojich službách by poskytovatelia hostingových služieb mali posúdiť, či je vhodné prijať osobitné opatrenia v závislosti od rizík a úrovne vystavenia sa teroristickým obsahom, ako aj od účinkov na práva tretích strán a na verejný záujem na prijímaní a šírení informácií, najmä tam, kde existuje podstatná úroveň vystavenia teroristickému obsahu a prijímajú sa príkazy na odstránenie. V dôsledku toho by mali poskytovatelia hostingových služieb určiť, aké vhodné, cielené, účinné a primerané osobitné opatrenia by mali byť zavedené. Táto požiadavka by nemala znamenať všeobecnú povinnosť monitorovať. Tieto osobitné opatrenia môžu zahŕňať pravidelné podávanie správ príslušným orgánom, zvyšovanie počtu ľudských zdrojov, ktoré sa zaoberajú opatreniami na ochranu služieb proti verejnému šíreniu teroristického obsahu, a výmenu najlepších postupov. V kontexte tohto posúdenia možno uviesť, že absencia príkazov na odstránenie adresovaných poskytovateľovi hostingových služieb je znakom nízkej úrovne vystavenia teroristickému obsahu.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Poskytovatelia hostingových služieb by mali pri zavádzaní proaktívnych opatrení zabezpečiť, aby bolo zachované právo užívateľov na slobodu prejavu a právo na informácie – a to aj pokiaľ ide o právo slobodne prijímať a odovzdávať informácie. Okrem požiadaviek stanovených v právnych predpisoch vrátane právnych predpisov o ochrane osobných údajov by mali poskytovatelia hostingových služieb konať s náležitou starostlivosťou a uplatňovať záruky, najmä pokiaľ ide o manuálny dohľad a overovanie, aby sa v príslušných prípadoch vyhli akémukoľvek neúmyselnému a nesprávnemu rozhodnutiu, ktoré by viedlo k odstráneniu obsahu, ktorý by nebol teroristický. Toto má osobitný význam vtedy, keď poskytovatelia hostingových služieb využívajú na odhalenie teroristického obsahu automatizované prostriedky. Akékoľvek rozhodnutie použiť automatizované prostriedky, bez ohľadu na to, či ho prijal samotný poskytovateľ hostingových služieb, alebo sa k nemu dospelo na základe žiadosti príslušného orgánu, by sa malo posúdiť so zreteľom na spoľahlivosť príslušnej technológie a následný vplyv na základné práva.

(17)  Poskytovatelia hostingových služieb by mali pri zavádzaní osobitných opatrení zabezpečiť, aby boli zachované práva užívateľov na slobodu prejavu a slobodu prijímať a šíriť informácie a myšlienky v otvorenej a demokratickej spoločnosti. Okrem požiadaviek stanovených v právnych predpisoch vrátane právnych predpisov o ochrane osobných údajov by mali poskytovatelia hostingových služieb konať s náležitou starostlivosťou a uplatňovať záruky, najmä pokiaľ ide o manuálny dohľad a overovanie, aby sa vyhli akémukoľvek neúmyselnému a nesprávnemu rozhodnutiu, ktoré by viedlo k odstráneniu obsahu, ktorý by nebol teroristickým obsahom.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  S cieľom zabezpečiť, aby poskytovatelia hostingových služieb vystavení teroristickému obsahu prijali vhodné opatrenia na zabránenie zneužitia svojich služieb, by príslušné orgány mali požiadať poskytovateľov hostingových služieb, ktorí dostali konečné príkazy na odstránenie, aby podali správu o prijatých proaktívnych opatreniach. Tieto opatrenia by mohli pozostávať z opatrení na predchádzanie opakovanému nahrávaniu teroristického obsahu, ktorý bol odstránený alebo ku ktorému bol znemožnený prístup na základe príkazu na odstránenie alebo hlásení, ktoré im boli doručené, na základe porovnania s verejnými alebo súkromnými nástrojmi obsahujúcimi známy teroristický obsah. Poskytovatelia hostingových služieb takisto môžu využívať aj spoľahlivé technické nástroje na identifikáciu nového teroristického obsahu, a to tak, že buď využijú takéto nástroje, ktoré sú dostupné na trhu, alebo tie, ktoré si sami vyvinú. Poskytovateľ služieb by mal podať správu o konkrétnych proaktívnych opatreniach, ktoré zaviedol, aby príslušný orgán mohol posúdiť, či sú opatrenia účinné a primerané a či, v prípade, že sa používajú automatizované prostriedky, poskytovateľ hostingových služieb má potrebné kapacity na manuálny dohľad a overovanie. Pri posudzovaní účinnosti a primeranosti opatrení by príslušné orgány mali zohľadniť príslušné parametre vrátane počtu príkazov na odstránenie a hlásení, ktoré boli príslušnému poskytovateľovi vydané, jeho ekonomické možnosti a vplyv jeho služby na šírenie teroristického obsahu (napríklad pri zohľadnení počtu používateľov v Únii).

(18)  S cieľom zabezpečiť, aby poskytovatelia hostingových služieb vystavení teroristickému obsahu prijali vhodné opatrenia na zabránenie zneužitia svojich služieb, by príslušný orgán mal požiadať poskytovateľov hostingových služieb, ktorí dostali značný počet konečných príkazov na odstránenie, aby podali správu o prijatých osobitných opatreniach. Môžu tiež využívať spoľahlivé technické nástroje na identifikáciu nového teroristického obsahu. Poskytovateľ služieb by mal podať správu o osobitných opatreniach, ktoré zaviedol, aby príslušný orgán mohol posúdiť, či sú opatrenia potrebné, účinné a primerané a či, v prípade, že sa používajú automatizované prostriedky, poskytovateľ hostingových služieb má potrebné kapacity na manuálny dohľad a overovanie. Pri posudzovaní účinnosti, nevyhnutnosti a primeranosti opatrení by príslušné orgány mali zohľadniť príslušné parametre vrátane počtu príkazov na odstránenie, ktoré boli príslušnému poskytovateľovi vydané, jeho veľkosť a ekonomické možnosti a vplyv jeho služby na šírenie teroristického obsahu (napríklad pri zohľadnení počtu používateľov v Únii), ako aj záruky zavedené s cieľom chrániť slobodu prejavu a informácií a počet udalostí obmedzenia zákonného obsahu.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Na požiadanie by mal príslušný orgán nadviazať s poskytovateľom hostingových služieb dialóg o proaktívnych opatreniach, ktoré treba zaviesť. Ak je to potrebné, príslušný orgán by mal prijať vhodné, účinné a primerané proaktívne opatrenia, ak sa domnieva, že prijaté opatrenia nie sú dostatočné na krytie rizík. Rozhodnutie o uložení takýchto osobitných proaktívnych opatrení by v zásade nemalo viesť k uloženiu všeobecnej povinnosti monitorovať, ako sa stanovuje v článku 15 ods. 1 smernice 2000/31/ES. Vzhľadom na mimoriadne závažné riziká spojené so šírením teroristického obsahu by rozhodnutia prijaté príslušnými orgánmi na základe tohto nariadenia mohli mať výnimku od prístupu stanoveného v článku 15 ods. 1 smernice 2000/31/ES, pokiaľ ide o určité osobitné, cielené opatrenia, ktorých prijatie je nevyhnutné z prvoradých dôvodov verejnej bezpečnosti. Pred prijatím takýchto rozhodnutí by príslušný orgán mal dosiahnuť spravodlivú rovnováhu medzi cieľmi verejného záujmu a príslušnými základnými právami, najmä právom na slobodu prejavu a právom na informácie, ako aj právom na slobodu podnikania, a mal by poskytnúť primerané odôvodnenie.

(19)  Na požiadanie by mal príslušný orgán nadviazať s poskytovateľom hostingových služieb dialóg o osobitných opatreniach, ktoré treba zaviesť. Ak je to potrebné, príslušný orgán by mal požiadať poskytovateľa hostingu o prehodnotenie potrebných opatrení alebo by mal požiadať o prijatie vhodných, účinných a primeraných osobitných opatrení, ak sa domnieva, že prijaté opatrenia nerešpektujú zásady nevyhnutnosti a proporcionality alebo nie sú dostatočné na ochranu pred rizikami. Príslušný orgán by mal žiadať len také osobitné opatrenia, v súvislosti s ktorými sa dá odôvodnene očakávať, že ich poskytovateľ hostiteľských služieb vykoná, pričom okrem iných faktorov zohľadní aj finančné a iné zdroje poskytovateľa hostingových služieb. Žiadosť o vykonanie takýchto osobitných opatrení by nemala viesť k uloženiu všeobecnej povinnosti monitorovať, ako sa stanovuje v článku 15 ods. 1 smernice 2000/31/ES.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Povinnosť poskytovateľov hostingových služieb uchovávať odstránený obsah a súvisiace údaje by mala byť stanovená na osobitné účely a mala by platiť len po nevyhnutne potrebný čas. Povinnosť uchovávania je nutné vztiahnuť aj na súvisiace údaje, a to v rozsahu, v akom by sa akékoľvek takéto údaje v dôsledku odstránenia predmetného obsahu inak stratili. Súvisiace údaje môžu zahŕňať údaje ako „údaje o predplatiteľoch“ vrátane údajov, ktoré sa týkajú totožnosti poskytovateľa obsahu, ako aj údajov o prístupe, napríklad údaje o dátume a čase použitia poskytovateľa obsahu alebo o prihlásení do služby a odhlásení zo služby, spolu s IP adresou, ktorú poskytovateľovi obsahu pridelil poskytovateľ služby prístupu k internetu.

(20)  Povinnosť poskytovateľov hostingových služieb uchovávať odstránený obsah a súvisiace údaje by mala byť stanovená na osobitné účely a mala by platiť len po nevyhnutne potrebný čas. Povinnosť uchovávania je nutné vztiahnuť aj na súvisiace údaje, a to v rozsahu, v akom by sa akékoľvek takéto údaje v dôsledku odstránenia predmetného obsahu inak stratili. Súvisiace údaje môžu zahŕňať údaje ako „údaje o predplatiteľoch“, najmä údaje, ktoré sa týkajú totožnosti poskytovateľa obsahu, ako aj údaje o prístupe, napríklad údaje o dátume a čase použitia poskytovateľa obsahu alebo o prihlásení do služby a odhlásení zo služby, spolu s IP adresou, ktorú poskytovateľovi obsahu pridelil poskytovateľ služby prístupu k internetu.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Povinnosť uchovať obsah na účely konania v rámci správneho alebo súdneho preskúmania je nevyhnutná a opodstatnená z hľadiska zabezpečenia účinných nápravných opatrení pre poskytovateľa obsahu, ktorého obsah bol odstránený, resp. k obsahu ktorého bol znemožnený prístup, ako aj s cieľom zabezpečiť obnovenie tohto obsahu v podobe, v akej pôvodne existoval predtým, ako bol odstránený, a to v závislosti od výsledku postupu preskúmania. Povinnosť uchovať obsah na účely vyšetrovania a trestného stíhania je odôvodnená a nevyhnutná so zreteľom na prínos, ktorý by tento materiál mohol znamenať v záujme narušenia teroristickej činnosti, resp. jej predchádzania. V prípade, že spoločnosti odstránia určitý materiál, resp. znemožnenia prístup k nemu, najmä prostredníctvom vlastných proaktívnych opatrení, a neinformujú príslušný orgán, pretože sa domnievajú, že to nepatrí do rozsahu pôsobnosti článku 13 ods. 4 tohto nariadenia, sa môže stať, že orgány presadzovania práva nebudú mať vedomosť o existencii predmetného obsahu. Uchovanie obsahu na účely predchádzania teroristickým trestným činom a ich odhaľovania, vyšetrovania a stíhania je preto takisto odôvodnené. Na tieto účely sa požadované uchovávanie údajov obmedzuje len na údaje, pri ktorých je pravdepodobné, že súvisia s teroristickými trestnými činmi, a môžu preto prispieť k stíhaniu teroristických trestných činov alebo k predchádzaniu závažným hrozbám verejnej bezpečnosti.

(21)  Povinnosť uchovať obsah na účely konania v rámci správneho alebo súdneho preskúmania alebo prostriedku nápravy je nevyhnutná a opodstatnená z hľadiska zabezpečenia účinných nápravných opatrení pre poskytovateľa obsahu, ktorého obsah bol odstránený, resp. k obsahu ktorého bol znemožnený prístup, ako aj s cieľom zabezpečiť obnovenie tohto obsahu v podobe, v akej pôvodne existoval predtým, ako bol odstránený, a to v závislosti od výsledku postupu preskúmania. Povinnosť uchovať obsah na účely vyšetrovania a trestného stíhania je odôvodnená a nevyhnutná so zreteľom na prínos, ktorý by tento materiál mohol znamenať v záujme narušenia teroristickej činnosti, resp. jej predchádzania. V prípade, že spoločnosti prostredníctvom svojich osobitných opatrení odstraňujú materiál alebo znemožňujú prístup k nemu, mali by bezodkladne informovať príslušné orgány presadzovania práva. Uchovanie obsahu na účely predchádzania teroristickým trestným činom a ich odhaľovania, vyšetrovania a stíhania je takisto odôvodnené. Na tieto účely by sa teroristický obsah a súvisiace údaje mali uchovávať iba na určité obdobie, čo by orgánom presadzovania práva umožnilo kontrolovať obsah a rozhodnúť, či bude potrebný na tieto osobitné účely. Toto obdobie by nemalo presiahnuť šesť mesiacov. Na účely predchádzania teroristickým trestným činom a ich odhaľovania, vyšetrovania a stíhania sa požadované uchovávanie údajov obmedzuje len na údaje, pri ktorých je pravdepodobné, že súvisia s teroristickými trestnými činmi, a môžu preto prispieť k stíhaniu teroristických trestných činov alebo k predchádzaniu závažným hrozbám verejnej bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Aby sa zabezpečila proporcionalita, obdobie uchovávania by malo byť obmedzené na šesť mesiacov, aby poskytovatelia obsahu mali dostatočný čas na začatie procesu preskúmania a aby umožnili prístup orgánom presadzovania práva k relevantným údajom na účely vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov. Toto obdobie sa však na požiadanie orgánu vykonávajúceho preskúmanie môže predĺžiť o čas, ktorý je potrebný v prípade, že sa proces preskúmania po začatí neskončí do šiestich mesiacov. Toto obdobie by malo postačovať na to, aby orgány presadzovania práva mohli uchovať potrebné dôkazy v súvislosti s vyšetrovaniami a zároveň zabezpečiť rovnováhu s príslušnými základnými právami.

(22)  Aby sa zabezpečila proporcionalita, obdobie uchovávania by malo byť obmedzené na šesť mesiacov, aby poskytovatelia obsahu mali dostatočný čas na začatie procesu preskúmania alebo aby umožnili prístup orgánom presadzovania práva k relevantným údajom na účely vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov. Toto obdobie sa však na požiadanie orgánu vykonávajúceho preskúmanie môže predĺžiť o čas, ktorý je potrebný v prípade, že sa konanie v rámci preskúmania alebo prostriedku nápravy začne, ale

neskončí do šiestich mesiacov. Toto obdobie by malo tiež postačovať na to, aby orgány presadzovania práva mohli uchovať potrebný materiál v súvislosti s vyšetrovaniami a trestným stíhaním a zároveň zabezpečiť rovnováhu s príslušnými základnými právami.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Transparentnosť politík poskytovateľov hostingových služieb v súvislosti s teroristickým obsahom je nevyhnutná na posilnenie ich zodpovednosti voči ich používateľom a na posilnenie dôvery občanov v jednotný digitálny trh. Poskytovatelia hostingových služieb by mali uverejňovať výročné správy na účely transparentnosti obsahujúce užitočné informácie o opatreniach prijatých v súvislosti s odhaľovaním, identifikáciou a odstraňovaním teroristického obsahu.

(24)  Transparentnosť politík poskytovateľov hostingových služieb v súvislosti s teroristickým obsahom je nevyhnutná na posilnenie ich zodpovednosti voči ich používateľom a na posilnenie dôvery občanov v jednotný digitálny trh. Iba poskytovatelia hostiteľských služieb, ktorí podliehajú príkazom na odstránenie na tento rok, by mali byť povinní uverejňovať výročné správy na účely transparentnosti obsahujúce užitočné informácie o opatreniach prijatých v súvislosti s odhaľovaním, identifikáciou a odstraňovaním teroristického obsahu.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(24a)  Orgány s právomocou vydávať príkazy na odstránenie by mali uverejňovať aj správy o transparentnosti obsahujúce informácie o počte príkazov na odstránenie, počte zamietnutí, počte identifikovaných teroristických obsahov, ktoré viedli k vyšetrovaniu a stíhaniu teroristických trestných činov, a o počte prípadov, keď bol obsah nesprávne označený za teroristický.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Postupy podávania sťažností predstavujú nevyhnutnú záruku pred chybným odstránením obsahu chráneného v rámci slobody prejavu a práva na informácie. Poskytovatelia hostingových služieb by preto mali vytvoriť ľahko použiteľné mechanizmy podávania sťažností a mali by zabezpečiť, aby sa sťažnosti vybavovali bezodkladne a pri plnej transparentnosti voči poskytovateľom obsahu. Požiadavka, aby poskytovateľ hostingových služieb obnovil obsah, ak bol tento obsah odstránený omylom, nijak neovplyvňuje možnosť poskytovateľa hostingových služieb uplatniť svoje vlastné podmienky z iných dôvodov.

(25)  Postupy podávania sťažností predstavujú nevyhnutnú záruku pred chybným odstránením obsahu chráneného v rámci slobody prejavu a slobody prijímať a šíriť informácie a myšlienky v otvorenej a demokratickej spoločnosti. Poskytovatelia hostingových služieb by preto mali vytvoriť ľahko použiteľné mechanizmy podávania sťažností a mali by zabezpečiť, aby sa sťažnosti vybavovali bezodkladne a pri plnej transparentnosti voči poskytovateľom obsahu. Požiadavka, aby poskytovateľ hostingových služieb obnovil obsah, ak bol tento obsah odstránený omylom, nijak neovplyvňuje možnosť poskytovateľa hostingových služieb uplatniť svoje vlastné podmienky z iných dôvodov.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Účinná právna ochrana podľa článku 19 Zmluvy o EÚ a článku 47 Charty základných práv Európskej únie si vyžaduje, aby boli osoby schopné zistiť dôvody, na základe ktorých bol obsah, ktorý nahrali, odstránený, alebo na základe ktorých bol k nemu znemožnený prístup. Na tento účel by poskytovateľ hostingových služieb mal dať poskytovateľovi obsahu k dispozícii zmysluplné informácie, ktoré by umožňovali napadnúť príslušné rozhodnutie. Uvedené si však nevyhnutne nevyžaduje vydanie oznámenia poskytovateľovi obsahu. V závislosti od okolností môžu poskytovatelia hostingových služieb nahradiť obsah považovaný za teroristický správou, že tento obsah bol odstránený, resp. že prístup k tomu obsahu bol znemožnený v súlade s týmto nariadením. Na požiadanie by sa mali poskytnúť ďalšie informácie o dôvodoch, ako aj o možnostiach, ktoré má poskytovateľ obsahu, pokiaľ ide o napadnutie príslušného rozhodnutia. Ak príslušné orgány rozhodnú, že z dôvodov verejnej bezpečnosti, a to aj v kontexte vyšetrovania, sa považuje za nevhodné alebo kontraproduktívne, aby bol poskytovateľ obsahu priamo oboznámený s odstránením určitého obsahu, resp. so znemožnením prístupu k nemu, mali by o tom informovať poskytovateľa hostingových služieb.

(26)  Účinná právna ochrana podľa článku 19 Zmluvy o EÚ a článku 47 Charty základných práv Európskej únie si vyžaduje, aby boli osoby schopné zistiť dôvody, na základe ktorých bol obsah, ktorý nahrali, odstránený, alebo na základe ktorých bol k nemu znemožnený prístup. Na tento účel by poskytovateľ hostingových služieb mal dať poskytovateľovi obsahu k dispozícii zmysluplné informácie, ako sú dôvody odstránenia alebo znemožnenia prístupu a právny základ takéhoto opatrenia, ktoré by poskytovateľovi obsahu umožňovali napadnúť príslušné rozhodnutie. V závislosti od okolností môžu poskytovatelia hostingových služieb nahradiť obsah považovaný za teroristický správou, že tento obsah bol odstránený, resp. že prístup k tomuto obsahu bol znemožnený v súlade s týmto nariadením. Ak príslušné orgány rozhodnú, že z dôvodov verejnej bezpečnosti, a to aj v kontexte vyšetrovania, sa považuje za nevhodné alebo kontraproduktívne, aby bol poskytovateľ obsahu priamo oboznámený s odstránením určitého obsahu, resp. so znemožnením prístupu k nemu, mali by o tom informovať poskytovateľa hostingových služieb.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  S cieľom vyhnúť sa duplicite a možným zásahom do vyšetrovaní by sa príslušné orgány mali navzájom informovať, koordinovať a spolupracovať, a v príslušných prípadoch takisto aj s Europolom, pri vydávaní príkazov na odstránenie alebo zasielaní hlásení poskytovateľom hostingových služieb. Pokiaľ ide o vykonávanie ustanovení tohto nariadenia, Europol by mohol poskytovať podporu v súlade so svojim súčasným mandátom a existujúcim právnym rámcom.

(27)  S cieľom vyhnúť sa duplicite a možným zásahom do vyšetrovaní a minimalizovať náklady dotknutých poskytovateľov služieb by sa príslušné orgány mali navzájom informovať, koordinovať a spolupracovať, a v príslušných prípadoch takisto aj s Europolom, pri vydávaní príkazov na odstránenie poskytovateľom hostingových služieb. Pokiaľ ide o vykonávanie ustanovení tohto nariadenia, Europol by mohol poskytovať podporu v súlade so svojim súčasným mandátom a existujúcim právnym rámcom.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(27a)  Hlásenia Europolu predstavujú účinný a rýchly prostriedok na zabezpečenie toho, aby poskytovatelia hostingových služieb získali vedomosť o konkrétnom obsahu svojich služieb. Tento mechanizmus upozornenia poskytovateľov hostingových služieb na informácie, ktoré sa môžu považovať za teroristický obsah, aby ho poskytovateľ dobrovoľne posúdil z hľadiska zlučiteľnosti so svojimi vlastnými podmienkami, by mal popri príkazoch na odstránenie zostať k dispozícii. Je dôležité, aby poskytovatelia hostingových služieb zohľadnili a posúdili takéto hlásenia prednostne a poskytli rýchlu spätnú väzbu o prijatých opatreniach. Konečné rozhodnutie o tom, či odstrániť obsah, pretože nie je v súlade s ich podmienkami, je na poskytovateľoch hostingových služieb. Pokiaľ ide o vykonávanie tohto nariadenia, mandát Europolu stanovený v nariadení (EÚ) č. 2016/7941a sa nemení.

 

__________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53).

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  S cieľom zabezpečiť účinné a dostatočne koherentné vykonávanie proaktívnych opatrení by mali príslušné orgány v členských štátoch navzájom spolupracovať, pokiaľ ide o diskusie, ktoré vedú s poskytovateľmi hostingových služieb na tému určenia, vykonávania a posudzovania osobitných proaktívnych opatrení. Takáto spolupráca je takisto potrebná aj v súvislosti s prijímaním pravidiel upravujúcich sankcie, ako aj v súvislosti s uplatňovaním a presadzovaním týchto sankcií.

(28)  S cieľom zabezpečiť účinné a dostatočne koherentné vykonávanie opatrení poskytovateľmi hostingových služieb by mali príslušné orgány v členských štátoch navzájom spolupracovať, pokiaľ ide o diskusie, ktoré vedú s poskytovateľmi hostingových služieb na tému príkazov na odstránenie a určenia, vykonávania a posudzovania osobitných opatrení. Takáto spolupráca je takisto potrebná aj v súvislosti s prijímaním pravidiel upravujúcich sankcie, ako aj v súvislosti s uplatňovaním a presadzovaním týchto sankcií.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  Je nevyhnutné, aby bol príslušný orgán členského štátu, ktorý je zodpovedný za ukladanie týchto sankcií, v plnej miere informovaný o vydávaní príkazov na odstránenie a hláseniach, ako aj o následnej komunikácii medzi poskytovateľom hostingových služieb a dotknutým príslušným orgánom. Na tento účel by členské štáty mali zabezpečiť vhodné komunikačné kanály a mechanizmy, ktoré zaistia, aby sa príslušné informácie zdieľali včas.

(29)  Je nevyhnutné, aby bol príslušný orgán členského štátu, ktorý je zodpovedný za ukladanie týchto sankcií, v plnej miere informovaný o vydávaní príkazov na odstránenie, ako aj o následnej komunikácii medzi poskytovateľom hostingových služieb a dotknutými príslušnými orgánmi v iných členských štátoch. Na tento účel by členské štáty mali zabezpečiť vhodné a zabezpečené komunikačné kanály a mechanizmy, ktoré zaistia, aby sa príslušné informácie zdieľali včas.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  Poskytovatelia hostingových služieb aj členské štáty by mali zriadiť kontaktné miesta, aby sa uľahčilo rýchle vybavenie príkazov na odstránenie a hlásení. Na rozdiel od právneho zástupcu slúži takéto kontaktné miesto na prevádzkové účely. Kontaktné miesto poskytovateľa hostingových služieb by malo pozostávať z akéhokoľvek vyhradeného prostriedku, ktorý umožní elektronické predkladanie príkazov na odstránenie a hlásení, a z technických a personálnych prostriedkov, ktoré umožnia ich rýchle spracovanie. Kontaktné miesto poskytovateľa hostingových služieb sa nemusí nachádzať v Únii a poskytovateľ hostingových služieb môže určiť existujúce kontaktné miesto, pod podmienkou, že toto kontaktné miesto je schopné plniť funkcie stanovené v tomto nariadení. S cieľom zabezpečiť odstránenie teroristického obsahu, resp. znemožnenie prístupu k nemu, do jednej hodiny od doručenia príkazu na odstránenie by poskytovatelia hostingových služieb mali zabezpečiť, aby bolo toto kontaktné miesto dosiahnuteľné 24/7. Informácie o kontaktnom mieste by mali zahŕňať informácie o jazyku, v ktorom sa je možné na kontaktné miesto obrátiť. S cieľom uľahčiť komunikáciu medzi poskytovateľmi hostingových služieb a príslušnými orgánmi sa poskytovateľom hostingových služieb odporúča, aby umožnili komunikáciu v niektorom z úradných jazykov Únie, v ktorom sú k dispozícii ich podmienky.

(33)  Poskytovatelia hostingových služieb aj členské štáty by mali zriadiť kontaktné miesta, aby sa uľahčilo urýchlené vybavenie príkazov na odstránenie. Na rozdiel od právneho zástupcu slúži takéto kontaktné miesto na prevádzkové účely. Kontaktné miesto poskytovateľa hostingových služieb by malo pozostávať z akéhokoľvek vyhradeného prostriedku, ktorý umožní elektronické predkladanie príkazov na odstránenie, a z technických a personálnych prostriedkov, ktoré umožnia ich urýchlené spracovanie. Kontaktné miesto poskytovateľa hostingových služieb sa nemusí nachádzať v Únii a poskytovateľ hostingových služieb môže určiť existujúce kontaktné miesto, pod podmienkou, že toto kontaktné miesto je schopné plniť funkcie stanovené v tomto nariadení. S cieľom zabezpečiť odstránenie teroristického obsahu, resp. znemožnenie prístupu k nemu, do jednej hodiny od doručenia príkazu na odstránenie by poskytovatelia hostingových služieb mali zabezpečiť, aby bolo toto kontaktné miesto dosiahnuteľné 24/7. Informácie o kontaktnom mieste by mali zahŕňať informácie o jazyku, v ktorom sa je možné na kontaktné miesto obrátiť. S cieľom uľahčiť komunikáciu medzi poskytovateľmi hostingových služieb a príslušnými orgánmi sa poskytovateľom hostingových služieb odporúča, aby umožnili komunikáciu v niektorom z úradných jazykov Únie, v ktorom sú k dispozícii ich podmienky.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  Keďže neexistuje všeobecná požiadavka, aby poskytovatelia hostingových služieb zabezpečili fyzickú prítomnosť na území Únie, je potrebné zabezpečiť jednoznačnosť, pokiaľ ide o otázku, pod právomoc ktorého členského štátu príslušný poskytovateľ hostingových služieb, ktorý ponúka služby v rámci Únie, patrí. Vo všeobecnosti platí, že poskytovateľ hostingových služieb patrí do právomoci toho členského štátu, v ktorom má svoje hlavné miesto podnikateľskej činnosti alebo v ktorom určil svojho právneho zástupcu. Ak však príkaz na odstránenie vydá iný členský štát, jeho orgány by mali mať možnosť presadzovať svoje príkazy prostredníctvom donucovacích opatrení nerepresívnej povahy, ako sú napr. peňažné sankcie. Pokiaľ ide o poskytovateľa hostingových služieb, ktorý nemá v Únii žiadnu prevádzkareň a neurčil právneho zástupcu, možnosť uložiť sankcie by mal mať každý členský štát, pod podmienkou dodržania zásady ne bis in idem.

(34)  Keďže neexistuje všeobecná požiadavka, aby poskytovatelia hostingových služieb zabezpečili fyzickú prítomnosť na území Únie, je potrebné zabezpečiť jednoznačnosť, pokiaľ ide o otázku, pod právomoc ktorého členského štátu príslušný poskytovateľ hostingových služieb, ktorý ponúka služby v rámci Únie, patrí. Vo všeobecnosti platí, že poskytovateľ hostingových služieb patrí do právomoci toho členského štátu, v ktorom má svoje hlavné miesto podnikateľskej činnosti alebo v ktorom určil svojho právneho zástupcu. Pokiaľ ide o poskytovateľa hostingových služieb, ktorý nemá v Únii žiadnu prevádzkareň a neurčil právneho zástupcu, možnosť uložiť sankcie by mal mať každý členský štát, pod podmienkou dodržania zásady ne bis in idem.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  Tí poskytovatelia hostingových služieb, ktorí nie sú usadení v Únii, by mali písomne určiť právneho zástupcu s cieľom zabezpečiť dodržiavanie a presadzovanie povinností podľa tohto nariadenia.

(35)  Tí poskytovatelia hostingových služieb, ktorí nie sú usadení v Únii, by mali písomne určiť právneho zástupcu s cieľom zabezpečiť dodržiavanie a presadzovanie povinností podľa tohto nariadenia. Poskytovatelia hostingových služieb môžu využiť existujúceho právneho zástupcu za predpokladu, že tento právny zástupca je schopný plniť úlohy stanovené v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  Členské štáty by mali určiť príslušné orgány na účely tohto nariadenia. Požiadavka určiť príslušné orgány si nevyhnutne nevyžaduje zriadenie nových orgánov – úlohami stanovenými v tomto nariadení môžu byť poverené aj už existujúce orgány. V tomto nariadení sa vyžaduje určenie orgánov zodpovedných za vydávanie príkazov na odstránenie, hlásení a za dohľad nad proaktívnymi opatreniami a ukladanie sankcií. Je na rozhodnutí členských štátov, koľko orgánov poveria plnením týchto úloh.

(37)  Na účely tohto nariadenia by členské štáty mali určiť jeden súdny alebo funkčne nezávislý správny orgán. Táto požiadavka si nevyžaduje zriadenie nového orgánu – úlohami stanovenými v tomto nariadení môže byť poverený aj už existujúci orgán. V tomto nariadení sa vyžaduje určenie orgánu zodpovedného za vydávanie príkazov na odstránenie, a za dohľad nad osobitnými opatreniami a ukladanie sankcií. Členské štáty by mali Komisii oznámiť príslušný orgán určený podľa tohto nariadenia a Komisia by mala publikovať online dokument o príslušnom orgáne v každom členskom štáte. Online register by mal byť ľahko prístupný s cieľom uľahčiť poskytovateľom hostingových služieb rýchle overenie autenticity príkazov na odstránenie.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(38)  Sankcie sú potrebné na zabezpečenie účinného vykonávania povinností podľa tohto nariadenia zo strany poskytovateľov hostingových služieb. Členské štáty by mali prijať pravidlá upravujúce sankcie, a v prípade potreby aj usmernenia o ukladaní týchto sankcií. Osobitne prísne sankcie by sa mali ukladať, ak poskytovateľ hostingových služieb systematicky neodstraňuje teroristický obsah, resp. k nemu systematicky neznemožňuje prístup, do jednej hodiny od prijatia príkazu na odstránenie. Nezabezpečenie súladu v jednotlivých prípadoch by sa mohlo sankcionovať, avšak za súčasného dodržania zásady ne bis in idem a zásady proporcionality, ako aj za zabezpečenia toho, aby tieto sankcie zohľadňovali systematické zlyhanie. S cieľom zabezpečiť právnu istotu by sa v tomto nariadení malo stanoviť, v akom rozsahu môžu príslušné povinnosti podliehať sankciám. Sankcie za nedodržiavanie článku 6 by sa mali prijať len v súvislosti so záväzkami vyplývajúcimi zo žiadosti o správu podľa článku 6 ods. 2 alebo s rozhodnutím, ktorým sa ukladajú dodatočné proaktívne opatrenia podľa článku 6 ods. 4. Pri určovaní toho, či by sa mali uložiť finančné sankcie, by sa mali náležite zohľadniť finančné zdroje poskytovateľa. Členské štáty zabezpečia, aby sankcie nepodporovali odstránenie obsahu, ktorý nie je teroristický.

(38)  Sankcie sú potrebné na zabezpečenie účinného vykonávania povinností podľa tohto nariadenia zo strany poskytovateľov hostingových služieb. Členské štáty by mali prijať pravidlá upravujúce sankcie, a v prípade potreby aj usmernenia o ukladaní týchto sankcií. Sankcie by sa mali ukladať v prípade, že poskytovatelia hostingových služieb systematicky a opakovane nedodržiavajú svoje povinnosti podľa tohto nariadenia. Sankcie za nedodržiavanie článku 6 by sa mali prijať len v súvislosti so záväzkami vyplývajúcimi zo žiadosti o vykonanie dodatočných osobitných opatrení podľa článku 6 ods. 4. Pri určovaní toho, či by sa mali uložiť finančné sankcie, by sa mali náležite zohľadniť finančné zdroje poskytovateľa. Príslušný orgán by mal navyše zohľadniť, či je poskytovateľ hostingových služieb startup alebo malý a stredný podnik a mal by v každom jednotlivom prípade určiť, či mohol primerane dodržať vydaný príkaz. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sankcie nepodporovali odstránenie obsahu, ktorý nie je teroristický.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(41)  Členské štáty by mali zhromažďovať informácie o vykonávaní právnych predpisov. Na účely hodnotenia právnych predpisov by sa mal vypracovať podrobný program monitorovania výstupov, výsledkov a vplyvov tohto nariadenia.

(41)  Členské štáty by mali zhromažďovať informácie o vykonávaní právnych predpisov vrátane informácií o počte prípadov úspešného odhalenia, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov v dôsledku tohto nariadenia. Na účely hodnotenia právnych predpisov by sa mal vypracovať podrobný program monitorovania výstupov, výsledkov a vplyvov tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(42)  Na základe zistení a záverov v správe o vykonávaní a výsledku monitorovania by Komisia mala vykonať hodnotenie tohto nariadenia najskôr tri roky po nadobudnutí jeho účinnosti. Hodnotenie by malo vychádzať z piatich kritérií efektívnosti, účinnosti, relevantnosti, súdržnosti a pridanej hodnoty EÚ. V rámci tohto hodnotenia sa posúdi fungovanie rôznych operačných a technických opatrení stanovených v tomto nariadení vrátane účinnosti opatrení na posilnenie odhaľovania, identifikácie a odstraňovania teroristického obsahu, účinnosti ochranných mechanizmov, ako aj vplyvov na potenciálne dotknuté práva a záujmy tretích strán vrátane preskúmania požiadavky informovať poskytovateľov obsahu.

(42)  Na základe zistení a záverov v správe o vykonávaní a výsledku monitorovania by Komisia mala vykonať hodnotenie tohto nariadenia jeden rok po nadobudnutí jeho účinnosti. Hodnotenie by malo vychádzať z piatich kritérií účinnosti, nevyhnutnosti, primeranosti, relevantnosti, súdržnosti a pridanej hodnoty EÚ. V rámci tohto hodnotenia sa posúdi fungovanie rôznych operačných a technických opatrení stanovených v tomto nariadení vrátane účinnosti opatrení na posilnenie odhaľovania, identifikácie a odstraňovania teroristického obsahu, účinnosti ochranných mechanizmov, ako aj vplyvov na potenciálne dotknuté základné práva vrátane slobody prejavu a slobody prijímať a šíriť informácie, slobody a pluralizmu médií, slobody podnikania, práva na súkromie a práva na ochranu osobných údajov. Komisia by mala tiež posúdiť vplyv na potenciálne dotknuté záujmy tretích strán vrátane preskúmania požiadavky informovať poskytovateľov obsahu.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V tomto nariadení sa stanovujú jednotné pravidlá na predchádzanie zneužívaniu hostingových služieb na šírenie teroristického obsahu online. Stanovujú sa v ňom najmä:

1.  V tomto nariadení sa stanovujú cielené jednotné pravidlá na riešenie problému zneužívania hostingových služieb na verejné šírenie teroristického obsahu online. Stanovujú sa v ňom najmä:

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  pravidlá týkajúce sa povinnej starostlivosti, ktoré majú uplatňovať poskytovatelia hostingových služieb s cieľom zabrániť šíreniu teroristického obsahu prostredníctvom ich služieb a v prípade potreby zabezpečiť jeho rýchle odstránenie;

a)  pravidlá týkajúce sa opodstatnenej a primeranej povinnej starostlivosti, ktoré majú uplatňovať poskytovatelia hostingových služieb s cieľom riešiť problém verejného šírenia teroristického obsahu prostredníctvom ich služieb a v prípade potreby zabezpečiť jeho rýchle odstránenie;

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  súbor opatrení, ktoré majú členské štáty zaviesť s cieľom identifikovať teroristický obsah, umožniť jeho rýchle odstránenie zo strany poskytovateľov hostingových služieb a uľahčiť spoluprácu s príslušnými orgánmi v iných členských štátoch, poskytovateľmi hostingových služieb a v prípade potreby príslušnými orgánmi Únie.

b)  súbor opatrení, ktoré majú členské štáty zaviesť s cieľom identifikovať teroristický obsah, umožniť jeho rýchle odstránenie zo strany poskytovateľov hostingových služieb v súlade s právom Únie, ktorým sa stanovujú vhodné záruky pre slobodu prejavu a slobodu prijímať a šíriť informácie a myšlienky v otvorenej a demokratickej spoločnosti, a uľahčiť spoluprácu s príslušnými orgánmi v iných členských štátoch, poskytovateľmi hostingových služieb a v prípade potreby príslušnými orgánmi Únie.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Toto nariadenie sa uplatňuje na poskytovateľov hostingových služieb, ktorí ponúkajú služby v Únii, bez ohľadu na ich hlavné miesto podnikateľskej činnosti.

2.  Toto nariadenie sa uplatňuje na poskytovateľov hostingových služieb, ktorí ponúkajú verejnosti služby v Únii, bez ohľadu na ich hlavné miesto podnikateľskej činnosti.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Toto nariadenie sa neuplatňuje na obsah, ktorý je šírený na vzdelávacie, umelecké, novinárske alebo výskumné účely, alebo na účely zvýšenia informovanosti o teroristickej činnosti, ani na obsah, ktorý je vyjadrením polemických alebo kontroverzných názorov v priebehu verejnej diskusie.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Toto nariadenie nemá za následok zmenu povinnosti rešpektovať práva, slobody a zásady uvedené v článku 6 Zmluvy o Európskej únii a uplatňuje sa bez toho, aby boli dotknuté základné zásady v práve Únie a vo vnútroštátnych právnych predpisoch týkajúce sa slobody prejavu, slobody tlače a slobody a plurality médií.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2c.  Týmto nariadením nie je dotknutá smernica 2000/31/ES.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1)  „služby informačnej spoločnosti“ sú služby uvedené v článku 2 písm. a) smernice 2000/31/ES.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  „poskytovateľ hostingových služieb“ je poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti, ktoré pozostávajú z uchovávania informácií poskytnutých poskytovateľom obsahu a na jeho žiadosť a zo sprístupňovania uchovávaných informácií tretím stranám;

(1)  „poskytovateľ hostingových služieb“ je poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti, ktoré pozostávajú z uchovávania informácií poskytnutých poskytovateľom obsahu a na jeho žiadosť a zo sprístupňovania uchovávaných informácií verejnosti. Vzťahuje sa to len na služby poskytované verejnosti na aplikačnej úrovni. Poskytovatelia služieb cloudovej infraštruktúry a poskytovatelia cloudových služieb sa nepovažujú za poskytovateľov hostingových služieb. Neuplatňuje sa ani na elektronické komunikačné služby vymedzené v smernici (EÚ) 2018/1972;

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  „poskytovateľ obsahu“ je používateľ, ktorý poskytol informácie, ktoré na jeho žiadosť uchováva, resp. uchoval, poskytovateľ hostingových služieb;

(2)  „poskytovateľ obsahu“ je používateľ, ktorý poskytol informácie, ktoré na jeho žiadosť uchováva, resp. uchoval, a sprístupnil verejnosti poskytovateľ hostingových služieb;

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  „teroristické trestné činy“ sú trestné činy vymedzené v článku 3 ods. 1 smernice (EÚ) 2017/541;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  „teroristický obsah“ je jedna alebo viacero z týchto informácií:

(5)  „teroristický obsah“ je jeden alebo viacero z týchto materiálov:

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  podnecovanie na spáchanie teroristických trestných činov, resp. ich obhajovanie, a to aj ich glorifikáciou, v dôsledku ktorého vzniká nebezpečenstvo spáchania týchto činov;

a)  podnecovanie na spáchanie jedného z trestných činov uvedených v článku 3 ods. 1 písm. a) až i) smernice (EÚ) 2017/541, ak takéto konanie, či už priamo alebo nepriamo, napríklad glorifikáciou teroristických činov, obhajuje páchanie teroristických trestných činov, a tým spôsobuje nebezpečenstvo úmyselného spáchania jedného alebo viacerých takýchto trestných činov;

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podpora prispievania k teroristickým trestným činom;

b)  navádzanie inej osoby alebo skupiny osôb, aby spáchala jeden z trestných činov uvedených v článku 3 ods. 1 písm. a) až i) alebo smernice (EÚ) 2017/541, alebo aby prispela k spáchaniu takéhoto činu, a tým spôsobovanie nebezpečenstva úmyselného spáchania jedného alebo viacerých takýchto trestných činov;

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  podpora činností teroristickej skupiny, a to najmä podporovaním účasti na teroristickej skupine alebo jej podporou v zmysle článku 2 ods. 3 smernice (EÚ) 2017/541;

c)  navádzanie inej osoby alebo skupiny osôb, aby sa zúčastnili na činnostiach teroristickej skupiny, a to aj poskytovaním informácií alebo materiálnych zdrojov, alebo financovaním jej činností akýmkoľvek spôsobom v zmysle článku 4 smernice 2017/541/EÚ, a tým spôsobovanie nebezpečenstva úmyselného spáchania jedného alebo viacerých takýchto trestných činov;

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  usmerňovanie v oblasti metód alebo techník na účely páchania teroristických trestných činov;

d)  poskytovanie návodu na výrobu alebo použitie výbušnín, strelných zbraní alebo iných zbraní, alebo škodlivých alebo nebezpečných látok, alebo iných osobitných metód alebo techník na účely spáchania niektorého z teroristických trestných činov uvedených v článku 3 ods. 1 písm. a) až i) smernice (EÚ) 2017/541 alebo prispenia k ich spáchaniu;

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  podnecovanie na spáchanie jedného z trestných činov uvedených v článku 3 ods. 1 písm. a) až i) smernice (EÚ) 2017/541, ak takéto konanie, či už priamo alebo nepriamo, napríklad glorifikáciou teroristických činov , obhajuje páchanie teroristických trestných činov, a tým spôsobuje nebezpečenstvo úmyselného spáchania jedného alebo viacerých takýchto trestných činov;

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  „šírenie teroristického obsahu“ je sprístupnenie teroristického obsahu tretím stranám prostredníctvom služieb poskytovateľov hostingových služieb;

(6)  „šírenie teroristického obsahu“ je sprístupnenie teroristického obsahu verejnosti prostredníctvom služieb poskytovateľov hostingových služieb;

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  „hlásenie“ je oznámenie vydané príslušným orgánom alebo prípadne príslušným subjektom Únie poskytovateľovi hostingových služieb o informáciách, ktoré možno považovať za teroristický obsah, aby poskytovateľ mohol dobrovoľne posúdiť ich zlučiteľnosť so svojimi vlastnými podmienkami zameranými na predchádzanie šíreniu teroristického obsahu;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 9 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  „príslušný orgán“ je jeden určený súdny orgán alebo funkčne nezávislý administratívny orgán v členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Poskytovatelia hostingových služieb prijmú vhodné, zmysluplné a primerané opatrenia v súlade s týmto nariadením proti šíreniu teroristického obsahu a na ochranu používateľov pred teroristickým obsahom. V tejto súvislosti musia konať dôsledne, primerane a nediskriminačne a s náležitým ohľadom na základné práva používateľov, pričom zohľadnia základný význam slobody prejavu a práva na informácie v otvorenej a demokratickej spoločnosti.

1.  Poskytovatelia hostingových služieb konajú v súlade s týmto nariadením s cieľom chrániť používateľov pred teroristickým obsahom. Robia tak dôsledne, primerane a nediskriminačne a s náležitým ohľadom na základné práva používateľov za každých okolností, pričom zohľadňujú základný význam slobody prejavu a slobody prijímať prijímať a šíriť informácie a myšlienky v otvorenej a demokratickej spoločnosti a s cieľom zabrániť odstráneniu obsahu, ktorý nie je teroristický.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Táto povinná starostlivosť by nemali znamenať všeobecnú povinnosť poskytovateľov hostingových služieb monitorovať informácie, ktoré uchovávajú, ani všeobecnú povinnosť aktívne zisťovať skutočnosti alebo okolnosti, ktoré by naznačovali, že ide o nezákonnú činnosť.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Poskytovatelia hostingových služieb zahrnú do svojich podmienok ustanovenia na predchádzanie šíreniu teroristického obsahu, a tieto podmienky uplatnia.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Ak sa poskytovatelia hostingových služieb dozvedia o teroristickom obsahu alebo si uvedomia jeho existenciu vo svojich službách, informujú o takomto obsahu príslušné orgány a urýchlene ho odstránia.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Poskytovatelia hostingových služieb, ktorí spĺňajú kritériá vymedzenia pojmu „poskytovatelia platforiem na zdieľanie videí“ podľa smernice (EÚ) 2018/1808, prijmú vhodné opatrenia na riešenie problému šírenia teroristického obsahu v súlade s článkom 28b ods. 1 písm. c) a ods. 3 smernice (EÚ) 2018/1808.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príslušný orgán má právomoc vydať rozhodnutie, ktorým sa od poskytovateľa hostingových služieb vyžaduje, aby odstránil teroristický obsah alebo znemožnil prístup k nemu.

1.  Príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa nachádza hlavné miesto podnikateľskej činnosti poskytovateľa hostingových služieb má právomoc vydať príkaz na odstránenie, ktorým sa od poskytovateľa hostingových služieb vyžaduje, aby odstránil teroristický obsah alebo znemožnil prístup k nemu vo všetkých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Príslušný orgán členského štátu, v ktorom poskytovateľ hostingových služieb nemá svoje hlavné miesto podnikateľskej činnosti alebo nemá právneho zástupcu, môže požiadať o znemožnenie prístupu k teroristickému obsahu a presadzovať túto žiadosť na svojom vlastnom území.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Ak dotknutý príslušný orgán predtým nedal poskytovateľovi hostingových služieb príkaz na odstránenie, kontaktuje poskytovateľa hostingových služieb, pričom mu poskytne informácie o postupoch a uplatniteľných lehotách, a to najmenej 12 hodín pred vydaním príkazu na odstránenie.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Poskytovatelia hostingových služieb odstránia teroristický obsah alebo znemožnia prístup k nemu do jednej hodiny od prijatia príkazu na odstránenie.

2.  Poskytovatelia hostingových služieb odstránia teroristický obsah alebo znemožnia prístup k nemu čo najskôr a do jednej hodiny od prijatia príkazu na odstránenie.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  identifikáciu príslušného orgánu, ktorý vydal príkaz na odstránenie, a autentifikáciu príkazu na odstránenie príslušným orgánom;

a)  identifikáciu príslušného orgánu, ktorý vydal príkaz na odstránenie, pomocou elektronického podpisu a autentifikáciu príkazu na odstránenie príslušným orgánom;

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  odôvodnenie, v ktorom sa vysvetľuje, prečo sa obsah považuje za teroristický, a to prinajmenšom vo forme odkazu na kategórie teroristického obsahu uvedené v článku 2 ods. 5;

b)  podrobné odôvodnenie, v ktorom sa vysvetľuje, prečo sa obsah považuje za teroristický, a konkrétny odkaz na kategórie teroristického obsahu uvedené v článku 2 ods. 5;

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  jednotný lokátor zdrojov (ďalej len „URL“) a v prípade potreby aj ďalšie informácie umožňujúce identifikáciu uvedeného obsahu;

c)  presný jednotný lokátor zdrojov (ďalej len „URL“) a v prípade potreby aj ďalšie informácie umožňujúce identifikáciu uvedeného obsahu;

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  informácie o prostriedkoch nápravy, ktoré má k dispozícii poskytovateľ hostingových služieb a ktoré má k dispozícii poskytovateľ obsahu;

f)  ľahko zrozumiteľné informácie o prostriedkoch nápravy, ktoré má k dispozícii poskytovateľ hostingových služieb a ktoré má k dispozícii poskytovateľ obsahu, vrátane prostriedku nápravy príslušným orgánom, ako aj možnosti obrátiť sa na súd, ako aj lehoty na podanie odvolania;

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  v príslušných prípadoch aj rozhodnutie o nezverejnení informácie o odstránení teroristického obsahu alebo o znemožnení prístupu k nemu podľa článku 11.

g)  v prípadoch, keď je to nevyhnutné a primerané, aj rozhodnutie o nezverejnení informácie o odstránení teroristického obsahu alebo o znemožnení prístupu k nemu podľa článku 11;

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Na žiadosť poskytovateľa hostingových služieb alebo poskytovateľa obsahu poskytne príslušný orgán podrobné odôvodnenie, a to bez toho, aby bola dotknutá povinnosť poskytovateľa hostingových služieb splniť príkaz na odstránenie v lehote stanovenej v odseku 2.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Príslušné orgány adresujú príkazy na odstránenie hlavnému miestu podnikateľskej činnosti poskytovateľa hostingových služieb, resp. právnemu zástupcovi určenému poskytovateľom hostingových služieb podľa článku 16, a postúpia ich kontaktnému miestu uvedenému v článku 14 ods. 1. Tieto príkazy sa zasielajú elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú vyhotovenie písomného záznamu za podmienok umožňujúcich autentifikáciu odosielateľa, ako aj presného dátumu a času odoslania a prijatia príkazu.

5.  Príslušný orgán adresuje príkazy na odstránenie hlavnému miestu podnikateľskej činnosti poskytovateľa hostingových služieb, resp. právnemu zástupcovi určenému poskytovateľom hostingových služieb podľa článku 16, a postúpi ich kontaktnému miestu uvedenému v článku 14 ods. 1. Tieto príkazy sa zasielajú elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú vyhotovenie písomného záznamu za podmienok umožňujúcich autentifikáciu odosielateľa, ako aj presného dátumu a času odoslania a prijatia príkazu.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Poskytovatelia hostingových služieb potvrdia prijatie a bez zbytočného odkladu informujú príslušný orgán o odstránení teroristického obsahu alebo o znemožnení prístupu k nemu, pričom uvedú najmä čas, kedy sa tak stalo, a to prostredníctvom vzoru uvedeného v prílohe II.

6.  Poskytovatelia hostingových služieb bez zbytočného odkladu informujú príslušný orgán o odstránení teroristického obsahu alebo o znemožnení prístupu k nemu, pričom uvedú najmä čas, kedy sa tak stalo, a to prostredníctvom vzoru uvedeného v prílohe II.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Ak poskytovateľ hostingových služieb nemôže splniť príkaz na odstránenie z dôvodu vyššej moci alebo faktickej nemožnosti vykonať ho, ktorú poskytovateľovi hostingových služieb nemožno pripísať na zodpovednosť, bez zbytočného odkladu informuje príslušný orgán a vysvetlí dôvody, pričom použije vzor stanovený v prílohe III. Lehota uvedená v odseku 2 sa začne uplatňovať, hneď ako pominú uvedené dôvody.

7.  Ak poskytovateľ hostingových služieb nemôže splniť príkaz na odstránenie z dôvodu vyššej moci alebo faktickej nemožnosti vykonať ho, ktorú poskytovateľovi hostingových služieb nemožno pripísať na zodpovednosť, a to aj z technických alebo prevádzkových dôvodov, bez zbytočného odkladu informuje príslušný orgán a vysvetlí dôvody, pričom použije vzor stanovený v prílohe III. Lehota uvedená v odseku 2 sa začne uplatňovať hneď, ako pominú uvedené dôvody.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Ak poskytovateľ hostingových služieb nemôže splniť príkaz na odstránenie, pretože príkaz na odstránenie obsahuje zjavné chyby alebo neobsahuje dostatočné informácie na vykonanie tohto príkazu, bez zbytočného odkladu informuje príslušný orgán a požiada o ozrejmenie, pričom použije vzor stanovený v prílohe III. Lehota uvedená v odseku 2 sa začne uplatňovať, hneď ako sa poskytne ozrejmenie.

8.  Poskytovateľ hostingových služieb môže odmietnuť vykonať príkaz na odstránenie, ak príkaz na odstránenie obsahuje zjavné chyby alebo neobsahuje dostatočné informácie. Bez zbytočného odkladu informuje príslušný orgán a požiada o potrebné objasnenie, pričom použije vzor uvedený v prílohe III. Lehota uvedená v odseku 2 sa začne uplatňovať hneď, ako sa poskytne objasnenie. .

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  Po tom, ako sa príkaz na odstránenie stane konečným, príslušný orgán, ktorý ho vydal, informuje príslušný orgán dohľadu nad vykonávaním proaktívnych opatrení uvedený v článku 17 ods. 1 písm. c). Rozhodnutie o odstránení sa stane konečným, ak nebolo podané odvolanie v lehote podľa platného vnútroštátneho práva, resp. keď bolo toto rozhodnutie po odvolaní potvrdené.

9.  Po tom, ako sa príkaz na odstránenie stane konečným, príslušný orgán, ktorý ho vydal, informuje príslušný orgán dohľadu nad vykonávaním osobitných opatrení uvedených v článku 17 ods. 1 písm. c). Príkaz na odstránenie sa stane konečným, ak nebolo podané odvolanie v lehote podľa platného vnútroštátneho práva, resp. keď bol tento príkaz po odvolaní potvrdený.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 4a

 

Konzultačný postup pri vydávaní príkazov na odstránenie

 

1. Príslušný orgán, ktorý vydá príkaz na odstránenie podľa článku 4 ods. 1a, predloží kópiu príkazu na odstránenie príslušnému orgánu uvedenému v článku 17 ods. 1 písm. a) členského štátu, v ktorom sa nachádza hlavné miesto podnikateľskej činnosti poskytovateľa hostingových služieb, vtedy, keď tento príkaz zasiela poskytovateľovi hostingových služieb v súlade s článkom 4 ods. 5.

 

2. V prípade, že má príslušný orgán v členskom štáte, v ktorom má poskytovateľ hostingových služieb hlavné miesto podnikateľskej činnosti, dôvodné podozrenie, že príkaz na odstránenie môže ovplyvňovať základné záujmy tohto členského štátu, informuje vydávajúci príslušný orgán. Vydávajúci orgán zohľadní tieto okolnosti a v prípade potreby príkaz na odstránenie zruší alebo prispôsobí.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 4 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 4b

 

Postup spolupráce pri vydávaní dodatočného príkazu na odstránenie

 

1. Ak príslušný orgán vydal príkaz na odstránenie podľa článku 4 ods. 1a, tento orgán môže skontaktovať príslušný orgán členského štátu, v ktorom má poskytovateľ hostingových služieb hlavné miesto podnikateľskej činnosti, s cieľom požiadať príslušný orgán členského štátu, aby vydal príkaz na odstránenie podľa článku 4 ods. 1.

 

2. Príslušný orgán v členskom štáte, v ktorom sa nachádza hlavné miesto podnikateľskej činnosti poskytovateľa hostingových služieb, buď vydá príkaz na odstránenie, alebo odmietne vydať príkaz čo najskôr, najneskôr však do jednej hodiny po tom, čo bol kontaktovaný podľa odseku 1, a informuje o svojom rozhodnutí príslušný orgán, ktorý vydal prvý príkaz.

 

3. V prípadoch, keď príslušný orgán v členskom štáte hlavného miesta podnikateľskej činnosti potrebuje viac ako jednu hodinu na vypracovanie vlastného posúdenia obsahu, zašle príslušnému poskytovateľovi hostingových služieb žiadosť, aby dočasne znemožnil prístup k obsahu až do 24 hodín, pričom príslušný orgán počas tohto obdobia vykoná posúdenie a zašle príkaz na odstránenie alebo stiahne žiadosť o znemožnenie prístupu.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 5

vypúšťa sa

Postúpenia

 

1.  Príslušný orgán alebo príslušný subjekt Únie môže zaslať poskytovateľovi hostingových služieb hlásenie.

 

2.  Poskytovatelia hostingových služieb zavedú prevádzkové a technické opatrenia na uľahčenie rýchleho posúdenia obsahu, ktorý zaslali príslušné orgány, resp. v príslušných prípadoch príslušné subjekty Únie na účely dobrovoľného zváženia tohto obsahu.

 

3.  Hlásenia musia byť adresované hlavnému miestu podnikateľskej činnosti poskytovateľa hostingových služieb, resp. právnemu zástupcovi určenému poskytovateľom hostingových služieb podľa článku 16 a postúpia sa kontaktnému miestu uvedenému v článku 14 ods. 1. Tieto hlásenia sa musia zasielať elektronickými prostriedkami.

 

4.  Hlásenie musí obsahovať dostatočne podrobné informácie vrátane dôvodov, prečo sa určitý obsah považuje za teroristický, URL a v prípade potreby aj ďalšie informácie umožňujúce identifikáciu uvedeného teroristického obsahu.

 

5.  Poskytovateľ hostingových služieb prednostne posúdi obsah uvedený v hlásení v kontexte svojich podmienok a rozhodne, či tento obsah odstráni alebo znemožní prístup k nemu.

 

6.  Poskytovateľ hostingových služieb urýchlene informuje príslušný orgán alebo príslušný subjekt Únie o výsledku posúdenia a čase prijatia akéhokoľvek opatrenia na základe tohto hlásenia.

 

7.  Ak sa poskytovateľ hostingových služieb domnieva, že hlásenie neobsahuje dostatok informácií na posúdenie uvedeného obsahu, bezodkladne o tom informuje príslušné orgány alebo príslušný subjekt Únie, pričom uvedie, aké ďalšie informácie alebo vysvetlenia sú potrebné.

 

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 6 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Proaktívne opatrenia

Osobitné opatrenia

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Poskytovatelia hostingových služieb v prípade potreby prijmú proaktívne opatrenia na ochranu svojich služieb pred šírením teroristického obsahu. Opatrenia musia byť účinné a primerané, pričom musia zohľadňovať riziko a úroveň vystavenia teroristickému obsahu, základné práva používateľov a zásadný význam slobody prejavu a práva na informácie v otvorenej a demokratickej spoločnosti.

1.  Bez toho, aby bola dotknutá smernica (EÚ) 2018/1808 a smernica 2000/31/ES, poskytovatelia hostingových služieb môžu prijať osobitné opatrenia na ochranu svojich služieb pred verejným šírením teroristického obsahu. Opatrenia musia byť účinné, cielené a primerané a musia venovať osobitnú pozornosť riziku a úrovni vystavenia teroristickému obsahu, základným právam používateľov a zásadnému významu práva na slobodu prejavu a na slobodu prijímať a šíriť informácie a myšlienky v otvorenej a demokratickej spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak bol príslušný orgán uvedený v článku 17 ods. 1 písm. c) informovaný podľa článku 4 ods. 9, požiada poskytovateľa hostingových služieb, aby do troch mesiacov od prijatia žiadosti a potom aspoň raz ročne predložil správu o konkrétnych proaktívnych opatreniach, ktoré prijal, a to aj pomocou automatizovaných nástrojov, s cieľom:

vypúšťa sa

a)  zabrániť opätovnému nahratiu obsahu, ktorý bol predtým odstránený, resp. ku ktorému bol znemožnený prístup, pretože sa považuje za teroristický obsah;

 

b)  odhaliť, identifikovať a promptne odstrániť alebo znemožniť prístup k teroristickému obsahu.

 

Takáto žiadosť sa zašle hlavnému miestu podnikateľskej činnosti poskytovateľa hostingových služieb, resp. právnemu zástupcovi určenému poskytovateľom hostingových služieb.

 

Správy budú obsahovať všetky relevantné informácie, ktoré príslušnému orgánu uvedenému v článku 17 ods. 1 písm. c) umožnia posúdiť, či sú proaktívne opatrenia účinné a primerané, vrátane hodnotenia fungovania všetkých používaných automatizovaných nástrojov, ako aj použitých mechanizmov manuálneho dohľadu a overovania.

 

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak sa príslušný orgán uvedený v článku 17 ods. 1 písm. c) domnieva, že proaktívne opatrenia prijaté a oznámené podľa odseku 2 sú nedostatočné na zmiernenie a riadenie rizika a úrovne vystavenia sa teroristickému obsahu, môže poskytovateľa hostingových služieb požiadať, aby prijal ďalšie osobitné dodatočné proaktívne opatrenia. Na tento účel poskytovateľ hostingových služieb spolupracuje s príslušným orgánom uvedeným v článku 17 ods. 1 písm. c) s cieľom určiť konkrétne opatrenia, ktoré má poskytovateľ hostingových služieb zaviesť, pričom sa stanovia kľúčové ciele a kritériá, ako aj harmonogramy ich implementácie.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak do troch mesiacov od žiadosti podľa odseku 3 nemožno dospieť k žiadnej dohode, príslušný orgán uvedený v článku 17 ods. 1 písm. c) môže vydať rozhodnutie o uložení osobitných dodatočných nevyhnutných a primeraných proaktívnych opatrení. V rozhodnutí sa zohľadnia najmä ekonomické možnosti poskytovateľa hostingových služieb a účinok takýchto opatrení na základné práva používateľov, ako aj zásadný význam slobody prejavu a práva na informácie. Takéto rozhodnutie sa zašle hlavnému miestu podnikateľskej činnosti poskytovateľa hostingových služieb, resp. právnemu zástupcovi určenému poskytovateľom hostingových služieb. Poskytovateľ hostingových služieb pravidelne informuje príslušný orgán uvedený v článku 17 ods. 1 písm. c) o vykonávaní týchto opatrení.

4.  Po tom, ako príslušný orgán uvedený v článku 17 ods. 1 písm. c) zistí, že poskytovateľ hostiteľských služieb dostal značný počet príkazov na odstránenie, môže zaslať žiadosť o potrebné, primerané a účinné dodatočné osobitné opatrenia, ktoré poskytovateľ hostingových služieb bude musieť vykonať. Príslušný orgán neukladá všeobecnú povinnosť monitorovať, ani používať automatizované nástroje. V žiadosti sa zohľadnia najmä technická realizovateľnosť opatrení, veľkosť a ekonomické možnosti poskytovateľa hostingových služieb a účinok takýchto opatrení na základné práva používateľov, ako aj zásadný význam slobody prejavu a slobody prijímať a šíriť informácie a myšlienky v otvorenej a demokratickej spoločnosti. Takáto žiadosť sa zašle hlavnému miestu podnikateľskej činnosti poskytovateľa hostingových služieb, resp. právnemu zástupcovi určenému poskytovateľom hostingových služieb. Poskytovateľ hostingových služieb pravidelne informuje príslušný orgán uvedený v článku 17 ods. 1 písm. c) o vykonávaní týchto opatrení.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Poskytovateľ hostingových služieb môže kedykoľvek požiadať príslušný orgán uvedený v článku 17 ods. 1 písm. c) o preskúmanie a v prípade potreby o zrušenie žiadosti alebo rozhodnutia podľa odsekov 2, 3 a 4. Príslušný orgán poskytne odôvodnené rozhodnutie v primeranej lehote po doručení žiadosti poskytovateľa hostingových služieb.

5.  Poskytovateľ hostingových služieb môže kedykoľvek požiadať príslušný orgán uvedený v článku 17 ods. 1 písm. c) o preskúmanie a v prípade potreby o zrušenie žiadosti podľa odseku 4. Príslušný orgán poskytne odôvodnené rozhodnutie v primeranej lehote po doručení žiadosti poskytovateľa hostingových služieb.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Poskytovatelia hostingových služieb uchovávajú teroristický obsah, ktorý bol odstránený alebo ku ktorému bol znemožnený prístup v dôsledku rozhodnutia o odstránení, hlásenia alebo proaktívnych opatrení podľa článkov 4, 5 a 6, a súvisiace údaje odstránené v dôsledku odstránenia teroristického obsahu, ktoré sú potrebné na:

1.  Poskytovatelia hostingových služieb uchovávajú teroristický obsah, ktorý bol odstránený alebo ku ktorému bol znemožnený prístup v dôsledku príkazu o odstránení alebo osobitných opatrení podľa článkov 4, 5 a 6, a súvisiace údaje odstránené v dôsledku odstránenia teroristického obsahu, ktoré sú potrebné na:

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  konania o správnom alebo súdnom preskúmaní;

a)  konania o správnom alebo súdnom preskúmaní alebo prostriedkoch nápravy;

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  predchádzanie teroristickým trestným činom, ich odhaľovanie, vyšetrovanie a stíhanie.

b)  predchádzanie teroristickým trestným činom, ich odhaľovanie, vyšetrovanie a stíhanie orgánmi presadzovania práva.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Teroristický obsah a súvisiace údaje uvedené v odseku 1 sa uchovávajú šesť mesiacov. Teroristický obsah sa na žiadosť príslušného orgánu alebo súdu uchováva počas dlhšieho obdobia, ak je to potrebné na účely prebiehajúceho konania o správnom alebo súdnom preskúmaní podľa odseku 1 písm. a).

2.  Teroristický obsah a súvisiace údaje uvedené v odseku 1 sa uchovávajú šesť mesiacov, po ktorých budú vymazané. Teroristický obsah sa na žiadosť príslušného orgánu alebo súdu uchováva počas ďalšieho stanoveného obdobia, len ak a pokým je to potrebné na účely prebiehajúceho konania o správnom alebo súdnom preskúmaní, resp. na účely uplatnenia prostriedku nápravy podľa odseku 1 písm. a). Poskytovatelia hostingových služieb uchovávajú teroristický obsah a súvisiace údaje uvedené v odseku 1 písm. b), pokým orgán presadzovania práva nezareaguje na oznámenie poskytovateľa hostingových služieb v súlade s článkom 13 ods. 4, najdlhšie však šesť mesiacov.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 8 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Povinnosti súvisiace s transparentnosťou

Povinnosti poskytovateľov hostingových služieb súvisiace s transparentnosťou

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Poskytovatelia hostingových služieb stanovia vo svojich podmienkach vlastnú politiku predchádzania šíreniu teroristického obsahu vrátane prípadného zmysluplného vysvetlenia fungovania proaktívnych opatrení, ako aj používania automatizovaných nástrojov.

1.  Poskytovatelia hostingových služieb v prípade potreby jasne stanovia vo svojich podmienkach vlastnú politiku predchádzania šíreniu teroristického obsahu vrátane prípadného zmysluplného vysvetlenia fungovania osobitných opatrení.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Poskytovatelia hostingových služieb uverejnia výročné správy na účely transparentnosti o opatreniach prijatých proti šíreniu teroristického obsahu.

2.  Poskytovatelia hostingových služieb, ktorí v danom roku podliehajú alebo podliehali príkazom na odstránenie, uverejnia výročnú správu na účely transparentnosti o opatreniach prijatých proti šíreniu teroristického obsahu.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  informácie o opatreniach poskytovateľa hostingových služieb na účely zabránenia opätovnému nahratiu obsahu, ktorý bol predtým odstránený, resp. ku ktorému bol znemožnený prístup, pretože sa považoval za teroristický obsah;

b)  informácie o opatreniach poskytovateľa hostingových služieb na účely zabránenia opätovnému nahratiu obsahu, ktorý bol predtým odstránený, resp. ku ktorému bol znemožnený prístup, pretože sa považoval za teroristický obsah, najmä tam, kde sa použila automatizovaná technológia;

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  počet odstráneného teroristického obsahu, resp. teroristického obsahu, ku ktorému bol znemožnený prístup, na základe príkazov na odstránenie, hlásení alebo proaktívnych opatrení;

c)  počet položiek teroristického obsahu, ktorý bol odstránený alebo ku ktorému bol znemožnený prístup na základe príkazov na odstránenie alebo osobitné opatrenia a počet príkazov, v prípade ktorých obsah nebol odstránený v súlade s článkom 4 ods. 7 a 8, spolu s dôvodmi na zamietnutie.

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  prehľad a výsledky postupov podávania sťažností.

d)  počet a výsledky postupov podávania sťažností a žiadostí o súdne preskúmanie vrátane počtu prípadov, v ktorých bolo zistené, že obsah bol chybne označený za teroristický;

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 8a

 

Povinnosti príslušných orgánov týkajúce sa transparentnosti

 

1. Príslušné orgány uverejňujú výročné správy o transparentnosti, ktoré obsahujú aspoň tieto informácie:

 

a) počet vydaných príkazov na odstránenie, počet odstránení a počet zamietnutých alebo nezohľadnených príkazov na odstránenie;

 

b) počet identifikovaných teroristických obsahov, ktoré viedli k vyšetrovaniu a trestnému stíhaniu, a počet prípadov nesprávne označených za teroristický obsah;

 

c) opis opatrení požadovaných príslušnými orgánmi podľa článku 6 ods. 4.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 9 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Záruky týkajúce sa využívania a vykonávania proaktívnych opatrení

Záruky týkajúce sa využívania a vykonávania osobitných opatrení

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak poskytovatelia hostingových služieb používajú automatizované nástroje podľa tohto nariadenia v súvislosti s obsahom, ktorý uchovávajú, musia poskytnúť účinné a primerané záruky na zabezpečenie toho, aby rozhodnutia prijaté v súvislosti s týmto obsahom, a to najmä rozhodnutia o odstránení alebo o znemožnení prístupu k obsahu, ktorý sa považuje za teroristický, boli presné a dobre podložené.

1.  Ak poskytovatelia hostingových služieb používajú automatizované nástroje v súvislosti s obsahom, ktorý uchovávajú, musia poskytnúť účinné a primerané záruky na zabezpečenie toho, aby rozhodnutia prijaté v súvislosti s týmto obsahom, a to najmä rozhodnutia o odstránení alebo o znemožnení prístupu k obsahu, ktorý sa považuje za teroristický, boli presné a dobre podložené.

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Záruky zahŕňajú najmä manuálny dohľad a prípadne overovanie, a to v každom prípade vtedy, ak sa vyžaduje podrobné posúdenie príslušného obsahu s cieľom určiť, či sa má považovať za teroristický, alebo nie.

2.  Záruky zahŕňajú najmä manuálny dohľad a overovanie primeranosti rozhodnutia o odstránení obsahu alebo zamietnutí prístupu k nemu, najmä s ohľadom na právo na slobodu prejavu a právo na informácie a slobodu prijímať a šíriť informácie a myšlienky v otvorenej a demokratickej spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 9 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 9a

 

Účinné prostriedky nápravy

 

1. Poskytovatelia obsahu, ktorých obsah bol odstránený alebo prístup ku ktorému bol znemožnený v dôsledku príkazu na odstránenie, a poskytovatelia hostingových služieb, ktorí dostali príkaz na odstránenie, majú právo na účinný prostriedok nápravy. Členské štáty zavedú účinné postupy na uplatňovanie tohto práva.

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Poskytovatelia hostingových služieb zavedú účinné a prístupné mechanizmy umožňujúce poskytovateľom obsahu, ktorých obsah bol odstránený, resp. ku ktorému bol znemožnený prístup v dôsledku hlásenia podľa článku 5 alebo proaktívnych opatrení podľa článku 6, podať sťažnosť voči konaniu poskytovateľa hostingových služieb s cieľom opätovného sprístupnenia obsahu.

1.  Poskytovatelia hostingových služieb zavedú účinné a prístupné mechanizmy umožňujúce poskytovateľom obsahu, ktorých obsah bol odstránený, resp. ku ktorému bol znemožnený prístup v dôsledku osobitných opatrení podľa článku 6, podať sťažnosť voči konaniu poskytovateľa hostingových služieb s cieľom opätovného sprístupnenia obsahu.

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Poskytovatelia hostingových služieb bezodkladne preskúmajú každú prijatú sťažnosť a bezodkladne opätovne sprístupnia obsah, ak odstránenie alebo znemožnenie prístupu bolo neodôvodnené. O výsledku preskúmania informujú sťažovateľa.

2.  Poskytovatelia hostingových služieb bezodkladne preskúmajú každú prijatú sťažnosť a bezodkladne opätovne sprístupnia obsah, ak odstránenie alebo znemožnenie prístupu bolo neodôvodnené. O výsledku preskúmania informujú sťažovateľa do dvoch týždňov od doručenia sťažnosti spolu s vysvetlením v prípadoch, keď sa poskytovateľ hostingových služieb rozhodne obsah opätovne nesprístupniť. Opätovné sprístupnenie obsahu nebráni prijatiu ďalších súdnych opatrení voči rozhodnutiu poskytovateľa hostingových služieb alebo príslušného orgánu.

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak poskytovatelia hostingových služieb odstránili teroristický obsah alebo k nemu znemožnili prístup, sprístupnia poskytovateľovi obsahu informácie o odstránení teroristického obsahu alebo o znemožnení prístupu k nemu.

1.  Ak poskytovatelia hostingových služieb odstránia teroristický obsah alebo k nemu znemožnia prístup, sprístupnia poskytovateľovi obsahu stručné a zrozumiteľné informácie o odstránení teroristického obsahu alebo o znemožnení prístupu k nemu a o možnostiach napadnutia predmetného rozhodnutia a na požiadanie mu poskytne kópiu príkazu na odstránenie vydaného v súlade s článkom 4.

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Poskytovateľ hostingových služieb na žiadosť poskytovateľa obsahu informuje poskytovateľa obsahu o dôvodoch odstránenia alebo znemožnenia prístupu a o možnostiach napadnutia predmetného rozhodnutia.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Povinnosť podľa odsekov 1 a 2 sa neuplatňuje, ak príslušný orgán rozhodne, že z dôvodov verejnej bezpečnosti, ako je napr. predchádzanie teroristickým trestným činom, ich vyšetrovanie, odhaľovanie a stíhanie, by nemalo dôjsť k zverejneniu, a to tak dlho, ako je to potrebné, avšak nie viac ako [štyri] týždne od prijatia predmetného rozhodnutia. V takom prípade poskytovateľ hostingových služieb nezverejní žiadne informácie o odstránení teroristického obsahu alebo o znemožnení prístupu k nemu.

3.  Povinnosť podľa odseku 1 sa neuplatňuje, ak príslušný orgán na základe objektívnych dôkazov a po posúdení primeranosti a nevyhnutnosti takého rozhodnutia rozhodne, že z dôvodov verejnej bezpečnosti, ako je napr. predchádzanie teroristickým trestným činom, ich vyšetrovanie, odhaľovanie a stíhanie, by nemalo dôjsť k zverejneniu, a to tak dlho, ako je to potrebné, avšak nie viac ako štyri týždne od prijatia predmetného rozhodnutia. V takom prípade poskytovateľ hostingových služieb nezverejní žiadne informácie o odstránení teroristického obsahu alebo o znemožnení prístupu k nemu.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby ich príslušné orgány mali potrebné kapacity a dostatočné zdroje na dosiahnutie cieľov a plnenie svojich povinností podľa tohto nariadenia.

Členské štáty zabezpečia, aby ich príslušné orgány mali potrebné kapacity a dostatočné zdroje na dosiahnutie cieľov a plnenie svojich povinností podľa tohto nariadenia vrátane silných záruk nezávislosti.

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Článok 13 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Spolupráca medzi poskytovateľmi hostingových služieb, príslušnými orgánmi a v prípade potreby s príslušnými subjektmi Únie

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príslušné orgány v členských štátoch sa navzájom informujú, koordinujú a spolupracujú, a to v prípade potreby aj s príslušnými subjektmi Únie, ako je napr. Europol, pokiaľ ide o príkazy na odstránenie a hlásenia, aby sa predišlo duplicite, posilnila sa koordinácia a aby sa predišlo zásahom do vyšetrovaní v rôznych členských štátoch.

1.  Príslušné orgány v členských štátoch sa navzájom informujú, koordinujú a spolupracujú, a to v prípade potreby aj s Europolom, pokiaľ ide o príkazy na odstránenie, aby sa predišlo duplicite, posilnila sa koordinácia a aby sa predišlo zásahom do vyšetrovaní v rôznych členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Príslušné orgány v členských štátoch informujú príslušný orgán uvedený v článku 17 ods. 1 písm. c), koordinujú a spolupracujú s ním, pokiaľ ide o opatrenia prijaté podľa článku 6 a opatrenia na presadzovanie právnych predpisov podľa článku 18. Členské štáty zabezpečia, aby mal príslušný orgán uvedený v článku 17 ods. 1 písm. c) a d) všetky príslušné informácie. Na tento účel členské štáty zabezpečia vhodné komunikačné kanály alebo mechanizmy, ktoré zaistia, aby sa príslušné informácie zdieľali včas.

2.  Príslušné orgány v členských štátoch informujú príslušný orgán uvedený v článku 17 ods. 1 písm. c) a d), koordinujú a spolupracujú s ním, pokiaľ ide o opatrenia prijaté podľa článku 6 a opatrenia na presadzovanie právnych predpisov podľa článku 18. Členské štáty zabezpečia, aby mal príslušný orgán uvedený v článku 17 ods. 1 písm. c) a d) všetky príslušné informácie. Na tento účel členské štáty zabezpečia vhodné komunikačné kanály alebo mechanizmy na zabezpečenie včasnej výmeny príslušných informácií.

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty a poskytovatelia hostingových služieb sa môžu rozhodnúť, že použijú špecializované nástroje, a to v prípade potreby aj nástroje vytvorené príslušnými subjektmi Únie, ako je Europol, s cieľom uľahčiť najmä:

3.  Členské štáty môžu používať špecializované nástroje vrátane nástrojov vytvorených Europolom s cieľom uľahčiť najmä:

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  spracovanie a spätnú väzbu v súvislosti s hláseniami podľa článku 5;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  spoluprácu s cieľom identifikovať a vykonávať proaktívne opatrenia podľa článku 6.

c)  spoluprácu s cieľom identifikovať a vykonávať osobitné opatrenia podľa článku 6.

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak sa poskytovatelia hostingových služieb dozvedia o akýchkoľvek dôkazoch o teroristických trestných činoch, bezodkladne informujú orgány zodpovedné za vyšetrovanie a stíhanie trestných činov v príslušnom členskom štáte alebo kontaktné miesto v členskom štáte podľa článku 14 ods. 2, podľa toho, kde majú svoje hlavné miesto podnikateľskej činnosti alebo svojho právneho zástupcu. Poskytovatelia hostingových služieb môžu v prípade pochybností poskytnúť tieto informácie Europolu, aby podnikol primerané nadväzujúce opatrenia.

4.  Ak sa poskytovatelia hostingových služieb dozvedia o teroristickom obsahu, bezodkladne informujú orgány zodpovedné za vyšetrovanie a stíhanie trestných činov v príslušnom členskom štáte. Ak nie je možné identifikovať dotknutý členský štát, poskytovateľ hostingových služieb informuje kontaktné miesto v členskom štáte podľa článku 17 ods. 2, podľa toho, kde svoje hlavné miesto podnikateľskej činnosti alebo svojho právneho zástupcu a taktiež odovzdá tieto informácie Europolu, aby podnikol primerané nadväzujúce opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Poskytovatelia hostingových služieb spolupracujú s príslušnými orgánmi.

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Poskytovatelia hostingových služieb vytvoria kontaktné miesto na prijímanie príkazov na odstránenie a hlásení elektronickými prostriedkami a zabezpečia ich rýchle spracovanie podľa článkov 4 a 5. Zabezpečia, aby boli tieto informácie verejne prístupné.

1.  Poskytovatelia hostingových služieb, ktorí predtým dostali jeden alebo viacero príkazov na odstránenie, vytvoria kontaktné miesto na prijímanie príkazov na odstránenie elektronickými prostriedkami a zabezpečia ich urýchlené spracovanie podľa článku 4. Zabezpečia, aby boli tieto informácie verejne prístupné.

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V informáciách podľa odseku 1 sa uvedie úradný jazyk alebo jazyky Únie uvedené v nariadení č. 1/58, v ktorých sa je možné na kontaktné miesto obrátiť a v ktorých sa bude uskutočňovať ďalšia komunikácia v súvislosti s príkazmi na odstránenie a hláseniami podľa článkov 4 a 5. Medzi tieto jazyky bude patriť aspoň jeden z úradných jazykov členského štátu, v ktorom má poskytovateľ hostingových služieb svoje hlavné miesto podnikateľskej činnosti alebo v ktorom má sídlo alebo pobyt jeho zákonný zástupca podľa článku 16.

2.  V informáciách podľa odseku 1 sa uvedie úradný jazyk alebo jazyky Únie uvedené v nariadení č. 1/58, v ktorých sa je možné na kontaktné miesto obrátiť a v ktorých sa bude uskutočňovať ďalšia komunikácia v súvislosti s príkazmi na odstránenie podľa článku 4. Medzi tieto jazyky bude patriť aspoň jeden z úradných jazykov členského štátu, v ktorom má poskytovateľ hostingových služieb svoje hlavné miesto podnikateľskej činnosti alebo v ktorom má sídlo alebo pobyt jeho zákonný zástupca podľa článku 16.

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty zriadia kontaktné miesto na vybavovanie žiadostí o ozrejmenie a spätnú väzbu v súvislosti s príkazmi na odstránenie a hláseniami, ktoré vydali. Informácie o kontaktnom mieste sa sprístupnia verejnosti.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak poskytovateľ hostingových služieb neurčí právneho zástupcu, majú právomoc všetky členské štáty.

2.  Ak poskytovateľ hostingových služieb, ktorý nemá svoje hlavné miesto podnikateľskej činnosti v jednom z členských štátov, neurčí právneho zástupcu, majú právomoc všetky členské štáty. Ak sa členský štát rozhodne uplatniť túto právomoc, informuje o tom všetky ostatné členské štáty.

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak orgán iného členského štátu vydal príkaz na odstránenie podľa článku 4 ods. 1, tento členský štát má právomoc prijať donucovacie opatrenia podľa svojho vnútroštátneho práva s cieľom vykonať tento príkaz na odstránenie.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Poskytovateľ hostingových služieb, ktorý nemá v Únii prevádzkareň, ale ponúka služby v Únii, písomne určí právnickú alebo fyzickú osobu ako svojho právneho zástupcu v Únii na prijímanie, dodržiavanie a presadzovanie príkazov na odstránenie, hlásení, žiadostí a rozhodnutí vydaných príslušnými orgánmi na základe tohto nariadenia. Tento právny zástupca musí mať pobyt alebo sídlo v jednom z členských štátov, v ktorých poskytovateľ hostingových služieb ponúka služby.

1.  Poskytovateľ hostingových služieb, ktorý nemá v Únii prevádzkareň, ale ponúka služby v Únii, písomne určí právnickú alebo fyzickú osobu ako svojho právneho zástupcu v Únii na prijímanie, dodržiavanie a presadzovanie príkazov na odstránenie a žiadostí vydaných príslušnými orgánmi na základe tohto nariadenia. Tento právny zástupca musí mať pobyt alebo sídlo v jednom z členských štátov, v ktorých poskytovateľ hostingových služieb ponúka služby.

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Poskytovateľ hostingových služieb poverí právneho zástupcu prijímaním, dodržiavaním a presadzovaním príkazov na odstránenie, hlásení, žiadostí a rozhodnutí uvedených v odseku 1 v mene dotknutého poskytovateľa hostingových služieb. Poskytovatelia hostingových služieb udelia svojmu právnemu zástupcovi potrebné právomoci a zdroje, aby mohol spolupracovať s príslušnými orgánmi a dodržiavať tieto rozhodnutia a príkazy.

2.  Poskytovateľ hostingových služieb poverí právneho zástupcu prijímaním, dodržiavaním a presadzovaním príkazov na odstránenie a žiadostí uvedených v odseku 1 v mene dotknutého poskytovateľa hostingových služieb. Poskytovatelia hostingových služieb udelia svojmu právnemu zástupcovi potrebné právomoci a zdroje, aby mohol spolupracovať s príslušnými orgánmi a dodržiavať tieto rozhodnutia a príkazy.

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý členský štát určí orgán alebo orgány príslušné na:

1.  Každý členský štát určí súdny alebo funkčne nezávislý správny orgán príslušný na:

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zistenie, identifikovanie a hlásenie teroristického obsahu poskytovateľom hostingových služieb podľa článku 5;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  dohľad nad vykonávaním proaktívnych opatrení podľa článku 6;

c)  dohľad nad vykonávaním osobitných opatrení podľa článku 6;

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Členské štáty určia kontaktné miesto v rámci príslušných orgánov na vybavovanie žiadostí o objasnenie a spätnú väzbu v súvislosti s príkazmi na odstránenie, ktoré vydali. Informácie o kontaktnom mieste sa sprístupnia verejnosti.

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty oznámia Komisii príslušné orgány uvedené v odseku 1 najneskôr [šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia]. Komisia uverejní oznámenie a všetky jeho zmeny v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.  Členské štáty oznámia Komisii príslušné orgány uvedené v odseku 1 najneskôr [šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia]. Komisia zriadi online register, v ktorom uvedie zoznam všetkých týchto príslušných orgánov a určeného kontaktného miesta pre každý príslušný orgán. Komisia uverejní oznámenie a všetky jeho zmeny v Úradnom vestníku Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných pri porušení povinností poskytovateľov hostingových služieb podľa tohto nariadenia a prijmú všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie ich vykonávania. Takéto sankcie sa obmedzia na porušenie povinností podľa:

1.  Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných pri systematickom a pretrvávajúcom porušovaní povinností poskytovateľmi hostingových služieb podľa tohto nariadenia a prijmú všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie ich vykonávania. Takéto sankcie sa obmedzia na porušenie povinností podľa:

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  článku 3 ods. 2 (podmienky poskytovateľov hostingových služieb);

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  článku 5 ods. 5 a 6 (hodnotenie hlásení a spätná väzba k nim);

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  článku 6 ods. 2 a 4 (správy o proaktívnych opatreniach a prijatie opatrení na základe rozhodnutia, ktorým sa ukladajú osobitné proaktívne opatrenia);

d)  článku 6 ods. 4 (správy o osobitných opatreniach a prijatie opatrení na základe žiadosti, ktorou sa ukladajú dodatočné osobitné opatrenia);

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  článku 8 (transparentnosť);

f)  článku 8 (transparentnosť pre poskytovateľov hostingových služieb);

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  článku 9 (záruky v súvislosti s proaktívnymi opatreniami);

g)  článku 9 (záruky týkajúce sa vykonávania osobitných opatrení);

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

j)  článku 13 ods. 4 (informácie o dôkazoch o teroristických trestných činoch);

j)  článku 13 ods. 4 (informácie o teroristickom obsahu);

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty najneskôr do [do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] oznámia tieto pravidlá a opatrenia Komisii a bezodkladne jej oznámia všetky následné zmeny, ktoré sa ich týkajú.

2.  Sankcie podľa odseku 1 musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty najneskôr do [do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] oznámia tieto pravidlá a opatrenia Komisii a bezodkladne jej oznámia všetky následné zmeny, ktoré sa ich týkajú.

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  úrovne spolupráce poskytovateľa hostingových služieb s príslušnými orgánmi.

e)  úrovne spolupráce poskytovateľa hostingových služieb s príslušnými orgánmi;

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 3 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  povahy a veľkosti poskytovateľov hostingových služieb, najmä mikropodnikov alebo malých podnikov, v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES.

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty zabezpečia, aby systematické neplnenie si povinností podľa článku 4 ods. 2 podliehalo finančným sankciám až do výšky 4 % celosvetového obratu poskytovateľa hostingových služieb za posledné účtovné obdobie.

4.  Členské štáty zabezpečia, aby systematické a pretrvávajúce neplnenie si povinností podľa článku 4 ods. 2 podliehalo finančným sankciám až do výšky 4 % celosvetového obratu poskytovateľa hostingových služieb za posledné účtovné obdobie.

Pozmeňujúci návrh    142

Návrh nariadenia

Článok 19 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Technické požiadavky a zmeny vzorov príkazov na odstránenie

Technické požiadavky, kritériá na posúdenie významu a zmeny vzorov príkazov na odstránenie

Pozmeňujúci návrh    143

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 20 s cieľom doplniť toto nariadenie o technické požiadavky na elektronické prostriedky, ktoré majú príslušné orgány používať na prenos príkazov na odstránenie.

1.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 20 s cieľom doplniť toto nariadenie o nevyhnutné technické požiadavky na elektronické prostriedky, ktoré majú príslušné orgány používať na prenos príkazov na odstránenie.

Pozmeňujúci návrh    144

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 20 s cieľom doplniť toto nariadenie o kritériá a údaje, ktoré majú príslušné orgány používať na určenie toho, čo zodpovedá značnému počtu nesporných príkazov na odstránenie uvedených v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    145

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  informácie o počte vydaných príkazov na odstránenie a hlásení, počte teroristického obsahu, ktorý bol odstránený, resp. ku ktorému bol znemožnený prístup, ako aj o príslušných časových rámcoch v zmysle článkov 45;

a)  informácie o počte vydaných príkazov na odstránenie, počte teroristického obsahu, ktorý bol odstránený, resp. ku ktorému bol znemožnený prístup, ako aj o príslušných časových rámcoch v zmysle článku 4 a informácie o počte zodpovedajúcich prípadov úspešného odhalenia, vyšetreniastíhania teroristických trestných činov;

Pozmeňujúci návrh    146

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  informácie o počte žiadostí o prístup podaných príslušnými orgánmi, pokiaľ ide o obsah uchovávaný poskytovateľmi hostingových služieb podľa článku 7;

Pozmeňujúci návrh    147

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Najskôr [ tri roky odo dňa začatia uplatňovania tohto nariadenia] Komisia vykoná hodnotenie tohto nariadenia a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia, ako aj o účinnom fungovaní záruk. Túto správu budú v prípade potreby sprevádzať legislatívne návrhy. Členské štáty poskytnú Komisii informácie potrebné na vypracovanie tejto správy.

Jeden rok odo dňa začatia uplatňovania tohto nariadenia Komisia vykoná hodnotenie tohto nariadenia a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia vrátane fungovania a účinnosti ochranných mechanizmov, ako aj vplyvu na základné práva, najmä na slobodu prejavu, slobodu prijímať a šíriť informácie a právo na rešpektovanie súkromného života jednotlivca. V súvislosti s týmto hodnotením Komisia zároveň poskytne správu o potrebe, uskutočniteľnosti a účinnosti vytvorenia európskej platformy pre teroristický obsah na internete, ktorá by umožnila všetkým členským štátom používať jednotný zabezpečený komunikačný kanál na zasielanie príkazov na odstránenie teroristického obsahu poskytovateľom hostingových služieb. Túto správu budú v prípade potreby sprevádzať legislatívne návrhy. Členské štáty poskytnú Komisii informácie potrebné na vypracovanie tejto správy.

Pozmeňujúci návrh    148

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uplatňuje sa od [6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti].

Uplatňuje sa od [12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti].

Pozmeňujúci návrh    149

Návrh nariadenia

Príloha I – oddiel B – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

[ ] podnecuje na spáchanie teroristických trestných činov, obhajuje ich alebo ich glorifikuje [článok 2 ods. 5 písm. a)]

[ ] podnecuje na spáchanie teroristických trestných činov uvedených v článku 3 ods. 1 písm. a) až i) smernice (EÚ) 2017/541 [článok 2 ods. 5 písm. a)];

Pozmeňujúci návrh    150

Návrh nariadenia

Príloha I – oddiel B – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

[ ] podporuje prispievanie k teroristickým trestným činom [článok 2 ods. 5 písm. b)]

[ ] navádza inú osobu alebo skupinu osôb, aby spáchala trestné činy uvedené v článku 3 ods. 1 písm. a) až i) alebo smernice (EÚ) 2017/541, alebo aby prispela k spáchaniu takýchto činov [článok 2 ods. 5 písm. b)];

Pozmeňujúci návrh    151

Návrh nariadenia

Príloha I – oddiel B – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

[ ] podporuje činnosti teroristickej skupiny podporovaním účasti na teroristickej skupine alebo jej podporou [článok 2 ods. 5 písm. c)]

[ ] navádza inú osobu alebo skupinu osôb, aby za zúčastnila na činnostiach teroristickej skupiny uvedených v článku 3 ods. 1 písm. a) až i) smernice (EÚ) 2017/541 [článok 2 ods. 5 písm. c)];

Pozmeňujúci návrh    152

Návrh nariadenia

Príloha I – oddiel B – odsek 3 – pododsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

[ ] poskytuje inštrukcie alebo techniky na účely páchania teroristických trestných činov [článok 2 ods. 5 písm. d)]

[ ] poskytuje inštrukcie alebo techniky v oblasti výroby alebo použitia výbušnín, strelných zbraní alebo iných zbraní alebo škodlivých či nebezpečných látok alebo iných metód alebo techník na účely páchania teroristických trestných činov uvedených v článku 3 ods. 1 písm. a) až i) smernice (EÚ) 2017/541 [článok 2 ods. 5 písm. d)];

Pozmeňujúci návrh    153

Návrh nariadenia

Príloha I – oddiel B – odsek 3 – pododsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

[ ] opisuje páchanie trestných činov uvedených v článku 3 ods. 1 písm. a) až i) smernice (EÚ) 2017/541 [článok 2 ods. 5 písm. e)].

Pozmeňujúci návrh    154

Návrh nariadenia

Príloha I – oddiel G – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Informácie o príslušnom orgáne alebo súde, lehotách a postupoch v prípade napadnutia príkazu na odstránenie:

Informácie o príslušnom orgáne alebo súde, lehotách a postupoch vrátane formálnych požiadaviek v prípade napadnutia príkazu na odstránenie:

Pozmeňujúci návrh    155

Návrh nariadenia

Príloha III – oddiel B – bod i – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

[ ] vyššia moc alebo faktická nemožnosť, ktorá nie je pripísateľná adresátovi alebo poskytovateľovi služieb

[ ] vyššia moc alebo faktická nemožnosť, ktorá nie je pripísateľná adresátovi alebo poskytovateľovi služieb, a to aj z technických alebo prevádzkových dôvodov

(1)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie (13.3.2019)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní šíreniu teroristického obsahu online

(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Julie Ward

(*) Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia (EK) 12. septembra 2018 uverejnila návrh týkajúci sa boja proti šíreniu teroristického obsahu online prostredníctvom vytvorenia jasného a harmonizovaného právneho rámca na predchádzanie zneužívaniu hostingových služieb.

Spravodajkyňa berie tento návrh na vedomie. Jeho cieľom je objasniť právnu zodpovednosť poskytovateľov hostingových služieb, ktorí musia prijať všetky vhodné, zmysluplné a primerané opatrenia na zaistenie bezpečnosti svojich služieb a na rýchle a účinné odhalenie a odstránenie teroristického obsahu na internete.

Spravodajkyňu však znepokojuje viacero aspektov v prístupe EK, a to najmä v súvislosti so stupňom dodržiavania základných práv, ako sú sloboda prejavu a právo na prístup k informáciám, ako aj s pluralitou médií. Predložený návrh zároveň vytvára niekoľko právnych problémov vo vzťahu k platným predpisom, najmä pokiaľ ide o jeho súlad so smernicami 2000/31/ES(1) a 2018/1808/EÚ(2).

Spravodajkyňa považuje za zásadne dôležité, aby navrhované nariadenie neohrozilo základné práva ani existujúci právny rámec EÚ a aby sa od nich ani neodchyľovalo. Na vyriešenie týchto problémov preto navrhuje viacero pozmeňujúcich návrhov, ktorých cieľom je právne objasniť niektoré z dotknutých otázok.

Hlavné body návrhu stanoviska:

i)  Vymedzenie pojmov (článok 2)

– Poskytovatelia hostingových služieb

Navrhované vymedzenie tohto pojmu je príliš široké a právne nejasné. Neúmyselne by mohlo zahŕňať aj značný počet poskytovateľov, ktorí by do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia nemali patriť. Spravodajkyňa navrhuje zúžiť toto vymedzenie tak, aby zahŕňalo iba tých poskytovateľov hostingových služieb, ktorí používateľom umožňujú sprístupniť obsah širokej verejnosti.

– Teroristický obsah

Rovnako by sa malo lepšie objasniť vymedzenie pojmu „teroristický obsah“. Spravodajkyňa navrhuje zosúladiť ho so smernicou 2017/541/EÚ a tiež explicitne vylúčiť všetok materiál používaný na vzdelávacie, žurnalistické a výskumné účely.

ii)  Príkazy na odstránenie (článok 4)

– Príslušné orgány

Na základe odseku 1 sa príslušnému orgánu udeľuje právomoc vydať rozhodnutie, ktorým sa od poskytovateľa hostingových služieb vyžaduje, aby odstránil teroristický obsah alebo znemožnil prístup k nemu. Spravodajkyňa sa domnieva, že právomoc prijímať takéto rozhodnutia by mali mať len súdne orgány, ktoré majú dostatočné odborné znalosti na vydanie platného príkazu na odstránenie.

Lehota na vykonanie príkazu na odstránenie

Na základe odseku 2 sú poskytovatelia hostingových služieb povinní odstrániť teroristický obsah alebo znemožniť prístup k nemu do jednej hodiny od prijatia príkazu na odstránenie. Napriek tomu, že poskytovatelia by mali odstránenie teroristického obsahu alebo znemožnenie prístupu k nemu vykonať čo najskôr, jedna hodina sa javí ako príliš krátky čas na splnenie príkazu na odstránenie. Väčšina poskytovateľov, najmä MSP, nemá dostatočné zdroje na to, aby dokázala takýto príkaz vykonať v danej lehote. Takáto krátka lehota a prísne sankcie, ktoré sa poskytovateľom ukladajú podľa článku 18 v prípade nesplnenia príkazu, by tiež znamenali, že dotknuté strany by v praxi nemali právo ani možnosť takýto príkaz spochybniť. Mohlo by to viesť k zneužívaniu situácie a zároveň by nebola dostatočne zabezpečená ochrana základných práv. Treba poznamenať, že obsah tvorený pohyblivými obrazovými súbormi alebo zvukovými súbormi môže niekedy trvať dlhšie ako jednu hodinu.

Je preto potrebný dostatočný čas na splnenie príkazov na odstránenie takéhoto obsahu. „Jedna hodina“ by sa mala nahradiť spojením „bez zbytočného odkladu“. Umožnilo by sa tým, aby poskytovatelia mohli príkazy na odstránenie vykonať rozvážnym a primeraným spôsobom.

Výnimky

V odsekoch 7 a 8 sa uvádzajú možné výnimky, keď poskytovatelia hostingových služieb nemôžu splniť príkaz na odstránenie z dôvodu vyššej moci, faktickej nemožnosti vykonať ho, zjavných chýb alebo nedostatočných informácií. Spravodajkyňa ich však považuje za príliš obmedzené a navrhuje doplniť výnimky z technických alebo prevádzkových dôvodov.

iii)  Proaktívne opatrenia (článok 6)

Podľa článku 6 musia poskytovatelia hostingových služieb v prípade potreby prijať proaktívne opatrenia na ochranu svojich služieb pred šírením teroristického obsahu online. Musia tiež podávať správy o konkrétnych proaktívnych opatreniach, ktoré prijali s cieľom zabrániť opätovnému nahratiu obsahu, ktorý bol predtým odstránený, resp. ku ktorému bol znemožnený prístup.

Spravodajkyňa považuje tento článok za veľmi problematický. Mohol by totiž viesť k uloženiu všeobecnej povinnosti poskytovateľov hostingových služieb monitorovať, čo by bolo v rozpore s článkom 15 smernice 2000/31/ES.

Komisia sa síce snaží tento problém obísť poskytnutím určitých právnych záruk, keď v citácii 19 uvádza, že „rozhodnutie o uložení takýchto osobitných proaktívnych opatrení by v zásade nemalo viesť k uloženiu všeobecnej povinnosti monitorovať“, ale celkom jasne to nepostačuje ako záruka toho, že sa všeobecná povinnosť monitorovať skutočne neuloží. Práve naopak, Komisia tvrdí, že „vzhľadom na mimoriadne závažné riziká spojené so šírením teroristického obsahu“ by štáty mali mať možnosť „výnimočne [sa] odchýliť od tejto zásady podľa rámca EÚ“. Viedlo by to k zásadnému posunu v existujúcom právnom prístupe, pokiaľ ide o povinnosti online hostingových služieb a ich režim zodpovednosti, a zároveň by to dramaticky ovplyvnilo základné práva.

Článok 6 je okrem toho problematický aj vo vzťahu k smernici 2018/1808/EÚ. Proaktívne opatrenia by museli prijať aj poskytovatelia platforiem na zdieľanie videí (VSP), ktorí patria do rozsahu pôsobnosti navrhovaného nariadenia. V článku 28b ods. 1 smernice sa vyžaduje, aby poskytovatelia platformy na zdieľanie videí „prijali vhodné opatrenia na ochranu širokej verejnosti (...) pred programami s obsahom, ktorého šírenie predstavuje činnosť, ktorá je podľa práva Únie trestným činom, konkrétne verejné podnecovanie k páchaniu trestného činu terorizmu ustanoveného v článku 5 smernice (EÚ) 2017/541“. Zároveň sa v tomto článku jasne uvádza, že takého opatrenia „nesmú viesť k žiadnym kontrolným opatreniam ex ante alebo k filtrovaniu obsahu pri nahrávaní, ktoré nie sú v súlade s článkom 15 smernice 2000/31/ES“. Zdá sa preto, že proaktívne opatrenia sú nezlučiteľné so zákazom kontroly ex ante a filtrovania obsahu pri nahrávaní, ktorý ustanovuje smernica o audiovizuálnych mediálnych službách.

V tejto súvislosti a vzhľadom na právne rozpory medzi navrhovaným nariadením a smernicami 2000/31/ES a 2018/1808/EÚ spravodajkyňa navrhuje, aby sa článok 6 vypustil.

iv)  Sankcie

V článku 18 sa ustanovuje súbor sankcií, ktoré sa môžu poskytovateľom hostingových služieb uložiť v prípade porušenia povinností podľa tohto nariadenia. Pre prípady systematického neplnenia príkazov na odstránenie obsahu sa stanovujú vysoké finančné sankcie. Spravodajkyňa zastáva názor, že sankcie by mali stanoviť členské štáty na vnútroštátnej úrovni, a to primeraným a uskutočniteľným spôsobom. Členské štáty by tiež mali rozhodovať o tom, či poskytovateľom uložia alebo neuložia finančné sankcie. Navrhuje preto, aby sa finančné sankcie, ktoré navrhuje Komisia, vypustili. Zabránilo by sa tým prílišnej záťaži malých poskytovateľov, ktorí by nemuseli takéto finančné sankcie prežiť, a zároveň by sa zabránilo vzniku situácie, keď by spoločnosti nadmerne blokovali a odstraňovali obsah, aby sa chránili pred možnými finančnými postihmi.

Spravodajkyňa vychádza z týchto hlavných bodov a predkladá súbor pozmeňujúcich návrhov, ktorých cieľom je právne objasniť rozličné otázky súvisiace s rešpektovaním základných práv, mechanizmami nápravy a právom na odvolanie.

Napokon by chcela pripomenúť niekoľko základných zásad, ktoré sú mimoriadne dôležité z hľadiska predchádzania radikalizácii a násilnému extrémizmu a ktoré značne presahujú akékoľvek opatrenia, ktoré Únia môže prijať v rámci boja proti šíreniu teroristického obsahu online. Mediálna a digitálna gramotnosť všetkých občanov bez ohľadu na vek má zásadný význam. Medzi hlavné kroky, ktoré by Únia mohla v tejto súvislosti podniknúť na predchádzanie radikalizácii, by malo patriť zabezpečenie súdržnosti jej politiky a podporovanie užšej spolupráce s občianskou spoločnosťou a poskytovateľmi online služieb v záujme riešenia výziev, ktoré prináša internet. Treba viac motivovať mladých ľudí k tomu, aby pri extrémistických správach, s ktorými sa stretnú na internete, využívali kritické myslenie. Mimoriadne dôležité sú aj osvedčené postupy a výskum zameraný na začlenenie mediálnej gramotnosti do formálneho vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj do neformálneho vzdelávania a informálneho učenia.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Hlava 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o predchádzaní šíreniu teroristického obsahu online

o boji proti šíreniu teroristického obsahu online

Príspevok Európskej komisie k stretnutiu čelných predstaviteľov v

Príspevok Európskej komisie k stretnutiu čelných predstaviteľov v

Salzburgu, 19. až 20. septembra 2018

Salzburgu, 19. až 20. septembra 2018

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť hladké fungovanie jednotného digitálneho trhu v otvorenej a demokratickej spoločnosti tým, že sa zabráni zneužívaniu hostingových služieb na teroristické účely. Fungovanie jednotného digitálneho trhu by sa malo zlepšiť posilnením právnej istoty pre poskytovateľov hostingových služieb, posilnením dôvery používateľov v online prostredie a posilnením záruk v súvislosti so slobodou prejavu a právom na informácie.

(1)  Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť hladké fungovanie jednotného digitálneho trhu v otvorenej a demokratickej spoločnosti tým, že sa zabráni zneužívaniu hostingových služieb na teroristické účely a poskytne sa konkrétny nástroj na boj proti tomuto javu a na prispievanie k zaručeniu slobody a bezpečnosti občanov. Fungovanie jednotného digitálneho trhu by sa malo zlepšiť posilnením právnej istoty pre poskytovateľov hostingových služieb, posilnením dôvery používateľov v online prostredie a posilnením záruk v súvislosti so slobodou prejavu a právom na informácie, právom na súkromie a ochranu osobných údajov, ako aj slobodou tlače a pluralitou médií.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Teroristický obsah je súčasťou rozsiahlejšieho problému nezákonného obsahu online, ktorý zahŕňa iné formy obsahu, napríklad sexuálne vykorisťovanie detí, nezákonné obchodné praktiky a porušovanie duševného vlastníctva. S nezákonným obsahom často obchodujú teroristické a iné zločinecké organizácie s cieľom prať špinavé peniaze a získavať počiatočné prostriedky na financovanie svojich operácií. Tento problém si vyžaduje kombináciu legislatívnych, nelegislatívnych a dobrovoľných opatrení založených na spolupráci medzi orgánmi a poskytovateľmi pri plnom rešpektovaní základných práv. Hoci hrozbu nezákonného obsahu zmiernili úspešné iniciatívy, ako je odvetvový kódex správania pre boj proti nezákonným nenávistným prejavom online a globálna aliancia WEePROTECT zameraná na ukončenie sexuálneho zneužívania detí online, je potrebné stanoviť legislatívny rámec pre cezhraničnú spoluprácu medzi vnútroštátnymi regulačnými orgánmi na účel odstraňovania nezákonného obsahu.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Poskytovatelia hostingových služieb pôsobiaci na internete zohrávajú dôležitú úlohu v digitálnom hospodárstve tým, že spájajú podniky a občanov a uľahčujú verejnú diskusiu a šírenie a prijímanie informácií, názorov a myšlienok, ktoré významnou mierou prispievajú k inováciám, hospodárskemu rastu a tvorbe pracovných miest v Únii. Ich služby sú však v určitých prípadoch zneužívané tretími stranami na nezákonnú činnosť online. Osobitné obavy vyvoláva zneužívanie poskytovateľov hostingových služieb zo strany teroristických skupín a ich podporovateľov na šírenie teroristického obsahu online s cieľom rozšíriť ich posolstvo, radikalizovať a uskutočniť nábor, ako aj na uľahčenie a riadenie teroristickej činnosti.

(2)  Poskytovatelia hostingových služieb pôsobiaci na internete zohrávajú dôležitú úlohu v digitálnom hospodárstve tým, že spájajú podniky a občanov a uľahčujú verejnú diskusiu a šírenie a prijímanie informácií, názorov a myšlienok, ktoré významnou mierou prispievajú k inováciám, hospodárskemu rastu a tvorbe pracovných miest v Únii. Ich služby sú však v určitých prípadoch zneužívané tretími stranami na nezákonnú činnosť online, ktorá predstavuje trestný čin v zmysle práva Únie. Osobitné obavy vyvoláva zneužívanie poskytovateľov hostingových služieb zo strany teroristických skupín a ich podporovateľov na šírenie teroristického obsahu online s cieľom rozšíriť ich posolstvo, radikalizovať a uskutočniť nábor, ako aj na uľahčenie a riadenie teroristickej činnosti.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Prítomnosť teroristického obsahu na internete má vážne negatívne dôsledky pre používateľov, občanov a spoločnosť ako celok, ako aj pre poskytovateľov služieb online, ktorí sú hostiteľmi takéhoto obsahu, pretože podkopáva dôveru používateľov a poškodzuje ich obchodné modely. Vzhľadom na svoju ústrednú úlohu a technologické prostriedky a kapacity spojené so službami, ktoré poskytujú, majú poskytovatelia online služieb určité spoločenské povinnosti, pokiaľ ide o ochranu ich služieb pred zneužitím zo strany teroristov a ich pomoc pri riešení teroristického obsahu šíreného prostredníctvom ich služieb.

(3)  Prítomnosť teroristického obsahu na internete, aj keď nie je jediným faktorom, sa ukázala ako zásadná, pokiaľ ide o radikalizáciu jednotlivcov, ktorí spáchali teroristické činy v Únii a mimo nej, s veľmi vážnymi negatívnymi dôsledkami pre občanov a spoločnosť ako celok, ale aj pre poskytovateľov služieb online, ktorí sú hostiteľmi takéhoto obsahu, pretože podkopáva dôveru používateľov a poškodzuje ich obchodné modely. Preto majú poskytovatelia online služieb vzhľadom na svoju ústrednú úlohu a odborné kapacity spolu s technologickými prostriedkami spojenými so službami, ktoré poskytujú, a s ohľadom na dôležitosť ochrany základnej slobody prejavu a práva na informácie určité spoločenské povinnosti, pokiaľ ide o ochranu ich služieb pred zneužitím zo strany teroristov a ich pomoc pri riešení teroristického obsahu šíreného prostredníctvom ich služieb.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Úsilie na úrovni Únie zamerané na boj proti teroristickému obsahu online, ktoré sa začalo v roku 2015 prostredníctvom dobrovoľnej spolupráce medzi členskými štátmi a poskytovateľmi hostingových služieb, musí byť doplnené jasným legislatívnym rámcom s cieľom ďalej znižovať prístup k teroristickému obsahu online a primerane reagovať na rýchlo sa vyvíjajúci problém. Cieľom tohto legislatívneho rámca je stavať na dobrovoľnom úsilí, ktoré bolo posilnené odporúčaním Komisie (EÚ) 2018/3347, pričom tento legislatívny rámec je reakciou na výzvy Európskeho parlamentu, aby sa posilnili opatrenia na boj proti nezákonnému a škodlivému obsahu, a na výzvy Európskej rady, aby sa zlepšilo automatické odhaľovanie a odstraňovanie obsahu, ktorý podnecuje na teroristické činy.

(4)  Úsilie na úrovni Únie zamerané na boj proti teroristickému obsahu online sa začalo v roku 2015 prostredníctvom dobrovoľnej spolupráce medzi členskými štátmi a poskytovateľmi hostingových služieb.  Bohužiaľ, táto spolupráca sa v boji proti uvedenému javu ukázala ako nedostatočná. Právo Únie preto musí byť doplnené jasným legislatívnym rámcom s cieľom ďalej znižovať prístup k teroristickému obsahu online a primerane reagovať na rýchlo sa vyvíjajúci problém. Cieľom tohto legislatívneho rámca je stavať na dobrovoľnom úsilí, ktoré bolo posilnené odporúčaním Komisie (EÚ) 2018/3347, pričom tento legislatívny rámec je reakciou na výzvy Európskeho parlamentu, aby sa posilnili opatrenia na boj proti nezákonnému a škodlivému obsahu, a na výzvy Európskej rady, aby sa zlepšilo automatické odhaľovanie a odstraňovanie obsahu, ktorý podnecuje na teroristické činy.

_________________

_________________

7 Odporúčanie Komisie (EÚ) 2018/334 z 1. marca 2018 o opatreniach na účinný boj proti nezákonnému obsahu na internete (Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2018, s. 50).

7 Odporúčanie Komisie (EÚ) 2018/334 z 1. marca 2018 o opatreniach na účinný boj proti nezákonnému obsahu na internete (Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2018, s. 50).

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Uplatňovanie tohto nariadenia by nemalo mať vplyv na uplatňovanie článku 14 smernice 2000/31/ES8. Predovšetkým by žiadne opatrenia, ktoré prijal poskytovateľ hostingových služieb v súlade s týmto nariadením, vrátane akýchkoľvek proaktívnych opatrení, nemali samé o sebe viesť k tomu, že tento poskytovateľ služieb príde o výhodu výnimky zo zodpovednosti stanovenej v uvedenom ustanovení. Toto nariadenie nemá vplyv na právomoci vnútroštátnych orgánov a súdov, pokiaľ ide o stanovenie zodpovednosti poskytovateľov hostingových služieb v osobitných prípadoch, keď nie sú splnené podmienky zakladajúce výnimku zo zodpovednosti podľa článku 14 smernice 2000/31/ES.

(5)  Uplatňovanie tohto nariadenia by nemalo mať vplyv na uplatňovanie článku 14 smernice 2000/31/ES8. Predovšetkým by žiadne opatrenia, ktoré prijal poskytovateľ hostingových služieb v súlade s týmto nariadením, vrátane akýchkoľvek proaktívnych opatrení, nemali samé o sebe viesť k tomu, že tento poskytovateľ služieb príde o výhodu výnimky zo zodpovednosti stanovenej v uvedenom ustanovení, pretože podľa článku 14 musia poskytovatelia služieb po získaní poznatkov o nezákonnej činnosti alebo informáciách konať promptne, aby odstránili nezákonný obsah alebo znemožnili prístup k nemu. Toto nariadenie nemá vplyv na právomoci vnútroštátnych orgánov a súdov, pokiaľ ide o stanovenie zodpovednosti poskytovateľov hostingových služieb v osobitných prípadoch, keď nie sú splnené podmienky zakladajúce výnimku zo zodpovednosti podľa článku 14 smernice 2000/31/ES.

_________________

_________________

8 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1).

8 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Povinnosti stanovené v tomto nariadení by nemali mať vplyv na povinnosť a schopnosť vnútroštátnych orgánov a súdov prijímať vhodné, odôvodnené a primerané kroky proti trestným činom v súlade s vnútroštátnym právom.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Toto nariadenie prispieva k ochrane verejnej bezpečnosti a zároveň vytvára primerané a spoľahlivé záruky na zabezpečenie ochrany dotknutých základných práv. Zahŕňa právo na rešpektovanie súkromného života a na ochranu osobných údajov, právo na účinnú súdnu ochranu, právo na slobodu prejavu vrátane slobody prijímať a rozširovať informácie, ako aj slobodu podnikania a zásadu nediskriminácie. Príslušné orgány a poskytovatelia hostingových služieb by mali prijímať len opatrenia, ktoré sú potrebné, vhodné a primerané v demokratickej spoločnosti, s prihliadnutím na osobitný význam, ktorý majú sloboda prejavu a právo na informácie, čo sú jedny zo základných pilierov pluralistickej, demokratickej spoločnosti a jedny z hodnôt, na ktorých je Únia založená. Opatrenia, ktoré predstavujú zásah do slobody prejavu a práva na informácie, by mali byť presne zamerané v tom zmysle, že musia slúžiť na predchádzanie šíreniu teroristického obsahu, ale bez toho, aby to malo vplyv na právo prijímať a odovzdávať informácie zákonným spôsobom, a to pri zohľadnení ústrednej úlohy poskytovateľov hostingových služieb pri uľahčovaní verejnej diskusie a prijímaní a šírení faktov, názorov a myšlienok v súlade so zákonom.

(7)  Toto nariadenie prispieva k ochrane verejnej bezpečnosti a zároveň vytvára primerané a spoľahlivé záruky na zabezpečenie ochrany dotknutých základných práv. Zahŕňa právo na rešpektovanie súkromného života a na ochranu osobných údajov, právo na účinnú súdnu ochranu, právo na slobodu prejavu vrátane slobody prijímať a rozširovať informácie, ako aj slobodu podnikania a zásadu nediskriminácie. Príslušné orgány vymedzené v tomto nariadení a poskytovatelia hostingových služieb by mali prijímať výlučne opatrenia, ktoré sú potrebné, vhodné a primerané v demokratickej spoločnosti, s prihliadnutím na osobitný význam, ktorý majú sloboda prejavu a právo na informácie, právo na súkromie a právo na ochranu osobných údajov, čo sú základné piliere pluralistickej, demokratickej spoločnosti a jedny z hodnôt, na ktorých je Únia založená. Opatrenia prijaté podľa tohto nariadenia by mali byť nevyhnutné, vhodné a primerané cieľu, ktorý sledujú, s cieľom prispieť k boju proti terorizmu, ale bez toho, aby to malo vplyv na právo prijímať a odovzdávať informácie zákonným spôsobom, a to pri zohľadnení ústrednej úlohy poskytovateľov hostingových služieb pri uľahčovaní verejnej diskusie a prijímaní a šírení faktov, názorov a myšlienok v súlade so zákonom.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Právo na účinný prostriedok nápravy je zakotvené v článku 19 ZEÚ a v článku 47 Charty základných práv Európskej únie. Každá fyzická alebo právnická osoba má právo na účinný súdny prostriedok nápravy pred príslušným vnútroštátnym súdom proti ktorémukoľvek z opatrení prijatých podľa tohto nariadenia, ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na práva tejto osoby. Toto právo zahŕňa najmä možnosť poskytovateľov hostingových služieb služieb a poskytovateľov obsahu účinne namietať proti príkazom na odstránenie na súde členského štátu, ktorého orgány toto rozhodnutie vydali.

(8)  Právo na účinný prostriedok nápravy je zakotvené v článku 19 ZEÚ a v článku 47 Charty základných práv Európskej únie. Každá fyzická alebo právnická osoba má právo na účinný súdny prostriedok nápravy pred príslušným vnútroštátnym súdom proti ktorémukoľvek z opatrení prijatých podľa tohto nariadenia, ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na práva tejto osoby. Toto právo zahŕňa najmä možnosť poskytovateľov hostingových služieb a poskytovateľov obsahu byť informovaní o možnosti nápravy, možnosti poskytovateľov obsahu odvolať sa voči rozhodnutiam o odstránení, ktoré prijal poskytovateľ hostingových služieb, a možnosti poskytovateľov hostingových služieb a poskytovateľov obsahu účinne namietať proti príkazom na odstránenie na súde členského štátu, ktorého orgány toto rozhodnutie vydali, ako aj možnosť poskytovateľov hostingových služieb namietať proti rozhodnutiu o uložení sankcií na súde členského štátu, v ktorom sú usadení alebo v ktorom majú právneho zástupcu.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  V záujme ozrejmenia opatrení, ktoré by mali prijať poskytovatelia hostingových služieb aj príslušné orgány s cieľom zabrániť šíreniu teroristického obsahu online, by sa v tomto nariadení malo stanoviť vymedzenie teroristického obsahu na preventívne účely, a to na základe vymedzenia teroristických trestných činov obsiahnutého v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/5419. So zreteľom na potrebu riešiť najškodlivejšiu teroristickú propagandu online by sa do tohto vymedzenia mal zahrnúť materiál a informácie, ktoré nabádajú na páchanie teroristických trestných činov alebo na poskytnutie pomoci pri páchaní týchto činov, resp. na ne motivujú alebo ich ospravedlňujú, ako aj ktoré predstavujú pokyny na páchanie takýchto trestných činov alebo ktoré podporujú účasť na činnostiach teroristickej skupiny. Medzi takéto informácie môže patriť najmä text, obrázky, zvukové záznamy a videá. Pri posudzovaní toho, či obsah predstavuje teroristický obsah v zmysle tohto nariadenia, by príslušné orgány, ako aj poskytovatelia hostingových služieb mali zohľadniť také faktory, ako je napr. povaha a znenie vyhlásení, kontext, v ktorom boli tieto vyhlásenia urobené, ako aj ich potenciál viesť k škodlivým následkom s vplyvom na bezpečnosť a ochranu osôb. Významným faktorom pri posudzovaní je skutočnosť, že materiál vyrobila teroristická organizácia alebo osoba uvedená na zozname EÚ, resp. že je materiál tejto organizácii či osobe pripísateľný alebo šírený v jej mene. Obsah šírený na účely vzdelávania, novinárstva alebo výskumu by mal byť primerane chránený. Okrem toho by sa vyjadrovanie radikálnych, polemických alebo kontroverzných názorov vo verejnej diskusii o citlivých politických otázkach nemalo považovať za teroristický obsah.

(9)  V záujme ozrejmenia opatrení, ktoré by mali prijať poskytovatelia hostingových služieb aj príslušné orgány s cieľom zabrániť šíreniu teroristického obsahu online, by sa v tomto nariadení malo stanoviť vymedzenie teroristického obsahu na preventívne účely, a to na základe vymedzenia teroristických trestných činov obsiahnutého v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/5419. So zreteľom na potrebu riešiť najškodlivejšiu teroristickú propagandu online by sa do tohto vymedzenia mal zahrnúť materiál a informácie, ktoré nabádajú na páchanie teroristických trestných činov alebo na poskytnutie pomoci pri páchaní týchto činov, resp. na ne motivujú alebo ich ospravedlňujú, ako aj ktoré predstavujú pokyny na páchanie takýchto trestných činov alebo ktoré podporujú účasť na činnostiach teroristickej skupiny. Medzi takéto informácie môže patriť najmä text, obrázky, zvukové záznamy a videá. Pri posudzovaní toho, či obsah predstavuje teroristický obsah v zmysle tohto nariadenia, by príslušné orgány, ako aj poskytovatelia hostingových služieb mali zohľadniť také faktory, ako je napr. povaha a znenie vyhlásení, kontext, v ktorom boli tieto vyhlásenia urobené, ako aj ich potenciál viesť k škodlivým následkom s vplyvom na bezpečnosť a ochranu osôb. Významným faktorom pri posudzovaní je skutočnosť, že materiál vyrobila teroristická organizácia alebo osoba uvedená na zozname EÚ, resp. že je materiál tejto organizácii či osobe pripísateľný alebo šírený v jej mene. Obsah šírený na účely vzdelávania, novinárstva alebo výskumu by teda mal byť rozlíšený a primerane chránený a nemal by sa považovať za podnecovanie k terorizmu, pokiaľ šírenie tohto obsahu neumožňuje jeho využitie na teroristické účely. Dosiahla by sa tak spravodlivá rovnováha medzi slobodou prejavu a právom na informácie a požiadavkami na verejnú bezpečnosť. Predovšetkým by každé rozhodnutie o odstránení novinárskeho obsahu malo zohľadňovať kódex samoregulácie a etický kódex novinárov v súlade s článkom 11 Charty základných práv Európskej únie. V záujme konzistentnosti by sa vyjadrovanie radikálnych, polemických alebo kontroverzných názorov vo verejnej diskusii o citlivých politických otázkach nemalo považovať za teroristický obsah.

_________________

_________________

9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV (Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6).

9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV (Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6).

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  S cieľom zahrnúť tie online hostingové služby, kde sa šíri teroristický obsah, by sa toto nariadenie malo uplatňovať na služby informačnej spoločnosti, ktoré uchovávajú informácie poskytované príjemcom služby na jeho žiadosť a ktoré sprístupňujú tieto uchovávané informácie tretím stranám, a to bez ohľadu na to, či je táto činnosť čisto technickej, automatickej alebo pasívnej povahy. Medzi takýchto poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti patria napr. platformy sociálnych médií, služby na video prenos, služby na zdieľanie videí, obrazových a zvukových materiálov, služby na zdieľanie súborov a iné cloudové služby, a to v rozsahu, v akom sprístupňujú informácie tretím stranám a webovým lokalitám, na ktorých môžu používatelia umiestňovať svoje komentáre alebo príspevky. Toto nariadenie by sa malo uplatňovať aj na poskytovateľov hostingových služieb usadených mimo Únie, ktorí však poskytujú svoje služby v rámci Únie, keďže významné množstvo poskytovateľov hostingových služieb vystavených teroristickému obsahu prostredníctvom ich služieb je usadené v tretích krajinách. Tým by sa malo zabezpečiť, aby všetky spoločnosti pôsobiace na jednotnom digitálnom trhu spĺňali rovnaké požiadavky bez ohľadu na krajinu, v ktorej sú usadené. Určenie toho, či poskytovateľ služieb ponúka služby v Únii, si vyžaduje posúdenie toho, či poskytovateľ služieb umožňuje právnickým alebo fyzickým osobám, aby využívali jeho služby v jednom členskom štáte alebo vo viacerých členských štátoch. Samotná prístupnosť webovej lokality poskytovateľa služieb, resp. jeho e-mailovej adresy a iných kontaktných údajov, v jednom alebo viacerých členských štátoch, by však nemala byť dostatočnou podmienkou na uplatňovanie tohto nariadenia.

(10)  S cieľom zahrnúť tie online hostingové služby, kde sa šíri teroristický obsah, by sa toto nariadenie malo uplatňovať len na služby informačnej spoločnosti, ktoré uchovávajú informácie poskytované príjemcom služby na jeho žiadosť a ktoré sprístupňujú takýto obsah verejnosti, čo znamená, že poskytovatelia obsahu vopred neurčujú rozsah potenciálnych používateľov tohto obsahu. Medzi takýchto poskytovateľov služieb patria platformy na zdieľanie videí, platformy sociálnych médií, strímingové služby, služby na zdieľanie obrazových a zvukových materiálov, služby na zdieľanie súborov a iné cloudové a uchovávacie služby s výnimkou poskytovateľov cloudových hostingových služieb na zdieľanie obsahu medzi podnikmi, a to v rozsahu, v akom sprístupňujú obsah verejnosti. Na účely tohto nariadenia by preto z jeho rozsahu pôsobnosti mali byť vyňatí poskytovatelia hostingových služieb, ktorí poskytujú technickú infraštruktúru prevádzkovateľom webových sídiel, služby samotného prenosu („mere conduit“) a iné služby elektronickej komunikácie, služby vyrovnávacej pamäte, služby cloudovej IT infraštruktúry, služby ochrany, iné služby poskytované v iných vrstvách infraštruktúry internetu, ako sú registre a registrátori, systém názvov domén (DNS), pridružené služby, ako sú platobné služby alebo služby ochrany pred útokmi DDoS, interpersonálne komunikačné služby, ktoré umožňujú priamu interpersonálnu a interaktívnu výmenu informácií medzi pevne stanoveným počtom osôb, pričom osoby, ktoré komunikáciu začali alebo sa na nej zúčastňujú, určujú jej prijímateľov. Služby cloudovej infraštruktúry, ktoré spočívajú v poskytovaní fyzických alebo virtuálnych zdrojov na požiadanie ponúkajúcich kapacity výpočtovej a úložnej infraštruktúry, na ktoré poskytovateľ služieb nemá žiadne zmluvné práva, pokiaľ ide o to, aký obsah sa ukladá alebo ako sa spracúva či uverejňuje prostredníctvom jeho zákazníkov alebo koncových používateľov takýchto zákazníkov, a v prípade ktorých poskytovateľ služby nemá technickú kapacitu na odstránenie konkrétneho obsahu uloženého jeho zákazníkmi alebo koncovými používateľmi jeho zákazníkov, by takisto mali byť vyňaté z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Toto nariadenie by sa malo uplatňovať aj na poskytovateľov hostingových služieb usadených mimo Únie, ktorí však poskytujú svoje služby v rámci Únie, keďže významné množstvo poskytovateľov hostingových služieb vystavených teroristickému obsahu prostredníctvom ich služieb je usadené v tretích krajinách. Tým by sa malo zabezpečiť, aby všetky spoločnosti pôsobiace na jednotnom digitálnom trhu spĺňali rovnaké požiadavky bez ohľadu na krajinu, v ktorej sú usadené. Určenie toho, či poskytovateľ služieb ponúka služby v Únii, si vyžaduje posúdenie toho, či poskytovateľ služieb umožňuje právnickým alebo fyzickým osobám, aby využívali jeho služby v jednom členskom štáte alebo vo viacerých členských štátoch. Samotná prístupnosť webovej lokality poskytovateľa služieb, resp. jeho e-mailovej adresy a iných kontaktných údajov, v jednom alebo viacerých členských štátoch, by však nemala byť dostatočnou podmienkou na uplatňovanie tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Poskytovatelia hostingových služieb by mali uplatňovať určitú povinnú starostlivosť, aby sa zabránilo šíreniu teroristického obsahu v ich službách. Táto povinná starostlivosť by nemala znamenať všeobecnú povinnosť monitorovať. Povinná starostlivosť by mala zahŕňať to, že poskytovatelia hostingových služieb budú pri uplatňovaní tohto nariadenia konať dôsledne, primeraným a nediskriminačným spôsobom, pokiaľ ide o obsah, ktorý uchovávajú, najmä pri uplatňovaní svojich vlastných podmienok, s cieľom vyhnúť sa odstráneniu obsahu, ktorý nie je teroristický. Odstránenie alebo znemožnenie prístupu sa musí realizovať tak, aby bola dodržaná sloboda prejavu a právo na informácie.

(12)  Poskytovatelia hostingových služieb by mali uplatňovať určitú povinnú starostlivosť, aby sa zabránilo šíreniu teroristického obsahu v ich službách a aby sa od neho odrádzalo. Táto povinná starostlivosť by nemala znamenať všeobecnú povinnosť monitorovať a nemal by ňou byť dotknutý článok 15 smernice 2000/31/ES. Povinná starostlivosť by mala zahŕňať to, že poskytovatelia hostingových služieb budú pri uplatňovaní tohto nariadenia konať dôsledne, primeraným a nediskriminačným spôsobom, pokiaľ ide o obsah, ktorý uchovávajú, najmä pri uplatňovaní svojich vlastných podmienok, s cieľom vyhnúť sa odstráneniu obsahu, ktorý nie je teroristický. Pri odstraňovaní obsahu alebo znemožňovaní prístupu k nemu by sa mala riadne dodržiavať sloboda prejavu a právo na informácie. Poskytovatelia hostingových služieb by pre prípad neodôvodneného odstránenia obsahu mali sprístupniť účinné a rýchle mechanizmy podávania sťažností a mechanizmy nápravy.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Mali by sa zosúladiť postup a povinnosti vyplývajúce z právnych príkazov, ktorými sa požaduje, aby poskytovatelia hostingových služieb na základe posúdenia príslušnými orgánmi odstránili teroristický obsah alebo znemožnili prístup k nemu. Členské štáty by mali mať naďalej slobodu výberu, pokiaľ ide o určenie správnych orgánov, orgánov presadzovania práva alebo justičných orgánov, príslušných na plnenie tejto úlohy. So zreteľom na rýchlosť, akou sa šíri teroristický obsah v rámci služieb online, sa týmto ustanovením ukladajú poskytovateľom hostingových služieb povinnosti zabezpečiť, aby bol teroristický obsah uvedený v príkaze na odstránenie odstránený, resp. aby bol znemožnený prístup k nemu, do jednej hodiny od prijatia tohto príkazu. Je na rozhodnutí poskytovateľov hostingových služieb, či príslušný obsah odstránia, alebo či k nemu znemožnia prístup pre používateľov v Únii.

(13)  Príslušné orgány členských štátov by mali posúdiť, či je obsah teroristickým obsahom, a vydať právny príkaz so žiadosťou, aby poskytovatelia hostingových služieb takýto obsah buď odstránili, alebo aby k nemu znemožnili prístup. So zreteľom na rýchlosť, akou sa šíri teroristický obsah v rámci služieb online, by poskytovatelia hostingových služieb mali zabezpečiť, aby bol tento teroristický obsah uvedený v príkaze na odstránenie odstránený, resp. aby bol znemožnený prístup k nemu, bez zbytočného odkladu po prijatí tohto príkazu. Je na rozhodnutí poskytovateľov hostingových služieb, či príslušný obsah odstránia, alebo či k nemu znemožnia prístup pre používateľov v Únii.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Vzhľadom na rozsah a rýchlosť, ktoré sú potrebné na účinnú identifikáciu a odstránenie teroristického obsahu, sú primerané proaktívne opatrenia, a to v niektorých prípadoch aj automatické, základným prvkom pri riešení teroristického obsahu online. S cieľom znížiť dostupnosť teroristického obsahu vo svojich službách by poskytovatelia hostingových služieb mali posúdiť, či je vhodné prijať proaktívne opatrenia v závislosti od rizík a úrovne vystavenia sa teroristickým obsahom, ako aj od účinkov na práva tretích strán a na verejný záujem na šírení informácií. V dôsledku toho by mali poskytovatelia hostingových služieb určiť, aké vhodné, účinné a primerané opatrenia by mali byť zavedené. Táto požiadavka by nemala znamenať všeobecnú povinnosť monitorovať. V kontexte tohto posúdenia možno uviesť, že absencia príkazov na odstránenie a hlásení adresovaných poskytovateľovi hostingových služieb je znakom nízkej úrovne vystavenia teroristickému obsahu.

(16)  Vzhľadom na rozsah a rýchlosť, ktoré sú potrebné na účinnú identifikáciu a odstránenie teroristického obsahu, sú primerané proaktívne opatrenia, a to v niektorých prípadoch aj automatické, základným prvkom pri riešení teroristického obsahu online. S cieľom znížiť dostupnosť teroristického obsahu vo svojich službách by poskytovatelia hostingových služieb mali posúdiť, či je vhodné, účinné a primerané prijať cielené proaktívne opatrenia v závislosti od rizík a úrovne vystavenia sa teroristickým obsahom, ako aj od účinkov na práva tretích strán a na verejný záujem na šírení informácií. V dôsledku toho by mali poskytovatelia hostingových služieb určiť, aké vhodné, účinné a primerané opatrenia by mali byť zavedené. Táto požiadavka by nemala znamenať všeobecnú povinnosť monitorovať v súlade s článkom 15 smernice 2000/31/ES. Zároveň by ňou nemala byť dotknutá smernica (EÚ) 2018/1808, v ktorej sa od platforiem na zdieľanie videí vyžaduje, aby prijali opatrenia na ochranu širokej verejnosti pred obsahom, ktorého šírenie predstavuje trestný čin podľa práva Únie. V kontexte tohto posúdenia možno uviesť, že absencia príkazov na odstránenie a hlásení adresovaných poskytovateľovi hostingových služieb je znakom nízkej úrovne vystavenia teroristickému obsahu.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Poskytovatelia hostingových služieb by mali pri zavádzaní proaktívnych opatrení zabezpečiť, aby bolo zachované právo užívateľov na slobodu prejavu a právo na informácie – a to aj pokiaľ ide o právo slobodne prijímať a odovzdávať informácie. Okrem požiadaviek stanovených v právnych predpisoch vrátane právnych predpisov o ochrane osobných údajov by mali poskytovatelia hostingových služieb konať s náležitou starostlivosťou a uplatňovať záruky, najmä pokiaľ ide o manuálny dohľad a overovanie, aby sa v príslušných prípadoch vyhli akémukoľvek neúmyselnému a nesprávnemu rozhodnutiu, ktoré by viedlo k odstráneniu obsahu, ktorý by nebol teroristický. Toto má osobitný význam vtedy, keď poskytovatelia hostingových služieb využívajú na odhalenie teroristického obsahu automatizované prostriedky. Akékoľvek rozhodnutie použiť automatizované prostriedky, bez ohľadu na to, či ho prijal samotný poskytovateľ hostingových služieb, alebo sa k nemu dospelo na základe žiadosti príslušného orgánu, by sa malo posúdiť so zreteľom na spoľahlivosť príslušnej technológie a následný vplyv na základné práva.

(17)  Poskytovatelia hostingových služieb by mali pri zavádzaní proaktívnych opatrení zabezpečiť, aby bolo zachované právo užívateľov na slobodu prejavu a právo na informácie – a to aj pokiaľ ide o právo slobodne prijímať a odovzdávať informácie. Okrem požiadaviek stanovených v právnych predpisoch vrátane právnych predpisov o ochrane osobných údajov by mali poskytovatelia hostingových služieb konať s náležitou starostlivosťou a uplatňovať záruky, najmä pokiaľ ide o manuálny dohľad a overovanie, aby sa v príslušných prípadoch vyhli akémukoľvek neúmyselnému a nesprávnemu rozhodnutiu, ktoré by viedlo k odstráneniu obsahu, ktorý by nebol teroristický. Toto má osobitný význam vtedy, keď poskytovatelia hostingových služieb využívajú na odhalenie teroristického obsahu automatizované prostriedky. Akékoľvek rozhodnutie použiť automatizované prostriedky, bez ohľadu na to, či ho prijal samotný poskytovateľ hostingových služieb, alebo sa k nemu dospelo na základe žiadosti relevantného príslušného orgánu, by sa malo posúdiť so zreteľom na spoľahlivosť príslušnej technológie a následný vplyv na základné práva. Poskytovatelia hostingových služieb by mali zaviesť účinné a rýchle mechanizmy podávania sťažností a mechanizmy nápravy na riešenie prípadov neoprávneného odstránenia obsahu.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  S cieľom zabezpečiť, aby poskytovatelia hostingových služieb vystavení teroristickému obsahu prijali vhodné opatrenia na zabránenie zneužitia svojich služieb, by príslušné orgány mali požiadať poskytovateľov hostingových služieb, ktorí dostali konečné príkazy na odstránenie, aby podali správu o prijatých proaktívnych opatreniach. Tieto opatrenia by mohli pozostávať z opatrení na predchádzanie opakovanému nahrávaniu teroristického obsahu, ktorý bol odstránený alebo ku ktorému bol znemožnený prístup na základe príkazu na odstránenie alebo hlásení, ktoré im boli doručené, na základe porovnania s verejnými alebo súkromnými nástrojmi obsahujúcimi známy teroristický obsah. Poskytovatelia hostingových služieb takisto môžu využívať aj spoľahlivé technické nástroje na identifikáciu nového teroristického obsahu, a to tak, že buď využijú takéto nástroje, ktoré sú dostupné na trhu, alebo tie, ktoré si sami vyvinú. Poskytovateľ služieb by mal podať správu o konkrétnych proaktívnych opatreniach, ktoré zaviedol, aby príslušný orgán mohol posúdiť, či sú opatrenia účinné a primerané a či, v prípade, že sa používajú automatizované prostriedky, poskytovateľ hostingových služieb má potrebné kapacity na manuálny dohľad a overovanie. Pri posudzovaní účinnosti a primeranosti opatrení by príslušné orgány mali zohľadniť príslušné parametre vrátane počtu príkazov na odstránenie a hlásení, ktoré boli príslušnému poskytovateľovi vydané, jeho ekonomické možnosti a vplyv jeho služby na šírenie teroristického obsahu (napríklad pri zohľadnení počtu používateľov v Únii).

(18)  S cieľom zabezpečiť, aby poskytovatelia hostingových služieb vystavení teroristickému obsahu prijali vhodné opatrenia na zabránenie zneužitia svojich služieb, by príslušné orgány mali požiadať poskytovateľov hostingových služieb, ktorí dostali konečné príkazy na odstránenie, aby podali správu o prijatých proaktívnych opatreniach, ako aj o fungovaní mechanizmov podávania sťažností a mechanizmov nápravy. Tieto opatrenia by mohli pozostávať z opatrení na riešenie opätovného zverejňovania obsahu, ktorý bol odstránený alebo ku ktorému bol znemožnený prístup na základe príkazu na odstránenie alebo hlásení, ktoré im boli doručené, na základe porovnania s verejnými alebo súkromnými nástrojmi obsahujúcimi známy teroristický obsah. Poskytovatelia hostingových služieb takisto môžu využívať aj spoľahlivé technické nástroje na identifikáciu nového teroristického obsahu, napríklad ak čiastočne alebo úplne využíva teroristický obsah, na ktorý sa už vzťahuje konečný príkaz na odstránenie, alebo ak ho nahrajú používatelia, ktorí už teroristický obsah nahrali, a to tak, že buď využijú takéto nástroje, ktoré sú dostupné na trhu, alebo tie, ktoré si sami vyvinú. Poskytovateľ služieb by mal podať správu o konkrétnych proaktívnych opatreniach, ktoré zaviedol, aby príslušný orgán mohol posúdiť, či sú opatrenia účinné a primerané a či, v prípade, že sa používajú automatizované prostriedky, poskytovateľ hostingových služieb má potrebné kapacity na manuálny dohľad a overovanie. Pri posudzovaní účinnosti a primeranosti opatrení by príslušné orgány mali zohľadniť príslušné parametre vrátane počtu príkazov na odstránenie a hlásení, ktoré boli príslušnému poskytovateľovi vydané, jeho ekonomické možnosti a vplyv jeho služby na šírenie teroristického obsahu (napríklad pri zohľadnení počtu používateľov v Únii).

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Na požiadanie by mal príslušný orgán nadviazať s poskytovateľom hostingových služieb dialóg o proaktívnych opatreniach, ktoré treba zaviesť. Ak je to potrebné, príslušný orgán by mal prijať vhodné, účinné a primerané proaktívne opatrenia, ak sa domnieva, že prijaté opatrenia nie sú dostatočné na krytie rizík. Rozhodnutie o uložení takýchto osobitných proaktívnych opatrení by v zásade nemalo viesť k uloženiu všeobecnej povinnosti monitorovať, ako sa stanovuje v článku 15 ods. 1 smernice 2000/31/ES. Vzhľadom na mimoriadne závažné riziká spojené so šírením teroristického obsahu by rozhodnutia prijaté príslušnými orgánmi na základe tohto nariadenia mohli mať výnimku od prístupu stanoveného v článku 15 ods. 1 smernice 2000/31/ES, pokiaľ ide o určité konkrétne, cielené opatrenia, ktorých prijatie je nevyhnutné z prvoradých dôvodov verejnej bezpečnosti. Pred prijatím takýchto rozhodnutí by príslušný orgán mal dosiahnuť spravodlivú rovnováhu medzi cieľmi verejného záujmu a príslušnými základnými právami, najmä právom na slobodu prejavu a právom na informácie, ako aj právom na slobodu podnikania, a mal by poskytnúť primerané odôvodnenie.

(19)  Na požiadanie by mal príslušný orgán nadviazať s poskytovateľom hostingových služieb dialóg o proaktívnych opatreniach, ktoré treba zaviesť. Ak je to potrebné, príslušný orgán by mal prijať vhodné, účinné a primerané proaktívne opatrenia, ak sa domnieva, že prijaté opatrenia nie sú dostatočné na krytie rizík. Rozhodnutie o uložení takýchto osobitných proaktívnych opatrení by nemalo viesť k uloženiu všeobecnej povinnosti monitorovať, ako sa stanovuje v článku 15 ods. 1 smernice 2000/31/ES. Vzhľadom na mimoriadne závažné riziká spojené so šírením teroristického obsahu by rozhodnutia prijaté príslušnými orgánmi na základe tohto nariadenia mohli mať výnimku od prístupu stanoveného v článku 15 ods. 1 smernice 2000/31/ES, len pokiaľ ide o určité konkrétne, cielené opatrenia, ktorých prijatie je nevyhnutné z prvoradých dôvodov verejnej bezpečnosti. Pred prijatím takýchto rozhodnutí by príslušný orgán mal dosiahnuť spravodlivú rovnováhu medzi cieľmi verejného záujmu a príslušnými základnými právami, najmä právom na slobodu prejavu a právom na informácie, ako aj právom na slobodu podnikania, a mal by poskytnúť primerané odôvodnenie.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Postupy podávania sťažností predstavujú nevyhnutnú záruku pred chybným odstránením obsahu chráneného v rámci slobody prejavu a práva na informácie. Poskytovatelia hostingových služieb by preto mali vytvoriť ľahko použiteľné mechanizmy podávania sťažností a mali by zabezpečiť, aby sa sťažnosti vybavovali bezodkladne a pri plnej transparentnosti voči poskytovateľom obsahu. Požiadavka, aby poskytovateľ hostingových služieb obnovil obsah, ak bol tento obsah odstránený omylom, nijak neovplyvňuje možnosť poskytovateľa hostingových služieb uplatniť svoje vlastné podmienky z iných dôvodov.

(25)  Postupy podávania sťažností predstavujú nevyhnutnú záruku pred chybným odstránením obsahu chráneného v rámci slobody prejavu a práva na informácie. Poskytovatelia hostingových služieb by preto mali vytvoriť účinné a ľahko použiteľné mechanizmy podávania sťažností a mechanizmy nápravy s cieľom zabezpečiť, aby sa sťažnosti vybavovali bezodkladne a pri plnej transparentnosti voči poskytovateľom obsahu. Požiadavka, aby poskytovateľ hostingových služieb obnovil obsah, ak bol tento obsah odstránený omylom, nijak neovplyvňuje možnosť poskytovateľa hostingových služieb uplatniť svoje vlastné podmienky z iných dôvodov. Členské štáty by tiež mali zabezpečiť, aby poskytovatelia hostingových služieb a poskytovatelia obsahu mohli účinne vykonávať svoje právo na súdnu nápravu. Okrem toho by poskytovatelia obsahu, ktorých obsah bol odstránený na základe príkazu na odstránenie, mali mať právo na účinný súdny prostriedok nápravy v súlade s článkom 19 Zmluvy o EÚ a s článkom 47 Charty základných práv Európskej únie. Na vnútroštátnej úrovni by sa mali zaviesť účinné odvolacie mechanizmy, aby sa zabezpečilo právo každej strany, ktorej sa príkaz na odstránenie vydaný príslušným súdnym orgánom týka, odvolať sa na súdny orgán. Odvolacím konaním nie je dotknuté rozdelenie kompetencií vo vnútroštátnych súdnych systémoch.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Účinná právna ochrana podľa článku 19 Zmluvy o EÚ a článku 47 Charty základných práv Európskej únie si vyžaduje, aby boli osoby schopné zistiť dôvody, na základe ktorých bol obsah, ktorý nahrali, odstránený, alebo na základe ktorých bol k nemu znemožnený prístup. Na tento účel by poskytovateľ hostingových služieb mal dať poskytovateľovi obsahu k dispozícii zmysluplné informácie, ktoré by umožňovali napadnúť príslušné rozhodnutie. Uvedené si však nevyhnutne nevyžaduje vydanie oznámenia poskytovateľovi obsahu. V závislosti od okolností môžu poskytovatelia hostingových služieb nahradiť obsah považovaný za teroristický správou, že tento obsah bol odstránený, resp. že prístup k tomu obsahu bol znemožnený v súlade s týmto nariadením. Na požiadanie by sa mali poskytnúť ďalšie informácie o dôvodoch, ako ajmožnostiach, ktoré má poskytovateľ obsahu, pokiaľ ide o napadnutie príslušného rozhodnutia. Ak príslušné orgány rozhodnú, že z dôvodov verejnej bezpečnosti, a to aj v kontexte vyšetrovania, sa považuje za nevhodné alebo kontraproduktívne, aby bol poskytovateľ obsahu priamo oboznámený s odstránením určitého obsahu, resp. so znemožnením prístupu k nemu, mali by o tom informovať poskytovateľa hostingových služieb.

(26)  Na všeobecnejšej úrovni si účinná právna ochrana podľa článku 19 Zmluvy o EÚ a článku 47 Charty základných práv Európskej únie vyžaduje, aby boli osoby schopné zistiť dôvody, na základe ktorých bol obsah, ktorý nahrali, odstránený, alebo na základe ktorých bol k nemu znemožnený prístup. Na tento účel by poskytovateľ hostingových služieb mal dať poskytovateľovi obsahu k dispozícii zmysluplné informácie, ktoré by umožňovali napadnúť príslušné rozhodnutie. Poskytovatelia hostingových služieb by mali vždy, keď je to možné, informovať poskytovateľov obsahu akýmkoľvek dostupným spôsobom o obsahu, ktorý poskytovateľ hostingových služieb odstránil. Ak však príslušné orgány rozhodnú, že z dôvodov verejnej bezpečnosti, a to aj v kontexte vyšetrovania, sa považuje za nevhodné alebo kontraproduktívne, aby bol poskytovateľ obsahu priamo oboznámený s odstránením určitého obsahu, resp. so znemožnením prístupu k nemu, mali by o tom informovať poskytovateľa hostingových služieb.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  S cieľom zabezpečiť účinné a dostatočne koherentné vykonávanie proaktívnych opatrení by mali príslušné orgány v členských štátoch navzájom spolupracovať, pokiaľ ide o diskusie, ktoré vedú s poskytovateľmi hostingových služieb na tému určenia, vykonávania a posudzovania osobitných proaktívnych opatrení. Takáto spolupráca je takisto potrebná aj v súvislosti s prijímaním pravidiel upravujúcich sankcie, ako aj v súvislosti s uplatňovaním a presadzovaním týchto sankcií.

(28)  S cieľom zabezpečiť účinné a dostatočne koherentné vykonávanie proaktívnych opatrení by mali príslušné súdne orgány v členských štátoch navzájom spolupracovať, pokiaľ ide o diskusie, ktoré vedú s poskytovateľmi hostingových služieb, ako aj so vzdelávacími inštitúciami a s organizáciami občianskej spoločnosti, ako sú zväzy novinárov, mládežnícke organizácie, orgány pre dohľad nad médiami a ďalšie, čo sa týka posudzovania, určovania a vykonávania zmysluplných a udržateľných proaktívnych opatrení na boj proti terorizmu a radikalizácii.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  Poskytovatelia hostingových služieb aj členské štáty by mali zriadiť kontaktné miesta, aby sa uľahčilo rýchle vybavenie príkazov na odstránenie a hlásení. Na rozdiel od právneho zástupcu slúži takéto kontaktné miesto na prevádzkové účely. Kontaktné miesto poskytovateľa hostingových služieb by malo pozostávať z akéhokoľvek vyhradeného prostriedku, ktorý umožní elektronické predkladanie príkazov na odstránenie a hlásení, a z technických a personálnych prostriedkov, ktoré umožnia ich rýchle spracovanie. Kontaktné miesto poskytovateľa hostingových služieb sa nemusí nachádzať v Únii a poskytovateľ hostingových služieb môže určiť existujúce kontaktné miesto, pod podmienkou, že toto kontaktné miesto je schopné plniť funkcie stanovené v tomto nariadení. S cieľom zabezpečiť odstránenie teroristického obsahu, resp. znemožnenie prístupu k nemu, do jednej hodiny od doručenia príkazu na odstránenie by poskytovatelia hostingových služieb mali zabezpečiť, aby bolo toto kontaktné miesto dosiahnuteľné 24/7. Informácie o kontaktnom mieste by mali zahŕňať informácie o jazyku, v ktorom sa je možné na kontaktné miesto obrátiť. S cieľom uľahčiť komunikáciu medzi poskytovateľmi hostingových služieb a príslušnými orgánmi sa poskytovateľom hostingových služieb odporúča, aby umožnili komunikáciu v niektorom z úradných jazykov Únie, v ktorom sú k dispozícii ich podmienky.

(33)  Poskytovatelia hostingových služieb aj členské štáty by mali zriadiť kontaktné miesta, aby sa uľahčilo rýchle vybavenie príkazov na odstránenie a hlásení. Na rozdiel od právneho zástupcu slúži takéto kontaktné miesto na prevádzkové účely. Kontaktné miesto poskytovateľa hostingových služieb by malo pozostávať z akéhokoľvek vyhradeného prostriedku, ktorý umožní elektronické predkladanie príkazov na odstránenie a hlásení, a z technických a personálnych prostriedkov, ktoré umožnia ich rýchle spracovanie. Kontaktné miesto poskytovateľa hostingových služieb sa nemusí nachádzať v Únii a poskytovateľ hostingových služieb môže určiť existujúce kontaktné miesto, pod podmienkou, že toto kontaktné miesto je schopné plniť funkcie stanovené v tomto nariadení. S cieľom zabezpečiť odstránenie teroristického obsahu, resp. znemožnenie prístupu k nemu, urýchlene a bez zbytočného odkladu po doručení príkazu na odstránenie by poskytovatelia hostingových služieb mali zabezpečiť, aby bolo toto kontaktné miesto dosiahnuteľné. Informácie o kontaktnom mieste by mali zahŕňať informácie o jazyku, v ktorom sa je možné na kontaktné miesto obrátiť. S cieľom uľahčiť komunikáciu medzi poskytovateľmi hostingových služieb a príslušnými orgánmi sa poskytovateľom hostingových služieb odporúča, aby umožnili komunikáciu v niektorom z úradných jazykov Únie, v ktorom sú k dispozícii ich podmienky.

Odôvodnenie

Je nereálne žiadať od MSP, aby obsah odstránili do jednej hodiny od doručenia príkazu na odstránenie bez toho, aby mali dostatok času na vhodné posúdenie žiadosti. Malé spoločnosti skrátka nebudú schopné splniť túto podmienku, pretože vo väčšine prípadov jednoducho nemajú dostatok ľudských zdrojov na to, aby boli k dispozícii nepretržite a aby odstránili obsah do hodiny.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  Keďže neexistuje všeobecná požiadavka, aby poskytovatelia hostingových služieb zabezpečili fyzickú prítomnosť na území Únie, je potrebné zabezpečiť jednoznačnosť, pokiaľ ide o otázku, pod právomoc ktorého členského štátu príslušný poskytovateľ hostingových služieb, ktorý ponúka služby v rámci Únie, patrí. Vo všeobecnosti platí, že poskytovateľ hostingových služieb patrí do právomoci toho členského štátu, v ktorom má svoje hlavné miesto podnikateľskej činnosti alebo v ktorom určil svojho právneho zástupcu. Ak však príkaz na odstránenie vydá iný členský štát, jeho orgány by mali mať možnosť presadzovať svoje príkazy prostredníctvom donucovacích opatrení nerepresívnej povahy, ako sú napr. peňažné sankcie. Pokiaľ ide o poskytovateľa hostingových služieb, ktorý nemá v Únii žiadnu prevádzkareň a neurčil právneho zástupcu, možnosť uložiť sankcie by mal mať každý členský štát, pod podmienkou dodržania zásady ne bis in idem.

(34)  Keďže neexistuje všeobecná požiadavka, aby poskytovatelia hostingových služieb zabezpečili fyzickú prítomnosť na území Únie, je potrebné zabezpečiť jednoznačnosť, pokiaľ ide o otázku, pod právomoc ktorého členského štátu príslušný poskytovateľ hostingových služieb, ktorý ponúka služby v rámci Únie, patrí. Vo všeobecnosti platí, že poskytovateľ hostingových služieb patrí do právomoci toho členského štátu, v ktorom má svoje hlavné miesto podnikateľskej činnosti alebo v ktorom určil svojho právneho zástupcu. Ak však príkaz na odstránenie vydá iný členský štát, jeho orgán by mal mať možnosť presadzovať svoje príkazy prostredníctvom donucovacích opatrení nerepresívnej povahy, ako sú napr. peňažné sankcie. Pokiaľ ide o poskytovateľa hostingových služieb, ktorý nemá v Únii žiadnu prevádzkareň a neurčil právneho zástupcu, možnosť uložiť sankcie by mal mať každý členský štát, pod podmienkou dodržania zásady ne bis in idem.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(38)  Sankcie sú potrebné na zabezpečenie účinného vykonávania povinností podľa tohto nariadenia zo strany poskytovateľov hostingových služieb. Členské štáty by mali prijať pravidlá upravujúce sankcie, a v prípade potreby aj usmernenia o ukladaní týchto sankcií. Osobitne prísne sankcie by sa mali ukladať, ak poskytovateľ hostingových služieb systematicky neodstraňuje teroristický obsah, resp. k nemu systematicky neznemožňuje prístup, do jednej hodiny od prijatia príkazu na odstránenie. Nezabezpečenie súladu v jednotlivých prípadoch by sa mohlo sankcionovať, avšak za súčasného dodržania zásady ne bis in idem a zásady proporcionality, ako aj za zabezpečenia toho, aby tieto sankcie zohľadňovali systematické zlyhanie. S cieľom zabezpečiť právnu istotu by sa v tomto nariadení malo stanoviť, v akom rozsahu môžu príslušné povinnosti podliehať sankciám. Sankcie za nedodržiavanie článku 6 by sa mali prijať len v súvislosti so záväzkami vyplývajúcimi zo žiadosti o správu podľa článku 6 ods. 2 alebo s rozhodnutím, ktorým sa ukladajú dodatočné proaktívne opatrenia podľa článku 6 ods. 4. Pri určovaní toho, či by sa mali uložiť finančné sankcie, by sa mali náležite zohľadniť finančné zdroje poskytovateľa. Členské štáty zabezpečia, aby sankcie nepodporovali odstránenie obsahu, ktorý nie je teroristický.

(38)  Členské štáty by mali stanoviť sankcie na zabezpečenie účinného vykonávania povinností podľa tohto nariadenia zo strany poskytovateľov hostingových služieb. Členské štáty by mali prijať pravidlá upravujúce takéto sankcie, ktoré by mali byť primerané a uskutočniteľné a mali by zohľadňovať veľkosť a povahu dotknutého poskytovateľa hostingových služieb. Prísne sankcie by sa mali ukladať, ak poskytovateľ hostingových služieb systematicky neodstraňuje teroristický obsah, resp. k nemu systematicky neznemožňuje prístup, bez zbytočného odkladu. Ak je teroristický obsah zjavne škodlivý alebo predstavuje bezprostrednú hrozbu pre verejný poriadok, poskytovatelia hostingových služieb by tento teroristický obsah mali odstrániť alebo znemožniť prístup k nemu po prijatí riadne odôvodneného príkazu na odstránenie. Nezabezpečenie súladu v jednotlivých prípadoch by sa mohlo sankcionovať, avšak za súčasného dodržania zásady ne bis in idem a zásady proporcionality, ako aj za zabezpečenia toho, aby tieto sankcie zohľadňovali systematické zlyhanie, ale aby nepodnecovali k svojvoľnému odstraňovaniu obsahu, ktorý nie je teroristickým obsahom. S cieľom zabezpečiť právnu istotu by sa v tomto nariadení malo stanoviť, v akom rozsahu môžu príslušné povinnosti podliehať sankciám. Sankcie za nedodržiavanie článku 6 by sa mali prijať len v súvislosti so záväzkami vyplývajúcimi zo žiadosti o správu podľa článku 6 ods. 2 alebo s rozhodnutím, ktorým sa ukladajú dodatočné proaktívne opatrenia podľa článku 6 ods. 4. Pri určovaní toho, či by sa mali uložiť finančné sankcie, by sa mali náležite zohľadniť finančné zdroje poskytovateľa. Členské štáty zabezpečia, aby sankcie nepodporovali odstránenie obsahu, ktorý nie je teroristický.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V tomto nariadení sa stanovujú jednotné pravidlá na predchádzanie zneužívaniu hostingových služieb na šírenie teroristického obsahu online. Stanovujú sa v ňom najmä:

1.  V tomto nariadení sa stanovujú jednotné pravidlá na predchádzanie zneužívaniu hostingových služieb na verejné šírenie teroristického obsahu online bez toho, aby bola dotknutá povinnosť dodržiavať základné práva a základné právne zásady zakotvené v článku 6 Zmluva o EÚ. Stanovujú sa v ňom najmä:

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  pravidlá týkajúce sa povinnej starostlivosti, ktoré majú uplatňovať poskytovatelia hostingových služieb s cieľom zabrániť šíreniu teroristického obsahu prostredníctvom ich služieb a v prípade potreby zabezpečiť jeho rýchle odstránenie;

a)  pravidlá týkajúce sa povinnej starostlivosti, ktoré majú uplatňovať poskytovatelia hostingových služieb s cieľom bojovať proti verejnému šíreniu teroristického obsahu online prostredníctvom ich služieb a v prípade potreby zabezpečiť jeho rýchle odstránenie;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  súbor opatrení, ktoré majú členské štáty zaviesť s cieľom identifikovať teroristický obsah, umožniť jeho rýchle odstránenie zo strany poskytovateľov hostingových služieb a uľahčiť spoluprácu s príslušnými orgánmi v iných členských štátoch, poskytovateľmi hostingových služieb a v prípade potreby príslušnými orgánmi Únie.

b)  súbor opatrení, ktoré majú členské štáty zaviesť s cieľom identifikovať teroristický obsah, umožniť jeho rýchle odstránenie zo strany poskytovateľov hostingových služieb a uľahčiť spoluprácu s relevantnými príslušnými orgánmi a prípadne so súdnymi orgánmi v iných členských štátoch, poskytovateľmi hostingových služieb a v prípade potreby príslušnými orgánmi Únie.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Toto nariadenie sa nevzťahuje na obsah šírený na účely vzdelávania, umenia, novinárstva alebo výskumu a iné redakčné účely za predpokladu, že nenabáda na páchanie násilia, ani na obsah šírený na účely zvyšovania povedomia s cieľom bojovať proti teroristickým aktivitám.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Toto nariadenie sa uplatňuje na poskytovateľov hostingových služieb, ktorí ponúkajú služby v Únii, bez ohľadu na ich hlavné miesto podnikateľskej činnosti.

2.  Toto nariadenie sa uplatňuje na poskytovateľov hostingových služieb, ktorí ponúkajú služby verejnosti v Únii, bez ohľadu na ich hlavné miesto podnikateľskej činnosti.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  „poskytovateľ hostingových služieb“ je poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti, ktoré pozostávajú z uchovávania informácií poskytnutých poskytovateľom obsahu a na jeho žiadosť a zo sprístupňovania uchovávaných informácií tretím stranám;

1.  „poskytovateľ hostingových služieb“ je poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti, ktoré pozostávajú z uchovávania online obsahu poskytnutého poskytovateľom obsahu a na jeho žiadosť a zo sprístupňovania uchovávaných informácií verejnosti;

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  „príslušný orgán“ je jeden určený vnútroštátny súdny orgán v členskom štáte alebo nezávislý administratívny orgán s príslušnými odbornými znalosťami;

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  „teroristické trestné činy“ sú trestné činy vymedzené v článku 3 ods. 1 smernice (EÚ) 2017/541;

4.  „teroristické trestné činy“ sú jedným z úmyselných činov uvedených v článku 3 ods. 1 smernice (EÚ) 2017/541;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  „teroristický obsah“ je jedna alebo viacero z týchto informácií:

5.  „teroristický obsah“ je online obsah, ktorý môže prispieť k páchaniu úmyselných činov predstavujúcich trestné činy podľa vnútroštátneho práva a práva Únie uvedené v článku 3 ods. 1 písm. a) až i) smernice 2017/541/EÚ prostredníctvom:

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podpora prispievania k teroristickým trestným činom;

b)  navádzanie osôb alebo skupiny osôb na prispievanie k teroristickým trestným činom;

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  podpora činností teroristickej skupiny, a to najmä podporovaním účasti na teroristickej skupine alebo jej podporou v zmysle článku 2 ods. 3 smernice (EÚ) 2017/541;

c)  propagácia činností teroristickej skupiny, a to najmä navádzaním osôb alebo skupiny osôb na účasť na trestných činnostiach teroristickej skupiny alebo na ich podporu, na stretávanie sa alebo na komunikáciu s touto skupinou v zmysle článku 2 ods. 3 smernice (EÚ) 2017/541, resp. podnecovaním šírenia teroristického obsahu;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  „šírenie teroristického obsahu“ je sprístupnenie teroristického obsahu tretím stranám prostredníctvom služieb poskytovateľov hostingových služieb;

6.  „šírenie teroristického obsahu“ je verejné sprístupnenie teroristického obsahu tretím stranám prostredníctvom služieb poskytovateľov hostingových služieb;

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  „hlásenie“ je oznámenie vydané príslušným orgánom alebo prípadne príslušným subjektom Únie poskytovateľovi hostingových služieb o informáciách, ktoré možno považovať za teroristický obsah, aby poskytovateľ mohol dobrovoľne posúdiť ich zlučiteľnosť so svojimi vlastnými podmienkami zameranými na predchádzanie šíreniu teroristického obsahu;

8.  „hlásenie“ je oznámenie vydané príslušným orgánom alebo prípadne príslušným subjektom Únie poskytovateľovi hostingových služieb o obsahu, ktorý možno považovať za teroristický obsah, aby poskytovateľ mohol dobrovoľne posúdiť jeho zlučiteľnosť so svojimi vlastnými podmienkami zameranými na predchádzanie šíreniu teroristického obsahu;

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  „hlavné miesto podnikateľskej činnosti“ je ústredie alebo sídlo, kde sa vykonávajú hlavné finančné operácie a prevádzková kontrola.

9.  „hlavné miesto podnikateľskej činnosti“ je ústredie alebo sídlo, kde sa vykonávajú hlavné finančné operácie a prevádzková kontrola v Únii.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Vyjadrovanie radikálnych, polemických alebo kontroverzných názorov vo verejnej diskusii o citlivých politických otázkach ani obsah zameraný na poskytnutie informácií alebo odsúdenie teroristického obsahu sa nepovažuje za teroristický obsah v zmysle bodu 5 prvého odseku tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Poskytovatelia hostingových služieb prijmú vhodné, zmysluplné a primerané opatrenia v súlade s týmto nariadením proti šíreniu teroristického obsahu a na ochranu používateľov pred teroristickým obsahom. V tejto súvislosti musia konať dôsledne, primerane a nediskriminačne s náležitým ohľadom na základné práva používateľov, pričom zohľadnia základný význam slobody prejavu a práva na informácie v otvorenej a demokratickej spoločnosti.

1.  Poskytovatelia hostingových služieb prijmú vhodné, zmysluplné a primerané opatrenia v súlade s týmto nariadením proti verejnému šíreniu teroristického obsahu a na ochranu používateľov pred teroristickým obsahom. V tejto súvislosti musia konať dôsledne, primerane a nediskriminačne s náležitým ohľadom na základné práva používateľov, najmä slobodu prejavu a právo na informácie.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Poskytovatelia hostingových služieb zahrnú do svojich podmienok ustanovenia na predchádzanie šíreniu teroristického obsahu, a tieto podmienky uplatnia.

2.  Bez toho, aby boli dotknuté články 14 a 15 smernice 2000/31/ES, poskytovatelia hostingových služieb uvedú vo svojich podmienkach, že prijmú vhodné, účinné a primerané opatrenia na boj proti šíreniu teroristického obsahu vo svojich službách.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Poskytovatelia hostingových služieb uvedení v článku 1 ods. 1, ktorí spĺňajú kritériá vymedzenia pojmu „poskytovatelia platforiem na zdieľanie videí“, prijmú vhodné opatrenia na boj proti šíreniu teroristického obsahu v súlade s článkom 28b ods. 1 písm. c) a ods. 3 smernice (EÚ) 2018/1808.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príslušný orgán má právomoc vydať rozhodnutie, ktorým sa od poskytovateľa hostingových služieb vyžaduje, aby odstránil teroristický obsah alebo znemožnil prístup k nemu.

1.  Príslušný orgán má právomoc vydať príkaz na odstránenie, ktorým sa od poskytovateľa hostingových služieb vyžaduje, aby odstránil teroristický obsah alebo znemožnil prístup k nemu.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  V prípadoch, keď má príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa nachádza hlavné miesto podnikateľskej činnosti poskytovateľa hostingových služieb alebo poskytovateľa obsahu, primeraný dôvod sa domnievať, že príkaz na odstránenie môže mať vplyv na základné práva jednotlivca, informuje o tom žiadajúci príslušný orgán. Žiadajúci príslušný orgán zohľadní tieto skutočnosti a podľa potreby príkaz na odstránenie stiahne alebo prispôsobí.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Poskytovatelia hostingových služieb odstránia teroristický obsah alebo znemožnia prístup k nemu do jednej hodiny od prijatia príkazu na odstránenie.

2.  Bez toho, aby boli dotknuté články 14 a 15 smernice 2000/31/ES, poskytovatelia hostingových služieb odstránia teroristický obsah alebo znemožnia prístup k nemu bez zbytočného odkladu po prijatí príkazu na odstránenie. Členské štáty môžu stanoviť, že ak je teroristický obsah zjavne škodlivý alebo predstavuje bezprostrednú hrozbu pre verejný poriadok, poskytovatelia hostingových služieb tento teroristický obsah odstránia alebo znemožnia prístup k nemu bezprostredne po prijatí riadne odôvodneného príkazu na odstránenie.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  odôvodnenie, v ktorom sa vysvetľuje, prečo sa obsah považuje za teroristický, a to prinajmenšom vo forme odkazu na kategórie teroristického obsahu uvedené v článku 2 ods. 5;

b)  komplexné odôvodnenie, v ktorom sa vysvetľuje, prečo sa obsah považuje za teroristický, a to prinajmenšom vo forme odkazu na kategórie teroristického obsahu uvedené v článku 2 ods. 5;

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  jednotný lokátor zdrojov (ďalej len „URL“) a v prípade potreby aj ďalšie informácie umožňujúce identifikáciu uvedeného obsahu;

c)  presný online jednotný lokátor zdrojov (ďalej len „URL“), identifikáciu poskytovateľa online obsahu a akékoľvek ďalšie informácie umožňujúce identifikáciu uvedeného obsahu;

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  informácie o prostriedkoch nápravy, ktoré má k dispozícii poskytovateľ hostingových služieb a ktoré má k dispozícii poskytovateľ obsahu;

f)  informácie o prostriedkoch nápravy a lehote na nápravu, ktoré má k dispozícii poskytovateľ hostingových služieb a ktoré má k dispozícii poskytovateľ obsahu;

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Poskytovateľ hostingových služieb alebo poskytovateľ obsahu má právo odvolať sa proti príkazu na odstránenie tým, že si pred príslušným súdnym orgánom v členskom štáte, v ktorom sa nachádza hlavné miesto podnikateľskej činnosti poskytovateľa hostingových služieb alebo poskytovateľa obsahu, uplatní súdny prostriedok nápravy.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Príslušné orgány adresujú príkazy na odstránenie hlavnému miestu podnikateľskej činnosti poskytovateľa hostingových služieb, resp. právnemu zástupcovi určenému poskytovateľom hostingových služieb podľa článku 16, a postúpia ich kontaktnému miestu uvedenému v článku 14 ods. 1. Tieto príkazy sa zasielajú elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú vyhotovenie písomného záznamu za podmienok umožňujúcich autentifikáciu odosielateľa, ako aj presného dátumu a času odoslania a prijatia príkazu.

5.  Príslušné orgány adresujú príkazy na odstránenie hlavnému miestu podnikateľskej činnosti poskytovateľa hostingových služieb, resp. právnemu zástupcovi určenému poskytovateľom hostingových služieb podľa článku 16, a postúpia ich kontaktnému miestu uvedenému v článku 14 ods. 1. Tieto príkazy sa zasielajú elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú vyhotovenie písomného záznamu za podmienok umožňujúcich autentifikáciu odosielateľa, ako aj presného dátumu a času odoslania a prijatia príkazu. Takéto príkazy sú vydané v jednom z jazykov stanovených v súlade s článkom 14 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Ak poskytovateľ hostingových služieb nemôže splniť príkaz na odstránenie, pretože príkaz na odstránenie obsahuje zjavné chyby alebo neobsahuje dostatočné informácie na vykonanie tohto príkazu, bez zbytočného odkladu informuje príslušný orgán a požiada o ozrejmenie, pričom použije vzor stanovený v prílohe III. Lehota uvedená v odseku 2 sa začne uplatňovať, hneď ako sa poskytne ozrejmenie.

8.  Ak poskytovateľ hostingových služieb nemôže splniť príkaz na odstránenie, pretože príkaz na odstránenie obsahuje zjavné chyby alebo neobsahuje dostatočné technické informácie na vykonanie tohto príkazu, bez zbytočného odkladu informuje príslušný orgán a požiada o ozrejmenie, pričom použije vzor stanovený v prílohe III. Lehota uvedená v odseku 2 sa začne uplatňovať, hneď ako sa poskytne ozrejmenie.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 9 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9a.  Ak poskytovateľ hostingových služieb nemôže splniť príkaz na odstránenie z prevádzkových či technických dôvodov, informuje o tom príslušný súdny orgán, pričom vysvetlí dôvody a opíše opatrenia, ktoré plánuje prijať na dosiahnutie úplného súladu s príkazom na odstránenie, a to podľa vzoru stanoveného v prílohe III.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 4a

 

Cezhraničná spolupráca

 

1.  Príslušný orgán vydávajúci príkaz na odstránenie poskytovateľovi hostingových služieb okamžite predloží kópiu tohto príkazu na odstránenie príslušnému orgánu podľa článku 17 ods. 1 písm. a) členského štátu, v ktorom sa nachádza hlavné miesto podnikateľskej činnosti poskytovateľa hostingových služieb alebo jeho určený zástupca.

 

2.  V prípadoch, keď má príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa nachádza hlavné miesto podnikateľskej činnosti poskytovateľa hostingových služieb, jeho určeného zástupcu alebo poskytovateľa obsahu, primeraný dôvod sa domnievať, že príkaz na odstránenie môže mať vplyv na základné práva jednotlivca, informuje o tom žiadajúci príslušný orgán.

 

3.  Žiadajúci príslušný orgán zohľadní tieto skutočnosti a podľa potreby príkaz na odstránenie stiahne alebo prispôsobí.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Hlásenie musí obsahovať dostatočne podrobné informácie vrátane dôvodov, prečo sa určitý obsah považuje za teroristický, URL a v prípade potreby aj ďalšie informácie umožňujúce identifikáciu uvedeného teroristického obsahu.

4.  Hlásenie musí obsahovať dostatočne podrobné informácie vrátane úplného zoznamu dôvodov, prečo sa určitý obsah považuje za teroristický, URL a v prípade potreby aj ďalšie informácie umožňujúce identifikáciu uvedeného teroristického obsahu.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Poskytovatelia hostingových služieb v prípade potreby prijmú proaktívne opatrenia na ochranu svojich služieb pred šírením teroristického obsahu. Opatrenia musia byť účinné a primerané, pričom musia zohľadňovať riziko a úroveň vystavenia teroristickému obsahu, základné práva používateľov a zásadný význam slobody prejavu a práva na informácie v otvorenej a demokratickej spoločnosti.

1.  Bez toho, aby bola dotknutá smernica (EÚ) 2018/1808 a smernica 2000/31/ES, poskytovatelia hostingových služieb v závislosti od rizika a miery vystavenia teroristickému obsahu prijmú proaktívne opatrenia na ochranu svojich služieb pred šírením teroristického obsahu. Opatrenia musia byť účinné, cielené a primerané, pričom musia zohľadňovať riziko a úroveň vystavenia teroristickému obsahu a náležite dodržiavať základné práva používateľov, najmä slobodu prejavu a právo na informácie.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak bol príslušný orgán uvedený v článku 17 ods. 1 písm. c) informovaný podľa článku 4 ods. 9, požiada poskytovateľa hostingových služieb, aby do troch mesiacov od prijatia žiadosti a potom aspoň raz ročne predložil správu o konkrétnych proaktívnych opatreniach, ktoré prijal, a to aj pomocou automatizovaných nástrojov, s cieľom:

Ak bol relevantný príslušný orgán uvedený v článku 17 ods. 1 písm. c) informovaný podľa článku 4 ods. 9, požiada poskytovateľa hostingových služieb, aby do troch mesiacov od prijatia žiadosti a potom aspoň raz ročne predložil správu o konkrétnych proaktívnych opatreniach, ktoré prijal, a to aj pomocou automatizovaných nástrojov, s cieľom:

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zabrániť opätovnému nahratiu obsahu, ktorý bol predtým odstránený, resp. ku ktorému bol znemožnený prístup, pretože sa považuje za teroristický obsah;

a)  účinne riešiť opätovné zverejnenie obsahu, ktorý bol predtým odstránený, resp. ku ktorému bol znemožnený prístup, pretože sa považuje za teroristický obsah;

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Správy budú obsahovať všetky relevantné informácie, ktoré príslušnému orgánu uvedenému v článku 17 ods. 1 písm. c) umožnia posúdiť, či sú proaktívne opatrenia účinné a primerané, vrátane hodnotenia fungovania všetkých používaných automatizovaných nástrojov, ako aj použitých mechanizmov manuálneho dohľadu a overovania.

Správy budú obsahovať všetky relevantné informácie, ktoré relevantnému príslušnému orgánu uvedenému v článku 17 ods. 1 písm. c) umožnia posúdiť, či sú proaktívne opatrenia účinné a primerané, vrátane hodnotenia fungovania všetkých používaných automatizovaných nástrojov, ako aj použitých mechanizmov manuálneho dohľadu a overovania.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak sa príslušný orgán uvedený v článku 17 ods. 1 písm. c) domnieva, že proaktívne opatrenia prijaté a oznámené podľa odseku 2 sú nedostatočné na zmiernenie a riadenie rizika a úrovne vystavenia sa teroristickému obsahu, môže poskytovateľa hostingových služieb požiadať, aby prijal ďalšie osobitné dodatočné proaktívne opatrenia. Na tento účel poskytovateľ hostingových služieb spolupracuje s príslušným orgánom uvedeným v článku 17 ods. 1 písm. c) s cieľom určiť konkrétne opatrenia, ktoré má poskytovateľ hostingových služieb zaviesť, pričom sa stanovia kľúčové ciele a kritériá, ako aj harmonogramy ich implementácie.

3.  Ak sa relevantný príslušný orgán uvedený v článku 17 ods. 1 písm. c) domnieva, že proaktívne opatrenia prijaté a oznámené podľa odseku 2 sú neprimerané alebo nedostatočné na zmiernenie a riadenie rizika a úrovne vystavenia sa teroristickému obsahu, môže poskytovateľa hostingových služieb požiadať, aby upravil už prijaté opatrenia alebo aby prijal ďalšie osobitné dodatočné proaktívne opatrenia. Na tento účel poskytovateľ hostingových služieb spolupracuje s relevantným príslušným orgánom uvedeným v článku 17 ods. 1 písm. c) s cieľom určiť zmeny alebo konkrétne opatrenia, ktoré má poskytovateľ hostingových služieb zaviesť, pričom sa stanovia kľúčové ciele a kritériá, ako aj harmonogramy ich implementácie.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak do troch mesiacov od žiadosti podľa odseku 3 nemožno dospieť k žiadnej dohode, príslušný orgán uvedený v článku 17 ods. 1 písm. c) môže vydať rozhodnutie o uložení osobitných dodatočných nevyhnutných a primeraných proaktívnych opatrení. V rozhodnutí sa zohľadnia najmä ekonomické možnosti poskytovateľa hostingových služieb a účinok takýchto opatrení na základné práva používateľov, ako aj zásadný význam slobody prejavu a práva na informácie. Takéto rozhodnutie sa zašle hlavnému miestu podnikateľskej činnosti poskytovateľa hostingových služieb, resp. právnemu zástupcovi určenému poskytovateľom hostingových služieb. Poskytovateľ hostingových služieb pravidelne informuje príslušný orgán uvedený v článku 17 ods. 1 písm. c) o vykonávaní týchto opatrení.

4.  Ak do troch mesiacov od žiadosti podľa odseku 3 nemožno dospieť k žiadnej dohode, relevantný príslušný orgán uvedený v článku 17 ods. 1 písm. c) môže vydať rozhodnutie o uložení osobitných dodatočných nevyhnutných a primeraných proaktívnych opatrení. V rozhodnutí sa zohľadnia najmä typ obsahu spravovaného službou, technická realizovateľnosť opatrení, ekonomické možnosti poskytovateľa hostingových služieb a účinok takýchto opatrení na základné práva používateľov, najmä na slobodu prejavu a právo na informácie. Takéto rozhodnutie sa zašle hlavnému miestu podnikateľskej činnosti poskytovateľa hostingových služieb, resp. právnemu zástupcovi určenému poskytovateľom hostingových služieb. Poskytovateľ hostingových služieb pravidelne informuje o vykonávaní týchto opatrení stanovených relevantným príslušným orgánom uvedeným v článku 17 ods. 1 písm. c).

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Poskytovateľ hostingových služieb môže kedykoľvek požiadať príslušný orgán uvedený v článku 17 ods. 1 písm. c) o preskúmanie a v prípade potreby o zrušenie žiadosti alebo rozhodnutia podľa odsekov 2, 3 a 4. Príslušný orgán poskytne odôvodnené rozhodnutie v primeranej lehote po doručení žiadosti poskytovateľa hostingových služieb.

5.  Poskytovateľ hostingových služieb môže kedykoľvek požiadať relevantný príslušný orgán uvedený v článku 17 ods. 1 písm. c) o preskúmanie a v prípade potreby o zrušenie žiadosti alebo rozhodnutia podľa odsekov 2, 3 a 4. Relevantný príslušný orgán poskytne odôvodnené rozhodnutie v primeranej lehote po doručení žiadosti poskytovateľa hostingových služieb.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Článok 6 a článok 9 sa nevzťahujú na poskytovateľov služieb cloudovej infraštruktúry, ktoré spočívajú v poskytovaní fyzických alebo virtuálnych zdrojov na požiadanie ponúkajúcich kapacity výpočtovej a úložnej infraštruktúry, na ktoré poskytovateľ služieb nemá žiadne práva, pokiaľ ide o to, aký obsah sa ukladá alebo ako sa spracúva či uverejňuje prostredníctvom jeho zákazníkov alebo koncových používateľov takýchto zákazníkov, a v prípade ktorých poskytovateľ služby nemá žiadnu konkrétnu kontrolu nad obsahom ukladaným jeho zákazníkmi alebo koncovými používateľmi jeho zákazníkov.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Poskytovatelia hostingových služieb stanovia vo svojich podmienkach vlastnú politiku predchádzania šíreniu teroristického obsahu vrátane prípadného zmysluplného vysvetlenia fungovania proaktívnych opatrení, ako aj používania automatizovaných nástrojov.

1.  Poskytovatelia hostingových služieb jasne stanovia vo svojich podmienkach vlastnú politiku v oblasti boja proti šíreniu teroristického obsahu vrátane prípadného zmysluplného vysvetlenia fungovania proaktívnych opatrení, ako aj používania automatizovaných nástrojov, a v oblasti spolupráce s relevantnými príslušnými orgánmi.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Poskytovatelia hostingových služieb uverejnia výročné správy na účely transparentnosti o opatreniach prijatých proti šíreniu teroristického obsahu.

2.  Poskytovatelia hostingových služieb, relevantné príslušné orgány a orgány Únie uverejnia výročné správy na účely transparentnosti o opatreniach prijatých proti verejnému šíreniu teroristického obsahu.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Správy na účely transparentnosti obsahujú aspoň tieto informácie:

3.  Správy poskytovateľov hostingových služieb na účely transparentnosti obsahujú aspoň tieto informácie:

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  informácie o opatreniach poskytovateľa hostingových služieb na účely zabránenia opätovnému nahratiu obsahu, ktorý bol predtým odstránený, resp. ku ktorému bol znemožnený prístup, pretože sa považoval za teroristický obsah;

b)  podrobné informácie o opatreniach poskytovateľa hostingových služieb na účely riešenia opätovného zverejnenia obsahu, ktorý bol predtým odstránený, resp. ku ktorému bol znemožnený prístup, pretože sa považoval za teroristický obsah;

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  prehľad a výsledky postupov podávania sťažností.

d)  prehľad a posúdenie účinnosti mechanizmov podávania sťažností a nápravy.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak poskytovatelia hostingových služieb používajú automatizované nástroje podľa tohto nariadenia v súvislosti s obsahom, ktorý uchovávajú, musia poskytnúť účinné a primerané záruky na zabezpečenie toho, aby rozhodnutia prijaté v súvislosti s týmto obsahom, a to najmä rozhodnutia o odstránení alebo o znemožnení prístupu k obsahu, ktorý sa považuje za teroristický, boli presné a dobre podložené.

1.  (Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Záruky zahŕňajú najmä manuálny dohľad a prípadne overovanie, a to v každom prípade vtedy, ak sa vyžaduje podrobné posúdenie príslušného obsahu s cieľom určiť, či sa má považovať za teroristický, alebo nie.

2.  Záruky zahŕňajú najmä manuálny dohľad a overovanie primeranosti rozhodnutia o odstránení obsahu alebo zamietnutí prístupu k nemu, najmä s ohľadom na slobodu prejavu a právo na informácie. Manuálny dohľad je potrebný vtedy, ak sa vyžaduje podrobné posúdenie príslušného obsahu s cieľom určiť, či sa má považovať za teroristický, alebo nie.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 10 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Mechanizmy podávania sťažností

Mechanizmy podávania sťažností a nápravy

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Poskytovatelia hostingových služieb zavedú účinné a prístupné mechanizmy umožňujúce poskytovateľom obsahu, ktorých obsah bol odstránený, resp. ku ktorému bol znemožnený prístup v dôsledku hlásenia podľa článku 5 alebo proaktívnych opatrení podľa článku 6, podať sťažnosť voči konaniu poskytovateľa hostingových služieb s cieľom opätovného sprístupnenia obsahu.

1.  Bez toho, aby boli dotknuté súdne prostriedky nápravy, ktoré majú k dispozícii poskytovatelia obsahu podľa vnútroštátnych právnych predpisov, poskytovatelia hostingových služieb zavedú rýchle, účinné a prístupné mechanizmy podávania sťažností a nápravy umožňujúce poskytovateľom obsahu, ktorých obsah bol odstránený, resp. ku ktorému bol znemožnený prístup v dôsledku hlásenia podľa článku 5 alebo proaktívnych opatrení podľa článku 6, podať odôvodnenú sťažnosť voči konaniu poskytovateľa hostingových služieb s cieľom opätovného sprístupnenia obsahu.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok -12 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 12a

 

V prípadoch, keď bol obsah odstránený alebo bol znemožnený prístup k nemu v dôsledku príkazu na odstránenie podľa článku 4, hlásenia podľa článku 5 alebo proaktívnych opatrení podľa článku 6, dotknutý poskytovateľ obsahu môže kedykoľvek začať súdne konanie a požiadať o obnovenie obsahu. Začatie súdneho konania nie je podmienené využitím mechanizmov podávania sťažností uvedených v článku 10.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak sa poskytovatelia hostingových služieb dozvedia o akýchkoľvek dôkazoch o teroristických trestných činoch, bezodkladne informujú orgány zodpovedné za vyšetrovanie a stíhanie trestných činov v príslušnom členskom štáte alebo kontaktné miesto v členskom štáte podľa článku 14 ods. 2, podľa toho, kde majú svoje hlavné miesto podnikateľskej činnosti alebo svojho právneho zástupcu. Poskytovatelia hostingových služieb môžu v prípade pochybností poskytnúť tieto informácie Europolu, aby podnikol primerané nadväzujúce opatrenia.

4.  Ak sa poskytovatelia hostingových služieb dozvedia o akýchkoľvek dôkazoch o teroristických trestných činoch, bezodkladne informujú orgán zodpovedný za vyšetrovanie a stíhanie trestných činov v príslušnom členskom štáte alebo kontaktné miesto v členskom štáte podľa článku 14 ods. 2, podľa toho, kde majú svoje hlavné miesto podnikateľskej činnosti alebo svojho právneho zástupcu. Poskytovatelia hostingových služieb môžu v prípade pochybností poskytnúť tieto informácie Europolu, aby podnikol primerané nadväzujúce opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných pri porušení povinností poskytovateľov hostingových služieb podľa tohto nariadenia a prijmú všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie ich vykonávania. Takéto sankcie sa obmedzia na porušenie povinností podľa:

1.  Členské štáty stanovia sankcie za porušenie povinností poskytovateľov hostingových služieb podľa tohto nariadenia a prijmú všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie ich vykonávania. Takéto sankcie sa obmedzia na porušenie povinností podľa:

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  článku 6 ods. 2 a 4 (správy o proaktívnych opatreniach a prijatie opatrení na základe rozhodnutia, ktorým sa ukladajú osobitné proaktívne opatrenia);

d)  článku 6 ods. 2 a 4 (správy o proaktívnych opatreniach a prijatie takýchto opatrení na základe rozhodnutia, ktorým sa ukladajú osobitné proaktívne opatrenia);

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  článku 9 (záruky v súvislosti s proaktívnymi opatreniami);

g)  článku 9 (záruky týkajúce sa využívania a vykonávania proaktívnych opatrení);

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány pri určovaní druhu a úrovne sankcií zohľadnili všetky relevantné okolnosti vrátane:

3.  Členské štáty zabezpečia, aby relevantné príslušné orgány pri určovaní druhu a úrovne sankcií zohľadnili všetky relevantné okolnosti vrátane:

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  úrovne spolupráce poskytovateľa hostingových služieb s príslušnými orgánmi.

e)  úrovne spolupráce poskytovateľa hostingových služieb s relevantnými príslušnými orgánmi.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 3 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  povahy a veľkosti poskytovateľov hostingových služieb, najmä mikropodnikov alebo malých podnikov, v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty zabezpečia, aby systematické neplnenie si povinností podľa článku 4 ods. 2 podliehalo finančným sankciám až do výšky % celosvetového obratu poskytovateľa hostingových služieb za posledné účtovné obdobie.

4.  Členské štáty zabezpečia, aby systematické neplnenie si povinností podľa článku 4 ods. 2 podliehalo finančným sankciám až do výšky 2 % celosvetového obratu poskytovateľa hostingových služieb za posledné účtovné obdobie.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 20 s cieľom doplniť toto nariadenie o technické požiadavky na elektronické prostriedky, ktoré majú príslušné orgány používať na prenos príkazov na odstránenie.

1.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 20 s cieľom doplniť toto nariadenie o nevyhnutné technické požiadavky na elektronické prostriedky, ktoré majú príslušné orgány používať na prenos príkazov na odstránenie.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia je splnomocnená prijímať takéto delegované akty s cieľom zmeniť prílohy I, II a III s cieľom účinne riešiť prípadnú potrebu zlepšenia v súvislosti s obsahom formulárov príkazov na odstránenie a formulárov, ktoré sa majú použiť na poskytnutie informácií o nemožnosti vykonať príkaz na odstránenie.

2.  Komisia je splnomocnená prijímať takéto delegované akty s cieľom zmeniť prílohy I, II a III s cieľom kompetentne riešiť prípadnú potrebu zlepšenia v súvislosti s obsahom formulárov príkazov na odstránenie a formulárov, ktoré sa majú použiť na poskytnutie informácií o nemožnosti vykonať príkaz na odstránenie.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 19 sa Komisii udeľuje na neurčitý čas odo [dňa uplatňovania tohto nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 19 sa Komisii udeľuje na určitý čas 3 rokov odo [dňa uplatňovania tohto nariadenia].

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Príloha III – časť B – bod iii a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

iiia)  Uveďte opis opatrení, ktoré plánujete prijať na vyriešenie spomenutých technických alebo prevádzkových problémov v záujme splnenia príkazu na odstránenie.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh zabezpečuje právny súlad s navrhovanou zmenou článku 4 ods. 7.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Predchádzanie šíreniu teroristického obsahu online

Referenčné čísla

COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

22.10.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

CULT

22.10.2018

Postup pridružených výborov - dátum oznámenia na schôdzi

31.1.2019

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Julie Ward

11.12.2018

Dátum prijatia

11.3.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

17

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrea Bocskor, Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Milan Zver

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marie-Christine Boutonnet, Eider Gardiazabal Rubial, Marc Joulaud, Ilhan Kyuchyuk, Emma McClarkin, Martina Michels

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jarosław Wałęsa, Damiano Zoffoli

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENVO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

17

+

ALDE

Ilhan Kyuchyuk

ECR

Emma McClarkin

PPE

Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Jarosław Wałęsa, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Eider Gardiazabal Rubial, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Helga Trüpel

2

-

GUE/NGL

Martina Michels

S&D

Petra Kammerevert

1

0

ENF

Marie-Christine Boutonnet

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode), Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1 – 16.

(2)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1808 zo 14. novembra 2018, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu, Ú. v. EÚ L 303, 28.11.2018, s. 69 – 92.


STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (4.3.2019)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní šíreniu teroristického obsahu online

(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Julia Reda

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť hladké fungovanie jednotného digitálneho trhu v otvorenej a demokratickej spoločnosti tým, že sa zabráni zneužívaniu hostingových služieb na teroristické účely. Fungovanie jednotného digitálneho trhu by sa malo zlepšiť posilnením právnej istoty pre poskytovateľov hostingových služieb, posilnením dôvery používateľov v online prostredie a posilnením záruk v súvislosti so slobodou prejavu a právom na informácie.

(1)  Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť hladké fungovanie jednotného digitálneho trhu v otvorenej a demokratickej spoločnosti tým, že sa rieši zneužívanie hostingových služieb na teroristické účely. Fungovanie jednotného digitálneho trhu by sa malo zlepšiť posilnením právnej istoty pre poskytovateľov hostingových služieb, posilnením dôvery používateľov v online prostredie a posilnením záruk na zaistenie slobody prejavu a práva na informácie, práva na slobodu a pluralitu médií, slobody podnikania a práva na súkromie a ochranu osobných údajov.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Nariadenie o poskytovateľoch hostingových služieb môže len dopĺňať stratégie členských štátov na riešenie terorizmu, ktoré musia klásť dôraz na offline opatrenia, ako sú investície do sociálnej práce, iniciatívy zamerané na deradikalizáciu a spolupráca s postihnutými komunitami, s cieľom dosiahnuť udržateľnú prevenciu radikalizácie v spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Poskytovatelia hostingových služieb pôsobiaci na internete zohrávajú dôležitú úlohu v digitálnom hospodárstve tým, že spájajú podniky a občanov a uľahčujú verejnú diskusiu a šírenie a prijímanie informácií, názorov a myšlienok, ktoré významnou mierou prispievajú k inováciám, hospodárskemu rastu a tvorbe pracovných miest v Únii. Ich služby sú však v určitých prípadoch zneužívané tretími stranami na nezákonnú činnosť online. Osobitné obavy vyvoláva zneužívanie poskytovateľov hostingových služieb zo strany teroristických skupín a ich podporovateľov na šírenie teroristického obsahu online s cieľom rozšíriť ich posolstvo, radikalizovať a uskutočniť nábor, ako aj na uľahčenie a riadenie teroristickej činnosti.

(2)  Poskytovatelia hostingových služieb pôsobiaci na internete zohrávajú dôležitú úlohu v digitálnom hospodárstve tým, že spájajú podniky a občanov a uľahčujú verejnú diskusiu a šírenie a prijímanie informácií, názorov a myšlienok, ktoré významnou mierou prispievajú k inováciám, hospodárskemu rastu a tvorbe pracovných miest v Únii. Ich služby sú však v určitých prípadoch zneužívané tretími stranami na nezákonnú činnosť online. Mimoriadne obavy vyvoláva zneužívanie poskytovateľov hostingových služieb zo strany teroristických skupín a ich podporovateľov na šírenie teroristického obsahu online s cieľom rozšíriť ich posolstvo, radikalizovať, dezinformovať a uskutočniť nábor, ako aj na uľahčenie a riadenie teroristickej činnosti.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Prítomnosť teroristického obsahu na internete má vážne negatívne dôsledky pre používateľov, občanov a spoločnosť ako celok, ako aj pre poskytovateľov služieb online, ktorí sú hostiteľmi takéhoto obsahu, pretože podkopáva dôveru používateľov a poškodzuje ich obchodné modely. Vzhľadom na svoju ústrednú úlohu a technologické prostriedkykapacity spojené so službami, ktoré poskytujú, majú poskytovatelia online služieb určité spoločenské povinnosti, pokiaľ ide o ochranu ich služieb pred zneužitím zo strany teroristov a ich pomoc pri riešení teroristického obsahu šíreného prostredníctvom ich služieb.

(3)  Prítomnosť teroristického obsahu na internete má vážne negatívne dôsledky pre používateľov, občanov a spoločnosť ako celok, ako aj pre poskytovateľov služieb online, ktorí sú hostiteľmi takéhoto obsahu, pretože podkopáva dôveru používateľov a poškodzuje ich obchodné modely. Vzhľadom na svoju ústrednú úlohu vo vzťahu k technologickým prostriedkomkapacitám spojeným so službami, ktoré poskytujú, majú poskytovatelia online služieb spoločenské povinnosti, pokiaľ ide o ochranu ich služieb pred zneužitím zo strany teroristov a pomoc príslušným orgánom pri riešení teroristických zločinov spáchaných prostredníctvom ich služieb, pričom do úvahy treba brať rozhodujúci význam slobody prejavu a informácií v otvorenej a demokratickej spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Úsilie na úrovni Únie zamerané na boj proti teroristickému obsahu online, ktoré sa začalo v roku 2015 prostredníctvom dobrovoľnej spolupráce medzi členskými štátmi a poskytovateľmi hostingových služieb, musí byť doplnené jasným legislatívnym rámcom s cieľom ďalej znižovať prístup k teroristickému obsahu online a primerane reagovať na rýchlo sa vyvíjajúci problém. Cieľom tohto legislatívneho rámca je stavať na dobrovoľnom úsilí, ktoré bolo posilnené odporúčaním Komisie (EÚ) 2018/3347, pričom tento legislatívny rámec je reakciou na výzvy Európskeho parlamentu, aby sa posilnili opatrenia na boj proti nezákonnému a škodlivému obsahu, a na výzvy Európskej rady, aby sa zlepšilo automatické odhaľovanie a odstraňovanie obsahu, ktorý podnecuje na teroristické činy.

(4)  Úsilie na úrovni Únie zamerané na boj proti teroristickému obsahu online, ktoré sa začalo v roku 2015 prostredníctvom dobrovoľnej spolupráce medzi členskými štátmi a poskytovateľmi hostingových služieb, musí byť zlepšené jasným legislatívnym rámcom s cieľom ďalej znižovať prístup k teroristickému obsahu online a s cieľom zaviesť naliehavo potrebné záruky s cieľom zaistiť zásadu právneho štátu a ochranu základných práv. Cieľom tohto legislatívneho rámca je stavať na dobrovoľnom úsilí, ktoré bolo posilnené odporúčaním Komisie (EÚ) 2018/3347, pričom tento legislatívny rámec je reakciou na výzvy Európskeho parlamentu, aby sa posilnili opatrenia na boj proti nezákonnému a škodlivému obsahu v súlade s horizontálnym rámcom stanoveným smernicou 2000/31/ES, a na výzvy Európskej rady, aby sa zlepšilo odhaľovanie a odstraňovanie obsahu, ktorý podnecuje na teroristické činy.

__________________

__________________

7 Odporúčanie Komisie (EÚ) 2018/334 z 1. marca 2018 o opatreniach na účinný boj proti nezákonnému obsahu na internete (Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2018, s. 50).

7 Odporúčanie Komisie (EÚ) 2018/334 z 1. marca 2018 o opatreniach na účinný boj proti nezákonnému obsahu na internete (Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2018, s. 50).

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Uplatňovanie tohto nariadenia by nemalo mať vplyv na uplatňovanie článku 14 smernice 2000/31/ES8. Predovšetkým by žiadne opatrenia, ktoré prijal poskytovateľ hostingových služieb v súlade s týmto nariadením, vrátane akýchkoľvek proaktívnych opatrení, nemali samé o sebe viesť k tomu, že tento poskytovateľ služieb príde o výhodu výnimky zo zodpovednosti stanovenej v uvedenom ustanovení. Toto nariadenie nemá vplyv na právomoci vnútroštátnych orgánov a súdov, pokiaľ ide o stanovenie zodpovednosti poskytovateľov hostingových služieb v osobitných prípadoch, keď nie sú splnené podmienky zakladajúce výnimku zo zodpovednosti podľa článku 14 smernice 2000/31/ES.

(5)  V tomto nariadení by sa mali stanoviť osobitné povinnosti poskytovateľov hostingových služieb, ktorí sa stretávajú s teroristickým obsahom. Týmto nariadením nie je dotknuté uplatňovanie smernice 2000/31/ES8. Toto nariadenie nemá vplyv na právomoci vnútroštátnych orgánov a súdov, pokiaľ ide o stanovenie zodpovednosti poskytovateľov hostingových služieb v osobitných prípadoch, keď nie sú splnené podmienky zakladajúce výnimku zo zodpovednosti podľa smernice 2000/31/ES.

__________________

__________________

8 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1).

8 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá na predchádzanie zneužívaniu hostingových služieb na šírenie teroristického obsahu online s cieľom zaručiť bezproblémové fungovanie vnútorného trhu, a to pri plnom rešpektovaní základných práv, ktoré sú chránené v právnom poriadku Únie, a najmä tých, ktoré sú zaručené v Charte základných práv Európskej únie.

(6)  V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá na riešenie využívania hostingových služieb na šírenie teroristického obsahu online s cieľom zaručiť bezproblémové fungovanie vnútorného trhu, a to pri plnom rešpektovaní zásady právneho štátu, základných práv, ktoré sú chránené v právnom poriadku Únie, a najmä tých, ktoré sú zaručené v Charte základných práv Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Toto nariadenie prispieva k ochrane verejnej bezpečnosti a zároveň vytvára primerané a spoľahlivé záruky na zabezpečenie ochrany dotknutých základných práv. Zahŕňa právo na rešpektovanie súkromného života a na ochranu osobných údajov, právo na účinnú súdnu ochranu, právo na slobodu prejavu vrátane slobody prijímať a rozširovať informácie, ako aj slobodu podnikania a zásadu nediskriminácie. Príslušné orgány a poskytovatelia hostingových služieb by mali prijímať len opatrenia, ktoré sú potrebné, vhodné a primerané v demokratickej spoločnosti, s prihliadnutím na osobitný význam, ktorý majú sloboda prejavu a právo na informácie, čo sú jedny zo základných pilierov pluralistickej, demokratickej spoločnosti a jedny z hodnôt, na ktorých je Únia založená. Opatrenia, ktoré predstavujú zásah do slobody prejavu a práva na informácie, by mali byť presne zamerané v tom zmysle, že musia slúžiť na predchádzanie šíreniu teroristického obsahu, ale bez toho, aby to malo vplyv na právo prijímať a odovzdávať informácie zákonným spôsobom, a to pri zohľadnení ústrednej úlohy poskytovateľov hostingových služieb pri uľahčovaní verejnej diskusie a prijímaní a šírení faktov, názorov a myšlienok v súlade so zákonom.

(7)  Cieľom tohto nariadenia je prispievať k ochrane verejnej bezpečnosti a zároveň vytvára primerané a spoľahlivé záruky na zabezpečenie ochrany dotknutých základných práv. Zahŕňa právo na rešpektovanie súkromného života a na ochranu osobných údajov, právo na účinnú súdnu ochranu, právo na slobodu prejavu vrátane slobody prijímať a rozširovať informácie, ako aj slobodu podnikania a zásadu nediskriminácie. Príslušné orgány a poskytovatelia hostingových služieb by mali prijímať len opatrenia, ktoré sú potrebné, vhodné a primerané v demokratickej spoločnosti, s prihliadnutím na osobitný význam, ktorý majú sloboda prejavu a právo na informácie, práva na súkromie a ochranu osobných údajov, ako aj sloboda tlače a pluralita médií, ktoré tvoria základné piliere pluralistickej, demokratickej spoločnosti a jedny z hodnôt, na ktorých je Únia založená. Opatrenia prijaté na odstránenie teroristického obsahu online by sa mali vyvarovať zásahu do slobody prejavu a práva na informácie a mali by presne zamerané, nevyhnutné, vhodné a primerané v záujme pomoci v boji proti terorizmu vrátane vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov, ale bez toho, aby to malo vplyv na slobodu prejavu, právo prijímať a odovzdávať informácie zákonným spôsobom, a to pri zohľadnení ústrednej úlohy poskytovateľov hostingových služieb pri uľahčovaní verejnej diskusie a prijímaní a šírení faktov, názorov a myšlienok v súlade so zákonom.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7 a)  Toto nariadenie by nemalo viesť k zmene povinnosti členských štátov dodržiavať základné práva a základné právne zásady, ako sú zakotvené v článku 6 Zmluvy o Európskej únii. Súčasťou týchto základných práv je sloboda presvedčenia a právo na prijímanie a poskytovanie informácií a myšlienok bez zásahu verejných orgánov. Akékoľvek obmedzenie uplatňovania týchto základných práv v rámci tohto nariadenia by malo byť stanovené zákonom a malo by byť potrebné v demokratickej spoločnosti s cieľom plniť zámery tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7b)  Toto nariadenie by malo dodržiavať základné práva a zásady uznávané v Európskom dohovore o ľudských právach a v judikatúre Európskeho súdneho dvora. Najmä vo svojom rozsudku z 24. novembra 2011 Európsky súdny dvor práva dospel k záveru, že právo Únie a najmä smernica 2000/31/ES1a a platné základné práva bránili vydaniu súdneho príkazu, ktorý by poskytovateľovi internetových služieb ukladal povinnosť zaviesť systém filtrovania celej elektronickej komunikácie prechádzajúcej cez jeho služby, ktorý by sa uplatňoval bez rozdielu na všetkých jeho zákazníkov ako preventívne opatrenie, výlučne na jeho náklady a na neobmedzené obdobie.

 

__________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode).

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Právo na účinný prostriedok nápravy je zakotvené v článku 19 ZEÚ a v článku 47 Charty základných práv Európskej únie. Každá fyzická alebo právnická osoba má právo na účinný súdny prostriedok nápravy pred príslušným vnútroštátnym súdom proti ktorémukoľvek z opatrení prijatých podľa tohto nariadenia, ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na práva tejto osoby. Toto právo zahŕňa najmä možnosť poskytovateľov hostingových služieb služieb a poskytovateľov obsahu účinne namietať proti príkazom na odstránenie na súde členského štátu, ktorého orgány toto rozhodnutie vydali.

(8)  Právo na účinný prostriedok nápravy je zakotvené v článku 19 ZEÚ a v článku 47 Charty základných práv Európskej únie. Každá fyzická alebo právnická osoba má právo na účinný súdny prostriedok nápravy pred príslušným vnútroštátnym súdom proti ktorémukoľvek z opatrení prijatých podľa tohto nariadenia, ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na práva tejto osoby. Toto právo zahŕňa najmä právo poskytovateľov hostingových služieb a poskytovateľov obsahu, aby boli informovaní o všetkých dostupných prostriedkoch nápravy a o možnosti poskytovateľov obsahu napadnúť výsledky opatrení prijatých poskytovateľom hostingových služieb a byť informovaný o účinných prostriedkoch nápravy. Zahŕňa to aj právo poskytovateľov hostingových služieb a poskytovateľov obsahu účinne namietať proti príkazom na odstránenie alebo sankciám na súde členského štátu, ktorého orgány tento príkaz na odstránenie alebo sankciu vydali, alebo na súde, kde je poskytovateľ hostingových služieb usadený alebo zastúpený.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  V záujme ozrejmenia opatrení, ktoré by mali prijať poskytovatelia hostingových služieb aj príslušné orgány s cieľom zabrániť šíreniu teroristického obsahu online, by sa v tomto nariadení malo stanoviť vymedzenie teroristického obsahu na preventívne účely, a to na základe vymedzenia teroristických trestných činov obsiahnutého v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/5419. So zreteľom na potrebu riešiť najškodlivejšiu teroristickú propagandu online by sa do tohto vymedzenia mal zahrnúť materiál a informácie, ktoré nabádajú na páchanie teroristických trestných činov alebo na poskytnutie pomoci pri páchaní týchto činov, resp. na ne motivujú alebo ich ospravedlňujú, ako aj ktoré predstavujú pokyny na páchanie takýchto trestných činov alebo ktoré podporujú účasť na činnostiach teroristickej skupiny. Medzi takéto informácie môže patriť najmä text, obrázky, zvukové záznamy a videá. Pri posudzovaní toho, či obsah predstavuje teroristický obsah v zmysle tohto nariadenia, by príslušné orgány, ako aj poskytovatelia hostingových služieb mali zohľadniť také faktory, ako je napr. povaha a znenie vyhlásení, kontext, v ktorom boli tieto vyhlásenia urobené, ako aj ich potenciál viesť k škodlivým následkom s vplyvom na bezpečnosť a ochranu osôb. Významným faktorom pri posudzovaní je skutočnosť, že materiál vyrobila teroristická organizácia alebo osoba uvedená na zozname EÚ, resp. že je materiál tejto organizácii či osobe pripísateľný alebo šírený v jej mene. Obsah šírený na účely vzdelávania, novinárstva alebo výskumu by mal byť primerane chránený. Okrem toho by sa vyjadrovanie radikálnych, polemických alebo kontroverzných názorov vo verejnej diskusii o citlivých politických otázkach nemalo považovať za teroristický obsah.

(9)  V záujme ozrejmenia opatrení, ktoré by mali prijať poskytovatelia hostingových služieb a príslušný orgán s cieľom obmedziť šírenie teroristického obsahu online, by sa v tomto nariadení malo stanoviť vymedzenie teroristického obsahu v súlade s vymedzením teroristických trestných činov obsiahnutým v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/5419.So zreteľom na potrebu riešiť teroristickú propagandu online by sa do tohto vymedzenia mal zahrnúť materiál a informácie, ktoré zámerne nabádajú na páchanie teroristických trestných činov alebo ich ospravedlňujú alebo ktoré zámerne poskytujú pokyny na výrobu a používanie výbušnín, strelných alebo iných zbraní alebo škodlivých či nebezpečných látok na účely páchania takýchto činov, s vedomím, že cieľom poskytovaných zručností je použitie na tento účel alebo účasť na činnostiach teroristickej skupiny. Medzi takéto informácie môže patriť najmä text, obrázky, zvukové záznamy a videá. Pri posudzovaní toho, či obsah predstavuje teroristický obsah v zmysle tohto nariadenia, by príslušné orgány mali zohľadniť také faktory, ako je napr. povaha a znenie vyhlásení, kontext, v ktorom boli tieto vyhlásenia urobené, ich zámernosť, ako aj ich potenciál viesť k škodlivým následkom s vplyvom na bezpečnosť a ochranu osôb. Významným faktorom pri posudzovaní je skutočnosť, že obsah vyrobila teroristická organizácia alebo osoba uvedená na zozname EÚ, resp. že je obsah tejto organizácii či osobe pripísateľný alebo šírený v jej mene. Obsah šírený na účely vzdelávania, protiargumentácie, novinárstva alebo výskumu by mal byť prísne chránený. Ak sa šírený materiál uverejňuje na redakčnú zodpovednosť poskytovateľa hostingových služieb, pri každom rozhodovaní o odstránení takéhoto obsahu by sa mali zohľadniť žurnalistické normy stanovené tlačovými alebo mediálnymi predpismi v súlade s právom Únie, právom na slobodu prejavu a právom na slobodu a pluralitu médií, ktoré je zakotvené v článku 11 Charty základných práv Európskej únie. Okrem toho by sa vyjadrovanie radikálnych, polemických alebo kontroverzných názorov vo verejnej diskusii o citlivých politických otázkach nemalo považovať za teroristický obsah. Na právo na takéto vyjadrenie sa možno odvolať na súde členského štátu, v ktorom má poskytovateľ hostingových služieb hlavné miesto podnikateľskej činnosti alebo v ktorom sídli alebo je usadený právny zástupca určený poskytovateľom hostingových služieb podľa tohto nariadenia, ako aj na súde členského štátu, v ktorom je poskytovateľ obsahu usadený.

__________________

__________________

9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV (Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6).

9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV (Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6).

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  S cieľom zahrnúť tie online hostingové služby, kde sa šíri teroristický obsah, by sa toto nariadenie malo uplatňovať na služby informačnej spoločnosti, ktoré uchovávajú informácie poskytované príjemcom služby na jeho žiadosť a ktoré sprístupňujú tieto uchovávané informácie tretím stranám, a to bez ohľadu na to, či je táto činnosť čisto technickej, automatickej alebo pasívnej povahy. Medzi takýchto poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti patria napr. platformy sociálnych médií, služby na video prenos, služby na zdieľanie videí, obrazových a zvukových materiálov, služby na zdieľanie súborov a iné cloudové služby, a to v rozsahu, v akom sprístupňujú informácie tretím stranámwebovým lokalitám, na ktorých môžu používatelia umiestňovať svoje komentáre alebo príspevky. Toto nariadenie by sa malo uplatňovať aj na poskytovateľov hostingových služieb usadených mimo Únie, ktorí však poskytujú svoje služby v rámci Únie, keďže významné množstvo poskytovateľov hostingových služieb vystavených teroristickému obsahu prostredníctvom ich služieb je usadené v tretích krajinách. Tým by sa malo zabezpečiť, aby všetky spoločnosti pôsobiace na jednotnom digitálnom trhu spĺňali rovnaké požiadavky bez ohľadu na krajinu, v ktorej sú usadené. Určenie toho, či poskytovateľ služieb ponúka služby v Únii, si vyžaduje posúdenie toho, či poskytovateľ služieb umožňuje právnickým alebo fyzickým osobám, aby využívali jeho služby v jednom členskom štáte alebo vo viacerých členských štátoch. Samotná prístupnosť webovej lokality poskytovateľa služieb, resp. jeho e-mailovej adresy a iných kontaktných údajov, v jednom alebo viacerých členských štátoch, by však nemala byť dostatočnou podmienkou na uplatňovanie tohto nariadenia.

(10)  S cieľom zahrnúť tie online hostingové služby, kde sa šíri teroristický obsah, by sa toto nariadenie malo v rozsahu, v akom je možné identifikovať a odstrániť konkrétny obsah, ktorý je predmetom tohto nariadenia, uplatňovať na služby informačnej spoločnosti, ktoré uchovávajú informácie poskytované príjemcom služby na jeho žiadosť a priamo sprístupňujú tieto uchovávané informácie verejnosti. Vymedzenie poskytovateľov hostingových služieb sa preto líši od definície uvedenej v smernici 2000/31/ES a je užšie. Medzi takýchto poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti patria napr. platformy sociálnych médií, služby na videoprenos, služby na zdieľanie videí, obrazových a zvukových materiálov, služby na zdieľanie súborov a iné cloudové služby, a to v rozsahu, v akom verejne sprístupňujú informácie verejnosti a urýchľujú šírenie obsahu. Poskytovatelia služieb ako online encyklopédie, vzdelávacie a vedecké archívy, platformy na vývoj softvéru s otvoreným zdrojovým kódom, poskytovatelia služieb cloudovej infraštruktúry, a poskytovatelia cloudu (vrátane cloudových služieb v segmente podnik – podnik – B2B) by sa v zmysle tohto nariadenia nemali považovať za poskytovateľov hostingových služieb. Služby samotného prenosu („mere conduit“) a iné služby elektronickej komunikácie v zmysle smernice (EÚ) 2018/1972 ani poskytovatelia služieb vyrovnávacej pamäte, či iné služby poskytované v iných vrstvách infraštruktúry internetu, ako sú registre a registrátori, systém názvov domén (DNS) alebo pridružené služby, ako sú platobné služby alebo služby ochrany pred útokmi DDoS, nepatria do rozsahu pôsobnosti. Toto nariadenie by sa malo uplatňovať aj na poskytovateľov hostingových služieb usadených mimo Únie, ktorí však poskytujú svoje služby v rámci Únie, keďže významné množstvo poskytovateľov hostingových služieb vystavených teroristickému obsahu prostredníctvom ich služieb je usadené v tretích krajinách. Tým by sa malo zabezpečiť, aby všetky spoločnosti pôsobiace na jednotnom digitálnom trhu spĺňali rovnaké požiadavky bez ohľadu na krajinu, v ktorej sú usadené. Určenie toho, či poskytovateľ služieb ponúka služby v Únii, si vyžaduje posúdenie toho, či poskytovateľ služieb umožňuje právnickým alebo fyzickým osobám, aby využívali jeho služby v jednom členskom štáte alebo vo viacerých členských štátoch. Samotná prístupnosť webovej lokality poskytovateľa služieb, resp. jeho e-mailovej adresy a iných kontaktných údajov, v jednom alebo viacerých členských štátoch, by však nemala byť dostatočnou podmienkou na uplatňovanie tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Poskytovatelia hostingových služieb by mali uplatňovať určitú povinnú starostlivosť, aby sa zabránilo šíreniu teroristického obsahu v ich službách. Táto povinná starostlivosť by nemala znamenať všeobecnú povinnosť monitorovať. Povinná starostlivosť by mala zahŕňať to, že poskytovatelia hostingových služieb budú pri uplatňovaní tohto nariadenia konať dôsledne, primeraným a nediskriminačným spôsobom, pokiaľ ide o obsah, ktorý uchovávajú, najmä pri uplatňovaní svojich vlastných podmienok, s cieľom vyhnúť sa odstráneniu obsahu, ktorý nie je teroristický. Odstránenie alebo znemožnenie prístupu sa musí realizovať tak, aby bola dodržaná sloboda prejavu a právo na informácie.

(12)  Poskytovatelia hostingových služieb vystavení teroristickému obsahu by mali uplatňovať určitú povinnú starostlivosť, aby sa obmedzilo šírenie teroristického obsahu v ich službách. Táto povinná starostlivosť by nemali znamenať všeobecnú povinnosť poskytovateľov hostingových služieb monitorovať informácie, ktoré uchovávajú, ani všeobecnú povinnosť aktívne zisťovať skutočnosti alebo okolnosti, ktoré by naznačovali, že ide o nezákonnú činnosť. Povinná starostlivosť by mala zahŕňať to, že poskytovatelia hostingových služieb budú pri uplatňovaní tohto nariadenia konať dôsledne, primeraným a nediskriminačným spôsobom, pokiaľ ide o obsah, ktorý uchovávajú, najmä pri uplatňovaní svojich vlastných podmienok, s cieľom vyhnúť sa odstráneniu obsahu, ktorý nie je teroristický. Odstránenie alebo znemožnenie prístupu sa musí realizovať tak, aby bola dodržaná sloboda prejavu a právo na informácie, ako aj sloboda a pluralita médií.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Mali by sa zosúladiť postup a povinnosti vyplývajúce z právnych príkazov, ktorými sa požaduje, aby poskytovatelia hostingových služieb na základe posúdenia príslušnými orgánmi odstránili teroristický obsah alebo znemožnili prístup k nemu. Členské štáty by mali mať naďalej slobodu výberu, pokiaľ ide o určenie správnych orgánov, orgánov presadzovania práva alebo justičných orgánov, príslušných na plnenie tejto úlohy. So zreteľom na rýchlosť, akou sa šíri teroristický obsah v rámci služieb online, sa týmto ustanovením ukladajú poskytovateľom hostingových služieb povinnosti zabezpečiť, aby bol teroristický obsah uvedený v príkaze na odstránenie odstránený, resp. aby bol znemožnený prístup k nemu, do jednej hodiny od prijatia tohto príkazu. Je na rozhodnutí poskytovateľov hostingových služieb, či príslušný obsah odstránia, alebo či k nemu znemožnia prístup pre používateľov v Únii.

(13)  Mali by sa zosúladiť postup a povinnosti vyplývajúce z právnych príkazov, ktorými sa požaduje, aby poskytovatelia hostingových služieb na základe posúdenia príslušnými orgánmi odstránili teroristický obsah alebo znemožnili prístup k nemu. Členské štáty by mali slobodne určiť jeden príslušný orgán zodpovedný za plnenie tejto úlohy, pokiaľ ústavné opatrenia nebránia tomu, aby zodpovednosť niesol jediný orgán a súčasne zaručiť právnu istotu a predvídateľnosť používateľom a poskytovateľom služieb. Ak má orgán určený na vydávanie príkazov na odstránenie administratívny alebo právo presadzujúci charakter, mal by členský štát zabezpečiť účinné a nezávislé preskúmanie príkazov na odstránenie, ktoré vydali príslušné orgány v jeho členskom štáte. Toto preskúmanie by poskytlo mechanizmus na posúdenie ex officio (pri absencii žiadosti o preskúmanie) jednotlivých príkazov na odstránenie a opravu chybných rozhodnutí. Tento mechanizmus preskúmania dopĺňa možnosti poskytovateľov hostingových služieb a poskytovateľov obsahu domáhať sa súdnej nápravy proti príkazom na odstránenie, ktoré sú im adresované alebo ktoré sa ich týkajú. Týmto ustanovením sa ukladajú poskytovateľom hostingových služieb povinnosti zabezpečiť, aby bol teroristický obsah uvedený v príkaze na odstránenie odstránený, resp. aby bol v lehote uvedenej príslušným orgánom znemožnený prístup k takémuto obsahu. Príslušný orgán by mal poskytovateľovi hostingových služieb poskytnúť v príkaze na odstránenie stanovenú lehotu, ktorá by nemala byť kratšia ako osem hodín, pričom by sa mal zohľadniť rozsah a predchádzajúce vystavenie teroristickému obsahu poskytovateľa hostingových služieb. Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky na uchovávanie údajov podľa článku 7 tohto nariadenia, je na rozhodnutí poskytovateľov hostingových služieb, či príslušný obsah odstránia, alebo či k nemu znemožnia prístup pre používateľov v Únii.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

13a.  Príkaz na odstránenie by mal obsahovať zatriedenie príslušného obsahu ako teroristického obsahu a dostatočné informácie na nájdenie obsahu prostredníctvom poskytnutia adresy URL a iných ďalších informácií, ako je napríklad snímka obrazovky, ak ich možno získať, s daným obsahom. Príslušný orgán by mal poskytnúť aj doplnkové odôvodnenie toho, prečo sa obsah považuje za teroristický. Uvedené dôvody nesmú obsahovať citlivé informácie, ktoré by mohli ohroziť vyšetrovanie. Odôvodnenie by však malo poskytovateľovi hostingových služieb a v konečnom dôsledku aj poskytovateľovi obsahu umožniť efektívne si uplatniť právo na súdny prostriedok nápravy.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Príslušný orgán by mal doručiť príkaz na odstránenie priamo adresátovi a kontaktnému miestu prostredníctvom akéhokoľvek elektronického prostriedku, ktorý umožňuje vyhotoviť písomný záznam za takých podmienok, ktoré umožnia poskytovateľovi služieb overiť pravosť, vrátane presného dátumu a času odoslania a prijatia príkazu, napríklad prostredníctvom zabezpečeného e-mailu a platforiem alebo iných zabezpečených kanálov vrátane tých, ktoré poskytovateľ služieb poskytol v súlade s pravidlami na ochranu osobných údajov. Túto požiadavku možno splniť najmä využitím kvalifikovaných elektronických doručovacích služieb pre registrované zásielky, ako je stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/201412.

(14)  Príslušný orgán by mal doručiť príkaz na odstránenie priamo adresátovi a kontaktnému miestu prostredníctvom akéhokoľvek elektronického prostriedku, ktorý umožňuje vyhotoviť písomný záznam za takých podmienok, pri ktorých sa overí pravosť bez neprimeranej finančnej alebo inej záťaže pre poskytovateľa služieb, vrátane presného dátumu a času odoslania a prijatia príkazu, napríklad prostredníctvom zabezpečeného e-mailu a platforiem alebo iných zabezpečených kanálov vrátane tých, ktoré poskytovateľ služieb poskytol v súlade s pravidlami na ochranu osobných údajov. Túto požiadavku možno splniť najmä využitím kvalifikovaných elektronických doručovacích služieb pre registrované zásielky, ako je stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/201412.

_________________

_________________

12 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 73).

12 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 73).

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Hlásenia príslušných orgánov alebo Europolu predstavujú účinný a rýchly prostriedok na zabezpečenie toho, aby poskytovatelia hostingových služieb získali vedomosť o konkrétnom obsahu svojich služieb. Tento mechanizmus upozornenia poskytovateľov hostingových služieb na informácie, ktoré sa môžu považovať za teroristický obsah, aby ho poskytovateľ dobrovoľne posúdil z hľadiska zlučiteľnosti so svojimi vlastnými podmienkami, by mal popri príkazoch na odstránenie zostať k dispozícii. Je dôležité, aby poskytovatelia hostingových služieb posúdili takéto hlásenia prednostne a poskytli rýchlu spätnú väzbu o prijatých opatreniach. Konečné rozhodnutie o tom, či odstrániť obsah, pretože nie je v súlade s ich podmienkami, je na poskytovateľoch hostingových služieb. Pokiaľ ide o vykonávanie tohto nariadenia v súvislosti s hláseniami, mandát Europolu stanovený v nariadení (EÚ) č. 2016/79413 sa nemení.

(15)  Hlásenia príslušných orgánov alebo Europolu predstavujú účinný a rýchly prostriedok na zabezpečenie toho, aby poskytovatelia hostingových služieb získali vedomosť o konkrétnom obsahu svojich služieb. Tento mechanizmus upozornenia poskytovateľov hostingových služieb na informácie, ktoré sa môžu považovať za teroristický obsah, aby ho poskytovateľ dobrovoľne posúdil z hľadiska zlučiteľnosti so svojimi vlastnými podmienkami, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) 2016/794, by mal popri príkazoch na odstránenie zostať k dispozícii za predpokladu, že príslušný orgán členského štátu, v ktorom je poskytovateľ hostingových služieb usadený, urýchlene po vydaní hlásenia overí, či obsah, ktorý je predmetom hlásenia, predstavuje teroristický obsah, a v prípade potreby nadväzne rozhodne o odstránení. Je dôležité, aby príslušné orgány alebo Europol poskytli podrobné hodnotenie a poskytovatelia hostingových služieb posúdili takéto hlásenia prednostne a poskytli rýchlu spätnú väzbu o prijatých opatreniach. Konečné rozhodnutie o tom, či odstrániť obsah, ktorý je predmetom hlásenia, je na poskytovateľovi hostingových služieb, ak naň nenadväzuje príkaz na odstránenie. Pokiaľ ide o vykonávanie tohto nariadenia v súvislosti s hláseniami, mandát Europolu stanovený v nariadení (EÚ) č. 2016/79413 sa nemení.

__________________

__________________

13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53).

13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53).

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Vzhľadom na rozsah a rýchlosť, ktoré sú potrebné na účinnú identifikáciu a odstránenie teroristického obsahu, sú primerané proaktívne opatrenia, a to v niektorých prípadoch aj automatické, základným prvkom pri riešení teroristického obsahu online. S cieľom znížiť dostupnosť teroristického obsahu vo svojich službách by poskytovatelia hostingových služieb mali posúdiť, či je vhodné prijať proaktívne opatrenia v závislosti od rizík a úrovne vystavenia sa teroristickým obsahom, ako aj od účinkov na práva tretích strán a na verejný záujem na šírení informácií. V dôsledku toho by mali poskytovatelia hostingových služieb určiť, aké vhodné, účinné a primerané opatrenia by mali byť zavedené. Táto požiadavka by nemala znamenať všeobecnú povinnosť monitorovať. V kontexte tohto posúdenia možno uviesť, že absencia príkazov na odstránenie a hlásení adresovaných poskytovateľovi hostingových služieb je znakom nízkej úrovne vystavenia teroristickému obsahu.

(16)  Vzhľadom na zložitosť účinnej identifikácie a odstránenia teroristického obsahu v rozsahu a v možnom vplyve na základné práva by poskytovatelia hostingových služieb mali prijať primerané osobitné opatrenia v závislosti od rizika a úrovne vystavenia teroristickému obsahu online. Takéto povinné opatrenia by nemali zahŕňať používanie filtrov s obsahom alebo iné opatrenia, ktoré zahŕňajú systematické monitorovanie správania používateľov. Medzi konkrétne opatrenia by mohli patriť napríklad systémy, ktoré by používateľom umožňovali podávať správy o potenciálnom teroristickom obsahu alebo partnerská moderácia obsahu. S cieľom znížiť dostupnosť teroristického obsahu vo svojich službách by poskytovatelia hostingových služieb mali posúdiť, či je vhodné prijať konkrétne opatrenia v závislosti od rizík a úrovne vystavenia sa teroristickým obsahom, ako aj od účinkov na práva tretích strán a na verejný záujem na šírení informácií. V dôsledku toho by mali poskytovatelia hostingových služieb určiť, aké oprávnené, vhodné, účinné a konkrétne opatrenia by mali byť zavedené. Táto požiadavka by nemala znamenať všeobecnú povinnosť monitorovať. Týmto nie sú dotknuté prípadné ďalšie dobrovoľné opatrenia prijaté poskytovateľom hostingových služieb mimo rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Poskytovatelia hostingových služieb by mali pri zavádzaní proaktívnych opatrení zabezpečiť, aby bolo zachované právo užívateľov na slobodu prejavu a právo na informácie – a to aj pokiaľ ide o právo slobodne prijímať a odovzdávať informácie. Okrem požiadaviek stanovených v právnych predpisoch vrátane právnych predpisov o ochrane osobných údajov by mali poskytovatelia hostingových služieb konať s náležitou starostlivosťou a uplatňovať záruky, najmä pokiaľ ide o manuálny dohľad a overovanie, aby sa v príslušných prípadoch vyhli akémukoľvek neúmyselnému a nesprávnemu rozhodnutiu, ktoré by viedlo k odstráneniu obsahu, ktorý by nebol teroristický. Toto má osobitný význam vtedy, keď poskytovatelia hostingových služieb využívajú na odhalenie teroristického obsahu automatizované prostriedky. Akékoľvek rozhodnutie použiť automatizované prostriedky, bez ohľadu na to, či ho prijal samotný poskytovateľ hostingových služieb, alebo sa k nemu dospelo na základe žiadosti príslušného orgánu, by sa malo posúdiť so zreteľom na spoľahlivosť príslušnej technológie a následný vplyv na základné práva.

(17)  Poskytovatelia hostingových služieb by mali pri zavádzaní konkrétnych opatrení zabezpečiť, aby boli zachované práva užívateľov na slobodu prejavu a právo na informácie – a to aj pokiaľ ide o právo slobodne prijímať a odovzdávať informácie –, ako aj právo na súkromie a ochranu osobných údajov. Okrem požiadaviek stanovených v právnych predpisoch vrátane právnych predpisov o ochrane osobných údajov by mali poskytovatelia hostingových služieb konať s náležitou starostlivosťou a uplatňovať záruky, najmä pokiaľ ide o manuálny dohľad, ako aj vrátane overovania, aby sa v príslušných prípadoch vyhli akémukoľvek neúmyselnému a nesprávnemu rozhodnutiu, ktoré by viedlo k odstráneniu obsahu, ktorý by nebol teroristický. Akékoľvek rozhodnutie použiť opatrenia proti teroristickému obsahu vrátane dobrovoľného, bez ohľadu na to, či ho prijal samotný poskytovateľ hostingových služieb, alebo sa k nemu dospelo na základe žiadosti príslušného orgánu, by sa malo posúdiť so zreteľom na spoľahlivosť príslušnej technológie a následný vplyv na základné práva. Poskytovatelia hostingových služieb by v každom prípade mali v súvislosti so všetkými dobrovoľnými alebo konkrétnymi opatreniami, ktoré uplatňujú, vykonávať kontrolu dodržiavania základných práv.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  S cieľom zabezpečiť, aby poskytovatelia hostingových služieb vystavení teroristickému obsahu prijali vhodné opatrenia na zabránenie zneužitia svojich služieb, by príslušné orgány mali požiadať poskytovateľov hostingových služieb, ktorí dostali konečné príkazy na odstránenie, aby podali správu o prijatých proaktívnych opatreniach. Tieto opatrenia by mohli pozostávať z opatrení na predchádzanie opakovanému nahrávaniu teroristického obsahu, ktorý bol odstránený alebo ku ktorému bol znemožnený prístup na základe príkazu na odstránenie alebo hlásení, ktoré im boli doručené, na základe porovnania s verejnými alebo súkromnými nástrojmi obsahujúcimi známy teroristický obsah. Poskytovatelia hostingových služieb takisto môžu využívať aj spoľahlivé technické nástroje na identifikáciu nového teroristického obsahu, a to tak, že buď využijú takéto nástroje, ktoré sú dostupné na trhu, alebo tie, ktoré si sami vyvinú. Poskytovateľ služieb by mal podať správu o konkrétnych proaktívnych opatreniach, ktoré zaviedol, aby príslušný orgán mohol posúdiť, či sú opatrenia účinné a primerané a či, v prípade, že sa používajú automatizované prostriedky, poskytovateľ hostingových služieb má potrebné kapacity na manuálny dohľadoverovanie. Pri posudzovaní účinnosti a primeranosti opatrení by príslušné orgány mali zohľadniť príslušné parametre vrátane počtu príkazov na odstránenie a hlásení, ktoré boli príslušnému poskytovateľovi vydané, jeho ekonomické možnosti a vplyv jeho služby na šírenie teroristického obsahu (napríklad pri zohľadnení počtu používateľov v Únii).

(18)  S cieľom zabezpečiť, aby poskytovatelia hostingových služieb vystavení teroristickému obsahu prijali konkrétne opatrenia na ochranu svojich služieb proti zneužitiu, by príslušné orgány mali požiadať poskytovateľov hostingových služieb, ktorí dostali konečné príkazy na odstránenie, aby prípadne podali správu o akýchkoľvek konkrétnych prijatých opatreniach. Poskytovateľ služieb by mal podať správu o konkrétnych opatreniach, ktoré zaviedol, aby príslušný orgán mohol posúdiť, či sú opatrenia nevyhnutné, účinné a primerané a či sú konkrétne opatrenia založené na manuálnom dohľadeoverovaní. Pri posudzovaní účinnosti, nevyhnutnosti a primeranosti opatrení by príslušné orgány mali zohľadniť príslušné parametre vrátane počtu príkazov na odstránenie a hlásení, ktoré boli príslušnému poskytovateľovi vydané, jeho ekonomické možnosti a vplyv jeho služby na šírenie teroristického obsahu (napríklad pri zohľadnení počtu používateľov v Únii), ako aj záruky zavedené s cieľom chrániť slobodu prejavu a informácií a počet udalostí obmedzenia zákonného obsahu.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Na požiadanie by mal príslušný orgán nadviazať s poskytovateľom hostingových služieb dialóg o proaktívnych opatreniach, ktoré treba zaviesť. Ak je to potrebné, príslušný orgán by mal prijať vhodné, účinné a primerané proaktívne opatrenia, ak sa domnieva, že prijaté opatrenia nie sú dostatočné na krytie rizík. Rozhodnutie o uložení takýchto osobitných proaktívnych opatrení by v zásade nemalo viesť k uloženiu všeobecnej povinnosti monitorovať, ako sa stanovuje v článku 15 ods. 1 smernice 2000/31/ES. Vzhľadom na mimoriadne závažné riziká spojené so šírením teroristického obsahu by rozhodnutia prijaté príslušnými orgánmi na základe tohto nariadenia mohli mať výnimku od prístupu stanoveného v článku 15 ods. 1 smernice 2000/31/ES, pokiaľ ide o určité konkrétne, cielené opatrenia, ktorých prijatie je nevyhnutné z prvoradých dôvodov verejnej bezpečnosti. Pred prijatím takýchto rozhodnutí by príslušný orgán mal dosiahnuť spravodlivú rovnováhu medzi cieľmi verejného záujmu a príslušnými základnými právami, najmä právom na slobodu prejavu a právom na informácie, ako aj právom na slobodu podnikania, a mal by poskytnúť primerané odôvodnenie.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19a)  Poskytovateľ hostingových služieb by mal mať kedykoľvek možnosť požiadať príslušný orgán o preskúmanie a v prípade potreby o zrušenie žiadosti podľa článku 6 ods. 2. Príslušný orgán by mal poskytnúť odôvodnené rozhodnutie v primeranej lehote po doručení žiadosti poskytovateľa hostingových služieb.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Povinnosť poskytovateľov hostingových služieb uchovávať odstránený obsah a súvisiace údaje by mala byť stanovená na osobitné účely mala by platiť len po nevyhnutne potrebný čas. Povinnosť uchovávania je nutné vztiahnuť aj na súvisiace údaje, a to v rozsahu, v akom by sa akékoľvek takéto údaje v dôsledku odstránenia predmetného obsahu inak stratili. Súvisiace údaje môžu zahŕňať údaje ako „údaje o predplatiteľoch“ vrátane údajov, ktoré sa týkajú totožnosti poskytovateľa obsahu, ako aj údajov o prístupe, napríklad údaje o dátume a čase použitia poskytovateľa obsahu alebo o prihlásení do služby a odhlásení zo služby, spolu s IP adresou, ktorú poskytovateľovi obsahu pridelil poskytovateľ služby prístupu k internetu.

(20)  Povinnosť poskytovateľov hostingových služieb uchovávať odstránený obsah a súvisiace údaje by mala byť stanovená na osobitné účely, mala by platiť len po nevyhnutne potrebný čas a v prípade, že sa uchovávajú aj osobné údaje, mala by sa zaistiť ich náležitá ochrana. Povinnosť uchovávania je nutné vztiahnuť aj na súvisiace údaje, a to v rozsahu, v akom by sa akékoľvek takéto údaje v dôsledku odstránenia predmetného obsahu inak stratili. Súvisiace údaje môžu zahŕňať údaje ako „údaje o predplatiteľoch“ vrátane údajov, ktoré sa týkajú totožnosti poskytovateľa obsahu, ako aj údajov o prístupe, napríklad údaje o dátume a čase použitia poskytovateľa obsahu alebo o prihlásení do služby a odhlásení zo služby, spolu s IP adresou, ktorú poskytovateľovi obsahu pridelil poskytovateľ služby prístupu k internetu.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Transparentnosť politík poskytovateľov hostingových služieb v súvislosti s teroristickým obsahom je nevyhnutná na posilnenie ich zodpovednosti voči ich používateľom a na posilnenie dôvery občanov v jednotný digitálny trh. Poskytovatelia hostingových služieb by mali uverejňovať výročné správy na účely transparentnosti obsahujúce užitočné informácie o opatreniach prijatých v súvislosti s odhaľovaním, identifikáciou a odstraňovaním teroristického obsahu.

(24)  Transparentnosť politík poskytovateľov hostingových služieb v súvislosti s teroristickým obsahom je nevyhnutná na posilnenie ich zodpovednosti voči ich používateľom a na posilnenie dôvery občanov v jednotný digitálny trh. Poskytovatelia hostingových služieb vystavení teroristickému obsahu by mali uverejňovať výročné správy na účely transparentnosti obsahujúce užitočné informácie o opatreniach prijatých v súvislosti s odhaľovaním, identifikáciou a odstraňovaním teroristického obsahu vrátane dobrovoľných opatrení, ako aj počtu namietaných odstránení. Od poskytovateľov hostingových služieb by sa nemalo vyžadovať, aby zverejňovali každý zdrojový kód ako súčasť svojich správ o transparentnosti. Príslušné orgány by tiež mali zverejňovať výročné správy o transparentnosti obsahujúce zmysluplné informácie o počte vydaných príkazov na odstránenie, počte odstránení, počte identifikovaných a odhalených odstránených článkov s teroristickým obsahom a o počte namietaných odstránení.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(24 a)  Poskytovatelia obsahu, ktorých obsah bol odstránený by mali mať právo na účinný prostriedok nápravy v súlade s článkom 19 Zmluvy o EÚ a článkom 47 Charty základných práv Európskej únie. Niektorí poskytovatelia hostingových služieb už na odstránenie nezákonného obsahu zo svojich platforiem používajú automatizované nástroje. Takéto technológie nie sú schopné rozlišovať medzi teroristickým obsahom a obsahom, ktorý je zákonný, ako je obsah, ktorý je šírený na vzdelávacie, žurnalistické alebo výskumné účely.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Postupy podávania sťažností predstavujú nevyhnutnú záruku pred chybným odstránením obsahu chráneného v rámci slobody prejavu a práva na informácie. Poskytovatelia hostingových služieb by preto mali vytvoriť ľahko použiteľné mechanizmy podávania sťažností a mali by zabezpečiť, aby sa sťažnosti vybavovali bezodkladne a pri plnej transparentnosti voči poskytovateľom obsahu. Požiadavka, aby poskytovateľ hostingových služieb obnovil obsah, ak bol tento obsah odstránený omylom, nijak neovplyvňuje možnosť poskytovateľa hostingových služieb uplatniť svoje vlastné podmienky z iných dôvodov.

(25)  Postupy podávania sťažností predstavujú nevyhnutnú záruku pred chybným odstránením obsahu chráneného v rámci slobody prejavu a práva na informácie. Poskytovatelia hostingových služieb by preto mali vytvoriť ľahko použiteľné mechanizmy podávania sťažností a mali by zabezpečiť, aby sa sťažnosti vybavovali bezodkladne a pri plnej transparentnosti voči poskytovateľom obsahu, pričom by mali byť obsiahnuté aj informácie o účinných prostriedkoch nápravy vrátane súdnych prostriedkov nápravy. Poskytovatelia obsahu by tiež mali mať právo podať sťažnosť priamo príslušnému orgánu vo vlastnom členskom štáte, ak nie sú schopní vyriešiť svoju sťažnosť s poskytovateľom hostingových služieb. Požiadavka, aby poskytovateľ hostingových služieb obnovil obsah, ak bol tento obsah odstránený omylom, nijak neovplyvňuje možnosť poskytovateľa hostingových služieb uplatniť svoje vlastné podmienky z iných dôvodov.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Účinná právna ochrana podľa článku 19 Zmluvy o EÚ a článku 47 Charty základných práv Európskej únie si vyžaduje, aby boli osoby schopné zistiť dôvody, na základe ktorých bol obsah, ktorý nahrali, odstránený, alebo na základe ktorých bol k nemu znemožnený prístup. Na tento účel by poskytovateľ hostingových služieb mal dať poskytovateľovi obsahu k dispozícii zmysluplné informácie, ktoré by umožňovali napadnúť príslušné rozhodnutie. Uvedené si však nevyhnutne nevyžaduje vydanie oznámenia poskytovateľovi obsahu. V závislosti od okolností môžu poskytovatelia hostingových služieb nahradiť obsah považovaný za teroristický správou, že tento obsah bol odstránený, resp. že prístup k tomu obsahu bol znemožnený v súlade s týmto nariadením. Na požiadanie by sa mali poskytnúť ďalšie informácie o dôvodoch, ako aj o možnostiach, ktoré má poskytovateľ obsahu, pokiaľ ide o napadnutie príslušného rozhodnutia. Ak príslušné orgány rozhodnú, že z dôvodov verejnej bezpečnosti, a to aj v kontexte vyšetrovania, sa považuje za nevhodné alebo kontraproduktívne, aby bol poskytovateľ obsahu priamo oboznámený s odstránením určitého obsahu, resp. so znemožnením prístupu k nemu, mali by o tom informovať poskytovateľa hostingových služieb.

(26)  Účinná právna ochrana podľa článku 19 Zmluvy o EÚ a článku 47 Charty základných práv Európskej únie si vyžaduje, aby boli osoby schopné zistiť dôvody, na základe ktorých bol obsah, ktorý nahrali, odstránený, alebo na základe ktorých bol k nemu znemožnený prístup. Na tento účel by poskytovateľ hostingových služieb mal dať poskytovateľovi obsahu k dispozícii zmysluplné informácie, ktoré by umožňovali napadnúť príslušné rozhodnutie. V závislosti od okolností môžu poskytovatelia hostingových služieb nahradiť obsah považovaný za teroristický správou, že tento obsah bol odstránený, resp. že prístup k tomu obsahu bol znemožnený v súlade s týmto nariadením. Mali by sa poskytnúť ďalšie informácie o dôvodoch, ako aj o možnostiach, ktoré má poskytovateľ obsahu, pokiaľ ide o napadnutie príslušného rozhodnutia. Ak príslušné orgány rozhodnú, že z dôvodov verejnej bezpečnosti, a to aj v kontexte vyšetrovania, sa považuje kontraproduktívne, aby bol poskytovateľ obsahu priamo oboznámený s odstránením určitého obsahu, resp. so znemožnením prístupu k nemu, mali by o tom informovať poskytovateľa hostingových služieb.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  Je nevyhnutné, aby bol príslušný orgán členského štátu, ktorý je zodpovedný za ukladanie týchto sankcií, v plnej miere informovaný o vydávaní príkazov na odstránenie a hláseniach, ako aj o následnej komunikácii medzi poskytovateľom hostingových služieb a dotknutým príslušným orgánom. Na tento účel by členské štáty mali zabezpečiť vhodné komunikačné kanály a mechanizmy, ktoré zaistia, aby sa príslušné informácie zdieľali včas.

(29)  Je nevyhnutné, aby bol príslušný orgán členského štátu, ktorý je zodpovedný za ukladanie týchto sankcií, v plnej miere informovaný o vydávaní príkazov na odstránenie a hláseniach, ako aj o následnej komunikácii medzi poskytovateľom hostingových služieb a dotknutým príslušným orgánom. Na tento účel musia členské štáty zabezpečiť vhodné komunikačné kanály a mechanizmy, ktoré zaistia, aby sa príslušné informácie zdieľali včas.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  Poskytovatelia hostingových služieb aj členské štáty by mali zriadiť kontaktné miesta, aby sa uľahčilo rýchle vybavenie príkazov na odstránenie a hlásení. Na rozdiel od právneho zástupcu slúži takéto kontaktné miesto na prevádzkové účely. Kontaktné miesto poskytovateľa hostingových služieb by malo pozostávať z akéhokoľvek vyhradeného prostriedku, ktorý umožní elektronické predkladanie príkazov na odstránenie a hlásení, a z technických a personálnych prostriedkov, ktoré umožnia ich rýchle spracovanie. Kontaktné miesto poskytovateľa hostingových služieb sa nemusí nachádzať v Únii a poskytovateľ hostingových služieb môže určiť existujúce kontaktné miesto, pod podmienkou, že toto kontaktné miesto je schopné plniť funkcie stanovené v tomto nariadení. S cieľom zabezpečiť odstránenie teroristického obsahu, resp. znemožnenie prístupu k nemu, do jednej hodiny od doručenia príkazu na odstránenie by poskytovatelia hostingových služieb mali zabezpečiť, aby bolo toto kontaktné miesto dosiahnuteľné 24/7. Informácie o kontaktnom mieste by mali zahŕňať informácie o jazyku, v ktorom sa je možné na kontaktné miesto obrátiť. S cieľom uľahčiť komunikáciu medzi poskytovateľmi hostingových služieb a príslušnými orgánmi sa poskytovateľom hostingových služieb odporúča, aby umožnili komunikáciu v niektorom z úradných jazykov Únie, v ktorom sú k dispozícii ich podmienky.

(33)  Poskytovatelia hostingových služieb aj členské štáty by mali zriadiť kontaktné miesta, aby sa uľahčilo rýchle vybavenie príkazov na odstránenie a hlásení. Na rozdiel od právneho zástupcu slúži takéto kontaktné miesto na prevádzkové účely. Kontaktné miesto poskytovateľa hostingových služieb by malo pozostávať z akéhokoľvek vyhradeného prostriedku, ktorý umožní elektronické predkladanie príkazov na odstránenie a hlásení, a z technických a personálnych prostriedkov, ktoré umožnia ich rýchle spracovanie. Kontaktné miesto poskytovateľa hostingových služieb sa nemusí nachádzať v Únii a poskytovateľ hostingových služieb môže určiť existujúce kontaktné miesto, pod podmienkou, že toto kontaktné miesto je schopné plniť funkcie stanovené v tomto nariadení. S cieľom zabezpečiť odstránenie teroristického obsahu, resp. znemožnenie prístupu k nemu, čo najskôr od doručenia príkazu na odstránenie by poskytovatelia hostingových služieb mali zabezpečiť, aby bolo toto kontaktné miesto dosiahnuteľné nepretržite. Informácie o kontaktnom mieste by mali zahŕňať informácie o jazyku, v ktorom sa je možné na kontaktné miesto obrátiť. S cieľom uľahčiť komunikáciu medzi poskytovateľmi hostingových služieb a príslušnými orgánmi sa poskytovateľom hostingových služieb odporúča, aby umožnili komunikáciu v niektorom z úradných jazykov Únie, v ktorom sú k dispozícii ich podmienky.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  Keďže neexistuje všeobecná požiadavka, aby poskytovatelia hostingových služieb zabezpečili fyzickú prítomnosť na území Únie, je potrebné zabezpečiť jednoznačnosť, pokiaľ ide o otázku, pod právomoc ktorého členského štátu príslušný poskytovateľ hostingových služieb, ktorý ponúka služby v rámci Únie, patrí. Vo všeobecnosti platí, že poskytovateľ hostingových služieb patrí do právomoci toho členského štátu, v ktorom má svoje hlavné miesto podnikateľskej činnosti alebo v ktorom určil svojho právneho zástupcu. Ak však príkaz na odstránenie vydá iný členský štát, jeho orgány by mali mať možnosť presadzovať svoje príkazy prostredníctvom donucovacích opatrení nerepresívnej povahy, ako sú napr. peňažné sankcie. Pokiaľ ide o poskytovateľa hostingových služieb, ktorý nemá v Únii žiadnu prevádzkareň a neurčil právneho zástupcu, možnosť uložiť sankcie by mal mať každý členský štát, pod podmienkou dodržania zásady ne bis in idem.

(34)  Keďže neexistuje všeobecná požiadavka, aby poskytovatelia hostingových služieb zabezpečili fyzickú prítomnosť na území Únie, je potrebné zabezpečiť jednoznačnosť, pokiaľ ide o otázku, pod právomoc ktorého členského štátu príslušný poskytovateľ hostingových služieb, ktorý ponúka služby v rámci Únie, patrí. Vo všeobecnosti platí, že poskytovateľ hostingových služieb patrí do právomoci toho členského štátu, v ktorom má svoje hlavné miesto podnikateľskej činnosti alebo v ktorom určil svojho právneho zástupcu.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  Tí poskytovatelia hostingových služieb, ktorí nie sú usadení v Únii, by mali písomne určiť právneho zástupcu s cieľom zabezpečiť dodržiavanie a presadzovanie povinností podľa tohto nariadenia.

(35)  Tí poskytovatelia hostingových služieb, ktorí nie sú usadení v Únii, by mali písomne určiť právneho zástupcu s cieľom zabezpečiť dodržiavanie a presadzovanie povinností podľa tohto nariadenia. Poskytovatelia hostingových služieb môžu využiť existujúceho právneho zástupcu, ak je tento právny zástupca schopný plniť funkcie stanovené v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  Členské štáty by mali určiť príslušné orgány na účely tohto nariadenia. Požiadavka určiť príslušné orgány si nevyhnutne nevyžaduje zriadenie nových orgánov – úlohami stanovenými v tomto nariadení môžu byť poverené aj už existujúce orgány. V tomto nariadení sa vyžaduje určenie orgánov zodpovedných za vydávanie príkazov na odstránenie, hlásení a za dohľad nad proaktívnymi opatreniami a ukladanie sankcií. Je na rozhodnutí členských štátov, koľko orgánov poveria plnením týchto úloh.

(37)  Členské štáty by mali určiť príslušný orgán na účely tohto nariadenia pokiaľ ich ústavné opatrenia nebránia tomu, aby zodpovedný orgán bol jeden. Požiadavka určiť príslušné orgány si nevyhnutne nevyžaduje zriadenie nových orgánov – úlohami stanovenými v tomto nariadení môžu byť poverené aj už existujúce orgány. V tomto nariadení sa vyžaduje určenie orgánov zodpovedných za vydávanie príkazov na odstránenie a ukladanie sankcií.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(38)  Sankcie sú potrebné na zabezpečenie účinného vykonávania povinností podľa tohto nariadenia zo strany poskytovateľov hostingových služieb. Členské štáty by mali prijať pravidlá upravujúce sankcie, a v prípade potreby aj usmernenia o ukladaní týchto sankcií. Osobitne prísne sankcie by sa mali ukladať, ak poskytovateľ hostingových služieb systematicky neodstraňuje teroristický obsah, resp. k nemu systematicky neznemožňuje prístup, do jednej hodiny od prijatia príkazu na odstránenie. Nezabezpečenie súladu v jednotlivých prípadoch by sa mohlo sankcionovať, avšak za súčasného dodržania zásady ne bis in idem a zásady proporcionality, ako aj za zabezpečenia toho, aby tieto sankcie zohľadňovali systematické zlyhanie. S cieľom zabezpečiť právnu istotu by sa v tomto nariadení malo stanoviť, v akom rozsahu môžu príslušné povinnosti podliehať sankciám. Sankcie za nedodržiavanie článku 6 by sa mali prijať len v súvislosti so záväzkami vyplývajúcimi zo žiadosti o správu podľa článku 6 ods. 2 alebo s rozhodnutím, ktorým sa ukladajú dodatočné proaktívne opatrenia podľa článku 6 ods. 4. Pri určovaní toho, či by sa mali uložiť finančné sankcie, by sa mali náležite zohľadniť finančné zdroje poskytovateľa. Členské štáty zabezpečia, aby sankcie nepodporovali odstránenie obsahu, ktorý nie je teroristický.

(38)  Sankcie sú potrebné na zabezpečenie účinného vykonávania povinností podľa tohto nariadenia zo strany poskytovateľov hostingových služieb a mala by sa v nich zohľadňovať aj situácia dcérskych spoločností alebo prepojených podnikov, ak existujú. Členské štáty by mali prijať pravidlá upravujúce sankcie, a v prípade potreby aj usmernenia o ukladaní týchto sankcií. Sankcie by sa mali ukladať, ak poskytovateľ hostingových služieb systematicky neodstraňuje teroristický obsah, resp. k nemu systematicky neznemožňuje prístup, do lehoty určenej príslušným orgánom. Pri posudzovaní povahy porušenia pravidiel a pri rozhodovaní o uplatnení sankcií by sa mali úplne dodržiavať základné práva, ako je sloboda prejavu. Pri určovaní toho, či by sa mali uložiť finančné sankcie, by sa mali náležite zohľadniť finančné zdroje poskytovateľa, neúmyselné oneskorenia, najmä malými a strednými podnikmi a začínajúcimi podnikmi. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sankcie nepodporovali odstránenie obsahu, ktorý nie je teroristický.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(39)  Používanie štandardizovaných formulárov uľahčuje spoluprácu a výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi a poskytovateľmi služieb a umožňuje im rýchlejšie a účinnejšie komunikovať. Je mimoriadne dôležité zabezpečiť rýchlu akciu po prijatí príkazu na odstránenie. Formuláre znižujú náklady na preklad a prispievajú k vysokej kvalite. Formuláre odpovedí by takisto mali umožňovať štandardizovanú výmenu informácií, a to bude osobitne dôležité v prípadoch, keď poskytovatelia služieb nie sú schopní splniť uloženú povinnosť. Autentifikované kanály na predkladanie písomností môžu zaručiť pravosť príkazu na odstránenie vrátane presnosti dátumu a času jeho odoslania a prijatia.

(39)  Používanie štandardizovaných formulárov uľahčuje spoluprácu a výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi a poskytovateľmi služieb a umožňuje im rýchlejšie a účinnejšie komunikovať. Je mimoriadne dôležité zabezpečiť rýchlu akciu po prijatí príkazu na odstránenie v závislosti od veľkosti a prostriedkov poskytovateľa hostingových služieb. Formuláre znižujú náklady na preklad a prispievajú k vysokej kvalite. Formuláre odpovedí by takisto mali umožňovať štandardizovanú výmenu informácií, a to bude osobitne dôležité v prípadoch, keď poskytovatelia služieb nie sú schopní splniť uloženú povinnosť. Autentifikované kanály na predkladanie písomností môžu zaručiť pravosť príkazu na odstránenie vrátane presnosti dátumu a času jeho odoslania a prijatia.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(41)  Členské štáty by mali zhromažďovať informácie o vykonávaní právnych predpisov. Na účely hodnotenia právnych predpisov by sa mal vypracovať podrobný program monitorovania výstupov, výsledkov a vplyvov tohto nariadenia.

(41)  Členské štáty by mali zhromažďovať informácie o vykonávaní právnych predpisov vrátane informácií o počte prípadov, v ktorých došlo k úspešnému odhaleniu, vyšetrovaniu a stíhaniu teroristických trestných činov v dôsledku tohto nariadenia. Na účely hodnotenia právnych predpisov by sa mal vypracovať podrobný program monitorovania výstupov, výsledkov a vplyvov tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(42)  Na základe zistení a záverov v správe o vykonávaní a výsledku monitorovania by Komisia mala vykonať hodnotenie tohto nariadenia najskôr tri roky po nadobudnutí jeho účinnosti. Hodnotenie by malo vychádzať z piatich kritérií efektívnosti, účinnosti, relevantnosti, súdržnosti a pridanej hodnoty EÚ. V rámci tohto hodnotenia sa posúdi fungovanie rôznych operačných a technických opatrení stanovených v tomto nariadení vrátane účinnosti opatrení na posilnenie odhaľovania, identifikácie a odstraňovania teroristického obsahu, účinnosti ochranných mechanizmov, ako aj vplyvov na potenciálne dotknuté práva a záujmy tretích strán vrátane preskúmania požiadavky informovať poskytovateľov obsahu.

(42)  Na základe zistení a záverov v správe o vykonávaní a výsledku monitorovania by Komisia mala vykonať hodnotenie tohto nariadenia najskôr tri roky po nadobudnutí jeho účinnosti. Hodnotenie by malo vychádzať z piatich kritérií efektívnosti, účinnosti, relevantnosti, súdržnosti a pridanej hodnoty EÚ. V rámci tohto hodnotenia sa posúdi fungovanie rôznych operačných a technických opatrení stanovených v tomto nariadení vrátane účinnosti opatrení na posilnenie odhaľovania, identifikácie a odstraňovania teroristického obsahu, účinnosti ochranných mechanizmov, ako aj vplyvov na potenciálne dotknuté základné práva, najmä právo na slobodu prejavu a informácie, právo na súkromie a ochranu osobných údajov.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V tomto nariadení sa stanovujú jednotné pravidlá na predchádzanie zneužívaniu hostingových služieb na šírenie teroristického obsahu online. Stanovujú sa v ňom najmä:

1.  V tomto nariadení sa stanovujú jednotné pravidlá na riešenie zneužívania hostingových služieb na šírenie teroristického obsahu online. Stanovujú sa v ňom najmä:

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  pravidlá týkajúce sa povinnej starostlivosti, ktoré majú uplatňovať poskytovatelia hostingových služieb s cieľom zabrániť šíreniu teroristického obsahu prostredníctvom ich služieb a v prípade potreby zabezpečiť jeho rýchle odstránenie;

a)  pravidlá týkajúce sa povinnej starostlivosti, ktoré majú uplatňovať poskytovatelia hostingových služieb, ktorí sú vystavení teroristickému obsahu, s cieľom v prípade potreby zabezpečiť jeho rýchle odstránenie;

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  súbor opatrení, ktoré majú členské štáty zaviesť s cieľom identifikovať teroristický obsah, umožniť jeho rýchle odstránenie zo strany poskytovateľov hostingových služieb a uľahčiť spoluprácu s príslušnými orgánmi v iných členských štátoch, poskytovateľmi hostingových služieb a v prípade potreby príslušnými orgánmi Únie.

b)  súbor opatrení, ktoré majú členské štáty zaviesť s cieľom identifikovať teroristický obsah, umožniť jeho rýchle odstránenie zo strany poskytovateľov hostingových služieb a uľahčiť spoluprácu s príslušnými orgánmi v iných členských štátoch, poskytovateľmi hostingových služieb a v prípade potreby príslušnými orgánmi Únie s cieľom koordinovať činnosti boja proti teroristickému obsahu online.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Toto nariadenie sa uplatňuje na poskytovateľov hostingových služieb, ktorí ponúkajú služby v Únii, bez ohľadu na ich hlavné miesto podnikateľskej činnosti.

2.  Toto nariadenie sa uplatňuje na vystavených poskytovateľov hostingových služieb, ktorí ponúkajú služby v Únii, bez ohľadu na ich hlavné miesto podnikateľskej činnosti.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Uplatňovanie tohto nariadenia podlieha právu Únie, pokiaľ ide o základné práva, slobody a hodnoty zakotvené najmä v článkoch 2 a 6 Zmluvy o Európskej únii a nemalo by mať účinok na zmenu povinností, ktoré z nej vyplývajú. Členské štáty môžu stanoviť podmienky, ktoré si vyžadujú základné zásady týkajúce sa slobody tlače a slobody a slobody a plurality médií a ktoré sú v súlade s týmito zásadami.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Týmto nariadením nie je dotknutá smernica 2000/31/ES.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  „poskytovateľ hostingových služieb“ je poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti, ktoré pozostávajú z uchovávania informácií poskytnutých poskytovateľom obsahu a na jeho žiadosť a zo sprístupňovania uchovávaných informácií tretím stranám;

(1)  „poskytovateľ hostingových služieb“ je poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti, ktorého podnikateľská činnosť pozostáva z uchovávania a spracúvania informácií poskytnutých poskytovateľom obsahu a na jeho žiadosť a zo šírenia uchovávaných informácií verejnosti, pričom je možné identifikovať a odstrániť konkrétny obsah;

 

Na účely tohto nariadenia sa poskytovatelia služieb na iných úrovniach internetovej infraštruktúry než na aplikačnej úrovni a poskytovatelia služieb IT v oblasti cloud computingu nepovažujú za poskytovateľov hostingových služieb;

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  „teroristické trestné činy“ sú trestné činy vymedzené v článku 3 ods. 1 smernice (EÚ) 2017/541;

4.  „teroristické trestné činy“ sa chápu ako jeden z úmyselných činov uvedených v článku 3 ods. 1 smernice (EÚ) 2017/541;

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  „teroristický obsah“ je jedna alebo viacero z týchto informácií:

(5)  „teroristický obsah“ je zjavne informácia alebo materiál, ktorý prestavuje jeden alebo viacero trestných činov spáchaných zámerne a vymedzených v článkoch 3 až 7 smernice 2017/541, najmä:

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  podnecovanie na spáchanie teroristických trestných činov, resp. ich obhajovanie, a to aj ich glorifikáciou, v dôsledku ktorého vzniká nebezpečenstvo spáchania týchto činov;

a)  podnecovanie na spáchanie jedného z trestných činov uvedených v článku 3 ods. 1 písm. a) až i) smernice (EÚ) 2017/541, ak takéto konanie, či už priamo alebo nepriamo, napríklad glorifikáciou teroristických činov , obhajuje páchanie teroristických trestných činov, a tým spôsobuje nebezpečenstvo spáchania jedného alebo viacerých takýchto trestných činov;

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  podpora prispievania k teroristickým trestným činom;

b)  navádzanie inej osoby, aby spáchala jeden z trestných činov uvedených v článku 3 ods. 1 písm. a) až i) alebo v článku 4 smernice (EÚ) 2017/541, alebo aby prispela k spáchaniu takéhoto činu;

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  podpora činností teroristickej skupiny, a to najmä podporovaním účasti na teroristickej skupine alebo jej podporou v zmysle článku 2 ods. 3 smernice (EÚ) 2017/541;

c)  účasť na činnostiach teroristickej skupiny vrátane poskytovania informácií alebo materiálnych zdrojov alebo akéhokoľvek financovania jej činností s vedomím, že táto účasť prispeje k trestnej činnosti tejto teroristickej skupiny v zmysle článku 4 smernice (EÚ) 2017/541;

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  usmerňovanie v oblasti metód alebo techník na účely páchania teroristických trestných činov;

d)  poskytovanie návodu na výrobu alebo použitie výbušnín, strelných zbraní alebo iných zbraní, alebo škodlivých alebo nebezpečných látok, alebo iných osobitných metód alebo techník na účely spáchania niektorého z teroristických trestných činov uvedených v článku 3 ods. 1 písm. a) až i) smernice (EÚ) 2017/541 alebo prispenia k ich spáchaniu s vedomím, že poskytnuté zručnosti sa majú použiť na tieto účely, bolo trestné, ak je takéto konanie úmyselné.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  „šírenie teroristického obsahu“ je sprístupnenie teroristického obsahu tretím stranám prostredníctvom služieb poskytovateľov hostingových služieb;

(6)  „šírenie teroristického obsahu“ je verejné sprístupnenie teroristického obsahu tretím stranám prostredníctvom služieb poskytovateľov hostingových služieb. Obsah šírený na vzdelávacie, vedecké alebo dokumentačné účely a na účely boja proti radikalizácii a uvádzania protiargumentov sa primerane chráni;

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 9 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  „príslušný orgán“ je jeden určený vnútroštátny justičný orgán v členskom štáte alebo administratívny orgán.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Poskytovatelia hostingových služieb prijmú vhodné, zmysluplné a primerané opatrenia v súlade s týmto nariadením proti šíreniu teroristického obsahu a na ochranu používateľov pred teroristickým obsahom. V tejto súvislosti musia konať dôsledne, primerane a nediskriminačne a s náležitým ohľadom na základné práva používateľov, pričom zohľadnia základný význam slobody prejavu a práva na informácie v otvorenej a demokratickej spoločnosti.

1.  Poskytovatelia hostingových služieb, ktorí sú vystavení teroristickému obsahu, prijmú vhodné, zmysluplné a primerané opatrenia v súlade s týmto nariadením proti šíreniu teroristického obsahu a na ochranu používateľov pred teroristickým obsahom. V tejto súvislosti musia konať dôsledne, primerane a nediskriminačne a za všetkých okolností s náležitým ohľadom na základné práva používateľov, pričom zohľadnia základný význam slobody prejavu a práva na informácie v otvorenej a demokratickej spoločnosti. Tieto kroky neznamenajú všeobecnú povinnosť poskytovateľov hostingových služieb monitorovať informácie, ktoré uchovávajú, ani všeobecnú povinnosť aktívne zisťovať skutočnosti alebo okolnosti, ktoré by naznačovali, že ide o nezákonnú činnosť.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Poskytovatelia hostingových služieb zahrnú do svojich podmienok ustanovenia na predchádzanie šíreniu teroristického obsahu, a tieto podmienky uplatnia.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príslušný orgán má právomoc vydať rozhodnutie, ktorým sa od poskytovateľa hostingových služieb vyžaduje, aby odstránil teroristický obsah alebo znemožnil prístup k nemu.

1.  Príslušný orgán má právomoc vydať príkaz na odstránenie, ktorým sa od poskytovateľa hostingových služieb vyžaduje, aby odstránil teroristický obsah alebo znemožnil prístup k nemu, pričom o vydaní príkazu na odstránenie okamžite informuje príslušné orgány iných členských štátov, ktorých záujmy môžu byť podľa neho vydaním tohto príkazu na odstránenie dotknuté.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Členské štáty zabezpečia, aby príkazy na odstránenie vydané administratívnym orgánom podliehali preskúmaniu nezávislým súdnym orgánom s cieľom posúdiť súlad s vymedzením pojmu teroristický obsah podľa článku 2 ods. 5 a v prípade potreby zrušiť príkaz na odstránenie.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Poskytovatelia hostingových služieb odstránia teroristický obsah alebo znemožnia prístup k nemu do jednej hodiny od prijatia príkazu na odstránenie.

2.  Poskytovatelia hostingových služieb urýchlene odstránia teroristický obsah alebo znemožnia prístup k nemu. Príslušný orgán stanoví lehotu na splnenie príkazu na odstránenie, ktorá nesmie byť kratšia ako osem hodín. Pri stanovovaní lehoty príslušný orgán zohľadní, že vzhľadom na veľkosť a zdroje poskytovateľa hostingových služieb najmä MSP môžu na splnenie príkazu na odstránenie potrebovať dlhšiu lehotu. Koniec lehoty nesmie byť v žiadnom prípade skôr ako koniec ďalšieho pracovného dňa pre poskytovateľov hostingových služieb, ktorí predtým neboli predmetom príkazu na odstránenie a sú mikropodnikmi, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie 2003/361/ES, vrátane samostatných obchodníkov.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  odôvodnenie, v ktorom sa vysvetľuje, prečo sa obsah považuje za teroristický, a to prinajmenšom vo forme odkazu na kategórie teroristického obsahu uvedené v článku 2 ods. 5;

b)  podrobné odôvodnenie, v ktorom sa vysvetľuje, prečo sa obsah považuje za teroristický obsah, a to vo forme konkrétneho odkazu na kategórie teroristického obsahu uvedené v článku 2 ods. 5 a s doložením prvkov nezákonnosti a úmyselnosti, ako aj s odkazom na príslušné vnútroštátne právo;

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  informácie o prostriedkoch nápravy, ktoré má dispozícii poskytovateľ hostingových služieb a ktoré má k dispozícii poskytovateľ obsahu;

f)  informácie o prostriedkoch nápravy a súvisiacich lehotách na nápravu, ktoré má dispozícii poskytovateľ hostingových služieb a poskytovateľ obsahu;

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  v príslušných prípadoch aj rozhodnutie o nezverejnení informácie o odstránení teroristického obsahu alebo o znemožnení prístupu k nemu podľa článku 11.

g)  keď je to potrebné a vhodné, aj rozhodnutie o nezverejnení informácie o odstránení teroristického obsahu alebo o znemožnení prístupu k nemu podľa článku 11.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Na žiadosť poskytovateľa hostingových služieb alebo poskytovateľa obsahu poskytne príslušný orgán podrobné odôvodnenie, a to bez toho, aby bola dotknutá povinnosť poskytovateľa hostingových služieb splniť príkaz na odstránenie v lehote stanovenej v odseku 2.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Ak poskytovateľ hostingových služieb nemôže splniť príkaz na odstránenie, pretože príkaz na odstránenie obsahuje zjavné chyby alebo neobsahuje dostatočné informácie na vykonanie tohto príkazu, bez zbytočného odkladu informuje príslušný orgán a požiada o ozrejmenie, pričom použije vzor stanovený v prílohe III. Lehota uvedená v odseku 2 sa začne uplatňovať, hneď ako sa poskytne ozrejmenie.

8.  Ak poskytovateľ hostingových služieb nemôže splniť príkaz na odstránenie v prípadoch, keď príkaz na odstránenie obsahuje zjavné chyby alebo neobsahuje dostatočné informácie na vykonanie tohto príkazu, okamžite informuje príslušný orgán a požiada o ozrejmenie, pričom použije vzor stanovený v prílohe III. Poskytovateľ hostingových služieb odstráni teroristický obsah alebo znemožní prístup k nemu urýchlene, hneď ako sa poskytne ozrejmenie k príkazu na odstránenie.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  Po tom, ako sa príkaz na odstránenie stane konečným, príslušný orgán, ktorý ho vydal, informuje príslušný orgán dohľadu nad vykonávaním proaktívnych opatrení uvedený v článku 17 ods. 1 písm. c). Rozhodnutie o odstránení sa stane konečným, ak nebolo podané odvolanie v lehote podľa platného vnútroštátneho práva, resp. keď bolo toto rozhodnutie po odvolaní potvrdené.

9.  Po tom, ako sa príkaz na odstránenie stane konečným, príslušný orgán, ktorý ho vydal, informuje príslušný orgán dohľadu nad vykonávaním konkrétnych opatrení uvedených v článku 17 ods. 1 písm. c). Príkaz na odstránenie sa stane konečným, ak nebolo podané odvolanie a nebolo požiadané o prostriedok nápravy v lehote podľa platného vnútroštátneho práva, resp. keď bolo toto rozhodnutie po odvolaní potvrdené.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 4 a

 

Cezhraničná spolupráca súvisiaca s príkazmi na odstránenie

 

1.  Príslušný orgán vydávajúci príkaz na odstránenie poskytovateľovi hostingových služieb okamžite predloží kópiu tohto príkazu na odstránenie príslušnému orgánu podľa článku 17 ods. 1 písm. a) členského štátu, v ktorom sa nachádza hlavné miesto podnikateľskej činnosti poskytovateľa hostingových služieb alebo jeho určený zástupca.

 

2.  V prípadoch, keď má príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa nachádza hlavné miesto podnikateľskej činnosti poskytovateľa hostingových služieb, jeho určeného zástupcu alebo poskytovateľa obsahu, primeraný dôvod sa domnievať, že príkaz na odstránenie bude mať vplyv na základné práva jednotlivca, bude o tom informovať žiadajúci príslušný orgán.

 

3.   Žiadajúci príslušný orgán zohľadní tieto skutočnosti a podľa potreby príkaz na odstránenie stiahne alebo prispôsobí.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Poskytovatelia hostingových služieb zavedú prevádzkové a technické opatrenia na uľahčenie rýchleho posúdenia obsahu, ktorý zaslali príslušné orgány, resp. v príslušných prípadoch príslušné subjekty Únie na účely dobrovoľného zváženia tohto obsahu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Hlásenia musia byť adresované hlavnému miestu podnikateľskej činnosti poskytovateľa hostingových služieb, resp. právnemu zástupcovi určenému poskytovateľom hostingových služieb podľa článku 16 a postúpia sa kontaktnému miestu uvedenému v článku 14 ods. 1. Tieto hlásenia sa musia zasielať elektronickými prostriedkami.

3.  Hlásenia musia byť adresované hlavnému miestu podnikateľskej činnosti poskytovateľa hostingových služieb, resp. právnemu zástupcovi určenému poskytovateľom hostingových služieb podľa článku 16 a postúpia sa kontaktnému miestu uvedenému v článku 14 ods. 1. Tieto hlásenia sa musia zasielať elektronickými prostriedkami. Žiadosť sa pošle aj príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa nachádza hlavné sídlo poskytovateľa hostingových služieb alebo jeho určeného zástupcu.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Hlásenie musí obsahovať dostatočne podrobné informácie vrátane dôvodov, prečo sa určitý obsah považuje za teroristický, URL a v prípade potreby aj ďalšie informácie umožňujúce identifikáciu uvedeného teroristického obsahu.

4.  Hlásenie musí obsahovať podrobné informácie vrátane podrobného uvedenia dôvodov, prečo sa určitý obsah považuje za teroristický, URL, snímky obrazovky, ak ich možno získať, a v prípade potreby aj ďalšie informácie umožňujúce identifikáciu uvedeného teroristického obsahu.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Poskytovateľ hostingových služieb prednostne posúdi obsah uvedený v hlásení v kontexte svojich podmienok a rozhodne, či tento obsah odstráni alebo znemožní prístup k nemu.

5.  Poskytovateľ hostingových služieb môže odstrániť tento obsah alebo znemožniť prístup k nemu, až kým sa neprijme konečné rozhodnutie príslušného orgánu podľa odseku 6a.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Poskytovateľ hostingových služieb urýchlene informuje príslušný orgán alebo príslušný subjekt Únie o výsledku posúdenia a čase prijatia akéhokoľvek opatrenia na základe tohto hlásenia.

6.  Poskytovateľ hostingových služieb informuje príslušný orgán alebo príslušný subjekt Únie o každom opatrení prijatom na základe tohto hlásenia, a to aj v prípade neprijatia žiadnych opatrení.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  Príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa nachádza hlavné miesto podnikateľskej činnosti poskytovateľa hostingových služieb alebo jeho určený zástupca, bez zbytočného odkladu overí, či obsah, ktorý je predmetom hlásenia, predstavuje teroristický obsah podľa vymedzenia v tomto nariadení. Po posúdení príslušný orgán bez zbytočného odkladu informuje poskytovateľa hostingových služieb o tom, že obsah sa nepovažuje za teroristický obsah, alebo vydá príkaz na odstránenie podľa článku 4.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 6 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6b.  Poskytovatelia hostingových služieb nie sú zodpovední len za dodržiavanie ustanovení tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Ak sa poskytovateľ hostingových služieb domnieva, že hlásenie neobsahuje dostatok informácií na posúdenie uvedeného obsahu, bezodkladne o tom informuje príslušné orgány alebo príslušný subjekt Únie, pričom uvedie, aké ďalšie informácie alebo vysvetlenia sú potrebné.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 6 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Proaktívne opatrenia

Konkrétne opatrenia

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Poskytovatelia hostingových služieb v prípade potreby prijmú proaktívne opatrenia na ochranu svojich služieb pred šírením teroristického obsahu. Opatrenia musia byť účinnéprimerané, pričom musia zohľadňovať riziko a úroveň vystavenia teroristickému obsahu, základné práva používateľov a zásadný význam slobody prejavu a práva na informácie v otvorenej a demokratickej spoločnosti.

1.  Poskytovatelia hostingových služieb v prípade potreby a v závislosti od rizika a úrovne vystavenia prijmú konkrétne opatrenia na ochranu svojich služieb pred šírením teroristického obsahu, ktoré plne dodržiavajú základné práva používateľov a zásadný význam slobody prejavu a práva na informácie, ako aj práva na súkromie a ochranu osobných údajov v otvorenej a demokratickej spoločnosti. Takéto opatrenia môžu zahŕňať systémy, ktoré používateľom umožňujú podávať správy o potenciálnom teroristickom obsahu alebo vykonávať partnerskú moderáciu obsahu. Takéto opatrenia sa prijmú v súlade s článkom 3 ods. 1 a ich súčasťou nie sú automatizované filtre obsahu alebo iné opatrenia, ktoré zahŕňajú systematické monitorovanie správania používateľa. Musia byť cielené a primerané, zohľadňovať riziko a stupeň vystavenia teroristickému obsahu a musia rešpektovať ústavné opatrenia členského štátu, v ktorom sa nachádza hlavné sídlo poskytovateľa hostingových služieb alebo jeho určeného zástupcu. . Týmto odsekom nie sú dotknuté prípadné ďalšie dobrovoľné opatrenia prijaté poskytovateľom hostingových služieb mimo rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak bol príslušný orgán uvedený v článku 17 ods. 1 písm. c) informovaný podľa článku 4 ods. 9, požiada poskytovateľa hostingových služieb, aby do troch mesiacov od prijatia žiadosti a potom aspoň raz ročne predložil správu o konkrétnych proaktívnych opatreniach, ktoré prijal, a to aj pomocou automatizovaných nástrojov, s cieľom:

Ak bol príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa nachádza hlavné sídlo poskytovateľa hostingových služieb alebo jeho určeného zástupcu, uvedený v článku 17 ods. 1 písm. c) informovaný podľa článku 4 ods. 9, môže požiadať poskytovateľa hostingových služieb, aby do šiestich mesiacov od prijatia žiadosti a potom, v prípade potreby, raz ročne predložil správu o konkrétnych dodatočných opatreniach, ktoré prijal.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zabrániť opätovnému nahratiu obsahu, ktorý bol predtým odstránený, resp. ku ktorému bol znemožnený prístup, pretože sa považuje za teroristický obsah;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  odhaliť, identifikovať a promptne odstrániť alebo znemožniť prístup k teroristickému obsahu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Správy budú obsahovať všetky relevantné informácie, ktoré príslušnému orgánu uvedenému v článku 17 ods. 1 písm. c) umožnia posúdiť, či sú proaktívne opatrenia účinné a primerané, vrátane hodnotenia fungovania všetkých používaných automatizovaných nástrojov, ako aj použitých mechanizmov manuálneho dohľadu a overovania.

Správy budú obsahovať všetky relevantné informácie, ktoré príslušnému orgánu uvedenému v článku 17 ods. 1 písm. c) umožnia posúdiť, či sú konkrétne opatrenia cielené a primerané a či sú konkrétne opatrenia založené na manuálnom dohľade a či sa využívajú účinné mechanizmy na ochranu základných práv používateľov.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak sa príslušný orgán uvedený v článku 17 ods. 1 písm. c) domnieva, že proaktívne opatrenia prijaté a oznámené podľa odseku 2 sú nedostatočné na zmiernenie a riadenie rizika a úrovne vystavenia sa teroristickému obsahu, môže poskytovateľa hostingových služieb požiadať, aby prijal ďalšie osobitné dodatočné proaktívne opatrenia. Na tento účel poskytovateľ hostingových služieb spolupracuje s príslušným orgánom uvedeným v článku 17 ods. 1 písm. c) s cieľom určiť konkrétne opatrenia, ktoré má poskytovateľ hostingových služieb zaviesť, pričom sa stanovia kľúčové ciele a kritériá, ako aj harmonogramy ich implementácie.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak do troch mesiacov od žiadosti podľa odseku 3 nemožno dospieť k žiadnej dohode, príslušný orgán uvedený v článku 17 ods. 1 písm. c) môže vydať rozhodnutie o uložení osobitných dodatočných nevyhnutných a primeraných proaktívnych opatrení. V rozhodnutí sa zohľadnia najmä ekonomické možnosti poskytovateľa hostingových služieb a účinok takýchto opatrení na základné práva používateľov, ako aj zásadný význam slobody prejavu a práva na informácie. Takéto rozhodnutie sa zašle hlavnému miestu podnikateľskej činnosti poskytovateľa hostingových služieb, resp. právnemu zástupcovi určenému poskytovateľom hostingových služieb. Poskytovateľ hostingových služieb pravidelne informuje príslušný orgán uvedený v článku 17 ods. 1 písm. c) o vykonávaní týchto opatrení.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Poskytovateľ hostingových služieb môže kedykoľvek požiadať príslušný orgán uvedený v článku 17 ods. 1 písm. c) o preskúmanie a v prípade potreby o zrušenie žiadosti alebo rozhodnutia podľa odsekov 2, 3 a 4. Príslušný orgán poskytne odôvodnené rozhodnutie v primeranej lehote po doručení žiadosti poskytovateľa hostingových služieb.

5.  Poskytovateľ hostingových služieb môže kedykoľvek požiadať príslušný orgán uvedený v článku 17 ods. 1 písm. c) o preskúmanie a v prípade potreby o zrušenie žiadosti alebo rozhodnutia podľa odseku 2. Príslušný orgán poskytne odôvodnené rozhodnutie v primeranej lehote po doručení žiadosti poskytovateľa hostingových služieb.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Poskytovatelia hostingových služieb uchovávajú teroristický obsah, ktorý bol odstránený alebo ku ktorému bol znemožnený prístup v dôsledku rozhodnutia o odstránení, hlásenia alebo proaktívnych opatrení podľa článkov 4, 5 a 6, a súvisiace údaje odstránené v dôsledku odstránenia teroristického obsahu, ktoré sú potrebné na:

1.  Poskytovatelia hostingových služieb uchovávajú teroristický obsah, ktorý bol odstránený alebo ku ktorému bol znemožnený prístup v dôsledku rozhodnutia o odstránení, hlásenia alebo konkrétnych opatrení podľa článkov 4, 5 a 6, a súvisiace údaje odstránené v dôsledku odstránenia teroristického obsahu, ktoré sú potrebné na:

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  nápravu sťažností na základe mechanizmu opísaného v článku 10.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Teroristický obsah a súvisiace údaje uvedené v odseku 1 sa uchovávajú šesť mesiacov. Teroristický obsah sa na žiadosť príslušného orgánu alebo súdu uchováva počas dlhšieho obdobia, ak je to potrebné na účely prebiehajúceho konania o správnom alebo súdnom preskúmaní podľa odseku 1 písm. a).

2.  Teroristický obsah a súvisiace údaje uvedené v odseku 1 sa uchovávajú šesť mesiacov. Teroristický obsah sa na žiadosť príslušného orgánu alebo súdu uchováva počas konkrétne určeného vymedzeného dlhšieho obdobia, ak je to potrebné na účely vyšetrovania alebo stíhania teroristických trestných činov alebo prebiehajúceho konania o správnom alebo súdnom preskúmaní podľa odseku 1 písm. a).

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Poskytovatelia hostingových služieb stanovia vo svojich podmienkach vlastnú politiku predchádzania šíreniu teroristického obsahu vrátane prípadného zmysluplného vysvetlenia fungovania proaktívnych opatrení, ako aj používania automatizovaných nástrojov.

1.  Poskytovatelia hostingových služieb vo svojich podmienkach zrozumiteľne vysvetlia svoju politiku, pokiaľ ide o teroristický obsah a ochranu používateľov pred takýmto obsahom, vrátane zmysluplného vysvetlenia fungovania konkrétnych opatrení, ako aj všetkých dodatočných dobrovoľných opatrení, ktoré poskytovateľ hostingových služieb môže prijať nad rámec svojich povinností podľa tohto nariadenia, v prípade potreby vrátane použitia automatizovaných nástrojov, ako aj opis mechanizmu na podávanie sťažností, ktorý je poskytovateľom obsahu k dispozícii v súlade s článkom 10.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Poskytovatelia hostingových služieb uverejnia výročné správy na účely transparentnosti o opatreniach prijatých proti šíreniu teroristického obsahu.

2.  Poskytovatelia hostingových služieb, pokiaľ sa od nich podľa tohto nariadenia v danom roku nevyžadujú žiadne konkrétne opatrenia podľa tohto nariadenia a príslušné orgány a relevantné subjekty Únie uverejnia výročné správy na účely transparentnosti o opatreniach prijatých proti šíreniu teroristického obsahu.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Správy na účely transparentnosti obsahujú aspoň tieto informácie:

3.  Správy poskytovateľov hostingových služieb na účely transparentnosti obsahujú aspoň tieto informácie:

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  informácie o opatreniach poskytovateľa hostingových služieb v súvislosti s odhaľovaním, identifikáciou a odstraňovaním teroristického obsahu;

a)  informácie o opatreniach poskytovateľa hostingových služieb v súvislosti s odhaľovaním, identifikáciou a odstraňovaním teroristického obsahu vrátane dobrovoľných opatrení;

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  informácie o opatreniach poskytovateľa hostingových služieb na účely zabránenia opätovnému nahratiu obsahu, ktorý bol predtým odstránený, resp. ku ktorému bol znemožnený prístup, pretože sa považoval za teroristický obsah;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  počet odstráneného teroristického obsahu, resp. teroristického obsahu, ku ktorému bol znemožnený prístup, na základe príkazov na odstránenie, hlásení alebo proaktívnych opatrení;

c)  počet odstráneného teroristického obsahu, resp. teroristického obsahu, ku ktorému bol znemožnený prístup, na základe príkazov na odstránenie, hlásení alebo konkrétnych opatrení podľa tohto nariadenia, ako aj opatrení;

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  prehľad a výsledky postupov podávania sťažností.

d)  prehľad a výsledky postupov podávania sťažností vrátane počtu prípadov, v ktorých bolo zistené, že obsah bol chybne označený za teroristický;

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  správy príslušných orgánov a príslušných orgánov Únie na účely transparentnosti obsahujú informácie o počte príkazov na odstránenie a prípadov hlásení vrátane informácií o počte odstránení, ktoré viedli k úspešnému odhaleniu, vyšetrovaniu a stíhaniu teroristických trestných činov a o ich použití teroristického obsahu, ktorý sa zachoval podľa článku 7 na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 8 a

 

Odvolanie a náprava

 

Členské štáty zabezpečia, aby poskytovateľ obsahu alebo poskytovateľ hostingových služieb mohli podať odvolanie podľa článku 4 ods. 9 na základe žiadosti o nápravu pred príslušným súdnym orgánom v členskom štáte, v ktorom má poskytovateľ obsahu sídlo alebo v ktorom má sídlo poskytovateľ hostingových služieb alebo právny zástupca určený poskytovateľom hostingových služieb podľa článku 16.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 9 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Záruky týkajúce sa využívania a vykonávania proaktívnych opatrení

Záruky týkajúce sa odstraňovania obsahu

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak poskytovatelia hostingových služieb používajú automatizované nástroje podľa tohto nariadenia v súvislosti s obsahom, ktorý uchovávajú, musia poskytnúť účinné a primerané záruky na zabezpečenie toho, aby rozhodnutia prijaté v súvislosti s týmto obsahom, a to najmä rozhodnutia o odstránení alebo o znemožnení prístupu k obsahu, ktorý sa považuje za teroristický, boli presné a dobre podložené.

1.  Ak poskytovatelia hostingových služieb používajú dobrovoľné opatrenia podľa tohto nariadenia alebo opatrenia, ktorými sa inak sledujú ciele tohto nariadenia v súvislosti s obsahom, ktorý uchovávajú, musia poskytnúť účinné a primerané záruky na zabezpečenie toho, aby rozhodnutia prijaté v súvislosti s týmto obsahom, a to najmä rozhodnutia o odstránení alebo o znemožnení prístupu k obsahu, ktorý sa považuje za teroristický, boli presné a dobre podložené a aby neviedli k odstráneniu ani znemožneniu prístupu k obsahu, ktorý nie je teroristický.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Záruky zahŕňajú najmä manuálny dohľad a prípadne overovanie, a to v každom prípade vtedy, ak sa vyžaduje podrobné posúdenie príslušného obsahucieľom určiť, či sa má považovať za teroristický, alebo nie.

2.  Záruky zahŕňajú najmä manuálny dohľad a overovanie vhodnosti rozhodnutia o odstránení alebo znemožnení prístupu k obsahu, najmäohľadom na právo na slobodu prejavu a informácie.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  Poskytovatelia obsahu, ktorých obsah bol odstránený alebo ku ktorému bol znemožnený prístup nemajú právo na účinný prostriedok nápravy v súlade s článkom 19 ZEÚ a článkom 47 Charty základných práv Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Poskytovatelia hostingových služieb zavedú účinné a prístupné mechanizmy umožňujúce poskytovateľom obsahu, ktorých obsah bol odstránený, resp. ku ktorému bol znemožnený prístup v dôsledku hlásenia podľa článku 5 alebo proaktívnych opatrení podľa článku 6, podať sťažnosť voči konaniu poskytovateľa hostingových služieb s cieľom opätovného sprístupnenia obsahu.

1.  Poskytovatelia hostingových služieb zavedú účinné a prístupné mechanizmy umožňujúce poskytovateľom obsahu, ktorých obsah bol odstránený, resp. ku ktorému bol znemožnený prístup v dôsledku príkazu na odstránenie podľa článku 4, hlásenia podľa článku 5, konkrétneho opatrenia podľa článku 6 alebo v dôsledku dodatočných dobrovoľných opatrení, podať sťažnosť voči konaniu poskytovateľa hostingových služieb s cieľom opätovného sprístupnenia obsahu. Záruky týkajúce sa odstránenia alebo znemožnenia prístupu zahŕňajú aj možnosť súdnej nápravy.

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Poskytovatelia hostingových služieb bezodkladne preskúmajú každú prijatú sťažnosť a bezodkladne opätovne sprístupnia obsah, ak odstránenie alebo znemožnenie prístupu bolo neodôvodnené. O výsledku preskúmania informujú sťažovateľa.

2.  Poskytovatelia hostingových služieb bezodkladne preskúmajú každú prijatú sťažnosť a bezodkladne opätovne sprístupnia obsah, ak odstránenie alebo znemožnenie prístupu bolo neodôvodnené. O výsledku preskúmania informujú sťažovateľa bez zbytočného odkladu a najneskôr do dvoch týždňov od doručenia sťažnosti, pokiaľ vnútroštátne právne predpisy nestanovujú inú lehotu.

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak poskytovatelia hostingových služieb odstránili teroristický obsah alebo k nemu znemožnili prístup, sprístupnia poskytovateľovi obsahu informácie o odstránení teroristického obsahu alebo o znemožnení prístupu k nemu.

1.  Ak poskytovatelia hostingových služieb odstránili teroristický obsah alebo k nemu znemožnili prístup, sprístupnia poskytovateľovi obsahu úplné informácie o odstránení teroristického obsahu alebo o znemožnení prístupu k nemu, ktoré im poskytol príslušný orgán v súlade s článkom 4 ods. 3 vrátane právneho základu opodstatňujúceho, že ide o teroristický obsah, a možností napadnutia rozhodnutia vrátane formálnych požiadaviek, opisu ďalších krokov postupu a súvisiacich lehôt.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Poskytovateľ hostingových služieb na žiadosť poskytovateľa obsahu informuje poskytovateľa obsahu o dôvodoch odstránenia alebo znemožnenia prístupu a o možnostiach napadnutia predmetného rozhodnutia.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Povinnosť podľa odsekov 1 a 2 sa neuplatňuje, ak príslušný orgán rozhodne, že z dôvodov verejnej bezpečnosti, ako je napr. predchádzanie teroristickým trestným činom, ich vyšetrovanie, odhaľovanie a stíhanie, by nemalo dôjsť k zverejneniu, a to tak dlho, ako je to potrebné, avšak nie viac ako [štyri] týždne od prijatia predmetného rozhodnutia. V takom prípade poskytovateľ hostingových služieb nezverejní žiadne informácie o odstránení teroristického obsahu alebo o znemožnení prístupu k nemu.

3.  Povinnosť podľa odseku 1sa neuplatňuje, ak príslušný orgán rozhodne, že z dôvodov verejnej bezpečnosti, ako je napr. predchádzanie teroristickým trestným činom, ich vyšetrovanie, odhaľovanie a stíhanie, by nemalo dôjsť k zverejneniu, a to tak dlho, ako je to potrebné, avšak nie viac ako [štyri] týždne od prijatia predmetného rozhodnutia. V takom prípade poskytovateľ hostingových služieb nezverejní žiadne informácie o odstránení teroristického obsahu alebo o znemožnení prístupu k nemu.

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak sa poskytovatelia hostingových služieb dozvedia o akýchkoľvek dôkazoch o teroristických trestných činoch, bezodkladne informujú orgány zodpovedné za vyšetrovanie a stíhanie trestných činov v príslušnom členskom štáte alebo kontaktné miesto v členskom štáte podľa článku 14 ods. 2, podľa toho, kde majú svoje hlavné miesto podnikateľskej činnosti alebo svojho právneho zástupcu. Poskytovatelia hostingových služieb môžu v prípade pochybností poskytnúť tieto informácie Europolu, aby podnikol primerané nadväzujúce opatrenia.

4.  Ak sa poskytovatelia hostingových služieb dozvedia o bezprostrednom ohrození života alebo životov v dôsledku teroristických trestných činov, bezodkladne informujú orgán zodpovedný za vyšetrovanie a stíhanie trestných činov v príslušnom členskom štáte alebo kontaktné miesto v členskom štáte podľa článku 14 ods. 2, podľa toho, kde majú svoje hlavné miesto podnikateľskej činnosti alebo svojho právneho zástupcu. Poskytovatelia hostingových služieb môžu v prípade pochybností poskytnúť tieto informácie Europolu, aby podnikol primerané nadväzujúce opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty zriadia kontaktné miesto na vybavovanie žiadostí o ozrejmenie a spätnú väzbu v súvislosti s príkazmi na odstránenie a hláseniami, ktoré vydali. Informáciekontaktnom mieste sa sprístupnia verejnosti.

3.  Členské štáty zriadia kontaktné miesto na vybavovanie žiadostí o ozrejmenie a spätnú väzbu v súvislosti s príkazmi na odstránenie a hláseniami, ktoré vydali. Databáza s informáciamikontaktných miestach v členských štátoch verejností sprístupní Európska komisia.

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý členský štát určí orgán alebo orgány príslušné na:

1.  Každý členský štát určí jeden orgán na účely vykonávania tohto nariadenia, pokiaľ jeho ústavné opatrenia nebránia tomu, aby zodpovednosť niesol jediný orgán. Tento orgán je príslušný na:

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  vydanie príkazov na odstránenie podľa článku 4;

a)  vydanie príkazov na odstránenie podľa článku 4, ktoré sú predmetom nezávislého súdneho preskúmania v prípade administratívnych orgánov;

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zistenie, identifikovanie a hlásenie teroristického obsahu poskytovateľom hostingových služieb podľa článku 5;

b)  zistenie, identifikovanie a hlásenie potenciálneho teroristického obsahu poskytovateľom hostingových služieb podľa článku 5, zatiaľ čo sa čaká na posúdenie toho, či spĺňa vymedzenie pojmu teroristický obsah;

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  dohľad nad vykonávaním proaktívnych opatrení podľa článku 6;

c)  dohľad nad vykonávaním konkrétnych opatrení podľa článku 6, ako aj dobrovoľných opatrení uvedených v článku 9;

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty oznámia Komisii príslušné orgány uvedené v odseku 1 najneskôr [šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia]. Komisia uverejní oznámenie a všetky jeho zmeny v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.  Členské štáty oznámia Komisii príslušný orgán uvedený v odseku 1 najneskôr [šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia]. Komisia uverejní oznámenie a všetky jeho zmeny v Úradnom vestníku Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných pri porušení povinností poskytovateľov hostingových služieb podľa tohto nariadenia a prijmú všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie ich vykonávania. Takéto sankcie sa obmedzia na porušenie povinností podľa:

1.  Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných pri systematickom a nepretržitom porušovaní povinností poskytovateľov hostingových služieb alebo ich zástupcov podľa tohto nariadenia a prijmú všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie ich vykonávania. Takéto sankcie sa obmedzia na porušenie povinností podľa:

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  článku 3 ods. 2 (podmienky poskytovateľov hostingových služieb);

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  článku 5 ods. 5 a 6 (hodnotenie hlásení a spätná väzba k nim);

c)  článku 5 ods. 6 (hodnotenie hlásení a spätná väzba k nim);

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  článku 6 ods. 2 a 4 (správy o proaktívnych opatreniach a prijatie opatrení na základe rozhodnutia, ktorým sa ukladajú osobitné proaktívne opatrenia);

d)  článku 6 ods. 2 (správy o konkrétnych opatreniach);

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  článku 9 (záruky v súvislosti s proaktívnymi opatreniami);

g)  článku 9 (záruky v súvislosti s odstránením obsahu);

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  predchádzajúcich porušení, ktorých sa dopustila zodpovedná právnická osoba;

c)  predchádzajúcich porušení, ktorých sa dopustila zodpovedná právnická osoba, dcérska spoločnosť alebo prepojená osoba či podnik;

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  finančnej sily zodpovednej právnickej osoby;

d)  finančnej sily zodpovednej právnickej osoby, dcérskej spoločnosti alebo prepojenej osoby či podniku;

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  úrovne spolupráce poskytovateľa hostingových služieb s príslušnými orgánmi.

e)  úrovne spolupráce poskytovateľa hostingových služieb alebo jeho zástupcu s príslušnými orgánmi.

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 3 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  neúmyselných oneskorení, najmä malých a stredných podnikov a začínajúcich podnikov.

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty zabezpečia, aby systematické neplnenie si povinností podľa článku 4 ods. 2 podliehalo finančným sankciám až do výšky 4 % celosvetového obratu poskytovateľa hostingových služieb za posledné účtovné obdobie.

4.  Členské štáty zabezpečia, aby systematické neplnenie si povinností podľa článku 4 ods. 2 podliehalo finančným sankciám od minimálne 1% a až do výšky 4 % celosvetového obratu poskytovateľa hostingových služieb za posledné účtovné obdobie.

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zhromažďujú od svojich príslušných orgánov a poskytovateľov hostingových služieb, ktorí patria pod ich právomoc, informácie o opatreniach, ktoré prijali v súlade s týmto nariadením, a každý rok ich do [31. marca] zašlú Komisii. Tieto informácie zahŕňajú:

1.  Členské štáty zhromažďujú od svojich príslušných orgánov a poskytovateľov hostingových služieb, ktorí patria pod ich právomoc, informácie o opatreniach, ktoré prijali v súlade s týmto nariadením, a každý rok ich do [31. marca] zašlú Komisii. Tieto informácie zahŕňajú politiky, zmluvné podmienky a správy o transparentnosti poskytovateľov hostingových služieb a popri nich:

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  informácie o konkrétnych proaktívnych opatreniach prijatých podľa článku 6 vrátane množstva teroristického obsahu, ktorý bol odstránený, resp. ku ktorému bol znemožnený prístup, a o príslušných časových rámcoch;

b)  informácie o konkrétnych opatreniach prijatých podľa článkov 4 a 6 vrátane množstva teroristického obsahu, ktorý bol odstránený, resp. ku ktorému bol znemožnený prístup, a príslušných informácií o počte prípadov úspešného odhalenia, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov;

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Najskôr [ tri roky odo dňa začatia uplatňovania tohto nariadenia] Komisia vykoná hodnotenie tohto nariadenia a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia, ako aj o účinnom fungovaní záruk. Túto správu budú v prípade potreby sprevádzať legislatívne návrhy. Členské štáty poskytnú Komisii informácie potrebné na vypracovanie tejto správy.

Komisia vykoná hodnotenie tohto nariadenia [najneskôr tri roky odo dňa začatia uplatňovania tohto nariadenia] a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia, ako aj o účinnom fungovaní záruk. Správa bude zahŕňať aj vplyv tohto nariadenia na slobodu prejavu a informácií. Túto správu budú v prípade potreby sprevádzať legislatívne návrhy. Členské štáty poskytnú Komisii informácie potrebné na vypracovanie tejto správy.

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uplatňuje sa od [6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti].

Uplatňuje sa [18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti].

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Adresát príkazu na odstránenie musí podľa článku 4 nariadenia (EÚ)…16 odstrániť teroristický obsah alebo znemožniť prístup k nemu do jednej hodiny od prijatia príkazu na odstránenie od príslušného orgánu.

Adresát príkazu na odstránenie musí podľa článku 4 nariadenia (EÚ)…16 odstrániť teroristický obsah alebo znemožniť prístup k nemu do lehoty stanovenej príslušným orgánom.

__________________

__________________

16 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní šíreniu teroristického obsahu online (Ú. v. EÚ L …).

16 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní šíreniu teroristického obsahu online (Ú. v. EÚ L …).

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V súlade s článkom 7 nariadenia (EÚ) …17 musia adresáti počas šiestich mesiacov alebo dlhšie uchovávať na žiadosť príslušných orgánov alebo súdov obsah a súvisiace údaje, ktoré boli odstránené alebo ku ktorým bol znemožnený prístup.

V súlade s článkom 7 nariadenia (EÚ) …17 musia adresáti počas šiestich mesiacov alebo dlhšie uchovávať na žiadosť príslušných orgánov alebo súdov alebo poskytovateľa obsahu obsah a súvisiace údaje, ktoré boli odstránené alebo ku ktorým bol znemožnený prístup, s cieľom zabezpečiť nápravu na základe sťažností podaných v súlade s mechanizmom opísaným v článku 10.

__________________

__________________

17 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní šíreniu teroristického obsahu online (Ú. v. EÚ L …).

17 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní šíreniu teroristického obsahu online (Ú. v. EÚ L …).

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Príloha I – časť B – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

B  Obsah, ktorý má byť odstránený alebo ku ktorému sa má znemožniť prístup do jednej hodiny:

B  Obsah, ktorý má byť odstránený alebo ku ktorému sa má znemožniť prístup v lehote určenej príslušným orgánom:

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Príloha I – časť B – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

URL a akékoľvek ďalšie informácie umožňujúce identifikáciu a presnú lokalizáciu uvedeného obsahu:

URL a akékoľvek ďalšie informácie vrátane snímky obrazovky, ak ju možno získať, umožňujúce identifikáciu a presnú lokalizáciu uvedeného obsahu:

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Príloha I – časť B – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ďalšie informácie o dôvodoch, pre ktoré sa obsah považuje za teroristický (nepovinné):

Ďalšie informácie o dôvodoch, pre ktoré sa obsah považuje za teroristický v súlade s vnútroštátnym právom, možnosti napadnúť rozhodnutie vrátane formálnych požiadaviek, opisu ďalších krokov postupu a súvisiacich časových rámcov:

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Príloha I – časť G – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Informácie o príslušnom orgáne alebo súde, lehotách a postupoch v prípade napadnutia príkazu na odstránenie:

Informácie o príslušnom orgáne alebo súde, lehotách a postupoch vrátane formálnych požiadaviek v prípade napadnutia príkazu na odstránenie:

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Predchádzanie šíreniu teroristického obsahu online

Referenčné čísla

COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

22.10.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

22.10.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Julia Reda

24.9.2018

Prerokovanie vo výbore

21.1.2019

21.2.2019

 

 

Dátum prijatia

4.3.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

28

0

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Lucy Anderson, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Jasenko Selimovic, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Emma McClarkin, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Kerstin Westphal

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, John Howarth, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Jude Kirton-Darling, Andrey Kovatchev, Andrey Novakov, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

28

+

ALDE

Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Emma McClarkin

ENF

Mylène Troszczynski

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Andrey Novakov, Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Vladimir Urutchev

S&D

Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, John Howarth, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Kathleen Van Brempt, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

2

0

EFDD

Marco Zullo

ENF

John Stuart Agnew

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Predchádzanie šíreniu teroristického obsahu online

Referenčné čísla

COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)

Dátum predloženia EP

12.9.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

22.10.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

22.10.2018

IMCO

22.10.2018

CULT

22.10.2018

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ITRE

9.10.2018

 

 

 

Pridružené výbory

       dátum oznámenia na schôdzi

CULT

31.1.2019

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Daniel Dalton

3.12.2018

 

 

 

Predchádzajúca spravodajkyňa

Helga Stevens

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

10.10.2018

4.2.2019

11.3.2019

8.4.2019

Dátum prijatia

8.4.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

35

1

8

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Daniel Dalton, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Josef Weidenholzer, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Gérard Deprez, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Ana Miranda, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Geoffrey Van Orden

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Thierry Cornillet, Arnaud Danjean, Ashley Fox, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Stefan Gehrold, Karin Kadenbach, Jérôme Lavrilleux, Jasenko Selimovic, Ernest Urtasun, Sabine Verheyen, Rainer Wieland

Dátum predloženia

9.4.2019


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

35

+

ALDE

Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Ashley Fox, Helga Stevens, Geoffrey Van Orden

PPE

Asim Ademov, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Arnaud Danjean, Rachida Dati, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Stefan Gehrold, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Sabine Verheyen, Rainer Wieland

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Ana Gomes, Karin Kadenbach, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

1

-

ENF

Auke Zijlstra

8

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Heinz K. Becker

S&D

Dietmar Köster

VERTS/ALE

Eva Joly, Ana Miranda, Judith Sargentini, Ernest Urtasun

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 15. apríla 2019Právne oznámenie