Procedură : 2018/0423(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0196/2019

Texte depuse :

A8-0196/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/04/2019 - 8.2

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0394

RECOMANDARE     ***
PDF 170kWORD 55k
11.4.2019
PE 634.718v02-00 A8-0196/2019

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate în Danemarca sau în orice al stat membru al Uniunii Europene și sistemul „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Convenției de la Dublin în ceea ce privește accesul la Eurodac în scopul asigurării respectării legii

(15822/2018 – C8-0151/2019 – 2018/0423(NLE))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportor: Ignazio Corrao

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate în Danemarca sau în orice al stat membru al Uniunii Europene și sistemul „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Convenției de la Dublin în ceea ce privește accesul la Eurodac în scopul asigurării respectării legii

(15822/2018 – C8-0151/2019 – 2018/0423(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (15822/2018),

–  având în vedere proiectul de Protocol la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate în Danemarca sau în orice al stat membru al Uniunii Europene și sistemul „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Convenției de la Dublin în ceea ce privește accesul la Eurodac în scopul asigurării respectării legii (15823/2018),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 87 alineatul (2) litera (a), articolul 88 alineatul (2) litera (a) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0151/2019),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0196/2019),

1.  aprobă încheierea protocolului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Regatului Danemarcei.


EXPUNERE DE MOTIVE

Regulamentul Eurodac reformat [Regulamentul (UE) nr. 603/2013] permite consultarea Eurodac de către autoritățile de aplicare a legii în scopul prevenirii, detectării și anchetării infracțiunilor cu caracter terorist și a altor infracțiuni grave. Scopul este de a da autorităților de aplicare a legii posibilitatea de a cere compararea datelor dactiloscopice cu cele stocate în baza de date centrală a Eurodac, atunci când încearcă să stabilească identitatea exactă a unei persoane sau să obțină mai multe informații pentru a împiedica, detecta sau ancheta infracțiuni teroriste sau alte infracțiuni penale grave.

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la TUE și la TFUE, Danemarca nu participă la adoptarea acquis-ului în temeiul titlului V și, prin urmare, nu participă la Regulamentul (UE) nr. 603/2013.

Din 2006, Acordul dintre Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate în Danemarca sau în orice al stat membru al Uniunii Europene și sistemul „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Convenției de la Dublin reglementează și aplicarea părților legate de Convenția de la Dublin din Regulamentul Eurodac. Cu toate acestea, accesul autorităților de aplicare a legii, care a reprezentat un element nou al Regulamentului privind Eurodac reformat față de sistemul inițial al Eurodac [Regulamentul (CE) nr. 2725/2000 al Consiliului], nu a fost până acum reglementat de acordul menționat.

Au fost finalizate negocierile pentru un acord între Uniunea Europeană și Danemarca privind modalitățile de participare a Danemarcei la procedura de comparare și transmitere a datelor în scopul aplicării legii, prevăzute la capitolul VI din Regulamentul Eurodac reformat și a fost parafat un acord sub forma unui protocol la Acordul din 8 martie 2006 menționat mai sus de extindere a aplicării Acordului din 8 martie 2006 la aplicarea legii.

Extinderea la Danemarca a dispozițiilor în materie de asigurare a respectării legii ale Regulamentului (UE) nr. 603/2013 ar permite autorităților de aplicare a legii ale Danemarcei să solicite compararea datelor dactiloscopice cu datele introduse de alte state participante și stocate în baza de date Eurodac atunci când încearcă să stabilească identitatea unei persoane care este suspectată de comiterea unei infracțiuni cu caracter terorist sau a unei alte infracțiuni grave ori în scopul obținerii de informații suplimentare privind o astfel de persoană sau privind o victimă. Pe de altă parte, acest lucru ar permite autorităților de aplicare a legii ale tuturor celorlalte state participante, indiferent dacă este vorba de state membre ale UE sau țări asociate, să solicite compararea datelor dactiloscopice cu datele introduse de Danemarca și stocate în baza de date Eurodac, în aceleași scopuri.

După semnarea acordului, Consiliul va lua o decizie, în numele Uniunii, cu majoritate calificată și numai după obținerea aprobării Parlamentului European, în conformitate cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) și articolul 218 alineatul (8) din TFUE.

Având în vedere considerațiile de mai sus, raportorul recomandă ca membrii Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne din cadrul Parlamentului să susțină acest raport și ca Parlamentul European să își dea aprobarea.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Încheierea Protocolului la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate în Danemarca sau în orice al stat membru al Uniunii Europene și sistemul „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Convenției de la Dublin, prin care se extinde domeniul de aplicare al acordului menționat la asigurarea respectării legii

Referințe

15822/2018 – C8-0151/2019 – COM(2018)08352018/0423(NLE)

Data sesizării

29.3.2019

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

LIBE

3.4.2019

 

 

 

Raportori

Data numirii

Ignazio Corrao

7.2.2019

 

 

 

Examinare în comisie

2.4.2019

11.4.2019

 

 

Data adoptării

11.4.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Malin Björk, Caterina Chinnici, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Axel Voss, Maria Gabriela Zoană

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Francesc Gambús, Susanne Melior, Annie Schreijer-Pierik, Babette Winter


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

24

+

ALDE

Sophia in 't Veld

ENF

Auke Zijlstra

PPE

Kinga Gál, Francesc Gambús, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Csaba Sógor, Axel Voss

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Susanne Melior, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Babette Winter, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Romeo Franz, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

GUE/NGL

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 15 aprilie 2019Notă juridică