Postopek : 2018/0423(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0196/2019

Predložena besedila :

A8-0196/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 17/04/2019 - 8.2

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0394

PRIPOROČILO     ***
PDF 165kWORD 54k
11.4.2019
PE 634.718v02-00 A8-0196/2019

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, vložene na Danskem ali v kateri koli drugi državi članici Evropske unije, in o „Eurodacu“ za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Dublinske konvencije, v zvezi z dostopom do sistema Eurodac za namene kazenskega pregona

(15822/2018 – C8-0151/2019 – 2018/0423(NLE))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Ignazio Corrao

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, vložene na Danskem ali v kateri koli drugi državi članici Evropske unije, in o „Eurodacu“ za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Dublinske konvencije, v zvezi z dostopom do sistema Eurodac za namene kazenskega pregona

(15822/2018 – C8-0151/2019 – 2018/0423(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (15822/2018),

–  ob upoštevanju osnutka Protokola k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, vložene na Danskem ali v kateri koli drugi državi članici Evropske unije, in o „Eurodacu“ za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Dublinske konvencije, v zvezi z dostopom do sistema Eurodac za namene kazenskega pregona (15823/2018),

–  ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členoma 87(2)(a) in 88(2)(a) ter točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0151/2019),

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0196/2019),

1.  odobri sklenitev protokola;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom  Kraljevine Danske in drugih držav članic.


OBRAZLOŽITEV

V skladu s prenovitvijo Uredbe o sistemu Eurodac (Uredba (EU) št. 603/2013) je dovoljeno, da organi kazenskega pregona dostopajo do sistema Eurodac zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih kaznivih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj. Namen tega je organom kazenskega pregona omogočiti, da zahtevajo primerjavo podatkov o prstnih odtisih s podatki, shranjenimi v osrednji podatkovni zbirki Eurodac, kadar poskušajo ugotoviti istovetnost osebe ali pridobiti nadaljnje informacije zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih kaznivih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj.

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola št. 22, ki je priložen PEU in PDEU, Danska ne sodeluje pri sprejemanju ukrepov na podlagi naslova V pravnega reda in zato ne sodeluje pri Uredbi (EU) št. 603/2013.

Od leta 2006 Sporazum med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, vložene na Danskem ali v kateri koli drugi državi članici Evropske unije, in o „Eurodacu“ za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Dublinske konvencije zajema tudi uporabo delov Eurodaca, povezanih z dublinskim sistemom. Ta sporazum do zdaj ni urejal dostopa organov kazenskega pregona, ki je bil v primerjavi s prvotnim režimom Eurodac (Uredba Sveta (ES) št. 2725/2000) nov element prenovitve uredbe o sistemu Eurodac.

Pogajanja o sporazumu med Evropsko unijo ter Dansko glede načinov sodelovanja Danske v postopku za primerjavo in posredovanje podatkov za namene kazenskega pregona iz poglavja VI prenovljene uredbe o sistemu Eurodac so bila zaključena in sporazum v obliki protokola k sporazumu z dne 8. marca 2006, ki razširja uporabo sporazuma z dne 8. marca 2006 na kazenski pregon, je bil parafiran.

Razširitev določb Uredbe (EU) št. 603/2013, ki se nanašajo na kazenski pregon, na Dansko bi danskim organom kazenskega pregona omogočila, da zahtevajo primerjavo podatkov o prstnih odtisih s podatki, ki so jih vnesle druge sodelujoče države in so shranjeni v podatkovni zbirki Eurodac, kadar poskušajo ugotoviti istovetnost osebe, ki je osumljena hudega kaznivega dejanja ali terorizma, oziroma žrtve ali pridobiti nadaljnje informacije o njima. Po drugi strani bi omogočila organom kazenskega pregona vseh drugih sodelujočih držav, bodisi drugih držav članic EU bodisi pridruženih držav, da zahtevajo primerjavo podatkov o prstnih odtisih s podatki, ki jih je vnesla Danska in so shranjeni v podatkovni zbirki Eurodac, za iste namene.

Svet bo sprejel odločitev s kvalificirano večino po podpisu sporazuma v imenu Unije in ko bo pridobil odobritev Evropskega parlamenta v skladu s točko (a) (v) drugega pododstavka člena 218(6) in členom 218(8) PDEU.

Poročevalec zato priporoča, da člani Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve podprejo to poročilo in da ga Evropski parlament odobri.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sklenitev Protokola k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, vložene na Danskem ali v kateri koli drugi državi članici Evropske unije, in o „Eurodacu“ za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Dublinske konvencije, ki razširja uporabo navedenega sporazuma na kazenski pregon

Referenčni dokumenti

15822/2018 – C8-0151/2019 – COM(2018)08352018/0423(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

29.3.2019

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

3.4.2019

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Ignazio Corrao

7.2.2019

 

 

 

Obravnava v odboru

2.4.2019

11.4.2019

 

 

Datum sprejetja

11.4.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

24

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Malin Björk, Caterina Chinnici, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Axel Voss, Maria Gabriela Zoană

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Francesc Gambús, Susanne Melior, Annie Schreijer-Pierik, Babette Winter

Datum predložitve

11.4.2019


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

24

+

ALDE

Sophia in 't Veld

ENF

Auke Zijlstra

PPE

Kinga Gál, Francesc Gambús, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Csaba Sógor, Axel Voss

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Susanne Melior, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Babette Winter, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Romeo Franz, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

GUE/NGL

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 15. april 2019Pravno obvestilo